Vederlagspolitik, inklusive retningslinjer for incitamentsaflønning April 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vederlagspolitik, inklusive retningslinjer for incitamentsaflønning April 2018"

Transkript

1 Vederlagspolitik, inklusive retningslinjer for incitamentsaflønning April 2018

2 Index 1. Indledning... 2 Baggrund... 2 Sammenhæng mellem vederlagspolitikken og selskabets langsigtede værdiskabelse Transparens Vederlag direktionen... 3 Vederlagskomponenter og kriterier for valg heraf... 3 Tidsmæssige frister - optjeningstid... 4 Aktiebaserede instrumenter... 4 Ikke-aktiebaserede instrumenter Vederlag bestyrelsen... 5 Vederlagskomponenter og kriterier for valg heraf... 5 Aktiebaserede instrumenter... 5 Page 1 of 6

3 1. Indledning Baggrund Columbus A/S vederlagspolitik indeholder de generelle regningslinjer for vederlæggelse i form af faste vederlag og incitamentsaflønning for medlemmer af bestyrelsen i Columbus A/S og for direktionen i Columbus A/S og datterselskaber (Columbus). Ved direktionen forstås de direktører, som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, eller tilsvarende i udlandet som direktører i Columbus A/S eller inden- eller udenlandske datterselskaber. I henhold til selskabslovens 139b skal bestyrelsen i et selskab, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, forinden det indgår aftale om incitamentsaflønning med et medlem af bestyrelsen eller direktionen, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Denne vederlagspolitik indeholder også disse overordnede retningslinjer. Der henvises endvidere til afsnit 4.1 i Anbefalinger for god selskabsledelse med anbefalinger til vederlagspolitikkens form og indhold. Vederlagspolitikken skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling, førend de kan udmøntes i konkrete aftaler med de pågældende. Der er i selskabets vedtægter optaget en bestemmelse om, at generalforsamlingen har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen og bestyrelsen, jf. selskabslovens 139. Ændrer generalforsamlingen på et senere tidspunkt retningslinjerne, vil de reviderede retningslinjer tilsvarende uden ugrundet ophold blive offentliggjort på selskabets hjemmeside ( med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har ændret retningslinjerne. Vederlagspolitikken er godkendt på generalforsamlingen den 24. april Sammenhæng mellem vederlagspolitikken og selskabets langsigtede værdiskabelse. Den overordnede målsætning med Columbus vederlagspolitik er at sikre, at Columbus til stadighed kan tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede personer til bestyrelsen og direktionen. Vederlaget skal således i forhold til niveau og sammensætning samlet set være konkurrencedygtigt. Med henblik på at skabe interessesammenfald mellem Columbus aktionærer og bestyrelsen og direktionen for på den måde at tilgodese såvel kort- som langsigtede mål anser Columbus det for formålstjenligt, at der i tillæg til det faste vederlag etableres incitamentsprogrammer med variable vederlagselementer for direktion og bestyrelse i Columbus. Columbus anser endvidere incitamentsprogrammer som en væsentlig konkurrenceparameter, når de bedste ledende personer skal tiltrækkes og fastholdes. Opnåelse af de kortsigtede mål søges tilgodeset via bonusordning eller resultatkontrakter eller evt. øvrige lignende ordninger til direktionen. Opnåelsen af langsigtede mål og skabelsen af interessesammenfald mellem aktionærer og ledelse søges tilgodeset via Page 2 of 6

4 aktiebaserede ordninger til bestyrelsen og aktiebaserede ordninger og andre incitamentsordninger til direktionen. De faste dele af vederlaget skal således ikke være højere, end at der skabes et stærkt incitament til via opnåelsen af de variable dele af vederlaget samlet at nå et højere samlet aflønningsniveau. Columbus vil ved tildelinger af incitamentsbaserede vederlagselementer sikre at der kan kræves hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende viser sig at være fejlagtige. Transparens Vederlag til medlemmerne af Columbus direktion og bestyrelsen følger af årsrapporten. Derudover offentliggøres tildelinger i overensstemmelse med Nasdaqs oplysningsforpligtelser. 2. Vederlag direktionen Vederlagskomponenter og kriterier for valg heraf Direktionen modtager en fast løn efter nærmere aftale. Den faste løn i tillæg til hvilken der kan være aftalt evt. pensionsbidrag, bil, forsikringer og andre medarbejdergoder i sædvanligt omfang i forhold til lokale forhold, skal dække direktionsmedlemmets daglige arbejdsindsats. Herudover tilbydes der efter omstændighederne tillæg eller dækning af méromkostninger i forbindelse med udstationering. Der vil ikke efter denne vederlagspolitiks vedtagelse blive indgået aftaler, hvor den samlede værdi af vederlag for opsigelsesperioden, inkl. fratrædelsesgodtgørelse overstiger to års vederlag inkl. alle vederlagsdele. I tillæg til det faste vederlag kan der gives incitamentsprogrammer, som kan bestå af enhver form for variabel aflønning, herunder forskellige aktiebaserede instrumenter såsom aktieoptioner, warrants og fantomaktier samt ikke-aktiebaserede bonusaftaler, både løbende, enkeltstående og begivenhedsbaserede. Hvorvidt et incitamentsprogram etableres i tillæg til det faste vederlag - og hvilken eller hvilke aftaler der konkret indgås vil bero på, om bestyrelsen i det konkrete tilfælde finder dette hensigtsmæssigt for at kunne opfylde hensynet om at skabe interessesammenfald mellem Columbus ledelse og aktionærer. Herudover vil ledelsens hidtidige og forventede præstation, hensynet til motivation og loyalitet samt selskabets situation og udvikling generelt også spille ind. Bestyrelsen kan ændre eller afvikle ét eller flere incitamentsprogrammer indført i medfør af disse retningslinjer. Ved vurderingen af om dette skal ske, indgår de kriterier, der blev lagt til grund ved programmets etablering. Sådanne ændringer kan dog kun ske inden for rammerne af disse retningslinjer. Page 3 of 6

5 Tidsmæssige frister - optjeningstid Løbetiden af de enkelte incitamentsprogrammer besluttes efter bestyrelsens skøn under afvejning af at incitamentet skal være opnåeligt inden for rimelig tid, men at fastholdelse og loyalitet er væsentlige parametre i selskabets beslutning om tildeling, således at der ikke kun tildeles kortsigtede vederlagsdele, men også langsigtede dele med en optjeningsperiode løbende over 3 år. Aktiebaserede incitamentsprogrammer tildeles som hovedregel med en optjeningsperiode løbende fra 1 til 3 år efter tildeling, således at 1/3 af programmet er optjent og kan udnyttes første år efter tildeling, 1/3 optjenes over 2 år og kan udnyttes 2 år efter tildeling, og den sidste 1/3 optjenes over 3 år, og kan udnyttes efter 3 år. Tildeling og optjening er betinget af fortsat ansættelse. Aktiebaserede instrumenter Den regnskabsmæssige værdi, baseret på black scoles (eller andre metoder til værdiansættelse af aktiebaserede aflønninger), af de aktiebaserede instrumenter, der tildeles inden for et givent regnskabsår, vil for den enkelte direktørs vedkommende kunne andrage op til 50% af dennes faste årsgage. Udnyttelseskursen for aktieinstrumentet kan ikke være mindre end børskursen for selskabets aktier ved tildelingen. Modtageren betaler ikke vederlag for aktieinstrumentet, medmindre bestyrelsen konkret beslutter andet. Den anslåede regnskabsværdi af de aktiebaserede incitamentsprogrammer, der er omfattet af disse retningslinjer, opgøres baseret på en beregning i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Tildelingen kan ske på skattemæssige vilkår, der betyder, at direktørens eller bestyrelsesmedlemmers gevinst beskattes lavere end ellers, mod at selskabet ikke får skattefradrag for omkostningerne knyttet til tildelingen. Skal Columbus som led i et aktiebaseret incitamentsprogram tilvejebringe aktier for at kunne opfylde sine forpligtelser i forbindelse med incitamentsprogrammet, kan sådanne aktier tilvejebringes ved udstedelse af warrants, tilbagekøb af egne aktier samt gennem Columbus eksisterende beholdning af egne aktier. Ikke-aktiebaserede instrumenter Et ikke-aktiebaseret instrument, typisk en bonusordning eller resultatkontrakt, kan have en løbetid på ét eller flere år og/eller være afhængigt af, at en bestemt begivenhed indtræffer vedrørende Columbus. Der kan også være tale om fastholdelsesbonus, loyalitetsbonus eller lignende. Hvorvidt der sker udbetaling af bonus, vil afhænge af, om de betingelser og mål, der på forhånd klart skal være defineret i aftalen, er opnået helt eller delvist. Dette kan dreje sig om personlige mål knyttet til den pågældende ledende medarbejders egen præstation, Columbus resultater, resultater i en eller flere af Columbus forretningsenheder, eller en relevant begivenheds indtræden. For så vidt angår løbende bonusordninger til direktionen vil disse give direktionsmedlemmerne mulighed for at opnå bonus pr. regnskabsår på op til 70 % af direktionsmedlemmernes faste årsgage. Page 4 of 6

6 Efter bestyrelsens skøn vil direktionsmedlemmerne under helt ekstraordinære forhold kunne opnå bonus på yderligere op til 100 % af den faste årsgage. Efter bestyrelsens skøn vil medlemmer af den øverste anmeldte direktion i Columbus A/S endvidere under særlige omstændigheder kunne tildeles loyalitetsbonusaftaler, betinget af en eller flere begivenheders indtræden. Den samlede værdi heraf kan udgøre op til 7 % af selskabets årlige stigning i børsværdi. Sådanne aftaler kan tildeles i tillæg til øvrige incitamentsordninger. 3. Vederlag bestyrelsen Vederlagskomponenter og kriterier for valg heraf Medlemmer af bestyrelsen i Columbus A/S modtager et fast årligt grundvederlag. Bestyrelsens formand modtager et tredobbelt grundvederlag. Formanden for revisionsudvalget modtager et honorar, der er 50% højere end grundvederlaget, og øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtager et honorar, der er 25% højere end grundvederlaget. I tillæg hertil refunderes eventuelle rejseudlæg i forbindelse med bestyrelsens møder. I tillæg hertil kan bestyrelsen tildeles aktiebaserede instrumenter, hvis bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt for at kunne opfylde hensynet om at skabe interessesammenfald mellem Columbus ledelse og aktionærer. Aktiebaserede instrumenter Antallet af de aktiebaserede instrumenter, der tildeles inden for et givent regnskabsår, vil for bestyrelsen kunne andrage op til stk. årligt pr. bestyrelsesmedlem. Aktiebaserede incitamentsprogrammer tildeles som hovedregel med en optjeningsperiode løbende fra 1 til 3 år efter tildeling, således at 1/3 af programmet er optjent og kan udnyttes første år efter tildeling, 1/3 optjenes over 2 år og kan udnyttes 2 år efter tildeling, og den sidste 1/3 optjenes over 3 år og kan udnyttes efter 3 år. Tildeling og optjening er betinget af fortsat virke som bestyrelsesmedlem. Udnyttelseskursen for aktieinstrumentet kan ikke være mindre end børskursen for selskabets aktier ved tildelingen. Modtageren betaler ikke vederlag for aktieinstrumentet, medmindre bestyrelsen konkret beslutter andet. Den anslåede regnskabsværdi af de aktiebaserede incitamentsprogrammer, der er omfattet af disse retningslinjer, opgøres baseret på en beregning i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Tildelingen kan ske på skattemæssige vilkår, der betyder, at bestyrelsesmedlemmers gevinst beskattes lavere end ellers, mod at selskabet ikke får skattefradrag for omkostningerne knyttet til tildelingen. Page 5 of 6

7 Skal Columbus som led i et aktiebaseret incitamentsprogram tilvejebringe aktier for at kunne opfylde sine forpligtelser i forbindelse med incitamentsprogrammet, kan sådanne aktier tilvejebringes ved udstedelse af warrants, tilbagekøb af egne aktier samt gennem Columbus eksisterende beholdning af egne aktier. Page 6 of 6

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016 Retningslinjer for incitamentsaflønning Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 2 Redegørelse for væsentligste overvejelser for retningslinjerne... 2 Formål, værdiskabelse... 2 Tiltrækning og fastholdelse

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Herudover har IC Group A/S vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for selskabets bestyrelse og direktion, jf. nedenfor.

Herudover har IC Group A/S vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for selskabets bestyrelse og direktion, jf. nedenfor. IC GROUP A/S VEDERLAGSPOLITIK 1. Indledning I overensstemmelse med Anbefalingerne for god Selskabsledelse har IC Group A/S' bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion.

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget disse overordnede

Læs mere

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06 1 af 6 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06, ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget denne vederlagspolitik ( Vederlagspolitikken

Læs mere

Aktieselskabet Schouw & Co. Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion

Aktieselskabet Schouw & Co. Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Aktieselskabet Schouw & Co. Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION I AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. 1. Indledning Bestyrelsen i Aktieselskabet Schouw & Co.

Læs mere

Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens, direktionens og medarbejdernes vederlag opfylder disse principper.

Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens, direktionens og medarbejdernes vederlag opfylder disse principper. Politik for vederlag i Nordens Management A/S 1. Generelt Nordens Management A/S lønpolitik er grundlæggende fastlagt med ønsket om, at være en attraktiv og konkurrencedygtig virksomhed, der kan tiltrække

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes den 6. april 2011, kl. 16.30. De under dagsordenens punkt

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling 27. november 2014 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 1. Indledning I overensstemmelse

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06 Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27528406, ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget denne vederlagspolitik ( Vederlagspolitikken )

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Politik for. vederlag

Politik for. vederlag Politik for vederlag (Honorering og aflønning af bestyrelse og ledelse) Godkendelsesdato: 13. april 2018, ordinær generalforsamling Gældende for: Det børsnoterede moderselskab North Media A/S og datterselskaber

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Vederlagsretningslinjer

Vederlagsretningslinjer Vederlagsretningslinjer Vederlagsretningslinjer for bestyrelse og direktion i H. Lundbeck A/S 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 Lov nr. 1089 af 14. september 2015 med ændringer er det en betingelse

Læs mere

VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION [SELSKABETS NAVN]

VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION [SELSKABETS NAVN] VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION [SELSKABETS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 FORMÅL... 3 3 BESTYRELSENS VEDERLAG... 3 3.3 Fast vederlag... 3 3.4 Variabelt vederlag... 3 4 DIREKTIONENS

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK INKLUSIVE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK INKLUSIVE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK INKLUSIVE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING Vejledning om vederlagspolitik, version 3.0, - 29. august 2018 Anbefalinger for god Selskabsledelse, 23. november 2017 Side

Læs mere

Vejledning om vederlagspolitik

Vejledning om vederlagspolitik Vejledning om vederlagspolitik Inklusive retningslinjer for incitamentsaflønning Version 3.0, 29. august 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regulering... 4 3. Vederlagspolitikken... 5 3.1. Fast vederlag...

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Generalforsamlingen godkender retningslinjerne. De nuværende retningslinjer blev godkendt på generalforsamlingen 6. april 2016. OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning FLSmidth & Co. A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning FLSmidth & Co. A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning FLSmidth & Co. A/S 1 Indledning Bestyrelsen for FLSmidth & Co. A/S, CVR-nr. 58 18 09 12 ("selskabet"), har godkendt nærværende overordnede retningslinjer

Læs mere

Vederlagsrapport. Arkil Holding koncernen

Vederlagsrapport. Arkil Holding koncernen Vederlagsrapport 2018 Arkil Holding koncernen INDLEDNING Denne vederlagsrapport er aflagt i overensstemmelse med retningslinjerne i anbefalinger for god selskabsledelse af 23. november 2017. Vederlagsrapporten

Læs mere

GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning

GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning G E N E R E L L E R E TNINGSLI N J E R F O R I N C I T A M E N T S A F L Ø N - N I N G A F L E D E L S E N I H E N H O L D T I L S E L S K A B S L O V E N 1 3 9 GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43)

Læs mere

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Godkendt på generalforsamlingen den 25. marts 2015 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 Lov nr. 322 af 11. april 2011

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Vederlagsretningslinjer

Vederlagsretningslinjer Vederlagsretningslinjer Vederlagsretningslinjer for bestyrelse og direktion i H. Lundbeck A/S Godkendt på ordinær generalforsamling 31. marts 2016 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 Lov nr.

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

DONG ENERGY A/S' VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION

DONG ENERGY A/S' VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION DONG ENERGY A/S' VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Formål og vederlagsprincipper Denne vederlagspolitik beskriver principperne for betaling af vederlag til bestyrelse og direktion. Direktionen

Læs mere

VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSEN, KONCERNLEDELSEN OG LEDENDE MEDARBEJDERE I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSEN, KONCERNLEDELSEN OG LEDENDE MEDARBEJDERE I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Generalforsamlingen godkender vederlagspolitikken. Den nuværende vederlagspolitik blev godkendt af generalforsamlingen 6. april 2016. VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSEN, KONCERNLEDELSEN OG LEDENDE MEDARBEJDERE

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund For at skabe større åbenhed omkring børsnoterede virksomheders incitamentsaflønning af bestyrelses-

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Indledning I henhold til 139 i selskabsloven samt regler og bestemmelser for aktier noteret på Nasdaq OMX skal bestyrelsen

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 har GN Store Nord

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

VEDERLAGSPOLITIK (Vedtaget pr på den ordinære generalforsamling) 1. Indledning 1.1. Denne vederlagspolitik for Bang & Olufsen a/s, CVR-nr.

VEDERLAGSPOLITIK (Vedtaget pr på den ordinære generalforsamling) 1. Indledning 1.1. Denne vederlagspolitik for Bang & Olufsen a/s, CVR-nr. VEDERLAGSPOLITIK (Vedtaget pr. 21.08.2019 på den ordinære generalforsamling) 1. Indledning 1.1. Denne vederlagspolitik for Bang & Olufsen a/s, CVR-nr. 41257911, ( B&O eller Selskabet ) er udarbejdet i

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Vederlagspolitik for Vestas bestyrelse og direktion

Vederlagspolitik for Vestas bestyrelse og direktion Vederlagspolitik for Vestas bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S 1. Vederlagspolitik for Vestas bestyrelse og direktion Introduktion Vederlagspolitikken for Vestas Wind Systems A/S bestyrelse

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 9. april 2019, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion v/peter Albrechtsen, advokat (L) AnsættelsesAdvokater Erfa-gruppe 4 25. maj 2011 Corporate governance - Definition: - Det system, som anvendes

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TK Development A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TK Development A/S Selskabsmeddelelse nr. 7/2018 Side 1 af 4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TK Development A/S TK Development A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ALK-Abelló A/S ledelse

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ALK-Abelló A/S ledelse Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ALK-Abelló A/S ledelse 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 skal bestyrelsen for ALK-Abelló A/S ( ALK ) fastsætte overordnede retningslinjer

Læs mere

DONG Energy A/S. Status på anbefalinger for god selskabsledelse (regnskabsåret )

DONG Energy A/S. Status på anbefalinger for god selskabsledelse (regnskabsåret ) DONG Energy A/S Status på anbefalinger for god selskabsledelse (regnskabsåret 1.1. 31.12.2013) Anbefaling Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139. GN Store Nord A/S (CVR-nr.

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139. GN Store Nord A/S (CVR-nr. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 har GN Store Nord A/S

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 20 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2013 Danske Banks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 11. marts 2019 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2019 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Anbefaling Selskabet Selskabet Selskabet Forklaring på følger del- følger følger følger vist/følger ikke anbefalin-

Anbefaling Selskabet Selskabet Selskabet Forklaring på følger del- følger følger følger vist/følger ikke anbefalin- Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01-01-2018 31-12-2018 Forklaring på / anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Bestyrelsen inviterer hermed til selskabets ordinære generalforsamling torsdag den 24. marts 2011 kl. 16.30 i TAP1, Ny Carlsberg Vej 91, 1799

Bestyrelsen inviterer hermed til selskabets ordinære generalforsamling torsdag den 24. marts 2011 kl. 16.30 i TAP1, Ny Carlsberg Vej 91, 1799 Bestyrelsen inviterer hermed til selskabets ordinære generalforsamling torsdag den 24. marts 2011 kl. 16.30 i TAP1, Ny Carlsberg Vej 91, 1799 København V 2 Ordinær generalforsamling 24. marts 2011 Til

Læs mere

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, Maj 2019

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, Maj 2019 Redegørelse vedrørende erne for god Selskabsledelse, Maj 2019 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. april 2018 31. marts 2019 delvist ikke Forklaring på delvist/ 1. s kommunikation og samspil med

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2015/16 (1. juni maj 2016)

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2015/16 (1. juni maj 2016) Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Meddelelse nr. 7, 2008

Fondsbørsmeddelelse Meddelelse nr. 7, 2008 Fondsbørsmeddelelse 16.04.08 Meddelelse nr. 7, 2008 I forlængelse af den i går fremsendte indkaldelse med dagsorden til Monberg & Thorsen A/S' ordinære generalforsamling 28.04.08 fremsendes hermed bestyrelsens

Læs mere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 Principper for aflønning 3 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 2011 3 Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for direktionen

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance September / v10 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance September / v10 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance September 2017 - / v10 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2016 31.10.2017 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1.

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Flügger group A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse Flügger group A/S er for god selskabsledelse Flügger group A/S Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.05.2018-30.04.2019 Forklaring på / anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Santa Fe Group A/S Regnskabsåret 2016 Skema til redegørelse for Corporate Governance jfr. Årsregnskabsloven 107b

Santa Fe Group A/S Regnskabsåret 2016 Skema til redegørelse for Corporate Governance jfr. Årsregnskabsloven 107b Santa Fe Group A/S Regnskabsåret 2016 Skema til redegørelse for Corporate Governance jfr. Årsregnskabsloven 107b 2. marts 2017 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 2015 Anbefaling Forklaring på /

Læs mere

Vederlagspolitik, herunder retningslinjer for incitamentsaflønning

Vederlagspolitik, herunder retningslinjer for incitamentsaflønning Vederlagspolitik, herunder retningslinjer for incitamentsaflønning GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning GN Store Nord A/S ( GN ) vederlagspolitik ( Vederlagspolitikken ) omfatter retningslinjer

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 1. januar 31. december 2018.

Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 1. januar 31. december 2018. Corporate Governance Højgaard Holding A/S Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 1. januar 31. december 2018. Højgaard Holding A/S

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2015

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2015 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2015 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01-01-2015-31-12-2015. Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen. Anbefaling ikke 1. s kommunikation

Læs mere

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2018

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2018 Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2018 Anbefaling delvist ikke 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Anbefaling Selskabet Selskabet Selskabet Forklaring på følger del- følger følger følger vist/følger ikke anbefalin-

Anbefaling Selskabet Selskabet Selskabet Forklaring på følger del- følger følger følger vist/følger ikke anbefalin- Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.01.2014 31.12.2014 Forklaring på / anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S (CVR-nr.: ) tirsdag den 4. april 2017 kl

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S (CVR-nr.: ) tirsdag den 4. april 2017 kl Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Cvr. nr.: 30731735 Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 14. marts 2017 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 1 Indkaldelse til

Læs mere

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder Kommissionens

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Hovedstadens Letbanes (efterfølgende HL) opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse. Ikke opfyldt

Hovedstadens Letbanes (efterfølgende HL) opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse. Ikke opfyldt Bilag I05-04-03 Interessentskabsmøde nr. 5 12. marts 2019 Hovedstadens Letbanes (efterfølgende HL) opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse Anbefaling 1. Selskabets kommunikation

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning Incitamentsaflønning Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning Af advokatfuldmægtig Mads Dambæk, Plesner og advokatfuldmægtig

Læs mere

Hovedstadens Letbanes (efterfølgende HL) opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse

Hovedstadens Letbanes (efterfølgende HL) opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse Bilag I04-07-03 Interessentskabsmøde nr. 04 8. marts 2018 Hovedstadens Letbanes (efterfølgende HL) opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse Anbefaling Opfyldt Ej opfyldt Ej relevant

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 9. april 2019 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S 6. Vestas internal protocol Introduktion Vederlagspolitikken for Vestas Wind Systems A/S bestyrelse og direktion 1 afspejler aktionærernes

Læs mere

RTX afholder ordinær generalforsamling den 31. januar 2014

RTX afholder ordinær generalforsamling den 31. januar 2014 Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 8. januar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 01/2014 Antal sider: 9 RTX afholder ordinær generalforsamling den 31. januar 2014 Vedlagt

Læs mere

Selskabsmeddelelse 27. februar 2017

Selskabsmeddelelse 27. februar 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3-17 Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse 27. februar 2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S I henhold til vedtægternes 8 og 9 indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger delvist Selskabet følger ikke Ikke relevant for Selskabet 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

BI Erhvervsejendomme A/S Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret

BI Erhvervsejendomme A/S Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret BI Erhvervsejendomme A/S Redegørelse vedrørende erne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 09.04.2018 31.december2018 1 Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger.

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse

Anbefalinger for god selskabsledelse December 2018 Anbefalinger for god selskabsledelse Komiteen for god selskabsledelse har i 2010 udstedt anbefalingerne for god selskabsledelse. I november 2017 blev anbefalingerne senest revideret med implementeringen

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse (Silkeborg IF Invest A/S redegørelse vedr. perioden januar til december 2018)

Redegørelse vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse (Silkeborg IF Invest A/S redegørelse vedr. perioden januar til december 2018) Redegørelse vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse (Silkeborg IF Invest A/S redegørelse vedr. perioden januar til december 2018) 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

for god Skema til redegørelse version af

for god Skema til redegørelse version af Skema til redegørelsee vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere