reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora"

Transkript

1 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et etritje h>, pft>* ale af lb[te uaftuø non?, afl;olbt i Snbentaflet i tore altføftab bcn 5te Samtar ($ra Deseret News.") (ftortfat fra $ag. 149.) Den gorjceitelfe tøabe»i, at naar bcn ib lommer, fyborora friften bibner, at atan ffal binbeg og opleve at ubøce fit Jperrebomme ober ubg 33ømg fjertet i en ib af tufinb 2lar, flufle be Søm, bet obboje for ^erren, itte fmage Døben, bet er, be flufle itfe jlumre i Sorben, men foranbres i en afi, i et ieblif, og bereg Jptotle f!a(»ære tyerlig. ^ Der er faalebes en gorffjel meflem iem og og, forbi be paa Ijitn S ib bille obboje meb en fulbftcenbigere og nøiere Jtunbffab om Sibetg og unbljebeng Sobe, og efierlebe bem. De griftelfet og Dn» ber, fora omgibe og paa alle kanter, ffufle borttage? fra bem. SuftenS gr/rfteg nuwrenbe ^errebømme ober glementewe, fc>iltc ofte bringe cg Døb og Ulbffe, ffal reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora bi. Dér bil ingen r/gbom og metre -bære, forbi ber iffe bil ftee SBrub paa Sibetg og unbfyebens fiobc. Der bil iffe finbeg nogenfomr/elft lagg Umaabeligtyeb, tbi ber bil ingen tjenftbiltig onb Slanb boere til beftanbig at loffe og frtfte ttl t/nb. 9Jfen ubg 2lanb bil beftanbig bcere f)o8 Gsnljber og beilebe b>m til bet 3iette, og ^erreng ob bil bcere ffreber alerte, faa at Sngen ftal beløbe at fige til fin Sftæfie: Dette er SSeien, banbr paa ben." Der bil ingen Djcebel boere tit at frifte paa øire og SSenftre for at lebe 9J?ennef!ene paa SIfbeie. Da be faa«ba tilintetgiøre? ; elementerne ffufle luttreg og Ijefligeg; gor6anbelfen, ber b/biler ober forben og beng Sitmofpfycere, pal borttages, cg SDIorfetg Støaater, fom nu regjere unber himmelen, ffufle fcengfleé til bereg eget lebeg attib ere omgibne af benne gobe 3nbflr/belfe, fom kolber bem paa ben lige 33ei, funne be opboje uben r/gbom, ntette eller Døb. Der bil bcere foregaaet en iforanbring t

2 I i Sfybigbeb mob ub$ Siflte. beres legemer, tjbilfen et ttgegjelbcnbe meb Døben og Dpftanbelfen ; men be fhtfle iffe flumre i 3orben røb. 2)ere8 abetnahet jlufle iffe obergibes tit gorraabnetfe, men (lufte bære tiig CSfyrifii ctligt)ebg»2egeme, bet atbrig fjenbte tit t/nb, og t;on et ben (Snefte, bi Ijabe tæft om, b,bi8 Segeme iffe faae gorraabnclfe, meb Unbtagetfe jjf nogte %aa, fom fotttb fil tet SPribitegium at unbergaae benne goranbring. 5Bi lafe: (Snoet) banbtebe meb ub, og tjan bat ifte mere til; tfjt ub tog am.* Slpoftelen ^>autu figer, at fjan bleb foranbret. 2tabenbaringen giben beb ^Jofep^ mitlj optbfer o om, at mange glere erljolbt ben famme SSelfignelfe i fetb, og at atiggiotelfe og fulbftombtg jenløéning fra bote imber ene fan er- 1;oIdc8 beb at optjøre meb at gjore bet Onbe og lære at giove bet obe beb at benbe om fra ben 3>ei, fom fører tit Døben, og berimob tage ben, fom føret til fiibet. tyaa benne Tlaatt fiffre bi 08 åbnet af -gotfoningen, tjbilfen aabnet ftrelfen s >ort for atte aabanne, og betegner o ben 3>ei, fom (StjriftuS fetb banbrebe paa. 8ab ø følge Ijam. Der ftaaer ffrebet: 3eg et ben gobe t/tbe." Den gobe Jpbrbe gaaet inb ai> Døren, men t)bø, fom ftiget anbenftebs obet, er en pb." jpan falbe ogfaa bor aliggjørelfes tifter" og bor SBefjenbetfeS (SnodjS Dage. Slpoftet og $pperfteprceft," bet ffal bife 08 S SKormonS S3og la-fe bi om tte 5ftepfjiter, Ijbem jetten foranbrebe, faa at beres fiegemet iffe faae gorraabnelfe; men benne gotanbring bat eensbetybenbe meb eflet af famme SScerb fom Døb og Dpftanbelfe. Dm en futbftcenbig goranbting fanbt teb ben ang, ettet om en enbnu fterte ftoranbring flat foretages meb bem fjereftet, b>be bi ingen beftemt flunbflab om; men $Ptobtyeten 2Hormon titfjenbegiber fom fin SJJening, naat t)an flriber øm benne jenftanb, og ftger, at bet bteb fjant bettybet beb Slanben, at bet foteftaaet bent en ftøtte goranb/ing paa ben Dag, ba Slfle flutte fotanbte«. Det et ialfatb tilfttceffeligt atfige, at fom gøfge af 2lbam? Dbertræbelfe Ijabe be jorbijle Gtementer, b>oraf bi ntybe, inbpobet gorfraenteligljeben? oeb i bote jorbijle Sabernaffer, faa bet bliber nøbbenbtgt, at SMtle unbetgaae ben famme ftorftnbting, b>ab enten be benbe titbage til tebet og atter opteife, ettet bet fleet beb ben ftoranbting, fom finbet teb i en $af*/ i et iebtif. Det er inbtyfenbe fot mig, at ttaffen fot bote Dbettta-belfer maa fatbe baa SSeien. Der et eet fofteligt ^ribilcgium, font bangeliet ffjenfet bem, bet ttoe og ab* Itybe bet, og bet et, at bere tmber gaae til DomS forub. Der ftaaer fftebet : 9togIe SKennefferS bnber ete fotub aabenbate og gaae før bem tit Dommen, men 9iogle følge be og efter." (i im. 5, 24.) ^bilfe f)abe bet $Ptibitegtum at btibe bømte forub? og bem et bet, tybté ^nbet følge eftet? 5llte be, fom fotfage fine ijnbet og benbe fig til jetten, beteé ^jnber gaae til SomS forub.,,^)bab, fttaj naat be ombenbe fig?" 3a, naat be ombenbe ftg og bete8 2$anbel et faalebe?, at ben fan fotffaffe bem Silgibelfe, bille bete«tynbet gaae fotub fot bem til 2>om8, bet et, be et^olbe Silgibelfe i gotf^olb til b>ab be funne mobtage. (Srf;olbet jeg Silgibelfe i at jeg fan bente at unbgaae Døben? 9iet; men jeg fan formebetft Xto paa f/tiftum binbe faa meget, at 2)øb$fttaffen bliber ubfat og Sibet forlænget, ligefom SEilfotlbet bar meb ( jed)ta8 forbum, t)toi8 Si* bleb forlænget femten Star. Der ftnbe* -fcunbreber og Jufinber ^eri

3 ; 2t)bigl)eb mob \\b* 2Mie. 163 bette territorium, fybilfe b>»e faaet bere Dageg Sat forøget»eb Stybigljeb mob d»an» geltet, og fom tibtigere fmægtebe paa t>geteiet og bare SRanb ; men formebelft Dmbenbelfe og StøraelS SJbmiuiftration bte» Døben Ijolfct tilbage og bcrcs i» forlamget ; besitagtet Web Døbébommen iffe tilbagefalbt, men»il fatbe paa alte Sftenneffer. SSeb Zxo funne bi binbe en grtft paa nogle Dage eller i bet øiefte nogle Slår til at»irle i. 92ogle lunne maajlee erljolbe bet famme herlige SPribilegium, fom bleb (Snoet) og Slnbre tilbeel, nemlig iffe at jlumre i Støbet, men foranbreé i et ieblif og gaae o»er fra Døbeligljeb til Ubøbeligljeb, paa fjbilfen SJiaabe (Straffen ogfaa fulbbt/rbes og Soben fr/lbeftgiøre8. 2ften bet beb>gebe ub»or gaber, at grelferen ffulbe unberfafie fig alle be griftelfer og Cibelfer, fom ftjøbet er ubfat for. Seg bil iffe fige, at an8 org og Sebrøbelfe»ar til Døben; ben b^abbe fit Ubfpring fra b>n3 imipat^i for tjans Icegtninge efter ff[øbet, jeg mener 6an8 gaber? gamilie, fom er er paa Sorben, for b>em b>n fom for at libe. an bar bore orger og Sktymrtngcr. an tog bore rigbomme paa fig og følte»ore»agtyeber. Sngen 231inb eller pebaip anraabte Jjam forgjetes om ipja'lp, men t>an ubratte fin aanb og tøatp bem eg anftrcngtc fig for at lette bereg Stbetfer. 8eeb Ijan nogenfinbe af funger og Ubmattelfe? 3a, og Da f>an8 Sime ncermebe fig, og an følte, at ané (Snbeligt bar foreftaaenbe, tøne bet fom om alle ffiøbets bagtyeber forenebe fig om at nebttjnge b>m, faa at b>n enbog gtyfte»eb at tomme ben bittre J?alf og raabte tre ange: D, min gaber, er bet muligt, ba tag benne fiatl fra mig; bog flee iffe min SSillie, men bin." Det bar bor gabers nfte, at c)ait ffulbe iferes gorfra-nfeligfjeb, for at an ffulbe funne fornemme 3nbtrr/[fet af»ore frøbetigljeber og gølelfer eg i fine fremtibige STjenefier fom 2)cibtcr for SJcenneffene fulbftænbig fcette fig inb i»ore Cmftombigfjeber, faa at f)an funbe føle 97ceb» libenfyeb og lja»e Sangmobigljeb meb»ore bagljeber ; men iffe for at retferrbiggjøre bore tmbcr. aalebes fjar Ijan»eb fut gotfoning aabntt en Ubbei for i&, l)»orbeb bi, efter at Ijabe ubftaaet traffen, fom er Døben, funne opreife* igjen fra bc Døbe. Dette er grelfen, ber er ubarbeibet for o. Dette er bet $aab, ber fremfalbteé b>* 3efu 6b>iftt Difcipte»eb b>n3 Dp«jknbelfe fra be Døbe, fom 5J3eter Ijenttyber til i fit førftes3reb førfte Gapitel : Sotoet bare ub og bor erre8 3efu Gfrijii gaber, fom efter fin ftore Skrmtøerttgfjeb fyaber igjenløft o? til et lebenbe aab beb 3efu Gfyrifti Dpftanbelfe fra be Døbe, til en uforfrænfelig, ubefmittelig og uforbisnetig 2lr», fom er bebaret i himlene er fjabe»i en goriattelfe om, at be Srofafte ftutle er^elbe uforfrcenfelige Sabernafler en ebig Slrb i ben tilforn«menbe 35erben. SJten 3ngen gab bem 3iet til at Ijaabe, at be ffulbe unbgaae traffen forberes perfonlige Dbertrabelfer men naar be babbe libt SoberS traf, ia funbe be finbe gorlolning, faa at be iffe ffulbe tøemfalbe til ebig Døb. alig og l;ellig er ben, fom b>bet Deel i ben førfte Cpftanbelfe," figet friften, t$t ober aabanne l;abe be«anben Døb ingen 3J?agt." (3lab. 20, 6.) Den anben Døb" f)\>at> er bet? Dette jorbiffe Cegeme maa bøe, men bi b>be et faft og filfert Jpaab om, at bet atter (lal opftaae fra be Døbe. Denne Deb fan jeg nof taale: jeg fan ubb>lbe be fortbarige fiibelfer, jeg ffal gjennemgaae i bette ib; jeg»il forføge paa iffe at flage, berfom jeg blot maa f)a»e aab om at unbgaae ben anben Dob. Sjbab mene? bermeb? S Soljanni? ^åbenbaring

4 : i SDpløgning er ben forfcerbeligfte for jcej len; 164 Sitjbiijfycb mob ubé SJillic. finbeg mange >enltybntnger til en o of 31b og bobl, fom er ben anben Døb, fybor Drmen iffe teer og Siben iffe ub- {luffet, tybor ber ingen (Snbe er paa be lllbffeiigeg Cibelfe. Der er mange tebor i frtften, l)bor ben anben Døb omtaler. Der er en Slabenbartng i jagtens 33og, fom efter mine Segreber er tåbeligere enb fybab jeg nogenfinbe fyar tæft i 93ibe» len om benne jenftanb. Det er ben Slabcnbartng, i filten bor gaber taler til og om Slfcamg Dbcrtrcebctfc, og Doben, ber bjemføgte Ijam paa runb af famme., >an bjemfalbt til en aanbelig Døb, tfn' bet, fom bar aanbeligt,»ar førft, og fibencfter fom bet, fom bar jorbiff. Sitrer figer Slabenbaringen : Det ibfte ftal blibe bet Srøvfte og bet gørfte bet ibfte. " Den aanbelige Døb er ben, fortil be Ugnbelige bømmeg, naar t)an figer, aaer bort fra mig, S gorbanbebe, i ben ebige 31b, fom er berebt for Djæbclen og fyang (Sngle." 3 funne læfe benne Slabenbaring i ^agten 33 og, naar S fomme fejem. Den anben Døb er en aanbelig Døb. <Jr Steningen ben, at Slanben {lal bøc? (Infjber!an gjore fine egne Slutninger ligefaa bel fom jeg i bettc fyffe. Sberg Srabitioner ere maaffee af ben lagg, at GEberg Sanfer iffe gaae i famme Retning fom mine ; men jeg fan iffe begribe nogen anben aanbelig Dub enb Dpløgning. Staar man taler om bet jorbijfe Sabernafelg Døb, mener man Sabemafletg Oplosning bet opfører at Virfe, fmulbrer t)en og benber tilbage til be oprtnbelige (Elementer. 3eg antager, at SSencebnclfen Døb* er anbenbelig paa Slanben paa famme ib er for beftanbig tilintetgjort for Dem fom bjemfalbe \ til ben anben Døb. Dette er en gorbanbelfc over bein, fom albeleg t)engibe fig til al lagg Ugubeligfjeb og 2?eberfh)ggeligt)eb fom f)abe ftmbet faa meget, at be iffe længere ljabe noget ftrab paa fiibet: be t)abe bcgaaet ben tynb, ber er til Døben, for tjbilten ber ingen Silgibelfe finbeg, t)berfen i benne eller i ben tilfommcnbe 33erben. 9Jogle t)abe ben Sanfe, at ben af Soljanncj omtalte ø, t)bori be Ugubelige jfntle t'afres. birfelig er en fltybenbe ø af 9lb og»ovl, fybor be fludle libe en evig 3lbg traf, uben minbftc 2JcuIigtjeb for bcm at blive fertcerebe coer for«anbrebe. 3eg optager iffe frifteng Drb i benne SSetttbmng; tt)i grelferen figer: grtygter iffe for bem, fom flaae fiegemet ibjel; men fitygter federe for ben, fom fan forbcerbe baabe jæl og fiegeme i elbebe." Jpelvebe er et Ubtrijf, fom fan anvenbeg paa forftjeoige Sing paa forffjel«lige teber ; men i bette friftfteb er bet inbtyfenbe, fyan figter til jceleng faavel fom Segemetg belceggelfe. Digfe Sing fremfcetter jeg iffe fom Scerbomme, fjborbeb (Scerg ambittigt)eb binbeg, men blot fom mine egne, perfonlige s^lnjfuelfer om hen Redige frift meb entøn til ben anben Dab. en Sing r}abe bi lært baaia af be gamle og ntyerc åbenbaringer, nemlig, at ber finbeg Snbibiber, t)bilfe jtutte libe ben anben Dobg traf, og Sanfen om at venbe tilbage tit be oprtnbelige (Elementer gijfer ett)bert gornnftvcefen tilbage for. Snftinctet i bort Snbre bijber og at fhmge og til Sivet - at bebare bor Drganifation, og ben ftørfte læbe, vi liavc, er vort fafie $aab om Dpftanbtlfen fra be Døbe. Stfiaabe. Gntcn ben nn befiaaer i en )pløgning af Slanben, etter i at benne 5lanb maa tilbringe en evig Sitvcerelfe i Q»al og 5pine, bbilfet jeg iffe troer, er bog een Sanfen om ben anben Døb coer3lanbeng men bor gaber fyar orbnet bet fao- Sing vift : aabet om goriø?ning og cbigt! lebeg, at vor aanbelige faabel fom tor

5 tøberfen Stjbigfjeb mob ub«$il(ie. 165 egentlige Drgani8me fun fan bebareg og fufbfommengjørcg beb Støbigtyeb mob bet ebige it> Sobe. (Saligt er bet Sam, [om btitoer rettet, tfyi bet ffal lære SSiigbom. Salig er ben, l'om frcebeg til SRegnffab for fine Sijnber fra Dag til Dag. (Salig er JperrenS 33ern8 gorfamling og alle Retlige, font b>be ub8 SUanb b>g fig, og font beb Rerreng Sljenere btibe bragne til Slnftoar for bereg ijnber, tjborbeb be funne btibe rebfebe for Dbertroebelfer, og forbebre fig. Det er langt bebre for 08 2lGe, at bort t/nber blibe bragte til Domg i bette tb, enb at labe bent fyenftaae til en fom» ntcnbe Dag. SJfaa herren hjælpe 08 til Dmbenbelfe Dag for Dag, og til at unberfafte 08 ben Sllmcegtigeg Diebfelfe, faa at bi funne ettyolbe bet ebige 2ib. 3lmen. Sfa>rbvmme i tflt be &ibfte:qa$e$ J&etHgeé mtfe. (ftortfat fra * ag. 152.) Cljrifti Jrebørrøicring paa 3orbfH. SBibelett. Mb. 5, 10. Dg Du f>abcr gjort 08 til konger og kræfter for bor ub; og bi ffufle rcgjere ober Sorben.'^ mig og forte mig til ben inberfte gorgaarb; og fee, Rerreng Rerligfyeb ftvtbte ufer. j. 37, 25. Dg be {tøfle boe i Sanbet, font jeg gab min Jjener Sacob, I og fom (5ber8 ftcebre boebe ubi f ; og be tob! ^ 8 mi 9* ffuoe boe ber, be og beres 23ørn og bere8 33ovnebern til ebig Slib, og Dabib, min Djcner, ffal bceie &ere gtyrfie ebinbeligen. 26 SB. Dg ieg bil gjsre fttebg $agt mcb bem, bet ffal bære bent en ebig s 4?agt; og jeg bil fcette bem og formere bem, og fcette min Refligbom mibt iblanbt bent ebinbeligen. 27 3?. Dg mit Dabernafet ffal bcere Jjo8 ber--, og jeg bit boere bereg ub, og be, be ffufle bære mit $o\t Dg Rebningerne ffufle fornemme, at jeg er herren, fom Ijefliger 38raef, naar min Refligbom btiber mibt iblanbt bem ebinbeligen." m ' Og jeg b>rte en ate til 9 af,&u et ' 9 ber bar cn mnt> ' fom 7 2>. Dg b>n fagbe tit mig: Dit 9JJennejfe8 <Søn! benne er min Slbjoneg <Steb, og mine ftebberg aalerg <2teb, ber Kjbor jeg bil boe mibt iblanbt 3Srael3 23ørn ebinbeligen; og be af 33rael Ruu3 ffucle ifte tybermere befinitte mit fyettige 9fabn, ' be eller beres lottgety nteb bere8 Roreri og bere #onger8 bebe ftroppe paa beres Jjpoie.* Slab. 20, 4. Dg Jeg faae Sirener, og be fatte fig paa bem, og Dom bleb bem giben; og jeg faae bere? fæle, font bare Ijalgbugne for 3efu 23ibnegbb,rbS og for ubé Drb8 Sfb/.b, og bem, fom iffe Ijabbe tilbebet Diaret, et fjeller bets 33illebe, og iffe fjabbe taget STtorfet i bereg- (?j. 43, 5. Dg Kanben npløftebe ^?anbe og paa bereg Raanb; og be blebe

6 166 Sotrbomm«i bc ibftc-jdnijcé )euigc$ Åirfc. Ictumbe, og regjcrebc meb (5l)rifto be Uifinte Slår. 6 2>. Wcn be anbre Dobe blebe iffe Ici>enbc igjcn, inbtil be tufinbe Slår fultcnbtes. Denne er ben førftc Dpftanbelfe. 6 SS. alig 09 fjeflig er ben, fom teater Deel i ben forfte Dpftanbclfe; ober kiøfc fyaber ben anben Døb iffe SJiagt, men bc flulle bcere ubs og Gl)rifti ^rafter cg flulle regjeremeb fyain tufinbe Slår." Slab. 21, 3. Og jeg l;ørte en l)øi Øtøfl fra himmelen, fom fagbc: paulun er er fyos SWenncflcnc, og fjan ftal boc o3 bem; og be ftufle bcere ^an8 golf, og ub felb flal bare meb bem og bare beres ub Dg ub flal aftørre l)hx a«re af beres ine, og 2)øben flal iffe bære mere, ti fjeder erg, ci l)efler frig, ei faller ^ine flal bare mere, tf)i bet gørfte er beget bort." 4 Øfiofeb. 14, 21. Sorben flal fth> beg meb -IjperrenS erligljet." $f. 37, De agtmobige flulle arbe Sorben og forhjfie fig øber ftor greb. $an» 33elfignebe flulle arbe Sanbet. erreu ciffer 9tet og flal iffe forlabe fine hellige; be flulle kbares cbinbeligen, ' 67, 8. ub flal oelfigne p?, og alle Sorbcne dnber flulle fragte barn." 82, 8. ub! gfør Dig rebe, børn Sorben; tf)i Du flal arbe alle Rebningerne." (Sf. 11, G. 9. Og en Ub flal fcolbe fig tit et Sam/ of». - S&i Sorten er fulb af erren tfunflab, ligefom 2>anbet fljuler abet? 33unb." 35, Orfen og be tørre teber flulle glabe fig, og ben øbe 3Harf flal frtybe fig og blomftre fom en SRofe. RerrenS gor= Iefte flulle lomme til 3i»n meb grtybefang, og org og ut flal flt/e fra bem.* 52, 10. 3ltte3orben8(Jnber flulle fee bor ubl Saligt^." 60, , jor Dig rebe (3ion), blib oploft; tf)i bit Sp8 er lommen, og >errcn8 erligfjeb er opgangen ober Dig. Dit golf (lal eie Qorben etmnbeligen.* 61, 11. herren flal labe s Jfetfctrbigf)cb opboje for alle Rebninger." 65, De flulle btyggc Rufe og boe c-ai, og plante 2>iingaarte og abc DcrcS grugt. om raeté Dage flulle mit golfs Dage bare, og mine Ubbafgtc flulle labe bcrcs ffclftfetø jerning blibe gammel. De flulle iffe arbeibe forgjebes, og iffe fobe meb gorftraffelfe. Dg bet flal itce, førenb be raabe, ba bil jeg, jeg foare; naar be enbnu tale, ba bil jeg fjøre. dn Ulo og et Cam flulle føbes tillige, og en Søbe jlal abe Ralm fom en Dje, og en lange? pife flal bcere tøb; be flulle iffe gjøre Dnbt, ei fyefler foibarte paa min JpefligkbS l)e(e 33jerg, figer herren.* $nb. 2, 14.»forben flal fyfbes meb Rerren? SÆre, fom SSanbeue fljule Råbet? 33unb." <5aå) herren flal boere.ffonge ober al -3orben." 2Raitø. 6, 10. %$ o fomme bit 9iige; flec bin Siiflie, fom i himmelen, faa og paa Sorben." Suc. 1, 33. an ((Sljriftu?) flal bcere Æonge ober Sacobg ^uuå ebinbelig, og ber flal iffe bære (Snbe faa Ijanl kongerige." &eb. 4, 9. Slltfaa er ber en abbatb;éfjtoile tilbage for ubé golf." Slab. 11, 15. SJerbenS 5Kiger ere blebne bor crre3 og Ijané aloebes, og fjan flal regjere i al (Singfjeb." 21, 2. Dg jeg, SofyanneS, faae ben tillige tab, bet n^e Serufalem, at nebftige af himmelen fra ub.' 21, Dg golfeflagene af be grelfte flulle banbre i ben8 fi^8, og SorbenS fonger føre bere8 fanbé og erligbeb tit ben. Den8 ^porte jluoe iffe luffes om Dagen, og 9Jat flal ber iffe bcere. Dg be flulle føre golfeneg lanfcé og erligf)eb til ben. Sntet Urcent flal

7 " ; Særbomme i be ibftc- ageé eiiiges $irfe. 167 fomme inb i ben, ei ^etler Smogen, font»der 3Seberftqggeligb>b og Søgn; lun be, bcr ere jfrebne i SammetS SibfenS 93og." Wormoné SBog. Repbi, 9, 9. ( ibe 481.) Og bet jfat jtee, at jeg bit grunbfæfte mit golf, o 3 rael. >uu3. Dg fee, bette golf toti jeg grunbfæfte i betre Sanb (Slmerila) tit at opftojbe ben S)3agt, font ieg gjorbe meb SberS gaber Sacob; og bet ffat blitoe et nr>t Serufa«lem. Og immelen Jtræfter jfulle toære ntibt iblanbt bette golf, ja, jeg toil enbog felto bære ntibt iblanbt (Sber. (Stfftx 6, 1. ( ibe 547.^ (Sfterat 3Sanbet toar gaaet tilbage fra bette Sanb, bleto bet et ypperligt Sanb fremfor alle anbre Sanbe, et af erren u&balgt Sanb, tytoorfur perten toilbe fyatoe, at olie 5JZen= nejfer, fom bet berpaa, jfulbe tjene tjam; og bet bar rebet, f)toor bet ntye Serufalem, t)toilfet jfulbe fomme neb af himmelen, og erren elligbom ffulbe toære. (Stfjer faae (Sljrifti 2)ag, og Ijan tatebe om et ntyt Serufalem t bette Sanb; t)an talebe ogfaa om 3?raeI8 uu og om bet Serufalem, Ijtoorfra Set)i jfulbe fomme; at efter bet8 Dbelæggelfe ffulbe bet atter opb»,ggcs og tocere en Retlig tab for herren, lt)borfor bet iffe funbe toære bet ntye Serufalem ; tfyi bet fjatobe toceret til t celbre ib, men bet jfulbe blitoe opbygget tgjen og blitoe tit en Ijellig tab for erren; og bet jfulbe blitoe opbygget til 3Srael8 >uu ; og at et nt)t Serufalem jfulbe blitoe btygget i bette Sanb til bet Otoerblebne af 3ofepf)l æb, paa Ijbilfe SEing ber fjar toceret et gorbillebe; tl)t fomsofeplj bragte fin gaber neb til 3%t)pti Sanb, ligefaa bobe Ijan ber; fjtoorfor < >erren bragte en Setoning af -Sofepljg ceb ub af Serufa- (em Sanb, at t)an funbe tocere barmhjertig mob 3ofept)2 ceb, at be iffe jfulbe omfomme, ligefom Ijan bar barmhjertig mob 3ofcpt}8 gaber, at t)an ei jfulbe omfomme t)toorfor bet Dtoerbleone af Sofepljg JpuuS ffal hot paa bette Sanb, og bet jfal tocere bere (SienbomSlanb. Og be jfulle opbygge en billig tab til herren, litg bet gamle Serufalem ; og be jfulle iffe mere bejfjcemmes, inbtil (Snben fommer, naar Sotben jfal forgaae. Dg ber ffal blitoe en nti, Jpimmel og en nto, Sorb; og be jfulle tocere liig be gamle, men be gamle ere forgaaebe, og 2llt er bletoen nr/t.* (gortfættes.) Steandinwviens Stjerne. 2>en lfte Sflartg. Det er meb ftor SntereSfe toi iagttage be fmrtige Dmtoctltninger, fom finbe teb t ben politijfe SSerben. Stoebragtlaanben fan iffe længere ber)erffe, men aaben= barer fig i en tyibinbtil næften ufjenbt rab blanbt kationerne. Sigter om rtg ^eres fra alle kanter; ultøre Slnfirengelfer gjerel for at bringe alle lag Dbe- JæggelfeSbaaben til ben Ijøiefte gulbfommenfyeb, faa be funne anrette ben fturft mulige gorbærtoelfe, naar be fomme i Slntoenbelfe, og ufæbtoanlig ftore fatter paalægges golfene i be forjfjellige kationer, for at Regenterne funne toære tftanb til at ubrufte og unbert)olbe beres Slrmeer. Sit bisfe fåriggforberebelfer opfluge Rationernes ginantfer, tr enbba iffe bet toærfte; men SEufinber og SEituftnber af toor ]r}tmramelffe gaberé ønner, t)toilfe ubgjøre Sanbeneg fornemfte tfraft og totte 3Hænb, fom ere i

8 168 9tcbaftioncn8 SBeutærfmnger. bere8 9Jianbbom8 fulbe Jtraft, maae fortabe bereé frebelige V;fler og inbobes til Ærig for paa bcres jorbtfte gt/rfteé SStuf at brage til.ftamp mob bere8 SWcbbrøbre, forfra be maaffee albrig eqer fom krøblinger benbe tilbage iil bcre gæbrenearne. 2JZange af bcm maae fortabe en ctftet >uftru og fine uftt/lbige maa, bcr fee tjen tit bcm for bagligt 33rob, men fom tilfibft bømme til ben tunge fjebne, at maatte føge bet fyo8 en folb og ufolfom SSerben. Sltter, t)bormange goralbrcs ftjonne 3orl?aabnmger om fremtibig Ctyffe tilintetgjores iffe beb Sabet af bere onncr beres 2llbcrbom8 totte? bo fan betragte benne førgclige Silftanb, uben at gribe! af SKcebfel naav man foreftifler fig be ut/ijre >ffre af SDfenneflclib og ben -Køb og jammer, fom er en uunbgaaelig 5øtge t>eraf? bo er bel faa albeleå blottet for al SJfenneffefjcerligfyeb, at t)an iffe føler Sflebtynf meb fine SNcbmenneflerS Utyffer og enffer, at bet Dnbe maatte afbenbe8? 2tt maatte ibjeljlaae fin 23rober blot for at tilfrebsftillc en JperflerS fiune, eller for at Ijebne en birfelig eller inbbilbt gorurettelfe, for at ubbibc t)an8 2anb8 rcenbfer, eller for at tiltbinge fig Snbrømmelfer til gorbeel for fit anb anbel og t'ibsfart, ofb.! 3 anbljeb, SiberneS Segn bife tåbeligt, at gorbarberen er i Slctibitet, og enbog (elementerne ere fatte i Sebcegelfe for at ubførc bere8 2>ecl af bet ufyt/ggelige belcrggelfesbærf, fom er paabegtynbr. 3)e hellige, fom banbre i ben. ellig-2lanb8 ty8, funne bcbømme 2iberne& Segn og 35egibenljeber, ber nu finbe teb. erren8 3Scerf ruller ftcerft fremab, og ljan8 ebige 9?aabflutninger fulbbtyrbes paa Sorben. ani hellige ere iffe fom bem, ber Ijabe >ine og fee iffe, ren og tjøre iffe, men be befmebe fig for at bcerc berebte for enljber inbirceffcnbe 33egibent;eb, og bet tilfommer bem, og i cerbele8jjeb ^rceftebommet, at abbare bere8 SJiebmenneffer om, foati ben noermefte gremtib bil bringe. 2>er!)ar albrig baret nogen gunftigere ib ftorftmbclfe enb nu; tb,t bet er en ienb8gjerning, at Slanben arbeiber fraftigt i bi8fe Sanbe paa mange oprigtige 2Kanb og }binber fjerter, fybilfe føge efter aubfjeben og ønjte at forfage bereé tmber og bcere ub8 ^Befalinger Itybtge. >erfor oplofter (SberS 9tøft, 3 erren8 SEjenere, og opmuntrer (Sber Sanb mcenb til Dmbenbelfe og til at annamme aliggjørelfen? (Sbangetium, at be maae unbftøe ben 2Uma>gtige traffebomme,. ber ere ifcerb meb at ubøfe8 ober be Ugubelige, og erinbrer, at (Sber3 23ibne8br;rb bil boere til fjrelfe eller Sorbømmelfe fer Gsnfyber, fom fyører. bet. )erfor l)biler ber et [tort Slnfbar paa (Sber. 2Srer bet Ijellige $rcefiebomme, bbilfet er bleben gjengibet til 08 ; lebet for Slnnammelfen af ben Jpellig»2lanb, at ben fan ubbifle cnb>er jcel8- ebne og ftoler paa ub8 23iftanb i etfybert retfeerbigt 2Inliggenbe, faa at SBii8bom maa borbe 08 tilbeel og fan ligge til rurrb for enbber af bore >anblinger, b>ab enten be beftaae i gbangeliets gortynbelfe, i Sibminiftrationen af bet8 Drbinar.tfer eller i at prcefibere ober en ftørre eller minbre 3)eel af erren8 ierning, l;bortil ber ubforbre8 3Jlcenb af en beftemt (S^ataltcer,. men fom bog paa famme ib maae beficeles af Sarmbierttgfyeb og 3Jiilbl)eb i alle beres goretagenber.

9 1 tage, 93rerj fra Utal). 169 $5xet> fta Mtdfy. (fra,,milfennial Star".) Store altføfiab ben 4be Decbr Jhr«jifeetfi eorge Q. annon. fi «tt 23rober! iben De forlob os, babe tot atot meget rolige og frebelige 23- ber fter. SSt fyabe itfe babt faabanne peftafler og Dptøier, fom faa ofte fanbt ieb for et 2lar? Dib fiben, mebené tropperne bare tyer. Jpbab Gamp glov/b angaaer og be otbater, fybilfe enbnu ere ftationercde ber, børe Pi faa Ubt berom, at man jfulbc troe, bet cr9ioget, fom tilfører en lecngft forftounben" Etb«De mørfe, ilbebarflenbe tyer, fom i be fibfte tre Slår trucnbe Ijabe fyoengt ober 08, ere nu abfputtcbe, og bet Hare oqp ftrømmer mb i be elligeé glabe fjerter, fjbilfe meb 5 atnemmetigt;cb anerfjenber»or ()im= melffe gabers obt?eb, fom benbcr be UgubeligeS onbe flaner og Denter ti( aton og SSelfignelfe for fit golf. Dm nogenfinbe et golf paa Sorben bar babt runb til at glabe fig oeb gorftmets ftabige 9taabe, ba babe bi fremfor alle 2lnbre mangfolbigc 21arfagcr bertil, og bet glccber mig inberligt at fee, at 2Jiange begr/nbe at forftaae bette. 21t fige, at bette golf bojer i ro og DiOib til ub og ^rocftebømmet, er et llbttpf, fom jeg iffe bolter af at bruge, b>or fanbt betenb er; tin' fra ben forfte ang jeg fif ftunbffab om Sibetg og aliggjørelfens runbfcetninger, fom be aabenbarebcs beb bot bpre=bare ^Sropfjet, -iujaripren 3ofept), bar jeg albrig feer, f)ort, Iceft, følt eller tænft fjoget, ber bar iftanb tit at fafte 3>ibl i min jcel, Ijberfcn om bet etoige bangeliums anbbeber, bet Icereé i Sefu fcrifti 5firFc af ibftc-dage? Retlige, eller bbab»ore SebereS SDtpnbigljeb, Metffaffenf/eb, 9teen$eb eller SS'ffrbiglieb angaaer. 5lt an- at ben OTanb, b>em ub opbøiet til ben anfbar fulbe (Stilling at befare IjanS 9iige i benne fibfte. >uugf)olbrihg, (fulbe funne lebe an c(lige bilb, er efter min SKening en gornoermelfe mob ubbommen. ub Ijar oprettet et Stige, fom jfal beftaae ebinbelig, og for fybtlfet alle anbre Stiger tilfibft maae bøie fig et Stige, ber ei (Tal gaae tilgrunbe, men tooje i Sfrafr, mte, Snbftytelfe, SSeljianb og.gerligfyeb, inbttt alle Sorten? Stiger blibc ub$ og \ an albebes. Detå ijebne føtet bet beftanbig fremab og opab, og alle ober- og unberjorbiffe 9Jtagtcr forenebe funne iffe ftanbfe bets grcmgang et enefte ieblif. Sibligete rfaring bar 6ebiift bette, og frcmtibig rfaring bil ftabfæfie bet enb mere. Daniel? Qtb, tet flat U\taat ebinbcligen," ere fattbbrue, pg at antage, om blot for et ieblif, at ub ffulbe tage en 9Jtanb til at bcftyre et faabant 3iige og til at ubfore en faa [tor jcruing, til fjtoem Ijan iffe tyaube ben fulbfomnefte StUib, naar Ijan tyatobe alle SorbenS beboere at berige blaubt, er tøeift taabeligt, og ben naturlige lutning, jeg fommet til, er, at berfom ub fyar faa megen Sitlib til en SUtanb, at fyan bil anbetroe f)am SSeftprelfen af et faa frort og berligt Stige, bør jeg $abe Sillib nof til ben fdmme Wlanb og ubetinget labe mig lebe af barn. 3 <ranbb>b, bi eve fun fbage og fottftmebe fabninger! 9Ju fan De fee, &>or taabeligt bet Par af mig at fltibe Dem til. 3eg beg^nber jo at prcebtfe for Dem om ing, fom fanbfpnligbiis iffe ere af faa ftor Sntereéfe for Dem, ba De er faa belbefjenbt meb bem, fom anbre Sing funbe bcere; men bet et

10 170 93rct) fra Utal). mig en QMoebc at tale om bctte SKigeS ' or. Jon, b>ilfet ubentbibt i fiøbet af et fremgang, Uroffeligfyeb, SBarig^cb og farlige ftremtib. Slaré ib bit ftaffe bet fortrinlige SBrcenbemateriat en gob SHffoetning, ifoer t)er i ibcn De reifte Ijerfra, erc flere fioere fenner afgaaebc»eb Døben, blanbt fc,bitfe jeg flat nævne Sol)n. ond), ecretaiv i fifteretten, en tpaabcfulb $ng* Iing meb gobe Slnlceg og r)øtt agtet af (Snb>cr, bcr tjenbte barn. Dr. Darwin Stictjarbfon r)ar ogfaa fortabt 08 atter en meget fortjenftfutb 9ttanb ; ligetebes et Wlxc. Sat^arine lavofon gaaet tit $biu, og i SRorgeé t/enfob ara (Silen Stmbaff, en Datter af ^rcefibent eber (S. Kimbatf. 9tfen bet førgeligfte DøbSfatb, fom er tnbtruffct tjer, er eorge 21. mitfjg cetbfte øn eorge. >an bier- bræbt af Stobajo Snbtanerne, mebens t)an bar paa en DpbagetfeStour i be norotige Sgne af 9(eio SSJcejico. Dette bar et Ijaarbt tag for b,an gorcelbre og SBenner. De b,ar ubentbibl Icefi be nærmere Dmftænbigfjeber fceb benne bebrøbelige Silbragelfe i Mountaineer" af lfte Decbr. 2>t f)abe forseu ben minbre (Stygbom enb for nogle Wlaa* neber fiben, og bi b,aabe, at bet Størfie nu er forbi. Dog, naar bi fammenligne bore nubcerenbe maatibelfer meb b,bab bi tibtigere tjabe gjennemgaaet i Staterne, inbfee bi, at bi I)abe Sneget at boere tau nemmelige for, guffer jeg ret, befegte De nof 2Beber Sutmine, mcbens De bar fjer. bi faa bar, ba beeb De for enbeel af f;bor ftort SSoerb ben er for Smbbtyggerne t bette (Sountv/. Sutlene ere af en meget gob SJbatitet og foretrceffeg for Srceful af bore mebe. 3ftange t)abe beftitt 9?ifter tit bere )bne for at funne brombe Sul i SSoeretferne. gor ^oerboerenbe foetges be for 25 tit 30 Dollars pr. Son,*) men naar ben nr/e SBei bliber foerbig, antager jeg, be bitte btibe f olgte for 20 DoOarS Styen og Dmegn. 33roenbe er meget banffetigt at err)o!bc, mebminbre man jenter bet tangbeig fra, b>orfor benne Sulmine er af ftørre 2>oerb for 33efolfningen, enb om ben bar af ulb. Sullaget figes at boere eltebe gob ttjft, og bil efter forftan= bige SD?oenb2 fjønnenbe afgibe 58rambfet nof for minbft et fmnbrebe 2lar et ib8» rum, fom fanbfynfigbiis er mere enb tilftræffetigt for ftutbbtyrbetfen af alle bore flaner, tin' &>i8 man fan bømme efter ben Slanb, ber nu fr/neé at inbbirfe meeft paa 5J?rcefibent goung, j!ulte iffe alle be ibfte*dage Retlige btibe tyer ebinbetig. an tater meget om Sacffon (Sountrj, SUiiSfouri. 3>or o[t b,ar i ttt ele taget bæret meget gob, og enbffjønbt bi iffe funne afbcenoe bort oberftøbige Sorn, florer man bog fun %aa flage. Der fpores en ftørre Sber btanbt S3efolfningen for at btygge SJcagajiner, f)bor man fan opbebare jit Sorn, enb nogenfinbe tilforn. De Retlige begvjnbe at lægge SDJærte tit Siberneg Segn i taterne, og begrmbe at forftaae, at ben Station? Unbergang er nær føreftaaenbe, fom forft banlbjre ub8 SRige fra fine r«nbfer, og bernceft føgte atbefeg at ubrtybbe bet. Da ub i be tibtigere Ubbetinger bar faa omr;r/ggelig for at ftabfcefte fine fatbebe jtjeneres Orb, IJptjoettelfer og?probbetier, er bet ba iffe meget fornuftigt at antage, at fjanogfaat benne ben ftørfte af alle Ubbetinger StberneS $r/lbe3 ^uu8f)otbning, bit opf r/lbe fine fal - bebe SjenereS ^crubfigelfer til ben minbfte Døbbet? So, bigfetigen; iffe et Dtb af tjbab fom er talt meb 3lanben8 Sraft og 3Jtynbigr/eb, fjtal falbe tit 3orben. 3eg er glab beb at funne fige Dem, at be forffiellige Jborumer af be ^albfjerbs tage *) 1 Son er libt ober 20 Sentner. birffom Deel i DpbebareJfen af toort Sorn,

11 33reb fra Utal}. 171 cg naar bc tage fat paa 9coget, beeb 2>e, at be funne bringe golf i 2tctibitet. 2lf 2lbiferne fra fien (fom bi mobtage to ange ugentlig fee Di, at ber Ijerffer en meget opt)tbfet ternniug i taterne, fiben fiincoln bleb batgt ti! $rorfibent; men uagtet 3)e er abflitt fra >pb,ibfe'lfen8 og 9{ebolutionen fueplabå meb et 3,000 (engl.) 2JUle brebt. >ab, fan 2>e bog er^olbe ligefaa tibligt (efterretninger berfra fom bi. 33egibenpeberne i taterne fønes at ubøbe en bi Snbftybetfe paa golfet l)ex, og man b.orer ofte bet pørgsmaal blibt fremfat: 3>il Unionen blibe oploft? cg bfrté faa, fybab bil følgerne blibe?" >ette er et meget bigtigt pørggmaal, fom Jeg iffe bil paatage mig at befbare. 2Jlen ba jeg b.ar bceret bofibbenbe i be gorenebe tater en tv/be 21ar ib, l)bor man )ar ob og 9iet til at gicettc, tager jeg mig ben grit;eb at,g}cette," at Unionen bil boere oploft inben mange 2Jiaaneber forløb, og at følgerne blibe en 33orgerfrig, ber bil lebfageg af faabanne 33lobbab, SJtyrbcrier cg >belceggelfer, fom bette 2anb3 iftorie for be fibfte 1600 Star iffe fan cpbife. 3)en kation, fom faa grufomt t>ar forbrebet ubs Jolf fra fin SJcibte, efter folbbtobigt at fjabe bceret SSibne til to af be ceblcfte cg bebfte 9)icenb SRarttyrbøb, \)i>\\h nogenfinbc ljabe lebct, 2Jicenb, fom offrebe fig albetcs for ub8 ag, ub* 9?tge og ubs golf, og fom tilfibft, for at bribe jtt b,ranni og fin Jpebnlbjt til bet gberfte, fenbte enbeel Dfftcerer fertil for at unbertbinge et frebeligt og uftylbtgt golf meb SSaabenmagt (Officerer, ber et fortjente?cabn af SDtenneffer, men fom bare bel ffiffebe til at reprcefentere ben kation, ber fenbte bem), cg lob bem true o? meb fulbftcenbxg Ubrtybbelfe ben kation, figer ieg, maa tømme ben bittre Salf til felbe barmen, fom ben fyar iffjenfet for ub8 golf, men fom et ftebfe baagenbe gorftyn afbenbte fra os. De maae briffe ben, cg bee, bee, bee ent)ber øn af Slb'am, fom er en bitter gjenbe af ub og fyansøti^e og r}ar føgt at omftr/rte bet! Sfiogle af bore oplbjte SDicenb fige, be troe iffe, at be goreuebe tater Unbergang er faa ncer fodjaanben, ba bette golf iffe er berebt enbnu. 9JIU enefte bar tjertil er, at i parabelen cm be ti Jomfruer figer St)rtftu3, at i>a Slnffriget løb: 33rubgommen femmer; gaaert)am imøbd* bar fun aibpartcn af bem berebte og babbe Dlie i bereé Samper. SSentebe grelfcren paa bem, inbttl be blebe feer«bige? 9cei. an fom, cg 3>øren bleb til= luffet. 2lllc bc etlig&' fjenbe benne parabel. ce nu prcebifer jeg igfen; men ba 3lrfet uceften tr fulbffrebet, maa jeg ftanbfe. )e hellige tyer føle fcerbeles bel, og jeg bar albrig feet!prceftbent $oung bcere mere tilfrebs enb nu. ($n fjcerlig Jpilfen tit >em, Srebrene 2wuan cg SRicb,, og (Snfjber, ber tjar faaet en nift af SSelbillic for ub8 9?ige. 2)ere3 SSrober i gbangeliet, Villiam (?t<u)ton

12 172 Sofcyl) initø«sebnctølob. 3ofepf> 3mtH)tf ct>itet*(øb. Rotofer (gortfat fra ibe 157.) Sflanbagen ben 12te. Xtt ferfte letten fovcteg Pg bor at ubfenbe en fare bebabncbc 5Wanb for at inbfalbe SSibner, nben 33emt/nbigelfe af ftrcbébommcren. ir bagen ben 13be blebe bi fremftillebc fer tranfen. 2lufttn 21. ffing precfiberebe og r)oma (S. 23urd) bar tat8- abbocat. SSibnerne blebe førte inb og tagne i (Sti, tbungne bertil trieb bajonetten. 2)r. ampfou Slbatb bar ben forfte, ber bragteé for letten. an fyabbe tt >tigere fagt 2ftr. Dtibcr >lnel), at berfom fjan (Dlnep) onffcbe at rebbc fig, maatte Ijan fbcerge imob &irfen Setere, ba bet bar bisfe, letten enftebe at falbe, og berfom ban blot bilbe gjore Greb imob bcm, jfulbc bc ilte (bet bil fige ^berten letten eller pøbelen) gjøre Ijam gortræb. Seg bil gjøre bet," bebbtcb ban, for at frelfe mit ib, llii i mobfat galb bitte be mpvbe mig." Senre ^nblebning er nof til at bife 33effaffenbebcn af b,anl 2>ibnc3bprb, og b.an aflagte (geb netop fom ban f)abbe fagt, ubentbibt tcenfenbe, at bet bar bet fornuftigfie, Ijan funbe gjore, for at inbfmigre fig tyo pøbelen. gølgenbe 2>ibner blebe forkorte til 33eb 'te for Staten, af tjbilfc mange [bore efter bet famme princip fom Slbarb, om man fan bomme efter bere Sibnefbprb, nemlig: 2 pat (SrabatS, ^cb^emiab ale, (Sapitatn amuel 23ogart, Borris ^b^bs, Sofm (SorriO, Stobert nobgrafé, eorge 2Batbton, eorge SR. Jpinfle, 3ame8 CL )r»en, 9iatf>aniel (Sarr, Slbner cooefl, 3oljn (Sleminfon, 9teeb tytå, SameS (S. DroenS, ber ejamineretes om igjen, 3BUliam 6plaron, Jt/omaS 9W. Dbte, 3olm 3ftøglin, 2Wen?Hatb,bun, Seremiab, 2Jtyer8, 3lnbrere ft. Sbb, greeburn. arbner, 23urr Siiggé, (Slitøa (Samron, (Sljarleé- SBlecflcp, 3ame (Jobb, 3e3fe ftellr;, 2lb«bifon $rice, amuel KimbaO, 2Billiam 333. metyt, 3ob,n 2 f;itmer, 3ame 33. furner, eorge 2B. 2fiortb.ington, Sofepb, $. 3of,n godé>art, forter fsak, benjamin (abe, (Sjra Silliamé, Slbbifon reen, Solm 3far/lor, imotfc> Ceroié og Rattid) Crmdj. oubagen ben 18be. 2Reben bor ag bteb bef/anblet, gab eneral SBilfon følgenbe Sillabclfe i 2>abie3 (Soitnti): 3cg tiflaber felgcnbe $erfoner font en (Sommittee for hormonerne at paåfere frem og tilbage i og igjennem abiec Sottnti) i loblige forretninger anftunbenbe Sinter, nemlig 2X>iHiam untington, Sofm 3?cab, SJenjamm. SBilber, 2JJabue JpiQman, 3. (S. a^lorb, enrto, J;evriman, Xaniel tanton, Oliber noiu, S.. ale og. ennj Jpumpbrei). 5or M. S^ilfon, Gommanbcrenbe 33rigabegeneral 5.. (Sodmu, Slbjittant. Den 18be flobbr " 5>i blebe opforbrebc til at opgibe Våbnene paa bore 55ibncr, og bi nabnte en fprretc.be til b;atbtrebfinbgtpbe tpffer. 6apitain Sogart bleb ubfenbt meb et kompagni olbater for at ffaffe 2?ibnerne til«beie; men t)an arrefterebe 21de, fom fjan htnbe finbe, faftebe bcm i Sængfet og bet tikobcs o iffe engang at fee bem. 3Si blebe atter paa be«b aanl <9^ f 2)Jaabe opforbrebe til at nabngibe bore SBibner, bbbrpaa bi noebnte nogle Slnbre, men ogfaa be blebe faftebe i ftængfel, bet bil fige, faamangc, bc funbe finbe.

13 : Sofepl) nittp SeonetS'teb. 173 Stnibfertib ftickbe SWatthbo fortet, Delia $. $ine, Jtonct) Siigbon, 3ona= rban 2. ^arlorø, Scoret ^arføn«, (Sjra Clljtpman 09 3lrja Subb, jun. fig fribilligt for at»ibne til bort ftorfbar og blebe tagne i ( eb; men be blebe mcb Srujler binbretc i at fige faameget anbfyeb, be fjeffielb Daniels, ila«3jlav;narb, Slntr)oni) $tab, 3obn D. (Sari, benejet 33ror»n, Satneé 9ievoberrr;, r/tbefter ulett, gfjanbler olbroof, Martin Sltreb og SBiUiam 3ltteb ere blebne lø«labte af mig, ba intet SBibneSbtyrb er bleben fremført mob tern. ønffebe. 33i faae en Sftanb»eb?ia»n Stilen ftaae»eb SBinbuet;»i binfebe ab Ijam og Ijan men fca ban«3*tbne bi)vb iffe bar efter letten«>njfe, ftyrtebc Sleve inb paa I)am meb bere«s3aionetter, faa fjan maatte flugte berfra, for= fulgt af tre SJlamb meb ffarptabtc (5febærcr, og bet bar meb 9?øb og neppc ban flap fra bcm meb Sitoet. Det bilbe iffe roere o«tit nogen 3fytt! at fremføre flere ibibner, felb om»i lunte l)abe faaet bem. $aa benne SDtaabc fortfatte«finforfjøret Dag efter Dag inbtil Søberbag, Iobe«af Dommer ling ifølge 9?eben» ftaaenbe Snbftabnte, mob fjbilfe 3n = tet er bebiift. 3luftin 31. ting, Dommer, ofb. Den 24bc 9co»ember 1838." 3Sor.firfelige Drganifation bleb af Slpofiatcrne fremftidet fom et berb«(igt3 ige, ber jlulbe tylbe bete forben og unbertbinge alle anbre Smiger. Dommeren, ber bar 3ttettjobift, fpurgte meget om Daniel«SPropljeti : 3 be famme konger«dage flat opreife et Stige, fom jial fonberfnufe alle anbre Stiger, men felb blibe beftaaenbe ebinbelig/ ofb.; og 9tiget og Stigerne«torljeb unber at himmelen ffal gibe«ben 2l(lert;øiefte«Jpellige," of»., præcis fom om bet bar ^øiforrceberi at troe 33ibeten. >n«bagen ben 28be. Daniel Slffjbr/, Slmafa Smnan, Sobn ibucbanan, SReblem af tat«fenatet, j!reb til eneral yaa. bbilfen Dag flere af 35røbrene løg- 3tnbrero 28#tlocf, Sttbal) C. Sippet«, Sebebiar; Droen«, Sfaac Sflorteb, Solm %. Sanner, Daniel. (joma, Senjamin (Søbet), Dabtb ftramp«ton, en«) 3obrijTi, Siden S. tout, (Slavf, at pan babbe boeret meb i træfningen»eb aron«bøller, b>or 31 hormoner* blebe brcebte og 7 af an% tyaxti faarebe. (gortfeette«.) SSlanfctnget* De fenefte efterretninger fra SSeftf&Jten af Slfrifa ere fra ierra Ceone ben 21be Sanuar. Sfolge en SKebbelelfe fra et Sienbibne bar ben meget omtalte 2ttennejfeoffring, fom kongen af Dafyomef) bilbe foranftalte til 3 re for fin afbøbe gaber, nu»idelig funbet teb. Der ffal bære tleben flagtet 2,000, efter anbre 3lngibelfer enbog 7,000 3Jlenriejfer, Den af ben engelfle Stegjering til kongen af Dafyomefy fenbte 35efulbm«gtigebe,.(Jonful %oota, anfom førft til fttojten efterat Dffringen tjabbe funbet teb; men 1)cm bil nu unbcrfyanbte meb kongen om 3lfflutningen af en Sractat, boorbeb ban flal forpligte fig til, fremttoig iffe at foranftalte flige -JJiennejfeoffringer.

14 174 SJtønbiitfjer. ftra acta t)ar man omftcenbelige beretninger af Ube februar, ter j!i(bre ibombarbementet [om frygteligt. 3 Cobct af tyber $ime blebe GOO 33omber fenbte inb i Saftningen, altfaa 10 i t/bert Wl'mvtt. Den Gte fprang ranatmagajinet i duften mcb et Dorbenbrag, ber fttnbe t)øre3 ttybe SDWglier ube i øen, og en 9Jca fe SJtenncffer ftal babe miftet Cibet berbcb. ftra bctte ieblif bar be 93eleirebe* 2flob brubt, jfiønbt Saftningen førft obergab fig ben 13be. l'lnfaflet af ftrig?fangevne i aeta beløber fig til 11,000, bcriblanot 25 enetaler. Dberfbøm melferne i Jjpollanb. Den Omforg, font ftongen af Jpotlanb lægger for Dagen ligeoberfor t/ans nøbltbenbe Unberfaatter, opbaffer oberalt Jfjarligbcb og Dafncmmcligt/eb. Da b>n for at hjalpe beuhjffelige aufom tilscuroen, narmebe Dlbinge og 3Jianb, b>iå (Sienbomme bare gaacbe tilgrunbe, tifligemeb beres familier fig for at tofte t}am. 3eg ffal not," fagbe S^rften, ftrabe efter at førge for (Sber 31de og toccrer forfiffrcbe om, at jeg ilte ffal t/bile, førenb t/ffe og IBel«fignelfc cre benbre tilbage i (Sber3 Sanb." 2lffeet fra bi fe perfonlige Cøfter, bar t/an ftraj ftiuet 75,000 r/lben af fin ^ribatfasfe til Dtépofition og i Det ftore Sottert, fem t/er er foranftaltet til unft for SSeboeme af be oberfbømmebe Diftricter, t/ar t/an taget 1,000 Sobfebler og renonceret paa al ebinft paa bisfe. Dmfanget af belaggelferne er iøbrigt faa ultørc ftort, at man neppe fan bente, at SSelgjorenf/eben bil lunne enbog blot tilbeels baffe tåben. Den frarfe torm, fom ber t/ar rafet i ben fenere Dib, bragte megen 33ebagelfe i SSanber, t/borbeb pufene i be raffebiis ftr/rtebe inb. $aa anbre teber t/ar man felb nebbrubt pufene for meb 9Haterialierne af fainme at tilftoppe Slabningeme i Digerne. ( t officielt Dberjlag, ber er forelagt bet engelfle parlament, inbet/olber efter«følgenbe Slngibelfer om 5lntaUet af bet 2)knbf!ab, fom Utaateit i paafommenbe Dilfalbe bil forbre i 2lar, og berbeb titlige en Dberfigt ober t/ele Damp=Sømagten. DU 59 inicflibe bil bet/øbeg 50,620 2tfanb; til 43 ^fregatter 20,055; til 9 23fofffibe 5,535; til 4 jempantfrebe fibe 1,900; til 21 Sorbetter 5,690; til 95 lubber 13,545; til 27 minbre fibe 1,987; til 192 tfanonbaabe 8,086 ; til 8 *t;benbe batterier 1,680; til 61 Dranéportjftbe, tenders o. besl. 2,804, og til 4 SDtorteer- Pibe 840 2Kanb, i mt 112,742, Ijboraf 95,813 ømanb (Dfficerer og 9flatrofer) og 16,929 2Karinefolbater. 21 m e r i f a. -Jiorbcarolina t/ar befluttet at ubtrabe af Unionen,»t3 3orfoning8fpørg3maalet (fulbe mtélt/ffes. Dejaé' Ubtrabelfe af Unionen fan ogfaa bentes meb bet SBreb fra SBaft/tngton af 21be Sanuar melber: Den t/øttibeligfte og meeft grtbenbe cene, fom t/ar funbet teb i (Sapitoliet (ben Sugning, t/bort (5ongre8fen famles) unber narbarenbe førgelige mftanbigfyeber, bar jeg 25ibne til i Dag beb enatorerne Dabié' (3Jctéfiéfippi), flirfpatricfé og (Slat/8 (Sllabama) og 2Mlort/8 og $u!ee3 (ftlotiba) 5lfffcb Oberft Dabi«1 3lfffebgtale bragte Daarer i mange af Senatorernes ine. (Ifterat be t/abbe truffet fig tilbage, fremtraabte enator SKafon, en Srøanb, fora ubøber en ftor Snbflt/belfe paa enatet, og en barlig SKeprafentant for taten SSirginien, eg giorbe ^orfamlingen opmoerffom paa ben tøertejtjarenbe anbf)eb, at Unionen nu er opløft* og pegebe paa be afgaaebe

15 23lcntbinger. 175 enatores bacante aber fom Sefraftelfe \>aa bette gactum. an SBemartmngev fto,nte for førfte ang at tooeffe enatoreme paa begge iber faabel fom ill}ørerne til Sebibfiljeb om galgerne af be baglig ftebfinbenbe 58egibent)eber llnionen DpløSning, SRegjerirtgen Omfttyrtning og en frygtelig SBorgert'rig. 3)er Jjerffebe en faa br/b tilljeb blanbt be 5ilftebebarenbe, meben c)an talte, at man naften funbe inbbilbe fig at Ijøre bere fjerter banfe. 2)e fibfte fire og tr/be StimerS gorfjanblingec i enatet gibe fim ringe Sjaab om en frebelig Ubjebning af gorbiningeme." >e fibfte beretninger fra 92orbamerifa pr. Niagara, " fem ben 18be gebr. anfom tit Siberpool meb hoften fra 9>iero gjorf af 5te f; 9fl., ere af ftor 2?igtigb>. 2>en ftore tat ejaå, ben ntye og u[?t/re 2}Jar! for utfer» og25cmulbg=sprobuctionen, bar flilt fig fra Unionen. 2>et er fun faa 2lar fiben, at ben Sntrigue, b>orbeb SLejaS bleb flilt fra 9fte$ico, anfaaeå for et 9JIefterbart af 5J3rafibent spolf og an (Sabinet. 9iu er 33r/ttct atter jluppet nb af bet amerifanffe golfs anber. Sige faa bigtig er (Sftcrretningen om, at s Jcorbcarolina Ijar bcjluttet at gaae meb Iabe» flåterne, fybté en gorfomng bifer fig umulig. 3)enne Seflutning betragtes af Sftange fom eenebett/benbe meb en Ubtrabelfe, og nogle af be amerifanffe Slbifer ftasfificere benne tat aflerebe fom et TOeblem af bet ftybltge gorbunb. 2lf 33irginien 3Seflutning oranger bet, Ijborbiot 2ftar»lanb og Delaware trabe ub, og naar bette (Teer, er bet utbiblfomt, at cntucfr>, STenne8fee cg 2fti fouri maae følge meb. Tiaax SSirginien og 9Jiarr/lartb jfiqe fig fra forben, bil tåben 2Gafb,ington, ber ligger mtbt imellem bem, blibe fr/blig (Stenbom, og griftaterne maae ba opføge en n» obebftab. Sfatge en etegrapb>pefc e af 12te gebruar er SSrubet mellem be 9?orbIige og rjblige tater blebet fulbftanbigt, ibet fibftnabnte, fom famtibigt meb grebs* congresfen i 2Baft/ington b,abe Ijolbt en (Songreé t 5QZontgomerr/, b,abe conftirueret fig fom felbftanbige griftatcr og balgt 2flr. Sefferfon 2>abiS til ^rafibent. gorfoningsblanerne ere opgibne. 3taeffe. 3eg fotnmcr fnart! Slmcn. Æom, erre 3cfu$I" 3o&. Wab. 22, 20. mi SKu ermoné 3)ug paa,3ton3 bjerge falbe. an fommer fnart, o Srøbre, lab o3 flribe, an fommer fnart bor tfonge og bor ub, an fommer fnart, o b>ab fan Sion libe, an før' 08 feirrig gjennem Strangflen ub. $an fommer fnart, ber ruller eber Sorben <St 33ulber og en merte i ben 23arm. et frig og raab og Krigen? bilbe Sortien, >g golf mob golf, be reife fig i arm.

16 ! ; 176 $)8oefie. an tommer fnart b>or ftal jeg b>n af læbe Den mcrtensmanb, fom fyang baa olgatfya Serufalcm i falig grtjb bil grxbe, 9laax ub af 3ion crrcn tontiner ba. an lommer, b>rer imlen8 (Sngle tysfe, Dg SlltretS Retlige ei raabe meer! Dg be UbbatgteS tøb i rabens Dl)3fe > fornemmer, fhøften fnart bil tybc ber. an tommer, 3ion, gaa i 33rubebragten 2Neb DanbS og ange ub og >erren møb, an femmer, falig ber, fom ftaaer i jagten Dg 3efu Djenere i STro abløb; STfyt be bit tomme inb i 23rr/llup t>ufet Dg flue Sammeté S3rub og Jpertigtjeb 9iaar 33abeI2 ftolte $ragt er lagt i rufer, De ete 6bigJ;eben8 r/3 og ftreb. an tommer, grib bin arbe,,3ion anger, J?om Dlbing og Du S3arn baa Boberg fjob, $om gjngling, Wlø og.giber, fom eenfom ganger, Dg S, fom grelfe fanbt i ijnbens 9iøb, tern ob i ang tit SammetS $rii og $Src, tern i, faa cfyo (SngleS Subel naacr tu' fyan, fom [(agtet bteb, flat nu regjerc 5Keb fine cflige i tuftnb Star.»ilfcelm $oulfen.t 3nbl)olb. ibe. '%bigb>b mob ubs SSiUic (fortjat) 161. Scerbomme i Sfefu Gljriftt be ibfte- Dage? elttge irte (fortfat) SKebaftioncng 23emarfninger ibe. SBreb fra Uta$ 169. Sofebt; mitys SebnetSløb (fortfat) Stanbinger 173.?poefie 175. fanbtnaoiens tjente" ubeommer ben lfte og 15be i Ijber Sttaaneb og faaeé paa Sontoiret i oren en$gabe 9lr. 14, lftc al tiloenftrc og paa alle fongelige Spoftcontoirer. Ubgtoet og forlagt af Sofjn SS an Sott. Xr^ft b>8 g. 6. SBorbing.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at 177 Sftanfimaotens Sfierne. rpn for åt $iå#t Jlaøtis 1*1%. anbfyeben, ftunbjtaben, >bben og roen ere forenebe. 11 Aars. Nr. 11 Den lo. Maris. 1863. Priis I 6 Sk. pr. Sale af 2@tøfite Støst Safter, affjolbt

Læs mere

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg 193 Sftaiibtuaoiens Stierne. n for åt jlidftø gaø*8 Iplttg*. anbr)eben, ftunbffaben, 2>»ben og roen ere forenebe. 13. Aar». Ir. 13. Den 1. April 1864. Prns : 6 Sk. pr. Exp. %a\t af tytæfibent ^ri^am fjjpuita,,

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne 241 Slianbtnaotens Stjerne. rpn før k $>U$t Daøfli gttliø*. anbfyeben, $unbf!aben, 2)l)ben og STroen ere forenebe. 13. Aarg. Nr. 16. Den lå. Mai 1864, Priis : 6 Sk. pr. &&U af tytæfihent 8Svi$ham $}vntiq

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige 65 SfumMnaoieng Stjerne. #røan før it jjtftøt laps ptiøj anbfiebcn, Jftmbjfaben, >t)ben cg Sroen ere forenebe. 7. Aarg. Xr. o. Den 1. December 1867. prjis : 6 Sk. pr. Exp #n a(e af ^røfftent 3f. m. vant,

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

.Deseret News.") fanbelig figer jeg: ører 3 $olf tangt. borte, og 3, fom ere paa >ernei. >abet, lt/tter tilfammen; tb, i fanbetig erren

.Deseret News.) fanbelig figer jeg: ører 3 $olf tangt. borte, og 3, fom ere paa >ernei. >abet, lt/tter tilfammen; tb, i fanbetig erren 129 Sftniifttnaoicfis Stjerne. Étøpji før k j&dftø n$t% Hellig*. anbbeben, Slunbffaben, 2H)ben cg STroen ere forenebe. 12. Aar?. Nr. 9. Den 1. Februar. 1863. Prils : 6 Sk. pr. Exp. %au af mmtt SStlforb

Læs mere

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB 0041318 $ S- #attfen (Efter ^orfatterené Set famfefce cg utgisne»et $. j. Utjegaarfr..* m O ** a -» '? ^AAAftAAAA AV v '/ trc Sc jroar 'é 33e»jljanrel. 1S52. 5:-: i:-:: Digitized

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere