Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX."

Transkript

1 Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27

2 Indhold 1. Indledning Ordregiver Udbuddets omfang Aftalegrundlag Forventet tidsplan for udbuddet procedure for behandling af tilbud Udbudsbetingelser Udbudsform Alternative bud Vedståelsesfrist for tilbud Konsortier Ordregivers forbehold Tilbudsgivers forbehold Ejendomsret og udgifter ved tilbudsgivningen Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering Formkrav Sprog Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Udvælgelseskriterier Tilbudsgivers personlige forhold Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og/eller faglig formåen Tildelingskriterium Kravspecifikation tilbudsdisposition Generelle formkrav Disposition af tilbuddet Udkast til kontrakt...14 Side 2 af 27

3 1. Indledning Udbuddet vedrører levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune efter lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 om erhvervsfremme og regional udvikling. 1.1 Ordregiver Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen, er kontaktperson og ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelse af udbuddet. Indtil underskrift af kontrakt varetages al kommunikation vedrørende udbuddet af: Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen Torvet Grenaa Att. Indkøbskoordinator Nastasja Maria Schweigler Alle henvendelser til Norddjurs Kommune forud for tilbudsafgivelsen skal rettes pr. til: 1.2 Udbuddets omfang Udbuddet omfatter levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune efter lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 om erhvervsfremme og regional udvikling. Indholdsmæssigt består nærværende udbudte opgave af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed, jf. også Erhvervsfremmelovens 12. Leverandøren skal både arbejde med iværksættere og virksomheder. Overordnet består den lokale erhvervsservice således i, at: - Informere, vejlede og henvise til relevante rådgivere på markedet - Afholde informationsarrangementer vedrørende start/udvikling af virksomhed - Facilitere netværk for iværksættere og virksomheder - Samarbejde med rådgivere og uddannelsesinstitutioner Opgavens nærmere indhold og krav til den udbudte ydelse er beskrevet i kravspecifikationen i udbudsmaterialets kapitel 6. Det årlige honorar i henhold til kontrakten udgør ,00 kr. ekskl. moms p.a., dog således at honoraret for det første år (2015) udgør ,00 kr. ekskl. moms. Det ovenfor anførte honorar er fast, og ordregiver ønsker at få bedst og mest mulig erhvervsservice for dette beløb. Alle udgifter til levering af lokal basal erhvervsservice skal således være indeholdt i dette honorar. Den kontrakt, som indgås på baggrund af nærværende udbud, er gældende fra d. 1. april 2015 og er uopsigelig for begge parter indtil d. 31. december 2018, jf. dog afsnit 20 vedr. Mangler og misligholdelse, afsnit 28 vedr. ekstraordinær opsigelse og afsnit 31 vedr. betingelser i udbudsmaterialets kapitel 8 (udkast til kontrakt) samt udbudsmaterialets afsnit 2.5 vedr. ordregivers forbehold. Aftalen kan ikke forlænges. Side 3 af 27

4 Der indgås kontrakt med én virksomhed. 1.3 Aftalegrundlag Kontrakt vil blive indgået på baggrund af det udkast til kontrakt som er vedlagt dette udbudsmateriale som kapitel 8. kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver, men vil blive udfyldt af Norddjurs Kommune i tilfælde af aftaleindgåelse. 1.4 Forventet tidsplan for udbuddet Udbuddet gennemføres efter nedenstående vejledende tidsplan: Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED-databasen 26. januar 2015 Sidste vejledende frist for at kunne indsende spørgsmål til udbudsmaterialet 25. februar 2015, kl Sidste frist for ordregivers svar på spørgsmål til udbudsmaterialet 2. marts 2015 Tilbudsfrist 9. marts kl Forventet udsendelse af underretning om valg af tilbudsgiver og standstilperiodens opstart 13. marts 2015 Tidligste forventede dato for kontraktunderskrivelse 24. marts 2015 Kontraktstart 1. april procedure for behandling af tilbud De indkomne tilbud vil blive behandlet efter følgende procedure: 1. Udvælgelseskriterier: I første omgang udvælges de egnede tilbudsgivere ud fra en vurdering af de oplysninger, der er krævet under udbudsmaterialets kapitel Mindstekrav/ufravigelige krav: I anden omgang vurderes tilbuddenes konditionsmæssighed i forhold til overholdelse af opstillede mindstekrav/ufravigelige krav. Såfremt mindstekravene/de ufravigelige Side 4 af 27

5 krav ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. 3. Tildeling af kontrakt: I tredje omgang vurderes de konditionsmæssige tilbud i forhold til tildelingskriteriet, jf. udbudsmaterialets kapitel 5, og på denne baggrund træffes beslutning om tildeling af kontrakt. 2. Udbudsbetingelser 2.1. Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet). 2.2 Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 2.3 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende i 3 måneder fra fristen for afgivelse af tilbud. 2.4 Konsortier Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 4 (Udvælgelseskriterier) gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring. Konsortiedeltagerne skal herved erklære, at de deltagende tilbudsgivere i fællesskab afgiver tilbud som et konsortium, samt at de påtager sig solidarisk ansvar og hæfter solidarisk over for Norddjurs Kommune. Samtidig skal det fremgå af erklæringen med hvilken tilbudsgiver Norddjurs Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere. 2.5 Ordregivers forbehold Såfremt økonomien til at drive basal lokal erhvervsservice ikke længere tilvejebringes i det kommunale budget i Norddjurs Kommune, forbeholder ordregiver sig ret til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 2.6 Tilbudsgivers forbehold Tilbudsgiver opfordres til at stille spørgsmål til nærværende udbudsmateriale, som beskrevet i afsnit 3.3, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. Tilbudsgiver bør nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Side 5 af 27

6 Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder udkast til kontrakt, vil medføre, at ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke på sikker og saglig vis kan prissættes, er ordregiver forpligtet til at se bort fra tilbuddet. Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. 2.7 Ejendomsret og udgifter ved tilbudsgivningen Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 3. Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering 3.1 Formkrav Tilbuddet skal fremsendes skriftligt i 2 eksemplarer i papirformat samt en elektronisk version af det samlede tilbud på USB- stick. Tilbud kan IKKE modtages på . Ved modstridende oplysninger imellem det fysiske eksemplar og det digitale eksemplar vil det fysiske eksemplar have forrang. Det er vigtigt at tilbudsgiver besvarer alle punkter i udbudsmaterialet, jf. tilbudsdispositionen i udbudsmaterialets kapitel 7, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. Den vedlagte tilbudsliste (bilag 2) skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivelse i uændret form. Tilbudsgiver opfordres til at udfylde tilbudslisten elektronisk. 3.2 Sprog Tibud samt al kommunikation i udbuds- og aftaleperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter såsom regnskaber mv. kan dog være på engelsk, svensk eller norsk. Såfremt ordregiver anmoder herom, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse hermed er Norddjurs Kommune uvedkommende. 3.3 Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Nastasja Maria Schweigler pr. Alle spørgsmål skal være ordregiver i hænde senest senest den 25. februar, kl Side 6 af 27

7 Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på Ordregivers hjemmeside på adressen: Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajourført med materialet på hjemmesiden. 3.4 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen, Torvet 3, 8500 Grenaa, att. Nastasja Maria Schweigler i hænde senest d. 9. marts, kl Tilbuddet skal være mærket: Tilbud EU udbud 2015/S [udbudsbekendtgørelsesnr.] og Må ikke åbnes i posten Forsendelsen skal være lukket. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 3.5 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Alle tilbud vil blive behandlet fortroligt, om end tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at de indkomne tilbud vil være omfattet af reglerne om aktindsigt. 4. Udvælgelseskriterier Forud for vurderingen af det afgivne tilbud vil der, jf. udbudsmaterialets afsnit 1.5, ske en vurdering af virksomhedens egnethed i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier og på baggrund af den efterspurgte dokumentation, som skal vedlægges tilbuddet. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere(konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet, jf. også afsnit 2.4. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller faglige og tekniske formåen, stiller Norddjurs Kommune krav om, at dokumentation for, at tilbudsgiver råder over andre enheders ressourcer skal fremlægges i form af denne anden enheds underskrevne og daterede erklæring over for Norddjurs Kommune. Erklæringen skal omfatte, at denne anden enhed stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgivers varetagelse af den udbudte opgave tillige med dokumentation som angivet i afsnit 4.2 og/eller afsnit 4.3 nedenfor alt efter hvilke dele af de opstillede krav, som tilbudsgiver vil opfylde ved at basere sig på andre enheders formåen. Tilbud som ikke indeholder den efterspurgte dokumentation, skal Norddjurs Kommune afvise som ukonditionsmæssige. 4.1 Tilbudsgivers personlige forhold Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i direktiv nr. Side 7 af 27

8 2004/18/EF af Fortrykt formular er vedlagt som bilag 1 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. 4.2 Økonomisk og finansiel formåen Revisorattesteret erklæring om tilbudsgivers soliditetsgrad i de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver skal have en positiv soliditet i de seneste 2 afsluttede regnskabsår. 4.3 Teknisk og/eller faglig formåen En referenceliste over de væsentligste sammenlignelige ydelser tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste tre år, med angivelse af tidspunkt herfor samt navn og telefonnummer på kunden. Norddjurs Kommune forbeholder sig ret til at undersøge de indsendte referencer. Det er et mindstekrav at tilbudsgiver skal have forudgående erfaring med vejledning af virksomheder under den basale erhvervsservice, og har dokumenteret erfaring med samarbejde med et væksthus eller anden lignende offentligt erhvervsfremme. 5. Tildelingskriterium Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det, for Norddjurs Kommune, økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterier Vægtning i procent 1. Kvalitet 40 % 2. Kvantitet 30 % 3. Konsulentteam 30 % Underkriterium 1: Kvalitet Tilbudsgiver skal fremsende en løsningsbeskrivelse, som må fylde (vejl.) maksimum 10 sider. Underkriteriet kvalitet evalueres ud fra tilbudsgivers løsningsbeskrivelse, som skal tage højde for kravene i kravspecifikationen og herunder de grundlæggende elementer i Norddjurs Kommunes erhvervspolitik. Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse skal indeholde en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil løse opgaven. Følgende bør som minimum være en del af beskrivelsen: Beskrivelse af aktiviteter og tiltag Beskrivelse af erhvervsserviceydelser Forslag til innovative iværksætter- og virksomhedsindsatser set i forhold til målgruppens behov. Beskrivelse af hvordan den tætte koordination med Væksthus Midtjylland vil blive tilrettelagt og gennemført. Forslag til håndtering af samspil med de kommunale myndigheder og eksisterende erhvervsfremmeaktører. Side 8 af 27

9 Tilgængeligheden for virksomheder og iværksættere Ved bedømmelse af underkriteriet kvalitet vil der blive lagt vægt på følgende elementer: - Det tillægges meget høj positiv vægt at tilbudsgiver i løsningsbeskrivelsen synliggør en god overensstemmelse mellem opgavens løsning og de grundlæggende principper i Norddjurs Kommunes erhvervspolitik. - Det vil blive tillagt meget høj positiv vægt hvis tilbudsgiver synliggør let tilgængelighed for virksomheder og iværksættere i forbindelse med opgavens løsning. - Endvidere vil det blive tillagt meget høj positiv vægt, hvis tilbudsgiver synliggør et tæt og koordinerende samarbejde/ samspil med de øvrige aktører, der har relevans for udførelse af den lokale basale erhvervsservice. - Det vil ydermere blive tillagt positiv vægt, såfremt løsningsbeskrivelsen også omfatter andre opgaver, der kan understøtte den generelle erhvervsfremme i Norddjurs Kommune. Underkriterium 2: Kvantitet Tilbud herpå skal afgives ved udfyldning af relevante felter på tilbudslisten (bilag 2). Den vedlagte tilbudsliste (bilag 2) skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivelse i uændret form. Underkriteriet kvantitet evalueres ved antallet af vejledninger samt hvor mange projektaktiviteter der kan foretages inden for den beløbsmæssige fastsatte ramme p.a. inden for den lokale erhvervsfremme. Flest mulige vejledninger og projektaktiviteter vægtes højst. Antal vejledninger vægter 80% og antal projektaktiviteter vægter 20% i den samlede vurdering af underkriteriet kvantitet. Underkriterium 3: Konsulentteam Tilbudsgiver skal aflevere CV er på max ti medarbejdere, som denne vurderer vil være repræsentative for de medarbejdere, der skal løse opgaven. Dette gælder både i forhold til kompetencer (herunder erfaringsniveau og referencer) og arbejdsopgaver. Underkriteriet Konsulentteam evalueres ud fra de medsendte CV er. Det tillægges i denne forbindelse høj vægt, at tilbudsgiver synliggør et udsnit af medarbejdere med relevante kompetencer, herunder erfaring og referencer, i forhold til den samlede opgaveløsning. Samlet vurdering Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, hvis tilbud samlet set, jf. ovenstående, vurderes at være det økonomisk mest fordelagtige. 6. Kravspecifikation Kort beskrivelse af opgaven Udbuddet omfatter udførelse af lokal basal erhvervsservice i Norddjurs Kommune og består i information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed. Indledning Kommunerne har ansvaret for erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 om erhvervsfremme og regional udvikling (erhvervsfremmeloven). Kommunerne har også ansvaret for den specialiserede erhvervsservice. Den specialiserede erhvervsservice er målrettet vækstiværksættere og Side 9 af 27

10 vækstvirksomheder med særlige behov, og løses i det fællesregionale væksthus, Væksthus Midtjylland. Den basale erhvervsservice er en kommunal opgave. I forbindelse med erhvervsfremmeindsatsen er der fokus på et højt kvalificeret og synligt koordineret system omkring både den basale og den specialiserede erhvervsservice. Den basale lokale erhvervsservice skal ses i sammenhæng med kommunens erhvervspolitik og øvrige erhvervsudviklingsinitiativer, der har til formål at skabe vækst og beskæftigelse samt understøtte Norddjurs Kommunes erhvervsmæssige styrker. Den basale lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommuner udbydes nu fra til Det er et ufravigeligt mindstekrav, at alle ydelser til varetagelse af lokal basal erhvervsservice i Norddjurs Kommune skal holdes inden for den økonomiske ramme som angivet i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver skal selv stille lokaliteter til rådighed for opgavens udførelse. Det er en forudsætning, at aktiviteterne for hovedparten er opsøgende og som udgangspunkt foregår i Norddjurs Kommune. Målsætning for den basale lokale erhvervsservice Der skal videreføres et attraktivt, effektivt erhvervsservicetilbud på et højt kvalitets- og fagniveau, både mht. ressourcer og resultater, som understøtter Norddjurs Kommunes ambition om at være en attraktiv erhvervskommune for iværksættere og virksomheder. Indsatsen skal tilrettelægges således, at den understøtter og tager udgangspunkt i de erhvervspolitiske målsætninger og indsatsområder i arbejdet med i Norddjurs Kommune. Der er fokus på at sikre den rette service til alle, herunder at sikre kompetent screening og understøttelse af særligt vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Screening og henvisning af vækstiværksættere og vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland sker i henhold til en samarbejdsaftale indgået mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland. Erhvervsservicen skal som minimum omfatte følgende: Målgruppe 1. Iværksættere før opstart samt personer, som overvejer at starte virksomhed, men endnu ikke er oprettet i CVR-registret. 2. Iværksættere og virksomheder efter opstart og i drift i op til 3 år med eller uden vækstambitioner. 3. Virksomheder i drift over 3 år med eller uden vækstambitioner. Leverandøren skal sikre den rette service til alle, med særlig fokus på at identificere vækstmuligheder, herunder at sikre kompetent screening og understøttelse af særligt vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Aktiviteter Leverandøren skal yde vejledning og problemafklaring af målgruppen, herunder at foretage screening til specialiseret service hos private rådgivere eller hos Væksthus Midtjylland, samt screene til relevante regionale, nationale såvel som internationale virksomhedsprogrammer. Vejledninger kan forstås som éntil-én vejledninger eller som kollektive vejledninger. Side 10 af 27

11 Leverandøren skal gennemføre projektaktiviteter såsom informationsmøder, iværksætterkurser/temamøder og specialistrådgivning med deltagelse af relevante specialister (advokater, revisorer, Skat m.m.) Leverandøren skal endvidere deltage i relevante kommunale projektaktiviteter i forbindelse med kommunale erhvervsprojekter, der er rettet mod målgruppen, herunder erhvervsudviklingsaktiviteter initieret af Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland, der relaterede sig til Norddjurs Kommunes erhvervspolitik. Alle aktiviteter skal overholde bestemmelserne i erhvervsfremmeloven. Videnopbygning Leverandøren skal i kontraktperioden etablere, drifte og vedligeholde en hjemmeside, som understøtter både den lokale synlighed og kobling til de kommunale indsatser, samt det øvrige erhvervsservicesystem. Erhvervsservicetilbuddet skal markedsføres via for målgruppen relevante medier og relevante samarbejdspartnere, og kendskabsgraden samt synligheden af indsatsen skal være høj og kunne dokumenteres ved fx oplagstal, besøgende og hits. Leverandøren skal endvidere forestå markedsføringen og synliggørelse af specialiserede erhvervsservicetilbud fra Væksthus Midtjylland. Afrapportering Leverandøren skal forestå en kvartalsvis opgørelse af ydelser set ift. aktivitetsmål og årlig brugerevalueringsrapport baseret på effektmåling efter de til enhver tid gældende retningslinjer, under erhvervsserviceindsatsen. Leverandøren skal umiddelbart efter hver vejledning og øvrige aktiviteter registrere og dokumentere alle data i Erhvervsstyrelsens CRM-system og i et sådan omfang, at relevante data efterfølgende kan benyttes til erhvervsrettede aktiviteter. Resultatkontrakt Der udarbejdes en årlig resultatkontrakt mellem Leverandøren og Norddjurs Kommune, som Leverandøren skal følge, jf. også afsnit 7 i kapitel 8 udkast til kontrakt. Generelt Leverandøren skal tilrettelægge indsatsen under den basale erhvervsservice således, at den understøtter og tager udgangspunkt i de erhvervspolitiske målsætninger og indsatsområder, som der til enhver tid arbejdes med i Norddjurs Kommune. Leverandøren skal varetage den basale erhvervsservice således, at den følger Norddjurs Kommunes til enhver tid gældende erhvervspolitik og øvrige erhvervsudviklingsinitiativer, der har til formål at skabe vækst og beskæftigelse samt understøtte Norddjurs Kommunes erhvervsmæssige styrker. I Norddjurs Kommune er der fokus på, at der sker en tæt koordinering imellem den basale erhvervsservice til alle virksomheder og til den specialiserede erhvervsservice i Væksthus Midtjylland, så virksomheder og iværksættere oplever erhvervsservice som et sammenhængende system. Leverandøren skal således sikre en tæt koordinering for at sikre, at iværksættere og virksomheder, der har vækstpotentialer, får de rette tilbud hos Væksthus Midtjylland, og at henvisninger til specialiserede tilbud sker smidigt og effektivt. Side 11 af 27

12 Det forudsættes, at leverandøren af den lokale erhvervsservice anvender de redskaber, som stilles til rådighed af Væksthus Midtjylland og Erhvervsstyrelsen (CRM-system, Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi mv.), og at leverandøren har eller tilegner sig dokumenterede erfaringer med anvendelse af disse redskaber, og har deltaget eller deltager i uddannelsen i disse redskaber i Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi. Ordregiver forudsætter, at minimum 50 % af de vejledte iværksættere og virksomheder henvises til et specialiseret erhvervsservicetilbud. 7. tilbudsdisposition 7.1 Generelle formkrav Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for besvarelse af kravene i udbudsmaterialets kapitel 4 (udvælgelsekriterier) og kapitel 5 (tildelingskriterium). Ved tilbudsafgivelsen bedes tilbudsdispositionen fulgt. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Vedrørende forbehold skal disse samlet oplyses under tilbudsdispositionens afsnit 2. Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet, lægges udbudsmaterialet til grund som en del af tilbuddet. Det skal understreges at kapitel 8 (udkast til kontrakt) også er en del af udbudsmaterialet. 7.2 Disposition af tilbuddet Ved udarbejdelse af tilbuddet bedes nedenstående disposition fulgt. Dispositionen modsvarer de i udbudsmaterialets kapitel 4 opstillede udvælgelseskriterier og de i udbudsmaterialets kapitel 5 anførte underkriterier. Afsnit Indhold 1. Indledning, herunder angivelse af tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Det skal fremgå at tilbuddet vedstås i 3 måneder fra fristen for modtagelse af tilbud. Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal det fremgå, med hvilken tilbudsgiver Norddjurs Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Side 12 af 27

13 2. Eventuelle forbehold. Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold for de i udbudsmaterialet indeholdte krav, herunder bl.a. forbehold til kravspecifikationen eller kontraktudkastet. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit 2.6 (tilbudsgivers forbehold) vedrørende retsvirkningerne af forbehold. 3. Udvælgelseskriterier: Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i direktiv nr. 2004/18/EF af Fortrykt formular er vedlagt som bilag 1 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Revisorattesteret erklæring om tilbudsgivers soliditetsgrad i de seneste 2 afsluttede regnskabsår. En liste over de væsentligste sammenlignelige ydelser tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste tre år, med angivelse af tidspunkt herfor samt navn og telefonnummer på kunden. 4. Underkriterium 1: Kvalitet Her vedlægges en løsningsbeskrivelse på (vejl.) maksimalt 10 sider. 5. Underkriterium 2: Kvantitet Her vedlægges den udfyldte og underskrevne tilbudsliste (bilag 2). Den vedlagte tilbudsliste (bilag 2) skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivelse i uændret form. 6. Underkriterium 3: Konsulentteam Tilbudsgiver skal vedlægge CV er på max ti medarbejdere, som denne vurderer vil være repræsentative for de medarbejdere, der forventes at skulle løse opgaven. Dette gælder både i forhold til kompetencer (herunder erfaringsniveau og referencer) og arbejdsopgaver. Side 13 af 27

14 8. Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Norddjurs Kommune i tilfælde af aftaleindgåelse. (hvis tilbudsgiver har forbehold for bestemmelserne i kontrakten skal dette tydeligt angives i tilbudsgivers tilbud, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.6). Udkast til Kontrakt vedr. levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune efter lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 om erhvervsfremme og regional udvikling Side 14 af 27

15 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet Grenaa CVR: (I det følgende benævnt Ordregiver) og KONTRAKTHAVER [Kontrakthavers navn] [Vej] [nr.] [postnummer] [By] [CVR-nummer] (I det følgende benævnt Kontrakthaver) 2. Kontraktens baggrund Norddjurs Kommune har i 2015 gennemført et offentligt udbud af kontrakt vedr. levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune efter lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 om erhvervsfremme og regional udvikling. På baggrund af de indkomne tilbud har Norddjurs Kommune valgt kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå], da dette vurderedes at være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 3. Kontraktgrundlag Kontrakten beskriver Ordregivers og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Nærværende kontrakt mellem Kontrakthaver og Ordregiver (i det følgende benævnt aftalen eller kontrakten) af [dd.mm.åååå] B. Eventuelle rettelser og svar på spørgsmål til Ordregivers udbudsmateriale af [dd.mm.åååå] C. Ordregivers udbudsmateriale af [dd.mm.åååå] inkl. bilag D. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] inkl. bilag Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til et fast honorar på kr. ekskl. moms p.a. dog ,00 kr. for det første år (2015), jf. dog afsnit 31. Med mindre andet fremgår klart og utvetydigt af Kontrakthavers tilbud, forudsættes alle krav i Ordregivers udbudsmateriale overholdt. Side 15 af 27

16 4. Kontraktens omfang Der leveres lokal basal erhvervsservice i henhold til Ordregivers kravspecifikation og i øvrigt tilbudsgivers tilbud af [dd.mm.åååå]. Kontrakthaver har initiativpligten med hensyn til alle væsentlige forhold i relation til levering af Erhvervsservicen. Kontrakthaver indestår for, at Erhvervsservicen er af høj kvalitet og opfylder god skik og relevante branchestandarder samt de til enhver tid gældende love, standardnormer og myndighedspraksis m.v. Norddjurs Kommune bidrager ikke til kontrakthavers levering af Erhvervsservicen. 5. Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den 1. april 2015 og indtil d. 31. december Kontrakten er uopsigelig for begge parter i aftaleperioden, jf. dog kontraktens afsnit 20, 28 og 31. Kontrakthaver kan ikke kræve kontraktperioden forlænget og kontrakt ophører uden opsigelse d. 31. december Kontakt mellem parterne Nærværende kontrakt er organisatorisk forankret i udviklingsforvaltningen i Norddjurs Kommune. Den overordnede kontakt mellem Kontrakthaver og Ordregiver sker via Kultur- og udviklingsafdelingen. Ordregivers kontaktperson er: kultur- og udviklingschef Helen Rosager, tlf , Kontrakthavers kontaktperson er: [Navn, tlf.nr., ] Såvel Ordregiver som Kontrakthaver er til enhver tid berettiget til at ændre kontaktperson ved skriftlig meddelelse herom, gerne pr. , til den anden part. Kontrakthaver kan ikke forpligte Ordregiver over for tredjemand, medmindre dette forudgående og skriftligt er godkendt af ordregiver. 7. Samarbejde m.v. Kontrakthaver forpligter sig til at indgå i et loyalt og effektivt samarbejde med ordregiver i forbindelse med levering af Erhvervsservicen. Kontrakthaver og dennes medarbejdere skal varetage den fornødne koordinering i forbindelse med levering af Erhvervsservicen med henblik på at opnå det bedst mulige resultat. Kontrakthaver har ansvaret for, at samarbejdet og koordineringen fungerer optimalt. Resultatkontrakt Side 16 af 27

17 Én gang årligt hver januar første gang i januar 2016 skal Kontrakthaver udarbejde et udkast til en resultatkontrakt med en generel del, der angiver samarbejdsaftalens parter, aftaleperiode, målgrupper, arbejds- og rollefordeling, partnernes gensidige forpligtigelser, effektmål, synliggørelse af samarbejdet, økonomi, og ikrafttrædelsesdato, samt en aktivitetsdel med angivelse af fælles mål, aktiviteter og opfølgning. Det er formålet, at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Norddjurs Kommune i form af vejledning/ problemafklaring/sparring og overblik over relevante muligheder for rådgivning og videreudvikling. Udkastet til resultatkontrakt skal fremsendes til Ordregivers godkendelse. Resultatkontrakten skal gælde for et kalenderår og benyttes til at fastlægge ydelses-og effektmål, samt særlige fokusområder i indsatsen for det pågældende år. Evaluering m.v. Kvartalsvis aktivitetsopfølgning og årlig statusrapport på iværksætteri og virksomhedsudvikling i Norddjurs Kommune. Kontrakthaver skal efter afslutningen af et kvartal sende en opgørelse til Ordregiver over de aktiviteter, som kontrakthaver har gennemført som en del af Erhvervsservicen i det netop afsluttede kvartal. Alle iværksættere og virksomheder, der modtager individuel vejledning, skal opgøres. Der skal udarbejdes en skriftlig statusrapport en gang årligt, og første gang primo Rapporten skal være egnet til offentliggørelse og sættes op med layout. Målgruppen for rapporten er primært eksternt interesserede og sekundært Ordregiver. Rapporten skal vise branchefordelingen af vejledte iværksættere og virksomheder. Af rapporten skal det samtidigt fremgå, hvorledes branchefordelingen er blandt alle virksomheder i Norddjurs kommune for det respektive år. Den samme branchefordeling skal så vidt muligt anvendes hvert år, således at der med statusrapporten primo 2016 for 2015 og efterfølgende kan laves en opgørelse der viser udviklingen fra Statusrapporten skal samtidigt angive de væsentligste absolutte tal for udviklingen i virksomhedsbestanden i Norddjurs kommune over tid med de senest tilgængelige tal, herunder antal nyetablerede virksomheder, kommunens samlede antal virksomheder og antal beskæftigede i kommunens virksomheder. Endeligt skal statusrapporten vise hovedtal for de udførte erhvervsserviceaktiviteter i det forudgående år, ligesom hovedtal fra tilfredshedsmålingerne og brugerevalueringen medtages. Tilfredshedsmåling og brugerevaluering Kontrakthaver skal løbende gennemføre tilfredshedsmålinger blandt brugerne af Erhvervsservicen dog mindst én gang årligt. Målingen skal baseres på Målgruppens vurdering af den kvalitet og den service, som de oplever i den udførte erhvervsservice. Målet er en brugertilfredshed på minimum 80 %. Kontrakthaver skal levere resultatet af tilfredshedsmålingerne til Ordregiver i skriftlig form. Mindst én gang årligt skal Kontrakthaver gennemføre en brugerevaluering af Erhvervsservicen. Side 17 af 27

18 Brugerevalueringen skal leveres i skriftlig form og første gang primo Profilanalyse Kontrakthaver skal bidrage til den årlige regionale profilanalyse, som afdækker erhvervsserviceresultaterne på tværs af kommuner i regionen. Kontrakthaver skal være indstillet på at indføre oplysninger om de gennemførte vejledninger til det regionale CRM-system, som bl.a. udgør grundlaget for profilanalyserne. Alle personligt vejledte iværksættere og virksomheder i Norddjurs Kommune skal registreres i CRM-systemet og benyttes i de statistiske opgørelser. 8. Konsulentteam Kontrakthaver skal for hver opgave vurdere hvilke kompetencer opgaven kræver, og stille de optimale ressourcer til rådighed for opgavens løsning. Det forudsættes at de(n) allokerede ressource(r) for opgavens løsning, har eller tilegner sig de(n) for den konkrete opgaves løsning nødvendige uddannelse i Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi. Det forudsættes at de medarbejdere, hvis CV fremgår af kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] er repræsentative for de ressourcer der stilles til rådighed for opgavens løsning. Dette medfører at ordregiver forudsætter, at de ressourcer der allokeres til opgavens løsning, i det fornødne omfang, har tilsvarende kompetencer og erfaring som disse medarbejdere. Kontrakthaver skal på ordregivers forlangende, fremlægge dokumentation for kompetencer og erfaring hos de medarbejdere der indgår i teamet til opgavens løsning. De allokerede medarbejderressourcer evalueres løbende, og såfremt ordregiver vurderer at kontrakthaver ikke stiller de optimale ressourcer til rådighed for opgavens løsning, skal kontrakthaver og ordregiver samarbejde om at finde en løsning hertil. Såfremt ordregiver og kontrakthaver ikke kan blive enige om en løsning, er kontrakthaver forpligtet til at redegøre skriftligt for hvorfor denne mener at opfylde ovenstående krav. Såfremt ordregiver, efter modtagelse af redegørelsen, forsat ikke vurderer, at kontrakthaver opfylder ovenstående krav til de allokerede ressourcer, er kontrakthaver forpligtet til at rette op på dette. Sker dette ikke, vil dette blive betragtet som en misligholdelse af kontrakten. 9. Evalueringsmøde På hver af partnernes initiativ kan der foretages en fælles evaluering og/eller statusdialog vedrørende samarbejdet mellem Kontrakthaver og Ordregiver. Relevant personale hos Kontrakthaver og Ordregiver er forpligtet til at deltage vederlagsfrit for den anden part i sådanne møder. 10. Fakturering Fakturering skal ske hvert halve år pr. 1. juli og 1. januar. Fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP (jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med Side 18 af 27

19 offentlige myndigheder) til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nr.: ) med angivelse af Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Faktura skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Kontrakthavers CVR/SE-nummer (skal være det samme som det CVR-nummer, Kontrakthaver opgav ved tilbudsafgivningen og som fremgår af kontraktens afsnit 1) Kontrakthavers navn og adresse samt Ordregivers navn og adresse Rekvirent/personreferance hos Ordregiver Betalingsdato Fakturatotal Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler helt eller delvist. Ordregiver betaler ikke fakturagebyr. 11. Priser Kontrakthaver er i aftalens løbetid forpligtet til at levere de under afsnit 2 anførte ydelser til et fast honorar på kr. ekskl. moms p.a. dog ,00 kr. for det første år (2015), jf. dog afsnit 31. Honoraret er fast og indeksreguleres ikke i Kontraktens løbetid. Kontrakthaver afholder for egen regning udgifter til transport, ophold, administration, kontorhold, kopier m.v., og er ikke berettiget til refundering af nogen former for udlæg. Alle udgifter til levering af lokal basal erhvervsservice skal således være indeholdt i det ovenfor angivne honorar. Kontrakthaver er berettiget til halvårlig a conto bagudrettet afregning med et beløb svarende til halvdelen af det årlige honorar. 12. Betalingsbetingelser Ordregivers betalingsbetingelser er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura jf. afsnit 10. Afsendelse af betalingen fra Ordregiver på forfaldsdato betragtes som rettidig betaling. Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag. I det omfang, der via lovgivning eller lignende er fastsat andre betalingsbetingelser, anvendes disse. 13. Kvantitet Såfremt kontrakthaver ikke som minimum foretager det i kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne antal vejledninger og projektaktiviteter på årsbasis, og dette ikke skyldes forhold som ordregiver bærer Side 19 af 27

20 ansvaret for, vil dette blive anset som en misligholdelse af kontrakten, og vil blive behandlet som beskrevet i afsnit Underleverandører Såfremt kontrakthaver ønsker at anvende underleverandører til løsning af opgaven eller dele heraf, kan dette kun ske til efter forudgående skriftlig godkendelse fra ordregiver. Såfremt Kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten eller dele heraf, garanterer Kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Kontrakthaver selv havde udført leverancen. 15. Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers overdragelse af rettigheder og pligter Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overdrages uden forudgående skriftlig samtykke fra Ordregiver. Ordregivers samtykke til en eventuel overdragelse kan kun forventes givet i det omfang, dette ikke strider mod gældende udbudsret. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten uden varsel, jf. afsnit 20. Ordregivers overdragelse af rettigheder og pligter Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler. I så fald skal der ske skriftlig meddelelse herom til Kontrakthaver. 16. Forsikring og erstatningsansvar Kontrakthaver er forpligtet til at tegne relevant professionel erhvervsansvarsforsikring og opretholde en sådan forsikring i hele aftaleperioden. Kontrakthaver skal senest 7 kalenderdage efter indgåelsen af nærværende aftale forelægge dokumentation for tegnet forsikring i henhold til ovenstående. Forsikringen skal endvidere kunne dokumenteres på Ordregivers forlangende i aftaleperioden. Kontrakthaver skal varetage al sagsbehandling angående skadesanmeldelse mv. Kontrakthaver er pligtig til at holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Ordregiver af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen eller Kontrakthavers skadevoldende adfærd. Såfremt Kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelse af kontrakten, er Kontrakthaver forpligtet til at sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder ovennævnte krav til forsikringsdækning. Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk almindelige regler om erstatningsansvar, jf. afsnit 20. Side 20 af 27

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og de dermed forbundne forflytninger på plejehjem i Faaborg- Midtfyn Kommune Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. 1 af 11

Bilag 1 Rammeaftale. 1 af 11 Bilag 1 Rammeaftale 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89 59 10 00 norddjurs@norddjurs.dk http://www.norddjurs.dk og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Annonceringsudbud. Prisaftale - udvidet helbredstillæg til tandtekniske ydelser

Annonceringsudbud. Prisaftale - udvidet helbredstillæg til tandtekniske ydelser Annonceringsudbud Af Prisaftale - udvidet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af annoncering... 3 1.2 Ordregivende myndighed... 3 1.3 Aftalens omfang... 3 1.4 Indgåelse af aftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere