Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion"

Transkript

1 Vejledning - delliste ZAC DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke anvendes i eksplosive luftomgivelser. 24,5 MPa; (245 bar) Maksimalt væskearbejdstryk 0,56-0,9 MPa (5,6-9,0 bar) Luftindgangstrykinterval 94 C Maksimal væsketemperatur Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse forskrifter. TI2408-1A

2 Håndbogens konventioner Indhold Håndbogens konventioner Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistoler med rundt sprøjtemønster Pistoler med fladt sprøjtemønster Pistol med fladt støttevægssprøjtemønster Pistol med stænksprøjtemønster Pistoler med bredt rundt sprøjtemønster Fire-slanget pistol Ikke 1:1 forhold pistoler Samlet overblik Isocyanat fare Sørg for at holde A og B komponenterne adskilt 10 Jordforbindelse Stempelsikkerhedslås Drejning af lufthætten Tab af lufttryk Opstilling Nedlukning Procedure for trykaflastning Ekstra konfigurationer Ekstra væskemanifoldposition Ekstra slangeposition Flade sprøjtedyser Vedligeholdelse Leveret værktøjssæt Hold pistolen ren Som påkræves Dagligt Ugentligt eller månedligt Skyl pistolen Rengør pistolens yderside Rengør lufthætte Rengør lyddæmper Rengør væskemanifolden Rengør blandingskammerdyse Rengør gennemstrømningsåbninger Rengør indtrængningsportene Fejlfinding Reparation Nødvendigt værktøj Smøring Fjern frontsiden Fastspænd frontsiden Blandingskammer og sidepakningspatronerne. 29 Kontraventiler Stempel Stempelsikkerhedslås Luftventil Dele Blandingskammersæt Fladt dysesæt Pistolreparationssæt Kontraventilnetsæt Borehovedsættene Borehovedsættene Luftrensning af greb og udrensning af boresættet. 40 Tilbehør Tekniske data Gracos Standardgaranti Graco Information Håndbogens konventioner Advarsel ADVARSEL Dette symbol gør brugeren opmærksom på risikoen for alvorlig personskade eller død, hvis vejledningen ikke følges. Symboler såsom væskeinjicering (vist) advarer dig om en specifik fare og anbefaler dig at læse de angivne fareadvarsler på siderne 7-8. Forsigtig FORSIGTIG Dette symbol gør brugeren opmærksom på risikoen for beskadigelse eller ødelæggelse af udstyr, hvis vejledningen ikke følges. Bemærk Dette symbol angiver yderligere nyttige oplysninger. 2

3 Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistoler med rundt sprøjtemønster Blandingskammer Pistol delnr., Serier Delnr. Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Pakning Materiale , A AR2020 0, RUSTFRIT STÅL , A AR2929 0,70-00 RUSTFRIT STÅL , A AR3737 0,94 Ingen RUSTFRIT STÅL , A AR4242 1,00-01 RUSTFRIT STÅL , A AR5252 1,30-02 RUSTFRIT STÅL , A AR6060 1,50-03 RUSTFRIT STÅL , A AR7070 1,75-04 RUSTFRIT STÅL , A AR8686 2,15-05 RUSTFRIT STÅL , A AR4242 1,00-01 Polycarballoy , A AR5252 1,30-02 Polycarballoy VÆSKESTRØM i liter pr. min.* * For at beregne strømmen i lb/min, ganges gallons pr. minut (gpm) raten med 10. F.eks.: 2 gpm x 10 = 20 lb/min. 18,9 15,1 11,4 7,6 3,8 0 AR8686 (05) AW8282 AR7070 (04) AW6464 AR6060 (03) AW5757 AR5252 (02), AW4646* AR4242 (01), AW3939* AR3737, AW3333* AR2929 (00), AW2828* AR2020 (000) 3,5 (35) 6,9 (69) 10,3 (103) 13,8 (138) 17,4 (174) 20,7 (207) 24,1 (241) TRYK i MPa (bar) *Tilbehørs AW (bredt mønster) blandingskamre kan leveres. Se side 41. 3

4 Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistoler med fladt sprøjtemønster Blandingskammer Flad dyse Pistol delnr., Serier Delnr. Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Delnr. Sprøjtemønsterstørrelse mm Åbningsstørrelse i mm , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT ,22 4

5 Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistoler med fladt sprøjtemønster, fortsat VÆSKESTRØM i liter pr. min.* * For at beregne strømmen i lb/min, ganges gallons pr. minut (gpm) raten med 10. F.eks.: 2 gpm x 10 = 20 lb/min. 11,4 8,55 5,7 2,85 0 AF5252 med FTXX48 dyse AF4242 med FTXX38 dyse AF2929 med FTXX38 dyse AF2020 med FTXX24 dyse 3,5 (35) 6,9 (69) 10,3 (103) 13,8 (138) 17,4 (174) 20,7 (207) 24,1 (241) TRYK i MPa (bar) Pistol med fladt støttevægssprøjtemønster Se i brugerhåndbogen for yderligere informationer. Blandingskammer Flad dyse Væskestrømdata Pistol delnr., Serier Delnr. Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Delnr. Sprøjtemønsterdiameter ved 610 mm (24 tommer) fra målet mm (tommer) Åbningsstørrelse i mm Tilnærmelsesvis væskestrøm 7,0 MPa (70 bar) AF4242 1,00-01 FTM (22) 0,97 4,99 kg/min AF5252 1,30-02 FTM (22) 0,97 6,81 kg/min 5

6 Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistol med stænksprøjtemønster Blandingskammer Pistol delnr., Serier Delnr. Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse A AR7070 1,75-04 Pistoler med bredt rundt sprøjtemønster Pistol delnr., Serier Delnr. Blandingskammer Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Sprøjtemønsterdiameter ved 610 mm (24 tommer) fra målet mm (tommer) Ækvivalent strøm til blandingskammerstørrelse Reference delnr AW3939 0, ,4 (16) AR AW4646 1, ,2 (18) AR5252 Fire-slanget pistol Pistol med bredt rundt sprøjtemønster og fire- slanget recirkulerende pistolmanifold Pistol delnr., Serier Delnr. Blandingskammer Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Sprøjtemønsterdiameter ved 610 mm (24 tommer) fra målet mm (tommer) Tilnærmelsesvis væskestrøm ved 7,0 MPa (70 bar) AW2222 0,56 Ikke relevant (8-9) 204 kg/min Ikke 1:1 forhold pistoler Pistol delnr., serier Blandingskammer AR2232 6

7 Advarsel ADVARSEL PERSONBESKYTTELSESUDSTYR Du skal altid være iført passende beskyttelsesudstyr, når du betjener eller efterser udstyret, eller når du befinder dig inden for udstyrets arbejdsområde. Dette kan beskytte dig mod alvorlig personskade, herunder beskadigelse af øjnene, indånding af giftige dampe, forbrændinger og tab af høreevnen. Sådant udstyr omfatter, men er ikke begrænset til: Beskyttelsesbriller Arbejdstøj og åndedrætsværn i overensstemmelse med væske- og opløsningsmiddelproducenternes anbefalinger. Handsker Høreværn. FARE VED ARBEJDE MED GIFTIGE VÆSKER ELLER DAMPE Giftige væsker eller dampe kan forårsage alvorlig personskade eller i værste fald døden, hvis væsken sprøjtes i øjnene eller på huden, indåndes eller sluges. Læs dataarket for materialesikkerhed (MSDS), så du er bekendt med de konkrete farer ved de væsker, du arbejder med. Opbevar farlige væsker i godkendte beholdere, og bortskaf dem i henhold til gældende bestemmelser. FARE FOR HUDINJICERING Væske under højt tryk fra pistolen, utætte slanger eller sprængte komponenter kan gennemtrænge huden. Skaden kan se ud som et almindeligt snitsår, men skal betragtes som en alvorlig personskade, der kan medføre behov for amputation. Søg lægehjælp øjeblikkeligt (kirurgisk behandling). Ret aldrig pistolen mod andre personer eller mod nogen del af kroppen. Sæt aldrig din hånd eller fingre over pistolens væskedyse. Forsøg ikke at standse eller afbøje lækager med hænderne, kroppen, handsker eller klude. Forsøg ikke at blæse væske tilbage ; dette er ikke et luftbaseret sprøjtesystem. Følg den anviste Procedure for trykaflastning, side 15, når du standser sprøjtearbejdet, og før du rengør, undersøger eller foretager eftersyn på udstyret. Anvend altid det lavest mulige tryk ved gennemskylning, spædning eller fejlfinding. Aktivér stempelsikkerhedslåsen, når sprøjten ikke er i brug. Tilspænd alle væsketilslutninger, før udstyret tages i anvendelse. Kontrollér slanger, rør og koblinger dagligt. Udskift slidte eller ødelagte dele øjeblikkeligt. Højtryksslangen kan ikke genkobles; udskift hele slangen. FARE FOR FORBRÆNDINGER Udstyrets overflader og opvarmet væske kan blive meget varme under brug. Undgå forbrændinger rør ikke ved varmt væske eller udstyr. Vent indtil udstyret/væsken er kølet helt af. 7

8 Advarsel ADVARSEL BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE Brændbare dampe i et arbejdsområde, såsom dampe fra opløsningsmidler og malinger, kan eksplodere eller antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko: Anvend kun udstyret på et sted med god udluftning. Fjern alle antændelseskilder, f.eks. vågeblus, cigaretter og bærbare elektriske lamper, og undgå faren ved statiske buedannelser fra plastforhæng. Sæt ikke stik i stikkontakter, tag ikke stik ud, og tænd og sluk ikke lys, når der forefindes brændbare dampe. Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt, samt at der ikke forefindes f.eks. opløsningsmidler, klude og benzin. Jordforbind udstyret og alle elektrisk ledende genstande. Se Jordforbindelse på side 10. Hold pistolen godt fast mod siden af en jordforbundet metalspand, før pistolens aftrækker aktiveres. Anvend kun jordforbundne slanger. Hvis der opstår statisk gnistdannelse, eller du mærker elektrisk stød, skal pumpearbejdet standses øjeblikkeligt. Anvend ikke udstyret, før du har lokaliseret og afhjulpet problemet. RISIKO VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR Forkert anvendelse kan forårsage alvorlig personskade eller død. Kun til professionel brug. Anvend kun udstyret til dets påtænkte formål. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din Graco forhandler. Læs alle vejledninger, advarsler, skilte og mærkater, før udstyret tages i brug. Følg alle vejledninger. Kontrollér udstyret dagligt. Reparer eller udskift slidte eller ødelagte dele øjeblikkeligt. Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret. Brug kun dele og tilbehør fra Graco. Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk eller den maksimale tilladte temperatur for den svageste komponent i systemet. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Anvend kun væsker og opløsningsmidler, der er kemisk forenelige med dette udstyrs våddele. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Læs advarslerne fra producenterne af væske- og opløsningsmidler. Slanger og kabler skal altid føres i sikker afstand fra trafikerede områder, skarpe kanter, bevægelige dele og varme overflader. Anvend aldrig slangerne til at trække udstyret. Overhold alle relevante gældende love og bestemmelser. FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE DELE I ALUMINIUM Anvend ikke 1,1,1-trichloroethan, methylenchlorid, andre halogensubstituerede kulbrinteopløsninger eller væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler, i tryksat udstyr, der er fremstillet af aluminium. En sådan anvendelse kan medføre en alvorlig kemisk reaktion med efterfølgende sprængning af udstyret. Dette kan resultere i død, alvorlig personskade og tingskade. 8

9 Samlet overblik Samlet overblik K F R G L U N D V C S P B M A T H W J E TI2408A Nøgle: A A Sidevæskeventil (ISO) B B Sidevæskeventil (HARPIKS) C Lufthætte D Luftledningslynkobling E Lyddæmper F Væskehus G Smørefitting (under hætte) H Greb J Ekstra luftindgang K Udrensningsluftventil L Stempelsikkerhedslås M Pistolvæskemanifold N Blandingskammerdyse P Ekstra væskeindgang (A Side vist) R Låsering S Væskeindgangsdrejeled (A Side vist) T Aftrækker U Holdering foran V Pistolluftstavslange W Luftventil 9

10 Isocyanat fare Isocyanat fare Sprøjtning af materialer, som indeholder isocyanater, danner eventuelle skadelige tåger, dampe og forstøvede partikler. Læs materialerne producentens advarsler og MSDS for at lære de specifikke farer og foranstaltninger forbundet med isocyanater at kende. Forhindr indånding af isocyanattåger, -dampe og atomiserede partikler ved at sørge for tilstrækkelig udluftning i arbejdsområdet. Hvis ikke det er muligt at skabe tilstrækkelig udluftning, vil en udleveret luftrespirator være påkrævet for alle i arbejdsområdet. For at forhindre kontakt med isocyanater er passende personligt beskyttelsesudstyr, inklusiv kemisk uigennemtrængelige handsker, støvler, forklæder og beskyttelsesbriller også påkrævet for alle i arbejdsområdet. Sørg for at holde A og B komponenterne adskilt Stempelsikkerhedslås Indkobl stempelsikkerhedslåsen, så snart du stopper med at sprøjte for at undgå, at pistolen udløses ved et uheld. ADVARSEL Læs advarslerne på side 7. For at aktivere stempelsikkerhedslåsen skal du: trykke knoppen ind og dreje denne med uret. Hvis denne er aktiveret, vil pistolen ikke sættes i gang. Indkoblet TI2409A For at deaktivere stempelsikkerhedslåsen skal du: trykke knoppen ind og dreje denne mod uret indtil denne springer ud. Der vil være et mellemrum mellem knoppen og pistolhuset. FORSIGTIG For at undgå krydsforurening af pistolens våddele, undlad at bytte om på A komponent (isocyanat) og B komponent (harpiks) delene. Pistolen transporteres med A siden til venstre. Væskemanifolden, væskehuset, sidepakningspatronen og kontraventilpatronen og blandingskammeret er markeret på A siden. Jordforbindelse ADVARSEL Udkoblet TI2410A Læs advarslerne på side 8. Følg dine lokale elektriske forskrifter og se i tilblanderhåndbogen for nærmere oplysninger vedrørende jordforbindelse. Jordforbind sprøjtepistolen med en forbindelse til en Graco-godkendt jordforbundet væsketilførselsslange. 10

11 Drejning af lufthætten Drejning af lufthætten ADVARSEL Læs advarslerne på side 7. Tab af lufttryk I tilfælde af tab af lufttryk vil pistolen fortsætte med at sprøjte. For at lukke for pistolen udfør én af følgende handlinger: Tryk på stempelsikkerhedslåsen, se side 10. Luk væskeventilerne A og B. 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Luk væskeventilerne A og B før der drejes på lufthætten (C). B A TI2421A C B A TI2421A 11

12 Opstilling Opstilling 1. Luk væskeventilerne A og B. For positionsskift af væskemanifolden eller brug af ekstra væskeindgange, se siderne 16 og Tilkobl lynkoblingen (D). Skru op for luften. Åben luftventilen (W*). Der skal strømme luft ud af dysen (N). TI2411A 2. Kobl A (ISO) og B (HARPIKS) væskeslangerne til væskemanifolden. B (HARPIKS) N D W* TI2414-1A For brug af ekstra luftindgange, se side 17. A (ISO) TI2417A 6. Udkobl stempelsikkerhedslåsen, side Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI2410A TI2409A 4. Kobl pistolluftstavslangen (V) og luftventilen (W*) til hovedluftslangen. Forbind væskemanifolden (M) til pistolen. 7. Tryk på pistolaftrækkeren for at sørge for komplet blandingskammervandring. Lufthætten foran (C) bør næsten være i flugt med holderingen foran (U). U C TI2414-1A M W* V TI2554A * (W) Ikke inkluderet i pistoler med stænksprøjtemønster. 12

13 Opstilling 8. Åben udrensningsluftventilen (K) 1/4-1/2 omdrejning og tryk på pistolaftrækkeren for at sikre dig, at udrensningsluften strømmer igennem. Justér efter ønske.denne procedure gælder ikke pistoler med stænksprøjtemønster Test sprøjtning på et stykke karton. Justér trykket og temperaturen for at opnå det ønskede resultat. K TI2645A TI2413A 9. Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side Påfør et lag smøremiddel på pistolens frontside og låseringen eller beskyt pistolen for at undgå oversprøjtningsophobninger og for at lette demonteringen. Se side 43 for bestilling af smøremiddel og pistolbeskyttelsesanordning. TI2409A 15. Pistolen er klar til at sprøjte. 10. Tænd for tilblanderen. 11. Åben B (HARPIKS) væskeventilen (omkring halvanden omgang). Åben derefter A (ISO) væskeventilen. FORSIGTIG For at aktivere pistolen er det nødvendigt med lufttilførsel. Frakobl ikke pistollufttilførslen før væsketrykket er lettet, side 15. TI2414A 12. Udkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI2410A 13

14 Nedlukning Nedlukning Nedlukning natten over: 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Lad luften stå tændt og undlad at trykke på pistolaftrækkeren. 3. Fjern smørefittinghætten. Ved at anvende smørepistolen (Y), fordel fedt ind i fitting (G) indtil fedttåge sprøjtes fra blandingskammerdysen (N). Smør ikke for meget fedt på; maksimum 2 påsmørelser. Sprøjt ikke fedttåge på sprøjtet materiale. G Y Fedtsmør pistolen dagligt for at undgå 2 komponenthærdning og hold væskegennemstrømsåbningerne rene. Renseluft bærer fedttåge gennem luftkammer (AC), indtrængningsporte (IP) og ud af blandingskammerdysen (N) og dækker alle overflader. Brug Graco Fedtstof, se side 43. N W Nøgle Renseluft Væske Udrensningsluft Smør TI3547a 4. Udskift smørehætten. TI2415A G 19 Luftkammer (AC) Indtrængningsporte (IP) 5. Kun pistoler med rundt og fladt sprøjtemønster: Sluk for luftventilen (W). Kun pistoler med stænkmønster: Luk ned for hovedlufttilførslen. N TI3546a 14

15 Procedure for trykaflastning Procedure for trykaflastning ADVARSEL 4. Sprøjt med pistolen på et stykke karton eller ind i en spildbeholder for at lette trykket. Læs advarslerne, side 7. Let trykket før du rengører eller reparerer pistolen. 1. Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI4722a 5. Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI2409A FORSIGTIG For at aktivere pistolen er det nødvendigt med lufttilførsel. Frakobl ikke pistollufttilførslen før væsketrykket er lettet. TI2409A 2. Luk væskeventilerne A og B. Lad luftventilen (W) stå åben. ADVARSEL B W Væske i slangen og tilblander er stadig tryksat. Følg Trykaflastningsproceduren i tilblanderhåndbogen. For at lette trykket i slangen efter at pistolen er blevet fjernet, skal du placere væskemanifolden over beholderne med forsiden vendt væk dig. Åben væskeventilen med den største forsigtighed. Under højt tryk vil væsken sprøjte sideværts fra væskeportene. A TI2421A 3. Udkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI2484A TI2410A 15

16 Ekstra konfigurationer Ekstra konfigurationer Ekstra væskemanifoldposition 6. Tilslut væskemanifolden. Tilslut luften. Idriftsæt pistolen igen. Væskemanifolden er opstillet på pistolbunden, med A siden til venstre, set fra brugerpositionen ved pistolbagsiden. Hvis du ønsker det, kan manifolden flyttes til pistoltoppen. Ved at flytte manifolden vil A side delene blive repositioneret (væskeindgangsdrejeled, kontraventil, sidepakningspatron og blandingskammer) til højre. FORSIGTIG For at undgå krydsforurening af pistolens våddele, undlad at bytte om på A komponent (isocyanat) og B komponent (harpiks) delene. 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Frakobl luften (D) og fjern væskemanifolden (M). M D TI2554A 3. Fjern frontsiden, side Drej væskehuset Fastspænd frontsiden, side

17 Ekstra konfigurationer Ekstra slangeposition Væskeindgangsdrejeleddene og luftlynfrakoblingsfittingenden monteres i bagposition. Hvis du ønsker det, kan disse positioner ændres, således at slangevandringen foretages nedad. FORSIGTIG For at undgå krydsforurening af pistolens våddele, undlad at bytte om på A komponent (isocyanat) og B komponent (harpiks) delene. 4. Påfør gevindtætningsmiddel på blændpropperne (12c), vinkelstykkerne (50*) og han-gevindene på drejeleddene (A, B). Montér vinkelstykkerne (50*) ind i ekstraindgangene (P) med forsiden nedad. Montér drejeleddene (A, B) ind i vinkelstykkerne. Sørg for at montere A drejeleddet (mindre) ind i A siden. Montér stikkene, der hvor drejeleddene har været. Tilspænd alle dele med et moment på 26,6-27,7 N m. Vinkelstykkerne (50*) er ikke inkluderet i pistoler med stænksprøjtemønster. 1. Følg Procedure for trykaflastning, side 15. For at lette systemtrykket skal du også se i tilblanderhåndbogen. B 12c 50* 2. Frakobl luften (D) og fjern væskemanifolden (M). P A TI2646A 5. Kobl A og B slangerne til A og B drejeleddene. M D 6. Fjern fitting (D) og blændprop (J). Byt om på positionerne. Påfør gevindtætningsmiddel og tilspænd med et moment på N m. TI2554A D 3. Frakobl væskeslangerne fra indgangsdrejeleddene (A, B). Fjern drejeleddene. Fjern blændpropperne fra ekstraindgangene (P). B TI2540A J P A TI2417A 7. Tilslut væskemanifolden. Tilslut luften. Idriftsæt pistolen igen. 17

18 Flade sprøjtedyser Flade sprøjtedyser 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Genplacér dysen horisontalt eller vertikalt eller montér en anden dysestørrelse. 2. Fjern lufthætten (10) og den flade sprøjtedyse (39). Efterse O-ringen (40) TI2557A TI2649A Hvis dysen sidder fast, skal du lirke denne af med en lille skruetrækker eller trække denne af med en tang. Dysen er hærdet til at kunne modstå denne håndtering. 3. For rengøring skal dysen blødgøres i et kompatibelt opløsningsmiddel, se side 20. Rengør forsigtigt med dyserenseværktøj 15D234, side 44 for at passe til dysekonfigurationen. TI2648A Dyser er på bagsiden markeret med de 3 sidste cifre af delnr. Se Flad dysesætnr. Referencevejledning, side Genmontér lufthætten og stram denne med fingrene. Rensehuljustering i forhold til dysen er ikke vigtig. 18

19 Vedligeholdelse Vedligeholdelse Leveret værktøjssæt Sekskantmøtriknøgle; 5/16 Skruetrækker; 1/8 klinge Dyseborehoved; forskellige størrelser afhængig af dysestørrelse. Se TABLE 1, side 21. Indtrængingsportborehoved; forskellige størrelser afhængig af portstørrelsen. Se TABLE 3, side Nåleskruestik; dobbelt vendbare borepatroner 4. Rengør lyddæmper, side Rengør væskemanifolden, side Rengør gennemstrømningsåbninger, side Rengør indtrængningsportene, side 21. Vendbar Vendbar TI3864a Dagligt Følg Nedlukning på side Fedtsmør pistol; med cirka 85 g. fedt 15B817 Skyllemanifold Ikke inkluderet i pistol med stænksprøjtemønster. Hold pistolen ren Hold pistolen ren med tilbehørspistolbeskyttelsesanordningen, side 40. Påfør et tyndt lag smøremiddel gør det lettere at rengøre. Ugentligt eller månedligt 1. Rengør Blandingskammer og sidepakningspatronerne, side 29. Kontrollér O-ringene. 2. Rengør Kontraventiler, side 31. Kontrollér O-ringene og filtrene. Som påkræves 1. Rengør pistolens yderside, side Rengør blandingskammerdyse, side 21, mindst én gang om dagen. 3. Rengør lufthætte, side

20 Vedligeholdelse Skyl pistolen Hvis det er nødvendigt at skylle pistolen, skal følgende procedure følges. ADVARSEL Rengør væskemanifolden Rengør væskemanifoldpakningssiderne med et kompatibelt opløsningsmiddel og en børste, så snart disse er fjernet fra pistolen. Sørg for at rengøre de to væskeporte (X) i topkontraoverfladen. Undgå at beskadige de flade pakningsoverflader. Tildæk med fedt på udsatte områder for at tætne over for fugtighed. Læs advarslerne på side 8. X 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Skyl med et kompatibelt opløsningsmiddel ind i en jordforbundet metalspand ved at holde væskemanifoldens metaldel godt fast mod siden af metalspanden. Brug det lavest mulige tryk ved udførelse af skyllearbejde. TI2411-1A 3. Følg Procedure for trykaflastning på side 15. For en grundigere kan Opløsningsskyllesættet købes som tilbehør. Sættet sluttes til Skyllemanifolden 15B817. Rengør pistolens yderside Aftør pistolens yderside med et kompatibelt opløsningsmiddel. Brug N Metyl Pyrrolidon (NMP), Dynasolve CU-6, Dzolv eller tilsvarende for at blødgøre hærdet materiale. FORSIGTIG Disse opløsningsmidler anbefales ikke til skylning. Rengør lufthætte Læg lufthætten i blød i et kompatibelt opløsningsmiddel. Rengør huller med et #58 (0,042) borehoved. Rengør lyddæmper Fjern og rengør lyddæmper med et kompatibelt opløsningsmiddel. 20

21 Vedligeholdelse Rengør blandingskammerdyse 1. Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. Rengør gennemstrømningsåbninger Hvis det er nødvendigt skal du rengøre gennemstrømningsåbningerne i væskehuset og bruge borehoveder. Der henvises til TABLE 2 og til Snittegning på side 26 for diametermål og placering af gennemstrømningsåbningerne. Alle borehoveder leveres i et tilbehørssæt. Bestil sættet for Luftrensehåndteringsboresættet, se side Der henvises til TABLE 1. Se også i identificeringsskemaet under Borehovedsættene, side 39. Brug de passende borehovedstørrelser for at rengøre blandingskammerdysen (N). Hvis det er nødvendigt, rengør lufthætten (C) forsigtigt med en hård børste. N C TI2409A TI2418A Table 2: Gennemstrømningsåbningsdiametre Gennemstrømningsåbningsbeskrivelse Bogstavsref. (side 26) Rengør indtrængningsportene Diameter, mm Ekstra luftindgang C 11,0; 3,1 Renseluft D 3,1 Stempelluft E, F 3,1 Luftudstødning G 8,7; 3,1 Luftventilboringsdiameter H 7,1 Udrensningsluft Ikke vist 2,35 Kontraventilhuller Ikke vist 2,35 Smør Ikke vist 2,35 1. Følg Procedure for trykaflastning på side 15. Table 1: Dyseborehovedstørrelser Rund sprøjtning Blandingskammer Delnr. Borestørrelse i mm Flad sprøjtning Blandingskammer Delnr. Borestørrelse i mm 2. Frakobl luften (D) og fjern væskemanifolden (M). AR2020 #58; 1,00 AF2020 3/32; 2,35 AR2929 #55; 1,30 AF2929 3/32; 2,35 AR3737 #55; 1,30 AR4242 #53; 1,50 AF4242 3/32; 2,35 AR5252 #50; 1,75 AF5252 3/32; 2,35 M D AR6060 #44; 2,15 TI2554A AR7070 3/32; 2,35 AR8686 #32; 2,90 3. Skyl pistolen, side 20. Hvis du ikke kan skylle pistolen, se side Fjern frontsiden, side

22 Vedligeholdelse 5. Skub blandingskammeret fremad indtil indtrængningsportene (IP) er synlige. Se TABLE 3 for passende borestørrelse til rengøring af porte. Se også i identificeringsskemaet under Borehovedsættene, side 39. Nogle blandingskamre har forsænkningsborede huller (CB) og kræver to borestørrelser for at rengøre indtrængningsportene helt. Table 3: Borehovedstørrelser på indtrængningsport Forsænkningsbor Indtrængnings- (CB) porte (IP) Blandingskammer delnr. Indtrængningsport (IP) Borehovedstørrelse mm Forsænkningsbor (CB) Borehovedstørrelse mm AR2020 #76; 0,50 #53; 1,50 AR2929 #69; 0,70 #53; 1,50 AR3737 #63; 0,94 IKKE RELEVANT AR4242 #58; 1,00 IKKE RELEVANT AR5252 #55; 1,30 IKKE RELEVANT AR6060 #53; 1,50 IKKE RELEVANT AR7070 #50; 1,75 IKKE RELEVANT AR8686 #44; 2,15 IKKE RELEVANT TI2420A Indtrængningsporte (IP) Forsænkningsbor (CB) AF2020 #76; 0,50 #53; 1,50 AF2929 #69; 0,70 #53; 1,50 AF4242 #58; 1,00 IKKE RELEVANT AF5252 #55; 1,30 IKKE RELEVANT 6. Skub blandingskammeret tilbage i dets oprindelige position. Blandingskamre AR og AF, 2020 og 2929 Blandingskamre AR og AF, 4242 eller større TI3533a 7. Fastspænd frontsiden, side Tilslut væskemanifolden. Tilslut luften. Idriftsæt pistolen igen. 22

23 Fejlfinding Fejlfinding 1. Følg Procedure for trykaflastning, side 15, før pistolen kontrolleres eller repareres. 2. Undersøg alle mulige problemer og fejlårsager før pistolen skilles ad. FORSIGTIG For at undgå krydsforurening af pistolens våddele, undlad at bytte om på A komponent (isocyanat) og B komponent (harpiks) delene. PROBLEM ÅRSAG AFHJÆLPNING Pistolen aktiveres ikke fuldstændig, Sikkerhedslåsen er indkoblet. Udkobl sikkerhedslåsen, side 10. når der trykkes på aftrækkeren. Tilstoppet lyddæmper (22). Rengør, side 20. Ødelagte luftventil O-ringe (24). Udskift. Se side 33. Væsken sprøjtes ikke, når pistolen Lukkede væskeventiler (12b). Åbn. er fuldt aktiveret. Tilstoppede indtrængningsporte. Rengør, side 21. Tilstoppede kontraventiler (26). Rengør, side 31. Pistol aktiveres langsomt. Tilstoppet lyddæmper (22). Rengør, side 20. Ødelagte stempel O-ringe (16, 17). Udskift. Se side 32. Pistol arbejder langsomt for derefter at blive aktiveret pludseligt. Tilsmudset luftventil eller ødelagte O-ringe (24). Hærdet materiale omkring sidepakningerne (18). Holdering (9) når ikke i bund. Rengør luftventilen eller udskift O-ringene, side 33. Efterse sidepakningerne (18c) og blandingskammer (19) for furer. Udskift, side 29. Stram holderingen, indtil denne når bunden. Tab af rundt sprøjtemønster. Beskidt blandingskammerdyse. Rengør, side 21. Tab af fladt sprøjtemønster. Tilstoppet sprøjtedyse. Rengør i et kompatibelt opløsningsmiddel, side 18. Slidt dyse. Udskift. Se side 18. Beskidt blandingskammerdyse. Rengør, side 21. Lækage mellem flad dyse Dyse ikke placeret korrekt. Saml igen, side 18. og blandingskammer. Ødelagt/manglende O-ring (40). Udskift. Se side 18. Uregelmæssigt tryk. Tilstoppede indtrængningsporte. Rengør, side 21. Tilstoppede kontraventiler (26). Rengør, side 31. Uensartet viskositet. Justér temperaturen for at afhjælpe problemet. 23

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land Reparation 390 airless sprøjte 310837B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: 3.300 psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugervejledning GCN150E www.strongtie.dk

Brugervejledning GCN150E www.strongtie.dk E www.strongtie.dk UM-E-DK1-10 1 REPARATION OG SERVICE Ved reparation og service returneres værktøjet inkl. udfyldt blanket, som findes på www.strongtie.dk, til Simpson Strong-Tie Repair Center på nedenstående

Læs mere

POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED

POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED Installations-, betjenings- og servicemanual (DK) Denne manual indeholder fuldstændige instruktioner for MANUELLE KONSOLLER begyndende med

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere