Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion"

Transkript

1 Vejledning - delliste ZAC DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke anvendes i eksplosive luftomgivelser. 24,5 MPa; (245 bar) Maksimalt væskearbejdstryk 0,56-0,9 MPa (5,6-9,0 bar) Luftindgangstrykinterval 94 C Maksimal væsketemperatur Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse forskrifter. TI2408-1A

2 Håndbogens konventioner Indhold Håndbogens konventioner Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistoler med rundt sprøjtemønster Pistoler med fladt sprøjtemønster Pistol med fladt støttevægssprøjtemønster Pistol med stænksprøjtemønster Pistoler med bredt rundt sprøjtemønster Fire-slanget pistol Ikke 1:1 forhold pistoler Samlet overblik Isocyanat fare Sørg for at holde A og B komponenterne adskilt 10 Jordforbindelse Stempelsikkerhedslås Drejning af lufthætten Tab af lufttryk Opstilling Nedlukning Procedure for trykaflastning Ekstra konfigurationer Ekstra væskemanifoldposition Ekstra slangeposition Flade sprøjtedyser Vedligeholdelse Leveret værktøjssæt Hold pistolen ren Som påkræves Dagligt Ugentligt eller månedligt Skyl pistolen Rengør pistolens yderside Rengør lufthætte Rengør lyddæmper Rengør væskemanifolden Rengør blandingskammerdyse Rengør gennemstrømningsåbninger Rengør indtrængningsportene Fejlfinding Reparation Nødvendigt værktøj Smøring Fjern frontsiden Fastspænd frontsiden Blandingskammer og sidepakningspatronerne. 29 Kontraventiler Stempel Stempelsikkerhedslås Luftventil Dele Blandingskammersæt Fladt dysesæt Pistolreparationssæt Kontraventilnetsæt Borehovedsættene Borehovedsættene Luftrensning af greb og udrensning af boresættet. 40 Tilbehør Tekniske data Gracos Standardgaranti Graco Information Håndbogens konventioner Advarsel ADVARSEL Dette symbol gør brugeren opmærksom på risikoen for alvorlig personskade eller død, hvis vejledningen ikke følges. Symboler såsom væskeinjicering (vist) advarer dig om en specifik fare og anbefaler dig at læse de angivne fareadvarsler på siderne 7-8. Forsigtig FORSIGTIG Dette symbol gør brugeren opmærksom på risikoen for beskadigelse eller ødelæggelse af udstyr, hvis vejledningen ikke følges. Bemærk Dette symbol angiver yderligere nyttige oplysninger. 2

3 Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistoler med rundt sprøjtemønster Blandingskammer Pistol delnr., Serier Delnr. Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Pakning Materiale , A AR2020 0, RUSTFRIT STÅL , A AR2929 0,70-00 RUSTFRIT STÅL , A AR3737 0,94 Ingen RUSTFRIT STÅL , A AR4242 1,00-01 RUSTFRIT STÅL , A AR5252 1,30-02 RUSTFRIT STÅL , A AR6060 1,50-03 RUSTFRIT STÅL , A AR7070 1,75-04 RUSTFRIT STÅL , A AR8686 2,15-05 RUSTFRIT STÅL , A AR4242 1,00-01 Polycarballoy , A AR5252 1,30-02 Polycarballoy VÆSKESTRØM i liter pr. min.* * For at beregne strømmen i lb/min, ganges gallons pr. minut (gpm) raten med 10. F.eks.: 2 gpm x 10 = 20 lb/min. 18,9 15,1 11,4 7,6 3,8 0 AR8686 (05) AW8282 AR7070 (04) AW6464 AR6060 (03) AW5757 AR5252 (02), AW4646* AR4242 (01), AW3939* AR3737, AW3333* AR2929 (00), AW2828* AR2020 (000) 3,5 (35) 6,9 (69) 10,3 (103) 13,8 (138) 17,4 (174) 20,7 (207) 24,1 (241) TRYK i MPa (bar) *Tilbehørs AW (bredt mønster) blandingskamre kan leveres. Se side 41. 3

4 Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistoler med fladt sprøjtemønster Blandingskammer Flad dyse Pistol delnr., Serier Delnr. Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Delnr. Sprøjtemønsterstørrelse mm Åbningsstørrelse i mm , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT ,22 4

5 Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistoler med fladt sprøjtemønster, fortsat VÆSKESTRØM i liter pr. min.* * For at beregne strømmen i lb/min, ganges gallons pr. minut (gpm) raten med 10. F.eks.: 2 gpm x 10 = 20 lb/min. 11,4 8,55 5,7 2,85 0 AF5252 med FTXX48 dyse AF4242 med FTXX38 dyse AF2929 med FTXX38 dyse AF2020 med FTXX24 dyse 3,5 (35) 6,9 (69) 10,3 (103) 13,8 (138) 17,4 (174) 20,7 (207) 24,1 (241) TRYK i MPa (bar) Pistol med fladt støttevægssprøjtemønster Se i brugerhåndbogen for yderligere informationer. Blandingskammer Flad dyse Væskestrømdata Pistol delnr., Serier Delnr. Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Delnr. Sprøjtemønsterdiameter ved 610 mm (24 tommer) fra målet mm (tommer) Åbningsstørrelse i mm Tilnærmelsesvis væskestrøm 7,0 MPa (70 bar) AF4242 1,00-01 FTM (22) 0,97 4,99 kg/min AF5252 1,30-02 FTM (22) 0,97 6,81 kg/min 5

6 Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistol med stænksprøjtemønster Blandingskammer Pistol delnr., Serier Delnr. Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse A AR7070 1,75-04 Pistoler med bredt rundt sprøjtemønster Pistol delnr., Serier Delnr. Blandingskammer Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Sprøjtemønsterdiameter ved 610 mm (24 tommer) fra målet mm (tommer) Ækvivalent strøm til blandingskammerstørrelse Reference delnr AW3939 0, ,4 (16) AR AW4646 1, ,2 (18) AR5252 Fire-slanget pistol Pistol med bredt rundt sprøjtemønster og fire- slanget recirkulerende pistolmanifold Pistol delnr., Serier Delnr. Blandingskammer Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Sprøjtemønsterdiameter ved 610 mm (24 tommer) fra målet mm (tommer) Tilnærmelsesvis væskestrøm ved 7,0 MPa (70 bar) AW2222 0,56 Ikke relevant (8-9) 204 kg/min Ikke 1:1 forhold pistoler Pistol delnr., serier Blandingskammer AR2232 6

7 Advarsel ADVARSEL PERSONBESKYTTELSESUDSTYR Du skal altid være iført passende beskyttelsesudstyr, når du betjener eller efterser udstyret, eller når du befinder dig inden for udstyrets arbejdsområde. Dette kan beskytte dig mod alvorlig personskade, herunder beskadigelse af øjnene, indånding af giftige dampe, forbrændinger og tab af høreevnen. Sådant udstyr omfatter, men er ikke begrænset til: Beskyttelsesbriller Arbejdstøj og åndedrætsværn i overensstemmelse med væske- og opløsningsmiddelproducenternes anbefalinger. Handsker Høreværn. FARE VED ARBEJDE MED GIFTIGE VÆSKER ELLER DAMPE Giftige væsker eller dampe kan forårsage alvorlig personskade eller i værste fald døden, hvis væsken sprøjtes i øjnene eller på huden, indåndes eller sluges. Læs dataarket for materialesikkerhed (MSDS), så du er bekendt med de konkrete farer ved de væsker, du arbejder med. Opbevar farlige væsker i godkendte beholdere, og bortskaf dem i henhold til gældende bestemmelser. FARE FOR HUDINJICERING Væske under højt tryk fra pistolen, utætte slanger eller sprængte komponenter kan gennemtrænge huden. Skaden kan se ud som et almindeligt snitsår, men skal betragtes som en alvorlig personskade, der kan medføre behov for amputation. Søg lægehjælp øjeblikkeligt (kirurgisk behandling). Ret aldrig pistolen mod andre personer eller mod nogen del af kroppen. Sæt aldrig din hånd eller fingre over pistolens væskedyse. Forsøg ikke at standse eller afbøje lækager med hænderne, kroppen, handsker eller klude. Forsøg ikke at blæse væske tilbage ; dette er ikke et luftbaseret sprøjtesystem. Følg den anviste Procedure for trykaflastning, side 15, når du standser sprøjtearbejdet, og før du rengør, undersøger eller foretager eftersyn på udstyret. Anvend altid det lavest mulige tryk ved gennemskylning, spædning eller fejlfinding. Aktivér stempelsikkerhedslåsen, når sprøjten ikke er i brug. Tilspænd alle væsketilslutninger, før udstyret tages i anvendelse. Kontrollér slanger, rør og koblinger dagligt. Udskift slidte eller ødelagte dele øjeblikkeligt. Højtryksslangen kan ikke genkobles; udskift hele slangen. FARE FOR FORBRÆNDINGER Udstyrets overflader og opvarmet væske kan blive meget varme under brug. Undgå forbrændinger rør ikke ved varmt væske eller udstyr. Vent indtil udstyret/væsken er kølet helt af. 7

8 Advarsel ADVARSEL BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE Brændbare dampe i et arbejdsområde, såsom dampe fra opløsningsmidler og malinger, kan eksplodere eller antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko: Anvend kun udstyret på et sted med god udluftning. Fjern alle antændelseskilder, f.eks. vågeblus, cigaretter og bærbare elektriske lamper, og undgå faren ved statiske buedannelser fra plastforhæng. Sæt ikke stik i stikkontakter, tag ikke stik ud, og tænd og sluk ikke lys, når der forefindes brændbare dampe. Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt, samt at der ikke forefindes f.eks. opløsningsmidler, klude og benzin. Jordforbind udstyret og alle elektrisk ledende genstande. Se Jordforbindelse på side 10. Hold pistolen godt fast mod siden af en jordforbundet metalspand, før pistolens aftrækker aktiveres. Anvend kun jordforbundne slanger. Hvis der opstår statisk gnistdannelse, eller du mærker elektrisk stød, skal pumpearbejdet standses øjeblikkeligt. Anvend ikke udstyret, før du har lokaliseret og afhjulpet problemet. RISIKO VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR Forkert anvendelse kan forårsage alvorlig personskade eller død. Kun til professionel brug. Anvend kun udstyret til dets påtænkte formål. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din Graco forhandler. Læs alle vejledninger, advarsler, skilte og mærkater, før udstyret tages i brug. Følg alle vejledninger. Kontrollér udstyret dagligt. Reparer eller udskift slidte eller ødelagte dele øjeblikkeligt. Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret. Brug kun dele og tilbehør fra Graco. Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk eller den maksimale tilladte temperatur for den svageste komponent i systemet. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Anvend kun væsker og opløsningsmidler, der er kemisk forenelige med dette udstyrs våddele. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Læs advarslerne fra producenterne af væske- og opløsningsmidler. Slanger og kabler skal altid føres i sikker afstand fra trafikerede områder, skarpe kanter, bevægelige dele og varme overflader. Anvend aldrig slangerne til at trække udstyret. Overhold alle relevante gældende love og bestemmelser. FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE DELE I ALUMINIUM Anvend ikke 1,1,1-trichloroethan, methylenchlorid, andre halogensubstituerede kulbrinteopløsninger eller væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler, i tryksat udstyr, der er fremstillet af aluminium. En sådan anvendelse kan medføre en alvorlig kemisk reaktion med efterfølgende sprængning af udstyret. Dette kan resultere i død, alvorlig personskade og tingskade. 8

9 Samlet overblik Samlet overblik K F R G L U N D V C S P B M A T H W J E TI2408A Nøgle: A A Sidevæskeventil (ISO) B B Sidevæskeventil (HARPIKS) C Lufthætte D Luftledningslynkobling E Lyddæmper F Væskehus G Smørefitting (under hætte) H Greb J Ekstra luftindgang K Udrensningsluftventil L Stempelsikkerhedslås M Pistolvæskemanifold N Blandingskammerdyse P Ekstra væskeindgang (A Side vist) R Låsering S Væskeindgangsdrejeled (A Side vist) T Aftrækker U Holdering foran V Pistolluftstavslange W Luftventil 9

10 Isocyanat fare Isocyanat fare Sprøjtning af materialer, som indeholder isocyanater, danner eventuelle skadelige tåger, dampe og forstøvede partikler. Læs materialerne producentens advarsler og MSDS for at lære de specifikke farer og foranstaltninger forbundet med isocyanater at kende. Forhindr indånding af isocyanattåger, -dampe og atomiserede partikler ved at sørge for tilstrækkelig udluftning i arbejdsområdet. Hvis ikke det er muligt at skabe tilstrækkelig udluftning, vil en udleveret luftrespirator være påkrævet for alle i arbejdsområdet. For at forhindre kontakt med isocyanater er passende personligt beskyttelsesudstyr, inklusiv kemisk uigennemtrængelige handsker, støvler, forklæder og beskyttelsesbriller også påkrævet for alle i arbejdsområdet. Sørg for at holde A og B komponenterne adskilt Stempelsikkerhedslås Indkobl stempelsikkerhedslåsen, så snart du stopper med at sprøjte for at undgå, at pistolen udløses ved et uheld. ADVARSEL Læs advarslerne på side 7. For at aktivere stempelsikkerhedslåsen skal du: trykke knoppen ind og dreje denne med uret. Hvis denne er aktiveret, vil pistolen ikke sættes i gang. Indkoblet TI2409A For at deaktivere stempelsikkerhedslåsen skal du: trykke knoppen ind og dreje denne mod uret indtil denne springer ud. Der vil være et mellemrum mellem knoppen og pistolhuset. FORSIGTIG For at undgå krydsforurening af pistolens våddele, undlad at bytte om på A komponent (isocyanat) og B komponent (harpiks) delene. Pistolen transporteres med A siden til venstre. Væskemanifolden, væskehuset, sidepakningspatronen og kontraventilpatronen og blandingskammeret er markeret på A siden. Jordforbindelse ADVARSEL Udkoblet TI2410A Læs advarslerne på side 8. Følg dine lokale elektriske forskrifter og se i tilblanderhåndbogen for nærmere oplysninger vedrørende jordforbindelse. Jordforbind sprøjtepistolen med en forbindelse til en Graco-godkendt jordforbundet væsketilførselsslange. 10

11 Drejning af lufthætten Drejning af lufthætten ADVARSEL Læs advarslerne på side 7. Tab af lufttryk I tilfælde af tab af lufttryk vil pistolen fortsætte med at sprøjte. For at lukke for pistolen udfør én af følgende handlinger: Tryk på stempelsikkerhedslåsen, se side 10. Luk væskeventilerne A og B. 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Luk væskeventilerne A og B før der drejes på lufthætten (C). B A TI2421A C B A TI2421A 11

12 Opstilling Opstilling 1. Luk væskeventilerne A og B. For positionsskift af væskemanifolden eller brug af ekstra væskeindgange, se siderne 16 og Tilkobl lynkoblingen (D). Skru op for luften. Åben luftventilen (W*). Der skal strømme luft ud af dysen (N). TI2411A 2. Kobl A (ISO) og B (HARPIKS) væskeslangerne til væskemanifolden. B (HARPIKS) N D W* TI2414-1A For brug af ekstra luftindgange, se side 17. A (ISO) TI2417A 6. Udkobl stempelsikkerhedslåsen, side Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI2410A TI2409A 4. Kobl pistolluftstavslangen (V) og luftventilen (W*) til hovedluftslangen. Forbind væskemanifolden (M) til pistolen. 7. Tryk på pistolaftrækkeren for at sørge for komplet blandingskammervandring. Lufthætten foran (C) bør næsten være i flugt med holderingen foran (U). U C TI2414-1A M W* V TI2554A * (W) Ikke inkluderet i pistoler med stænksprøjtemønster. 12

13 Opstilling 8. Åben udrensningsluftventilen (K) 1/4-1/2 omdrejning og tryk på pistolaftrækkeren for at sikre dig, at udrensningsluften strømmer igennem. Justér efter ønske.denne procedure gælder ikke pistoler med stænksprøjtemønster Test sprøjtning på et stykke karton. Justér trykket og temperaturen for at opnå det ønskede resultat. K TI2645A TI2413A 9. Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side Påfør et lag smøremiddel på pistolens frontside og låseringen eller beskyt pistolen for at undgå oversprøjtningsophobninger og for at lette demonteringen. Se side 43 for bestilling af smøremiddel og pistolbeskyttelsesanordning. TI2409A 15. Pistolen er klar til at sprøjte. 10. Tænd for tilblanderen. 11. Åben B (HARPIKS) væskeventilen (omkring halvanden omgang). Åben derefter A (ISO) væskeventilen. FORSIGTIG For at aktivere pistolen er det nødvendigt med lufttilførsel. Frakobl ikke pistollufttilførslen før væsketrykket er lettet, side 15. TI2414A 12. Udkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI2410A 13

14 Nedlukning Nedlukning Nedlukning natten over: 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Lad luften stå tændt og undlad at trykke på pistolaftrækkeren. 3. Fjern smørefittinghætten. Ved at anvende smørepistolen (Y), fordel fedt ind i fitting (G) indtil fedttåge sprøjtes fra blandingskammerdysen (N). Smør ikke for meget fedt på; maksimum 2 påsmørelser. Sprøjt ikke fedttåge på sprøjtet materiale. G Y Fedtsmør pistolen dagligt for at undgå 2 komponenthærdning og hold væskegennemstrømsåbningerne rene. Renseluft bærer fedttåge gennem luftkammer (AC), indtrængningsporte (IP) og ud af blandingskammerdysen (N) og dækker alle overflader. Brug Graco Fedtstof, se side 43. N W Nøgle Renseluft Væske Udrensningsluft Smør TI3547a 4. Udskift smørehætten. TI2415A G 19 Luftkammer (AC) Indtrængningsporte (IP) 5. Kun pistoler med rundt og fladt sprøjtemønster: Sluk for luftventilen (W). Kun pistoler med stænkmønster: Luk ned for hovedlufttilførslen. N TI3546a 14

15 Procedure for trykaflastning Procedure for trykaflastning ADVARSEL 4. Sprøjt med pistolen på et stykke karton eller ind i en spildbeholder for at lette trykket. Læs advarslerne, side 7. Let trykket før du rengører eller reparerer pistolen. 1. Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI4722a 5. Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI2409A FORSIGTIG For at aktivere pistolen er det nødvendigt med lufttilførsel. Frakobl ikke pistollufttilførslen før væsketrykket er lettet. TI2409A 2. Luk væskeventilerne A og B. Lad luftventilen (W) stå åben. ADVARSEL B W Væske i slangen og tilblander er stadig tryksat. Følg Trykaflastningsproceduren i tilblanderhåndbogen. For at lette trykket i slangen efter at pistolen er blevet fjernet, skal du placere væskemanifolden over beholderne med forsiden vendt væk dig. Åben væskeventilen med den største forsigtighed. Under højt tryk vil væsken sprøjte sideværts fra væskeportene. A TI2421A 3. Udkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI2484A TI2410A 15

16 Ekstra konfigurationer Ekstra konfigurationer Ekstra væskemanifoldposition 6. Tilslut væskemanifolden. Tilslut luften. Idriftsæt pistolen igen. Væskemanifolden er opstillet på pistolbunden, med A siden til venstre, set fra brugerpositionen ved pistolbagsiden. Hvis du ønsker det, kan manifolden flyttes til pistoltoppen. Ved at flytte manifolden vil A side delene blive repositioneret (væskeindgangsdrejeled, kontraventil, sidepakningspatron og blandingskammer) til højre. FORSIGTIG For at undgå krydsforurening af pistolens våddele, undlad at bytte om på A komponent (isocyanat) og B komponent (harpiks) delene. 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Frakobl luften (D) og fjern væskemanifolden (M). M D TI2554A 3. Fjern frontsiden, side Drej væskehuset Fastspænd frontsiden, side

17 Ekstra konfigurationer Ekstra slangeposition Væskeindgangsdrejeleddene og luftlynfrakoblingsfittingenden monteres i bagposition. Hvis du ønsker det, kan disse positioner ændres, således at slangevandringen foretages nedad. FORSIGTIG For at undgå krydsforurening af pistolens våddele, undlad at bytte om på A komponent (isocyanat) og B komponent (harpiks) delene. 4. Påfør gevindtætningsmiddel på blændpropperne (12c), vinkelstykkerne (50*) og han-gevindene på drejeleddene (A, B). Montér vinkelstykkerne (50*) ind i ekstraindgangene (P) med forsiden nedad. Montér drejeleddene (A, B) ind i vinkelstykkerne. Sørg for at montere A drejeleddet (mindre) ind i A siden. Montér stikkene, der hvor drejeleddene har været. Tilspænd alle dele med et moment på 26,6-27,7 N m. Vinkelstykkerne (50*) er ikke inkluderet i pistoler med stænksprøjtemønster. 1. Følg Procedure for trykaflastning, side 15. For at lette systemtrykket skal du også se i tilblanderhåndbogen. B 12c 50* 2. Frakobl luften (D) og fjern væskemanifolden (M). P A TI2646A 5. Kobl A og B slangerne til A og B drejeleddene. M D 6. Fjern fitting (D) og blændprop (J). Byt om på positionerne. Påfør gevindtætningsmiddel og tilspænd med et moment på N m. TI2554A D 3. Frakobl væskeslangerne fra indgangsdrejeleddene (A, B). Fjern drejeleddene. Fjern blændpropperne fra ekstraindgangene (P). B TI2540A J P A TI2417A 7. Tilslut væskemanifolden. Tilslut luften. Idriftsæt pistolen igen. 17

18 Flade sprøjtedyser Flade sprøjtedyser 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Genplacér dysen horisontalt eller vertikalt eller montér en anden dysestørrelse. 2. Fjern lufthætten (10) og den flade sprøjtedyse (39). Efterse O-ringen (40) TI2557A TI2649A Hvis dysen sidder fast, skal du lirke denne af med en lille skruetrækker eller trække denne af med en tang. Dysen er hærdet til at kunne modstå denne håndtering. 3. For rengøring skal dysen blødgøres i et kompatibelt opløsningsmiddel, se side 20. Rengør forsigtigt med dyserenseværktøj 15D234, side 44 for at passe til dysekonfigurationen. TI2648A Dyser er på bagsiden markeret med de 3 sidste cifre af delnr. Se Flad dysesætnr. Referencevejledning, side Genmontér lufthætten og stram denne med fingrene. Rensehuljustering i forhold til dysen er ikke vigtig. 18

19 Vedligeholdelse Vedligeholdelse Leveret værktøjssæt Sekskantmøtriknøgle; 5/16 Skruetrækker; 1/8 klinge Dyseborehoved; forskellige størrelser afhængig af dysestørrelse. Se TABLE 1, side 21. Indtrængingsportborehoved; forskellige størrelser afhængig af portstørrelsen. Se TABLE 3, side Nåleskruestik; dobbelt vendbare borepatroner 4. Rengør lyddæmper, side Rengør væskemanifolden, side Rengør gennemstrømningsåbninger, side Rengør indtrængningsportene, side 21. Vendbar Vendbar TI3864a Dagligt Følg Nedlukning på side Fedtsmør pistol; med cirka 85 g. fedt 15B817 Skyllemanifold Ikke inkluderet i pistol med stænksprøjtemønster. Hold pistolen ren Hold pistolen ren med tilbehørspistolbeskyttelsesanordningen, side 40. Påfør et tyndt lag smøremiddel gør det lettere at rengøre. Ugentligt eller månedligt 1. Rengør Blandingskammer og sidepakningspatronerne, side 29. Kontrollér O-ringene. 2. Rengør Kontraventiler, side 31. Kontrollér O-ringene og filtrene. Som påkræves 1. Rengør pistolens yderside, side Rengør blandingskammerdyse, side 21, mindst én gang om dagen. 3. Rengør lufthætte, side

20 Vedligeholdelse Skyl pistolen Hvis det er nødvendigt at skylle pistolen, skal følgende procedure følges. ADVARSEL Rengør væskemanifolden Rengør væskemanifoldpakningssiderne med et kompatibelt opløsningsmiddel og en børste, så snart disse er fjernet fra pistolen. Sørg for at rengøre de to væskeporte (X) i topkontraoverfladen. Undgå at beskadige de flade pakningsoverflader. Tildæk med fedt på udsatte områder for at tætne over for fugtighed. Læs advarslerne på side 8. X 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Skyl med et kompatibelt opløsningsmiddel ind i en jordforbundet metalspand ved at holde væskemanifoldens metaldel godt fast mod siden af metalspanden. Brug det lavest mulige tryk ved udførelse af skyllearbejde. TI2411-1A 3. Følg Procedure for trykaflastning på side 15. For en grundigere kan Opløsningsskyllesættet købes som tilbehør. Sættet sluttes til Skyllemanifolden 15B817. Rengør pistolens yderside Aftør pistolens yderside med et kompatibelt opløsningsmiddel. Brug N Metyl Pyrrolidon (NMP), Dynasolve CU-6, Dzolv eller tilsvarende for at blødgøre hærdet materiale. FORSIGTIG Disse opløsningsmidler anbefales ikke til skylning. Rengør lufthætte Læg lufthætten i blød i et kompatibelt opløsningsmiddel. Rengør huller med et #58 (0,042) borehoved. Rengør lyddæmper Fjern og rengør lyddæmper med et kompatibelt opløsningsmiddel. 20

21 Vedligeholdelse Rengør blandingskammerdyse 1. Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. Rengør gennemstrømningsåbninger Hvis det er nødvendigt skal du rengøre gennemstrømningsåbningerne i væskehuset og bruge borehoveder. Der henvises til TABLE 2 og til Snittegning på side 26 for diametermål og placering af gennemstrømningsåbningerne. Alle borehoveder leveres i et tilbehørssæt. Bestil sættet for Luftrensehåndteringsboresættet, se side Der henvises til TABLE 1. Se også i identificeringsskemaet under Borehovedsættene, side 39. Brug de passende borehovedstørrelser for at rengøre blandingskammerdysen (N). Hvis det er nødvendigt, rengør lufthætten (C) forsigtigt med en hård børste. N C TI2409A TI2418A Table 2: Gennemstrømningsåbningsdiametre Gennemstrømningsåbningsbeskrivelse Bogstavsref. (side 26) Rengør indtrængningsportene Diameter, mm Ekstra luftindgang C 11,0; 3,1 Renseluft D 3,1 Stempelluft E, F 3,1 Luftudstødning G 8,7; 3,1 Luftventilboringsdiameter H 7,1 Udrensningsluft Ikke vist 2,35 Kontraventilhuller Ikke vist 2,35 Smør Ikke vist 2,35 1. Følg Procedure for trykaflastning på side 15. Table 1: Dyseborehovedstørrelser Rund sprøjtning Blandingskammer Delnr. Borestørrelse i mm Flad sprøjtning Blandingskammer Delnr. Borestørrelse i mm 2. Frakobl luften (D) og fjern væskemanifolden (M). AR2020 #58; 1,00 AF2020 3/32; 2,35 AR2929 #55; 1,30 AF2929 3/32; 2,35 AR3737 #55; 1,30 AR4242 #53; 1,50 AF4242 3/32; 2,35 AR5252 #50; 1,75 AF5252 3/32; 2,35 M D AR6060 #44; 2,15 TI2554A AR7070 3/32; 2,35 AR8686 #32; 2,90 3. Skyl pistolen, side 20. Hvis du ikke kan skylle pistolen, se side Fjern frontsiden, side

22 Vedligeholdelse 5. Skub blandingskammeret fremad indtil indtrængningsportene (IP) er synlige. Se TABLE 3 for passende borestørrelse til rengøring af porte. Se også i identificeringsskemaet under Borehovedsættene, side 39. Nogle blandingskamre har forsænkningsborede huller (CB) og kræver to borestørrelser for at rengøre indtrængningsportene helt. Table 3: Borehovedstørrelser på indtrængningsport Forsænkningsbor Indtrængnings- (CB) porte (IP) Blandingskammer delnr. Indtrængningsport (IP) Borehovedstørrelse mm Forsænkningsbor (CB) Borehovedstørrelse mm AR2020 #76; 0,50 #53; 1,50 AR2929 #69; 0,70 #53; 1,50 AR3737 #63; 0,94 IKKE RELEVANT AR4242 #58; 1,00 IKKE RELEVANT AR5252 #55; 1,30 IKKE RELEVANT AR6060 #53; 1,50 IKKE RELEVANT AR7070 #50; 1,75 IKKE RELEVANT AR8686 #44; 2,15 IKKE RELEVANT TI2420A Indtrængningsporte (IP) Forsænkningsbor (CB) AF2020 #76; 0,50 #53; 1,50 AF2929 #69; 0,70 #53; 1,50 AF4242 #58; 1,00 IKKE RELEVANT AF5252 #55; 1,30 IKKE RELEVANT 6. Skub blandingskammeret tilbage i dets oprindelige position. Blandingskamre AR og AF, 2020 og 2929 Blandingskamre AR og AF, 4242 eller større TI3533a 7. Fastspænd frontsiden, side Tilslut væskemanifolden. Tilslut luften. Idriftsæt pistolen igen. 22

23 Fejlfinding Fejlfinding 1. Følg Procedure for trykaflastning, side 15, før pistolen kontrolleres eller repareres. 2. Undersøg alle mulige problemer og fejlårsager før pistolen skilles ad. FORSIGTIG For at undgå krydsforurening af pistolens våddele, undlad at bytte om på A komponent (isocyanat) og B komponent (harpiks) delene. PROBLEM ÅRSAG AFHJÆLPNING Pistolen aktiveres ikke fuldstændig, Sikkerhedslåsen er indkoblet. Udkobl sikkerhedslåsen, side 10. når der trykkes på aftrækkeren. Tilstoppet lyddæmper (22). Rengør, side 20. Ødelagte luftventil O-ringe (24). Udskift. Se side 33. Væsken sprøjtes ikke, når pistolen Lukkede væskeventiler (12b). Åbn. er fuldt aktiveret. Tilstoppede indtrængningsporte. Rengør, side 21. Tilstoppede kontraventiler (26). Rengør, side 31. Pistol aktiveres langsomt. Tilstoppet lyddæmper (22). Rengør, side 20. Ødelagte stempel O-ringe (16, 17). Udskift. Se side 32. Pistol arbejder langsomt for derefter at blive aktiveret pludseligt. Tilsmudset luftventil eller ødelagte O-ringe (24). Hærdet materiale omkring sidepakningerne (18). Holdering (9) når ikke i bund. Rengør luftventilen eller udskift O-ringene, side 33. Efterse sidepakningerne (18c) og blandingskammer (19) for furer. Udskift, side 29. Stram holderingen, indtil denne når bunden. Tab af rundt sprøjtemønster. Beskidt blandingskammerdyse. Rengør, side 21. Tab af fladt sprøjtemønster. Tilstoppet sprøjtedyse. Rengør i et kompatibelt opløsningsmiddel, side 18. Slidt dyse. Udskift. Se side 18. Beskidt blandingskammerdyse. Rengør, side 21. Lækage mellem flad dyse Dyse ikke placeret korrekt. Saml igen, side 18. og blandingskammer. Ødelagt/manglende O-ring (40). Udskift. Se side 18. Uregelmæssigt tryk. Tilstoppede indtrængningsporte. Rengør, side 21. Tilstoppede kontraventiler (26). Rengør, side 31. Uensartet viskositet. Justér temperaturen for at afhjælpe problemet. 23

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Betjening Pro Pack Bærbar sprøjtepakke - Anvendes sammen med Graco håndholdte sprøjter (undtagen fin finish-sprøjter) - - kun til bærbare sprøjteapplikationer af vandbaseret og oliebaseret (mineralsprit)

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land Reparation 390 airless sprøjte 310837B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: 3.300 psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere