førtidspensionisten LANDSFORENINGENS KOMMENTAR TIL EN DEL AF FÆLLESSKABET LÆSERBREV: STATEN BESTEMMER... BASTA BUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "førtidspensionisten LANDSFORENINGENS KOMMENTAR TIL EN DEL AF FÆLLESSKABET LÆSERBREV: STATEN BESTEMMER... BASTA BUM"

Transkript

1 førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2012 LANDSFORENINGENS KOMMENTAR TIL EN DEL AF FÆLLESSKABET LÆSERBREV: STATEN BESTEMMER... BASTA BUM

2

3 Forsidefoto: C-E. Indhold Leder Siden sidst... Der er som bekendt kommet en del lovforslag fra regeringen, som kan komme til at berøre fremtidige førtidspensionister og fleksjobbere. Regeringen har lovet at der ikke vil ske nogen ændringer for dem som er førtidspensionister eller fleksjobbere i dag. Dog foreslås det, at man kan overgå fra de gamle regler, der er gældende før , til de nye regler. Hvis man ønsker det, skal man få lavet en beregning på, hvad det betyder for den enkelte, da der er flere ting, der har indflydelse på resultatet. De forskellige forslag, lider markant under at der ikke er de arbejdspladser, som er forudsætningen for at få flere ud på arbejdsmarkedet. Dette samt, en meget hurtigere indsats, for de borgere som bliver syge eller ramt af en ulykke, vil i høj grad være med til at borgeren ikke kommer til at blive mere syg og behandlingskrævende samt miste sit sociale netværk, hvilket ofte er sket ved den hidtidige meget lange sagsbehandling. Det er annerkendt at jo længere tid der går inden borgeren er afklaret, jo sværere er det at komme tilbage i samfundet. Jeg får en del henvendelser der lyder således: Hvad får jeg for pengene hvis jeg melder mig ind i foreningen? Kommentar til en del af fællesskabet....4 Svar fra Beskæftigelsesministeren...9 Af hjertet tak...11 Læserbrev: Staten bestemmer... Basta bum...12 Digt: Ensomhed...15 Det sker lokalt...17 Det kan besvares med, at hvis man ikke melder sig ind har man ikke mulighed for at hjælpe både sig selv og andre i samme situation og hvad kan man i øvrigt forvente at få for ca. kr. 200,00 om året. Vores forening bygger på at man selv er med til at bestemme indholdet af det man vil have for pengene. Vi har desværre haft en del alvorlig sygdom i nogle af lokalforeningerne, som derfor ikke har været i stand til at gøre så meget for medlemmerne, men jeg håber og opfordrer til at nogle af medlemmerne vil påtage sig at hjælpe med til at få lokalforeningerne til at fungere så godt som muligt og samtidig vil jeg ønske en god bedring til de berørte. Det er besluttet på et landsmøde at landsforeningen skal lave et interesseforum brevkasse for medlemmerne, samt en mulighed for at der kan indmeldes og betales kontingent. Dette vil vi forsøge at få lavet så hurtigt som vores resurser tillader det. I ØNSKES ALLE EN GOD SOMMER! Carl-Erik Nielsen Landsformand NÆSTE BLAD udkommer december 2012 førtidspensionisten Årgang 9 - Nr. 2/2012 UDGIVET AF: Landsforeningen for Førtidspensionister v/ Carl-Erik Nielsen, Landsformand Stengade Rønne Tlf REDAKTION: Carl-Erik Nielsen, ansvarshavende ANNONCER: førtidspensionisten Skovkildeparken 23, Virring 8660 Skanderborg Tlf LAYOUT: FL Reklame Tlf TRYK: Silkeborg Bogtryk Tlf EFTERTRYK: Artikler kan eftertrykkes/citeres mod tydelig kildeangivelse, jvf. ophavsloven. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale De indsendte artikler samt annoncer behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med FØRTIDSPENSIONISTENs opfattelse og holdning HJEMMESIDE: Tidligere udgivelser kan ses på landsforeningens hjemmeside: ISSN: førtidspensionisten 2/2012 3

4 Landsforeningen for Førtidspensionisters Kommentar til en del af fællesskabet. Reform af førtidspension og fleksjob. Regeringens udspil forudsætter, at vi får skabt et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der stilles krav til alle parter, men angiver ikke hvordan dette skal kunne lade sig gøre, da vi må konstatere at det langtfra er lykkedes indtil nu. Vi foreslår, at der bliver lovgivet eller lavet bindende aftaler i de kommende trepartsforhandlinger. Regeringens udspil vil ikke få nogen konsekvenser for de mennesker, som i dag er på førtidspension og fleksjobansatte kun vil blive berørt hvis de bliver ledige og får nyt job. - Landsforeningen mener, at det vil sætte en del fleksjobbere i en situation, som de ikke selv har nogen indflydelse på, da de på tilkendelsestidspunktet var omfattet af en anden lovgivning. Det ligner for meget lovgivning med tilbagevirkende kraft, som vel ikke er sædvane fra folketinget. Regeringen foreslår at unge under 40 år ikke skal kunne få førtidspension, medmindre at det er helt åbenlyst at de aldrig vil kunne opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. - Som udgangspunkt er landsforeningen imod at forskelsbehandle mennesker med baggrund i alder, da to borgere med samme historik vel har krav på samme behandling uanset alder. Regeringen mener at der er for mange unge under 40 år med psykiske lidelser, som kan behandles, der får tilkendt førtidspension. - For det første foreslår landsforeningen, at disse mennesker bliver behandlet inden, at man forsøger et udviklingsforløb, da de ellers er i risiko for tilbagefald. 4 førtidspensionisten 2/2012

5 For det andet kan landsforeningen undre sig over at man tilsyneladende ikke har sikret sig, at de, som allerede er tilkendt førtidspension og har kunnet behandles ikke er blevet det, og hvis de ikke har kunnet behandles, hvad får så regeringen til at tro, at op mod 50 % fremover kan behandles. En forudsætning for langsigtet, at kunne forebygge at unge mennesker kommer på førtidspen-sion må efter vores opfattelse være, at der bliver lavet en undersøgelse af hvorfor antallet af unge med psykiske lidelser er så voldsomt stigende, for uden viden om dette kan man dybest set ikke gøre noget ved problemet. Regeringen udspil til indsats for unge med psykiske lidelser er at koordinere indsatsen mellem de forskellige sektorer, typisk beskæftigelses-, sundheds-, social- og uddannelsessektorerne. Reformforslaget lægger også op til at unge der allerede har fået tilkendt førtidspension og selv ønsker at arbejde får bedre mulighed for dette. De unge vil i udviklingsforløbet kun skulle have en fast kontaktperson. - Landsforeningen mener stadig at det er forkert at forskelsbehandle på grund af alder, men er for så vidt enig i, at det er godt med kun en kontaktperson og at det er godt med en mulighed for at kunne afprøve sin evt. arbejdsevne uden risiko for at miste sin førtidspension. Regeringsudspillet nævner at ressourceforløbet for de unge kan vare op til 5 år, med mulighed for forlængelse og skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer og at, kommunen selv kan beslutte hvor ressourceforløbene skal forankres, om det skal være i jobcentret eller socialforvaltningen. - Som udgangspunkt mener landsforeningen at det skal være ens i alle kommuner, for at sikre at sagsbehandlingen er ens for alle borgere uanset hvor de bor i landet. Regeringen foreslår at der i alle kommuner bliver oprettet rehabiliteringsteams som skal vurdere, koordinere og anbefale en indsats på tværs af beskæftigelsesområdet, socialområdet, uddannelsesområdet og sundhedsområdet. Det betyder at rehabiliteringsteamet bliver det centrale omdrejningspunkt for tilrettelæggelsen af ressourceforløbet. Rehabiliteringsteamet skal bestå af medarbejdere fra jobcentret og social-sundheds og uddannelsesområdet, der er beslutningskompetente. Teamet skal have adgang til sundhedsfag ekspertise fx socialmediciner, psykiater, psykolog, sygeplejerske eller fysioterapeut. Det skal sikres at indsatsen bliver planlagt sammenhængende og på tværs af sektorerne. - Landsforeningen foreslår at man bruger lejligheden til at få pålagt det sundhedsfaglige personale at de agerer under diverse autorisationsbestemmelser og ikke som nu hvor lægekonsulenterne ikke er lægefagligt ansvarlige. Vi mener at det skal være faste teams og ikke kun efter behov, dette kan gøres ved at flere kommuner slår sig sammen. Regeringen foreslår at flere fleksjobbere skal have tilknytning til arbejdsmarkedet ved at målrette ordningen til at sikre de borgere som har meget begrænset arbejdsevne. Det foreslås at der bliver en omlægning, af det offentlige tilskud og hvor fleksjobbet for mange bliver en midlertidig ordning og personer over 40 år får efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at personen ikke kommer til at kunne varetage et ordinært arbejde. Personer under 40 år vil med den nye ordning højst kunne få tildelt et fleksjob 5 år ad gangen, når perioden udløber, skal kommunen tage stilling til om personen skal have ret til et nyt midlertidigt fleksjob. Arbejdsgiveren skal i fremtiden kun betale løn for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder. Kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten. Løn og arbejdsvilkår fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder de sociale kapitler. - Igen må vi konstatere at vi er imod aldersdiskriminering. Hvad aflønningen angår, er vi enige i at den foreslåede fordeling mellem arbejdsgiver og det offentlige er god. Vi er også enige i at det er godt med samme arbejdsmarkedsregler for fleksjobbere som der er på det øvrige arbejdsmarked. Regeringens erklærede mål om ens sagsbehandling og ret & pligt, vil efter vores opfattelse stort set indskrænke sig til pligt, da regeringens forslag åbner for uens sagsbehandling, som fratager borgerne indflydelse på egen situation. Regeringen foreslår en differentiering af flekjobtilskudet, således at der bliver forskel på om man er medlem af en A-kasse eller ej. - I den nuværende ordning findes en lignende ordning fleksydelse, så et krav om medlemskab for at få en bedre ydelse under ledighed er for landsforeningen i orden, men vi ser gerne at der bliver en overgangsordning for de fleksjobbere på nuværende ordning som ikke er i en A-kasse, således at de får mulighed for at blive forsikret, hvis de inden for optjeningsperioden i A-kassen bliver ledige. Regeringen foreslår en mere aktiv indsats for ledige fleksjobvisiterede. Regeringen foreslår derfor at fleksjobvisiterede skal have ret og pligt til den samme aktive, beskæftigelsesindsats som andre ledige. Det indebærer, at de aktivt skal søge fleksjob. Ledige fleksjobbere skal have kontaktsamtale efter en måneds ledighed og herefter et aktivt tilbud efter 13 ugers ledighed og herefter hver 6. måned. Personer med ret til ledighedsydelse, får ret til 6. ugers selvvalgt uddannelse. - Landsforeningen er enig i den foreslåede ensretning med de regler som gælder for det øvrige arbejdsmarked, men vi mener at de foreslåede 6. ugers uddannelse er for lidt, når det typisk er mennesker som ikke kan følge en normal uddannelse på fuld tid og foreslår derfor at der bliver lavet uddannelser som er tilrettet de ledige fleksjobberes formåen. Regeringen foreslår at fleksjob til selvstændige afskaffes. - Vi mener det er forkert at afskaffe ordningen, da der her er en mulighed for at borgeren selv kan skaffe sig et job og at det i forvejen stort set ikke er kommunerne som opretter førtidspensionisten 2/2012 5

6

7 disse job og i øvrigt vil det åbne for iværksættere. Førtidspensionister får mulighed for beskæftigelsestilbud. Nuværende førtidspensionister, der selv ønsker det, får ret til tre afklaringssamtaler i jobcentret og have mulighed for at modtage tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik fra kommunen. - Forudsat at de førtidspensionister som tager imod tilbuddet ikke risikerer at få frataget deres førtidspension er det et godt forslag, men der vil efter vores mening være meget få der kan benytte sig af muligheden, da det efter nuværende lov, ikke er nogen resterhvervsevne når man bliver visiteret til førtidspension. Regeringen foreslår lavere førtidspension til førtidspensionister som bor i udlandet. Det skal ikke være gunstigere regler for førtidspensionister på den nye ordning (efter 2003) end dem på den gamle ordning (før 2003), derfor skal førtidspensionister på ny ordning, der flytter til et land uden for EU/EØS, ikke kunne tage hele pensionen med. - Landsforeningen er dybt bekymrede for om der er de nødvendige behandlingsressourcer og om kommunerne har den fornødne kapacitet og om det vil betyde en yderligere forlænget sagsbehandling for de mange som er under årelang sagsbehandling. Landsforeningen opfordrer regeringen til at få vished for at der er de nødvendige ressourcer, uddannelser og økonomi tilstede inden man lader en ny lov træde i kraft. Når man skal lave en reform mener landsforeningen at der skal ses på ankesystemet, da vi stadig mener at ankestyrelsen ikke er en reel ankeinstans og måske lidt på kant med grundloven, da ankestyrelsen har status som om de er en domstol. (De skriver selv på deres hjemmeside at de er domstolslignende). Hvis det erklærede mål er at få flere hænder til arbejdsmarkedet, mener landsforeningen at ægtefælle/samleverafhængigheden skal fjernes, da den efter vores opfattelse afholder op imod raske personer som ved at arbejde ekstra påfører ægtefælle/samlever et økonomisk tab og at de til sammen bliver straffet økonomisk. Med venlig hilsen Landsforeningen for Førtidspensionister v/ Carl-Erik Nielsen, landsformand Stengade Rønne Landsforeningen kan godt tilslutte sig forslaget, med forbehold for hvilken ydelse der bliver tale om og vi mener at man skal tage hensyn til dem der flytter af helbredsgrunde. Merudgiftsydelsen: Regeringen foreslår at de faste ydelsestrin afskaffes og i stedet udmåles med baggrund i den enkeltes sandsynliggjorte merudgift, kompensationen rundes op til hele 100 kroner og regeringen ønsker samtidig at bagatelgrænsen bevares og fremover reguleres med satsreguleringsprocenten. - Landsforeningen har ikke nogen bemærkninger til dette. Regeringens udspil skønnes at medføre en offentlig budgetforbedring på ca. 1,9 milliarder kroner på langt sigt. Udspillet forventes at medføre at ca personer i 2020 og på lang sigt kommer i ustøttet beskæftigelse i stedet for at være i fleksjob eller på førtidspension. - Landsforeningen har svært ved at gennemskue regeringens tal, da de bygger på en del forudsætninger som er skønnede så langt frem i tiden at det i bedste fald kun er et godt gæt. Hvis der skal behandles ca unge under 40 år om året for psykiske lidelser vil det blive en markant udgift i sundhedssystemet som vi ikke kan se er indregnet i regeringens økonomiske beregninger. Øvrige kommentarer til regeringens udspil! førtidspensionisten 2/2012 7

8 Har du nedsat syn og er førtidspensionist? Så kom ud på IBOS, vi tilbyder: Produktionsværksted Tilbyder forhøjet livskvalitet ved at indgå i et meningsfuldt arbejdsfællesskab på et værksted med ordnede forhold og godt arbejdsklima. Væveskole Tilbyder en meningsfuld hverdag med socialt samvær, hvor du lærer et håndværk i trygge rammer. Aktivitet & Samværstilbud Tilyder bla. projektet Fra jord til bord - med fokus på kost, økologi og bevægelse. Botilbud Vi tilbyder permanent botilbud med socialpædagogisk støtte. Hvis du vil vide mere kontakt: Anna Öberg

9 Svar fra Beskæftigelsesministeren førtidspensionisten 2/2012 9

10

11 Af hjertet tak... Ja, jeg vil gerne takke jer, som har sendt mig en hilsen, både med besøg, telefon, og alle blomster som er blevet sendt og givet til mig, og tak for pengegaver, de skal bruges sammen med gavekortene, og til de lokalforeninger som har tænkt på mig, og vores medlemmer som har ringet, og ikke mindst det søde kort, med alle jeres hilsner fra Landsmødet og de to bamser, og gavekortet til en blomst, det varmede mig så dejligt, jeg blev så dybt rørt, var på det tidspunkt ved at opgive lidt, men da jeg så bamserne og jeres hilsner, var det som om jeg fik et sus - og så er der noget at kæmpe for igen - jeg ville jo være en del af førtidspensionisterne, som alle lokalforeninger rundt om i hele landet, laver et kæmpe arbejde for. - Ja, nu synes jeg der er fremgang, tog mit første skridt for to uger siden, - ja, jeg gik jo - det var stort, jeg ved hvordan det er at gå, men har problemer med venstre ben / arm, fik blodpropperne i højre side og så er det jo den modsatte side det rammer. - Nu til slut at sige jer tak, det rørte mig dybt, det er så dejligt, med alle hilsnerne og blomsterne, og snakkende. Og Vagn tak for buddet om transport til landsmødet, det varmede mig. Jeg vil ønske jer alle en solrig og dejlig sommer. Dyb taknemlighed. Formanden fra Nordjylland Lona. Oensvej Horsens Telefon førtidspensionisten 2/

12 Læserbrev: Staten bestemmer... Basta bum Jeg skriver fordi, at jeg lige må have luft for min frustration. Jeg føler i den grad at mine basale menneskerettigheder bliver krænket og hvad værre er, at jeg ikke kan gøre en fis ved det. Statens demokratiske politikere har stemt og bestemt, at sådan er reglerne for samlevende, basta bum. Disse regler er dog så ufleksible og forældede, at jeg ikke mener at de kan bruges i det moderne samfund som vi lever i. Det er de færreste i min generation, som finder en partner i teenageårene, bliver gift, flytter sammen og får børn med vedkomne. Ja, det bliver nærmest betragtet som sært, hvis man sådan bare tager den første og bedste man møder. Næ, de fleste har været i flere forskellige parforhold, før de finder en at flytte sammen med. De kan vælge at bo sammen uden at være gift, de kan også være kærester, men bo hver for sig. Andre igen, gider ikke alt den bøvl med følelser og ønsker bare en bolleven eller veninde, men hvor går grænsen henne? Nogle har oven i købet flere partnere på en gang. To kvinder kan finde sammen i parforhold og ligeledes to mænd. Er man gift kan man blive skilt og stifte ny familie og slås om de fælles børn. Parforhold er i vore moderne tider en kompliceret affære. I gamle dage var det kvinden som gik derhjemme, ordnede alt det huslige og blev forsørget af manden. Han gav hende et passende beløb, som hun så kunne bruge i husholdningen. Sådan er det ikke mere. I disse moderne tider, så er det normalt at man deles om opgaverne og udgifterne. Begge parters navne står på lejekontrakten og man deles om huslejen, licensen, vand/varme, el, toiletpapir, shampoo og mad indkøb. Det er ligestilling, som giver partnerne en følelse af, at de begge er lige værdifulde og bidrager lige meget med at få hjulene til at køre rundt. Ja, det er faktisk direkte ilde set, hvis man ikke bidrager. Det er det moderne samfund i år Derfor undrer det mig, at man som førtidspensionist stadig er underlagt disse forældede regler. Hvis man som førtidspensionist (efter 2003) er så heldig at finde en partner (og det er ved gud i øvrigt ikke let, førtidspensionister er ikke i høj kurs), så bliver man trukket i sin pension, hvis man vil flytte sammen 12 førtidspensionisten 2/2012

13 studie og finde et almindeligt arbejde, så vi kan flytte sammen, på trods af at han er en af de bedste i sin klasse og elsker sit studie. Er det til gavn for samfundet? Er det rimeligt, at han skal opgive sine drømme, for at flytte sammen med en førtidspensionist? Jeg er dybt frustreret over at velfærdsstaten DK, indirekte skal bestemme hvem, jeg kan flytte sammen med. Jeg har ikke valgt at være førtidspensionist, jeg har ikke selv valgt at blive invalid og jeg valgte heller ikke selv, at blive kørt ned af en bil. Jeg valgte heller ikke, at jeg kun var 24 år, da ulykken skete. med sin partner. Nu skal man ikke blot kæmpe for kærligheden, men også disse nedværdigende og krænkende regler, som slet ikke har fulgt med tiden. Man skal have en alvorlig og pinefuld samtale med sin udkårne om, at han altså skal forsørge en, hvis han vil flytte sammen. Det er flovt og det sætter ikke mindst kærligheden på en stor og farefyldt prøve. Nu er det ikke længere kun førtidspensionistens problem, at man på offentlig forsørgelse, men nu skal partneren også involveres, registreres i det offentlige system og betale langt mere, end hvis han havde valgt en rask og arbejdsdygtig partner. Men det er jo selvfølgelig ikke pengene, som det skal komme an på, det handler jo om kærligheden, er der måske nok en del, som vil indvende. Ja, det er sandt nok, men man kan jo ikke leve på kærlighed og kildevand alene. Man skal jo også have tag over hovedet og lidt mad på bordet. I mit eget tilfælde, kan det simpelthen ikke lade sig gøre, at flytte sammen med min kæreste. Jeg er førtidspensionist og han er studerende. Han er på SU de næste 4 år og det er et af de hårdeste studier, så det er umuligt at have studiejob ved siden af, det kan ikke lade sig gøre. Hvis vi valgte at flytte sammen, så ville jeg miste ca kr. om måneden, plus boligsikringen, som er over 1000 kr. Dvs. at jeg ville rundt regnet miste 4000 kr., hvilket svare ca. til hvad han får i SU. Det vil betyde, at vi vil ende med et samlet beløb svarende til, hvad min førtidspension var til at starte med. Dvs. at vi skal leve, to personer, for hvad der svare til min ene førtidspension. Det er rent ud sagt umuligt. Min kæreste har overvejet at droppe sit Så vi må bo hver sit sted, i hvert fald i de næste 4 år. Dermed er vores problemer dog ikke løst, for nu melder spørgsmålet sig om hvor tit må vi ses? Hvor mange gange må vi overnatte hos hinanden? Må vi have en tandbørste stående og må vi have lidt skiftetøj liggende hos hinanden? Eller skal det pakkes ned og slæbes frem og tilbage hver gang? Må vi dele udgifterne til aftensmaden, hvis vi vil spise sammen? Dette findes der mange bud på, men det er åbenbart op til den enkelte sagsbehandler at vurdere. Der er ingen klare regler. Man må kigge sig over skulderen hele tiden. Hvad nu hvis en nabo eller en forbitret ex får ondt i røven over vores nyfundne lykke og melder os for bedrageri til kommunen, fordi at vi har besøgt hinanden? Eller hvis jeg i sjov, skriver noget på Facebook, som kan misforstås af staten? Kommer kommunens ansatte så pludselig midt om natten og tjekker om jeg er alene i sengen og gennemroder mine skabe? Man har jo hørt om den slags sager før og med denne misundelsesbevægelse der finder sted lige for tiden, hvor mennesker på overførselsindkomster er jaget vildt, så anmelder man uden skrupler enhver, som man mener får mere end en selv, uden at have noget grundlag at bygge anmeldelsen på. Der er nærmest en lynch stemning, hvor en del tror, at alle på overførselsindkomster snyder og bedrager systemet, fordi de ikke gider arbejde og hellere vil sidde derhjemme i sofaen. Tror de virkelig at det er fedt at sidde hjemme i sofaen hele dagen lang? Overførselsindkomster er ikke en kasse, men flere forskellige. Førtidspensionister er syge eller invalide mennesker som ikke kan arbejde. Alle, som har modtaget førtidspension efter 2003, er blevet gennemtjekket i hoved og røv, på kryds og på tværs, om og om igen, i årelange udmattende forløb, før de allernådigst er blevet tilkendt deres førtidspension. Det er en umenneskelig proces, som ingen raske mennesker ville udsætte sig selv for, men de syge har intet valg. Når man har været igennem hele dette store mareridts cirkus, så er det et ekstra hårdt slag, hvis man bliver anmeldt for socialt bedrageri, sådan som flere uskyldige mennesker bliver. Jeg har ikke den samme retssikkerhed som arbejdende mennesker. Kommunerne agerer både anklager og dommer. I det normale samfund vil man blive anmeldt til politiet, hvis man begår noget ulovligt, hvorefter man så har mulighed for at forsvare sig, men sådan foregår det ikke i kommunerne. De dømmer ud fra, hvad de selv synes de ser. Så hvis jeg har besøg af min kæreste og han overnatter og kommunens ansatte banker på midt om natten, ja så kan kommunens lejesvend påstå, at vi er at betragte som samlevende, selvom vi ikke er det, og dermed trække i min førtidspension. Det er et ubehageligt pres at leve under. Så må jeg glædeligt konstaterer at min kæreste virkelig må elsker mig, for det kræver da sin mand, at stå model til alt dette gøgl. førtidspensionisten 2/

14

15 ENSOMHED Ensomhedens uhyre, har grebet fat i mig, Det gnaver sig, langsomt og snigende Ind i min sjæl. Måned efter måned, stykke for stykke, Borer uhyret sig dybere ind Og fortærer mit indre. Et fortvivlet skrig, forsvinder i nattens stilhed. Medens tålmodigheden, brister i venten på, Lidt menneskevarme. Redningen ud af ensomhedens favn, Synes lige for, men dog så fjern, Fordi ingen hører mine skrig om hjælp. M. Nielsen førtidspensionisten 2/

16

17 det sker lokalt førtidspensionisten NR. 2 Juli årgang Assens BESTYRELSE: Formand, bisidder og repræsentant til landsbestyrelsen: Erik Jepsen Klinteskovsvej 6, Helnæs, 5631 Ebberup Tlf.: , hverdage Næstformand: Torben L. Damgaard Kasserer: Elsebeth Bech Hansen Revisor: Bruno Andersen Allerød KONTAKTPERSONER: Birgit Christensen Tlf: Bent Taksholt Tlf: Vores adresse er: Kirkehavegård, Kirkehaven Allerød Hjemmeside: Åbningstider: Mandag og onsdag kl Målgruppe: Foreningen Allerød Førtidspensionister, er for årige selvhjulpne personer, bosiddende i Allerød som enten er Førtidspensionister, langtidssygemeldte eller i flex-/skånejob. Aktiviteter: Morgenmad 1. onsdag i måneden Min. 2 årlige brunch Jule-, påske- og sommerfrokost Socialt samvær med kaffe/te Forskellige aktiviteter f.eks. : Kagebagning, forskellige former for håndarbejde, billiard, pc og div. spil Foreningen deltager i Aktiv fritid i Allerød Allerød Førtidspensionister Foreningen Allerød Førtidspensionister besluttede på deres generalforsamling d , at der i fremtiden kan modtages medlemmer fra andre kommuner. Derudover blev det besluttet at der kan optages støttemedlemmer. For at blive medlem (A-medlem) skal man være mellem år, være førtidspensionist, langtidssygemeldt eller være i flex-/skånejob, samt være selvhjulpen. Kontingentet er i kr./mdr. Alle interesserede kan blive støttemedlemmer (B-medlemmer) både enkelt personer, foreninger, virksomheder osv. Kontingentet er i kr./ ½ årligt. Foreningen håber selvfølgelig at der er rigtig mange som har lyst til at støtte foreningen på denne måde. Kontingentet for både A- og B- medlemmer bliver fastsat hvert år på generalforsamlingen. B- medlemmer vil blive inviteret til at deltage i foreningens forskellige arrangementer. Dog med fuld egenbetaling. På generalforsamlingen har B-medlemmer taleret, men ingen stemmeret. Vi mødes igen onsdag den 1. August til morgenbord. førtidspensionisten 2/

18 Allerød Førtidspensionister er medlem af Landsforeningen for førtidspensionister. Både A- og B-medlemmer modtager Landsforeningens medlemsblad 2 x årligt. Der er ingen ansatte i foreningen, så det er op til medlemmerne selv at komme med ideer og tage initiativ til de forskellige arrangementer og aktiviteter. Der bliver lagt meget vægt på det sociale i foreningen, hvor der skal være plads til alle, uanset skavank. Den første onsdag i hver måned er der fælles morgenmad. Et par gange om året bliver der ved fælles hjælp lavet brunch. Bestyrelsen arrangerer påske-, sommerog julefrokost, samt en sommerudflugt. Derudover er det medlemmerne som står for div. forskellige kreative aktiviteter. Der bliver brugt en del sjov og hyggelig tid omkring pool bordet. I 2011 blev der arrangeret en turnering som mange gik rigtig meget op i. Succesen bliver gentaget i løbet af foråret. Foreningen har også en del spil som af og til tages frem. Der er pc med internetadgang. Som medlem er der mange muligheder for at være med til at arrangere ture og foredrag. Foreningen holder til på Kirkehavegård, Kirkehaven 16-18, 3450 Allerød. Åbningstiden er mandag og onsdag kl Hvor der altid er gratis kaffe, kakao og te. Alle interesserede er meget velkomne til at skrive på denne Hjemmeside: Bornholm Carl-Erik Nielsen Stengade Rønne Tlf kløveren Formand: Susanne K. Jensen, tlf Kontakt rådgiver: Ea V. Jensen på tlf mellem 16 og 18 i hverdagen og læg en besked på telefonsvareren, så ringer hun dig op eller Vi er en forening for førtidspensionister, efterlønnere og folk, der er sygdomsramte og måske er på vej til enten førtidspension eller fleksjob. Vi mødes hver tirsdag i Asylgården i Gudumholm fra kl til Vi hygger os sammen med en kop kaffe/ te og rundstykker, pris: 10 kr. Tager på ture og har banko hver måned. Fleksudvalget Næstformand: Hanne Skallebæk Tlf Birthe Gotfredsen Bedelundvej Tårs Tlf Ea V. Jensen Tlf Lena Krog Pedersen Tlf Carl-Erik Nielsen Stengade Rønne Tlf Esbjerg Kontaktperson: Lena Krog Pedersen, tlf mellem kl eller efter kl Hillerød Frivilligcenter Hillerød Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf / Mobil (send en ) Åbningstider: Kontoret er åbent mandag-torsdag, kl og efter aftale. Borgercaféen er åben tirsdag og onsdag, kl og torsdag kl Horsens Formand: Karin Jensen tlf Kasserer: Solvej Graversen tlf Sekretær: Hanne Arentoft tlf Kerteminde BESTYRELSE: Formand: Elisabeth Larsen Grønløkkevej 14, 5300 Kerteminde Foreningens tlf.: Hjemmeside: Næstformand: Kristian Holm Vrangbæk Kasserer: Karin Borup Jensen Sekretær: Vivi - Ann Holm Vrangbæk Øvrig Bestyrelse: /Kaffe - Kage: Gunvor Andersen Connie Hansen /Aktivitets Udvalg: Søren Nielsen Jeanette Solvang Claus Andersen Kim Degn Bjarne Thagesen 18 førtidspensionisten 2/2012

19 Suppleant: Helle Hansen Do. Peter Norden Revisorer: Hans Lund Karin Rosenbæk Suppleant: Henning Wagner Vi afholder fast Åbent Hus / Hygge - Fredag Dette sker fredag i lige uger fra hvor foreningen er vært med te og kaffe Og dem der nu har lyst medbringer mundgodt efter eget ønske. Dette sker på: MØDESTEDET Strandvejen 10 c Kerteminde Foreningen går på Sommerferie fra den Vi mødes igen den God Sommer til Alle Bestyrelsen København BESTYRELSE: Formand: Poul Brorson Tlf: Træffetid: Tirsdag og torsdag mellem Næstformand: Lise Hansen Tlf: Træffetid: Mandag mellem Kasserer: Jan Olsen Tlf: Træffetid: Onsdag mellem Foreningens adresse: Amager kulturpunkt Loftet, Øresundsvej 4, 2.sal 2300 København S Kig- ind dage De sidste 2 torsdage i måneden fra Kommer du efter kl. 14 kontakt da Poul for nærmere aftale. Kom og få nogle hyggelige timer over en kop kaffe. Øl eller vand kan købes Der er mulighed for private samtaler. Ring og lav aftale. Har du spørgsmål til foreningen. Mangler et godt råd. En bisidder eller noget helt fjerde. Ring eller skriv og vi stiller op med den hjælp vi kan yde. Jeg vil gerne rette en tak til jer medlemmer for den måde i har taget imod mig på. Jan Olsen skal også have en stor tak for bistanden han har ydet her i den første tid. Det er med glæde jeg ser frem til det videre arbejde i bestyrelsen. Jeg har været sammen med nogle af jer til arrangementer og det har været en fornøjelse. Vi har fået et aktivt arrangement udvalg og de har fortalt at de har masser af ideer, men det skal ikke afholde dig fra at tage kontakt til Lise Hansen hvis du har forslag til arrangementer. Det kan være ture, teater, musik, restaurant besøg osv. Jeg glæder mig til vi lærer endnu flere af jer medlemmer at kende til de fremtidige arrangementer. Der barsles også med en mandags cafe. Har du nogle gode ideer til hvad vi kan lave af sjove ting i en sådan cafe. Kunne du tænke dig at være frivillig hjælper bedes du tage kontakt til Lise Hansen. Det er mit håb at vi kan få endnu flere medlemmer i lokalforeningen og vi som landsforening kan forbedre forholdene for førtidspensionisterne. Kender du nogle som gerne vil være medlem af foreningen. Bedes de rette hendvendelse til Jan Olsen. I ønskes alle en god sommer. Med venlig hilsen Poul Brorson Formand Nordfyn Formand: Dorte Sørensen Søndersøvej 411, 5471 Søndersø Tlf Næstformand: Jane Hansen Himmelstrupvej 74, 5262 Morud Tlf / Kasserer: Dorthe Bondesen Svinget 27, 5450 Otterup Tlf Sekretær: Vibeke Rasmussen Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø Tlf , mobil Sup. I landsbestyrelsen: Lis Pjengaard Bogmose 24, Skovby Sand, 5400 Bogense Tlf / Sup. i landsbestyrelsen: Marianne Sørensen Havrekør 52, 5474 Veflinge Tlf / Bestyrelsesmedlem: Jørn Erik Hansen Løkkehøj 2h, st., 5471 Søndersø Mobil Nordjylland Bestyrelsesformand: Lona Nørlev Askevej 15, 9480 Løkken Tlf.: Mobil: Kasserer: Birthe Gotfredsen Bedelundvej 39, 9830 Tårs Tlf Sekretær: Lis Olesen Idræts Alle 127S, 9800 Hjørring Tlf Vi holder til i Forsamlingsbygningen Østergade 9, 9800 Hjørring Hver onsdag fra kl fra 1/8-12 TLF: (Bemærk; vi har fået nyt telefonnummer) Vi beder om at I viser hensyn til vores privatliv og kontakter os på hverdage og i dagtimerne. Aktiviteter i 2012 for Lokalforeningen for Førtidspensionisterne i Nordjylland Vi har fremmøde i vores lokalforening hver onsdag året rundt og hjælper medlemmer med deres problemer med kommune i forbindelse med sager vedr. pension/sygdom, langtidssyge og fleksjob. Vi har i vores forening ikke nogen fast aktivitetskalender, men stiller op ved særlige lejligheder og inviterer til en hyggedag 1. onsdag i hver måned, hvor interesserede er velkommen til en uforpligtende snak og en kop kaffe. Her er der også muligheder for vores medlemmer at deltage i de aktivite-ter/ hobbyarbejder som findes i Forsamlingsbygningen og man kan købe mad, kaffe og kage i bygningens kantine. førtidspensionisten 2/

20 En lille påmindelse, hvis I flytter, vil vi gerne vide det, så I bliver ved med at få bladet tilsendt. Nyborg Formand: Helle Frøslev F.E. Cronesvej 8, st., 5800 Nyborg Mob.: Kasserer: Betty Søe Enebærvej 1 A, 5853 Ørbæk Mob.: Suppleant: Mona Bøhnke Rugvænget 6, 5540 Ullerslev Mob.: Suppleant: Margit Madsen Regstrupvej 4, Aunslev, 5800 Nyborg Mob.: Revisor: Kurt Jørgensen Kongshøjvej 1, Kongshøj, 5871 Frørup Mob.: Revisor suppleant: Thomas Larsen Repræsentant i Landsforeningen for Førtidspensionister: Marianne Larsen Duensvænge 13, 5800 Nyborg Mob.: Suppleant for repræsentant i Landsforeningen for Førtidspensionister: Helle Frøslev F.E. Cronesvej 8, st., 5800 Nyborg Mob.: Aktiviteter i Nyborg 2012: Vi holder Åbent Hus 2 gange hver måned, nemlig hver den 1. mandag i måneden - fra kl kl på adressen: Vestervold Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg, hvor du altid er velkommen til uforpligtende at kigge ind se, hvem vi er - samt hver den 3. mandag i måneden - fra kl kl Denne mandag holder vi ofte vore møder på lokaliteter udenfor huset, så derfor er det vigtigt, at du kontakter vores formand Marianne Larsen på mob.: , hvis du har lyst til at møde os den 3. mandag i hver måned. Vi holder derudover igennem hele året både sammenkomster og udflugter, som du altid kan finde på vores opdaterede hjemmeside: Vi holder sommerferie-lukket i hele Juli og August måned! Odense På grund af sygdom holder vi tidlig sommerferie, men kan kontaktes på tlf fra kl Vi forventer at starte op sidst i august. Ringkøbing BESTYRELSE: Formand: Edith Nielsen Næstformand: Tommy Bidstrup Sekretær: Eva Olsen Kasserer: Gerda Thorsted Best. Medlem: Ove Rasmussen Suppleant: Mariane Svendsen Revisor: Svend Erik Madsen Suppleant: Leif Jepsen Kontaktperson for nye medlemmer: Mariane Svendsen tlf Roskilde BESTYRELSE: Formand: Kate Nelausen Ringparken 40 st.tv Mobil.: Kassere: Jonna Petersen Støden 26 st. tv., 4000 Roskilde Tlf.: Mobil: Vores værested er: Kulturhuset Kildegården. Helligkorsvej sal, 4000 Roskilde Vi starter gerne med socialt samvær over en kop kaffe eller the samt brød og pålæg kan købes for kr. 20,-. Aktiviteter: Mange spændende foredrag: Banko 2x årligt 2 store udflugter med bus, samt kulturelle mini udflugter. Tøjdemonstration Bowling, Petanque og mange andre ude og indendørs spil Sommerfest Julefrokost Delvis egen betaling ved arrangementer. Mødedage og tidspunkt: Hver tirsdag kl Pris for medlemskab er 300 kr. pr år. Vi optager også af medlemmer, Som langtidssyge, fleks-og skånejobber, samt efterlønner og folk som venter på at få en førtidspension. Du er velkommen til at komme forbi, og se hvem vi er. Vi giver en kop kaffe. Eller henvende dig til formanden og få tilsendt en aktivitets kalender Vi holder altid sommerferie i juli og til medio august. Vi ønsker alle en rigtig God Sommer og på gensyn. Struer/Thyholm BESTYRELSE: Formand: Bente Stougaard Tlf Kasserer: Benny hørbye. Medlem: Yvonne Jensen. Medlem: Henning Nielsen. Medlem: Knud Erik Andersen. Sekretær: Rikke Fønss Stougaard. Vi mødes den 1 og 3 onsdag om måneden, til en bid brød og hyggeligt samvær. Mødested: Aktivitetscenteret, mødelokale 6. Fra kl Derudover har vi diverse udflugter i løbet af året. Årskalender 2012: Flamingopark ved Vemb. Grill-fest. Hestevognstur i Klosterheden. Besøg på TV-Midt-vest. Julefrokost. Julehygge hvor vi bla. laver dekorationer osv. Vi holder sommerferie i Juli måned. Kig forbi, alle er velkomne. 20 førtidspensionisten 2/2012

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2014 Kampen om arbejdspladser Hvem kan arbejde som frivillig? Forsidefoto:

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2011 Måske ny efterlønsordning og forhøjelse af pensionsalderen. Diagnoser

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

førtidspensionisten Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af førtidspension?

førtidspensionisten Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af førtidspension? førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2013 Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Jan 2011 Oversigt over regeringens initiativer på førtidspensions- og fleksjobområdet

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2012 DE PARKEREDE I FLEKSJOB HOS EN AUTOFORHANDLER Har du bil og lyst

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension Fra 1. januar 2013 er der nye regler om førtids pension Er du syg og overvejer førtidspension efter 1. januar 2013, gælder de nye regler Du er under 40 år Du kan som hovedregel ikke få førtidspension,

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Nyhedsbrev juni Langemosen

Nyhedsbrev juni Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev juni Langemosen Juni 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Program for resten af skoleåret 2 Tider for mundtlige prøver i uge 25 Invitation til dimission 3 Københavnertur d.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere