Djursland Vækst gennem oplevelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djursland Vækst gennem oplevelser"

Transkript

1 Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober

2 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination Djursland) Ny Lufthavnsvej Kolind Juridisk status: Erhvervsdrivende Fond Projektperiode: Kort om turismesamarbejdet på Djursland På Djursland samarbejder Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og ca. 150 større og mindre turistaktører om udviklingen af turismen i regi af Destination Djursland. Djursland Udviklingsråd er bestyrelse for Destination Djursland og skal sikre den strategiske udviklingskurs i turismen. Destination Djursland varetager fælles synliggørelse og afsætning af turistprodukter i samarbejde med turisterhvervet. Fonden Destination Djursland varetager produktudvikling og turistservice i samarbejde med Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og turisterhvervet. På Djursland arbejdes der efter en model for integreret destinationsudvikling, hvor alle elementer i turismens værdikæde har betydning for udviklingen i vækst og beskæftigelsen. De to kommuner har i fællesskab besluttet at arbejde sammen om turismen på Djursland - som et samlet ferieområde. Indledning Djursland er et af Danmarks 10 vigtigste ferieområder målt på forbrug, overnatningstal og turismeskabt beskæftigelse. Denne position har man opnået med udgangspunkt i områdets grundlæggende turismemæssige styrker i form af varieret natur, den lange kyststrækning, det store overnatningsudbud og det store oplevelses- og attraktionsudbud alt sammen som følge af store private og offentlige investeringer foretaget gennem årene. Turisterhvervet er et prioriteret væksterhverv i begge kommuner, og turismens økonomiske betydning for den samlede økonomi på Djursland er væsentlig. Den samlede turismeomsætningen på Djursland er beregnet til ca. 1,7 mia. kr. (2008-tal), hvilket er en 3,3% af kommunernes samlede omsætning på 49,236 mia. kr. Turismen på Djursland generer ca arbejdspladser(2008 tal) på baggrund af direkte og indirekte effekter. Det er ca. 7 % af det samlede antal beskæftigede på Djursland, hvilket er over gennemsnittet for Region Midtjylland på 2,2% og det nationale tal på 3,5%. Til sammenligning viser en Særkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger via Landbrug & Fødevarers sektormodel, at landbrug og fødevarer som erhverv generede ca arbejdspladser på Djursland. 1 Turisterhvervet på Djursland står overfor en række udfordringer, som bl.a. forringet konkurrenceevne, tab af markedsandele, øget presset på omsætning/indtjening hos virksomhederne og en svagere position af Djursland på de internationale markeder. Djursland har som ferieområde mistet markedsandele svarende til en tilbagegang på ca. 30 % i antallet af overnatninger i løbet af de sidste ca. 10 år. Tabet skyldes især fald i antallet af overnatninger fra de internationale markeder så som Tyskland, Holland og Sverige. 1 Økonomiske analyse Landbrug, fødevarer og udkantsdanmark af Landbrug og Fødevare Der tages forbehold for at der er benyttet to forskellige sektormodeller til beregning af turismens betydning og landbrugets betydning. 2

3 Dette er forårsaget af, at den internationale konkurrencesituation for ferieoplevelser - og feriedestinationer er de seneste år blevet skærpet. Turismen er i vækst på verdensplan, og der bliver investeret og fokuseret på turisme som løftestang for vækst i udkantsområder og i udviklingslande. Generelt står Djursland som landdistrikt overfor flere erhvervsmæssige udfordringer, der bl.a. udmønter sig i en erhvervsstruktur præget af traditionelt erhverv, faldende beskæftigelse i industrien, færre nyetablerede virksomheder inden for vækst brancher m.m. 2 En investering i turismen som væksterhverv medvirker bl.a. til, at arbejdspladser primært forankres lokalt. Det betyder, at områdets attraktivitet styrkes overfor såvel turister som borgere samt flere jobs til medarbejdere på alle uddannelsesniveauer. Udvikling af turismen skal ske på et bæredygtigt grundlag, hvor der tages hensyn til miljø, sociokulturelle og økonomiske aspekter. Strategisk grundlag for Djursland som ferieområde Visionen er at udvikle og markedsføre Djursland som ét samlet og sammenhænge ferieområde. Der skal igangsættes processer og projekter, der kan understøtte denne tankegang, samt bidrage til at positionere Djursland som et stærkt ferieområde og ikke mindst udvikle turismens værdikæde på Djursland. Djursland som et stærkt ferieområde og ikke mindst skal forsætte fokus på primære styrkepositioner i form af nærheden til kyst og attraktiv natur, den høje oplevelsesintensitet og de mange store og mindre aktører med turisme som primære forretningsområde. Det er grundlaget for øget vækst og forbedret konkurrenceevne i turismen på Djursland. Samlet set skal udviklingen af turismen bidrage til øget vækst og flere arbejdspladser - direkte og indirekte afledt af turismen i de to Djurslands kommuner. Projektets mål, formål og erhvervspotentiale Projektets mål er at øge konkurrenceevnen i turismen på Djursland og skabe arbejdspladser til gavn for Djursland som landdistrikt. Djursland som ferieområde skal udvikles ved at skabe sammenhæng, modne og udvikle nye produkter samt synliggøre, fremhæve og formidle disse under en fælles ramme af Djurslands særlige karakteristika og konkrete kendetegn som ferieområde. Projektets formål er at sætte fokus på turisme som bæredygtig platform for etablering af nye arbejdspladser via udvikling, formidling og synliggørelse af lokale produkter, oplevelser, kultur og identitet. Det skal samlet set styrke de sociale og økonomiske betingelser for en bæredygtig udvikling af Djursland som landdistrikt. Der skal være fokus på de muligheder som naturen kan tilvejebringe af oplevelser, og den jobskabelse, det kan bibringe. Der skal være fokus på, hvad nye grønne erhvervs- og områdeprojekter kan bidrage med i en øget positionering af Djursland som ferieområde og hvad det kan skabe af nye jobs og nye aktører i turismen. Der skal være fokus på øget formidling og udvikling af stedbundne potentialer i samspillet mellem kyst, kystbyer, havnene og havet, og hvad samspillet kan bidrage i forhold til etablering af nye arbejdspladser på Djursland. Der skal være fokus på at øge aktiviteten og derved udbuddet af arbejdspladser hos de mange aktører inden for attraktions- og oplevelsesudbuddet på Djursland. 2 Opsummering af nogle af de udfordringer LAG-Djursland har defineret i Udviklingsstrategien

4 Der skal være fokus på potentialet i forbindelse med turisme- og rekreative udviklings- og investeringsmuligheder på Djursland. Turismen på Djursland har stor betydning for udvikling af og jobskabelse i mindre bysamfund og lokalområder på hele Djursland. Turismens store betydning i den samlede erhvervsstruktur og det store udbud af aktører inden for turismen, betyder samtidig at etablering af nye arbejdspladser i relation til turismen er en reel effekt, hvis aktivitetsniveauet og omsætningen forøges. I forbindelse med formulering af projektet og udarbejdelse af konkrete initiativer har projektansøger forholdt sig til udvikling af landdistrikter, til landdistriktsprogrammet og til udviklingsstrategien for LAG Djursland. Der vil desuden være løbende overordnet dialog med LAG Djursland og Småøernes LAG (Anholt) vedr. udviklingen af Djursland som stærkt ferieområde. Der vil ikke blive brugt regionale udviklingsmidler til anlægsaktiviteter, trafikal infrastruktur og virksomhedsstøtte. I det omfang disse aktiviteter vil være en del af det samlede projekt, vil dette blive dokumenteret via særskilt regnskab. Relation til Region Midtjyllands turisme strategi Region Midtjylland strategi Ny Vækst i Turismen tager afsæt i de regionale styrkepositioner, og de skal være lokomotiver for en samlet regional udvikling af turismen. Det er visionen at sikre en ny regional model for en mere fokuseret og professionel turisme. Det betyder blandt andet en fokusering på de stærke feriesteder, hvor kystferie er primært forretningsområde. Visionen for de stærke feriesteder er at arbejde fokuseret og systematisk med kerneprodukterne og værdikæderne. De stærke Feriesteders skal sætte fokus på: Udvikling af lederskab, organisatorisk forankring og brand Hele værdikæder - med fokus på den gode oplevelse Øget synlighed, turistservice og salg Stærkere kompetencer og uddannelse I et partnerskab er Destination Djursland, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune d. 26. april 2011 blevet godkendt af Region Midtjylland om operatør på udmøntning af Stærke feriesteder ØST. Aktiviteterne i projektet Djursland ferie med indhold og sammenhæng, som ansøges i Grøn Vækst puljen er en del af operationaliseringen af handlingsplanen for stærke feriesteder Øst. Midler fra Grøn Vækstpuljen vil indgå som løftestang til de konkrete og operationelle indsatser, der skal styrke Djursland som stærkt feriested. Sammen med øvrige aktiviteter og investeringer vil det bidrage til at nå det samlede vækstmål for Region Midtjylland. Projektets baggrund: Der igangsættes en række tiltag, der alle understøtter projektets overordnede formål, og som understøtter to af de tre strategiske indsatsområder for turismen på Djursland Afsætning og synliggørelse af 4

5 Djurslands ferieoplevelser og Udvikling af ferieområdet Djursland. Projektet udmøntes gennem fire sammenhængende indsatser: o o o o Videreudvikling og internationalisering af den eksisterende brandingplatform i henhold projektets formål Produktudvikling i udbuddet af oplevelser og aktiviteter i naturen ved at skabe sammenhæng/samarbejde, ved at afsætningssikre og skabe synlighed. Produktudvikling i udbuddet af oplevelser og produkter relateret til samspillet mellem kyst, by og havn gennem formidling, synliggørelse og ved at skabe sammenhæng og udvikle oplevelser. Udvikling af markedstiltag, synliggørelse og afsætning af Djursland som ferieområde med udgangspunkt i brandingplatformen, produktudviklingen og eksisterende samlede udbud af oplevelser og produkter. Projektets sammenhæng International brandingplatform Udvikling og formidling Oplevelser og aktiviteter i naturen Udvikling og formidling Kyst, by og havn oplevelser Eksisterende udbud af oplevelser og produkter Synliggørelse, markedsføring og afsætning af Djursland som ferieområde 5

6 Projektets aktiviteter vil tage udgangspunkt i en den fælles platform for branding af Djursland. Platformen er det kommunikative grundlag for alle aktiviteter, hvorfra der arbejdes med produktudvikling og gearing af eksisterende produkter, formidling og synliggørelse af Djursland som ferieområde. Aktiviteterne fremtidssikres via den fælles brandingplatform, da den fremover vil være en væsentlig del af grundlaget for formidling og synliggørelse på de internationale markeder. Aktiviteterne forankres i det privat/offentligt samarbejde om udvikling og markedsføring af Djursland som ferieområde og er med til at styrke samarbejdet på tværs af forskellige aktører på Djursland. Målgrupper og relevans Projektets målgrupper er: Virksomheder og andre aktører i turismen på Djursland og i de øvrige kommuner langs østkysten Aktiviteterne i projektet vil understøtte et øget erhvervssamarbejde om turismeudviklingen på Djursland. Dette skal resultere i nye forretningsmuligheder og etablering af nye arbejdspladser. Slutbrugere her defineret som de internationale gæster. Aktiviteterne i projektet vil betyde en øget kommunikation og formidling til områdets kommende og nuværende internationale turister om områdets særlige karakteristika, lokale oplevelser, produkter og identitet. Dette skal resultere i øget omsætning og antal overnatning. Aktiviteterne skaber på kort og lang sigt arbejdspladser hos Djurslands turismevirksomheder og hos turismens følgeerhverv detailhandlen, mindre håndværksvirksomheder og transport m.m. Dette sker som følge af en forøget aktivitet og efterspørgsel efter ferieoplevelser på Djursland. Projektaktiviteter: International brandingplatform for Djursland I 2009 etableredes et ekstraordinært samarbejde om udvikling af ét fælles brand for turismen på Djursland. Arbejdet blev drevet af en række private turismeaktører i regi af destinationssamarbejdet. Målet var at positionere Djursland som et geografisk karakteristisk sted i Danmark med særlig fokus på at positionere sig og øge kendskabet blandt primært danske børnefamilier og par uden børn. Resultatet blev udvikling af et fælles payoff Djursland Danmarks Naturskønne Næse og en kommunikations- og grafisk ramme for den fælles markedsføring, branding og kommunikation af Djursland som ét ferieområde. Der blev i 2009 påpeget en række strategiske udfordringer i arbejdet under ét fælles brand, som efter to års implementeringsproces stadig er relevante i arbejdet med branding af Djursland som ét samlet og sammenhængende ferieområde 3 : Der er en relativ lav kendskabsgrad til Djursland som kystferiedestination særligt på de udenlandske markeder. Etablering af Djursland som ét ferieområde. Der arbejdes stadig internt og eksternt - med at slå fast, at Djursland er ét samlet og sammenhængende ferieområde med en fælles identitet. Der er mange forskellige interessenter og aktører, der skal kunne se sig selv i en Djurslandssammenhæng og under et Djurslands brand. 3 Sammenskrivning af resultater fra brandingproces, som blev gennemført af reklamebureauet Kernel.com i

7 Det kræver betydelige ressourcer og fastholdenhed for at bygge og opretholde en position på det internationale feriemarked. Kommunikationen og branding skal løbende udvikles og tilpasses for at kunne fastholde position og øge konkurrenceevnen. Samtidig vil forskellige ferie- og købsmotiver hos målgrupperne på de udenlandske markeder betyde, at dele af Djurslands brandingindsats skal skræddersyes og målrettes yderligere. Initiativet skal imødekomme udfordringen med lav kendskabsgrad på de udenlandske markeder og skal søge at implementere nye vinkler og måder hvorpå Djursland kan positionere sig som kystferiedestination. Initiativet søger at inddrage relevante elementer fra den nationale turismebranding i regi af Visitdenmark, f.eks. brug af viden om motivbaserede målgruppe, viden om brandingværdier m.m. Initiativet skal bidrage til at opfylde projektets formål med at skabt en bæredygtig udvikling af turismen og etablering af arbejdspladser på Djursland som landdistrikt. Initiativet forankres i det privat/offentlige samarbejde om turismen på Djursland. Resultater og materiale implementeres i turismemarkedsføring og øvrige kommunikationstiltag i årerne frem. Aktører i turisterhvervet, støtteerhverv, organisationer og kommunerne får mulighed for at tilføre nye elementer til deres kommunikation og formidling til turisterne, internationale samarbejdspartnere og investorer. Der oprettes en arbejdsgruppe for international branding bestående af repræsentanter fra erhverv, kommuner, Midtjysk Turisme og Destination Djursland. Gruppens formål er at følge initiativets fremdrift, sikre forandring og øge samarbejde mellem turisterhvervet og øvrige aktører på Djursland. Centrale aktiviteter: a) Brandingseminar Turisterhvervet, støtteerhverv, organisationer og kommunerne på Djursland skal samarbejde om internationalisering af den eksisterende brandingplatform for turismen på Djursland. Dette skal sikre at elementer fra brandingarbejdet også tænkes ind i den individuelle produktbranding, i det generelle arbejde med erhvervsudvikling, bosætning og internationalisering af Djursland. Relevante aktører inviteres til et opstartsseminar, hvor projektet og samarbejdet præsenteres. Seminarets formål er at få diskuteret bredde ind i den internationale branding og turismemarkedsføring som løftestang for landdistriktsudvikling. Seminarets mål er at få skabt konsensus og grundlag for det videre arbejde. b) Profiler af internationale målgrupper Der skal udarbejdes en række operationelle profilbeskrivelser af de internationale målgrupper inden for motivmålgrupperne Sjov, leg og læring og Det gode liv. Her skal information og data om købsadfærd, produktpræferencer og købsmotiver fremgå. Der skal være konkret information om brug af medier, medievalg, reasons-to-go og onlineadfærd. Profilerne udarbejdes på baggrund af eksisterende viden/materiale og indkøb af data. c) Udvikling af en praktisk Brandbook/manualer Der skal udarbejdes en brandbook, hvor særlige stedbunde karakteristika for Djursland beskrives og illustreres. Der skal ske en opbygning af storytelling, lokale historier og særkende, særlige kommunikationsvinkler med fokus på bæredygtighed og attraktive oplevelser i landdistrikter. Ud fra dette skal der udarbejdes en række markeds- og målgrupperelaterede manualer som kan bruges til det konkrete formidlingsarbejde til begge målgrupper i projektet samt som grundlag for produktudviklingen og til synliggørelse/markedsføringen af Djursland som ferieområde. 7

8 c) Videre udvikling af grafisk linje Den eksisterende grafiske linje skal videreudvikles, og nye grafiske og media-elementer skal tilføres brandingplatformen. Det betyder, at der skal optages nye billeder og video til social medier og online platforme. Der skal ske en tilpasning af grafik og en udarbejdelse af målgruppe/markedstilpassede kampagnerammer. Der er desuden en delopgave med oversættelse af materialet. Aktivitetsbudget Aktivitetsbudget International brandingplatform År 1 År 2 I alt Konsulenter Projektstyring Projektledelse Projektkoordinator Frivilligt arbejde Anlægsarbejde Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskiner Rejser/Transport Møder Formidling og information Revision Andet I alt Flere naturrelaterede oplevelses- og aktivitetsprodukter. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har fælles fokus på at udvikle adgangen til naturen til fods, på cykel og på vandet. Det understøtter oplevelser og aktiviteter til gavn for både turister og udvikling af turismen på Djursland som landdistrikt. Etableringen af Nationalpark Mols Bjerge har sat markant fokus på mulighederne for oplevelser og aktiviteter i naturen. Nationalpark Mols Bjerge anses som et fyrtårn, der skal være med til at skabe vækst i turismen på hele Djursland. Øvrige naturområder, som Naturpark Randers Fjord, er med til at understøtte Djurslands position som attraktivt ferieområde med naturoplevelser. Gennem årerne er naturrelaterede oplevelser på Djursland blevet udviklet og synliggjort og disse er primært formidlet gennem lokale medier, turistguides, kulturnaut og som regel til gennemførelse på betingelse af antal tilmeldte og primært bæredygtigt pga. borgerinteresse for aktiviteterne. I de senere år er flere formidlingssamarbejder og projekter med fokus på at koordinere og produktudvikle oplevelser målrettet turister etableret. Der er investeret i rekreativ infrastruktur fra kommunernes, naturstyrelsens, Friluftsrådets og øvrige nationale organisationers side. 8

9 På baggrund af de senere års udvikling, investering - og med fokus på at skabe en bæredygtig udvikling både økonomiske og miljømæssig, skal der nu arbejdes med produktudvikling med fokus på sammenkædning og øget tilgængelighed samt synliggørelse og afsætning af de konkrete produkter. Arbejdet skal sikre et driftssikkert og bæredygtigt udbud af aktiviteter og oplevelser, som kan indgå i det samlede ferieoplevelse i forbindelse med branding af Djursland og afsætning på udenlandske markeder. Dette betyder, at salgsbare naturrelaterede oplevelser og aktiviteter fremover skal supplere det samlede basiskøb af ferieprodukter (overnatning, transport, billetter). Aktiviteterne skal sikre, at små og mellemstore virksomheder på Djursland, der arbejder med dette forretningsområde, oplever øget efterspørgsel og derved udvider aktiviteterne og ansætter flere medarbejdere. Samtidig skal det føre til nyetableringer af virksomheder og samlet set til etablering af nye jobs. Aktiviteterne skal sikre øget afsætning og tilgængelighed til den hardware (det være sig cykleoplevelser, kano- og kajakoplevelser m.m.), som er nødvendig for at gennemføre aktiviteter. Aktiviteternes forankres i det nuværende privat/offentlige samarbejde om turismen på Djursland. Udmøntningen af den kommende plan for Nationalpark Mols Bjerge samt oprettelse af Naturpark Randers Fjord forventes at sætte endnu mere gang i udviklingen og afsætningen af konkrete oplevelser og aktiviteter i naturen. Projektet koordineres med projektet Find vej. under foreningen Danske Destinationer 4, som Danske Destinationer er medlem af. Projektets Find vej har netop til formål at skabe nye måder at formidle oplevelser og aktiviteter relaterede til naturen. Som en integreret del af udviklingsarbejdet vil der være et arbejde med at udvide samarbejdet med aktører og produktejere. Arbejdet vil fokusere på registrering af udbydere med det formål at få et komplet overblik over virksomheder, organisationer og institutioner, der arbejder med oplevelser og aktiviteter i naturen. Dette skal desuden sikre at udviklingsaktiviteterne koordineres med aktørerne, at der skabes et overblik over udviklingsbehov hos denne målgruppe. Samtidig skal det sikre, at de aktører, som er involveret i udviklingsarbejdet, har konkrete intentioner om forretningsudvikling, om udvidelse af kommercielt baserede aktiviteter og er indstillet på at prioritere de økonomiske og personalemæssige ressourcer, som er nødvendige for at opretholde en bæredygtig og driftsikker forretning. Centrale aktiviteter: a) Produktudvikling netværk og afsætning Produktudvikling af et afsætningsnetværk af eksisterende og nye udlejere af hardware (eksempelvis cykel, kajak etc.). Dette skal styrke forudsætningerne for, at turisterne supplere deres basis feriekøb med konkrete aktiviteter og oplevelser i naturen på Djursland. Netværket opbygges af en række udvalgte aktører (jf. baggrundsbeskrivelsen) og produktudviklingen skal ske på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Konkrete skal der udvikles retningslinjer for udlejning, vedligehold og servicering af gæsterne. Der skal sikres en øget synlighed og formidling af mulighederne for turisterne for at udøve aktiviteter og oplevelser i naturen, når de er på Djursland. Netværket etableres af nuværende aktører med udlejning som forretningsområde og nye typer af udlejere med mulighed for udvidelse med et nyt forretningsområde. 4 Danske Destinationer er et samarbejde mellem 9 store danske destinationer, der arbejder for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark. 9

10 Der skal udarbejdes materiale til synliggørelse i form af skilte med genkendelighedsværdi til startsteder for naturbaserede oplevelser og aktiviteter. b) Produktudvikling salg og afsætning Produktudvikling af en salgsfremmende faciliteter for natur- og aktivitetsrelaterede produkter, som skal være en integreret del af den fælles bookingplatform i turismesamarbejdet på Djursland. Dette initiativ skal optimere aktørernes muligheder for at afsætte deres forskelligartede produkter til gæsterne. Produkterne adskiller sig fra gængse turistprodukter ved at være i anvendelsesperiode til rådighed, ved at være person/deltagerbegrænset eller ved at være begrænset af brugerens udøvelsesniveau/certificering. Der vil i forbindelse med produktudviklingen være omfattende involvering af aktørerne i form af udvidet dialog med og mellem aktørerne, aftaleindgåelse, indkøring i afsætningsfacilitet, fremstilling af salgstekster, grafisk materiale til præsentation og oversættelse. c) Formidling og synliggørelse For at understøtte synliggørelsen og afsætning af oplevelser og aktiviteter i naturen på Djursland udvikles et omfattende netværk af webportaler til tema- og målgruppe rettede salgsindsatser. Portalerne opbygges efter samme grundlæggende skabelon med mulighed for differentiering i produktudbuddet, i salgstekster, delelementer i grafikken m.m. Portalerne skal forbindes således den organiske søgeoptimering udnyttes, og aktørernes produkter derved er synlige og kan bookes flest mulige steder. Der skal i forbindelse med initiativet være opgaver med at opbygge tekst, implementering af grafik og billeder fra det internationale brandingarbejde og fra aktørerne. I forbindelse med udvikling af portalerne udvikles en skabelon af minibookingportal med oplevelsesmæssigt indhold, der kan indgå på aktørernes egne hjemmesider. Aktivitetsbudget Aktivitetsbudget Flere naturrelaterede oplevelses- og aktivitetsprodukter på hylden År 1 År 2 I alt Konsulenter Projektstyring Projektledelse Projektkoordinator Frivilligt arbejde Anlægsarbejde Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskiner Rejser/Transport Møder Formidling og information Revision Andet I alt Udvikling af super kystlinjer -oplevelser og produkter i samspillet mellem kyst, by og havn 10

11 Kysten og havet er af stor betydning for Djursland som et attraktivt område for bosætning, erhvervsudvikling og som grundlag for både opretholdelse - og skabelse af nye arbejdspladser. Traditionelt erhverv i forbindelse med havnene og kysterne er i de seneste år blevet udflyttet eller nedlagt. Arbejdspladser er forsvundet og områder, bygninger og infrastruktur fra den hidtidige erhvervsstruktur står hen, ombrydes eller nedlægges. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har i de seneste år arbejdet med planer for udvikling af kyst, by og havneområder i de to kommuner. Masterplaner, konkrete tiltag og investeringer skal sikre erhvervsudvikling, jobskabelse og desuden områderne attraktivitet - også med fokus på turismen på Djursland. Nationale investeringer i ny grøn erhvervs- og naturudvikling i begge kommuner er centrale dele af planerne for nyudvikling af områderne. De betyder en væsentlig synergi effekt i form af nye erhvervsaktører, nye jobs og en ny adgang/åbenhed i samspillet mellem kyst, by og havn. Kystens betydning for turismen på Djursland er meget central. Kysten og havet giver turisterne mulighed for at få lokal kystrelaterede kultur- og naturoplevelser, aktiviteter og vandsport, badeliv og afslapning, maritime overnatningsmuligheder og fødevareoplevelser. Denne del af projektet skal have fokus på turismens betydning for kyst, by og havneområdernes udvikling og samtidig sikre kyst, by og havnenes betydning i branding, markedsføring og afsætning af ferieprodukter og oplevelser på Djursland. Aktiviteterne skal implementere særlige kystrelaterede karakteristika på Djursland i den overordnede internationale branding af Djursland. Markedsføringen af eksisterende oplevelser, produkter og aktiviteter i relation til kyst, by og havn skal være en del af den samlede markedsføring af Djursland som ferieområde. Der skal ske en øget formidling til gæsterne på Djursland af kyst, by og havneområdernes nuværende og kommende potentialer og oplevelser. Der skal tages udgangspunkt i lokale styrker og stedbunde potentialer. Der skal sættes fokus på ny grøn erhvervs-, område- og naturudvikling samt vandet og kystens betydning for området. Aktiviteter skal ses som understøttende og sidekørende turismerelaterede indsatser, der sikrer et højt kvalitetsniveau og fokus på, hvad turisme og rekreative oplevelser kan bidrage med af vækst og udvikling i de overordnede planer for områderne. Aktiviteternes forankres i det nuværende privat-/offentlige samarbejde om turismen på Djursland. Projektet koordineres med projektet Find vej. under foreningen Danske Destinationer. Der oprettes en formidlingsgruppe bestående af repræsentanter fra turisterhvervet, natur- og kulturinstitutioner, kommunerne og Destination Djursland. Det er gruppens opgave at koordinere formidlingsindsatsen og bidrage med eksisterende viden/storytelling, særkende og karakteristika for kyst, by og havneområderne til den internationale brandingplatform og til den konkrete og lokale formidlingsindsats. Som en integreret del af udviklingsarbejdet undersøges muligheder og udviklingsretninger dels ved at få indsigt af gode erfaringer med turismeudvikling i samspillet mellem kyst, by og havn på andre destinationer og dels ved dialog med projektets målgrupper slutbrugeren og virksomheder/aktører i turismen på Djursland. Dette skal sikre at udviklingsaktiviteterne styres i den rigtige retning og er med til at øge aktiviteten i turismen og skabe flere arbejdspladser på Djursland. 11

12 Centrale aktiviteter: a) Fælles formidlingsmetoder Der skal udarbejdes en fælles formidlingsmetode for formidling oplevelser og produkter i samspillet mellem kyst, by og havn., som grundlag for lokal formidling langs kysten og på formidlingsuniverser. I udviklingsarbejdet indgår opgaver med udarbejdelse af en fælles grafisk ramme, optagelse af billeder og video, udarbejdelse og opsamling af historier og tekst/oversættelse, udvikling af web- og teknologisk formidling, samt indkøb af materiale til innovativ indretning og dekoration. Initiativet koordineres med samarbejdspartnere omkring de to centrale formidlingsuniverser. b) Formidling og produktudvikling Etablering af midlertidige formidlingsuniverser på attraktive placeringer nær kyst og havn hhv. Grenaa Sydhavn og på havnefronten i Ebeltoft i samspil med satellit i Aarhus og på Anholt. Her skal der synliggøres oplevelser og aktiviteter forbundet med udviklingen i samspillet kyst, by og havn overordnet set for Djursland. Formålet er at binde fortid og fremtiden sammen for kyst, by og havn. Samtidig skal der være en visualisering og formidling af det lokale områders udvikling og potentiale for turisme- og erhvervsudvikling. Udviklingen af de fælles formidlingsmetoder og formidlingsuniverserne er første step i en langsigtet formidlingsindsats af samspillet kyst, by og havn. Formidlingen opretholdes i årene frem over dels ved at integrere formidlingsmetoder fra projektet i fremtidig formidling, dels ved at udbrede metoder til relevante aktører i samspillet kyst, by og havn, dels ved at igangsætte lignende formidlingstiltag langs den djurslandske kystlinje fremover og dels ved at forankre formidlingssamarbejdet i det privat-/offentlige samarbejde om udviklingen af turismen på Djursland. Formidlingsunivers v. Ebeltoft og Aarhus: Syddjurs Kommune har med masterplanen for havnefronten i Ebeltoft og de omkringliggende områder sat gang i en omdannelse og bevaring af havnefronten og det historiske miljø, der knytter sig dertil. Et projekt, der skal skabe nye arbejdspladser og erhvervsudvikling til hele området. Det midlertidige formidlingsunivers, der etableres på havnefronten i Ebeltoft og som satellit i Aarhus skal bl.a. formidle den politisk vedtagne masterplan for havnefronten Ebeltoft og dermed synliggøre den udvikling, der er i gang, og det store potentiale, der findes i Ebeltoft, Ebeltoft Vig og langs den djurslandske kystlinje. Formidlingsuniverset etableres dels som et midlertidigt og opsigtsvækkende stykke arkitektur og design, der spiller sammen med Ebeltofts nationale og internationale styrkeposition som center for glaskunst og inddrager nye interaktive muligheder for formidling. Formidlingscenteret skal være et meeting-point og et levende investorprospekt, der formidler de stedbundne fyrtårnsprojekter. Det være sig udviklingen af den kommunale halvø, bevaringen af den historiske fiskerihavn, udbygning af lystbådehavnen og etableringen af en bynær strand. Stedskvalitet (identitet) og bæredygtighed i bredeste forstand er de bærende principper i den planlægning, der ligger bag ønskerne for områdets udvikling det være sig miljømæssigt, socialt, økonomisk og kulturelt. Principper, der i overskriftsform blandt andet afspejles i følgende værdier, der gennemsyrer den detailplanlægning, der finder sted: Natur og landskabskvalitet Miljø- og klima Kultur- og landskabshistorien 12

13 Universet skal ligeledes formidle viden om områdets stærke kystkulturarv til turisterne såvel som til lokalbefolkningen. Temaer som nordisk kystkultur og kystens historie i området vil være omdrejningspunktet. Samtidig skal der være generel inspiration, udstilling og formidling af Djursland som ferieområde med udgangspunkt i produkter, oplevelser og identitet. Med Ebeltoft og den kystkultur, der knytter sig hertil, som kerne, skal der skabes aktiviteter og formidling, der bygger på kystkulturen og inddrager vandet. Det være sig formidling af det igangværende projekt med såkaldte havhaver i Ebeltoft Vig, hvor der gives såvel turister som borgere mulighed for produktion, konsumering og salg af muslinger, tang og fisk. Det være sig i tilknytning til den fungerende strandbar og til fremtidige bynære strand og udnyttelse af potentialet ved de mange surfere, kitesurfere og kajakroere, der årligt valfarter til Ebeltoft Vig. Formidlingsunivers v. Grenaa Sydhavn og satellit-formidling på Anholt: Det midlertidige formidlingsunivers placeres på Grenaa Sydhavn, der er udpeget som et fremtidigt udviklingsområde for Grenaa. Universet placeres i området benævnt som fiskerihavnen. Dette har en central placering i udviklingen af Grenaa Sydhavn og beliggenheden mellem havnen og byen gør området til det primære bindeled mellem Grenaa by og den nye udvikling på Grenaa Sydhavn. Udfordringen i udviklingen af fiskerihavnen ligger dels i at styrke forbindelsen mellem byen og havnen og dels i at udvikle et attraktivt bynært havnemiljø der kan blive et omdrejningspunkt for Grenaa Sydhavn som helhed. Et miljø hvor lokale, erhvervs- og fritidsfiskere, restaurationer, service erhverv og turisme tilsammen skaber byliv, synergi og vækst. Formidlingsuniverset på Grenaa Sydhavn skal fortælle historien om bygningen af Danmarks største havvindmøllepark, geografisk placeret på havbunden mellem Grenaa og Anholt. For at koble Grenaa og Anholt sammen oprettes en satellit-formidling på Anholt, som benytter samme formidlingsmetoder, og som formidler oplevelser på Anholt i relation til turisme og som bl.a. understøtter indsatsområdet nye havnefaciliteter i udviklingsstrategien for Småøernes LAG. Ved brug af sociale medier, mobile og interaktive løsninger skal udstillingsrummet blive et hotspot / et træfpunkt i byen for turister og lokalbefolkningen. Et sted hvor turisterne vil føle, at de kigger lidt ud i fremtiden og ser, hvordan de enkelte havvindmøller tager form dag for dag via filmoptagelser, hen imod færdiggørelsen af havvindmølleparken. Formidlingsuniverset skal formidle viden om temaer knyttet til havet, som har almen interesse for lokalbefolkningen og turisterne. Temaer som Alger /Algecentret, havets betydning for mennesket eller kystens historie netop på denne geografiske placering vil blive inddraget. Samtidig skal der være generel inspiration, udstilling og formidling af Djursland som ferieområde med udgangspunkt i produkter, oplevelser og identitet. Den lokale forankring i udstillingen skal skabe positive ringvirkninger og fortælle historien om hvordan møllerne vil påvirke Grenaa og Djursland på længere sigt. Når møllerne står færdigt vil der nemlig være skabt nye muligheder for bæredygtige aktiviteter i området ind imellem havvindmøllerne. Det være sig mulighed for dykkerture, produktion af evt. muslinger eller fisketure med småbåd. Åbning af udstillingen arrangeres som en EVENT-DAG. Udover udstilling, vil man også kunne komme på en cruiseture ud til møllerne efter aftale med Stena Line og mulighed for VIP ture med RIB - hurtigtgående speedbådssejlads. Aktivitetsbudget 13

14 Aktivitetsbudget Udvikling af Super kystlinjer - Kyst, by og havn År 1 År 2 I alt Konsulenter Projektstyring Projektledelse Projektkoordinator Kyst, by, havn formidlere Frivilligt arbejde Anlægsarbejde Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskiner Rejser/Transport Møder Formidling og information Revision Andet I alt Markedsføring og afsætning af ferieområdet Djursland Djursland har som andre kystdestinationer i Danmark tabt store markedsandele på de udenlandske markeder. Skal denne tendens stoppes, skal der bl.a. arbejdes koncentreret med branding, markedsføring og afsætning af turistprodukterne på de udenlandske markeder. Gennem flere år har der været en tradition for samarbejde på tværs af geografiske, erhvervsstrukturelle og økonomiske skel om markedsføring af Djursland. Konkurrencesituationen i den internationale turisme stiller dog Djursland i en udfordrende situation. Hvis turismen fortsat skal være et væksterhverv der skaber arbejdspladser på Djursland som landdistrikt, skal Djursland som ferieområde på de udenlandske markeder styrke den nuværende position hos Djurslandsrejsende og samtidig øge kendskabet til området hos målgrupper med lidt eller ingen kendskab til Djursland. Markedsføringen af Djursland som kystferieområde skal tage udgangspunkt i den internationalt tilpassede og bredere brandingplatform. Med den som springbræt skal markedsføringen og afsætningstiltag målrettes og skræddersyes til motivmålgrupperne på udvalgte internationale markeder. Markedsføring af Djursland skal have fokus på de primære feriemotiver hos motivmålgrupperne Sjov, leg og læring og Det gode liv. Samtidig skal det kobles med stemning, produkter og oplevelser i forbindelse med fokus på kyst, by og havn og fokus på oplevelser/aktiviteter i naturen. Denne del af projektet er realiseringen af hele projektet Djursland ferie med oplevelse og indhold. Der skal gennemføres målrettede markedsføringskampagner, der synliggøre ferieoplevelser på Djursland, der for de relevante internationale målgrupper er reasons-to-go. Centrale initiativer: 14

15 a) Udvikling af et pakketeringsfacilitet tilknyttet eksisterende bookingportal som giver mulighed for at sammensætte færdige pakker med specifikt indhold. Det vil betyde en høj grad af brugervenlighed og automatik til gavn for begge målgrupper i projektet. Det vil styrke og motivere til yderligere produktudvikling og alternative afsætningssamarbejde mellem aktører. Aktørernes skal udvide deres aktiviteter og tilstedeværelse ved hjælp af systemet. Således skal de kunne målrette deres salg af produkter til de internationale kunder - i relation til rejsemotiv, årstid, events og markeds karakteristika. b) Synliggørelse og afsætning af Djursland som ferieområde i bred forstand, herunder oplevelser og aktiviteter i naturen, oplevelser i samspillet mellem kyst, by og havn samt eksisterende udbud af oplevelser og overnatning. Der vil ikke blive igangsat individuel markedsføring af enkeltstående virksomheder men markedsføring af Djursland som ferieområde med en bred og åben tilgang til synliggørelse af sammenhænge, produktkæder, oplevelser og muligheder. For at styrke initiativet vil der tilstræbes, at Djurslands turistaktører støtter op om det ved supplerende aktiviteter. b1)turismemarkedsføring af Djursland i udvalgte dele af Tyskland 2 delt kampagnekoncept i udvalgte områder i Tyskland, der tager udgangspunkt i den internationale brandingplatform, og som skaber opmærksomhed og interesse for centrale Djursland-karakteristika og ferieprodukter. Kampagnerne skal bestå af nogle grundelementer, der tilpasses og målrettes med årstidsbestemt, motivbestemt og produktbestemt indhold således målgrupperne hhv. Sjov, leg og læring samt Det gode liv inspireres til direkte køb. Kampagnen består primært af online markedsføring kombineret med PR og print elementer. b2)turismemarkedsføring af Djursland i Norge Kampagnekoncept i Norge, der tager udgangspunkt i den internationale brandingplatform, som skaber opmærksomhed og interesse for centrale Djursland-karakteristika og ferieprodukter. Kampagnen skal bestå af nogle grundelementer der tilpasses og målrettes med årstidsbestemt, motivbestemt og produktbestemt indhold således målgruppen hhv. Sjov, leg og læring inspireres til direkte køb. Kampagnen består primært af online markedsføring kombineret med PR og print elementer. Erfaringer fra regionalt projekt Fra offline til online inddrages i udvikling af tiltag i Norge. B3)Turismemarkedsføring af Djursland i dele af Sverige Kampagnekoncept i udvalgte områder i Sverige, der tager udgangspunkt i den internationale brandingplatform, som skaber opmærksomhed og interesse for centrale Djursland-karakteristika og ferieprodukter. Kampagnen skal bestå af nogle grundelementer der tilpasses og målrettes med årstidsbestemt, motivbestemt og produktbestemt indhold således målgruppen Det gode liv inspireres til direkte køb. Kampagnen består primært af online markedsføring kombineret med PR og print elementer. B4)Turismemarkedsføring af Djursland i Benelux-landene Kampagnekoncept i Benelux-landene, der tager udgangspunkt i den internationale brandingplatform, som skaber opmærksomhed og interesse for centrale Djursland-karakteristika og ferieprodukter. Kampagnen skal bestå af nogle grundelementer der tilpasses og målrettes med årstidsbestemt, motivbestemt og produktbestemt indhold således målgruppen Det gode liv inspireres til direkte køb. Kampagnen består primært af online markedsføring kombineret med PR og print elementer. Aktivitetsbudget Aktivitetsbudget Markedsføring og afsætning af ferieområdet Djursland 15

16 År 1 År 2 I alt Konsulenter Projektstyring Projektledelse Projektkoordinator Frivilligt arbejde Anlægsarbejde Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskiner Rejser/Transport Møder Formidling og information Revision Andet I alt Tidsplan og milepæle for projektets aktiviteter 1 International brandingplatform for Djursland. 2 Flere naturrelaterede oplevelses- og aktivitetsprodukter på hylden. 3 Udvikling af super kystlinier. 4 - Markedsføring og afsætning af ferieområdet Djursland Februar 2012 juli 2012 Hovedaktiviteter Indsats Aktivitet 1 Projektopstart møder med aktører, nedsættelse af arbejdsgruppe Indgåelse af aftale med brandingkonsulent Projektansættelse af koordinator (dækker også udvikling af super kystlinier) Projektansættelse af projektledelse/styring Udarbejdelse af internationale profiler Afholdelse af branding seminar Udarbejdelse af brandbook/manualer, optagelse af materiale, produktion etc. Udvikling af grafisk linie 2 Indledende arbejde og dialog med aktører og samarbejdspartnere Opbygning af netværk Påbegynde udvikling af salgsfremmende facilitet til afsætning af aktiviteter jf. beskrivelse. Projektkoordinator ansat Projektledelse/styring ansat 3 Indledende arbejde med dialog med aktører og undersøgelse af erfaringer/best practise 16

17 Udvikling af fælles formidlingsplatform Etablering af formidlingsuniverser opsætning, dekoration, indhold og synliggørelse Ansættelse af formidlingpersonale Åbning af universer og gennemførelse af aktiviteter i perioden maj til september Udvikling og test af pakketeringsfacilitet Udarbejdelse af fælles ramme for turismemarkedsføring integration af brandingelementer herunder grafiske elementer etc. Kampagnetiltag gennemføres Milepæle Indsats Milepæl 1 Arbejdsgruppe nedsat Internationale profiler udviklet Brandingseminar afholdt Brandbook/manualer udarbejdet Grafisk linie videreudviklet 2 Indledende arbejde afsluttet Netværk etableret Første del af udvikling af salgsfremmende facilitet afsluttet 3 Indledende arbejde gennemført Formidlingsplatform udvikling Formidlingsuniverser opsat Formidlingspersonale ansat Formidlingsuniverser åbnet for gæster, aktiviteter koblet på og i brug 4 Pakketeringsfacilitet under udvikling og testet Fælles ramme for turismemarkedsføring udvikling Kampagnetiltag gennemført August 2012 Januar 2013 Hovedaktiviteter Indsats Aktivitet 1 Evaluering af international brandingplatform 2 Udvikling af netværk- og forretningsmodel samt retningslinier Indkøb af materiel og udstyr Udvikling af materiale til synlighed/skiltning og aftale med netværksdeltagere om opsættelse. Færdiggøre og test af salgsfremmende facilitet Aftale med Journalistisk konsulent Udarbejdelse af tekster, beskrivelser, oversættelse og formidling generelt Opstart på udvikling af netværk af temaportaler og implementering af elementer fra brandbook/manualer 3 Formidlingsuniverser åben og i brug Midtvejsevaluering i 2012 af formidlingsuniverser 4 Midtvejsevaluering af kampagner og fælles ramme Midtvejsevaluering af pakketeringsfacilitet Kampagnetiltag gennemføres 17

18 Milepæle Indsats Milepæl 1 Brandingplatform midtvejsevalueret og ændringer registreret 2 Netværk- og forretningsmodel samt retningslinier udviklet Materiel og udstyr indkøbt Skiltning og synliggørelse udarbejdet og opsat hos netværksdeltagere Salgsfremmende facilitet udviklet. Aftale indgået med journalistisk konsulent Tekster, beskrivelser, oversættelse og formidling udarbejdet Første del af udviklingen af temaportaler overstået 3 Første åbningsperiode for formidlingsuniverser gennemført Evaluering gennemført. 4 Gennemført evaluering af kampagner og fælles ramme Gennemført evaluering af pakketeringsfacilitet Kampagnetiltag gennemført Februar 2013 juli 2013 Hovedaktiviteter Indsats Aktivitet 1 Ændringer til brandingplatform implementeres i afsætning og synliggørelse 2 Netværk af temaportaler videreudvikling og færdiggørelse Minibookingportaler til aktørernes websider udvikles og implementeres Synliggørelse og formidling afsluttes og implementeres i den internationale markedsføring Opstartsmøde med af netværksdeltagere af udlejning af udstyr til aktiviteter 3 Opdatering af den fælles formidlingsplatform Genetablering af formidlingsuniverser opsætning, dekoration, indhold og synliggørelse Etablering af ubemandede formidlingssatellitter i Aarhus og på /Anholt. Ansættelse af formidlingspersonale Åbning af universer og gennemførelse af aktiviteter i perioden maj til september Tilpasning af fælles ramme for kampagner i henhold til evaluering Kampagnetiltag gennemføres Milepæle Indsats Milepæl 1 Ændringer i forhold til brandingplatform gennemført og implementeret. 2 Netværk af temaportaler færdigudviklet og testet Miniportaler færdigudviklet og testet Miniportaler implementeret hos aktører Produktet implementeret i international markedsføring Møde afviklet med netværksdeltagere 3 Formidlingsplatform opdateret Formidlingsuniverser genetableret 18

19 Ubemandede satellitter etableret på øvrige Djursland Formidlingspersonale ansat Formidlingsuniverser åbnet for gæster, aktiviteter koblet på og i brug 4 Fælles ramme for tilpasset Kampagner gennemført August 2013 februar 2014 Hovedaktiviteter Indsats Aktivitet 1 Slutevaluering af international brandingplatform via dialog aktører 2 Evaluering af netværksdeltagernes erfaringer - udlejning af udstyr til aktiviteter Forankring af netværks- og forretningsmodel Evaluering og opdatering af salgsfremmende facilitet og justering i henhold til dette Evaluering og opdatering af netværket af temaportaler og miniportaler til aktørerne 3 Formidlingsuniverser åben og i brug Satellitter åben og i brug Hovedevaluering af 2012 og 2013 af formidlingsindsats ved kyst, by og havn 4 Evaluering af kampagner Afsluttende kampagnetiltag gennemføres Milepæle Indsats Milepæl 1 Slutevaluering foretaget 2 Netværks- og forretningsmodel forankret Evaluering og opdatering af øvrige centrale projektaktiviteter 3 Formidlingsuniverser åbnet for gæster, aktiviteter koblet på og i brug ligeledes satellitter Hovedevaluering foretaget 4 Evaluering af kampagner gennemført Afsluttende kampagnetiltag gennemført. Projektformidling Information og PR-foranstaltninger Nyhedsbrev til turisterhvervet (målgruppe) Informations- og salgsmateriale til turisterhvervet (målgruppe) Offentlig opmærksomhed via pressebearbejdning af lokale og regionale medier Events ved åbninger og opstart af formidling International PR og synliggørelse målrettet turister (målgruppe) Ekstern evaluering 19

20 Der gennemføres en ekstern evaluering af projektet i henhold til den regionale analyse og effektmodel udarbejdet i forbindelse med strategi Ny Vækst i Turismen i Region Midtjylland. Dette gennemføres for at sikre størst mulig effekt og implementering af aktiviteter. Udbredelse af erfaringer opsamlet i projektet I forbindelse med gennemførelse af projektet og i den efterfølgende udbredelse, vil projektholder søge at styrke samarbejdet med såvel geografisk nære ferieområder og konkrete aktører såvel som med destinationer/aktører med fokus på udvikling og synliggørelse af kystferie. Opgaven varetages konkret ved at indbyde og orientere relevante destinationer og aktører i Midtjylland om de konkrete initiativer. I nogle af projektets centrale aktiviteter vil udbredelsen foregå som erfaringsudveksling via præsentationer, udarbejdelse af formidlingsmateriale m.m. I andre af de centrale aktiviteter vil udbredelsen foregå ved at tilbyde deltagelse i aktiviteter på lige fod med aktører på Djursland. Her skal det bl.a. skal være med til at sikre kritisk masse i udbuddet, gøre kystferieproduktet komplet og alsidig og i det hele taget gavne den samlede indsats. Det er afgørende for indgåelse af samarbejder, at der er en fælles vilje og et fælles mål om at skabe vækst i turismen med udgangspunkt i bæredygtige og vækstfremmende initiativer. På operationelt plan finder projektholder det afgørende, at der mellem projektholder og samarbejdspartnerne, er en konsensus og forståelse af ansvar, rollefordeling og bidrag til processerne. Projekt effekt og mål: I forbindelse med prækvalifikation af Djursland som operatør på Region Midtjyllands indsats stærke ferieområder ØST blev der beregnet og fastlagt en række økonomiske mål som sigte for hele handlingsplanen til indsatsen Stærke feriesteder ØST. Projektet Djursland ferie med indhold og sammenhæng understøtter opnåelsen af de overordnede økonomiske mål for Djursland som stærkt ferieområde. Grundlaget for beregning af turismeforbrug og døgnforbrug tager udgangspunkt i analysen Turismens økonomiske betydning 2008, i Kommunerapporten Djursland 2008 og Turismens økonomiske betydning på Djursland samt fra overnatningstal formidlet af Danmarks Statistik. Data om Djursland beregnes som et samlet tal af hhv. Nord- og Syddjurs Kommune. Mål* o 6 % på turismeforbrug pr. år svarende til 2,5 mia. kr. i ,667 mia. kr. o 2,5% på overnatningstal pr. år svarende til 1,9 mio. overnatninger i 2015 o 5 % på gns. døgnforbrug pr. år. - svarende til 541 kr. i 2015 o 2 % på beskæftigelse pr. år svarende til 2800 årsværk i 2015 *Defineret nærmere i Notat vedr. fastlæggelse af målsætninger indsendt som bilag til ansøgning om operatør på Stærke Feriesteder Øst. De enkelte vækstrater er fastlagt med udgangspunkt i en vurdering af Djurslands potentiale som stærkt feriested herunder Djursland styrker og muligheder bl.a. defineret i LAG-Djurslands strategi samt følgende: Djurslands grundlæggende forudsætninger som stærkt feriested - eks. geografiske nærhed til Århus og det Østjyske bybånd, udviklingen i infrastruktur. Udvikling i nøgletal over de seneste år 20

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST Revideret 28. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Projektets titel Djursland - vækst gennem oplevelser 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Kystoplevelsen på Djursland

Kystoplevelsen på Djursland Ansøgning Kystoplevelsen på Djursland Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Forretningsområdet Stærke feriesteder ØST December 2014 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-2-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Vækst gennem oplevelser. Turistpolitisk handlingsplan for Syddjurs Kommune

Vækst gennem oplevelser. Turistpolitisk handlingsplan for Syddjurs Kommune Vækst gennem oplevelser Turistpolitisk handlingsplan 2012-2015 for Syddjurs Kommune Turistpolitisk handlingsplan 2012-2015 for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune igangsætter nu sammen med Norddjurs Kommune

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Forord... Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser

Læs mere

Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse

Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse Ansøgning til Region Midtjylland 1. Baggrund Gennem de seneste 5 år har der været arbejdet målrettet og strategisk på at udvikle turismen

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Djursland skaber vækst gennem oplevelser. Effekter, fakta og inspiration midtvejs i en proces

Djursland skaber vækst gennem oplevelser. Effekter, fakta og inspiration midtvejs i en proces Djursland skaber vækst gennem oplevelser Effekter, fakta og inspiration midtvejs i en proces 1 Djursland skaber vækst gennem oplevelser Djursland er et af de to stærke feriesteder i Midtjylland, som Region

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland Udkast Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 1 Vækst gennem oplevelser Forord: Tilføjes senere Kirstine Bille Jan Petersen Flemming Rasmussen Borgmester Borgmester Turismedirektør

Læs mere

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Forord Turismen på Djursland står på tærsklen til en række markante forandringer. I løbet af de næste år skal vi navigere

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel og vandreturisme] [1. januar 2013 31. oktober 2014] Journalnummer: 13376231411 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 1 Forord: Turismen på Djursland står på tærsklen til en række markante forandringer. I løbet af de næste år skal vi navigere

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode Kulturturisme 2.017 Politisk bevågenhed Region Midtjylland har ønsket en regional kulturturismeindsats med igangsættelse af et større kulturturismeprojekt i perioden 2015-2018 Annoncering efter projektforslag

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere