FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører."

Transkript

1 FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. Formål De etiske retningslinjer skal tjene til at styrke god akupunktørpraksis og fremme et tillidsfuldt samarbejde mellem akupunktører, patienter, kolleger og det omgivende samfund. Forpligtelser over for patienterne Omsorgspligt 1. Udøverne anvender udelukkende sterile engangsnåle. 2. Udøverne skal udøve deres gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt og udvise faglig omhu og respekt for patienternes individuelle behov og integritet. 3. Udøverne har en forpligtelse over for patienterne til at opretholde høje standarder for omsorg, kompetence og opførsel. 4. Forholdet mellem udøveren og dennes patient er som det mellem en professionel og en kunde, der er berettiget i at have fuld tillid til, at udøveren er professionel. Denne har pligt til ikke på nogen måde at misbruge denne tillid. 5. En patient, der rådfører sig med en udøver, kan rettelig forvente, at denne: a) sætter omsorgen højest b) lytter omhyggeligt og respekterer fortroligheden c) forklarer sig så tydeligt som muligt og sikrer sig, at det er forstået d) omhyggeligt informerer dem om en eventuel foreslået behandling og formålet med den e) respekterer den enkeltes autonomi og opmuntrer til frit at vælge f) sikrer sig, at de ved hvor og hvordan udøveren kan kontaktes. 6. Under behandlingen skal udøveren: a) grundigt bedømme enhver tilstand gennem en passende undersøgelse og research b) anerkende, at der er grænser for hans eller hendes kompetence og arbejde inden for disse rammer c) viderebringe relevante oplysninger til andre inden for sundhedsplejen, der tager sig af patienten, hvor det er passende og med patientens samtykke d) konsultere andre og henvise til undersøgelser og behandling andetsteds, når det er nødvendigt, herunder anbefale patienten at søge læge, hvor dette anses for indiceret e) føre en omhyggelig journal omkring sagen f) gennemgå patientens behandling og forløb med aftalte intervaller og bedømme, om der er behov for yderligere akupunkturbehandlinger g) omgående opfordre patienten til at søge andre former for behandling, hvis akupunktur og kinesisk medicin ikke længere synes at være den mest passende behandling for patientens problemer 1! af 8!

2 h) handle prompte og passende, såfremt man bliver opmærksom på en fejl, man selv har begået, og sikre, at den faglige organisation eller det relevante udvalg informeres så hurtigt som muligt med henblik på vejledning og eventuel videre handlinger eller kommentarer i) prompte gribe til handling, hvis en patient beklager sig over et led i den faglige praksis, og dokumentere klagen og eventuelle efterfølgende handlinger. Priser 7. Når en patient konsulterer en udøver, betyder det, at der indgås et kontraktforhold. Patienten betaler normalt et gebyr. Selv hvis patienten ikke betaler et gebyr, eller hvis der ikke opstår et specifikt kontraktforhold (som i for eksempel et nødstilfælde), er udøveren dog stadig forpligtet til at opretholde den behandlingskvalitet, der forventes af en, der udøver akupunktur eller kinesisk medicin. 8. I klinikken forefindes synligt prisskilt med klinikkens prisliste for behandling. Journal 9. Udøveren skal sørge for at føre en nøjagtig, omfattende, letforståelig, opdateret og dateret journal, der indeholder: a) patientens personlige oplysninger (navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato) b) de klager og symptomer, som patienten beretter om c) sygehistorie og slægtshistorie (deriblandt den praktiserende læges oplysninger) d) kliniske undersøgelser og kinesisk diagnose e) eventuel ydet behandling samt oplysninger om sagsforløbet, deriblandt evaluering af det planlagte behandlingsforløb f) eventuelle oplysninger og råd fra den praktiserende læge, især ved henvisning til anden behandling inden for sundhedssektoren g) beslutninger, der er truffet sammen med patienten h) optegnelser af patientens eller pårørendes samtykke til behandling samt til at kontakte deres praktiserende læge eller andet relevant sundhedspersonale. 10. Udøveren er forpligtet ved lov til at føre journalen ajour og opbevare den i det antal år, som er meddelt af Datatilsynet ved den lovpligtige registrering hos Datatilsynet. Det anbefales at udøveren indhenter skriftligt samtykke hertil af patienten. 11. Patientens journal og optegnelser er udøverens ejendom, og denne skal bevare den. Såfremt patienten kræver indsigt, skal udøveren følge praksis jf. lov om aktindsigt. 12. Kravet om at bevare den oprindelige journal gælder især, hvis praksis købes eller sælges; selv med patientens samtykke må udøveren kun videregive kopier af journalen, ikke den originale journal. Udøveren skal endvidere sikre sig, at patienten holdes fuldt informeret og får tilbudt et passende valg til videre behandling og om, hvordan og hvor deres journal opbevares. 13. Udøveren må ikke bruge den viden, der er opnået fra patienten eller dennes journal i andre sammenhænge til personlig eller fagmæssig gevinst. 14. Patientens journal skal altid opbevares under sikre og fortrolige forhold. Lovkravene skal overholdes, deriblandt overholdelse af alle forskrifter om håndtering af elektronisk data (jf. Datatilsynets bestemmelser). 15. Journalerne skal destrueres i overensstemmelse med åremålsgodkendelsen hos Datatilsynet. Såfremt der ikke er lovgivet omkring destruktionen, er makulering og afbrænding de mest passende metoder. Udøveren skal endvidere sørge for, at journalen opbevares og videregives sikkert i tilfælde af, at udøveren dør eller kommer alvorligt til skade. 16. Såfremt journalen er skrevet på et andet sprog end det officielle i det land, hvori der praktiseres, er det udøverens ansvar at sørge for en komplet oversættelse, hvis denne opfordres dertil af foreningens etiske 2! af 8!

3 råd eller et lignende udvalg på foranledning af en klage, eller hvis journalen forlanges i officiel anledning eller på anmodning fra patienten. Delegering af det faglige ansvar 17. Udøveren skal sikre sig, at praksis forvaltes forsvarligt, såfremt det faglige ansvar videregives til en anden akupunktør eller udøver af kinesisk medicin eller en anden terapiform. Den delegerende udøver skal sikre sig, at den nye udøver er tilstrækkeligt kvalificeret og er medlem af en anerkendt brancheorganisation. Den delegerende udøver skal endvidere sikre sig, at eventuelle tjenester, som andre udøvere tilbyder patienten, praktiseres med patientens samtykke. Fravær fra praksis 18. Såfremt udøveren er væk fra sin praksis, er det dennes ansvar at sikre sig, at patienterne får at vide, hvor de kan søge den fornødne behandling i mellemtiden, eller der skal sørges for en passende vikar. Såfremt udøveren ikke længere praktiserer, skal denne informere patienterne om, at han eller hun træder tilbage og sikre sig, at patienterne kender til andre udøvere i området samt om, hvor deres originale journal opbevares. Efteruddannelse 19. Udøveren skal løbende vedligeholde og opdatere sin faglige viden og teknik ved for eksempel at deltage i relevante seminarer eller videregående kurser, eller ved at deltage i en anerkendt videregående faglig uddannelse. Udøveren skal således opfylde kravet om 48 timers efteruddannelse for hver 3 år samt opdatering af Førstehjælp hver 3. år. Etiske grænser i patientforhold Upassende forhold 20. Udøveren må ikke indgå i et seksuelt forhold med en patient. Man skal endvidere være bevidst om farerne ved at indlade sig på et følelsesmæssigt forhold til en patient. Såfremt en udøver bliver klar over, at han eller hun er ved at indgå i et følelsesmæssigt eller seksuelt forhold med en patient, skal han eller hun afbryde forholdet og anbefale patienten en anden passende behandler. 21. Såfremt en patient viser tegn på at være ved at indgå i et upassende forhold med udøveren, bør denne modvirke det og om nødvendigt afslutte det faglige forhold. Udøveren kan, hvis det skønnes nødvendigt, indberette sådanne sager til det etiske udvalg eller til et lignende udvalg eller søge råd fra en kollega, mens patientens anonymitet sikres. 22. Udøveren skal sikre sig, at han eller hun altid opfører sig professionelt, når han eller hun omgås patienter, så man undgår misforståelser og fejlfortolkninger. Ikke-fysisk opførsel, tegn, unødvendig fysisk kontakt og verbale hentydninger kan let ses som misbrug eller chikane. 23. Udøveren skal give patienten mulighed for at klæde uforstyrret om, såfremt dette kræves til behandlingen. Udøveren skal endvidere sørge for at tilbyde patienten en passende og ren tildækning. 24. Udøveren kan nogle gange komme ud for at skulle behandle familie eller venner. Det sker der ikke noget ved, såfremt der opretholdes en klar grænse mellem det sociale og det faglige forhold. 25. Udøveren skal sikre sig, at tidligere, aktuelle eller forventede forhold af en hvilken som helst art ikke forstyrrer de faglige forpligtelser, og han eller hun skal undgå at opføre sig på en måde, der kan opfattes sådan. Juridiske forpligtelser Lovgivning 3! af 8!

4 26. Udøveren skal overholde gældende lovgivning. Patientens samtykke 27. Udøveren skal omhyggeligt forklare de fremgangsmåder og behandlinger, han eller hun har til hensigt at gøre brug af og skal anerkende, at patienten har ret til at vælge om man vil acceptere eller afvise behandlingen. Det kan opfattes som et overgreb at undersøge eller endog klargøre en behandling uden patientens samtykke eller at fortsætte behandlingen af en patient, der trækker sit samtykke tilbage midt i behandlingen. 28. Samtykke kan opnås ved en myndig person, og den skal gives frivilligt og med behørig oplysning. Selv om man engang opfattede samtykke som implicit ved at patienten dukker op og lægger sig på briksen, betragter man nu eksplicit samtykke som essentielt. Udøveren skal søge eksplicit samtykke, gerne skriftligt, og sikre sig, at patienten forstår den foreslåede behandling. Dette er især afgørende, hvis behandlingen omfatter kroppens mere følsomme områder. Det anbefales, at udøveren dokumenterer alle relevante oplysninger i journalen. 29. Udøveren skal dokumentere eventuelle senere forklaringer og samtykke, der indhentes, hvis behandlingen fortsætter ud over det oprindeligt planlagte forløb, hvis behandlingen fortsætter ud over en aftalt evalueringsdato, eller hvis behandlingen omfatter betydelige ændringer i punktområder, teknikker eller tid. 30. Udøveren må ikke uddelegere ansvaret for at indhente samtykke til en receptionist eller til en ukvalificeret assistent. Oplyst samtykke kræver, at udøveren (eller en kvalificeret kollega) forklarer fremgangsmåden, besvarer spørgsmål og sørger for, at patienten forstår, hvad han eller hun får forklaret. Samtykke fra mindreårige 31. Udøveren skal søge samtykke fra en forælder eller værge, hvis patienten er mindreårig ifølge loven i det pågældende land. Udøveren må ikke tilbyde behandling, såfremt dette samtykke ikke foreligger. 32. Udøveren skal også være bevidst om, at hvis et barn, der defineres som mindreårig ifølge loven i det pågældende land, nægter at modtage behandling, kan det have juridisk kraft og tilsidesætte samtykket fra en juridisk autoriseret voksen. Såfremt udøveren nærer tvivl, kan denne søge juridisk bistand hos det etiske udvalg eller et lignende udvalg, før behandlingen udføres. 33. Når udøveren behandler et barn, der defineres som mindreårig ifølge loven i det pågældende land, anbefaler PA, at der er en forælder eller en juridisk autoriseret værge til stede under såvel undersøgelse som behandling. Tavshedspligt 34. Udøveren er forpligtet til at fortroligholde alle oplysninger, uanset deres karakter, om patienten. Oplysningerne må udelukkende videregives med patientens samtykke. Dette gælder også eventuelle meninger, som udøveren kan have om patienten. Denne forpligtelse gælder også efter patientens død og gælder alle ansatte i praksis. 35. Patientens deltagelse i behandlingen skal holdes fortrolig. Udøveren må ikke diskutere detaljer om patientens sag med sin partner eller familie, medmindre patienten udtrykkeligt har givet tilladelse dertil. Brud på tavshedspligten 36. Det kan være nødvendigt at videregive oplysninger uden samtykke i offentlighedens interesse, hvis udøverens forpligtelse over for samfundet tilsidesætter forpligtelsen over for patienten. Det kan være tilfældet, hvis patienten udsætter sig selv eller andre for fare, hvis der for eksempel er fare for en voldelig eller kriminel handling, eller hvis en sygdom, der skal anmeldes, ikke bliver anmeldt, eller hvis patienten er selvmordstruet. Udøveren rådes under alle omstændigheder til at konsultere foreningen eller det etiske 4! af 8!

5 råd eller at søge juridisk rådgivning, før der tages en beslutning om at videregive fortrolige oplysninger uden patientens samtykke. 37. En domstol kan beordre udøveren til at videregive oplysninger om en patient. I sådan et tilfælde bør der kun videregives oplysninger, der er væsentlige for rettergangen. Hvis udøveren bliver bedt om dette, bør denne søge råd hos det etiske råd eller et lignende udvalg om, hvordan man skal forholde sig. Sagsanlæg 38. Indgives der politianmeldelse mod en udøver i forbindelse med dennes behandlervirksomhed, er udøveren pligtig til at meddele dette til PA. PA kan bistå udøveren med juridisk assistance. Forretningsmæssige forpligtelser Generelt 39. Udøveren skal leve op til almindelig god forretningsmoral. Standarder for reklame 40. Al form for reklame skal være lovlig, ordentlig, ærlig og sand og skal overholde den gældende lovgivning på området, jf. L 351, lov om markedsføring af sundhedsydelser. Annoncer må indeholde oplysninger om evner, der ikke har med akupunktur at gøre og andet, der har udøverens interesse, men de må ikke give udtryk for overlegenhed eller nedgøre kolleger eller andre fagfolk. 41. Reklamen må ikke vildlede eller bedrage. Den må ikke være sensationel eller fremsætte urealistiske, selvrosende eller overdrevne påstande. Hverken dens indhold eller den måde, den distribueres på, må lægge pres på mulige kunder. Reklamen må ikke skabe uberettigede forventninger omkring behandlingens længde eller karakter eller dens sandsynlighed for at hjælpe på de angivne sygdomme. Det er strengt forbudt at hævde at kunne kurere sygdomme i modsætning til symptomer. Indrykning og omdeling af reklamer 42. Udøveren skal sikre sig, at reklamerne fremtræder i et passende miljø, der ikke stiller faget i et dårligt lys, og at de omdeles på en professionel måde. (Vær ved husstandsomdeling opmærksom på kommunens Robinsonliste). Finansielle og forretningsmæssige aktiviteter 43. Udøveren skal trække en tydelig grænse mellem deres udøvelse af akupunktur og kinesisk medicin og eventuelle forretningsmæssige aktiviteter, de måtte være involveret i. Der må ikke kunne opstå mistanke om, at forretningerne påvirker holdningen over for patienter og deres omsorg. 44. Det betragtes som meget umoralsk at fremme et produkt over for patienterne uden nogen anden grund end for profittens skyld. Hvis udøveren sælger eller anbefaler et produkt eller en tjeneste til en patient, skal man sikre sig, at det er til gavn for patienten, og at man er kvalificeret til at tilbyde et sådant produkt eller råd. Det skal tydeligt fremgå, at en eventuel økonomisk interesse, udøveren har i at gøre dette, ikke har indflydelse på plejen eller behandlingen. 45. Før et sådant produkt sælges eller anbefales, skal udøveren gøre det klart for patienten, at han eller hun har en økonomisk interesse i produktet. Udøveren skal sikre sig, at patienten kan skelne mellem ordinering af et produkt og markedsføring af det. Har udøveren produkter (uanset omfangets størrelse) på sin klinik, som skal indtages oralt, så skal udøveren registreres hos Fødevarestyrelsen. (Registrering kan ske via dette link: anmeldelse ) 5! af 8!

6 46. Udøveren må ikke opmuntre patienterne til at give, låne eller testamentere penge eller gaver, der direkte eller indirekte kommer dem til gavn. Udøveren må desuden ikke presse patienterne eller deres familier til at donere til andre mennesker eller organisationer. Forpligtelser i praksis med flere discipliner Medlemskab af andre fagorganisationer 47. Såfremt udøveren er medlem af andre brancheorganisationer, hvis etiske standarder adskiller sig fra nærværende standarder, skal de være klar over, at det ikke tilsidesætter dette regelsæt for så vidt angår fagmæssig opførsel. Praktisering af andre terapiformer 48. Hvis der praktiseres andre former for terapi, skal udøveren have undergået de relevante kurser og være kvalificeret hertil. Hvis der benyttes andre terapiformer uden den rette uddannelse, betragtes det som en overtrædelse af nærværende regelsæt. Brug af andre teknikker, supplementer eller udstyr i tillæg til akupunkturen og den kinesiske behandling. 49. Hvis der benyttes teknikker, supplementer eller udstyr, der ikke ligger inden for den almene praksis ved akupunktur og kinesisk medicin, skal udøveren informere patienten om det. Udøveren opfordres på det kraftigste til at sikre sig, at han eller hun har den relevante uddannelse og er behørigt forsikret til at benytte teknikken, supplementet eller udstyret og til at dokumentere patientens samtykke til den foreslåede behandling. Brug af doktortitlen 50. Udøverens brug af titlen doktor, professor m.v., enten når der reklameres for praksis, når der refereres til personen selv, eller når man tillader andre at omtale sig som doktor i forbindelse med praktisering af akupunktur og kinesisk medicin, bør ikke ske på en sådan måde, at det antydes, at udøveren har opnået doktorgraden i medicin. 51. Ærestitler, doktorgrader i andre discipliner og ph.d.-grad som akupunktør er ikke et acceptabelt grundlag for at benytte titlen doktor, når man tiltales som akupunktør og udøver af kinesisk medicin. Behandling af dyr 52. Udøveren må ikke yde nogen form for behandling på et dyr uden den fornødne uddannelse i veterinærakupunktur og kinesisk medicin, ligesom udøveren skal være enten dyrlæge eller superviseret af en dyrlæge. Forhold til kollegerne Forhold til andre terapeuter 53. I dette afsnit refererer terapeut til alle, der arbejder inden for sundhedsplejen, deriblandt akupunktører og udøvere af kinesisk medicin, der ikke er medlem af en ETCMA-organisation. 54. Udøveren må ikke forsøge at overtale andre terapeuters patienter til at søge behandling hos ham eller hende. 55. Hvis udøveren behandler en anden terapeuts patient på grund af ferie, sygdom eller af andre årsager, skal man opmuntre patienten til at vende tilbage til den oprindelige terapeut, så snart den pågældende 6! af 8!

7 terapeut atter står til rådighed. Udøveren må ikke forsøge at opfordre patienten, enten direkte eller ved efterladenhed, til at fortsætte behandlingen hos ham eller hende. 56. Under alle omstændigheder er patientens ønsker det vigtigste. Såfremt en patient vælger at gå fra en udøver til en anden terapeut, er det mest høfligt, og i patientens interesse, at udøveren og den anden terapeut kommunikerer omkring overførslen, så de relevante oplysninger om patienten kan fremsendes med patientens samtykke. Forhold til læger i sundhedssystemet 57. Det er god praksis at opretholde kontakt med læger i sundhedssystemet omkring de patienter, man deler. Udøveren bør anerkende henvisninger fra læger og bør desuden betragte det som god praksis at informere og kommunikere med en patients praktiserende læge, med patientens samtykke, når patienten er kommet uden henvisning fra lægen. Kritik af andre terapeuter 58. Udøverne skal etisk og kollegialt behandle deres kolleger, som vedkommende selv ønsker at blive behandlet. 59. Udøveren kan nogle gange støde på kritik af andre terapeuters kompetence eller professionalisme, der fremsættes af patienter eller kolleger. Såfremt udøveren er vidne til en sådan kritik af andre terapeuter, uanset om de er medlemmer af en ETCMA-organisation, bør man altid udøve diskretion og saglighed og bør være meget forsigtig med at give udtryk for sin egen mening. Dette gælder også, hvis man selv har kritik af andre, enten inden for sit eget område eller inden for en anden sundhedsdisciplin. 60. Det forventes, at udøveren handler med integritet, diskretion og respekt for andres meninger. Udøveren er i sin ret til at fremsætte egne meninger om god klinisk praksis i publikationer, ved seminarer etc. Udøveren skal dog ikke kritisere andre sundhedsdiscipliner eller fagfolk, enten direkte eller indirekte, ud over de rammer, der gælder i de debatter, som udøveren bidrager til. Håndtering af bekymringer over andre terapeuters opførsel 61. Såfremt der er bevis for, eller såfremt en udøver hører fra pålidelig kilde, at en anden terapeuts opførsel, helbred eller faglige kompetence udgør en risiko for patienterne, er udøveren forpligtet til at handle for at beskytte patienterne. Om nødvendigt må udøveren rette henvendelse til den pågældende terapeut eller til den pågældendes faglige organisation. Endvidere kan enhver indhente vejledning eller indbringe en sag for Etisk Råd. 62. Udøveren skal indhente patientens samtykke, før han eller hun videregiver oplysninger, der er givet i fortrolighed. Kun i ekstreme tilfælde, såsom når det skønnes, at hensynet til samfundet må gå først, kan en mangel på et sådant samtykke accepteres. Ansvar som udøver og lærer Offentlige udtalelser og forelæsninger 63. Når en udøver udtaler sig i egenskab af akupunktør, tilstræbes saglighed og nøjagtighed på en sådan måde, at misforståelser eller skade for erhvervet og akupunkturen undgås. 64. Det er fuldt ud acceptabelt, at man forelæser for medicinske eller paramedicinske grupper eller til almenheden for at skabe bedre forståelse for den professionelle akupunktør og for de tjenester, der tilbydes. En sådan forelæsning bør dog kun være for at oplyse og bør ikke markedsføres som eller opmuntres til at blive opfattet som uddannelse i akupunktur. 65. Man må ikke udtale sig på vegne af foreningen, med mindre dette er aftalt i forvejen. 7! af 8!

8 Assistenter og iagttagere 66. Det er tilladt for udøveren at have akupunktørstuderende, potentielle studerende eller andre individer til stede i praksis som observatører. En iagttager må kun være til stede med patientens samtykke. Udøveren skal være forsigtig med ikke at fremtvinge en situation, hvor patienten føler, at han eller hun er under pres for at tillade iagttagerens tilstedeværelse. Forskning 67. Såfremt udøveren deltager i forskning, der omfatter patienter, skal man søge om godkendelse hos det relevante etiske forskningsudvalg. Udøveren skal ligeledes indhente samtykke fra patienter, der er med i forskningen. Udøveren skal frem for alt sikre sig, at patientbehandlingen ikke forringes for forskningens skyld. 68 Udøveren skal endvidere sikre sig, at tavshedspligten respekteres, når der deles eller publiceres forskningsresultater. Såfremt forskningens resultater ikke kan samles på en sådan måde, at den enkelte patients identitet holdes fortrolig, skal et eventuelt samtykke, der indhentes hos patienten, baseres på komplette oplysninger om distribution, publikation og ophavsret for resultaterne. Såfremt en patient nægter at give sit samtykke til at videreformidle forskningsresultaterne, skal dette valg respekteres. 69. Behandling forudsættes at finde sted i selvstændigt klinikrum, hvortil der er direkte adgang. Behandlingen forudsættes at finde sted under trygge og ordnede forhold, således at der i klinikken sikres bedst mulige hygiejnemæssige forhold i alle måder, herunder skal der være adgang til toilet og håndvask. Således vedtaget på Praktiserende Akupunktørers generalforsamling den 4. marts Dirigent Svend Senius Således vedtaget og ændret den 3. marts 2001 Dirigent: Svend Senius Således vedtaget og ændret den 13. marts 2004 Dirigent: Tom Bramminge Christensen Således vedtaget og ændret den 13. november 2004 Dirigent: Hans Erik Foldberg Således vedtaget og ændret den 12. marts 2005 Dirigent: Anne-Marie Mærkedahl Således vedtaget og ændret den 17. marts 2007 Dirigent: Anne-Marie Mærkedahl Således vedtaget og ændret den 20. marts 2010 Dirigent: Anne-Marie Mærkedahl. 8! af 8!

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

(Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014)

(Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014) Etisk kodeks (Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014) ANNONCERING Det anses som værende god etik at annoncere med medlemskab af DDD DDDs godkendelse

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp

Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 131 Offentligt Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp Indhold Den Sociale Retshjælps værdigrundlag... 2 1. Formålet med de etiske regler

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier:

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier: DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI Kære homøopat Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk Selskab for Klassisk Homøopati er glade for din interesse og håber at kunne byde dig velkommen som medlem i foreningen.

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Forslag til afstemning:

Forslag til afstemning: Forslag 1 11 - Generalforsamling i Praktiserende Akupunktører 2008 Vedtægtsændringer (forslag 1-4): Forslag 1: Denne tekst blev ikke fjernet ved vedtægtsændringerne på generalforsamlingen i 2007 i forbindelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere