Alice A. Bailey.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 De Solare Ord Alice A. Bailey 2

3 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede fænomener er den udtalte lyd eller ordet udtalt med kraft dvs. med viljens fulde hensigt bag sig. Alice A. Bailey: Indvielse, s. 171 Ordet eller lyd har skabt alt Som bekendt ligger meditationens værdi i den kendsgerning, der kommer til udtryk i citatet herover, for meditation opbygger til sidst den indre dynamiske hensigt, den indre samling eller forestilling, som uundgåeligt går forud for udtalelsen af en skabende lyd. Når det siges, at Logos skabte verdnerne ved hjælp af meditation, betyder det, at der inden for Logos eget bevidsthedscenter først var en periode, hvor Logos reflekterede over og mediterede på de hensigter og planer, som skulle manifesteres. Logos forestillede sig visuelt verdensprocessen som en fuldkommen helhed fra begyndelse til slutning, og samtidig var Logos bevidst om alle detaljer i den fuldendte sfære. Kraftordet Da meditation var afsluttet, og helheden stod klart som et fuldkomment billede for Logos indre syn, intonerede Han et bestemt kraftord, der var blevet betroet af det ophøjede væsen, der omtales som den, om hvem intet kan siges dvs. 3

4 Logos for det kosmiske system, som solsystemet er en del af. Her er det ikke intentionen at beskæftige sig med kosmiske og logoiske indvielser, med undtagelse af menneskets indvielser, når de er en genspejling af deres gigantiske prototyper, men de, der studerer åndsvidenskab vil uden tvivl bemærke, at på samme måde som den indviede ved hver indvielse får betroet et kraftord, fik Logos også betroet det store kraftord, der manifesterede solsystemet det ord, der kaldes det hellige ord eller AUM. Her er det vigtigt at huske, at når mennesket intonerer AUM, er det et forsøg på i en uendelig lille målestok at efterligne den kosmiske treklang, der gør skabelse mulig. Kraftord uanset grad består af tre faser For det første: Kraftord udtales af en fuldkommen selvbevidst skabning, og det sker altid efter en meditationsperiode, hvor hensigten i sin helhed visualiseres. For det andet: Kraftord påvirker devariget og er derfor årsag til skabelsen af former. Virkningen er dualistisk: a. Devaerne på evolutionsvejen solsystemets store bygmestre, og under dem alle de, der har passeret menneskestadiet responderer på kraftordets vibrationer og samarbejder i bevidst samklang med den, der har skabt vibrationen med sin udånding og på den måde udføres arbejdet. 4

5 b. Devaerne på involutionsvejen 1 de mindre bygmestre, som ikke har passeret gennem menneskestadiet responderer også på vibrationerne, men ubevidst eller tvunget, og ud af deres egen substans bygger de alle de ønskede former ved hjælp af kraften fra vibrationerne. For det tredje: Kraftord fungerer som en stabiliserende faktor, og så længe lydens kraft opretholdes, hænger formerne sammen. Når Logos f.eks. afslutter intoneringen af det hellige AUM, og vibrationen toner ud, vil formerne gå i opløsning. Det gælder både for Planetlogos og for andre længere nede i rækken. Toner, undertoner og kvarttoner Kraften i AUM eksisterer i enhver tænkelig tone, undertone og kvarttone, og skaberværket opbygges og opretholdes på de små lydnuancer. Inden for enhver større lyd er der en mangfoldighed af lyde, som påvirker forskellige grupper. Og glem ikke, at lyden inden for solsystemet kan opdeles i to grupper: 1. Skabende lyde, som er årsag til manifestation eller andre fænomener på alle eksistensplaner. 2. Formernes lyde, der skabes inde fra selve formerne under evolutionsprocessen, og som er summen af toner fra enhver form i et hvilket som helst naturrige. Alle former har desuden en vibration, der skabes af de allermindste lyde fra de atomer, som formen er sammensat af. Lydene udgår fra den anden gruppe og påvirker laverestående grupper eller riger hvis ordet laverestående overhovedet kan benyttes om en del af den guddommelige manifestation. Menneskeriget (det fjerde skabende 1 Et kredsløb består af en involutionsbue, der repræsenterer åndens nedstigning i stoffet indtil det laveste punkt er nået. Den anden halvdel af kredsløbet evolutionsbuen betegner åndens tilbagevenden til sin kilde beriget med de erfaringer, der blev erhvervet undervejs. 5

6 hierarki) blev f.eks. skabt af et tredobbelt AUM, der blev intoneret i en bestemt toneart af treenighedens tre skikkelser i forening Gud Fader, Gud Søn og Gud Hellig ånd eller Shiva, Vishnu og Brahma. Lyden opretholdes stadig. Samspillet mellem og kombinationen af de mange små lyde i ethvert menneske skaber en forenet lyd, som kan høres på højere niveauer, og som desuden påvirker dyreriget. Det er en af de faktorer, der skaber de former, som både dyr og mennesker kan belive, for glem ikke, at mennesket udgør forbindelsen mellem det dyriske og det guddommelige. Kraftordene Det er hverken muligt eller klogt at nævne kraftordene, men der kan gives nogle generelle retningslinjer, som vil hjælpe studerende til at forstå emnets omfang men også dets indviklede natur. 1. Det store ord, som intoneres af Sollogos, og som gives af en overordnet instans. 2. Tre ord, som gives af Sollogos til hver af de tre Logoi på følgende måde: a. Den hellige lyd A for Shiva, som legemliggør ånds- eller viljesaspektet. Det er det ord, som Gud Fader fungerer igennem. b. Lyden U for Vishnu eller Guds Søn. Han er formbyggeren og skaber det legeme, som ånden skal belive for at muliggøre den guddommelige inkarnation. A er livets lyd, U er formens lyd. c. Lyden M for Brahma, der i sit arbejde som den, der giver energi, forbinder ånd og form eller Selvet med ikke-selvet ved hjælp af aktiv intelligens. Det kan indskydes, at studerende, som seriøst reflekterer over funktionerne, vil være modtagelige over for mere information om de tre afdelinger af planetens hierarki. 6

7 3. Syv store ord, igen baseret på de hellige tre lyde A U M. De var årsag til skabelsen eller manifestationen af solsystemets syv eksistensplaner, og de bliver ikke betroet til mennesket, men kun til de syv store devaer eller Raja-herrer, som udgør et eksistensplans besjælende liv. Ved de forskellige indvielser er deres samarbejde nødvendigt, inden kraftordene kan betros den indviede. 4. Niogfyrre ord, der har relation til de niogfyrre underplaner eller ilden. De videregives til ildens niogfyrre bygmestre. De ovennævnte to grupper af ord hører under 3. aspekts domæne og intoneres af Brahma. 5. Fem store ord med tegn, som falder ind under Vishnus eller Guds Søns afdeling, og som intoneres af Ham. Ved deres hjælp blev de fem naturriger, som er under udvikling, skabt: 1. Mineralriget 2. Planteriget 3. Dyreriget 4. Menneskeriget 5. Det åndelige rige De fem naturriger er en syntese af U-lyden, som de er opbygget af, ligesom de tidligere nævnte er opbygget af M-lyden. I forbindelse med de tre første naturriger er det interessant at bemærke, at de er baseret på to lyde: U-lyden, der er anslået på M-lydens grundtone. I det 4. naturrige menneskeriget er M-tonen ved at tone ud, og de to anslåede toner er U og A. I det 5. naturrige det åndelige rige er M-lyden aftagende, og den er nu kun en svag undertone. U-lyden er mixed med den, og derfor kan de ikke skelnes fra hinanden. 7

8 Shiva A-lyden eller Shiva-tonen lyder kraftfuldt, og det er praktisk talt den eneste tone, der høres. Når Shivas eller nedbryderens tone intoneres, opløses ikke-selvet, og alt, hvad der ikke er af ånd, går i opløsning. Når A-lyden benyttes, løsrives den indviede, som derved frigøres fra de tre verdener. 6. Der er desuden bestemte kraftord, der betros hver af de planetariske Logoi, og de er grundlaget for planetarisk manifestation. Det er velkendt, at Brahma-aspektets lyd eller Jordens Logos 3. aspekt er FA-lyden, og oplysningen afslører meget om Planetlogos udviklingstrin, for A-lyden påvirker endog det faste fysiske stof. 7. I Hierarkiet her på Jorden er adskillige kraftord dannet af Planetlogos store kraftord, og de betros lederne af Hierarkiets departementer, som overdrager dem til de indviede af forskellige grader. Det vil være klogt af studerende omhyggeligt at skelne mellem ord og lyde, for ordene tilslører tanken eller den tilsigtede idé eller hensigt, og lyden gør det muligt at manifestere i forskellige typer af stof på de syv bevidsthedsplaner. 8

9 Den indviede lærer om årsag og virkning Her er det ikke muligt at beskrive, hvordan de primære kraftord forplanter sig fra det øjeblik, hvor kosmiske skabninger intonerer dem og videre ned til de uendeligt små nuancer, der kommer til udtryk i menneskets tale, dyrenes lyde og fuglenes sang. Enhver nuance er en manifestation af en grad af bevidsthed, og enhver manifestation skaber en virkning. Den indviede lærer at bruge lydene bevidst og på den måde skabe en gennemtænkt og planlagt virkning. Den indviede lærer at udtale kraftordene korrekt og være fuldt bevidst om konsekvensen på alle bevidsthedsplaner. Og den indviede lærer at skabe former og styre energi ved hjælp af hellige lyde, og dermed fremme evolutionens mål. Kraftordenes anvendelse Efter den korte beskrivelse af kraftordenes betydning er det hensigten at forklare nogle af påstandene og derefter i nogen grad omtale indvielsesceremonien og de kraftord, der betros den indviede. Der er ni informationer, som nøje skal overvejes af aspiranten, for de kan afsløre skabelsesprocessen og talens magt. 9

10 1. Alle kraftordene stammer fra i det store ord, som blev betroet Sollogos i manifestationens morgengry. 2. Alle kraftordene er udvidelser af de tre primære lyde. De tiltager i længde, efterhånden som de forskellige bevidsthedsplaner involveres, indtil menneskets brug af ord, sætninger og tale der repræsenterer uendelige variationer er nået. 3. På vejen tilbage bliver talen derfor gradvis mere kortfattet, ordene anvendes mere sparsomt, og til sidst kommer en tid, hvor mesteren alene benytter de formler, der er nødvendige for at udføre specielle opgaver inden for to områder: a. Bestemte skabende processer b. Speciel styring af energi Det gælder naturligvis på alle bevidsthedsplaner i de tre verdener. 4. Aspiranten skal derfor hovedsagelig gøre tre ting i forbindelse med sin forberedelse til indvielse: a. At kontrollere alle aktiviteter i den trefoldige lavere natur. Det kræver intelligent brug af energi på ethvert atom i de tre legemer det fysiskæteriske, det astrale og det mentale. Det er bogstaveligt talt Brahma eller 3. aspekt den indre gud der toner frem. b. At kontrollere sin tale hvert minut. Det er nemt at stille kravet, men det er særdeles vanskeligt at praktisere det. Den, der er i stand til at opfylde kravet, nærmer sig hurtigt frigørelse. Der hentydes ikke til indadvendthed, surhed, tavshed og den fåmælthed, der ofte ken- 10

11 detegner mindre udviklede mennesker, og som i virkeligheden er en ukontrolleret tilstand. Der menes både den kontrollerede og præcise brug af ord for bevidst at skabe bestemte virkninger og bevidst tavshed, når der ikke er behov for at bruge talens energi, og det er en helt anden sag. Det indebærer en forståelse af cyklusser, af tid og tidsaldre. Det forudsætter kendskab til lydens kraft og de virkninger, som det talte ord kan skabe. Det kræver en forståelse af naturens skabende kræfter og deres rigtige håndtering. Det er en evne, der er baseret på beherskelse af mentalt stof og evnen til at sætte det i bevægelse for at skabe virkninger i fysisk stof i overensstemmelse med sjælens klart definerede hensigt. Det er sjælens andet aspekt, Vishnu, der skinner igennem eller det formbyggende aspekt, som er sjælens kendetegn på kausalplanet. Det vil være klogt at tænke dybere over emnet. c. At meditere og få kendskab til sjælens hensigt ved hjælp af meditation. Meditation får 1. aspekt til at træde mere og mere i forgrunden, og sjælens bevidste vilje kan komme til udtryk på det fysiske plan. Aspirantens tre aktiviteter skal udvikles parallelt, og bemærk at den anden aktivitet er resultatet af den første, og resultatet vil være manifestation af energi på det fysiske plan. Først når aspiranten har gjort virkelige fremskridt inden for de tre områder, vil det første af de store kraftord blive betroet. 5. Ethvert stort kraftord indeholder sine egne nuancer, udvidelser og kombinationer, og når den indviede udtaler det mindre kraf t ord, sættes det mindre kraftord i bevægelse ved hjælp af vibra tio nen fra det større. Det indikerer, at anvendelsen medfører et meget stort ansvar, og at kraftordet kan skabe store virkninger. Ethvert kraftord gives mundtligt og visuelt til den indviede. Det siges først til den indviede i form af syv 11

12 stavelser, som skal huskes hver for sig som separate ord. Derefter vises det, hvordan de syv stavelser kan forenes for at skabe en trefoldig lyd og på den måde udløse mere koncentrerede og omfattende virkninger. Til sidst kombineres de tre til ét kraftord, som overdrages til den indviede. Det store kraftord De syv ord, som udgør det store ord, gives til kandidaten ved hver indvielse, og det er indviede af samme rang som kandidaten, der videregiver dem. Gruppen af indviede deler sig i syv hold i forhold til understråle eller strålekombination, og hver gruppe intonerer derefter på skift ét ord hurtigt efter hinanden. Samtidig passerer de forskellige lydes farver og symboler forbi kandidaten, som derfor både hører og ser det, der afsløres. Den mere fremskredne gruppe af indviede (de tre ledere af Hierarkiets departementer ved de to første indvielser og Pratyeka Buddhaerne ved de sidste) intonerer det tredobbelte kraftord for kandidaten, og det tredob belte ord forener de syv og igen ser kandidaten det for sit indre øje. Til sidst intonerer indvieren kraftordet, og kandidaten til indvielse erfarer i praksis i sig selv den store lyd og erfarer i ét bestemt chakra, hvordan kraftordets vibration er. Hvert chakra og center er forbundet med et bestemt bevidsthedsplan, et system, en stråle og andre syvfoldige inddelinger, og på den måde vil betydningen af den indre reaktion på kraftordet være indlysende. 6. I arbejdet med at fremme evolutionen i de tre verdener beskæftiger mestrene og de indviede sig hovedsagelig med de syv stavelser i det ord, der hører til deres udviklingsniveau eller indvielsesgrad. De tre ord, der forener de syv, bruges sjældent, undtagen med direkte godkendelse fra en af departementernes ledere. Stavelserne i hvert ord er direkte forbundet med det trefoldige AUM og derfor med Brahma-, Vishnu- eller Shiva-aspektet, som de tre ledere er de planetariske repræsentanter for. Ordet er en årsag, der skaber en virkning Når en indviet ønsker at intonere hele kraftordet som en helhed til evolutionære formål, skal det godkendes af hele Hierarkiet, for kraftordet i sin helhed påvirker stoffet på et helt bevidsthedsplan inden for et planetarisk system, og derfor også stoffet på de bevidsthedsplaner, der ligger under det pågældende plan. Når indvielsesgradens kraftord udtales, eksempelvis af en 3. indviet, påvirkes stoffet på de lavere mentale underplaner og derefter stoffet på astralplanet og det fysisk-æteriske plan. En 2. indviet påvirker astralplanet og det fysisk-æteriske plan. Intoneringen skaber derfor omfattende virkninger og har store konsekvenser. 12

13 7. Både et opdelt og et synteseskabende kraftord påvirker deva-rigerne og dermed manifestationens formbyggende aspekter. Der skabes aldrig en lyd, uden at der samtidig skabes en tilsvarende reaktion i deva-substans. Lyd tvinger derfor store mængder af små liv til at antage bestemte former. Formerne er stabile, og de udfører deres funktioner nøjagtigt lige så længe som den lyd, der skabte dem, opretholdes. Viljesenergien fra den, som intonerede lyden, føres ind i den belivede form. Det samme princip gælder for en Sollogos, som udtaler AUM, og manifesterer et solsystem. Og det gælder for en Planetlogos, der intonerer sit planetariske ord og manifesterer et planetsystem. Og en mester, der manifesterer påvirkninger for at hjælpe menneskeheden på det fysiske plan. Det gælder desuden det almindelige menneske, som med sin meget fragmentariske og varierede tale udtrykker en indre hensigt eller sindstilstand og dermed danner en form i deva-substans. Langt de fleste mennesker danner formerne ubevidst, og formen er enten et konstruktivt eller destruktivt redskab afhængig af menneskets dybere motiv eller hensigt, og formerne vil udføre menneskets vilje, så længe formen opretholdes af den intention, der skabte den. 8. Ethvert ord, der udtales, er karakteriseret ved: En særlig farve En bestemt tone En speciel form En grad af energi eller aktivitet Det besjælende livs natur selvbevidst, bevidst, ubevidst, Gud, menneske eller deva Som i det store, således også i det små Den samme naturlov gælder for et solsystem, et planetsystem, et menneske, en tankeform, der er besjælet af et elementalliv, og det gælder for fysikerens eller kemikerens atom. Det er indsigt i disse åndsvidenskabelige kendsgerninger, der kendetegner en sand esoteriker. Sollogos intonerede et skabende kraftord, solsystemet antog form og blev belivet, farven er blå, og tonen er en særlig kosmisk harmonisk tone. Aktiviteten er udtryk for et specielt matematisk system, som ligger ud over menneskets fatteevne på det nuværende udviklingsniveau. Solsystemet og dets store besjælende liv den trefoldige Logos natur er aktiv, intelligent kærlighed. 13

14 9. Solsystemets store kraftord er afstemt, (hvis man kan udtrykkes det på den måde), efter andre kraftord, og det er kun ét enkelt ord ud af det syvfoldige ord, som kendes af en endnu større eksistens, der står i det samme forhold til Sollogos, som Sollogos til Planetlogos. Syv solsystemers hellige ord (hvoraf dette solsystem kun er et enkelt) udgør den syvfoldige lyd, som i den aktuelle manifestationsperiode vibrerer i de kosmiske sfærer. Den sande magis hemmelighed De ni informationer er kun en meget overfladisk beskrivelse af de store sandheder om de skabende processer i solsystemet. I dem skjules den sande magis hemmelighed. Når de engang forstås, vil det enkelte menneske få evnen til at fremme sjælens hensigter. Sjælen har åndelig intuition, rene motiver, altruistiske hensigter, selvkontrol og mod. Sjælen er en bevidst medarbejder i evolutionen, og den har til en vis grad indsigt i de planer, som Planetlogos formulerer. Informationerne gives i kort form både for at beskytte de skjulte sandheder og for samtidig at åbenbare dem for mennesker, der er parat til at forstå dem. Syv ord syv indvielser Solsystemets syv ord, der danner det logoiske ord, som mennesket kun kender i dets trefoldige form som AUM, åbenbares ved de syv indvielser. o Ved 1. indvielse gives ordet for det fysisk-æteriske plan. o Ved 2. indvielse gives ordet for astralplanet. o Ved 3. indvielse gives ordet for det lavere mentalplan. Ved 3. indvielse, hvor hierofanten er Sanat Kumara, modtager kandidaten til indvielse ikke kun ordet for det lavere mentalplan, men også et ord, der skaber syntese af 14

15 de tre ord for de tre verdener. Det gives til den indviede som et emne til meditation indtil 4. indvielse, men det er forbudt at benytte kraftordet før 4. indvielse, for det giver fuldstændig kontrol på de tre lavere bevidsthedsplaner. o Ved 4. indvielse oplyses ordet for det højere mentalplan kausalplanet. o Ved 5. indvielse oplyses ordet for det buddhiske plan. o Ved 6. indvielse oplyses ordet for det atmiske plan. o Ved 7. indvielse oplyses ordet for det monadiske plan. Ved 6. indvielse oplyser hierofanten det ord, der skaber syntese mellem det 4., 5. og 6. ord, og via lydens kraft får den indviede fuldstændig kontrol over substansen på de fem bevidsthedsplaner for menneskets udvikling. Ved 7. indvielse åbenbares det trefoldige AUM s sande natur for den oplyste Buddha, og den 7. indviede kan derefter håndtere energi i de seks verdener eller bevidsthedsplaner. 8. og 9. indvielse Det er muligt at tage yderligere to indvielser, men der findes kun meget få oplysninger om dem. Årsagen er, at Jorden endnu ikke er et helligt system, og kun få hvis overhovedet nogen fra menneskeheden opnår indvielse. Indvielserne kræver, at man først skal overføres til et andet system i en længere periode, hvor man undervises og udfører tjenestearbejde på et meget højt niveau. Det er kun muligt at antyde, at ved 8. indvielse afsløres det trefoldige AUM s dobbelthed, og ved 9. 15

16 indvielse åbenbares Det Absoluttes ene lyd, og lydens betydning både høres og ses. Dermed får den indviedes bevidsthed noget af den energi, magt og kraft, der vogtes af den, om hvem intet kan siges dvs. Sollogos Logos. Bevidsthedsenheden er fuldkommen og på samme niveau som Logos, og det fremtidige arbejde, vil svare til Sollogos arbejde. Sådan er det store program og de muligheder, der ligger foran menneskeheden ja, endda foran ethvert atom. 16

17 17

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Meditationens indre landskab

Meditationens indre landskab 1 Meditationens indre landskab Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditationens indre landskab Af Kenneth Sørensen Hvad er et menneske? Et forsøg på at besvare det spørgsmål er en stor udfordring,

Læs mere

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den hellige resonans Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den hellige resonans Af Erik Ansvang I Johannesevangeliet står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Mange mener,

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere

LUFTDEVAER. Geoffrey Hodson.

LUFTDEVAER. Geoffrey Hodson. 1 LUFTDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Luftdevaer Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Luftelementet har en dobbeltfunktion i systemet.

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

Devaernes bevidsthed. Geoffrey Hodson.

Devaernes bevidsthed. Geoffrey Hodson. 1 Devaernes bevidsthed Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Devaernes bevidsthed Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Devaernes opfattelse af Logos

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

MENNESKE kend dig selv. Erik Ansvang

MENNESKE kend dig selv. Erik Ansvang 1 MENNESKE kend dig selv Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel ÅNDENS INVOLUTION 05 o De 3 udstrømninger 08 o Første Logos 11 o Åndens involution 13 o Spørgsmål til eftertanke 17 2. kapitel DET TREFOLDIGE

Læs mere

DEVAERNES TRO. Geoffrey Hodson.

DEVAERNES TRO. Geoffrey Hodson. 1 DEVAERNES TRO Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 DEVAERNES TRO Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Devaernes tro er baseret på viden. Den er

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 01 ÅNDENS INVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 01 ÅNDENS EVOLUTION Af Erik Ansvang Af ånd er du kommet. Til ånd skal du blive. Over indgangen til

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

[side 2] Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

[side 2] Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: [side 2] Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul.

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul. 1 De fem sjælsgrupper Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 De fem sjælsgrupper Af Djwhal Khul Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Af hensyn til klassificering og sammenligning

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

15 regler for magi 2

15 regler for magi 2 15 regler for magi 2 Af Alice A. Bailey (oversat og forkortet af Niels Brønsted) Fra»En afhandling om kosmisk ild«teosofia, november 1996 5 regler for astralplanet 7. Regel. Den mediterende ser de dobbelte

Læs mere

Hathors magiske spejl

Hathors magiske spejl 1 Hathors magiske spejl Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hathors magiske spejl Af Erik Ansvang Dronningen, kvinden, moderen Den mest kendte gudetriade i det gamle Egypten er uden tvivl Osiris, Isis

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation Virkningsfulde bønner og påkaldelser (3) Den Store Invokation Fra lysets kilde i Guds sind lad lys strømme ind i menneskers tanker lad lyset komme til jorden. Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte lad kærlighed

Læs mere

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE 1 DEN INDRE VERDENSSTYRELSE Introduktion til den esoteriske lære 2 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Indre Verdensstyrelse af Hardy Bennis At beskrive den esoteriske læres historie er som at beskrive

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

SOM-OM 6:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 6:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 6:6 Af L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 6:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

DE SYV STRÅLER. psykologi. Erik Ansvang

DE SYV STRÅLER. psykologi. Erik Ansvang 1 DE SYV STRÅLER Den Nye Tidsalders psykologi Erik Ansvang 2 Indhold Introduktion til De Syv Stråler side 6 Tredelingen Syvdelingen Den nye tidsalders psykologi Energi og liv Væren Enhed Bølgelængder og

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk 1 JORDDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 JORDDEVAER Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Undervejs i sin udvikling kombinerer devaen sin

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE 1 DEN INDRE VERDENSSTYRELSE Introduktion til den esoteriske lære 2 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Indre Verdensstyrelse Af Hardy Bennis Den uendelige historie At beskrive den esoteriske læres

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Ilddevaer. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk

Ilddevaer. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk 1 Ilddevaer Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Ilddevaer Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ild er en af Guds eller Logos iklædninger, og for

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

SYMBOLIK. Alice A. Bailey.

SYMBOLIK. Alice A. Bailey. 1 SYMBOLIK Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 SYMBOLIK Af Alice A. Bailey Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Et symbol kan defineres som det ydre, synlige tegn på en indre

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: Det ubevidste Teknikker Teknik til

Læs mere

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OM MANI PADME HUM Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Om Mani Padme Hum Af Erik Ansvang OM er den femte rodraces mantra. Om Mani Padme Hum er den fjerde rodraces mantra. Mantraet Om Mani Padme Hum betyder

Læs mere

Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring

Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring 1 Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri verdens ældste mantra Gayatri-mantraet er verdens ældste. Det bruges overalt på Jorden. Men hvad betyder mantraet? Der findes

Læs mere

FORTABTE SJÆLE. Charles Webster Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

FORTABTE SJÆLE. Charles Webster Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 FORTABTE SJÆLE Charles Webster Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Fortabte sjæle Af Charles Webster Leadbeater Fra The Inner Life, I. (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det er selvsagt

Læs mere

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn.

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. maj 2015 Kirkedag: 5.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,23b-28 Salmer: SK: 743 * 635 * 686 * 586 * 474 * 584 LL: 743 * 447 * 449 * 586 * 584 Jeg vil godt indlede

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser Shamanisme Ildledning Shamaner er åndetilbedere som typisk kommer fra Treagonn-Sletten. De trækker på ånderne og deres kræfter og har lange hellige og spirituelle traditioner som gør dem i stand til at

Læs mere

Isis & lotusen. Erik Ansvang.

Isis & lotusen. Erik Ansvang. 1 Isis & lotusen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis & lotusen Af Erik Ansvang Universet er en tanke I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 2:8. Erik Ansvang.

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 2:8. Erik Ansvang. 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 2:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 2:8 Af Erik Ansvang Strålerne på solniveau Ifølge åndsvidenskaben er

Læs mere