I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni ECAA/da 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1"

Transkript

1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA, REPUBLIKKEN BULGARIEN, REPUBLIKKEN KROATIEN, DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN, REPUBLIKKEN ISLAND, KONGERIGET NORGE, RUMÆNIEN, SERBIEN OG MONTENEGRO OG DE FORENEDE NATIONERS MIDLERTIDIGE ADMINISTRATIVE MISSION I KOSOVO 1 OM OPRETTELSE AF ET FÆLLES EUROPÆISK LUFTFARTSOMRÅDE 1 I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni ECAA/da 1

2 2 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, IRLAND, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, ECAA/da 2

3 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 3 von 117 REPUBLIKKEN CYPERN, REPUBLIKKEN LETLAND, REPUBLIKKEN LITAUEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, REPUBLIKKEN UNGARN, MALTA, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN ØSTRIG REPUBLIKKEN POLEN DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, ECAA/da 3

4 4 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) REPUBLIKKEN SLOVENIEN, DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGE, DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND, i det følgende benævnt "EF-medlemsstaterne", og DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet" eller "Det Europæiske Fællesskab", og ECAA/da 4

5 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 5 von 117 REPUBLIKKEN ALBANIEN BOSNIEN-HERCEGOVINA REPUBLIKKEN BULGARIEN REPUBLIKKEN KROATIEN DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN REPUBLIKKEN ISLAND KONGERIGET NORGE RUMÆNIEN SERBIEN OG MONTENEGRO og DE FORENEDE NATIONERS MIDLERTIDIGE ADMINISTRATIVE MISSION I KOSOVO alle ovennævnte i det følgende benævnt "de kontraherende parter", ECAA/da 5

6 6 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) SOM ERKENDER den internationale civile luftfarts integrerede karakter, og som ønsker at skabe et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) på grundlag af gensidig adgang til de kontraherende parters markeder for luftfart og fri etableringsret med lige konkurrencevilkår samt overholdelse af de samme regler herunder om flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse, lufttrafikstyring, harmonisering af arbejdsmarkedsforhold og miljø, SOM ER AF DEN OPFATTELSE, at reglerne for FELO skal gælde på et multilateralt grundlag inden for FELO, og at der derfor må opstilles særlige regler herom, SOM ER ENIGE OM, at disse regler for FELO bør tage udgangspunkt i relevant gældende lovgivning i Det Europæiske Fællesskab, som anført i bilag I til denne aftale, uden at dette berører reglerne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, SOM ERKENDER, at fuld overholdelse af FELO-reglerne giver de kontraherende parter ret til at udnytte fordelene ved FELO, herunder markedsadgang, SOM TAGER I BETRAGTNING, at overholdelse af FELO-reglerne, herunder fuld markedsadgang, ikke kan opnås på én gang, men snarere gennem en overgangsordning med særlige foranstaltninger af begrænset varighed, ECAA/da 6

7 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 7 von 117 SOM UNDERSTREGER, at reglerne om luftfartselskabers markedsadgang med forbehold af eventuelle nødvendige overgangsforanstaltninger ikke bør indeholde begrænsninger med hensyn til trafikhyppighed, kapacitet, luftruter, flytype eller lignende begrænsninger i medfør af bilaterale luftfartsaftaler eller ordninger, og at luftfartsselskabernes markedsadgang ikke bør betinges af, at de indgår kommercielle aftaler eller lignende ordninger, SOM UNDERSTREGER, at luftfartsselskaberne bør behandles på en ikke-diskriminerende måde, hvad angår deres adgang til luftfartsinfrastruktur, især når denne er begrænset, SOM TAGER I BETRAGTNING, at associeringsaftaler mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og visse andre kontraherende parter som et princip bestemmer, at betingelserne for gensidig adgang til luftfartsmarkederne fastsættes i særlige aftaler med henblik på at sikre en samordnet udvikling og gradvis liberalisering af transporten mellem parterne i disse aftaler tilpasset disses gensidige kommercielle behov, SOM TAGER I BETRAGTNING, at hver af de associerede parter ønsker at bringe deres love om luftfart og dertil knyttede spørgsmål i overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs lovgivning, herunder også med henblik på den kommende udvikling i denne lovgivning, SOM ERKENDER betydningen af teknisk bistand i denne sammenhæng, ECAA/da 7

8 8 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) SOM ERKENDER, at forbindelserne mellem Fællesskabet og EF-medlemsstaterne og Norge og Island fortsat skal være underlagt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, SOM ØNSKER at give mulighed for senere udvidelse af det fælles europæiske luftfartsområde, SOM MINDER OM forhandlingerne mellem Det Europæiske Fællesskab og de associerede parter om indgåelse af aftaler om visse aspekter af lufttrafik, som vil bringe bilaterale luftfartsaftaler mellem EF-medlemsstaterne og de associerede parter i overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs lovgivning, ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE: ECAA/da 8

9 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 9 von 117 MÅLSÆTNINGER OG PRINCIPPER ARTIKEL 1 1. Formålet med denne aftale er at oprette et fælles europæisk luftfartsområde, i det følgende benævnt FELO. FELO er baseret på fri markedsadgang, fri etableringsret, lige konkurrencevilkår og fælles regler, bl.a. vedrørende flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse af luftfarten, lufttrafikstyring, arbejdsmarkedsforhold og miljø. Med henblik herpå opstiller aftalen de regler, som gælder mellem de kontraherende parter på de nedenstående vilkår. Disse regler omfatter også bestemmelserne i den i bilag I anførte lovgivning. 2. Aftalens bestemmelser gælder i det omfang, de vedrører luftfart eller tilknyttede forhold som omhandlet i bilag I. 3. Aftalen består af en række artikler, der omhandler FELO s generelle funktion ("hovedaftalen"), en række bilag, hvor bilag I indeholder de dele af Det Europæiske Fællesskabs lovgivning, der finder anvendelse mellem de kontraherende parter inden for rammerne af hovedaftalen, og en række protokoller, hvoraf mindst én for hver associeret part indeholder de overgangsforanstaltninger, der gælder for den pågældende part. ECAA/da 9

10 10 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) ARTIKEL 2 1. I denne aftale forstås ved: a) "aftalen": hovedaftalen og dertil knyttede bilag og protokoller samt de retsakter, der er anført i bilag I b) "associeret part": Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Rumænien, Serbien og Montenegro og enhver anden stat eller enhed, som er blevet part i aftalen i medfør af artikel 32 c) "UNMIK": De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999, der også er associeret part d) "kontraherende part": for så vidt angår Fællesskabet og EF-medlemsstaterne: Fællesskabet og EF-medlemsstaterne, eller Fællesskabet, eller EF-medlemsstaterne. Betydningen af dette udtryk i hvert enkelt tilfælde skal udledes af de relevante bestemmelser i aftalen og af Fællesskabets og EF-medlemsstaternes respektive beføjelser, således som de fremgår af EF-traktaten ECAA/da 10

11 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 11 von 117 e) "FELO-partner": en associeret part, Norge eller Island f) "EF-traktaten": traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab g) "EØS-aftalen": aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og dertil knyttede protokoller og bilag, undertegnet den 2. maj 1992, som Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge er parter i h) "associeringsaftale": enhver aftale, hvorved der oprettes en associering mellem Det Europæiske Fællesskab eller Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og den pågældende associerede part på den anden side i) "FELO-luftfartsselskab": et luftfartsselskab, hvortil der ifølge denne aftale er udstedt licens i overensstemmelse med bestemmelserne i de relevante retsakter anført i bilag I j) "kompetent civil luftfartsmyndighed": et regeringsorgan, der har retlig beføjelse til at foretage overensstemmelsesvurdering af og attestere og kontrollere anvendelse eller salg af produkter, tjenesteydelser eller licenser inden for en kontraherende parts retsområde, og som kan træffe håndhævelsesforanstaltninger for at sikre, at produkter og tjenesteydelser, der markedsføres på dets retsområde, opfylder lovkravene ECAA/da 11

12 12 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) k) "konventionen": konventionen angående international civil luftfart, åbnet for undertegnelse i Chicago den 7. december 1944, med ændringer og tilknyttede bilag l) "SESAR": den tekniske gennemførelse af det fælles europæiske luftrum, som omfatter en samordnet og synkroniseret forskning, udvikling og anvendelse af de nye generationer af lufttrafikstyringssystemer (ATM-systemer) m) "ATM-masterplan" (Air Traffic Management Master Plan): udgangspunktet for SESAR n) "EF-medlemsstat": en af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater. 2. Anvendelsen af udtrykkene "land", "national", "statsborgere" og "område" berører ikke de enkelte kontraherende parters folkeretlige status. ECAA/da 12

13 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 13 von 117 ARTIKEL 3 De gældende bestemmelser af retsakter, som er anført eller indeholdt enten i bilag I, tilpasset i overensstemmelse med bilag II, eller i det blandede udvalgs afgørelser, er bindende for de kontraherende parter og indgår eller indarbejdes i deres nationale lovgivning som følger: a) retsakter, der svarer til en EF-forordning, indarbejdes i de kontraherende parters nationale lovgivning b) for retsakter, der svarer til et EF-direktiv, overlades det til de kontraherende parters myndigheder at bestemme, i hvilken form og efter hvilken metode de skal gennemføres. ARTIKEL 4 De kontraherende parter træffer alle almindelige eller særlige foranstaltninger, som er egnede til at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af aftalen, og afholder sig fra at træffe foranstaltninger, som kan bringe virkeliggørelsen af aftalens målsætninger i fare. ARTIKEL 5 Bestemmelserne i aftalen påvirker ikke forholdet mellem de kontraherende parter i EØS-aftalen. ECAA/da 13

14 14 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) IKKE-DISKRIMINERING ARTIKEL 6 Inden for denne aftales anvendelsesområde og med forbehold af dennes særlige bestemmelser er al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, forbudt. ETABLERINGSRET ARTIKEL 7 Inden for rammerne af denne aftales anvendelsesområde og vilkår og med forbehold af bestemmelserne i de relevante retsakter anført i bilag I er der forbud mod restriktioner, som hindrer statsborgere i en EF-medlemsstat eller FELO-partner i frit at etablere sig på en anden EF-medlemsstats eller FELO-partners område. Etableringsfriheden indebærer adgang til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder, herunder selskaber, på de vilkår, som i etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere. Dette omfatter også agenturer, filialer og datterselskaber, som statsborgere i en EF-medlemsstat eller FELO-partner opretter på en af disses område. ECAA/da 14

15 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 15 von 117 ARTIKEL 8 1. Inden for denne aftales anvendelsesområde og med forbehold af bestemmelserne i de relevante retsakter anført i bilag I ligestilles selskaber, som er oprettet i overensstemmelse med en EFmedlemsstats eller FELO-partners lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende inden for FELO, med personer, der er statsborgere i en EFmedlemsstat eller FELO-partner. 2. Ved "selskaber" forstås privatretlige selskaber, heri indbefattet kooperative selskaber, samt alle andre juridiske personer, der henhører under den offentlige ret eller privatretten, med undtagelse af selskaber, som ikke arbejder med gevinst for øje. ARTIKEL 9 1. Artikel 7 og 8 omfatter ikke virksomhed, som varigt eller lejlighedsvis er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed på en kontraherende parts område. 2. Artikel 7 og 8 og foranstaltninger, som træffes i henhold hertil, udelukker ikke anvendelse af de kontraherende parters love og administrative bestemmelser vedrørende indrejse, ophold og beskæftigelse eller om særlige regler for fremmede statsborgere, som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden. ECAA/da 15

16 16 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) ARTIKEL Med forbehold af gunstigere bestemmelser i eksisterende aftaler ophæver de kontraherende parter på denne aftales anvendelsesområde alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning på overførsel af udstyr, materiel, reservedele og andre komponenter, som et FELO-luftfartsselskab skal bruge for fortsat at udføre luftfartstjenester i henhold til vilkårene i denne aftale. 2. Den i stk. 1 nævnte forpligtelse forhindrer ikke de kontraherende parter i at indføre forbud mod eller restriktioner over for sådanne overførsler, som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, eller beskyttelse af intellektuel, industriel eller kommerciel ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem de kontraherende parter. ECAA/da 16

17 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 17 von 117 FLYVESIKKERHED ARTIKEL De kontraherende parter tager passende midler i brug for at sikre, at luftfartøjer, der er registreret i en kontraherende part, ved landing i lufthavne i en anden kontraherende part overholder de internationale sikkerhedsnormer ifølge konventionen, og at de underkastes rampeinspektioner om bord og omkring luftfartøjet, som de bemyndigede repræsentanter for den anden kontraherende part udfører for at kontrollere gyldigheden af luftfartøjets og besætningens dokumenter og luftfartøjets og dets udstyrs synlige tilstand. 2. En kontraherende part kan når som helst anmode om samråd angående en anden kontraherende parts sikkerhedsnormer på områder, der ikke er omfattet af de i bilag I nævnte retsakter. 3. Intet i denne aftale skal forstås derhen, at det begrænser en kompetent civil luftfartsmyndigheds beføjelse til omgående at træffe alle passende foranstaltninger, hvis den konstaterer, at der er risiko for, at et produkt eller en tjenesteydelse: i) ikke kan opfylde de mindstenormer, som måtte være fastsat ifølge konventionen, eller ECAA/da 17

18 18 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) ii) som følge af en inspektion som omhandlet i stk. 1 rejser stærk tvivl om, hvorvidt et luftfartøj eller anvendelsen af et luftfartøj opfylder de mindstenormer, der er fastsat ifølge konventionen, eller iii) giver anledning til en stærk formodning om, at håndhævelsen og forvaltningen af de mindstenormer, der er fastsat ifølge konventionen, er mangelfuld. 4. Hvis en kompetent civil luftfartsmyndighed træffer foranstaltninger i medfør af stk. 3, underretter den omgående de kompetente civile luftfartsmyndigheder i de andre kontraherende parter herom og gør rede for grundene hertil. 5. Hvis foranstaltninger, der er truffet i medfør af stk. 3, ikke indstilles, selv om grundene hertil ikke længere er aktuelle, kan enhver kontraherende part indbringe sagen for Det Blandede Udvalg. 6. Sker der ændringer i en kontraherende parts lovgivning vedrørende den kompetente civile luftfartsmyndigheds status, giver den pågældende part de andre kontraherende parter underretning herom. ECAA/da 18

19 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 19 von 117 SIKKERHEDSBESKYTTELSE AF LUFTFARTEN ARTIKEL For at beskytte den civile luftfart mod ulovlige handlinger sikrer de kontraherende parter, at de fælles grundlæggende normer og de mekanismer til kontrol med overholdelsen af bestemmelserne om sikkerhedsbeskyttelse, som anført i bilag I, finder anvendelse på alle lufthavne på deres område i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette bilag. 2. De kontraherende parter yder på anmodning hinanden al nødvendig bistand for at forhindre kapring af civile luftfartøjer og andre ulovlige handlinger til skade for sikkerheden for fartøj, passagerer og besætning, lufthavne og luftnavigationsanlæg samt eventuelle andre sikkerhedstrusler mod civil luftfart. 3. Ved forekomsten af eller ved en trussel om kapring af et civilt luftfartøj og andre ulovlige handlinger til skade for sikkerheden for fartøj, passagerer og besætning, lufthavne og luftnavigationsanlæg bistår de kontraherende parter hinanden ved at lette udvekslingen af oplysninger og træffe andre passende foranstaltninger til på hurtig og betryggende måde at bringe hændelsen eller truslen til afslutning. 4. En associeret part kan underkastes inspektion fra Europa-Kommissionens side i overensstemmelse med den relevante EF-lovgivning anført i bilag I og kan pålægges at deltage i Europa- Kommissionens inspektioner i andre kontraherende parter. ECAA/da 19

20 20 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) LUFTTRAFIKSTYRING (ATM) ARTIKEL De kontraherende parter samarbejder om lufttrafikstyring for at udvide det fælles europæiske luftrum til også at omfatte FELO og således forbedre de nuværende flyvesikkerhedsnormer og de almene lufttrafiknormers overordnede effektivitet i Europa, optimere kapaciteten og begrænse forsinkelser mest muligt. 2. For at gøre det lettere at anvende lovgivningen om det fælles europæiske luftrum på deres område træffer de associerede parter, inden for rammerne af deres respektive beføjelser, hurtigst muligt de nødvendige foranstaltninger til at tilpasse deres institutionelle lufttrafikstyringsstrukturer til det fælles europæiske luftrum, navnlig ved at udpege eller oprette relevante nationale tilsynsorganer, der, i det mindste funktionelt, er uafhængige af luftfartstjenesteudøvere ECAA/da 20

21 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 21 von 117 inddrager Det Europæiske Fællesskab de associerede parter i alle operationelle initiativer på områderne luftfartstjenester, luftrum og interoperabilitet, som har tilknytning til det fælles europæiske luftrum, navnlig ved at de relevante kontraherende parter tidligt inddrages i bestræbelserne på at oprette funktionelle luftrumsblokke. 3. Det Europæiske Fællesskab sørger for, at de associerede parter inddrages fuldt ud i udviklingen af en masterplan for ATM inden for Kommissionens SESAR-program. KONKURRENCE ARTIKEL Bestemmelserne i bilag III finder anvendelse på anvendelsesområdet for denne aftale. Hvis andre aftaler mellem en eller flere kontraherende parter, f.eks. associeringsaftaler, indeholder regler om konkurrence og statsstøtte, finder disse regler anvendelse mellem de pågældende parter. 2. Artikel 15, 16 og 17 finder ikke anvendelse, hvad bestemmelserne i bilag III angår. ECAA/da 21

22 22 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) HÅNDHÆVELSE ARTIKEL Hver enkelt kontraherende part sørger for, at de rettigheder, som følger af aftalen, og navnlig af de i bilag I anførte retsakter, kan påberåbes ved de nationale domstole, jf. dog stk. 2 og I tilfælde, der kan påvirke faktiske eller potentielle luftfartstjenester, som skal godkendes i henhold til denne aftale, har Det Europæiske Fællesskabs institutioner de beføjelser, der udtrykkeligt tillægges dem i henhold til de retsakter, der er anført i bilag I. 3. Spørgsmål vedrørende gyldigheden af beslutninger, som Det Europæiske Fællesskabs institutioner træffer i medfør af denne aftale, navnlig i medfør af de i bilag I anførte retsakter, henhører under De Europæiske Fællesskabers Domstols enekompetence. ECAA/da 22

23 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 23 von 117 FORTOLKNING ARTIKEL For så vidt bestemmelserne i denne aftale og bestemmelserne i de i bilag I anførte retsakter indholdsmæssigt er identiske med de tilsvarende regler i EF-traktaten og med retsakter udstedt i medfør af EF-traktaten, fortolkes disse bestemmelser ved deres gennemførelse og anvendelse i overensstemmelse med de relevante afgørelser og beslutninger, som EF-Domstolen og Europa- Kommissionen har truffet forud for undertegnelsen af denne aftale. Afgørelser og beslutninger, som er truffet efter undertegnelsen af denne aftale, meddeles de øvrige kontraherende parter. Efter anmodning fra en af de kontraherende parter fastlægger Det Blandede Udvalg konsekvenserne af sådanne senere afgørelser og beslutninger med henblik på at sikre denne aftales rette funktion. Eksisterende fortolkninger meddeles FELO-partnerne forud for undertegnelsen af aftalen. Afgørelser, der træffes af Det Blandede Udvalg efter denne procedure, skal være i overensstemmelse med EF-Domstolens retspraksis. ECAA/da 23

24 24 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 2. Hvis der som led i en sag, der er fremlagt for en FELO-partners domstol eller ret, rejses spørgsmål om fortolkning af denne aftale, bestemmelserne i de i bilag I anførte retsakter eller retsakter udstedt i henhold hertil, der indholdsmæssigt er identiske med de tilsvarende regler i EFtraktaten og retsakter udstedt i henhold hertil, kan domstolen eller retten, hvis den skønner det nødvendigt for at kunne afsige en dom, i overensstemmelse med bilag IV anmode EF-Domstolen om at tage stilling til spørgsmålet. En FELO-partner kan i overensstemmelse med bilag IV ved en afgørelse anføre, i hvilket omfang og på hvilke vilkår dens domstole og retter skal anvende denne bestemmelse. En sådan afgørelse skal meddeles depositaren og EF-Domstolen. Depositaren underretter de øvrige kontraherende parter herom. 3. Når, i henhold til stk. 2, en domstol i en kontraherende part, hvis afgørelser ikke kan appelleres under national ret, ikke kan henvise en sag til EF-Domstolen, skal den kontraherende part fremsende den pågældende domstols dom til Det Blandede Udvalg, som ved behandlingen af sagen bestræber sig på at sikre en ensartet fortolkning af denne aftale. Hvis Det Blandede Udvalg inden 10 måneder efter at have fået forelagt konflikten mellem EF-Domstolens retspraksis og den dom, der er afsagt af en domstol i den kontraherende part, ikke har kunnet sikre en ensartet fortolkning af aftalen, kan den i artikel 20 nævnte procedure anvendes. ECAA/da 24

25 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 25 von 117 NY LOVGIVNING ARTIKEL Denne aftale er ikke til hinder for, at de kontraherende parter ensidigt kan vedtage ny lovgivning eller ændre deres gældende lovgivning om luftfart og dermed beslægtede områder nævnt i bilag I, forudsat at princippet om ikke-forskelsbehandling og bestemmelserne i denne artikel og i artikel 18, stk. 4, overholdes. De associerede parter vedtager ikke sådan lovgivning, medmindre den er i overensstemmelse med denne aftale. 2. Når en af de kontraherende parter har vedtaget ny lovgivning eller en ændring af gældende lovgivning, underretter den senest en måned efter vedtagelsen de øvrige kontraherende parter derom gennem Det Blandede Udvalg. Efter anmodning fra en kontraherende part drøfter Det Blandede Udvalg senest to måneder derefter følgerne af den pågældende nye lovgivning eller ændring for denne aftales rette funktion. 3. Det Blandede Udvalg: a) vedtager en afgørelse om revision af bilag I med henblik på, at den pågældende nye lovgivning eller ændring indarbejdes heri, om nødvendigt på grundlag af gensidighed, eller ECAA/da 25

26 26 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) b) vedtager en afgørelse om, at den pågældende nye lovgivning eller ændring betragtes som værende i overensstemmelse med denne aftale, eller c) træffer afgørelse om eventuelle andre foranstaltninger, der kan sikre denne aftales rette funktion. 4. Hvad angår lovgivning, som er vedtaget mellem undertegnelsen og ikrafttrædelsen af denne aftale, og som er meddelt de øvrige kontraherende parter, anses forelæggelsesdatoen for at være den dato, hvor meddelelsen blev modtaget. Det Blandede Udvalg kan tidligst træffe en afgørelse tres dage efter aftalens ikrafttræden. DET BLANDEDE UDVALG ARTIKEL Der nedsættes et blandet udvalg, som har til opgave at forestå administrationen af denne aftale og sikre, at den gennemføres korrekt, uden at dette berører artikel 15, stk. 2 og 3, og artikel 21 og 22. I det øjemed udarbejder Det Blandede Udvalg henstillinger og træffer afgørelser om de anliggender, denne aftale vedrører. Det Blandede Udvalgs afgørelser gennemføres af de kontraherende parter efter deres egne bestemmelser. 2. Det Blandede Udvalg består af repræsentanter for de kontraherende parter. ECAA/da 26

27 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 27 von Det Blandede Udvalg træffer afgørelse med enstemmighed. Det kan dog beslutte at fastlægge en procedure for flertalsafgørelse vedrørende bestemte anliggender. 4. For at håndhæve denne aftale korrekt udveksler de kontraherende parter oplysninger, bl.a. om ny lovgivning eller afgørelser, som er relevante for denne aftale, og holder efter anmodning fra en af parterne samråd med Det Blandede Udvalg, bl.a. om arbejdsmarkedsforhold. 5. Det Blandede Udvalg fastsætter selv sin forretningsorden. 6. Formandskabet for Det Blandede Udvalg varetages efter tur af en FELO-partner og af Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater efter nærmere bestemmelser, som fastsættes i udvalgets forretningsorden. 7. Formanden for Det Blandede Udvalg indkalder til møde mindst en gang om året for at undersøge, hvordan denne aftale fungerer i almindelighed, og desuden efter anmodning fra en kontraherende part, når særlige omstændigheder gør det påkrævet. Det Blandede Udvalg holder sig løbende informeret om udviklingen i EF-Domstolens retspraksis. I dette øjemed tilsender Det Europæiske Fællesskab FELO-partnerne alle de af EF-Domstolens afgørelser, der er af betydning for aftalens rette funktion. Det Blandede Udvalg gør inden tre måneder det fornødne for at sikre en ensartet fortolkning af aftalen. ECAA/da 27

28 28 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 8. Det Blandede Udvalg kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper, som kan bistå den ved udførelsen af dens opgaver. ARTIKEL Det Blandede Udvalgs afgørelser er bindende for de kontraherende parter. Hvis en afgørelse fra Det Blandede Udvalg foreskriver, at en kontraherende part skal træffe foranstaltninger, træffer den pågældende part de nødvendige foranstaltninger og underretter Det Blandede Udvalg herom. 2. Det Blandede Udvalgs afgørelser offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers og FELOpartnernes lovtidender. For hver enkelt afgørelse angives gennemførelsesdatoen for de kontraherende parter og andre oplysninger, som måtte være relevante for de økonomiske beslutningstagere. BILÆGGELSE AF TVISTER ARTIKEL Fællesskabet, der handler sammen med EF-medlemsstaterne, eller en FELO-partner kan indbringe en tvist vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for Det Blandede Udvalg, undtagen i tilfælde, hvor aftalen indeholder særlige procedurer. ECAA/da 28

29 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 29 von Når en tvist er indbragt for Det Blandede Udvalg i henhold til stk. 1, afholdes der straks samråd mellem parterne i tvisten. I tilfælde, hvor Det Europæiske Fællesskab ikke er part i tvisten, kan en af parterne i tvisten indbyde Fællesskabets repræsentant til at deltage i samrådet. Parterne i tvisten kan udarbejde et løsningsforslag, som straks forelægges Det Blandede Udvalg. Afgørelser, som Det Blandede Udvalg træffer i henhold til denne procedure, påvirker ikke EF-Domstolens retspraksis. 3. Hvis det ikke er lykkedes Det Blandede Udvalg at træffe en afgørelse om bilæggelse af tvisten fire måneder efter den dato, hvor sagen blev indbragt for den, kan parterne i tvisten indbringe sagen for EF-Domstolen, som træffer endelig og bindende afgørelse. Sager kan indbringes for EF- Domstolen på vilkårene i bilag IV. 4. Hvis Det Blandede Udvalg ikke træffer afgørelse om en sag, som det har fået forelagt, inden fire måneder, kan de kontraherende parter træffe hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger for en periode på højst seks måneder, jf. artikel 21 og 22. Efter denne periode kan hver kontraherende part opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. En kontraherende part må ikke træffe beskyttelsesforanstaltninger vedrørende en sag, som er indbragt for EF-Domstolen i henhold til denne aftale, undtagen i de i artikel 11, stk. 3, angivne tilfælde eller i overensstemmelse med de mekanismer, som er fastlagt i individuelle retsakter anført i bilag I. ECAA/da 29

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE CONV/JUD/da 1 PRÆAMBEL DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I DENNE KONVENTION HAR I BESTRÆBELSERNE FOR inden

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 22. december 2008 (*)»Traktatbrud

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2010 K(2010)1620 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 19.3.2010 om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa (Kun den bulgarske,

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har Kendelse af 31. august 1998. 97-220.383. Forsikringsselskab måtte ikke benytte ordet "banken" i sit navn. Bank- og sparekasselovens 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen, Christen Sørensen, Kjelde

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere