Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov"

Transkript

1 Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1

2 Forord Det har været et spændende år. Specielt for folkeskolen. Lidt for spændende kunne mange mene, men det er tydeligt, at det nu ikke længere er muligt at forestille sig, at den pædagogiske praksis ikke har en normativ side. Den er altid normativ, og det viser dette år helt evident. Evident betyder i åndsvidenskaben ikke, at noget kan eller skal bevises, men at det netop ikke behøver at bevises, fordi det ville stride mod alt fornuft ikke at kunne se, hvad der er helt tydeligt, evident. Debatten om folkeskolen i 2014 har kastet os ud i diskussioner om de normative sider af pædagogikken. I betragtning af, at vi lever i et samfund, der kalder sig demokratisk, har der været en larmende stilhed fra mange af de centrale aktørerne i skolereformen. Det kan for eksempel undre, at de pædagogiske professorer, der har været en stor del af folkeskole- og læreruddannelsesreformen, ikke har syntes, at sagen var vigtig nok til åbent at blive debatteret; i forhold til den kritik der er også er blevet fremsat fra forskellige sider.med den kritik, der er vigtig for at få sagen belyst tilstrækkelig og få en folkelig forankring. Både for at få sagen ordentligt belyst, men også for at sikre en folkelig forankring af reformerne. Dette julenummer af Nyt Dansk Udsyn indledes med Brian Degn Mårtenson og Thomas Aastrup Rømers kritik af aktuelle ansvarlige aktører i skolereformen. De to forfattere skal begge takkes for at have holdt kritikken i live. En kritik, der risikerer helt at forsvinde p.g.a. frygt, udbrændthed og afmagt i den pædagogiske profession. Dernæst peger friskolelærer Anders Finderup på fejls betydning for elevers lærings- og dannelsesproces og vender hermed anerkendelsesbegrebet på hovedet. Er det omsorgssvigt ikke at have fokus på elevernes erkendelse af egne fejl? Herefter bringer Iben Valentin Jensen et uddrag af en efterladt tekst af tidligere højskoleforstander Hans Henningsen, der prolematiserer det historieløse samfund. Så indfører Maja R. Ekebjærg os i sine overvejelser om Nietzsche i forbindelse med hendes pædagogiske filosofiske studier og sluttelig har jeg valgt at trykke et brev fra Jørgen Gleerup, hvor han udfolder Batesons bidrag til undervisningsbegrebet. Nyt Askov ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår, og takker enhver, der har læst og bidraget med bøger og artikler i år. Endnu engang også et tak til Ole Diemer for at levere de fotos, som altid kompenserer for dette tidskrifts alt for simple tekniske form. Med venlig hilsen og god læselyst Iben Benedikte Valentin Jensen 2

3 (Foto: Ole Diemer) Glæderlig jul og godt nytår! 3

4 Indholdsfortegnelse: Katastrofal ensretning af den pædagogiske forskning Af Brian Degn Mårtensson og Thomas Aastrup Rømer.5 Hvilken betydning har fejl for elevernes mulighed for at indgå i lærings-og dannelsesprocesser? Af Anders Kjeld Finnerup 10 Samfundet har fået hukommelsestab! Af Iben Benedikte Valentin Jensen..23 Vor skat er, hvor erkendelsens bikuber står Af Maja Rosengren Ekebjærg..27 Pædagogiske refleksioner mellem undervisning og livsoplysning Af Jørgen Gleerup..33 4

5 (Foto: Ole Diemer) Katastrofal ensretning af den pædagogiske forskning Af Brian Degn Mårtensson og Thomas Aastrup Rømer Uddannelses- og forskningsministeriet har besluttet, at den pædagogiske forskning skal koordineres bedre, og derfor blev der sidste år nedsat et såkaldt Forum for Koordination af Uddannelsesforskning, der skulle se på sagen. Forummet har i efteråret 2014 sammen med konsulentfirmaet DAMVAD udsendt en rapport med tilhørende anbefalinger, der viser, hvor skabet fremover skal stå; nemlig, ved hele det forskningsmæssige begrebsapparat, i en ren og ukritisk bekræftelse af de igangværende reformer af læreruddannelsen og folkeskolen. Ministeriet skriver følgende på dets hjemmeside i forbindelse med rapporten: Der er behov for mere praksisnær pædagogisk forskning, som kan bruges af lærerne i det daglige arbejde. Derfor bør 5

6 skoleforskningen koordineres bedre. Forum for Koordination af Uddannelsesforskning kommer med ti anbefalinger til at understøtte bedre skoleforskning. Vi har intet imod, at forskning kan bruges i folkeskolen, men er kritiske over for, at forummets anbefalinger entydigt prioriterer en forskningsstrategi, hvis afledte skolepolitik i forvejen er ved at lægge skolen øde. Hvis endnu flere af de aktuelle midler bruges på en strategisk forskning, der skal understøtte folkeskolereformens opgør med formål, dannelse og kundskab, så bliver vi som nation blot endnu dummere under vajende faner. Det bør derimod være et mål, at så meget forskning som muligt er fri fra politisk omklamring, så vores lærere får begreber at tænke med og kan stå imod, når Kommunernes Landsforening kommer blafrende med deres anonyme elendighed. Forummet mener nøjagtig det samme som eksempelvis professor Jens Rasmussen og forskningschef Andreas Rasch-Christensen, der har afgørende indflydelse på både skole- og læreruddannelsesreform, og det er jo nok fordi, de to herre er centralt placeret i selve Forummet. Det kommer derfor ikke som nogen overraskelse, at forummet mener, at uddannelsespolitikken skal understøtte en forskning, der bakker op om netop de to herres reformer. Det er et lukket kredsløb. I forvejen er mange forskningsmidler afsat til ph.d.-rådet, hvor Rasmussen og Rasch-Christensen i parentes også sidder, og som også i høj grad skal legitimere skolereformen, ligesom professionshøjskolernes forskningsmidler pr automatik også vil læne sig kraftigt op af aktuelle skolepolitiske prioriteringer. Vi er med andre ord i en situation, hvor "forskningen" nødvendigvis må sige, at politikken har ret, simpelthen fordi det er politikken, der stiller spørgsmålene. F.eks. kan man læse følgende formulering, der i hele begrebsapparatet følger de uddannelsespolitiske reformer slavisk: Der er i Danmark behov for en styrket forskningsindsats inden for: - og læringsstrategier betydning af social baggrund Det er med andre ord helt tydeligt, at den pædagogiske forskning blindt skal servicere den førte detailpolitik. Der er ingen videnskabelighed og ingen pædagogik i foretagendet. Det er ren mekanik. 6

7 Tilsvarende er det også klart, at undervisningsministeren vil have en forskning, der underlægger sig policy. I august 2014 udgav vores undervisningsministerium sammen med konsulentfirmaet Rambøll nemlig en række publikationer, der præsenterer det, man forestiller sig, er pædagogisk viden. Her kan man læse om ofte amerikansk-engelsk betitlede koncepter og programmer, der forbedrer elevernes sociale og emotionelle kompetencer og deres læseforståelse i det sædvanlige måleinferno. Det hele er selvfølgelig modelleret efter skolereformens prioriteringer, hvorved man havner i en ren cirkelslutning: Forskningen viser, at skolereformen var en god ide, selvom skolereformen jo var udgangspunktet for selve forskningen. I følgeteksten til de seks foldere beskriver ministeriet formålet med det hele, der reducerer pædagogisk forskning til at finde metoder til at score på skolereformens indikatorer, og læreren reduceres til en såkaldt slags læringsmedarbejder: Hvordan gennemføres en anvendelsesorienteret undervisning, der øger elevernes udbytte, eller på hvilke måder kan trivslen i en klasse konkret styrkes? Hvordan kan strategier til problemløsning løfte matematikundervisningen, og hvilke metoder kan være hensigtsmæssige til at skærpe elevernes læseforståelse i dansk? Der er mange forskellige veje til at øge elevernes læring og trivsel, og der er inspiration at hente i seks nye praksisrettede publikationer, som Undervisningsministeriet har fået udarbejdet. Der er ganske vist lidt staffage om, at publikationen er til inspiration og fri debat, men det betyder intet. Igen og igen udbasunerer publikationerne, at "forskningen viser" dette og hint på en måde, der slet ikke tager højde for videnskabelig frihed, forskningsmæssig pluralitet eller dansk lærertradition. Den forskning, der henvises til, har ingen rødder i pædagogisk teori og den er i bur hos et meget smalt forskningsparadigme. Sagen er, at en lille gruppe uddannelsesforskere, som ofte er de mere interesserede i fx organisatoriske forandringsprocesser eller statistik, har skrevet sig ind under ministeriets og Rambølls banale definition af pædagogisk forskning. Alligevel kan vi nu se denne parentes omtalt som "forskningen" i ministerielt bestemt ental. Det er dybt problematisk og tilmed en grov underkendelse af den pædagogiske videnskabs selvstændighed og tradition. Publikationerne er 7

8 således slet ikke en hjælp eller et oplæg til en kvalificeret debat om lokal praksis. De er vildledende og ødelæggende. Hvis regeringen pludselig mener, at bestemte projekter er det samme som "forskningen" i bestemt ental, så har vi som land og kulturkreds et problem. Hvis man som myndighed har brug for at formidle forskning, må man enten ekstremt tydeligt fra start tilkendegive, at man kun har udvalgt en bestemt forskningsmæssig niche eller i det mindste antyde et kendskab til bredden i forskningslandskabet. I ministeriets foldere har man blot en kort slutbemærkning om, at man har anvendt forskning af høj kvalitet, der har direkte kobling mellem indsats og effekt. Al forskning indebærer til- og fravalg, og selv Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning vedkender sig, at deres reviews baseres på normative prioriteringer. Man kan ikke bare vælge tilfældige eller tidsligt populære synspunkter, og ministerielt kalde det "forskningen" og slet ikke i en kontekst, hvor man med skolereformen udstikker en rå og ekstremistisk retning for skolen, der omdanner undervisning til læring og som omdanner skolen til et læringscenter. Hvis man vil diskutere mere polemisk er sagen en anden, men det er der jo slet ikke tale om her. God og seriøs forskning er ikke en kogebog, der understøtter skiftende regeringers tilfældige programmer. Derimod skal den være nysgerrig, kritisk og mangfoldig og løbende kultivere sine spørgsmål. Den pædagogiske forsknings fornemmeste opgave er at være kvalificeret uenig med sig selv, og det har alle mulige pædagogiske forskere fra nær og fjern på alle mulige måder også været, men det overses totalt i de omtalte publikationer. Samtlige nyere reformer på uddannelsesområder fokuserer på at bekæmpe tænkning og dannelse og ensrette praksis efter stramt styrede læringsmaksimerende principper, der lukker munden på den danske skoletradition. Snart vil vi også se, at forskningen kan vise, at alting går fremad. Måske fremmer det ligefrem trivslen, fordi vores lærere og pædagoger slipper for at tænke selv. Men det hele er bare et lille bur. (Brian Degn Mårtensson, er cand. pæd. i pædagogisk filosofi og ansat på UC Sjælland. Thomas Aastrup Rømer er lektor på Århus Universitet, og begge er markante bloggere i folkeskoledebatten) 8

9 Referencer: Undervisningsministeriet (2014): Seks publikationer om undervisning med fokus på trivsel og læring. Kbh: UVM. Forefindes online på DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Sep/ Seks-publikationer-med-viden-om-undervisningmed-fokus-paa-laering-og-trivsel DAMVAD (2014): Kortlægning af forskning i læring i dagtilbud, grundskole og overgange til ungdomsuddannelserne. Kbh: DAMCAD.com. Forefindes online på Uddannelses- og forskningsministeriet (2014): Anbefalinger fra Forum for koordination af uddannelsesforskning. Kbh: UFM. Forefindes online på 2014/anbefalinger-fra-forum-fra-uddannelsesforskning.pdf 9

10 Hvilken betydning har fejl for elevernes mulighed for at indgå i lærings-og dannelsesprocesser? Af Anders Kjeld Finnerup Jeg har valgt at skrive om fejl og mangler. Ikke som et negativt begreb, men som en vigtig kilde til forståelse af skolens elever og som en nødvendig del af elevernes lærings- og dannelsesproces. Indenfor den naturvidenskabelige verden er det en didaktisk og erkendelsesmæssig pointe at lede efter fejl. Da det er igennem dem, at ny viden og nye teorier udvikles. Det er derfor heller ikke muligt at tale om endegyldige sandheder indenfor naturvidenskaben men blot stadier af oplysthed. Vi befinder os lige nu i et vadested i forhold til den danske måde at lave skole på. Det er lidt over et år siden, at samtlige lærer blev lockoutet, for efterfølgende ved lov at få nye arbejdstidsregler trukket ned over sig. Dertil præges skoledebatten i stadig stigende grad af tests. Vi præsenteres løbende for nye Pisaresultater, eleverne skal løbende gennem nationale test og med John Hatties indtog skal vi lærere helst kun benytte os af synlig læring. Samtidig ligger vi i stadig under for reformpædagogikkens tanker om trivsel og anerkendende pædagogik. Jeg er bange for, at den anerkendende pædagogik ofte bliver til ynk og medlidenhed frem for pædagogisk praksis. Det er min antagelse, at ovenstående har resulteret i, at fejl er blevet til noget udpræget dårligt i vores aktuelle skolepraksis. Fejl er noget, som skal skjules eller allerhelst rettes hurtigt. Min tese er, at det vil være kvalificerende for den pædagogiske praksis, hvis skolen blev et sted, hvor fejl og mangler blev imødekommet og ligefrem dyrket. At begrebet anerkendelse betød en reel anerkendelse af elevens fejl og et ønske om at forbedre dem i tryghed. I indeværende skoleår havde jeg en lærerstuderende i praktik i faget biologi. I starten af en time bad hun en elev om, at forklare hvordan nerverne fungerer. Eleven svarede åbenlyst forkert. Men i stedet for at kommentere elevens forståelse af det faglige indhold, bekræftede praktikanten elevens fejlantagelse. I den efterfølgende snak med praktikanten fortalte hun, at 10

11 hun godt registrerede, at eleven tog fejl. Fordi hun gerne ville anlægge en anerkendende tilgang til eleverne, var hun bange for at påtale fejl. Jeg er bekymret for at ovenstående eksempel fra min egen virkelighed, blot er et blandt mange. Jeg tror, at der mange steder ses bort fra elevernes fejl og mangler i anerkendelsens hellige navn. Den professionelle lærer. Det er min oplevelse, at lige meget hvilken diskurs der vælges, så nævnes læreren som regel som den vigtigste faktor for elevernes udvikling og læring. Det er derfor også væsentlig for denne opgaves pointer at undersøge hvilken viden og forskning, der ligger til grund for at læreren kan opretholde en professionel praksis. Denne undersøgelse bygger jeg på Erling Lars Dales tanker i Pædagogik og professionalitet (Dale 1998). Hovedpointen i Erling Lars Dales bog er at den professionelle lærers virksomhed skal præges af de tre kompetenceniveauer: Jeg vil fokusere på faktorer indenfor første kompetenceniveau, som omhandler gennemførelse af undervisningen. Dale definerer undervisning med følgende citat: Ved undervisning forstås altså et socialt organiseret system for målrettet læring. Det vil altså sige at undervisning ikke er hvad som helst. Det kræver fokus og mål, som virker hensigtsmæssig for den læring jeg som lærer ønsker, at mine elever opnår. For at kunne udføre en rationel undervisning, skal læreren både kunne lave mål for sin undervisning, identificere, sortere, samt realisere værdierne for undervisningen og være sensitivt til stede. I dette ligger et krav om, at læreren kan se sig selv og sine handlinger udefra. Hvis jeg ønsker at lave en undervisning, som tilgodeser og anerkende elevernes fejl og mangler, er det derfor nødvendigt at kigge på de handlinger, jeg laver i min pædagogiske praksis. Hvis jeg, som i mit eksempel i denne artikels indledning, glemmer at påtale tydelige fejl ved eleven, så viser min handling, at fejl er ligegyldige og i værste fald irrelevant for elevens læring. Heri ligger også en bevidsthed om hvilken pædagogisk tradition, som er til stede på skolen som institution. Altså ikke blot i mit lukkede klasserum Som lærer skal jeg også have indsigt i de mange dagsordener, der er på spil i enhver undervisningssituation. Hvis jeg ønsker at opbygge en undervisning, som tvinger elevernes fejl frem, skal jeg være bevidst om, at dette ønske kan stride mod elevens grundlæggende behov for anerkendelse i børnegruppen. Det forklarer Dale ved hjælp af den tyske professor i pædagogik Thomas Ziehe: 11

12 Behovet for at blive anerkendt af dem (éns jævnaldrende, red.) kan være større end behovet for anerkendelse i forhold til læreren og i forhold til at lære noget nyt, til at udvikle en kompetence, som andre ikke har. Hvis jeg vil etablere en undervisning med aktiviteter som understøtter en kultur, der tilgodeser fejl, arbejder jeg måske imod elevernes naturlige behov for intern anerkendelse i børneflokken. Så er jeg nødt til at tvinge dem til at ændre kriterierne for denne anerkendelse, så anerkendelsen ligger i fejl-dyrkningen. Dale retter en skarp kritik af traditionerne i den anerkendende pædagogik, fordi de uhensigtsmæssigt, lægger op til eftergivenhed. Her vil jeg kort indskyde, at med mit fokus på fejl er det vigtigt ikke at lade potentielle fejl modsvares af straf, som Dale også påpeger. Han opsætter sanktioner som alternativer til straf, hvilket er et bevidst udtryk for relationen mellem forventningerne og adfærden Dermed skelner han mellem den pludselige, uventede straf og den forventelige naturlige sanktion efter en ugerning. Hele grundlaget for min opgave er at anerkende elevernes fejl og eleverne som fejlende mennesker. Som pædagogisk professionel er mine handlinger nødt til at repræsentere de værdier jeg opstiller for min undervisning. Derfor kan den pludselige afstraffelse ikke anvendes, da den fremmer underdanighed, hvilket ikke er min ønskede værdi for undervisningen. Modsat er jeg nødt til at gøre brug af sanktioner for at understøtte elevernes læreproces. For eksempel ved direkte brud på indgåede aftaler. Hvis jeg ikke gør dette, risikerer jeg at den underliggende værdi for min undervisning bliver ligegyldighed eller ligefrem patologisk. Dette vil jeg uddybe i det følgende. Dale udfolder begrebet patologisk undervisning, for at markere modsætningen til den pædagogisk vellykkede undervisning. Han definerer det med følgende citat: Det patologiske i skolen kendetegnes af, at læreren ikke forklarer, at han eller hun ikke fortæller betydninger, ikke spørger, retter og får eleverne til selv at forklare, til selv at kunne handle ud fra lærte mønstre. Det ser jeg, som et klart opråb til en hver lærer om at tage pædagogisk ansvar. Hvis ikke 12

13 læreren forklarer og retter eleven, så vil undervisningen patologisere altså sygeliggøre eleven. Undervisningen bør have som mål, at eleven selv kan forklare sig, blive bevidst om egne fejl og rette dem. Derved opbygger læreren en undervisning som opfordrer eleven til selvvirksomhed. Som afslutning på dette afsnit vil jeg kort problematisere, at Dale argumenterer for, at skolen i dag er præget af eftergivenhed og patologisering.. Dette skyldes. at undervisningen i dag præges af tre tydelige tendenser. Det ene er, at succeskriteriet for god undervisning er fravær af konflikt, det næste er reformpædagogikkens psykologi, hvor læreren ikke fastsætter indvielse i skolefaget, men higer efter at tilpasse skolefaget til elevens hverdag uden for skolen. Den sidste tendens er elevens behov for anerkendelse af klassekammeraterne. Hvis Dale har ret i denne antagelse, og det oplever jeg desværre til dels at han har, så mener jeg at det er af største nødvendighed at genoverveje vores pædagogiske praksis. Succeskriteriet for god undervisning bør være at møde og løse eventuelle konflikter. Konflikter opstår som regel på baggrund af fejlantagelser. Det være sig både faglige og sociale konflikter. Hvis disse fremprovokeres og analyseres tror jeg eleverne vil opnå større udbytte af undervisningen. Dette skal selvfølgelig ske ved at indføre eleverne i den kunstige virkelighed skolen er..et pædagogisk rum, hvor viden og erfaring, som eleven ikke møder naturligt i sin dagligdag præsenteres. John Hattie Et højaktuelt bud på de overvejelser den professionelle lærer bør gennemtænke, er de tanker John Hattie har præsenteret i sin bog Synlig læring. Hattie har igennem et omfattende forskningsarbejde analyseret over 900 undersøgelser af forskellige tiltag i skolen. Derved kan han sætter tal på, hvor effektfulde de forskellige tiltag er på undervisningen. Ethvert tiltag har en effekt, men et tiltag med en effektstørrelse mindre end 0,4, vil have meget ringe indflydelse på undervisningen. Som eksempel beretter Hattie, at effekten af lektier, ifølge hans undersøgelser er 0,29 og derfor ikke særligt effektivt. Tallet 0,4 er gennemsnittet af de forskellige tiltags effekt, hvilket Hattie har valgt som rettesnor. Her skal man huske forskerens valg i den empiriske undersøgelse. Hattie bruges i det danske skolesystem, fordi han er forsker. Men i enhver analytisk undersøgelse vælges der et fokuspunkt og en 13

14 synsvinkel. Hattie skriver, at en nøglepræmis for god undervisning er, at læreren har et kritisk blik på sin egen rolle i undervisningen. Den mest virkningsfulde måde, lærere kan tænke over deres rolle på, er at se sig selv som evaluator af deres effekt på eleverne. Det vil sige at læreren bruger evidensbaserede undersøgelser til at forklare deres undervisning. Dette læser jeg, som en videretænkning af Dales kompetenceniveauer til en professionel lærergerning. Dale beskriver tanker og overvejelser, som er nødvendige for, at læreren kan reflektere over sin undervisning. Hatties kombinerer blot dette med evidensbaseret viden. Det, som Hattie altså har til fælles med Dale, er en vished om at god undervisning kommer af dygtige lærere, som handler bevidst og reflekterer over deres undervisning. Når gode lærere, som jeg hævdede i Visible Learning (Hattie, 2009, 2224),ser læring finde sted eller ikke finde sted, intervenerer de på velovervejede og meningsfulde måder, for at ændre læringens retning mod at nå forskellige fælles, specifikke og udfordrende mål. Hvis elevens fejl og mangler skal få betydning for elevens dannelses- og læringsproces, så skal de bruges bevidst. Undervisningens skal struktureres, så det bliver trygt og måske ligefrem relevant for eleven at fejle. Dette understøttes yderligere i følgende citat: Et trygt miljø for eleven (og for læreren) er et miljø, hvor fejl bliver hilst velkomne og opmuntret fordi vi lærer så meget af fejl og af den feedback, der følger af at gå i den forkerte retning eller ikke bare at gå uhindret i den rigtige retning. På samme måde har læreren selv brug for at befinde sig i et trygt miljø for at lære af andre om effekten eller det modsatte af deres undervisning. Her beskriver Hattie fejlen, som noget direkte lærerigt, hvis den kobles med en ordentlig feedback. Dette gælder for eleven, men også for læreren. Hvilket jeg tolker med Dales perspektiv på traditionen i institutionen. Hvis institutionen ikke tydeligt viser en tradition, hvor 14

15 fejl er velkomne for elever og lærer, så bliver den svær at fremtvinge. Modsat kan det være nødvendigt at bruge tvang til at få den igennem. Det kan i værste fald betyde at den pågældende skole enten har et undertrykkende eller et patologisk miljø. Jeg ser derfor ingen tegn i Hatties bog på, at fejl ikke hører til i skolen. Tværtimod, den gode læring opstår der, hvor lærere formår at skabe et trygt miljø, hvor fejl hilses velkomne. Dette sker dog kun, hvis man på skolen har en tradition for at anerkende fejl, både ved elever og lærere. Det kræver altså en ledelse, som kan holde fokus og skabe trygge rammer for læring, hos elever og lærer. Rammer hvor fejl er tilladte. Med denne viden er det ærgerligt, at Hattie bruges som noget, der skal ændre hele skolen, som vi kender den. Især når der ikke ser ud til at komme noget nyt og direkte brugbart ud af hans bog. Og ydermere, når Hattie selv og andre med ham gør meget ud af at pointere, at der er klar forskel på et pædagogisk perspektiv og en opskrift. Det var måske på tide, at vi begyndte at snakke om læringens og undervisningens indhold, frem for form og udførelse. Den professionelle pædagogiske praksis I det følgende vil jeg kigge på hvilken viden og forskning, som er med til at konstituere den professionelle pædagogiske praksis. Jeg henter min teori fra almenpædagogikken, som samler viden fra forskellige videnskaber, som psykologi og sociologi, samtidig med at den bygger sine egne videnskabsteoretiske begreber ovenpå. Et væsentligt kendetegn ved den almen pædagogisk videnskabsteori er de pædagogiske antinomier, som er grundlæggende modsætninger i den pædagogiske praksis. Disse modsætninger kan ikke løses, men kræver handling af de pædagogiske professionelle. En helt grundlæggende antinomi er Kants beskrivelse af forholdet mellem frihed og tvang i skolen i von Oettingens Pædagogiske Paradoks: Hvordan kultivere jeg friheden ved tvangen? Jeg skal vænne min elev til at tåle en tvang mod hans frihed og samtidig selv lede ham i at bruge sin frihed godt. (Oettingen 2001) Dette spændingsfelt eksisterer overalt i den pædagogiske virkelighed og især i relation til min problemstilling. Jeg er nødt til, som pædagogisk ansvarlig, at tvinge eleven til at vedkende sig sine fejl og lære af dem, for at de kan udvikle sig til bevidste, myndige mennesker. Dette kommer ydermere til udtryk i John Deweys tanker om den negative erfaringsproces. Han beskriver, at elevens læringsproces først går i gang, når denne erfarer, at dens verden bliver 15

16 problematiseret. Eleven besidder en vis forudviden og først i det øjeblik eleven erfarer, at denne viden ikke slår til, opstår muligheden for at nye læringsprocesser kan gå i gang og ny læring kan opstå. I en professionel pædagogisk praksis er jeg derfor nødt til at tvinge eleven ud i problematikker, som ikke kun bekræfter deres forudviden. Hvis eleverne skal have det bedste ud af deres læringsprocesser, skal de møde problemer, som får dem til at tvivle, til at fejle og til at føle sig usikre. Først når de imødekommer dette, kan de omdanne deres tidligere erfaringer til ny læring og viden. Det må og skal være skolens opgave at udvikle børnene til selvstændige individer. Sagt med andre ord bør vi, som pædagogisk professionelle starte med at erkende, at barnet kan dannes, da det er menneske. Det kommer meget kort til udtryk med Dietrich Benners ord Den pædagogiske henvendelse anerkender barnets Bildsamkeit og opfordrer det til selvvirksomhed. (Oettingen 2001) Begrebet Bildsamkeit henter han fra Immanuel Kant, som beskriver det således: Bildsamkeit, at mennesket kan lære og dermed indgå i en dannelsesproces. Dette begreb er helt grundlæggende i den pædagogiske viden og forskning og noget af det man risikerer at glemme med en forkert brug af anerkendende pædagogik. Den anerkendende pædagogik kendetegnes ved den anerkendende samtale, som handler om at fokusere på det der virker i stedet for det, som ikke virker. Det vægter sproget højt og henter følgende citat fra Grundtvig Ordet skaber, hvad det benævner Dette citat bruges og misbruges ofte inden for den pædagogiske profession. Citatet stammer fra en salme af Grundtvig og henviser i sin oprindelse til Guds skabende ord i skabelsesberetningen og ikke en pædagogisk praksis. Når det så er sagt, er det klart, at en diskurs præges af det fokus, man vælger. Det er derfor væsentlig at være bevidst om, at der ikke opstår en negativ cirkel, hvor barnets fejl entydigt fortolkes og bearbejdes negativt med underkastelse og nedværdigelse. I artiklen Fra fejlfinding til anerkendelse af Kirstine Sort Jensen, argumenteres der for, at den pædagogisk professionelle vælger at gå fra at være traditionel lærer til at være omsorgsgiver, som hjælper med til at danne barnets identitet i den komplekse, traditionsløse tid, vi lever i. Det vil også sige at lærerens henvendelse til eleven 16

17 skal være anerkendende og positivt bekræftende i stedet for at påtale fejl.. Artiklen sluttes af med følgende citat Det er mig ikke muligt at lave om på andre! kun mig selv kan jeg ændre! Med dette citat og antagelsen om, at læreren kun må være positivt anerkendende, bortfalder i mine øjne den pædagogiske praksis. Kant siger jo lige præcis, at skolen er en tvangsmæssig kultur. Det er skolens opgave at opfordre barnet til at lære, at det kan lære. Det barnet skal lære kan det hverken selv, eller jeg som underviser vide noget om med sikkerhed, da det ligger i barnets fremtid. Jeg ved dog, at det at fejle, er en del af livet. Derfor må det være mit myndige, voksne ansvar at vise barnet, at det at fejle er i orden og en lærerig ting. Derved hjælper jeg barnet til at blive et frit selvstændigt individ. Det kan godt være, at jeg i psykologisk forstand ikke kan lave om på andre, men jeg kan og skal som pædagogisk professionel opfordre eleven til at gennemgå forandringer og udvikling. Jeg anerkender altså eleven som den myndige person, vedkommende har mulighed for at blive, men endnu ikke er. Dette gør jeg ved at opfordre til fri selvvirksomhed. Ydermere legitimeres fejlen af Rousseau gennem opfordringen til det moderne menneske om at være uvidende. Fejl er herved noget nødvendigt menneskeligt, fordi: man aldrig farer vild på grund af det, man ikke ved, men kun ved det, man tror at vide Hvis vi begynder at tro, at vi ikke fejler og lukker øjnene for de mulige fejl vi mennesker begår, så går vi for alvor galt i byen. Vi skal lade barnet sanse, erfare og fejle i trygge rammer. Vi skal åbne muligheden for læringens negationserfaring med øje for den negative opdragelse. Hvis vi griber for meget ind og belærer for meget, skaber vi en afhængighed i eleven. Det er min erfaring, at den samme afhængighed i stor grad kan skabes af anerkendende bekræftelser. Sigtet må derfor være bildsamkeit. At eleven lærer at det kan lære, og dertil hvordan det lærer og fejler. En anden strømning i tiden er den positive psykologi, som forsøger at flytte fokus fra fejl og negative følelser, over på trivsel. Psykologen Hans Henrik Knoop nævner det didaktiske virkemiddel, at rangere elever efter dygtighed, som noget skadeligt for undervisningen, det er faktisk et helt unødvendigt tiltag ifølge Knoop: 17

18 Ja, uanset hvor dygtige eleverne bliver, vil ca. halvdelen til enhver tid ligge under gennemsnittet og kunne hånes for det. Det kan han have ret i, da han refererer til et relativt forhold af dygtighed eleverne imellem. Matematisk set vil halvdelen selvfølgelig altid ligge under gennemsnittet, men det kunne jo være at dette gennemsnit kan hæves, eller fordelingen omkring gennemsnittet kan mindskes. Knoops sigte er her helt entydigt trivslen og det er klart, at et pædagogisk, didaktisk tiltag, som gruppedeling af en elevflok også bør have trivsel med i overvejelsen. Men ikke kun trivsel. Der er mange gode pædagogiske grunde til at holddele en elevgruppe. Som nævnt tidligere i denne opgave, kan elevens behov for anerkendelse i elevgruppen være større end behovet for anerkendelse fra læreren. Derfor kan det være en fordel at eleverne inddeles i grupper, så de føler sig lige udfordret inden for gruppen. Jeg er også overbevist om, at når elevgruppen inddeles på forskellig vis tvinges den enkelte elev til at forstå sig selv i forskellige arbejds- og læringsrelationer. Derved lærer eleven sig selv bedre at kende, sine egne styrker og fejl og kommer derved tættere på at blive et myndigt menneske. Derfor er jeg også enig med Knoop, når han siger kommende generationer skal opdrages på en engagerende måde. Det er vigtigt at vi, som den voksne, myndige generation formår at opfordrer den opvoksende generation til selv at tage myndighed. Dermed bygger han i virkeligheden blot videre på Kant, som siger, at skolens opgave må være det myndige menneske og sigte mod en forbedring af menneskeheden. Det virker derfor helt naturligt at man fokusere på de fejl tidligere generationer, men især også de fejl ens egen generation og man selv begår. Det kræver også ifølge Kant, at vi lever med, at vi ikke er perfekte, men vi kan overvinde vores ufuldkommenhed uden at ophæve den. Det kunne være befriende, hvis man fik udtalt Kants præmis om det uperfekte tydeligere i skolen. På alle plan. At det, at være menneske er ensbetydende med at fejle. Vi er ikke perfekte, men vi kan lære igennem de fejl, vi begår. Vi må derfor endelig ikke lukke øjnene for dem i den anerkendende pædagogiks eller den positive psykologis navn. Fejl, som pædagogisk virkemiddel for at fremme læring Skoledebatten herhjemme har i de sidste mange år været præget af begrebet læring. Dette kan til dels tilskrives Knud Illeris forfatterskab. Han definerer læring meget bredt: 18

19 enhver proces, der hos levende organismer fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring. Det vil altså sige, at læring ikke kun er noget som opstår i skolesammenhæng, men der skulle det meget gerne opstå. Dertil er det også væsentligt at indtænke Klaus Pranges tanker om læring, som noget usynligt: Netop fordi læring er individuel, kan vi ikke direkte se læringsprocessen, den kan ikke observeres. (Komischke-Konnerup 2010) Det vi kan se, er hvilken kunnen eleven får ud af sin læringsproces, samt hvordan eleven har det i løbet af processen og hvor meget arbejde denne lægger i sin læringsproces. Med dette, vil jeg bevæge mig videre med udforskningen af fejlens betydning for elevens læringsproces. Illeris skitserer nogle barriere mod læring, og heri menneskets naturlige behov for orden og forsvar, hvis denne orden ikke opretholdes. Disse psykologiske forsvarsprocesser fremkommer ofte når vi møder ting, som ikke direkte kan assimileres eller akkommoderes. Når dette ikke gør sig gældende, vil en naturlig reaktion være modstand mod læring. Om dette skriver Illeris, at det er meget uheldigt at denne modstand opfattes negativt i vores uddannelsessystem, da det er her de store læringsperspektiver ligger. Derfor bliver lærerens rolle, som følger: Pædagogisk set drejer det sig dels om at skabe læringsrum og situationer, der kan give plads for deltagernes modstand, dels at anerkende modstand som en legitim udtryksform, og at give både det medspil, der kan befordre modstanden og det modspil, som er modstandens eksistensbetingelse. Denne balancegang mellem medspiller og modspiller er samtidig en direkte opfordring til at læreren bruger elevens frustrationer og modstand, som en bevidst del af læreprocessen. Det modsatte ville være uprofessionelt. Når Illeris i sin grunddefinition har gjort læring til noget bredt forståeligt, som forekommer hele tiden, så hænger denne pointe fint sammen med Pranges postulat: 19

20 En undervisning og et samvær, der enten har overvurderet, undervurderet eller været ligegyldig over for disse elevers læringsforudsætninger, har lært dem, at de ikke kan lære. Pædagogisk set er en manglende anerkendelse af elevens evne til at lære, det samme som en manglende anerkendelse af elevens menneskelighed, (Komischke-Konnerup 2010) Det er nok svært at få nogen lærer til at sige at de ikke anerkender elevens menneskelighed. Men når vi tager de pædagogiske teorier alvorligt, så er det ikke desto mindre det, som sker, hvis ikke undervisningen lærer eleven at denne kan lærer, fordi dette er et grundvilkår ved det at være menneske. Læreren er nødt til at tvinge barnet ud i en læringsproces, som altid vil være forbundet med et mål af frustration og utryghed. Dette fordi enhver læring, beror på at forlade det man kender, til fordel for det nye utrygge, som danner basis for ny erfaring af verden. Det skal selvfølgelig ske inden for skolens trygge rammer, hvor eleven kan fejle og lærer i tryghed. Her skal det anføres at det er af største vigtighed, at denne støtte ikke bliver for omklamrende, da dette vil skabe ny afhængighed. Dette anfører både Komischke-Konnerup, og Illeris. Hvor Illeris betegner det som en risiko for fejllæring, kalder Komischke-Konnerup det direkte omsorgssvigt, hvis ikke undervisningen leder hen mod at eleven selv skal kunne finde og rette egne fejl. Hertil kommer Benners argument imod et ensidigt fokus på læringsprocesser ensformige udviklingsforløb, Barnets læringsproces kan ikke analogiseres med transformeringsprocesser eller bestemte udviklingsforløb, men kan i bedste fald beskrives som åbne selvvirksomhedersprocesser, som sættes i gang gennem den voksnes myndige opfordring. (von Oettingen 2010) Vi skal til stadighed huske på, at skolen er en pædagogisk institution, som skal danne eleverne og opfordre dem til at blive selvstændige individer med en endnu ukendt fremtid. Ligeledes vigtigt er det, at huske på Hatties ord, om der ikke findes en enkel opskrift på læring, men forskellige perspektiver på læring. Denne pointe deler læringsteoretikere. Etienne 20

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 2, feb. 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 2, feb. 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 2, feb. 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Hensigten med dette tidsskrift er at give hinanden mulighed for

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Roskilde Universitet DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Et speciale om læreres kritik og retfærdiggørelser Clara Ina Severin Steensen Kandidatspeciale i Pædagogik og Uddannelsesstudier v/ Institut for

Læs mere

Med fagligheden på spil

Med fagligheden på spil VIA University College Læreruddannelsen i Århus April 2011 Med fagligheden på spil Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus Nanna Rosenløv, Studienr. 270231 Vejledere Betty Mørck-Pedersen og Helle Villain

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere