Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder"

Transkript

1 Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder BILAG 5 I forbindelse med idé-debatten er der indkommet forslag og bemærkninger til trafikplan for Århus Midtby i en række forskellige sammenhænge. Der har således været nedsat en studiekreds og en følgegruppe, ligesom der i debatfasen har været mulighed for at indsende skriftlige indlæg på sædvanlig vis. Dette bilag resumérer indlæg fra studiekreds, følgegruppe, borgermøder samt skriftlige bemærkninger. En sammenfatning kan ses i bilag 4. Endelig har der været oprettet et særligt debatforum på trafikplanens hjemmeside, hvor interesserede borgere har kunnet fremkomme med egne bemærkninger og forslag samt kommentere forslag fra andre. Sammenfatning og resumé af disse fremgår af bilag 6 og 7. Skriftlige bemærkninger Morten Eriksen, Brendstrupvej, 8200 Århus N Morten Eriksen undrer sig over, hvorfor fodgængere, der vil krydse Randersvej ved Stjernepladsen, skal aktivere fodgængersignal ved en trykknap. Samtidig foreslås, at Langelandsgade lukkes ved Stjernepladsen, så trafikken ledes via Vestre Ringgade og Randersvej. Dermed fredeliggøres Langelandsgade trafikalt. Søren Brahe Thomsen, Chr. Wærumsgade 22, st.th, 8000 Århus C Søren Brahes Thomsen er imod indførelsen af 2 timers parkeringszoner i Århus, og mener i øvrigt at kommunen kun har indført regler og foranstaltninger imod bilister i de seneste år. Der anføres en række ulemper ved 2 timers parkeringszoner: de begrænser forholdene for andre Århus-borgere, som betaler den samme kommuneskat, til at besøge og parkere på de pågældende offentlige veje. de giver ubehagelige overraskelser for mange udenbys gæster, som ikke bemærker og ikke kender til et zoneskilt. Mange vil uforvarende få bøder og blive berettiget bitre på Århus Kommune, samt få ødelagt deres besøg i byen. der er administrativt besvær med at købe langtidsbilletter for gæster, såfremt dette indføres. det er en generel ulempe, at Århus indfører endnu en regel og sanktion mod bilister. Kurt Bønnerup, Valhøjs Allé 100B, 2.tv., 2610 Rødovre Kurt Bønnerup fremsætter 10 forslag, som skal gøre Århus mere kendt som en aktiv og fremadrettet by: synliggør, hvor industrien kan og må udvikle sig i kommunen - industriområder kan gøres både levende, grønne og pæne.

2 Århus-tårnet, hvor blev det af? - Byg Nordeuropas højeste tårn med udsigt over hele byen og oplandet, som en markant del af et nyt indkøbs- og boligkompleks ved en af motorvejsafkørslerne vest for byen. Og skal det fortsat være forbudt at bygge bare lidt højt i byen? Etablér en ny Vestbanegård i forbindelse med ovenstående kompleks. Syd-, Midt- og Nordbyen forbindes med en metro-ringlinie, hvor der er direkte forbindelse mellem den nye og den gamle hovedbanegård (i en tunnel). Grenå- og Odderbanen slås sammen, og banen skal indgå i lokaltrafikken fra Hornslet til Odder. Og busterminalen skal være en integreret del af hele banegårdskomplekset. Hvor bliver den internationale lufthavn af? Tirstrup opfattes ikke som Århus lufthavn, og Tirstrup udsultes til fordel for Billund Lufthavn. Der bør skabes plads til Samsø-færgen fra Århus Havn, så turen til Hou undgåes. Etablér et par moler nordpå fra Fiskerihavnen langs Grenåbanen til en ny bydel med husbåde. Dette kan medvirke til at afhjælpe boligmangel og være et frisk og nyt pust. Placér en eller to udtjente færger i havnen og ombyg dem til kollegier for studerende. Etablér en cykel- og gangsti - gerne i promenadeform - langs hele havnen fra nord til syd. Brabrand Sø skal gøres mere attraktiv og tilgængelig - f.eks. med et større friluftsbad, en kunstnerpark og udsigtstårne. G. N. Halvorsen, Augustenborggade 21A, 12.th., 8000 C G. N. Halvorsen ønsker ikke en ny bygning mellem Bispetorv og Clemenstorv. Pladsen skal forblive åben, så alle bygninger kan ses som et hele. En fredningssag af torvene og de samlede tidstypiske bygninger som helhed er påkrævet, inkl. nuværende parkering. Støttemuren bør restaureres, og pladsen bør ajourføres med også oprindelige lysarmaturer. Parkering bør forbydes på Store Torv og Clemenstorv og begrænses til Bispetorv, og last- og varebiler formenes adgang. Der efterlyses en vedligeholdelsesstrategi i form af en flerårig investeringsplan. En stiv bystruktur med mange etagemeter koncentreret og en sporvognslinie vil ikke løse nogle problemer. Der må tænkes nye tanker og alternativer. Vedrørende midtbytrafikken og De Bynære Havnearealer skal der satses på orden og forenkling. Der skal laves en robust plan med bl.a. forenklet skiltning, tvangsruter og omladning af varer. Overordnede trafik-, parkerings- og arealdispositioner skal være afklarede, før der vedtages en 10-års anlægs- og investeringsplan. Og vedligeholdelsesbudgettet skal prioriteres højere. Der henvises til Gøteborg og Uppsala for trafikløsning til Midtbyen og De Bynære Havnearealer. Thomas Dahl Vestergaard, Strandvejen 10A, 4.th., 8000 Århus C Thomas Dahl Vestergaard ønsker strækningen langs havnen, fra Marselis Boulevard til Nørreport, fredeliggjort trafikalt i forbindelse med omdannelsen af De Bynære havnearealer. Han fremlægger to forskellige forslag. Trafikken fra Marselis Boulevard føres over i Sydhavnsgade, der forlænges i en ny vej på Mellemarmen. Her etableres en tunnel til pier 2 og en ny vejstrækning til Nørreport.

3 Trafikken fra Marselis Boulevard føres over i Sydhavnsgade, og føres via Mindet til Havnegade. Strækningen mellem Mindet og Nørreport indrettes som foreslået i helhedsplanen for De Bynære Havnearealer. Endvidere foreslås Midtkraftarealet og Slagtehusgrunden vejbetjent fra ovennævnte vejforbindelse fremfor - som foreslået i helhedsplanen - via Jægergårdsgade. Dette vil sikre en fredeliggørelse af boligkvartererne i det østlige Frederiksbjerg, der så kan udpeges til lokaltrafikområde, som foreslået i debatoplægget til trafikplanen. Endelig opstilles følgende andre konkrete forslag, som skal begrænse trafikken, mindske støj og forurening og forbedre forholdene for de bløde trafikanter: Antallet af P-pladser skal reduceres Alle P-pladser inden for Ringgaden skal være betalingsparkering. Dette kan evt. kombineres med P-pladser udenfor Midtbyen, hvor det skal være muligt at benytte sit P-kort som billet til kollektiv trafik i Midtbyen. Fremkommeligheden i Midtbyen for billister skal forringes, mens den skal forbedres for kollektiv trafik, cyklister og gående. Ny parkering skal etableres som underjordisk parkering eller i P-huse. Dette vil spare plads og se pænere ud. Udgiften skal betales af de parkerende. Susanne Engberg, Børupvej 218, 8310 Tranbjerg Susanne Engberg finder, at der bør etableres en klapbro mellem Pier 2 og Mellemarmen, og her etableres en Østre Ringvej. Den vil kunne lede den tunge trafik til/fra Nørreport til Mellemarmen. Samtidig kan færgelejerne forblive på deres nuværende lokalitet, og trafikken kan ledes via tunnel i Marselis Boulevard og klapbroen. Den interne havnetrafik mellem containerterminal og Østhavn kan afvikles via klapbroen. Dermed kan Nordhavnen sælges hurtigere, og der kan komme skub i Østhavnen. Endelig vil den nye forbindelse kunne afvikle en masse gennemkørende trafik, så de centrale dele kan fredeliggøres. Byen og Havnen bør samarbejde om at sikre den mindst miljøbelastende trafikløsning for havnetrafikken. Susanne Engberg kan ikke forstå, at Mellemarmen fortsat skal benyttes til havneformål. Ærindetrafikken bør minimeres ved følgende tiltag: Park & Ride faciliteter ved alle bus-endestationer og standsningssteder for regionaltog Gøre det gratis at køre med kollektiv trafik inden for 3 zoneområdet i myldretiden Forhøje parkeringsafgiften i myldretiden Der skal gøres rigtigt meget for de bløde trafikanter. Værkmestergade bør forlænges til motorvejen ved Åhavevej, og der skal være tilslutning ved Ringgaden. På De Bynære Havnearealer vil et multimediehus og/eller hovedbibliotek ligge flottere og mere tilgængeligt på bastion 2 stedet for på bastion 1.

4 Der kan laves plads til sporvogne i M.P.Bruuns Gade, hvis linierne 1 og 18 kører ad Havnegade-Spanien til Rutebilstationen og derefter i normal rute. Grenåbanen og Odderbanen bør sammenlægges. Banegårdspladsen renses for parkerede cykler, som flyttes til dæk over Banegraven langs Hall s Sti og Kriegersvej til Bruuns Bro. Godstransporten til havnen skal optimeres. Mere gods skal på skinner. Dette vil blive lettere med et transportcenter i Årslev og baneshunt over å-dalen. IC-3 tog og regionaltog skal også benytte shunten. Der må etableres nye standsningssteder ved Gjellerupvej, tæt på Viby Ringvej samt Kongsvang, tæt på Skanderborgvej. Begge steder skal være park & Ride faciliteter og gode busforbindelser. Joan M.H. Andersen, Skovvejen 71, 8000 Århus C Joan Andersen vil gerne have Bispetorvet fri for parkering. I stedet ønskes et aktivt musikmiljø på pladsen i sommerperioden og skøjtebane om vinteren. Joan Andersen vil gerne vide, om Bispetorvet indgår i den kommunale parkeringspolitik, og om hvornår Torvet i givet fald forventes bilfrit. Endelig spørger Joan Andersen, om der findes en fond eller lignende til virkeliggørelse af et bilfrit Bispetorv. Danmarks restauranter og caféer, Frederiksgade 42, 2. sal, 8000 Århus C Bemærkningerne er indsendt på vegne af alle restauratører i Skolegade. Restauratørerne ønsker Skolegade indtænkt i åbningen af åen samt udviklingen af De Bynære havnearealer. Skolegade skal udvikles til en art byport til de centrale bydele. Konkret ønskes asfalten erstattet med brosten, så hastigheden for cykler dæmpes, og der bliver bedre mulighed for udeservering. På sigt ønskes cykelringen flyttet til forbindelsen langs havnen i forbindelse med udviklingen af De Bynære havnearealer. Endvidere ønskes drøftet muligheden for en mere hyggelig, maritim belysning samt andet gadeinventar, f.eks. i form af arkade, skulpturelt indgangsparti eller glashalvtag/markering. Slutteligt ønskes en harmonisering af bevillingerne, så alle restauratører får 5-bevilling. Århuskonventet, v/ Søren Plum, Virupvej 113, 8530 Hjortshøj Århuskonventet har udarbejdet et samlet forslag til trafikplan. Konventet prioriterer bymiljøet over trafikal fremkommelighed, og forslaget indbærer, at transport i Midtbyen derfor primært skal foregå via gang, cykel og kollektiv trafik. Midtbyen skal fredeliggøres ved at umuliggøre gennemkørende trafik, så biltrafikken begrænses til det strengt nødvendige. Gennemkørende trafik skal henvise til et primært og et sekundært net. Det primære net består af følgende gader: Nordre Ringgade, Vestre Ringgade og Ringgadebroen. Augustenborggade, forlænget til Marselis Boulevard Marselis Boulevard og Østhavnsvej Dalgas Avenue, syd for Marselis Boulevard.

5 Det sekundære net består af følgende gader: Nørrebrogade, Nørreport og Sibirien Værkmestergade og dens forlængelse til Ringgaden Strandvejen og Spanien syd for Værkmestergade Endvidere foreslås en række færdselsdæmpende foranstaltninger: Rådhusparken og Musikhusparken sammenlægges til et nyt fodgængerområde og Frederiks Allé nedlægges her. På Vesterbro Torv nedlægges den nordlige side, så der dannes et større fodgængertorv. M.P. Bruuns Gade friholdes for biler mellem Jægergårdsgade og Banegårdspladsen, og busaksen friholdes for biler mellem Østergade og Vestergade. Der etableres bussluser på Paludan Müllers Vej, Langelandsgade og Ny Munkegade for at blokere for smutvejskørsel i bil. Vejforbindelsen Banegårdspladsen-Ny Banegårdsgade-Fredensgade-Sønder Allé-Park Allé ensrettes. Der foreslå to typer busprioritering: I alle gader med bustrafik og 4 spor anlægges busbaner. I Nørregade, Nørre Allé, Vester Allé, Rådhuspladsen, Vesterbrogade, Thorvaldsensgade, Frederiks Allé og en del af M.P. Bruuns Gade styres den samlede trafik på den kollektive trafiks præmisser - efter de metoder, som i COWIs sporvognsrapport er angivet for Nørregade. Der skal IKKE være stoppestedslommer - bilerne må vente bag busserne. På lang sigt skal der indføres sporvogne. Der foreslås følgende ruter i Midtbyen: 1) Busaksen, 2) Nørrebrogade-Randersvej, 3) Kirkegårdsvej-Tordenskjoldsgade-Marienlunds Allé, 4) Frederiks Allé-de Mezas Vej-Skanderborgvej, 5) M.P. Bruuns Gade-Hans Broges Gade-Dalgas Avenue, 6) Vester Allé-Vesterbrogade-Silkeborgvej. Sidstnævntes forløb vil ideelt være i tunnel under Frederiks Allé og mellem Kongreshuset, Musikhuset og det nye kunstmuseum Aros. Alternativt vil linieføringen være Park Allé-Rådhuspladsen-Vester Allé. Forholdene for cyklister skal forbedres. Det gælder især venstresving i en række kryds: Nordre Ringgade/Nørrebrogade/Randersvej Paludan Müllers Vej/Poul Martin Møllers Vej Vester Allé/Thorvaldsensgade/Åboulevarden Åboulevarden/Mindebrogade/Skolegade Sønder Allé/Fredensgade Spanien/Sønder Allé/Dynkarken/Toldbodgade Birketinget/Marselis Boulevard/stien til N.J. Fjords Gade Kongevejen/Dalgas Avenue/Strandvejen. På grund af den megen fodgængerfærdsel på dele af cykelringen, bør denne suppleres med cykelstier på Allégaderne, hvor dette er muligt. I Mejlgade bør parkering forbydes, som minimum i myldretiden.

6 Cykelparkeringen omkring Banegården må saneres, og der må indtænkes cykelparkering ved den nye busterminal. I øvrigt støttes debatoplæggets forslag om udbygning af såvel cyklisternes som fodgængernes rutenet. Energi- og Miljøkontoret i Århus, v/jakob Worm, Gl. Kirkevej 56, 8530 Hjortshøj Debatoplæggets største mangel er fraværet af miljøkonsekvensvurderinger af forskellige udviklinger i trafikken. Der ønskes en begrænsning af den private biltrafik, dels ved at forbedre forholdene for cyklister og den kollektive trafik, dels ved at lægge restriktioner på privatbilismen. Her skal være tale om dels frivillige tiltag, dels almene restriktioner som f.eks. begrænsede P-muligheder eller bompenge. Debatoplæggets forslag omkring kollektiv trafik er gode. Måske skulle også taxaer kunne benytte busbanerne. Dog bør der gøres en ekstra indsats for at gøre inkarnerede bilister fortrolige med bussystemet, så de fristes til at benytte kollektiv trafik. Der foreslås en måneds gratis buskort til alle voksne århusianere, som incitament til at prøve bussystemet af. Forholdene for cyklister kan forbedres ved udbygning af cykelstinettet og flere sivegader. Der bør også etableres mere cykelparkering, f.eks. på Banegårdspladsen. Med bygning af ny rutebilstation bør cykelparkering indarbejdes. I en række lyskryds kan der etableres permanente højresvingsbaner til cyklister. Krydset Edwin Rahrs Vej / Åby Ringvej er et eksempel til efterfølgelse. Ligeledes kan cykelkørsel gøres mere smidig, hvis det bliver tilladt at cykle mod ensretningen i flere gader. Der bør snarest udarbejdes en plan for, hvordan man reducerer den motoriserede trafik i Århus. Der kan f.eks. arbejdes med miljøzoner, hvor man kan tilgodese elbiler. Ligeledes bør godstransporten koordineres bedre, så der kører færre lastbiler i Midtbyen. På langt sigt kunne Århus Kommune arbejde for teknologisk nyskabende drivmidler som f.eks. brint. Der er allerede projekter i gang i flere europæiske byer, f.eks. med brintbusser. Så kunne Århus profilere sig som Danmarks miljøhovedstad. Mere gods bør flyttes over på skinner. Der bør ses nærmere på godstrafikken til havnen, i form af en jernbaneløsning i kombination med et godstransportcenter udenfor byen. Kommunen bør udarbejde en handlingsplan for godstransport gennem byen med klare mål og midler. Et mål kunne være, at f.eks. 20 % af godset til Århus Havn skal transporteres på jernbane. Det er der mere perspektiv i end at etablere en tunnel under Marselis Boulevard. Jørn B. Jensen, Elsdyrvej 29, 8270 Højbjerg

7 Jørn Jensen mener, at en tunnel under Marselis Boulevard er en besværlig og dyr løsning. Han mener at alternativet i Banegraven skal undersøges bedre. Jørn Jensen opfordrer til, at et uvildigt firma bør analysere begge muligheder, og at det bedste projekt derefter gennemføres. Knud Jørgensen, Bakkefaldet 37, 8210 Århus V Der bør indføres sporvogne i Århus hurtigst muligt. Tunnelen under Marselis Boulevard bør opgives, og i stedet bør der etableres biltog (rullende landevej). Knud Jørgensen gør opmærksom på, at koldstarter i en bil med katalysator er en upåagtet og overset forureningskilde. Mange parkerende biler i Midtbyen vil derfor forurene meget. Amt og Kommune opfordres til at gøre Regeringen klart, at byens trafikale problemer er forholdsmæssigt lige så store som hovedstadens. Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup, v/ formand Jørgen Bak, Kirkebakken 23, 8330 Beder Mange beboere fra Fællesrådets område arbejder nord for Århus. Det er derfor vigtigt, at kapaciteten mellem nord og syd opretholdes. Ringgaden og Ringvejen er allerede overbelastede i myldretiden, og hvis kapaciteten dæmpes langs havnen, vil problemerne blive for store. Kapaciteten langs havnen skal derfor opretholdes. Forholdene for rutebiler fra syd er dårlige på den nuværende rutebilstation. Der går lang tid med en kringlet adgangsvej. Med anlæg af den nye rutebilstation på dæk ved Banegården foreslår Fællesrådet, at der etableres en rampe til/fra Værkmestergade, som kan benyttes af busser og rutebiler. Fællesrådet er utilfreds med, at denne mulighed ikke er medtaget i forslaget til ny rutebilstation. Et nyt forslag med denne løsning bør udarbejdes og udsendes til debat. Og pengene til projektet må kunne findes. Nanna Kinch, Olfert Fischers Gade 3, 8200 Århus N Nanna Kinch ønsker en trafikal fredeliggørelse, hvor mest mulig biltrafik flytter til busser og cykler. Parkeringsafgifterne bør sættes op med f.eks. 50 % for at modsvare de forventede stigninger på billetprisen i den kollektive trafik. Flere gratis P-pladser udenfor Midtbyen - ved Ringgaden eller Ringvejen - kan lokke flere til at bruge bussen. P-billet som busbillet er en god idé. Der skal ikke etableres flere P-pladser i Midtbyen, snarere tværtimod. Fremkommeligheden for cyklister skal forbedres. Det er urealistisk, at de mest oplagt ruter - som f.eks. Allégaderne - ikke er indrettet til cyklister. Der er for mange fodgængere på ruten Graven-Klostergade. Et parkeringsforbud i Mejlgade - i hvert fald i myldretiden - er nødvendigt, hvis flere skal cykle her. Der er behov for mere cykelparkering ved Banegården og Rutebilstationen. Disse kan etableres i Banegårdsgade i stedet for de nuværende bil-parkeringspladser. Gaderne på Frederiksbjerg Øst er alle ensrettede. I nogle gader må cyklister køre mod ensretningen, i andre må de ikke. Det ville være ønskeligt med et ensartet system.

8 For mange kryds er ikke indrettet efter cyklister. Hvis flere skal cykle, skal det i krydset fremgå klart, hvordan cyklister skal bevæge sig, f. eks. med blå farve på asfalten. Det gælder f.eks. i følgende kryds: Stjernepladsen. Det er tilladt for cyklister at køre ad Brendstrupvej mod Stjernepladsen, og fra Stjernepladsen ad f.eks. Funch Thomsens Gade. Men der er ingen muligheder for at komme over pladsen som cyklist. Åboulevarden - Mindebrogade - Skolegade. Her er det muligt at komme over Åboulevarden fra Fredens Torv til Skolegade, men det er meget uklart, hvordan man forventes at komme over som cyklist. Paludan Müllers Vej - Poul Martin Møllers Vej. Fra Kaserneboulevarden er det oplagt for cyklister at tage Poul Martin Møllers Gade til Ringgaden. Der bør etableres krydsningsmulighed, som gennemskærer hellen på Paludan Müllers Vej. Sønder Allé - Fredensgade. Det er i dag meget besværligt at foretage venstresving fra Sønder Allé til Fredensgade. Spanien - Sønder Allé. Det er i dag meget besværligt at foretage venstresving fra Spanien til Sønder Allé. Vester Allé - Åboulevarden. Der er behov for tydeligere cyklistafmærkning for venstresvingende cyklister fra Vester Allé til Åboulevarden. Generelt er fodgængerforhold gode i Midtbyen. Dog ønskes længere grøntid ved krydsning af større færdselsårer. Eksempler er Randersvej/Nordre Ringgade og Birketinget/Marselis Boulevard. En fortsættelse af buspioriteringsprojektet er en god idé. Det kan evt. kombineres med særlige vejbaner for biler med 3 eller flere personer. Fredeliggørelsen af Midtbyen skal tage hensyn til den fortsatte fremkommelighed for handicapbiler, flyttebiler og varebiler. Knud Jørgensen, Bakkefaldet 37, 8210 Århus V Knud Jørgensen ønsker mere skinnetrafik i Århus. Dels sporvogne, dels biltog i Banegraven som erstatning for en tunnel i Marselis Boulevard. Det påpeges, at et biltog kan etableres for ca. ¼ af tunnelprisen. Knud Jørgensen undrer sig over, at denne model er fravalgt, og at der ikke er foretaget miljøkonsekvensberegninger for de to alternativer. Regeringen bør støtte etablering af sporvogne økonomisk. Der henvises til en rapport fra Trafikministeriet fra 1995, hvor der omtales en model, hvor staten betaler 70 %, Amtet 20 % og Kommunen 10 % af anlægssummen. Modellen bruges i Tyskland. Den første sporvognslinie vil med denne model kun koste Kommunen 150 mio. kr. Amt og Kommune opfordres til at genoptage forhandlingerne med Regeringen om medfinansiering af sporvogne. Busprioritering vil koste min. 135 mio. kr., som kan spares ved at etablere sporvogne straks. Busprioritering vil ikke flytte så mange passagerer til den kollektive trafik, og man skal ikke lægge bilisterne hindringer i vejen, før der etableres sporvogne.

9 Jarl Hansen, Vilhelm Becks Vej 31, 8260 Viby J Jarl Hansen anfører, at en fuld udbygning af Nordhavnen vil skabe trafikkaos ved Nørreport/Sibirien. Den foreslåede rundkørsel ved bastion 2 er ikke optimal. Alternative adgangsmuligheder til Nordhavnen må undersøges. For eksempel fra Østbanetorvet til Hjortholmsvej og Sverigesgade, eller evt. en overkørsel ud for Mejlborg til Sverigesgade. Vejen langs havnen fra Europaplads til Østbanetorvet vil også blive yderligere belastet af trafik til De Bynære Havnearealer. Her må opretholdes to kørespor i hver retning samt evt. yderligere et spor til busser. Dette kan ske, hvis fortov og cykelsti fjernes i den østlige side af vejen. Det er vigtigt, at der findes en afklaring af vejbetjeningen til Østhavnen. Kan en tunnel ikke finansieres, må alternativer undersøges. Jarl Hansen mener, at det er muligt at etablere en havnevej fra Åhavevej via banegraven til Midtkraft. Godsbanearealer ryddes ved udflytning til transportcenter, og Odderbanen rykkes lidt mod nord. Den eksisterende byvej kan benyttes. Et uafhængigt firma bør undersøge, om denne mulighed er realiserbar, samt hvad det vil koste. Lars Hermansen, Lars Hermansen er kørestolsbruger, og finder Sporvejenes busser under al kritik. Hvorfor har Århus ikke lavbundsbusser? EU indfører skrappere krav fra årsskiftet - hvordan skal de overholdes med de nuværende busser. Sporvogne er en god idé, men meget dyre - hvordan tænkes de finansieret? Beboerforeningen Valdemarsgade, v/formand Kiri Kesby, Valdemarsgade 48, 8000 Århus C Foreningen støtter Byrådets overordnede mål om trafikal fredeliggørelse, bedre forhold for bløde trafikanter og øget fokus på den kollektive trafik. Trafikken i Midtbyen skal minimeres. Især den gennemkørende trafik og den tunge trafik skal reduceres. Der skal være flere tiltag, så bilister i stedet vælger kollektiv trafik. Gennemkørende trafik skal i stedet benytte Ringgaden og Ringvejen. Der bør anlægges sammenhængende og direkte cykelstier langs alle større veje. For mange strækninger er for farlige for især skolebørn. Der savnes især sammenhængende cykelstier på Frederiks Allé, Sønder Allé, M.P. Bruuns Gade og Park Allé. Foreningen er ked af den nye byvej i Banegraven. Vejen vil støje og forurene i Foreningens nærmiljø. Dog foretrækkes denne løsning fremfor Stolpevejen. Der ønskes trafiksanering i form af bump eller ensretninger mod den hurtige og gennemkørende trafik i Morten Børups Gade og Sonnesgade. Der ønskes øget patruljering af P-vagter i Valdemarsgade og Sonnesgade om aftenen. Gæster til Musikhuset og Scandinavian Center parkerer her i udstrakt grad, så beboerne ikke kan finde en P-plads, på trods af beboerparkeringsordning.

10 Foreningen glæder sig over planerne for omdannelse af Godsbanearealet. Foreningen er interesseret i flest mulige grønne oaser og veje med træbeplantning. Frey Eberholst, Korshøjen 83, 8240 Risskov Frey Eberholst går ind for en styrkelse af den kollektive trafik i fremtiden, og gerne kommunens forslag om busbaner, der kan bygges om til sporvognslinier. Hvis den kollektive trafik skal være mere attraktiv, skal der være mere regularitet. Sporvogne/busser skal gøre i 10 min. s intervaller. Nogle busser kan køre hver 20. minut og nogle hver halve time. Den kollektive trafik skal være hurtig og køre til centrale steder i byen, men også til de mere perifere områder. Følgegruppen for trafikplan for Århus Midtby Der er nedsat en særlig følgegruppe for trafikplanen, med deltagelse af en række organisationer og foreninger. Følgegruppen har indtil videre afholdt to møder. Her har følgegruppens medlemmer blandt andet præsenteret, hvilke temaer og problemstillinger, der bør vægtes særligt højt i trafikplanen. Dette er gengivet i det følgende. Østjyllands Vognmandsforening: Det er vigtigt, at der i en fremtidig trafikplan indtænkes plads til store køretøjer, f. eks. renovation og levering af gods og byggematerialer. Det er vigtigt, at der fortsat er parkeringsmuligheder til butikslivet Er det mon muligt at etablere nærdepoter/aflæsningssteder for varer til Midtbyens butikker, så varerne på den måde kan leveres på andre tidspunkter end i dag? Danmarks Naturfredningsforening: Det væsentligste er at begrænse trafikken, og at opprioritere den kollektive trafik. Det skal fortsat være muligt at have bil i Midtbyen, så parkeringsmulighederne for beboerne skal bibeholdes. Der skal fortsat være gode muligheder for varelevering til byens butikker samt til servicekørsel. SID - Chaufførernes Fagforening: Tilgængeligheden for taxaer er blevet forringet, f.eks. ved kørsel til speciallæger. Dette må forbedres. Det er også vigtigt med god tilgængelighed for udrykningskøretøjer i fremtiden. De Samvirkende Invalideorganisationer: Det er den private biltrafik, som fylder noget i Midtbyen. Derfor er det først og fremmest den, der skal begrænses. Læger og lignende servicefunktioner ligger typisk på 1. sal eller højere. Det gør adgangen vanskelig for mange handicappede, f.eks. dårligt gående og svagtseende. Århus Cityforening:

11 Der vil komme mange flere mennesker i Midtbyen i fremtiden, så man må ikke fjerne de eksisterende P-huse i Midtbyen. Disse skal kombineres med flere P-huse på kanten af City. Den kollektive trafik skal opprioriteres, så især de lokale vil benytte den. Det er fint at optimere vareleveringen i Midtbyen, det må bare ikke medføre flere omkostninger for butikkerne. Det er ikke realistisk med park & ride faciliteter i Århus. Når folk ikke engang vil parkere i Scandinavian Center og så gå de få meter til Midtbyen, hvorfor skulle de så benytte park & ride? Der må opfindes et belønningssystem til dem, der sætter bilen udenfor Midtbyen, hvis systemet skal virke. Danske Fragtmænd: Det vil være en god idé at etablere aflæsningszoner for varelevering. Der bør i et samarbejde mellem Politiet, Kommunen, butikkerne og transportørerne etableres nye tidsvinduer for varelevering, hvis denne skal optimeres. Godsdistributører er også en del af den kollektive trafik, og bør derfor have mulighed for at benytte eventuelle nye faciliteter for den kollektive trafik - f.eks. busbaner - i fremtiden. Dette gælder også taxaer og renovation. I knudepunkter for den kollektive trafik bør hastighedsgrænsen være meget lav. På den måde virker trafikken med store biler ikke så overvældende og kaotisk. Man skal være forsigtig med at lukke den nuværende forbindelse langs havnen for trafik. Der skal fortsat være adgang, ellers vil trafikken bare finde andre smutveje. M-97: Der bør etableres en vareleveringsordning i Midtbyen, så de største køretøjer kommer ind i byen tidligt om morgenen, hvor der ikke er anden trafik. Mindre køretøjer til godslevering kan evt. få adgang senere på dagen. Kan man etablere kollektiv trafik i Midtbyen med mindre busser og højere frekvens, som det kendes fra mange byen i udlandet? Skovene nord og syd for byen bør forbindes via et grønt bånd på De Bynære Havnearealer. Der er i forbindelse med beboerparkeringsordningen for mange P-kort i forhold til antal P-pladser. For eksempel skoler og virksomheder udnytter systemet, og optager mange pladser. Kollektiv Trafikforbund: Parkeringen er det største problem. Parkeringen til pendlere må begrænses, så der satses på korttidsparkering for folk med ærinde i Midtbyen. Pendlere må benytte park & ride og kollektiv trafik, og de nødvendige P-pladser til et sådant system må anlægges. Den gennemkørende trafik i Midtbyen skal væk. Der må etableres et system med fælles varedistribution i Midtbyen, så antallet af last- og varebiler nedbringes. Ældrerådet: Ældre mennesker har ofte svært ved at nå over vejen ved de store veje i Midtbyen. Her ønskes bedre forhold.

12 Frederiksbjerg Beboerforening: Undersøgelser fra Ålborg viser, at folk i bus køber lige så meget ind som folk i bil. Man skal derfor være varsom med at fokusere for meget på bilisters vilkår i forbindelse med detailhandelen. Det er en særlig charme ved Århus at Ringgaden er så grøn. Dette tema burde videreføres fra Ringgaden og ind i Midtbyen, så den får et mere grønt præg. Det er nødvendigt at udvikle nye transportsystemer i byen, blandt andet i forbindelse med varelevering. Studiekreds om trafikplan for Århus Midtby I forbindelse med ide-debatten blev der nedsat en studiekreds med deltagelse af 4-5 interesserede borgere. Studiekredsen har holdt 4 aftenmøder. Studiekredsens medlemmer er overordnet set enige om, at Midtbyen skal fredeliggøres trafikalt, og at forholdene for den kollektive trafik og bløde trafikanter skal opprioriteres. Kredsens medlemmer har dog ikke kunnet blive enige om, hvordan disse mål skal opfyldes. Studiekredsens medlemmer har derfor udarbejdet tre forskellige forslag. Forslag 1, Nanna Kinch, Olfert Fischers Gade 3, 8200 Århus N Forslaget er også indsendt som skriftligt indlæg, og er ovenfor resuméret som sådan. Forslag 2, Lissi Kok Madsen, Orla Lehmanns Allé 7, Århus C Af hensyn til forretningslivet skal der oprettes en række gratis P-pladser. Det vil hindre, at besøgende cirkulerer rundt og forurener. I alle beboelseskvarterer i Midtbyen skal der være parkeringsforbud for alle andre end beboerne. Beboere skal kunne erhverve P-kort + gæstekort. I forretningsgader skal der være 30 minutters parkering. På havnen skal der etableres midlertidige, gratis parkeringspladser på Midtkraftarealet og ved Skolebakken, indtil der skal finde en byomdannelse sted. Parkeringspladsen ved Musikhuset, foran Scandinavian Center skal være gratis parkering. På Eugen Warmings Vej ved Den Gamle By bør det undersøges, om der kan etableres ekstra P-pladser ved at indskrænke fortovet langs villaerne. I fremtiden skal det ikke være tilladt at indbetale til P-fonden. Der skal altid kræves parkering anlagt under byggeriet. Bispetorvet skal omdannes til en parklignende plads på baggrund af en konkurrence. Ligeledes skal Musikhusparken og Rådhusparken lægges sammen. Der skal etableres busbaner på en række veje i Midtbyen, så fremkommeligheden for bilister reduceres, og bilisterne finder andre veje. Strækningen M.P. Bruuns Gade (nord for Jægergårdsgade) - Park Allé - Busgaden - Emil Vetts Passage (frem til Vestergade) skal være forbeholdt busser.

13 Der skal etableres busbaner på følgende veje: Skanderborgvej - de Mezas Vej - Frederiks Allé - Banegårdsgade - Banegårdspladsen - Ny banegårdsgade - Fredensgade til Sønder Allé. Klosterport - Nørre Allé - Nørregade Rådhuspladsen - Vester Allé - Thorvaldsensgade og såvel Silkeborgvej som Viborgvej Vester Allé - Vesterbro Torv - Langelandsgade. Vesterbro Torv indrettes som en stor rundkørsel, og Hjortensgade og den sydligste del af Langelandsgade ensrettes i hver sin retning. Til slut opfordres Byrådet til, at der i forbindelse med større byggerier i Midtbyen altid findes trafikløsninger og parkering, før byggeriet tillades, så nye situationer á la Bruuns Galleri undgåes i fremtiden. Forslag 3: Poul Gunder Nielsen, Hørslevvej 107, Hørslevboel, 8462 Harlev J Forslaget bygger på, at den gennemkørende trafik i Midtbyen skal fjernes og henvises til Ringgadesystemet. Ærindetrafikken skal begrænses ved en opprioritering af den kollektive trafik. Det overordnede vejnet - kaldet primær gennemkørsel - består af følgende veje: Ringgaderne fra Marienlund til og med Ringgadebroen Værkmestergade, forlænget til Ringgaden (med tilslutning) og videre til Åhavevej via Augustenborggade. Strandvejen og Dalgas Avenue Marselis Boulevard og Østhavnsvej Nørrebrogade, Nørreport og Sibirien Fordelingsvejnettet - kaldet sekundær gennemkørsel - består af følgende veje: Forbindelsen langs de Bynære Havnearealer - Spanien, Dynkarken, Havnegade, Skolebakken, Kystvejen, Skovvejen, Dronning Margrethes Vej Allégaderingen Radialerne Langelandsgade, Viborgvej, Silkeborgvej, Søren Frichs Vej/Carl Blochs Gade, Skanderborgvej/de Mezas Vej/Frederiks Allé/Banegårdsgade Søndre Ringgade og Jyllands Allé Sydhavnsgade Vesterbrogade og Thorvaldsensgade Kaserneboulevarden og Vennelyst Boulevard samt Ny Munkegade mellem Langelandsgade og Kaserneboulevarden Der etableres en ensrettet ringforbindelse af Sønder Allé, Park Allé, Banegårdspladsen, Ny Banegårdsgade og Fredensgade. Der etableres bilfri gader eller fodgængerområder på følgende steder: Den nordlige side af Vesterbro Torv Frederiks Allé mellem Rådhuspladsen og Thomas Jensens Allé Skt. Pauls Kirkeplads samt M.P. Bruuns Gade mellem Jægergårdsgade og Banegårdspladsen.

14 Den kollektive trafik opprioriteres ved etablering af busbaner på en række vejstrækninger: Nørrebrogade, Nørreport Skolebakken, Havnegade, Dynkarken, Sønder Allé, Fredensgade, Ny Banegårdsgade, Banegårdspladsen. Skanderborgvej, de Mezas Vej, Frederiks Allé, Banegårdsgade M.P. Bruuns Gade fra Skt. Pauls Kirkeplads, Park Allé, H. H. Seedorffs Stræde, Busgaden, Emil Vetts Passage, Klosterport. Vester Allé og Hjortensgade samt Vesterbrogade I Nørre Allé og Nørregade (fra Klosterport til Nørreport) etableres busprioritering i signaler men ikke busbaner. Som middel til at standse gennemkørende trafik i den nordlige del af Midtbyen etableres bussluser på Paludan Müllers Vej, Langelandsgade, Hjortensgade og Ny Munkegade. Bemærkninger fremsat på offentlige møder Der er i forbindelse med debatfasen afholdt to offentlige borgermøder på Rådhuset, henholdsvis den 4. marts og den 7. april Bemærkninger fremkommet på møderne er resuméret i det følgende. Bemærkninger fra offentligt orienteringsmøde den 4. marts 2003 på Rådhuset På mødet deltog fra Århus Kommune rådmand Poul B. Skou samt repræsentanter for Vejkontoret. På mødet fremkom nedennævnte bemærkninger og forslag. Endvidere blev der stillet en række spørgsmål af forskellig karakter. Disse spørgsmål blev besvaret på mødet og er ikke medtaget i denne opsamling. Thomas Frovin: Der er ikke nødvendigvis en modsætning mellem fredeliggørelse af Midtbyen og ønsket om flere P-pladser. Den uønskede trafik er først og fremmest den gennemkørende trafik. Hans Pedersen: Når der i dag er den største trafikbelastning langs havnen, hvorfor arbejdes der så ikke med et gennemgående Rambla-motiv som i Barcelona? Jørn Stounberg: I Århus er det altid et problem, at ting koster penge og derfor ikke kan lade sig gøre. Der er for stor forskel på, hvor mange statslige anlægsmidler, som tilflyder henholdsvis hovedstaden og Århus. Befolkningstilvæksten i Århus er større end i hovedstadsområdet, så hvorfor denne forskel - politikerne må arbejde hårdere for at få flere statsmidler til Århus. Det ville være flot, hvis den inderste del af Frederiks Allé samt dele af Vester Allé og Sønder Allé blev lagt i tunnel, så der kunne skabes én stor samlet Rådhusplads.

15 unavngiven: Det er meget ønskeligt med bedre forhold og krydsningsmulighed for bløde trafikanter ved Mejlgade/Nørreport eller Nørregade/Nørreport/Knudrisgade. På de eksisterende midterheller er der for eksempel dårligt plads til at stå med en barnevogn. Poul Gunder Nielsen: Århuskonventet har udarbejdet et forslag til en trafikplan for Århus Midtby. Planen udpeger gennemkørselsgader, sivegader og sporgader. Planen søger så vidt muligt at fjerne unødig gennemkørende biltrafik. unavngiven: Skal man til Nordbyen om morgenen, bruger man ikke Ringgaderne p.g.a. trængsel, men fortsætter igennem byen. "Park and Ride" har ikke vundet indpas i Midtbyen eller andre steder i landet. Ea Kaaris: Det er vigtigt at bymidten ikke dør, så der skal være god mulighed for at komme til bymidten, også i bil. Der skal ikke indføres yderligere P-afgifter. Det kunne være en god idé med Park & Ride faciliteter. Der er behov for bedre styring af trafikken på Ringgaden i myldretiden, da trafikken ikke flyder ordentligt, og det derfor er fristende at køre ad andre veje. Bemærkninger fra offentligt debatmøde den 7. april 2003 på Rådhuset Mødet markerede afslutningen på idé-debatperioden om trafikplan for Århus Midtby Fra Århus Kommune deltog rådmand Poul B. Skou, samt repræsentanter for Vejkontoret. Mødet blev indledt af Poul B. Schou. Studiekredsen fremlagde herefter resultaterne af deres arbejde. Efterfølgende var der debat og indlæg fra salen. Der var ca. 35 fremmødte og der fremkom følgende bemærkninger og forslag: Studiekredsen: Studiekredsen havde udarbejdet 3 forslag. Alle forslag tog dog udgangspunkt i et fælles ønske om at nedprioritere biltrafikken og opprioritere cykel- og den kollektive trafik. Forslag 1 Nanna Kinch Cykelring på Allégaderingen. Udpegning af 8 problemkryds. Forslag 2 - Poul Gunder Nielsen Specifikke mål: Mindre gennemkørende biltrafik, fredeligere bymidte

16 Indsatser: Etablering af bussluser på bl.a. Langelandsgade. Nedlæggelse af nordlig kørebane på Vesterbro Torv. Lukning af Frederiks Allé ved Musikhuset og M.P. Bruuns Gade. Ensretning af Park Allé Banegårdspladsen, Sønder Allé. Etablering af sivegader (bl.a. Allégaderingen). Forslag 3 - Lissi Koch Indsatser: P-forbud i beboelseskvarterer. Halvtimes parkering i forretningsgader. P-kort til beboere. Gratis parkering på Havnen og ved Musikhuset. Inddragelse af fortov til parkering ved Den gamle by. Lukning af Bispetorvet for parkering. Opfordring til at tænke parkering, før der bygges nyt og placér parkering under jorden. Opprioritering af den kollektive trafik. Vagn Blom: Anlæg parkeringspladser på Godsbanearealet. Opprioriter bustrafikken ved etablering af separat lysregulering for busser og udrykningskøretøjer. unavngiven: Der er problemer med at krydse Nørreport. For meget trafik. unavngiven: Sivegader på Frederiks Allé og Nørregade (som foreslået af studiekreds) er ikke hensigtsmæssig. Godt med store P-anlæg - men tror ikke på Park and Ride. Finn Nørholm: P-pladser bør placeres udenfor Ringgaden. Finn Høy: En del af cykelstien på de Mezas Vej og Frederiks Allé er ubehagelig Finn Nørholm: Der er et modsætningsforhold mellem flere P-pladser i Midtbyen og mindre biltrafik. unavngiven: Finder det ikke ønskværdigt at undgå tung trafik til havnen i Banegraven? Jakob Vorm: Så meget gods som muligt bør transporteres på jernbane. Bjarke Møller Madsen: Trafik fra syd bør føres ad Marselis Boulevard under Spanien og videre ad Sydhavnsgade. Vil betyde aflastning af Frederiks Allé.

17 Finn Nørholm: Bruuns Galleri skaber parkeringskaos. Hvor skal f.eks. de 400 ansatte parkere? unavngiven: Havnen og Bruuns Galleri medfører meget trafik i Midtbyen. Finn Nørholm: Ønsker beboerparkeringsordning på Frederiksbjerg før Bruuns Galleri åbner Peter Jepsen: Dårligere adgang for bilerne vil tvinge handelslivet ud af Midtbyen. Nødvendigt at tilgodese alle trafikarter. Bilen bruges til indkøb - ensidig satsning på cykler og busser vil gå ud over handelen. Claus Bech, Århus City Forening: Århus City må ikke lukkes for biltrafik. Eksisterende parkeringspladser skal udbygges med nye. Kasper Jensen: Bor i Midtbyen og har ikke problemer med bilerne. Århus skal ikke være fredelig - der skal ske noget. Til en attraktivt by med mange tilbud hører også trafik, larm og kaos. Finn Nørholm: I forbindelse med en trafikplan for Aalborg blev indkøbsadfærden undersøgt. Det var primært gående, cyklende og kollektivbrugere der handlede. unavngiven: Ønsker en udflytning af hovedbanegården til Godsbanen Jørn Stouenberg: Anfører at undersøgelse blandt togbrugere i Skanderborg viste at 85 % havde endemål Århus C. unavngiven: Hindres bilerne adgang til bymidten får vi franske eller amerikanske tilstande med kontorer og restaurationer i bykernen og al handelsliv udenfor.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Letbaner i danske byer

Letbaner i danske byer Letbaner i danske byer Paper til indlæg på Aalborg Trafikdage 2009 Helge Bay, Atkins Danmark Erik Kjærgaard, Atkins Danmark Beslutningstagerne tøver med at forbedre bymiljøer i Danmark Bilerne har stadig

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 18 Ældre... 25 Dagtilbud til

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere