Nyuddannede i SMV erne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyuddannede i SMV erne"

Transkript

1 Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt. Der, hvor danske og i særdeleshed nordjyske virksomheder især sakker bagud, er i forhold til produktiviteten. En af måderne, hvorpå virksomhederne kan forbedre konkurrenceevnen gennem forbedret produktivitet, øget innovation og nye markedsmuligheder, er gennem tilførsel af højtuddannet arbejdskraft. Udbyttet af at tilknytte kompetencer til SMV erne er belyst i flere undersøgelser. Effektens størrelse er varierende, men fælles for undersøgelsernes er, at de peger på en beskæftigelseseffekt og en produktivitetseffekt i de virksomheder, der ansætter højtuddannede. 1 Akademikernes Centralorganisation har blandt andet påvist, at den første akademiske medarbejder i en SMV i gennemsnit skaber job til 5,5 ansatte. De nordjyske SMV er vurderede selv i en rapport fra 2012, at de ville få et styrket forretningsgrundlag, hvis de fik tilført kompetencer inden for salg, forretningsudvikling, markedsføring og kommunikation. Det er paradoksalt, at SMV erne efterspørger netop disse kompetencer samtidig med, at 30 % af de samfundsvidenskabelige og humanistiske kandidater går ledige i mere end et år. Beskæftigelseseffekten dækker både over akademisk arbejdskraft og andre uddannelsesniveauer. Samtidig peger andre undersøgelser på en produktivitetseffekt, både i forhold til den akademiske arbejdskraft og i forhold til det generelle niveau. Udgangspunktet i Nordjylland er en lav andel af medarbejdere med en videregående uddannelse i den private sektor. Samlet set ligger Nordjylland under landsgennemsnittet og kommunerne i Nordjylland, med undtagelse af Aalborg, ligger markant under landsgennemsnittet. Op mod dimittender om året forventes at afslutte deres uddannelse på hhv Aalborg Universitet og University College i disse år. En del af disse finder hurtigt beskæftigelse i den offentlige eller den private sektor, men mange går ledige gennem længere tid og nogle forlader regionen for at søge udfordringer andre steder. Aalborg Universitet er således det danske universitet, der har den laveste fastholdelse af dimittender og op mod 60 % fraflytter regionen efter endt uddannelse. Fraflytningen skyldes ifølge AAUs Dimittendundersøgelser dels manglende tro på jobmuligheder i Nordjylland og dels manglende motivation for job i de nordjyske SMV er. Vi har et stort potentiale i Nordjylland, hvis vi formår at udnytte kompetencerne hos de nyuddannede, der gennemfører deres uddannelse i disse år, ved at fastholde flere i beskæftigelse i Nordjylland. Uddannelsesinstitutionerne er koncentreret omkring Aalborg. De studerende bosætter sig primært i nærheden af uddannelsesstederne og det medfører, at andelen af dimittender, der bor i Aalborg Kommune er forholdsvis stor. Tal fra Akademikerne 2 viser, at 86 % af deres nordjyske medlemmer, der har færdiggjort uddannelse inden for det seneste år, er bosat i Aalborg Kommune. Højtuddannede som en kilde til vækst i beskæftigelse og produktivitet er ikke ukendt på nationalt plan. Senest har Regeringen i forbindelse med Bedre vilkår for investeringer og iværksættere sat fokus på at få flere højtuddannede ud i SMV erne og af Regeringens innovationspolitik fremgår det, at andelen med en videregående uddannelse i den private sektor skal være i top 5 blandt OECD-landene i Også DI har sat fokus på problemstillingen i de senere år bl.a. i forbindelse med Danmark op i gear. 1 Se bl.a. DEA 2010: Produktivitet og videregående uddannelse og Rambøll 2012: Højtuddannedes værdi for danske virksomheder 2 Paraplyorganisation for 25 fagforbund, der organiserer akademisk arbejdskraft. 1

2 Samlet set har vi altså en produktivitetsudfordring i Nordjylland, som kan adresseres gennem evnen til at fastholde flere nyuddannede i Nordjylland og i særdeleshed gennem en større geografisk spredning af produktivitetspotentialerne og dermed den højtuddannede arbejdskraft. For at sikre at flere nyuddannede finder beskæftigelse i det mangfoldige nordjyske erhvervsliv, er der en række barrierer, der skal håndteres og nedbrydes. Samlet set er der følgende udfordringer. 1. Virksomhederne mangler kendskab til mulighederne Virksomhederne kender ikke potentialerne ved at tilknytte højtuddannede. Størstedelen af virksomhederne befinder sig i en branche hvor der ikke er tradition for ansættelse af højtuddannede og mange virksomhedsledere er selv faglærte og har derfor ikke det nødvendige kendskab eller det nødvendige mod til at ansætte en, der på forskellig vis ved mere end ham selv. 2. Virksomhederne har svært ved at konkretisere vækstpotentiale til en efterspørgsel efter arbejdskraft Mange virksomheder har uudnyttede vækstpotentialer i form af nye markeder, produktudvikling eller teknologiudvikling. Udfordringen for mange af disse virksomheder er, at det kan være vanskeligt at omsætte disse potentialer til en viden om, hvilken profil, der kan forløse potentialet. 3. De højtuddannede mangler SMV-rettede kompetencer Djøf-rapporten Jobsøgning i små og mellemstore virksomheder fra 2014 understreger, at SMV er i region Nordjylland har behov for kompetencetilførsel inden for områder som styrkelse af salg, markedsføring og kommunikation. Samtidig angiver de studerende, at de er i tvivl om anvendeligheden af deres kompetencer i SMV erne, hvilket blandt andet skyldes, at fokus på studierne ofte tager udgangspunkt i store, globale virksomheder og ikke i de SMV er, der kendetegner det nordjyske erhvervsliv. 4. De højtuddannede mangler kendskab til og viden om de nordjyske SMV er De højtuddannede mangler generelt set fokus på at gøre karriere i en SMV, og dette skyldes primært manglende kendskab til og viden om dette arbejdsmarked. Ingrid Stage fra Dansk Magisterforening udtaler om det manglende fokus på at gøre karriere hos en SMV: Det handler ikke om kræsenhed hos de studerende, når de søger jobs, men manglende viden om, hvor de mulige job ligger. 5. De højtuddannede mangler netværk blandt SMV erne Det manglende kendskab til SMV erne betyder også, at netværket til dette jobmarked for mange af de højtuddannedes vedkommende er begrænset. Undervejs i studietiden har størstedelen af de studerende været i praktik eller haft studiejob i større virksomheder, og muligheden for at etablere netværk til SMV erne har derfor ikke været udnyttet. 6. De højtuddannede søger primært job i nærheden af Aalborg SMV erne i yderkommuner har særligt udfordringer med at tiltrække de højtuddannede, som oftest er bosiddende i Aalborg. Det er således en udfordring at sikre en geografisk spredning af de højtuddannede i hele Nordjylland. Væsentlige aktører på området søger løbende at matche og opkvalificere de studerende og ledige, for at sikre dette match, men med en udflytning på op mod 60 % og en høj dimittendledighed er der behov for at tænke nyt og sammentænke indsatserne på en måde, som ikke hidtil har været forsøgt. Dette 3-årige projekt vil derfor adressere udfordringen med at få højtuddannede til at blive og finde arbejde i regionen med udgangspunkt i de ovenfor nævnte udfordringer og derved sikre, at SMV erne gennem tilførsel af højtuddannede får mulighed for at vækste. Projektet vil fokusere på at opkvalificere de højtuddannede i forhold til det nordjyske SMV-arbejdsmarked gennem en ny, koordineret og sammentænkt indsats mellem Jobcenter Aalborg, AAU og UCN. Parallelt hermed vil der i hele regionen blive arbejdet med at identificere de virksomheder, der har en vækstambition, som kan aktiveres og forløses gennem tilføjelsen af højtuddannet arbejdskraft samt at understøtte faciliteringen af 2

3 dette. Dette vil foregå i samarbejde mellem erhvervskontorerne og jobcentrene i Nordjylland samt Væksthus Nordjylland og andre aktører, der har kontakt med virksomhederne. Resultatet af dels opkvalificeringen af højtuddannede og identificering af vækstpotentiale gennem tilførsel af højtuddannede opnås endeligt gennem et godt og håndholdt match mellem den højtuddannede og smv en. Formål Det overordnede formål med dette projekt er at sikre vækst og beskæftigelse i de små og mellemstore virksomheder i hele Nordjylland, gennem matchning af højtuddannet arbejdskraft, der kan medvirke til at aktivere og forløse et vækstpotentiale i virksomhederne. Målgruppe Projektets målgruppe er 1. små og mellemstore virksomheder med uforløste vækstpotentialer, der kan aktiveres gennem tilførslen af en højtuddannet arbejdskraft. Herunder findes både virksomheder med konkrete udviklingsperspektiver og virksomheder, som har behov for, at udviklingsperspektiverne konkretiseres sidsteårs-studerende fra AAU og UCN og nyledige, der opkvalificeres og motiveres til at påtage sig arbejde blandt de nordjyske SMV er med vækstpotentiale. Aktiviteter Aktiviteterne koncentrerer sig om at sikre, at flere nyuddannede finder beskæftigelse i SMV erne i hele Nordjylland. Derfor er der fokus på at identificere de virksomheder, der har en vækstambition, som kan aktiveres og forløses gennem tilføjelsen af højtuddannet arbejdskraft, at understøtte faciliteringen af dette samt at opkvalificere og motivere de højtuddannede til søge jobs i de nordjyske smv er. Identificering af vækstpotentialer Projektet tager udgangspunkt i den eksisterende virksomhedskontakt, der finder sted på erhvervskontorerne og i jobcentrene. Gennem den eksisterende virksomhedskontakt rekrutteres virksomheder, hvor der afdækkes en vækstambition, der kan konkretiseres og som kan forløses gennem tilførslen af højtuddannet arbejdskraft. Projektets aktiviteter starter der, hvor virksomhederne er identificeret, men det er også nødvendigt at have et fælles udgangspunkt for identificeringen. I samarbejde med de lokale erhvervskontorer og jobcentre samt organisationer som DI og Erhverv NordDanmark udarbejdes en halvårlig strategi for virksomhedsbesøgene. Besøgsstrategien indeholder overvejelser af, hvilke målgrupper, der er i fokus i den kommende periode med udgangspunkt i de behov, der er hos virksomhederne og den bestand af kandidater, der findes i beskæftigelsessystemet. Der er ikke nødvendigvis tale om en fælles besøgsstrategi, der udelukker en lokal vinkel på rekrutteringen men det er vigtigt for målopfyldelsen, at der er et strategisk fokus. Hver kommune har sine karakteristika og særlige potentialer. Det er derfor vigtigt, at den besøgsstrategi, der anvendes i den enkelte kommune er tilpasset hertil. Derudover er det vigtigt, at der foregår en erfaringsudveksling på tværs af kommunegrænser, ligesom det kan være relevant med indsatser inden for forskellige brancher i fællesskab. Der etableres derfor et netværk mellem erhvervskontorer og jobcentre med henblik på at inspirere hinanden i indsatsen. Rekrutteringen af virksomhederne understøttes af Akademikerkampagnen, men er ikke en del af projektfinansieringen. De virksomheder, der rekrutteres, gennemgår en afdækning af vækstpotentialerne med henblik på at konkretisere vækstpotentialerne i virksomhederne. Afdækningen af vækstpotentialerne gennemføres af de lokale erhvervskontorer med udgangspunkt i en fælles værktøjskasse og en viden om, hvilke muligheder, der findes i målgruppen. 3

4 Afdækningen og konkretiseringen af den enkelte virksomheds vækstpotentialer gennemføres som udgangspunkt af det lokale erhvervskontor. Alternativt gennemføres afdækningen af et af de andre erhvervskontorer eller Væksthus Nordjylland. For at sikre, at erhvervskonsulenterne er i stand til at gennemføre afdækningen og konkretiseringen af virksomhedernes vækstpotentialer gennemføres forberedende kurser for konsulenterne, ligesom det forventes, at erhvervskontorerne indgår i netværksaktiviteterne omkring Akademikerkampagnen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at et eller flere erhvervskontorer allerede i efteråret 2015 deltager i Akademikerkampagnen. Derudover er det vigtigt, at de erfaringer som jobcentrene har gjort i den første bølge inddrages. Opkvalificering og motivation af højtuddannede 2500 sidsteårs-studerende og fra AAU og UCN nyledige tilbydes opkvalificering, så de besidder de nødvendige kompetencer og motivation til at forløse vækstpotentialerne i de nordjyske SMV er. I et samarbejde mellem Jobcenter Aalborg, AAU Karrierecenter og UCN vil de højtuddannede blive klædt på til at kunne løse og forstå de konkrete opgaver og udfordringerne SMV erne har inden for områderne salg, markedsføring og forretningsudvikling, ligesom de højtuddannede klædes på til at oversætte, hvordan egne faglige og akademiske kompetencer kan blive praksisnære i en mindre virksomhed. Derudover vil de højtuddannede blive præsenteret for SMV er og business cases for herigennem konkret at opnå erfaring med at løse de udfordringer, der kan være i en SMV og ligeledes øge kendskabet til SMV er i Nordjylland. Alt sammen for dels at tilføre den højtuddannede viden og kompetencer og dels for at øge motivationen for at søge arbejde i nordjyske SMV er. Forløbene gennemføres i et tæt og koordineret samarbejde mellem Jobcenter Aalborg, AAU og UCN, der sammen vil udbyde og afholde forløbene dog naturligvis tilpasset den højtuddannedes aktuelle behov og situation. Således vil opkvalificeringen både blive tilbudt sidsteårs-studerende på AAU og UCN, samt nyledige dimittender hos Jobcenter Aalborg. Tanken er, at meget af opkvalificeringen og videnstilførslen vil være ens, uanset om den højtuddannede fortsat er studerende eller nyledig, dog vil der kunne være variationer, således at sidsteårs-studerende har fokus på studiejob og projektsamarbejde med nordjyske SMV er, mens nyledige har fokus på jobsøgning og eventuel løntilskud/virksomhedspraktik hos SMV erne. Fælles for aktiviteterne for de højtuddannede er følgende: 1. De opnår viden og kompetencer indenfor forretningsudvikling, regnskab, virksomhedsformer, business cases, markedsføring, mv 2. De klædes på til at oversætte faglige/akademiske kompetencer, så de bliver praksisnære for SMV erne 3. De understøttes i og klædes på til, at opsøge SMV erne mhp samarbejde via studiejob, projektsamarbejde, ordinær ansættelse eller tilskudsansættelse 4. De præsenteres for og samarbejder konkret med nordjyske SMV er om konkrete udfordringer 5. De opfordres til at lægge deres CV i Akademikerdatabasen mhp matching enten ved egen hjælp eller via rækken af væsentlige aktører på området, der har kontakt til SMV erne i Nordjylland (jobcentre, erhvervskontoret, universitetet, Væksthuset, UCN, mv) Rekruttering af højtuddannede Matchning mellem virksomheder og nyuddannede For at sikre forløsningen af vækstpotentialerne skal virksomhederne matches med nyuddannede. Matchningen varetages som udgangspunkt af de virksomhedskonsulenter, der har den primære kontakt til virksomhederne og har været ude at drøfte vækstpotentialet med dem. Matchningen mellem virksomheder og højtuddannede sker, såfremt der er behov for det, ud fra de støttemuligheder, der findes i beskæftigelses-, innovations- og erhvervsfremmesystemet, og med udgangspunkt i de højtuddannedes cv er Akademikerdatabasen. Lykkedes denne første matchning ikke varetages matchningen af Jobcenter Aalborg, der har langt hovedparten af de ledige højtuddannede bosat i kommunen. Matcningen vil ske med udgangspunkt i udgangspunkt i kendskabet til målgruppen. Foruden at forestå matchningen, der hvor lokale virksomhedskonsulenter ikke lykkedes med det, så vil Jobcenter Aalborg ligeledes understøtte den lokale indsats med specifikke viden om målgruppen. 4

5 Når Jobcenter Aalborg varetager matchningen, vil Jobcenter Aalborg udtrække en række potentielle kandidater med udgangspunkt i det beskrevne potentiale og i dialog med virksomheden og den erhvervskonsulent, der har gennemført afdækningen og konkretiseringen. Virksomheden understøttes gennem hele rekrutteringsprocessen og jobcentret og Væksthus Nordjylland er herefter behjælpelige med papirarbejdet i de situationer, hvor der er tale om støttet beskæftigelse og de faglige organisationer i de tilfælde, hvor der er tale om en ordinær ansættelse. For at forbedre mulighederne for, at der kan skabes et match mellem virksomheder med et vækstpotentiale og den højtuddannede arbejdskraft, er det vigtigt, at indsatsen ikke begrænses til personlige netværk. Der er behov for, at der er adgang til relevante kandidater, både på farten, når virksomhederne har akutte eller meget veldefinerede behov eller hjemme på kontoret, når virksomhederne har behov for en mere systematisk rekruttering. Udviklingen af en ny database er omkostningsfuld og tidskrævende. Der har derfor været en løbende dialog med Akademikerne, som hoster Akademikerdatabasen. Udfordringen er, at projektets målgruppe er både dimittender fra AAU og UCN. Som udgangspunkt er UCN-målgruppen organiseret i FTF, men Akademikerne har givet tilsagn om, at begge målgrupper kan anvende databasen fremadrettet. Understøttende aktiviteter Netværk mellem de deltagende virksomheder En af de vigtigste udfordringer i forhold til ansættelsen af højtuddannede i den private sektor er integrationen mellem den højtuddannedes kompetencer og virksomhedernes virkelighed. Den nyuddannede skal vænne sig til virksomhedens hverdag og de udfordringer, der findes og i særdeleshed, hvordan man omsætter de akademiske kompetencer til konkrete aktiviteter i virksomheden. Virksomheden skal på samme vis lære at omsætte udfordringer og potentialer til konkrete udviklingsprojekter, der kan tilføres værdi af den højtuddannedes kompetencer. Konkret gennemføres netværksaktiviteter for de virksomheder, der deltager i projektet. Indholdet i netværksaktiviteterne omfatter emner som innovation, organisationsudvikling, employer branding, talentudvikling, fastholdelse og andet. Der vil løbende blive nedsat virksomhedsnetværk, der faciliteres og drives af projektledelsen. Virksomhederne sammensættes med udgangspunkt i ønsket om, at de skal kunne lære af og inspirere hinanden. Kommunikation For at sikre, at virksomhederne og de højtuddannede er opmærksomme på mulighederne ved ansættelse i smv erne, er det nødvendigt med en kommunikationsindsats, der understøtter den opsøgende virksomhedskontakt. Det kan ske både gennem tilførslen af konkrete redskaber i form af cases og erfaringer i mødet med virksomheden og den højtuddannede, samt gennem den efterspørgsel, der kan genereres gennem den markedsføring, der gennemføres og dermed kan medvirke til at aktivere et latent markedspotentiale. Der har været en indledende dialog med potentielle samarbejdspartnere i form af DJØF, DI og a-kasserne med henblik på at afholde informationsmøder for virksomhederne og højtuddannede. Resultater og effekter Projektet indeholder følgende resultatmål højtuddannede - sidsteårsstuderende og ledige dimittender opkvalificeres til smv-arbejdsmarkedet virksomheder får afdækket og konkretiseret vækstpotentiale 500 virksomheder matches med en højtuddannet 12 netværksmøder (opstartsmøder) Projektet indeholder følgende forventede effekter. Det kan være vanskeligt at isolere effekterne. Derfor må en fastsættelse af konkrete effektmål ske i dialog med bevillingsgiver i forhold til, hvornår effekterne måles og hvordan. Øget beskæftigelse i de deltagende virksomheder Øget produktivitet/værdiskabelse i de deltagende virksomheder nye CV er i Akademikerdatabasen Større fokus på og viden om vækstpotentialet ved ansættelse af højtuddannede blandt de nordjyske SMV er 5

6 Økonomi I det følgende fremgår projektets udgiftsbudget for perioden 1. januar december Udgiftsbudget Post Udgift Afdækning og aktivering af potentiale Opkvalificering af højtuddannede Match med en højtuddannet Projektledelse Projektmedarbejder Rekruttering af nyuddannede Markedsføring Netværksaktiviteter for virksomhederne Administration Indirekte omkostninger I ALT Finansiering Projektet finansieres af Business Region North Denmark, Aalborg Kommune, Vækstforum og privat finansiering. Organisering Projektansvarlig er Aalborg Kommune. Der er i budgettet afsat midler til en fuldtids projektleder samt et projektmedarbejderårsværk og en studentermedhjælper. Projektlederen ansættes fuld tid og har ansvaret for det samlede projekt. Projektmedarbejderårsværket kan fordeles på flere medarbejdere. Projektet omfatter som udgangspunkt alle 11 nordjyske kommuner samt AAU, UCN og Væksthus Nordjylland. I hver kommune er jobcenter og erhvervskontor de centrale partnere, men også erhvervsforeninger og andre virksomhedsnetværk og organisationer er relevante interessenter. Figur 1 - Interessenter Klyngerne BRN Organisationerne Fagforeninger Interessenter Jobcentre A-kasser AAU Erhvervskontorer Væksthus Nordjylland UCN 6

7 Styregruppe Der nedsættes en styregruppe, der skal fastsætte de overordnede rammer for projektet samt løbende træffe overordnede beslutninger i forbindelse med projektets fremdrift. Styregruppen mødes 3-4 gange årligt. Styregruppen bemandes med repræsentanter fra følgende organisationer: Jobcenter Aalborg BRN Direktion BRN sekretariatsledelse ErhvervsForum Tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft AAU UCN NES Væksthus Nordjylland Koordinationsgruppe For at sikre lokal forankring af projektets aktiviteter i de 11 nordjyske kommuner, nedsættes der en koordinationsgruppe, som løbende orienteres om projektet aktiviteter og delmål og indbydes til møder 3-4 gange årligt. Koordinationsgruppen bemandes med repræsentanter fra de 11 nordjyske kommuner samt repræsentanter: Projektledelsen Tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft Erhvervskontorerne Jobcentrene AAU UCN Fagforeninger A-kasserne DI VHN 7

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark.

som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark. EVALUERINGSRAPPORT INDHOLD 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 HVAD KAN EN AKADEMIKER EGENTLIG? 8 KONCEPTET VÆKSTAKADEMIKER 11 VÆKSTDRIVE 12 VIRKSOMHEDERNE 14 RESULTATERNE 16 CASE: FØRSTE MATCH 18 VÆKSTAKADMIKERE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere