Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework"

Transkript

1 Find vejen frem VIA Efter- og videreuddannelse Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework

2 2

3 3 Forord VIA Efteruddannelse har med tilladelse fra The Institute for Education Leadership (IEL) fornøjelsen af at præsentere Ontario Leadership Framework i en dansk oversættelse. Og hvorfor er det så vigtigt? Impulserne udefra til dansk uddannelsespolitik og reformer spiller i disse år en afgørende rolle angående udvikling af gode danske skoler. Når vi taler om skoleudvikling og skoleledelse kan der være meget inspiration at hente ved at spejle og reflektere skolestrategi, struktur, opgave og kompetencer i forhold til andre lande. Ontario Leadership Framework er et bud på en model - et slags landkort som kan rammesætte kommuner og skolers arbejde med at udvikle deres ledelsespraksis. Ledelsesmodellen er, som de syv felter i det danske undervisningsministeries publikation Ledelse af den nye folkeskole, skræddersyet til både skole og systemlederes roller og ansvarsområder. Den beskriver de former for ledelsespraksis og ledelseshandlinger på skoleniveauet, som ifølge forskning har en positiv indflydelse på elevernes læringsudbytte. Modellen beskriver desuden de praksisformer og tilknyttede handlinger, der på systemniveau understøtter effektivt lederskab i skolen. Med inspiration i Ontario Leadership Frameworket bliver det derfor interessant at spørge, hvad der skal og kan udvikles i vores ledelsespraksis, hvilken viden vi kan sætte i spil i praksis og hvilke særlige ledelseskompetencer og færdigheder vi skal udvikle for at skabe gode skoler. Hvis du vil vide mere om udvikling og ledelse af og i den nye skole, så kontakt Anne Vinther Chefkonsulent Direkte: Klaus Ernst Hansen Chefkonsulent Direkte: Jan Grønnebæk Lektor Direkte: The Institute for Education Leadership (IEL) are the publisher and owner of the intellectual property of this document.

4

5 5 KOM GODT I GANG: Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework Forskningen peger på, at næst efter undervisning er ledelse den faktor, der har størst indflydelse på, hvor godt eleverne klarer sig i skolen. Rektorer og vicerektorer spiller som skoleledere en afgørende rolle i denne forbindelse. Skolesystemledere som eksempelvis skoletilsynsførende spiller ligeledes en vigtig rolle ved at etablere understøttende systempraksis og -procedurer og ved at udøve lederskab på tværs af hele skolesystemet. Ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework er udviklet og tjener i sin stadige udvikling fortsat til at understøtte og fastholde den bedst mulige ledelse i skoler og skoledistrikter i hele provinsen. - Formålet med ledelsesmodellen - Modellens opbygning - Anvendelse af modellen i et mangfoldigt Ontario - Fem kernekapaciteter hos lederen - Vejen fremad: en løbende udviklingsproces 1 Det bemærkes overordnet, at Canada er opdelt i ti delvist selvstændige provinser med hver sit undervisningsministerium, herunder Ontario. Uddannelsessystemet i Ontario består af 4 provinsfinansierede skolesystemer (et engelsk, et engelsk katolsk, et fransk og et fransk katolsk skolesystem). Hver af skolesystemerne er inddelt i et antal skoledistrikter under ledelse af hver sit skoleudvalg (School Board of Trustees), der står for den overordnede ledelse af skoler og undervisning. o.a.

6 6 Formålet med ledelsesmodellen Ontario Leadership Framework er udformet med det formål at: - fremme en fælles vision om lederskab i skoler og skoledistrikter - udbrede en fælles sprogbrug, der giver mulighed for at forstå, hvad lederskab er, og hvad det indebærer at være skole- eller systemleder - identificere praksis, handlinger og træk eller personlige egenskaber, der beskriver effektivt lederskab - vejlede i udformningen og implementeringen af faglig læring og udvikling for skole- og systemledere - identificere kendetegnene ved de skoler og skolesystemer, der opnår gode resultater - i relation til de canadiske rammebestemmelser for effektivitet i hhv. skoler, K-12 School Effectiveness Framework (SEF) og skoledistrikter, District Effectiveness Framework (DEF) - hjælpe i rekruttering, udvikling, udvælgelse og fastholdelse af skole- og systemledere Ledelsesmodellen giver kommende ledere på både skole- og distriktsniveau en vigtig indsigt i, hvad de har brug for at lære for at løse deres opgave bedst muligt. For nuværende ledere tjener modellen som et værdifuldt værktøj til selvrefleksion og selvevaluering. Endelig understøtter modellen også de områdeansvarliges arbejde med rekruttering, udvælgelse, udvikling og fastholdelse af nye ledere. En integreret tilgang til lederskab og administration har endvidere væsentlige konsekvenser for ikkeakademiske lederes arbejde samt for deres holdning til formålene med dette arbejde. Disse ledere har indflydelse på funktioner, som er ganske afgørende for at nå skolens og skoledistriktets mål. Leithwood, 2012 et afgørende kendetegn ved ledere, der udviser effektivt lederskab, er deres evne til at udføre selv de mest rutineprægede og tilsyneladende trivielle opgaver på en sådan måde, at de blidt skubber deres organisationer frem mod deres mål. Leithwood, 2012

7 7 Overblik: Nøglebegreber Lederskab defineres i OLF som udøvelse af indflydelse på organisationens medlemmer og andre interessenter med henblik på at identificere og opfylde organisationens vision og mål. Der er tale om godt lederskab, når lederskabet yder væsentlige og positive bidrag til organisationens fremskridt og er etisk i sin tilgang (understøttende og faciliterende, snarere end overtalende, manipulerende eller tvingende). Administration er en integreret del af al ledelse. Men mens administration fokuserer på processer og procedurer, der sikrer en effektiv drift af organisationen, har ledere, der udviser lederskab, en fleksibel og afpasset tilgang til tekniske administrative forhold. Eksempel betragtes skemalægningen som en lejlighed til at maksimere undervisningstiden for eleverne, skabe mulighed for samarbejde mellem underviserne og dermed bevæge organisationens visioner og mål fremad. Autoritet er ikke i OLF synonymt med lederskab. Mens den formelle autoritet på en skole ligger hos ledere som rektorer, vicerektorer og kommende ledere, er realiteten, at mange forskellige mennesker på skolen kan og vil tage en aktiv del i lederskabet, herunder undervisere, forældre og elever. På systemniveauet deles lederskabet mellem akademiske ledere og erhvervsledere samt medlemmer af skoleudvalget. OLF anerkender vigtigheden af en bevidst og koordineret deling af ledelsesopgaverne for at sikre en mere demokratisk organisation og øgede muligheder for kollektiv læring og faglig udvikling hos underviserne samt øge skolens og skoledistriktets evne til at reagere intelligent på de mange komplekse udfordringer, der viser sig. Set i sin helhed peger denne evidens på, at ikke alene skal skoleledere yde en rimeligt direkte bistand til deres medarbejderes indsats for at udvikle undervisningen, de skal også opbygge organisatoriske sammenhænge, der understøtter og muliggør denne indsats. Leithwood, 2012

8 8 Et yderligere og særligt overbevisende argument for ledelsesdeling i skolerne er grundfæstet i Ontarios erklærede mål om lighed og inklusion i uddannelsen gennem et positivt skoleklima... der sikrer rimelige muligheder for at påvirke skolens og skolesystemets beslutningsproces hos dem, som typisk ikke bliver hørt, [hvilket] vil medføre en betydelig forbedring af det faglige udbytte hos elever med forskellig baggrund, herunder svage elever. Leithwood, 2012 Rammebestemmelserne for effektivitet i skolerne, K-12 School Effectiveness Framework (SEF), der blev udviklet i 2010 og revideret i 2013 af undervisningsministeriets division for elevers faglige udbytte, Student Achievement Division, spiller en afgørende rolle i skolers og skoleudvalgs arbejde. Bestemmelserne fungerer parallelt med og indgår som komponent i OLF for at vise, at effektivitet i skolen hænger sammen med lederskab på skoleniveauet.

9 9 Ledelse i hhv. grund- og mellemskolen gennemføres ofte forskelligt på grund af de mange og væsentlige forskelle mellem disse to sammenhænge, herunder: skolens størrelse, organisationens kultur (samarbejds- og elevorienteret frem for mere emneorienteret i mellemskolesammenhængen), forskelle i lederroller og læseplanens kompleksitet. Mange grundskoleledere, specielt på mindre skoler, må tage et personligt ansvar for at gennemføre størstedelen af deres ledelsespraksis eller for at arbejde tæt sammen om dette med et lille lederteam. Skoleledere på mellemskoletrinnet må selv gennemføre visse dele af deres ledelsespraksis, mens de uddelegerer ansvaret for bestemte aktiviteter til andre ledere på skolen. Effektive skoleledere på både grund- og mellemskoletrinnet holder tilstrækkelig tæt kontakt til de uddelegerede ledelsesopgaver for at sikre en koordineret gennemførelse af skolens udviklingsindsats. Sammenhængen er vigtig ved gennemførelse af ledelsespraksis. Modellen er udtrykkeligt omstændighedsafhængig. Selv om den foreslåede ledelsespraksis er, hvad de fleste gode ledere allerede praktiserer, skal den gennemføres på en måde, som tager højde for de specifikke omstændigheder hvorunder de arbejder. Endvidere indebærer modellens omstændighedsafhængige karakter en erkendelse af, at tiden spiller en vigtig rolle at lederens færdigheder ændrer sig med tiden, at samspillet mellem medarbejderne ændrer sig med tiden, og at opbygningen af tillid hos medarbejderne tager tid. Modellen omfatter den ledelsespraksis, som har vist sig effektiv for de fleste skoler og skolesystemer i de fleste sammenhænge, og et lille, men kritisk antal personlige ressourcer, som ledere trækker på for at kunne gennemføre en effektiv ledelsespraksis, herunder kognitive, sociale og psykologiske ressourcer. Modellen er ikke en stillingsbeskrivelse for lederen, og heller ikke en checkliste til vurdering af de opnåede resultater. I stedet udstikker den en række rammer for udvikling, som er tilstrækkeligt detaljerede til at beskrive godt lederskab, men samtidigt tilstrækkeligt brede til at kunne anvendes i de forskellige sammenhænge, hvori skole- og systemledere fungerer igennem hele deres karriere. Modellen er baseret på aktuel og omfattende forskning. Den ledelsespraksis, som beskrives i modellen, bakkes op af solid evidens og suppleres af eksempler på de måder, hvorpå effektive ledere omsætter denne praksis til konkret handling på skoleeller distriktsniveauet. Modellens opbygning Modellen giver ledere et klart billede af, hvordan effektivt lederskab ser ud, både på den enkelte leders niveau og på hele organisationens niveau. Den beskriver, hvad en effektiv leder gør, og hvad en effektiv organisation gør. Modellen skelner endvidere mellem lederskab på skoleniveau, distriktsniveau og systemniveau. Derfor består modellen af fire nøglekomponenter: - lederskab på skoleniveau - rammebestemmelserne for effektivitet i skolen, K-12 School Effectiveness Framework - lederskab på systemniveau og - rammebestemmelser for effektivitet i skoledistriktet. Personlige lederressourcer OLF beskriver endvidere de kendetegn ved effektive ledere såsom optimisme, emotionel intelligens og evne til at løse problemer der ifølge forskningen skaber variationen i lederes evne til på vellykket vis at gennemføre den praksis, som foreslås i modellen. Selv om ledere og lederskab typisk forbindes med en lang række træk eller personlige egenskaber, indbefatter modellen kun de træk og egenskaber, for hvilke der foreligger overbevisende forskningsbaseret evidens. Ledelsespraksis på skole- og systemniveauet gennemføres mest effektivt ved hjælp af disse personlige lederressourcer (se den detaljerede beskrivelse af disse ressourcer på side 23). Anvendelse af modellen i et mangfoldigt Ontario Gode skole- og systemledere skal være åbne over for den samfundsmæssige mangfoldighed i Ontario. OLF beskriver lederskab bredt på en måde, som søger at være inkluderende i relation til mangfoldigheden i provinsens skoler og samfund. Anvendelsen af OLF skal således tilpasses de lokale forhold i samfundet. Eksempelvis skal anvendelsen af den foreslåede ledelsespraksis i fransktalende skoler og skoleudvalg tage højde for det mandat, som er givet den fransksprogede undervisning, således som dette er beskrevet i Ontario s Aménagement Linguistique Policy. Endvidere skal fransktalende skoler og systemledere indføre en ledelsespraksis, som sikrer, at den fransksprogede kulturelle tilgang til undervisningen afspejles i alle aspekter af skolen og skolesystemet. Tilsvarende skal ledelsespraksis i katolske skoler og skoleudvalg afspejle skoleudvalgets formulering af katolske trosperspektiver. Den demografiske og kontekstuelle mangfoldighed i Ontarios skoler har sammen med provinsens erklærede mål om at sikre

10 10 et højt fagligt niveau og generel velfærd blandt eleverne øget betydningen af effektivt lederskab i skoler og skoledistrikter fra ledere, der understøtter mangfoldigheden i elevernes behov ved at skabe omsorgsfulde, sikre, anerkendende og engagerende læringsmiljøer. Som undervisningsledere er skoleledere og skoletilsynsførende i deres daglige arbejde direkte involveret i undervisningen gennem at indgå i et teamwork med alle medarbejdere med fokus på at forbedre praksis i skole og undervisningslokale. Som ledere, der har forpligtet sig til at sikre lighed i elevernes faglige udbytte er de med til at skabe inkluderende og undervisnings effektive læringsmiljøer, som øger sandsynligheden for, at alle elever vil få et godt udbytte af læringen. Skole- og systemledere udfører disse specifikke aspekter ved deres rolle gennem at anvende en udviklingsorienteret, samarbejdsbaseret tilgang på tværs af alle modellens domæner. Ledernes gennemførelse af den foreslåede ledelsespraksis vil udvikle sig, efterhånden som de bevæger sig gennem forskellige karrieretrin, specialiserede opgaver og unikke uddannelsesmiljøer. Skole- og systemledere udvider og styrker med tiden deres værktøjskasse af ledelsespraksis og personlige lederressourcer, forudsat de får muligheden for at udvikle sig og bakkes op af skoledistrikter, der lægger vægt på lederudvikling. Komponenterne i Ontario Leadership Framework Lederskab på skoleniveau K-12 School Effectiveness Framework Lederskab på systemniveau District Effectiveness Framework

11 11 Fem kernekapaciteter hos lederen For så vidt angår faglig udvikling har ministeriet identificeret fem Kernekapaciteter hos lederen (Core Leadership Capacities, CLC), som ifølge forskningen er afgørende for at gøre fremskridt i retning af provinsens nuværende uddannelsesmål. Disse fem CLC er, som beskrives herunder, indgår i al provinsfinansieret faglig læring med tilhørende ressourcer for skole- og systemledere. Det er værd at bemærke, at CLC er ofte går på tværs af domænerne og ikke holder sig inden for et enkelt domæne for ledelsespraksis på skoleniveau, samt at de understøttes af anvendelsen af de Personlige Lederressourcer. 1. Opstilling af mål Denne kapacitet omhandler samarbejde med andre for at opnå sikkerhed for, at målene er Strategiske og specifikke, Målbare, Aktuelt opnåelige, Resultatorienterede og Tidsrelaterede (SMART) og fører til en forbedret undervisning og læring. 2. Afstemning af ressourcer og prioriteter Denne kapacitet har fokus på at sikre, at de økonomiske ressourcer, kapitalressourcer, menneskelige ressourcer, læseplanog undervisningsressourcer, faglige læringsressourcer og programbevillinger hænger fornuftigt sammen med prioriteterne, idet elevernes faglige udbytte og generelle velfærd udgør det centrale og klare fokus. 3. Udbredelse af samarbejdsbaserede læringskulturer Denne kapacitet handler om at sætte skoler, skolesamfund og skoledistrikter i stand til at arbejde sammen og lære af hinanden med et centralt fokus på at forbedre undervisningskvaliteten samt elevernes faglige udbytte og generelle velfærd. 4. Brug af data Denne kapacitet handler om at lede og engagere en skoles teams i at indsamle og analysere data på provins-, distrikt-, skole- og klasseniveau for derigennem at identificere tendenser, styrker og svagheder, der kan udgøre et kvalificeret grundlag for en specifik udviklingsindsats med fokus på undervisning og læring. 5. Indgåelse i en åbenhjertig dialog Denne kapacitet handler om at udfordre den eksisterende praksis og muliggøre innovation gennem dialog, at lytte og reagere på tilbagemeldinger og selv at give tilbagemeldinger, der vil medføre forbedringer af elevernes faglige udbytte og generelle velfærd. Vejen fremad: en løbende udviklingsproces Ontario Leadership Framework er genstand for stadig udvikling som følge af den aktuelle forskning i Ontario og i internationale sammenhænge samt en løbende høringsproces med et udsnit af interessenter. De enkelte skole- og systemledere kan selv give tilbagemeldinger om modellen til ministeriet eller til instituttet for lederskab i undervisningen, Institute for Education Leadership, gennem deres faglige organisationer. NYHED! I foråret 2013 har Dr. Kenneth Leithwood på anmodning af Institute for Education Leadership og Council of Ontario Directors of Education gennemført yderligere forskning i distrikters og distriktslederes rolle. Denne forskning har medført ændringer i ledelsesmodellen på systemniveau og i rammebestemmelserne for effektivitet i skoledistrikter, District Effectiveness Framework, som nu er afspejlet i de sammenfattende præsentationer i denne brugervejledning. Desuden er der forskningsmæssige forbindelser og anbefalinger i rapporten, som det er vigtigt for distrikter og distriktsledere at forstå. Anbefalingerne rådgiver distrikterne i arbejdet med at gennemgå deres lederudviklingsplaner og rekrutteringsprocesser.

12 12

13 13 FRA FORMÅL TIL PRAKSIS: Ledelsesmodellen for skole- og systemledere Ledelsesmodellen er skræddersyet til både skole- og systemlederes roller og ansvarsområder. Den beskriver de former for ledelsespraksis på skoleniveauet, som ifølge forskningen har en positiv indflydelse på elevernes faglige udbytte, og de handlinger, som er knyttet til hver af disse. Desuden beskriver modellen de praksisformer og tilknyttede handlinger på systemniveauet, der understøtter effektivt lederskab i skolen. Diagrammerne på de følgende sider giver et hurtigt overblik over den ledelsespraksis, som beskrives af OLF samt en beskrivelse af de personlige ressourcer, som knytter sig til effektivt lederskab. - K-12 School Effectiveness Framework (revideret 2013) - Lederskab på skoleniveau (revideret 2013) - District Effectiveness Framework (revideret 2013) - Lederskab på systemniveau (revideret 2013) - Personlige lederressourcer (revideret 2013)

14 14 K-12 School Effectiveness Framework Støtte til skolens udvikling og elevernes undervisningsudbytte Evaluering for, som og af læring 1.1 Evalueringen er knyttet til læseplanen, er udviklet i fællesskab af undervisere og bruges til at kvalificere de næste lærings- og vejledningstrin. 1.2 Forskellige relevante og meningsfyldte evalueringsdata bruges af elever og undervisere til løbende at følge op på læringen, kvalificere vejledningen og fastlægge de næste trin. 1.3 Elever og undervisere opbygger en fælles forståelse af, hvad eleverne lærer, ved at identificere, dele og afklare læringsmål og succeskriterier. 1.4 I læringsprocessen får aktuel, løbende, beskrivende feedback om elevernes fremskridt på basis af elevernes aktivitet og de fælles udviklede succeskriterier. 1.5 Eleverne undervises eksplicit i og bruger jævnligt selvevalueringsfærdigheder til at følge op på, forbedre og formidle deres egen læring inden for rammerne af læseplanen for Ontario og/eller den individuelle undervisningsplan (IEP). 1.6 Evaluering af læring giver relevant og betydningsfuld evidens til at evaluere kvaliteten af elevernes faglige udbytte ved eller nær afslutningen på et læringsforløb og til at fastlægge de næste trin. 1.7 Der er etableret løbende kommunikation om læringen for at sætte elever, undervisere og forældre i stand til at følge op på og støtte elevernes læring. Lederskab i skole og klasseundervisning 2.1 Samarbejdsbaseret lederskab i undervisningen opbygger kapacitet til at styrke og forbedre undervisning og læring. 2.2 Processer og praksis er udformet til at sikre en dybere forståelse af læseplanen og tilpasse undervisningen for at øge elevernes læring og faglige udbytte. 2.3 De organisatoriske strukturer er sammenhængende, fleksible og imødekommende over for elevernes behov. 2.4 Jobrelateret og undersøgelsesbaseret faglig læring opbygger kapacitet, kvalificerer den undervisningsmæssige praksis og bidrager til skabelse af en læringskultur. 2.5 Medarbejdere, elever, forældre og skolesamfundet som helhed fremmer og sikrer elevernes generelle velfærd og positive adfærd i et sikkert, anerkendende, inkluderende og sundt læringsmiljø. Systemtænkning Læringsmiljø Evaluering for, som og af læring Individualisering Læseplan, undervisning og læring Ansvarlighed Evidensbaseret styring Når ud til hver enkelt elev Faglig læring Partnerskaber i hjem, skole og lokalsamfund Lederskab i skole og klasseundervisning Præcision Elevengagement Forløbsplanlægning og -programmering Lederskab i undervisningen

15 15 Elevengagement 3.1 Undervisnings- og læringsmiljøet er inkluderende, fremmer alle elevers intellektuelle engagement og afspejler de enkelte elevers styrker, behov, læringspræferencer og kulturelle perspektiver. 3.2 Elevernes erklærede prioriteter, som afspejler elevbestandens mangfoldighed, behov og interesser, er integreret i skoleudviklingsplanerne (School Improvement Plans, SIP). 3.3 Eleverne er partnere i dialog og diskussioner, der kvalificerer programmer og aktiviteter i klasseundervisningen og skolen, som repræsenterer elevbestandens mangfoldighed, behov og interesser. 4.5 Undervisning og evaluering differentieres efter elevernes styrker, behov og tidligere læring. 4.6 Ressourcerne, der stilles til rådighed for eleverne, er relevante, aktuelle, tilgængelige, inkluderende og uden skævheder. 4.7 En rettidig, gradueret intervention, som støttes af en teambaseret tilgang, tjener til at opfylde hver enkelte elevs behov for læring og generel velfærd. Forløbsplanlægning og -programmering 5.1 Omfattende programmer for undervisning og karriere-/livsplanlægning opfylder alle elevers læringsbehov, interesser og ambitioner. 6.2 Elever, forældre og medlemmer af lokalsamfundet involveres og hilses velkommen som anerkendte, værdsatte partnere i indsatsen for elevernes læring. 6.3 Skolen og lokalsamfundet opbygger partnerskaber for at forbedre elevernes læringsmuligheder og generelle velfærd. 6.4 Der tilbydes læringsmuligheder, ressourcer og støttemuligheder for at hjælpe forældrene med at understøtte elevernes læring og sikre en produktiv løbende dialog mellem forældre, undervisere og elever. 3.4 Eleverne udviser et bredt udvalg af færdigheder, som kan overføres til andre områder, såsom teamwork, engagement, lederskab og globalt borgerskab. 5.2 Der findes muligheder for autentiske læringsoplevelser og erfaringsbaseret læring i alle undervisningslokaler, skoler og aktiviteter i lokalsamfundet. Læseplan, undervisning og læring 4.1 En kultur med et højt forventningsniveau understøtter ideen om, at alle elever kan lære, gøre fremskridt og opnå resultater. 4.2 En klar prioritering af et højt fagligt niveau inden for læse- og regnefærdigheder er tydelig over hele skolen. 4.3 Undervisning og læring i det 21. århundrede er samarbejdsbaseret, innovativ og kreativ inden for en global kontekst. 4.4 Læringen styrkes i dybden gennem autentiske, relevante og meningsfyldte spørgsmål til eleverne. 5.3 Elever, forældre, familier og undervisere forstår det fulde udbud af forløb, programmer, muligheder og støttefaciliteter, som er til rådighed. 5.4 Eleverne bygger deres læring på oplevelser i og uden for skolen for derigennem yderligere at udforske og reflektere over deres styrker, færdigheder og uddannelse samt karriere-/livsambitioner. Partnerskaber i hjem, skole og lokalsamfund 6.1 Skoleudvalget spiller en meningsfyldt rolle gennem at understøtte elevernes læring, generelle velfærd og faglige niveau.

16 16 Lederskab på skoleniveau Lederskab er at udøve indflydelse på organisationens medlemmer og forskellige interessenter Overordnet styring Opbygning af en fælles vision - etablerer i samarbejde med medarbejdere, elever og andre interessenter en overordnet oplevelse af formål eller vision for arbejdet i deres skoler, som de alle er stærkt engagerede i - opbygger en forståelse af, hvad skolens vision for dens programmer og klasseundervisningens karakter konkret indebærer - tilskynder til udvikling af organisatoriske normer, der understøtter åbenhed over for forandringer i retning af skolens vision - hjælper medarbejdere og forskellige interessenter med at forstå forholdet mellem skolens vision og skoleudvalgets og provinsens politiske initiativer og prioriteter Identifikation af konkrete, fælles kortsigtede mål - fremmer interessenternes engagement i processer til at identificere skolens konkrete mål - opbygger konsensus blandt elever, medarbejdere og forskellige interesenter om skolens mål - sikrer, at målene meldes klart ud til alle interessenter - tilskynder regelmæssigt medarbejderne til at evaluere deres fremskridt i retning af at nå skolens mål - tilskynder medarbejderne til at udvikle og regelmæssigt gennemgå deres individuelle mål for faglig udvikling samt forholdet mellem deres individuelle mål og skolens mål - henviser ofte til skolens mål i forbindelse med beslutninger om skolens programmer og overordnede styring Skabelse af et højt forventningsniveau - har høje forventninger til undervisere, elever og sig selv - gør en ekstra indsats for at skabe høje forventninger blandt medarbejderne til det faglige udbytte hos elever, der traditionelt har måttet kæmpe for at klare sig godt i skolen - tilskynder medarbejderne til at være innovative i indsatsen for at hjælpe eleverne med at leve op til disse forventninger - tilskynder medarbejderne til at tage ansvar for at opfylde skolens vision og mål for alle elever - udtrykker deres forventninger i ord og handling Formidling af vision og mål - bruger mange forskellige formelle og uformelle lejligheder til at forklare skolens overordnede vision og mål for dens interessenter - demonstrerer over for skolens interessenter, hvordan skolens vision og mål anvendes i de daglige aktiviteter og beslutninger - indbyder jævnligt forskellige grupper af interessenter til at drøfte, hvordan deres indsats fremmer skolens vision og mål Opbygning af relationer og udvikling af mennesker Understøtning af og hensyntagen til de enkelte medarbejdere - anerkender de enkelte medarbejderes resultater - tager hensyn til medarbejdernes synspunkter ved iværksættelse af tiltag, der påvirker deres arbejde - bygger på og reagerer på de enkelte medarbejderes unikke behov og ekspertise - behandler de enkelte medarbejdere og medarbejdergrupper retfærdigt Stimulering af medarbejdernes faglige udvikling - tilskynder medarbejderne til at reflektere over, hvad de forsøger at opnå med eleverne, og hvordan de gør det - tager initiativ til drøftelser om fordelene ved henholdsvis den nuværende praksis og en alternativ praksis - udfordrer medarbejderne til løbende at revurdere, hvorvidt deres undervisningspraksis understøtter alle deres elevers læring - fremmer muligheder for, at medarbejderne kan at lære af hinanden - foreslår nye ideer til medarbejderes læring - tilskynder medarbejderne til at udvikle og gennemgå deres egne mål for faglig udvikling og forholdet mellem disse mål og skolens mål og prioriteter

17 17 - tilskynder medarbejderne til at afprøve ny praksis, som er i tråd med såvel deres egne interesser som skolens mål Modellering af skolens værdier og praksis - er særdeles synlige på deres skoler - er lette at komme i kontakt med for medarbejdere, forældre og elever - indgår ofte i meningsfyldt samspil med undervisere, elever og forældre for at fremme skolens mål - demonstrerer vigtigheden af løbende læring gennem et synligt engagement i deres egen faglige læring - eksemplificerer gennem deres handlinger skolens kerneværdier og ønskede praksis Opbygning af tillidsforhold med og blandt medarbejdere, elever og forældre - udviser eksemplarisk ansvarlighed, integritet og grundighed i løsningen af deres opgaver - agerer på måder, der konsekvent af spejler skolens kerneværdier og prioriteter for at skabe tillid - udviser respekt for medarbejdere, elever og forældre ved at lytte åbent til deres synspunkter og grundigt overveje deres værdi - tilskynder medarbejdere, elever og forældre til at lytte til hinandens synspunkter og grundigt overveje deres værdi - etablerer normer på skolen, som viser, at der lægges vægt på en konstruktiv debat om bedste praksis - udviser respekt, omsorg og forholder sig personligt til elever, medarbejdere og forældre - tilskynder medarbejdere, elever og forældre til at udvise respekt og omsorg og forholde sig personligt til hinanden Etablering af produktive arbejdsrelationer med repræsentanter for undervisernes faglige organisationer - inddrager tillidsrepræsentanter i processerne til opstilling af mål for skolens udvikling - tilskynder tillidsrepræsentanter til at holde deres medlemmer orienterede om deres samarbejde med skolelederne - tilskynder tillidsrepræsentanter til at samarbejde om at fastlægge, hvordan bestemmelser i ansættelseskontrakter kan implementeres på måder, der understøtter indsatsen for at udvikle skolen Udvikling af organisationen til at understøtte ønsket praksis Opbygning af samarbejdskulturer og uddelegering af ledelsesopgaver - gør samarbejde til en fremtrædende del af deres eget arbejde - skaber gensidig respekt og tillid hos dem, der er involveret i samarbejdet - tilskynder til en samarbejdsbaseret udvikling af gruppeprocesser og - resultater - hjælper til at udvikle klarhed om mål og roller i relation til samarbejde - tilskynder samarbejdspartnere til at vise vilje til at indgå kompromiser - skaber en åben og levende kommunikation for at opbygge og fastholde faglige læringsfællesskaber - stiller tilstrækkelige og konstant tilgængelige ressourcer til rådighed for samarbejdet - inddrager medarbejdere i udformningen og implementeringen af skolens vigtige beslutninger og politikker - giver medarbejderne ledelsesopgaver og understøtter dem, når de påtager sig disse opgaver Strukturering af organisationen til at fremme samarbejde - udarbejder skemaer for undervisningen, der maksimerer elevernes tid med opgaverne - tilbyder regelmæssigt muligheder og strukturer, der hjælper underviserne i samarbejdet om at udvikle undervisningen, og etablerer et system for at følge op på deres samarbejde - etablerer en struktur af teams og grupper, der arbejder sammen om problemløsningen - uddelegerer udvalgte ledelsesopgaver - involverer undervisere i at træffe beslutninger, der påvirker deres undervisningsarbejde Opbygning af produktive relationer til familier og lokalsamfund - skaber et skolemiljø, hvor forældre hilses velkommen, anerkendes og værdsættes som partnere i deres børns læring - udviser en form for lederskab, som forældre kan have tillid til sikker, systematisk og opmærksom

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik Viden om inklusion af Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet København 2013 Titel Viden

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Professionsløft gennem ledelse og organisationsudvikling Forskningsoversigt til 4-10 konsortiet

Professionsløft gennem ledelse og organisationsudvikling Forskningsoversigt til 4-10 konsortiet Forskningsoversigt 4 10 1/29 Professionsløft gennem ledelse og organisationsudvikling Forskningsoversigt til 4-10 konsortiet Lektor, ph.d. Helle Bjerg, Forsknings- og udviklingsafdelingen, UCC Professor,

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere