Nyuddannede i SMV erne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyuddannede i SMV erne"

Transkript

1 Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt. Der, hvor danske og i særdeleshed nordjyske virksomheder især sakker bagud, er i forhold til produktiviteten. En af måderne, hvorpå virksomhederne kan forbedre konkurrenceevnen gennem forbedret produktivitet, øget innovation og nye markedsmuligheder, er gennem tilførsel af højtuddannet arbejdskraft. Udbyttet af at tilknytte kompetencer til SMV erne er belyst i flere undersøgelser. Effektens størrelse er varierende, men fælles for undersøgelsernes er, at de peger på en beskæftigelseseffekt og en produktivitetseffekt i de virksomheder, der ansætter højtuddannede. 1 Akademikernes Centralorganisation har blandt andet påvist, at den første akademiske medarbejder i en SMV i gennemsnit skaber job til 5,5 ansatte. De nordjyske SMV er vurderede selv i en rapport fra 2012, at de ville få et styrket forretningsgrundlag, hvis de fik tilført kompetencer inden for salg, forretningsudvikling, markedsføring og kommunikation. Det er paradoksalt, at SMV erne efterspørger netop disse kompetencer samtidig med, at 30 % af de samfundsvidenskabelige og humanistiske kandidater går ledige i mere end et år. Beskæftigelseseffekten dækker både over akademisk arbejdskraft og andre uddannelsesniveauer. Samtidig peger andre undersøgelser på en produktivitetseffekt, både i forhold til den akademiske arbejdskraft og i forhold til det generelle niveau. Udgangspunktet i Nordjylland er en lav andel af medarbejdere med en videregående uddannelse i den private sektor. Samlet set ligger Nordjylland under landsgennemsnittet og kommunerne i Nordjylland, med undtagelse af Aalborg, ligger markant under landsgennemsnittet. Op mod dimittender om året forventes at afslutte deres uddannelse på hhv Aalborg Universitet og University College i disse år. En del af disse finder hurtigt beskæftigelse i den offentlige eller den private sektor, men mange går ledige gennem længere tid og nogle forlader regionen for at søge udfordringer andre steder. Aalborg Universitet er således det danske universitet, der har den laveste fastholdelse af dimittender og op mod 60 % fraflytter regionen efter endt uddannelse. Fraflytningen skyldes ifølge AAUs Dimittendundersøgelser dels manglende tro på jobmuligheder i Nordjylland og dels manglende motivation for job i de nordjyske SMV er. Vi har et stort potentiale i Nordjylland, hvis vi formår at udnytte kompetencerne hos de nyuddannede, der gennemfører deres uddannelse i disse år, ved at fastholde flere i beskæftigelse i Nordjylland. Uddannelsesinstitutionerne er koncentreret omkring Aalborg. De studerende bosætter sig primært i nærheden af uddannelsesstederne og det medfører, at andelen af dimittender, der bor i Aalborg Kommune er forholdsvis stor. Tal fra Akademikerne 2 viser, at 86 % af deres nordjyske medlemmer, der har færdiggjort uddannelse inden for det seneste år, er bosat i Aalborg Kommune. Højtuddannede som en kilde til vækst i beskæftigelse og produktivitet er ikke ukendt på nationalt plan. Senest har Regeringen i forbindelse med Bedre vilkår for investeringer og iværksættere sat fokus på at få flere højtuddannede ud i SMV erne og af Regeringens innovationspolitik fremgår det, at andelen med en videregående uddannelse i den private sektor skal være i top 5 blandt OECD-landene i Også DI har sat fokus på problemstillingen i de senere år bl.a. i forbindelse med Danmark op i gear. 1 Se bl.a. DEA 2010: Produktivitet og videregående uddannelse og Rambøll 2012: Højtuddannedes værdi for danske virksomheder 2 Paraplyorganisation for 25 fagforbund, der organiserer akademisk arbejdskraft. 1

2 Samlet set har vi altså en produktivitetsudfordring i Nordjylland, som kan adresseres gennem evnen til at fastholde flere nyuddannede i Nordjylland og i særdeleshed gennem en større geografisk spredning af produktivitetspotentialerne og dermed den højtuddannede arbejdskraft. For at sikre at flere nyuddannede finder beskæftigelse i det mangfoldige nordjyske erhvervsliv, er der en række barrierer, der skal håndteres og nedbrydes. Samlet set er der følgende udfordringer. 1. Virksomhederne mangler kendskab til mulighederne Virksomhederne kender ikke potentialerne ved at tilknytte højtuddannede. Størstedelen af virksomhederne befinder sig i en branche hvor der ikke er tradition for ansættelse af højtuddannede og mange virksomhedsledere er selv faglærte og har derfor ikke det nødvendige kendskab eller det nødvendige mod til at ansætte en, der på forskellig vis ved mere end ham selv. 2. Virksomhederne har svært ved at konkretisere vækstpotentiale til en efterspørgsel efter arbejdskraft Mange virksomheder har uudnyttede vækstpotentialer i form af nye markeder, produktudvikling eller teknologiudvikling. Udfordringen for mange af disse virksomheder er, at det kan være vanskeligt at omsætte disse potentialer til en viden om, hvilken profil, der kan forløse potentialet. 3. De højtuddannede mangler SMV-rettede kompetencer Djøf-rapporten Jobsøgning i små og mellemstore virksomheder fra 2014 understreger, at SMV er i region Nordjylland har behov for kompetencetilførsel inden for områder som styrkelse af salg, markedsføring og kommunikation. Samtidig angiver de studerende, at de er i tvivl om anvendeligheden af deres kompetencer i SMV erne, hvilket blandt andet skyldes, at fokus på studierne ofte tager udgangspunkt i store, globale virksomheder og ikke i de SMV er, der kendetegner det nordjyske erhvervsliv. 4. De højtuddannede mangler kendskab til og viden om de nordjyske SMV er De højtuddannede mangler generelt set fokus på at gøre karriere i en SMV, og dette skyldes primært manglende kendskab til og viden om dette arbejdsmarked. Ingrid Stage fra Dansk Magisterforening udtaler om det manglende fokus på at gøre karriere hos en SMV: Det handler ikke om kræsenhed hos de studerende, når de søger jobs, men manglende viden om, hvor de mulige job ligger. 5. De højtuddannede mangler netværk blandt SMV erne Det manglende kendskab til SMV erne betyder også, at netværket til dette jobmarked for mange af de højtuddannedes vedkommende er begrænset. Undervejs i studietiden har størstedelen af de studerende været i praktik eller haft studiejob i større virksomheder, og muligheden for at etablere netværk til SMV erne har derfor ikke været udnyttet. 6. De højtuddannede søger primært job i nærheden af Aalborg SMV erne i yderkommuner har særligt udfordringer med at tiltrække de højtuddannede, som oftest er bosiddende i Aalborg. Det er således en udfordring at sikre en geografisk spredning af de højtuddannede i hele Nordjylland. Væsentlige aktører på området søger løbende at matche og opkvalificere de studerende og ledige, for at sikre dette match, men med en udflytning på op mod 60 % og en høj dimittendledighed er der behov for at tænke nyt og sammentænke indsatserne på en måde, som ikke hidtil har været forsøgt. Dette 3-årige projekt vil derfor adressere udfordringen med at få højtuddannede til at blive og finde arbejde i regionen med udgangspunkt i de ovenfor nævnte udfordringer og derved sikre, at SMV erne gennem tilførsel af højtuddannede får mulighed for at vækste. Projektet vil fokusere på at opkvalificere de højtuddannede i forhold til det nordjyske SMV-arbejdsmarked gennem en ny, koordineret og sammentænkt indsats mellem Jobcenter Aalborg, AAU og UCN. Parallelt hermed vil der i hele regionen blive arbejdet med at identificere de virksomheder, der har en vækstambition, som kan aktiveres og forløses gennem tilføjelsen af højtuddannet arbejdskraft samt at understøtte faciliteringen af 2

3 dette. Dette vil foregå i samarbejde mellem erhvervskontorerne og jobcentrene i Nordjylland samt Væksthus Nordjylland og andre aktører, der har kontakt med virksomhederne. Resultatet af dels opkvalificeringen af højtuddannede og identificering af vækstpotentiale gennem tilførsel af højtuddannede opnås endeligt gennem et godt og håndholdt match mellem den højtuddannede og smv en. Formål Det overordnede formål med dette projekt er at sikre vækst og beskæftigelse i de små og mellemstore virksomheder i hele Nordjylland, gennem matchning af højtuddannet arbejdskraft, der kan medvirke til at aktivere og forløse et vækstpotentiale i virksomhederne. Målgruppe Projektets målgruppe er 1. små og mellemstore virksomheder med uforløste vækstpotentialer, der kan aktiveres gennem tilførslen af en højtuddannet arbejdskraft. Herunder findes både virksomheder med konkrete udviklingsperspektiver og virksomheder, som har behov for, at udviklingsperspektiverne konkretiseres sidsteårs-studerende fra AAU og UCN og nyledige, der opkvalificeres og motiveres til at påtage sig arbejde blandt de nordjyske SMV er med vækstpotentiale. Aktiviteter Aktiviteterne koncentrerer sig om at sikre, at flere nyuddannede finder beskæftigelse i SMV erne i hele Nordjylland. Derfor er der fokus på at identificere de virksomheder, der har en vækstambition, som kan aktiveres og forløses gennem tilføjelsen af højtuddannet arbejdskraft, at understøtte faciliteringen af dette samt at opkvalificere og motivere de højtuddannede til søge jobs i de nordjyske smv er. Identificering af vækstpotentialer Projektet tager udgangspunkt i den eksisterende virksomhedskontakt, der finder sted på erhvervskontorerne og i jobcentrene. Gennem den eksisterende virksomhedskontakt rekrutteres virksomheder, hvor der afdækkes en vækstambition, der kan konkretiseres og som kan forløses gennem tilførslen af højtuddannet arbejdskraft. Projektets aktiviteter starter der, hvor virksomhederne er identificeret, men det er også nødvendigt at have et fælles udgangspunkt for identificeringen. I samarbejde med de lokale erhvervskontorer og jobcentre samt organisationer som DI og Erhverv NordDanmark udarbejdes en halvårlig strategi for virksomhedsbesøgene. Besøgsstrategien indeholder overvejelser af, hvilke målgrupper, der er i fokus i den kommende periode med udgangspunkt i de behov, der er hos virksomhederne og den bestand af kandidater, der findes i beskæftigelsessystemet. Der er ikke nødvendigvis tale om en fælles besøgsstrategi, der udelukker en lokal vinkel på rekrutteringen men det er vigtigt for målopfyldelsen, at der er et strategisk fokus. Hver kommune har sine karakteristika og særlige potentialer. Det er derfor vigtigt, at den besøgsstrategi, der anvendes i den enkelte kommune er tilpasset hertil. Derudover er det vigtigt, at der foregår en erfaringsudveksling på tværs af kommunegrænser, ligesom det kan være relevant med indsatser inden for forskellige brancher i fællesskab. Der etableres derfor et netværk mellem erhvervskontorer og jobcentre med henblik på at inspirere hinanden i indsatsen. Rekrutteringen af virksomhederne understøttes af Akademikerkampagnen, men er ikke en del af projektfinansieringen. De virksomheder, der rekrutteres, gennemgår en afdækning af vækstpotentialerne med henblik på at konkretisere vækstpotentialerne i virksomhederne. Afdækningen af vækstpotentialerne gennemføres af de lokale erhvervskontorer med udgangspunkt i en fælles værktøjskasse og en viden om, hvilke muligheder, der findes i målgruppen. 3

4 Afdækningen og konkretiseringen af den enkelte virksomheds vækstpotentialer gennemføres som udgangspunkt af det lokale erhvervskontor. Alternativt gennemføres afdækningen af et af de andre erhvervskontorer eller Væksthus Nordjylland. For at sikre, at erhvervskonsulenterne er i stand til at gennemføre afdækningen og konkretiseringen af virksomhedernes vækstpotentialer gennemføres forberedende kurser for konsulenterne, ligesom det forventes, at erhvervskontorerne indgår i netværksaktiviteterne omkring Akademikerkampagnen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at et eller flere erhvervskontorer allerede i efteråret 2015 deltager i Akademikerkampagnen. Derudover er det vigtigt, at de erfaringer som jobcentrene har gjort i den første bølge inddrages. Opkvalificering og motivation af højtuddannede 2500 sidsteårs-studerende og fra AAU og UCN nyledige tilbydes opkvalificering, så de besidder de nødvendige kompetencer og motivation til at forløse vækstpotentialerne i de nordjyske SMV er. I et samarbejde mellem Jobcenter Aalborg, AAU Karrierecenter og UCN vil de højtuddannede blive klædt på til at kunne løse og forstå de konkrete opgaver og udfordringerne SMV erne har inden for områderne salg, markedsføring og forretningsudvikling, ligesom de højtuddannede klædes på til at oversætte, hvordan egne faglige og akademiske kompetencer kan blive praksisnære i en mindre virksomhed. Derudover vil de højtuddannede blive præsenteret for SMV er og business cases for herigennem konkret at opnå erfaring med at løse de udfordringer, der kan være i en SMV og ligeledes øge kendskabet til SMV er i Nordjylland. Alt sammen for dels at tilføre den højtuddannede viden og kompetencer og dels for at øge motivationen for at søge arbejde i nordjyske SMV er. Forløbene gennemføres i et tæt og koordineret samarbejde mellem Jobcenter Aalborg, AAU og UCN, der sammen vil udbyde og afholde forløbene dog naturligvis tilpasset den højtuddannedes aktuelle behov og situation. Således vil opkvalificeringen både blive tilbudt sidsteårs-studerende på AAU og UCN, samt nyledige dimittender hos Jobcenter Aalborg. Tanken er, at meget af opkvalificeringen og videnstilførslen vil være ens, uanset om den højtuddannede fortsat er studerende eller nyledig, dog vil der kunne være variationer, således at sidsteårs-studerende har fokus på studiejob og projektsamarbejde med nordjyske SMV er, mens nyledige har fokus på jobsøgning og eventuel løntilskud/virksomhedspraktik hos SMV erne. Fælles for aktiviteterne for de højtuddannede er følgende: 1. De opnår viden og kompetencer indenfor forretningsudvikling, regnskab, virksomhedsformer, business cases, markedsføring, mv 2. De klædes på til at oversætte faglige/akademiske kompetencer, så de bliver praksisnære for SMV erne 3. De understøttes i og klædes på til, at opsøge SMV erne mhp samarbejde via studiejob, projektsamarbejde, ordinær ansættelse eller tilskudsansættelse 4. De præsenteres for og samarbejder konkret med nordjyske SMV er om konkrete udfordringer 5. De opfordres til at lægge deres CV i Akademikerdatabasen mhp matching enten ved egen hjælp eller via rækken af væsentlige aktører på området, der har kontakt til SMV erne i Nordjylland (jobcentre, erhvervskontoret, universitetet, Væksthuset, UCN, mv) Rekruttering af højtuddannede Matchning mellem virksomheder og nyuddannede For at sikre forløsningen af vækstpotentialerne skal virksomhederne matches med nyuddannede. Matchningen varetages som udgangspunkt af de virksomhedskonsulenter, der har den primære kontakt til virksomhederne og har været ude at drøfte vækstpotentialet med dem. Matchningen mellem virksomheder og højtuddannede sker, såfremt der er behov for det, ud fra de støttemuligheder, der findes i beskæftigelses-, innovations- og erhvervsfremmesystemet, og med udgangspunkt i de højtuddannedes cv er Akademikerdatabasen. Lykkedes denne første matchning ikke varetages matchningen af Jobcenter Aalborg, der har langt hovedparten af de ledige højtuddannede bosat i kommunen. Matcningen vil ske med udgangspunkt i udgangspunkt i kendskabet til målgruppen. Foruden at forestå matchningen, der hvor lokale virksomhedskonsulenter ikke lykkedes med det, så vil Jobcenter Aalborg ligeledes understøtte den lokale indsats med specifikke viden om målgruppen. 4

5 Når Jobcenter Aalborg varetager matchningen, vil Jobcenter Aalborg udtrække en række potentielle kandidater med udgangspunkt i det beskrevne potentiale og i dialog med virksomheden og den erhvervskonsulent, der har gennemført afdækningen og konkretiseringen. Virksomheden understøttes gennem hele rekrutteringsprocessen og jobcentret og Væksthus Nordjylland er herefter behjælpelige med papirarbejdet i de situationer, hvor der er tale om støttet beskæftigelse og de faglige organisationer i de tilfælde, hvor der er tale om en ordinær ansættelse. For at forbedre mulighederne for, at der kan skabes et match mellem virksomheder med et vækstpotentiale og den højtuddannede arbejdskraft, er det vigtigt, at indsatsen ikke begrænses til personlige netværk. Der er behov for, at der er adgang til relevante kandidater, både på farten, når virksomhederne har akutte eller meget veldefinerede behov eller hjemme på kontoret, når virksomhederne har behov for en mere systematisk rekruttering. Udviklingen af en ny database er omkostningsfuld og tidskrævende. Der har derfor været en løbende dialog med Akademikerne, som hoster Akademikerdatabasen. Udfordringen er, at projektets målgruppe er både dimittender fra AAU og UCN. Som udgangspunkt er UCN-målgruppen organiseret i FTF, men Akademikerne har givet tilsagn om, at begge målgrupper kan anvende databasen fremadrettet. Understøttende aktiviteter Netværk mellem de deltagende virksomheder En af de vigtigste udfordringer i forhold til ansættelsen af højtuddannede i den private sektor er integrationen mellem den højtuddannedes kompetencer og virksomhedernes virkelighed. Den nyuddannede skal vænne sig til virksomhedens hverdag og de udfordringer, der findes og i særdeleshed, hvordan man omsætter de akademiske kompetencer til konkrete aktiviteter i virksomheden. Virksomheden skal på samme vis lære at omsætte udfordringer og potentialer til konkrete udviklingsprojekter, der kan tilføres værdi af den højtuddannedes kompetencer. Konkret gennemføres netværksaktiviteter for de virksomheder, der deltager i projektet. Indholdet i netværksaktiviteterne omfatter emner som innovation, organisationsudvikling, employer branding, talentudvikling, fastholdelse og andet. Der vil løbende blive nedsat virksomhedsnetværk, der faciliteres og drives af projektledelsen. Virksomhederne sammensættes med udgangspunkt i ønsket om, at de skal kunne lære af og inspirere hinanden. Kommunikation For at sikre, at virksomhederne og de højtuddannede er opmærksomme på mulighederne ved ansættelse i smv erne, er det nødvendigt med en kommunikationsindsats, der understøtter den opsøgende virksomhedskontakt. Det kan ske både gennem tilførslen af konkrete redskaber i form af cases og erfaringer i mødet med virksomheden og den højtuddannede, samt gennem den efterspørgsel, der kan genereres gennem den markedsføring, der gennemføres og dermed kan medvirke til at aktivere et latent markedspotentiale. Der har været en indledende dialog med potentielle samarbejdspartnere i form af DJØF, DI og a-kasserne med henblik på at afholde informationsmøder for virksomhederne og højtuddannede. Resultater og effekter Projektet indeholder følgende resultatmål højtuddannede - sidsteårsstuderende og ledige dimittender opkvalificeres til smv-arbejdsmarkedet virksomheder får afdækket og konkretiseret vækstpotentiale 500 virksomheder matches med en højtuddannet 12 netværksmøder (opstartsmøder) Projektet indeholder følgende forventede effekter. Det kan være vanskeligt at isolere effekterne. Derfor må en fastsættelse af konkrete effektmål ske i dialog med bevillingsgiver i forhold til, hvornår effekterne måles og hvordan. Øget beskæftigelse i de deltagende virksomheder Øget produktivitet/værdiskabelse i de deltagende virksomheder nye CV er i Akademikerdatabasen Større fokus på og viden om vækstpotentialet ved ansættelse af højtuddannede blandt de nordjyske SMV er 5

6 Økonomi I det følgende fremgår projektets udgiftsbudget for perioden 1. januar december Udgiftsbudget Post Udgift Afdækning og aktivering af potentiale Opkvalificering af højtuddannede Match med en højtuddannet Projektledelse Projektmedarbejder Rekruttering af nyuddannede Markedsføring Netværksaktiviteter for virksomhederne Administration Indirekte omkostninger I ALT Finansiering Projektet finansieres af Business Region North Denmark, Aalborg Kommune, Vækstforum og privat finansiering. Organisering Projektansvarlig er Aalborg Kommune. Der er i budgettet afsat midler til en fuldtids projektleder samt et projektmedarbejderårsværk og en studentermedhjælper. Projektlederen ansættes fuld tid og har ansvaret for det samlede projekt. Projektmedarbejderårsværket kan fordeles på flere medarbejdere. Projektet omfatter som udgangspunkt alle 11 nordjyske kommuner samt AAU, UCN og Væksthus Nordjylland. I hver kommune er jobcenter og erhvervskontor de centrale partnere, men også erhvervsforeninger og andre virksomhedsnetværk og organisationer er relevante interessenter. Figur 1 - Interessenter Klyngerne BRN Organisationerne Fagforeninger Interessenter Jobcentre A-kasser AAU Erhvervskontorer Væksthus Nordjylland UCN 6

7 Styregruppe Der nedsættes en styregruppe, der skal fastsætte de overordnede rammer for projektet samt løbende træffe overordnede beslutninger i forbindelse med projektets fremdrift. Styregruppen mødes 3-4 gange årligt. Styregruppen bemandes med repræsentanter fra følgende organisationer: Jobcenter Aalborg BRN Direktion BRN sekretariatsledelse ErhvervsForum Tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft AAU UCN NES Væksthus Nordjylland Koordinationsgruppe For at sikre lokal forankring af projektets aktiviteter i de 11 nordjyske kommuner, nedsættes der en koordinationsgruppe, som løbende orienteres om projektet aktiviteter og delmål og indbydes til møder 3-4 gange årligt. Koordinationsgruppen bemandes med repræsentanter fra de 11 nordjyske kommuner samt repræsentanter: Projektledelsen Tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft Erhvervskontorerne Jobcentrene AAU UCN Fagforeninger A-kasserne DI VHN 7

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige Punkt 8. Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på højtuddannede ledige.

Læs mere

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Projektets navn Nyuddannede i SMV'erne EU medfinansiering (kr.) 6.201.516,80 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg af investeringsprioritet

Læs mere

Godkendelse: Handleplan for nedbringelse af antallet af forsikrede ledige

Godkendelse: Handleplan for nedbringelse af antallet af forsikrede ledige Punkt 2. Godkendelse: Handleplan for nedbringelse af antallet af forsikrede ledige 2015-036456 Familie og beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Offentlige og private

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Orientering om Analyse af ledige højtuddannede i Aalborg

Orientering om Analyse af ledige højtuddannede i Aalborg Punkt 7. Orientering om Analyse af ledige højtuddannede i Aalborg 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om analysen af højtuddannede ledige

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Grundlag AC har gennem Akademikerkampagnen arbejdet målrettet med at få flere akademikere i job i små og mellemstore

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Bestyrelsen Business Region North Denmark

Bestyrelsen Business Region North Denmark Bestyrelsen Business Region North Denmark Fredag 23. januar 2015 kl. 9-11.30 Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt. 2 2. Ny fælles indsats

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland August 2012 2. udgave J.nr.: 2012-0005641/bdk Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 20. juni 2016 Kl. 13.00 15.30 Vestre Boulevard 7 9600 Aars Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i 2012-13 Dimittendernes udfordringer 13.000 nye LVU ere om året 4.000 LVU ere trækker

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Afsluttende rapport. Projekt Jobstrategi

Afsluttende rapport. Projekt Jobstrategi Afsluttende rapport. Projekt Jobstrategi AAU På AAU er alle hovedaktiviteter og milepæle i Projekt Jobstrategi gennemført og opnået for samtlige projektperioder, hvilket skyldes en intensiv indsats over

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014 Indsats for forsikrede ledige BSU d. 28. oktober 2014 Status for ledigheden i Aalborg kommune 1/6 August 2014 Antal forsikrede ledige (fuldtidspersoner) Andel af arbejdsstyrken Aalborg 4.263 4,4 % København

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse

Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse AUGUST 2016 Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse Aalborg Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Analysens formål

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013 Kontaktmæglerkursus MEA 24. - 25. april 2013 Fakta om højtuddannede i SMV er Får tilført innovationskraft. Øget vækst. Merbeskæftigelse på 5,5 personer. Gennemsnitslønnen er højere. Af 112.000 danske virksomheder

Læs mere

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Baggrund København har i en årrække haft en højere ledighed blandt akademikere end de øvrige uddannelsesbyer.

Læs mere

Ansøgning om frikommunenetværk

Ansøgning om frikommunenetværk Ansøgning om frikommunenetværk Frikommunenetværk med de 11 nordjyske kommuner De 11 nordjyske kommuner har på KKR-møde den 12. februar 2016 besluttet at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om at blive

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag B Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Målgruppebeskrivelse for udbud af aktive tilbud til primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere) 1

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015 Samarbejde mellem virksomheder og kommuner d. 26. og 27. februar 2015 Oplæggets indhold 1. Den ny beskæftigelsesreform: Nyt fokus i virksomhedsindsatsen? 2. Virksomhedssamarbejdet i Ikast-Brande Kommune:

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Argumenter for fortsat lokal/regional sekretariatsbetjening af de

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job Bilag 5 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Dimittender fra universitetet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere