Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanemærkning af Kosmetiske produkter"

Transkript

1 Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version oktober december 2014 Nordisk Mijømærkning

2 Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske produkter kan Svanemærkes? 4 Hvordan ansøger man? 4 Hvad kræves der for at bive Svanemærket? 5 1. Mijø- og sundhedskrav Generee krav (gæder ae produkttyper) Specifikke krav ti udvagte produkttyper 13 2 Krav ti embaage 15 3 Krav ti forbrugeropysning 17 4 Krav ti effektivitet/kvaitet 19 5 Kvaitets- og myndighedskrav 20 6 Retursystem og markedsføring 21 Markedsføring 21 Svanemærkets udformning 21 Efterkontro 22 Hvor ænge gæder icensen? 22 Nye kriterier 23 Referencer 24 Biag 1 Biag 2 Biag 3 Biag 4 Biag 5 Biag 6 Biag 7 Markedsføring af Svanemærkede kosmetiske produkter Testmetoder for og dokumentation af mijøegenskaber Erkæring fra producent af kosmetisk produkt Erkæring fra råvareproducent Erkæring fra producent af parfume, aroma og panteekstrakt ngående stoffer i parfumebandinger/aroma/panteekstrakt Erkæring fra producenten af embaage Beregninger 090, Kosmetiske produkter, version 2.6, 5. jui 2013 Dette er en oversættese af et originadokument på svensk. Ved eventuee ukarheder er det originadokumentet, som er gædende. Adresser Nordisk Ministerråd besuttede i 1989 at indføre en friviig officie mijømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder anvender Svanemærkningen efter opgave fra det respektive ands regering. For yderigere opysninger se hjemmesiderne: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Koegievej 6 DK-2920 Charottenund Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB SE Stockhom Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oso Teefon Fax E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Dette dokument må kun kopieres i sin hehed og uden nogen form for ændring. Citater fra dokumentet kan benyttes hvis kiden, Nordisk Mijømærkning, opyses.

3 Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? Svanemærkede kosmetiske produkter hører ti de mindst mijøbeastende produkter inden for deres kategori, og de opfyder såve mijømæssige som sundhedsmæssige krav. Der sties krav ti de brugte kemikaiers kassificering og mijøegenskaber, ti anvendesen af parfume- og farvestoffer, ti embaage samt ti produkternes effektivitet. Produkterne edes ud i aføbet efter anvendese, enten direkte som sæbe, shampoo og tandpasta, eer indirekte ved vask af kroppen, hår eer tøj såsom otions, cremer, hårstyingprodukter og sminke. Egenskaber som bioogisk nedbrydeighed, bioakkumuerbarhed og giftighed for vandevende organismer er derfor væsentige for ae ingredienser. For shampoo og sæbe gæder dette især tensider, som er de mængde- og funktionsmæssigt vigtigste stoffer i produkterne. De kosmetiske produkter kommer i direkte kontakt med kroppen. Derfor bør de indehode så få hudirriterende, sensibiiserende, eer på andre måder skadeige ingredienser og forureninger, som muigt. Sundhedskravene fokuserer på aergi og andre muige avorige effekter. Dette gennem krav ti de enkete stoffers egenskaber og begrænsning af specifikke stoffer. Svanemærket kosmetik betyder bandt andet: Minimat indhod af mijøfarige stoffer Strenge krav ti de indgående stoffers nedbrydeighed, giftighed og bioakkumuerbarhed Produkter ti børn ska være parfumefrie Reduceret anvendese af embaagemateriaer Hvorfor væge Svanemærkning? Produkterne ska anvende varemærket Svanen i sin markedsføring. Svanemærket nyder meget stor anerkendese og troværdighed inden for Norden. Svanemærket er en omkostningseffektiv og enke måde at kommunikere mijøarbejde og mijøengagement ti kunder og everandører. Mijøspørgsmå er kompekse og det kan tage ang tid at sætte sig ind i specifikke spørgsmå. Svanemærkningen kan ses som en guide ti dette arbejde. Svanemærkningen indehoder ikke kun mijøkrav, men også kvaitetskrav eftersom mijø og kvaitet ofte går hånd i hånd. Det betyder, at en Svaneicens også kan ses som et kvaitetsstempe. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

4 Hvike kosmetiske produkter kan Svanemærkes? Ae kosmetiske produkter, der omfattes af EU s Kosmetikdirektiv, 76/768/EEG, med senere tipasninger (jf. artike 1), og Kosmetikforordningen 1223/2009/EF for eksempe hudpeje, hårpeje, dekorativ kosmetik, duft- og hygiejneartiker, kan Svanemærkes. Produkter ti dyr som ska skyes af (rinse-off produkter) (ikke omfattet af Kosmetikdirektivet/Kosmetikforordningen) kan også Svanemærkes. Produkter, der omfattes af Biociddirektivet 98/8/EF, kan ikke Svanemærkes. Hvordan ansøger man? Ansøgeren ska tage udgangspunkt i Reger for nordisk mijømærkning af produkter samt mijømærkningskravene i dette dokument. Hvert krav er markeret med bogstavet K (for krav) samt et nummer. For at et produkt ska kunne få en Svaneicens, ska ae generee krav og reevante produktspecifikke krav i dette dokument opfydes. Symboer i teksten For hvert krav er det beskrevet, hvordan kravet ska dokumenteres. Der findes også forskeige symboer, der anvendes for at ette arbejdet. Symboerne er: ( Sendes med Kravet kontroeres på stedet Ansøgning Ansøgningen sendes ti Nordisk Mijømærkning i det and, hvor de kosmetiske produkter ska sæges, eer hvor firmaet har sin virksomhed, se adresser på side 2. Ansøgningen består af en ansøgningsbanket og dokumentation, der viser, at kravene opfydes (er specificeret i kravene). Der kan findes yderigere opysninger og hjæp vedrørende ansøgningen. Gå ind på det pågædende ands hjemmeside for at få opysninger. Sag i det øvrige Norden Hvis icensen registreres i et andet nordisk and får man muighed for at anvende Svanemærket på et større marked. Føgende ska da indsendes ti Nordisk Mijømærkning: Ansøgningsbanket ti registrering aternativt Nordisk ansøgningsbanket ved den første ansøgning* Kopi af icensen Kopi af etiketten på det aktuee sprog Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

5 Dokumentation der viser, at nationae særkrav opfydes i registreringsandet (f.eks. systemer for genvinding eer anbefaet fuorindhod i tandpasta). Eventuet markedsføringsmateriae for registreringsandet Opysning om everandør/distributør i registreringsandet, når dette er en anden end icensindehaveren * Hvis ansøgeren aerede på ansøgningstidspunktet angiver, at produktet ska registreres i andre nordiske ande er det ikke nødvendigt at fremsende yderigere materiae ti registrering (se ovenfor). Så tager Nordisk Mijømærkning sig af at indsame og sende ovenstående dokumentation ti de respektive ande, hvor produktet ska registreres. Registreringen er omkostningsfri, men en årsafgift ska betaes iføge de respektive andes afgiftsreger. Kontro på stedet Inden der beviiges icens kontroerer Nordisk Mijømærkning normat på stedet, at kravene opfydes. Ved kontroen ska man kunne fremvise materiae for beregninger, origina ti indsendt attest, måeprotoko, indkøbsstatistik og ignende som støtter kravene. Omkostninger Der beregnes en ansøgningsafgift i forbindese med, at virksomheden søger icens. Ud over dette beregnes der en årsafgift baseret på omsætningen af de Svanemærkede produkter. Spørgsmå Ved spørgsmå kontaktes Nordisk Mijømærkning, se adresse på side 2. Hvad kræves der for at bive Svanemærket? For at få Svaneicens ska ae generee krav og reevante produktspecifikke krav i dette dokument opfydes. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

6 1. Mijø- og sundhedskrav Disse krav gæder ae indgående stoffer, hvis ikke andet angives. Som indgående stoffer regnes ae stoffer i produktet inkusiv tisatte additiver i råvarerne (f.eks. konserveringsmidde og stabiisatorer), dog ikke forureninger fra råvareproduktionen. Som forureninger regnes rester fra råvareproduktionen, der indgår i koncentrationer på a) under 0,01 % (100 ppm) i produkter der skyes af ige efter brug (rinse-off produkter) og b) under 0,001 % (10 ppm) i andre produkter (eave-on) for så vidt de ikke er bevet tisat en råvare bevidst og/eer med et bestemt formå. Forureninger på råvareniveau i koncentrationer over 1,0 % af råvaren regnes dog som indgående stoffer. Også kendte fraspatningsprodukter fra indgående stoffer regnes med som indgående stoffer. 1.1 Generee krav (gæder ae produkttyper) Kravet opfydes? Ae krav i afsnit 1.1 ska opfydes, med undtagese af K8-10, hvor der er differentierede krav henhodsvis for produkter, der skyes af med vand (K8-9), og øvrige kosmetiske produkter (K10). K1 Indhodsdekaration Fudstændig recept for produktet ska opyses ti Nordisk Mijømærkning. ( Fudstændig recept med opysninger om de indgående stoffers kemiske navne, handesnavne, eventuet DID-nummer (Detergents Ingredients Database), INCI-betegnese (Internationa Nomencature of Cosmetic Ingredients), eventuet CAS-nummer, indgående mængde inkusive og ekskusive vand samt funktion i produktet. Hvis råvarerne består af fere stoffer, ska data for samtige indgående stoffer angives på recepten. Hvis opysningerne om råvarernes sammensætning er hemmeige, kan opysningerne sendes direkte ti mijømærkningsorganisationen. ( Sikkerhedsdatabad for hver råvare iføge gædende ovgivning i ansøgningsandet, f.eks. biag II i REACH (Forordning 1907/2006/EF). Indgående stoffer Føgende krav gæder både for de indgående stoffer og for deres kendte nedbrydningsprodukter. K2 Kassificering af indgående stoffer De stoffer, der indgår i produktet, må ikke være kassificerede iføge tabe 1: Tabe 1 Kassificering af indgående stoffer Kassificering Faresymboer og R-sætninger iføge 67/548/EEC 1 Farekasse, farekategori og fareangivese iføge 1272/2008/EEC 2 Sensibiiserende* Xn med R42 eer Xi med R43 Resp.sens 1 med H334 eer Skin sens 1 med H317 Kræftfremkadende Carc med R40, R45 og/eer R49 Carc 1A/1B/2 med H350, H350i og/eer H351 Mutagen Mut med R46 og/eer R68 Mut 1B/2 med H340 og/eer H341 Reproduktionsskadeig Repr med R60, R61, R62, R63 og/eer R64 *Se separate krav for parfumer og enzymer K15 og K21. Repr 1A/1B/2 med H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, Lact. H362 1 Direktiv 67/548/EEC indti den 1. december 2010 og i overgangsperioden Forordning 1272/2008/EEC fra og med den 1. december ( Sikkerhedsdatabad for hver råvare iføge gædende ovgivning i ansøgningsandet, f.eks. biag II i REACH (Forordning 1907/2006/EF). ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

7 K3 Mijøfarige stoffer Stoffer, som er kassificerede mijøfarige iføge forordning 1272/2008/EEC (fra og med den 1. december 2010) eer direktiv 67/548/EEC (indti den 1. december 2010 og i overgangsperioden ), må indgå i produktet med højst: 100 c H c H411+c H412 2,5 % / 100 c R50/ c R51/53 +c R52/53 2,5 % hvor c i er vægtprocentandeen af stoffer med nævnt kassificering i produktet BHT anses for at være kassificeret som R50/53/H410 Zinkforbindeser (kassificerede R50/53 / H410) må dog indgå med højst 25 % i zinksave/-creme, som markedsføres for at indre irriteret hud og kan i disse tifæde undtages fra beregningen. Tensider i rinse-off produkter, kassificeret med H411 eer H412, undtages kravet, forudsat de er et nedbrydeige* og anaerobt nedbrydeige**. * I henhod ti DID-isten. Hvis stoffet icke findes på DID-isten dokumentere i henhod ti testmetode nr. 301 A-F eer nr. 310 i OECD guideines for testing of chemicas eer andre tisvarende testmetoder. ** I henhod ti DID-isten. Hvis stoffet icke findes på DID-isten dokumentere i henhod ti ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eer tisvarende testmetoder, hvor der opnås mindst 60 % nedbrydeighed under anaerobe forhod. ( Redegørese af tensider undtaget fra kravet (mængde, kassificering, nedbrydeighed). ( Redegørese for stoffets mijøfare (akut akvatisk toksicitet, nedbrydeighed og/eer bioakkumuerende egenskaber), enten i form af sikkerhedsdatabad (1907/2006/EF / 2001/58/EEC) eer anden dokumentation. ( Redegørese for mængden (vægt-%) af hhv. R50/53, R51/53 og R52/53 eer H410, H411 og H412 i produktet. Hvis data angående stoffets mijøfarighed (nedbrydeighed, toksicitet og/eer bioakkumuerbarhed) ikke foreigger, bedømmes stoffet iføge worst case (R50/53/H410). K4 SCCS Opinions Anbefainger fra EU s Videnskabeige komité, SCCS Opinions, ska atid føges. I de tifæde at disse er i direkte strid med andre krav i dette kriteriedokument, er det atid det mest restriktive krav, som er gædende. SCCS anbefaing, SCCS/1459/11 on Fragrance Aergens, er undtaget dette krav, dog kan HICC, choroatrano og atrano ikke indgå i produktet. Denne undtagese er gædende indti 30. juni SCCS Opinions kan æses på ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. ( Biag 5 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

8 K5 ( Recept. Stoffer, som ikke må indgå i produktet Føgende stoffer må ikke indgå i produktet eer råvaren: D4 (oktametycykotetrasioxan, CAS ) og D5 (dekametycykopentasioxan, CAS ) Borater og perborater Nitromoskus og poycykiske moskusforbindeser EDTA (Ethyenediaminetetraacetic acid) og dets sate (se dog undtagese for fast sæbe K22) Tricosan Parabener (4-Hydroxibensoesyre og dens sate og estre) Stoffer, som anses for at være (potentiet) hormonforstyrrende iføge EU s rapporter om hormonforstyrrende stoffer (se biag 2 for definition). EU s rapporter om potentiet hormonforstyrrende stoffer kan æses i sin hehed på Stoffer, som af EU er bevet bedømt ti at være PBT (Persistent, bioaccumuabe and toxic) eer vpvb (very persistent and very bioaccumuabe) (se ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Nanomateriae/-partiker K6 ( Recept. Nanomateriae/-partiker Nanomateriae/-partiker (uopøseige eer biopersistente og bevidst fremstiede materiaer med en eer fere eksterne dimensioner eer en intern struktur i størreseordenen nm) må ikke indgå. Undantaget fra dette krav er hydrated siica anvendt som sibemidde i tandpasta. Hvis dokumentation fra SCCS viser, at anvendese af specifikke nanomateriae/-partiker i sobeskyttesesprodukter ikke giver anedning ti uro for sundheden, kan disse nanomateriaer/partiker desuden accepteres som sofiter i sobeskyttesesprodukter. ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Nedbrydeighed og akvatisk toksicitet Ae produkter ska opfyde K7. Produkter, der skyes af med vand umiddebart efter brug (f.eks. shampoo, basam, fast og fydende sæbe, badeskum, skrubbecreme, håndrens ti industrien og rengøringsge) (A) ska opfyde K8 og K9. Andre kosmetiske produkter (B) ska opfyde K10. K7 Tensider Ae tensider uanset funktion ska være et aerobt nedbrydeige og anaerobt nedbrydeige. Dog undtages emugatorer og bødgøringsmider kravet om anaerob nedbrydeighed. For tandpasta gæder dog bot, at ae tensider ska være et aerobt nedbrydeige. Tandpasta må ikke indehode natriumaurysufat (SLS). ( Henvisning ti DID-isten, version godkendt i januar 2007 eer senere versioner. For stoffer, der ikke findes på DID-isten, ska parametrene beregnes ud fra vejedningen i DID-istens part B og tihørende dokumentation præsenteres. DID-iste: Detergent Ingredient Database -iste, se biag 2 for nærmere beskrivese.. ( For tandpasta: Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

9 A) Produkter, der skyes af med vand umiddebart efter brug (f.eks. shampoo, basam, fast og fydende sæbe, badeskum, skrubbecreme, håndrens ti industrien og rengøringsge). K8 anbo (Aerobic Non-Biodegradabe Organics) og annbo (Anaerobic Non-Biodegradabe Organics) Indhodet af organiske stoffer (se dog separat krav K7 for tensider), som ikke er et nedbrydeige iføge biag 2, må ikke overstige grænseværdierne i tabe 2. Kravet gæder produkter, som iføge anvendesesinstrukserne skyes af med vand ige efter anvendesen. For fydende sæbe og håndrens ti brug i industrien må man væge at anvende enten grænseværdien pr. aktivt indhod eer pr. dosis. Samme enhed ska anvendes i K9. Tabe 2 Grænseværdier for anbo og annbo Produkttype anbo (mg/g AI*) annbo (mg/g AI*) Fydende sæbe, håndrens ti industrien, shampoo, brusecreme, basam, badeskum, rengøringsge, skrubbecreme Fast sæbe 5 5 anbo (mg/dosis**) Fydende sæbe 2,5 2,5 Fydende håndrens ti industrien*** 6 6 annbo (mg/dosis**) *Med aktivt indhod(ai) menes mængden (vægt) af ae organiske stoffer, der indgår i produktet, ekskusive ingrediensernes vandindhod. Skure- eer sibemidde i håndvaskemider og skrubbecreme medregnes dog ikke. *En dosis = et fudt tryk i hver dispenser/håndpumpe produktet sæges ti/med (dog mindst 0,5 g). Hvis produktet ikke sæges ti nogen specie dispenser anvendes en standarddosis på 0,75 g for skumsæbe, 1,5 g for øvrig fydende sæbe og 4 g for håndrens ti industrien. *** Det ska stå på produktet, at det er beregnet speciet ti professione anvendese ved ekstra snavsede hænder, eer ignende. ( Beregning af mængden (mg) af anbo og annbo/g AI/dosis. Henvisning ti DID-isten, version godkendt i januar 2007 eer senere versioner. For stoffer, der ikke findes på DID-isten, ska parametrene beregnes ud fra vejedningen i DID-istens part B og tihørende dokumentation præsenteres. DID-iste: Detergent Ingredient Database -iste, se biag 2 for nærmere beskrivese. K9 Kritisk fortyndingsvoumen (CDV) Produktets kritiske fortyndingsvoumen (CDV) må ikke overstige grænseværdierne i tabe 3 for CDV kronisk for den reevante produkttype. Kravet gæder produkter som iføge anvendesesinstruktionen skyes af med vand ige efter anvendesen. For fydende sæbe må man væge at bruge enten grænseværdien pr. aktivt indhod eer pr. dosis. Samme enhed ska anvendes i K8. Tabe 3 Grænseværdier ti CDV Produkttype Fydende sæbe, håndrens ti industrien, shampoo, basam, rengøringsge, skrubbecreme, badeskum CDV kronisk (/g AI*) Fast sæbe CDV kronisk (/dosis**) Fydende sæbe Fydende håndrens ti industrien*** Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

10 Beregningen af CDV er baseret på opysninger om de enkete stoffers giftighed og nedbrydeighed i vandmijøet. CDV angives i iter/g AI eer iter/dosis og beregnes for samtige stoffer i produktet efter formen i biag 8. * Aktivt indhod (AI) ** En dosis = et fudt tryk i hvert dispenser/håndpumpe produktet sæges ti/med (dog mindst 0,5 g). Hvis produktet ikke sæges ti en specie dispenser anvendes en standarddosis på 0,75 g for skumsæbe, 1,5 g for øvrig fydende sæbe og 4 g for håndrens ti professione anvendese. *** Det ska stå på produktet, at det er beregnet speciet ti professione anvendese ved ekstra snavsede hænder, eer ignende. ( Beregning af CDV kronisk for produktet. (Regneark ti beregning kan fås fra Nordisk Mijømærkning). Henvisning ti DID-isten, version godkendt i januar 2007 eer senere versioner. For stoffer, der ikke findes på DID-isten, ska parametrene beregnes ud fra vejedningen i DID-istens part B og tihørende dokumentation præsenteres. DID-iste: Detergent Ingredient Database -iste, se biag 2 for nærmere beskrivese. B) Andre kosmetiske produkter K10 Nedbrydeighed og akvatisk toksicitet Sammenagt mindst 95 vægt-% af de organiske indgående stoffer (UV-fiter i soprodukter og fibermateriaer i vådservietter ikke medregnet) ska være (se dog separat krav K7 for tensider): et nedbrydeige (OECD 301 A-F) og/eer aveste akvatisk toksicitet EC/LC 50 > 10 mg/ og ikke være biotigængeige (movægt > 700 g/mo) og/eer aveste akvatisk toksicitet EC/LC 50 > 10 mg/ og ikke være bioakkumuerende (ogk ow < 4 eer BCF < 500) og/eer aveste akvatisk toksicitet EC/LC 50 > 10 mg/ og være potentiet bionedbrydeige (OECD 302 A-C) ( Beregning iføge ovenstående samt henvisning ti DID-isten. For stoffer, som ikke findes på DID-isten, ska der foretages en redegørese for nedbrydeighed/toksicitet/bioakkumuerbarhed/biotigængeighed iføge biag 2. (Lavest tigængeige EC/LC 50 værdier ska anvendes). Farvestoffer K11 Bioakkumuering Organiske farvestoffer må ikke være bioakkumuerbare iføge biag 2 punkt 4 (BCF<500/ogK ow <4), aternativt ska farven være godkendt ti anvendese i fødevarer. ( Angivese af en eksperimentet bestemt BCF-værdi (biokoncentrationsfaktor) eer ogk ow -værdi (ogaritmisk fordeingskoefficient oktano/vand), se beskrivese i biag 2. Aternativt et E-nummer (tidet nummer i forbindese med godkendese af fødevarer). Biag 3 og 4 kan anvendes. K12 Metaer Barium, by, kviksøv, cadmium, bismut eer hexavaent krom må hver for sig ikke findes i farvestoffer i koncentrationer over 10 ppm (0,001 %). Farvestoffer godkendt ti brug i evnedsmider i henhod ti Kommissionens direktiv 2008/128/EC kan anvendes uden yderigere dokumentation. ( Biag 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet og/eer specificationer/anayseresutat af farven. ( Angivese af E-nummer og/eer erkæring fra everandør af farvestoffet, der bekræfter, at farvestoffet ever op ti renhedskriterierne for farvestoffer ti brug i fødevarer i henhod ti Kommissionens direktiv 2008/128/EC. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

11 Parfumer Krav gæder tiige aromastoffer og parfumestoffer i panteekstrakter. K13 IFRA Parfumer ska tisættes iføge IFRAs retningsinjer. IFRAs (Internationa Fragrance Association) retningsinjer kan æses på ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. K14 Spædbarns- baby- og børneprodukter Parfumer/aromastoffer/parfumestoffer i panteekstrakter må ikke tisættes spædbarns- baby- og/eer børneprodukter. Med spædbarns- baby- og/eer børneprodukter menes produkter, der markedsføres ti eer har ord som spædbarn, baby og/eer børn (<12 år) på etiketten. ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. ( Recept. ( Etiket. K15 Parfume mængde Et parfumestof/aromastof/parfumestof i panteekstrakter, som er bedømt ti at være sensibiiserende med risikosætninger R43 (H317) og/eer R42 (H334), eer som omfattes af de dekarationspigtige parfumestoffer må indgå med højst 0,001 % (10 ppm) i eave-on produkter og højst 0,01 % (100 ppm) i rinse-off produkter. ( Biag 5 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet samt parfumespecifikationer. ( Recept. Konserveringsmidde Disse krav gæder tiige for antibakteriee, desinficerende og mikrobiee stoffer. K16 Anvendese af konserveringsmidde Anvendese af konserveringsmidde ti andet end konservering af seve produktet er ikke tiadt. ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. K17 Bioakkumuering Konserveringsmidet må ikke være bioakkumuerbart iføge biag 2 punkt 4 (BCF<500/ogK ow <4). ( Angivese af BCF-værdi eer ogk ow -værdi, se beskrivese i biag 2. Biag 3 og 4 kan anvendes. UV-fiter K18 UV-fiterets funktion UV-fiter må kun tisættes eave-on produkter og kun for at beskytte forbrugeren ikke produktet. Produkter med UV-påstand ska opfyde K38 (Effektivitet, UVA og UVB). ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

12 K19 UV-fiterets mijøegenskaber Ae organiske UV-fitre, der indgår i produktet: må ikke være bioakkumuerbare iføge biag 2 punkt 4 (BCF<500/ogK ow <4) eer ska have en aveste giftighed med EC/LC 50 > 10,0 mg/ ( Angiv en de af nedenstående værdier: BCF-værdi / ogk ow -værdi/aveste EC/LC 50 værdi (Lavest tigængeige EC/ LC 50 værdier ska anvendes). Poymerer K20 Indhod af monomerer Poymerer ska indehode mindre end 100 ppm monomerer måt på nyproduceret poymerdispersion, hvis monomeren er kassificeret som CMR (kræftfremkadende, mutagen, reproduktionsskadeig), se K2 for R-sætninger/ fareangiveser, sensibiiserende med R42 og/eer R43 (H334, H317), mijøfarige med R50/53 eer R51/53 (H410/H411), eer som er potentiet hormonforstyrrende (se biag 2 for definition). ( Angivese af indhodet af restmonomerer i poymeren, som er kassificeret iføge kravet ovenfor, samt erkæring fra poymerproducenten om at kravet opfydes. F.eks. ved hjæp af specifikationer og/eer anayseresutater. Enzymer K21 Kassificering af enzymer Enzymer ska være indkapsede granuater eer i fydende opøsning. Enzymer på puverform må dog anvendes under føgende forudsætninger: Det færdige produkt er et ikke-støvende produkt (udeukker puver/pudder formige produkter og ign.) Manue håndtering af puver enzymer ska foregå i et særigt, afskærmet område (f.eks. vejerum eer stinkskab med udsugning). Der ska være særige arbejdsinstruktioner vedrørende brug af værnemider ved manue håndtering af enzymer samt vedrørende opsaming og bortskaffese af evt spid af enzympuver Ae der håndterer enzymer ska anvende beskyttesesdragt, handsker, maske med støvfiter (minimum: P3 1 støvfiter) og beskyttesesbrier Enzympræparater må tisættes, sev om de indehoder stoffer, der er kassificerede som sensibiiserende med R42 (H334) og/eer R43 (H317). Enzymer må ikke tisættes sprayprodukter. ( Erkæring fra enzymproducent eer opysninger fra sikkerhedsdatabad/ produktbad vedr. enzymets form. Særigt for enzympuver: Dokumentation vedr. håndtering af puverenzymer i produktionen som beskrevet ovenfor. ( Erkæring fra producent af sprayprodukter om at enzymer ikke er bevet tisat, biag 3 kan anvendes. 1 Åndedrætsværn med P3 støvfiter beskytter mod de feste typer sundhedsskadeigt støv. Disse fitre kan beskytte aene mod faste partiker eer både mod faste partiker og væskeformige aerosoer. Fiteret beskytter også mod radioaktivt støv, bakterier og virus (Ref: Branchearbejdsmijørådets håndbog for sikkerhedsgruppen bygge og anæg, 2008). Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

13 1.2 Specifikke krav ti udvagte produkttyper Kravene i dette kapite gæder kun de nævnte produkttyper. Det ska dog betones, at samtige krav i kapite 1.1 også ska være opfydt (se dog differentierede krav ti produkter, der skyes af med vand og øvrige kosmetiske produkter, K8-K10). Kravet opfydes? Fast sæbe K22 Indhod af EDTA og fosfonater i fast sæbe Etyendiamintetraeddikesyre (EDTA) og dens sate (f.eks. CAS nr ) accepteres i fast sæbe. Sammenagt tisat mængde af EDTA og dens sate samt fosfonater må maksimat være 0,6 mg/g AI. ( Beregning af mængden (mg) af EDTA og fosfonater/g AI. Læbeprodukter, tandpasta og mundhygiejneprodukter K23 Aromastoffer, farvestoffer og konserveringsmidde Aromastoffer, farver og konserveringsmidde, som anvendes i disse produkter, ska være godkendt som fødevaretisætningsstof. ( Angivese af E-nummer og/eer erkæring fra everandør af aromastoffer, der bekræfter, at aromaen er godkendt ti at bruge i fødevarer iføge 88/388/EF (EU, 1988). Hårfarver K24 Hårfarver Lawsone (CAS nr ) må ikke indgå i produktet. Hårfarver, som af SCCS er bevet bedømt ti at være sensibiiserende/aergifremkadende må ikke indgå i produktet, uanset at de ikke er kassificerede med R43 (H317) og/eer R42 (H334). ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

14 Hygiejneprodukter, vådservietter K25 Materiae Materiae i vådservietter ska opfyde mindst et af de føgende krav ti reevant fibertype (andre fibertyper kan ikke anvendes): Viskose, non-woven, poymerer (PE, PP, PET): Krav ti reevant materiae i kapite 2 i Nordisk Mijømærknings kriterier for Hygiejneprodukter version 5.0 eer senere. Obs: Kravet omfatter også viskose/non-woven baseret på bambusfiber. Papir/ceuose: Materiaet ska have icens iføge, eer opfyde kravene ti, Nordisk Mijømærknings kriterier for tissuepapir version 4.0 eer senere, eer have icens iføge EU s Ecoabe for tissuepapirprodukter vedtaget 2009 (2009/568/EF) eer senere. Tekstifibre (for eksempe bomud, hør, jute, hamp, bambus): Tekstifibre som anvendes ti Svanemærkede vådservietter, ska have icens iføge, eer opfyde kravene ti Nordisk Mijømærknings kriterier for tekstier version 3.0 eer senere eer EU s Ecoabe for tekstiprodukter 2009/567/EF version jui 2009 eer senere. ( Papir: En kopi af icensen fra Nordisk Mijømærkning eer dokumentation iføge kriterier for tissuepapir version 4.0 eer senere eer kontrakt fra kompetent organ for EU Ecoabe. Tekstifibre: En kopi af icensen fra Nordisk Mijømærkning eer dokumentation iføge kriterier for tekstier version 3.0 eer senere eer kontrakt fra kompetent organ for EU s mijømærkning eer dokumentation iføge kriterier for EU Ecoabe for Tekstiprodukter 2009/567/EF version jui 2009 eer senere. Aternativt for viskose, non-woven, poymerer (PE, PP, PET): Dokumentation iføge kriterier for hygiejneprodukter version 5.0 eer senere, aternativt en kopi af icensen fra Nordisk Mijømærkning med information om godkendt materiae ti Svanemærkede hygiejneprodukter. Rinse-off produkter ti dyr K26 ( Etiket. Parfume og farvestoffer i rinse-off produkter ti dyr Parfume og farvestoffer må ikke indgå i produkter ti dyr som ska skyes af (rinse-off produkter). Produkter ska føge EU s Kosmetikdirektiv, 76/768/EEG, med senere tipasninger (jf. artike 1), og Kosmetikforordningen 1223/2009/EF, når det gæder indgående stoffer og dekaration af indgående stoffer. ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

15 2 Krav ti embaage Kravet opfydes? Ae krav gæder kun primærembaage (= embaage som er udformet på en sådan måde, at de udgør en sagsenhed på sagsstedet for den endeige bruger eer forbrugeren, f.eks. tandpastatube og yderkarton eer 2-pak shampoo og past rundt om dem, dispay eer transportkarton medregnes ikke) inkusive etiket og informationsbad, men ekskusive trykfarve på etiket og informationsbad. K27 Embaage mængde Embaagen ska opfyde føgende beregning. Se mere information og regneeksempe i biag 8. Mere end to ag embaage tiades ikke. Regneark ti beregning fås fra Nordisk Mijømærkning. mf i = materiaefaktor for materiaetype opdet i føgende 4 grupper af materiaer: mf gas = 0,2 mf papir/karton = 0,6 mf pastaminat = 1,1 mf andre materiaer = 1,0 Vægt materiae = vægten af embaagekomponent i (ink. etiket + infobad) i gram rf i = fraktionen af mængden genvundet materiae i forbrugereddet. Vægt pumpe = vægten af eventue doseringspumpe i gram t = returta n = den naturige ogaritme Vo produkt = voumen af produktet i m For dekorativ kosmetik gæder føgende: Σ(V embaage,i +V ikke-genanvendt,i ) 0,80 2* V produkt,tota V embaage,i = vægten af embaagekomponent i V ikke-genanvendt,i = vægten af ikke-genanvendt materiae i embaagekomponent i (hvis der ikke er genanvendt materiae i embaagen, er V ikke-genanvendt = V embaage) V produkt,tota = vægten af det endeige produkt (embaage pus indhod) Bemærk: Som dekorativ kosmetik regnes mascara, eyeiner, eyeprimer, øjenbryniner, øjenskygge, pudder/rouge, conceaer, primer, shine, negeak, æbestift, æbebyant, ipgoss og tisvarende produkter. ( Beskrivese af embaage. ( Vægten af primærembaage og produkt samt beregning iføge ovenstående (Regneark ti beregning fås fra Nordisk Mijømærkning). K28 Type af embaage Ae dee i embaagen ska kunne sorteres hver for sig (papir, karton, past*, meta, gas) uden at værktøj ska anvendes. Dee af bandingsmateriaer, som ikke kan sorteres i ovenstående nævnte kategorier, er ikke tiadt med undtagese af pumpedee. Dette krav gæder ikke trykbehodere eer dekorativ kosmetik. *Pastikaminat accepteres. ( Materiaespecifikation inkusive beskrivese af ae komponenter (kapse, pumpe, åg, osv.). Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

16 K29 Pastembaage Pastembaage (inkusive etiketter), som indehoder PVC eer past baseret på andre typer af haogeneret materiae, må ikke anvendes. Primærembaage af past ska være mærket iføge Kommissionens besutning af 28. januar 1997, 97/129/EF (EU, 1997), ISO 11469:2000, DIN 6120, de 2 eer tisvarende. Kapser og pumper samt embaage ti dekorativ kosmetik er dog undtaget krav ti mærkning. ( Biag 6 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. ( Mærkning kontroeres ved embaageprøve/vareprøve/biede på embaage/kontrobesøg. K30 Metaembaage Metaembaage må kun anvendes i sprayfasker/drivgasfasker ti hårstyingprodukter og barberskum. Smådee af meta, f.eks. dee i en håndpumpe eer forsegingsfoie over mundingen er tiadt. Metadee kan anvendes i dekorativ kosmetik, hvis mængden af meta ikke over stiger 15% af embaagevægten. Spej er ikke tiadt som de af embaagen. ( Embaageprøve/vareprøve/biede på embaage/kontroeres på stedet. K31 Papir, karton eer papembaage Embaagepapir/-karton/-pap må ikke være beget med korgas. ( Biag 6 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. K32 Doseringsanordning Embaagen ska udformes såedes at optima dosering ettes, f.eks. ved at åbningen ikke er for stor eer at doseringspumpe, dispenser eer ignende etter korrekt dosering. Ti fydende sæbe må ingen pumpe eer dispenser, der sæges i forbindese med produktet, give mere end 2 g sæbe pr. fudt tryk For håndrens ti professione anvendese (der ska stå på produktet, at det er beregnet speciet ti professione anvendese ved ekstra snavsede hænder, eer ignende) må ingen pumpe eer dispenser, der sæges i forbindese med produktet, give mere end 5 g. pr. fudt tryk ( Beskrivese af doseringsanordning og vejningsresutat af fydende sæbe/ håndrens pr. fudt tryk. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

17 3 Krav ti forbrugeropysning Kravet opfydes? K33 Indhodsdekaration Der ska være en indhodsdekaration på produktet i henhod med kosmetikdirektivet 76/768/EEG og/eer kosmetikforordningen 1223/2009/EF. ( Etiket eer embaageprøve. K34 Informationstekst På føgende produkter ska føgende eer tisvarende informationstekst angives på etiketten: Undgå at komme bomud eer papir med produktet på i toiettet eer aføbet. Læg det i skradespanden i stedet. Et piktogram kan også accepteres: Rengøringsprodukter, f.eks. rengøringsotion og mider ti fjernese af øjensminke Negeakfjerner Vådservietter På føgende produkter ska føgende eer tisvarende informationstekst angives på etiketten: Undgå at komme udøbet/kasseret produkt i toiettet, aføbet eer skradespanden. Afevér det på genbrugsstationen som farigt affad i stedet. : Negeak Negeakfjerner Kontakt Nordisk Mijømærkning for de informationstekster, der gæder for det aktuee and. ( Etiket eer embaageprøve. K35 Informationstekst - Sobeskyttesesprodukter Sobeskyttesesprodukter ska være forsynet med en vejedende dosering og have føgende eer tisvarende informationstekst på etiketten (iføge 2006/647/EF, EU, 2006): Den mest effektive beskyttese mod soens stråer er at hode sig i skyggen eer være ikædt tøj. Det er vigtigt, at den anbefaede dosering føges, eers opnår man ikke den forventede beskyttese. Påfør cremen ofte så du er beskyttet hee tiden, især når du sveder eer når du har badet og tørret dig. Kontakt Nordisk Mijømærkning for de informationstekster, der gæder for det aktuee and. Mærkning af sobeskyttesesprodukter med SPF-faktor ska føge Kommissionens anbefaing af 22. september 2006 (EU, 2006), og føgende dekaration ska angives på produktet: Sobeskyttesesfaktor 6 og 10: Lav beskyttese Sobeskyttesesfaktor 15, 20 og 25: Medium beskyttese Sobeskyttesesfaktor 30 og 50: Høj beskyttese Sobeskyttesesfaktor 50+: Meget høj beskyttese ( Etiket eer embaageprøve. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

18 K36 Markedsføringspåstande/product caims Hvis det på produktet angives, at der indgår økoogiske stoffer, ska det tydeigt fremgå, hvor stor ande, i vægtprocent, af de sammenagte indgående stoffer, som er certificeret som økoogiske. Det ska tiige angives efter hviket system, råvaren er certificeret. Der angives for eksempe med føgende tekst: Indhod af økoogiske indgående stoffer i produktet: x % eer med angivesen af % indhodet i parentes i INCI-isten. Det præcise indhod kan angives, aternativt kan intervaer i tabe 4 anvendes. Kun hvis der er dokumentation for, at de indgående stoffer er økoogiske, kan disse påstande anvendes ti produktet. Tabe 4 Faktisk indhod (%) Interva som kan anvendes (%) < 0,1 <0, <1 1-5 < < < < < < < >75 ( Etiket samt certifikat for de økoogiske ingredienser. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

19 4 Krav ti effektivitet/kvaitet Kravet opfydes? K37 Effektivitet/kvaitet Produktet ska have en tifredsstiende effektivitet/kvaitet. Dette kan vises ved at foretage en reevant test. Testen ska som minimum indehode testning af de egenskaber, produktet markedsføres med. Hvis der findes en anerkendt test (se f.eks. K38 for sobeskyttesesprodukter), ska denne anvendes. For de øvrige produkter kan en test være ansøgerens interne kvaitetstest, en forbrugertest med mindst 10 uafhængige testpersoner eer en test, hvor man sammenigner med et igeværdigt produkt, for eksempe en triangetest. Coipas retningsinjer for Efficacy Evauation of Cosmetic Products ska føges. ( Beskrivese af testen inkusive den vagte metodik samt testresutatet. Hvis en forbrugertest anvendes, ska en kopi af de udfydte og underskrevne testrapporter sendes ind. Desuden ska en rapport, der beskriver hvike og hvor mange, der er bevet udspurgt samt en sammenfatning af resutaterne vedægges. ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Særige krav ti sobeskyttesesprodukter K38 Effektivitet, UVA og UVB For sobeskyttesesprodukter ska det dokumenteres, at Kommissionens anbefaing af 22. september 2006 eftereves med hensyn ti effektiv beskyttese mod både UVB og UVA. ( Beskrivese af testen samt testresutat. Særige krav ti tandpasta K39 Effektivitet, fuor Tandpasta ska indehode fuor iføge de nationae anbefainger for fuorindhod. Hvis tandpastaen er fuorfri eer har et avere fuorindhod end anbefaet, ska der være bevis for at effekten aigeve svarer ti en norma fuortandpastas effekt. Dette dokumenteres ved videnskabeige pubikationer, anbefaing af ekspert (tandæge) og in-vivo test. ( Recept eer kopi af pubikationer, anbefainger og testresutat iføge ovenstående. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

20 5 Kvaitets- og myndighedskrav Kravet opfydes? For at sikre at Svanens krav opfydes ska føgende rutiner være impementerede. Hvis producenten af et kosmetisk produkt har et certificeret mijøstyringssystem iføge ISO eer EMAS, hvor føgende rutiner er impementerede, er det tistrækkeigt, at en revisor fra et akkrediteret certificeringsorgan bekræfter, at kvaitets- og myndighedskravene er bevet impementeret. K40 Love og forordninger Licensindehaveren ska sikre, at reevante gædende ove og bestemmeser føges på samtige produktionssteder for det Svanemærkede produkt. Herunder sikkerhed, arbejdsmijø, mijøovgivning og anægsspecifikke vikår/koncessioner. Ingen dokumentation kræves, men Nordisk Mijømærkning kan inddrage icensen, hvis kravet ikke opfydes. K41 Ansvarig for Svanen Der ska findes en person på virksomheden, der er ansvarig for at Svanens krav opfydes samt en kontaktperson, der har forbindese ti Nordisk Mijømærkning. ( Organisationsstruktur, der viser de ansvarige for ovenstående. K42 Dokumentation Licenshaveren ska kunne fremvise en kopi af ansøgningen samt fakta- og beregningsmateriae (inkusive testrapporter, dokumenter fra undereverandører og ignende) for den dokumentation, som sendes ind i forbindese med ansøgningen. Kontroeres på stedet. K43 Det kosmetiske produkts kvaitet Licenshaveren ska garantere, at kvaiteten af det Svanemærkede kosmetiske produkt ikke forringes i øbet af icensens gydighedstid. ( Rutiner for at udarbejde og ved behov varetage rekamationer/kager angående kvaiteten på de Svanemærkede kosmetiske produkter. K44 Panagte ændringer Panagte produktmæssige og markedsmæssige ændringer, der påvirker Svanens krav, ska skriftigt meddees Nordisk Mijømærkning. ( Rutiner, der viser hvordan panagte produktmæssige og markedsmæssige ændringer håndteres. K45 Uforudsete afvigeser Uforudsete afvigeser, som påvirker Svanens krav, ska skriftigt rapporteres ti Nordisk Mijømærkning samt journaiseres. ( Rutiner, der viser, hvordan uforudsete afvigeser håndteres. K46 Sporbarhed Licensindehaveren ska kunne spore de Svanemærkede kosmetiske produkter i produktionen. ( Beskrivese/rutiner for hvordan kravet opfydes. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( ".~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>:

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( .~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>: Vekommen ti Gru ndejerforeningen Æbeparken r------ - -- _.--- - - ( ".~ '------. s.>: Indhodsfortegnese..Vekomst 2.Bestyrese 3.Forsikring 4.Dekaration 5.Dekarationsrids 6.Bygningstegning 7.Bepantningspan

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Hvem går op i mangfoldighed?

Hvem går op i mangfoldighed? WWW.PURMO.DK Hvem går op i mangfodighed? Produktkataog Purmo, Rettig Varme Aps, Rosengade 1, DK-6600 Vejen Tf +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22, www.thewarmsociety.com Produktkataog 11.2007 / DK 002

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1364 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Mere sikkerhed på det indre marked

Mere sikkerhed på det indre marked Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der

Læs mere

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere