Djursland Vækst gennem oplevelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djursland Vækst gennem oplevelser"

Transkript

1 Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober

2 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination Djursland) Ny Lufthavnsvej Kolind Juridisk status: Erhvervsdrivende Fond Projektperiode: Kort om turismesamarbejdet på Djursland På Djursland samarbejder Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og ca. 150 større og mindre turistaktører om udviklingen af turismen i regi af Destination Djursland. Djursland Udviklingsråd er bestyrelse for Destination Djursland og skal sikre den strategiske udviklingskurs i turismen. Destination Djursland varetager fælles synliggørelse og afsætning af turistprodukter i samarbejde med turisterhvervet. Fonden Destination Djursland varetager produktudvikling og turistservice i samarbejde med Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og turisterhvervet. På Djursland arbejdes der efter en model for integreret destinationsudvikling, hvor alle elementer i turismens værdikæde har betydning for udviklingen i vækst og beskæftigelsen. De to kommuner har i fællesskab besluttet at arbejde sammen om turismen på Djursland - som et samlet ferieområde. Indledning Djursland er et af Danmarks 10 vigtigste ferieområder målt på forbrug, overnatningstal og turismeskabt beskæftigelse. Denne position har man opnået med udgangspunkt i områdets grundlæggende turismemæssige styrker i form af varieret natur, den lange kyststrækning, det store overnatningsudbud og det store oplevelses- og attraktionsudbud alt sammen som følge af store private og offentlige investeringer foretaget gennem årene. Turisterhvervet er et prioriteret væksterhverv i begge kommuner, og turismens økonomiske betydning for den samlede økonomi på Djursland er væsentlig. Den samlede turismeomsætningen på Djursland er beregnet til ca. 1,7 mia. kr. (2008-tal), hvilket er en 3,3% af kommunernes samlede omsætning på 49,236 mia. kr. Turismen på Djursland generer ca arbejdspladser(2008 tal) på baggrund af direkte og indirekte effekter. Det er ca. 7 % af det samlede antal beskæftigede på Djursland, hvilket er over gennemsnittet for Region Midtjylland på 2,2% og det nationale tal på 3,5%. Til sammenligning viser en Særkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger via Landbrug & Fødevarers sektormodel, at landbrug og fødevarer som erhverv generede ca arbejdspladser på Djursland. 1 Turisterhvervet på Djursland står overfor en række udfordringer, som bl.a. forringet konkurrenceevne, tab af markedsandele, øget presset på omsætning/indtjening hos virksomhederne og en svagere position af Djursland på de internationale markeder. Djursland har som ferieområde mistet markedsandele svarende til en tilbagegang på ca. 30 % i antallet af overnatninger i løbet af de sidste ca. 10 år. Tabet skyldes især fald i antallet af overnatninger fra de internationale markeder så som Tyskland, Holland og Sverige. 1 Økonomiske analyse Landbrug, fødevarer og udkantsdanmark af Landbrug og Fødevare Der tages forbehold for at der er benyttet to forskellige sektormodeller til beregning af turismens betydning og landbrugets betydning. 2

3 Dette er forårsaget af, at den internationale konkurrencesituation for ferieoplevelser - og feriedestinationer er de seneste år blevet skærpet. Turismen er i vækst på verdensplan, og der bliver investeret og fokuseret på turisme som løftestang for vækst i udkantsområder og i udviklingslande. Generelt står Djursland som landdistrikt overfor flere erhvervsmæssige udfordringer, der bl.a. udmønter sig i en erhvervsstruktur præget af traditionelt erhverv, faldende beskæftigelse i industrien, færre nyetablerede virksomheder inden for vækst brancher m.m. 2 En investering i turismen som væksterhverv medvirker bl.a. til, at arbejdspladser primært forankres lokalt. Det betyder, at områdets attraktivitet styrkes overfor såvel turister som borgere samt flere jobs til medarbejdere på alle uddannelsesniveauer. Udvikling af turismen skal ske på et bæredygtigt grundlag, hvor der tages hensyn til miljø, sociokulturelle og økonomiske aspekter. Strategisk grundlag for Djursland som ferieområde Visionen er at udvikle og markedsføre Djursland som ét samlet og sammenhænge ferieområde. Der skal igangsættes processer og projekter, der kan understøtte denne tankegang, samt bidrage til at positionere Djursland som et stærkt ferieområde og ikke mindst udvikle turismens værdikæde på Djursland. Djursland som et stærkt ferieområde og ikke mindst skal forsætte fokus på primære styrkepositioner i form af nærheden til kyst og attraktiv natur, den høje oplevelsesintensitet og de mange store og mindre aktører med turisme som primære forretningsområde. Det er grundlaget for øget vækst og forbedret konkurrenceevne i turismen på Djursland. Samlet set skal udviklingen af turismen bidrage til øget vækst og flere arbejdspladser - direkte og indirekte afledt af turismen i de to Djurslands kommuner. Projektets mål, formål og erhvervspotentiale Projektets mål er at øge konkurrenceevnen i turismen på Djursland og skabe arbejdspladser til gavn for Djursland som landdistrikt. Djursland som ferieområde skal udvikles ved at skabe sammenhæng, modne og udvikle nye produkter samt synliggøre, fremhæve og formidle disse under en fælles ramme af Djurslands særlige karakteristika og konkrete kendetegn som ferieområde. Projektets formål er at sætte fokus på turisme som bæredygtig platform for etablering af nye arbejdspladser via udvikling, formidling og synliggørelse af lokale produkter, oplevelser, kultur og identitet. Det skal samlet set styrke de sociale og økonomiske betingelser for en bæredygtig udvikling af Djursland som landdistrikt. Der skal være fokus på de muligheder som naturen kan tilvejebringe af oplevelser, og den jobskabelse, det kan bibringe. Der skal være fokus på, hvad nye grønne erhvervs- og områdeprojekter kan bidrage med i en øget positionering af Djursland som ferieområde og hvad det kan skabe af nye jobs og nye aktører i turismen. Der skal være fokus på øget formidling og udvikling af stedbundne potentialer i samspillet mellem kyst, kystbyer, havnene og havet, og hvad samspillet kan bidrage i forhold til etablering af nye arbejdspladser på Djursland. Der skal være fokus på at øge aktiviteten og derved udbuddet af arbejdspladser hos de mange aktører inden for attraktions- og oplevelsesudbuddet på Djursland. 2 Opsummering af nogle af de udfordringer LAG-Djursland har defineret i Udviklingsstrategien

4 Der skal være fokus på potentialet i forbindelse med turisme- og rekreative udviklings- og investeringsmuligheder på Djursland. Turismen på Djursland har stor betydning for udvikling af og jobskabelse i mindre bysamfund og lokalområder på hele Djursland. Turismens store betydning i den samlede erhvervsstruktur og det store udbud af aktører inden for turismen, betyder samtidig at etablering af nye arbejdspladser i relation til turismen er en reel effekt, hvis aktivitetsniveauet og omsætningen forøges. I forbindelse med formulering af projektet og udarbejdelse af konkrete initiativer har projektansøger forholdt sig til udvikling af landdistrikter, til landdistriktsprogrammet og til udviklingsstrategien for LAG Djursland. Der vil desuden være løbende overordnet dialog med LAG Djursland og Småøernes LAG (Anholt) vedr. udviklingen af Djursland som stærkt ferieområde. Der vil ikke blive brugt regionale udviklingsmidler til anlægsaktiviteter, trafikal infrastruktur og virksomhedsstøtte. I det omfang disse aktiviteter vil være en del af det samlede projekt, vil dette blive dokumenteret via særskilt regnskab. Relation til Region Midtjyllands turisme strategi Region Midtjylland strategi Ny Vækst i Turismen tager afsæt i de regionale styrkepositioner, og de skal være lokomotiver for en samlet regional udvikling af turismen. Det er visionen at sikre en ny regional model for en mere fokuseret og professionel turisme. Det betyder blandt andet en fokusering på de stærke feriesteder, hvor kystferie er primært forretningsområde. Visionen for de stærke feriesteder er at arbejde fokuseret og systematisk med kerneprodukterne og værdikæderne. De stærke Feriesteders skal sætte fokus på: Udvikling af lederskab, organisatorisk forankring og brand Hele værdikæder - med fokus på den gode oplevelse Øget synlighed, turistservice og salg Stærkere kompetencer og uddannelse I et partnerskab er Destination Djursland, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune d. 26. april 2011 blevet godkendt af Region Midtjylland om operatør på udmøntning af Stærke feriesteder ØST. Aktiviteterne i projektet Djursland ferie med indhold og sammenhæng, som ansøges i Grøn Vækst puljen er en del af operationaliseringen af handlingsplanen for stærke feriesteder Øst. Midler fra Grøn Vækstpuljen vil indgå som løftestang til de konkrete og operationelle indsatser, der skal styrke Djursland som stærkt feriested. Sammen med øvrige aktiviteter og investeringer vil det bidrage til at nå det samlede vækstmål for Region Midtjylland. Projektets baggrund: Der igangsættes en række tiltag, der alle understøtter projektets overordnede formål, og som understøtter to af de tre strategiske indsatsområder for turismen på Djursland Afsætning og synliggørelse af 4

5 Djurslands ferieoplevelser og Udvikling af ferieområdet Djursland. Projektet udmøntes gennem fire sammenhængende indsatser: o o o o Videreudvikling og internationalisering af den eksisterende brandingplatform i henhold projektets formål Produktudvikling i udbuddet af oplevelser og aktiviteter i naturen ved at skabe sammenhæng/samarbejde, ved at afsætningssikre og skabe synlighed. Produktudvikling i udbuddet af oplevelser og produkter relateret til samspillet mellem kyst, by og havn gennem formidling, synliggørelse og ved at skabe sammenhæng og udvikle oplevelser. Udvikling af markedstiltag, synliggørelse og afsætning af Djursland som ferieområde med udgangspunkt i brandingplatformen, produktudviklingen og eksisterende samlede udbud af oplevelser og produkter. Projektets sammenhæng International brandingplatform Udvikling og formidling Oplevelser og aktiviteter i naturen Udvikling og formidling Kyst, by og havn oplevelser Eksisterende udbud af oplevelser og produkter Synliggørelse, markedsføring og afsætning af Djursland som ferieområde 5

6 Projektets aktiviteter vil tage udgangspunkt i en den fælles platform for branding af Djursland. Platformen er det kommunikative grundlag for alle aktiviteter, hvorfra der arbejdes med produktudvikling og gearing af eksisterende produkter, formidling og synliggørelse af Djursland som ferieområde. Aktiviteterne fremtidssikres via den fælles brandingplatform, da den fremover vil være en væsentlig del af grundlaget for formidling og synliggørelse på de internationale markeder. Aktiviteterne forankres i det privat/offentligt samarbejde om udvikling og markedsføring af Djursland som ferieområde og er med til at styrke samarbejdet på tværs af forskellige aktører på Djursland. Målgrupper og relevans Projektets målgrupper er: Virksomheder og andre aktører i turismen på Djursland og i de øvrige kommuner langs østkysten Aktiviteterne i projektet vil understøtte et øget erhvervssamarbejde om turismeudviklingen på Djursland. Dette skal resultere i nye forretningsmuligheder og etablering af nye arbejdspladser. Slutbrugere her defineret som de internationale gæster. Aktiviteterne i projektet vil betyde en øget kommunikation og formidling til områdets kommende og nuværende internationale turister om områdets særlige karakteristika, lokale oplevelser, produkter og identitet. Dette skal resultere i øget omsætning og antal overnatning. Aktiviteterne skaber på kort og lang sigt arbejdspladser hos Djurslands turismevirksomheder og hos turismens følgeerhverv detailhandlen, mindre håndværksvirksomheder og transport m.m. Dette sker som følge af en forøget aktivitet og efterspørgsel efter ferieoplevelser på Djursland. Projektaktiviteter: International brandingplatform for Djursland I 2009 etableredes et ekstraordinært samarbejde om udvikling af ét fælles brand for turismen på Djursland. Arbejdet blev drevet af en række private turismeaktører i regi af destinationssamarbejdet. Målet var at positionere Djursland som et geografisk karakteristisk sted i Danmark med særlig fokus på at positionere sig og øge kendskabet blandt primært danske børnefamilier og par uden børn. Resultatet blev udvikling af et fælles payoff Djursland Danmarks Naturskønne Næse og en kommunikations- og grafisk ramme for den fælles markedsføring, branding og kommunikation af Djursland som ét ferieområde. Der blev i 2009 påpeget en række strategiske udfordringer i arbejdet under ét fælles brand, som efter to års implementeringsproces stadig er relevante i arbejdet med branding af Djursland som ét samlet og sammenhængende ferieområde 3 : Der er en relativ lav kendskabsgrad til Djursland som kystferiedestination særligt på de udenlandske markeder. Etablering af Djursland som ét ferieområde. Der arbejdes stadig internt og eksternt - med at slå fast, at Djursland er ét samlet og sammenhængende ferieområde med en fælles identitet. Der er mange forskellige interessenter og aktører, der skal kunne se sig selv i en Djurslandssammenhæng og under et Djurslands brand. 3 Sammenskrivning af resultater fra brandingproces, som blev gennemført af reklamebureauet Kernel.com i

7 Det kræver betydelige ressourcer og fastholdenhed for at bygge og opretholde en position på det internationale feriemarked. Kommunikationen og branding skal løbende udvikles og tilpasses for at kunne fastholde position og øge konkurrenceevnen. Samtidig vil forskellige ferie- og købsmotiver hos målgrupperne på de udenlandske markeder betyde, at dele af Djurslands brandingindsats skal skræddersyes og målrettes yderligere. Initiativet skal imødekomme udfordringen med lav kendskabsgrad på de udenlandske markeder og skal søge at implementere nye vinkler og måder hvorpå Djursland kan positionere sig som kystferiedestination. Initiativet søger at inddrage relevante elementer fra den nationale turismebranding i regi af Visitdenmark, f.eks. brug af viden om motivbaserede målgruppe, viden om brandingværdier m.m. Initiativet skal bidrage til at opfylde projektets formål med at skabt en bæredygtig udvikling af turismen og etablering af arbejdspladser på Djursland som landdistrikt. Initiativet forankres i det privat/offentlige samarbejde om turismen på Djursland. Resultater og materiale implementeres i turismemarkedsføring og øvrige kommunikationstiltag i årerne frem. Aktører i turisterhvervet, støtteerhverv, organisationer og kommunerne får mulighed for at tilføre nye elementer til deres kommunikation og formidling til turisterne, internationale samarbejdspartnere og investorer. Der oprettes en arbejdsgruppe for international branding bestående af repræsentanter fra erhverv, kommuner, Midtjysk Turisme og Destination Djursland. Gruppens formål er at følge initiativets fremdrift, sikre forandring og øge samarbejde mellem turisterhvervet og øvrige aktører på Djursland. Centrale aktiviteter: a) Brandingseminar Turisterhvervet, støtteerhverv, organisationer og kommunerne på Djursland skal samarbejde om internationalisering af den eksisterende brandingplatform for turismen på Djursland. Dette skal sikre at elementer fra brandingarbejdet også tænkes ind i den individuelle produktbranding, i det generelle arbejde med erhvervsudvikling, bosætning og internationalisering af Djursland. Relevante aktører inviteres til et opstartsseminar, hvor projektet og samarbejdet præsenteres. Seminarets formål er at få diskuteret bredde ind i den internationale branding og turismemarkedsføring som løftestang for landdistriktsudvikling. Seminarets mål er at få skabt konsensus og grundlag for det videre arbejde. b) Profiler af internationale målgrupper Der skal udarbejdes en række operationelle profilbeskrivelser af de internationale målgrupper inden for motivmålgrupperne Sjov, leg og læring og Det gode liv. Her skal information og data om købsadfærd, produktpræferencer og købsmotiver fremgå. Der skal være konkret information om brug af medier, medievalg, reasons-to-go og onlineadfærd. Profilerne udarbejdes på baggrund af eksisterende viden/materiale og indkøb af data. c) Udvikling af en praktisk Brandbook/manualer Der skal udarbejdes en brandbook, hvor særlige stedbunde karakteristika for Djursland beskrives og illustreres. Der skal ske en opbygning af storytelling, lokale historier og særkende, særlige kommunikationsvinkler med fokus på bæredygtighed og attraktive oplevelser i landdistrikter. Ud fra dette skal der udarbejdes en række markeds- og målgrupperelaterede manualer som kan bruges til det konkrete formidlingsarbejde til begge målgrupper i projektet samt som grundlag for produktudviklingen og til synliggørelse/markedsføringen af Djursland som ferieområde. 7

8 c) Videre udvikling af grafisk linje Den eksisterende grafiske linje skal videreudvikles, og nye grafiske og media-elementer skal tilføres brandingplatformen. Det betyder, at der skal optages nye billeder og video til social medier og online platforme. Der skal ske en tilpasning af grafik og en udarbejdelse af målgruppe/markedstilpassede kampagnerammer. Der er desuden en delopgave med oversættelse af materialet. Aktivitetsbudget Aktivitetsbudget International brandingplatform År 1 År 2 I alt Konsulenter Projektstyring Projektledelse Projektkoordinator Frivilligt arbejde Anlægsarbejde Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskiner Rejser/Transport Møder Formidling og information Revision Andet I alt Flere naturrelaterede oplevelses- og aktivitetsprodukter. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har fælles fokus på at udvikle adgangen til naturen til fods, på cykel og på vandet. Det understøtter oplevelser og aktiviteter til gavn for både turister og udvikling af turismen på Djursland som landdistrikt. Etableringen af Nationalpark Mols Bjerge har sat markant fokus på mulighederne for oplevelser og aktiviteter i naturen. Nationalpark Mols Bjerge anses som et fyrtårn, der skal være med til at skabe vækst i turismen på hele Djursland. Øvrige naturområder, som Naturpark Randers Fjord, er med til at understøtte Djurslands position som attraktivt ferieområde med naturoplevelser. Gennem årerne er naturrelaterede oplevelser på Djursland blevet udviklet og synliggjort og disse er primært formidlet gennem lokale medier, turistguides, kulturnaut og som regel til gennemførelse på betingelse af antal tilmeldte og primært bæredygtigt pga. borgerinteresse for aktiviteterne. I de senere år er flere formidlingssamarbejder og projekter med fokus på at koordinere og produktudvikle oplevelser målrettet turister etableret. Der er investeret i rekreativ infrastruktur fra kommunernes, naturstyrelsens, Friluftsrådets og øvrige nationale organisationers side. 8

9 På baggrund af de senere års udvikling, investering - og med fokus på at skabe en bæredygtig udvikling både økonomiske og miljømæssig, skal der nu arbejdes med produktudvikling med fokus på sammenkædning og øget tilgængelighed samt synliggørelse og afsætning af de konkrete produkter. Arbejdet skal sikre et driftssikkert og bæredygtigt udbud af aktiviteter og oplevelser, som kan indgå i det samlede ferieoplevelse i forbindelse med branding af Djursland og afsætning på udenlandske markeder. Dette betyder, at salgsbare naturrelaterede oplevelser og aktiviteter fremover skal supplere det samlede basiskøb af ferieprodukter (overnatning, transport, billetter). Aktiviteterne skal sikre, at små og mellemstore virksomheder på Djursland, der arbejder med dette forretningsområde, oplever øget efterspørgsel og derved udvider aktiviteterne og ansætter flere medarbejdere. Samtidig skal det føre til nyetableringer af virksomheder og samlet set til etablering af nye jobs. Aktiviteterne skal sikre øget afsætning og tilgængelighed til den hardware (det være sig cykleoplevelser, kano- og kajakoplevelser m.m.), som er nødvendig for at gennemføre aktiviteter. Aktiviteternes forankres i det nuværende privat/offentlige samarbejde om turismen på Djursland. Udmøntningen af den kommende plan for Nationalpark Mols Bjerge samt oprettelse af Naturpark Randers Fjord forventes at sætte endnu mere gang i udviklingen og afsætningen af konkrete oplevelser og aktiviteter i naturen. Projektet koordineres med projektet Find vej. under foreningen Danske Destinationer 4, som Danske Destinationer er medlem af. Projektets Find vej har netop til formål at skabe nye måder at formidle oplevelser og aktiviteter relaterede til naturen. Som en integreret del af udviklingsarbejdet vil der være et arbejde med at udvide samarbejdet med aktører og produktejere. Arbejdet vil fokusere på registrering af udbydere med det formål at få et komplet overblik over virksomheder, organisationer og institutioner, der arbejder med oplevelser og aktiviteter i naturen. Dette skal desuden sikre at udviklingsaktiviteterne koordineres med aktørerne, at der skabes et overblik over udviklingsbehov hos denne målgruppe. Samtidig skal det sikre, at de aktører, som er involveret i udviklingsarbejdet, har konkrete intentioner om forretningsudvikling, om udvidelse af kommercielt baserede aktiviteter og er indstillet på at prioritere de økonomiske og personalemæssige ressourcer, som er nødvendige for at opretholde en bæredygtig og driftsikker forretning. Centrale aktiviteter: a) Produktudvikling netværk og afsætning Produktudvikling af et afsætningsnetværk af eksisterende og nye udlejere af hardware (eksempelvis cykel, kajak etc.). Dette skal styrke forudsætningerne for, at turisterne supplere deres basis feriekøb med konkrete aktiviteter og oplevelser i naturen på Djursland. Netværket opbygges af en række udvalgte aktører (jf. baggrundsbeskrivelsen) og produktudviklingen skal ske på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Konkrete skal der udvikles retningslinjer for udlejning, vedligehold og servicering af gæsterne. Der skal sikres en øget synlighed og formidling af mulighederne for turisterne for at udøve aktiviteter og oplevelser i naturen, når de er på Djursland. Netværket etableres af nuværende aktører med udlejning som forretningsområde og nye typer af udlejere med mulighed for udvidelse med et nyt forretningsområde. 4 Danske Destinationer er et samarbejde mellem 9 store danske destinationer, der arbejder for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark. 9

10 Der skal udarbejdes materiale til synliggørelse i form af skilte med genkendelighedsværdi til startsteder for naturbaserede oplevelser og aktiviteter. b) Produktudvikling salg og afsætning Produktudvikling af en salgsfremmende faciliteter for natur- og aktivitetsrelaterede produkter, som skal være en integreret del af den fælles bookingplatform i turismesamarbejdet på Djursland. Dette initiativ skal optimere aktørernes muligheder for at afsætte deres forskelligartede produkter til gæsterne. Produkterne adskiller sig fra gængse turistprodukter ved at være i anvendelsesperiode til rådighed, ved at være person/deltagerbegrænset eller ved at være begrænset af brugerens udøvelsesniveau/certificering. Der vil i forbindelse med produktudviklingen være omfattende involvering af aktørerne i form af udvidet dialog med og mellem aktørerne, aftaleindgåelse, indkøring i afsætningsfacilitet, fremstilling af salgstekster, grafisk materiale til præsentation og oversættelse. c) Formidling og synliggørelse For at understøtte synliggørelsen og afsætning af oplevelser og aktiviteter i naturen på Djursland udvikles et omfattende netværk af webportaler til tema- og målgruppe rettede salgsindsatser. Portalerne opbygges efter samme grundlæggende skabelon med mulighed for differentiering i produktudbuddet, i salgstekster, delelementer i grafikken m.m. Portalerne skal forbindes således den organiske søgeoptimering udnyttes, og aktørernes produkter derved er synlige og kan bookes flest mulige steder. Der skal i forbindelse med initiativet være opgaver med at opbygge tekst, implementering af grafik og billeder fra det internationale brandingarbejde og fra aktørerne. I forbindelse med udvikling af portalerne udvikles en skabelon af minibookingportal med oplevelsesmæssigt indhold, der kan indgå på aktørernes egne hjemmesider. Aktivitetsbudget Aktivitetsbudget Flere naturrelaterede oplevelses- og aktivitetsprodukter på hylden År 1 År 2 I alt Konsulenter Projektstyring Projektledelse Projektkoordinator Frivilligt arbejde Anlægsarbejde Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskiner Rejser/Transport Møder Formidling og information Revision Andet I alt Udvikling af super kystlinjer -oplevelser og produkter i samspillet mellem kyst, by og havn 10

11 Kysten og havet er af stor betydning for Djursland som et attraktivt område for bosætning, erhvervsudvikling og som grundlag for både opretholdelse - og skabelse af nye arbejdspladser. Traditionelt erhverv i forbindelse med havnene og kysterne er i de seneste år blevet udflyttet eller nedlagt. Arbejdspladser er forsvundet og områder, bygninger og infrastruktur fra den hidtidige erhvervsstruktur står hen, ombrydes eller nedlægges. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har i de seneste år arbejdet med planer for udvikling af kyst, by og havneområder i de to kommuner. Masterplaner, konkrete tiltag og investeringer skal sikre erhvervsudvikling, jobskabelse og desuden områderne attraktivitet - også med fokus på turismen på Djursland. Nationale investeringer i ny grøn erhvervs- og naturudvikling i begge kommuner er centrale dele af planerne for nyudvikling af områderne. De betyder en væsentlig synergi effekt i form af nye erhvervsaktører, nye jobs og en ny adgang/åbenhed i samspillet mellem kyst, by og havn. Kystens betydning for turismen på Djursland er meget central. Kysten og havet giver turisterne mulighed for at få lokal kystrelaterede kultur- og naturoplevelser, aktiviteter og vandsport, badeliv og afslapning, maritime overnatningsmuligheder og fødevareoplevelser. Denne del af projektet skal have fokus på turismens betydning for kyst, by og havneområdernes udvikling og samtidig sikre kyst, by og havnenes betydning i branding, markedsføring og afsætning af ferieprodukter og oplevelser på Djursland. Aktiviteterne skal implementere særlige kystrelaterede karakteristika på Djursland i den overordnede internationale branding af Djursland. Markedsføringen af eksisterende oplevelser, produkter og aktiviteter i relation til kyst, by og havn skal være en del af den samlede markedsføring af Djursland som ferieområde. Der skal ske en øget formidling til gæsterne på Djursland af kyst, by og havneområdernes nuværende og kommende potentialer og oplevelser. Der skal tages udgangspunkt i lokale styrker og stedbunde potentialer. Der skal sættes fokus på ny grøn erhvervs-, område- og naturudvikling samt vandet og kystens betydning for området. Aktiviteter skal ses som understøttende og sidekørende turismerelaterede indsatser, der sikrer et højt kvalitetsniveau og fokus på, hvad turisme og rekreative oplevelser kan bidrage med af vækst og udvikling i de overordnede planer for områderne. Aktiviteternes forankres i det nuværende privat-/offentlige samarbejde om turismen på Djursland. Projektet koordineres med projektet Find vej. under foreningen Danske Destinationer. Der oprettes en formidlingsgruppe bestående af repræsentanter fra turisterhvervet, natur- og kulturinstitutioner, kommunerne og Destination Djursland. Det er gruppens opgave at koordinere formidlingsindsatsen og bidrage med eksisterende viden/storytelling, særkende og karakteristika for kyst, by og havneområderne til den internationale brandingplatform og til den konkrete og lokale formidlingsindsats. Som en integreret del af udviklingsarbejdet undersøges muligheder og udviklingsretninger dels ved at få indsigt af gode erfaringer med turismeudvikling i samspillet mellem kyst, by og havn på andre destinationer og dels ved dialog med projektets målgrupper slutbrugeren og virksomheder/aktører i turismen på Djursland. Dette skal sikre at udviklingsaktiviteterne styres i den rigtige retning og er med til at øge aktiviteten i turismen og skabe flere arbejdspladser på Djursland. 11

12 Centrale aktiviteter: a) Fælles formidlingsmetoder Der skal udarbejdes en fælles formidlingsmetode for formidling oplevelser og produkter i samspillet mellem kyst, by og havn., som grundlag for lokal formidling langs kysten og på formidlingsuniverser. I udviklingsarbejdet indgår opgaver med udarbejdelse af en fælles grafisk ramme, optagelse af billeder og video, udarbejdelse og opsamling af historier og tekst/oversættelse, udvikling af web- og teknologisk formidling, samt indkøb af materiale til innovativ indretning og dekoration. Initiativet koordineres med samarbejdspartnere omkring de to centrale formidlingsuniverser. b) Formidling og produktudvikling Etablering af midlertidige formidlingsuniverser på attraktive placeringer nær kyst og havn hhv. Grenaa Sydhavn og på havnefronten i Ebeltoft i samspil med satellit i Aarhus og på Anholt. Her skal der synliggøres oplevelser og aktiviteter forbundet med udviklingen i samspillet kyst, by og havn overordnet set for Djursland. Formålet er at binde fortid og fremtiden sammen for kyst, by og havn. Samtidig skal der være en visualisering og formidling af det lokale områders udvikling og potentiale for turisme- og erhvervsudvikling. Udviklingen af de fælles formidlingsmetoder og formidlingsuniverserne er første step i en langsigtet formidlingsindsats af samspillet kyst, by og havn. Formidlingen opretholdes i årene frem over dels ved at integrere formidlingsmetoder fra projektet i fremtidig formidling, dels ved at udbrede metoder til relevante aktører i samspillet kyst, by og havn, dels ved at igangsætte lignende formidlingstiltag langs den djurslandske kystlinje fremover og dels ved at forankre formidlingssamarbejdet i det privat-/offentlige samarbejde om udviklingen af turismen på Djursland. Formidlingsunivers v. Ebeltoft og Aarhus: Syddjurs Kommune har med masterplanen for havnefronten i Ebeltoft og de omkringliggende områder sat gang i en omdannelse og bevaring af havnefronten og det historiske miljø, der knytter sig dertil. Et projekt, der skal skabe nye arbejdspladser og erhvervsudvikling til hele området. Det midlertidige formidlingsunivers, der etableres på havnefronten i Ebeltoft og som satellit i Aarhus skal bl.a. formidle den politisk vedtagne masterplan for havnefronten Ebeltoft og dermed synliggøre den udvikling, der er i gang, og det store potentiale, der findes i Ebeltoft, Ebeltoft Vig og langs den djurslandske kystlinje. Formidlingsuniverset etableres dels som et midlertidigt og opsigtsvækkende stykke arkitektur og design, der spiller sammen med Ebeltofts nationale og internationale styrkeposition som center for glaskunst og inddrager nye interaktive muligheder for formidling. Formidlingscenteret skal være et meeting-point og et levende investorprospekt, der formidler de stedbundne fyrtårnsprojekter. Det være sig udviklingen af den kommunale halvø, bevaringen af den historiske fiskerihavn, udbygning af lystbådehavnen og etableringen af en bynær strand. Stedskvalitet (identitet) og bæredygtighed i bredeste forstand er de bærende principper i den planlægning, der ligger bag ønskerne for områdets udvikling det være sig miljømæssigt, socialt, økonomisk og kulturelt. Principper, der i overskriftsform blandt andet afspejles i følgende værdier, der gennemsyrer den detailplanlægning, der finder sted: Natur og landskabskvalitet Miljø- og klima Kultur- og landskabshistorien 12

13 Universet skal ligeledes formidle viden om områdets stærke kystkulturarv til turisterne såvel som til lokalbefolkningen. Temaer som nordisk kystkultur og kystens historie i området vil være omdrejningspunktet. Samtidig skal der være generel inspiration, udstilling og formidling af Djursland som ferieområde med udgangspunkt i produkter, oplevelser og identitet. Med Ebeltoft og den kystkultur, der knytter sig hertil, som kerne, skal der skabes aktiviteter og formidling, der bygger på kystkulturen og inddrager vandet. Det være sig formidling af det igangværende projekt med såkaldte havhaver i Ebeltoft Vig, hvor der gives såvel turister som borgere mulighed for produktion, konsumering og salg af muslinger, tang og fisk. Det være sig i tilknytning til den fungerende strandbar og til fremtidige bynære strand og udnyttelse af potentialet ved de mange surfere, kitesurfere og kajakroere, der årligt valfarter til Ebeltoft Vig. Formidlingsunivers v. Grenaa Sydhavn og satellit-formidling på Anholt: Det midlertidige formidlingsunivers placeres på Grenaa Sydhavn, der er udpeget som et fremtidigt udviklingsområde for Grenaa. Universet placeres i området benævnt som fiskerihavnen. Dette har en central placering i udviklingen af Grenaa Sydhavn og beliggenheden mellem havnen og byen gør området til det primære bindeled mellem Grenaa by og den nye udvikling på Grenaa Sydhavn. Udfordringen i udviklingen af fiskerihavnen ligger dels i at styrke forbindelsen mellem byen og havnen og dels i at udvikle et attraktivt bynært havnemiljø der kan blive et omdrejningspunkt for Grenaa Sydhavn som helhed. Et miljø hvor lokale, erhvervs- og fritidsfiskere, restaurationer, service erhverv og turisme tilsammen skaber byliv, synergi og vækst. Formidlingsuniverset på Grenaa Sydhavn skal fortælle historien om bygningen af Danmarks største havvindmøllepark, geografisk placeret på havbunden mellem Grenaa og Anholt. For at koble Grenaa og Anholt sammen oprettes en satellit-formidling på Anholt, som benytter samme formidlingsmetoder, og som formidler oplevelser på Anholt i relation til turisme og som bl.a. understøtter indsatsområdet nye havnefaciliteter i udviklingsstrategien for Småøernes LAG. Ved brug af sociale medier, mobile og interaktive løsninger skal udstillingsrummet blive et hotspot / et træfpunkt i byen for turister og lokalbefolkningen. Et sted hvor turisterne vil føle, at de kigger lidt ud i fremtiden og ser, hvordan de enkelte havvindmøller tager form dag for dag via filmoptagelser, hen imod færdiggørelsen af havvindmølleparken. Formidlingsuniverset skal formidle viden om temaer knyttet til havet, som har almen interesse for lokalbefolkningen og turisterne. Temaer som Alger /Algecentret, havets betydning for mennesket eller kystens historie netop på denne geografiske placering vil blive inddraget. Samtidig skal der være generel inspiration, udstilling og formidling af Djursland som ferieområde med udgangspunkt i produkter, oplevelser og identitet. Den lokale forankring i udstillingen skal skabe positive ringvirkninger og fortælle historien om hvordan møllerne vil påvirke Grenaa og Djursland på længere sigt. Når møllerne står færdigt vil der nemlig være skabt nye muligheder for bæredygtige aktiviteter i området ind imellem havvindmøllerne. Det være sig mulighed for dykkerture, produktion af evt. muslinger eller fisketure med småbåd. Åbning af udstillingen arrangeres som en EVENT-DAG. Udover udstilling, vil man også kunne komme på en cruiseture ud til møllerne efter aftale med Stena Line og mulighed for VIP ture med RIB - hurtigtgående speedbådssejlads. Aktivitetsbudget 13

14 Aktivitetsbudget Udvikling af Super kystlinjer - Kyst, by og havn År 1 År 2 I alt Konsulenter Projektstyring Projektledelse Projektkoordinator Kyst, by, havn formidlere Frivilligt arbejde Anlægsarbejde Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskiner Rejser/Transport Møder Formidling og information Revision Andet I alt Markedsføring og afsætning af ferieområdet Djursland Djursland har som andre kystdestinationer i Danmark tabt store markedsandele på de udenlandske markeder. Skal denne tendens stoppes, skal der bl.a. arbejdes koncentreret med branding, markedsføring og afsætning af turistprodukterne på de udenlandske markeder. Gennem flere år har der været en tradition for samarbejde på tværs af geografiske, erhvervsstrukturelle og økonomiske skel om markedsføring af Djursland. Konkurrencesituationen i den internationale turisme stiller dog Djursland i en udfordrende situation. Hvis turismen fortsat skal være et væksterhverv der skaber arbejdspladser på Djursland som landdistrikt, skal Djursland som ferieområde på de udenlandske markeder styrke den nuværende position hos Djurslandsrejsende og samtidig øge kendskabet til området hos målgrupper med lidt eller ingen kendskab til Djursland. Markedsføringen af Djursland som kystferieområde skal tage udgangspunkt i den internationalt tilpassede og bredere brandingplatform. Med den som springbræt skal markedsføringen og afsætningstiltag målrettes og skræddersyes til motivmålgrupperne på udvalgte internationale markeder. Markedsføring af Djursland skal have fokus på de primære feriemotiver hos motivmålgrupperne Sjov, leg og læring og Det gode liv. Samtidig skal det kobles med stemning, produkter og oplevelser i forbindelse med fokus på kyst, by og havn og fokus på oplevelser/aktiviteter i naturen. Denne del af projektet er realiseringen af hele projektet Djursland ferie med oplevelse og indhold. Der skal gennemføres målrettede markedsføringskampagner, der synliggøre ferieoplevelser på Djursland, der for de relevante internationale målgrupper er reasons-to-go. Centrale initiativer: 14

15 a) Udvikling af et pakketeringsfacilitet tilknyttet eksisterende bookingportal som giver mulighed for at sammensætte færdige pakker med specifikt indhold. Det vil betyde en høj grad af brugervenlighed og automatik til gavn for begge målgrupper i projektet. Det vil styrke og motivere til yderligere produktudvikling og alternative afsætningssamarbejde mellem aktører. Aktørernes skal udvide deres aktiviteter og tilstedeværelse ved hjælp af systemet. Således skal de kunne målrette deres salg af produkter til de internationale kunder - i relation til rejsemotiv, årstid, events og markeds karakteristika. b) Synliggørelse og afsætning af Djursland som ferieområde i bred forstand, herunder oplevelser og aktiviteter i naturen, oplevelser i samspillet mellem kyst, by og havn samt eksisterende udbud af oplevelser og overnatning. Der vil ikke blive igangsat individuel markedsføring af enkeltstående virksomheder men markedsføring af Djursland som ferieområde med en bred og åben tilgang til synliggørelse af sammenhænge, produktkæder, oplevelser og muligheder. For at styrke initiativet vil der tilstræbes, at Djurslands turistaktører støtter op om det ved supplerende aktiviteter. b1)turismemarkedsføring af Djursland i udvalgte dele af Tyskland 2 delt kampagnekoncept i udvalgte områder i Tyskland, der tager udgangspunkt i den internationale brandingplatform, og som skaber opmærksomhed og interesse for centrale Djursland-karakteristika og ferieprodukter. Kampagnerne skal bestå af nogle grundelementer, der tilpasses og målrettes med årstidsbestemt, motivbestemt og produktbestemt indhold således målgrupperne hhv. Sjov, leg og læring samt Det gode liv inspireres til direkte køb. Kampagnen består primært af online markedsføring kombineret med PR og print elementer. b2)turismemarkedsføring af Djursland i Norge Kampagnekoncept i Norge, der tager udgangspunkt i den internationale brandingplatform, som skaber opmærksomhed og interesse for centrale Djursland-karakteristika og ferieprodukter. Kampagnen skal bestå af nogle grundelementer der tilpasses og målrettes med årstidsbestemt, motivbestemt og produktbestemt indhold således målgruppen hhv. Sjov, leg og læring inspireres til direkte køb. Kampagnen består primært af online markedsføring kombineret med PR og print elementer. Erfaringer fra regionalt projekt Fra offline til online inddrages i udvikling af tiltag i Norge. B3)Turismemarkedsføring af Djursland i dele af Sverige Kampagnekoncept i udvalgte områder i Sverige, der tager udgangspunkt i den internationale brandingplatform, som skaber opmærksomhed og interesse for centrale Djursland-karakteristika og ferieprodukter. Kampagnen skal bestå af nogle grundelementer der tilpasses og målrettes med årstidsbestemt, motivbestemt og produktbestemt indhold således målgruppen Det gode liv inspireres til direkte køb. Kampagnen består primært af online markedsføring kombineret med PR og print elementer. B4)Turismemarkedsføring af Djursland i Benelux-landene Kampagnekoncept i Benelux-landene, der tager udgangspunkt i den internationale brandingplatform, som skaber opmærksomhed og interesse for centrale Djursland-karakteristika og ferieprodukter. Kampagnen skal bestå af nogle grundelementer der tilpasses og målrettes med årstidsbestemt, motivbestemt og produktbestemt indhold således målgruppen Det gode liv inspireres til direkte køb. Kampagnen består primært af online markedsføring kombineret med PR og print elementer. Aktivitetsbudget Aktivitetsbudget Markedsføring og afsætning af ferieområdet Djursland 15

16 År 1 År 2 I alt Konsulenter Projektstyring Projektledelse Projektkoordinator Frivilligt arbejde Anlægsarbejde Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskiner Rejser/Transport Møder Formidling og information Revision Andet I alt Tidsplan og milepæle for projektets aktiviteter 1 International brandingplatform for Djursland. 2 Flere naturrelaterede oplevelses- og aktivitetsprodukter på hylden. 3 Udvikling af super kystlinier. 4 - Markedsføring og afsætning af ferieområdet Djursland Februar 2012 juli 2012 Hovedaktiviteter Indsats Aktivitet 1 Projektopstart møder med aktører, nedsættelse af arbejdsgruppe Indgåelse af aftale med brandingkonsulent Projektansættelse af koordinator (dækker også udvikling af super kystlinier) Projektansættelse af projektledelse/styring Udarbejdelse af internationale profiler Afholdelse af branding seminar Udarbejdelse af brandbook/manualer, optagelse af materiale, produktion etc. Udvikling af grafisk linie 2 Indledende arbejde og dialog med aktører og samarbejdspartnere Opbygning af netværk Påbegynde udvikling af salgsfremmende facilitet til afsætning af aktiviteter jf. beskrivelse. Projektkoordinator ansat Projektledelse/styring ansat 3 Indledende arbejde med dialog med aktører og undersøgelse af erfaringer/best practise 16

17 Udvikling af fælles formidlingsplatform Etablering af formidlingsuniverser opsætning, dekoration, indhold og synliggørelse Ansættelse af formidlingpersonale Åbning af universer og gennemførelse af aktiviteter i perioden maj til september Udvikling og test af pakketeringsfacilitet Udarbejdelse af fælles ramme for turismemarkedsføring integration af brandingelementer herunder grafiske elementer etc. Kampagnetiltag gennemføres Milepæle Indsats Milepæl 1 Arbejdsgruppe nedsat Internationale profiler udviklet Brandingseminar afholdt Brandbook/manualer udarbejdet Grafisk linie videreudviklet 2 Indledende arbejde afsluttet Netværk etableret Første del af udvikling af salgsfremmende facilitet afsluttet 3 Indledende arbejde gennemført Formidlingsplatform udvikling Formidlingsuniverser opsat Formidlingspersonale ansat Formidlingsuniverser åbnet for gæster, aktiviteter koblet på og i brug 4 Pakketeringsfacilitet under udvikling og testet Fælles ramme for turismemarkedsføring udvikling Kampagnetiltag gennemført August 2012 Januar 2013 Hovedaktiviteter Indsats Aktivitet 1 Evaluering af international brandingplatform 2 Udvikling af netværk- og forretningsmodel samt retningslinier Indkøb af materiel og udstyr Udvikling af materiale til synlighed/skiltning og aftale med netværksdeltagere om opsættelse. Færdiggøre og test af salgsfremmende facilitet Aftale med Journalistisk konsulent Udarbejdelse af tekster, beskrivelser, oversættelse og formidling generelt Opstart på udvikling af netværk af temaportaler og implementering af elementer fra brandbook/manualer 3 Formidlingsuniverser åben og i brug Midtvejsevaluering i 2012 af formidlingsuniverser 4 Midtvejsevaluering af kampagner og fælles ramme Midtvejsevaluering af pakketeringsfacilitet Kampagnetiltag gennemføres 17

18 Milepæle Indsats Milepæl 1 Brandingplatform midtvejsevalueret og ændringer registreret 2 Netværk- og forretningsmodel samt retningslinier udviklet Materiel og udstyr indkøbt Skiltning og synliggørelse udarbejdet og opsat hos netværksdeltagere Salgsfremmende facilitet udviklet. Aftale indgået med journalistisk konsulent Tekster, beskrivelser, oversættelse og formidling udarbejdet Første del af udviklingen af temaportaler overstået 3 Første åbningsperiode for formidlingsuniverser gennemført Evaluering gennemført. 4 Gennemført evaluering af kampagner og fælles ramme Gennemført evaluering af pakketeringsfacilitet Kampagnetiltag gennemført Februar 2013 juli 2013 Hovedaktiviteter Indsats Aktivitet 1 Ændringer til brandingplatform implementeres i afsætning og synliggørelse 2 Netværk af temaportaler videreudvikling og færdiggørelse Minibookingportaler til aktørernes websider udvikles og implementeres Synliggørelse og formidling afsluttes og implementeres i den internationale markedsføring Opstartsmøde med af netværksdeltagere af udlejning af udstyr til aktiviteter 3 Opdatering af den fælles formidlingsplatform Genetablering af formidlingsuniverser opsætning, dekoration, indhold og synliggørelse Etablering af ubemandede formidlingssatellitter i Aarhus og på /Anholt. Ansættelse af formidlingspersonale Åbning af universer og gennemførelse af aktiviteter i perioden maj til september Tilpasning af fælles ramme for kampagner i henhold til evaluering Kampagnetiltag gennemføres Milepæle Indsats Milepæl 1 Ændringer i forhold til brandingplatform gennemført og implementeret. 2 Netværk af temaportaler færdigudviklet og testet Miniportaler færdigudviklet og testet Miniportaler implementeret hos aktører Produktet implementeret i international markedsføring Møde afviklet med netværksdeltagere 3 Formidlingsplatform opdateret Formidlingsuniverser genetableret 18

19 Ubemandede satellitter etableret på øvrige Djursland Formidlingspersonale ansat Formidlingsuniverser åbnet for gæster, aktiviteter koblet på og i brug 4 Fælles ramme for tilpasset Kampagner gennemført August 2013 februar 2014 Hovedaktiviteter Indsats Aktivitet 1 Slutevaluering af international brandingplatform via dialog aktører 2 Evaluering af netværksdeltagernes erfaringer - udlejning af udstyr til aktiviteter Forankring af netværks- og forretningsmodel Evaluering og opdatering af salgsfremmende facilitet og justering i henhold til dette Evaluering og opdatering af netværket af temaportaler og miniportaler til aktørerne 3 Formidlingsuniverser åben og i brug Satellitter åben og i brug Hovedevaluering af 2012 og 2013 af formidlingsindsats ved kyst, by og havn 4 Evaluering af kampagner Afsluttende kampagnetiltag gennemføres Milepæle Indsats Milepæl 1 Slutevaluering foretaget 2 Netværks- og forretningsmodel forankret Evaluering og opdatering af øvrige centrale projektaktiviteter 3 Formidlingsuniverser åbnet for gæster, aktiviteter koblet på og i brug ligeledes satellitter Hovedevaluering foretaget 4 Evaluering af kampagner gennemført Afsluttende kampagnetiltag gennemført. Projektformidling Information og PR-foranstaltninger Nyhedsbrev til turisterhvervet (målgruppe) Informations- og salgsmateriale til turisterhvervet (målgruppe) Offentlig opmærksomhed via pressebearbejdning af lokale og regionale medier Events ved åbninger og opstart af formidling International PR og synliggørelse målrettet turister (målgruppe) Ekstern evaluering 19

20 Der gennemføres en ekstern evaluering af projektet i henhold til den regionale analyse og effektmodel udarbejdet i forbindelse med strategi Ny Vækst i Turismen i Region Midtjylland. Dette gennemføres for at sikre størst mulig effekt og implementering af aktiviteter. Udbredelse af erfaringer opsamlet i projektet I forbindelse med gennemførelse af projektet og i den efterfølgende udbredelse, vil projektholder søge at styrke samarbejdet med såvel geografisk nære ferieområder og konkrete aktører såvel som med destinationer/aktører med fokus på udvikling og synliggørelse af kystferie. Opgaven varetages konkret ved at indbyde og orientere relevante destinationer og aktører i Midtjylland om de konkrete initiativer. I nogle af projektets centrale aktiviteter vil udbredelsen foregå som erfaringsudveksling via præsentationer, udarbejdelse af formidlingsmateriale m.m. I andre af de centrale aktiviteter vil udbredelsen foregå ved at tilbyde deltagelse i aktiviteter på lige fod med aktører på Djursland. Her skal det bl.a. skal være med til at sikre kritisk masse i udbuddet, gøre kystferieproduktet komplet og alsidig og i det hele taget gavne den samlede indsats. Det er afgørende for indgåelse af samarbejder, at der er en fælles vilje og et fælles mål om at skabe vækst i turismen med udgangspunkt i bæredygtige og vækstfremmende initiativer. På operationelt plan finder projektholder det afgørende, at der mellem projektholder og samarbejdspartnerne, er en konsensus og forståelse af ansvar, rollefordeling og bidrag til processerne. Projekt effekt og mål: I forbindelse med prækvalifikation af Djursland som operatør på Region Midtjyllands indsats stærke ferieområder ØST blev der beregnet og fastlagt en række økonomiske mål som sigte for hele handlingsplanen til indsatsen Stærke feriesteder ØST. Projektet Djursland ferie med indhold og sammenhæng understøtter opnåelsen af de overordnede økonomiske mål for Djursland som stærkt ferieområde. Grundlaget for beregning af turismeforbrug og døgnforbrug tager udgangspunkt i analysen Turismens økonomiske betydning 2008, i Kommunerapporten Djursland 2008 og Turismens økonomiske betydning på Djursland samt fra overnatningstal formidlet af Danmarks Statistik. Data om Djursland beregnes som et samlet tal af hhv. Nord- og Syddjurs Kommune. Mål* o 6 % på turismeforbrug pr. år svarende til 2,5 mia. kr. i ,667 mia. kr. o 2,5% på overnatningstal pr. år svarende til 1,9 mio. overnatninger i 2015 o 5 % på gns. døgnforbrug pr. år. - svarende til 541 kr. i 2015 o 2 % på beskæftigelse pr. år svarende til 2800 årsværk i 2015 *Defineret nærmere i Notat vedr. fastlæggelse af målsætninger indsendt som bilag til ansøgning om operatør på Stærke Feriesteder Øst. De enkelte vækstrater er fastlagt med udgangspunkt i en vurdering af Djurslands potentiale som stærkt feriested herunder Djursland styrker og muligheder bl.a. defineret i LAG-Djurslands strategi samt følgende: Djurslands grundlæggende forudsætninger som stærkt feriested - eks. geografiske nærhed til Århus og det Østjyske bybånd, udviklingen i infrastruktur. Udvikling i nøgletal over de seneste år 20

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Kystoplevelsen på Djursland

Kystoplevelsen på Djursland Ansøgning Kystoplevelsen på Djursland Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Forretningsområdet Stærke feriesteder ØST December 2014 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Forord... Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance Projekttitel Kort beskrivelse af projektet Resumé Navn på partnerskabet Projektbeskrivelse Naturpark Lillebælt Naturpark Lillebælt er en marin naturpark. Det er et samarbejdsprojekt mellem Kolding, Fredericia

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Vedtaget af Vækstforum den 2. marts 2011 Regionshuset VIBORG Regional Udvikling 1 Oplevelsesøkonomi

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere