Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s."

Transkript

1 Fagligt No. 4 November 2005 Alternativ Vi venter på dommen s. 3 Vind et hotelophold s. 5 En kølemontørs kølige oplevelse s. 7

2 Idégrundlag... er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ej heller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. Dom i Højesteret: Overenskomst gælder alle ansatte I har vi aldrig været i tvivl om, hvordan aftaleretten skal fortolkes. Førende juraeksperter på arbejdsmarkedsområdet har for længst fastslået, at kollektive overenskomster inden for samme fagområde og virksomhed gælder alle ansatte, uanset hvilken fagforening man er medlem af. Men derfor er det naturligvis glædeligt, at Højesteret for nylig i en konkret sag har stadfæstet dette princip. Sagen, som Kristelig Fagforening har ført på vegne af et medlem, drejer sig om Tonny Larsen, som blev ansat ved Skagens Jernstøberi i Aalbæk i Dansk Industri har ført sagen på vegne af virksomheden. I forbindelse med at virksomheden fik ny ejer, blev der den 18. april 2000 indgået en tiltrædelsesoverenskomst mellem SiD og virksomheden, hvorved firmaet tiltrådte Industriens Overenskomst, hvori man henviser til Hovedaftalen mellem LO og DA. I oktober 2001 blev manden afskediget med en begrundelse, som sigtede til, at han havde haft for stort sygefravær. Herefter krævede manden en godtgørelse, idet han mente, at afskedigelsen var usaglig, hvilket blev afvist af virksomheden. Spørgsmålet var nu, om han var omfattet af overenskomsten og hermed Hovedaftalens beskyttelse mod usaglig fyring, selvom han ikke var medlem af SiD. Mærkværdigt nok fandt Byretten og Landsretten frem til, at den opsagte ikke var omfattet af overenskomsten og dermed Hovedaftalen, hvorfor han ikke havde krav på en beskyttelse mod usaglig opsigelse. Med stemmerne 4-1 var Højesteret klar i mælet og udtalte bl.a., at tiltrædelsesoverenskomsten ligesom Industriens Overenskomst forpligter virksomheden til at anvende overenskomstvilkårene både over for medlemmer af SiD og over for udenforstående ansatte. Afskedigelsen blev herefter fundet usaglig, og manden fik kr. i godtgørelse. En enkelt dommer i Højesteret fandt, at manden ikke var omfattet af Hovedaftalen, og at virksomheden derfor skulle frifindes. Så med Højesterets ord kan vi hermed fastslå, at hvis en arbejdsgiver regulerer løn og arbejdsvilkår efter en overenskomst, gælder den alle ansatte, der naturligt hører under overenskomstens dækningsområde, uanset hvilken fagforening, de er medlem af, og uanset om den enkelte ansatte har fået en ansættelseskontrakt. MS Sekretariatet: Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Giro Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Træffes bedst ma. til fre Tlf Fax mail: Udgiver: Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Tlf mail: Redaktion: Morten Sørensen (ansvar) Kirkeholtvej 4, Løgten 8541 Skødstrup Tlf Mobil mail: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Arnfred Weber Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 2

3 Vi venter på dommen Fra v. Morten Sørensen, advokat Eigil Lego Andersen og formand for DFF Jørgen Mikkelsen 22. juni var der en mundtlig høring i s sag om eksklusivaftaler ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Vores advokat lavede en glimrende fremlæggelse af sagen, og staten gjorde sit for at forsvare eksklusivaftalerne. Nu venter vi på dommen. Sagen kort Sagen om eksklusivaftaler ved Menneskerettighedsdomstolen begyndte i 1996, hvor Morten Sørensen, (21 år dengang), blev fyret fra et sommerferiejob på COOP s centrallager i Århus. Morten blev fyret, da han ikke ville være medlem af SiD. Dels af politiske årsager og dels fordi, det ikke var et rigtigt fagforeningsmedlemskab, der fra lønnen blev trukket 40 kr. pr. dag til. I stedet for SiD meldte Morten sig ind i og blev fyret. Sagen blev indbragt for domstolene med påstand om, at eksklusivaftaler strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som i 1992 blev en del af dansk lov. Eksklusivaftaler er lovlige ifølge gældende dansk lov, og DFF tabte sagen i Vestre Landsret i november 1998 og i Højesteret i juni Da alle nationale muligheder hermed var opbrugt, blev sagen indbragt for Menneskerettighedsdomstolen i oktober I marts 2003 slap sagen gennem nåleøjet og blev erklæret egnet til behandling. 9 ud af 10 sager afvises som åbenbar grundløse. I oktober 2004 bestemte domstolen sig for, at sagen, som den første danske nogensinde, skulle starte direkte for Storkammeret i domstolen. 22. juni var der mundtlig høring i sagen om eksklusivaftaler, som DFF fører ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. En mundtlig høring er at sammenligne med et retsmøde i Danmark. Som omtalt i sidste nummer havde domstolen pålagt DFF at fremlægge sagen sammen med en lignende sag fra Kristelig Fagforening. Til dette formål blev advokat, dr.jur. Eigil Lego Andersen valgt. Vi venter nu på dommen, som vil blive afsagt via en telefax til vores advokat. Vi havde egentlig forventet, at dommen var blevet afsagt; men i stedet venter vi dommen hvert øjeblik. Domstolen vil senest 14 dage inden melde dato og klokkeslæt for domsafsigelsen. Til høringen havde Eigil Lego Andersen først 40 minutter til at argumentere for, at eksklusivaftaler er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvilket han gjorde på glimrende vis. Ud fra præmisserne i tidligere domme argumenterede han for, at eksklusivaftalerne er et indgreb i foreningsfriheden og dermed i strid med artikel 11 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der blev lagt vægt på, at eksklusivaftaler er tvang, da det kan få store konsekvenser for en lønmodtager at melde sig ud af en fagforening. Det er selve levebrødet, man bliver truet på. Der blev også lagt vægt på, at LOfagforeningerne er politiske organisationer, og at man som medlem derfor - frameldingskupon eller ej - tvinges til at støtte en bestemt politisk ide. Statens repræsentant, Peter Taksøe-Jensen, havde primært to argumenter for at domstolen ikke skulle give os medhold. Dels argumenterede han for, at man bare kan finde et andet job, hvis man er utilfreds med eksklusivaftalen, og dels argumenterede han for, at eksklusivaftaler har meget stor betydning i Danmark, og derfor skal domstolen blande sig udenom - det er et indre dansk anliggende. Statens repræsentant gjorde ikke så meget ud af de tidligere domme. Fra DFF s side fandt vi statens forsvar lidt tyndt, men LO og 3F, som overværede sagen, var godt tilfreds med statens forsvar. Efter statens 40 minutter var der spørgsmål fra de 17 dommere. Der blev stillet 3 spørgsmål. Den danske dommer ville vide, hvor udbredt eksklusivaftaler er på gartnerområdet i Danmark. (De kristeliges sag omhandler en gartner.) Dette er der senere blevet lavet en skriftlig redegørelse om. Den irske dommer ville vide, om det kunne være rigtigt, at lønmodtagere ikke slipper billigere i kontingent ved at indsende en frameldingskupon, og hvis det var rigtigt forstået, ville han vide, hvad kuponen så var værd. Et spørgsmål der endnu en gang gav vores advokat lejlighed til at pointere, at en medlemskab af en fagforening er et medlemskab af en politisk forening. Det tredje men uvæsentlige spørgsmål blev stillet af den russiske reservedommer. Efter spørgsmålene havde Eigil Lego Andersen 10 minutters replik. Her påpegede han, at uanset om lønmodtagere kunne finde et andet job eller ej, er tvangen urimelig, bl.a. fordi det er en meget fundamental del af tilværelsen at have et job, og derfor skal man ikke afskæres fra en del af arbejdsmarkedet pga. sine (fag)politiske holdninger. Til sidst havde statens repræsentant 10 minutter. Efter godt og vel 2 timer var mødet slut. Fra v. advokat Carsten Munk-Hansen, Morten Sørensen og Jens Paulsen Stor interesse for sagen I dagene omkring den mundtlige høring var der stor interesse om sagen. Der blev bragt indslag i radio og tv, og de landsdækkende aviser skrev også om sagen. Også fra udlandet var der interesse for sagen. Alle tilhørerpladser i salen var optaget under høringen. Udover en delegation fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, var det mest udenlandske observatører, der overværede sagen. Flere af Europarådets medlemsstater var til stede - heriblandt Tyrkiet, som Danmark flere gange har trukket for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 3

4 Nyt fra sagsmappen af Jørgen Mikkelsen I vort januar nummer af Fagligt Alternativ beskrev vi et længere sagsforløb omkring JK Service og Montage og vort medlem Torben Pihl Jensen. Først blev han i strid med ansættelsesaftalen afskediget med dags varsel. Vi fik ændret denne Torben Pihl Jensen beslutning, så Torben fik sine retsmæssige 14 dages løn. Herefter var der problemer med feriepenge. Efter et langt tovtrækkeri lykkedes det os at få pengene; men da vi nåede til næste kvartal, kom pengene igen ikke, og vores advokat var nødt til at indstævne JK Service og Montage for bare kr. I mellemtiden var firmaet gået konkurs, og vi måtte herefter begære pengene fra Lønmodtagernes Garantifond. Vort medlem har netop modtaget kr Et, for vort medlem urimeligt langt, sejt træk har endelig fundet sin afslutning. Sådan kan arbejdslivet også være. Feriepenge i Grønland Et af vore medlemmer havde været ansat i et tidsbegrænset ansættelsesforhold som kok hos Polar Logistics Group. Et dansk firma som har aktiviteter i Østgrønland. Af den noget særprægede og efter vor opfattelse ringe ansættelsesaftale fremgår det, at der ikke ydes feriepenge. Ferieloven gælder som udgangspunkt kun for arbejde udført i Danmark. Grønland og Færøerne anses for udland i relation til ferieloven. I ansættelsesaftalen står der, at ansættelsen er omfattet af dansk lovgivning; men straks i næste linje står der, at ansættelsesforholdet ikke er omfattet af Ferieloven. Hos Polar Logistik Group troede man, at man med denne bestemmelse havde sikret sig mod at skulle betale feriepenge. Imidlertid har man i det grønlandske Landsting vedtaget en ferielov for Grønland. Loven trådte i kraft 1. januar I Grønlands Landsting er man åbenbart godt klar over, at der findes mange mærkværdige aftaler omkring ferie i Grønland. Derfor har man i loven indført en bestemmelse i 22: Enhver aftale, hvorved der gives afkald på feriegodtgørelse, er ugyldig. Mere klart kan det ikke siges. Efter at være blevet gjort bekendt med ansættelsesaftalens ulovlige aftale om ferie og stillet over for vort betalingskrav og trussel om sagsanlæg valgte Polar Logistic Group at udbetale vort medlem sine feriepenge i alt 7255,05 kr. 4 Pas på, når du rejser ud Sørg for at aftalerne er i orden! Et af vore medlemmer blev af AF Esbjerg anvist arbejde hos Atcon i Hedensted som elektriker. Det viste sig, at jobbet bestod i, at vort medlem skulle sendes til Norge og arbejde der på et projekt for firmaet. Det skulle gå stærkt med at komme af sted, hvorfor lederen mødte op på vort medlems bopæl med et rejseforskud. Der blev mundtligt aftalt løn og en efterfølgende ansættelseskontrakt. Allerede efter ankomsten til Norge begyndte der blandt de ansatte at cirkulere rygter om, at man ikke skulle regne med nogen ansættelsesaftale, og at der slet ikke var afsat penge nok til kost. Vort medlem beslutter nu sammen med en af de øvrige ansatte at rejse hjem; men han bliver overtalt til at blive med løfte om væsentlig højere timebetaling, en god cafeteriaordning og en ansættelsesaftale. Men ak! På ny blev løfterne brudt. Der kom ingen ansættelsesaftale, og lønnen udeblev. Herefter iværksatte folkene en kraftigt forlænget kaffepause. Efter denne kaffepause blev lønnen delvist udbetalt med løfte om endelig afregning senere. Heller ikke denne aftale blev overholdt, hvorfor vores medlem rejser hjem fra Norge og fremsender bilag for rejse og kost til arbejdsgiveren. Han hører herefter ikke mere fra firmaet og har stadig ikke fået en skriftlig bekræftelse/ansættelseskontrakt. Herefter går vi ind i sagen, som er vanskelig, da intet et skrevet ned. Vi kontakter telefonisk firmaet. Her bekræfter en mand, at man er bagud med afregningerne, og at pengene er på vej. Der afgives et direkte løfte til os om, at pengene er til disposition på vort medlems konto den 19. september. Han undskylder meget over for os og udtaler direkte, at vort medlem er blevet dårligt behandlet af Atcon, og at han har en undskyldning til gode. Utroværdighed hos Atcon fortsætter herefter som vanligt, idet der ikke kommer nogen penge. Heller ikke efter skriftligt krav sker der noget, og derfor har vi nu bedt vores advokat om at inddrive pengene. Et mundheld siger: Hellere komme galt af sted end slet ikke komme af sted. I dette eksempel gik alt galt. Vort medlem var blevet anvist til jobbet af AF, og det hele skulle gå stærkt, og derfor nåede han ikke at tage med på råd. Inden afrejse skal man nemlig sørge for at få en underskrevet ansættelsesaftale. I det hele taget skal man ikke begynde på et arbejde, førend man har en ansættelseskontrakt i hånden. Et krav man roligt kan stille, uden at det får konsekvenser for ens dagpenge. Vi kan kun endnu en gang opfordre til, at du kontakter os, inden du begynder i et ansættelsesforhold. Send din ansættelsesaftale til vurdering hos os. Vi er her for at hjælpe dig. Deltidsraskmelding I forrige nummer af Fagligt Alternativ skrev vi om en ny lov om deltidsraskmelding. For at gøre det lettere for langtidssyge at komme tilbage i arbejde giver en ny lov mulighed for at starte op på deltid og gradvis øge timetallet. Altså en deltidsraskmelding. FA hilste loven velkommen, men var samtidig bekymret, for hvis man kun er rask på deltid, så er man ikke til fuld rådighed for arbejdsmarkedet med risiko for konsekvenser i tilfælde af ledighed. Denne bekymring er desværre blevet til virkelighed. En ung mand fra Kolding fulgte politikernes ønske og meldte sig delvis rask efter en længere sygdomsperiode grundet en arbejdsskade. Kort efter blev han afskediget, og så begyndte problemerne. For som deltidsrask var han hverken syg eller rask. Da han ikke var rask, kunne han ikke få dagpenge, og sygedagpenge kunne han ikke få for de timer, hvor han var rask. Prisen for at følge lovens intentioner blev derfor, at han nu skal klare sig for reducerede sygedagpenge. Eksemplet viser, at man skal være meget varsom med at melde sig rask på deltid, og derfor bør du kontakte sekretariatet, hvis du er i en situation, hvor du overvejer at melde dig rask på deltid. Nyt fra sekretariatet Husk at melde flytning! Vi får dagligt en del returpost, der ikke kunne afleveres på grund af flytning. Ofte skal der et større detektivarbejde i gang for at finde frem til den nye adresse. Betænk os derfor med et flyttekort, når du skifter adresse. Glem alt om gebyrer og lange køer på posthuset! Tilmeld din kontingentbetaling til Betalingsservice - så sparer du gebyrer for at betale girokortet på posthuset eller netbank. Samtidig er du sikker på, at dit kontingent bliver betalt rettidigt. På vores hjemmeside, kan du gratis tilmelde din betaling til Betalingsservice. Kontakt sekretariatet på tlf , hvis du har brug for hjælp.

5 Vind et gavekort til et hotelophold - værdi kr. - på 5 minutter For at kunne yde den bedste service til vores medlemmer er det vigtigt for at have opdaterede oplysninger vedr. dit arbejde. Især som tværfaglig organisation betyder det meget for os at kende vore medlemmer. Hjælp os med at ajourføre dine data og deltag i lodtrækningen om et gavekort på kr. til Comwell Danmark. Med et gavekort til Comwell Danmark kan du nyde et ophold med mad og drikke på et af Comwells 7 hyggelige og moderne hoteller i Danmark. Der kan frit vælges mellem alle Comwells tilbud, som f.eks. weekend med musik og dans eller kulturweekend. Se mere på Udfyld skemaet herunder (eller en kopi) og indsend det til, Danmarksgade 16, 9000 Aalborg, eller gå ind på og udfyld det online. Du udfylder skemaet online ved at indtaste dit medlemsnummer, som du finder i adressefeltet på bagsiden af dette blad. Endelig kan du også indsende informationerne pr. fax eller i en til adressen Lodtrækningen finder sted mandag den 19. december kl , så ønsker du at deltage i denne, skal vi have din besvarelse inden da. Der gøres opmærksom på, at ansatte i DFF og deres familier ikke kan deltage samt at gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter. Medlemsnr. Navn Tlf. privat Mobil-nr. Tlf. arbejde SPØRGESKEMA Stilling Adresse P.nr./by Arbejdsgiver Adresse P.nr./by Er du medlem af en a-kasse? Ja Nej Hvis ja, hvilken? Ønsker du overflytning til Danmarks billigste tværfaglige a-kasse til kun 352 kr. md? Ja Nej (Udfyldes ikke, hvis du allerede er medlem af STA) Hvad synes du om vort fagblad»fagligt ALTERNATIV«? Jeg læser det hver gang sjældent aldrig Jeg kunne tænke mig mere fokus på Hvis du selv kunne vælge, hvordan ville du så foretrække at modtage bladet? pr. med posten Er du interesseret i aftaler med forsikringsselskaber, så du via dit medlemskab af DFF opnår rabat på dine privatforsikringer... Ja Nej Kunne du tænke dig at deltage i DFF s faglige arbejde... Ja Nej I tilfælde af ja, hvad kunne du tænke dig at arbejde med? Bestyrelsesarbejde Overenskomster Medlemsblad Arbejde for fagforeningsfrihed Andet: Evt. kommentarer: 5

6 Joka A/S, Industrivej 6 i Vinderup kr. for uberettiget fyring Flyt lastbilen, eller du er bortvist! lød beskeden til et af vore medlemmer uden kørekort til lastbil. Det kan være de mest utrolige begrundelser, der fremkommer, når en virksomhed ønsker at skille sig af med en medarbejder. Omtalte hændelse fandt sted hos Joka A/S, Industrivej 6 i Vinderup. Joka er et mindre firma, som leverer affaldscontainere til mange forskellige formål. En lastbil var netop ankommet med en tysk chauffør, da vort medlem, Bjarne Kjeldsen, der var ansat som montage-/lagerarbejder, af sin foresatte, Henrik Jensen, blev bedt om at flytte bilen, da den holdt i vejen. Vort medlem gjorde opmærksom på, at han ikke havde kørekort til lastbil, og det ville vel også være mest naturligt, at det var den tyske chauffør, der netop var kommet med bilen, og som stod ved siden af vort medlem, der flyttede bilen. Men sådan skulle det ikke gå. Flyt bilen, eller du er bortvist! lød det. Herefter pakkede vort medlem sine ting sammen og gik hjem. Til vort medlems overraskelse modtog han dagen efter et brev fra firmaets direktør, Kjeld Rasmussen, hvori der stod: Vi må konstatere, at du i dag har forladt arbejdsstedet uden forudgående aftale. Det betragtes som udeblivelse, og vi skal hermed meddele, at ansættelsesforholdet er ophørt. Efter dette fremsatte vi i DFF et erstatningskrav for uberettiget afskedigelse overfor firmaet. Dette medførte en længere dialog med Bortvisning Lad være med at forlade arbejdspladsen efter et mundtligt påbud. Få bortvisningen med begrundelse på skrift, eller tag din mobil og ring til os i DFF, før du forlader arbejdspladsen. Indkod derfor DFF s telefonnummer på din mobiltelefon: Går man hjem uden dokumentation for bortvisning, kan man risikere, at arbejdsgiveren dagen efter ikke vil stå ved bortvisningen, og at det betragtes som udeblivelse. I yderste konsekvens kan man komme til at stå over for et erstatningsansvar for at have forladt arbejdspladsen. Typisk vil det være den løn, man skulle have haft i en opsigelsesperiode, som man mister. Disse sager kan være svære at føre, for hvem skal dommeren tro på? direktør Kjeld Rasmussen, som gav udtryk for, at han var indstillet på at forlige sagen. Men netop som vi troede, dette forlig var i hus, sprang direktøren i målet, og vi blev nødt til at iværksætte sagen mod Joka A/S. Heldigvis kunne et vidne over for dommeren ved Retten i Struer bevidne, at den mundtlige bortvisning, som vort medlem havde handlet efter, vitterligt også havde fundet sted. Derfor endte retshandlingen netop det sted, hvor den startede; nemlig med at forlige sagen med kr. til vort medlem. MP Tegn nye medlemmer til og modtag en gave fra os! På det seneste er DFF s medlemstal steget; men der er brug for endnu flere nye medlemmer for at gøre os stærkere. Derfor, er du tilfreds med dit medlemskab, så anbefal DFF til kollegaer, familie og venner. Denne metode giver nye medlemmer, og det belønnes med en gave. Konkret giver DFF et gavekort til Netto på 300 kr for hvert nyt betalende medlem, du skaffer. Udfyld kuponen eller ring el. med navn og adresse til sekretariatet. Gaven bliver sendt til dig, så snart det nye medlem har indbetalt sit første kontingent. 6 Send mere materiale til nedenstående: Navn Adresse Postnr./By Gaven bedes sendt til Navn Adresse Postnr./By NB! Personer, der har været medlem af DFF indenfor det seneste år, tæller ikke med i ovenstående tilbud men det er vigtigt, at de kommer med igen alligevel.

7 Arbejde i Norge Af Arnfred Weber Rejseberetning For nylig tog jeg mod et tilbud om at arbejde i Norge for et dansk firma. Det blev til et spændende, men dog ikke helt problemfrit arbejdsforhold. Umiddelbart virkede lønnen og skatteforholdene gode, men i bagklogskabens ulideligt klare lys blev opholdet alligevel ikke så givtigt, som først antaget. Jeg har altid hørt, at der er gode penge at tjene ved at tage arbejde i Norge, så da jeg blev ringet op af et firma, der havde set mit CV på AF s jobsøgning, sagde jeg ja tak til det job, de tilbød mig. Jeg fik at vide, at der blev arbejdet 6 dage om ugen 11 timer pr. dag. Tallene begyndte straks at svirre i hovedet, og i tankerne lagde jeg store planer for, hvad pengene skulle bruges til. Efterhånden som alting blev noteret ned, ganget og lagt sammen, men især trukket fra, skrumpede indkøbsplanerne hurtigt ind igen. Stadig positiv og fuld af energi drog jeg så af sted til Norge. Jeg skulle jo have køkkengrej og sengetøj og lignende med, så jeg valgte at køre selv via Sverige. Da jeg bor på Fyn, blev det lidt dyrt pga. de to broer, men jeg skulle jo have det hele derop. Turen gik meget fint og efter at have betalt bompenge et par gange, nærmede jeg mig så Oslo, hvor jeg skulle møde en kontaktperson ved en nærmere angivet frakørsel. Han havde dog navngivet frakørslen forkert, men efter et par opringninger fra den efterhånden så uundværlige mobiltelefon, fandt vi da hinanden, og jeg blev guidet frem til logiet. Arnfred Weber Efter lidt snak (læs: højrøstet diskussion) blev et andet logi stillet i udsigt efter en uge. Det blev til næsten 3 uger, men OK, sådan skal det vel være. Det var et dejligt arbejde som kølemontør, jeg påbegyndte næste dag, og alle var hjælpsomme og omgængelige, så den side af sagen var helt i orden. Nordmændene er vant til fremmed arbejdskraft, så der er ingen sure miner over, at man kommer og tager arbejdet fra dem. Og selv om Oslo er en storby, er det en af de smukkeste, jeg kender. De mange penge De håndværkere, jeg har talt med i Norge, havde ordninger, der mindede om min kontrakt, så jeg vil her ridse hovedpunkterne op, hvis andre skulle gå med de samme planer: * Timelønnen var en gennemsnitsløn, således at der ikke blev udbetalt tillæg for overarbejde. * Der var et timetillæg til kost og rejseudgifter, men det var ikke skattefrie tillæg, så værdien var noget mindre. Bolig (et lille værelse) blev stillet til rådighed, og hvordan jeg så levede og rejste frem og tilbage var min egen sag. * Der var flere turnusmuligheder. Jeg valgte en, der hedder 14-5, (2 uger i Norge og 5 dage hjemme). Det viste sig hurtigt at blive for dyrt i transport, så senere ændrede jeg det til * Skatten beregnes ved, at der er et skattefrit fradrag på 15% af lønnen, og derefter bliver der trukket ca. 33% i norsk skat. Når det var ca. skyldes det, at der er tale om et tabeltræk, der svinger lidt afhængig af lønnen. Derefter blev der så trukket 8% i dansk arbejdsmarkedsbidrag. Det vil sige, at det samlede træk er på ca. 34%. * Firmaet garanterer kun en 37 timers arbejdsuge, hvorimod jeg skulle forpligte mig til at tage det overarbejde, der var! Det lyder jo alt sammen meget godt, og det er jo en dejlig lav skat at betale. Men, men, men. Reglerne skitseret ovenfor gælder kun på en række betingelser, der, for så vidt jeg har forstået det rigtigt, er: Man skal være udsendt i mere end et halvt år, det samlede ophold uden for Norge må ikke overstige 42 dage, og intet enkeltophold uden for Norge må overstige 7 dage. Hvis ikke alle betingelser er opfyldt, beregnes der dansk skat, hvorfra der så trækkes den indbetalte skat til Norge og Danmark. Til gengæld må rejseudgifter og fradrag ved udstationering så trækkes fra. Desværre skete der det for mit vedkommende, at en gammel rygskade brød op, så jeg måtte opgive efter kun to måneder, så nu venter jeg spændt på skattechokket næste år. Lige en sidste advarsel: Hvis arbejdet bevirker, at du skal have foretaget en ny dagpengeberegning, skal du afspadsere de sidste 3 måneders overarbejde ud over 4 timer pr. uge, og det er jo en hel del med 66 arbejdstimer om ugen. Hvis du overvejer at tage arbejde i udlandet, vil mit råd være: Tal med både skattevæsenet, din fagforening og a-kassen inden du tager af sted, så kan du måske undgå nogle af overraskelserne. Stort chok! Lejligheden, som blev delt med tre andre, lå i meget smukke omgivelser med en flot udsigt, men lejlighedens stand! Oh, gru! Der var mug på væggene i badeværelset, og køkkenet lignede et sted, hvor man holdt svin. Jeg spekulerede på, om det var det, firmaet regnede os for - altså svin. Området ved Oslo Fjord er jo også skønt, og den første fridag blev tilbragt ved en af de små byer langs fjorden med medbragt frokost, der blev indtaget i selskab med et masse myrer og nogle fugle på skråningen over byen og med en helt vidunderlig udsigt. 7

8 Magasinpost ID nr Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Formanden har ordet Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Flere og flere vælger a-kasserne fra DR-TV bragte forleden et indslag i magasinet Penge, hvor der blev sat fokus på det faktum, at flere og flere vælger a- kasserne fra. Som ledig kan man maksimalt få udbetalt kr. om måneden. Derfor er der rigtig mange mennesker, som føler, at den understøttelse, de kan få ved ledighed, ikke vil kunne dække de faktisk leveomkostninger. Gabet mellem indtægt og understørrelse er for stort. Problemet er især mærkbart i hovedstadsområdet, hvor leveomkostninger er meget høje - ikke mindst grundet de høje huspriser. DR viste også et eksempel på en sygeplejerske, som med en indtægt på mellem 24 og kr. havde valgt a-kassen fra. Der findes i dag mulighed for at tegne private tillægsforsikringer. Mindre end 5% har valgt denne løsning. Forsikringerne er ret dyre, og perioden, hvor man kan få ydelserne, er forholdsvis kort. Efter at DR havde vist eksempler på lønmodtagere, der havde valgt a-kassen fra, var der debat mellem beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) og Marianne Jelved (R). Marianne Jelved foreslog obligatorisk medlemskab af en a- kasse, og Claus Hjort Frederiksen blev spurgt om, hvordan han havde det med, at folk skulle tvinges ind i en a-kasse. Hertil svarede Frederiksen, at det havde han det vanskeligt med. Folk må have frihed til selv at afgøre, om de vil være med i en a-kasse, og hvis der skulle være obligatorisk medlemskab af en a-kasse, ville han som minimum kræve, at der laves en helt uafhængig statslig a-kasse. Det var klare ord fra hr. Frederiksen. Næsten lige så klare, som da han 5 dage før valget lovede at ville fremsætte forslag om forbud mod eksklusivaftaler i den førstkommende samling. Eller da han fremsatte et lovforslag om begrænsning af konfliktretten, men senere selv stoppede det igen. Vi så og hørte, at løfterne, der betød så meget for os i DFF, ikke holdt vand. Derfor er der også grund til at anlægge en vis naturlig skepsis over for Frederiksens nye løfter. Men ellers må jeg sige, at jeg er meget enig med de udtalelser, som Frederiksen kom med. Tvungent medlemskab af en a- kasse er en dårlig idé, og selv om det er glædeligt, at vi har fået flere a-kasser at vælge imellem, er der ikke den fulde frihed på området. Det vil være helt naturligt, at det er staten, der administrer sine egne penge. En holdning der ikke er ny hos os. Den har vi haft og givet udtryk for siden vores stiftelse i Jørgen Mikkelsen Den daglige fagforeningstvang Dansk Smedemesterforening og Dansk Metal i forening har de store kanoner fremme i en sag, hvor et medlem har måttet leve under konstant pres, efter han har fravalgt Dansk Metal til fordel for. Vort medlem har fået flere trusler fra Dansk Metal (DM), men har dog indtil videre ignoreret dem. Men nu strammer det til, idet direktøren for Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S i Barrit er blevet truet med vedvarende bøder i størrelsesorden kr, indtil han sørger for, at det genstridige medlem er tilbage i folden. Vi ser her igen en sag, hvor ledelsen i et firma ikke er klar over, hvilke aftaler firmaet har involveret sig i ved at tegne et medlemskab af Dansk Smedemesterforening (DS). For nogle år tilbage havde vi en lignende sag, hvor DS var part, og hvor direktøren i Landsretten udtalte, at han efter 25 år som direktør ikke var bekendt med, at der på hans virksomhed havde været en eksklusivaftale; men det var der altså. Det er det, som man i LO-bevægelsen kalder for aftalefrihed. Det kan ofte være svært at forbinde dette med nogen form for frihed. Aftalesnyd er vist mere passende. Både vort medlem og ledelsen for Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik er dybt rystet over hændelsen og de hårdhændede metoder, der tages i anvendelse her, hvor vi netop sidder og venter på domsafsigelsen omkring lovligheden af eksklusivaftalerne fra Menneskerettighedsdomstolen. Hvad skal jeg stille op, jeg har ikke lyst til at stå i DM; men jeg vil heller ikke være årsag til, at DS lukker virksomheden, udtaler vort medlem til FA. Vort medlem har over for DM gjort opmærksom på den forestående afgørelse om eksklusivaftaler. Her havde man til lejligheden en passende udtalelse om, at der ville gå flere år, før der kom en afgørelse fra Menneskerettighedsdomstolen. Til orientering for DM kan det siges, at afgørelsen kan komme hvert et øjeblik. Og der er ikke meget hjælp at hente fra Cirkus Christiansborg. Der sidder en beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, der løber fra sine egne klokkeklare valgløfter om at fremsætte lovforslag om forbud mod eksklusivaftaler. Vort medlem forsøger at tage forbehold for tvangs-tilbageindmeldelsen til Dansk Metal ved at betinge sig pengene for medlemskabet tilbagebetalt og medlemskabet ophævet, såfremt vinder sagen ved Menneskerettighedsdomstolen. JM

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

"SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006)

SORTBOG (Lov nr. 359 af 26. april 2006) "SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006) Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) Lovforslag nr. L 153 (Folketingsåret

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Juridiske betingelser, afsnit 1 WEBSITE BETINGELSER Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Velkommen til Vikar-Onlines jobbank. Din brug af dette website sker i henhold til følgende betingelser,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100 ABAF NYT Februar 2006, nr. 1. Kære ABAF-medlem! Dette er ABAFs første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder de aktuelle nyder fra ABAF og fra ABAFs hjemmeside. Nyhedsbrevet vil udkomme efter behov, men så

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 108/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 6.1. 19.1.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 25.708 kr. (ekskl. forsikringer) Utilfredsstillende

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere