Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s."

Transkript

1 Fagligt No. 4 November 2005 Alternativ Vi venter på dommen s. 3 Vind et hotelophold s. 5 En kølemontørs kølige oplevelse s. 7

2 Idégrundlag... er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ej heller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. Dom i Højesteret: Overenskomst gælder alle ansatte I har vi aldrig været i tvivl om, hvordan aftaleretten skal fortolkes. Førende juraeksperter på arbejdsmarkedsområdet har for længst fastslået, at kollektive overenskomster inden for samme fagområde og virksomhed gælder alle ansatte, uanset hvilken fagforening man er medlem af. Men derfor er det naturligvis glædeligt, at Højesteret for nylig i en konkret sag har stadfæstet dette princip. Sagen, som Kristelig Fagforening har ført på vegne af et medlem, drejer sig om Tonny Larsen, som blev ansat ved Skagens Jernstøberi i Aalbæk i Dansk Industri har ført sagen på vegne af virksomheden. I forbindelse med at virksomheden fik ny ejer, blev der den 18. april 2000 indgået en tiltrædelsesoverenskomst mellem SiD og virksomheden, hvorved firmaet tiltrådte Industriens Overenskomst, hvori man henviser til Hovedaftalen mellem LO og DA. I oktober 2001 blev manden afskediget med en begrundelse, som sigtede til, at han havde haft for stort sygefravær. Herefter krævede manden en godtgørelse, idet han mente, at afskedigelsen var usaglig, hvilket blev afvist af virksomheden. Spørgsmålet var nu, om han var omfattet af overenskomsten og hermed Hovedaftalens beskyttelse mod usaglig fyring, selvom han ikke var medlem af SiD. Mærkværdigt nok fandt Byretten og Landsretten frem til, at den opsagte ikke var omfattet af overenskomsten og dermed Hovedaftalen, hvorfor han ikke havde krav på en beskyttelse mod usaglig opsigelse. Med stemmerne 4-1 var Højesteret klar i mælet og udtalte bl.a., at tiltrædelsesoverenskomsten ligesom Industriens Overenskomst forpligter virksomheden til at anvende overenskomstvilkårene både over for medlemmer af SiD og over for udenforstående ansatte. Afskedigelsen blev herefter fundet usaglig, og manden fik kr. i godtgørelse. En enkelt dommer i Højesteret fandt, at manden ikke var omfattet af Hovedaftalen, og at virksomheden derfor skulle frifindes. Så med Højesterets ord kan vi hermed fastslå, at hvis en arbejdsgiver regulerer løn og arbejdsvilkår efter en overenskomst, gælder den alle ansatte, der naturligt hører under overenskomstens dækningsområde, uanset hvilken fagforening, de er medlem af, og uanset om den enkelte ansatte har fået en ansættelseskontrakt. MS Sekretariatet: Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Giro Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Træffes bedst ma. til fre Tlf Fax mail: Udgiver: Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Tlf mail: Redaktion: Morten Sørensen (ansvar) Kirkeholtvej 4, Løgten 8541 Skødstrup Tlf Mobil mail: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Arnfred Weber Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 2

3 Vi venter på dommen Fra v. Morten Sørensen, advokat Eigil Lego Andersen og formand for DFF Jørgen Mikkelsen 22. juni var der en mundtlig høring i s sag om eksklusivaftaler ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Vores advokat lavede en glimrende fremlæggelse af sagen, og staten gjorde sit for at forsvare eksklusivaftalerne. Nu venter vi på dommen. Sagen kort Sagen om eksklusivaftaler ved Menneskerettighedsdomstolen begyndte i 1996, hvor Morten Sørensen, (21 år dengang), blev fyret fra et sommerferiejob på COOP s centrallager i Århus. Morten blev fyret, da han ikke ville være medlem af SiD. Dels af politiske årsager og dels fordi, det ikke var et rigtigt fagforeningsmedlemskab, der fra lønnen blev trukket 40 kr. pr. dag til. I stedet for SiD meldte Morten sig ind i og blev fyret. Sagen blev indbragt for domstolene med påstand om, at eksklusivaftaler strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som i 1992 blev en del af dansk lov. Eksklusivaftaler er lovlige ifølge gældende dansk lov, og DFF tabte sagen i Vestre Landsret i november 1998 og i Højesteret i juni Da alle nationale muligheder hermed var opbrugt, blev sagen indbragt for Menneskerettighedsdomstolen i oktober I marts 2003 slap sagen gennem nåleøjet og blev erklæret egnet til behandling. 9 ud af 10 sager afvises som åbenbar grundløse. I oktober 2004 bestemte domstolen sig for, at sagen, som den første danske nogensinde, skulle starte direkte for Storkammeret i domstolen. 22. juni var der mundtlig høring i sagen om eksklusivaftaler, som DFF fører ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. En mundtlig høring er at sammenligne med et retsmøde i Danmark. Som omtalt i sidste nummer havde domstolen pålagt DFF at fremlægge sagen sammen med en lignende sag fra Kristelig Fagforening. Til dette formål blev advokat, dr.jur. Eigil Lego Andersen valgt. Vi venter nu på dommen, som vil blive afsagt via en telefax til vores advokat. Vi havde egentlig forventet, at dommen var blevet afsagt; men i stedet venter vi dommen hvert øjeblik. Domstolen vil senest 14 dage inden melde dato og klokkeslæt for domsafsigelsen. Til høringen havde Eigil Lego Andersen først 40 minutter til at argumentere for, at eksklusivaftaler er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvilket han gjorde på glimrende vis. Ud fra præmisserne i tidligere domme argumenterede han for, at eksklusivaftalerne er et indgreb i foreningsfriheden og dermed i strid med artikel 11 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der blev lagt vægt på, at eksklusivaftaler er tvang, da det kan få store konsekvenser for en lønmodtager at melde sig ud af en fagforening. Det er selve levebrødet, man bliver truet på. Der blev også lagt vægt på, at LOfagforeningerne er politiske organisationer, og at man som medlem derfor - frameldingskupon eller ej - tvinges til at støtte en bestemt politisk ide. Statens repræsentant, Peter Taksøe-Jensen, havde primært to argumenter for at domstolen ikke skulle give os medhold. Dels argumenterede han for, at man bare kan finde et andet job, hvis man er utilfreds med eksklusivaftalen, og dels argumenterede han for, at eksklusivaftaler har meget stor betydning i Danmark, og derfor skal domstolen blande sig udenom - det er et indre dansk anliggende. Statens repræsentant gjorde ikke så meget ud af de tidligere domme. Fra DFF s side fandt vi statens forsvar lidt tyndt, men LO og 3F, som overværede sagen, var godt tilfreds med statens forsvar. Efter statens 40 minutter var der spørgsmål fra de 17 dommere. Der blev stillet 3 spørgsmål. Den danske dommer ville vide, hvor udbredt eksklusivaftaler er på gartnerområdet i Danmark. (De kristeliges sag omhandler en gartner.) Dette er der senere blevet lavet en skriftlig redegørelse om. Den irske dommer ville vide, om det kunne være rigtigt, at lønmodtagere ikke slipper billigere i kontingent ved at indsende en frameldingskupon, og hvis det var rigtigt forstået, ville han vide, hvad kuponen så var værd. Et spørgsmål der endnu en gang gav vores advokat lejlighed til at pointere, at en medlemskab af en fagforening er et medlemskab af en politisk forening. Det tredje men uvæsentlige spørgsmål blev stillet af den russiske reservedommer. Efter spørgsmålene havde Eigil Lego Andersen 10 minutters replik. Her påpegede han, at uanset om lønmodtagere kunne finde et andet job eller ej, er tvangen urimelig, bl.a. fordi det er en meget fundamental del af tilværelsen at have et job, og derfor skal man ikke afskæres fra en del af arbejdsmarkedet pga. sine (fag)politiske holdninger. Til sidst havde statens repræsentant 10 minutter. Efter godt og vel 2 timer var mødet slut. Fra v. advokat Carsten Munk-Hansen, Morten Sørensen og Jens Paulsen Stor interesse for sagen I dagene omkring den mundtlige høring var der stor interesse om sagen. Der blev bragt indslag i radio og tv, og de landsdækkende aviser skrev også om sagen. Også fra udlandet var der interesse for sagen. Alle tilhørerpladser i salen var optaget under høringen. Udover en delegation fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, var det mest udenlandske observatører, der overværede sagen. Flere af Europarådets medlemsstater var til stede - heriblandt Tyrkiet, som Danmark flere gange har trukket for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 3

4 Nyt fra sagsmappen af Jørgen Mikkelsen I vort januar nummer af Fagligt Alternativ beskrev vi et længere sagsforløb omkring JK Service og Montage og vort medlem Torben Pihl Jensen. Først blev han i strid med ansættelsesaftalen afskediget med dags varsel. Vi fik ændret denne Torben Pihl Jensen beslutning, så Torben fik sine retsmæssige 14 dages løn. Herefter var der problemer med feriepenge. Efter et langt tovtrækkeri lykkedes det os at få pengene; men da vi nåede til næste kvartal, kom pengene igen ikke, og vores advokat var nødt til at indstævne JK Service og Montage for bare kr. I mellemtiden var firmaet gået konkurs, og vi måtte herefter begære pengene fra Lønmodtagernes Garantifond. Vort medlem har netop modtaget kr Et, for vort medlem urimeligt langt, sejt træk har endelig fundet sin afslutning. Sådan kan arbejdslivet også være. Feriepenge i Grønland Et af vore medlemmer havde været ansat i et tidsbegrænset ansættelsesforhold som kok hos Polar Logistics Group. Et dansk firma som har aktiviteter i Østgrønland. Af den noget særprægede og efter vor opfattelse ringe ansættelsesaftale fremgår det, at der ikke ydes feriepenge. Ferieloven gælder som udgangspunkt kun for arbejde udført i Danmark. Grønland og Færøerne anses for udland i relation til ferieloven. I ansættelsesaftalen står der, at ansættelsen er omfattet af dansk lovgivning; men straks i næste linje står der, at ansættelsesforholdet ikke er omfattet af Ferieloven. Hos Polar Logistik Group troede man, at man med denne bestemmelse havde sikret sig mod at skulle betale feriepenge. Imidlertid har man i det grønlandske Landsting vedtaget en ferielov for Grønland. Loven trådte i kraft 1. januar I Grønlands Landsting er man åbenbart godt klar over, at der findes mange mærkværdige aftaler omkring ferie i Grønland. Derfor har man i loven indført en bestemmelse i 22: Enhver aftale, hvorved der gives afkald på feriegodtgørelse, er ugyldig. Mere klart kan det ikke siges. Efter at være blevet gjort bekendt med ansættelsesaftalens ulovlige aftale om ferie og stillet over for vort betalingskrav og trussel om sagsanlæg valgte Polar Logistic Group at udbetale vort medlem sine feriepenge i alt 7255,05 kr. 4 Pas på, når du rejser ud Sørg for at aftalerne er i orden! Et af vore medlemmer blev af AF Esbjerg anvist arbejde hos Atcon i Hedensted som elektriker. Det viste sig, at jobbet bestod i, at vort medlem skulle sendes til Norge og arbejde der på et projekt for firmaet. Det skulle gå stærkt med at komme af sted, hvorfor lederen mødte op på vort medlems bopæl med et rejseforskud. Der blev mundtligt aftalt løn og en efterfølgende ansættelseskontrakt. Allerede efter ankomsten til Norge begyndte der blandt de ansatte at cirkulere rygter om, at man ikke skulle regne med nogen ansættelsesaftale, og at der slet ikke var afsat penge nok til kost. Vort medlem beslutter nu sammen med en af de øvrige ansatte at rejse hjem; men han bliver overtalt til at blive med løfte om væsentlig højere timebetaling, en god cafeteriaordning og en ansættelsesaftale. Men ak! På ny blev løfterne brudt. Der kom ingen ansættelsesaftale, og lønnen udeblev. Herefter iværksatte folkene en kraftigt forlænget kaffepause. Efter denne kaffepause blev lønnen delvist udbetalt med løfte om endelig afregning senere. Heller ikke denne aftale blev overholdt, hvorfor vores medlem rejser hjem fra Norge og fremsender bilag for rejse og kost til arbejdsgiveren. Han hører herefter ikke mere fra firmaet og har stadig ikke fået en skriftlig bekræftelse/ansættelseskontrakt. Herefter går vi ind i sagen, som er vanskelig, da intet et skrevet ned. Vi kontakter telefonisk firmaet. Her bekræfter en mand, at man er bagud med afregningerne, og at pengene er på vej. Der afgives et direkte løfte til os om, at pengene er til disposition på vort medlems konto den 19. september. Han undskylder meget over for os og udtaler direkte, at vort medlem er blevet dårligt behandlet af Atcon, og at han har en undskyldning til gode. Utroværdighed hos Atcon fortsætter herefter som vanligt, idet der ikke kommer nogen penge. Heller ikke efter skriftligt krav sker der noget, og derfor har vi nu bedt vores advokat om at inddrive pengene. Et mundheld siger: Hellere komme galt af sted end slet ikke komme af sted. I dette eksempel gik alt galt. Vort medlem var blevet anvist til jobbet af AF, og det hele skulle gå stærkt, og derfor nåede han ikke at tage med på råd. Inden afrejse skal man nemlig sørge for at få en underskrevet ansættelsesaftale. I det hele taget skal man ikke begynde på et arbejde, førend man har en ansættelseskontrakt i hånden. Et krav man roligt kan stille, uden at det får konsekvenser for ens dagpenge. Vi kan kun endnu en gang opfordre til, at du kontakter os, inden du begynder i et ansættelsesforhold. Send din ansættelsesaftale til vurdering hos os. Vi er her for at hjælpe dig. Deltidsraskmelding I forrige nummer af Fagligt Alternativ skrev vi om en ny lov om deltidsraskmelding. For at gøre det lettere for langtidssyge at komme tilbage i arbejde giver en ny lov mulighed for at starte op på deltid og gradvis øge timetallet. Altså en deltidsraskmelding. FA hilste loven velkommen, men var samtidig bekymret, for hvis man kun er rask på deltid, så er man ikke til fuld rådighed for arbejdsmarkedet med risiko for konsekvenser i tilfælde af ledighed. Denne bekymring er desværre blevet til virkelighed. En ung mand fra Kolding fulgte politikernes ønske og meldte sig delvis rask efter en længere sygdomsperiode grundet en arbejdsskade. Kort efter blev han afskediget, og så begyndte problemerne. For som deltidsrask var han hverken syg eller rask. Da han ikke var rask, kunne han ikke få dagpenge, og sygedagpenge kunne han ikke få for de timer, hvor han var rask. Prisen for at følge lovens intentioner blev derfor, at han nu skal klare sig for reducerede sygedagpenge. Eksemplet viser, at man skal være meget varsom med at melde sig rask på deltid, og derfor bør du kontakte sekretariatet, hvis du er i en situation, hvor du overvejer at melde dig rask på deltid. Nyt fra sekretariatet Husk at melde flytning! Vi får dagligt en del returpost, der ikke kunne afleveres på grund af flytning. Ofte skal der et større detektivarbejde i gang for at finde frem til den nye adresse. Betænk os derfor med et flyttekort, når du skifter adresse. Glem alt om gebyrer og lange køer på posthuset! Tilmeld din kontingentbetaling til Betalingsservice - så sparer du gebyrer for at betale girokortet på posthuset eller netbank. Samtidig er du sikker på, at dit kontingent bliver betalt rettidigt. På vores hjemmeside, kan du gratis tilmelde din betaling til Betalingsservice. Kontakt sekretariatet på tlf , hvis du har brug for hjælp.

5 Vind et gavekort til et hotelophold - værdi kr. - på 5 minutter For at kunne yde den bedste service til vores medlemmer er det vigtigt for at have opdaterede oplysninger vedr. dit arbejde. Især som tværfaglig organisation betyder det meget for os at kende vore medlemmer. Hjælp os med at ajourføre dine data og deltag i lodtrækningen om et gavekort på kr. til Comwell Danmark. Med et gavekort til Comwell Danmark kan du nyde et ophold med mad og drikke på et af Comwells 7 hyggelige og moderne hoteller i Danmark. Der kan frit vælges mellem alle Comwells tilbud, som f.eks. weekend med musik og dans eller kulturweekend. Se mere på Udfyld skemaet herunder (eller en kopi) og indsend det til, Danmarksgade 16, 9000 Aalborg, eller gå ind på og udfyld det online. Du udfylder skemaet online ved at indtaste dit medlemsnummer, som du finder i adressefeltet på bagsiden af dette blad. Endelig kan du også indsende informationerne pr. fax eller i en til adressen Lodtrækningen finder sted mandag den 19. december kl , så ønsker du at deltage i denne, skal vi have din besvarelse inden da. Der gøres opmærksom på, at ansatte i DFF og deres familier ikke kan deltage samt at gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter. Medlemsnr. Navn Tlf. privat Mobil-nr. Tlf. arbejde SPØRGESKEMA Stilling Adresse P.nr./by Arbejdsgiver Adresse P.nr./by Er du medlem af en a-kasse? Ja Nej Hvis ja, hvilken? Ønsker du overflytning til Danmarks billigste tværfaglige a-kasse til kun 352 kr. md? Ja Nej (Udfyldes ikke, hvis du allerede er medlem af STA) Hvad synes du om vort fagblad»fagligt ALTERNATIV«? Jeg læser det hver gang sjældent aldrig Jeg kunne tænke mig mere fokus på Hvis du selv kunne vælge, hvordan ville du så foretrække at modtage bladet? pr. med posten Er du interesseret i aftaler med forsikringsselskaber, så du via dit medlemskab af DFF opnår rabat på dine privatforsikringer... Ja Nej Kunne du tænke dig at deltage i DFF s faglige arbejde... Ja Nej I tilfælde af ja, hvad kunne du tænke dig at arbejde med? Bestyrelsesarbejde Overenskomster Medlemsblad Arbejde for fagforeningsfrihed Andet: Evt. kommentarer: 5

6 Joka A/S, Industrivej 6 i Vinderup kr. for uberettiget fyring Flyt lastbilen, eller du er bortvist! lød beskeden til et af vore medlemmer uden kørekort til lastbil. Det kan være de mest utrolige begrundelser, der fremkommer, når en virksomhed ønsker at skille sig af med en medarbejder. Omtalte hændelse fandt sted hos Joka A/S, Industrivej 6 i Vinderup. Joka er et mindre firma, som leverer affaldscontainere til mange forskellige formål. En lastbil var netop ankommet med en tysk chauffør, da vort medlem, Bjarne Kjeldsen, der var ansat som montage-/lagerarbejder, af sin foresatte, Henrik Jensen, blev bedt om at flytte bilen, da den holdt i vejen. Vort medlem gjorde opmærksom på, at han ikke havde kørekort til lastbil, og det ville vel også være mest naturligt, at det var den tyske chauffør, der netop var kommet med bilen, og som stod ved siden af vort medlem, der flyttede bilen. Men sådan skulle det ikke gå. Flyt bilen, eller du er bortvist! lød det. Herefter pakkede vort medlem sine ting sammen og gik hjem. Til vort medlems overraskelse modtog han dagen efter et brev fra firmaets direktør, Kjeld Rasmussen, hvori der stod: Vi må konstatere, at du i dag har forladt arbejdsstedet uden forudgående aftale. Det betragtes som udeblivelse, og vi skal hermed meddele, at ansættelsesforholdet er ophørt. Efter dette fremsatte vi i DFF et erstatningskrav for uberettiget afskedigelse overfor firmaet. Dette medførte en længere dialog med Bortvisning Lad være med at forlade arbejdspladsen efter et mundtligt påbud. Få bortvisningen med begrundelse på skrift, eller tag din mobil og ring til os i DFF, før du forlader arbejdspladsen. Indkod derfor DFF s telefonnummer på din mobiltelefon: Går man hjem uden dokumentation for bortvisning, kan man risikere, at arbejdsgiveren dagen efter ikke vil stå ved bortvisningen, og at det betragtes som udeblivelse. I yderste konsekvens kan man komme til at stå over for et erstatningsansvar for at have forladt arbejdspladsen. Typisk vil det være den løn, man skulle have haft i en opsigelsesperiode, som man mister. Disse sager kan være svære at føre, for hvem skal dommeren tro på? direktør Kjeld Rasmussen, som gav udtryk for, at han var indstillet på at forlige sagen. Men netop som vi troede, dette forlig var i hus, sprang direktøren i målet, og vi blev nødt til at iværksætte sagen mod Joka A/S. Heldigvis kunne et vidne over for dommeren ved Retten i Struer bevidne, at den mundtlige bortvisning, som vort medlem havde handlet efter, vitterligt også havde fundet sted. Derfor endte retshandlingen netop det sted, hvor den startede; nemlig med at forlige sagen med kr. til vort medlem. MP Tegn nye medlemmer til og modtag en gave fra os! På det seneste er DFF s medlemstal steget; men der er brug for endnu flere nye medlemmer for at gøre os stærkere. Derfor, er du tilfreds med dit medlemskab, så anbefal DFF til kollegaer, familie og venner. Denne metode giver nye medlemmer, og det belønnes med en gave. Konkret giver DFF et gavekort til Netto på 300 kr for hvert nyt betalende medlem, du skaffer. Udfyld kuponen eller ring el. med navn og adresse til sekretariatet. Gaven bliver sendt til dig, så snart det nye medlem har indbetalt sit første kontingent. 6 Send mere materiale til nedenstående: Navn Adresse Postnr./By Gaven bedes sendt til Navn Adresse Postnr./By NB! Personer, der har været medlem af DFF indenfor det seneste år, tæller ikke med i ovenstående tilbud men det er vigtigt, at de kommer med igen alligevel.

7 Arbejde i Norge Af Arnfred Weber Rejseberetning For nylig tog jeg mod et tilbud om at arbejde i Norge for et dansk firma. Det blev til et spændende, men dog ikke helt problemfrit arbejdsforhold. Umiddelbart virkede lønnen og skatteforholdene gode, men i bagklogskabens ulideligt klare lys blev opholdet alligevel ikke så givtigt, som først antaget. Jeg har altid hørt, at der er gode penge at tjene ved at tage arbejde i Norge, så da jeg blev ringet op af et firma, der havde set mit CV på AF s jobsøgning, sagde jeg ja tak til det job, de tilbød mig. Jeg fik at vide, at der blev arbejdet 6 dage om ugen 11 timer pr. dag. Tallene begyndte straks at svirre i hovedet, og i tankerne lagde jeg store planer for, hvad pengene skulle bruges til. Efterhånden som alting blev noteret ned, ganget og lagt sammen, men især trukket fra, skrumpede indkøbsplanerne hurtigt ind igen. Stadig positiv og fuld af energi drog jeg så af sted til Norge. Jeg skulle jo have køkkengrej og sengetøj og lignende med, så jeg valgte at køre selv via Sverige. Da jeg bor på Fyn, blev det lidt dyrt pga. de to broer, men jeg skulle jo have det hele derop. Turen gik meget fint og efter at have betalt bompenge et par gange, nærmede jeg mig så Oslo, hvor jeg skulle møde en kontaktperson ved en nærmere angivet frakørsel. Han havde dog navngivet frakørslen forkert, men efter et par opringninger fra den efterhånden så uundværlige mobiltelefon, fandt vi da hinanden, og jeg blev guidet frem til logiet. Arnfred Weber Efter lidt snak (læs: højrøstet diskussion) blev et andet logi stillet i udsigt efter en uge. Det blev til næsten 3 uger, men OK, sådan skal det vel være. Det var et dejligt arbejde som kølemontør, jeg påbegyndte næste dag, og alle var hjælpsomme og omgængelige, så den side af sagen var helt i orden. Nordmændene er vant til fremmed arbejdskraft, så der er ingen sure miner over, at man kommer og tager arbejdet fra dem. Og selv om Oslo er en storby, er det en af de smukkeste, jeg kender. De mange penge De håndværkere, jeg har talt med i Norge, havde ordninger, der mindede om min kontrakt, så jeg vil her ridse hovedpunkterne op, hvis andre skulle gå med de samme planer: * Timelønnen var en gennemsnitsløn, således at der ikke blev udbetalt tillæg for overarbejde. * Der var et timetillæg til kost og rejseudgifter, men det var ikke skattefrie tillæg, så værdien var noget mindre. Bolig (et lille værelse) blev stillet til rådighed, og hvordan jeg så levede og rejste frem og tilbage var min egen sag. * Der var flere turnusmuligheder. Jeg valgte en, der hedder 14-5, (2 uger i Norge og 5 dage hjemme). Det viste sig hurtigt at blive for dyrt i transport, så senere ændrede jeg det til * Skatten beregnes ved, at der er et skattefrit fradrag på 15% af lønnen, og derefter bliver der trukket ca. 33% i norsk skat. Når det var ca. skyldes det, at der er tale om et tabeltræk, der svinger lidt afhængig af lønnen. Derefter blev der så trukket 8% i dansk arbejdsmarkedsbidrag. Det vil sige, at det samlede træk er på ca. 34%. * Firmaet garanterer kun en 37 timers arbejdsuge, hvorimod jeg skulle forpligte mig til at tage det overarbejde, der var! Det lyder jo alt sammen meget godt, og det er jo en dejlig lav skat at betale. Men, men, men. Reglerne skitseret ovenfor gælder kun på en række betingelser, der, for så vidt jeg har forstået det rigtigt, er: Man skal være udsendt i mere end et halvt år, det samlede ophold uden for Norge må ikke overstige 42 dage, og intet enkeltophold uden for Norge må overstige 7 dage. Hvis ikke alle betingelser er opfyldt, beregnes der dansk skat, hvorfra der så trækkes den indbetalte skat til Norge og Danmark. Til gengæld må rejseudgifter og fradrag ved udstationering så trækkes fra. Desværre skete der det for mit vedkommende, at en gammel rygskade brød op, så jeg måtte opgive efter kun to måneder, så nu venter jeg spændt på skattechokket næste år. Lige en sidste advarsel: Hvis arbejdet bevirker, at du skal have foretaget en ny dagpengeberegning, skal du afspadsere de sidste 3 måneders overarbejde ud over 4 timer pr. uge, og det er jo en hel del med 66 arbejdstimer om ugen. Hvis du overvejer at tage arbejde i udlandet, vil mit råd være: Tal med både skattevæsenet, din fagforening og a-kassen inden du tager af sted, så kan du måske undgå nogle af overraskelserne. Stort chok! Lejligheden, som blev delt med tre andre, lå i meget smukke omgivelser med en flot udsigt, men lejlighedens stand! Oh, gru! Der var mug på væggene i badeværelset, og køkkenet lignede et sted, hvor man holdt svin. Jeg spekulerede på, om det var det, firmaet regnede os for - altså svin. Området ved Oslo Fjord er jo også skønt, og den første fridag blev tilbragt ved en af de små byer langs fjorden med medbragt frokost, der blev indtaget i selskab med et masse myrer og nogle fugle på skråningen over byen og med en helt vidunderlig udsigt. 7

8 Magasinpost ID nr Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Formanden har ordet Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Flere og flere vælger a-kasserne fra DR-TV bragte forleden et indslag i magasinet Penge, hvor der blev sat fokus på det faktum, at flere og flere vælger a- kasserne fra. Som ledig kan man maksimalt få udbetalt kr. om måneden. Derfor er der rigtig mange mennesker, som føler, at den understøttelse, de kan få ved ledighed, ikke vil kunne dække de faktisk leveomkostninger. Gabet mellem indtægt og understørrelse er for stort. Problemet er især mærkbart i hovedstadsområdet, hvor leveomkostninger er meget høje - ikke mindst grundet de høje huspriser. DR viste også et eksempel på en sygeplejerske, som med en indtægt på mellem 24 og kr. havde valgt a-kassen fra. Der findes i dag mulighed for at tegne private tillægsforsikringer. Mindre end 5% har valgt denne løsning. Forsikringerne er ret dyre, og perioden, hvor man kan få ydelserne, er forholdsvis kort. Efter at DR havde vist eksempler på lønmodtagere, der havde valgt a-kassen fra, var der debat mellem beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) og Marianne Jelved (R). Marianne Jelved foreslog obligatorisk medlemskab af en a- kasse, og Claus Hjort Frederiksen blev spurgt om, hvordan han havde det med, at folk skulle tvinges ind i en a-kasse. Hertil svarede Frederiksen, at det havde han det vanskeligt med. Folk må have frihed til selv at afgøre, om de vil være med i en a-kasse, og hvis der skulle være obligatorisk medlemskab af en a-kasse, ville han som minimum kræve, at der laves en helt uafhængig statslig a-kasse. Det var klare ord fra hr. Frederiksen. Næsten lige så klare, som da han 5 dage før valget lovede at ville fremsætte forslag om forbud mod eksklusivaftaler i den førstkommende samling. Eller da han fremsatte et lovforslag om begrænsning af konfliktretten, men senere selv stoppede det igen. Vi så og hørte, at løfterne, der betød så meget for os i DFF, ikke holdt vand. Derfor er der også grund til at anlægge en vis naturlig skepsis over for Frederiksens nye løfter. Men ellers må jeg sige, at jeg er meget enig med de udtalelser, som Frederiksen kom med. Tvungent medlemskab af en a- kasse er en dårlig idé, og selv om det er glædeligt, at vi har fået flere a-kasser at vælge imellem, er der ikke den fulde frihed på området. Det vil være helt naturligt, at det er staten, der administrer sine egne penge. En holdning der ikke er ny hos os. Den har vi haft og givet udtryk for siden vores stiftelse i Jørgen Mikkelsen Den daglige fagforeningstvang Dansk Smedemesterforening og Dansk Metal i forening har de store kanoner fremme i en sag, hvor et medlem har måttet leve under konstant pres, efter han har fravalgt Dansk Metal til fordel for. Vort medlem har fået flere trusler fra Dansk Metal (DM), men har dog indtil videre ignoreret dem. Men nu strammer det til, idet direktøren for Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S i Barrit er blevet truet med vedvarende bøder i størrelsesorden kr, indtil han sørger for, at det genstridige medlem er tilbage i folden. Vi ser her igen en sag, hvor ledelsen i et firma ikke er klar over, hvilke aftaler firmaet har involveret sig i ved at tegne et medlemskab af Dansk Smedemesterforening (DS). For nogle år tilbage havde vi en lignende sag, hvor DS var part, og hvor direktøren i Landsretten udtalte, at han efter 25 år som direktør ikke var bekendt med, at der på hans virksomhed havde været en eksklusivaftale; men det var der altså. Det er det, som man i LO-bevægelsen kalder for aftalefrihed. Det kan ofte være svært at forbinde dette med nogen form for frihed. Aftalesnyd er vist mere passende. Både vort medlem og ledelsen for Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik er dybt rystet over hændelsen og de hårdhændede metoder, der tages i anvendelse her, hvor vi netop sidder og venter på domsafsigelsen omkring lovligheden af eksklusivaftalerne fra Menneskerettighedsdomstolen. Hvad skal jeg stille op, jeg har ikke lyst til at stå i DM; men jeg vil heller ikke være årsag til, at DS lukker virksomheden, udtaler vort medlem til FA. Vort medlem har over for DM gjort opmærksom på den forestående afgørelse om eksklusivaftaler. Her havde man til lejligheden en passende udtalelse om, at der ville gå flere år, før der kom en afgørelse fra Menneskerettighedsdomstolen. Til orientering for DM kan det siges, at afgørelsen kan komme hvert et øjeblik. Og der er ikke meget hjælp at hente fra Cirkus Christiansborg. Der sidder en beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, der løber fra sine egne klokkeklare valgløfter om at fremsætte lovforslag om forbud mod eksklusivaftaler. Vort medlem forsøger at tage forbehold for tvangs-tilbageindmeldelsen til Dansk Metal ved at betinge sig pengene for medlemskabet tilbagebetalt og medlemskabet ophævet, såfremt vinder sagen ved Menneskerettighedsdomstolen. JM

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Hr Sørensen lagde sag an mod FDB i Vestre Landsret under henvisning til, at den danske /RY RP

Hr Sørensen lagde sag an mod FDB i Vestre Landsret under henvisning til, at den danske /RY RP 3UHVVHPHGGHOHOVHIUD-XVWLWVVHNUHW UHQIRU! "! #$%&' ( ) * 6725.$00(5(76'20,6$*(1 6 5(16(1 5$60866(102''$10$5. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i dag under en offentlig høring i Storkammeret afsagt

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 108/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 6.1. 19.1.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 25.708 kr. (ekskl. forsikringer) Utilfredsstillende

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere