Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder"

Transkript

1 Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder BILAG 5 I forbindelse med idé-debatten er der indkommet forslag og bemærkninger til trafikplan for Århus Midtby i en række forskellige sammenhænge. Der har således været nedsat en studiekreds og en følgegruppe, ligesom der i debatfasen har været mulighed for at indsende skriftlige indlæg på sædvanlig vis. Dette bilag resumérer indlæg fra studiekreds, følgegruppe, borgermøder samt skriftlige bemærkninger. En sammenfatning kan ses i bilag 4. Endelig har der været oprettet et særligt debatforum på trafikplanens hjemmeside, hvor interesserede borgere har kunnet fremkomme med egne bemærkninger og forslag samt kommentere forslag fra andre. Sammenfatning og resumé af disse fremgår af bilag 6 og 7. Skriftlige bemærkninger Morten Eriksen, Brendstrupvej, 8200 Århus N Morten Eriksen undrer sig over, hvorfor fodgængere, der vil krydse Randersvej ved Stjernepladsen, skal aktivere fodgængersignal ved en trykknap. Samtidig foreslås, at Langelandsgade lukkes ved Stjernepladsen, så trafikken ledes via Vestre Ringgade og Randersvej. Dermed fredeliggøres Langelandsgade trafikalt. Søren Brahe Thomsen, Chr. Wærumsgade 22, st.th, 8000 Århus C Søren Brahes Thomsen er imod indførelsen af 2 timers parkeringszoner i Århus, og mener i øvrigt at kommunen kun har indført regler og foranstaltninger imod bilister i de seneste år. Der anføres en række ulemper ved 2 timers parkeringszoner: de begrænser forholdene for andre Århus-borgere, som betaler den samme kommuneskat, til at besøge og parkere på de pågældende offentlige veje. de giver ubehagelige overraskelser for mange udenbys gæster, som ikke bemærker og ikke kender til et zoneskilt. Mange vil uforvarende få bøder og blive berettiget bitre på Århus Kommune, samt få ødelagt deres besøg i byen. der er administrativt besvær med at købe langtidsbilletter for gæster, såfremt dette indføres. det er en generel ulempe, at Århus indfører endnu en regel og sanktion mod bilister. Kurt Bønnerup, Valhøjs Allé 100B, 2.tv., 2610 Rødovre Kurt Bønnerup fremsætter 10 forslag, som skal gøre Århus mere kendt som en aktiv og fremadrettet by: synliggør, hvor industrien kan og må udvikle sig i kommunen - industriområder kan gøres både levende, grønne og pæne.

2 Århus-tårnet, hvor blev det af? - Byg Nordeuropas højeste tårn med udsigt over hele byen og oplandet, som en markant del af et nyt indkøbs- og boligkompleks ved en af motorvejsafkørslerne vest for byen. Og skal det fortsat være forbudt at bygge bare lidt højt i byen? Etablér en ny Vestbanegård i forbindelse med ovenstående kompleks. Syd-, Midt- og Nordbyen forbindes med en metro-ringlinie, hvor der er direkte forbindelse mellem den nye og den gamle hovedbanegård (i en tunnel). Grenå- og Odderbanen slås sammen, og banen skal indgå i lokaltrafikken fra Hornslet til Odder. Og busterminalen skal være en integreret del af hele banegårdskomplekset. Hvor bliver den internationale lufthavn af? Tirstrup opfattes ikke som Århus lufthavn, og Tirstrup udsultes til fordel for Billund Lufthavn. Der bør skabes plads til Samsø-færgen fra Århus Havn, så turen til Hou undgåes. Etablér et par moler nordpå fra Fiskerihavnen langs Grenåbanen til en ny bydel med husbåde. Dette kan medvirke til at afhjælpe boligmangel og være et frisk og nyt pust. Placér en eller to udtjente færger i havnen og ombyg dem til kollegier for studerende. Etablér en cykel- og gangsti - gerne i promenadeform - langs hele havnen fra nord til syd. Brabrand Sø skal gøres mere attraktiv og tilgængelig - f.eks. med et større friluftsbad, en kunstnerpark og udsigtstårne. G. N. Halvorsen, Augustenborggade 21A, 12.th., 8000 C G. N. Halvorsen ønsker ikke en ny bygning mellem Bispetorv og Clemenstorv. Pladsen skal forblive åben, så alle bygninger kan ses som et hele. En fredningssag af torvene og de samlede tidstypiske bygninger som helhed er påkrævet, inkl. nuværende parkering. Støttemuren bør restaureres, og pladsen bør ajourføres med også oprindelige lysarmaturer. Parkering bør forbydes på Store Torv og Clemenstorv og begrænses til Bispetorv, og last- og varebiler formenes adgang. Der efterlyses en vedligeholdelsesstrategi i form af en flerårig investeringsplan. En stiv bystruktur med mange etagemeter koncentreret og en sporvognslinie vil ikke løse nogle problemer. Der må tænkes nye tanker og alternativer. Vedrørende midtbytrafikken og De Bynære Havnearealer skal der satses på orden og forenkling. Der skal laves en robust plan med bl.a. forenklet skiltning, tvangsruter og omladning af varer. Overordnede trafik-, parkerings- og arealdispositioner skal være afklarede, før der vedtages en 10-års anlægs- og investeringsplan. Og vedligeholdelsesbudgettet skal prioriteres højere. Der henvises til Gøteborg og Uppsala for trafikløsning til Midtbyen og De Bynære Havnearealer. Thomas Dahl Vestergaard, Strandvejen 10A, 4.th., 8000 Århus C Thomas Dahl Vestergaard ønsker strækningen langs havnen, fra Marselis Boulevard til Nørreport, fredeliggjort trafikalt i forbindelse med omdannelsen af De Bynære havnearealer. Han fremlægger to forskellige forslag. Trafikken fra Marselis Boulevard føres over i Sydhavnsgade, der forlænges i en ny vej på Mellemarmen. Her etableres en tunnel til pier 2 og en ny vejstrækning til Nørreport.

3 Trafikken fra Marselis Boulevard føres over i Sydhavnsgade, og føres via Mindet til Havnegade. Strækningen mellem Mindet og Nørreport indrettes som foreslået i helhedsplanen for De Bynære Havnearealer. Endvidere foreslås Midtkraftarealet og Slagtehusgrunden vejbetjent fra ovennævnte vejforbindelse fremfor - som foreslået i helhedsplanen - via Jægergårdsgade. Dette vil sikre en fredeliggørelse af boligkvartererne i det østlige Frederiksbjerg, der så kan udpeges til lokaltrafikområde, som foreslået i debatoplægget til trafikplanen. Endelig opstilles følgende andre konkrete forslag, som skal begrænse trafikken, mindske støj og forurening og forbedre forholdene for de bløde trafikanter: Antallet af P-pladser skal reduceres Alle P-pladser inden for Ringgaden skal være betalingsparkering. Dette kan evt. kombineres med P-pladser udenfor Midtbyen, hvor det skal være muligt at benytte sit P-kort som billet til kollektiv trafik i Midtbyen. Fremkommeligheden i Midtbyen for billister skal forringes, mens den skal forbedres for kollektiv trafik, cyklister og gående. Ny parkering skal etableres som underjordisk parkering eller i P-huse. Dette vil spare plads og se pænere ud. Udgiften skal betales af de parkerende. Susanne Engberg, Børupvej 218, 8310 Tranbjerg Susanne Engberg finder, at der bør etableres en klapbro mellem Pier 2 og Mellemarmen, og her etableres en Østre Ringvej. Den vil kunne lede den tunge trafik til/fra Nørreport til Mellemarmen. Samtidig kan færgelejerne forblive på deres nuværende lokalitet, og trafikken kan ledes via tunnel i Marselis Boulevard og klapbroen. Den interne havnetrafik mellem containerterminal og Østhavn kan afvikles via klapbroen. Dermed kan Nordhavnen sælges hurtigere, og der kan komme skub i Østhavnen. Endelig vil den nye forbindelse kunne afvikle en masse gennemkørende trafik, så de centrale dele kan fredeliggøres. Byen og Havnen bør samarbejde om at sikre den mindst miljøbelastende trafikløsning for havnetrafikken. Susanne Engberg kan ikke forstå, at Mellemarmen fortsat skal benyttes til havneformål. Ærindetrafikken bør minimeres ved følgende tiltag: Park & Ride faciliteter ved alle bus-endestationer og standsningssteder for regionaltog Gøre det gratis at køre med kollektiv trafik inden for 3 zoneområdet i myldretiden Forhøje parkeringsafgiften i myldretiden Der skal gøres rigtigt meget for de bløde trafikanter. Værkmestergade bør forlænges til motorvejen ved Åhavevej, og der skal være tilslutning ved Ringgaden. På De Bynære Havnearealer vil et multimediehus og/eller hovedbibliotek ligge flottere og mere tilgængeligt på bastion 2 stedet for på bastion 1.

4 Der kan laves plads til sporvogne i M.P.Bruuns Gade, hvis linierne 1 og 18 kører ad Havnegade-Spanien til Rutebilstationen og derefter i normal rute. Grenåbanen og Odderbanen bør sammenlægges. Banegårdspladsen renses for parkerede cykler, som flyttes til dæk over Banegraven langs Hall s Sti og Kriegersvej til Bruuns Bro. Godstransporten til havnen skal optimeres. Mere gods skal på skinner. Dette vil blive lettere med et transportcenter i Årslev og baneshunt over å-dalen. IC-3 tog og regionaltog skal også benytte shunten. Der må etableres nye standsningssteder ved Gjellerupvej, tæt på Viby Ringvej samt Kongsvang, tæt på Skanderborgvej. Begge steder skal være park & Ride faciliteter og gode busforbindelser. Joan M.H. Andersen, Skovvejen 71, 8000 Århus C Joan Andersen vil gerne have Bispetorvet fri for parkering. I stedet ønskes et aktivt musikmiljø på pladsen i sommerperioden og skøjtebane om vinteren. Joan Andersen vil gerne vide, om Bispetorvet indgår i den kommunale parkeringspolitik, og om hvornår Torvet i givet fald forventes bilfrit. Endelig spørger Joan Andersen, om der findes en fond eller lignende til virkeliggørelse af et bilfrit Bispetorv. Danmarks restauranter og caféer, Frederiksgade 42, 2. sal, 8000 Århus C Bemærkningerne er indsendt på vegne af alle restauratører i Skolegade. Restauratørerne ønsker Skolegade indtænkt i åbningen af åen samt udviklingen af De Bynære havnearealer. Skolegade skal udvikles til en art byport til de centrale bydele. Konkret ønskes asfalten erstattet med brosten, så hastigheden for cykler dæmpes, og der bliver bedre mulighed for udeservering. På sigt ønskes cykelringen flyttet til forbindelsen langs havnen i forbindelse med udviklingen af De Bynære havnearealer. Endvidere ønskes drøftet muligheden for en mere hyggelig, maritim belysning samt andet gadeinventar, f.eks. i form af arkade, skulpturelt indgangsparti eller glashalvtag/markering. Slutteligt ønskes en harmonisering af bevillingerne, så alle restauratører får 5-bevilling. Århuskonventet, v/ Søren Plum, Virupvej 113, 8530 Hjortshøj Århuskonventet har udarbejdet et samlet forslag til trafikplan. Konventet prioriterer bymiljøet over trafikal fremkommelighed, og forslaget indbærer, at transport i Midtbyen derfor primært skal foregå via gang, cykel og kollektiv trafik. Midtbyen skal fredeliggøres ved at umuliggøre gennemkørende trafik, så biltrafikken begrænses til det strengt nødvendige. Gennemkørende trafik skal henvise til et primært og et sekundært net. Det primære net består af følgende gader: Nordre Ringgade, Vestre Ringgade og Ringgadebroen. Augustenborggade, forlænget til Marselis Boulevard Marselis Boulevard og Østhavnsvej Dalgas Avenue, syd for Marselis Boulevard.

5 Det sekundære net består af følgende gader: Nørrebrogade, Nørreport og Sibirien Værkmestergade og dens forlængelse til Ringgaden Strandvejen og Spanien syd for Værkmestergade Endvidere foreslås en række færdselsdæmpende foranstaltninger: Rådhusparken og Musikhusparken sammenlægges til et nyt fodgængerområde og Frederiks Allé nedlægges her. På Vesterbro Torv nedlægges den nordlige side, så der dannes et større fodgængertorv. M.P. Bruuns Gade friholdes for biler mellem Jægergårdsgade og Banegårdspladsen, og busaksen friholdes for biler mellem Østergade og Vestergade. Der etableres bussluser på Paludan Müllers Vej, Langelandsgade og Ny Munkegade for at blokere for smutvejskørsel i bil. Vejforbindelsen Banegårdspladsen-Ny Banegårdsgade-Fredensgade-Sønder Allé-Park Allé ensrettes. Der foreslå to typer busprioritering: I alle gader med bustrafik og 4 spor anlægges busbaner. I Nørregade, Nørre Allé, Vester Allé, Rådhuspladsen, Vesterbrogade, Thorvaldsensgade, Frederiks Allé og en del af M.P. Bruuns Gade styres den samlede trafik på den kollektive trafiks præmisser - efter de metoder, som i COWIs sporvognsrapport er angivet for Nørregade. Der skal IKKE være stoppestedslommer - bilerne må vente bag busserne. På lang sigt skal der indføres sporvogne. Der foreslås følgende ruter i Midtbyen: 1) Busaksen, 2) Nørrebrogade-Randersvej, 3) Kirkegårdsvej-Tordenskjoldsgade-Marienlunds Allé, 4) Frederiks Allé-de Mezas Vej-Skanderborgvej, 5) M.P. Bruuns Gade-Hans Broges Gade-Dalgas Avenue, 6) Vester Allé-Vesterbrogade-Silkeborgvej. Sidstnævntes forløb vil ideelt være i tunnel under Frederiks Allé og mellem Kongreshuset, Musikhuset og det nye kunstmuseum Aros. Alternativt vil linieføringen være Park Allé-Rådhuspladsen-Vester Allé. Forholdene for cyklister skal forbedres. Det gælder især venstresving i en række kryds: Nordre Ringgade/Nørrebrogade/Randersvej Paludan Müllers Vej/Poul Martin Møllers Vej Vester Allé/Thorvaldsensgade/Åboulevarden Åboulevarden/Mindebrogade/Skolegade Sønder Allé/Fredensgade Spanien/Sønder Allé/Dynkarken/Toldbodgade Birketinget/Marselis Boulevard/stien til N.J. Fjords Gade Kongevejen/Dalgas Avenue/Strandvejen. På grund af den megen fodgængerfærdsel på dele af cykelringen, bør denne suppleres med cykelstier på Allégaderne, hvor dette er muligt. I Mejlgade bør parkering forbydes, som minimum i myldretiden.

6 Cykelparkeringen omkring Banegården må saneres, og der må indtænkes cykelparkering ved den nye busterminal. I øvrigt støttes debatoplæggets forslag om udbygning af såvel cyklisternes som fodgængernes rutenet. Energi- og Miljøkontoret i Århus, v/jakob Worm, Gl. Kirkevej 56, 8530 Hjortshøj Debatoplæggets største mangel er fraværet af miljøkonsekvensvurderinger af forskellige udviklinger i trafikken. Der ønskes en begrænsning af den private biltrafik, dels ved at forbedre forholdene for cyklister og den kollektive trafik, dels ved at lægge restriktioner på privatbilismen. Her skal være tale om dels frivillige tiltag, dels almene restriktioner som f.eks. begrænsede P-muligheder eller bompenge. Debatoplæggets forslag omkring kollektiv trafik er gode. Måske skulle også taxaer kunne benytte busbanerne. Dog bør der gøres en ekstra indsats for at gøre inkarnerede bilister fortrolige med bussystemet, så de fristes til at benytte kollektiv trafik. Der foreslås en måneds gratis buskort til alle voksne århusianere, som incitament til at prøve bussystemet af. Forholdene for cyklister kan forbedres ved udbygning af cykelstinettet og flere sivegader. Der bør også etableres mere cykelparkering, f.eks. på Banegårdspladsen. Med bygning af ny rutebilstation bør cykelparkering indarbejdes. I en række lyskryds kan der etableres permanente højresvingsbaner til cyklister. Krydset Edwin Rahrs Vej / Åby Ringvej er et eksempel til efterfølgelse. Ligeledes kan cykelkørsel gøres mere smidig, hvis det bliver tilladt at cykle mod ensretningen i flere gader. Der bør snarest udarbejdes en plan for, hvordan man reducerer den motoriserede trafik i Århus. Der kan f.eks. arbejdes med miljøzoner, hvor man kan tilgodese elbiler. Ligeledes bør godstransporten koordineres bedre, så der kører færre lastbiler i Midtbyen. På langt sigt kunne Århus Kommune arbejde for teknologisk nyskabende drivmidler som f.eks. brint. Der er allerede projekter i gang i flere europæiske byer, f.eks. med brintbusser. Så kunne Århus profilere sig som Danmarks miljøhovedstad. Mere gods bør flyttes over på skinner. Der bør ses nærmere på godstrafikken til havnen, i form af en jernbaneløsning i kombination med et godstransportcenter udenfor byen. Kommunen bør udarbejde en handlingsplan for godstransport gennem byen med klare mål og midler. Et mål kunne være, at f.eks. 20 % af godset til Århus Havn skal transporteres på jernbane. Det er der mere perspektiv i end at etablere en tunnel under Marselis Boulevard. Jørn B. Jensen, Elsdyrvej 29, 8270 Højbjerg

7 Jørn Jensen mener, at en tunnel under Marselis Boulevard er en besværlig og dyr løsning. Han mener at alternativet i Banegraven skal undersøges bedre. Jørn Jensen opfordrer til, at et uvildigt firma bør analysere begge muligheder, og at det bedste projekt derefter gennemføres. Knud Jørgensen, Bakkefaldet 37, 8210 Århus V Der bør indføres sporvogne i Århus hurtigst muligt. Tunnelen under Marselis Boulevard bør opgives, og i stedet bør der etableres biltog (rullende landevej). Knud Jørgensen gør opmærksom på, at koldstarter i en bil med katalysator er en upåagtet og overset forureningskilde. Mange parkerende biler i Midtbyen vil derfor forurene meget. Amt og Kommune opfordres til at gøre Regeringen klart, at byens trafikale problemer er forholdsmæssigt lige så store som hovedstadens. Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup, v/ formand Jørgen Bak, Kirkebakken 23, 8330 Beder Mange beboere fra Fællesrådets område arbejder nord for Århus. Det er derfor vigtigt, at kapaciteten mellem nord og syd opretholdes. Ringgaden og Ringvejen er allerede overbelastede i myldretiden, og hvis kapaciteten dæmpes langs havnen, vil problemerne blive for store. Kapaciteten langs havnen skal derfor opretholdes. Forholdene for rutebiler fra syd er dårlige på den nuværende rutebilstation. Der går lang tid med en kringlet adgangsvej. Med anlæg af den nye rutebilstation på dæk ved Banegården foreslår Fællesrådet, at der etableres en rampe til/fra Værkmestergade, som kan benyttes af busser og rutebiler. Fællesrådet er utilfreds med, at denne mulighed ikke er medtaget i forslaget til ny rutebilstation. Et nyt forslag med denne løsning bør udarbejdes og udsendes til debat. Og pengene til projektet må kunne findes. Nanna Kinch, Olfert Fischers Gade 3, 8200 Århus N Nanna Kinch ønsker en trafikal fredeliggørelse, hvor mest mulig biltrafik flytter til busser og cykler. Parkeringsafgifterne bør sættes op med f.eks. 50 % for at modsvare de forventede stigninger på billetprisen i den kollektive trafik. Flere gratis P-pladser udenfor Midtbyen - ved Ringgaden eller Ringvejen - kan lokke flere til at bruge bussen. P-billet som busbillet er en god idé. Der skal ikke etableres flere P-pladser i Midtbyen, snarere tværtimod. Fremkommeligheden for cyklister skal forbedres. Det er urealistisk, at de mest oplagt ruter - som f.eks. Allégaderne - ikke er indrettet til cyklister. Der er for mange fodgængere på ruten Graven-Klostergade. Et parkeringsforbud i Mejlgade - i hvert fald i myldretiden - er nødvendigt, hvis flere skal cykle her. Der er behov for mere cykelparkering ved Banegården og Rutebilstationen. Disse kan etableres i Banegårdsgade i stedet for de nuværende bil-parkeringspladser. Gaderne på Frederiksbjerg Øst er alle ensrettede. I nogle gader må cyklister køre mod ensretningen, i andre må de ikke. Det ville være ønskeligt med et ensartet system.

8 For mange kryds er ikke indrettet efter cyklister. Hvis flere skal cykle, skal det i krydset fremgå klart, hvordan cyklister skal bevæge sig, f. eks. med blå farve på asfalten. Det gælder f.eks. i følgende kryds: Stjernepladsen. Det er tilladt for cyklister at køre ad Brendstrupvej mod Stjernepladsen, og fra Stjernepladsen ad f.eks. Funch Thomsens Gade. Men der er ingen muligheder for at komme over pladsen som cyklist. Åboulevarden - Mindebrogade - Skolegade. Her er det muligt at komme over Åboulevarden fra Fredens Torv til Skolegade, men det er meget uklart, hvordan man forventes at komme over som cyklist. Paludan Müllers Vej - Poul Martin Møllers Vej. Fra Kaserneboulevarden er det oplagt for cyklister at tage Poul Martin Møllers Gade til Ringgaden. Der bør etableres krydsningsmulighed, som gennemskærer hellen på Paludan Müllers Vej. Sønder Allé - Fredensgade. Det er i dag meget besværligt at foretage venstresving fra Sønder Allé til Fredensgade. Spanien - Sønder Allé. Det er i dag meget besværligt at foretage venstresving fra Spanien til Sønder Allé. Vester Allé - Åboulevarden. Der er behov for tydeligere cyklistafmærkning for venstresvingende cyklister fra Vester Allé til Åboulevarden. Generelt er fodgængerforhold gode i Midtbyen. Dog ønskes længere grøntid ved krydsning af større færdselsårer. Eksempler er Randersvej/Nordre Ringgade og Birketinget/Marselis Boulevard. En fortsættelse af buspioriteringsprojektet er en god idé. Det kan evt. kombineres med særlige vejbaner for biler med 3 eller flere personer. Fredeliggørelsen af Midtbyen skal tage hensyn til den fortsatte fremkommelighed for handicapbiler, flyttebiler og varebiler. Knud Jørgensen, Bakkefaldet 37, 8210 Århus V Knud Jørgensen ønsker mere skinnetrafik i Århus. Dels sporvogne, dels biltog i Banegraven som erstatning for en tunnel i Marselis Boulevard. Det påpeges, at et biltog kan etableres for ca. ¼ af tunnelprisen. Knud Jørgensen undrer sig over, at denne model er fravalgt, og at der ikke er foretaget miljøkonsekvensberegninger for de to alternativer. Regeringen bør støtte etablering af sporvogne økonomisk. Der henvises til en rapport fra Trafikministeriet fra 1995, hvor der omtales en model, hvor staten betaler 70 %, Amtet 20 % og Kommunen 10 % af anlægssummen. Modellen bruges i Tyskland. Den første sporvognslinie vil med denne model kun koste Kommunen 150 mio. kr. Amt og Kommune opfordres til at genoptage forhandlingerne med Regeringen om medfinansiering af sporvogne. Busprioritering vil koste min. 135 mio. kr., som kan spares ved at etablere sporvogne straks. Busprioritering vil ikke flytte så mange passagerer til den kollektive trafik, og man skal ikke lægge bilisterne hindringer i vejen, før der etableres sporvogne.

9 Jarl Hansen, Vilhelm Becks Vej 31, 8260 Viby J Jarl Hansen anfører, at en fuld udbygning af Nordhavnen vil skabe trafikkaos ved Nørreport/Sibirien. Den foreslåede rundkørsel ved bastion 2 er ikke optimal. Alternative adgangsmuligheder til Nordhavnen må undersøges. For eksempel fra Østbanetorvet til Hjortholmsvej og Sverigesgade, eller evt. en overkørsel ud for Mejlborg til Sverigesgade. Vejen langs havnen fra Europaplads til Østbanetorvet vil også blive yderligere belastet af trafik til De Bynære Havnearealer. Her må opretholdes to kørespor i hver retning samt evt. yderligere et spor til busser. Dette kan ske, hvis fortov og cykelsti fjernes i den østlige side af vejen. Det er vigtigt, at der findes en afklaring af vejbetjeningen til Østhavnen. Kan en tunnel ikke finansieres, må alternativer undersøges. Jarl Hansen mener, at det er muligt at etablere en havnevej fra Åhavevej via banegraven til Midtkraft. Godsbanearealer ryddes ved udflytning til transportcenter, og Odderbanen rykkes lidt mod nord. Den eksisterende byvej kan benyttes. Et uafhængigt firma bør undersøge, om denne mulighed er realiserbar, samt hvad det vil koste. Lars Hermansen, Lars Hermansen er kørestolsbruger, og finder Sporvejenes busser under al kritik. Hvorfor har Århus ikke lavbundsbusser? EU indfører skrappere krav fra årsskiftet - hvordan skal de overholdes med de nuværende busser. Sporvogne er en god idé, men meget dyre - hvordan tænkes de finansieret? Beboerforeningen Valdemarsgade, v/formand Kiri Kesby, Valdemarsgade 48, 8000 Århus C Foreningen støtter Byrådets overordnede mål om trafikal fredeliggørelse, bedre forhold for bløde trafikanter og øget fokus på den kollektive trafik. Trafikken i Midtbyen skal minimeres. Især den gennemkørende trafik og den tunge trafik skal reduceres. Der skal være flere tiltag, så bilister i stedet vælger kollektiv trafik. Gennemkørende trafik skal i stedet benytte Ringgaden og Ringvejen. Der bør anlægges sammenhængende og direkte cykelstier langs alle større veje. For mange strækninger er for farlige for især skolebørn. Der savnes især sammenhængende cykelstier på Frederiks Allé, Sønder Allé, M.P. Bruuns Gade og Park Allé. Foreningen er ked af den nye byvej i Banegraven. Vejen vil støje og forurene i Foreningens nærmiljø. Dog foretrækkes denne løsning fremfor Stolpevejen. Der ønskes trafiksanering i form af bump eller ensretninger mod den hurtige og gennemkørende trafik i Morten Børups Gade og Sonnesgade. Der ønskes øget patruljering af P-vagter i Valdemarsgade og Sonnesgade om aftenen. Gæster til Musikhuset og Scandinavian Center parkerer her i udstrakt grad, så beboerne ikke kan finde en P-plads, på trods af beboerparkeringsordning.

10 Foreningen glæder sig over planerne for omdannelse af Godsbanearealet. Foreningen er interesseret i flest mulige grønne oaser og veje med træbeplantning. Frey Eberholst, Korshøjen 83, 8240 Risskov Frey Eberholst går ind for en styrkelse af den kollektive trafik i fremtiden, og gerne kommunens forslag om busbaner, der kan bygges om til sporvognslinier. Hvis den kollektive trafik skal være mere attraktiv, skal der være mere regularitet. Sporvogne/busser skal gøre i 10 min. s intervaller. Nogle busser kan køre hver 20. minut og nogle hver halve time. Den kollektive trafik skal være hurtig og køre til centrale steder i byen, men også til de mere perifere områder. Følgegruppen for trafikplan for Århus Midtby Der er nedsat en særlig følgegruppe for trafikplanen, med deltagelse af en række organisationer og foreninger. Følgegruppen har indtil videre afholdt to møder. Her har følgegruppens medlemmer blandt andet præsenteret, hvilke temaer og problemstillinger, der bør vægtes særligt højt i trafikplanen. Dette er gengivet i det følgende. Østjyllands Vognmandsforening: Det er vigtigt, at der i en fremtidig trafikplan indtænkes plads til store køretøjer, f. eks. renovation og levering af gods og byggematerialer. Det er vigtigt, at der fortsat er parkeringsmuligheder til butikslivet Er det mon muligt at etablere nærdepoter/aflæsningssteder for varer til Midtbyens butikker, så varerne på den måde kan leveres på andre tidspunkter end i dag? Danmarks Naturfredningsforening: Det væsentligste er at begrænse trafikken, og at opprioritere den kollektive trafik. Det skal fortsat være muligt at have bil i Midtbyen, så parkeringsmulighederne for beboerne skal bibeholdes. Der skal fortsat være gode muligheder for varelevering til byens butikker samt til servicekørsel. SID - Chaufførernes Fagforening: Tilgængeligheden for taxaer er blevet forringet, f.eks. ved kørsel til speciallæger. Dette må forbedres. Det er også vigtigt med god tilgængelighed for udrykningskøretøjer i fremtiden. De Samvirkende Invalideorganisationer: Det er den private biltrafik, som fylder noget i Midtbyen. Derfor er det først og fremmest den, der skal begrænses. Læger og lignende servicefunktioner ligger typisk på 1. sal eller højere. Det gør adgangen vanskelig for mange handicappede, f.eks. dårligt gående og svagtseende. Århus Cityforening:

11 Der vil komme mange flere mennesker i Midtbyen i fremtiden, så man må ikke fjerne de eksisterende P-huse i Midtbyen. Disse skal kombineres med flere P-huse på kanten af City. Den kollektive trafik skal opprioriteres, så især de lokale vil benytte den. Det er fint at optimere vareleveringen i Midtbyen, det må bare ikke medføre flere omkostninger for butikkerne. Det er ikke realistisk med park & ride faciliteter i Århus. Når folk ikke engang vil parkere i Scandinavian Center og så gå de få meter til Midtbyen, hvorfor skulle de så benytte park & ride? Der må opfindes et belønningssystem til dem, der sætter bilen udenfor Midtbyen, hvis systemet skal virke. Danske Fragtmænd: Det vil være en god idé at etablere aflæsningszoner for varelevering. Der bør i et samarbejde mellem Politiet, Kommunen, butikkerne og transportørerne etableres nye tidsvinduer for varelevering, hvis denne skal optimeres. Godsdistributører er også en del af den kollektive trafik, og bør derfor have mulighed for at benytte eventuelle nye faciliteter for den kollektive trafik - f.eks. busbaner - i fremtiden. Dette gælder også taxaer og renovation. I knudepunkter for den kollektive trafik bør hastighedsgrænsen være meget lav. På den måde virker trafikken med store biler ikke så overvældende og kaotisk. Man skal være forsigtig med at lukke den nuværende forbindelse langs havnen for trafik. Der skal fortsat være adgang, ellers vil trafikken bare finde andre smutveje. M-97: Der bør etableres en vareleveringsordning i Midtbyen, så de største køretøjer kommer ind i byen tidligt om morgenen, hvor der ikke er anden trafik. Mindre køretøjer til godslevering kan evt. få adgang senere på dagen. Kan man etablere kollektiv trafik i Midtbyen med mindre busser og højere frekvens, som det kendes fra mange byen i udlandet? Skovene nord og syd for byen bør forbindes via et grønt bånd på De Bynære Havnearealer. Der er i forbindelse med beboerparkeringsordningen for mange P-kort i forhold til antal P-pladser. For eksempel skoler og virksomheder udnytter systemet, og optager mange pladser. Kollektiv Trafikforbund: Parkeringen er det største problem. Parkeringen til pendlere må begrænses, så der satses på korttidsparkering for folk med ærinde i Midtbyen. Pendlere må benytte park & ride og kollektiv trafik, og de nødvendige P-pladser til et sådant system må anlægges. Den gennemkørende trafik i Midtbyen skal væk. Der må etableres et system med fælles varedistribution i Midtbyen, så antallet af last- og varebiler nedbringes. Ældrerådet: Ældre mennesker har ofte svært ved at nå over vejen ved de store veje i Midtbyen. Her ønskes bedre forhold.

12 Frederiksbjerg Beboerforening: Undersøgelser fra Ålborg viser, at folk i bus køber lige så meget ind som folk i bil. Man skal derfor være varsom med at fokusere for meget på bilisters vilkår i forbindelse med detailhandelen. Det er en særlig charme ved Århus at Ringgaden er så grøn. Dette tema burde videreføres fra Ringgaden og ind i Midtbyen, så den får et mere grønt præg. Det er nødvendigt at udvikle nye transportsystemer i byen, blandt andet i forbindelse med varelevering. Studiekreds om trafikplan for Århus Midtby I forbindelse med ide-debatten blev der nedsat en studiekreds med deltagelse af 4-5 interesserede borgere. Studiekredsen har holdt 4 aftenmøder. Studiekredsens medlemmer er overordnet set enige om, at Midtbyen skal fredeliggøres trafikalt, og at forholdene for den kollektive trafik og bløde trafikanter skal opprioriteres. Kredsens medlemmer har dog ikke kunnet blive enige om, hvordan disse mål skal opfyldes. Studiekredsens medlemmer har derfor udarbejdet tre forskellige forslag. Forslag 1, Nanna Kinch, Olfert Fischers Gade 3, 8200 Århus N Forslaget er også indsendt som skriftligt indlæg, og er ovenfor resuméret som sådan. Forslag 2, Lissi Kok Madsen, Orla Lehmanns Allé 7, Århus C Af hensyn til forretningslivet skal der oprettes en række gratis P-pladser. Det vil hindre, at besøgende cirkulerer rundt og forurener. I alle beboelseskvarterer i Midtbyen skal der være parkeringsforbud for alle andre end beboerne. Beboere skal kunne erhverve P-kort + gæstekort. I forretningsgader skal der være 30 minutters parkering. På havnen skal der etableres midlertidige, gratis parkeringspladser på Midtkraftarealet og ved Skolebakken, indtil der skal finde en byomdannelse sted. Parkeringspladsen ved Musikhuset, foran Scandinavian Center skal være gratis parkering. På Eugen Warmings Vej ved Den Gamle By bør det undersøges, om der kan etableres ekstra P-pladser ved at indskrænke fortovet langs villaerne. I fremtiden skal det ikke være tilladt at indbetale til P-fonden. Der skal altid kræves parkering anlagt under byggeriet. Bispetorvet skal omdannes til en parklignende plads på baggrund af en konkurrence. Ligeledes skal Musikhusparken og Rådhusparken lægges sammen. Der skal etableres busbaner på en række veje i Midtbyen, så fremkommeligheden for bilister reduceres, og bilisterne finder andre veje. Strækningen M.P. Bruuns Gade (nord for Jægergårdsgade) - Park Allé - Busgaden - Emil Vetts Passage (frem til Vestergade) skal være forbeholdt busser.

13 Der skal etableres busbaner på følgende veje: Skanderborgvej - de Mezas Vej - Frederiks Allé - Banegårdsgade - Banegårdspladsen - Ny banegårdsgade - Fredensgade til Sønder Allé. Klosterport - Nørre Allé - Nørregade Rådhuspladsen - Vester Allé - Thorvaldsensgade og såvel Silkeborgvej som Viborgvej Vester Allé - Vesterbro Torv - Langelandsgade. Vesterbro Torv indrettes som en stor rundkørsel, og Hjortensgade og den sydligste del af Langelandsgade ensrettes i hver sin retning. Til slut opfordres Byrådet til, at der i forbindelse med større byggerier i Midtbyen altid findes trafikløsninger og parkering, før byggeriet tillades, så nye situationer á la Bruuns Galleri undgåes i fremtiden. Forslag 3: Poul Gunder Nielsen, Hørslevvej 107, Hørslevboel, 8462 Harlev J Forslaget bygger på, at den gennemkørende trafik i Midtbyen skal fjernes og henvises til Ringgadesystemet. Ærindetrafikken skal begrænses ved en opprioritering af den kollektive trafik. Det overordnede vejnet - kaldet primær gennemkørsel - består af følgende veje: Ringgaderne fra Marienlund til og med Ringgadebroen Værkmestergade, forlænget til Ringgaden (med tilslutning) og videre til Åhavevej via Augustenborggade. Strandvejen og Dalgas Avenue Marselis Boulevard og Østhavnsvej Nørrebrogade, Nørreport og Sibirien Fordelingsvejnettet - kaldet sekundær gennemkørsel - består af følgende veje: Forbindelsen langs de Bynære Havnearealer - Spanien, Dynkarken, Havnegade, Skolebakken, Kystvejen, Skovvejen, Dronning Margrethes Vej Allégaderingen Radialerne Langelandsgade, Viborgvej, Silkeborgvej, Søren Frichs Vej/Carl Blochs Gade, Skanderborgvej/de Mezas Vej/Frederiks Allé/Banegårdsgade Søndre Ringgade og Jyllands Allé Sydhavnsgade Vesterbrogade og Thorvaldsensgade Kaserneboulevarden og Vennelyst Boulevard samt Ny Munkegade mellem Langelandsgade og Kaserneboulevarden Der etableres en ensrettet ringforbindelse af Sønder Allé, Park Allé, Banegårdspladsen, Ny Banegårdsgade og Fredensgade. Der etableres bilfri gader eller fodgængerområder på følgende steder: Den nordlige side af Vesterbro Torv Frederiks Allé mellem Rådhuspladsen og Thomas Jensens Allé Skt. Pauls Kirkeplads samt M.P. Bruuns Gade mellem Jægergårdsgade og Banegårdspladsen.

14 Den kollektive trafik opprioriteres ved etablering af busbaner på en række vejstrækninger: Nørrebrogade, Nørreport Skolebakken, Havnegade, Dynkarken, Sønder Allé, Fredensgade, Ny Banegårdsgade, Banegårdspladsen. Skanderborgvej, de Mezas Vej, Frederiks Allé, Banegårdsgade M.P. Bruuns Gade fra Skt. Pauls Kirkeplads, Park Allé, H. H. Seedorffs Stræde, Busgaden, Emil Vetts Passage, Klosterport. Vester Allé og Hjortensgade samt Vesterbrogade I Nørre Allé og Nørregade (fra Klosterport til Nørreport) etableres busprioritering i signaler men ikke busbaner. Som middel til at standse gennemkørende trafik i den nordlige del af Midtbyen etableres bussluser på Paludan Müllers Vej, Langelandsgade, Hjortensgade og Ny Munkegade. Bemærkninger fremsat på offentlige møder Der er i forbindelse med debatfasen afholdt to offentlige borgermøder på Rådhuset, henholdsvis den 4. marts og den 7. april Bemærkninger fremkommet på møderne er resuméret i det følgende. Bemærkninger fra offentligt orienteringsmøde den 4. marts 2003 på Rådhuset På mødet deltog fra Århus Kommune rådmand Poul B. Skou samt repræsentanter for Vejkontoret. På mødet fremkom nedennævnte bemærkninger og forslag. Endvidere blev der stillet en række spørgsmål af forskellig karakter. Disse spørgsmål blev besvaret på mødet og er ikke medtaget i denne opsamling. Thomas Frovin: Der er ikke nødvendigvis en modsætning mellem fredeliggørelse af Midtbyen og ønsket om flere P-pladser. Den uønskede trafik er først og fremmest den gennemkørende trafik. Hans Pedersen: Når der i dag er den største trafikbelastning langs havnen, hvorfor arbejdes der så ikke med et gennemgående Rambla-motiv som i Barcelona? Jørn Stounberg: I Århus er det altid et problem, at ting koster penge og derfor ikke kan lade sig gøre. Der er for stor forskel på, hvor mange statslige anlægsmidler, som tilflyder henholdsvis hovedstaden og Århus. Befolkningstilvæksten i Århus er større end i hovedstadsområdet, så hvorfor denne forskel - politikerne må arbejde hårdere for at få flere statsmidler til Århus. Det ville være flot, hvis den inderste del af Frederiks Allé samt dele af Vester Allé og Sønder Allé blev lagt i tunnel, så der kunne skabes én stor samlet Rådhusplads.

15 unavngiven: Det er meget ønskeligt med bedre forhold og krydsningsmulighed for bløde trafikanter ved Mejlgade/Nørreport eller Nørregade/Nørreport/Knudrisgade. På de eksisterende midterheller er der for eksempel dårligt plads til at stå med en barnevogn. Poul Gunder Nielsen: Århuskonventet har udarbejdet et forslag til en trafikplan for Århus Midtby. Planen udpeger gennemkørselsgader, sivegader og sporgader. Planen søger så vidt muligt at fjerne unødig gennemkørende biltrafik. unavngiven: Skal man til Nordbyen om morgenen, bruger man ikke Ringgaderne p.g.a. trængsel, men fortsætter igennem byen. "Park and Ride" har ikke vundet indpas i Midtbyen eller andre steder i landet. Ea Kaaris: Det er vigtigt at bymidten ikke dør, så der skal være god mulighed for at komme til bymidten, også i bil. Der skal ikke indføres yderligere P-afgifter. Det kunne være en god idé med Park & Ride faciliteter. Der er behov for bedre styring af trafikken på Ringgaden i myldretiden, da trafikken ikke flyder ordentligt, og det derfor er fristende at køre ad andre veje. Bemærkninger fra offentligt debatmøde den 7. april 2003 på Rådhuset Mødet markerede afslutningen på idé-debatperioden om trafikplan for Århus Midtby Fra Århus Kommune deltog rådmand Poul B. Skou, samt repræsentanter for Vejkontoret. Mødet blev indledt af Poul B. Schou. Studiekredsen fremlagde herefter resultaterne af deres arbejde. Efterfølgende var der debat og indlæg fra salen. Der var ca. 35 fremmødte og der fremkom følgende bemærkninger og forslag: Studiekredsen: Studiekredsen havde udarbejdet 3 forslag. Alle forslag tog dog udgangspunkt i et fælles ønske om at nedprioritere biltrafikken og opprioritere cykel- og den kollektive trafik. Forslag 1 Nanna Kinch Cykelring på Allégaderingen. Udpegning af 8 problemkryds. Forslag 2 - Poul Gunder Nielsen Specifikke mål: Mindre gennemkørende biltrafik, fredeligere bymidte

16 Indsatser: Etablering af bussluser på bl.a. Langelandsgade. Nedlæggelse af nordlig kørebane på Vesterbro Torv. Lukning af Frederiks Allé ved Musikhuset og M.P. Bruuns Gade. Ensretning af Park Allé Banegårdspladsen, Sønder Allé. Etablering af sivegader (bl.a. Allégaderingen). Forslag 3 - Lissi Koch Indsatser: P-forbud i beboelseskvarterer. Halvtimes parkering i forretningsgader. P-kort til beboere. Gratis parkering på Havnen og ved Musikhuset. Inddragelse af fortov til parkering ved Den gamle by. Lukning af Bispetorvet for parkering. Opfordring til at tænke parkering, før der bygges nyt og placér parkering under jorden. Opprioritering af den kollektive trafik. Vagn Blom: Anlæg parkeringspladser på Godsbanearealet. Opprioriter bustrafikken ved etablering af separat lysregulering for busser og udrykningskøretøjer. unavngiven: Der er problemer med at krydse Nørreport. For meget trafik. unavngiven: Sivegader på Frederiks Allé og Nørregade (som foreslået af studiekreds) er ikke hensigtsmæssig. Godt med store P-anlæg - men tror ikke på Park and Ride. Finn Nørholm: P-pladser bør placeres udenfor Ringgaden. Finn Høy: En del af cykelstien på de Mezas Vej og Frederiks Allé er ubehagelig Finn Nørholm: Der er et modsætningsforhold mellem flere P-pladser i Midtbyen og mindre biltrafik. unavngiven: Finder det ikke ønskværdigt at undgå tung trafik til havnen i Banegraven? Jakob Vorm: Så meget gods som muligt bør transporteres på jernbane. Bjarke Møller Madsen: Trafik fra syd bør føres ad Marselis Boulevard under Spanien og videre ad Sydhavnsgade. Vil betyde aflastning af Frederiks Allé.

17 Finn Nørholm: Bruuns Galleri skaber parkeringskaos. Hvor skal f.eks. de 400 ansatte parkere? unavngiven: Havnen og Bruuns Galleri medfører meget trafik i Midtbyen. Finn Nørholm: Ønsker beboerparkeringsordning på Frederiksbjerg før Bruuns Galleri åbner Peter Jepsen: Dårligere adgang for bilerne vil tvinge handelslivet ud af Midtbyen. Nødvendigt at tilgodese alle trafikarter. Bilen bruges til indkøb - ensidig satsning på cykler og busser vil gå ud over handelen. Claus Bech, Århus City Forening: Århus City må ikke lukkes for biltrafik. Eksisterende parkeringspladser skal udbygges med nye. Kasper Jensen: Bor i Midtbyen og har ikke problemer med bilerne. Århus skal ikke være fredelig - der skal ske noget. Til en attraktivt by med mange tilbud hører også trafik, larm og kaos. Finn Nørholm: I forbindelse med en trafikplan for Aalborg blev indkøbsadfærden undersøgt. Det var primært gående, cyklende og kollektivbrugere der handlede. unavngiven: Ønsker en udflytning af hovedbanegården til Godsbanen Jørn Stouenberg: Anfører at undersøgelse blandt togbrugere i Skanderborg viste at 85 % havde endemål Århus C. unavngiven: Hindres bilerne adgang til bymidten får vi franske eller amerikanske tilstande med kontorer og restaurationer i bykernen og al handelsliv udenfor.

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005 Vestre Ringgade Botanisk Have Den Gamle By Rådhuset Kunstmuseum Musikhuset Scandinavian Congress Center Universitetet Ny Munkegade Domkirken Randersvej Banegården Kommunehospitalet Hovedbiblioteket Nordre

Læs mere

Biltrafikken på få men robuste veje

Biltrafikken på få men robuste veje Biltrafikken på få men robuste veje Ikke flere biler til og fra Midtbyen Mindre gennemfartstrafik Øget kapacitet på Ringgaden En ny trafikal hovedstruktur Den individuelle biltrafik udgør i dag en meget

Læs mere

Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan. Et trafikplankort er vedlagt dette hæfte

Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan. Et trafikplankort er vedlagt dette hæfte 2020 Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan Et trafikplankort er vedlagt dette hæfte Forord Hvad sigter trafikplanen mod? Denne trafikplan for Århus Midtby indeholder en række trafikale initiativer,

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Resultat af idékonkurrence - trafikplan for Århus Midtby

Resultat af idékonkurrence - trafikplan for Århus Midtby 08.06.2004 Resultat af idékonkurrence - trafikplan for Århus Midtby Generel karakteristik af indkomne bidrag Idékonkurrencen, som blev afholdt i forbindelse debatten om forslag til trafikplan for Århus

Læs mere

Forslag til trafikplan for Århus Midtby. Et bykort, der illustrerer forslaget, er vedlagt dette hæfte

Forslag til trafikplan for Århus Midtby. Et bykort, der illustrerer forslaget, er vedlagt dette hæfte 2020 Forslag til trafikplan for Århus Midtby Et bykort, der illustrerer forslaget, er vedlagt dette hæfte Forord Århus Byråd inviterer hermed på ny til debat om fremtidens trafik i Århus Midtby. Med baggrund

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN 2 KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

BILAG 3. Resumé af og kommentarer til indlæg i den offentlige debat om forslag til Trafikplan for Århus Midtby

BILAG 3. Resumé af og kommentarer til indlæg i den offentlige debat om forslag til Trafikplan for Århus Midtby BILAG 3 Resumé af og kommentarer til indlæg i den offentlige debat om forslag til Trafikplan for Århus Midtby 1. Bidrag til idé-konkurrence Udover nedenstående bemærkninger til de indkomne indlæg i konkurrencen

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

D E B A T O P L Æ G Trafikplan for Århus Midtby

D E B A T O P L Æ G Trafikplan for Århus Midtby D E B A T O P L Æ G Trafikplan for Århus Midtby GRENÅVEJ RANDERSVEJ RIIS SKOV PALUDAN MÜLLERS VEJ VESTRE RINGGADE UNIVER- SITET KOMMUNE- HOSPITALET NORDRE RINGGADE TRØJBORGVEJ SKOVVANGSVEJ TORDENSKJOLDSGADE

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Debattemaer i 1. runde Byvækst og byomdannelse i Horsens - hvilke bymæssige kvaliteter skal vi satse

Læs mere

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet.

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet. Mål gens barriereeffekt skal nedbrydes og der skal skabes nye forbindelseslinjer og sammenhænge på tværs af bymidten. Parkering i midtbyen skal under- bringe udledningen af CO 2 og primært ske i større

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag Roskilde Kommune Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Generelle tiltag 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEBATOPLÆG. Forbedret vejforbindelse til Århus Havn - tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

DEBATOPLÆG. Forbedret vejforbindelse til Århus Havn - tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Århus Kommune Århus Amt DEBATOPLÆG Forbedret vejforbindelse til Århus Havn - tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Århus Byråd vedtog i 2004 at igangsætte det nødvendige planarbejde

Læs mere

Letbaner i København - 2005

Letbaner i København - 2005 Letbaner i København - 2005 Helge Bay Morten Engelbrecht Moderne sporveje i København Århus d. 12.09.2005 Copyright Hvem er? består af en gruppe trafikfolk med forskellig baggrund Formålet er at udbrede

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Generelt på alle linjer.

Generelt på alle linjer. Køretider Side 1 af 32 Generelt på alle linjer. 13.11.14 08.12.14 10.12.14 Resumé af bemærkninger fra efterår 13 : Det var opmærksomhed på, at alle linjer havde den samme køretid på fælles strækninger,

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone 1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Mandag - fredag Faste minuttal Faste minuttal Faste minuttal 5.36-12.16 12.33-17.33 17.49-23.19 3 Tingskov Allé af 05.16 36 56 16

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette bilag indeholder alle debatindlæg, som er indkommet på hjemmesiden i forbindelse med idédebatten.

Dette bilag indeholder alle debatindlæg, som er indkommet på hjemmesiden i forbindelse med idédebatten. Indlæg fra debatforum på hjemmeside Dette bilag indeholder alle debatindlæg, som er indkommet på hjemmesiden i forbindelse med idédebatten. Indlæggene fra debatforum på Internettet er gengivet i uforkortet

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder DEBATOPLÆG Trafik i Aarhus 2030 Debatoplæg Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først.

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først. Resumé af indlæg på debatforum på www.aarhus.dk/trafikplan Dette bilag indeholder alle indlæg, der er fremkommet på hjemmesiden for Trafikplan for Århus Midtby i forbindelse med idé-debatten. Indlæggene

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef

Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef AARHUS FREIBURG ZÜRICH MÜNSTER KØBENHAVN ODENSE PCT. Generelle mobilitetsudfordringer Biltrafikken stiger! Danskerne

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra Rødt = BAAS Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer L.1A Samme kryds ønsker man en grøn venstresvings pil i myldretiden. Når man

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FORUNDERSØGELSE LETBANEETAPE BRABRAND AARHUS Ø

FORUNDERSØGELSE LETBANEETAPE BRABRAND AARHUS Ø DECEMBER 2014 AARHUS KOMMUNE FORUNDERSØGELSE LETBANEETAPE BRABRAND AARHUS Ø RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING Plan for Aalborg Midtby Indledning Baggrund for planen Området ved Østerågade og Nytorv har i flere sammenhænge været genstand for henvendelser og debat blandt byens borgere.

Læs mere

Bilag 3. Resumé og kommentarer til indkomne forslag og bemærkninger. Indlæg på debatforum på hjemmeside

Bilag 3. Resumé og kommentarer til indkomne forslag og bemærkninger. Indlæg på debatforum på hjemmeside Bilag 3 Resumé og kommentarer til indkomne forslag og bemærkninger Indlæg på debatforum på hjemmeside 1. Grethe Grønkjær I Trafik- og parkeringsplanen for Frederiksbjerg er der foreslået indført 2-timers

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Referat Side 1 af 8 Til: Mødedeltagere Dato: 25. februar 2016 Sted: Aarhus Kunsthal Intern workshop om Trafik- og Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby I nærværende notat beskrives de emner, som blev diskuterede

Læs mere

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade Vejforum d. 6.12.2007 Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Geografisk afgrænsning Områdefornyelse og Kvarterløftområde Aktive borgere

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR 2016.02.23 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMENTARER TIL KAPITEL 6 BUS RAPID TRANSIT (BRT) 3 1.1 Selvstændigt afsnit om konsekvensvurdering 3 1.1.1 Mulige

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

SPORVOGNE I ÅRHUS? ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATENS 5. AFDELING AUGUST 2000

SPORVOGNE I ÅRHUS? ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATENS 5. AFDELING AUGUST 2000 SPORVOGNE I ÅRHUS? ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATENS 5. AFDELING AUGUST 2000 INDHOLD SPORVOGNE I ÅRHUS Århus Byråd igangsatte i samarbejde med Trafikministeriet i juni 1999 etableringen af et beslutningsgrundlag

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard Tunnel under Marselis Boulevard Anlæg af forbedret vejforbindelse Åhavevej Marselis Boulevard Århus Havn Information fra Århus Kommune til beboere og virksomheder Århus kommune Teknik og Miljø Trafik og

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe.

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. Punkt 10. Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. 2012-9609. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus 1 REN LUFT I ÅRHUS Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området Miljøet både byens og det globale skal i højsædet. Passagerernes komfort skal i højsædet. Hensynet til den

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 16. marts 2005 via Magistraten J.nr. 05.00P05/04/00384 Den Ref.: Tlf.nr. Svend Erik Lysdal

Læs mere

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS ANTON IVERSEN ÅRHUS KOMMUNE DANMARK ÅRHUS Verdens mindste storby smilets by Århus Kommune: 300.000 indbyggere 170.000 arbejdspladser ÅRHUS VESTDANMARKS HOVEDBY EMNE: To

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Juni 2012 BILAG 1 Trafik i Aarhus 2030. Resume af den offentlige høring i januar 2012

Juni 2012 BILAG 1 Trafik i Aarhus 2030. Resume af den offentlige høring i januar 2012 Juni 2012 BILAG 1 Trafik i Aarhus 2030. Resume af den offentlige høring i januar 2012 Byrådet har tidligere fået en foreløbig opsamling fra debatten. Denne blev fremsendt til Byrådet som en orientering

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

RUTE 17 BYBUSSER I ÅRHUS

RUTE 17 BYBUSSER I ÅRHUS Voldbækvej Sødalsvej Brabrand Syd Byleddet (Fødsels- og Børneafd.) Skejby Sygehus Hovedindgangen Blodbanken Social- & Sundhedsskolen Åby Ringvej/Silkeborgvej Jeppe Aakjærs Vej Chr. Winthers Vej Silkeborgvej/Haslevej

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere