FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører."

Transkript

1 FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. Formål De etiske retningslinjer skal tjene til at styrke god akupunktørpraksis og fremme et tillidsfuldt samarbejde mellem akupunktører, patienter, kolleger og det omgivende samfund. Forpligtelser over for patienterne Omsorgspligt 1. Udøverne anvender udelukkende sterile engangsnåle. 2. Udøverne skal udøve deres gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt og udvise faglig omhu og respekt for patienternes individuelle behov og integritet. 3. Udøverne har en forpligtelse over for patienterne til at opretholde høje standarder for omsorg, kompetence og opførsel. 4. Forholdet mellem udøveren og dennes patient er som det mellem en professionel og en kunde, der er berettiget i at have fuld tillid til, at udøveren er professionel. Denne har pligt til ikke på nogen måde at misbruge denne tillid. 5. En patient, der rådfører sig med en udøver, kan rettelig forvente, at denne: a) sætter omsorgen højest b) lytter omhyggeligt og respekterer fortroligheden c) forklarer sig så tydeligt som muligt og sikrer sig, at det er forstået d) omhyggeligt informerer dem om en eventuel foreslået behandling og formålet med den e) respekterer den enkeltes autonomi og opmuntrer til frit at vælge f) sikrer sig, at de ved hvor og hvordan udøveren kan kontaktes. 6. Under behandlingen skal udøveren: a) grundigt bedømme enhver tilstand gennem en passende undersøgelse og research b) anerkende, at der er grænser for hans eller hendes kompetence og arbejde inden for disse rammer c) viderebringe relevante oplysninger til andre inden for sundhedsplejen, der tager sig af patienten, hvor det er passende og med patientens samtykke d) konsultere andre og henvise til undersøgelser og behandling andetsteds, når det er nødvendigt, herunder anbefale patienten at søge læge, hvor dette anses for indiceret e) føre en omhyggelig journal omkring sagen f) gennemgå patientens behandling og forløb med aftalte intervaller og bedømme, om der er behov for yderligere akupunkturbehandlinger g) omgående opfordre patienten til at søge andre former for behandling, hvis akupunktur og kinesisk medicin ikke længere synes at være den mest passende behandling for patientens problemer 1! af 8!

2 h) handle prompte og passende, såfremt man bliver opmærksom på en fejl, man selv har begået, og sikre, at den faglige organisation eller det relevante udvalg informeres så hurtigt som muligt med henblik på vejledning og eventuel videre handlinger eller kommentarer i) prompte gribe til handling, hvis en patient beklager sig over et led i den faglige praksis, og dokumentere klagen og eventuelle efterfølgende handlinger. Priser 7. Når en patient konsulterer en udøver, betyder det, at der indgås et kontraktforhold. Patienten betaler normalt et gebyr. Selv hvis patienten ikke betaler et gebyr, eller hvis der ikke opstår et specifikt kontraktforhold (som i for eksempel et nødstilfælde), er udøveren dog stadig forpligtet til at opretholde den behandlingskvalitet, der forventes af en, der udøver akupunktur eller kinesisk medicin. 8. I klinikken forefindes synligt prisskilt med klinikkens prisliste for behandling. Journal 9. Udøveren skal sørge for at føre en nøjagtig, omfattende, letforståelig, opdateret og dateret journal, der indeholder: a) patientens personlige oplysninger (navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato) b) de klager og symptomer, som patienten beretter om c) sygehistorie og slægtshistorie (deriblandt den praktiserende læges oplysninger) d) kliniske undersøgelser og kinesisk diagnose e) eventuel ydet behandling samt oplysninger om sagsforløbet, deriblandt evaluering af det planlagte behandlingsforløb f) eventuelle oplysninger og råd fra den praktiserende læge, især ved henvisning til anden behandling inden for sundhedssektoren g) beslutninger, der er truffet sammen med patienten h) optegnelser af patientens eller pårørendes samtykke til behandling samt til at kontakte deres praktiserende læge eller andet relevant sundhedspersonale. 10. Udøveren er forpligtet ved lov til at føre journalen ajour og opbevare den i det antal år, som er meddelt af Datatilsynet ved den lovpligtige registrering hos Datatilsynet. Det anbefales at udøveren indhenter skriftligt samtykke hertil af patienten. 11. Patientens journal og optegnelser er udøverens ejendom, og denne skal bevare den. Såfremt patienten kræver indsigt, skal udøveren følge praksis jf. lov om aktindsigt. 12. Kravet om at bevare den oprindelige journal gælder især, hvis praksis købes eller sælges; selv med patientens samtykke må udøveren kun videregive kopier af journalen, ikke den originale journal. Udøveren skal endvidere sikre sig, at patienten holdes fuldt informeret og får tilbudt et passende valg til videre behandling og om, hvordan og hvor deres journal opbevares. 13. Udøveren må ikke bruge den viden, der er opnået fra patienten eller dennes journal i andre sammenhænge til personlig eller fagmæssig gevinst. 14. Patientens journal skal altid opbevares under sikre og fortrolige forhold. Lovkravene skal overholdes, deriblandt overholdelse af alle forskrifter om håndtering af elektronisk data (jf. Datatilsynets bestemmelser). 15. Journalerne skal destrueres i overensstemmelse med åremålsgodkendelsen hos Datatilsynet. Såfremt der ikke er lovgivet omkring destruktionen, er makulering og afbrænding de mest passende metoder. Udøveren skal endvidere sørge for, at journalen opbevares og videregives sikkert i tilfælde af, at udøveren dør eller kommer alvorligt til skade. 16. Såfremt journalen er skrevet på et andet sprog end det officielle i det land, hvori der praktiseres, er det udøverens ansvar at sørge for en komplet oversættelse, hvis denne opfordres dertil af foreningens etiske 2! af 8!

3 råd eller et lignende udvalg på foranledning af en klage, eller hvis journalen forlanges i officiel anledning eller på anmodning fra patienten. Delegering af det faglige ansvar 17. Udøveren skal sikre sig, at praksis forvaltes forsvarligt, såfremt det faglige ansvar videregives til en anden akupunktør eller udøver af kinesisk medicin eller en anden terapiform. Den delegerende udøver skal sikre sig, at den nye udøver er tilstrækkeligt kvalificeret og er medlem af en anerkendt brancheorganisation. Den delegerende udøver skal endvidere sikre sig, at eventuelle tjenester, som andre udøvere tilbyder patienten, praktiseres med patientens samtykke. Fravær fra praksis 18. Såfremt udøveren er væk fra sin praksis, er det dennes ansvar at sikre sig, at patienterne får at vide, hvor de kan søge den fornødne behandling i mellemtiden, eller der skal sørges for en passende vikar. Såfremt udøveren ikke længere praktiserer, skal denne informere patienterne om, at han eller hun træder tilbage og sikre sig, at patienterne kender til andre udøvere i området samt om, hvor deres originale journal opbevares. Efteruddannelse 19. Udøveren skal løbende vedligeholde og opdatere sin faglige viden og teknik ved for eksempel at deltage i relevante seminarer eller videregående kurser, eller ved at deltage i en anerkendt videregående faglig uddannelse. Udøveren skal således opfylde kravet om 48 timers efteruddannelse for hver 3 år samt opdatering af Førstehjælp hver 3. år. Etiske grænser i patientforhold Upassende forhold 20. Udøveren må ikke indgå i et seksuelt forhold med en patient. Man skal endvidere være bevidst om farerne ved at indlade sig på et følelsesmæssigt forhold til en patient. Såfremt en udøver bliver klar over, at han eller hun er ved at indgå i et følelsesmæssigt eller seksuelt forhold med en patient, skal han eller hun afbryde forholdet og anbefale patienten en anden passende behandler. 21. Såfremt en patient viser tegn på at være ved at indgå i et upassende forhold med udøveren, bør denne modvirke det og om nødvendigt afslutte det faglige forhold. Udøveren kan, hvis det skønnes nødvendigt, indberette sådanne sager til det etiske udvalg eller til et lignende udvalg eller søge råd fra en kollega, mens patientens anonymitet sikres. 22. Udøveren skal sikre sig, at han eller hun altid opfører sig professionelt, når han eller hun omgås patienter, så man undgår misforståelser og fejlfortolkninger. Ikke-fysisk opførsel, tegn, unødvendig fysisk kontakt og verbale hentydninger kan let ses som misbrug eller chikane. 23. Udøveren skal give patienten mulighed for at klæde uforstyrret om, såfremt dette kræves til behandlingen. Udøveren skal endvidere sørge for at tilbyde patienten en passende og ren tildækning. 24. Udøveren kan nogle gange komme ud for at skulle behandle familie eller venner. Det sker der ikke noget ved, såfremt der opretholdes en klar grænse mellem det sociale og det faglige forhold. 25. Udøveren skal sikre sig, at tidligere, aktuelle eller forventede forhold af en hvilken som helst art ikke forstyrrer de faglige forpligtelser, og han eller hun skal undgå at opføre sig på en måde, der kan opfattes sådan. Juridiske forpligtelser Lovgivning 3! af 8!

4 26. Udøveren skal overholde gældende lovgivning. Patientens samtykke 27. Udøveren skal omhyggeligt forklare de fremgangsmåder og behandlinger, han eller hun har til hensigt at gøre brug af og skal anerkende, at patienten har ret til at vælge om man vil acceptere eller afvise behandlingen. Det kan opfattes som et overgreb at undersøge eller endog klargøre en behandling uden patientens samtykke eller at fortsætte behandlingen af en patient, der trækker sit samtykke tilbage midt i behandlingen. 28. Samtykke kan opnås ved en myndig person, og den skal gives frivilligt og med behørig oplysning. Selv om man engang opfattede samtykke som implicit ved at patienten dukker op og lægger sig på briksen, betragter man nu eksplicit samtykke som essentielt. Udøveren skal søge eksplicit samtykke, gerne skriftligt, og sikre sig, at patienten forstår den foreslåede behandling. Dette er især afgørende, hvis behandlingen omfatter kroppens mere følsomme områder. Det anbefales, at udøveren dokumenterer alle relevante oplysninger i journalen. 29. Udøveren skal dokumentere eventuelle senere forklaringer og samtykke, der indhentes, hvis behandlingen fortsætter ud over det oprindeligt planlagte forløb, hvis behandlingen fortsætter ud over en aftalt evalueringsdato, eller hvis behandlingen omfatter betydelige ændringer i punktområder, teknikker eller tid. 30. Udøveren må ikke uddelegere ansvaret for at indhente samtykke til en receptionist eller til en ukvalificeret assistent. Oplyst samtykke kræver, at udøveren (eller en kvalificeret kollega) forklarer fremgangsmåden, besvarer spørgsmål og sørger for, at patienten forstår, hvad han eller hun får forklaret. Samtykke fra mindreårige 31. Udøveren skal søge samtykke fra en forælder eller værge, hvis patienten er mindreårig ifølge loven i det pågældende land. Udøveren må ikke tilbyde behandling, såfremt dette samtykke ikke foreligger. 32. Udøveren skal også være bevidst om, at hvis et barn, der defineres som mindreårig ifølge loven i det pågældende land, nægter at modtage behandling, kan det have juridisk kraft og tilsidesætte samtykket fra en juridisk autoriseret voksen. Såfremt udøveren nærer tvivl, kan denne søge juridisk bistand hos det etiske udvalg eller et lignende udvalg, før behandlingen udføres. 33. Når udøveren behandler et barn, der defineres som mindreårig ifølge loven i det pågældende land, anbefaler PA, at der er en forælder eller en juridisk autoriseret værge til stede under såvel undersøgelse som behandling. Tavshedspligt 34. Udøveren er forpligtet til at fortroligholde alle oplysninger, uanset deres karakter, om patienten. Oplysningerne må udelukkende videregives med patientens samtykke. Dette gælder også eventuelle meninger, som udøveren kan have om patienten. Denne forpligtelse gælder også efter patientens død og gælder alle ansatte i praksis. 35. Patientens deltagelse i behandlingen skal holdes fortrolig. Udøveren må ikke diskutere detaljer om patientens sag med sin partner eller familie, medmindre patienten udtrykkeligt har givet tilladelse dertil. Brud på tavshedspligten 36. Det kan være nødvendigt at videregive oplysninger uden samtykke i offentlighedens interesse, hvis udøverens forpligtelse over for samfundet tilsidesætter forpligtelsen over for patienten. Det kan være tilfældet, hvis patienten udsætter sig selv eller andre for fare, hvis der for eksempel er fare for en voldelig eller kriminel handling, eller hvis en sygdom, der skal anmeldes, ikke bliver anmeldt, eller hvis patienten er selvmordstruet. Udøveren rådes under alle omstændigheder til at konsultere foreningen eller det etiske 4! af 8!

5 råd eller at søge juridisk rådgivning, før der tages en beslutning om at videregive fortrolige oplysninger uden patientens samtykke. 37. En domstol kan beordre udøveren til at videregive oplysninger om en patient. I sådan et tilfælde bør der kun videregives oplysninger, der er væsentlige for rettergangen. Hvis udøveren bliver bedt om dette, bør denne søge råd hos det etiske råd eller et lignende udvalg om, hvordan man skal forholde sig. Sagsanlæg 38. Indgives der politianmeldelse mod en udøver i forbindelse med dennes behandlervirksomhed, er udøveren pligtig til at meddele dette til PA. PA kan bistå udøveren med juridisk assistance. Forretningsmæssige forpligtelser Generelt 39. Udøveren skal leve op til almindelig god forretningsmoral. Standarder for reklame 40. Al form for reklame skal være lovlig, ordentlig, ærlig og sand og skal overholde den gældende lovgivning på området, jf. L 351, lov om markedsføring af sundhedsydelser. Annoncer må indeholde oplysninger om evner, der ikke har med akupunktur at gøre og andet, der har udøverens interesse, men de må ikke give udtryk for overlegenhed eller nedgøre kolleger eller andre fagfolk. 41. Reklamen må ikke vildlede eller bedrage. Den må ikke være sensationel eller fremsætte urealistiske, selvrosende eller overdrevne påstande. Hverken dens indhold eller den måde, den distribueres på, må lægge pres på mulige kunder. Reklamen må ikke skabe uberettigede forventninger omkring behandlingens længde eller karakter eller dens sandsynlighed for at hjælpe på de angivne sygdomme. Det er strengt forbudt at hævde at kunne kurere sygdomme i modsætning til symptomer. Indrykning og omdeling af reklamer 42. Udøveren skal sikre sig, at reklamerne fremtræder i et passende miljø, der ikke stiller faget i et dårligt lys, og at de omdeles på en professionel måde. (Vær ved husstandsomdeling opmærksom på kommunens Robinsonliste). Finansielle og forretningsmæssige aktiviteter 43. Udøveren skal trække en tydelig grænse mellem deres udøvelse af akupunktur og kinesisk medicin og eventuelle forretningsmæssige aktiviteter, de måtte være involveret i. Der må ikke kunne opstå mistanke om, at forretningerne påvirker holdningen over for patienter og deres omsorg. 44. Det betragtes som meget umoralsk at fremme et produkt over for patienterne uden nogen anden grund end for profittens skyld. Hvis udøveren sælger eller anbefaler et produkt eller en tjeneste til en patient, skal man sikre sig, at det er til gavn for patienten, og at man er kvalificeret til at tilbyde et sådant produkt eller råd. Det skal tydeligt fremgå, at en eventuel økonomisk interesse, udøveren har i at gøre dette, ikke har indflydelse på plejen eller behandlingen. 45. Før et sådant produkt sælges eller anbefales, skal udøveren gøre det klart for patienten, at han eller hun har en økonomisk interesse i produktet. Udøveren skal sikre sig, at patienten kan skelne mellem ordinering af et produkt og markedsføring af det. Har udøveren produkter (uanset omfangets størrelse) på sin klinik, som skal indtages oralt, så skal udøveren registreres hos Fødevarestyrelsen. (Registrering kan ske via dette link: anmeldelse ) 5! af 8!

6 46. Udøveren må ikke opmuntre patienterne til at give, låne eller testamentere penge eller gaver, der direkte eller indirekte kommer dem til gavn. Udøveren må desuden ikke presse patienterne eller deres familier til at donere til andre mennesker eller organisationer. Forpligtelser i praksis med flere discipliner Medlemskab af andre fagorganisationer 47. Såfremt udøveren er medlem af andre brancheorganisationer, hvis etiske standarder adskiller sig fra nærværende standarder, skal de være klar over, at det ikke tilsidesætter dette regelsæt for så vidt angår fagmæssig opførsel. Praktisering af andre terapiformer 48. Hvis der praktiseres andre former for terapi, skal udøveren have undergået de relevante kurser og være kvalificeret hertil. Hvis der benyttes andre terapiformer uden den rette uddannelse, betragtes det som en overtrædelse af nærværende regelsæt. Brug af andre teknikker, supplementer eller udstyr i tillæg til akupunkturen og den kinesiske behandling. 49. Hvis der benyttes teknikker, supplementer eller udstyr, der ikke ligger inden for den almene praksis ved akupunktur og kinesisk medicin, skal udøveren informere patienten om det. Udøveren opfordres på det kraftigste til at sikre sig, at han eller hun har den relevante uddannelse og er behørigt forsikret til at benytte teknikken, supplementet eller udstyret og til at dokumentere patientens samtykke til den foreslåede behandling. Brug af doktortitlen 50. Udøverens brug af titlen doktor, professor m.v., enten når der reklameres for praksis, når der refereres til personen selv, eller når man tillader andre at omtale sig som doktor i forbindelse med praktisering af akupunktur og kinesisk medicin, bør ikke ske på en sådan måde, at det antydes, at udøveren har opnået doktorgraden i medicin. 51. Ærestitler, doktorgrader i andre discipliner og ph.d.-grad som akupunktør er ikke et acceptabelt grundlag for at benytte titlen doktor, når man tiltales som akupunktør og udøver af kinesisk medicin. Behandling af dyr 52. Udøveren må ikke yde nogen form for behandling på et dyr uden den fornødne uddannelse i veterinærakupunktur og kinesisk medicin, ligesom udøveren skal være enten dyrlæge eller superviseret af en dyrlæge. Forhold til kollegerne Forhold til andre terapeuter 53. I dette afsnit refererer terapeut til alle, der arbejder inden for sundhedsplejen, deriblandt akupunktører og udøvere af kinesisk medicin, der ikke er medlem af en ETCMA-organisation. 54. Udøveren må ikke forsøge at overtale andre terapeuters patienter til at søge behandling hos ham eller hende. 55. Hvis udøveren behandler en anden terapeuts patient på grund af ferie, sygdom eller af andre årsager, skal man opmuntre patienten til at vende tilbage til den oprindelige terapeut, så snart den pågældende 6! af 8!

7 terapeut atter står til rådighed. Udøveren må ikke forsøge at opfordre patienten, enten direkte eller ved efterladenhed, til at fortsætte behandlingen hos ham eller hende. 56. Under alle omstændigheder er patientens ønsker det vigtigste. Såfremt en patient vælger at gå fra en udøver til en anden terapeut, er det mest høfligt, og i patientens interesse, at udøveren og den anden terapeut kommunikerer omkring overførslen, så de relevante oplysninger om patienten kan fremsendes med patientens samtykke. Forhold til læger i sundhedssystemet 57. Det er god praksis at opretholde kontakt med læger i sundhedssystemet omkring de patienter, man deler. Udøveren bør anerkende henvisninger fra læger og bør desuden betragte det som god praksis at informere og kommunikere med en patients praktiserende læge, med patientens samtykke, når patienten er kommet uden henvisning fra lægen. Kritik af andre terapeuter 58. Udøverne skal etisk og kollegialt behandle deres kolleger, som vedkommende selv ønsker at blive behandlet. 59. Udøveren kan nogle gange støde på kritik af andre terapeuters kompetence eller professionalisme, der fremsættes af patienter eller kolleger. Såfremt udøveren er vidne til en sådan kritik af andre terapeuter, uanset om de er medlemmer af en ETCMA-organisation, bør man altid udøve diskretion og saglighed og bør være meget forsigtig med at give udtryk for sin egen mening. Dette gælder også, hvis man selv har kritik af andre, enten inden for sit eget område eller inden for en anden sundhedsdisciplin. 60. Det forventes, at udøveren handler med integritet, diskretion og respekt for andres meninger. Udøveren er i sin ret til at fremsætte egne meninger om god klinisk praksis i publikationer, ved seminarer etc. Udøveren skal dog ikke kritisere andre sundhedsdiscipliner eller fagfolk, enten direkte eller indirekte, ud over de rammer, der gælder i de debatter, som udøveren bidrager til. Håndtering af bekymringer over andre terapeuters opførsel 61. Såfremt der er bevis for, eller såfremt en udøver hører fra pålidelig kilde, at en anden terapeuts opførsel, helbred eller faglige kompetence udgør en risiko for patienterne, er udøveren forpligtet til at handle for at beskytte patienterne. Om nødvendigt må udøveren rette henvendelse til den pågældende terapeut eller til den pågældendes faglige organisation. Endvidere kan enhver indhente vejledning eller indbringe en sag for Etisk Råd. 62. Udøveren skal indhente patientens samtykke, før han eller hun videregiver oplysninger, der er givet i fortrolighed. Kun i ekstreme tilfælde, såsom når det skønnes, at hensynet til samfundet må gå først, kan en mangel på et sådant samtykke accepteres. Ansvar som udøver og lærer Offentlige udtalelser og forelæsninger 63. Når en udøver udtaler sig i egenskab af akupunktør, tilstræbes saglighed og nøjagtighed på en sådan måde, at misforståelser eller skade for erhvervet og akupunkturen undgås. 64. Det er fuldt ud acceptabelt, at man forelæser for medicinske eller paramedicinske grupper eller til almenheden for at skabe bedre forståelse for den professionelle akupunktør og for de tjenester, der tilbydes. En sådan forelæsning bør dog kun være for at oplyse og bør ikke markedsføres som eller opmuntres til at blive opfattet som uddannelse i akupunktur. 65. Man må ikke udtale sig på vegne af foreningen, med mindre dette er aftalt i forvejen. 7! af 8!

8 Assistenter og iagttagere 66. Det er tilladt for udøveren at have akupunktørstuderende, potentielle studerende eller andre individer til stede i praksis som observatører. En iagttager må kun være til stede med patientens samtykke. Udøveren skal være forsigtig med ikke at fremtvinge en situation, hvor patienten føler, at han eller hun er under pres for at tillade iagttagerens tilstedeværelse. Forskning 67. Såfremt udøveren deltager i forskning, der omfatter patienter, skal man søge om godkendelse hos det relevante etiske forskningsudvalg. Udøveren skal ligeledes indhente samtykke fra patienter, der er med i forskningen. Udøveren skal frem for alt sikre sig, at patientbehandlingen ikke forringes for forskningens skyld. 68 Udøveren skal endvidere sikre sig, at tavshedspligten respekteres, når der deles eller publiceres forskningsresultater. Såfremt forskningens resultater ikke kan samles på en sådan måde, at den enkelte patients identitet holdes fortrolig, skal et eventuelt samtykke, der indhentes hos patienten, baseres på komplette oplysninger om distribution, publikation og ophavsret for resultaterne. Såfremt en patient nægter at give sit samtykke til at videreformidle forskningsresultaterne, skal dette valg respekteres. 69. Behandling forudsættes at finde sted i selvstændigt klinikrum, hvortil der er direkte adgang. Behandlingen forudsættes at finde sted under trygge og ordnede forhold, således at der i klinikken sikres bedst mulige hygiejnemæssige forhold i alle måder, herunder skal der være adgang til toilet og håndvask. Således vedtaget på Praktiserende Akupunktørers generalforsamling den 4. marts Dirigent Svend Senius Således vedtaget og ændret den 3. marts 2001 Dirigent: Svend Senius Således vedtaget og ændret den 13. marts 2004 Dirigent: Tom Bramminge Christensen Således vedtaget og ændret den 13. november 2004 Dirigent: Hans Erik Foldberg Således vedtaget og ændret den 12. marts 2005 Dirigent: Anne-Marie Mærkedahl Således vedtaget og ændret den 17. marts 2007 Dirigent: Anne-Marie Mærkedahl Således vedtaget og ændret den 20. marts 2010 Dirigent: Anne-Marie Mærkedahl. 8! af 8!

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

19. Lægers deltagelse i aktiviteter og modtagelse af ydelser finansieret af virksomheder

19. Lægers deltagelse i aktiviteter og modtagelse af ydelser finansieret af virksomheder Lægeforeningen Lægeforeningens etiske regler Indhold 1. Formål 2. Omhu og samvittighedsfuldhed 3. Forsvarlig lægevirksomhed 4. Information og samtykke 5. Patientens krav på diskretion/den lægelige tavshedspligt

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Lægeforeningens etiske regler

Lægeforeningens etiske regler Uddrag fra Lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk Det danske lægeløfte lyder således: Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Center for Primær Sundhed primsund@im.dk kopi til Louise Filt lfi@im.dk DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

Forslag til Etisk Kode For Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

Forslag til Etisk Kode For Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Forslag til Etisk Kode For Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Etisk Råd har udarbejdet en Etisk Kode, som de foreslår godkendes på Generalforsamlingen den 10. marts 2012. Det foreslås, at den Etiske

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR FORORD Her kan du læse Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR s) etiske regler for rådgivning, servicering af kunder og virke i øvrigt.

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

(Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014)

(Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014) Etisk kodeks (Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014) ANNONCERING Det anses som værende god etik at annoncere med medlemskab af DDD DDDs godkendelse

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer

Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer 2015 Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer Støvring svømmeklub PINGVINEN Side 1 af 6 Dokumenthistorik Version Dato Navn Ændring 1-0 2015-01-23 Helle Boyding Dokument oprettet 1-1 2015-01-23

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere

Kodeks for faglig adfærd

Kodeks for faglig adfærd Kodeks for faglig adfærd Dansk forening af Lærere i Alexander Teknik Udgivet af DFLAT 2003 Oversat fra "Code of Conduct" 1991 The Society of Teachers of the Alexander Technique STAT Kodeks for faglig adfærd

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R

U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R 1 Nedenstående etiske retningslinier skal tjene til vejledning for præster i kirker der er tilsluttet FrikirkeNet

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer Del A Indsamlingsetiske retningslinjer De indsamlingsetiske retningslinjer, del A, beskriver de indsamlingsetiske grundprincipper, som er gældende for alle former for indsamlingsaktiviteter, der udføres

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Forum for Virksomhedsmæglere

Forum for Virksomhedsmæglere BRANCHEKODEKS 1. Præambel Medlemmerne af Forum for Virksomhedsmæglere (herefter FVM) er forpligtede til at følge og markedsføre nærværende branchekodeks. Branchekodeks indeholder betragtninger om almindelig

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Privatlivspolitik for Hjernesagen

Privatlivspolitik for Hjernesagen Privatlivspolitik for Hjernesagen Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt Når du bliver medlem hos Hjernesagen, så giver du os en række personlige oplysninger, som vi skal behandle ansvarligt.

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring)

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 16. marts 2006 Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 1 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991 om Terapiassistenter (fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016.

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Orkla Health AS, cvr. 919 661 356 (Orkla Health) tilbyder adgang til Nutrilett Willpower Group på følgende vilkår, som accepteres

Læs mere

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN Tobias-Skolens etiske retningslinjer har som formål at værne om skolens og branchens værdier samt at skærpe bevidstheden om god, etisk praksis under uddannelsen samt

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Relevante love & regler i forbindelse med vaccination

Relevante love & regler i forbindelse med vaccination 1 Relevante love & regler i forbindelse med vaccination Af homøopat Mette Mitchell, Bsc (hons), LCHE, RAB, MDSKH Et lille udvalg af relevenate love og regler i spørgsmålet om vaccination. Alt her er taget

Læs mere