Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder"

Transkript

1 Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder BILAG 5 I forbindelse med idé-debatten er der indkommet forslag og bemærkninger til trafikplan for Århus Midtby i en række forskellige sammenhænge. Der har således været nedsat en studiekreds og en følgegruppe, ligesom der i debatfasen har været mulighed for at indsende skriftlige indlæg på sædvanlig vis. Dette bilag resumérer indlæg fra studiekreds, følgegruppe, borgermøder samt skriftlige bemærkninger. En sammenfatning kan ses i bilag 4. Endelig har der været oprettet et særligt debatforum på trafikplanens hjemmeside, hvor interesserede borgere har kunnet fremkomme med egne bemærkninger og forslag samt kommentere forslag fra andre. Sammenfatning og resumé af disse fremgår af bilag 6 og 7. Skriftlige bemærkninger Morten Eriksen, Brendstrupvej, 8200 Århus N Morten Eriksen undrer sig over, hvorfor fodgængere, der vil krydse Randersvej ved Stjernepladsen, skal aktivere fodgængersignal ved en trykknap. Samtidig foreslås, at Langelandsgade lukkes ved Stjernepladsen, så trafikken ledes via Vestre Ringgade og Randersvej. Dermed fredeliggøres Langelandsgade trafikalt. Søren Brahe Thomsen, Chr. Wærumsgade 22, st.th, 8000 Århus C Søren Brahes Thomsen er imod indførelsen af 2 timers parkeringszoner i Århus, og mener i øvrigt at kommunen kun har indført regler og foranstaltninger imod bilister i de seneste år. Der anføres en række ulemper ved 2 timers parkeringszoner: de begrænser forholdene for andre Århus-borgere, som betaler den samme kommuneskat, til at besøge og parkere på de pågældende offentlige veje. de giver ubehagelige overraskelser for mange udenbys gæster, som ikke bemærker og ikke kender til et zoneskilt. Mange vil uforvarende få bøder og blive berettiget bitre på Århus Kommune, samt få ødelagt deres besøg i byen. der er administrativt besvær med at købe langtidsbilletter for gæster, såfremt dette indføres. det er en generel ulempe, at Århus indfører endnu en regel og sanktion mod bilister. Kurt Bønnerup, Valhøjs Allé 100B, 2.tv., 2610 Rødovre Kurt Bønnerup fremsætter 10 forslag, som skal gøre Århus mere kendt som en aktiv og fremadrettet by: synliggør, hvor industrien kan og må udvikle sig i kommunen - industriområder kan gøres både levende, grønne og pæne.

2 Århus-tårnet, hvor blev det af? - Byg Nordeuropas højeste tårn med udsigt over hele byen og oplandet, som en markant del af et nyt indkøbs- og boligkompleks ved en af motorvejsafkørslerne vest for byen. Og skal det fortsat være forbudt at bygge bare lidt højt i byen? Etablér en ny Vestbanegård i forbindelse med ovenstående kompleks. Syd-, Midt- og Nordbyen forbindes med en metro-ringlinie, hvor der er direkte forbindelse mellem den nye og den gamle hovedbanegård (i en tunnel). Grenå- og Odderbanen slås sammen, og banen skal indgå i lokaltrafikken fra Hornslet til Odder. Og busterminalen skal være en integreret del af hele banegårdskomplekset. Hvor bliver den internationale lufthavn af? Tirstrup opfattes ikke som Århus lufthavn, og Tirstrup udsultes til fordel for Billund Lufthavn. Der bør skabes plads til Samsø-færgen fra Århus Havn, så turen til Hou undgåes. Etablér et par moler nordpå fra Fiskerihavnen langs Grenåbanen til en ny bydel med husbåde. Dette kan medvirke til at afhjælpe boligmangel og være et frisk og nyt pust. Placér en eller to udtjente færger i havnen og ombyg dem til kollegier for studerende. Etablér en cykel- og gangsti - gerne i promenadeform - langs hele havnen fra nord til syd. Brabrand Sø skal gøres mere attraktiv og tilgængelig - f.eks. med et større friluftsbad, en kunstnerpark og udsigtstårne. G. N. Halvorsen, Augustenborggade 21A, 12.th., 8000 C G. N. Halvorsen ønsker ikke en ny bygning mellem Bispetorv og Clemenstorv. Pladsen skal forblive åben, så alle bygninger kan ses som et hele. En fredningssag af torvene og de samlede tidstypiske bygninger som helhed er påkrævet, inkl. nuværende parkering. Støttemuren bør restaureres, og pladsen bør ajourføres med også oprindelige lysarmaturer. Parkering bør forbydes på Store Torv og Clemenstorv og begrænses til Bispetorv, og last- og varebiler formenes adgang. Der efterlyses en vedligeholdelsesstrategi i form af en flerårig investeringsplan. En stiv bystruktur med mange etagemeter koncentreret og en sporvognslinie vil ikke løse nogle problemer. Der må tænkes nye tanker og alternativer. Vedrørende midtbytrafikken og De Bynære Havnearealer skal der satses på orden og forenkling. Der skal laves en robust plan med bl.a. forenklet skiltning, tvangsruter og omladning af varer. Overordnede trafik-, parkerings- og arealdispositioner skal være afklarede, før der vedtages en 10-års anlægs- og investeringsplan. Og vedligeholdelsesbudgettet skal prioriteres højere. Der henvises til Gøteborg og Uppsala for trafikløsning til Midtbyen og De Bynære Havnearealer. Thomas Dahl Vestergaard, Strandvejen 10A, 4.th., 8000 Århus C Thomas Dahl Vestergaard ønsker strækningen langs havnen, fra Marselis Boulevard til Nørreport, fredeliggjort trafikalt i forbindelse med omdannelsen af De Bynære havnearealer. Han fremlægger to forskellige forslag. Trafikken fra Marselis Boulevard føres over i Sydhavnsgade, der forlænges i en ny vej på Mellemarmen. Her etableres en tunnel til pier 2 og en ny vejstrækning til Nørreport.

3 Trafikken fra Marselis Boulevard føres over i Sydhavnsgade, og føres via Mindet til Havnegade. Strækningen mellem Mindet og Nørreport indrettes som foreslået i helhedsplanen for De Bynære Havnearealer. Endvidere foreslås Midtkraftarealet og Slagtehusgrunden vejbetjent fra ovennævnte vejforbindelse fremfor - som foreslået i helhedsplanen - via Jægergårdsgade. Dette vil sikre en fredeliggørelse af boligkvartererne i det østlige Frederiksbjerg, der så kan udpeges til lokaltrafikområde, som foreslået i debatoplægget til trafikplanen. Endelig opstilles følgende andre konkrete forslag, som skal begrænse trafikken, mindske støj og forurening og forbedre forholdene for de bløde trafikanter: Antallet af P-pladser skal reduceres Alle P-pladser inden for Ringgaden skal være betalingsparkering. Dette kan evt. kombineres med P-pladser udenfor Midtbyen, hvor det skal være muligt at benytte sit P-kort som billet til kollektiv trafik i Midtbyen. Fremkommeligheden i Midtbyen for billister skal forringes, mens den skal forbedres for kollektiv trafik, cyklister og gående. Ny parkering skal etableres som underjordisk parkering eller i P-huse. Dette vil spare plads og se pænere ud. Udgiften skal betales af de parkerende. Susanne Engberg, Børupvej 218, 8310 Tranbjerg Susanne Engberg finder, at der bør etableres en klapbro mellem Pier 2 og Mellemarmen, og her etableres en Østre Ringvej. Den vil kunne lede den tunge trafik til/fra Nørreport til Mellemarmen. Samtidig kan færgelejerne forblive på deres nuværende lokalitet, og trafikken kan ledes via tunnel i Marselis Boulevard og klapbroen. Den interne havnetrafik mellem containerterminal og Østhavn kan afvikles via klapbroen. Dermed kan Nordhavnen sælges hurtigere, og der kan komme skub i Østhavnen. Endelig vil den nye forbindelse kunne afvikle en masse gennemkørende trafik, så de centrale dele kan fredeliggøres. Byen og Havnen bør samarbejde om at sikre den mindst miljøbelastende trafikløsning for havnetrafikken. Susanne Engberg kan ikke forstå, at Mellemarmen fortsat skal benyttes til havneformål. Ærindetrafikken bør minimeres ved følgende tiltag: Park & Ride faciliteter ved alle bus-endestationer og standsningssteder for regionaltog Gøre det gratis at køre med kollektiv trafik inden for 3 zoneområdet i myldretiden Forhøje parkeringsafgiften i myldretiden Der skal gøres rigtigt meget for de bløde trafikanter. Værkmestergade bør forlænges til motorvejen ved Åhavevej, og der skal være tilslutning ved Ringgaden. På De Bynære Havnearealer vil et multimediehus og/eller hovedbibliotek ligge flottere og mere tilgængeligt på bastion 2 stedet for på bastion 1.

4 Der kan laves plads til sporvogne i M.P.Bruuns Gade, hvis linierne 1 og 18 kører ad Havnegade-Spanien til Rutebilstationen og derefter i normal rute. Grenåbanen og Odderbanen bør sammenlægges. Banegårdspladsen renses for parkerede cykler, som flyttes til dæk over Banegraven langs Hall s Sti og Kriegersvej til Bruuns Bro. Godstransporten til havnen skal optimeres. Mere gods skal på skinner. Dette vil blive lettere med et transportcenter i Årslev og baneshunt over å-dalen. IC-3 tog og regionaltog skal også benytte shunten. Der må etableres nye standsningssteder ved Gjellerupvej, tæt på Viby Ringvej samt Kongsvang, tæt på Skanderborgvej. Begge steder skal være park & Ride faciliteter og gode busforbindelser. Joan M.H. Andersen, Skovvejen 71, 8000 Århus C Joan Andersen vil gerne have Bispetorvet fri for parkering. I stedet ønskes et aktivt musikmiljø på pladsen i sommerperioden og skøjtebane om vinteren. Joan Andersen vil gerne vide, om Bispetorvet indgår i den kommunale parkeringspolitik, og om hvornår Torvet i givet fald forventes bilfrit. Endelig spørger Joan Andersen, om der findes en fond eller lignende til virkeliggørelse af et bilfrit Bispetorv. Danmarks restauranter og caféer, Frederiksgade 42, 2. sal, 8000 Århus C Bemærkningerne er indsendt på vegne af alle restauratører i Skolegade. Restauratørerne ønsker Skolegade indtænkt i åbningen af åen samt udviklingen af De Bynære havnearealer. Skolegade skal udvikles til en art byport til de centrale bydele. Konkret ønskes asfalten erstattet med brosten, så hastigheden for cykler dæmpes, og der bliver bedre mulighed for udeservering. På sigt ønskes cykelringen flyttet til forbindelsen langs havnen i forbindelse med udviklingen af De Bynære havnearealer. Endvidere ønskes drøftet muligheden for en mere hyggelig, maritim belysning samt andet gadeinventar, f.eks. i form af arkade, skulpturelt indgangsparti eller glashalvtag/markering. Slutteligt ønskes en harmonisering af bevillingerne, så alle restauratører får 5-bevilling. Århuskonventet, v/ Søren Plum, Virupvej 113, 8530 Hjortshøj Århuskonventet har udarbejdet et samlet forslag til trafikplan. Konventet prioriterer bymiljøet over trafikal fremkommelighed, og forslaget indbærer, at transport i Midtbyen derfor primært skal foregå via gang, cykel og kollektiv trafik. Midtbyen skal fredeliggøres ved at umuliggøre gennemkørende trafik, så biltrafikken begrænses til det strengt nødvendige. Gennemkørende trafik skal henvise til et primært og et sekundært net. Det primære net består af følgende gader: Nordre Ringgade, Vestre Ringgade og Ringgadebroen. Augustenborggade, forlænget til Marselis Boulevard Marselis Boulevard og Østhavnsvej Dalgas Avenue, syd for Marselis Boulevard.

5 Det sekundære net består af følgende gader: Nørrebrogade, Nørreport og Sibirien Værkmestergade og dens forlængelse til Ringgaden Strandvejen og Spanien syd for Værkmestergade Endvidere foreslås en række færdselsdæmpende foranstaltninger: Rådhusparken og Musikhusparken sammenlægges til et nyt fodgængerområde og Frederiks Allé nedlægges her. På Vesterbro Torv nedlægges den nordlige side, så der dannes et større fodgængertorv. M.P. Bruuns Gade friholdes for biler mellem Jægergårdsgade og Banegårdspladsen, og busaksen friholdes for biler mellem Østergade og Vestergade. Der etableres bussluser på Paludan Müllers Vej, Langelandsgade og Ny Munkegade for at blokere for smutvejskørsel i bil. Vejforbindelsen Banegårdspladsen-Ny Banegårdsgade-Fredensgade-Sønder Allé-Park Allé ensrettes. Der foreslå to typer busprioritering: I alle gader med bustrafik og 4 spor anlægges busbaner. I Nørregade, Nørre Allé, Vester Allé, Rådhuspladsen, Vesterbrogade, Thorvaldsensgade, Frederiks Allé og en del af M.P. Bruuns Gade styres den samlede trafik på den kollektive trafiks præmisser - efter de metoder, som i COWIs sporvognsrapport er angivet for Nørregade. Der skal IKKE være stoppestedslommer - bilerne må vente bag busserne. På lang sigt skal der indføres sporvogne. Der foreslås følgende ruter i Midtbyen: 1) Busaksen, 2) Nørrebrogade-Randersvej, 3) Kirkegårdsvej-Tordenskjoldsgade-Marienlunds Allé, 4) Frederiks Allé-de Mezas Vej-Skanderborgvej, 5) M.P. Bruuns Gade-Hans Broges Gade-Dalgas Avenue, 6) Vester Allé-Vesterbrogade-Silkeborgvej. Sidstnævntes forløb vil ideelt være i tunnel under Frederiks Allé og mellem Kongreshuset, Musikhuset og det nye kunstmuseum Aros. Alternativt vil linieføringen være Park Allé-Rådhuspladsen-Vester Allé. Forholdene for cyklister skal forbedres. Det gælder især venstresving i en række kryds: Nordre Ringgade/Nørrebrogade/Randersvej Paludan Müllers Vej/Poul Martin Møllers Vej Vester Allé/Thorvaldsensgade/Åboulevarden Åboulevarden/Mindebrogade/Skolegade Sønder Allé/Fredensgade Spanien/Sønder Allé/Dynkarken/Toldbodgade Birketinget/Marselis Boulevard/stien til N.J. Fjords Gade Kongevejen/Dalgas Avenue/Strandvejen. På grund af den megen fodgængerfærdsel på dele af cykelringen, bør denne suppleres med cykelstier på Allégaderne, hvor dette er muligt. I Mejlgade bør parkering forbydes, som minimum i myldretiden.

6 Cykelparkeringen omkring Banegården må saneres, og der må indtænkes cykelparkering ved den nye busterminal. I øvrigt støttes debatoplæggets forslag om udbygning af såvel cyklisternes som fodgængernes rutenet. Energi- og Miljøkontoret i Århus, v/jakob Worm, Gl. Kirkevej 56, 8530 Hjortshøj Debatoplæggets største mangel er fraværet af miljøkonsekvensvurderinger af forskellige udviklinger i trafikken. Der ønskes en begrænsning af den private biltrafik, dels ved at forbedre forholdene for cyklister og den kollektive trafik, dels ved at lægge restriktioner på privatbilismen. Her skal være tale om dels frivillige tiltag, dels almene restriktioner som f.eks. begrænsede P-muligheder eller bompenge. Debatoplæggets forslag omkring kollektiv trafik er gode. Måske skulle også taxaer kunne benytte busbanerne. Dog bør der gøres en ekstra indsats for at gøre inkarnerede bilister fortrolige med bussystemet, så de fristes til at benytte kollektiv trafik. Der foreslås en måneds gratis buskort til alle voksne århusianere, som incitament til at prøve bussystemet af. Forholdene for cyklister kan forbedres ved udbygning af cykelstinettet og flere sivegader. Der bør også etableres mere cykelparkering, f.eks. på Banegårdspladsen. Med bygning af ny rutebilstation bør cykelparkering indarbejdes. I en række lyskryds kan der etableres permanente højresvingsbaner til cyklister. Krydset Edwin Rahrs Vej / Åby Ringvej er et eksempel til efterfølgelse. Ligeledes kan cykelkørsel gøres mere smidig, hvis det bliver tilladt at cykle mod ensretningen i flere gader. Der bør snarest udarbejdes en plan for, hvordan man reducerer den motoriserede trafik i Århus. Der kan f.eks. arbejdes med miljøzoner, hvor man kan tilgodese elbiler. Ligeledes bør godstransporten koordineres bedre, så der kører færre lastbiler i Midtbyen. På langt sigt kunne Århus Kommune arbejde for teknologisk nyskabende drivmidler som f.eks. brint. Der er allerede projekter i gang i flere europæiske byer, f.eks. med brintbusser. Så kunne Århus profilere sig som Danmarks miljøhovedstad. Mere gods bør flyttes over på skinner. Der bør ses nærmere på godstrafikken til havnen, i form af en jernbaneløsning i kombination med et godstransportcenter udenfor byen. Kommunen bør udarbejde en handlingsplan for godstransport gennem byen med klare mål og midler. Et mål kunne være, at f.eks. 20 % af godset til Århus Havn skal transporteres på jernbane. Det er der mere perspektiv i end at etablere en tunnel under Marselis Boulevard. Jørn B. Jensen, Elsdyrvej 29, 8270 Højbjerg

7 Jørn Jensen mener, at en tunnel under Marselis Boulevard er en besværlig og dyr løsning. Han mener at alternativet i Banegraven skal undersøges bedre. Jørn Jensen opfordrer til, at et uvildigt firma bør analysere begge muligheder, og at det bedste projekt derefter gennemføres. Knud Jørgensen, Bakkefaldet 37, 8210 Århus V Der bør indføres sporvogne i Århus hurtigst muligt. Tunnelen under Marselis Boulevard bør opgives, og i stedet bør der etableres biltog (rullende landevej). Knud Jørgensen gør opmærksom på, at koldstarter i en bil med katalysator er en upåagtet og overset forureningskilde. Mange parkerende biler i Midtbyen vil derfor forurene meget. Amt og Kommune opfordres til at gøre Regeringen klart, at byens trafikale problemer er forholdsmæssigt lige så store som hovedstadens. Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup, v/ formand Jørgen Bak, Kirkebakken 23, 8330 Beder Mange beboere fra Fællesrådets område arbejder nord for Århus. Det er derfor vigtigt, at kapaciteten mellem nord og syd opretholdes. Ringgaden og Ringvejen er allerede overbelastede i myldretiden, og hvis kapaciteten dæmpes langs havnen, vil problemerne blive for store. Kapaciteten langs havnen skal derfor opretholdes. Forholdene for rutebiler fra syd er dårlige på den nuværende rutebilstation. Der går lang tid med en kringlet adgangsvej. Med anlæg af den nye rutebilstation på dæk ved Banegården foreslår Fællesrådet, at der etableres en rampe til/fra Værkmestergade, som kan benyttes af busser og rutebiler. Fællesrådet er utilfreds med, at denne mulighed ikke er medtaget i forslaget til ny rutebilstation. Et nyt forslag med denne løsning bør udarbejdes og udsendes til debat. Og pengene til projektet må kunne findes. Nanna Kinch, Olfert Fischers Gade 3, 8200 Århus N Nanna Kinch ønsker en trafikal fredeliggørelse, hvor mest mulig biltrafik flytter til busser og cykler. Parkeringsafgifterne bør sættes op med f.eks. 50 % for at modsvare de forventede stigninger på billetprisen i den kollektive trafik. Flere gratis P-pladser udenfor Midtbyen - ved Ringgaden eller Ringvejen - kan lokke flere til at bruge bussen. P-billet som busbillet er en god idé. Der skal ikke etableres flere P-pladser i Midtbyen, snarere tværtimod. Fremkommeligheden for cyklister skal forbedres. Det er urealistisk, at de mest oplagt ruter - som f.eks. Allégaderne - ikke er indrettet til cyklister. Der er for mange fodgængere på ruten Graven-Klostergade. Et parkeringsforbud i Mejlgade - i hvert fald i myldretiden - er nødvendigt, hvis flere skal cykle her. Der er behov for mere cykelparkering ved Banegården og Rutebilstationen. Disse kan etableres i Banegårdsgade i stedet for de nuværende bil-parkeringspladser. Gaderne på Frederiksbjerg Øst er alle ensrettede. I nogle gader må cyklister køre mod ensretningen, i andre må de ikke. Det ville være ønskeligt med et ensartet system.

8 For mange kryds er ikke indrettet efter cyklister. Hvis flere skal cykle, skal det i krydset fremgå klart, hvordan cyklister skal bevæge sig, f. eks. med blå farve på asfalten. Det gælder f.eks. i følgende kryds: Stjernepladsen. Det er tilladt for cyklister at køre ad Brendstrupvej mod Stjernepladsen, og fra Stjernepladsen ad f.eks. Funch Thomsens Gade. Men der er ingen muligheder for at komme over pladsen som cyklist. Åboulevarden - Mindebrogade - Skolegade. Her er det muligt at komme over Åboulevarden fra Fredens Torv til Skolegade, men det er meget uklart, hvordan man forventes at komme over som cyklist. Paludan Müllers Vej - Poul Martin Møllers Vej. Fra Kaserneboulevarden er det oplagt for cyklister at tage Poul Martin Møllers Gade til Ringgaden. Der bør etableres krydsningsmulighed, som gennemskærer hellen på Paludan Müllers Vej. Sønder Allé - Fredensgade. Det er i dag meget besværligt at foretage venstresving fra Sønder Allé til Fredensgade. Spanien - Sønder Allé. Det er i dag meget besværligt at foretage venstresving fra Spanien til Sønder Allé. Vester Allé - Åboulevarden. Der er behov for tydeligere cyklistafmærkning for venstresvingende cyklister fra Vester Allé til Åboulevarden. Generelt er fodgængerforhold gode i Midtbyen. Dog ønskes længere grøntid ved krydsning af større færdselsårer. Eksempler er Randersvej/Nordre Ringgade og Birketinget/Marselis Boulevard. En fortsættelse af buspioriteringsprojektet er en god idé. Det kan evt. kombineres med særlige vejbaner for biler med 3 eller flere personer. Fredeliggørelsen af Midtbyen skal tage hensyn til den fortsatte fremkommelighed for handicapbiler, flyttebiler og varebiler. Knud Jørgensen, Bakkefaldet 37, 8210 Århus V Knud Jørgensen ønsker mere skinnetrafik i Århus. Dels sporvogne, dels biltog i Banegraven som erstatning for en tunnel i Marselis Boulevard. Det påpeges, at et biltog kan etableres for ca. ¼ af tunnelprisen. Knud Jørgensen undrer sig over, at denne model er fravalgt, og at der ikke er foretaget miljøkonsekvensberegninger for de to alternativer. Regeringen bør støtte etablering af sporvogne økonomisk. Der henvises til en rapport fra Trafikministeriet fra 1995, hvor der omtales en model, hvor staten betaler 70 %, Amtet 20 % og Kommunen 10 % af anlægssummen. Modellen bruges i Tyskland. Den første sporvognslinie vil med denne model kun koste Kommunen 150 mio. kr. Amt og Kommune opfordres til at genoptage forhandlingerne med Regeringen om medfinansiering af sporvogne. Busprioritering vil koste min. 135 mio. kr., som kan spares ved at etablere sporvogne straks. Busprioritering vil ikke flytte så mange passagerer til den kollektive trafik, og man skal ikke lægge bilisterne hindringer i vejen, før der etableres sporvogne.

9 Jarl Hansen, Vilhelm Becks Vej 31, 8260 Viby J Jarl Hansen anfører, at en fuld udbygning af Nordhavnen vil skabe trafikkaos ved Nørreport/Sibirien. Den foreslåede rundkørsel ved bastion 2 er ikke optimal. Alternative adgangsmuligheder til Nordhavnen må undersøges. For eksempel fra Østbanetorvet til Hjortholmsvej og Sverigesgade, eller evt. en overkørsel ud for Mejlborg til Sverigesgade. Vejen langs havnen fra Europaplads til Østbanetorvet vil også blive yderligere belastet af trafik til De Bynære Havnearealer. Her må opretholdes to kørespor i hver retning samt evt. yderligere et spor til busser. Dette kan ske, hvis fortov og cykelsti fjernes i den østlige side af vejen. Det er vigtigt, at der findes en afklaring af vejbetjeningen til Østhavnen. Kan en tunnel ikke finansieres, må alternativer undersøges. Jarl Hansen mener, at det er muligt at etablere en havnevej fra Åhavevej via banegraven til Midtkraft. Godsbanearealer ryddes ved udflytning til transportcenter, og Odderbanen rykkes lidt mod nord. Den eksisterende byvej kan benyttes. Et uafhængigt firma bør undersøge, om denne mulighed er realiserbar, samt hvad det vil koste. Lars Hermansen, Lars Hermansen er kørestolsbruger, og finder Sporvejenes busser under al kritik. Hvorfor har Århus ikke lavbundsbusser? EU indfører skrappere krav fra årsskiftet - hvordan skal de overholdes med de nuværende busser. Sporvogne er en god idé, men meget dyre - hvordan tænkes de finansieret? Beboerforeningen Valdemarsgade, v/formand Kiri Kesby, Valdemarsgade 48, 8000 Århus C Foreningen støtter Byrådets overordnede mål om trafikal fredeliggørelse, bedre forhold for bløde trafikanter og øget fokus på den kollektive trafik. Trafikken i Midtbyen skal minimeres. Især den gennemkørende trafik og den tunge trafik skal reduceres. Der skal være flere tiltag, så bilister i stedet vælger kollektiv trafik. Gennemkørende trafik skal i stedet benytte Ringgaden og Ringvejen. Der bør anlægges sammenhængende og direkte cykelstier langs alle større veje. For mange strækninger er for farlige for især skolebørn. Der savnes især sammenhængende cykelstier på Frederiks Allé, Sønder Allé, M.P. Bruuns Gade og Park Allé. Foreningen er ked af den nye byvej i Banegraven. Vejen vil støje og forurene i Foreningens nærmiljø. Dog foretrækkes denne løsning fremfor Stolpevejen. Der ønskes trafiksanering i form af bump eller ensretninger mod den hurtige og gennemkørende trafik i Morten Børups Gade og Sonnesgade. Der ønskes øget patruljering af P-vagter i Valdemarsgade og Sonnesgade om aftenen. Gæster til Musikhuset og Scandinavian Center parkerer her i udstrakt grad, så beboerne ikke kan finde en P-plads, på trods af beboerparkeringsordning.

10 Foreningen glæder sig over planerne for omdannelse af Godsbanearealet. Foreningen er interesseret i flest mulige grønne oaser og veje med træbeplantning. Frey Eberholst, Korshøjen 83, 8240 Risskov Frey Eberholst går ind for en styrkelse af den kollektive trafik i fremtiden, og gerne kommunens forslag om busbaner, der kan bygges om til sporvognslinier. Hvis den kollektive trafik skal være mere attraktiv, skal der være mere regularitet. Sporvogne/busser skal gøre i 10 min. s intervaller. Nogle busser kan køre hver 20. minut og nogle hver halve time. Den kollektive trafik skal være hurtig og køre til centrale steder i byen, men også til de mere perifere områder. Følgegruppen for trafikplan for Århus Midtby Der er nedsat en særlig følgegruppe for trafikplanen, med deltagelse af en række organisationer og foreninger. Følgegruppen har indtil videre afholdt to møder. Her har følgegruppens medlemmer blandt andet præsenteret, hvilke temaer og problemstillinger, der bør vægtes særligt højt i trafikplanen. Dette er gengivet i det følgende. Østjyllands Vognmandsforening: Det er vigtigt, at der i en fremtidig trafikplan indtænkes plads til store køretøjer, f. eks. renovation og levering af gods og byggematerialer. Det er vigtigt, at der fortsat er parkeringsmuligheder til butikslivet Er det mon muligt at etablere nærdepoter/aflæsningssteder for varer til Midtbyens butikker, så varerne på den måde kan leveres på andre tidspunkter end i dag? Danmarks Naturfredningsforening: Det væsentligste er at begrænse trafikken, og at opprioritere den kollektive trafik. Det skal fortsat være muligt at have bil i Midtbyen, så parkeringsmulighederne for beboerne skal bibeholdes. Der skal fortsat være gode muligheder for varelevering til byens butikker samt til servicekørsel. SID - Chaufførernes Fagforening: Tilgængeligheden for taxaer er blevet forringet, f.eks. ved kørsel til speciallæger. Dette må forbedres. Det er også vigtigt med god tilgængelighed for udrykningskøretøjer i fremtiden. De Samvirkende Invalideorganisationer: Det er den private biltrafik, som fylder noget i Midtbyen. Derfor er det først og fremmest den, der skal begrænses. Læger og lignende servicefunktioner ligger typisk på 1. sal eller højere. Det gør adgangen vanskelig for mange handicappede, f.eks. dårligt gående og svagtseende. Århus Cityforening:

11 Der vil komme mange flere mennesker i Midtbyen i fremtiden, så man må ikke fjerne de eksisterende P-huse i Midtbyen. Disse skal kombineres med flere P-huse på kanten af City. Den kollektive trafik skal opprioriteres, så især de lokale vil benytte den. Det er fint at optimere vareleveringen i Midtbyen, det må bare ikke medføre flere omkostninger for butikkerne. Det er ikke realistisk med park & ride faciliteter i Århus. Når folk ikke engang vil parkere i Scandinavian Center og så gå de få meter til Midtbyen, hvorfor skulle de så benytte park & ride? Der må opfindes et belønningssystem til dem, der sætter bilen udenfor Midtbyen, hvis systemet skal virke. Danske Fragtmænd: Det vil være en god idé at etablere aflæsningszoner for varelevering. Der bør i et samarbejde mellem Politiet, Kommunen, butikkerne og transportørerne etableres nye tidsvinduer for varelevering, hvis denne skal optimeres. Godsdistributører er også en del af den kollektive trafik, og bør derfor have mulighed for at benytte eventuelle nye faciliteter for den kollektive trafik - f.eks. busbaner - i fremtiden. Dette gælder også taxaer og renovation. I knudepunkter for den kollektive trafik bør hastighedsgrænsen være meget lav. På den måde virker trafikken med store biler ikke så overvældende og kaotisk. Man skal være forsigtig med at lukke den nuværende forbindelse langs havnen for trafik. Der skal fortsat være adgang, ellers vil trafikken bare finde andre smutveje. M-97: Der bør etableres en vareleveringsordning i Midtbyen, så de største køretøjer kommer ind i byen tidligt om morgenen, hvor der ikke er anden trafik. Mindre køretøjer til godslevering kan evt. få adgang senere på dagen. Kan man etablere kollektiv trafik i Midtbyen med mindre busser og højere frekvens, som det kendes fra mange byen i udlandet? Skovene nord og syd for byen bør forbindes via et grønt bånd på De Bynære Havnearealer. Der er i forbindelse med beboerparkeringsordningen for mange P-kort i forhold til antal P-pladser. For eksempel skoler og virksomheder udnytter systemet, og optager mange pladser. Kollektiv Trafikforbund: Parkeringen er det største problem. Parkeringen til pendlere må begrænses, så der satses på korttidsparkering for folk med ærinde i Midtbyen. Pendlere må benytte park & ride og kollektiv trafik, og de nødvendige P-pladser til et sådant system må anlægges. Den gennemkørende trafik i Midtbyen skal væk. Der må etableres et system med fælles varedistribution i Midtbyen, så antallet af last- og varebiler nedbringes. Ældrerådet: Ældre mennesker har ofte svært ved at nå over vejen ved de store veje i Midtbyen. Her ønskes bedre forhold.

12 Frederiksbjerg Beboerforening: Undersøgelser fra Ålborg viser, at folk i bus køber lige så meget ind som folk i bil. Man skal derfor være varsom med at fokusere for meget på bilisters vilkår i forbindelse med detailhandelen. Det er en særlig charme ved Århus at Ringgaden er så grøn. Dette tema burde videreføres fra Ringgaden og ind i Midtbyen, så den får et mere grønt præg. Det er nødvendigt at udvikle nye transportsystemer i byen, blandt andet i forbindelse med varelevering. Studiekreds om trafikplan for Århus Midtby I forbindelse med ide-debatten blev der nedsat en studiekreds med deltagelse af 4-5 interesserede borgere. Studiekredsen har holdt 4 aftenmøder. Studiekredsens medlemmer er overordnet set enige om, at Midtbyen skal fredeliggøres trafikalt, og at forholdene for den kollektive trafik og bløde trafikanter skal opprioriteres. Kredsens medlemmer har dog ikke kunnet blive enige om, hvordan disse mål skal opfyldes. Studiekredsens medlemmer har derfor udarbejdet tre forskellige forslag. Forslag 1, Nanna Kinch, Olfert Fischers Gade 3, 8200 Århus N Forslaget er også indsendt som skriftligt indlæg, og er ovenfor resuméret som sådan. Forslag 2, Lissi Kok Madsen, Orla Lehmanns Allé 7, Århus C Af hensyn til forretningslivet skal der oprettes en række gratis P-pladser. Det vil hindre, at besøgende cirkulerer rundt og forurener. I alle beboelseskvarterer i Midtbyen skal der være parkeringsforbud for alle andre end beboerne. Beboere skal kunne erhverve P-kort + gæstekort. I forretningsgader skal der være 30 minutters parkering. På havnen skal der etableres midlertidige, gratis parkeringspladser på Midtkraftarealet og ved Skolebakken, indtil der skal finde en byomdannelse sted. Parkeringspladsen ved Musikhuset, foran Scandinavian Center skal være gratis parkering. På Eugen Warmings Vej ved Den Gamle By bør det undersøges, om der kan etableres ekstra P-pladser ved at indskrænke fortovet langs villaerne. I fremtiden skal det ikke være tilladt at indbetale til P-fonden. Der skal altid kræves parkering anlagt under byggeriet. Bispetorvet skal omdannes til en parklignende plads på baggrund af en konkurrence. Ligeledes skal Musikhusparken og Rådhusparken lægges sammen. Der skal etableres busbaner på en række veje i Midtbyen, så fremkommeligheden for bilister reduceres, og bilisterne finder andre veje. Strækningen M.P. Bruuns Gade (nord for Jægergårdsgade) - Park Allé - Busgaden - Emil Vetts Passage (frem til Vestergade) skal være forbeholdt busser.

13 Der skal etableres busbaner på følgende veje: Skanderborgvej - de Mezas Vej - Frederiks Allé - Banegårdsgade - Banegårdspladsen - Ny banegårdsgade - Fredensgade til Sønder Allé. Klosterport - Nørre Allé - Nørregade Rådhuspladsen - Vester Allé - Thorvaldsensgade og såvel Silkeborgvej som Viborgvej Vester Allé - Vesterbro Torv - Langelandsgade. Vesterbro Torv indrettes som en stor rundkørsel, og Hjortensgade og den sydligste del af Langelandsgade ensrettes i hver sin retning. Til slut opfordres Byrådet til, at der i forbindelse med større byggerier i Midtbyen altid findes trafikløsninger og parkering, før byggeriet tillades, så nye situationer á la Bruuns Galleri undgåes i fremtiden. Forslag 3: Poul Gunder Nielsen, Hørslevvej 107, Hørslevboel, 8462 Harlev J Forslaget bygger på, at den gennemkørende trafik i Midtbyen skal fjernes og henvises til Ringgadesystemet. Ærindetrafikken skal begrænses ved en opprioritering af den kollektive trafik. Det overordnede vejnet - kaldet primær gennemkørsel - består af følgende veje: Ringgaderne fra Marienlund til og med Ringgadebroen Værkmestergade, forlænget til Ringgaden (med tilslutning) og videre til Åhavevej via Augustenborggade. Strandvejen og Dalgas Avenue Marselis Boulevard og Østhavnsvej Nørrebrogade, Nørreport og Sibirien Fordelingsvejnettet - kaldet sekundær gennemkørsel - består af følgende veje: Forbindelsen langs de Bynære Havnearealer - Spanien, Dynkarken, Havnegade, Skolebakken, Kystvejen, Skovvejen, Dronning Margrethes Vej Allégaderingen Radialerne Langelandsgade, Viborgvej, Silkeborgvej, Søren Frichs Vej/Carl Blochs Gade, Skanderborgvej/de Mezas Vej/Frederiks Allé/Banegårdsgade Søndre Ringgade og Jyllands Allé Sydhavnsgade Vesterbrogade og Thorvaldsensgade Kaserneboulevarden og Vennelyst Boulevard samt Ny Munkegade mellem Langelandsgade og Kaserneboulevarden Der etableres en ensrettet ringforbindelse af Sønder Allé, Park Allé, Banegårdspladsen, Ny Banegårdsgade og Fredensgade. Der etableres bilfri gader eller fodgængerområder på følgende steder: Den nordlige side af Vesterbro Torv Frederiks Allé mellem Rådhuspladsen og Thomas Jensens Allé Skt. Pauls Kirkeplads samt M.P. Bruuns Gade mellem Jægergårdsgade og Banegårdspladsen.

14 Den kollektive trafik opprioriteres ved etablering af busbaner på en række vejstrækninger: Nørrebrogade, Nørreport Skolebakken, Havnegade, Dynkarken, Sønder Allé, Fredensgade, Ny Banegårdsgade, Banegårdspladsen. Skanderborgvej, de Mezas Vej, Frederiks Allé, Banegårdsgade M.P. Bruuns Gade fra Skt. Pauls Kirkeplads, Park Allé, H. H. Seedorffs Stræde, Busgaden, Emil Vetts Passage, Klosterport. Vester Allé og Hjortensgade samt Vesterbrogade I Nørre Allé og Nørregade (fra Klosterport til Nørreport) etableres busprioritering i signaler men ikke busbaner. Som middel til at standse gennemkørende trafik i den nordlige del af Midtbyen etableres bussluser på Paludan Müllers Vej, Langelandsgade, Hjortensgade og Ny Munkegade. Bemærkninger fremsat på offentlige møder Der er i forbindelse med debatfasen afholdt to offentlige borgermøder på Rådhuset, henholdsvis den 4. marts og den 7. april Bemærkninger fremkommet på møderne er resuméret i det følgende. Bemærkninger fra offentligt orienteringsmøde den 4. marts 2003 på Rådhuset På mødet deltog fra Århus Kommune rådmand Poul B. Skou samt repræsentanter for Vejkontoret. På mødet fremkom nedennævnte bemærkninger og forslag. Endvidere blev der stillet en række spørgsmål af forskellig karakter. Disse spørgsmål blev besvaret på mødet og er ikke medtaget i denne opsamling. Thomas Frovin: Der er ikke nødvendigvis en modsætning mellem fredeliggørelse af Midtbyen og ønsket om flere P-pladser. Den uønskede trafik er først og fremmest den gennemkørende trafik. Hans Pedersen: Når der i dag er den største trafikbelastning langs havnen, hvorfor arbejdes der så ikke med et gennemgående Rambla-motiv som i Barcelona? Jørn Stounberg: I Århus er det altid et problem, at ting koster penge og derfor ikke kan lade sig gøre. Der er for stor forskel på, hvor mange statslige anlægsmidler, som tilflyder henholdsvis hovedstaden og Århus. Befolkningstilvæksten i Århus er større end i hovedstadsområdet, så hvorfor denne forskel - politikerne må arbejde hårdere for at få flere statsmidler til Århus. Det ville være flot, hvis den inderste del af Frederiks Allé samt dele af Vester Allé og Sønder Allé blev lagt i tunnel, så der kunne skabes én stor samlet Rådhusplads.

15 unavngiven: Det er meget ønskeligt med bedre forhold og krydsningsmulighed for bløde trafikanter ved Mejlgade/Nørreport eller Nørregade/Nørreport/Knudrisgade. På de eksisterende midterheller er der for eksempel dårligt plads til at stå med en barnevogn. Poul Gunder Nielsen: Århuskonventet har udarbejdet et forslag til en trafikplan for Århus Midtby. Planen udpeger gennemkørselsgader, sivegader og sporgader. Planen søger så vidt muligt at fjerne unødig gennemkørende biltrafik. unavngiven: Skal man til Nordbyen om morgenen, bruger man ikke Ringgaderne p.g.a. trængsel, men fortsætter igennem byen. "Park and Ride" har ikke vundet indpas i Midtbyen eller andre steder i landet. Ea Kaaris: Det er vigtigt at bymidten ikke dør, så der skal være god mulighed for at komme til bymidten, også i bil. Der skal ikke indføres yderligere P-afgifter. Det kunne være en god idé med Park & Ride faciliteter. Der er behov for bedre styring af trafikken på Ringgaden i myldretiden, da trafikken ikke flyder ordentligt, og det derfor er fristende at køre ad andre veje. Bemærkninger fra offentligt debatmøde den 7. april 2003 på Rådhuset Mødet markerede afslutningen på idé-debatperioden om trafikplan for Århus Midtby Fra Århus Kommune deltog rådmand Poul B. Skou, samt repræsentanter for Vejkontoret. Mødet blev indledt af Poul B. Schou. Studiekredsen fremlagde herefter resultaterne af deres arbejde. Efterfølgende var der debat og indlæg fra salen. Der var ca. 35 fremmødte og der fremkom følgende bemærkninger og forslag: Studiekredsen: Studiekredsen havde udarbejdet 3 forslag. Alle forslag tog dog udgangspunkt i et fælles ønske om at nedprioritere biltrafikken og opprioritere cykel- og den kollektive trafik. Forslag 1 Nanna Kinch Cykelring på Allégaderingen. Udpegning af 8 problemkryds. Forslag 2 - Poul Gunder Nielsen Specifikke mål: Mindre gennemkørende biltrafik, fredeligere bymidte

16 Indsatser: Etablering af bussluser på bl.a. Langelandsgade. Nedlæggelse af nordlig kørebane på Vesterbro Torv. Lukning af Frederiks Allé ved Musikhuset og M.P. Bruuns Gade. Ensretning af Park Allé Banegårdspladsen, Sønder Allé. Etablering af sivegader (bl.a. Allégaderingen). Forslag 3 - Lissi Koch Indsatser: P-forbud i beboelseskvarterer. Halvtimes parkering i forretningsgader. P-kort til beboere. Gratis parkering på Havnen og ved Musikhuset. Inddragelse af fortov til parkering ved Den gamle by. Lukning af Bispetorvet for parkering. Opfordring til at tænke parkering, før der bygges nyt og placér parkering under jorden. Opprioritering af den kollektive trafik. Vagn Blom: Anlæg parkeringspladser på Godsbanearealet. Opprioriter bustrafikken ved etablering af separat lysregulering for busser og udrykningskøretøjer. unavngiven: Der er problemer med at krydse Nørreport. For meget trafik. unavngiven: Sivegader på Frederiks Allé og Nørregade (som foreslået af studiekreds) er ikke hensigtsmæssig. Godt med store P-anlæg - men tror ikke på Park and Ride. Finn Nørholm: P-pladser bør placeres udenfor Ringgaden. Finn Høy: En del af cykelstien på de Mezas Vej og Frederiks Allé er ubehagelig Finn Nørholm: Der er et modsætningsforhold mellem flere P-pladser i Midtbyen og mindre biltrafik. unavngiven: Finder det ikke ønskværdigt at undgå tung trafik til havnen i Banegraven? Jakob Vorm: Så meget gods som muligt bør transporteres på jernbane. Bjarke Møller Madsen: Trafik fra syd bør føres ad Marselis Boulevard under Spanien og videre ad Sydhavnsgade. Vil betyde aflastning af Frederiks Allé.

17 Finn Nørholm: Bruuns Galleri skaber parkeringskaos. Hvor skal f.eks. de 400 ansatte parkere? unavngiven: Havnen og Bruuns Galleri medfører meget trafik i Midtbyen. Finn Nørholm: Ønsker beboerparkeringsordning på Frederiksbjerg før Bruuns Galleri åbner Peter Jepsen: Dårligere adgang for bilerne vil tvinge handelslivet ud af Midtbyen. Nødvendigt at tilgodese alle trafikarter. Bilen bruges til indkøb - ensidig satsning på cykler og busser vil gå ud over handelen. Claus Bech, Århus City Forening: Århus City må ikke lukkes for biltrafik. Eksisterende parkeringspladser skal udbygges med nye. Kasper Jensen: Bor i Midtbyen og har ikke problemer med bilerne. Århus skal ikke være fredelig - der skal ske noget. Til en attraktivt by med mange tilbud hører også trafik, larm og kaos. Finn Nørholm: I forbindelse med en trafikplan for Aalborg blev indkøbsadfærden undersøgt. Det var primært gående, cyklende og kollektivbrugere der handlede. unavngiven: Ønsker en udflytning af hovedbanegården til Godsbanen Jørn Stouenberg: Anfører at undersøgelse blandt togbrugere i Skanderborg viste at 85 % havde endemål Århus C. unavngiven: Hindres bilerne adgang til bymidten får vi franske eller amerikanske tilstande med kontorer og restaurationer i bykernen og al handelsliv udenfor.

Biltrafikken på få men robuste veje

Biltrafikken på få men robuste veje Biltrafikken på få men robuste veje Ikke flere biler til og fra Midtbyen Mindre gennemfartstrafik Øget kapacitet på Ringgaden En ny trafikal hovedstruktur Den individuelle biltrafik udgør i dag en meget

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

BILAG 3. Resumé af og kommentarer til indlæg i den offentlige debat om forslag til Trafikplan for Århus Midtby

BILAG 3. Resumé af og kommentarer til indlæg i den offentlige debat om forslag til Trafikplan for Århus Midtby BILAG 3 Resumé af og kommentarer til indlæg i den offentlige debat om forslag til Trafikplan for Århus Midtby 1. Bidrag til idé-konkurrence Udover nedenstående bemærkninger til de indkomne indlæg i konkurrencen

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først.

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først. Resumé af indlæg på debatforum på www.aarhus.dk/trafikplan Dette bilag indeholder alle indlæg, der er fremkommet på hjemmesiden for Trafikplan for Århus Midtby i forbindelse med idé-debatten. Indlæggene

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Debatoplægget Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej - ved Palle Bendsen, fmd. for M97 og Jørgen Aakjær,

Læs mere

70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7

70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7 70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7 Copyright Tilhører John E. Nielsen 20 Den 1.oktober 2008 Fylder linie 6 & 7 70 år. HUSK AT DU GERNE MÅ GEMME HÆFTET PÅ DIN EGEN COMPUTER, PRINTE DEM UD TIL EGET BRUG

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Oplæg v. Søren Kjærsgaard, Københavns Kommune

Oplæg v. Søren Kjærsgaard, Københavns Kommune Referat af WORKSHOP Effektiv og bæredygtig citylogistik Mødeledere: Kurt Markworth, Forum for Citylogistik Ove Holm, Dansk Transport og Logistik Referent: Malene Kofod Nielsen, Aalborg Kommune Referatet

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder Aarhus B y g g e b o o m i A a r h u s Et overblik over projekter og investeringsmuligheder 2 Indhold 4-5 Byggeprojekter uden for centrum 6-7 Byggeprojekter i centrum 8-9 De Bynære Havnearealer 10-11 helhedsplan

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

EN ANDEN VEJ FOR ODENSE EN GRØN BOULEVARD

EN ANDEN VEJ FOR ODENSE EN GRØN BOULEVARD 5 centrale temaer: Visionen for Odenses midtby fra gade til by bygger på 5 centrale temaer som er bærende for udviklingen af området og som skal understøtte visionen, så der opnås synergi og sammenhæng

Læs mere

729m² Kontorlokaler udlejes

729m² Kontorlokaler udlejes Sag 18.011 Drejerværkstedet Værkmestergade 9-13, Aarhus C 729m² Kontorlokaler udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Lokalrådet for Lille Næstved området

Lokalrådet for Lille Næstved området Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Dato 02-03-2012 Johanne Korchs Vej 19 4700 Næstved Tlf. +45 88277172 Mobil +45 24255057 Mail arl@ dialogbyg.dk www.lille-naestved.dk Forslag til indarbejdelse

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 3 Metode og gennemførelse Side 4 Anbefalinger Side 8 Hovedkonklusioner Side 11 Hovedresultater

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Ravnsborggade Kvarteret

Ravnsborggade Kvarteret Trafiksanering i Ravnsborggade Kvarteret Indsigelse til trafiksanering 01.12.2004 Luftfoto af Ravnsborggade kvarter N Indsigelse Hermed fremsendes uddybelse af den indsigelse, der er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Busrevolution i Århus

Busrevolution i Århus Busrevolution i Århus af Poul Gunder Nielsen Pr. 8. august 2011 har Århus fået et helt nyt bybusnet. Samtlige gamle linier med deres velkendte numre er bortfaldet, og i stedet er indført et system, der

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2

Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2 Sag 51.001 Bülowsgade 68 Aarhus C Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2 Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt Bülowsgade

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Dyrskuepladsen skal friholdes. Lejeboliger i den indre by primært til ældre.

Dyrskuepladsen skal friholdes. Lejeboliger i den indre by primært til ældre. Bemærkninger fra debat-café d. 20. maj 2014 på Nibe skole På baggrund af den fremtidige befolkningssammensætning hvilke typer boliger efterspørges så i Nibe? Vi er betænkelige ved, at der planlægges bebyggelse

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Referat. Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling

Referat. Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling Referat Til: Fra: Sagen Plan Plan Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling Byrådet havde inviteret til

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

B y g g e b o o m i A a r h u s

B y g g e b o o m i A a r h u s Business B y g g e b o o m i A a r h u s Et overblik over projekter og investeringsmuligheder Business Indhold Byggeboom og investeringsmuligheder 3 Byggeprojekter uden for centrum 4-5 Byggeprojekter i

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere