Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanemærkning af Kosmetiske produkter"

Transkript

1 Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version oktober december 2014 Nordisk Mijømærkning

2 Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske produkter kan Svanemærkes? 4 Hvordan ansøger man? 4 Hvad kræves der for at bive Svanemærket? 5 1. Mijø- og sundhedskrav Generee krav (gæder ae produkttyper) Specifikke krav ti udvagte produkttyper 13 2 Krav ti embaage 15 3 Krav ti forbrugeropysning 17 4 Krav ti effektivitet/kvaitet 19 5 Kvaitets- og myndighedskrav 20 6 Retursystem og markedsføring 21 Markedsføring 21 Svanemærkets udformning 21 Efterkontro 22 Hvor ænge gæder icensen? 22 Nye kriterier 23 Referencer 24 Biag 1 Biag 2 Biag 3 Biag 4 Biag 5 Biag 6 Biag 7 Markedsføring af Svanemærkede kosmetiske produkter Testmetoder for og dokumentation af mijøegenskaber Erkæring fra producent af kosmetisk produkt Erkæring fra råvareproducent Erkæring fra producent af parfume, aroma og panteekstrakt ngående stoffer i parfumebandinger/aroma/panteekstrakt Erkæring fra producenten af embaage Beregninger 090, Kosmetiske produkter, version 2.6, 5. jui 2013 Dette er en oversættese af et originadokument på svensk. Ved eventuee ukarheder er det originadokumentet, som er gædende. Adresser Nordisk Ministerråd besuttede i 1989 at indføre en friviig officie mijømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder anvender Svanemærkningen efter opgave fra det respektive ands regering. For yderigere opysninger se hjemmesiderne: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Koegievej 6 DK-2920 Charottenund Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB SE Stockhom Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oso Teefon Fax E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Dette dokument må kun kopieres i sin hehed og uden nogen form for ændring. Citater fra dokumentet kan benyttes hvis kiden, Nordisk Mijømærkning, opyses.

3 Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? Svanemærkede kosmetiske produkter hører ti de mindst mijøbeastende produkter inden for deres kategori, og de opfyder såve mijømæssige som sundhedsmæssige krav. Der sties krav ti de brugte kemikaiers kassificering og mijøegenskaber, ti anvendesen af parfume- og farvestoffer, ti embaage samt ti produkternes effektivitet. Produkterne edes ud i aføbet efter anvendese, enten direkte som sæbe, shampoo og tandpasta, eer indirekte ved vask af kroppen, hår eer tøj såsom otions, cremer, hårstyingprodukter og sminke. Egenskaber som bioogisk nedbrydeighed, bioakkumuerbarhed og giftighed for vandevende organismer er derfor væsentige for ae ingredienser. For shampoo og sæbe gæder dette især tensider, som er de mængde- og funktionsmæssigt vigtigste stoffer i produkterne. De kosmetiske produkter kommer i direkte kontakt med kroppen. Derfor bør de indehode så få hudirriterende, sensibiiserende, eer på andre måder skadeige ingredienser og forureninger, som muigt. Sundhedskravene fokuserer på aergi og andre muige avorige effekter. Dette gennem krav ti de enkete stoffers egenskaber og begrænsning af specifikke stoffer. Svanemærket kosmetik betyder bandt andet: Minimat indhod af mijøfarige stoffer Strenge krav ti de indgående stoffers nedbrydeighed, giftighed og bioakkumuerbarhed Produkter ti børn ska være parfumefrie Reduceret anvendese af embaagemateriaer Hvorfor væge Svanemærkning? Produkterne ska anvende varemærket Svanen i sin markedsføring. Svanemærket nyder meget stor anerkendese og troværdighed inden for Norden. Svanemærket er en omkostningseffektiv og enke måde at kommunikere mijøarbejde og mijøengagement ti kunder og everandører. Mijøspørgsmå er kompekse og det kan tage ang tid at sætte sig ind i specifikke spørgsmå. Svanemærkningen kan ses som en guide ti dette arbejde. Svanemærkningen indehoder ikke kun mijøkrav, men også kvaitetskrav eftersom mijø og kvaitet ofte går hånd i hånd. Det betyder, at en Svaneicens også kan ses som et kvaitetsstempe. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

4 Hvike kosmetiske produkter kan Svanemærkes? Ae kosmetiske produkter, der omfattes af EU s Kosmetikdirektiv, 76/768/EEG, med senere tipasninger (jf. artike 1), og Kosmetikforordningen 1223/2009/EF for eksempe hudpeje, hårpeje, dekorativ kosmetik, duft- og hygiejneartiker, kan Svanemærkes. Produkter ti dyr som ska skyes af (rinse-off produkter) (ikke omfattet af Kosmetikdirektivet/Kosmetikforordningen) kan også Svanemærkes. Produkter, der omfattes af Biociddirektivet 98/8/EF, kan ikke Svanemærkes. Hvordan ansøger man? Ansøgeren ska tage udgangspunkt i Reger for nordisk mijømærkning af produkter samt mijømærkningskravene i dette dokument. Hvert krav er markeret med bogstavet K (for krav) samt et nummer. For at et produkt ska kunne få en Svaneicens, ska ae generee krav og reevante produktspecifikke krav i dette dokument opfydes. Symboer i teksten For hvert krav er det beskrevet, hvordan kravet ska dokumenteres. Der findes også forskeige symboer, der anvendes for at ette arbejdet. Symboerne er: ( Sendes med Kravet kontroeres på stedet Ansøgning Ansøgningen sendes ti Nordisk Mijømærkning i det and, hvor de kosmetiske produkter ska sæges, eer hvor firmaet har sin virksomhed, se adresser på side 2. Ansøgningen består af en ansøgningsbanket og dokumentation, der viser, at kravene opfydes (er specificeret i kravene). Der kan findes yderigere opysninger og hjæp vedrørende ansøgningen. Gå ind på det pågædende ands hjemmeside for at få opysninger. Sag i det øvrige Norden Hvis icensen registreres i et andet nordisk and får man muighed for at anvende Svanemærket på et større marked. Føgende ska da indsendes ti Nordisk Mijømærkning: Ansøgningsbanket ti registrering aternativt Nordisk ansøgningsbanket ved den første ansøgning* Kopi af icensen Kopi af etiketten på det aktuee sprog Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

5 Dokumentation der viser, at nationae særkrav opfydes i registreringsandet (f.eks. systemer for genvinding eer anbefaet fuorindhod i tandpasta). Eventuet markedsføringsmateriae for registreringsandet Opysning om everandør/distributør i registreringsandet, når dette er en anden end icensindehaveren * Hvis ansøgeren aerede på ansøgningstidspunktet angiver, at produktet ska registreres i andre nordiske ande er det ikke nødvendigt at fremsende yderigere materiae ti registrering (se ovenfor). Så tager Nordisk Mijømærkning sig af at indsame og sende ovenstående dokumentation ti de respektive ande, hvor produktet ska registreres. Registreringen er omkostningsfri, men en årsafgift ska betaes iføge de respektive andes afgiftsreger. Kontro på stedet Inden der beviiges icens kontroerer Nordisk Mijømærkning normat på stedet, at kravene opfydes. Ved kontroen ska man kunne fremvise materiae for beregninger, origina ti indsendt attest, måeprotoko, indkøbsstatistik og ignende som støtter kravene. Omkostninger Der beregnes en ansøgningsafgift i forbindese med, at virksomheden søger icens. Ud over dette beregnes der en årsafgift baseret på omsætningen af de Svanemærkede produkter. Spørgsmå Ved spørgsmå kontaktes Nordisk Mijømærkning, se adresse på side 2. Hvad kræves der for at bive Svanemærket? For at få Svaneicens ska ae generee krav og reevante produktspecifikke krav i dette dokument opfydes. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

6 1. Mijø- og sundhedskrav Disse krav gæder ae indgående stoffer, hvis ikke andet angives. Som indgående stoffer regnes ae stoffer i produktet inkusiv tisatte additiver i råvarerne (f.eks. konserveringsmidde og stabiisatorer), dog ikke forureninger fra råvareproduktionen. Som forureninger regnes rester fra råvareproduktionen, der indgår i koncentrationer på a) under 0,01 % (100 ppm) i produkter der skyes af ige efter brug (rinse-off produkter) og b) under 0,001 % (10 ppm) i andre produkter (eave-on) for så vidt de ikke er bevet tisat en råvare bevidst og/eer med et bestemt formå. Forureninger på råvareniveau i koncentrationer over 1,0 % af råvaren regnes dog som indgående stoffer. Også kendte fraspatningsprodukter fra indgående stoffer regnes med som indgående stoffer. 1.1 Generee krav (gæder ae produkttyper) Kravet opfydes? Ae krav i afsnit 1.1 ska opfydes, med undtagese af K8-10, hvor der er differentierede krav henhodsvis for produkter, der skyes af med vand (K8-9), og øvrige kosmetiske produkter (K10). K1 Indhodsdekaration Fudstændig recept for produktet ska opyses ti Nordisk Mijømærkning. ( Fudstændig recept med opysninger om de indgående stoffers kemiske navne, handesnavne, eventuet DID-nummer (Detergents Ingredients Database), INCI-betegnese (Internationa Nomencature of Cosmetic Ingredients), eventuet CAS-nummer, indgående mængde inkusive og ekskusive vand samt funktion i produktet. Hvis råvarerne består af fere stoffer, ska data for samtige indgående stoffer angives på recepten. Hvis opysningerne om råvarernes sammensætning er hemmeige, kan opysningerne sendes direkte ti mijømærkningsorganisationen. ( Sikkerhedsdatabad for hver råvare iføge gædende ovgivning i ansøgningsandet, f.eks. biag II i REACH (Forordning 1907/2006/EF). Indgående stoffer Føgende krav gæder både for de indgående stoffer og for deres kendte nedbrydningsprodukter. K2 Kassificering af indgående stoffer De stoffer, der indgår i produktet, må ikke være kassificerede iføge tabe 1: Tabe 1 Kassificering af indgående stoffer Kassificering Faresymboer og R-sætninger iføge 67/548/EEC 1 Farekasse, farekategori og fareangivese iføge 1272/2008/EEC 2 Sensibiiserende* Xn med R42 eer Xi med R43 Resp.sens 1 med H334 eer Skin sens 1 med H317 Kræftfremkadende Carc med R40, R45 og/eer R49 Carc 1A/1B/2 med H350, H350i og/eer H351 Mutagen Mut med R46 og/eer R68 Mut 1B/2 med H340 og/eer H341 Reproduktionsskadeig Repr med R60, R61, R62, R63 og/eer R64 *Se separate krav for parfumer og enzymer K15 og K21. Repr 1A/1B/2 med H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, Lact. H362 1 Direktiv 67/548/EEC indti den 1. december 2010 og i overgangsperioden Forordning 1272/2008/EEC fra og med den 1. december ( Sikkerhedsdatabad for hver råvare iføge gædende ovgivning i ansøgningsandet, f.eks. biag II i REACH (Forordning 1907/2006/EF). ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

7 K3 Mijøfarige stoffer Stoffer, som er kassificerede mijøfarige iføge forordning 1272/2008/EEC (fra og med den 1. december 2010) eer direktiv 67/548/EEC (indti den 1. december 2010 og i overgangsperioden ), må indgå i produktet med højst: 100 c H c H411+c H412 2,5 % / 100 c R50/ c R51/53 +c R52/53 2,5 % hvor c i er vægtprocentandeen af stoffer med nævnt kassificering i produktet BHT anses for at være kassificeret som R50/53/H410 Zinkforbindeser (kassificerede R50/53 / H410) må dog indgå med højst 25 % i zinksave/-creme, som markedsføres for at indre irriteret hud og kan i disse tifæde undtages fra beregningen. Tensider i rinse-off produkter, kassificeret med H411 eer H412, undtages kravet, forudsat de er et nedbrydeige* og anaerobt nedbrydeige**. * I henhod ti DID-isten. Hvis stoffet icke findes på DID-isten dokumentere i henhod ti testmetode nr. 301 A-F eer nr. 310 i OECD guideines for testing of chemicas eer andre tisvarende testmetoder. ** I henhod ti DID-isten. Hvis stoffet icke findes på DID-isten dokumentere i henhod ti ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eer tisvarende testmetoder, hvor der opnås mindst 60 % nedbrydeighed under anaerobe forhod. ( Redegørese af tensider undtaget fra kravet (mængde, kassificering, nedbrydeighed). ( Redegørese for stoffets mijøfare (akut akvatisk toksicitet, nedbrydeighed og/eer bioakkumuerende egenskaber), enten i form af sikkerhedsdatabad (1907/2006/EF / 2001/58/EEC) eer anden dokumentation. ( Redegørese for mængden (vægt-%) af hhv. R50/53, R51/53 og R52/53 eer H410, H411 og H412 i produktet. Hvis data angående stoffets mijøfarighed (nedbrydeighed, toksicitet og/eer bioakkumuerbarhed) ikke foreigger, bedømmes stoffet iføge worst case (R50/53/H410). K4 SCCS Opinions Anbefainger fra EU s Videnskabeige komité, SCCS Opinions, ska atid føges. I de tifæde at disse er i direkte strid med andre krav i dette kriteriedokument, er det atid det mest restriktive krav, som er gædende. SCCS anbefaing, SCCS/1459/11 on Fragrance Aergens, er undtaget dette krav, dog kan HICC, choroatrano og atrano ikke indgå i produktet. Denne undtagese er gædende indti 30. juni SCCS Opinions kan æses på ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. ( Biag 5 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

8 K5 ( Recept. Stoffer, som ikke må indgå i produktet Føgende stoffer må ikke indgå i produktet eer råvaren: D4 (oktametycykotetrasioxan, CAS ) og D5 (dekametycykopentasioxan, CAS ) Borater og perborater Nitromoskus og poycykiske moskusforbindeser EDTA (Ethyenediaminetetraacetic acid) og dets sate (se dog undtagese for fast sæbe K22) Tricosan Parabener (4-Hydroxibensoesyre og dens sate og estre) Stoffer, som anses for at være (potentiet) hormonforstyrrende iføge EU s rapporter om hormonforstyrrende stoffer (se biag 2 for definition). EU s rapporter om potentiet hormonforstyrrende stoffer kan æses i sin hehed på Stoffer, som af EU er bevet bedømt ti at være PBT (Persistent, bioaccumuabe and toxic) eer vpvb (very persistent and very bioaccumuabe) (se ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Nanomateriae/-partiker K6 ( Recept. Nanomateriae/-partiker Nanomateriae/-partiker (uopøseige eer biopersistente og bevidst fremstiede materiaer med en eer fere eksterne dimensioner eer en intern struktur i størreseordenen nm) må ikke indgå. Undantaget fra dette krav er hydrated siica anvendt som sibemidde i tandpasta. Hvis dokumentation fra SCCS viser, at anvendese af specifikke nanomateriae/-partiker i sobeskyttesesprodukter ikke giver anedning ti uro for sundheden, kan disse nanomateriaer/partiker desuden accepteres som sofiter i sobeskyttesesprodukter. ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Nedbrydeighed og akvatisk toksicitet Ae produkter ska opfyde K7. Produkter, der skyes af med vand umiddebart efter brug (f.eks. shampoo, basam, fast og fydende sæbe, badeskum, skrubbecreme, håndrens ti industrien og rengøringsge) (A) ska opfyde K8 og K9. Andre kosmetiske produkter (B) ska opfyde K10. K7 Tensider Ae tensider uanset funktion ska være et aerobt nedbrydeige og anaerobt nedbrydeige. Dog undtages emugatorer og bødgøringsmider kravet om anaerob nedbrydeighed. For tandpasta gæder dog bot, at ae tensider ska være et aerobt nedbrydeige. Tandpasta må ikke indehode natriumaurysufat (SLS). ( Henvisning ti DID-isten, version godkendt i januar 2007 eer senere versioner. For stoffer, der ikke findes på DID-isten, ska parametrene beregnes ud fra vejedningen i DID-istens part B og tihørende dokumentation præsenteres. DID-iste: Detergent Ingredient Database -iste, se biag 2 for nærmere beskrivese.. ( For tandpasta: Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

9 A) Produkter, der skyes af med vand umiddebart efter brug (f.eks. shampoo, basam, fast og fydende sæbe, badeskum, skrubbecreme, håndrens ti industrien og rengøringsge). K8 anbo (Aerobic Non-Biodegradabe Organics) og annbo (Anaerobic Non-Biodegradabe Organics) Indhodet af organiske stoffer (se dog separat krav K7 for tensider), som ikke er et nedbrydeige iføge biag 2, må ikke overstige grænseværdierne i tabe 2. Kravet gæder produkter, som iføge anvendesesinstrukserne skyes af med vand ige efter anvendesen. For fydende sæbe og håndrens ti brug i industrien må man væge at anvende enten grænseværdien pr. aktivt indhod eer pr. dosis. Samme enhed ska anvendes i K9. Tabe 2 Grænseværdier for anbo og annbo Produkttype anbo (mg/g AI*) annbo (mg/g AI*) Fydende sæbe, håndrens ti industrien, shampoo, brusecreme, basam, badeskum, rengøringsge, skrubbecreme Fast sæbe 5 5 anbo (mg/dosis**) Fydende sæbe 2,5 2,5 Fydende håndrens ti industrien*** 6 6 annbo (mg/dosis**) *Med aktivt indhod(ai) menes mængden (vægt) af ae organiske stoffer, der indgår i produktet, ekskusive ingrediensernes vandindhod. Skure- eer sibemidde i håndvaskemider og skrubbecreme medregnes dog ikke. *En dosis = et fudt tryk i hver dispenser/håndpumpe produktet sæges ti/med (dog mindst 0,5 g). Hvis produktet ikke sæges ti nogen specie dispenser anvendes en standarddosis på 0,75 g for skumsæbe, 1,5 g for øvrig fydende sæbe og 4 g for håndrens ti industrien. *** Det ska stå på produktet, at det er beregnet speciet ti professione anvendese ved ekstra snavsede hænder, eer ignende. ( Beregning af mængden (mg) af anbo og annbo/g AI/dosis. Henvisning ti DID-isten, version godkendt i januar 2007 eer senere versioner. For stoffer, der ikke findes på DID-isten, ska parametrene beregnes ud fra vejedningen i DID-istens part B og tihørende dokumentation præsenteres. DID-iste: Detergent Ingredient Database -iste, se biag 2 for nærmere beskrivese. K9 Kritisk fortyndingsvoumen (CDV) Produktets kritiske fortyndingsvoumen (CDV) må ikke overstige grænseværdierne i tabe 3 for CDV kronisk for den reevante produkttype. Kravet gæder produkter som iføge anvendesesinstruktionen skyes af med vand ige efter anvendesen. For fydende sæbe må man væge at bruge enten grænseværdien pr. aktivt indhod eer pr. dosis. Samme enhed ska anvendes i K8. Tabe 3 Grænseværdier ti CDV Produkttype Fydende sæbe, håndrens ti industrien, shampoo, basam, rengøringsge, skrubbecreme, badeskum CDV kronisk (/g AI*) Fast sæbe CDV kronisk (/dosis**) Fydende sæbe Fydende håndrens ti industrien*** Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

10 Beregningen af CDV er baseret på opysninger om de enkete stoffers giftighed og nedbrydeighed i vandmijøet. CDV angives i iter/g AI eer iter/dosis og beregnes for samtige stoffer i produktet efter formen i biag 8. * Aktivt indhod (AI) ** En dosis = et fudt tryk i hvert dispenser/håndpumpe produktet sæges ti/med (dog mindst 0,5 g). Hvis produktet ikke sæges ti en specie dispenser anvendes en standarddosis på 0,75 g for skumsæbe, 1,5 g for øvrig fydende sæbe og 4 g for håndrens ti professione anvendese. *** Det ska stå på produktet, at det er beregnet speciet ti professione anvendese ved ekstra snavsede hænder, eer ignende. ( Beregning af CDV kronisk for produktet. (Regneark ti beregning kan fås fra Nordisk Mijømærkning). Henvisning ti DID-isten, version godkendt i januar 2007 eer senere versioner. For stoffer, der ikke findes på DID-isten, ska parametrene beregnes ud fra vejedningen i DID-istens part B og tihørende dokumentation præsenteres. DID-iste: Detergent Ingredient Database -iste, se biag 2 for nærmere beskrivese. B) Andre kosmetiske produkter K10 Nedbrydeighed og akvatisk toksicitet Sammenagt mindst 95 vægt-% af de organiske indgående stoffer (UV-fiter i soprodukter og fibermateriaer i vådservietter ikke medregnet) ska være (se dog separat krav K7 for tensider): et nedbrydeige (OECD 301 A-F) og/eer aveste akvatisk toksicitet EC/LC 50 > 10 mg/ og ikke være biotigængeige (movægt > 700 g/mo) og/eer aveste akvatisk toksicitet EC/LC 50 > 10 mg/ og ikke være bioakkumuerende (ogk ow < 4 eer BCF < 500) og/eer aveste akvatisk toksicitet EC/LC 50 > 10 mg/ og være potentiet bionedbrydeige (OECD 302 A-C) ( Beregning iføge ovenstående samt henvisning ti DID-isten. For stoffer, som ikke findes på DID-isten, ska der foretages en redegørese for nedbrydeighed/toksicitet/bioakkumuerbarhed/biotigængeighed iføge biag 2. (Lavest tigængeige EC/LC 50 værdier ska anvendes). Farvestoffer K11 Bioakkumuering Organiske farvestoffer må ikke være bioakkumuerbare iføge biag 2 punkt 4 (BCF<500/ogK ow <4), aternativt ska farven være godkendt ti anvendese i fødevarer. ( Angivese af en eksperimentet bestemt BCF-værdi (biokoncentrationsfaktor) eer ogk ow -værdi (ogaritmisk fordeingskoefficient oktano/vand), se beskrivese i biag 2. Aternativt et E-nummer (tidet nummer i forbindese med godkendese af fødevarer). Biag 3 og 4 kan anvendes. K12 Metaer Barium, by, kviksøv, cadmium, bismut eer hexavaent krom må hver for sig ikke findes i farvestoffer i koncentrationer over 10 ppm (0,001 %). Farvestoffer godkendt ti brug i evnedsmider i henhod ti Kommissionens direktiv 2008/128/EC kan anvendes uden yderigere dokumentation. ( Biag 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet og/eer specificationer/anayseresutat af farven. ( Angivese af E-nummer og/eer erkæring fra everandør af farvestoffet, der bekræfter, at farvestoffet ever op ti renhedskriterierne for farvestoffer ti brug i fødevarer i henhod ti Kommissionens direktiv 2008/128/EC. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

11 Parfumer Krav gæder tiige aromastoffer og parfumestoffer i panteekstrakter. K13 IFRA Parfumer ska tisættes iføge IFRAs retningsinjer. IFRAs (Internationa Fragrance Association) retningsinjer kan æses på ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. K14 Spædbarns- baby- og børneprodukter Parfumer/aromastoffer/parfumestoffer i panteekstrakter må ikke tisættes spædbarns- baby- og/eer børneprodukter. Med spædbarns- baby- og/eer børneprodukter menes produkter, der markedsføres ti eer har ord som spædbarn, baby og/eer børn (<12 år) på etiketten. ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. ( Recept. ( Etiket. K15 Parfume mængde Et parfumestof/aromastof/parfumestof i panteekstrakter, som er bedømt ti at være sensibiiserende med risikosætninger R43 (H317) og/eer R42 (H334), eer som omfattes af de dekarationspigtige parfumestoffer må indgå med højst 0,001 % (10 ppm) i eave-on produkter og højst 0,01 % (100 ppm) i rinse-off produkter. ( Biag 5 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet samt parfumespecifikationer. ( Recept. Konserveringsmidde Disse krav gæder tiige for antibakteriee, desinficerende og mikrobiee stoffer. K16 Anvendese af konserveringsmidde Anvendese af konserveringsmidde ti andet end konservering af seve produktet er ikke tiadt. ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. K17 Bioakkumuering Konserveringsmidet må ikke være bioakkumuerbart iføge biag 2 punkt 4 (BCF<500/ogK ow <4). ( Angivese af BCF-værdi eer ogk ow -værdi, se beskrivese i biag 2. Biag 3 og 4 kan anvendes. UV-fiter K18 UV-fiterets funktion UV-fiter må kun tisættes eave-on produkter og kun for at beskytte forbrugeren ikke produktet. Produkter med UV-påstand ska opfyde K38 (Effektivitet, UVA og UVB). ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

12 K19 UV-fiterets mijøegenskaber Ae organiske UV-fitre, der indgår i produktet: må ikke være bioakkumuerbare iføge biag 2 punkt 4 (BCF<500/ogK ow <4) eer ska have en aveste giftighed med EC/LC 50 > 10,0 mg/ ( Angiv en de af nedenstående værdier: BCF-værdi / ogk ow -værdi/aveste EC/LC 50 værdi (Lavest tigængeige EC/ LC 50 værdier ska anvendes). Poymerer K20 Indhod af monomerer Poymerer ska indehode mindre end 100 ppm monomerer måt på nyproduceret poymerdispersion, hvis monomeren er kassificeret som CMR (kræftfremkadende, mutagen, reproduktionsskadeig), se K2 for R-sætninger/ fareangiveser, sensibiiserende med R42 og/eer R43 (H334, H317), mijøfarige med R50/53 eer R51/53 (H410/H411), eer som er potentiet hormonforstyrrende (se biag 2 for definition). ( Angivese af indhodet af restmonomerer i poymeren, som er kassificeret iføge kravet ovenfor, samt erkæring fra poymerproducenten om at kravet opfydes. F.eks. ved hjæp af specifikationer og/eer anayseresutater. Enzymer K21 Kassificering af enzymer Enzymer ska være indkapsede granuater eer i fydende opøsning. Enzymer på puverform må dog anvendes under føgende forudsætninger: Det færdige produkt er et ikke-støvende produkt (udeukker puver/pudder formige produkter og ign.) Manue håndtering af puver enzymer ska foregå i et særigt, afskærmet område (f.eks. vejerum eer stinkskab med udsugning). Der ska være særige arbejdsinstruktioner vedrørende brug af værnemider ved manue håndtering af enzymer samt vedrørende opsaming og bortskaffese af evt spid af enzympuver Ae der håndterer enzymer ska anvende beskyttesesdragt, handsker, maske med støvfiter (minimum: P3 1 støvfiter) og beskyttesesbrier Enzympræparater må tisættes, sev om de indehoder stoffer, der er kassificerede som sensibiiserende med R42 (H334) og/eer R43 (H317). Enzymer må ikke tisættes sprayprodukter. ( Erkæring fra enzymproducent eer opysninger fra sikkerhedsdatabad/ produktbad vedr. enzymets form. Særigt for enzympuver: Dokumentation vedr. håndtering af puverenzymer i produktionen som beskrevet ovenfor. ( Erkæring fra producent af sprayprodukter om at enzymer ikke er bevet tisat, biag 3 kan anvendes. 1 Åndedrætsværn med P3 støvfiter beskytter mod de feste typer sundhedsskadeigt støv. Disse fitre kan beskytte aene mod faste partiker eer både mod faste partiker og væskeformige aerosoer. Fiteret beskytter også mod radioaktivt støv, bakterier og virus (Ref: Branchearbejdsmijørådets håndbog for sikkerhedsgruppen bygge og anæg, 2008). Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

13 1.2 Specifikke krav ti udvagte produkttyper Kravene i dette kapite gæder kun de nævnte produkttyper. Det ska dog betones, at samtige krav i kapite 1.1 også ska være opfydt (se dog differentierede krav ti produkter, der skyes af med vand og øvrige kosmetiske produkter, K8-K10). Kravet opfydes? Fast sæbe K22 Indhod af EDTA og fosfonater i fast sæbe Etyendiamintetraeddikesyre (EDTA) og dens sate (f.eks. CAS nr ) accepteres i fast sæbe. Sammenagt tisat mængde af EDTA og dens sate samt fosfonater må maksimat være 0,6 mg/g AI. ( Beregning af mængden (mg) af EDTA og fosfonater/g AI. Læbeprodukter, tandpasta og mundhygiejneprodukter K23 Aromastoffer, farvestoffer og konserveringsmidde Aromastoffer, farver og konserveringsmidde, som anvendes i disse produkter, ska være godkendt som fødevaretisætningsstof. ( Angivese af E-nummer og/eer erkæring fra everandør af aromastoffer, der bekræfter, at aromaen er godkendt ti at bruge i fødevarer iføge 88/388/EF (EU, 1988). Hårfarver K24 Hårfarver Lawsone (CAS nr ) må ikke indgå i produktet. Hårfarver, som af SCCS er bevet bedømt ti at være sensibiiserende/aergifremkadende må ikke indgå i produktet, uanset at de ikke er kassificerede med R43 (H317) og/eer R42 (H334). ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

14 Hygiejneprodukter, vådservietter K25 Materiae Materiae i vådservietter ska opfyde mindst et af de føgende krav ti reevant fibertype (andre fibertyper kan ikke anvendes): Viskose, non-woven, poymerer (PE, PP, PET): Krav ti reevant materiae i kapite 2 i Nordisk Mijømærknings kriterier for Hygiejneprodukter version 5.0 eer senere. Obs: Kravet omfatter også viskose/non-woven baseret på bambusfiber. Papir/ceuose: Materiaet ska have icens iføge, eer opfyde kravene ti, Nordisk Mijømærknings kriterier for tissuepapir version 4.0 eer senere, eer have icens iføge EU s Ecoabe for tissuepapirprodukter vedtaget 2009 (2009/568/EF) eer senere. Tekstifibre (for eksempe bomud, hør, jute, hamp, bambus): Tekstifibre som anvendes ti Svanemærkede vådservietter, ska have icens iføge, eer opfyde kravene ti Nordisk Mijømærknings kriterier for tekstier version 3.0 eer senere eer EU s Ecoabe for tekstiprodukter 2009/567/EF version jui 2009 eer senere. ( Papir: En kopi af icensen fra Nordisk Mijømærkning eer dokumentation iføge kriterier for tissuepapir version 4.0 eer senere eer kontrakt fra kompetent organ for EU Ecoabe. Tekstifibre: En kopi af icensen fra Nordisk Mijømærkning eer dokumentation iføge kriterier for tekstier version 3.0 eer senere eer kontrakt fra kompetent organ for EU s mijømærkning eer dokumentation iføge kriterier for EU Ecoabe for Tekstiprodukter 2009/567/EF version jui 2009 eer senere. Aternativt for viskose, non-woven, poymerer (PE, PP, PET): Dokumentation iføge kriterier for hygiejneprodukter version 5.0 eer senere, aternativt en kopi af icensen fra Nordisk Mijømærkning med information om godkendt materiae ti Svanemærkede hygiejneprodukter. Rinse-off produkter ti dyr K26 ( Etiket. Parfume og farvestoffer i rinse-off produkter ti dyr Parfume og farvestoffer må ikke indgå i produkter ti dyr som ska skyes af (rinse-off produkter). Produkter ska føge EU s Kosmetikdirektiv, 76/768/EEG, med senere tipasninger (jf. artike 1), og Kosmetikforordningen 1223/2009/EF, når det gæder indgående stoffer og dekaration af indgående stoffer. ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

15 2 Krav ti embaage Kravet opfydes? Ae krav gæder kun primærembaage (= embaage som er udformet på en sådan måde, at de udgør en sagsenhed på sagsstedet for den endeige bruger eer forbrugeren, f.eks. tandpastatube og yderkarton eer 2-pak shampoo og past rundt om dem, dispay eer transportkarton medregnes ikke) inkusive etiket og informationsbad, men ekskusive trykfarve på etiket og informationsbad. K27 Embaage mængde Embaagen ska opfyde føgende beregning. Se mere information og regneeksempe i biag 8. Mere end to ag embaage tiades ikke. Regneark ti beregning fås fra Nordisk Mijømærkning. mf i = materiaefaktor for materiaetype opdet i føgende 4 grupper af materiaer: mf gas = 0,2 mf papir/karton = 0,6 mf pastaminat = 1,1 mf andre materiaer = 1,0 Vægt materiae = vægten af embaagekomponent i (ink. etiket + infobad) i gram rf i = fraktionen af mængden genvundet materiae i forbrugereddet. Vægt pumpe = vægten af eventue doseringspumpe i gram t = returta n = den naturige ogaritme Vo produkt = voumen af produktet i m For dekorativ kosmetik gæder føgende: Σ(V embaage,i +V ikke-genanvendt,i ) 0,80 2* V produkt,tota V embaage,i = vægten af embaagekomponent i V ikke-genanvendt,i = vægten af ikke-genanvendt materiae i embaagekomponent i (hvis der ikke er genanvendt materiae i embaagen, er V ikke-genanvendt = V embaage) V produkt,tota = vægten af det endeige produkt (embaage pus indhod) Bemærk: Som dekorativ kosmetik regnes mascara, eyeiner, eyeprimer, øjenbryniner, øjenskygge, pudder/rouge, conceaer, primer, shine, negeak, æbestift, æbebyant, ipgoss og tisvarende produkter. ( Beskrivese af embaage. ( Vægten af primærembaage og produkt samt beregning iføge ovenstående (Regneark ti beregning fås fra Nordisk Mijømærkning). K28 Type af embaage Ae dee i embaagen ska kunne sorteres hver for sig (papir, karton, past*, meta, gas) uden at værktøj ska anvendes. Dee af bandingsmateriaer, som ikke kan sorteres i ovenstående nævnte kategorier, er ikke tiadt med undtagese af pumpedee. Dette krav gæder ikke trykbehodere eer dekorativ kosmetik. *Pastikaminat accepteres. ( Materiaespecifikation inkusive beskrivese af ae komponenter (kapse, pumpe, åg, osv.). Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

16 K29 Pastembaage Pastembaage (inkusive etiketter), som indehoder PVC eer past baseret på andre typer af haogeneret materiae, må ikke anvendes. Primærembaage af past ska være mærket iføge Kommissionens besutning af 28. januar 1997, 97/129/EF (EU, 1997), ISO 11469:2000, DIN 6120, de 2 eer tisvarende. Kapser og pumper samt embaage ti dekorativ kosmetik er dog undtaget krav ti mærkning. ( Biag 6 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. ( Mærkning kontroeres ved embaageprøve/vareprøve/biede på embaage/kontrobesøg. K30 Metaembaage Metaembaage må kun anvendes i sprayfasker/drivgasfasker ti hårstyingprodukter og barberskum. Smådee af meta, f.eks. dee i en håndpumpe eer forsegingsfoie over mundingen er tiadt. Metadee kan anvendes i dekorativ kosmetik, hvis mængden af meta ikke over stiger 15% af embaagevægten. Spej er ikke tiadt som de af embaagen. ( Embaageprøve/vareprøve/biede på embaage/kontroeres på stedet. K31 Papir, karton eer papembaage Embaagepapir/-karton/-pap må ikke være beget med korgas. ( Biag 6 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. K32 Doseringsanordning Embaagen ska udformes såedes at optima dosering ettes, f.eks. ved at åbningen ikke er for stor eer at doseringspumpe, dispenser eer ignende etter korrekt dosering. Ti fydende sæbe må ingen pumpe eer dispenser, der sæges i forbindese med produktet, give mere end 2 g sæbe pr. fudt tryk For håndrens ti professione anvendese (der ska stå på produktet, at det er beregnet speciet ti professione anvendese ved ekstra snavsede hænder, eer ignende) må ingen pumpe eer dispenser, der sæges i forbindese med produktet, give mere end 5 g. pr. fudt tryk ( Beskrivese af doseringsanordning og vejningsresutat af fydende sæbe/ håndrens pr. fudt tryk. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

17 3 Krav ti forbrugeropysning Kravet opfydes? K33 Indhodsdekaration Der ska være en indhodsdekaration på produktet i henhod med kosmetikdirektivet 76/768/EEG og/eer kosmetikforordningen 1223/2009/EF. ( Etiket eer embaageprøve. K34 Informationstekst På føgende produkter ska føgende eer tisvarende informationstekst angives på etiketten: Undgå at komme bomud eer papir med produktet på i toiettet eer aføbet. Læg det i skradespanden i stedet. Et piktogram kan også accepteres: Rengøringsprodukter, f.eks. rengøringsotion og mider ti fjernese af øjensminke Negeakfjerner Vådservietter På føgende produkter ska føgende eer tisvarende informationstekst angives på etiketten: Undgå at komme udøbet/kasseret produkt i toiettet, aføbet eer skradespanden. Afevér det på genbrugsstationen som farigt affad i stedet. : Negeak Negeakfjerner Kontakt Nordisk Mijømærkning for de informationstekster, der gæder for det aktuee and. ( Etiket eer embaageprøve. K35 Informationstekst - Sobeskyttesesprodukter Sobeskyttesesprodukter ska være forsynet med en vejedende dosering og have føgende eer tisvarende informationstekst på etiketten (iføge 2006/647/EF, EU, 2006): Den mest effektive beskyttese mod soens stråer er at hode sig i skyggen eer være ikædt tøj. Det er vigtigt, at den anbefaede dosering føges, eers opnår man ikke den forventede beskyttese. Påfør cremen ofte så du er beskyttet hee tiden, især når du sveder eer når du har badet og tørret dig. Kontakt Nordisk Mijømærkning for de informationstekster, der gæder for det aktuee and. Mærkning af sobeskyttesesprodukter med SPF-faktor ska føge Kommissionens anbefaing af 22. september 2006 (EU, 2006), og føgende dekaration ska angives på produktet: Sobeskyttesesfaktor 6 og 10: Lav beskyttese Sobeskyttesesfaktor 15, 20 og 25: Medium beskyttese Sobeskyttesesfaktor 30 og 50: Høj beskyttese Sobeskyttesesfaktor 50+: Meget høj beskyttese ( Etiket eer embaageprøve. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

18 K36 Markedsføringspåstande/product caims Hvis det på produktet angives, at der indgår økoogiske stoffer, ska det tydeigt fremgå, hvor stor ande, i vægtprocent, af de sammenagte indgående stoffer, som er certificeret som økoogiske. Det ska tiige angives efter hviket system, råvaren er certificeret. Der angives for eksempe med føgende tekst: Indhod af økoogiske indgående stoffer i produktet: x % eer med angivesen af % indhodet i parentes i INCI-isten. Det præcise indhod kan angives, aternativt kan intervaer i tabe 4 anvendes. Kun hvis der er dokumentation for, at de indgående stoffer er økoogiske, kan disse påstande anvendes ti produktet. Tabe 4 Faktisk indhod (%) Interva som kan anvendes (%) < 0,1 <0, <1 1-5 < < < < < < < >75 ( Etiket samt certifikat for de økoogiske ingredienser. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

19 4 Krav ti effektivitet/kvaitet Kravet opfydes? K37 Effektivitet/kvaitet Produktet ska have en tifredsstiende effektivitet/kvaitet. Dette kan vises ved at foretage en reevant test. Testen ska som minimum indehode testning af de egenskaber, produktet markedsføres med. Hvis der findes en anerkendt test (se f.eks. K38 for sobeskyttesesprodukter), ska denne anvendes. For de øvrige produkter kan en test være ansøgerens interne kvaitetstest, en forbrugertest med mindst 10 uafhængige testpersoner eer en test, hvor man sammenigner med et igeværdigt produkt, for eksempe en triangetest. Coipas retningsinjer for Efficacy Evauation of Cosmetic Products ska føges. ( Beskrivese af testen inkusive den vagte metodik samt testresutatet. Hvis en forbrugertest anvendes, ska en kopi af de udfydte og underskrevne testrapporter sendes ind. Desuden ska en rapport, der beskriver hvike og hvor mange, der er bevet udspurgt samt en sammenfatning af resutaterne vedægges. ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Særige krav ti sobeskyttesesprodukter K38 Effektivitet, UVA og UVB For sobeskyttesesprodukter ska det dokumenteres, at Kommissionens anbefaing af 22. september 2006 eftereves med hensyn ti effektiv beskyttese mod både UVB og UVA. ( Beskrivese af testen samt testresutat. Særige krav ti tandpasta K39 Effektivitet, fuor Tandpasta ska indehode fuor iføge de nationae anbefainger for fuorindhod. Hvis tandpastaen er fuorfri eer har et avere fuorindhod end anbefaet, ska der være bevis for at effekten aigeve svarer ti en norma fuortandpastas effekt. Dette dokumenteres ved videnskabeige pubikationer, anbefaing af ekspert (tandæge) og in-vivo test. ( Recept eer kopi af pubikationer, anbefainger og testresutat iføge ovenstående. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

20 5 Kvaitets- og myndighedskrav Kravet opfydes? For at sikre at Svanens krav opfydes ska føgende rutiner være impementerede. Hvis producenten af et kosmetisk produkt har et certificeret mijøstyringssystem iføge ISO eer EMAS, hvor føgende rutiner er impementerede, er det tistrækkeigt, at en revisor fra et akkrediteret certificeringsorgan bekræfter, at kvaitets- og myndighedskravene er bevet impementeret. K40 Love og forordninger Licensindehaveren ska sikre, at reevante gædende ove og bestemmeser føges på samtige produktionssteder for det Svanemærkede produkt. Herunder sikkerhed, arbejdsmijø, mijøovgivning og anægsspecifikke vikår/koncessioner. Ingen dokumentation kræves, men Nordisk Mijømærkning kan inddrage icensen, hvis kravet ikke opfydes. K41 Ansvarig for Svanen Der ska findes en person på virksomheden, der er ansvarig for at Svanens krav opfydes samt en kontaktperson, der har forbindese ti Nordisk Mijømærkning. ( Organisationsstruktur, der viser de ansvarige for ovenstående. K42 Dokumentation Licenshaveren ska kunne fremvise en kopi af ansøgningen samt fakta- og beregningsmateriae (inkusive testrapporter, dokumenter fra undereverandører og ignende) for den dokumentation, som sendes ind i forbindese med ansøgningen. Kontroeres på stedet. K43 Det kosmetiske produkts kvaitet Licenshaveren ska garantere, at kvaiteten af det Svanemærkede kosmetiske produkt ikke forringes i øbet af icensens gydighedstid. ( Rutiner for at udarbejde og ved behov varetage rekamationer/kager angående kvaiteten på de Svanemærkede kosmetiske produkter. K44 Panagte ændringer Panagte produktmæssige og markedsmæssige ændringer, der påvirker Svanens krav, ska skriftigt meddees Nordisk Mijømærkning. ( Rutiner, der viser hvordan panagte produktmæssige og markedsmæssige ændringer håndteres. K45 Uforudsete afvigeser Uforudsete afvigeser, som påvirker Svanens krav, ska skriftigt rapporteres ti Nordisk Mijømærkning samt journaiseres. ( Rutiner, der viser, hvordan uforudsete afvigeser håndteres. K46 Sporbarhed Licensindehaveren ska kunne spore de Svanemærkede kosmetiske produkter i produktionen. ( Beskrivese/rutiner for hvordan kravet opfydes. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.4 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.10 12. oktober 2010 30. juni 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.2 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.7 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.4 15. december 2011 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Udemøbler og Legeredskaber

Svanemærkning af Udemøbler og Legeredskaber Svanemærkning af Udemøber og Legeredskaber Version 3.2 17. marts 2011 30. juni 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket udemøbe/egeredskab? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

Svanemærkning af Engangsartikler til fødevarer

Svanemærkning af Engangsartikler til fødevarer Svanemærkning af Engangsartiker ti fødevarer Version 1.0 21. marts 2012 31. marts 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er en Svanemærket engangsartike ti fødevarer? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad

Læs mere

Svanemærkning af Udemøbler og Legeredskaber

Svanemærkning af Udemøbler og Legeredskaber Svanemærkning af Udemøber og Legeredskaber Version 3.0 17. marts 2011 30. juni 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket udemøbe/egeredskab? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.13 12. oktober 2010 31. oktober 2018 (for rinse off produkter) Version 2.13 12. oktober 2010 31. marts 2019 (for eave on produkter) Indhod Hvad er Svanemærkede

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.0 15. december 2011 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.3 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.1 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvilke kosmetiske

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

L 186/36 Den Europæiske Unions Tidende 18.7.2007

L 186/36 Den Europæiske Unions Tidende 18.7.2007 L 186/36 Den Europæiske Unions Tidende 18.7.2007 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 21. juni 2007 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til sæbe, shampoo og hårbalsam (meddelt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning Vejledning til ansøgning om Svanemærkning For at få tildelt en Svanelicens er der en række krav i et kriteriedokument, der skal opfyldes. Miljømærkning Danmark kontrollerer, at den indsendte dokumentation

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Gebyrregler for Svanemærkning. Nordisk Miljømærkning 18. maj 2016

Gebyrregler for Svanemærkning. Nordisk Miljømærkning 18. maj 2016 Gebyrregler for Svanemærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder har ansvaret for Svanemærket på vegne

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr. Am Brand FORSIKRING Midtermoen 7 2100 København Ø Teefon 35 47 47 47 ambrand.dk Am. Brand Droneforsikring Betingeser Nr. 8701 Indhodsfortegnese Vejedning 1 10 Fæesbestemmeser 1 Hvem dækker forsikringen?

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Retningslinier for brug af Svanemærket. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016

Retningslinier for brug af Svanemærket. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016 Retningslinier for brug af Svanemærket Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder har ansvaret for Svanemærket

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Svanemærkning af. Shampoo, balsam, dusch, flydende og fast sæbe. Version 3.2 18. marts 2004 31. marts 2010. Nordisk Miljømærkning

Svanemærkning af. Shampoo, balsam, dusch, flydende og fast sæbe. Version 3.2 18. marts 2004 31. marts 2010. Nordisk Miljømærkning Svanemærkning af Shampoo, balsam, dusch, flydende og fast sæbe Version 3.2 18. marts 2004 31. marts 2010 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er Svanemærket shampoo og sæbe? 3 Hvorfor vælge Svanemærket?

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

SOM USOM. .. ~~ -./A't>:. -..:::.-- /. ::::... -~ -~. ~ ~ - :.:-- ' J ".""._... ~

SOM USOM. .. ~~ -./A't>:. -..:::.-- /. ::::... -~ -~. ~ ~ - :.:-- ' J .._... ~ . SOM R USOM Å Æ -..:::.-- J ".""._..... ~.. ~~ -./A't>:. -~. ~ ~ - :.:-- ' /. ::::... -~ / 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Områdets beiggenhed og størrese........ side 2 Tigrænsende areaer og disses bebyggese..

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter. Version november december Nordisk Miljømærkning

Svanemærkning af Kosmetiske produkter. Version november december Nordisk Miljømærkning Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 3.0 8. november 2016-31. december 2021 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 4 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien

Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien Svanemærkning af Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien Version 1.5 13. oktober 2005 30. juni 2014 Nordisk Miljømærkning Innehåll Hvad er et Svanemærket rengøringsmiddel til levnedsmiddelindustrien?

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Svanemærkning af. Industrielle rengøringsog affedtningsmidler. Version 2.6 13. oktober 2005 30. november 2016. Nordisk Miljømærkning

Svanemærkning af. Industrielle rengøringsog affedtningsmidler. Version 2.6 13. oktober 2005 30. november 2016. Nordisk Miljømærkning Svanemærkning af Industrielle rengøringsog affedtningsmidler Version 2.6 13. oktober 2005 30. november 2016 Nordisk Miljømærkning Innehåll Adresser 2 Hvad er et Svanemærket industrielt rengøringsmiddel/affedtningsmiddel?

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler Version 4.3 15. juni 2012-30. juni 2017. Nordisk Miljømærkning

Svanemærkning af Gulvplejemidler Version 4.3 15. juni 2012-30. juni 2017. Nordisk Miljømærkning Svanemærkning af Gulvplejemidler Version 4.3 15. juni 2012-30. juni 2017 Nordisk Miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanemærket. Nedenstående

Læs mere

"*A Miljø- og Energiministeriet

*A Miljø- og Energiministeriet J medarb. Sagsnr S~ 1996 9~7/~ ~-ooo~ L TI- "A Mijø- og Energiministeriet r- 1ftffr Skov- og Naturstyresen 1996-2000 Ti kt1 ~ ags.tc,k i t : g n i n!j om t i 1 ~ u ' t. c t"' f) t ~ p 'J M' urn g"rd~ n

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Svanemærkning af Håndopvaskemiddel

Svanemærkning af Håndopvaskemiddel Svanemærkning af Håndopvaskemiddel Version 4.0 13. oktober 2008 31. december 2012 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er et Svanemærket håndopvaskemiddel? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

V ur de rin g a f V ir k nin g e n på Mil jø e t f r a. Ik k e -t ek nis k r e s umé A ug u s t 2010

V ur de rin g a f V ir k nin g e n på Mil jø e t f r a. Ik k e -t ek nis k r e s umé A ug u s t 2010 w V ur de rin g a f V ir k nin g e n på Mi jø e t f r a y de r ig e r e o ie o g g a s a k t ivi t e t e r i n o r d s ø e n Ik k e -t ek nis k r e s umé A ug u s t 2010 1. INDLEDNING Indhodsfortegnese

Læs mere

Industry Jørgen Bohnensack Product manager

Industry Jørgen Bohnensack Product manager 12 Industry Jørgen Bohnensack Product manager Mai: jbo@keramax.com Mobie: +45 4060 7064 Industrivej 15 3320 Skævinge Industry 2-komponent poyurethan E støbemasser 3 Industry Oversigt over Potting (indstøbning)

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 1. INTRODUKTION Indhodsfortegnese 1. Introduktion Virksomhedsprofi Forord - Jakob Thomasen - Franz Wium Sørensen 2. Danske aktiviteter 3. Mijøpåvirkninger 4. CO

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

A. Afløbsinstallationer

A. Afløbsinstallationer A. Aføbintaationer I dette afnit redegøre for den vagte pacering af edningerne ti pidevand og regnvand, amt for dimenioneringen af die. Aføbytemet udforme om et eparatytem, dv. et ytem, hvor pidevandet

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/893/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/893/EU) 11.12.2014 L 354/47 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. december 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off) (meddelt under nummer

Læs mere

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed Mobi Sikkerhed Thomas Wong Chef sikkerhedskonsuent ved FortConsut Forfatter af forskeige artiker om ITsikkerhed Foredragshoder om sikkerheds reaterede emner Metodik ansvarig for vores app testing Baggrund

Læs mere

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER PROFF guide DANA LIM A/S Københavnsvej 2 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk ACRYL FUGEMASSER Anvendese Hærdesyste Tisat fungicid

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning S/N10162002... Ethjusvibrationstrome Kataog-nr. 008 110 69 02/2006 Forord F orord BOMAG - maskinerne er resutatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING. ?dirigent. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens delegeretmøde. Årsrapport 2016

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING. ?dirigent. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens delegeretmøde. Årsrapport 2016 EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING Nørre Vodgade 2 1358 København K Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremagt og godkendt på foreningens deegeretmøde Den 20/4 2017 dirigent CVR-nr. 61 37 50 15 Side 1 INDHOLDSFORTGNELSE

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Varde Ovne et logisk valg 2009/10

Varde Ovne et logisk valg 2009/10 Varde Ovne et ogisk vag 2009/10 2009/10 teknik Hvorfor Varde Ovne har i en ang årrække været en markant spier på brændeovnsmarkedet. Udvikingen er gået fra at være en ie håndværksvirksomhed i begyndesen,

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfik Direktoratet for Miljø og Natur. Indledende kumulativ undersøgelse for området vest for Tasersiaq

Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfik Direktoratet for Miljø og Natur. Indledende kumulativ undersøgelse for området vest for Tasersiaq Avatangiisinut Pinngortitamuu Pisortaarfik Direktoratet for Mijø og Natur Indedende kumuativ undersøgese for området vest for Tasersia Oktober / 2007 Indedende kumuativ undersøgese for området vest for

Læs mere