BEK nr 1153 af 27/10/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 13. maj Senere ændringer til forskriften BEK nr 192 af 09/03/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEK nr 1153 af 27/10/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 13. maj Senere ændringer til forskriften BEK nr 192 af 09/03/2018"

Transkript

1 BEK nr 1153 af 27/10/2017 Udskriftsdato: 13. maj 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 192 af 09/03/2018 Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) I medfør af 36, stk. 2-4, 67, nr. 8 og 9, og 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 11. november 2015, som ændret ved lov nr af 27. december 2016, og 776, 1. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. september 2017, fastsættes: Kapitel 1 Fælles regler 1. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande i institutionen, medmindre dette er uforeneligt med ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, jf. straffuldbyrdelseslovens 36, stk. 1. En indsat har ikke ret til at medtage, besidde og råde over mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i institutionen, medmindre dette er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn, jf. straffuldbyrdelseslovens 36, stk. 4. Stk. 2. Indsatte må ikke bære en beklædning, som gør det vanskeligt for personalet at identificere den indsatte og aflæse ansigtsudtryk m.v., hvis dette konkret skønnes uforeneligt med ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Stk. 3. Reglerne i straffuldbyrdelseslovens 36 og i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter. Politiet og retten kan af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed fastsætte andre begrænsninger med hensyn til varetægtsarrestanters adgang til at medtage, besidde og råde over genstande og penge i institutionen, jf. retsplejelovens 773, samt træffe bestemmelse om ophør af sådanne begrænsninger. Stk. 4. 2, stk. 1, nr. 4-8, nr og nr , 22-28, 30 og 35, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse i kriminalforsorgens pensioner. Kapitel 2 Egne genstande Generelle begrænsninger i de indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande 2. Indsatte må ikke medtage, besidde eller råde over følgende genstande: 1) Genstande, som besiddes i strid med den almindelige lovgivning, herunder lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben og eksplosivstoffer. 2) Genstande, som kan benyttes i forbindelse med misbrug af euforiserende stoffer og andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning. 3) Alkohol. 4) Genstande, som kan benyttes som våben, og andre personfarlige genstande. 5) Genstande, som kan benyttes i forbindelse med flugt, herunder værktøj, tovværk og lignende. 6) Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for sundhedsfare i institutionen. 1

2 7) Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for brandfare i institutionen. 8) Genstande, hvor det på grund af genstandens beskaffenhed ikke vil være muligt at foretage nødvendige undersøgelser af genstanden. 9) Medicin, medmindre særlige omstændigheder taler for, at medicinen udleveres til den indsatte. 10) Fotoudstyr, videokameraer og lignende samt kikkerter og lignende. 11) Mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr, herunder visse spillekonsoller samt tilbehør m.v. hertil. 12) Tøj og andre genstande, der kan virke som en magtdemonstration over for andre. 13) Tøj og lignende genstande med racistiske eller andre stærkt krænkende symboler eller slogans, som indsatte har mulighed for at bære på sig i institutionen. 14) Proteinpulvere og lignende, der må antages at have som særligt formål at virke muskelopbyggende, medmindre der er tale om et produkt, som er indkøbt i institutionens butik eller ved kriminalforsorgsområdets foranstaltning. 15) Computer, telefax og modem, jf. dog stk ) Røgtobak og rygeremedier samt genstande til brug for fremstilling af cigaretter, såfremt besiddelsen m.v. finder sted i eget eller andre indsattes opholdsrum. Stk. 2. Genstande eller penge, som den indsatte har besiddet eller rådet over i strid med reglerne, og som er inddraget med henblik på udlevering ved løsladelsen efter reglen i 35, stk. 1, kan ikke udleveres til den indsatte til brug under udgang og lignende. For genstande, som kriminalforsorgsområdet har besluttet at opbevare efter reglen i 32, stk. 1, gælder følgende: 1) Genstande, der er omfattet af stk. 1, nr. 12, herunder genstande, der kan virke som en magtdemonstration over for personalet, kan ikke udleveres af personalet til den indsatte i forbindelse med, at den indsatte skal på udgang og lignende. 2) Genstande, der er omfattet af stk. 1, nr. 13, kan ikke udleveres til den indsatte til brug under udgang og lignende, hvor den indsatte ledsages af personalet. 3) Andre genstande, der er omfattet af stk. 1, kan udleveres til den indsatte til brug under udgang og lignende, hvis dette i det enkelte tilfælde er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Tilsvarende gælder med hensyn til udlevering af genstande, som er omfattet af stk. 1, nr. 13, i forbindelse med uledsaget udgang. Stk. 3. I de åbne fængsler kan kriminalforsorgsområdet tillade udlevering af spillekonsoller, der er omfattet af stk. 1, nr. 11, og tillade installering af egen telefon på eget opholdsrum, medmindre ordens- og sikkerhedshensyn eller hensynet til beskyttelsen af den forurettede ved lovovertrædelsen i det enkelte tilfælde taler herimod, jf. telefonbekendtgørelsens 7, stk. 1. I de åbne fængsler kan kriminalforsorgsområdet endvidere tillade, at indsatte får udleveret computer til opstilling i eget opholdsrum, hvis uddannelseseller arbejdsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde taler derfor. Der kan kun tillades udlevering af telefax og modem, når særlige grunde taler derfor, og det er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i ganske særlige tilfælde, og når det er foreneligt med ordensog sikkerhedsmæssige hensyn, tillade udlevering af computer til indsatte i lukkede fængsler og arresthuse (Københavns Fængsler). Inden kriminalforsorgsområdet eller Direktoratet for Kriminalforsorgen giver tilladelse til udlevering af computer til indsatte, der er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet, skal der indhentes en udtalelse fra SKAT og fra den politidirektør, der har behandlet straffesagen. Der skal derudover indhentes en udtalelse i tilfælde, hvor SKAT eller politiet i den enkelte sag har anmodet derom. Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at der bør gives tilladelse til udlevering af computer, uanset at dette frarådes af SKAT eller af politidirektøren, afgøres spørgsmålet om udlevering af Direktoratet for Kriminalforsorgen. 2

3 Særlige begrænsninger for indsatte i de lukkede fængsler 3. Udover de i 2, stk. 1, nævnte egne genstande må indsatte i lukkede fængsler ikke medtage, besidde eller råde over: 1) Fjernsyn, dvd- og cd-afspillere, alle typer spillekonsoller, radioer og lignende. 2) Andre genstande, der kræver tilslutning til el-net eller batterier, jf. dog stk. 2, og 2, stk. 3, 3. pkt. 3) Tilbehør til genstande omfattet af nr. 1 og 2, jf. dog 4, stk. 1. 4) Pas. 5) Genstande, som kan benyttes i stedet for penge, f.eks. checks, betalingskort og lignende. Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet kan tillade, at en indsat får udleveret genstande, som er omfattet af stk. 1, nr. 2, hvis udlevering er begrundet i ganske særlige omstændigheder, herunder den indsattes sygdom, handicap eller lignende. Kriminalforsorgsområdet kan ligeledes tillade, at en indsat får udleveret eget armbåndsur, uanset at dette måtte være batteridrevet. Stk. 3. For genstande, som er omfattet af stk. 1, gælder 2, stk. 2, 1. pkt., tilsvarende. Genstande, som kriminalforsorgsområdet har besluttet at opbevare efter reglen i 32, stk. 1, kan udleveres til brug under udgang, hvis dette i det enkelte tilfælde er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. 4. Uanset 3, stk. 1, nr. 3, kan tilbehør til dvd- og cd-afspillere, spillekonsoller og lignende, som en indsat efter reglerne i kapitel 3 har fået stillet til rådighed af kriminalforsorgsområdet, udleveres i et sådant omfang, at den indsatte maksimalt er i besiddelse af i alt 30 originale dvd-film, cd er, spil til spillekonsoller og lignende. Stk. 2. I institutioner, hvor der som følge af klientellets karakter er ganske særlige sikkerhedsmæssige risici forbundet med udlevering af bestemte typer af dvd-film og lignende, kan kriminalforsorgsområdet bestemme, 1) at sådanne typer dvd-film og lignende ikke kan udleveres i institutionen, og 2) at kun dvd-film og lignende i ubrudt originalemballage kan medbringes i institutionen. Særlige begrænsninger for indsatte i arresthusene, herunder Københavns Fængsler 5. Udover de i 2, stk. 1, nævnte egne genstande må indsatte i arresthusene ikke medtage, besidde eller råde over: 1) Fjernsyn. 2) Pas. 3) Genstande, som kan benyttes i stedet for penge, f.eks. checks, betalingskort og lignende. Stk. 2. For genstande, som er omfattet af stk. 1, gælder 2, stk. 2, 1. pkt., tilsvarende. Genstande, som kriminalforsorgsområdet har besluttet at opbevare efter reglen i 32, stk. 1, kan udleveres til brug under udgang, hvis dette i det enkelte tilfælde er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Overdragelse, udsendelse og plombering af genstande m.v. 6. Det kan gøres til et vilkår for udlevering af genstande, der kræver tilslutning til el-net eller batterier, at genstanden 1) mærkes med henblik på at kunne identificere genstandens ejer, og 2) plomberes. 7. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at genstande, der kræver tilslutning til el-net eller batterier, i tilfælde hvor kriminalforsorgsområdet ikke selv kan foretage en tilstrækkelig undersøgelse af apparatet, kun kan udleveres på betingelse af, at den indsatte betaler for undersøgelsen. 8. Indsatte må ikke overdrage (sælge, bytte, udleje, pantsætte eller bortgive) eller udsende genstande, der er registrerede, jf. 31. Stk. 2. Hvis ganske særlige omstændigheder taler for det, kan kriminalforsorgsområdet give tilladelse til, at en registreret genstand overdrages eller sendes ud af institutionen. 3

4 9. Kriminalforsorgsområdet fastsætter nærmere regler om udlevering af indsattes egne genstande. Kriminalforsorgsområdet kan i denne forbindelse under hensyn til forholdene i den enkelte institution fastsætte yderligere begrænsninger i de indsattes ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande i institutionen, herunder med hensyn til genstandenes størrelse, antal og art m.v. 10. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte nærmere regler om benyttelsen af udleverede genstande. 11. Kriminalforsorgsområdet kan bestemme, at bestemte genstande ikke kan udleveres til en indsat, hvis udlevering konkret er uforenelig med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Kapitel 3 De indsattes adgang til leje m.v. af visse genstande, der er omfattet af kapitel 2 Lukkede fængsler 12. Indsatte i lukkede fængsler har, i det omfang det er praktisk muligt, jf. 17, til brug i eget opholdsrum ret til at leje 1) fjernsyn, 2) radio, 3) dvd-afspiller og 4) cd-afspiller. Stk. 2. Indsattes ret til at leje genstande som nævnt i stk. 1 kan betinges af, at den indsatte accepterer at leje en enhed, der indeholder flere eller alle de genstande, der er nævnt i stk Indsatte i lukkede fængsler kan få tilladelse til at leje en spillekonsol til brug i eget opholdsrum. Stk. 2. Spillekonsoller, der udlejes til indsatte, skal være af en type, der er godkendt af direktoratet. 14. Indsatte i lukkede fængsler har, i det omfang det er praktisk muligt, jf. 17, ret til gennem kriminalforsorgsområdet at købe 1) hårtørrer, 2) hår- og skægtrimmer, 3) barbermaskine, og 4) bordventilator. 15. Såfremt særlige uddannelses- eller arbejdsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde taler derfor, kan indsatte i lukkede fængsler låne computere indkøbt af kriminalforsorgsområdet og opstillet i skolens regi. Indsatte, der ikke har mulighed for at udarbejde skriftlige opgaver m.v. inden for det tidsrum, hvor disse lokaler er tilgængelige, kan undtagelsesvis få tilladelse til at få udleveret en computer til opstilling på egen celle. Arresthuse, herunder Københavns Fængsler 16. Indsatte i arresthusene, herunder Københavns Fængsler, har, i det omfang det er praktisk muligt, jf. 17, ret til at leje fjernsyn til brug i eget opholdsrum. Fælles bestemmelser 17. Til opfyldelse af de indsattes adgang til at leje og købe bestemte genstande efter reglerne i 12, 14 og 16 påhviler det kriminalforsorgsområderne at etablere lejeordninger m.v. for de nævnte genstande i et omfang, der i forhold til antallet af indsatte og forholdene i den enkelte institution i øvrigt, generelt må anses for dækkende i forhold til de indsattes behov for leje m.v. Stk. 2. Indsatte, hvis ønske om leje af fjernsyn og radio ikke umiddelbart kan imødekommes, skal ved adgang til fjernsyn og radio i fællesskabsrum eller lignende, have mulighed for at holde sig orienteret gennem radio- og fjernsynsudsendelser. 4

5 18. Priser for leje og køb af genstande efter reglerne i dette kapitel fastsættes svarende til de direkte omkostninger ved anskaffelse, reparation, vedligeholdelse, visse licensudgifter m.v. 19. Direktoratet kan fastsætte maksimumspriser for udlejning og salg af genstande efter reglerne i dette kapitel. 20. Genstande, der ved leje eller køb stilles til rådighed for de indsatte efter reglerne i dette kapitel, skal, inden de udleveres til indsatte, plomberes med særlige markerings-stripes, så det kan kontrolleres, at genstanden ikke anvendes til gemmested for euforiserende stoffer eller lignende. 21. Ved udlejning af genstande efter reglerne i dette kapitel skal den indsatte efter vejledning herom ved sin underskrift erklære sig indforstået med, at 1) den pågældende er erstatningsansvarlig for genstanden efter dansk rets almindelige erstatningsregler, 2) hvis den pågældende forvolder skade på genstanden ved en erstatningspådragende adfærd, kan erstatningsbeløbet modregnes i den pågældendes vederlag for beskæftigelse, jf. straffuldbyrdelseslovens 74 og varetægtsbekendtgørelsens 92, 3) hvis den pågældende foretager indgreb i genstanden, herunder bryder plomberingen, vil genstanden blive udtaget af opholdsrummet, og 4) hvis den indsatte ved grovere gentagen erstatningspådragende adfærd forvolder skade på genstanden, vil adgangen til leje af genstanden efter dette kapitel til brug i eget opholdsrum kunne nægtes den pågældende. Stk. 2. Ved salg af genstande efter reglerne i dette kapitel, skal den indsatte vejledes om, 1) at genstandene ikke må overdrages (sælges, byttes, udlejes, pantsættes eller bortgives) eller udsendes af institutionen, og 2) at genstandene alene kan medtages ved overførsel til anden institution, hvis den indsatte ved overførslen kan fremvise kvittering for køb af genstandene. Kapitel 4 Adgangen til at medtage, besidde og råde over egne penge 22. Penge, der er medtaget ved indsættelsen i institutionen, tilsendt under opholdet, overført via bank, modtaget ved besøg eller medtaget efter udgang, kan udleveres til indsatte i åbne fængsler. Det samme gælder for indsatte i arresthuse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. I Nyborg Fængsel, Enner Mark Fængsel og Storstrøm Fængsel, herunder arrestafdelinger i disse fængsler, Ringe Fængsel, Herstedvester Fængsel, Københavns Fængsler og Blegdamsvejens Arrest kan indsatte alene medtage penge ved indsættelsen i institutionen og efter udgang eller få penge overført via bank. Pengene indsættes på en konto i institutionen. I de lukkede fængselsafdelinger i åbne fængsler kan indsatte medtage, få tilsendt, få overført eller modtage penge som i de åbne fængsler, men pengene indsættes på en konto i institutionen. 23. Indsatte i åbent fængsel og arresthus (Københavns Fængsler) må højst være i besiddelse af kr. I lukkede fængsler, hvor de indsatte har tilladelse til at besidde kontante penge, må en indsat højst være i besiddelse af kr. I institutioner hvor der er indført kontantløshed, må de indsatte ikke være i besiddelse af kontante penge. Disse begrænsninger gælder ikke i institutioner for asylansøgere. Stk. 2. Hvis det er påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, kan kriminalforsorgsområdet under hensyn til forholdene i den enkelte institution fastsætte en lavere beløbsgrænse end den i stk. 1 anførte. Kriminalforsorgsområdet kan ligeledes fastsætte begrænsninger med hensyn til hvilke betalingsenheder, de indsatte må være i besiddelse af. 24. En indsat må kun anvende penge til formål, der er forenelige med hensynet til orden og sikkerhed i institutionen. Kriminalforsorgsområdet kan forlange fornøden dokumentation for beløbets anvendelse. 5

6 25. Kriminalforsorgsområdet skal i rimeligt omfang medvirke til, at indsatte kan købe daglige fornødenheder og købe eller leje andre ting enten i institutionens butik eller ved bestilling hos kriminalforsorgsområdets leverandører. Stk. 2. Bestilte genstande kan kun udleveres til en indsat, hvis den pågældende har betalt eller straks betaler for genstandene, jf. dog 26, stk Kriminalforsorgsområdet kan nægte at medvirke til køb på afbetaling eller lignende. Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet kan dog tillade udlevering af genstande, der er købt på afbetaling, hvis omstændighederne taler for det. 27. Indsatte i lukkede fængsler og i Københavns Fængsler må ikke sende penge ud af institutionen, medmindre der er tale om udsendelse af arbejdspenge til nærstående, og ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde ikke taler imod. Kriminalforsorgsområdet kan dog give tilladelse til udsendelse af andre penge end arbejdspenge, hvis ganske særlige omstændigheder i det enkelte tilfælde taler for det. Stk. 2. I arresthusene kan kriminalforsorgsområdet forbyde udsendelse af penge, såfremt ordens- eller sikkerhedshensyn i det enkelte tilfælde taler derfor. Kriminalforsorgsområdet kan, hvis særlige omstændigheder taler derfor, godkende gennemførelse af ordninger som nævnt i stk. 1. Eventuel godkendelse gives for en tidsbegrænset periode. 28. Kriminalforsorgsområdet fastsætter under hensyn til forholdene i den enkelte institution nærmere regler om anvendelse af penge i institutionen, herunder om medtagelse af penge til brug under udgang og i forbindelse med besøg. I Nyborg Fængsel, Enner Mark Fængsel, Storstrøm Fængsel, Ringe Fængsel og Herstedvester Fængsel kan kriminalforsorgsområdet i denne forbindelse fastsætte regler om begrænsninger for indsattes anvendelse af de penge, som er nævnt i 22, stk. 2, 1. pkt, herunder regler om, at sådanne penge ikke må bruges til at købe bestemte ting, herunder f.eks. nydelsesmidler. På tilsvarende måde kan kriminalforsorgsområdet fastsætte regler for de lukkede fængselsafdelinger i åbne fængsler om begrænsninger for indsattes anvendelse af de penge, der er nævnt i 22, stk. 2, 3. pkt. Kapitel 5 Vejledning, gennemgang af genstande og registrering m.v. 29. Ved modtagelsen skal den indsatte vejledes om de begrænsninger, der er for at medtage, besidde og råde over egne genstande og penge. Den pågældende skal i denne forbindelse have mulighed for at sende medbragte genstande og penge til en adresse uden for institutionen. Stk. 2. Den indsatte skal endvidere i relevant omfang vejledes om de begrænsninger, der efter 2, stk. 2, 3, stk. 3, og 5, stk. 2, gælder med hensyn til udlevering af visse genstande i forbindelse med udgang og lignende. 30. Kriminalforsorgsområdet skal gennemgå alle genstande og penge, som den indsatte ønsker at medtage i institutionen. Ved gennemgangen skal genstandene og pengene desuden undersøges for at forhindre indsmugling af genstande og penge, som det er ulovligt at besidde i institutionen. Stk. 2. I forbindelse med gennemgangen tages der stilling til, hvilke genstande og penge der udleveres til den pågældende. Den indsatte skal underskrive en erklæring om, at udlevering af genstande og penge sker på den pågældendes eget ansvar, medmindre kriminalforsorgsområdet er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Stk. 3. Hvis der er genstande eller penge, som ikke kan udleveres, skal kriminalforsorgsområdet endvidere mundtligt orientere den indsatte herom. 31. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at bestemte genstande altid skal registreres. Stk. 2. I lukkede fængsler og Københavns Fængsler skal genstande af større værdi, der udleveres til indsatte, registreres. 6

7 Stk. 3. Genstandene registreres på en særskilt liste for hver enkelt indsat. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at udlevering af de pågældende genstande betinges af, at listen underskrives af den indsatte. 32. Genstande eller penge, som ikke udleveres til den indsatte eller sendes til en adresse uden for institutionen, skal opbevares og registreres af kriminalforsorgsområdet. Stk. 2. Genstandene registreres på en særskilt liste for hver enkelt indsat. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at opbevaring af de pågældende genstande betinges af, at listen underskrives af den indsatte. Stk. 3. Kriminalforsorgsområdet kan nægte at opbevare genstande under henvisning til genstandenes størrelse, antal og art. Hvis opbevaring nægtes, skal kriminalforsorgsområdet hjælpe den indsatte med at finde passende opbevaring. Opbevaringen skal ske uden udgifter for kriminalforsorgsområdet. Stk. 4. Kriminalforsorgsområdet kan undlade at registrere genstande og penge, der opbevares i en registreret kuffert, kasse eller lignende uden mulighed for sammenblanding med andres genstande. 33. Reglerne i anvendes tilsvarende med hensyn til genstande og penge, der tilsendes under opholdet, overføres via bank, modtages ved besøg eller medtages efter udgang. 34. Hvis en indsat er væk fra institutionen i længere tid, skal kriminalforsorgsområdet sørge for, at den pågældendes genstande opbevares på depot. Dette gælder også ved fravær, der skyldes undvigelse eller udeblivelse. Aflåsning af indsattes opholdsrum kan midlertidigt anvendes i stedet for opbevaring på depot. Stk. 2. Når genstandene pakkes ned, skal det ved registrering eller plombering sikres, at de holdes adskilt fra andres genstande. Stk. 3. Ved fravær, der skyldes undvigelse eller udeblivelse, skal kriminalforsorgsområdet opbevare de pågældende genstande i mindst 1 år. Efter udløbet af denne frist kan genstandene afleveres til politiet. Er det åbenbart, at genstandene er værdiløse, kan disse i stedet destrueres. Kapitel 6 Forskellige bestemmelser Inddragelse og disciplinærstraf m.v. 35. Hvis indsatte er i besiddelse af eller råder over genstande eller penge i strid med reglerne i denne bekendtgørelse eller regler udstedt af kriminalforsorgsområdet i medfør af denne bekendtgørelse, kan kriminalforsorgsområdet bestemme, at genstandene eller pengene skal inddrages med henblik på udlevering ved løsladelsen, medmindre kriminalforsorgsområdet træffer bestemmelse om konfiskation, jf. straffuldbyrdelseslovens 73. Stk. 2. En indsat kan ikendes disciplinærstraf ved overtrædelse af 2, 3, stk.1, 4, stk. 1, 5, stk. 1, 8, stk. 1, påbud efter 11, 21, stk. 2, nr. 1, 23, stk. 1, 24 og 27, stk. 1, 1. pkt. Stk. 3. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om disciplinærstraf for overtrædelse af regler fastsat i medfør af 4, stk. 2, 9, 10, 23, stk. 2, 28, og 31, stk. 1. Opbevaring efter løsladelsen 36. Genstande, som en indsat ikke medtager ved løsladelsen, skal opbevares af kriminalforsorgsområdet i mindst 3 måneder. Efter udløbet af denne frist kan genstandene inddrages til nyttiggørelse i kriminalforsorgsområdet, sælges på offentlig auktion eller destrueres. Kapitel 7 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v. 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. oktober

8 Stk. 2. Uanset bestemmelserne i 3, stk. 1, nr. 1 og 2, bevarer indsatte, der før disse bestemmelsers ikrafttræden henholdsvis den 15. april og 15. maj 2005 havde fået tilladelse til udlevering af egne genstande, som er nævnt i disse bestemmelser, under den fortsatte indsættelse 1) tilladelsen hertil og 2) muligheden for at medbringe genstandene ved overførsel til andet lukket fængsel, hvor sådanne genstande var tilladt indtil ikrafttræden af henholdsvis 3, stk. 1, nr. 1 og 2. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i 2, stk. 1, nr. 11, bevarer indsatte i åbent fængsel og arresthus, der før bestemmelsens ikrafttræden den 1. juli 2007 havde fået tilladelse til udlevering af spillekonsoller, som er omfattet af denne bestemmelse, under den fortsatte indsættelse i det pågældende åbne fængsel eller arresthus, tilladelsen hertil. Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 486 af 11. maj 2017 om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) ophæves. Justitsministeriet, den 27. oktober 2017 Søren Pape Poulsen / Thorkild Fogde 8

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1124 af 25/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 406 af 09/04/2015

BEK nr 1124 af 25/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 406 af 09/04/2015 BEK nr 1124 af 25/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen. j.nr. 13-122-0012 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 406 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 406 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 406 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, jr. nr. JUR 15-61-0012 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen) 3. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan bestemme, at fællesskabet i en fængselsafdeling eller et arresthus, som er udpeget til anbringelse af ind- Dato: 7. juni 2018 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

UDKAST Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) Dato: 7. juni 2018 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Nanna Flindt Sagsnr.: 2017-0094-0611 Dok.: 765372 UDKAST Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

benzodiaz Undvigelse Arbejdsvægring Påvirket i institutionen Alkohol Hash... 16

benzodiaz Undvigelse Arbejdsvægring Påvirket i institutionen Alkohol Hash... 16 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Udgangsmisbrug... 4 Forsinkelse... 4 0-4 timers forsinkelse... 4 4-12 timers forsinkelse... 5 12-24 timers forsinkelse... 5 Udeblivelse... 6 Udeblivelse i 1-3 dage... 6

Læs mere

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) BEK nr 1157 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-181 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder LBK nr 1216 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1924-0329 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1721 af 27/12/2018

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1. Indledende bestemmelser. Bekendtgørelsens anvendelsesområde. Definitioner

UDKAST. Kapitel 1. Indledende bestemmelser. Bekendtgørelsens anvendelsesområde. Definitioner UDKAST Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om varetægtsfængsling i fodlænke i indkvarteringsstedet) I medfør af 35 b, stk.

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. LOV nr 1540 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2018-4000-0098 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Institution Sydvestjylland

Institution Sydvestjylland Institution Sydvestjylland Kriminalforsorgen Syddanmark Ansøgningen udfyldes med blokbogstaver, og ALLE felter skal udfyldes. Undertegnede: Navn: cpr.nr.: Adresse: Postnr.: By: ansøger hermed om tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) BEK nr 282 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0007 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 1491 af 13/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-220-0010 Senere ændringer til forskriften LOV nr 713 af 08/06/2018

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 1242 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0110 Senere ændringer

Læs mere

2015/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november Fremsat den 4. maj 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. til

2015/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november Fremsat den 4. maj 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. til 2015/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-1902-0303 Fremsat den 4. maj 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven. Lovforslag nr. L 186 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven. Lovforslag nr. L 186 Folketinget Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. maj 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven (Styrket

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) BEK nr 587 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, jr.nr. JUR 15-61-0016 Senere ændringer

Læs mere

Brev- og besøgskontrol

Brev- og besøgskontrol Brev- og besøgskontrol Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: varetægtsfængsling; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 12.7.2017 Status: Gældende Udskrevet: 10.1.2019 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Mobiltelefoner i fængsler og arresthuse En igangværende evaluering af effekten af Lov nr. 641 og tiltag mod mobiltelefoner i fængsler

Mobiltelefoner i fængsler og arresthuse En igangværende evaluering af effekten af Lov nr. 641 og tiltag mod mobiltelefoner i fængsler Mobiltelefoner i fængsler og arresthuse En igangværende evaluering af effekten af Lov 2016-06-08 nr. 641 og tiltag mod mobiltelefoner i fængsler Lektor, ph.d. Linda Kjær Minke Syddansk Universitet, Juridisk

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

1. I 46 indsættes som stk. 4:

1. I 46 indsættes som stk. 4: Dato: 13. april 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2016-1902-0303 Dok.: 1928546 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og

Læs mere

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Typen af forseelse, jf. straffuldbyrdelseslovens 67 Gerningsindholdet Disciplinærstraframme, jf. staffuldbyrdelseslovens 68 Normalreaktion Hvad

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

»Stk. 2. Undersøgelse af den besøgende kan ligeledes finde sted efter reglerne i kapitel 10 a.«

»Stk. 2. Undersøgelse af den besøgende kan ligeledes finde sted efter reglerne i kapitel 10 a.« Dato: 26. februar 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2016-1902-0303 Dok.: 1890522 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Elektronisk fodlænke. Baggrundsinformation om afsoning med elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke. Baggrundsinformation om afsoning med elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Baggrundsinformation om afsoning med elektronisk fodlænke Kriminalforsorgen, juli 2018 Baggrundsinformation om afsoning med fodlænke Det er muligt at udstå fængselsstraf på bopælen

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat)

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh.: Morten E. G. Jørgensen Sagsnr.: 2015-730-0747 Dok.: 1694638 UDKAST Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 834 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 834 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 834 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juli 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2015/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-730-0747 Fremsat den 9. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2015-16 Fremsat den 9. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Lov om forretningshemmeligheder 1)

Lov om forretningshemmeligheder 1) LOV nr 309 af 25/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 15/00326 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Husorden for sengeafsnit i Afdeling P

Husorden for sengeafsnit i Afdeling P HUSORDEN Husorden for sengeafsnit i Afdeling P Formål For at skabe omsorg for patienterne og et godt miljø vil vi bede alle, der færdes i afsnittet, om at følge denne husorden. Grundlæggende er det vigtigt,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Udlevering af håndvægt og fingerfjedre til indsat

Udlevering af håndvægt og fingerfjedre til indsat Udlevering af håndvægt og fingerfjedre til indsat I en sag om udlevering af fingerfjedre m.m. til en varetægtsarrestant udtalt, at det havde været rigtigst, om arrestforvareren/arrestinspektøren - for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. marts 2017 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) BEK nr 419 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0001 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminallov og retsplejelov for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminallov og retsplejelov for Grønland Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af kriminallov og retsplejelov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte

Læs mere

Retsudvalget L 211 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget L 211 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2008-09 L 211 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. maj 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0875 Dok.:

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes:

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes: BEK nr 481 af 03/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.1912-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Forslag. Lov om forretningshemmeligheder 1)

Forslag. Lov om forretningshemmeligheder 1) Til lovforslag nr. L 125 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. april 2018 Forslag til Lov om forretningshemmeligheder 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Lov om Center for Cybersikkerhed

Lov om Center for Cybersikkerhed LOV nr 713 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2013/003214 Senere ændringer til forskriften LOV nr 443 af 08/05/2018

Læs mere

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag.

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag. 2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 08/205 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger om overførsel fra åbent til lukket fængsel. Sagsbegrebet. 1. juli 2013

Aktindsigt i oplysninger om overførsel fra åbent til lukket fængsel. Sagsbegrebet. 1. juli 2013 2013-19 Aktindsigt i oplysninger om overførsel fra åbent til lukket fængsel. Sagsbegrebet Et statsfængsel traf afgørelser om, at en indsat skulle udelukkes fra fællesskab og overføres fra åbent til lukket

Læs mere

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-7000-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Anordning om ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Fristfastsættelse ved»karantæne«i forbindelse med udgangsforbud

Fristfastsættelse ved»karantæne«i forbindelse med udgangsforbud Fristfastsættelse ved»karantæne«i forbindelse med udgangsforbud Udtalt overfor Direktoratet for Kriminalforsorgen, at det ikke burde komme en indsat til skade, at en visitationsrapport ikke indgik i anstaltens

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 203 Folketinget Fremsat den 21. marts 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 203 Folketinget Fremsat den 21. marts 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) til Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2017-18 Fremsat den 21. marts 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) BEK nr 339 af 12/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere