Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanemærkning af Kosmetiske produkter"

Transkript

1 Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version oktober december 2014 Nordisk Mijømærkning

2 Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske produkter kan Svanemærkes? 4 Hvordan ansøger man? 4 Hvad kræves der for at bive Svanemærket? 5 1. Mijø- og sundhedskrav Generee krav (gæder ae produkttyper) Specifikke krav ti udvagte produkttyper 13 2 Krav ti embaage 15 3 Krav ti forbrugeropysning 17 4 Krav ti effektivitet/kvaitet 19 5 Kvaitets- og myndighedskrav 20 6 Retursystem og markedsføring 21 Markedsføring 21 Svanemærkets udformning 21 Efterkontro 22 Hvor ænge gæder icensen? 22 Nye kriterier 23 Referencer 24 Biag 1 Biag 2 Biag 3 Biag 4 Biag 5 Biag 6 Biag 7 Markedsføring af Svanemærkede kosmetiske produkter Testmetoder for og dokumentation af mijøegenskaber Erkæring fra producent af kosmetisk produkt Erkæring fra råvareproducent Erkæring fra producent af parfume, aroma og panteekstrakt ngående stoffer i parfumebandinger/aroma/panteekstrakt Erkæring fra producenten af embaage Beregninger 090, Kosmetiske produkter, version 2.6, 5. jui 2013 Dette er en oversættese af et originadokument på svensk. Ved eventuee ukarheder er det originadokumentet, som er gædende. Adresser Nordisk Ministerråd besuttede i 1989 at indføre en friviig officie mijømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder anvender Svanemærkningen efter opgave fra det respektive ands regering. For yderigere opysninger se hjemmesiderne: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Koegievej 6 DK-2920 Charottenund Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB SE Stockhom Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oso Teefon Fax E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Dette dokument må kun kopieres i sin hehed og uden nogen form for ændring. Citater fra dokumentet kan benyttes hvis kiden, Nordisk Mijømærkning, opyses.

3 Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? Svanemærkede kosmetiske produkter hører ti de mindst mijøbeastende produkter inden for deres kategori, og de opfyder såve mijømæssige som sundhedsmæssige krav. Der sties krav ti de brugte kemikaiers kassificering og mijøegenskaber, ti anvendesen af parfume- og farvestoffer, ti embaage samt ti produkternes effektivitet. Produkterne edes ud i aføbet efter anvendese, enten direkte som sæbe, shampoo og tandpasta, eer indirekte ved vask af kroppen, hår eer tøj såsom otions, cremer, hårstyingprodukter og sminke. Egenskaber som bioogisk nedbrydeighed, bioakkumuerbarhed og giftighed for vandevende organismer er derfor væsentige for ae ingredienser. For shampoo og sæbe gæder dette især tensider, som er de mængde- og funktionsmæssigt vigtigste stoffer i produkterne. De kosmetiske produkter kommer i direkte kontakt med kroppen. Derfor bør de indehode så få hudirriterende, sensibiiserende, eer på andre måder skadeige ingredienser og forureninger, som muigt. Sundhedskravene fokuserer på aergi og andre muige avorige effekter. Dette gennem krav ti de enkete stoffers egenskaber og begrænsning af specifikke stoffer. Svanemærket kosmetik betyder bandt andet: Minimat indhod af mijøfarige stoffer Strenge krav ti de indgående stoffers nedbrydeighed, giftighed og bioakkumuerbarhed Produkter ti børn ska være parfumefrie Reduceret anvendese af embaagemateriaer Hvorfor væge Svanemærkning? Produkterne ska anvende varemærket Svanen i sin markedsføring. Svanemærket nyder meget stor anerkendese og troværdighed inden for Norden. Svanemærket er en omkostningseffektiv og enke måde at kommunikere mijøarbejde og mijøengagement ti kunder og everandører. Mijøspørgsmå er kompekse og det kan tage ang tid at sætte sig ind i specifikke spørgsmå. Svanemærkningen kan ses som en guide ti dette arbejde. Svanemærkningen indehoder ikke kun mijøkrav, men også kvaitetskrav eftersom mijø og kvaitet ofte går hånd i hånd. Det betyder, at en Svaneicens også kan ses som et kvaitetsstempe. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

4 Hvike kosmetiske produkter kan Svanemærkes? Ae kosmetiske produkter, der omfattes af EU s Kosmetikdirektiv, 76/768/EEG, med senere tipasninger (jf. artike 1), og Kosmetikforordningen 1223/2009/EF for eksempe hudpeje, hårpeje, dekorativ kosmetik, duft- og hygiejneartiker, kan Svanemærkes. Produkter ti dyr som ska skyes af (rinse-off produkter) (ikke omfattet af Kosmetikdirektivet/Kosmetikforordningen) kan også Svanemærkes. Produkter, der omfattes af Biociddirektivet 98/8/EF, kan ikke Svanemærkes. Hvordan ansøger man? Ansøgeren ska tage udgangspunkt i Reger for nordisk mijømærkning af produkter samt mijømærkningskravene i dette dokument. Hvert krav er markeret med bogstavet K (for krav) samt et nummer. For at et produkt ska kunne få en Svaneicens, ska ae generee krav og reevante produktspecifikke krav i dette dokument opfydes. Symboer i teksten For hvert krav er det beskrevet, hvordan kravet ska dokumenteres. Der findes også forskeige symboer, der anvendes for at ette arbejdet. Symboerne er: ( Sendes med Kravet kontroeres på stedet Ansøgning Ansøgningen sendes ti Nordisk Mijømærkning i det and, hvor de kosmetiske produkter ska sæges, eer hvor firmaet har sin virksomhed, se adresser på side 2. Ansøgningen består af en ansøgningsbanket og dokumentation, der viser, at kravene opfydes (er specificeret i kravene). Der kan findes yderigere opysninger og hjæp vedrørende ansøgningen. Gå ind på det pågædende ands hjemmeside for at få opysninger. Sag i det øvrige Norden Hvis icensen registreres i et andet nordisk and får man muighed for at anvende Svanemærket på et større marked. Føgende ska da indsendes ti Nordisk Mijømærkning: Ansøgningsbanket ti registrering aternativt Nordisk ansøgningsbanket ved den første ansøgning* Kopi af icensen Kopi af etiketten på det aktuee sprog Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

5 Dokumentation der viser, at nationae særkrav opfydes i registreringsandet (f.eks. systemer for genvinding eer anbefaet fuorindhod i tandpasta). Eventuet markedsføringsmateriae for registreringsandet Opysning om everandør/distributør i registreringsandet, når dette er en anden end icensindehaveren * Hvis ansøgeren aerede på ansøgningstidspunktet angiver, at produktet ska registreres i andre nordiske ande er det ikke nødvendigt at fremsende yderigere materiae ti registrering (se ovenfor). Så tager Nordisk Mijømærkning sig af at indsame og sende ovenstående dokumentation ti de respektive ande, hvor produktet ska registreres. Registreringen er omkostningsfri, men en årsafgift ska betaes iføge de respektive andes afgiftsreger. Kontro på stedet Inden der beviiges icens kontroerer Nordisk Mijømærkning normat på stedet, at kravene opfydes. Ved kontroen ska man kunne fremvise materiae for beregninger, origina ti indsendt attest, måeprotoko, indkøbsstatistik og ignende som støtter kravene. Omkostninger Der beregnes en ansøgningsafgift i forbindese med, at virksomheden søger icens. Ud over dette beregnes der en årsafgift baseret på omsætningen af de Svanemærkede produkter. Spørgsmå Ved spørgsmå kontaktes Nordisk Mijømærkning, se adresse på side 2. Hvad kræves der for at bive Svanemærket? For at få Svaneicens ska ae generee krav og reevante produktspecifikke krav i dette dokument opfydes. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

6 1. Mijø- og sundhedskrav Disse krav gæder ae indgående stoffer, hvis ikke andet angives. Som indgående stoffer regnes ae stoffer i produktet inkusiv tisatte additiver i råvarerne (f.eks. konserveringsmidde og stabiisatorer), dog ikke forureninger fra råvareproduktionen. Som forureninger regnes rester fra råvareproduktionen, der indgår i koncentrationer på a) under 0,01 % (100 ppm) i produkter der skyes af ige efter brug (rinse-off produkter) og b) under 0,001 % (10 ppm) i andre produkter (eave-on) for så vidt de ikke er bevet tisat en råvare bevidst og/eer med et bestemt formå. Forureninger på råvareniveau i koncentrationer over 1,0 % af råvaren regnes dog som indgående stoffer. Også kendte fraspatningsprodukter fra indgående stoffer regnes med som indgående stoffer. 1.1 Generee krav (gæder ae produkttyper) Kravet opfydes? Ae krav i afsnit 1.1 ska opfydes, med undtagese af K8-10, hvor der er differentierede krav henhodsvis for produkter, der skyes af med vand (K8-9), og øvrige kosmetiske produkter (K10). K1 Indhodsdekaration Fudstændig recept for produktet ska opyses ti Nordisk Mijømærkning. ( Fudstændig recept med opysninger om de indgående stoffers kemiske navne, handesnavne, eventuet DID-nummer (Detergents Ingredients Database), INCI-betegnese (Internationa Nomencature of Cosmetic Ingredients), eventuet CAS-nummer, indgående mængde inkusive og ekskusive vand samt funktion i produktet. Hvis råvarerne består af fere stoffer, ska data for samtige indgående stoffer angives på recepten. Hvis opysningerne om råvarernes sammensætning er hemmeige, kan opysningerne sendes direkte ti mijømærkningsorganisationen. ( Sikkerhedsdatabad for hver råvare iføge gædende ovgivning i ansøgningsandet, f.eks. biag II i REACH (Forordning 1907/2006/EF). Indgående stoffer Føgende krav gæder både for de indgående stoffer og for deres kendte nedbrydningsprodukter. K2 Kassificering af indgående stoffer De stoffer, der indgår i produktet, må ikke være kassificerede iføge tabe 1: Tabe 1 Kassificering af indgående stoffer Kassificering Faresymboer og R-sætninger iføge 67/548/EEC 1 Farekasse, farekategori og fareangivese iføge 1272/2008/EEC 2 Sensibiiserende* Xn med R42 eer Xi med R43 Resp.sens 1 med H334 eer Skin sens 1 med H317 Kræftfremkadende Carc med R40, R45 og/eer R49 Carc 1A/1B/2 med H350, H350i og/eer H351 Mutagen Mut med R46 og/eer R68 Mut 1B/2 med H340 og/eer H341 Reproduktionsskadeig Repr med R60, R61, R62, R63 og/eer R64 *Se separate krav for parfumer og enzymer K15 og K21. Repr 1A/1B/2 med H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, Lact. H362 1 Direktiv 67/548/EEC indti den 1. december 2010 og i overgangsperioden Forordning 1272/2008/EEC fra og med den 1. december ( Sikkerhedsdatabad for hver råvare iføge gædende ovgivning i ansøgningsandet, f.eks. biag II i REACH (Forordning 1907/2006/EF). ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

7 K3 Mijøfarige stoffer Stoffer, som er kassificerede mijøfarige iføge forordning 1272/2008/EEC (fra og med den 1. december 2010) eer direktiv 67/548/EEC (indti den 1. december 2010 og i overgangsperioden ), må indgå i produktet med højst: 100 c H c H411+c H412 2,5 % / 100 c R50/ c R51/53 +c R52/53 2,5 % hvor c i er vægtprocentandeen af stoffer med nævnt kassificering i produktet BHT anses for at være kassificeret som R50/53/H410 Zinkforbindeser (kassificerede R50/53 / H410) må dog indgå med højst 25 % i zinksave/-creme, som markedsføres for at indre irriteret hud og kan i disse tifæde undtages fra beregningen. Tensider i rinse-off produkter, kassificeret med H411 eer H412, undtages kravet, forudsat de er et nedbrydeige* og anaerobt nedbrydeige**. * I henhod ti DID-isten. Hvis stoffet icke findes på DID-isten dokumentere i henhod ti testmetode nr. 301 A-F eer nr. 310 i OECD guideines for testing of chemicas eer andre tisvarende testmetoder. ** I henhod ti DID-isten. Hvis stoffet icke findes på DID-isten dokumentere i henhod ti ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eer tisvarende testmetoder, hvor der opnås mindst 60 % nedbrydeighed under anaerobe forhod. ( Redegørese af tensider undtaget fra kravet (mængde, kassificering, nedbrydeighed). ( Redegørese for stoffets mijøfare (akut akvatisk toksicitet, nedbrydeighed og/eer bioakkumuerende egenskaber), enten i form af sikkerhedsdatabad (1907/2006/EF / 2001/58/EEC) eer anden dokumentation. ( Redegørese for mængden (vægt-%) af hhv. R50/53, R51/53 og R52/53 eer H410, H411 og H412 i produktet. Hvis data angående stoffets mijøfarighed (nedbrydeighed, toksicitet og/eer bioakkumuerbarhed) ikke foreigger, bedømmes stoffet iføge worst case (R50/53/H410). K4 SCCS Opinions Anbefainger fra EU s Videnskabeige komité, SCCS Opinions, ska atid føges. I de tifæde at disse er i direkte strid med andre krav i dette kriteriedokument, er det atid det mest restriktive krav, som er gædende. SCCS anbefaing, SCCS/1459/11 on Fragrance Aergens, er undtaget dette krav, dog kan HICC, choroatrano og atrano ikke indgå i produktet. Denne undtagese er gædende indti 30. juni SCCS Opinions kan æses på ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. ( Biag 5 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

8 K5 ( Recept. Stoffer, som ikke må indgå i produktet Føgende stoffer må ikke indgå i produktet eer råvaren: D4 (oktametycykotetrasioxan, CAS ) og D5 (dekametycykopentasioxan, CAS ) Borater og perborater Nitromoskus og poycykiske moskusforbindeser EDTA (Ethyenediaminetetraacetic acid) og dets sate (se dog undtagese for fast sæbe K22) Tricosan Parabener (4-Hydroxibensoesyre og dens sate og estre) Stoffer, som anses for at være (potentiet) hormonforstyrrende iføge EU s rapporter om hormonforstyrrende stoffer (se biag 2 for definition). EU s rapporter om potentiet hormonforstyrrende stoffer kan æses i sin hehed på Stoffer, som af EU er bevet bedømt ti at være PBT (Persistent, bioaccumuabe and toxic) eer vpvb (very persistent and very bioaccumuabe) (se ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Nanomateriae/-partiker K6 ( Recept. Nanomateriae/-partiker Nanomateriae/-partiker (uopøseige eer biopersistente og bevidst fremstiede materiaer med en eer fere eksterne dimensioner eer en intern struktur i størreseordenen nm) må ikke indgå. Undantaget fra dette krav er hydrated siica anvendt som sibemidde i tandpasta. Hvis dokumentation fra SCCS viser, at anvendese af specifikke nanomateriae/-partiker i sobeskyttesesprodukter ikke giver anedning ti uro for sundheden, kan disse nanomateriaer/partiker desuden accepteres som sofiter i sobeskyttesesprodukter. ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Nedbrydeighed og akvatisk toksicitet Ae produkter ska opfyde K7. Produkter, der skyes af med vand umiddebart efter brug (f.eks. shampoo, basam, fast og fydende sæbe, badeskum, skrubbecreme, håndrens ti industrien og rengøringsge) (A) ska opfyde K8 og K9. Andre kosmetiske produkter (B) ska opfyde K10. K7 Tensider Ae tensider uanset funktion ska være et aerobt nedbrydeige og anaerobt nedbrydeige. Dog undtages emugatorer og bødgøringsmider kravet om anaerob nedbrydeighed. For tandpasta gæder dog bot, at ae tensider ska være et aerobt nedbrydeige. Tandpasta må ikke indehode natriumaurysufat (SLS). ( Henvisning ti DID-isten, version godkendt i januar 2007 eer senere versioner. For stoffer, der ikke findes på DID-isten, ska parametrene beregnes ud fra vejedningen i DID-istens part B og tihørende dokumentation præsenteres. DID-iste: Detergent Ingredient Database -iste, se biag 2 for nærmere beskrivese.. ( For tandpasta: Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

9 A) Produkter, der skyes af med vand umiddebart efter brug (f.eks. shampoo, basam, fast og fydende sæbe, badeskum, skrubbecreme, håndrens ti industrien og rengøringsge). K8 anbo (Aerobic Non-Biodegradabe Organics) og annbo (Anaerobic Non-Biodegradabe Organics) Indhodet af organiske stoffer (se dog separat krav K7 for tensider), som ikke er et nedbrydeige iføge biag 2, må ikke overstige grænseværdierne i tabe 2. Kravet gæder produkter, som iføge anvendesesinstrukserne skyes af med vand ige efter anvendesen. For fydende sæbe og håndrens ti brug i industrien må man væge at anvende enten grænseværdien pr. aktivt indhod eer pr. dosis. Samme enhed ska anvendes i K9. Tabe 2 Grænseværdier for anbo og annbo Produkttype anbo (mg/g AI*) annbo (mg/g AI*) Fydende sæbe, håndrens ti industrien, shampoo, brusecreme, basam, badeskum, rengøringsge, skrubbecreme Fast sæbe 5 5 anbo (mg/dosis**) Fydende sæbe 2,5 2,5 Fydende håndrens ti industrien*** 6 6 annbo (mg/dosis**) *Med aktivt indhod(ai) menes mængden (vægt) af ae organiske stoffer, der indgår i produktet, ekskusive ingrediensernes vandindhod. Skure- eer sibemidde i håndvaskemider og skrubbecreme medregnes dog ikke. *En dosis = et fudt tryk i hver dispenser/håndpumpe produktet sæges ti/med (dog mindst 0,5 g). Hvis produktet ikke sæges ti nogen specie dispenser anvendes en standarddosis på 0,75 g for skumsæbe, 1,5 g for øvrig fydende sæbe og 4 g for håndrens ti industrien. *** Det ska stå på produktet, at det er beregnet speciet ti professione anvendese ved ekstra snavsede hænder, eer ignende. ( Beregning af mængden (mg) af anbo og annbo/g AI/dosis. Henvisning ti DID-isten, version godkendt i januar 2007 eer senere versioner. For stoffer, der ikke findes på DID-isten, ska parametrene beregnes ud fra vejedningen i DID-istens part B og tihørende dokumentation præsenteres. DID-iste: Detergent Ingredient Database -iste, se biag 2 for nærmere beskrivese. K9 Kritisk fortyndingsvoumen (CDV) Produktets kritiske fortyndingsvoumen (CDV) må ikke overstige grænseværdierne i tabe 3 for CDV kronisk for den reevante produkttype. Kravet gæder produkter som iføge anvendesesinstruktionen skyes af med vand ige efter anvendesen. For fydende sæbe må man væge at bruge enten grænseværdien pr. aktivt indhod eer pr. dosis. Samme enhed ska anvendes i K8. Tabe 3 Grænseværdier ti CDV Produkttype Fydende sæbe, håndrens ti industrien, shampoo, basam, rengøringsge, skrubbecreme, badeskum CDV kronisk (/g AI*) Fast sæbe CDV kronisk (/dosis**) Fydende sæbe Fydende håndrens ti industrien*** Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

10 Beregningen af CDV er baseret på opysninger om de enkete stoffers giftighed og nedbrydeighed i vandmijøet. CDV angives i iter/g AI eer iter/dosis og beregnes for samtige stoffer i produktet efter formen i biag 8. * Aktivt indhod (AI) ** En dosis = et fudt tryk i hvert dispenser/håndpumpe produktet sæges ti/med (dog mindst 0,5 g). Hvis produktet ikke sæges ti en specie dispenser anvendes en standarddosis på 0,75 g for skumsæbe, 1,5 g for øvrig fydende sæbe og 4 g for håndrens ti professione anvendese. *** Det ska stå på produktet, at det er beregnet speciet ti professione anvendese ved ekstra snavsede hænder, eer ignende. ( Beregning af CDV kronisk for produktet. (Regneark ti beregning kan fås fra Nordisk Mijømærkning). Henvisning ti DID-isten, version godkendt i januar 2007 eer senere versioner. For stoffer, der ikke findes på DID-isten, ska parametrene beregnes ud fra vejedningen i DID-istens part B og tihørende dokumentation præsenteres. DID-iste: Detergent Ingredient Database -iste, se biag 2 for nærmere beskrivese. B) Andre kosmetiske produkter K10 Nedbrydeighed og akvatisk toksicitet Sammenagt mindst 95 vægt-% af de organiske indgående stoffer (UV-fiter i soprodukter og fibermateriaer i vådservietter ikke medregnet) ska være (se dog separat krav K7 for tensider): et nedbrydeige (OECD 301 A-F) og/eer aveste akvatisk toksicitet EC/LC 50 > 10 mg/ og ikke være biotigængeige (movægt > 700 g/mo) og/eer aveste akvatisk toksicitet EC/LC 50 > 10 mg/ og ikke være bioakkumuerende (ogk ow < 4 eer BCF < 500) og/eer aveste akvatisk toksicitet EC/LC 50 > 10 mg/ og være potentiet bionedbrydeige (OECD 302 A-C) ( Beregning iføge ovenstående samt henvisning ti DID-isten. For stoffer, som ikke findes på DID-isten, ska der foretages en redegørese for nedbrydeighed/toksicitet/bioakkumuerbarhed/biotigængeighed iføge biag 2. (Lavest tigængeige EC/LC 50 værdier ska anvendes). Farvestoffer K11 Bioakkumuering Organiske farvestoffer må ikke være bioakkumuerbare iføge biag 2 punkt 4 (BCF<500/ogK ow <4), aternativt ska farven være godkendt ti anvendese i fødevarer. ( Angivese af en eksperimentet bestemt BCF-værdi (biokoncentrationsfaktor) eer ogk ow -værdi (ogaritmisk fordeingskoefficient oktano/vand), se beskrivese i biag 2. Aternativt et E-nummer (tidet nummer i forbindese med godkendese af fødevarer). Biag 3 og 4 kan anvendes. K12 Metaer Barium, by, kviksøv, cadmium, bismut eer hexavaent krom må hver for sig ikke findes i farvestoffer i koncentrationer over 10 ppm (0,001 %). Farvestoffer godkendt ti brug i evnedsmider i henhod ti Kommissionens direktiv 2008/128/EC kan anvendes uden yderigere dokumentation. ( Biag 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet og/eer specificationer/anayseresutat af farven. ( Angivese af E-nummer og/eer erkæring fra everandør af farvestoffet, der bekræfter, at farvestoffet ever op ti renhedskriterierne for farvestoffer ti brug i fødevarer i henhod ti Kommissionens direktiv 2008/128/EC. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

11 Parfumer Krav gæder tiige aromastoffer og parfumestoffer i panteekstrakter. K13 IFRA Parfumer ska tisættes iføge IFRAs retningsinjer. IFRAs (Internationa Fragrance Association) retningsinjer kan æses på ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. K14 Spædbarns- baby- og børneprodukter Parfumer/aromastoffer/parfumestoffer i panteekstrakter må ikke tisættes spædbarns- baby- og/eer børneprodukter. Med spædbarns- baby- og/eer børneprodukter menes produkter, der markedsføres ti eer har ord som spædbarn, baby og/eer børn (<12 år) på etiketten. ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. ( Recept. ( Etiket. K15 Parfume mængde Et parfumestof/aromastof/parfumestof i panteekstrakter, som er bedømt ti at være sensibiiserende med risikosætninger R43 (H317) og/eer R42 (H334), eer som omfattes af de dekarationspigtige parfumestoffer må indgå med højst 0,001 % (10 ppm) i eave-on produkter og højst 0,01 % (100 ppm) i rinse-off produkter. ( Biag 5 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet samt parfumespecifikationer. ( Recept. Konserveringsmidde Disse krav gæder tiige for antibakteriee, desinficerende og mikrobiee stoffer. K16 Anvendese af konserveringsmidde Anvendese af konserveringsmidde ti andet end konservering af seve produktet er ikke tiadt. ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. K17 Bioakkumuering Konserveringsmidet må ikke være bioakkumuerbart iføge biag 2 punkt 4 (BCF<500/ogK ow <4). ( Angivese af BCF-værdi eer ogk ow -værdi, se beskrivese i biag 2. Biag 3 og 4 kan anvendes. UV-fiter K18 UV-fiterets funktion UV-fiter må kun tisættes eave-on produkter og kun for at beskytte forbrugeren ikke produktet. Produkter med UV-påstand ska opfyde K38 (Effektivitet, UVA og UVB). ( Biag 3 og 4 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

12 K19 UV-fiterets mijøegenskaber Ae organiske UV-fitre, der indgår i produktet: må ikke være bioakkumuerbare iføge biag 2 punkt 4 (BCF<500/ogK ow <4) eer ska have en aveste giftighed med EC/LC 50 > 10,0 mg/ ( Angiv en de af nedenstående værdier: BCF-værdi / ogk ow -værdi/aveste EC/LC 50 værdi (Lavest tigængeige EC/ LC 50 værdier ska anvendes). Poymerer K20 Indhod af monomerer Poymerer ska indehode mindre end 100 ppm monomerer måt på nyproduceret poymerdispersion, hvis monomeren er kassificeret som CMR (kræftfremkadende, mutagen, reproduktionsskadeig), se K2 for R-sætninger/ fareangiveser, sensibiiserende med R42 og/eer R43 (H334, H317), mijøfarige med R50/53 eer R51/53 (H410/H411), eer som er potentiet hormonforstyrrende (se biag 2 for definition). ( Angivese af indhodet af restmonomerer i poymeren, som er kassificeret iføge kravet ovenfor, samt erkæring fra poymerproducenten om at kravet opfydes. F.eks. ved hjæp af specifikationer og/eer anayseresutater. Enzymer K21 Kassificering af enzymer Enzymer ska være indkapsede granuater eer i fydende opøsning. Enzymer på puverform må dog anvendes under føgende forudsætninger: Det færdige produkt er et ikke-støvende produkt (udeukker puver/pudder formige produkter og ign.) Manue håndtering af puver enzymer ska foregå i et særigt, afskærmet område (f.eks. vejerum eer stinkskab med udsugning). Der ska være særige arbejdsinstruktioner vedrørende brug af værnemider ved manue håndtering af enzymer samt vedrørende opsaming og bortskaffese af evt spid af enzympuver Ae der håndterer enzymer ska anvende beskyttesesdragt, handsker, maske med støvfiter (minimum: P3 1 støvfiter) og beskyttesesbrier Enzympræparater må tisættes, sev om de indehoder stoffer, der er kassificerede som sensibiiserende med R42 (H334) og/eer R43 (H317). Enzymer må ikke tisættes sprayprodukter. ( Erkæring fra enzymproducent eer opysninger fra sikkerhedsdatabad/ produktbad vedr. enzymets form. Særigt for enzympuver: Dokumentation vedr. håndtering af puverenzymer i produktionen som beskrevet ovenfor. ( Erkæring fra producent af sprayprodukter om at enzymer ikke er bevet tisat, biag 3 kan anvendes. 1 Åndedrætsværn med P3 støvfiter beskytter mod de feste typer sundhedsskadeigt støv. Disse fitre kan beskytte aene mod faste partiker eer både mod faste partiker og væskeformige aerosoer. Fiteret beskytter også mod radioaktivt støv, bakterier og virus (Ref: Branchearbejdsmijørådets håndbog for sikkerhedsgruppen bygge og anæg, 2008). Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

13 1.2 Specifikke krav ti udvagte produkttyper Kravene i dette kapite gæder kun de nævnte produkttyper. Det ska dog betones, at samtige krav i kapite 1.1 også ska være opfydt (se dog differentierede krav ti produkter, der skyes af med vand og øvrige kosmetiske produkter, K8-K10). Kravet opfydes? Fast sæbe K22 Indhod af EDTA og fosfonater i fast sæbe Etyendiamintetraeddikesyre (EDTA) og dens sate (f.eks. CAS nr ) accepteres i fast sæbe. Sammenagt tisat mængde af EDTA og dens sate samt fosfonater må maksimat være 0,6 mg/g AI. ( Beregning af mængden (mg) af EDTA og fosfonater/g AI. Læbeprodukter, tandpasta og mundhygiejneprodukter K23 Aromastoffer, farvestoffer og konserveringsmidde Aromastoffer, farver og konserveringsmidde, som anvendes i disse produkter, ska være godkendt som fødevaretisætningsstof. ( Angivese af E-nummer og/eer erkæring fra everandør af aromastoffer, der bekræfter, at aromaen er godkendt ti at bruge i fødevarer iføge 88/388/EF (EU, 1988). Hårfarver K24 Hårfarver Lawsone (CAS nr ) må ikke indgå i produktet. Hårfarver, som af SCCS er bevet bedømt ti at være sensibiiserende/aergifremkadende må ikke indgå i produktet, uanset at de ikke er kassificerede med R43 (H317) og/eer R42 (H334). ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

14 Hygiejneprodukter, vådservietter K25 Materiae Materiae i vådservietter ska opfyde mindst et af de føgende krav ti reevant fibertype (andre fibertyper kan ikke anvendes): Viskose, non-woven, poymerer (PE, PP, PET): Krav ti reevant materiae i kapite 2 i Nordisk Mijømærknings kriterier for Hygiejneprodukter version 5.0 eer senere. Obs: Kravet omfatter også viskose/non-woven baseret på bambusfiber. Papir/ceuose: Materiaet ska have icens iføge, eer opfyde kravene ti, Nordisk Mijømærknings kriterier for tissuepapir version 4.0 eer senere, eer have icens iføge EU s Ecoabe for tissuepapirprodukter vedtaget 2009 (2009/568/EF) eer senere. Tekstifibre (for eksempe bomud, hør, jute, hamp, bambus): Tekstifibre som anvendes ti Svanemærkede vådservietter, ska have icens iføge, eer opfyde kravene ti Nordisk Mijømærknings kriterier for tekstier version 3.0 eer senere eer EU s Ecoabe for tekstiprodukter 2009/567/EF version jui 2009 eer senere. ( Papir: En kopi af icensen fra Nordisk Mijømærkning eer dokumentation iføge kriterier for tissuepapir version 4.0 eer senere eer kontrakt fra kompetent organ for EU Ecoabe. Tekstifibre: En kopi af icensen fra Nordisk Mijømærkning eer dokumentation iføge kriterier for tekstier version 3.0 eer senere eer kontrakt fra kompetent organ for EU s mijømærkning eer dokumentation iføge kriterier for EU Ecoabe for Tekstiprodukter 2009/567/EF version jui 2009 eer senere. Aternativt for viskose, non-woven, poymerer (PE, PP, PET): Dokumentation iføge kriterier for hygiejneprodukter version 5.0 eer senere, aternativt en kopi af icensen fra Nordisk Mijømærkning med information om godkendt materiae ti Svanemærkede hygiejneprodukter. Rinse-off produkter ti dyr K26 ( Etiket. Parfume og farvestoffer i rinse-off produkter ti dyr Parfume og farvestoffer må ikke indgå i produkter ti dyr som ska skyes af (rinse-off produkter). Produkter ska føge EU s Kosmetikdirektiv, 76/768/EEG, med senere tipasninger (jf. artike 1), og Kosmetikforordningen 1223/2009/EF, når det gæder indgående stoffer og dekaration af indgående stoffer. ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

15 2 Krav ti embaage Kravet opfydes? Ae krav gæder kun primærembaage (= embaage som er udformet på en sådan måde, at de udgør en sagsenhed på sagsstedet for den endeige bruger eer forbrugeren, f.eks. tandpastatube og yderkarton eer 2-pak shampoo og past rundt om dem, dispay eer transportkarton medregnes ikke) inkusive etiket og informationsbad, men ekskusive trykfarve på etiket og informationsbad. K27 Embaage mængde Embaagen ska opfyde føgende beregning. Se mere information og regneeksempe i biag 8. Mere end to ag embaage tiades ikke. Regneark ti beregning fås fra Nordisk Mijømærkning. mf i = materiaefaktor for materiaetype opdet i føgende 4 grupper af materiaer: mf gas = 0,2 mf papir/karton = 0,6 mf pastaminat = 1,1 mf andre materiaer = 1,0 Vægt materiae = vægten af embaagekomponent i (ink. etiket + infobad) i gram rf i = fraktionen af mængden genvundet materiae i forbrugereddet. Vægt pumpe = vægten af eventue doseringspumpe i gram t = returta n = den naturige ogaritme Vo produkt = voumen af produktet i m For dekorativ kosmetik gæder føgende: Σ(V embaage,i +V ikke-genanvendt,i ) 0,80 2* V produkt,tota V embaage,i = vægten af embaagekomponent i V ikke-genanvendt,i = vægten af ikke-genanvendt materiae i embaagekomponent i (hvis der ikke er genanvendt materiae i embaagen, er V ikke-genanvendt = V embaage) V produkt,tota = vægten af det endeige produkt (embaage pus indhod) Bemærk: Som dekorativ kosmetik regnes mascara, eyeiner, eyeprimer, øjenbryniner, øjenskygge, pudder/rouge, conceaer, primer, shine, negeak, æbestift, æbebyant, ipgoss og tisvarende produkter. ( Beskrivese af embaage. ( Vægten af primærembaage og produkt samt beregning iføge ovenstående (Regneark ti beregning fås fra Nordisk Mijømærkning). K28 Type af embaage Ae dee i embaagen ska kunne sorteres hver for sig (papir, karton, past*, meta, gas) uden at værktøj ska anvendes. Dee af bandingsmateriaer, som ikke kan sorteres i ovenstående nævnte kategorier, er ikke tiadt med undtagese af pumpedee. Dette krav gæder ikke trykbehodere eer dekorativ kosmetik. *Pastikaminat accepteres. ( Materiaespecifikation inkusive beskrivese af ae komponenter (kapse, pumpe, åg, osv.). Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

16 K29 Pastembaage Pastembaage (inkusive etiketter), som indehoder PVC eer past baseret på andre typer af haogeneret materiae, må ikke anvendes. Primærembaage af past ska være mærket iføge Kommissionens besutning af 28. januar 1997, 97/129/EF (EU, 1997), ISO 11469:2000, DIN 6120, de 2 eer tisvarende. Kapser og pumper samt embaage ti dekorativ kosmetik er dog undtaget krav ti mærkning. ( Biag 6 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. ( Mærkning kontroeres ved embaageprøve/vareprøve/biede på embaage/kontrobesøg. K30 Metaembaage Metaembaage må kun anvendes i sprayfasker/drivgasfasker ti hårstyingprodukter og barberskum. Smådee af meta, f.eks. dee i en håndpumpe eer forsegingsfoie over mundingen er tiadt. Metadee kan anvendes i dekorativ kosmetik, hvis mængden af meta ikke over stiger 15% af embaagevægten. Spej er ikke tiadt som de af embaagen. ( Embaageprøve/vareprøve/biede på embaage/kontroeres på stedet. K31 Papir, karton eer papembaage Embaagepapir/-karton/-pap må ikke være beget med korgas. ( Biag 6 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. K32 Doseringsanordning Embaagen ska udformes såedes at optima dosering ettes, f.eks. ved at åbningen ikke er for stor eer at doseringspumpe, dispenser eer ignende etter korrekt dosering. Ti fydende sæbe må ingen pumpe eer dispenser, der sæges i forbindese med produktet, give mere end 2 g sæbe pr. fudt tryk For håndrens ti professione anvendese (der ska stå på produktet, at det er beregnet speciet ti professione anvendese ved ekstra snavsede hænder, eer ignende) må ingen pumpe eer dispenser, der sæges i forbindese med produktet, give mere end 5 g. pr. fudt tryk ( Beskrivese af doseringsanordning og vejningsresutat af fydende sæbe/ håndrens pr. fudt tryk. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

17 3 Krav ti forbrugeropysning Kravet opfydes? K33 Indhodsdekaration Der ska være en indhodsdekaration på produktet i henhod med kosmetikdirektivet 76/768/EEG og/eer kosmetikforordningen 1223/2009/EF. ( Etiket eer embaageprøve. K34 Informationstekst På føgende produkter ska føgende eer tisvarende informationstekst angives på etiketten: Undgå at komme bomud eer papir med produktet på i toiettet eer aføbet. Læg det i skradespanden i stedet. Et piktogram kan også accepteres: Rengøringsprodukter, f.eks. rengøringsotion og mider ti fjernese af øjensminke Negeakfjerner Vådservietter På føgende produkter ska føgende eer tisvarende informationstekst angives på etiketten: Undgå at komme udøbet/kasseret produkt i toiettet, aføbet eer skradespanden. Afevér det på genbrugsstationen som farigt affad i stedet. : Negeak Negeakfjerner Kontakt Nordisk Mijømærkning for de informationstekster, der gæder for det aktuee and. ( Etiket eer embaageprøve. K35 Informationstekst - Sobeskyttesesprodukter Sobeskyttesesprodukter ska være forsynet med en vejedende dosering og have føgende eer tisvarende informationstekst på etiketten (iføge 2006/647/EF, EU, 2006): Den mest effektive beskyttese mod soens stråer er at hode sig i skyggen eer være ikædt tøj. Det er vigtigt, at den anbefaede dosering føges, eers opnår man ikke den forventede beskyttese. Påfør cremen ofte så du er beskyttet hee tiden, især når du sveder eer når du har badet og tørret dig. Kontakt Nordisk Mijømærkning for de informationstekster, der gæder for det aktuee and. Mærkning af sobeskyttesesprodukter med SPF-faktor ska føge Kommissionens anbefaing af 22. september 2006 (EU, 2006), og føgende dekaration ska angives på produktet: Sobeskyttesesfaktor 6 og 10: Lav beskyttese Sobeskyttesesfaktor 15, 20 og 25: Medium beskyttese Sobeskyttesesfaktor 30 og 50: Høj beskyttese Sobeskyttesesfaktor 50+: Meget høj beskyttese ( Etiket eer embaageprøve. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

18 K36 Markedsføringspåstande/product caims Hvis det på produktet angives, at der indgår økoogiske stoffer, ska det tydeigt fremgå, hvor stor ande, i vægtprocent, af de sammenagte indgående stoffer, som er certificeret som økoogiske. Det ska tiige angives efter hviket system, råvaren er certificeret. Der angives for eksempe med føgende tekst: Indhod af økoogiske indgående stoffer i produktet: x % eer med angivesen af % indhodet i parentes i INCI-isten. Det præcise indhod kan angives, aternativt kan intervaer i tabe 4 anvendes. Kun hvis der er dokumentation for, at de indgående stoffer er økoogiske, kan disse påstande anvendes ti produktet. Tabe 4 Faktisk indhod (%) Interva som kan anvendes (%) < 0,1 <0, <1 1-5 < < < < < < < >75 ( Etiket samt certifikat for de økoogiske ingredienser. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

19 4 Krav ti effektivitet/kvaitet Kravet opfydes? K37 Effektivitet/kvaitet Produktet ska have en tifredsstiende effektivitet/kvaitet. Dette kan vises ved at foretage en reevant test. Testen ska som minimum indehode testning af de egenskaber, produktet markedsføres med. Hvis der findes en anerkendt test (se f.eks. K38 for sobeskyttesesprodukter), ska denne anvendes. For de øvrige produkter kan en test være ansøgerens interne kvaitetstest, en forbrugertest med mindst 10 uafhængige testpersoner eer en test, hvor man sammenigner med et igeværdigt produkt, for eksempe en triangetest. Coipas retningsinjer for Efficacy Evauation of Cosmetic Products ska føges. ( Beskrivese af testen inkusive den vagte metodik samt testresutatet. Hvis en forbrugertest anvendes, ska en kopi af de udfydte og underskrevne testrapporter sendes ind. Desuden ska en rapport, der beskriver hvike og hvor mange, der er bevet udspurgt samt en sammenfatning af resutaterne vedægges. ( Biag 3 eer tisvarende erkæring udfydt og underskrevet. Særige krav ti sobeskyttesesprodukter K38 Effektivitet, UVA og UVB For sobeskyttesesprodukter ska det dokumenteres, at Kommissionens anbefaing af 22. september 2006 eftereves med hensyn ti effektiv beskyttese mod både UVB og UVA. ( Beskrivese af testen samt testresutat. Særige krav ti tandpasta K39 Effektivitet, fuor Tandpasta ska indehode fuor iføge de nationae anbefainger for fuorindhod. Hvis tandpastaen er fuorfri eer har et avere fuorindhod end anbefaet, ska der være bevis for at effekten aigeve svarer ti en norma fuortandpastas effekt. Dette dokumenteres ved videnskabeige pubikationer, anbefaing af ekspert (tandæge) og in-vivo test. ( Recept eer kopi af pubikationer, anbefainger og testresutat iføge ovenstående. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

20 5 Kvaitets- og myndighedskrav Kravet opfydes? For at sikre at Svanens krav opfydes ska føgende rutiner være impementerede. Hvis producenten af et kosmetisk produkt har et certificeret mijøstyringssystem iføge ISO eer EMAS, hvor føgende rutiner er impementerede, er det tistrækkeigt, at en revisor fra et akkrediteret certificeringsorgan bekræfter, at kvaitets- og myndighedskravene er bevet impementeret. K40 Love og forordninger Licensindehaveren ska sikre, at reevante gædende ove og bestemmeser føges på samtige produktionssteder for det Svanemærkede produkt. Herunder sikkerhed, arbejdsmijø, mijøovgivning og anægsspecifikke vikår/koncessioner. Ingen dokumentation kræves, men Nordisk Mijømærkning kan inddrage icensen, hvis kravet ikke opfydes. K41 Ansvarig for Svanen Der ska findes en person på virksomheden, der er ansvarig for at Svanens krav opfydes samt en kontaktperson, der har forbindese ti Nordisk Mijømærkning. ( Organisationsstruktur, der viser de ansvarige for ovenstående. K42 Dokumentation Licenshaveren ska kunne fremvise en kopi af ansøgningen samt fakta- og beregningsmateriae (inkusive testrapporter, dokumenter fra undereverandører og ignende) for den dokumentation, som sendes ind i forbindese med ansøgningen. Kontroeres på stedet. K43 Det kosmetiske produkts kvaitet Licenshaveren ska garantere, at kvaiteten af det Svanemærkede kosmetiske produkt ikke forringes i øbet af icensens gydighedstid. ( Rutiner for at udarbejde og ved behov varetage rekamationer/kager angående kvaiteten på de Svanemærkede kosmetiske produkter. K44 Panagte ændringer Panagte produktmæssige og markedsmæssige ændringer, der påvirker Svanens krav, ska skriftigt meddees Nordisk Mijømærkning. ( Rutiner, der viser hvordan panagte produktmæssige og markedsmæssige ændringer håndteres. K45 Uforudsete afvigeser Uforudsete afvigeser, som påvirker Svanens krav, ska skriftigt rapporteres ti Nordisk Mijømærkning samt journaiseres. ( Rutiner, der viser, hvordan uforudsete afvigeser håndteres. K46 Sporbarhed Licensindehaveren ska kunne spore de Svanemærkede kosmetiske produkter i produktionen. ( Beskrivese/rutiner for hvordan kravet opfydes. Svanemærkning af Kosmetiske produkter (24)

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER PROFF guide DANA LIM A/S Københavnsvej 2 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk ACRYL FUGEMASSER Anvendese Hærdesyste Tisat fungicid

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk MSPOLYMER FUGEMASSER Produkt Anvendese Hærdesyste

Læs mere

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien Lexmark X548 farveaser MFP serien Farveøsninger ti produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548-serien Lexmark X548-serien forsyner meemstore arbejdsgrupper med fremragende udskrivningsfunktioner, produktivitetsøsninger,

Læs mere

Smart udskrivning. Fremragende farver.

Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Designet ti din trave arbejdsgruppe: Lexmark C950de indehoder A3- farveudskrivning i professione kvaitet,

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

Biocidforordningen Tema møde. August 2012

Biocidforordningen Tema møde. August 2012 Biocidforordningen Tema møde August 2012 Program 1. Velkomst 2. Ændringer fra biociddirektivet til biocidforordningen v/jørgen Larsen og Niels Bukholt 3. Spørgsmål 4. Eventuelt Status for vedtagelse af

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( ".~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>:

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( .~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>: Vekommen ti Gru ndejerforeningen Æbeparken r------ - -- _.--- - - ( ".~ '------. s.>: Indhodsfortegnese..Vekomst 2.Bestyrese 3.Forsikring 4.Dekaration 5.Dekarationsrids 6.Bygningstegning 7.Bepantningspan

Læs mere

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV VI HAR GJORT DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Som forældre ønsker man, at skabe de bedste vilkår for sine børn. Fra første færd bliver de små påvirket af en

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Fygt propeer pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Hvor rent er vandet du ska pumpe? Hvor rent er væsken du ska pumpe? Er det het fri for pantevækst, fibre, stykker af pastik eer tøj og kude? Har du

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FARLIGE Undgå kemikalier i dit hjem Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten Få et kemikaliefrit hjem INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

FOR FREMTIDENS SKYLD

FOR FREMTIDENS SKYLD FOR FREMTIDENS SKYLD DERMA - FOR FREMTIDENS SKYLD Din hudpleje er et nemt sted at starte, hvis du vil ha en renere og sundere hverdag. Vælger du at pleje din hud uden brug af parfume, parabener og farvestoffer,

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l ----- N R., ~1 A R T S 9 9 Nyttig baggrundsviden om mijø! " Vor fæes fremtid" Denne serie med foreøbig 6 forskeige titer er udgivet med støtte fra fonde og firmaer. Derfor den ave pris. Anmederne skrev

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Marie Louise Holmer Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag om kemi og graviditet - 8. april 2011 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu MEETING PLANNER Radisson Bu Scandinaia ote, Aarhus C, denmark ekommen ti RAdiSSon bu ekommen Radisson Bu Scandinaia ote er Århus største hote og byens mest naturige mødested. oteet er Sanemærket og har

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Side 2 af 24 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig og positiv miljømærkning

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere