førtidspensionisten LANDSFORENINGENS KOMMENTAR TIL EN DEL AF FÆLLESSKABET LÆSERBREV: STATEN BESTEMMER... BASTA BUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "førtidspensionisten LANDSFORENINGENS KOMMENTAR TIL EN DEL AF FÆLLESSKABET LÆSERBREV: STATEN BESTEMMER... BASTA BUM"

Transkript

1 førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2012 LANDSFORENINGENS KOMMENTAR TIL EN DEL AF FÆLLESSKABET LÆSERBREV: STATEN BESTEMMER... BASTA BUM

2

3 Forsidefoto: C-E. Indhold Leder Siden sidst... Der er som bekendt kommet en del lovforslag fra regeringen, som kan komme til at berøre fremtidige førtidspensionister og fleksjobbere. Regeringen har lovet at der ikke vil ske nogen ændringer for dem som er førtidspensionister eller fleksjobbere i dag. Dog foreslås det, at man kan overgå fra de gamle regler, der er gældende før , til de nye regler. Hvis man ønsker det, skal man få lavet en beregning på, hvad det betyder for den enkelte, da der er flere ting, der har indflydelse på resultatet. De forskellige forslag, lider markant under at der ikke er de arbejdspladser, som er forudsætningen for at få flere ud på arbejdsmarkedet. Dette samt, en meget hurtigere indsats, for de borgere som bliver syge eller ramt af en ulykke, vil i høj grad være med til at borgeren ikke kommer til at blive mere syg og behandlingskrævende samt miste sit sociale netværk, hvilket ofte er sket ved den hidtidige meget lange sagsbehandling. Det er annerkendt at jo længere tid der går inden borgeren er afklaret, jo sværere er det at komme tilbage i samfundet. Jeg får en del henvendelser der lyder således: Hvad får jeg for pengene hvis jeg melder mig ind i foreningen? Kommentar til en del af fællesskabet....4 Svar fra Beskæftigelsesministeren...9 Af hjertet tak...11 Læserbrev: Staten bestemmer... Basta bum...12 Digt: Ensomhed...15 Det sker lokalt...17 Det kan besvares med, at hvis man ikke melder sig ind har man ikke mulighed for at hjælpe både sig selv og andre i samme situation og hvad kan man i øvrigt forvente at få for ca. kr. 200,00 om året. Vores forening bygger på at man selv er med til at bestemme indholdet af det man vil have for pengene. Vi har desværre haft en del alvorlig sygdom i nogle af lokalforeningerne, som derfor ikke har været i stand til at gøre så meget for medlemmerne, men jeg håber og opfordrer til at nogle af medlemmerne vil påtage sig at hjælpe med til at få lokalforeningerne til at fungere så godt som muligt og samtidig vil jeg ønske en god bedring til de berørte. Det er besluttet på et landsmøde at landsforeningen skal lave et interesseforum brevkasse for medlemmerne, samt en mulighed for at der kan indmeldes og betales kontingent. Dette vil vi forsøge at få lavet så hurtigt som vores resurser tillader det. I ØNSKES ALLE EN GOD SOMMER! Carl-Erik Nielsen Landsformand NÆSTE BLAD udkommer december 2012 førtidspensionisten Årgang 9 - Nr. 2/2012 UDGIVET AF: Landsforeningen for Førtidspensionister v/ Carl-Erik Nielsen, Landsformand Stengade Rønne Tlf REDAKTION: Carl-Erik Nielsen, ansvarshavende ANNONCER: førtidspensionisten Skovkildeparken 23, Virring 8660 Skanderborg Tlf LAYOUT: FL Reklame Tlf TRYK: Silkeborg Bogtryk Tlf EFTERTRYK: Artikler kan eftertrykkes/citeres mod tydelig kildeangivelse, jvf. ophavsloven. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale De indsendte artikler samt annoncer behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med FØRTIDSPENSIONISTENs opfattelse og holdning HJEMMESIDE: Tidligere udgivelser kan ses på landsforeningens hjemmeside: ISSN: førtidspensionisten 2/2012 3

4 Landsforeningen for Førtidspensionisters Kommentar til en del af fællesskabet. Reform af førtidspension og fleksjob. Regeringens udspil forudsætter, at vi får skabt et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der stilles krav til alle parter, men angiver ikke hvordan dette skal kunne lade sig gøre, da vi må konstatere at det langtfra er lykkedes indtil nu. Vi foreslår, at der bliver lovgivet eller lavet bindende aftaler i de kommende trepartsforhandlinger. Regeringens udspil vil ikke få nogen konsekvenser for de mennesker, som i dag er på førtidspension og fleksjobansatte kun vil blive berørt hvis de bliver ledige og får nyt job. - Landsforeningen mener, at det vil sætte en del fleksjobbere i en situation, som de ikke selv har nogen indflydelse på, da de på tilkendelsestidspunktet var omfattet af en anden lovgivning. Det ligner for meget lovgivning med tilbagevirkende kraft, som vel ikke er sædvane fra folketinget. Regeringen foreslår at unge under 40 år ikke skal kunne få førtidspension, medmindre at det er helt åbenlyst at de aldrig vil kunne opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. - Som udgangspunkt er landsforeningen imod at forskelsbehandle mennesker med baggrund i alder, da to borgere med samme historik vel har krav på samme behandling uanset alder. Regeringen mener at der er for mange unge under 40 år med psykiske lidelser, som kan behandles, der får tilkendt førtidspension. - For det første foreslår landsforeningen, at disse mennesker bliver behandlet inden, at man forsøger et udviklingsforløb, da de ellers er i risiko for tilbagefald. 4 førtidspensionisten 2/2012

5 For det andet kan landsforeningen undre sig over at man tilsyneladende ikke har sikret sig, at de, som allerede er tilkendt førtidspension og har kunnet behandles ikke er blevet det, og hvis de ikke har kunnet behandles, hvad får så regeringen til at tro, at op mod 50 % fremover kan behandles. En forudsætning for langsigtet, at kunne forebygge at unge mennesker kommer på førtidspen-sion må efter vores opfattelse være, at der bliver lavet en undersøgelse af hvorfor antallet af unge med psykiske lidelser er så voldsomt stigende, for uden viden om dette kan man dybest set ikke gøre noget ved problemet. Regeringen udspil til indsats for unge med psykiske lidelser er at koordinere indsatsen mellem de forskellige sektorer, typisk beskæftigelses-, sundheds-, social- og uddannelsessektorerne. Reformforslaget lægger også op til at unge der allerede har fået tilkendt førtidspension og selv ønsker at arbejde får bedre mulighed for dette. De unge vil i udviklingsforløbet kun skulle have en fast kontaktperson. - Landsforeningen mener stadig at det er forkert at forskelsbehandle på grund af alder, men er for så vidt enig i, at det er godt med kun en kontaktperson og at det er godt med en mulighed for at kunne afprøve sin evt. arbejdsevne uden risiko for at miste sin førtidspension. Regeringsudspillet nævner at ressourceforløbet for de unge kan vare op til 5 år, med mulighed for forlængelse og skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer og at, kommunen selv kan beslutte hvor ressourceforløbene skal forankres, om det skal være i jobcentret eller socialforvaltningen. - Som udgangspunkt mener landsforeningen at det skal være ens i alle kommuner, for at sikre at sagsbehandlingen er ens for alle borgere uanset hvor de bor i landet. Regeringen foreslår at der i alle kommuner bliver oprettet rehabiliteringsteams som skal vurdere, koordinere og anbefale en indsats på tværs af beskæftigelsesområdet, socialområdet, uddannelsesområdet og sundhedsområdet. Det betyder at rehabiliteringsteamet bliver det centrale omdrejningspunkt for tilrettelæggelsen af ressourceforløbet. Rehabiliteringsteamet skal bestå af medarbejdere fra jobcentret og social-sundheds og uddannelsesområdet, der er beslutningskompetente. Teamet skal have adgang til sundhedsfag ekspertise fx socialmediciner, psykiater, psykolog, sygeplejerske eller fysioterapeut. Det skal sikres at indsatsen bliver planlagt sammenhængende og på tværs af sektorerne. - Landsforeningen foreslår at man bruger lejligheden til at få pålagt det sundhedsfaglige personale at de agerer under diverse autorisationsbestemmelser og ikke som nu hvor lægekonsulenterne ikke er lægefagligt ansvarlige. Vi mener at det skal være faste teams og ikke kun efter behov, dette kan gøres ved at flere kommuner slår sig sammen. Regeringen foreslår at flere fleksjobbere skal have tilknytning til arbejdsmarkedet ved at målrette ordningen til at sikre de borgere som har meget begrænset arbejdsevne. Det foreslås at der bliver en omlægning, af det offentlige tilskud og hvor fleksjobbet for mange bliver en midlertidig ordning og personer over 40 år får efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at personen ikke kommer til at kunne varetage et ordinært arbejde. Personer under 40 år vil med den nye ordning højst kunne få tildelt et fleksjob 5 år ad gangen, når perioden udløber, skal kommunen tage stilling til om personen skal have ret til et nyt midlertidigt fleksjob. Arbejdsgiveren skal i fremtiden kun betale løn for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder. Kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten. Løn og arbejdsvilkår fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder de sociale kapitler. - Igen må vi konstatere at vi er imod aldersdiskriminering. Hvad aflønningen angår, er vi enige i at den foreslåede fordeling mellem arbejdsgiver og det offentlige er god. Vi er også enige i at det er godt med samme arbejdsmarkedsregler for fleksjobbere som der er på det øvrige arbejdsmarked. Regeringens erklærede mål om ens sagsbehandling og ret & pligt, vil efter vores opfattelse stort set indskrænke sig til pligt, da regeringens forslag åbner for uens sagsbehandling, som fratager borgerne indflydelse på egen situation. Regeringen foreslår en differentiering af flekjobtilskudet, således at der bliver forskel på om man er medlem af en A-kasse eller ej. - I den nuværende ordning findes en lignende ordning fleksydelse, så et krav om medlemskab for at få en bedre ydelse under ledighed er for landsforeningen i orden, men vi ser gerne at der bliver en overgangsordning for de fleksjobbere på nuværende ordning som ikke er i en A-kasse, således at de får mulighed for at blive forsikret, hvis de inden for optjeningsperioden i A-kassen bliver ledige. Regeringen foreslår en mere aktiv indsats for ledige fleksjobvisiterede. Regeringen foreslår derfor at fleksjobvisiterede skal have ret og pligt til den samme aktive, beskæftigelsesindsats som andre ledige. Det indebærer, at de aktivt skal søge fleksjob. Ledige fleksjobbere skal have kontaktsamtale efter en måneds ledighed og herefter et aktivt tilbud efter 13 ugers ledighed og herefter hver 6. måned. Personer med ret til ledighedsydelse, får ret til 6. ugers selvvalgt uddannelse. - Landsforeningen er enig i den foreslåede ensretning med de regler som gælder for det øvrige arbejdsmarked, men vi mener at de foreslåede 6. ugers uddannelse er for lidt, når det typisk er mennesker som ikke kan følge en normal uddannelse på fuld tid og foreslår derfor at der bliver lavet uddannelser som er tilrettet de ledige fleksjobberes formåen. Regeringen foreslår at fleksjob til selvstændige afskaffes. - Vi mener det er forkert at afskaffe ordningen, da der her er en mulighed for at borgeren selv kan skaffe sig et job og at det i forvejen stort set ikke er kommunerne som opretter førtidspensionisten 2/2012 5

6

7 disse job og i øvrigt vil det åbne for iværksættere. Førtidspensionister får mulighed for beskæftigelsestilbud. Nuværende førtidspensionister, der selv ønsker det, får ret til tre afklaringssamtaler i jobcentret og have mulighed for at modtage tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik fra kommunen. - Forudsat at de førtidspensionister som tager imod tilbuddet ikke risikerer at få frataget deres førtidspension er det et godt forslag, men der vil efter vores mening være meget få der kan benytte sig af muligheden, da det efter nuværende lov, ikke er nogen resterhvervsevne når man bliver visiteret til førtidspension. Regeringen foreslår lavere førtidspension til førtidspensionister som bor i udlandet. Det skal ikke være gunstigere regler for førtidspensionister på den nye ordning (efter 2003) end dem på den gamle ordning (før 2003), derfor skal førtidspensionister på ny ordning, der flytter til et land uden for EU/EØS, ikke kunne tage hele pensionen med. - Landsforeningen er dybt bekymrede for om der er de nødvendige behandlingsressourcer og om kommunerne har den fornødne kapacitet og om det vil betyde en yderligere forlænget sagsbehandling for de mange som er under årelang sagsbehandling. Landsforeningen opfordrer regeringen til at få vished for at der er de nødvendige ressourcer, uddannelser og økonomi tilstede inden man lader en ny lov træde i kraft. Når man skal lave en reform mener landsforeningen at der skal ses på ankesystemet, da vi stadig mener at ankestyrelsen ikke er en reel ankeinstans og måske lidt på kant med grundloven, da ankestyrelsen har status som om de er en domstol. (De skriver selv på deres hjemmeside at de er domstolslignende). Hvis det erklærede mål er at få flere hænder til arbejdsmarkedet, mener landsforeningen at ægtefælle/samleverafhængigheden skal fjernes, da den efter vores opfattelse afholder op imod raske personer som ved at arbejde ekstra påfører ægtefælle/samlever et økonomisk tab og at de til sammen bliver straffet økonomisk. Med venlig hilsen Landsforeningen for Førtidspensionister v/ Carl-Erik Nielsen, landsformand Stengade Rønne Landsforeningen kan godt tilslutte sig forslaget, med forbehold for hvilken ydelse der bliver tale om og vi mener at man skal tage hensyn til dem der flytter af helbredsgrunde. Merudgiftsydelsen: Regeringen foreslår at de faste ydelsestrin afskaffes og i stedet udmåles med baggrund i den enkeltes sandsynliggjorte merudgift, kompensationen rundes op til hele 100 kroner og regeringen ønsker samtidig at bagatelgrænsen bevares og fremover reguleres med satsreguleringsprocenten. - Landsforeningen har ikke nogen bemærkninger til dette. Regeringens udspil skønnes at medføre en offentlig budgetforbedring på ca. 1,9 milliarder kroner på langt sigt. Udspillet forventes at medføre at ca personer i 2020 og på lang sigt kommer i ustøttet beskæftigelse i stedet for at være i fleksjob eller på førtidspension. - Landsforeningen har svært ved at gennemskue regeringens tal, da de bygger på en del forudsætninger som er skønnede så langt frem i tiden at det i bedste fald kun er et godt gæt. Hvis der skal behandles ca unge under 40 år om året for psykiske lidelser vil det blive en markant udgift i sundhedssystemet som vi ikke kan se er indregnet i regeringens økonomiske beregninger. Øvrige kommentarer til regeringens udspil! førtidspensionisten 2/2012 7

8 Har du nedsat syn og er førtidspensionist? Så kom ud på IBOS, vi tilbyder: Produktionsværksted Tilbyder forhøjet livskvalitet ved at indgå i et meningsfuldt arbejdsfællesskab på et værksted med ordnede forhold og godt arbejdsklima. Væveskole Tilbyder en meningsfuld hverdag med socialt samvær, hvor du lærer et håndværk i trygge rammer. Aktivitet & Samværstilbud Tilyder bla. projektet Fra jord til bord - med fokus på kost, økologi og bevægelse. Botilbud Vi tilbyder permanent botilbud med socialpædagogisk støtte. Hvis du vil vide mere kontakt: Anna Öberg

9 Svar fra Beskæftigelsesministeren førtidspensionisten 2/2012 9

10

11 Af hjertet tak... Ja, jeg vil gerne takke jer, som har sendt mig en hilsen, både med besøg, telefon, og alle blomster som er blevet sendt og givet til mig, og tak for pengegaver, de skal bruges sammen med gavekortene, og til de lokalforeninger som har tænkt på mig, og vores medlemmer som har ringet, og ikke mindst det søde kort, med alle jeres hilsner fra Landsmødet og de to bamser, og gavekortet til en blomst, det varmede mig så dejligt, jeg blev så dybt rørt, var på det tidspunkt ved at opgive lidt, men da jeg så bamserne og jeres hilsner, var det som om jeg fik et sus - og så er der noget at kæmpe for igen - jeg ville jo være en del af førtidspensionisterne, som alle lokalforeninger rundt om i hele landet, laver et kæmpe arbejde for. - Ja, nu synes jeg der er fremgang, tog mit første skridt for to uger siden, - ja, jeg gik jo - det var stort, jeg ved hvordan det er at gå, men har problemer med venstre ben / arm, fik blodpropperne i højre side og så er det jo den modsatte side det rammer. - Nu til slut at sige jer tak, det rørte mig dybt, det er så dejligt, med alle hilsnerne og blomsterne, og snakkende. Og Vagn tak for buddet om transport til landsmødet, det varmede mig. Jeg vil ønske jer alle en solrig og dejlig sommer. Dyb taknemlighed. Formanden fra Nordjylland Lona. Oensvej Horsens Telefon førtidspensionisten 2/

12 Læserbrev: Staten bestemmer... Basta bum Jeg skriver fordi, at jeg lige må have luft for min frustration. Jeg føler i den grad at mine basale menneskerettigheder bliver krænket og hvad værre er, at jeg ikke kan gøre en fis ved det. Statens demokratiske politikere har stemt og bestemt, at sådan er reglerne for samlevende, basta bum. Disse regler er dog så ufleksible og forældede, at jeg ikke mener at de kan bruges i det moderne samfund som vi lever i. Det er de færreste i min generation, som finder en partner i teenageårene, bliver gift, flytter sammen og får børn med vedkomne. Ja, det bliver nærmest betragtet som sært, hvis man sådan bare tager den første og bedste man møder. Næ, de fleste har været i flere forskellige parforhold, før de finder en at flytte sammen med. De kan vælge at bo sammen uden at være gift, de kan også være kærester, men bo hver for sig. Andre igen, gider ikke alt den bøvl med følelser og ønsker bare en bolleven eller veninde, men hvor går grænsen henne? Nogle har oven i købet flere partnere på en gang. To kvinder kan finde sammen i parforhold og ligeledes to mænd. Er man gift kan man blive skilt og stifte ny familie og slås om de fælles børn. Parforhold er i vore moderne tider en kompliceret affære. I gamle dage var det kvinden som gik derhjemme, ordnede alt det huslige og blev forsørget af manden. Han gav hende et passende beløb, som hun så kunne bruge i husholdningen. Sådan er det ikke mere. I disse moderne tider, så er det normalt at man deles om opgaverne og udgifterne. Begge parters navne står på lejekontrakten og man deles om huslejen, licensen, vand/varme, el, toiletpapir, shampoo og mad indkøb. Det er ligestilling, som giver partnerne en følelse af, at de begge er lige værdifulde og bidrager lige meget med at få hjulene til at køre rundt. Ja, det er faktisk direkte ilde set, hvis man ikke bidrager. Det er det moderne samfund i år Derfor undrer det mig, at man som førtidspensionist stadig er underlagt disse forældede regler. Hvis man som førtidspensionist (efter 2003) er så heldig at finde en partner (og det er ved gud i øvrigt ikke let, førtidspensionister er ikke i høj kurs), så bliver man trukket i sin pension, hvis man vil flytte sammen 12 førtidspensionisten 2/2012

13 studie og finde et almindeligt arbejde, så vi kan flytte sammen, på trods af at han er en af de bedste i sin klasse og elsker sit studie. Er det til gavn for samfundet? Er det rimeligt, at han skal opgive sine drømme, for at flytte sammen med en førtidspensionist? Jeg er dybt frustreret over at velfærdsstaten DK, indirekte skal bestemme hvem, jeg kan flytte sammen med. Jeg har ikke valgt at være førtidspensionist, jeg har ikke selv valgt at blive invalid og jeg valgte heller ikke selv, at blive kørt ned af en bil. Jeg valgte heller ikke, at jeg kun var 24 år, da ulykken skete. med sin partner. Nu skal man ikke blot kæmpe for kærligheden, men også disse nedværdigende og krænkende regler, som slet ikke har fulgt med tiden. Man skal have en alvorlig og pinefuld samtale med sin udkårne om, at han altså skal forsørge en, hvis han vil flytte sammen. Det er flovt og det sætter ikke mindst kærligheden på en stor og farefyldt prøve. Nu er det ikke længere kun førtidspensionistens problem, at man på offentlig forsørgelse, men nu skal partneren også involveres, registreres i det offentlige system og betale langt mere, end hvis han havde valgt en rask og arbejdsdygtig partner. Men det er jo selvfølgelig ikke pengene, som det skal komme an på, det handler jo om kærligheden, er der måske nok en del, som vil indvende. Ja, det er sandt nok, men man kan jo ikke leve på kærlighed og kildevand alene. Man skal jo også have tag over hovedet og lidt mad på bordet. I mit eget tilfælde, kan det simpelthen ikke lade sig gøre, at flytte sammen med min kæreste. Jeg er førtidspensionist og han er studerende. Han er på SU de næste 4 år og det er et af de hårdeste studier, så det er umuligt at have studiejob ved siden af, det kan ikke lade sig gøre. Hvis vi valgte at flytte sammen, så ville jeg miste ca kr. om måneden, plus boligsikringen, som er over 1000 kr. Dvs. at jeg ville rundt regnet miste 4000 kr., hvilket svare ca. til hvad han får i SU. Det vil betyde, at vi vil ende med et samlet beløb svarende til, hvad min førtidspension var til at starte med. Dvs. at vi skal leve, to personer, for hvad der svare til min ene førtidspension. Det er rent ud sagt umuligt. Min kæreste har overvejet at droppe sit Så vi må bo hver sit sted, i hvert fald i de næste 4 år. Dermed er vores problemer dog ikke løst, for nu melder spørgsmålet sig om hvor tit må vi ses? Hvor mange gange må vi overnatte hos hinanden? Må vi have en tandbørste stående og må vi have lidt skiftetøj liggende hos hinanden? Eller skal det pakkes ned og slæbes frem og tilbage hver gang? Må vi dele udgifterne til aftensmaden, hvis vi vil spise sammen? Dette findes der mange bud på, men det er åbenbart op til den enkelte sagsbehandler at vurdere. Der er ingen klare regler. Man må kigge sig over skulderen hele tiden. Hvad nu hvis en nabo eller en forbitret ex får ondt i røven over vores nyfundne lykke og melder os for bedrageri til kommunen, fordi at vi har besøgt hinanden? Eller hvis jeg i sjov, skriver noget på Facebook, som kan misforstås af staten? Kommer kommunens ansatte så pludselig midt om natten og tjekker om jeg er alene i sengen og gennemroder mine skabe? Man har jo hørt om den slags sager før og med denne misundelsesbevægelse der finder sted lige for tiden, hvor mennesker på overførselsindkomster er jaget vildt, så anmelder man uden skrupler enhver, som man mener får mere end en selv, uden at have noget grundlag at bygge anmeldelsen på. Der er nærmest en lynch stemning, hvor en del tror, at alle på overførselsindkomster snyder og bedrager systemet, fordi de ikke gider arbejde og hellere vil sidde derhjemme i sofaen. Tror de virkelig at det er fedt at sidde hjemme i sofaen hele dagen lang? Overførselsindkomster er ikke en kasse, men flere forskellige. Førtidspensionister er syge eller invalide mennesker som ikke kan arbejde. Alle, som har modtaget førtidspension efter 2003, er blevet gennemtjekket i hoved og røv, på kryds og på tværs, om og om igen, i årelange udmattende forløb, før de allernådigst er blevet tilkendt deres førtidspension. Det er en umenneskelig proces, som ingen raske mennesker ville udsætte sig selv for, men de syge har intet valg. Når man har været igennem hele dette store mareridts cirkus, så er det et ekstra hårdt slag, hvis man bliver anmeldt for socialt bedrageri, sådan som flere uskyldige mennesker bliver. Jeg har ikke den samme retssikkerhed som arbejdende mennesker. Kommunerne agerer både anklager og dommer. I det normale samfund vil man blive anmeldt til politiet, hvis man begår noget ulovligt, hvorefter man så har mulighed for at forsvare sig, men sådan foregår det ikke i kommunerne. De dømmer ud fra, hvad de selv synes de ser. Så hvis jeg har besøg af min kæreste og han overnatter og kommunens ansatte banker på midt om natten, ja så kan kommunens lejesvend påstå, at vi er at betragte som samlevende, selvom vi ikke er det, og dermed trække i min førtidspension. Det er et ubehageligt pres at leve under. Så må jeg glædeligt konstaterer at min kæreste virkelig må elsker mig, for det kræver da sin mand, at stå model til alt dette gøgl. førtidspensionisten 2/

14

15 ENSOMHED Ensomhedens uhyre, har grebet fat i mig, Det gnaver sig, langsomt og snigende Ind i min sjæl. Måned efter måned, stykke for stykke, Borer uhyret sig dybere ind Og fortærer mit indre. Et fortvivlet skrig, forsvinder i nattens stilhed. Medens tålmodigheden, brister i venten på, Lidt menneskevarme. Redningen ud af ensomhedens favn, Synes lige for, men dog så fjern, Fordi ingen hører mine skrig om hjælp. M. Nielsen førtidspensionisten 2/

16

17 det sker lokalt førtidspensionisten NR. 2 Juli årgang Assens BESTYRELSE: Formand, bisidder og repræsentant til landsbestyrelsen: Erik Jepsen Klinteskovsvej 6, Helnæs, 5631 Ebberup Tlf.: , hverdage Næstformand: Torben L. Damgaard Kasserer: Elsebeth Bech Hansen Revisor: Bruno Andersen Allerød KONTAKTPERSONER: Birgit Christensen Tlf: Bent Taksholt Tlf: Vores adresse er: Kirkehavegård, Kirkehaven Allerød Hjemmeside: Åbningstider: Mandag og onsdag kl Målgruppe: Foreningen Allerød Førtidspensionister, er for årige selvhjulpne personer, bosiddende i Allerød som enten er Førtidspensionister, langtidssygemeldte eller i flex-/skånejob. Aktiviteter: Morgenmad 1. onsdag i måneden Min. 2 årlige brunch Jule-, påske- og sommerfrokost Socialt samvær med kaffe/te Forskellige aktiviteter f.eks. : Kagebagning, forskellige former for håndarbejde, billiard, pc og div. spil Foreningen deltager i Aktiv fritid i Allerød Allerød Førtidspensionister Foreningen Allerød Førtidspensionister besluttede på deres generalforsamling d , at der i fremtiden kan modtages medlemmer fra andre kommuner. Derudover blev det besluttet at der kan optages støttemedlemmer. For at blive medlem (A-medlem) skal man være mellem år, være førtidspensionist, langtidssygemeldt eller være i flex-/skånejob, samt være selvhjulpen. Kontingentet er i kr./mdr. Alle interesserede kan blive støttemedlemmer (B-medlemmer) både enkelt personer, foreninger, virksomheder osv. Kontingentet er i kr./ ½ årligt. Foreningen håber selvfølgelig at der er rigtig mange som har lyst til at støtte foreningen på denne måde. Kontingentet for både A- og B- medlemmer bliver fastsat hvert år på generalforsamlingen. B- medlemmer vil blive inviteret til at deltage i foreningens forskellige arrangementer. Dog med fuld egenbetaling. På generalforsamlingen har B-medlemmer taleret, men ingen stemmeret. Vi mødes igen onsdag den 1. August til morgenbord. førtidspensionisten 2/

18 Allerød Førtidspensionister er medlem af Landsforeningen for førtidspensionister. Både A- og B-medlemmer modtager Landsforeningens medlemsblad 2 x årligt. Der er ingen ansatte i foreningen, så det er op til medlemmerne selv at komme med ideer og tage initiativ til de forskellige arrangementer og aktiviteter. Der bliver lagt meget vægt på det sociale i foreningen, hvor der skal være plads til alle, uanset skavank. Den første onsdag i hver måned er der fælles morgenmad. Et par gange om året bliver der ved fælles hjælp lavet brunch. Bestyrelsen arrangerer påske-, sommerog julefrokost, samt en sommerudflugt. Derudover er det medlemmerne som står for div. forskellige kreative aktiviteter. Der bliver brugt en del sjov og hyggelig tid omkring pool bordet. I 2011 blev der arrangeret en turnering som mange gik rigtig meget op i. Succesen bliver gentaget i løbet af foråret. Foreningen har også en del spil som af og til tages frem. Der er pc med internetadgang. Som medlem er der mange muligheder for at være med til at arrangere ture og foredrag. Foreningen holder til på Kirkehavegård, Kirkehaven 16-18, 3450 Allerød. Åbningstiden er mandag og onsdag kl Hvor der altid er gratis kaffe, kakao og te. Alle interesserede er meget velkomne til at skrive på denne Hjemmeside: Bornholm Carl-Erik Nielsen Stengade Rønne Tlf kløveren Formand: Susanne K. Jensen, tlf Kontakt rådgiver: Ea V. Jensen på tlf mellem 16 og 18 i hverdagen og læg en besked på telefonsvareren, så ringer hun dig op eller Vi er en forening for førtidspensionister, efterlønnere og folk, der er sygdomsramte og måske er på vej til enten førtidspension eller fleksjob. Vi mødes hver tirsdag i Asylgården i Gudumholm fra kl til Vi hygger os sammen med en kop kaffe/ te og rundstykker, pris: 10 kr. Tager på ture og har banko hver måned. Fleksudvalget Næstformand: Hanne Skallebæk Tlf Birthe Gotfredsen Bedelundvej Tårs Tlf Ea V. Jensen Tlf Lena Krog Pedersen Tlf Carl-Erik Nielsen Stengade Rønne Tlf Esbjerg Kontaktperson: Lena Krog Pedersen, tlf mellem kl eller efter kl Hillerød Frivilligcenter Hillerød Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf / Mobil (send en ) Åbningstider: Kontoret er åbent mandag-torsdag, kl og efter aftale. Borgercaféen er åben tirsdag og onsdag, kl og torsdag kl Horsens Formand: Karin Jensen tlf Kasserer: Solvej Graversen tlf Sekretær: Hanne Arentoft tlf Kerteminde BESTYRELSE: Formand: Elisabeth Larsen Grønløkkevej 14, 5300 Kerteminde Foreningens tlf.: Hjemmeside: Næstformand: Kristian Holm Vrangbæk Kasserer: Karin Borup Jensen Sekretær: Vivi - Ann Holm Vrangbæk Øvrig Bestyrelse: /Kaffe - Kage: Gunvor Andersen Connie Hansen /Aktivitets Udvalg: Søren Nielsen Jeanette Solvang Claus Andersen Kim Degn Bjarne Thagesen 18 førtidspensionisten 2/2012

19 Suppleant: Helle Hansen Do. Peter Norden Revisorer: Hans Lund Karin Rosenbæk Suppleant: Henning Wagner Vi afholder fast Åbent Hus / Hygge - Fredag Dette sker fredag i lige uger fra hvor foreningen er vært med te og kaffe Og dem der nu har lyst medbringer mundgodt efter eget ønske. Dette sker på: MØDESTEDET Strandvejen 10 c Kerteminde Foreningen går på Sommerferie fra den Vi mødes igen den God Sommer til Alle Bestyrelsen København BESTYRELSE: Formand: Poul Brorson Tlf: Træffetid: Tirsdag og torsdag mellem Næstformand: Lise Hansen Tlf: Træffetid: Mandag mellem Kasserer: Jan Olsen Tlf: Træffetid: Onsdag mellem Foreningens adresse: Amager kulturpunkt Loftet, Øresundsvej 4, 2.sal 2300 København S Kig- ind dage De sidste 2 torsdage i måneden fra Kommer du efter kl. 14 kontakt da Poul for nærmere aftale. Kom og få nogle hyggelige timer over en kop kaffe. Øl eller vand kan købes Der er mulighed for private samtaler. Ring og lav aftale. Har du spørgsmål til foreningen. Mangler et godt råd. En bisidder eller noget helt fjerde. Ring eller skriv og vi stiller op med den hjælp vi kan yde. Jeg vil gerne rette en tak til jer medlemmer for den måde i har taget imod mig på. Jan Olsen skal også have en stor tak for bistanden han har ydet her i den første tid. Det er med glæde jeg ser frem til det videre arbejde i bestyrelsen. Jeg har været sammen med nogle af jer til arrangementer og det har været en fornøjelse. Vi har fået et aktivt arrangement udvalg og de har fortalt at de har masser af ideer, men det skal ikke afholde dig fra at tage kontakt til Lise Hansen hvis du har forslag til arrangementer. Det kan være ture, teater, musik, restaurant besøg osv. Jeg glæder mig til vi lærer endnu flere af jer medlemmer at kende til de fremtidige arrangementer. Der barsles også med en mandags cafe. Har du nogle gode ideer til hvad vi kan lave af sjove ting i en sådan cafe. Kunne du tænke dig at være frivillig hjælper bedes du tage kontakt til Lise Hansen. Det er mit håb at vi kan få endnu flere medlemmer i lokalforeningen og vi som landsforening kan forbedre forholdene for førtidspensionisterne. Kender du nogle som gerne vil være medlem af foreningen. Bedes de rette hendvendelse til Jan Olsen. I ønskes alle en god sommer. Med venlig hilsen Poul Brorson Formand Nordfyn Formand: Dorte Sørensen Søndersøvej 411, 5471 Søndersø Tlf Næstformand: Jane Hansen Himmelstrupvej 74, 5262 Morud Tlf / Kasserer: Dorthe Bondesen Svinget 27, 5450 Otterup Tlf Sekretær: Vibeke Rasmussen Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø Tlf , mobil Sup. I landsbestyrelsen: Lis Pjengaard Bogmose 24, Skovby Sand, 5400 Bogense Tlf / Sup. i landsbestyrelsen: Marianne Sørensen Havrekør 52, 5474 Veflinge Tlf / Bestyrelsesmedlem: Jørn Erik Hansen Løkkehøj 2h, st., 5471 Søndersø Mobil Nordjylland Bestyrelsesformand: Lona Nørlev Askevej 15, 9480 Løkken Tlf.: Mobil: Kasserer: Birthe Gotfredsen Bedelundvej 39, 9830 Tårs Tlf Sekretær: Lis Olesen Idræts Alle 127S, 9800 Hjørring Tlf Vi holder til i Forsamlingsbygningen Østergade 9, 9800 Hjørring Hver onsdag fra kl fra 1/8-12 TLF: (Bemærk; vi har fået nyt telefonnummer) Vi beder om at I viser hensyn til vores privatliv og kontakter os på hverdage og i dagtimerne. Aktiviteter i 2012 for Lokalforeningen for Førtidspensionisterne i Nordjylland Vi har fremmøde i vores lokalforening hver onsdag året rundt og hjælper medlemmer med deres problemer med kommune i forbindelse med sager vedr. pension/sygdom, langtidssyge og fleksjob. Vi har i vores forening ikke nogen fast aktivitetskalender, men stiller op ved særlige lejligheder og inviterer til en hyggedag 1. onsdag i hver måned, hvor interesserede er velkommen til en uforpligtende snak og en kop kaffe. Her er der også muligheder for vores medlemmer at deltage i de aktivite-ter/ hobbyarbejder som findes i Forsamlingsbygningen og man kan købe mad, kaffe og kage i bygningens kantine. førtidspensionisten 2/

20 En lille påmindelse, hvis I flytter, vil vi gerne vide det, så I bliver ved med at få bladet tilsendt. Nyborg Formand: Helle Frøslev F.E. Cronesvej 8, st., 5800 Nyborg Mob.: Kasserer: Betty Søe Enebærvej 1 A, 5853 Ørbæk Mob.: Suppleant: Mona Bøhnke Rugvænget 6, 5540 Ullerslev Mob.: Suppleant: Margit Madsen Regstrupvej 4, Aunslev, 5800 Nyborg Mob.: Revisor: Kurt Jørgensen Kongshøjvej 1, Kongshøj, 5871 Frørup Mob.: Revisor suppleant: Thomas Larsen Repræsentant i Landsforeningen for Førtidspensionister: Marianne Larsen Duensvænge 13, 5800 Nyborg Mob.: Suppleant for repræsentant i Landsforeningen for Førtidspensionister: Helle Frøslev F.E. Cronesvej 8, st., 5800 Nyborg Mob.: Aktiviteter i Nyborg 2012: Vi holder Åbent Hus 2 gange hver måned, nemlig hver den 1. mandag i måneden - fra kl kl på adressen: Vestervold Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg, hvor du altid er velkommen til uforpligtende at kigge ind se, hvem vi er - samt hver den 3. mandag i måneden - fra kl kl Denne mandag holder vi ofte vore møder på lokaliteter udenfor huset, så derfor er det vigtigt, at du kontakter vores formand Marianne Larsen på mob.: , hvis du har lyst til at møde os den 3. mandag i hver måned. Vi holder derudover igennem hele året både sammenkomster og udflugter, som du altid kan finde på vores opdaterede hjemmeside: Vi holder sommerferie-lukket i hele Juli og August måned! Odense På grund af sygdom holder vi tidlig sommerferie, men kan kontaktes på tlf fra kl Vi forventer at starte op sidst i august. Ringkøbing BESTYRELSE: Formand: Edith Nielsen Næstformand: Tommy Bidstrup Sekretær: Eva Olsen Kasserer: Gerda Thorsted Best. Medlem: Ove Rasmussen Suppleant: Mariane Svendsen Revisor: Svend Erik Madsen Suppleant: Leif Jepsen Kontaktperson for nye medlemmer: Mariane Svendsen tlf Roskilde BESTYRELSE: Formand: Kate Nelausen Ringparken 40 st.tv Mobil.: Kassere: Jonna Petersen Støden 26 st. tv., 4000 Roskilde Tlf.: Mobil: Vores værested er: Kulturhuset Kildegården. Helligkorsvej sal, 4000 Roskilde Vi starter gerne med socialt samvær over en kop kaffe eller the samt brød og pålæg kan købes for kr. 20,-. Aktiviteter: Mange spændende foredrag: Banko 2x årligt 2 store udflugter med bus, samt kulturelle mini udflugter. Tøjdemonstration Bowling, Petanque og mange andre ude og indendørs spil Sommerfest Julefrokost Delvis egen betaling ved arrangementer. Mødedage og tidspunkt: Hver tirsdag kl Pris for medlemskab er 300 kr. pr år. Vi optager også af medlemmer, Som langtidssyge, fleks-og skånejobber, samt efterlønner og folk som venter på at få en førtidspension. Du er velkommen til at komme forbi, og se hvem vi er. Vi giver en kop kaffe. Eller henvende dig til formanden og få tilsendt en aktivitets kalender Vi holder altid sommerferie i juli og til medio august. Vi ønsker alle en rigtig God Sommer og på gensyn. Struer/Thyholm BESTYRELSE: Formand: Bente Stougaard Tlf Kasserer: Benny hørbye. Medlem: Yvonne Jensen. Medlem: Henning Nielsen. Medlem: Knud Erik Andersen. Sekretær: Rikke Fønss Stougaard. Vi mødes den 1 og 3 onsdag om måneden, til en bid brød og hyggeligt samvær. Mødested: Aktivitetscenteret, mødelokale 6. Fra kl Derudover har vi diverse udflugter i løbet af året. Årskalender 2012: Flamingopark ved Vemb. Grill-fest. Hestevognstur i Klosterheden. Besøg på TV-Midt-vest. Julefrokost. Julehygge hvor vi bla. laver dekorationer osv. Vi holder sommerferie i Juli måned. Kig forbi, alle er velkomne. 20 førtidspensionisten 2/2012

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister 1 Januar 2013

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister 1 Januar 2013 udgives af Landsforeningen for førtidspensionister 1 Januar 2013 Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere NR. førtidspensionisten Forsidefoto: C-E. Indhold Leder Siden sidst... Som det fremgår af

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2014 Kampen om arbejdspladser Hvem kan arbejde som frivillig? Forsidefoto:

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 30. oktober 2012 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2011 Måske ny efterlønsordning og forhøjelse af pensionsalderen. Diagnoser

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Nye regler på det sociale område

Nye regler på det sociale område Nye regler på det sociale område Asperger Konference 29. september 2012 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Saturday, 29 September 2012 1 LAB 78 - fleksjob - nuværende Under folkepensionsalderen

Læs mere

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 Så er FOA Senior Klub igen klar med et nyt program for 2014. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vore arrangementer i seniorklubben og Velkommen til

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Allerførst så er dette indlæg jagt efter systemet og ikke mine sagsbehandlere og min støtte person.

Allerførst så er dette indlæg jagt efter systemet og ikke mine sagsbehandlere og min støtte person. Allerførst så er dette indlæg jagt efter systemet og ikke mine sagsbehandlere og min støtte person. Til at starte med her i indlægget kommer jeg med de anbefalinger der er kommet ud af en VISO rapport,

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

førtidspensionisten Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af førtidspension?

førtidspensionisten Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af førtidspension? førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2013 Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob

forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December 2010 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN S E J E R B O R G NYT FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Hjerneskadeforeningens lokalafdeling Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Jobcenterchefmøde d. 2. december

Jobcenterchefmøde d. 2. december 1 Jobcenterchefmøde d. 2. december Dagsorden 13.00-14.00 Den aktuelle beskæftigelsespolitik v/karl Schmidt 14.00-14.15 Pause 14.15-15.15 Kvalitet i aktiveringsindsatsen 15.15-15.30 Eventuelt 2 Flexjob

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Gundorfslund 32 9000 Aalborg Tlf 9812 7600 Åbningstider mandag-torsdag kl 9-16 Fredag kl 9-13 Faste aktiviteter Mandage Sundhed på en anden måde*

Læs mere

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt T A L E Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 20.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Høring vedrørende forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love.

Høring vedrørende forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. Høring vedrørende forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. Bemærkninger til lovforslaget fra Landsforeningen af Fleks- og

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat 1 2 Indkommet post 1 3 Rapport med retningslinjer for omgang med beboernes penge 1 4 Status

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Praktiske oplysninger Årskalender Arrangementer Årstidsfester 2013-14 Side 1 Side 2 Forord: Vi byder velkommen til en ny sæson i vores nye

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Fredag d. 21. august 2015 fra kl. 9-14 Charlotte Holmerhøj fra DS deltager i mødet. 1. Valg af referent - Eva 2. Godkendelse

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere