Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog om miljø og marketing i virksomheder"

Transkript

1 Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, ffentliggøre rapprter g indlæg vedrørende frsknings- g udviklingsprjekter inden fr miljøsektren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan ffentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk fr Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indhldet udgør et væsentligt indlæg i debatten mkring den danske miljøplitik.

3 Indhld 1 FORORD FORMÅL PROJEKTGRUPPEN FØLGEGRUPPE 5 2 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER LITTERATURGENNEMGANGEN INTERVIEWRUNDEN VÆRKTØJER 10 3 INDLEDNING BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET PROJEKTETS GRUNDLAG PROJEKTFORLØBET 15 4 LITTERATURSTUDIET MARKEDSFØRING OG PRODUKTUDVIKLING AF GRØNNE PRODUKTER GENERELT ERFARINGER VEDRØRENDE MARKEDSFØRING AF ALTERNATIVT ENERGI MARKEDSFØRING AF MILJØLEDELSE MARKEDSFØRING AF MÆRKER OG MÆRKNINGSORDNINGER Blmsten g svanen Energy Star Blauer Engel Andre medier INNOVATION OG MARKEDSFØRING 20 5 MODELLER MODEL 1 BEST PRACTICE MODELLEN Skridt 1: Indsamling af inputs Skridt 2: Beslutning m knkret prduktudvikling Skridt 3. Validering af beslutning Skridt 4 Ændringer i prjektet undervejs Skridt 5 Planlægning af lancering g markedskampagner Skridt 6 Løbende mnitrering af effekten Skridt 7 Evaluering MODEL 2 - TILBAGE PÅ SPORET 26 6 KORTLÆGNING VHA. INTERVIEW I VIRKSOMHEDER RESULTATER FRA INTERVIEWS Hvrdan bruges miljø i frbindelse med salg/markedsføring? - Miljøcertificering Hvrdan bruges miljø i frbindelse med salg/markedsføring? - Miljømærker Hvrdan bruges miljø i frbindelse med salg/marketing prdukter, sm i sig selv udgør en miljøfrdel Er miljø et frkert signal? Psitive erfaringer med miljø sm salgsargument 31 3

4 6.2 ORGANISATORISKE FORUDSÆTNINGER FOR EFFEKTIV GRØN MARKEDSFØRING YDERLIGERE FORUDSÆTNINGER OG BARRIERER 32 7 VÆRKTØJER FIND KUNDEFORDELENE Præsentatin af værktøjet Eksempel på brug af værktøjet Erfaringer fra afprøvning af værktøjet JUSTER MILJØSYSTEMET Præsentatin af værktøjet Erfaringer fra afprøvning af værktøjet TÆNK KUNDERNES KUNDER Præsentatin af værktøjet Erfaringer fra afprøvning af værktøjet SALG TIL IKKE-TEKNIKERE Præsentatin af værktøjet Erfaringer fra afprøvning af værktøjet MARKEDSFØRING I DEN LILLE VIRKSOMHED Præsentatin af værktøjet Erfaringer fra afprøvning af værktøjet 41 Bilag A Litteraturhenvisning Bilag B Interviewguide Bilag C Rapprtmakr 4

5 1 Frrd 1.1 Frmål Frmålet med dette prjekt har været at analysere barrierer g muligheder fr at anvende miljø sm salgsargument. I den frbindelse er der fretaget en litteraturanalyse samt en interviewrunde. Interviewrunden har mfattet virksmheder med salg til såvel private sm prfessinelle samt virksmheder, der fungerer sm underleverandører i en prduktkæde. På baggrund af analysen er der udviklet 5 værktøjer til hjælp fr virksmhedernes salgsarbejde (værktøj 1-5). Analysedelen af prjektet viste, at der var 5 meget frskellige typer af barrierer g muligheder. De 5 værktøjer retter sig derfr md disse frskellige behv. De 5 værktøjer er efterfølgende afprøvet på en række virksmheder. Erfaringerne fra denne afprøvning indgår i rapprten. 1.2 Prjektgruppen Prjektet er gennemført i periden 1/ / med tilskud fra Miljøstyrelsen. Prjektet er gennemført sm et samarbejde imellem fire virksmheder: Brandy Kntakt: Christian Brylle, tlf , ECO Huse Kntakt: Drte kardel, tlf , Miljøpartner Kntakt: Mette Pedersen, tlf , Rix Management Kntakt: Peter Rix, tlf , 1.3 Følgegruppe Der har til prjektet været tilknyttet en følgegruppe bestående af: Mariane Hunum, Miljøstyrelsen (frmand fr følgegruppen) Tina Sternest, Dansk Industri Nils Thrup, Grundfs 5

6 6 Niels Sørensen, LO Annette Krmann, DNV B Gjetting, Center fr Ledelse Klaus R. S. Steensen, HTS Kirsten Schmidt, DK-teknik

7 2 Sammenfatning g knklusiner Frmålet med dette prjekt har været at analysere barrierer g muligheder fr at anvende miljø sm salgsargument. Prjektet har gennemløbet følgende faser: I første fase er der fretaget en gennemgang af litteraturen vedrørende miljø sm salgsargument. I anden fase er der fretaget en interviewrunde til en række danske virksmheder fr at indhente deres erfaringer med at anvende (eller ikke anvende) miljø sm salgsargument. På den baggrund identificeredes 5 frskellige typer af barrierer, sm kan gøre det vanskeligt fr virksmhederne at få markedsmæssig kredit fr deres miljøarbejde. Derfr blev der i fase 3 udviklet 5 frskellige praktiske værktøjer - svarende til de 5 typer af barrierer. Disse 5 værktøjer blev afslutningsvis afprøvet i en række frskellige virksmheder. 2.1 Litteraturgennemgangen Der har været fretaget litteraturstudier g søgningen inden fr følgende emner: Markedsføring g prduktudvikling af grønne prdukter generelt Erfaringer vedrørende markedsføring af alternativ energi. Her er frtrinsvis tale m amerikanske studier. Der er naturligvis frskel på markedsføring af energi g andre prdukter på grund af de prblemstillinger, vedrørende bl.a. infrastruktur, der knytter sig til salg af energi. Men det er til gengæld et relativt velbeskrevet mråde ikke mindst i USA Markedsføring af miljøledelse Markedsføring af mærker g mærkningsrdninger Innvatin g markedsføring. Dette emne er taget med, frdi miljøaktiviteter afgjrt er at betragte sm innvatin. Det var tankevækkende, at den viden, der findes med hensyn til msætning af innvatin til markedsværdi, strt set ikke ser ud til at være anvendt i litteraturen vedrørende miljø g markedsfrhld. Resultaterne af litteraturgennemgangen kan krt sammenfattes således: Prduktet eller ydelsen skal matche et behv hs kunden g vel at mærke et behv, sm kunden anerkender sm et reelt behv. Prduktudvikling g miljøaktiviteter skal finde sted i stadig dialg med markedet Markedsføring skal give kunderne klare svar på, hvad prduktet gør fr dem Markedsføring skal ikke tage udgangspunkt i miljøet, men i kundens behv. 7

8 Når det drejer sig m innvatin g prduktudvikling afhænger fiask eller succes i høj grad af virksmhedens kultur g rganisatin. Virksmheder med traditin fr vidensdeling g tværfagligt samarbejde har større chancer fr succes, især hvis der gså er traditin fr at lære af fejl frem fr at finde syndebukke. Derfr er det gså afgørende, at virksmhedens miljøarbejde ikke fregår isleret i miljøafdelingen, men i løbende dialg med alle øvrige funktiner i virksmheden herunder salg g marketing. Sm en afsluttende bemærkning vedrørende litteraturstudiet skal det fremhæves, at de mest psitive resultater markeds- g innvatinsmæssigt ser ud til at blive nået der, hvr miljøfrhld håndteres på lige fd med alle andre frhld. Blandt miljøaktører har der nk være en tendens til at pfatte miljø sm nget ganske nyt g anderledes, hvilket har betydet, at en lang række faglige håndværk g discipliner er blevet genpfundet i en særligt grøn udgave g uden brug af de erfaringer, der i øvrigt var at hente på netp dette mråde. 2.2 Interviewrunden Frmålet med interviewrunden var at få belyst følgende spørgsmål: Hvrdan ngle virksmheder i dag arbejder med krdinering af miljø salg/marketing Hvem der har taget initiativ til indsatsen Hvem der er invlveret i dialg g samarbejde Hvilke barrierer virksmheden har knstateret ved de frsøg, der er gjrt Hvad virksmhederne har fået ud af dette (øknmisk g andre frdele) Hvrdan virksmhedens rganisatiner indrettet fr at understøtte denne udvikling. Der er fretaget interviews efter følgende mdel: Interviews af en større gruppe virksmheder frdelt på: Salg til prfessinel slutbruger Salg i prduktkæde, hvr slutbrugeren er prfessinel Salg til privat slutbruger Salg i prduktkæde, hvr slutbrugeren er privat. Virksmhederne er udvalgt inden fr tre grupper: Miljøcertificerede virksmheder Virksmheder med miljømærkede prdukter Virksmheder hvis prdukter bare udgør en miljøfrdel eksempelvis styring/vervågning af prcesser, der er meget ressurcekrævende, hvis de ikke styres rdentligt. Resultaterne fra interviewrunden peger samstemmende på, at miljø sm generelt salgsargument ikke er gangbart fuldstændigt på linie med resultaterne fra litteraturgennemgangen. 8

9 Med hensyn til markedsværdien af miljøcertifikater g miljømærker er der gså str enighed: Der sælges ikke mere på grund af et miljøcertifikat. Derimd kan det være en frudsætning fr at kmme på tale sm mulig leverandør i ngle brancher g på ngle markeder. Men når den prfessinelle kunde så skal vælge mellem de mulige leverandører, der alle har miljøcertifikat, efterspørges fte langt mere detaljeret g knkret miljøinfrmatin m prduktet. Virksmheder med miljømærkede prdukter har i ngen grad samme plevelse. Efterspørgslen efter miljømærkede prdukter afhænger meget af prdukt, branche g marked, men det er stadig kun et mindretal af kunderne, der aktivt efterspørger mærkede prdukter. Og når den endelige købsbeslutning skal tages, er der andre faktrer, der fte vejer tungere. Hvrdan bruges miljø så i salg g marketing? De virksmheder, der har psitive erfaringer, peger på følgende: Miljøfrhldene angår selve prduktet g kan versættes til frdele fr kunden. Det kan være øknmiske frdele, mere praktiske frdele (eksempelvis kan håndteres sm almindeligt affald eller frudsætter ikke brug af værnemidler), eller funktinelle frdele. Det betyder typisk, at der ikke bruges mange rd på miljøet i salg/marketing. Det er prduktinfrmatinen, der er afgørende, g her integreres miljøfrhldene men msat til frdele fr kunden. Prduktinfrmatinen kan gså bestå af service i frm af dkumentatin g rådgivning før g efter salg. Miljø frstået sm en generel hldning eller værdi er ikke salgbart i sig selv. Det gælder gså, når fkus er på branding. Et brand kan sagtens indehlde miljø, men da sm ftest sm en selvfølgelighed i frhld til det image, virksmheden har pbygget. Miljøargumenter fungerer altså mest effektivt i frhld til salg/marketing, der hvr miljøfrhldene er msat til frdele fr kunden g indgår i den almindelige prduktinfrmatin g rådgivning. Det er kendetegnende fr de virksmheder, der har haft succes med grøn markedsføring, at de: Har traditin fr samarbejde mellem salg/marketing g eksempelvis prduktin, prduktudvikling g miljøfunktin Har traditin fr at invlvere prduktin, prduktudvikling g miljøfunktin i den direkte kundekntakt; enten sm faglig back-up fr salg/marketing, sm undervisere på kundeseminarer.l. eller sm rådgivere ved større prjektsalg eller særligt kundedefinerede prduktiner Definerer g arbejder med miljø ikke sm en abstrakt hldning eller værdi men sm sund frnuft, hvr ejerskabet er dybt frankret i hele rganisatinen. Da miljøfrhld anskues sm praktiske frdele i 9

10 virksmheden internt, bliver det gså ulige meget lettere at msætte miljøfrhld til frdele fr kunden uanset m vi taler salgsargumenter eller prduktudvikling med miljøfkus Har traditin fr systematisk planlægning af salg/marketing g rganisatrisk sikring af den nødvendige back-up Har traditin fr systematisk pfølgning g videnpsamling vedrørende alle frhld relateret til salg, marketing, kundeservice etc. Har traditin fr videndeling g udviklet praktisable rutiner fr det Har kendskab til g frståelse fr de enkelte funktiner g afdelingers rller Har frmået at versætte kravet m markedsfkus internt i virksmheden til et praktisk anvendeligt g generelt accepteret krav. Med andre rd: alle funktiner g afdelinger frstår, hvad dette krav betyder fr netp dem i netp deres funktin Har traditin fr en fkuseret styring af udviklingsprcesser værktøjer Såvel litteraturgennemgangen sm interviewrunden viste altså, at der er en række frudsætninger med hensyn til prduktet, miljøarbejdet, rganisatinen g salg/markedsføringen, der skal være på plads fr at sikre markedsmæssig succes. En nærmere analyse af de virksmheder, der ikke havde haft succes med at bruge miljø aktivt i markedsføringen, eller sm på frhånd havde valgt det fra, viste, at der var 5 gde grunde eller barrierer. Til hver af disse 5 barrierer blev der efterfølgende udviklet et værktøj, der gså er blevet afprøvet i prjektet. Der er tale m følgende værktøjer: Find kundefrdelene. En del af de virksmheder, vi har talt med i interviewrunden, har peget på, at den eneste salgsparameter, der kan anvendes fr deres prdukter, er prisen, da prdukterne ligner knkurrenternes til frveksling kvaliteten er den samme, alle er miljøcertificerede sv. sv. Det er ikke specielt fr salg af miljø i bred frstand; det er barrierer, der fte ptræder i en salgsafdeling. Det vigtigste værktøj i denne sammenhæng er et sælgertræningsværktøj, der træner sælgerne i at identificere kundebehv g versætte prduktegenskaber til kundefrdele g situatiner, hvr denne frdel vil være relevant fr kunden. Værktøjet er blevet afprøvet i en miljøcertificeret virksmhed, sm har frsøgt flere frskellige tilgange til den grønne markedsføring uden den stre succes Juster miljøsystemet En del virksmheder har i interviewrunden påpeget, at kunder g marked stiller krav, der ikke har med miljø at gøre. Miljøsystemet kmmer derfr til at leve sit eget stille liv uden egentlig krdinering med virksmhedens frretnings- g markedsstrategier. 10

11 Hvis systemet skal verleve i disse virksmheder, er det vigtigt, at det kmmer til at spille en mere aktiv rlle, g at det tager hånd m andet end rent virksmhedsinterne frhld eksempelvis spildevand eller emissiner til luft. Værktøjet er en hjælp til at få krtlagt fkusmråder bredt i virksmheden g versætte dem til miljøfrhld, hvr relevant. Værktøjet er afprøvet i t virksmheder. Erfaringerne er i begge tilfælde, at det var muligt at finde prblemstillinger g fkusmråder, sm uden at hakke hæle g klippe tæer kunne versættes til miljøaktiviteter Tænk kunders kunder Indsatsen i prduktudvikling, salg g markedsføring skal rettes imd de kvantificérbare frdele kundens kunder vil pleve, dette ud fra en tese m at bistår man sine kunder i at løse deres kunders prblemer vil man pleve en præference i beslutningssituatinen. Værktøjet er afprøvet i t virksmheder med psitive erfaringer, først g fremmest frdi det giver helt nye vinkler på prduktudvikling g markedsføring, men gså frdi det giver kunden en helt anden mulighed fr at markedsvurdere et ptentielt prdukt, inden der tages beslutning m køb Salg til ikke teknikere En del af de prdukter, der klart udgør en miljøfrdel, er tekniske prdukter, der sm regel sælges af teknikere til teknikere. Her interesserer man sig slet ikke fr frdele, fr kunden ved gdt, at der er frdele ved prduktet; ellers ville han slet ikke være på udkig. Kunden skal altså ikke vælge, m der skal købes, men alene hvilken leverandør, der skal vælges. Men mange af disse prdukter kunne med frdel gså sælges til andre kunder. Det kunne være den miljøansvarlige i virksmheden; det kunne være den energibevidste frbruger eller den øknmiansvarlige. Her skal salget bare starte et andet sted. Denne kunde skal ikke vælge mellem frskellige leverandører. Kunden skal pdage, at der er frdele ved at købe. Her er det altså ikke teknik, men kundefrdele, der skal i højsædet. Værktøjet går derfr i al sin enkelthed ud på at tvinge den tekniske sælger til at versætte til ikke-teknik. Værktøjet er afprøvet i tre virksmheder. Erfaringerne er psitive i den frstand, at der er identificeret nye markedsmuligheder g nye kundegrupper. Men det er nk et åbent spørgsmål, m værktøjet kan bruges sm gør-detselv-værktøj fr virksmhederne Markedsføring i den lille virksmhed Mange miljøalternative prdukter udspringer fra små iværksættere. Typisk er det svært fr dem at få fdfæste på markedet. Værktøjet består i al sin enkelt hed i en klassisk markedsanalyse men skåret til sm ngle spørgsmål, der kan svares enkelt på. Værktøjet er afprøvet på t små virksmheder. Erfaringen er helt klart, at det ikke er et gør-det-selv-værktøj. Eller rettere det er det måske nk, men målgruppen er frkert. Når virksmhedsejeren ( det er det fte) selv besvarer spørgsmålene i værktøjet,, kmmer der ikke ny viden frem. Sm salgsfremmende værktøj har 11

12 det altså ingen effekt i gør-det-selv-udgaven; heller ikke fr virksmheder med et klart vækstptentiale. Til gengæld er det gså under afprøvningen eftervist, at der kan identificeres nye markeder g kundegrupper g salgsstrategier. Men det frudsætter altså, at virksmheden tilføres ny viden eller nye perspektiver udefra. 12

13 3 Indledning 3.1 Baggrunden fr prjektet Dette prjekt handler m de mange ressurcer, penge g arbejdstimer, en del virksmheder har investeret i miljøfrbedringer af prdukter g prcesser i bred frstand. Indledningsvis skal det slås fast, at der er mange gde grunde til, at virksmhederne har investeret i miljø, ligesm der er mange frskellige måder at gøre det på. Ngle har frbedret deres anlæg g prcesser altså typisk virksmhedsinterne frhld. Det kan der i ngle sammenhænge være gd øknmi i, fr andre har det været en udgift, men så kan der være andre frdele. Andre har frbedret deres prdukt på en eller anden vis. Ngle har gjrt det fr at slippe af med indhldsstffer, der frventedes at blive frbudt eller reguleret på anden led. Det kan betyde en øget pris eller et mindre dækningsbidrag, men på den anden side er disse virksmheder gså på frkant, når det frventede indgreb kmmer. Andre har frbedret deres prdukter fr at pnå en mærkning eller fr at leve p til krav til grønne indkøb, g så er der dem, der mener, at et miljøgennemtænkt prdukt hører med til det kvalitetskncept, de nu lever efter. Endelig er der virksmheder, der har miljøfrbedret deres prdukter på baggrund af et certificeret miljøledelsessystem. Men uanset hvad virksmheden har gjrt g hvrfr, skal pengene helst hjem igen på en eller anden led. Fr ngle er det meget nemt, frdi et miljøledelsessystem eksempelvis sikrer, at der er meget styr på frbrug af energi, vand g råvarer eller prduktinen af affald g spildevand. Hører man til de energitunge eller affaldsgenererende virksmheder, kan investeringerne g de daglige driftsudgifter på miljøsiden måske hentes hjem alene ved at hlde snr i sådanne frhld. Men fr langt de fleste virksmheder ser tingene lidt anderledes ud. Selv m rdnede miljøfrhld betyder færre udgifter på ngle frnter, skal en del af investeringen hentes hjem ver salget. Det er der ikke nget nyt i; knkurrencefrdelene har været brugt sm salgsargument fr miljøinitiativer de sidste mange år. Spørgsmålet er så, m virksmhederne så faktisk får hentet dele af deres investeringer hjem ver salget. Det er naturligvis meget afhængig af branche g de knkrete miljøinitiativer, virksmheden har taget, men generelt er der nk enighed m, at det er gået nget trægt. Hvrfr det så er gået sådan, er der mange meninger m. Ngle mener, at efterspørgslen efter miljøfrbedrede prdukter eller prdukter fra miljøfrnuftige virksmheder ikke fr alvr kmmer i gang, før den bliver hjulpet på vej af frbud, afgifter g stram styring af de ffentlige indkøb. 13

14 Andre mener, det er miljøbevidstheden generelt, der skal højnes. Endelig er der dem, der peger på, at virksmhedernes salg g marketing ikke har været klædt på til at bruge virksmhedernes miljøaktiviteter aktivt i markedet, g at en bedre dialg mellem virksmhedens funktiner vil være væsentlig fr at få gavn af virksmhedens miljøaktiviteter på markedet. Det skal understreges, at der ligger sandhed gemt i alle tre frklaringer. Når det er vigtigt at understrege, er det frdi, dette prjekt tager udgangspunkt i den sidste frklaring. Det gør det, frdi det er her, virksmhederne selv kan gøre nget. Frbud, påbud g afgifter ligger uden fr virksmhedernes arbejdsmråde. Og selv m man sm virksmhed gdt kan gøre sit til at påvirke generelle hldninger til miljø, så er det nk en lidt fr langsigtet plan i frhld til at få håndgribelig værdi ud af sine investeringer på krt sigt. 3.2 Prjektets grundlag Målet med dette prjekt er altså at hjælpe virksmhederne med at msætte miljøinvesteringer til salg. Der er identificeret en række interne barrierer i virksmhederne. Disse er beskrevet således: Det rigtige miljøfkus prduktudvikling g miljøfrbedring skal basere sig på såvel miljøfaglige g tekniske inputs sm inputs fra markedet vedrørende kundeønsker. Det sker desværre alt fr fte, at dialgen mellem miljø/prduktudvikling g salg/marketing først begynder, når miljøarbejdet er verstået, g prduktet er færdigudviklet. Manglende versættelse af de nye egenskaber ved prduktet til markedsrelaterede salgsargumenter internt i virksmheden. Miljø/prduktudvikling giver en række tekniske inputs, sm salg/marketing selv må frsøge at versætte til relevante kundefrdele; derved går mange relevante frbedringer g frdele tabt. Manglende frståelse af samspillet mellem virksmhedens frskellige funktiner. Miljø/prduktudvikling mener fte, at deres pgave er løst, når prduktet er markedsklart. Omvendt mener salg/marketing ikke, at de skal tage ver, før der freligger et færdigt prdukt. Manglende verblik ver de rganisatriske g ressurcemæssige knsekvenser af prduktudvikling g markedsføring af det nye prdukt. Hvilken viden skal eksempelvis kundeservice, rdremdtagere eller serviceteknikere have m det nye prdukt fr at sikre, at kunden plever den styrke, prduktet besidder i frhld til knventinelle prdukter? Manglende systematisk pfølgning i g rapprtering bagud fra salg/marketing Hvilke argumenter virker? Hvilke virker ikke? Hvrfr sælger det nye prdukt? Hvrfr sælger det ikke? Også her er der brug fr, at de frskellige funktiner i virksmheden ikke bare giver slip, men at eksempelvis miljø/prduktudvikling frstår, at de skal bidrage med nye vinkler g nye salgsargumenter sm en løbende prces, der på den anden side gså kan give inputs til den løbende prduktudvikling. 14

15 Manglende viden internt i rganisatinen m, hvad miljø egentlig er. Miljø/prduktudvikling ved det naturligvis gdt, men fr de øvrige funktiner bliver det fte frstået sm nget image eller grøn idealisme. Uden frståelsen af de knkrete kundefrdele g uden det nødvendige prduktkendskab bliver infrmatinen til kunden alt fr uknkret det gælder salg/marketing, men det gælder gså alle de andre funktiner, der kmmer i kntakt med kunden. 3.3 Prjektfrløbet Første fase i dette prjekt har været en litteratursøgning hvilke erfaringer findes allerede beskrevet med hensyn til at sælge miljø. Litteraturstudiet gennemgås i kapitel 1. Hvrdan kmmer man fra tegnebrdet til en markedssucces? Inden fr prduktudvikling er der gennem årene udviklet en række mdeller. De peger alle sammen på, at det er vigtigt at kble teknik g marked fra de allerførste streger på tegnebrdet. Dette gælder, uanset m det drejer sig m prduktudvikling fra bar mark eller m små justeringer af prdukter g prcesser. I kapitel 2 gennemgås krt 2 mdeller fr prduktudvikling eller justering. Den første mdel er en idealmdel. Den beskriver et frløb, hvr alle virksmhedens funktiner er invlveret g spiller sammen fra dag 1. I virkelighedens verden sker det ikke så tit. Mdel 2 beskriver derfr, hvrdan virksmheden sikrer sig, at alle relevante funktiner kmmer til at spille sammen, når man er halvvejs gennem et udviklingsfrløb, sm alene er blevet drevet af en enkelt afdeling eller funktin. Anden fase af prjektet har været en interviewrunde. En række virksmheder er blevet interviewet m deres salgsstrategier, deres miljøarbejde g deres erfaringer med at anvende miljø sm salgsargument. Resultaterne fra interviewrunden gennemgås i kapitel 3. På basis af erfaringerne fra prjektets 2 første faser blev der i fase 3 udviklet 5 frskellige værktøjer til hjælp til virksmhedernes salg. Disse værktøjer er siden blevet afprøvet på en række virksmheder. De 5 værktøjer bliver præsenteret i kapitel 4, sm gså indehlder sammenfatningen af resultaterne fra afprøvningerne. 15

16 4 Litteraturstudiet Igennem tiderne er der skrevet uhyre meget m emner sm grøn markedsføring, grønne frbrugere, miljøkrav i prduktkæder etc. Det har naturligvis ikke været muligt at gennemgå al denne litteratur. Nu frhlder det sig sådan, at mange analyser g rapprter blt bekræfter tidligere analyser g rapprter, g vi har derfr valgt først g fremmest at søge efter litteratur, der kunne bidrage ed nye indfaldsvinkler eller ny viden. Der har været fretaget litteraturstudier g søgningen inde fr følgende emner: Markedsføring g prduktudvikling af grønne prdukter generelt Erfaringer vedrørende markedsføring af alternativ energi. Her er frtrinsvis tale m amerikanske studier. Der er naturligvis frskel på markedsføring af energi g andre prdukter på grund af de prblemstillinger, vedrørende bl.a. infrastruktur, der knytter sig til salg af energi. Men det er til gengæld et relativt velbeskrevet mråde ikke mindst i USA Markedsføring af miljøledelse Markedsføring af mærker g mærkningsrdninger Innvatin g markedsføring. Dette emne er taget med, frdi miljøaktiviteter afgjrt er at betragte sm innvatin. Det var tankevækkende, at den viden, der findes med hensyn til msætning af innvatin til markedsværdi, strt set ikke ser ud til at være anvendt i litteraturen vedrørende miljø g markedsfrhld. En versigt ver anvendt litteratur kan ses i bilag 1. Her følger en krt gennemgang af de vigtigste resultater delt p efter emne. 4.1 Markedsføring g prduktudvikling af grønne prdukter generelt. Michael Jay Plnsky (se versigten i bilag 1) har defineret grøn markedsføring således: Green r Envirnmental Marketing cnsists f alle activities designed t create and facilitate any exchanges intended t satisfy human needs r wants, such that the satisfactin f these needs and wants ccurs, with minimal detrimental impact n the natural envirnment. Udgangspunktet er altså, at prduktet eller ydelsen skal matche et behv hs kunden g vel at mærke et behv, sm kunden anerkender sm et reelt behv. Det er der enighed m litteraturen rundt. Spørgsmålet er så, hvem der er målgruppen fr den grønne markedsføring. Her er der ligeledes enighed m at skelne mellem 2 målgrupper: 16

17 Den mørkegrønne g Den lysegrønne, sm gerne vil tage hensyn til miljøet, hvis alt andet er lige. Internatinal Institute fr sustainable develpment (se versigten i bilag 1) vurderer, at markedet fr prdukter henvendt til meget miljøbevidste frbrugere udgør cirka 2% af det samlede nrdamerikanske marked. Det understreges, at aktiviteter på dette mørkegrønne marked frudsætter langvarige, tillidsfulde relatiner med frbrugerne g deres rganisatiner. Og det påpeges i øvrigt, at det er et svært nichemarked, hvr salget fte skal fregå ad særlige kanaler, ligesm markedsføring skal gennemføres i særlige medier. Med hensyn til det øvrige marked fr grønne prdukter knkluderes: Prduktudvikling g miljøaktiviteter skal finde sted i stadig dialg med markedet Pris, kvalitet g tilgængelighed er vitale fr verlevelse Markedsføring skal ikke tage udgangspunkt i miljøet, men i kundens behv. En str del af litteraturen vedrørende grøn markedsføring har taget udgangspunkt i markedsføring til private frbrugere. Der findes dg gså analyser af salg g marketing på business-t-business-markedet. Jane Ottman (Se versigten i bilag 1) er en af dem, der har erfaringer med begge dele. Hun knkluderer bl.a.: Prduktudvikling g miljøaktiviteter skal finde sted i stadig dialg med markedet Markedsføring skal give kunderne klare svar på, hvad prduktet gør fr dem Markedsføring skal ikke tage udgangspunkt i miljøet, men i kundens behv. Jane Ottman skriver bl.a.: Hw many times have yu heard a teacher say: If yu leave the rm with nly ne thing learned, let it be this! This teacher f srts ffers yu the number ne lessn f green marketing. It s culled frm watching t many well-intended, perfectly useful green prducts fail in the marketplace time and time again. The Lessn: Envirnmental attributes alne will nt sell n the mass market! The marketing f a prduct be it green r nt, needs first and fremst t address the needs f the cnsumer. Remember it this way: Nbdy ges t the stre t buy a bx f envirnment. They want t get their clthes clean. And if the bx f laundry detergent desn t wrk better, cheaper, r smell prettier, it s nt ging t fly ff the shelf n matter hw kind it is t the planet. It s gt t get thse clthes clean. Nw, this desn t mean that the green aspects dn t cunt. They play a very imprtant but secndary rle in marketing. They help attract the grwing legins f green cnsumers, and they can tip the scales in yur favur when all else is equal. The mst successful green marketers knw that the qualities that make prducts green ften translate int superir cnsumer benefits. They knw the trick is t market these cnsumer benefits in rder t set prducts abve the cmpetitin. (Lessn frm the Green Graveyard: Fcus n the cnsumer, by Jacquelyn A. Ottman) 17

18 Nadine M. Pst (se versigten i bilag 1) har set nærmere på erfaringerne med salg af miljøhensynsfulde byggematerialer i USA: Her har man plevet en markant udvikling til frdel fr de miljøhensynsfulde prdukter. Årsagen er et skift i salgs- g marketingparadigmet: I dag sælges ikke på mærker g certifikater, men på sund frnuft g gd øknmi. Nadine M. Pst frklarer mange grønne prdukters fiask på markedet således: Peple are trying t sell green and sustainability instead f the benefits f a develpment. 4.2 Erfaringer vedrørende markedsføring af alternativt energi Sm nævnt i indledningen til dette kapitel er der her tale m amerikanske erfaringer vedrørende salg af eksempelvis vindmølleprduceret energi til såvel private frbrugere sm virksmheder. I starten var der en række barrierer, der skulle håndteres på en eller anden led. Det drejede sig først g fremmest m: Kundernes frestillinger vedrørende frsyningssikkerhed i relatin til de alternative ydelser Den lidt højere pris Kundernes frestillinger vedrørende de helt nye g ukendte leverandører Besværet ved at skifte energileverandør Frestillingerne vedrørende frsyningssikkerheden g ukendskabet til leverandørerne kunne der gøres nget ved. Besværet ved at skifte energileverandør kunne der gså ændres på. Men prisen var en barriere, der skulle verkmmes. Det viste sig, at denne barriere i høj grad hang sammen med: Kundernes mistr til, at den alternative energi nu gså var alternativ g dermed grøn. Kunderne har lidt fr fte plevet, at det grønne ikke var så grønt endda, derfr er det vigtigt med en eller anden frm fr uvildig kntrl g efterfølgende dkumentatin. Kunderne kan gdt se frnuften i den alternative energi, men hvrfr fre de ekstra penge på et alternativt prdukt, når mit valg alligevel ikke kan ses i det samlede glbale energi- g klimaregnskab. Derfr er det vigtigt knkret at synliggøre, at selv det individuelle gør en frskel. 4.3 Markedsføring af miljøledelse Myndigheder på flere niveauer har gennemført kampagner, der skulle markedsføre miljøledelse. Det viser sig dg, at disse kampagner alle er rettet md virksmheder fr at markedsføre ideen m at indføre miljøledelse. Derimd ser det ikke ud til, at man har arbejdet med at markedsføre eller synliggøre miljøledelse ver fr miljøcertificerede virksmheders kunder eller samarbejdsparter. Det er egentlig tankevækkende, fr et væsentligt argument i de samme myndigheders kampagner fr miljøledelse ver fr virksmhederne er netp markedsfrdelene. Det ser ud til, at markedsføringen af miljøledelse ver fr de miljøcertificerede virksmheders kunder g samarbejdsparter kun kmmer til udtryk i frbindelse med prmvering af grønne indkøb, g da kun sm en mulig parameter, såfremt en ptentiel leverandør ikke har miljømærkede prdukter. 18

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere