Men læs nu selv rapporten, inden du nedenfor læser formandskabets tanker derom.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Men læs nu selv rapporten, inden du nedenfor læser formandskabets tanker derom."

Transkript

1 LYKEION nyt Nr.5. - December 2000 Dette nummer af Lykeion Nyt er reserveret Mogens Ehrichs rapportering af samtalerne med alle jer, der interesserer sig for Lykeions formål. At det udsendes på mail, er i øvrigt en konkret følge af rapportens beskrivelse af jeres holdninger og ønsker. Det har været en utrolig glædelig overraskelse at læse jeres engagerede udtalelser og opleve, hvor tydeligt de kortlægger den vej, foreningen må gå. Det resulterer selvfølgelig i en betydelig bagklogskab med hensyn til, hvad vi i bestyrelsen burde have gjort i forgangne år, hvor vi i bedste vilje afprøvede forskellige modeller for foreningsaktivitet. For teoretisk, og uden relevans for jeres praktiske problemer, er den dom, mange af jer udtaler. Det har vi taget til efterretning. Men læs nu selv rapporten, inden du nedenfor læser formandskabets tanker derom. At bruge , er den mest entydigt udtalte anbefaling, og den er taget til følge allerede i rapportens korrekturfase. Det har givet en ny form for kontakt, og det er dejligt at læse de udvalg af jeres besvarelser, der når helt frem til formandskabets skærme. Det er livgivende for foreningen. Det skal i den sammenhæng meddeles, at et af bestyrelsens aktuelle gøremål er at finde ud af etablering af en hjemmeside med diskussionsfaciliteter. Fælles begrebssæt på tværfaglig basis er et så hyppigt nævnt ønske, at der også allerede er taget initiativer til at mobilisere de relevante kræfter i foreningen. Mindst ti andre emner står for tur, og det står helt klart for bestyrelsen, at vigtigheden af jeres holdninger og ønsker ikke skal måles i, hvor mange andre, der har udtrykt det samme. Mere end halvdelen af jer er parat til at præsentere jeres erfaringer og tanker i foredrag for os andre. Det er en fantastisk ressource samlet i en lille forening, men på det punkt skræmmer sporene fra de forgangne år en smule, selvom fremmødet til foredrag nok altid har været ekstremt stort målt i forhold til foreningens størrelse. Foreningen er stor i viden og kunnen, men den ER lille talt i antal mennesker, og et af de spørgsmål, bestyrelsen stiller sig, er, hvorledes foredragene realistisk kan tilbydes en langt større kreds. Vi glæder os til det brede, solide samarbejde, vi føler, der er åbnet et nyt grundlag for, og vi håber meget, at der bliver kræfter til at manifestere det. Bjørn Bindslev, formand Jens Dinesen, næstformand. 1

2 LYKEION-RELATEREDE HOLDNINGER, PROJEKTER OG INTERESSER HOS MEDLEMMER OG INTERESSEREDE November 2000 Foreningen Lykeions formålsparagraf blev d. 11. november 1997 vedtaget med denne indledning: Lykeion er en interesseorganisation, der arbejder på at løse nogle af de fundamentale problemer, som i praksis hindrer kommunikation indenfor og mellem parter fra forskellige fagområder, og som især manifesterer sig, når der anvendes datateknologi. Siden har en række forslag og initiativer været fremme, men ved foreningens generalforsamling d. 24. februar 2000 var der endnu ikke klarhed over vejene til at opfylde formålet. På den baggrund blev det vedtaget at kortlægge, hvilke praktiske faglige kommunikationsproblemer, der motiverer interessen for Lykeion. Hensigten var at afklare arbejdsgrundlaget for foreningens videre virke, herunder registrere alle forslag til løsninger. Jeg fik mandat til at tage kontakt til medlemmer og andre interesserede med henblik herpå. Samtalerne er foregået per telefon og har typisk varet 1/2 time. Det har ikke været lige let at træffe alle, og deltagelsen er blevet ca. 90%. De første henvendelser var ustrukturerede, men hurtigt udvikledes seks hovedemner for samtalerne: 1. PROBLEM: Lykeions opgave står i vedtægterne, men hvad er efter din mening det faglige problem? 2. LØSNING: Hvad er vejen til løsning af det faglige problem, du har beskrevet? 3. PROJEKTER: Hvilke projekter eller aktiviteter danner baggrund for din interesse for Lykeion? 4. FOREDRAG: Kan du holde foredrag om det i Lykeion? 5. STILLINGTAGEN: Der er ikke rigtig taget stilling til de mange Lykeion-papirer. Hvordan gør vi bedst det? 6. ANBEFALINGER: Har du nogen anbefalinger efter denne samtale? Bør anvendes? Disse formuleringer er altså ikke brugt skematisk, men meningsindholdet er fastholdt, for så vidt det faldt naturligt at spørge. Besvarelsen på spørgsmål 3 er uddybet med 17 faste karakteristikker, hvor dette var relevant. Rapporten omfatter de følgende siders delrapport med svarene på de 6 spørgsmål, samt et bilag med uddybningen af spørgsmål 3. Lykeions bestyrelse har besluttet, at rapporten ikke skal omfatte en optælling af, hvor mange der mener det ene eller det andet. Det skyldes dels, at interviewene mere har været orienterede mod samtale end mod udsagn egnede til optælling, og dels, at besvarelserne mest består i markante udsagn baseret på faglig kompetence, og sådanne udsagn risikerer at blive til usynlige mindretal i en statistisk opgørelse. Jeg takker medlemmerne og de andre interesserede for denne række af interessante og engagerede samtaler. Det har ubetinget været en fornøjelse. Mogens Ehrich 2

3 MEDLEMMERS OG ANDRE INTERESSEREDES HOLDNINGER: Der er stillet spørgsmål om disse emner, og svarene er nummereret tilsvarende: 1. PROBLEM: Lykeions opgave står i vedtægterne, men hvad er efter din mening det faglige problem? 2. LØSNING: Hvad er vejen til løsning af det faglige problem, du har beskrevet? 3. PROJEKTER: Hvilke projekter eller aktiviteter danner baggrund for din interesse for Lykeion? 4. FOREDRAG: Kan du holde foredrag om det i Lykeion? 5. STILLINGTAGEN: Der er ikke rigtig taget stilling til de mange Lykeion-papirer. Hvordan gør vi bedst det? 6. ANBEFALINGER: Har du nogen anbefalinger efter denne samtale? Bør anvendes? Besvarelsen af spørgsmål 3 er uddybet i bilaget. Hanne Albrechtsen 1. Noget tværfagligt omkring klassifikation og forsøg på at standardisere klassifikation i forskellige brancher. På Risø har vi under ledelse af Annelise Mark Peitersen en teoretisk indfaldsvinkel i projektet "Framework for Work Analysis", som nu afprøves på nogle virksomheder i Danmark og udenlands. Se 2. Spørgsmålet er, om det kan løses. Det mener jeg ikke, det kan. Men man kan nok stille nogle modeller op for, hvorledes man kan gribe en analyse an. 3. Har undervist på Danmarks Biblioteksskole i klassifikation indtil Det ville jeg da godt gøre på et eller andet tidspunkt. 5. En workshop kunne give feedback om nøglepapirer. 6. Jeg synes, det er godt, at Lykeion eksisterer. Foreslår formidling og synliggørelse på web og anvendelse af . Lav en bulletin board og mulighed for dialog med eksperter. Bjørn Bindslev 1. Vi kommer fra forskellige fag. Vi har hver for sig vore faglige problemer, som vi gerne vil have løst. Og det faglige problem er at få en koordinering af disse forskellige problemer. 2. I starten var vi på Hjørlands initiativ inde på, hvilken videnskabsteoretisk holdning, vi havde, og det er måske vejen til en løsning at tage den diskussion op igen, om vi kan finde en fælles filosofi. 3. CBC-projektet. 4. Ja. 5. De, der kommer med et bidrag, har da krav på en respons. Det kommer der sædvanligvis ikke, og det er da for dårligt. Generelt set får man for lidt respons på sine bidrag, men det gælder også uden for Lykeion. (På forespørgsel:) En afstemning kunne godt være en form på det. Lise Borup 1. Problemet er mest alvorligt og synligt i den internationale standardisering, hvor fælles tværfaglige begreber defineres synspunkt- og/eller domænespecifikt. Dvs. at identiske begreber defineres forskelligt i de enkelte standardiseringsområders standarder. Dette blev beskrevet i NOTAT VEDR. TVÆRFAGLIGT SEMINAR OM BEGREBSLÆREN BAG MODERNE SYSTEMANALYSE OG SYSTEMKONSTRUKTION, og fremlagt på Lykeions første seminar i januar Løsningsforslag blev skitseret i ABRIDGED PROPOSITION FOR A FRAMEWORK IN CONCEPT THEORY , som ligeledes blev fremlagt på seminaret i januar At følge forslaget er et omfattende oprydningsjob med udarbejdelse af en leksikalsk ordliste med de fælles tværfaglige begreber. Ordlisten skal samtidig fungere som en ontologisk konkordans dvs. indeholde referencer til begrebernes ontologiske klassifikation mv. 3. Specialer: PRODUKTINFORMATION og KLASSIFIKATION. - Forskningsbevillinger i 1987 og 1989 til PRODUKTINFORMATION EN PROBLEMATISK VIDENKILDE. - Deltagelse i projekter om byggeprodukter og deres klassifikation, herunder klassifikationstekniske redegørelser, tavleforslag, masterliste for egenskaber mv. - Faglig sekretær og nu kvalitetssikringskonsulent i centerkontrakt projektet KLASSIFIKATION I BYGGERIET. 4. Ja 5. Spørgsmålet ikke stillet, men LB udtalte bl.a.: Jeg må indse, i hvor ringe grad, jeg er blevet forstået, og Bestyrelsen repræsenterer nok prototyper af, hvorledes folk ville tackle ting. 3

4 6. Har udarbejdet en foreløbig ordliste som beskrevet ovenstående til LYKEIONS VOKABULAR. Den skal bestyrelsen nu forholde sig til. Jytte Brender 1. Det er et problem, jeg møder konsekvent, at forskellige faggrupper bruger samme ord til vidt forskellige ting. Enhver lille gruppe har en tendens til at danne sin egen terminologi. I mit europæiske doktorarbejde (Methodology for assesment of medical IT-based systems in an organizational context) beskæftigede jeg mig med problemer med terminologien. I evaluering og systemanalyse var der også problemer med, at folk talte forskellige sprog. 2. Det ved jeg ikke - jeg har ikke nogen løsning. Et spørgsmål er, om det skal være teoretisk eller praktisk arbejde. Jeg ville være mest interesseret i den teoretiske. I computersystemer arbejdes der med kontekst-beskrivelser, og måske kunne Lykeion tage den linie op. 3. Generelt interesseret i problemerne med at kommunikere sammen, at tale samme sprog. 4. Nej 5. Nej 6. Selvfølgelig skal man bruge , for at spare portoen og papiret. Poul Daugbjerg 1. At fastsætte terminologi for klassifikation og modellering. Vi har behov for at afklare terminologi i samspil med andre, specielt myndigheder, og til det formål har vi behov for et referencesprog, der ikke er for teoretisk, men har en praktisk anvendelig terminologi. 2. Foreslår at arbejde med udgangspunkt i konkrete opgaver ligesom den svenske organisation STG. Se 3. Vi skulle have omlagt bygnings- og boligregisterets (BBR) med nye klassifikationer for bygninger og tekniske anlæg. Har gjort det for boligerne med bistand fra Danmarks Statistik, og arbejder nu med datamodellering for lagring, og kunne ønske at have nogle modelbetragtninger. 4. Nej. 5. Vi har et problem med Lykeions meget teoretiske udgangspunkt. Følger med på sidelinien, men det måtte gerne være mere praktisk brugbart. 6. Mere konkret sigte med foreningens arbejde. Det sagte er egne og ikke nødvendigvis institutionens holdninger. Jens Dinesen 1. Lykeions problem kan ikke sættes i ental. Kærneproblemet kommer alligevel tydeligt frem, når vi diskuterer ISO 1087, nemlig at vi har forskellige begreber om terminologiarbejde. I et arbejdsgruppemøde, hvor vi drøftede ISO1087, blev det klart, at der bruges nogle centrale ord, som ikke bliver forklaret, og sådanne ord lader sig egentlig heller ikke forklare. Det kunne løses ved at finde en Oxford dictionary eller Websters, hvor der står en række mulige betydninger, og så kan der måske opnås koncensus om en af betydningerne. En gruppe kan have forskellig weltanschau, men kan alligevel godt blive enige i konkrete situationer. Det er vigtigt ikke at omvende nogen. Det skal vi være klar over, og derefter kan vi tage fat på terminologiarbejdet. Hvis vi går ind i den semantiske diskussion af centrale ord uden en forankring i det almensprog, der kommer til udtryk i en god ordbog - de bliver "sporbare" - så er det "dead end". Ligeså, hvis vi går i gang med at omvende folk. 2. Løsning: Hvis der kan blive koncensus om dette, så er der også en vej frem f. eks. i udvikling af fagsprog af forskellig type. Det man kunne udvikle i Lykeion, var en bevidsthed om, at når vi får nogle bestemte signaler, så reagerer vi på aftalt måde. 3. Projekter: Har ikke egentlige afgrænsede projekter, men en række projektområder: Standardisering er i væsentlig udstrækning terminologiarbejde, og det er der store problemer med. Konsulentarbejde har som regel en terminologivinkel. Ved analyser får man nye nuancer frem, og umiddelbart har de ikke navne. Innovation medfører, at man får behov for nogle begreber, hvor der etableres nogle til formålet dannede sprogelementer, der ikke er sporbare til nogen anerkendt sprogbrug. Ofte vil der i forslag, rapporter og initiativer blive brugt ord - f. eks. "sprog", "informationsteknologi", "produktivitet", 4

5 som er uafklarede, når man spørger brugerne om, hvad de betyder. De vil lokke som "sirener" til ørkesløse diskussioner, hvis man ikke når til en fælles forståelse af deres betydning Stillingtagen til forelagte papirer: Der er forskel på at afgive en meddelelse og på at modtage den. Afstemning er OK som led i modtagelsesprocessen. Vi har travlt med at publicere, og det er ansvarsfrit, om det bidrager med noget til det kollektive Rene Dybkær 1. Problemstilling: beskrevet i fundats og personlige kommentarer fra foreningens oprettelse. 2. Løsning: meningen var at tage fat på de basale begreber og få dem sat op i et system. Ikke helt klart, hvad de basale begreber er, men der er lagt nogen forslag frem, f.eks.: hvilke primitiver forekommer der i ISO1087 som det var værd at tænke videre over. Der er ikke sket noget samlende. 3. Baggrund: terminologiprojekter i forbindelse med arbejde i ISO og CEN; convener for arbejdsgrupper om referencesystemer i laboratoriemedicin. Medlem af Joint Committee for guides in metrology og af DS S238 og S260. Har set bøger og artikler, manuskripter og indlæg af relevans. Endnu ikke noget specifikt Det vil tiden vise. 5. OK at fremlægge spørgsmålet om afstemning for bestyrelsen Mogens Ehrich 1. Formålet står meget godt beskrevet i vedtægterne. Der står, at foreningen arbejder for at løse et bestemt problemområde, men ikke noget om, hvordan det skal løses. Vi ved nemlig ikke, hvordan det kan løses, og disse to sidstnævnte sætninger er en anden synsvinkel på foreningens problem. Foreningen problem eller opgave er at finde løsningsmodeller på det indtil videre uløselige formål. 2. Foreningen har ikke viden nok til at vide, hvordan løsninger eller delløsninger kan findes. Søgen efter løsninger må altså bestå i at samle erfaring på en konstruktiv måde. Det er derfor de mangler og fejl, som generer så meget, vi må beskrive noget bedre. Kun derved kan vi håbe at få beskrevet foreningens problemområde så meget bedre, at vi kan indse, hvorledes delløsninger kan findes, så efter min mening er det eneste vej frem - det eneste, der kan hjælpe os til at finde ud af, hvordan vi kan gribe problemområdet an. 3. Som pensioneret statistiker har jeg en menneskealders erfaring om problematisk datakvalitet og deraf følgende problemer med at meddele klare informationer. Som medlem af udvalg under dansk og international standardisering har jeg et forslag under forberedelse til, hvorledes bedre datakvalitet kan sikres. Som mangeårig leverandør af statistiske beslutningsgrundlag til sygehusforvaltning har jeg en historie at fortælle om vanskelighederne ved at rationalisere sådant statistisk arbejde. 4. Ja, når det passer ind i sammenhængen. 5. Jeg synes, vi kunne have glæde af at kategorisere skrifterne i en struktur, der bl.a. fortæller, om det enkelte papir - leverer en erfaring, der bidrager til forståelse af foreningen formålsområde - på et højere abstraktionsniveau end den blotte erfaring beskriver en problemstilling inden for formålet - giver et løsningsforslag til et delproblem inden for foreningens formål - leverer et redskab til løsning af et delproblem inden for foreningens formål Der kategoriseres dels af forfatteren, dels af en af bestyrelsen udpeget auditør. De to kategoriseringer anføres i Lykeion journal, og denne gøres tilgængelig for medlemmerne. En forskel i de to kategoriseringer kan ses som endnu et konkret eksempel på foreningens problem. 6. Indfør mere direkte kommunikation indenfor foreningen ved hjælp af og en hjemmeside, hvor foreningens papirer kan findes frem. Anders Ekholm 1. Jeg var interesseret i oprettelsen af Lykeion, da jeg selv er interesseret i ontologiske egenskaber og begrebsdannelser, anvendt på byggeri og arkitektur, men interessen svækkedes, fordi diskussionen syntes specifikt dansk. Ønsker fokus på behovet for fælles begreber indenfor forskellige brancher, på ontologisk grund. Specielt spørgsmålet, hvad er design i forhold til virkeligheden? 2. Det ville være interessant at gøre det til et anliggende for begge sider af sundet. Man skulle have et fælles diskussionssted på en mailserver. Det er set andetsteds, at det kan være vældigt givende. 5

6 3. Byggeriets informationssystematik, specielt tilretning for forvaltningen. 4. I princippet ja, men kan ikke love noget. 5. Nej, det afhænger meget af ambitionerne. Det kan være bra blot at sende papirerne ud.. 6. Det kunne være nyttigt, hvis der sidder en gruppe erfarne mennesker i Lykeion, som kunne udtale sig om standarder, der er under udvikling eller ændring. Lise Borup har gjort det, og det har haft en nytte. Det vil være fint at lægge om til . Gert Engel 1. Det faglige problem, som for tiden optager mig mest, er en klar afgrænsning imellem emne-, begrebs- og produktklassifikation. 2. Spørgsmålet kunne være et af emnerne på et kommende medlemsmøde. 3. Institut for Erhvervsinformatik, Kolding, er en selvejende institution, der har specialiseret sig inden for områderne sprogteknologi og terminologi. Instituttet forsøger at virke som bindeled imellem erhvervslivet og den erhvervssproglige forskning ved Syddansk Universitet. Se nærmere 4. Jfr. 1, evt. i samarbejde med Bodil N. Madsen. 5. På en workshop kunne man foretage gruppering af de hidtil berørte emner og foretage en prioritering. 6. Man kan roligt gå over til -kommunikation. Jan Fogmar 1. Lykeions problem er at koordinere de forskellige verdener 1) forskere med teoretisk indfaldsvinkel, 2) statistikere med international reference, 3) praktikere. Det gælder om at få de parter til at tale sammen og finde en fælles begrebsverden. 2. Dialog mellem de forskellige opfattelser og retninger. 3. Nomenklatur for industri. 4. Ja, som repræsentant for Danmarks Statistik. 5. Nej. 6. Det er for teoretisk, det der foregår. Per Galle 1. Noget af det, jeg selv anser for væsentligt, er at finde ud af, hvilken rolle IT egentlig spiller. Nogen af problemerne er måske uafhængige af IT. Det kunne man tage fat på at afklare. Jeg er arkitekt og har suppleret med filosofistudier for at kunne håndtere terminologiske problemer i kommunikationen indenfor byggesektoren, hvor der indgår forskellige faggrupper, der har forskellig holdning til, hvori et bygværk består. Man må afsløre, hvori de forskellige verdensbilleder består. 2. Det er svært, når vi taler så abstrakt. Man må nok se på konkrete problemer. 3. Produktmodellering i byggeri: Brugen af computere til at repræsentere en designers ide om et produkt i løbet af designprocessen. 4. Ja, det kunne man godt forestille sig OK med . Jørgen Rubek Hansen 1. Problemet er beskrevet i vedtægterne og uddybet i Lykeion Nyt nr. 4: Jørgen Rubek Hansen og Jens Dinesen: Repræsentation af objekter og præsentation. 2. Løsningsforslag: ingen. 3. Har deltaget i fremstillingen af STEP-standarden vedrørende produktinformation. 4. Ja Klaus Hansen 1. Hvad der interesserer mig, er IT-terminologi i bred forstand. Men en ting er IT, en anden ting begreberne bag. 2. Er passiv i Lykeion, men interesseret. 6

7 3. Er med til at starte en IT-terminologigruppe for Dansk Sprognævn og DANTERM. Er faglig redaktør på en ny udgave af et edb-leksikon EDBLEX, der skal udkomme til oktober Er lidt træt af det redaktionelle arbejde lige nu, men vil gerne på sigt beskrive de principielle problemer ved at lave så stort et leksikon Nej, desværre. Mail-adresse: Peter Hauch 1. PH har med stor fornøjelse læst papirerne. Alle papirer bidrager til problemområdet. 2. Løsning: det store problem, sådan en forening har, er at forene de tilstedeværende ressourcer i én målrettet aktivitet. Man må nå så tæt på en fælles formulering, at man kan være fælles om et konkret projekt år arbejdet med etablering af store objektorienterede databaser om vedligeholdelse af fysiske strukturer huse, ledninger, kloaksystemer,... Anderledes udtrykt: Menneskelig aktivitet i tid og rum. Bruger UML, men det er den praktiske implementering, der giver diskussion. 4. Måske. 5. Vedr. tilbagemelding på papirerne: Hvis man skal forbedre dialogen om de papirer, der lægges frem, må man sikre sig nogle formelle opponenter ved møderne. Det vil åbne for, at flere kan bidrage. For øvrige papirer er vi nødt til at lade tilbagemeldingen ske ved møderne, og i øvrigt uformelt. 6. Dejligt at mærke, at nogen ringer. Godt tilfreds med Lykeion. Rob Howard 1. R.H.s own problem in the area of work of Lykeion is classification of building information. Focus is on structure of information more than about the terminology. 2. Two studies are performed in a search for a solution comparaison between classification systems used in different countries, Norway, Sveden, UK, Holland. the effect of IT on classification There will be many attemts to take into account the experience of Bjørn Bindslev. 3. Research partner in the actual danish project about byggeklassifikation. 4. Yes, later A brief presentation of Lykeion in english would be interesting. It could be used in a search for similar groups elsewhere. Lars Hvam 1. Jeg arbejder med produktmodeller og prøver at fremstille fremgangsmåde for konkret implementering i virksomheder. Kører et kursus i industrielle specifikationssystemer og er leder af "Center for industrialisering af ingeniørarbejde", der er et samarbejde mellem Teknologisk Institut og fire virksomheder. Se Bruger UML samt en primitiv rammestruktur for modeller, men leder efter fremgangsmåder til at komme det nærmere. Tværfagligt arbejdsfelt, der kræver, at man behersker fagområderne kunstig intelligens, objektorienteret modellering, produktudvikling, produktion, organisatoriske forhold (idet man griber ind i menneskers måde at arbejde på), forretningsprocesser (business process engineering). 2. Måske hvis man kunne gruppere sig i interessereområder. 3. Produktmodellering. 4. Det vil jeg gerne prøve at tage et eksempel frem til. 5. Man kunne formalisere nogle grupper, der kunne udtage det, de er interesseret i. 6. Er spændt på at se rapporten for at se, om nogen har interesser, der minder om det, jeg arbejder med. Lars Häggstrom 1. För mig är problemområdet systematikfrågor i bygg- och förvaltningsprocesserna och eftersom de delvis är av tvärfacklig karaktär ser jag Lykeion som ett viktigt forum. 2. Lykeions bidrag till en lösning tror jag är att helt enkelt vara ett forum för utbyte av tankar och erfarenheter. 7

8 Någon "lösning" på problemet är nog mycket avlägsen om den överhuvudtaget finns - för vem tror på att vi kan skapa något så perfekt att det inte kan förbättras oavsett framtida krav? Det som behöver göras är att sträva efter en samsyn i grundläggande principer som tex gjorts i ISO för byggklassifikation. Därutöver behöver vi som individer träffas och utbyta tankar och erfarenheter och bygga en gemensam referensram så att vi kan förstå varandra proffessionellt. 3. Svensk Byggtjänst har sedan 1976 ett uttalat ansvar av branschen för branschgemensamma systematikfrågor och uppfyller detta med ett antal produkter som utvecklas i olika projekt. Se <http://www.bsab.byggtjanst.se>. 4. Ja givetvis ställer jag upp och berättar om vad vi gör och hur vi tänker. 5. Lykeion bör inte ta ställning utan tvärtom vara en neutral plats. 6. Skapa en webb-sida med olika sökmöjligheter av insänt material och med länkar till andra webbar. Detta är viktigt eftersom många nog är intresserade men är begränsade av tid och pengar. Här skulle behöva tillsättas en grupp för att få en bra utformning. Bertil Johnson 1. Lykeion er en måde at holde kontakt udenlands om strukturproblemer i fagterminologi. Har været aktiv i 25 år med forvaltningssiden af byggeri. Professionaliteten er lav, og systematiske metoder er ikke udviklede. Er det en profession, eller er det ikke? Det undervises nu på ingeniøruddannelser, og når kandidaterne kommer ud i virksomhederne, får 5-10 års erfaringer og en ansvarlig stilling, så kan der begynde at ske noget. Jeg er ikke optimistisk. 2. Holde interessen åben og håbe på, at nogle unge mennesker fatter interesse. 3. Forvaltningssiden af byggeri. 4. Ja, jeg kan altid pråta. Det kan være trevligt også. 5. Alle mennesker får for meget papir. Problemet er blot at afgøre, hvad der er for meget. Hvordan skulle man afgøre det på forhånd? Det er ikke det samme, der har interesse for alle. Når du har læst noget godt, er det sådant, at for det meste vidste du ikke på forhånd, at du var interesseret. 6. Aldeles klart, at det vil være godt at gå over til udsendelse af Lykeions papirer på . Fortere og billigere. Leif B. Jørgensen 1. Folk elsker at lave nye ord. I byggebranchen er der nuancer, så der kan være betegnelser på samme ting, og det skaber forvirring. Havde man nogle hovedgrupper, ville man spare byggeriet for mange penge. 2. Vi er en bred gruppe inden for byggeriet, som har fået bevilget 6 millioner fra Erhvervsfremmestyrelsen til en opdatering af SfB-systemet, og vi bidrager selv med det samme. Vi har 3 år til at finde en løsning. Der er en meget positiv stemning blandt deltagerne, og som detaljering har vi valgt bygningsdele med en underdeling. 3. Byggeklassifikation og sproget derom. 4. Vil godt vente 5. Deltager i møderne som lytteren og har sjældent tid til at dykke i det. Med en timers arbejdsdag er det nærmest en afslapning. 6. Vil tænke over det. Frank Vernon Jørgensen 1. Medlemmerne har en høj specialiseringsgrad i Lykeion. Brugerne mangler. Var man 3 gange så mange medlemmer, ville man få nogle interessegrupper. Egne interesser: klassifikationer, nomenklatur i industri, terminologi i IKT og sundhedsvæsen. 2. Mere formidling af information om nye publikationer, og konferencer på møderne, eller pr Har på vegne af EU kommissionen koordineret fremstilling af højkvalitets terminologibase. Følger ISO standardernes terminologi i relation til IKT-indkøbsvejledninger på de europæiske sprog 4. Gerne. ½ time om erfaringen med - Terminologiudviklingen i EPHOS projektet. EPHOS = European Procurement Handbook Open Systems. - Hvordan EC oversættelsestjeneste virker set fra et brugersynspunkt. Om opgaveforberedelse og kvalitetskontrol ved brug af nationale sprogeksperter. 8

9 5. Vi har en elite af medlemmer, men mangler en oversigt over institutioner i Danmark og deres arbejdsområder. Tror, man bør bruge mere til information, men det kan være et spørgsmål, om en -diskussionsgruppe bør ligge under Lykeion eller under DANTERM. 6. Organiser kontakt til Erhvervssprogligt Forum, foreningen af korrespondenter, hvori bl.a. hr. J.C. Nielsen er interesserede i at udveksle viden. Translatørforeningen har etableret en hjemmeside og -distribution af nyheder. Brug kategoriseringen: Internationalt, Regionalt (Europa), Nationalt. Jan Karlshøj 1. Vi er ikke særlig præcise i vores terminologi. Vi har brug for at finde nogen retningslinier for at gribe det an. Struktur og metode er nødvendig, og vi bør undgå fix'er og modestrømme. Men der er grænser for, hvor langt vi kan nå herhjemme. 2. Der er ikke midler i foreningen, så det er kun ved påvirkning af andre og ved medlemmernes egen indsats, der kan ske noget. Man bliver nødt til at tage af det eksisterende teori, tilrette og afprøve. Og hvis man har fundet frem til noget, er det vigtigt at få det formidlet ud, f.eks. via brancheforeninger. 3. Er formand for den tekniske del af IAI, som også har en politisk del. IAI står for International Alliance for Interoperability, og det er en international forening med især softwarefirmaer og universiteter som medlemmer. 4. Det vil være relevant at fremlægge framework i det igangværende arbejde, da den også vil blive forstået uden for de snævre fagkredse. Formålet ville være at opnå en diskussion og tilbagemelding. 5. Lykeion burde have en diskussionsklub på -plan, bl.a. til diskussion af de fremlagte papirer og foredrag. 6. Der burde være et årligt møde til opsamling og formulering af anbefalinger. Inge Kobberø 1. Opfatter det, der foregår, som teoretisk akademisk og udføres af de, der har ressourcer i form af tid og faglige interesser. Det Lykeion laver nu, har ingen direkte interesse. Behovet er, at den begrebsdannelse, der foregår uden hensyn til værktøjer, og den begrebsdannelse, der sker via værktøjer, lærer at spille sammen. Udviklingen i de to verdener er forskellig, men burde være ens. 2. Vigtigt at afgøre, om det er en akademisk forening, eller mere praktisk 3. Er projektkoordinator på centerkontrakt vedrørende byggeklassifikation, biblioteksuddannet. 4. ja, sagtens. 10. oktober holdes på DTI et heldagsseminar med deltagelse af gæster fra Sverige. Formiddagen består af foredrag, der er åbne for alle, og Lykeions medlemmer vil blive inviteret. 5. Læser ikke alle papirer, sorterer først og går ikke ind på det videnskabelige. Man behøver ikke at nå 100% enighed i Lykeion, idet det er godt med dialog. 6. Modtager gerne rapporten på adresse: Bente Kristensen 1. Begreber og definitioner indenfor forskellige domæner. Finde de rigtige redskaber. Man taler om domænetab, fordi der er områder, der ikke dyrkes op. 2. Mødevirksomhed, seminarer, workshops. 3. Juridisk terminologi, komparativ ret dansk-tysk. Terminologi og begrebsdefinitioner. 4. Jo, det kunne jeg godt gøre, men flere andre er også kyndige i komparativ analyse Peter Larsen 1. Det jeg arbejder med, er klassifikation af varer, tjenesteydelser og økonomiske aktiviteter (brancher). Mit problem er, at EU-klassifikationerne ikke er kompatible med tilsvarende i USA, Japan, osv. 2. Mener ikke, det er noget, Lykeion kan klare, snarere FN. 3. CPA: "central product classification based on activities" og NACE: "nomenclature des activitées de communité européenne". 4. Det kunne godt lade sig gøre, og kunne blive til ca. ½ time, hvis nogen har interesse for det. 5. Rimeligt at bede om tilbagemelding i f.eks. et spørgeskema. 6. 9

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6

3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6 1. INDLEDNING...2 1.1 PROBLEMFORMULERING...2 2. INTRODUKTION...3 2.1 KONCEPTUDVIKLING...4 2.2 MÅLGRUPPEN...5 3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6 3.1 DEN KVALITATIVE INTERVIEWMETODE...8 3.2 STRATEGISK

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME 2005 Telefonrådgivning som metode til forebyggelse og sundhedsfremme Torben Bechmann Jensen Telefonrådgivning som metode til forebyggelse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere