Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav"

Transkript

1 Dansk standard DS/EN A1 4. udgave Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav High-visibility warning clothing for professional use Test methods and requirements

2 DS/EN A1 København DS projekt: M ICS: Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN, hvilket betyder, at det er en europæisk standard, der har status som dansk standard. Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: EN 471:2003+A1:2007. DS-publikationen er på dansk og engelsk. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. Denne publikation erstatter: DS/EN 471:2004. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN 471:2003+A1 December 2007 ICS Supersedes EN 471:2003 English Version High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and requirements Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel - Méthodes d'essai et exigences Warnkleidung - Prüfverfahren und Anforderungen This European Standard was approved by CEN on 1 August 2003 and includes Amendment 1 approved by CEN on 10 November CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN Management Centre or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN Management Centre has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels 2007 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN 471:2003+A1:2007: E

4 EN 471:2003+A1:2007 (E) Contents Page Foreword...4 Introduction Scope Normative references Terms and definitions Design Types and classes Specific design requirements Sizes Requirements for background material, non-fluorescent material and combined performance materials Colour performance requirements of new materials Background material Combined performance material Colour after xenon test !Colour fastness of background material and all non-fluorescent material layers after test exposure" Colour fastness to rubbing Colour fastness to perspiration Colour fastness - when laundered, dry cleaned, hypochlorite bleached and hot pressed Dimensional change of background material and non-fluorescent material Mechanical properties of background materials Tensile strength of woven material Bursting strength of knitted materials Tensile strength and tear resistance of coated fabrics and laminates !Water vapour resistance" General Background material made from coated fabrics or laminates Background material made from textile fabrics Ergonomics Photometric and physical performance requirements for the retroreflective material and combined performance material Retroreflective performance requirements of new material Retroreflective performance requirements after test exposure General Separate performance material Combined performance material Orientation sensitive materials Test methods Sampling and conditioning Determination of colour Method for determination of retroreflective photometric performance Retroreflection after exposure Abrasion Flexing Folding at cold temperatures Exposure to temperature variation Washing, dry cleaning

5 DS/EN A1:2008 Indhold Side Forord... 4 Indledning Emne og anvendelsesområde Normative referencer Termer og definitioner Udformning Typer og klasser Særlige krav til udformning Størrelser Krav til bæremateriale, ikke-fluorescerende materiale og materiale med kombineret advarselsfunktion Funktionskrav til nye materialers farve Bæremateriale Materiale med kombineret advarselsfunktion Farve efter xenon-prøvning Farveægthed af bæremateriale og alle ikke-fluorescerende materialelag efter prøvning Gnideægthed Svedægthed Farveægthed ved vask, kemisk rensning, blegning med hypochlorit og ved presning Bærematerialets og det ikke-fluorescerende materiales dimensionsændringer Bærematerialets mekaniske egenskaber Vævede stoffers trækbrudstyrke Strikkede materialers bristestyrke Belagte og laminerede stoffers trækbrudstyrke og rivstyrke Vanddampgennemgangsmodstand Generelt Bæremateriale fremstillet af belagte eller laminerede stoffer Bæremateriale fremstillet af tekstil Ergonomi Fotometriske og fysiske funktionskrav til retroreflekterende materiale og til materiale med kombineret advarselsfunktion Krav til nyt materiales retrorefleksion Krav til retrorefleksion efter prøvning Generelt Materiale med enkel advarselsfunktion Materiale med kombineret advarselsfunktion Retningsfølsomt materiale Prøvningsmetoder Prøveudtagning og konditionering Bestemmelse af farve Metode til bestemmelse af retroreflekterende fotometriske egenskaber Retrorefleksion efter eksponering Slid Bøjning Foldning ved lave temperaturer Temperaturændringer Vask, kemisk rensning (da)

6 EN 471:2003+A1:2007 (E) 7.5 Retroreflective performance in rainfall Marking Information supplied by the manufacturer...17 Annex A (informative) Examples for positioning of bands of retroreflective material...18 Annex B (normative) Positioning of bands of retroreflective material on jackets...23 Annex C (normative) Method of measuring wet retroreflective performance...24 C.1 Principle...24 C.2 Apparatus...24 C.3 Procedure...24 Annex ZA (informative) Clauses of this European Standard addressing essential requirements or other provisions of EU Directives...26 Bibliography

7 DS/EN A1: Retrorefleksion efter regnpåvirkning Mærkning Oplysninger leveret af fabrikanten Anneks A (informativt) Eksempler på placering af bånd af retroreflekterende materiale Anneks B (normativt) Placering af bånd af retroreflekterende materiale på jakker Anneks C (normativt) Måling af retrorefleksion i våd tilstand C.1 Princip C.2 Udstyr C.3 Fremgangsmåde Anneks ZA (informativt) Punkter i denne europæiske standard, der vedrører væsentlige krav eller andre bestemmelser i EU-direktiver Bibliografi (da)

8 EN 471:2003+A1:2007 (E) Foreword This document (EN 471:2003+A1:2007) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 162 Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets, the secretariat of which is held by DIN. This document shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2008 and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by June This document includes Amendment 1 approved by CEN on This document supersedes!en 471:2003". The start and finish of text introduced or altered by amendment is indicated in the text by tags! ". This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s). For relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of this document. According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. 4

9 DS/EN A1:2008 Forord Dette dokument (EN 471: A1:2007) er udarbejdet af teknisk komité CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets, hvis sekretariat varetages af DIN. Dette dokument skal inden juni 2008 have status som national standard, enten ved at der udgives en identisk tekst, eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest juni Dette dokument indeholder amendment 1 godkendt af CEN Dette dokument erstatter EN 471:2003. Begyndelsen og slutningen af tekst, der er indført eller ændret i overensstemmelse med tillægget, er markeret i teksten med symbolerne. (Disse symboler er kun angivet i den engelske tekst. I den danske oversættelse er tillæggets tekst indført uden markering). Dette dokument er udarbejdet af CEN i henhold til mandat fra Europa-Kommissionen og EFTA, og det understøtter de væsentlige krav i et eller flere EU-direktiver. Sammenhængen med EU-direktiver er angivet i anneks ZA, der er en integreret del af dette dokument. I henhold til CEN/CENELEC s interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i følgende lande forpligtet til at implementere denne europæiske standard: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 4 (da)

10 EN 471:2003+A1:2007 (E) Introduction This European Standard provides a solution that enables the major issues to be resolved. The performance of the conspicuous materials to be used in "high visibility clothing" is specified together with minimum areas and placement of the materials. Conspicuity is enhanced by high contrast between the clothing and the ambient background against which it is seen; and by larger areas of the conspicuous materials specified. Three areas of background and combined performance material colours are defined in an appropriate manner for clothing material, all of which will confer conspicuity against most backgrounds found in urban and rural situations in daylight. However users should consider the prevailing ambient background in which protection is required and select the colour that provides the preferred contrast. Two levels of separate performance retroreflective materials are included. Higher levels of retroreflection provide greater contrast and visibility of warning clothing when seen in headlights during darkness. When greater conspicuity is required the higher level of retroreflecting material should be used. Design requirements illustrating the disposition of retroreflective materials are included within the standard. The ergonomics of the wearer should be considered when selecting the most appropriate configuration of retroreflective materials within the garment. Three classes of warning clothing are specified in terms of the minimum areas of the materials to be incorporated. Whilst the area comprising clothing is obviously dictated by the type of clothing and also the size of the wearer, it should be noted that class 3 clothing offers greater conspicuity against most urban and rural backgrounds than class 2 garments which in turn are significantly superior to class 1 clothing. Selection and use of high-visibility warning clothing can vary among European countries. It should be based on a risk assessment of the condition in which the warning clothing is to be used. This will involve consideration of the requirements necessary for an observer to understand that a wearer is present. The observer needs both to perceive and to recognise the wearer and then to decide to take appropriate avoidance action. The wearing of a high-visibility garment does not guarantee that the wearer will be visible under all conditions. Test methods ensure that a minimum level of protection is maintained when the garments are subjected to care procedures. Test methods detailed in this standard are for new materials and not intended for products in use. Attention is drawn to EN 1150, which specifies characteristics and properties for visibility clothing for nonprofessional use. 5

11 DS/EN A1:2008 Indledning Denne europæiske standard indeholder en løsning, der gør det muligt at få afklaret de betydeligste problempunkter. Kravene til det iøjnefaldende materiale, der skal bruges på tydeligt synlige advarselsklæder, er beskrevet sammen med materialernes minimumarealer og placering. Synligheden øges, når der er stor kontrast mellem advarselsklæderne og de omgivelser, imod hvilke klæderne ses, og når advarselsklæderne har større felter med det specificerede synlige materiale. Der er beskrevet tre farveområder for bæremateriale og for materiale med kombineret advarselsfunktion, der er egnet til tekstilvarer, og de vil alle tre være iøjnefaldende mod de fleste baggrunde i dagslys i byer og på landet. Brugere bør dog overveje, i hvilke omgivelser beskyttelse er nødvendig, og vælge den farve, der giver den foretrukne kontrast. Der er angivet to niveauer for materialer med enkel retroreflekterende advarselsfunktion. Højere niveauer af retrorefleksion giver advarselsklæder større kontrast og større synlighed, når de ses i et køretøjs frontlys i mørke. Når der er behov for større synlighed, bør der benyttes retroreflekterende materiale svarende til det højeste niveau. Standarden indeholder krav til udformning, der illustrerer placeringen af retroreflekterende materialer. Der bør tages hensyn til brugerens ergonomi, når den mest passende placering af retroreflekterende materialer på klæderne vælges. Der er angivet tre klasser af advarselsklæder på baggrund af minimumarealet for de materialer, der skal indgå. Da arealet på beklædningen naturligvis afhænger af typen af beklædning og af brugerens størrelse, bør det bemærkes, at beklædning i klasse 3 er langt mere iøjnefaldende mod de fleste baggrunde i byen og på landet end beklædning i klasse 2, der igen er langt mere iøjnefaldende end beklædning i klasse 1. Valg og anvendelse af tydeligt synlige advarselsklæder kan være forskellig i de forskellige europæiske lande. Valg og anvendelse bør baseres på en risikovurdering af den situation, hvori advarselsklæderne skal anvendes. Det betyder, at der skal tages hensyn til de krav, der skal opfyldes, for at en iagttager bliver klar over tilstedeværelsen af en person iført advarselsklæder. Det er nødvendigt, at iagttageren både opfatter og erkender tilstedeværelsen af personen iført advarselsklæder og derefter beslutter at foretage en passende undvigemanøvre. At bære tydeligt synlige advarselsklæder giver ikke nogen garanti for, at brugeren vil være synlig under alle forhold. Prøvningsmetoderne sikrer, at der opretholdes et minimumniveau af beskyttelse også når beklædningen udsættes for renholdelsesbehandlinger. Prøvningsmetoderne beskrevet i denne standard gælder for nye materialer og er ikke beregnet til klæder, der allerede har været i brug. Opmærksomheden henledes på EN 1150, der angiver karakteristika og egenskaber for tydeligt synlige advarselsklæder til ikke-arbejdsmæssig brug. 5 (da)

12 EN 471:2003+A1:2007 (E) 1 Scope This European Standard specifies requirements for protective clothing capable of signalling the user's presence visually, intended to provide conspicuity of the user in hazardous situations under any light conditions by day and under illumination by vehicle headlights in the dark. Performance requirements are included for colour and retroreflection as well as for the minimum areas and for the disposition of the materials in protective clothing. 2 Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this European Standard. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. EN 340, Protective clothing General requirements!en 343:2003+A1, Protective clothing - Protection against rain" EN 530:1994, Abrasion resistance of protective clothing material Test methods EN 31092, Textiles Determination of physiological properties - Measurement of thermal and water- vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded - hotplate test) (ISO 11092:1993) EN ISO :1998, Textiles Dry cleaning and finishing Part 2: Procedures for tetrachloroethene (ISO :1998) EN ISO 6330:2000, Textiles Domestic washing and drying procedures for textile testing (ISO 6330:2000) EN ISO 7854:1997, Rubber or plastic coated fabrics Determination of resistance to damage by flexing (ISO 7854:1995) EN ISO , Textiles Tensile properties of fabrics Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (ISO :1999) EN ISO , Textiles Bursting properties of fabrics Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension (ISO :1999) ISO 105-A02, Textiles Tests for colour fastness Part A02: Grey Scale for assessing change in colour ISO 105-A03, Textiles Tests for colour fastness Part A03: Grey Scale for assessing staining ISO 105-B02:1994, Textiles Tests for colour fastness Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon Arc fading lamp test ISO 105-C06, Textiles Tests for colour fastness Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering ISO 105-D01, Textiles Tests for colour fastness Part D01: Colour fastness to dry cleaning ISO 105-E04, Textiles Tests for colour fastness Part E04: Colour fastness to perspiration ISO 105-N01, Textiles Tests for colour fastness Part N01: Colour fastness to bleaching: Hypochlorite ISO 105-X11, Textiles Tests for colour fastness Part X11: Colour fastness to hot pressing ISO 105-X12, Textiles Tests for colour fastness Part X12: Colour fastness to rubbing 6

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics Dansk standard DS/EN 13969 1. udgave 2006-01-18 Fleksible membraner til fugtisolering Fugtisolerende bitumenmembraner, inklusive bitumenmembraner til kældertanke Definitioner og karakteristika Flexible

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012 Dansk standard DS/EN 14707 2. udgave 2012-12-11 Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Bestemmelse af maksimal brugstemperatur for præfabrikeret rørisolering

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 1176-11 3. udgave 2014-08-26 Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Playground equipment and surfacing

Læs mere

Dansk standard DS/EN 14399-9

Dansk standard DS/EN 14399-9 Dansk standard DS/EN 14399-9 1. udgave 2009-04-22 Befæstelseselementer Forspændt højstyrkekonstruktionsbefæstelse med bolte Del 9: System HR eller HV Samlinger med bolte og møtrikker med direkte tilspændingsindikatorer

Læs mere

Befæstelseselementer Forspændt højstyrke konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 3: System HR Samlinger med sekskant bolte og -møtrikker

Befæstelseselementer Forspændt højstyrke konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 3: System HR Samlinger med sekskant bolte og -møtrikker Dansk standard DS/EN 14399-3 1. udgave 2005-04-08 Befæstelseselementer Forspændt højstyrke konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 3: System HR Samlinger med sekskant bolte og -møtrikker High-strenght

Læs mere

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer Dansk standard DS/EN 60384-25-1 1. udgave 2006-09-12 Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation Overflademonterede faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Læs mere

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Dansk standard DS/EN 61000-4-30 1. udgave 2003-05-22 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Electromagnetic compatibility

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Dansk standard DS/EN ISO 20567-1 1. udgave 2006-11-09 Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Paints and varnishes Determination of stone-chip

Læs mere

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode)

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Dansk Standard DS/EN 10160 1. udgave Godkendt:2000-02-18 Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Ultrasonic testing of steel flat product

Læs mere

Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation

Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation Dansk standard DS/EN 50607:2015 1. udgave 2015-01-19 Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation Satellite signal distribution over a single coaxial cable Second generation

Læs mere

DS-information DS/CEN/TR 81-12

DS-information DS/CEN/TR 81-12 DS-information DS/CEN/TR 81-12 1. udgave 2014-11-13 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer Grundlag og fortolkning Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske)

Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske) DS-information DS/CLC/TS 50131-2-6 1. udgave 2004-09-08 Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske) Alarm systems Intrusion systems Part 2-6: Requirements for opening

Læs mere

Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer

Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer Dansk standard DS/ISO 22324:2015 1. udgave 2015-07-07 Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer Societal security Emergency management Guidelines for colour-coded alerts

Læs mere

behandling af elektroniske fakturaer og andre forretningsdokumenter

behandling af elektroniske fakturaer og andre forretningsdokumenter DS-information DS/CWA 16464-2 1. udgave 2012-06-28 Elektronisk fakturering Del 2: Standardaftale for interoperabilitet vedrørende overførsel og behandling af elektroniske fakturaer og andre forretningsdokumenter

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

DS-information DS/ISO/TS 14071

DS-information DS/ISO/TS 14071 DS-information DS/ISO/TS 14071 1. udgave 2014-06-20 Miljøledelse Livscyklusvurdering Kritisk gennemgang af processer og kompetencer hos den person, der foretager vurderingen: Yderligere krav og retningslinjer

Læs mere

Informationsteknologi Multimedierammestruktur. Del 15: Rapportering af hændelser

Informationsteknologi Multimedierammestruktur. Del 15: Rapportering af hændelser Dansk standard DS/ISO/IEC 21000-15 1. udgave 2007-09-27 Informationsteknologi Multimedierammestruktur (MPEG-21) Del 15: Rapportering af hændelser Information technology Multimedia framework (MPEG-21) Part

Læs mere

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Dansk standard DS/ISO 7206-2 1. udgave 2014-09-22 Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Implants for surgery

Læs mere

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation Dansk standard DS/IEC 62851-5 1. udgave 2014-06-19 Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation Alarm and electronic security systems Social alarm

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

Referencematerialer Certifikater og mærkater

Referencematerialer Certifikater og mærkater DS-information DS/ISO Guide 31 1. udgave 2007-12-06 Referencematerialer Certifikater og mærkater Reference materials Contents of certificates and labels DS/ISO Guide 31 København DS projekt: M226503 ICS:

Læs mere

Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering

Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering Dansk Standard DS/ISO 15188 1. udgave 2002-05-30 Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering Project management guidelines for terminology standardization DS/ISO 15188 København DS projekt:

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 309/2010 (2. afdeling) Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat Kasper Mortensen) mod Saab AB (advokat Carsten

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Dansk standard DS 2451-10 2. udgave 2011-02-28 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

Læs mere