I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni ECAA/da 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1"

Transkript

1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA, REPUBLIKKEN BULGARIEN, REPUBLIKKEN KROATIEN, DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN, REPUBLIKKEN ISLAND, KONGERIGET NORGE, RUMÆNIEN, SERBIEN OG MONTENEGRO OG DE FORENEDE NATIONERS MIDLERTIDIGE ADMINISTRATIVE MISSION I KOSOVO 1 OM OPRETTELSE AF ET FÆLLES EUROPÆISK LUFTFARTSOMRÅDE 1 I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni ECAA/da 1

2 2 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, IRLAND, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, ECAA/da 2

3 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 3 von 117 REPUBLIKKEN CYPERN, REPUBLIKKEN LETLAND, REPUBLIKKEN LITAUEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, REPUBLIKKEN UNGARN, MALTA, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN ØSTRIG REPUBLIKKEN POLEN DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, ECAA/da 3

4 4 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) REPUBLIKKEN SLOVENIEN, DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGE, DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND, i det følgende benævnt "EF-medlemsstaterne", og DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet" eller "Det Europæiske Fællesskab", og ECAA/da 4

5 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 5 von 117 REPUBLIKKEN ALBANIEN BOSNIEN-HERCEGOVINA REPUBLIKKEN BULGARIEN REPUBLIKKEN KROATIEN DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN REPUBLIKKEN ISLAND KONGERIGET NORGE RUMÆNIEN SERBIEN OG MONTENEGRO og DE FORENEDE NATIONERS MIDLERTIDIGE ADMINISTRATIVE MISSION I KOSOVO alle ovennævnte i det følgende benævnt "de kontraherende parter", ECAA/da 5

6 6 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) SOM ERKENDER den internationale civile luftfarts integrerede karakter, og som ønsker at skabe et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) på grundlag af gensidig adgang til de kontraherende parters markeder for luftfart og fri etableringsret med lige konkurrencevilkår samt overholdelse af de samme regler herunder om flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse, lufttrafikstyring, harmonisering af arbejdsmarkedsforhold og miljø, SOM ER AF DEN OPFATTELSE, at reglerne for FELO skal gælde på et multilateralt grundlag inden for FELO, og at der derfor må opstilles særlige regler herom, SOM ER ENIGE OM, at disse regler for FELO bør tage udgangspunkt i relevant gældende lovgivning i Det Europæiske Fællesskab, som anført i bilag I til denne aftale, uden at dette berører reglerne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, SOM ERKENDER, at fuld overholdelse af FELO-reglerne giver de kontraherende parter ret til at udnytte fordelene ved FELO, herunder markedsadgang, SOM TAGER I BETRAGTNING, at overholdelse af FELO-reglerne, herunder fuld markedsadgang, ikke kan opnås på én gang, men snarere gennem en overgangsordning med særlige foranstaltninger af begrænset varighed, ECAA/da 6

7 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 7 von 117 SOM UNDERSTREGER, at reglerne om luftfartselskabers markedsadgang med forbehold af eventuelle nødvendige overgangsforanstaltninger ikke bør indeholde begrænsninger med hensyn til trafikhyppighed, kapacitet, luftruter, flytype eller lignende begrænsninger i medfør af bilaterale luftfartsaftaler eller ordninger, og at luftfartsselskabernes markedsadgang ikke bør betinges af, at de indgår kommercielle aftaler eller lignende ordninger, SOM UNDERSTREGER, at luftfartsselskaberne bør behandles på en ikke-diskriminerende måde, hvad angår deres adgang til luftfartsinfrastruktur, især når denne er begrænset, SOM TAGER I BETRAGTNING, at associeringsaftaler mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og visse andre kontraherende parter som et princip bestemmer, at betingelserne for gensidig adgang til luftfartsmarkederne fastsættes i særlige aftaler med henblik på at sikre en samordnet udvikling og gradvis liberalisering af transporten mellem parterne i disse aftaler tilpasset disses gensidige kommercielle behov, SOM TAGER I BETRAGTNING, at hver af de associerede parter ønsker at bringe deres love om luftfart og dertil knyttede spørgsmål i overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs lovgivning, herunder også med henblik på den kommende udvikling i denne lovgivning, SOM ERKENDER betydningen af teknisk bistand i denne sammenhæng, ECAA/da 7

8 8 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) SOM ERKENDER, at forbindelserne mellem Fællesskabet og EF-medlemsstaterne og Norge og Island fortsat skal være underlagt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, SOM ØNSKER at give mulighed for senere udvidelse af det fælles europæiske luftfartsområde, SOM MINDER OM forhandlingerne mellem Det Europæiske Fællesskab og de associerede parter om indgåelse af aftaler om visse aspekter af lufttrafik, som vil bringe bilaterale luftfartsaftaler mellem EF-medlemsstaterne og de associerede parter i overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs lovgivning, ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE: ECAA/da 8

9 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 9 von 117 MÅLSÆTNINGER OG PRINCIPPER ARTIKEL 1 1. Formålet med denne aftale er at oprette et fælles europæisk luftfartsområde, i det følgende benævnt FELO. FELO er baseret på fri markedsadgang, fri etableringsret, lige konkurrencevilkår og fælles regler, bl.a. vedrørende flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse af luftfarten, lufttrafikstyring, arbejdsmarkedsforhold og miljø. Med henblik herpå opstiller aftalen de regler, som gælder mellem de kontraherende parter på de nedenstående vilkår. Disse regler omfatter også bestemmelserne i den i bilag I anførte lovgivning. 2. Aftalens bestemmelser gælder i det omfang, de vedrører luftfart eller tilknyttede forhold som omhandlet i bilag I. 3. Aftalen består af en række artikler, der omhandler FELO s generelle funktion ("hovedaftalen"), en række bilag, hvor bilag I indeholder de dele af Det Europæiske Fællesskabs lovgivning, der finder anvendelse mellem de kontraherende parter inden for rammerne af hovedaftalen, og en række protokoller, hvoraf mindst én for hver associeret part indeholder de overgangsforanstaltninger, der gælder for den pågældende part. ECAA/da 9

10 10 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) ARTIKEL 2 1. I denne aftale forstås ved: a) "aftalen": hovedaftalen og dertil knyttede bilag og protokoller samt de retsakter, der er anført i bilag I b) "associeret part": Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Rumænien, Serbien og Montenegro og enhver anden stat eller enhed, som er blevet part i aftalen i medfør af artikel 32 c) "UNMIK": De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999, der også er associeret part d) "kontraherende part": for så vidt angår Fællesskabet og EF-medlemsstaterne: Fællesskabet og EF-medlemsstaterne, eller Fællesskabet, eller EF-medlemsstaterne. Betydningen af dette udtryk i hvert enkelt tilfælde skal udledes af de relevante bestemmelser i aftalen og af Fællesskabets og EF-medlemsstaternes respektive beføjelser, således som de fremgår af EF-traktaten ECAA/da 10

11 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 11 von 117 e) "FELO-partner": en associeret part, Norge eller Island f) "EF-traktaten": traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab g) "EØS-aftalen": aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og dertil knyttede protokoller og bilag, undertegnet den 2. maj 1992, som Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge er parter i h) "associeringsaftale": enhver aftale, hvorved der oprettes en associering mellem Det Europæiske Fællesskab eller Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og den pågældende associerede part på den anden side i) "FELO-luftfartsselskab": et luftfartsselskab, hvortil der ifølge denne aftale er udstedt licens i overensstemmelse med bestemmelserne i de relevante retsakter anført i bilag I j) "kompetent civil luftfartsmyndighed": et regeringsorgan, der har retlig beføjelse til at foretage overensstemmelsesvurdering af og attestere og kontrollere anvendelse eller salg af produkter, tjenesteydelser eller licenser inden for en kontraherende parts retsområde, og som kan træffe håndhævelsesforanstaltninger for at sikre, at produkter og tjenesteydelser, der markedsføres på dets retsområde, opfylder lovkravene ECAA/da 11

12 12 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) k) "konventionen": konventionen angående international civil luftfart, åbnet for undertegnelse i Chicago den 7. december 1944, med ændringer og tilknyttede bilag l) "SESAR": den tekniske gennemførelse af det fælles europæiske luftrum, som omfatter en samordnet og synkroniseret forskning, udvikling og anvendelse af de nye generationer af lufttrafikstyringssystemer (ATM-systemer) m) "ATM-masterplan" (Air Traffic Management Master Plan): udgangspunktet for SESAR n) "EF-medlemsstat": en af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater. 2. Anvendelsen af udtrykkene "land", "national", "statsborgere" og "område" berører ikke de enkelte kontraherende parters folkeretlige status. ECAA/da 12

13 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 13 von 117 ARTIKEL 3 De gældende bestemmelser af retsakter, som er anført eller indeholdt enten i bilag I, tilpasset i overensstemmelse med bilag II, eller i det blandede udvalgs afgørelser, er bindende for de kontraherende parter og indgår eller indarbejdes i deres nationale lovgivning som følger: a) retsakter, der svarer til en EF-forordning, indarbejdes i de kontraherende parters nationale lovgivning b) for retsakter, der svarer til et EF-direktiv, overlades det til de kontraherende parters myndigheder at bestemme, i hvilken form og efter hvilken metode de skal gennemføres. ARTIKEL 4 De kontraherende parter træffer alle almindelige eller særlige foranstaltninger, som er egnede til at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af aftalen, og afholder sig fra at træffe foranstaltninger, som kan bringe virkeliggørelsen af aftalens målsætninger i fare. ARTIKEL 5 Bestemmelserne i aftalen påvirker ikke forholdet mellem de kontraherende parter i EØS-aftalen. ECAA/da 13

14 14 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) IKKE-DISKRIMINERING ARTIKEL 6 Inden for denne aftales anvendelsesområde og med forbehold af dennes særlige bestemmelser er al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, forbudt. ETABLERINGSRET ARTIKEL 7 Inden for rammerne af denne aftales anvendelsesområde og vilkår og med forbehold af bestemmelserne i de relevante retsakter anført i bilag I er der forbud mod restriktioner, som hindrer statsborgere i en EF-medlemsstat eller FELO-partner i frit at etablere sig på en anden EF-medlemsstats eller FELO-partners område. Etableringsfriheden indebærer adgang til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder, herunder selskaber, på de vilkår, som i etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere. Dette omfatter også agenturer, filialer og datterselskaber, som statsborgere i en EF-medlemsstat eller FELO-partner opretter på en af disses område. ECAA/da 14

15 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 15 von 117 ARTIKEL 8 1. Inden for denne aftales anvendelsesområde og med forbehold af bestemmelserne i de relevante retsakter anført i bilag I ligestilles selskaber, som er oprettet i overensstemmelse med en EFmedlemsstats eller FELO-partners lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende inden for FELO, med personer, der er statsborgere i en EFmedlemsstat eller FELO-partner. 2. Ved "selskaber" forstås privatretlige selskaber, heri indbefattet kooperative selskaber, samt alle andre juridiske personer, der henhører under den offentlige ret eller privatretten, med undtagelse af selskaber, som ikke arbejder med gevinst for øje. ARTIKEL 9 1. Artikel 7 og 8 omfatter ikke virksomhed, som varigt eller lejlighedsvis er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed på en kontraherende parts område. 2. Artikel 7 og 8 og foranstaltninger, som træffes i henhold hertil, udelukker ikke anvendelse af de kontraherende parters love og administrative bestemmelser vedrørende indrejse, ophold og beskæftigelse eller om særlige regler for fremmede statsborgere, som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden. ECAA/da 15

16 16 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) ARTIKEL Med forbehold af gunstigere bestemmelser i eksisterende aftaler ophæver de kontraherende parter på denne aftales anvendelsesområde alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning på overførsel af udstyr, materiel, reservedele og andre komponenter, som et FELO-luftfartsselskab skal bruge for fortsat at udføre luftfartstjenester i henhold til vilkårene i denne aftale. 2. Den i stk. 1 nævnte forpligtelse forhindrer ikke de kontraherende parter i at indføre forbud mod eller restriktioner over for sådanne overførsler, som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, eller beskyttelse af intellektuel, industriel eller kommerciel ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem de kontraherende parter. ECAA/da 16

17 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 17 von 117 FLYVESIKKERHED ARTIKEL De kontraherende parter tager passende midler i brug for at sikre, at luftfartøjer, der er registreret i en kontraherende part, ved landing i lufthavne i en anden kontraherende part overholder de internationale sikkerhedsnormer ifølge konventionen, og at de underkastes rampeinspektioner om bord og omkring luftfartøjet, som de bemyndigede repræsentanter for den anden kontraherende part udfører for at kontrollere gyldigheden af luftfartøjets og besætningens dokumenter og luftfartøjets og dets udstyrs synlige tilstand. 2. En kontraherende part kan når som helst anmode om samråd angående en anden kontraherende parts sikkerhedsnormer på områder, der ikke er omfattet af de i bilag I nævnte retsakter. 3. Intet i denne aftale skal forstås derhen, at det begrænser en kompetent civil luftfartsmyndigheds beføjelse til omgående at træffe alle passende foranstaltninger, hvis den konstaterer, at der er risiko for, at et produkt eller en tjenesteydelse: i) ikke kan opfylde de mindstenormer, som måtte være fastsat ifølge konventionen, eller ECAA/da 17

18 18 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) ii) som følge af en inspektion som omhandlet i stk. 1 rejser stærk tvivl om, hvorvidt et luftfartøj eller anvendelsen af et luftfartøj opfylder de mindstenormer, der er fastsat ifølge konventionen, eller iii) giver anledning til en stærk formodning om, at håndhævelsen og forvaltningen af de mindstenormer, der er fastsat ifølge konventionen, er mangelfuld. 4. Hvis en kompetent civil luftfartsmyndighed træffer foranstaltninger i medfør af stk. 3, underretter den omgående de kompetente civile luftfartsmyndigheder i de andre kontraherende parter herom og gør rede for grundene hertil. 5. Hvis foranstaltninger, der er truffet i medfør af stk. 3, ikke indstilles, selv om grundene hertil ikke længere er aktuelle, kan enhver kontraherende part indbringe sagen for Det Blandede Udvalg. 6. Sker der ændringer i en kontraherende parts lovgivning vedrørende den kompetente civile luftfartsmyndigheds status, giver den pågældende part de andre kontraherende parter underretning herom. ECAA/da 18

19 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 19 von 117 SIKKERHEDSBESKYTTELSE AF LUFTFARTEN ARTIKEL For at beskytte den civile luftfart mod ulovlige handlinger sikrer de kontraherende parter, at de fælles grundlæggende normer og de mekanismer til kontrol med overholdelsen af bestemmelserne om sikkerhedsbeskyttelse, som anført i bilag I, finder anvendelse på alle lufthavne på deres område i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette bilag. 2. De kontraherende parter yder på anmodning hinanden al nødvendig bistand for at forhindre kapring af civile luftfartøjer og andre ulovlige handlinger til skade for sikkerheden for fartøj, passagerer og besætning, lufthavne og luftnavigationsanlæg samt eventuelle andre sikkerhedstrusler mod civil luftfart. 3. Ved forekomsten af eller ved en trussel om kapring af et civilt luftfartøj og andre ulovlige handlinger til skade for sikkerheden for fartøj, passagerer og besætning, lufthavne og luftnavigationsanlæg bistår de kontraherende parter hinanden ved at lette udvekslingen af oplysninger og træffe andre passende foranstaltninger til på hurtig og betryggende måde at bringe hændelsen eller truslen til afslutning. 4. En associeret part kan underkastes inspektion fra Europa-Kommissionens side i overensstemmelse med den relevante EF-lovgivning anført i bilag I og kan pålægges at deltage i Europa- Kommissionens inspektioner i andre kontraherende parter. ECAA/da 19

20 20 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) LUFTTRAFIKSTYRING (ATM) ARTIKEL De kontraherende parter samarbejder om lufttrafikstyring for at udvide det fælles europæiske luftrum til også at omfatte FELO og således forbedre de nuværende flyvesikkerhedsnormer og de almene lufttrafiknormers overordnede effektivitet i Europa, optimere kapaciteten og begrænse forsinkelser mest muligt. 2. For at gøre det lettere at anvende lovgivningen om det fælles europæiske luftrum på deres område træffer de associerede parter, inden for rammerne af deres respektive beføjelser, hurtigst muligt de nødvendige foranstaltninger til at tilpasse deres institutionelle lufttrafikstyringsstrukturer til det fælles europæiske luftrum, navnlig ved at udpege eller oprette relevante nationale tilsynsorganer, der, i det mindste funktionelt, er uafhængige af luftfartstjenesteudøvere ECAA/da 20

21 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 21 von 117 inddrager Det Europæiske Fællesskab de associerede parter i alle operationelle initiativer på områderne luftfartstjenester, luftrum og interoperabilitet, som har tilknytning til det fælles europæiske luftrum, navnlig ved at de relevante kontraherende parter tidligt inddrages i bestræbelserne på at oprette funktionelle luftrumsblokke. 3. Det Europæiske Fællesskab sørger for, at de associerede parter inddrages fuldt ud i udviklingen af en masterplan for ATM inden for Kommissionens SESAR-program. KONKURRENCE ARTIKEL Bestemmelserne i bilag III finder anvendelse på anvendelsesområdet for denne aftale. Hvis andre aftaler mellem en eller flere kontraherende parter, f.eks. associeringsaftaler, indeholder regler om konkurrence og statsstøtte, finder disse regler anvendelse mellem de pågældende parter. 2. Artikel 15, 16 og 17 finder ikke anvendelse, hvad bestemmelserne i bilag III angår. ECAA/da 21

22 22 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) HÅNDHÆVELSE ARTIKEL Hver enkelt kontraherende part sørger for, at de rettigheder, som følger af aftalen, og navnlig af de i bilag I anførte retsakter, kan påberåbes ved de nationale domstole, jf. dog stk. 2 og I tilfælde, der kan påvirke faktiske eller potentielle luftfartstjenester, som skal godkendes i henhold til denne aftale, har Det Europæiske Fællesskabs institutioner de beføjelser, der udtrykkeligt tillægges dem i henhold til de retsakter, der er anført i bilag I. 3. Spørgsmål vedrørende gyldigheden af beslutninger, som Det Europæiske Fællesskabs institutioner træffer i medfør af denne aftale, navnlig i medfør af de i bilag I anførte retsakter, henhører under De Europæiske Fællesskabers Domstols enekompetence. ECAA/da 22

23 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 23 von 117 FORTOLKNING ARTIKEL For så vidt bestemmelserne i denne aftale og bestemmelserne i de i bilag I anførte retsakter indholdsmæssigt er identiske med de tilsvarende regler i EF-traktaten og med retsakter udstedt i medfør af EF-traktaten, fortolkes disse bestemmelser ved deres gennemførelse og anvendelse i overensstemmelse med de relevante afgørelser og beslutninger, som EF-Domstolen og Europa- Kommissionen har truffet forud for undertegnelsen af denne aftale. Afgørelser og beslutninger, som er truffet efter undertegnelsen af denne aftale, meddeles de øvrige kontraherende parter. Efter anmodning fra en af de kontraherende parter fastlægger Det Blandede Udvalg konsekvenserne af sådanne senere afgørelser og beslutninger med henblik på at sikre denne aftales rette funktion. Eksisterende fortolkninger meddeles FELO-partnerne forud for undertegnelsen af aftalen. Afgørelser, der træffes af Det Blandede Udvalg efter denne procedure, skal være i overensstemmelse med EF-Domstolens retspraksis. ECAA/da 23

24 24 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 2. Hvis der som led i en sag, der er fremlagt for en FELO-partners domstol eller ret, rejses spørgsmål om fortolkning af denne aftale, bestemmelserne i de i bilag I anførte retsakter eller retsakter udstedt i henhold hertil, der indholdsmæssigt er identiske med de tilsvarende regler i EFtraktaten og retsakter udstedt i henhold hertil, kan domstolen eller retten, hvis den skønner det nødvendigt for at kunne afsige en dom, i overensstemmelse med bilag IV anmode EF-Domstolen om at tage stilling til spørgsmålet. En FELO-partner kan i overensstemmelse med bilag IV ved en afgørelse anføre, i hvilket omfang og på hvilke vilkår dens domstole og retter skal anvende denne bestemmelse. En sådan afgørelse skal meddeles depositaren og EF-Domstolen. Depositaren underretter de øvrige kontraherende parter herom. 3. Når, i henhold til stk. 2, en domstol i en kontraherende part, hvis afgørelser ikke kan appelleres under national ret, ikke kan henvise en sag til EF-Domstolen, skal den kontraherende part fremsende den pågældende domstols dom til Det Blandede Udvalg, som ved behandlingen af sagen bestræber sig på at sikre en ensartet fortolkning af denne aftale. Hvis Det Blandede Udvalg inden 10 måneder efter at have fået forelagt konflikten mellem EF-Domstolens retspraksis og den dom, der er afsagt af en domstol i den kontraherende part, ikke har kunnet sikre en ensartet fortolkning af aftalen, kan den i artikel 20 nævnte procedure anvendes. ECAA/da 24

25 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 25 von 117 NY LOVGIVNING ARTIKEL Denne aftale er ikke til hinder for, at de kontraherende parter ensidigt kan vedtage ny lovgivning eller ændre deres gældende lovgivning om luftfart og dermed beslægtede områder nævnt i bilag I, forudsat at princippet om ikke-forskelsbehandling og bestemmelserne i denne artikel og i artikel 18, stk. 4, overholdes. De associerede parter vedtager ikke sådan lovgivning, medmindre den er i overensstemmelse med denne aftale. 2. Når en af de kontraherende parter har vedtaget ny lovgivning eller en ændring af gældende lovgivning, underretter den senest en måned efter vedtagelsen de øvrige kontraherende parter derom gennem Det Blandede Udvalg. Efter anmodning fra en kontraherende part drøfter Det Blandede Udvalg senest to måneder derefter følgerne af den pågældende nye lovgivning eller ændring for denne aftales rette funktion. 3. Det Blandede Udvalg: a) vedtager en afgørelse om revision af bilag I med henblik på, at den pågældende nye lovgivning eller ændring indarbejdes heri, om nødvendigt på grundlag af gensidighed, eller ECAA/da 25

26 26 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) b) vedtager en afgørelse om, at den pågældende nye lovgivning eller ændring betragtes som værende i overensstemmelse med denne aftale, eller c) træffer afgørelse om eventuelle andre foranstaltninger, der kan sikre denne aftales rette funktion. 4. Hvad angår lovgivning, som er vedtaget mellem undertegnelsen og ikrafttrædelsen af denne aftale, og som er meddelt de øvrige kontraherende parter, anses forelæggelsesdatoen for at være den dato, hvor meddelelsen blev modtaget. Det Blandede Udvalg kan tidligst træffe en afgørelse tres dage efter aftalens ikrafttræden. DET BLANDEDE UDVALG ARTIKEL Der nedsættes et blandet udvalg, som har til opgave at forestå administrationen af denne aftale og sikre, at den gennemføres korrekt, uden at dette berører artikel 15, stk. 2 og 3, og artikel 21 og 22. I det øjemed udarbejder Det Blandede Udvalg henstillinger og træffer afgørelser om de anliggender, denne aftale vedrører. Det Blandede Udvalgs afgørelser gennemføres af de kontraherende parter efter deres egne bestemmelser. 2. Det Blandede Udvalg består af repræsentanter for de kontraherende parter. ECAA/da 26

27 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 27 von Det Blandede Udvalg træffer afgørelse med enstemmighed. Det kan dog beslutte at fastlægge en procedure for flertalsafgørelse vedrørende bestemte anliggender. 4. For at håndhæve denne aftale korrekt udveksler de kontraherende parter oplysninger, bl.a. om ny lovgivning eller afgørelser, som er relevante for denne aftale, og holder efter anmodning fra en af parterne samråd med Det Blandede Udvalg, bl.a. om arbejdsmarkedsforhold. 5. Det Blandede Udvalg fastsætter selv sin forretningsorden. 6. Formandskabet for Det Blandede Udvalg varetages efter tur af en FELO-partner og af Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater efter nærmere bestemmelser, som fastsættes i udvalgets forretningsorden. 7. Formanden for Det Blandede Udvalg indkalder til møde mindst en gang om året for at undersøge, hvordan denne aftale fungerer i almindelighed, og desuden efter anmodning fra en kontraherende part, når særlige omstændigheder gør det påkrævet. Det Blandede Udvalg holder sig løbende informeret om udviklingen i EF-Domstolens retspraksis. I dette øjemed tilsender Det Europæiske Fællesskab FELO-partnerne alle de af EF-Domstolens afgørelser, der er af betydning for aftalens rette funktion. Det Blandede Udvalg gør inden tre måneder det fornødne for at sikre en ensartet fortolkning af aftalen. ECAA/da 27

28 28 von der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 8. Det Blandede Udvalg kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper, som kan bistå den ved udførelsen af dens opgaver. ARTIKEL Det Blandede Udvalgs afgørelser er bindende for de kontraherende parter. Hvis en afgørelse fra Det Blandede Udvalg foreskriver, at en kontraherende part skal træffe foranstaltninger, træffer den pågældende part de nødvendige foranstaltninger og underretter Det Blandede Udvalg herom. 2. Det Blandede Udvalgs afgørelser offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers og FELOpartnernes lovtidender. For hver enkelt afgørelse angives gennemførelsesdatoen for de kontraherende parter og andre oplysninger, som måtte være relevante for de økonomiske beslutningstagere. BILÆGGELSE AF TVISTER ARTIKEL Fællesskabet, der handler sammen med EF-medlemsstaterne, eller en FELO-partner kan indbringe en tvist vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for Det Blandede Udvalg, undtagen i tilfælde, hvor aftalen indeholder særlige procedurer. ECAA/da 28

29 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 29 von Når en tvist er indbragt for Det Blandede Udvalg i henhold til stk. 1, afholdes der straks samråd mellem parterne i tvisten. I tilfælde, hvor Det Europæiske Fællesskab ikke er part i tvisten, kan en af parterne i tvisten indbyde Fællesskabets repræsentant til at deltage i samrådet. Parterne i tvisten kan udarbejde et løsningsforslag, som straks forelægges Det Blandede Udvalg. Afgørelser, som Det Blandede Udvalg træffer i henhold til denne procedure, påvirker ikke EF-Domstolens retspraksis. 3. Hvis det ikke er lykkedes Det Blandede Udvalg at træffe en afgørelse om bilæggelse af tvisten fire måneder efter den dato, hvor sagen blev indbragt for den, kan parterne i tvisten indbringe sagen for EF-Domstolen, som træffer endelig og bindende afgørelse. Sager kan indbringes for EF- Domstolen på vilkårene i bilag IV. 4. Hvis Det Blandede Udvalg ikke træffer afgørelse om en sag, som det har fået forelagt, inden fire måneder, kan de kontraherende parter træffe hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger for en periode på højst seks måneder, jf. artikel 21 og 22. Efter denne periode kan hver kontraherende part opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. En kontraherende part må ikke træffe beskyttelsesforanstaltninger vedrørende en sag, som er indbragt for EF-Domstolen i henhold til denne aftale, undtagen i de i artikel 11, stk. 3, angivne tilfælde eller i overensstemmelse med de mekanismer, som er fastlagt i individuelle retsakter anført i bilag I. ECAA/da 29

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA, REPUBLIKKEN BULGARIEN, REPUBLIKKEN KROATIEN, DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN,

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT AF/CE/DZ/da 1 2 von 12 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Dänisch (Normativer Teil) 1 von 13 DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE De kontraherende parter understreger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

691 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 25

691 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 25 691 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 25 PROTOKOL UDARBEJDET PÅ GRUNDLAG AF ARTIKEL 43, STK. 1, I KONVENTIONEN OM OPRETTELSE AF EN EUROPÆISK POLITIENHED

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

EURO-MIDDELHAVS-AFTALE OM LUFTFART MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG KONGERIGET MAROKKO PÅ DEN ANDEN

EURO-MIDDELHAVS-AFTALE OM LUFTFART MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG KONGERIGET MAROKKO PÅ DEN ANDEN 69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 4 Vertragstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 EURO-MIDDELHAVS-AFTALE OM LUFTFART MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførselsbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten)

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten) BKI nr 1 af 10/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUP j.nr. 400.P.2. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2004 KOM(2004) 810 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING Om følgerne af Den Tjekkiske Republiks

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER, SOM DEN EUROPÆISKE UNION BYGGER PÅ

AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER, SOM DEN EUROPÆISKE UNION BYGGER PÅ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - dänische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER,

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE ISLANDS REGERING på den ene side og DANMARKS REGERING og FÆRØERNES LANDSSTYRE på den anden

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere