Nyuddannede i SMV erne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyuddannede i SMV erne"

Transkript

1 Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt. Der, hvor danske og i særdeleshed nordjyske virksomheder især sakker bagud, er i forhold til produktiviteten. En af måderne, hvorpå virksomhederne kan forbedre konkurrenceevnen gennem forbedret produktivitet, øget innovation og nye markedsmuligheder, er gennem tilførsel af højtuddannet arbejdskraft. Udbyttet af at tilknytte kompetencer til SMV erne er belyst i flere undersøgelser. Effektens størrelse er varierende, men fælles for undersøgelsernes er, at de peger på en beskæftigelseseffekt og en produktivitetseffekt i de virksomheder, der ansætter højtuddannede. 1 Akademikernes Centralorganisation har blandt andet påvist, at den første akademiske medarbejder i en SMV i gennemsnit skaber job til 5,5 ansatte. De nordjyske SMV er vurderede selv i en rapport fra 2012, at de ville få et styrket forretningsgrundlag, hvis de fik tilført kompetencer inden for salg, forretningsudvikling, markedsføring og kommunikation. Det er paradoksalt, at SMV erne efterspørger netop disse kompetencer samtidig med, at 30 % af de samfundsvidenskabelige og humanistiske kandidater går ledige i mere end et år. Beskæftigelseseffekten dækker både over akademisk arbejdskraft og andre uddannelsesniveauer. Samtidig peger andre undersøgelser på en produktivitetseffekt, både i forhold til den akademiske arbejdskraft og i forhold til det generelle niveau. Udgangspunktet i Nordjylland er en lav andel af medarbejdere med en videregående uddannelse i den private sektor. Samlet set ligger Nordjylland under landsgennemsnittet og kommunerne i Nordjylland, med undtagelse af Aalborg, ligger markant under landsgennemsnittet. Op mod dimittender om året forventes at afslutte deres uddannelse på hhv Aalborg Universitet og University College i disse år. En del af disse finder hurtigt beskæftigelse i den offentlige eller den private sektor, men mange går ledige gennem længere tid og nogle forlader regionen for at søge udfordringer andre steder. Aalborg Universitet er således det danske universitet, der har den laveste fastholdelse af dimittender og op mod 60 % fraflytter regionen efter endt uddannelse. Fraflytningen skyldes ifølge AAUs Dimittendundersøgelser dels manglende tro på jobmuligheder i Nordjylland og dels manglende motivation for job i de nordjyske SMV er. Vi har et stort potentiale i Nordjylland, hvis vi formår at udnytte kompetencerne hos de nyuddannede, der gennemfører deres uddannelse i disse år, ved at fastholde flere i beskæftigelse i Nordjylland. Uddannelsesinstitutionerne er koncentreret omkring Aalborg. De studerende bosætter sig primært i nærheden af uddannelsesstederne og det medfører, at andelen af dimittender, der bor i Aalborg Kommune er forholdsvis stor. Tal fra Akademikerne 2 viser, at 86 % af deres nordjyske medlemmer, der har færdiggjort uddannelse inden for det seneste år, er bosat i Aalborg Kommune. Højtuddannede som en kilde til vækst i beskæftigelse og produktivitet er ikke ukendt på nationalt plan. Senest har Regeringen i forbindelse med Bedre vilkår for investeringer og iværksættere sat fokus på at få flere højtuddannede ud i SMV erne og af Regeringens innovationspolitik fremgår det, at andelen med en videregående uddannelse i den private sektor skal være i top 5 blandt OECD-landene i Også DI har sat fokus på problemstillingen i de senere år bl.a. i forbindelse med Danmark op i gear. 1 Se bl.a. DEA 2010: Produktivitet og videregående uddannelse og Rambøll 2012: Højtuddannedes værdi for danske virksomheder 2 Paraplyorganisation for 25 fagforbund, der organiserer akademisk arbejdskraft. 1

2 Samlet set har vi altså en produktivitetsudfordring i Nordjylland, som kan adresseres gennem evnen til at fastholde flere nyuddannede i Nordjylland og i særdeleshed gennem en større geografisk spredning af produktivitetspotentialerne og dermed den højtuddannede arbejdskraft. For at sikre at flere nyuddannede finder beskæftigelse i det mangfoldige nordjyske erhvervsliv, er der en række barrierer, der skal håndteres og nedbrydes. Samlet set er der følgende udfordringer. 1. Virksomhederne mangler kendskab til mulighederne Virksomhederne kender ikke potentialerne ved at tilknytte højtuddannede. Størstedelen af virksomhederne befinder sig i en branche hvor der ikke er tradition for ansættelse af højtuddannede og mange virksomhedsledere er selv faglærte og har derfor ikke det nødvendige kendskab eller det nødvendige mod til at ansætte en, der på forskellig vis ved mere end ham selv. 2. Virksomhederne har svært ved at konkretisere vækstpotentiale til en efterspørgsel efter arbejdskraft Mange virksomheder har uudnyttede vækstpotentialer i form af nye markeder, produktudvikling eller teknologiudvikling. Udfordringen for mange af disse virksomheder er, at det kan være vanskeligt at omsætte disse potentialer til en viden om, hvilken profil, der kan forløse potentialet. 3. De højtuddannede mangler SMV-rettede kompetencer Djøf-rapporten Jobsøgning i små og mellemstore virksomheder fra 2014 understreger, at SMV er i region Nordjylland har behov for kompetencetilførsel inden for områder som styrkelse af salg, markedsføring og kommunikation. Samtidig angiver de studerende, at de er i tvivl om anvendeligheden af deres kompetencer i SMV erne, hvilket blandt andet skyldes, at fokus på studierne ofte tager udgangspunkt i store, globale virksomheder og ikke i de SMV er, der kendetegner det nordjyske erhvervsliv. 4. De højtuddannede mangler kendskab til og viden om de nordjyske SMV er De højtuddannede mangler generelt set fokus på at gøre karriere i en SMV, og dette skyldes primært manglende kendskab til og viden om dette arbejdsmarked. Ingrid Stage fra Dansk Magisterforening udtaler om det manglende fokus på at gøre karriere hos en SMV: Det handler ikke om kræsenhed hos de studerende, når de søger jobs, men manglende viden om, hvor de mulige job ligger. 5. De højtuddannede mangler netværk blandt SMV erne Det manglende kendskab til SMV erne betyder også, at netværket til dette jobmarked for mange af de højtuddannedes vedkommende er begrænset. Undervejs i studietiden har størstedelen af de studerende været i praktik eller haft studiejob i større virksomheder, og muligheden for at etablere netværk til SMV erne har derfor ikke været udnyttet. 6. De højtuddannede søger primært job i nærheden af Aalborg SMV erne i yderkommuner har særligt udfordringer med at tiltrække de højtuddannede, som oftest er bosiddende i Aalborg. Det er således en udfordring at sikre en geografisk spredning af de højtuddannede i hele Nordjylland. Væsentlige aktører på området søger løbende at matche og opkvalificere de studerende og ledige, for at sikre dette match, men med en udflytning på op mod 60 % og en høj dimittendledighed er der behov for at tænke nyt og sammentænke indsatserne på en måde, som ikke hidtil har været forsøgt. Dette 3-årige projekt vil derfor adressere udfordringen med at få højtuddannede til at blive og finde arbejde i regionen med udgangspunkt i de ovenfor nævnte udfordringer og derved sikre, at SMV erne gennem tilførsel af højtuddannede får mulighed for at vækste. Projektet vil fokusere på at opkvalificere de højtuddannede i forhold til det nordjyske SMV-arbejdsmarked gennem en ny, koordineret og sammentænkt indsats mellem Jobcenter Aalborg, AAU og UCN. Parallelt hermed vil der i hele regionen blive arbejdet med at identificere de virksomheder, der har en vækstambition, som kan aktiveres og forløses gennem tilføjelsen af højtuddannet arbejdskraft samt at understøtte faciliteringen af 2

3 dette. Dette vil foregå i samarbejde mellem erhvervskontorerne og jobcentrene i Nordjylland samt Væksthus Nordjylland og andre aktører, der har kontakt med virksomhederne. Resultatet af dels opkvalificeringen af højtuddannede og identificering af vækstpotentiale gennem tilførsel af højtuddannede opnås endeligt gennem et godt og håndholdt match mellem den højtuddannede og smv en. Formål Det overordnede formål med dette projekt er at sikre vækst og beskæftigelse i de små og mellemstore virksomheder i hele Nordjylland, gennem matchning af højtuddannet arbejdskraft, der kan medvirke til at aktivere og forløse et vækstpotentiale i virksomhederne. Målgruppe Projektets målgruppe er 1. små og mellemstore virksomheder med uforløste vækstpotentialer, der kan aktiveres gennem tilførslen af en højtuddannet arbejdskraft. Herunder findes både virksomheder med konkrete udviklingsperspektiver og virksomheder, som har behov for, at udviklingsperspektiverne konkretiseres sidsteårs-studerende fra AAU og UCN og nyledige, der opkvalificeres og motiveres til at påtage sig arbejde blandt de nordjyske SMV er med vækstpotentiale. Aktiviteter Aktiviteterne koncentrerer sig om at sikre, at flere nyuddannede finder beskæftigelse i SMV erne i hele Nordjylland. Derfor er der fokus på at identificere de virksomheder, der har en vækstambition, som kan aktiveres og forløses gennem tilføjelsen af højtuddannet arbejdskraft, at understøtte faciliteringen af dette samt at opkvalificere og motivere de højtuddannede til søge jobs i de nordjyske smv er. Identificering af vækstpotentialer Projektet tager udgangspunkt i den eksisterende virksomhedskontakt, der finder sted på erhvervskontorerne og i jobcentrene. Gennem den eksisterende virksomhedskontakt rekrutteres virksomheder, hvor der afdækkes en vækstambition, der kan konkretiseres og som kan forløses gennem tilførslen af højtuddannet arbejdskraft. Projektets aktiviteter starter der, hvor virksomhederne er identificeret, men det er også nødvendigt at have et fælles udgangspunkt for identificeringen. I samarbejde med de lokale erhvervskontorer og jobcentre samt organisationer som DI og Erhverv NordDanmark udarbejdes en halvårlig strategi for virksomhedsbesøgene. Besøgsstrategien indeholder overvejelser af, hvilke målgrupper, der er i fokus i den kommende periode med udgangspunkt i de behov, der er hos virksomhederne og den bestand af kandidater, der findes i beskæftigelsessystemet. Der er ikke nødvendigvis tale om en fælles besøgsstrategi, der udelukker en lokal vinkel på rekrutteringen men det er vigtigt for målopfyldelsen, at der er et strategisk fokus. Hver kommune har sine karakteristika og særlige potentialer. Det er derfor vigtigt, at den besøgsstrategi, der anvendes i den enkelte kommune er tilpasset hertil. Derudover er det vigtigt, at der foregår en erfaringsudveksling på tværs af kommunegrænser, ligesom det kan være relevant med indsatser inden for forskellige brancher i fællesskab. Der etableres derfor et netværk mellem erhvervskontorer og jobcentre med henblik på at inspirere hinanden i indsatsen. Rekrutteringen af virksomhederne understøttes af Akademikerkampagnen, men er ikke en del af projektfinansieringen. De virksomheder, der rekrutteres, gennemgår en afdækning af vækstpotentialerne med henblik på at konkretisere vækstpotentialerne i virksomhederne. Afdækningen af vækstpotentialerne gennemføres af de lokale erhvervskontorer med udgangspunkt i en fælles værktøjskasse og en viden om, hvilke muligheder, der findes i målgruppen. 3

4 Afdækningen og konkretiseringen af den enkelte virksomheds vækstpotentialer gennemføres som udgangspunkt af det lokale erhvervskontor. Alternativt gennemføres afdækningen af et af de andre erhvervskontorer eller Væksthus Nordjylland. For at sikre, at erhvervskonsulenterne er i stand til at gennemføre afdækningen og konkretiseringen af virksomhedernes vækstpotentialer gennemføres forberedende kurser for konsulenterne, ligesom det forventes, at erhvervskontorerne indgår i netværksaktiviteterne omkring Akademikerkampagnen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at et eller flere erhvervskontorer allerede i efteråret 2015 deltager i Akademikerkampagnen. Derudover er det vigtigt, at de erfaringer som jobcentrene har gjort i den første bølge inddrages. Opkvalificering og motivation af højtuddannede 2500 sidsteårs-studerende og fra AAU og UCN nyledige tilbydes opkvalificering, så de besidder de nødvendige kompetencer og motivation til at forløse vækstpotentialerne i de nordjyske SMV er. I et samarbejde mellem Jobcenter Aalborg, AAU Karrierecenter og UCN vil de højtuddannede blive klædt på til at kunne løse og forstå de konkrete opgaver og udfordringerne SMV erne har inden for områderne salg, markedsføring og forretningsudvikling, ligesom de højtuddannede klædes på til at oversætte, hvordan egne faglige og akademiske kompetencer kan blive praksisnære i en mindre virksomhed. Derudover vil de højtuddannede blive præsenteret for SMV er og business cases for herigennem konkret at opnå erfaring med at løse de udfordringer, der kan være i en SMV og ligeledes øge kendskabet til SMV er i Nordjylland. Alt sammen for dels at tilføre den højtuddannede viden og kompetencer og dels for at øge motivationen for at søge arbejde i nordjyske SMV er. Forløbene gennemføres i et tæt og koordineret samarbejde mellem Jobcenter Aalborg, AAU og UCN, der sammen vil udbyde og afholde forløbene dog naturligvis tilpasset den højtuddannedes aktuelle behov og situation. Således vil opkvalificeringen både blive tilbudt sidsteårs-studerende på AAU og UCN, samt nyledige dimittender hos Jobcenter Aalborg. Tanken er, at meget af opkvalificeringen og videnstilførslen vil være ens, uanset om den højtuddannede fortsat er studerende eller nyledig, dog vil der kunne være variationer, således at sidsteårs-studerende har fokus på studiejob og projektsamarbejde med nordjyske SMV er, mens nyledige har fokus på jobsøgning og eventuel løntilskud/virksomhedspraktik hos SMV erne. Fælles for aktiviteterne for de højtuddannede er følgende: 1. De opnår viden og kompetencer indenfor forretningsudvikling, regnskab, virksomhedsformer, business cases, markedsføring, mv 2. De klædes på til at oversætte faglige/akademiske kompetencer, så de bliver praksisnære for SMV erne 3. De understøttes i og klædes på til, at opsøge SMV erne mhp samarbejde via studiejob, projektsamarbejde, ordinær ansættelse eller tilskudsansættelse 4. De præsenteres for og samarbejder konkret med nordjyske SMV er om konkrete udfordringer 5. De opfordres til at lægge deres CV i Akademikerdatabasen mhp matching enten ved egen hjælp eller via rækken af væsentlige aktører på området, der har kontakt til SMV erne i Nordjylland (jobcentre, erhvervskontoret, universitetet, Væksthuset, UCN, mv) Rekruttering af højtuddannede Matchning mellem virksomheder og nyuddannede For at sikre forløsningen af vækstpotentialerne skal virksomhederne matches med nyuddannede. Matchningen varetages som udgangspunkt af de virksomhedskonsulenter, der har den primære kontakt til virksomhederne og har været ude at drøfte vækstpotentialet med dem. Matchningen mellem virksomheder og højtuddannede sker, såfremt der er behov for det, ud fra de støttemuligheder, der findes i beskæftigelses-, innovations- og erhvervsfremmesystemet, og med udgangspunkt i de højtuddannedes cv er Akademikerdatabasen. Lykkedes denne første matchning ikke varetages matchningen af Jobcenter Aalborg, der har langt hovedparten af de ledige højtuddannede bosat i kommunen. Matcningen vil ske med udgangspunkt i udgangspunkt i kendskabet til målgruppen. Foruden at forestå matchningen, der hvor lokale virksomhedskonsulenter ikke lykkedes med det, så vil Jobcenter Aalborg ligeledes understøtte den lokale indsats med specifikke viden om målgruppen. 4

5 Når Jobcenter Aalborg varetager matchningen, vil Jobcenter Aalborg udtrække en række potentielle kandidater med udgangspunkt i det beskrevne potentiale og i dialog med virksomheden og den erhvervskonsulent, der har gennemført afdækningen og konkretiseringen. Virksomheden understøttes gennem hele rekrutteringsprocessen og jobcentret og Væksthus Nordjylland er herefter behjælpelige med papirarbejdet i de situationer, hvor der er tale om støttet beskæftigelse og de faglige organisationer i de tilfælde, hvor der er tale om en ordinær ansættelse. For at forbedre mulighederne for, at der kan skabes et match mellem virksomheder med et vækstpotentiale og den højtuddannede arbejdskraft, er det vigtigt, at indsatsen ikke begrænses til personlige netværk. Der er behov for, at der er adgang til relevante kandidater, både på farten, når virksomhederne har akutte eller meget veldefinerede behov eller hjemme på kontoret, når virksomhederne har behov for en mere systematisk rekruttering. Udviklingen af en ny database er omkostningsfuld og tidskrævende. Der har derfor været en løbende dialog med Akademikerne, som hoster Akademikerdatabasen. Udfordringen er, at projektets målgruppe er både dimittender fra AAU og UCN. Som udgangspunkt er UCN-målgruppen organiseret i FTF, men Akademikerne har givet tilsagn om, at begge målgrupper kan anvende databasen fremadrettet. Understøttende aktiviteter Netværk mellem de deltagende virksomheder En af de vigtigste udfordringer i forhold til ansættelsen af højtuddannede i den private sektor er integrationen mellem den højtuddannedes kompetencer og virksomhedernes virkelighed. Den nyuddannede skal vænne sig til virksomhedens hverdag og de udfordringer, der findes og i særdeleshed, hvordan man omsætter de akademiske kompetencer til konkrete aktiviteter i virksomheden. Virksomheden skal på samme vis lære at omsætte udfordringer og potentialer til konkrete udviklingsprojekter, der kan tilføres værdi af den højtuddannedes kompetencer. Konkret gennemføres netværksaktiviteter for de virksomheder, der deltager i projektet. Indholdet i netværksaktiviteterne omfatter emner som innovation, organisationsudvikling, employer branding, talentudvikling, fastholdelse og andet. Der vil løbende blive nedsat virksomhedsnetværk, der faciliteres og drives af projektledelsen. Virksomhederne sammensættes med udgangspunkt i ønsket om, at de skal kunne lære af og inspirere hinanden. Kommunikation For at sikre, at virksomhederne og de højtuddannede er opmærksomme på mulighederne ved ansættelse i smv erne, er det nødvendigt med en kommunikationsindsats, der understøtter den opsøgende virksomhedskontakt. Det kan ske både gennem tilførslen af konkrete redskaber i form af cases og erfaringer i mødet med virksomheden og den højtuddannede, samt gennem den efterspørgsel, der kan genereres gennem den markedsføring, der gennemføres og dermed kan medvirke til at aktivere et latent markedspotentiale. Der har været en indledende dialog med potentielle samarbejdspartnere i form af DJØF, DI og a-kasserne med henblik på at afholde informationsmøder for virksomhederne og højtuddannede. Resultater og effekter Projektet indeholder følgende resultatmål højtuddannede - sidsteårsstuderende og ledige dimittender opkvalificeres til smv-arbejdsmarkedet virksomheder får afdækket og konkretiseret vækstpotentiale 500 virksomheder matches med en højtuddannet 12 netværksmøder (opstartsmøder) Projektet indeholder følgende forventede effekter. Det kan være vanskeligt at isolere effekterne. Derfor må en fastsættelse af konkrete effektmål ske i dialog med bevillingsgiver i forhold til, hvornår effekterne måles og hvordan. Øget beskæftigelse i de deltagende virksomheder Øget produktivitet/værdiskabelse i de deltagende virksomheder nye CV er i Akademikerdatabasen Større fokus på og viden om vækstpotentialet ved ansættelse af højtuddannede blandt de nordjyske SMV er 5

6 Økonomi I det følgende fremgår projektets udgiftsbudget for perioden 1. januar december Udgiftsbudget Post Udgift Afdækning og aktivering af potentiale Opkvalificering af højtuddannede Match med en højtuddannet Projektledelse Projektmedarbejder Rekruttering af nyuddannede Markedsføring Netværksaktiviteter for virksomhederne Administration Indirekte omkostninger I ALT Finansiering Projektet finansieres af Business Region North Denmark, Aalborg Kommune, Vækstforum og privat finansiering. Organisering Projektansvarlig er Aalborg Kommune. Der er i budgettet afsat midler til en fuldtids projektleder samt et projektmedarbejderårsværk og en studentermedhjælper. Projektlederen ansættes fuld tid og har ansvaret for det samlede projekt. Projektmedarbejderårsværket kan fordeles på flere medarbejdere. Projektet omfatter som udgangspunkt alle 11 nordjyske kommuner samt AAU, UCN og Væksthus Nordjylland. I hver kommune er jobcenter og erhvervskontor de centrale partnere, men også erhvervsforeninger og andre virksomhedsnetværk og organisationer er relevante interessenter. Figur 1 - Interessenter Klyngerne BRN Organisationerne Fagforeninger Interessenter Jobcentre A-kasser AAU Erhvervskontorer Væksthus Nordjylland UCN 6

7 Styregruppe Der nedsættes en styregruppe, der skal fastsætte de overordnede rammer for projektet samt løbende træffe overordnede beslutninger i forbindelse med projektets fremdrift. Styregruppen mødes 3-4 gange årligt. Styregruppen bemandes med repræsentanter fra følgende organisationer: Jobcenter Aalborg BRN Direktion BRN sekretariatsledelse ErhvervsForum Tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft AAU UCN NES Væksthus Nordjylland Koordinationsgruppe For at sikre lokal forankring af projektets aktiviteter i de 11 nordjyske kommuner, nedsættes der en koordinationsgruppe, som løbende orienteres om projektet aktiviteter og delmål og indbydes til møder 3-4 gange årligt. Koordinationsgruppen bemandes med repræsentanter fra de 11 nordjyske kommuner samt repræsentanter: Projektledelsen Tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft Erhvervskontorerne Jobcentrene AAU UCN Fagforeninger A-kasserne DI VHN 7

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark.

som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark. EVALUERINGSRAPPORT INDHOLD 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 HVAD KAN EN AKADEMIKER EGENTLIG? 8 KONCEPTET VÆKSTAKADEMIKER 11 VÆKSTDRIVE 12 VIRKSOMHEDERNE 14 RESULTATERNE 16 CASE: FØRSTE MATCH 18 VÆKSTAKADMIKERE

Læs mere

Flere dimittender til den private sektor. Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter

Flere dimittender til den private sektor. Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter Flere dimittender til den private sektor Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter 2 Denne publikation er udgivet af: Danske Universiteter Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Akademikerne

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob BRUG FOR EN x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob Forord Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune har i samarbejde med University

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Sekretariatet. Idéer til at fremme produktiviteten i Danmark

Sekretariatet. Idéer til at fremme produktiviteten i Danmark Sekretariatet Idéer til at fremme produktiviteten i Danmark På opfordring fra Produktivitetskommissionen giver AC i dette notat et perspektiv på produktivitetsudviklingen i hhv. den private og offentlige

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Indholdsfortegnelse 1. Resume af projektet 2. Initiativ 2.1. Informationssøgning 3. Kommunikation 3.1. Relevante etniske netværk for målgruppen 4. Aktiviteter

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere