Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn 0

2 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af plejecentret samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsamlede data. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VURDERING Tilsynets samlede vurdering... 3 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET DATAGRUNDLAG Helhedstilsynet Opfølgning på foregående tilsyn Fysiske rammer Pleje og omsorgsmæssig praksis Hverdagsliv Stikprøve FORMÅL OG METODE Formål Metode Tilsynets tilrettelæggelse Indhold KONTAKTOPLYSNINGER Præsentation af BDO

4 1 VURDERING 1.1 Tilsynets samlede vurdering BDO har på vegne af Varde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Vinkelvejscentret. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og stikprøver i dokumentationen. Det overordnede indtryk af Vinkelvejscentret er, at der er tale om et plejecenter med gode og tilfredsstillende forhold. Dog har gennemgangen af den sundhedsfaglige dokumentation vist, at der er enkelte områder, som er karakteriseret af mangler. Tilsynet giver derfor anledning til enkelte anbefalinger. Disse fremgår af afsnit 1.2. samt af gennemgangen af datamaterialet. På baggrund af helhedstilsynet vurderes det, at man på Vinkelvejscentret arbejder fokuseret på at sikre beboerne en god livskvalitet, idet der er et stort fokus på at sikre en god livskvalitet for beboerne bl.a. ved at sørge for at de føler sig trygge og i trivsel. Tilsynet noterer sig, at Vinkelvejscentret er ved at udarbejde et nyt værdigrundlag, og at der er lagt en procesplan for, hvordan arbejdet skal foregå. Medarbejderne er involveret i processen og anskueliggør på forskelligvis, at værdiarbejdet er vigtigt og har en væsentlig, positiv afsmittende effekt på hverdagens omsorg og pleje. Personalet kan redegøre for deres faglige overvejelser og metoder, der efter tilsynets vurdering er i overensstemmelse med beboernes behov. Dette sammenholdt med beboernes egne beskrivelser og oplevelser giver tilsynet indtryk af, at der er fokus på at skabe god livskvalitet for beboerne. Tilsynet talte med en række beboere som alle tilkendegav, at de følte sig meget trygge og oplevede, at de havde en god hverdag. Dette skyldes ikke mindst den gode omgangstone, og oplevelsen af at blive respekteret i hverdagen. Alle beboerne mener, at de modtager den pleje og omsorg, som de har behov for til at have en god hverdag. I forhold til den skriftlige dokumentation vurdere tilsynet, at der er god sammenhæng mellem visitations afgørelse, de beskrevne problemstillinger og beboerens tilstand. Journal og handleplan indeholder generelt beskrivelser af beboernes problemstillinger og handlinger som er formuleret og beskrevet i et klart og objektivt sprogbrug. Handleplaner fremstår generelt med manglende ajourført og med løbende opfølgning og evaluering. Tilsynet vurderer ligeledes at døgnrytmeplanen fremstår med relevante beskrivelser af de konkrete pleje og omsorgsopgaver. Der er et godt fokus på at inddrage beboerens fysiske og psykiske ressourcer. Emnet indgår som punkt på møderne og indgår som opmærksomhedspunkt i hverdagen. I forhold til beboernes hverdagsliv og aktiviteter er det tilsynets vurdering, at beboerne er relevant beskæftiget med en række meningsfulde aktiviteter. Samtidig er der en god opmærksomhed fra personalets side med hensyn til at gribe øjeblikket og bruge deres indsigt om de enkelte beboere til at skabe meningsfulde samværs og aktivitetsstunder. I den forbindelse fortæller både ledelse og medarbejdere at de har fokus på at stimulere og styrke det sociale samvær mellem beboerne. Tilsynet observerer, at der er en god, omsorgsfuld og respektfuld omgangstone blandt personalet og mellem personale og beboere. Beboerne giver et indtryk af, at de er trygge og trives i hverdagen, ligesom personalet kan redegøre for, hvad der er vigtigt for at beboerne skabes en tryg hverdag. 3

5 Tilsynet vurderer, at personalet har opmærksomhed på hvor i dagligdagen, de kan give beboeren indflydelse og valgmuligheder. For denne målgruppe sker indflydelsen på de små ting i hverdagen, ligesom personalet har observeret, hvad den enkelte beboer trives godt med, hvilket udmøntes i et valg, når det er aktuelt. Med hensyn til de indvendige og udvendige fysiske rammer er det tilsynets vurdering, at disse matcher beboernes behov. Da der er tale om beboere med demensproblematikker, hvor de ydre stimuli skal være nøje afstemt med deres behov, er indretningen tilsvarende enkel. Det er tilsynets vurdering, at personalet kompletterer enkelheden i indretningen gennem deres opmærksomhed på at skabe en hyggelig og hjemlig stemning gennem deres måde at være på og gennem aktiviteter indendørs og på udenoms arealerne. Tilsynet vurderer at der er rent og pænt overalt på plejecentret og i beboernes bolig. På baggrund af stikprøven vurderes det, at plejecentret har følgende mangler: Mål 3. Det tages hånd om potentielle og aktuelle risici hos beboeren. Der mangler konkrete og individuelle beskrivelser af beboerens aktuelle risici i journalen Mål 5. Der foreligger en samlet plan for psykisk pleje og omsorg Der mangler konkrete og individuelle beskrivelser af beboerens behov for psykisk pleje og omsorg Mål 7. Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag og oplever at blive respekteret. Der mangler en beskrivelser af beboernes livshistorie, vaner og ønsker i dokumentationen. 4

6 1.2 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til plejecentrets fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at Vinkelvejscentret hos begge beboere har udarbejdet en handleplan, som beskriver beboerens pleje og omsorgsbehov individuelt og handlings orienteret. 2. Tilsynet bemærker, at Vinkelvejscentret i relation til kompetenceudvikling, arbejder på at alle medarbejdere gennemgår kursus i Demens 1 og 2. aktuelt er man ved at sørge for at alle medarbejdere kommer på Demens 2. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at vinkelvejscentret sikrer, at formål og retning med bestemte handlinger i højere grad bliver beskrevet i plejeplanen. 2. Tilsynet anbefaler, at Vinkelvejscentret igennem undervisning, oplæring og vejledning sikrer, at den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en konkret, individuel og handlingsvejledende beskrivelse af beboerens potentielle risici samt behov for psykisk pleje og omsorg. 3. Tilsynet anbefaler, at Vinkelvejscentret underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i at beskrive og dokumenterer beboernes livshistorie, vaner og ønsker. Anbefaling om påbud Der er ikke fundet anledning til anbefalinger om påbud. 5

7 2 OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET Adresse Vinkelvej 10 Leder Lilli Rasmussen Tilbudstype og juridisk grundlag Plejecenter. Serviceloven 83 og 86 Kommunens kvalitetstandarder og retningslinjer på området. Antal pladser og belægningsgrad 33 pladser, hvoraf en er midlertidig. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn ikke oplyst Målgruppebeskrivelse Ældre beboere fra 60 år og opefter. Beboerne kan derud over have problematikker inden for Synsnedsættelse, Hørenedsættelse, Kommunikationsnedsættelse, Mobilitetsnedsættelse, Angst, Depression, Forandret virkelighedsopfattelse, Demens Kilde: Tilbudsportalen Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af ca. 47 ansatte, der er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedsmedhjælpere Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg kl Deltagere i interviews I interviews i forbindelse med helhedstilsynet deltager Leder, social og sundhedsassistent samt efteruddannelse En medarbejder, SH, gruppe 4, ansat i 14 år En medarbejder, SSA, Gruppe 3, ansat i halvandet år To beboere Derudover taler tilsynet med flere medarbejder og beboere under observation og rundgang. Ved stikprøven er der foretaget gennemgang af faglig dokumentation, interviews samt observationer hos to beboere ud af 32. Tilsynet har i forbindelse med gennemførsel af stikprøven, foretaget interview af to medarbejdere, begge socialog sundhedshjælpere. Tilsynsførende Margit Kure (Manager, sygeplejerske, MHM) Helen Hilario Jønsson (Senior Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) 6

8 3 DATAGRUNDLAG Tilsynet kombinerer to former for tilsyn det helhedsorienterede tilsyn, som afdækker i bredden, og den kontrolorienterede stikprøve, som afdækker i dybden. 3.1 Helhedstilsynet Opfølgning på foregående tilsyn Data Tilsynets vurdering Der har for nylig været embedslægetilsyn, og det oplyses, at man på et kommende ledermøde vil gennemgå, hvad der har været af bemærkninger og anbefalinger. Efterfølgende vil Vinkelvejscentret og de øvrige lave en handleplan for, hvordan de vil følge op. Der udover har der været fødevaretilsyn og brandsyn uden anmærkninger. Der har ikke været klager siden sidste tilsyn. Tværtimod oplyses det, at de får mange gode tilbagemeldinger fra de pårørende, som bemærker at personalet er dygtigt. Tilsynet noterer sig, at Vinkelvejscentret vil gennemgå tilsynsrapporten fra embedslægen på førstkommende møde og i forlængelse af dette lave en handleplan for de områder, der er relevante Fysiske rammer Data Vinkelvejscentret har 32 skærmede boliger til demente, en aflastningsplads og fire daghjemspladser. Huset er opdelt i tre grupper og en daghjemsgruppe. Der er stor have, hvor beboerne frit kan færdes, da haven er skærmet. Boligerne er alle et-rumsboliger. Vinkelvejscentret har ansøgt en fond, og modtaget kr som de bl.a. har anvendt til at oprette en sansehave, en pavillon, installeret en helsegynge og plantet frugttræer. Med henblik på at kvalificere indretningen yderligere er der nedsat en gruppe, som har til opgave at se på, hvordan indretning og udsmykning kan optimeres. I disse overvejelser skal der tages højde for, at flere beboere kan være udadreagerende og ødelægge inventar, ligesom de kan blive forvirrede, hvis der sker for meget. Dette er forklaringen på, at der eksempelsvis ikke er pynt eller hyggekroge på gangene. Tilsynet besøger dagafdelingen, hvor der ikke er udadreagerende beboere. Her er indrettet smagfuldt og hjemligt med ældre, antikke møbler, kakkelsofabord med dug på, broderede puder, lamper af ældre dato, antikke stole med betræk, vitrineskab. Der er blomster og belysning, der hygger. På sofabordet er der et strikketøj og en udklipsbog. Her er hensigten at skabe et hjemligt miljø, som skaber gode minder og får beboerne til at føle sig tilpasse. Tilsynet besøger de øvrige levegrupper, som alle har et større køkken-alrum. I alle grupper er indretningen funktionel om end den bærer præg af, at beboerne ind imellem kan være hårde mod møblementet. Stuerne er enkelt indrettede, da beboerne ikke tåler at blive stimuleret for meget. På én stue har man lige fået nyt bord og har sendt ansøgning om nye hvilestole. Leder oplyser, at nogle beboere er hårde ved møblementet og at de også kan flytte rundt på ting og møbler fra den ene stue til den anden. Beboerne betaler selv deres møbler 7

9 Der er en kraftig belysning på gangarealerne, og hertil forklarer leder, at demente beboere kræver meget mere lys, hvilket har noget at gøre med deres stemning og orienteringsevne. Der er en lyddæmper, som kan tages i brug efter behov. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at de indvendige og udvendige fysiske rammer matcher beboernes behov. Da der er tale om beboere med demensproblematikker, hvor de ydre stimuli skal være nøje afstemt med deres behov, er indretningen enkel. Det er tilsynets vurdering, at personalet er opmærksomme på at skabe en hyggelig og hjemlig stemning gennem deres måde at være på og gennem aktiviteter indendørs og på udenomsarealerne Pleje og omsorgsmæssig praksis Referenceramme, pædagogik/værdigrundlag og metode Data Vinkelvejscentret er ved at evaluere deres tidligere værdigrundlag med henblik på at etablere et nyt. Alle medarbejdere er med i udformningen og til at drøfte og komme med input til, hvilke værdier, principper og retningslinjer, der skal være grundlaget for at skabe et godt liv for beboerne. Værdiarbejdet omhandler foruden afsæt i beboernes behov også personalets kompetencer, kvalifikationer og væremåde. Personalet har positive erfaringer med Marte-Meo metoden og har anvendt denne, når det har været relevant for at forstå en problematik og se personalets handlemuligheder. Der udover er man velfunderet i gerontologi, læren om aldring, og har et godt samarbejde med gerontologisk afdeling. Her drøftes de komplekse sociale, psykologiske og biologiske problemstillinger, som opstår i takt med, at den enkelte beboer bliver ældre. Formålet er at forstå, hvordan årsager, behandling, forebyggelse og rehabilitering kan komme i spil med henblik på at yde en behandling, der modsvarer den enkeltes behov. Da målgruppen er beboere med svære demensproblematikker, arbejdes der efter forskellige sundhedsfaglige metoder, der understøtter den demente beboers ressourcer. Til at styrke og kvalificere dette arbejde har Vinkelvejscentret to demenskonsulenter, som er gode til at drøfte forskellige ideer og problematikker med, og som personalet kan trække på efter behov. Derudover gives der intern undervisning. De to demenskonsulenter står for oplæring og undervisning til nye medarbejdere, ligesom allerede ansatte kan deltage i undervisningen, når det er relevant at få et bruch-up eller blive præsenteret for nye metoder eller viden. Endelig afholdes der møder for de pårørende til demente beboere, som har til formål at vidensdele og skabe forståelse omkring demens. Ind imellem er der brug for særskilt undervisning eller introduktion til plejen af en eller flere beboere. I den forbindelse nævnes det, at personalet har fået undervisning i Huntingtons sygdom med det formål at blive klædt på til opgaven. Leder og personale redegør for, at der var tale om et godt udbytte som levede op til formålet. Tilsynets vurdering Tilsynet noterer sig, at Vinkelvejscentret er ved at udarbejde et nyt værdigrundlag, og at der er lagt en plan for, hvordan arbejdet skal foregå. Medarbejderne er involveret i processen og anskueliggør på forskelligvis, at værdiarbejdet er vigtigt og har en god afsmittende effekt på hverdagens omsorg og pleje. 8

10 Plejeplan Data Tilsynets vurdering Tilsynet gennemser to plejeplaner under tilsynsbesøget. De medarbejdere, som tilsynet taler med er godt informerede om de enkelte beboeres behov og pleje. I nogle plejeplaner kan det observeres at beskrivelserne af hvilke handlinger, der skal foretages, ikke er helt dækkende, ligeledes fremgår det heller ikke hvad årsagen er til en given handling. Et eksempel er, at der i en plejeplan står anført, at en beboer skal hentes til aftensmaden. Det begrundes ikke hvorfor, og det er derfor uvist, om der skal arbejdes på, at beboeren fx selv tager initiativ til det. Andre steder i journalen er det beskrevet, at beboeren selv går hjem i sin bolig. I en anden plejeplan er det beskrevet, at beboeren skal guides, men baggrund, mål og handling er ikke beskrevet yderligere. Tilsynet taler med en medarbejder, der forklarer, at det er fordi vedkommende ikke selv kan finde over på daghjemmet, men at hun kan godt finde hjem. Videre, at når hun selv går derover, så kan hun nemt blive forvirret og vred. Et andet eksempel er, at der står beskrevet kig x 2 nat og lyt ved brevsprækken x 2 om natten, men der fremgår ikke, hvad man skal kigge efter. Den medarbejder, som tilsynet taler med, er ikke helt afklaret med, hvad der skal kigges efter. Medarbejderen er enig i, at flere uddybelser kan være en fordel og tilmed retningsgivende for, hvad formålet er. Flere beboere har en Tilsynet observerer, at der i plejeplanerne er beskrevet en række relevante handlinger der skal foretages, observationer som medarbejderne skal foretage samt mål for den enkelte beboer. Samtidig mangler der beskrivelser af beboerens sygdomsmæssige problemstillinger som fx mangler der beskrivelser af konkrete handlinger i forhold til en beboer med nedsat syn og nedsat hørelse. For nogle beboere vil det være relevant at udarbejde handleplaner, som der følges løbende op på. Et eksempel er, at en beboer er undervægtig, hvor det på det foreliggende ville være relevant at lave en handleplan på, hvor ofte man vejer beboeren og hvilke hensyn og handlinger man foretager med hensyn til hendes ernæring. Den medarbejder som tilsynet tale med er enig i denne betragtning. Tilsynet vurderer, at handleplaner/plejeplaner samlet set er beskrevet tilfredsstillende i et objektivt sprog hvor der tages afsæt i de 11 indsatsområder. Tilsynet observerer at vinkelvejscentret i nogle plejeplaner med fordel kan uddybe baggrund, formål og retning med bestemte handlinger. Dette dels med henblik på, at en afløser forstår opgaven, men dels at vurdere om der er et mål som personalet med fordel kan lave en lille handleplan på. Tilsynet vurdere at beboernes sygdomsmæssige problemstillinger i højere grad skal fremgå af dokumentationen ligesom beboerens livshistorie er relevant at få beskrevet. Tilsynet foreslår, at de fine nuancer, som beskrives af medarbejderne under interviewene, i højere grad bliver beskrevet i handleplan/plejeplan. Dette med henblik på at en afløser ikke i tvivl. Inddragelse af beboernes fysiske og psykiske ressourcer Data Medarbejderne redegør for, hvordan de arbejder med at inddrage beboernes 9

11 fysiske og psykiske ressourcer. På gruppemøder har man rettet opmærksomheden på dette punkt, idet man på baggrund af observationer og snakke med beboerne drøfter, hvad der er ønskeligt og muligt set i forhold til, hvad der vil være hjælpsomt for den enkelte beboer. Der redegøres for hvilke overvejelser, der er i spil, når inddragelse af beboernes ressourcer drøftes, idet handlingen ikke må være på bekostning af noget mindre hjælpsomt. Et eksempel er, at en beboer godt kan barbere sig, men at han efter barbering bliver så træt, så han ikke kan spise mad, samme beboer bor længst væk fra spisestuen. Her er man nødt til at overveje, om det er hjælpsomt for ham at barbere sig eller om barberingen skal foregå på andre tidspunkter end den pågældende beboer er vant til. En anden beboer har længe været passiv og har ønsket at være alene. En medarbejder har dog forsøgt at motivere hende til at deltage i fællesskabet ved at invitere hende ind i stuen til måltider. Dette er lykkedes og det har samtidig vist sig, at hun både får samvær og spiser bedre, når hun er sammen med andre. Andre eksempler gives, hvor personalet i kraft af deres opmærksomhed på emnet, fanger øjeblikket, hvor de ser, at den enkelte beboer kan bruge sine mentale ressourcer og bringes ind i fælleskabet. Hvis der observeres fremskridt eller basis for et egentligt mål, formidles det videre til beboerens kontaktperson, som herefter følger op på det. Tilsynet taler med en beboer, som oplever, at hun klarer det meste selv. Hun fortæller, at hun godt kan lide at stå tidligt op, så det gør hun. Herefter gør hun sit morgentoilette. Hun spiser sammen med de andre og nyder det. Hun finder selv det tøj frem, som hun gerne vil have på. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at Vinkelvejscentret har et godt fokus på at inddrage beboerens fysiske og psykiske ressourcer. Emnet indgår som punkt på møderne og indgår som opmærksomhedspunkt i hverdagen Hverdagsliv Samvær og aktiviteter i hverdagen Data Da tilsynet møder ind er beboerne i den ene gruppe samlet og hygger sig. De er i gang med forskellige aktiviteter. En ny indflyttet beboer lægger viskestykker fint sammen. Andre beboere sidder ned og er beskæftiget med andre sysler. I de andre grupper er beboerne også i færd med at følge et dagsprogram. Om eftermiddagen samles en gruppe beboere - de der kan og for hvem det er hjælpsomt - sammen med personalet til eftermiddagshygge. Samtidig sker der udskiftning i personalegruppen fra dag til aftenvagt. Dette personaleskift opleves ikke som en forstyrrelse, så længe beboerne sidder samlet og hygger sig Ved indflytningssamtalen drøftes beboerens interesser og behov for aktiviteter. I de efterfølgende snakke følges der op på, om hverdagen og de aktiviteter, som beboeren tilbydes, er tilfredsstillende. Aktiviteter og arrangementer planlægges måned for måned, og månedens aktiviteter er ophængt. Heraf ses det, at der er faste aktiviteter som gymnastik og sang, gudstjeneste og nogle kommer og spiller musik. Hver torsdag kommer skubbeholdet, som er et hold frivillige der går ture med beboere, der sidder i kørestol. Denne ordning opleves som fantastisk god for alle parter. Derudover er personalet opmærksomme på dagligdagens små aktiviteter som at læse avis, læse dameblad, se fjernsyn, gå en tur, spille bold som en medarbejder beskriver det at finde de små øjeblikke der giver velvære og 10

12 tilfredshed. De beboere som tilsynet taler med giver udtryk for tilfredshed. En beboer fortæller, at hun sagtens kan få sin dag til at gå; bl.a. kan hun godt lide at gå ture sammen med personalet. Hun husker ikke, om hun er med til sang, men på spørgsmålet om, der er aktiviteter hun kunne tænke sig blev iværksat, siger hun nej, nej, jeg har lavet nok og jeg har ikke brug for mere. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at beboerne er relevant beskæftiget med en række meningsfulde aktiviteter. Samtidig er der en god opmærksomhed fra personalets side med hensyn til at gribe øjeblikket og bruge deres indsigt om de enkelte beboere til at skabe meningsfulde samværs og aktivitetsstunder. Kost og drikke Data Der er fokus på, at beboerne får en ernæringsrigtig kost, herunder at den for nogle skal være fedtreducerende og for andre det modsatte. Det er altid muligt, så længe det ikke er til skade for beboeren, at få ekstra mad. Det er personalets indtryk og overbevisning, at beboerne får den mad de kan lide, hvilket betyder god gammeldags mad. Nogle beboere spiser for sig selv, da de på grund af deres demens har brug for ro. Hos nogle sidder en medarbejder ved siden af for at hjælpe beboeren. Andre spiser i fællesskabet og har glæde af samværet. Flere af disse spiser mere end hvis de sidder alene. Beboeren er ikke selv med til at lave maden eller at smøre deres smørrebrød. Adspurgt er det efter en medarbejders udsagn muligt, at nogle beboere kunne have glæde af at deltage i madlavningen. En mulighed kunne være at servere et fad med pålæg og et fad med brød til de beboere, der kunne have glæde af det. Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at beboerne får tilbudt en ernæringsrigtig kost, som desuden er afstemt med beboerens præferencer. Tilsynet anbefaler, at Vinkelvejscentret drøfter muligheden for at enkelte beboere deltager i madlavningen fx ved at smøre deres frokost. Indflydelse og medbestemmelse Data Personalet redegør for, at der for denne målgruppe er tale om indflydelse og medbestemmelse på de små ting i dagligdagen. Nogle bliver forvirrede, hvis der er for megen snak om valgmuligheder. I stedet kan de få vist to kjoler, og de kan vælge den ene, som de har lyst at få på denne dag. Indflydelsen gør sig desuden gældende ved, at personalet har observeret beboerens præferencer; som fx hvornår beboeren har det bedst med at stå op, komme i seng, hvad beboeren godt kan lide at spise etc. Ind imellem er der beboere, som ikke ønsker at stå op. Personalet er her opmærksomt på, om der er grund til at motivere beboeren for at stå op, eller om beboeren simpelt hen har brug for at sove lidt længere den dag. Beboerne deltager ikke i menuplanlægning, da det for de flestes vedkommende vil virke mere forvirrende end godt er, oplyser en medarbejder. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at personalet har opmærksomhed på, hvor i dagligdagen de kan give beboeren indflydelse og valgmuligheder. For denne målgruppe sker indflydelsen på de små ting i hverdagen, ligesom personalet har observeret, hvad den enkelte beboer trives godt med, hvilket udmøntes i et valg, når det er aktuelt. 11

13 Kommunikation, omgangsform og sprogbrug Data Tilsynet observerer, at der er en god omgangstone og omgangsform imellem personalet og mellem personalet og beboerne. Den er præget af respekt og forståelse for, hvad den enkelte beboer formår at forstå. Nogle kan have glæde af humor og for andre er en mere støttende og omsorgsfuld kommunikation værdifuld. Personalet fortæller, at de bruger beboerens sprogbrug, hvis det er hensigtsmæssigt, selvom det kan være lidt grænseoverskridende til en start. Et eksempel er en beboer, som skal ud at skide, når han skal på toilettet. Samme sprogbrug anvender personalet til ham. Tilsynets vurdering Tilsynet observerer, at der er en god, omsorgsfuld og respektfuld omgangstone blandt personalet og mellem personale og beboere. Tryghed og trivsel Data Det er meget vigtigt og især for demente beboere at der er en god stemning. Derfor er det vigtigt, siger personalet, at kollegaerne har det godt sammen og at de kan rumme hinanden - for det smitter. På Vinkelvejscentret har man et godt kollegialt samarbejde, en god omgangsform og god humor, som gør at beboerne trives og er trygge, siger personalet. Med hensyn til beboerens trivsel er man opmærksom på, hvem der har godt af at sidde ved siden af hinanden og hvem, der ikke kan tåle bestemte stimuli fra andre og her kan de sidde med ryggen mod hinanden. Personalet redegør på forskellig vis for, hvordan de drager omsorg for beboernes livskvalitet. Der redegøres for, at man ser på det enkelte menneske, hvad den enkelte har af livshistorie, hvilke aktiviteter beboeren vil have glæde af at være med til, hvilke sociale relationer beboeren har glæde af i samværet med de øvrige beboere. Livshistorierne er vigtige for at kunne tale med beboeren om forhold og emner, som man ved interesserer den enkelte. Dette er med til at give beboerne en værdighed og respekt. Fotos, billeder, historier, at bruge samme sprog og ordvalg som beboeren, at se gamle yndlingsfilm- er væsentlige elementer i bestræbelserne på at styrke den enkelte beboers livskvalitet. Én beboer har fx boet på en gård og her kigges der ofte i billedbøger med landbrugsmaskiner og man har små snakke om livet på en gård. Leder fortæller, at arbejdet med livskvalitet udspringer bl.a. ved at tage udgangspunkt i deres livshistorie, hvorefter det er personalets opgave at skabe en hverdag, som er så tæt som muligt på den normale hverdag, de har haft. Personalet gør meget ud af, at beboerne ser noble og pæne ud i påklædning, og at håret er sat. Det er også vigtigt at tale meget med beboerne, at give dem knus og kram det skal man kunne som medarbejder for at være her, fortæller leder, for beboerne smelter helt ved sådan et knus. Flere beboere udtaler til tilsynet, at de har det godt. De kan ikke forestille sig et bedre sted at være. En beboer siger, at hun er glad for sin hverdag og at hun sagtens kan få sin dag til at gå med de aktiviteter der er på Vinkelvejscentret. Opstår der tegn på uro eller uenighed går personalet ind og mægler mellem beboerne. Nogle beboere har forståelser på niveau med en 0-3 årig eller 3-5 årig og derfor går personalet ind og konfliktløser på dette niveau. Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at beboerne er trygge og trives i hverdagen, ligesom personalet kan redegøre for, hvad der er vigtigt for at beboerne skabes en tryg 12

14 hverdag. Tilsynet vurderer ligeledes at der er et stort fokus på at sikre en god livskvalitet for beboerne bl.a. ved at sørge for at de føler sig trygge og i trivsel. 13

15 3.2 Stikprøve På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Der er foretaget stikprøve hos to beboere. Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 til serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder Mål 1. Der foreligger en skriftlig afgørelse i forhold til beboerens behov for hjælp til pleje og omsorg Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Hos begge beboere indeholder dokumentation en beskrivelse af beboerens problemstillinger. Begge dokumentationer indeholder et overordnet resume og anamnese. I en dokumentation er journalen ikke udfyldt i forhold til livshistorie. Observation x Hos begge beboer observerer tilsynet sammenhæng mellem beboerens tilstand og visitationens afgørelse. Beboer x Ingen af de to beboere kan med baggrund i deres demenssygdom svare relevant på spørgsmålet Medarbejder x Begge medarbejdere kan redegøre for beboerens bevilling og problemstillinger. Personlig pleje - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 2. Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen Ja Nej Bemærkninger Dokumentation (1) Dokumentation (2) x x Begge handleplaner indeholder en aktuel beskrivelse af beboerens problemstillinger og behovet for pleje og omsorg Begge handleplaner indeholder konkrete og individuelle beskrivelser af beboerens behov for pleje og omsorg. En handleplan indeholder ikke en konkrete og individuelle beskrivelser af beboerens behov for pleje og omsorg i forhold til hjælp til bad. Begge handleplaner beskriver kig to gange om natten uden nærmere at præcisere behovet. Observation x Tilsynet observerer sammenhæng mellem de beskrevne plejeopgaver og beboerens tilstand. Beboer x Begge beboer tilkendegiver, at de får den hjælp, de har behov for. Medarbejder x Begge medarbejdere kan på en faglig måde beskrive beboerens behov for hjælp. Em medarbejder fortæller, at beboer kan være meget forvirret om morgenen og her derfor behov for ekstra støtte. 14

16 Mål 3. Der tages hånd om potentielle og aktuelle risici hos beboeren (fysisk og socialt) Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Ingen handleplaner indeholder beskrivelser af relevante potentielle risici hos den enkelte beboer fx i forbindelse med ernæring, svimmelhed og nedsat syn. Observation x Beboer x En beboer kan tilkendegive, at der tages hånd om de sundhedsmæssige problemstillinger En beboer kan med baggrund i sin demenssygdom ikke svare relevant på spørgsmålet Medarbejder x Begge medarbejdere kan fortæller om særlige indsatser vedrørende relevante risici i forhold til beboerens situation. Aktivitet og træning - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 86 samt kommunens kvalitetsstandarder. Mål 4. Der foreligger en beskrivelse af beboerens ressourcer og hvordan de inddrages og anvendes i hverdagen Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Begge handleplaner indeholder beskrivelse af, hvordan beboerens ressourcer inddrages i den personlige pleje fx behov for tæt støtte og igangsætning. Observation x Tilsynet observerer sammenhæng mellem de beskrevne opgaver og beboerens tilstand. Beboer x En beboer tilkendegiver at anvende sine ressourcer i dagligdagen En beboer kan med baggrund i sin demenssygdom ikke svare relevant på spørgsmålet Medarbejder x Begge medarbejdere kan på en fyldestgørende måde redegøre for hvilke ressourcer, beboeren har, og hvordan de udnyttes i forhold til hverdagen. En medarbejder fortæller, at beboer ikke ønsker at deltage i sang og gymnastik, men ofte læser. Psykisk pleje og omsorg - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 83 og 86 samt kommunens kvalitetsstandarder. Mål 5. Der foreligger en samlet plan for psykisk pleje og omsorg Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Ingen af de to handleplaner indeholder en beskrivelse af beboerens behov for psykisk pleje og omsorg, fx en beboer, som bliver utryg, og en beboer, som kan blive vred. Observation x Beboer x Begge beboere tilkendegiver, at de er rigtige glade for at bo på Vinkelvejscentret. 15

17 Medarbejder x Begge medarbejdere kan på en faglig og fyldestgørende måde redegøre for den psykiske pleje og omsorgsindsats. En medarbejder fortæller, at beboeren tidligere kunne være verbalt grov overfor medarbejderne. Demenskonsulenten vurderede, at det var i orden, at medarbejderne konfronterede beboeren i situationen. Det er nu sjældent, at beboeren optræder på en verbalt grov måde. Praktisk hjælp - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til 83. Mål 6. Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Hos begge beboere foreligger der en generel rengøringsplan. I begge boliger hænger der en rengøringsplan på indersiden af skabet med dato afkrydsning og initialer. Observation x Tilsynet observerer, at begge boliger fremtræder rene og pæne. Beboer x En beboer tilkendegiver at være tilfreds med hjemmets renholdelse. Medarbejder x Begge medarbejdere kan fortælle om særlige indsatser vedrørende hygiejniske risikofaktorer hos beboerne. Hverdag på plejehjemmet. Mål 7. Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag og oplever at blive respekteret Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Ingen handleplan indeholder en beskrivelse af beboerens livshistorie vaner og ønsker. Beboer (1) x Begge beboere tilkendegiver, at de føler sig rigtig godt tilpas på Vinkelvejscentret Beboer (2) x Begge beboere tilkendegiver, at der er en respektfuld tiltaleform samt respekt for deres levevis. Medarbejder (1) Medarbejder (2) x x Begge medarbejdere kan fortælle om handlinger til at sikre beboeren en god hverdag. Begge medarbejdere kan fortælle om handlinger, som sikrer respekt for beboeren. 16

18 4 FORMÅL OG METODE 4.1 Formål I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at beboerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den plejeog omsorgsmæssige praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte plejecenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Varde Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem beboernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen 17

19 garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 Tilsynets tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 Indhold BDO s tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn på plejecentre i Varde Kommune indeholder både en helhedsorienteret, dialogbaseret del og en dybdegående, stikprøvebaseret del. Samlet set afdækker tilsynet de områder, som fremgår af nedenstående boks. Omsorgs- og plejemæssige praksis Det skriftlige grundlag for ydelsen Personlig pleje Praktisk hjælp Vedligeholdelse af fysiske og mentale færdigheder Inddragelse af beboernes fysiske og psykiske ressourcer Indflydelse og medbestemmelse Kommunikation Tryghed og trivsel Livskvalitet Organisatoriske og personalemæssige forhold Referenceramme og metode Øvrige Opfølgning på forgående tilsyn Fysiske rammer Rengøringsstandard Samvær og aktiviteter i hverdagen Kost og drikke 18

20 5 KONTAKTOPLYSNINGER Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 19

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Møllegården Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby Taarbæk Kommune WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af plejecentret samt udviklingspunkter,

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Ældre og Sundhed Sandby Ældrecenter Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget. Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsaxe Kommune. Plejehjemmet Hareskovbo

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsaxe Kommune. Plejehjemmet Hareskovbo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsae Kommune Plejehjemmet Hareskovbo Uanmeldt tilsyn måned 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Opsamling... 5 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Center for Social og Sundhed Plejecenter Lundehaven

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Center for Social og Sundhed Plejecenter Lundehaven Tilsynsrapport Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Plejecenter Lundehaven Uanmeldt helhedstilsyn Februar 2016 INDHOLD 1. Vurdering 3 1.1 samlede 3 1.2 anbefalinger 3 2. Oplysninger om Plejecenter

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave 1. Om boenheden Boenhed Plejehjemmet Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 15.november

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Varde Kommune

Tilsynsrapport. Varde Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Tistruplund Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Demenscenter Borrebakken

Demenscenter Borrebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport April 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Demenscenter Borrebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere