Messe gik i vejret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Messe gik i vejret. www.danskformand.dk"

Transkript

1 Juni årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Side 3 Leder Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 2. august Næste nummer udkommer den 27. august Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 2. august Side 4 Side 6 Side 9 Side 14 Side 16 Side 19 Side 21 Referat fra Landsbestyrelsesmøde d. 26. marts Referat fra Landsbestyrelsesmøde d. 9. maj Når hjernen går på stand-by Kronprinsen i København Messe i Hals en succes Virksomhed med fødselsveer Nyt fra Hovedkontoret Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Beklageligt Det var hvad Datatilsynet skulle bruge 14 måneder for at konstatere i forbindelse med ulovlig brug af dataoplysninger. Dansk Formands Forening kan dermed konstatere, at der skal meget til, før man kan forvente en myndigheds sanktion for at fremskaffe og bruge oplysninger til medlemshvervning. Dansk Formands Forening har taget afgørelsen til efterretning, og vi beslutter senere, om der skal ske yderligere i sagen. Dansk Formands Forening har netop holdt seminar for afdelingsformændene. Seminaret blev afviklet i Svendborg, og emnerne var de stigende udgifter, samt hvad der kan gøres for at stabilisere medlemstallet i DFF. Seminaret var en stor succes, og alle var med til at gøre seminaret givende for Dansk Formands Forening. Overenskomsten med Dansk Byggeri er snart klar. Vi opfordrer medlemmerne til at følge med på hjemmesiden. Vi har nu fået programmet til det kommunale kursus sat op, så jeg vil bede interesserede medlemmer læse artiklen inde i bladet. Kurset kan ikke være mere aktuelt, da vi har mange kolleger, der har måttet sygemelde sig, specielt i den offentlige sektor. Bemærk, at vi har fastholdt uge 41, men kursusstart er flyttet til mandag den 11. oktober. Temaet er stress på arbejdspladsen, og om hvordan stress udmønter sig fysisk. Husk at tilmelding til kurset er efter først til mølle princippet på eller Til slut vil jeg ønske alle en god sommer og i øvrigt gøre opmærksom på, at kontoret i København holder ferielukket i uge 29. Kim Bøje Madsen Landsformand Leder DFF mere frem i lyset På seminaret blev der arbejdet koncentreret med DFFs fremtid. Konsulent Michael Groser hjalp deltagerne på vej. Dansk Formands Forening har i Svendborg holdt seminar for afdelingsformændene. Alle gode forslag kom på bordet, og en af konklusionerne er, at DFF skal mere frem i lyset. Flere skal kende foreningen og de fordele, der er ved at være medlem af den eneste fagforening i Danmark, der har formandsoverenskomsten. Forslagene til, hvordan foreningen kan øge synligheden, var mange. Her blev bl.a. talt om busreklamer, profiltøj, oplysning til arbejdsgivere, være til stedet på uddannelsessteder og huske at fortælle den gode historie. På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at DFFs hvervefolder skal gøres mere spændende og mere informativ. Oplæg ventes på landsrådsmødet den 2. oktober i Brædstrup. 3

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 26. marts 2010 på Hovedkontoret Prags Boulevard 45, 2300 København S DAGSORDEN Forhandlingsprotokollen Der var ingen ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 12. februar 2010, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. FR 05. A-kassen 06. Budget Bladet 08. Emner til kommende møder/kurser 09. Eventuelt Ad 01 Der er mange lønsager med kommunerne, i øjeblikket, men landsformanden tror, de efterhånden ebber ud, da kommunerne skal have dem med inden den 1. april. En gammel sag fra en kommune, hvor kommunen ville have vores medlem overflyttet til en anden overenskomst. Kim skal til møde med kommunen mandag den 29. marts 2010, hvor sagen forhåbentlig bliver afklaret. Et medlem af bestyrelsen sagde, at det der er meget svært, når vi får nye medlemmer. Vi skal have hævet dem op til vores lønniveau. En god ting er, at vi laver nogle forhåndsaftaler med nogle kommuner, hvor vi lave en god startløn. Vores sag med et firma er ikke afsluttet endnu, men firmaet er blevet erklæret konkurs. Vi afventer nu sagen fra Lønmodtagernes Garantifond, så vores medlem kan få, hvad han har til gode. En ny sag med vores medlem i en kommune, som er blevet fyret. Landsformanden har stillet nogle spørgsmål til kommunen om sagsgangen. 4 Der blev talt en del om, hvad der skulle til for, at vores medlem kunne komme videre i sit forløb. Alle blev enige om, at hvis medlemmet blev fritstillet, ville han ikke føle sig låst fast, og ville derfor kunne bruge al sin energi på at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Et firma har fyret en del medarbejdere. Firmaet og vores medlem er blevet enige om, at hun får en ekstra månedsløn, og så stopper hun den 1. maj Medlemmet har fået nyt job hos sit gamle firma. Sag med et medlem er sendt videre til vores advokat, det drejer sig om tryghedsaftalen. Vores medlem har ikke fået sit tilgodehavende fra varmeværket, derfor har vi sagsøgt varmeværket. Sagen er endnu ikke berammet. Retten har modtaget stævningen. Der er givet sagsøgtes advokat frist til den 15. april 2010 til at sende svarskift til retten. Sagen med et fyret medlem er berammet til den 21. maj 2010 i Hillerød. Landsformanden deltager i retsmødet. Landsformanden orienterede om en kommende opsigelse fra en kommune, hvor vores medlem er blevet sagt op. Dansk Formands Forening afventer noget skriftligt fra kommunen. Vores æresmedlemmer har anmodet om et tilskud til deres sammenkomst, der i år holdes i Nordsjælland. Bestyrelsen blev enig om, at foreningen vil bevillige et tilskud. Landsformanden og vicelandsformanden gav et referat fra de årsmøder som de har deltaget i. De kunne hurtigt blive enige om, at møde deltagelsen kunne have været bedre nogle steder. Lønstatistikken for 2009 blev fremlagt og gennemgået. Ad 02 Landsformanden kom med et oplæg til forslag vedrørende overenskomsten med Dansk Byggeri Ad 03 KTO frist for indsendelse af overenskomst krav den 1. oktober 2010.

5 Bestyrelsesmøde Ad 04 Mødet i FR den 4. marts 2010 blev aflyst. Nyt møde er den 19. april Ad 05 Der er kommet brev fra Datatilsynet med en ny udsættelse. IAK kører sag i direktoratet vedrørende overflytning af medlemmer der er gået på efterløn. Det er Lederne der har anket overflytning af medlemmer til IAK, som er på efterløn. IAK bør underrette Dansk Formands Forening, når der foregår noget, der vedrører vores medlemmer. Vi har en ledighed i DFF på 1,7 pct. den samlet ledighed i IAK er på 3,3 pct. Ad 06 Budgettet for februar måned 2010 blev fremlagt og gennemgået. Landsformanden vil foreslå at vi prøver at gøre en indsat for at få flere annoncører, således at vores blad kan begynde at give overskud Kim Madsen opfordrede bestyrelsen og andre til også at skaffe kontakter vedrørende annoncører til bladet. Kim vil udarbejde et dokument til brug for bestyrelsen angående annoncering i vores blad. Årsregnskabet blev udleveret på mødet til underskrift. Bestyrelsen gennemgik de besparelser, som man mente var realistiske. En afdelingsformand spurgte, om vi har begravet spørgsmålet om en sammenlægning med en anden organisation. Ideen er ikke begravet, men derimod åben hvis der skulle dukke noget op. Vi følger udviklingen i andre relevante organisationer nøje. Ad 07 Vi har fået flere nye henvendelser på annoncering i bladet. Vi har ligeledes fået en forespørgsel på, om vi ikke kunne udsende en nyhedsmail, når det nye blad er lagt på hjemmesiden. Ad 08 Den 8. maj 2010 er der aftalt seminar i Svendborg. Hovedkontoret arrangerer seminaret. Næste landsrådsmøde er reserveret på Pejsegården i Brædstrup til den 2. oktober Ad 09 Ingen Næste møder Bestyrelsesmøde den 9. maj 2010 efter seminar i Svendborg Bestyrelsesmøde 18. juni 2010 i København. 5

6 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Søndag den 9. maj 2010 på Hotel Svendborg Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg DAGSORDEN Forhandlingsprotokollen Der var ingen ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 26. marts 2010, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. FR 05. A-kassen 06. Budget Bladet 08. Emner til kommende møder/kurser 09. Eventuelt Ad. 01 Landsformanden har været i en kommune til forhandling sammen med en formand, der ikke har fået ny stillingsbeskrivelse. Jørgen og Kim har været i Ebeltoft den 7. maj, hvor de gav information omkring DFF til en del projektledere. En sag fra en kommune hvor vores medlem er blevet sagt op. Der er uenighed om hans loyalitet. Medlemmet vil gerne fritstilles, men det bruger man ikke i kommunen. Kommunen er ikke tilfreds med det arbejde, han udfører i øjeblikket. Medlemmet mener han udfører tre mands arbejde i øjeblikket. Sagen med medlem i en kommune som er blevet sagt op. Kim har stillet nogle spørgsmål til kommunen om sagsgangen, specielt om de samtaler der har været og har fået nogle ikke velbegrundede svar. Medlemmet er nu raskmeldt og er blevet fritstillet. Medlemmet har fået nyt arbejde. Kim vil forfølge sagen, da vi har medlemmer, der arbejder for den samme ledelse. 6 Et medlem har endnu ikke fået sit tilgodehavende fra et fjernvarmeværk. Vi har derfor sagsøgt varmeværket. Sagen er endnu ikke berammet. Landsformanden har skrevet til vores advokat, hvor han spørger, om man godt kan blive ved med at udsætte sådan en vigtig sag. Det er fjerde gang, advokaten udsætter sagen. Sagen mod Hillerød Kommune er berammet til den 21. maj 2010, hvor landsformanden vil være til stede. Til støtte for den nedlagte påstand gøres det principalt gældende, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager, fordi denne er valgt til kommunalbestyrelsen, jf. kommunalbestyrelseslovens 16 c. Det påhviler arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke skyldes medlemskabet af kommunalbestyrelsen, jf. kommunalstyrelseslovens 16 d. En opsigelse, der er delvist begrundet i det ulovlige hensyn, er også omfattet af lovens forbud. Dette har kommunen ikke bevist for DFF. Arbejdsskadesag med et medlem i Nordjylland er foreløbig slut. Vores jurist undersøger, om der kommer mere i forbindelse med erstatningen for tab af erhvervsevne. Et medlem fra et firma på Fyn er blevet fyret. Der har været sat spørgsmål omkring en konkurrence klausul. Vores jurist har rådgivet i sagen. Et medlem fra et firma er blevet sagt op. Firmaet prøver at undgå formandsoverenskomsten, da medlemmet er udnævnt til afdelingsleder. DFF har tidligere haft en sag med samme firma, som vi vandt. Ad. 02 Landsformanden har haft et kort formøde med Dansk Byggeri, som vender tilbage med mødedato, hvor også vicelandsformanden vil deltage. De øvrige overenskomster afventer. Ad. 03 KTO har nu sendt skrivelse om frist for indsendelse af overenskomstkrav den 1. oktober Forhandlingsaftalen for OK-11 på det kommunal område blev udleveret i kopi. Protokollat om aftale om nedgang i kontant løn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder, blev også udlevet i kopi. Begge aftaler skal underskrives og tilbagesendes. Ad. 04 Mødet blev aflyst på grund af askeskyen. Ad. 05 Der er kommet en afgørelse fra Datatilsynet, vedrørende klage over behandling af oplysninger hos Ledernes A-kasse. Kopi af brev er tilsendt til alle i bestyrelsen. DFF kan konstatere at Da-

7 tatilsynet har meddelt LAK, at tilsynet finder det skete beklageligt. Datatilsynet foretager sig herefter ikke yderligere i sagen, som betragtes som afsluttet fra tilsynets side. Hele bestyrelsen mener det er urimeligt, når sagen er faldet ud til fordel for DFF. Sagen bliver sendt til vores advokat til en gennemgang, og så vil vi tage den derfra. Der har været hovedbestyrelsesmøde i IAK. Landsformanden deltog ikke personligt. Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde den 3. juni Kim orienterede om en skrivelse fra IAK vedrørende medlemmer og ledige. Ad. 06 Budgettet for marts 2010 blev fremlagt og gennemgået. Budgettet for april måned var ikke færdig udarbejdet af vores revisor. Kassereren oplyste, at ud fra budgettallene er der ikke nogen ekstra udgifter i regnskabet for april måned. Ad. 07 Vi har fået to nye henvendelser på fast annoncering i bladet. Vi har ligeledes udsendt en nyhedsmail, når det nye blad er lagt på hjemmesiden. Vi har også prøvet en nyhedsmail vedrørende Karrieredag onsdag den 26. maj i Kolding. På grund af problemer med det nuværende system, har vi undersøgt hvad et nyt program koster og hvad det kan. Der er et engangsbeløb samt løbende beløb pr. måned. Landsformanden talte om hostningen af vores hjemmeside. Vicelandsformanden vil se på sagen. Ad. 08 Kommunalt kursus i uge fra mandag til onsdag på Fyn. Emnet bliver stress. Bestyrelsesmøde Karrieredag den 26. maj 2010 i Kolding. Landsrådsmøde er reserveret på Pejsegården i Brædstrup til den 2. oktober Ad. 09 Hovedkontoret renskriver og udsender de oplæg der blev konkluderet på seminar den 8. maj 2010 i Svendborg. Alle afdelinger med deres bestyrelser skal gennemgå vores hvervefolder, den skal være klar til præsentation den 2. oktober på landsrådsmøde i Brædstrup. Oplæg til en pressemeddelelse. Adresselisten til bladet skal udsendes til alle bestyrelserne. Næste møder Bestyrelsesmøde den 18. juni 2010 Bestyrelsesmøde den 13. august 2010 Bestyrelsesmøde den 21. september (tirsdag) Landsrådsmøde den 2. oktober på Pejsegaarden i Brædstrup 7

8 Kommunalt kursus på Fyn Kommunalt kursus på Fyn d. 11., d , 12. & oktober oktober Enneagrammet som værktøj til at forebygge og håndtere STRESS OG KONFLIKT Enneagrammet er det mest komplette værktøj til beskrivelse af den menneskelige adfærd. Enneagrammet forklarer, hvorfor vi opfører os, som vi gør, og hjælper ledere med at skabe en fælles platform for motivation, kommunikation, ledelse, salg, samarbejde samt stresshåndtering. Redskabet hjælper ledere og teams med at øge øj til at forebygge og håndtere STRESS OG KONFLIKT samspillet mellem mennesker både privat og erhvervsmæssigt. Enneagrammet indeholder 9 grundlæggende persontyper. Persontyperne giver indsigt og viden i hvorledes lederen engagerer og motiverer sine medarbejdere forskelligt. Lederen introduceres til begrebet stress i almen forstand, men mere vigtigt, får en indgående indføring i hvad der specifikt stresser dels ham/hende selv samt hvad der stresser de andre 8 Enneagram person typer. Kombineret med viden om hvorledes man spotter fysiske symptomer på stress - t komplette værktøj til beskrivelse af den menneskelige a bliver det muligt for lederen både at tage vare på medarbejdernes begyndende eller eskalerende stress, samt med samme viden at forebygge egen stress. s, som gør, og hjælper ledere med at skabe en fælles plat, samarbejde Hvad er stress? samt stresshåndtering. Redskabet hjælper le Stress er et begreb de fleste hurtigt anvender når arbejdet, privatlivet eller livet føles som om det er ved at stikke af r både fra én. Når privat man arbejder og hårdere erhvervsmæssigt. og hurtigere, blot for at konstatere at man kommer længere og længere bagefter. Stress handler i virkeligheden ikke om at have travlt eller arbejde hårdt. grundlæggende persontyper. Persontyperne giver indsigt og Hvordan udmønter stress sig fysisk? Som så mange andre alvorlige (og faktisk livstruende) sygdomme har også stress en række forskellige fysiske medarbejdere symptomer, som i god tid forskelligt. advarer om at der er noget Lederen galt. Medmindre vi introduceres negligerer dem som værende til tegn begrebet på andre s ting. e indføring i hvad der specifikt stresser dels ham/hende selv På kurset ser vi på hvilke disse er. typer. Kombineret med viden om hvorledes man spotter fysis både at tage vare på medarbejdernes begyndende eller eska gen stress. Program oplæg til Det kommunale kursus dage med STRESS og KONFLIKT Programmet for 2010 tager afsæt i et øget generelt stress niveau på arbejdsmarkedet og et stigende antal sygemeldinger med årsag i stress. Indholdet på kurset beskæftiger sig indgående med hvorledes vi som ledere dels kan forebygge og håndtere vores egen stress, spotte den i tide og ligeledes hvordan vi kan håndtere medarbejderes stress. Konflikter på arbejdspladsen er med til både at stresse os yderligere og samtidig næsten uundgåeligt når vi er stressede. Vi ser på den onde spiral. Tilmelding efter først til mølle princippet: eller tlf. Nr Læs mere på vores hjemmeside: hurtigt anvender når arbejdet, privatlivet eller livet føles so rdere og hurtigere, blot for at konstatere at man kommer læ n ikke om at have travlt eller arbejde hårdt. 8 sig fysisk?

9 Fra afdelingsmøder Knud Kristensen er klar til at tage en ny tørn som formand. Når hjernen går på stand-by Knud Kristensen har været formand i 30 år to gange er han gået ned med stress Den dag gik det sorte rullegardin ned. Hjernen slog fra. Knud Kristensen anede ikke, hvorfor han kørte rundt i en bil i nærheden af Mariager Fjord. Så han vendte om og kørte hjem. Det var i marts Den rutinerede betonformand hos MT Højgaard havde i mere end 25 år været formand. Kompetencerne var i orden. Han kunne sit fag, og han vidste nøjagtigt, hvordan opgaverne skulle løses. Hos MT Højgaard havde Knud Kristensen på daværende tidspunkt ansvaret for en række byggepladser i Ebeltoft, Randers, Aalborg og Frederikshavn. Masser af kilometer i firmabilen, hvor der var rigeligt med tid til at fokusere på alt muligt. Også det dårlige. For hvis folkene på pladsen ikke gjorde, som de havde fået besked på, eller der var andet, som af en eller anden grund ikke fungerede 100 procent, som formanden havde forventet, så var der jo masser af tid til at lade vreden og frustrationen hobe sig op. Bægeret blev fyldt, og hvis der ikke kommer noget ud i bunden, så vil bægeret en dag løbe over hos selv den mest stærke og robuste formand. Psykologhjælp Det gjorde Knud Kristensens bæger den dag i marts MT Højgaard satte straks sit eget beredskab ind på at hjælpe formanden, der var i kontakt med virksomhedens arbejdsmiljøkonsulent, og det blev til 10 besøg hos en psykolog, der sammen med Knud Kristensen konstaterede, at han nu nok havde haft for mange bolde i luften på én gang. Siden skiftede den nordjyske formand fra MT Højgaard til Aalborgvirksomheden A. Enggaard, hvor Knud Kristensen straks blev kastet ud i opførelsen af en række lejligheder i det såkaldte DaVincini Parken i Aalborg Øst, nærmeste nabo til Gigantium. 9

10 Fra afdelingsmøder Som medlem af bestyrelsen for Dansk Formands Forenings Nordjyllands Afdeling har Knud Kristensen været primus motor i at arrangere den velbesøgte messe på Hals Havn. 45 mand i arbejde - I DaVinci Parken havde jeg 45 mand i arbejde, og det gik fantastisk. Vi fik arbejdet tilrettelagt fuldstændigt perfekt, og det skred fremad nøjagtig, som det skulle. Og det blev til ros og anerkendende nik fra mange sider også fra folk som havde tvivlet på, at det kunne lade sig gøre for én formand at have styr på så mange folk, fortæller Knud Kristensen hjemme i stuen på Degnelodden i Hals. Her bor han sammen med sin hustru, og lidt længere henne ad vejen bor datteren. Aben på skulderen Efter DaVinci Parken blev jeg flyttet over til opførelsen af Aalborgs ny shoppingcenter Friis, lige midt i byen. Her havde jeg ansvaret for 22 mand, men i 10 modsætning til DaVinci Parken gik projektet skævt nærmest fra første dag. Der er ikke noget at sige til A. Enggaards rolle i projektet, men de eksterne rådgivere var simpelthen aldrig til at få fat i. Enten var de optaget af at vise besøgende rundt i det spektakulære byggeri, eller også sad de til møde. Konstant. Det betød, at aben altid landede på mine skuldre. Jeg havde hele tiden mindst to mand stående på mit kontor for at spørge om det ene eller det andet, eller for at brokke sig over åbenlyse fejl i projektet. Og da jeg aldrig kunne få fat i de ansvarlige, hobede ansvaret sig op på mit kontor, selv om det ikke var mig, der havde det, påpeger Knud Kristensen, der gik til lægen, fordi han fik det dårligt. Det var i foråret Tre år efter at det sorte rullegardin var gået ned. Indlagt - Jeg kunne jo egentlig godt mærke symptomerne igen. Denne gang var de bare meget værre, og det fik jeg også at vide tre år tidligere, at de ville blive, hvis jeg blev ramt af stress igen. Min hvilepuls var på 108 den burde være på 60. Min læge sagde direkte til mig, at jeg godt kunne bestille en ét-værelses med låg, hvis jeg ikke stoppede. Herefter blev jeg straks indlagt på sygehuset i Aalborg, fortæller Knud Kristensen videre. Da Knud Kristensen blev sendt hjem igen fra sygehuset var det med beskeden: Du går ikke på arbejde inden påske. Men de alvorlige ord prellede af som vand på en gås på manden, der ba-

11 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 09:24:47 MEZ re ikke er skabt til at sidde stille hjemme i en lænestol. fik fire måneders løn. To uger efter ningslisten, men jeg blev fritstillet og - Jeg aftalte med firmaet, at jeg skulle forsøge at komme tilbage og arbejde indsatsen, siger Knud Kristensen, der sendte de mig et gavekort som tak for halvdags, men den første dag var jeg nu var fyret efter 30 år som formand. der bare i en time, så kørte jeg hjem - Min datter ringede straks og sagde, igen. Jeg kunne bare ikke. Jeg kunne at det simpelthen var det bedste, hun overhovedet ikke tænke fornuftigt. havde hørt. Nu får jeg min far igen, lød det i telefonen. Og min kone tog Fyret en uge fri fra arbejde for at være hjemme hos mig. Jeg kunne overhovedet ik- - Umiddelbart inden påske ringede Asger Enggaard til mig og sagde, at der ke tænke, husker Knud Kristensen. var noget han gerne ville tale med mig om. Den samtale var jeg forberedt PERI på. løser Aktivering kompliceret Folkene på pladsen gik alle med en opsigelse i baglommen, så det var vel na- den arbejdsomme formand ikke har Foråret Der er nu gået et år, hvor forskallingsopgave ved turligt, at når der ikke var arbejde udvidelse til haft et job. af Han patienthotel er ikke et sekund i tvivl dem, så var der heller ikke til mig, så om, at han har haft godt af at være jeg var forberedt. Asger Enggaard gjorde klart overfor mig, at han havde hjemme. Ikke at sidde i en lænestol, for Odense væ-universitetshospitaret utroligt glad, den dag han havde anme og kunne få noget fra hånden i hans det slet er ikke i gang ham. med Men at være hjem- at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal sikre plads til ekstra 100 gæster, udføres sat mig, men nu blev han desværre ved, at der bygges eget tre nye tempo. etager oven på den nuværende fem etager høje bygning. nødt til at fyre mig. Han understregede, at fyringen ikke havde noget at nederste gøre etager har være netop beboelige, været og det er ude i en måneds akti- - Jeg har fået lavet en masse, og jeg Under hele forløbet skal hotellets fem 30 millimeter, når det udløses. derfor et krav fra bygherren, der har valgt med, at jeg havde måttet sygemelde NCC som totalentreprenør vering i på et projektet, lokalt byggemarked, hvor at trapper og elevatorer fungerer normalt mig. Og det ved jeg er rigtigt, for under han hele byggeprocessen. jeg har løst De to opgaver trappeskakter og elevatorkernen skal lige som på lageret. Og det havde straks tilbudt mig alt den hjælp, resten af patienthotellet var jeg forhøjes glad med for. tre Noget af tiden herhjemme har jeg brugt på at tage truck- etager, men må på intet tidspunkt i byggeperioden blokeres, og det komplicerer jeg måtte have behov for, da jeg blev indlagt. Jeg var utroligt glad for naturligvis at arbejde hos Enggaard, og jeg er glad PERI for, blev valgt veringen. som leverandør Jeg af materiel kan tydeligt uden for vinduerne. mærke, at jeg forskallingsarbejdet. kort, og det kunne jeg jo bruge i akti- til den komplicerede opgave, efter der var at de var glade for at have mig på lavet løn- et forskallingsforslag har fået baseret det bedre, på fordi jeg har haft no- den for forskalling or hyppig genbrug TRIO Systemforskalling. Løsningen indebærer, at trappeskakterne forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen, og da væggene i den elipseformede bygning både buer og har skæve vinkler i næsten alle hjørner, er det en stor fordel Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele - men terne gør det muligt at flytte komplet samlede, indvendige forme som én enhed. Samtidigt bliver afforskallingen lettet væsentligt, idet elementet krymper Stilladset, som anvendes i projektet, er PERI UP. Da det er svært af fastgøre et traditionelt stillads til bygningens elegante glasfacade, blev løsningen her, at man i stedet monterede stilladset oven på otte store stålprofiler, som blev udlagt til formålet på tværs af bygningen. En sidegevinst ved denne metode er, at patienterne på de fem nederste etager ikke generes af udsigten til stilladser Da adgangsforholdene til byggepladsen er svære, og pladsen er begrænset, foregår næsten al materiel-håndtering med kran, således at komponenterne samles på jorden og derefter hejses på plads. Når hjernen går på Stand-by get at rykke i. Fordi jeg har været hjemmefra og tænkt på noget andet. - Jeg har faktisk også allerede søgt et job som formand i en nordjysk virksomhed, men jeg fik desværre ikke jobbet, selv om jeg følte, at arbejdet lige var mig, smiler Knud Kristensen, der dog har et andet formands-job på hånden, hvis et stort kloakeringsprojekt i et sommerhusområde ved Hals bliver en realitet. Den 56-årige formand har svært ved at give gode råd til andre. Symptomerne kan være svære at genkende, men noget af det, han har lært, er, at bægeret skal tømmes fra neden, for ellers løber det over en dag. Og så risikerer man, at det sorte rullegardin går ned, og at hjernen går på stand-by. Odense Universitetshospital forventer at kunne tage patienthotellets tre nye Vi bakker at op anvende TRIO s om variable hjørner. Dansk etager i brug Formands i august Forening Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner med maskinstyring Vi udfør Spuling af beton DANSK Gravemaskiner Cat 323 og 311 inkl. kranarbej HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. DU BESTEMMER Du kan vælge at SPECIALTRANSPORT Entreprenørkørsel inkl. leve Aqua cutter Dozere Cat D6T og D5 grus og muldjord, samt co GPSbaseret 20 Doka Danmark NKI Kloak- & Industriservice A/S Harsco Effektiv fjernelse af beton uden kran og grab til haveaffald leje maskinen med fører, Minilæsser Cat 279 Flytning af alle typer Dansk Specialtransport entreprenørmaskiner m.v. Egegaardsvej 11, 4621 Gadstrup fordele: Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Ø Vassingerødvej som 25, 3540 er uddannet Lynge til at køre Minigrader Cat 247B Elementtransporter Tlf. 46 skader Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle på armeringsjern med maskinstyring Alle typer specialtransport Tlf Tlf Tromler Tlf. Cat og Egen genbrugsplads for m Betydelige besparelser på maskintimer og af beton og tegl brændstof lade Pon Rental træne din Gummihjulslæsser Cat 938 Hurtigere færdiggørelse Perfekte formsamlinger med med optimalt BFD formlåsen. resultatvinklen trækpåvirkning. Formene egen flugter, maskinfører oprettes til og at trækkes køre i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. INGEN Mange flere OPGAVE Cat udlejningsmaskiner ER FOR LILLE - INGEN OPG Færre fejl med udstyret Ingen ventetid på landmåler, der skal lave RING kan naturligvis FOR YDERLIGERE udstyres OPLYSNINGER afsætning eller leje maskinen uden med maskin styring efter behov. Mere præcist og ensartet arbejde fører, hvis du selv har erfaring Udførelse af mere komplekse opgaver i at køre med maskinstyring. Vi har maskinerne du har hænderne Forskalling Stillads Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring. Rådgivning Loxam A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf Loxam A/S Specialist Trasbo inden Sandblæsning for afrensning Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby PERI Tlf. Hovedkontor Pon Rental Svejsegangen Se mere 5, på 2690 vores Karlslunde hjemmeside Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille Greve Main 26, 2670 Greve Vrøndingvej 8A, 8700 Horsens Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm :41:43 Uhr Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition BFD-låsen for tilpasningsområder op til 10 cm COPSØ A/S 11

12 Bro et motorvejskryds i tre etager Anders Juul, Formand: Vi har valgt Peri s understøtningssystem HD 200 til opgaven, på grund af systemets høje bæreevne, enkle opbygning samt vægtmæssigt lette komponenter. Systemet har mange gennemtænkte detaljer, som f. eks. centreringslisternes udformning. Alle støttesegmenter kan monteres I højden og sammenføjes uden smådele, som bare forsvinder. Betjeningen af flangekoblingerne sker uden brug af værktøj. Med sænkegearet er det let at kontrollere afforskallingen, selv under fuld last. 10 cm sænkevej gør det let at afforskalle.

13 Motorring 3 vest om København stod i 1977 færdig med to spor i hver retning. Men biltrafikken voksede hurtigt. Antallet af biler voksede således fra cirka køretøjer pr. døgn i 1980 til cirka køretøjer pr. døgn i Netop derfor vedtog Folketinget i 2003 en anlægslov om at udvide motorvejen fra fire til seks spor. Udvidelsen, som er inddelt i fire etaper, har været i gang i flere år, og etape 1, 2 og 4 blev afleveret i Den nok mest komplicerede del af udvidelsen er imidlertid også den, der bliver lavet sidst. Etape 3, som strækker sig fra Slotsherrensvej til lidt nord for Roskildevej, udføres i perioden Etapen indeholder blandt andet en forbindelse af Frederikssundsmotorvejen med Motorring 3 herunder anlæg af ny Bro en overføring over Jyllingevej for en af de nye ramper. Dette nye store motorvejskryds i tre etager kommer i fremtiden til at hedde Motorvejskryds Rødovre. Den nye Bro bliver af E. Pihl & Søn A/S udført i insitu støbt, efterspændt beton, som etableres i hævet position for efterfølgende at blive sænket ned. Selve støbningen forventes at finde sted i ugerne 27-28, Da der i hele anlægsperioden skal bibeholdes kørende trafik i begge retninger underneden, var det afgørende for valget af understøtning, at systemet kunne nedføre store koncentrerede belastninger i få linjer. Derfor viste PERI s HD200-understøtning sig at være ideel til løsning af denne opgave. De dimensionsgivende belastninger i hver af de fire linjer - henholdsvis en i hver side og to i midterrabatten - befinder sig i omegnen af kn, svarende til tons. PERI s HD 200 er et understøtningssystem, som består af fordelingsbjælker og aluminiumssøjler med bæreevner på 200 kn (20 tons). Søjlerne og bjælkerne består af individuelle sektioner i forskellige mål, som kan sammensættes, så enhver given opgave kan løses med mindst mulig materiel. De bærende stålprofiler (HE800B), som spænder over vejen, har vederlag på en halvmåneformet centreringsliste på fordelingsbjælken, der afleverer lasten til søjlerne. På grund af de strenge krav til projektering og udførelse af brounderstøtninger har PERI s tekniske afdeling naturligvis - som ved alle broopgaver - bistået med projektering og optimering af understøtningen på Bro 58.20, således at dette kan godkendes af Vejdirektoratets rådgiver. HD 200-systemet har et væld af fordele, som vanlig stilladsunderstøtning ikke tilbyder. De fastmonterede koblinger på søjlesektionerne kan betjenes uden brug af værktøj og de lette aluminiumssøjler gør det muligt at montere disse manuelt. Endvidere er søjlerne forsynet med et indvendigt gear i fodstykket, således at sænkning foregår med akkumaskine i et kontrolleret tempo selv ved høje belastninger. Herefter kan de bærende stålprofiler let demonteres med brug af Excentervognen. De vandrette kræfter fra støbning, vind med videre føres til fundament via systemets vindkryds og fastholdes til eksisterende konstruktioner ved sammenspænding eller brug af skråstivere. Forskalling og Stillads

14 Michael Johansen er klar til at overtage formandsposten i Københavns Afdeling om to år. Kronprinsen i København Michael Johansen er tillidsmand for driftsassistenterne i Rudersdal Kommune og han er klar til at sætte sig for bordenden i Københavns Afdeling om to år Arvefølgen er kommet på plads i Dansk Formands Forenings Københavns Afdeling. Når den nuværende afdelingsformand, John Pedersen, som bebudet takker af på årsmødet om to år, står tronfølgeren klar i kulissen. Han hedder Michael Johansen og er tillidsmand for driftsassistenterne i Rudersdal Kommune og så er han ikke engang medlem af bestyrelsen i København. - Nej, jeg er faktisk kun 1. suppleant, smiler Michael Johansen, der er 52 år og kun har været medlem af formandsforeningen i to år, nemlig den 14 tid han har været ansat i kommunen som gartnerformand. Alsidigt CV Ellers kan Michael Johansen fremvise et imponerende alsidigt CV. Oprindeligt er han uddannet sømand han sejlede med Georg Stage som elev, da skibet virkede som søfartsskole. Herefter var han i ca. to år i handelsflåden. Var derefter ude at fiske. Han har arbejdet på teglværk. Han var ansat i Grib Skov, ansat i SiD som leder af a-kassen i Gartnernes Fagforening. Han har været formand i det private firma LK Anlæg. Inden han kom til Rudersdal Kommune var han selvstændig i et lille én-mands firma, hvor han løste alle mulige praktiske opgaver. Fagligt aktiv - Jeg blev hurtigt faglig aktiv. Jeg var fællestillidsmand i Esrum Skovdistrikt, hvorfra jeg blev headhuntet til Gartnernes Fagforening og SiD. Jeg tror altid, at jeg har haft en stor social forståelse. Jeg synes, at det er vigtigt at se en sag fra begge sider også i mit job som driftsassistent og så synes jeg, at det er både fagligt og personligt udviklende

15 Som driftsassistent eller gartnerformand i Rudersdal Kommune har Michael Johansen ansvaret for pasning og pleje af en række grønne arealer. at være med til at sætte et fingeraftryk på f. eks. overenskomstforhandlingerne. Man får et helt andet forhold til en overenskomst, når man kan se den anden side af den, gør Michael Johansen opmærksom på. Formanden fra Rudersdal har igennem årene deltaget i en lang, lang række faglige kurser, og føler sig derfor godt klædt på til dels at varetage kollegernes interesser i forhold til kommunen og dels til at stå i spidsen for den store Københavns Afdeling. Gartnerformand I Rudersdal Kommune er han gartnerformand med ansvar for pasning og pleje af en række grønne arealer. Afdelingen har fire græshold, der slår alle kommunens græsarealer og passer en del skovområder. - Jeg synes, at Dansk Formands Forening skal være mere offensiv i vores medlemshvervning. Vi skal være mere synlige i offentligheden, og derfor synes jeg også, at det var en god idé at have en stand på f. eks. Have & Landskab i Slagelse. Udeliv - Som fagforening behøver vi ikke være så tilbageholdende. Vi må gerne fortælle offentligheden, hver gang vi har en succes, mener Michael Johansen, der når han ikke passer sit arbejde i Rudersdal Kommune og er faglig aktiv helst opholder sig udendøre. Han står gerne ved kysten med sin fiskestang eller går en tur i skoven, hvis han da ikke springer på nakken af racercyklen. 15

16 Landsformand Kim Bøje Madsen (i midten) og afdelingsformand, Peer Nørgaard, i samtale med en af de besøgende på messen. Messe i Hals blev en succes Dansk Formands Forenings afdeling i Nordjylland trak både tilskuere og leverandører til den hyggelige Hals Havn ved Limfjordens udmunding Dansk Formands Forenings Nordjyllands Afdeling har i adskillige år afviklet en faglig messe i forbindelse med årsmødet. Først på Hotel Tannishus i Tversted og siden på Hotel Søparken i Aabybro. Opbakningen til de ellers flotte messer har været skiftende, men nu har afdelingen pustet nyt liv i initiativet. For første gang i årevis var der i foråret ingen messe, da afdelingen holdt årsmøde i Aabybro. Messen var udsat til maj og flyttet til den hyggelige Hals Havn ved Limfjordens østlige udmunding. 16 Og det blev en succes. Flyttede - Vi havde helt bevidst flyttet arrangementet. Opbakningen var begyndt at svigte, og en udendørs messe i marts måned har vist sig ikke altid at være den største succes. Derfor besluttede vi at flytte arrangementet hen til en lidt varmere årstid og til en lokation, hvor der kommer mange flere mennesker forbi, fortæller Knud Kristensen fra Nordjyllands Afdeling,

17 Messe i Hals der har været primus motor i arrangementet. Mange forbi Ved at sænke prisen og flytte arrangementet til et sted, hvor mange flere end blot formænd, kommer forbi, blev det straks mere attraktivt for udstillerne at deltage og vise deres materiel frem til et bredere publikum. Det var tydeligt, at der i løbet af dagen kom mange især børnefamilier forbi, og de benyttede lejligheden til at kigge på de store maskiner eller tage en tur op i liften, der samlede penge ind til gode formål. Jord- og anlægsmateriel KUNDER Bygningsmateriel Ser vice Sor timent Fleksibil ilitet Stabil ilitet Grønt materiel MEDA RBEJDERE Ef te r u ddann nnelse Fo r ve ntning nger Liftmateriel Rådgivning ISO 9002 Skurvogne og moduler Landsdækkende udlejning Nordjysk Lift kom med et bredt spekter af virksomhedens grej. Aalborg Bårse Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 17

18 Billeder fra messe i Hals S.P. Jensen stillede op med det store skyts på havnen i Hals. Dansk Formands Forening bød på informationsmateriale og noget til den tørre plet. Stor interesse ved PON udlejning. Navigations udstyr blev demonstreret af Sitech Danmark. Essendrup Vejservice med det store grej. Cat. Minidozer monteret med en masse udstyr. Sæby Rørholt Kloakservice viser deres nye grej. 18 Udsigt over Hals havn.

19 Virksomhed med fødselsveer Driftsassistent hos Rudersdal Forsyning A/S, John Pedersen, ved materielgården, som han måske skal fl ytte fra. lægges ind under Rudersdal Forsyning A/S, var Birkerød Vand, som er et forbrugerejet anlæg. For at en sammenlægning kunne ske, skulle der i vandselskabet indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som man valgte at holde i et lokale med plads til 50 deltagere. Der kom 300, og de ville absolut ikke fusionere med Rudersdal Forsyning A/S. Holdningen stemte meget godt overens med den følelse, som mange i Birkerød havde af, at området var blevet overtaget i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor Rudersdal Kommune blev dannet. Så udgangen er indtil videre blevet, at Birkerød Vand Amba fortsætter som en selvstændig vandforsyning udenfor selskabet. - Besparelserne kan på kort sig være svære at få øje på, mener John Pedersen. Virksomhed med fødselsveer Rudersdal Forsyning A/S er ny virkelighed og overgangen til virksomhedsdrift er bestemt ikke forløbet uden vanskeligheder Da Folketinget i maj 2009 vedtog, at de kommunale forsyningsselskaber skulle udskilles i selvstændige virksomheder med vandtætte skodder mellem kommune og virksomhed, var der rigtigt mange af landets borgmestre, der strittede imod med arme og ben. En af dem var borgmester Erik Fabrin fra Rudersdal Kommune nord for København. Erik Fabrin er samtidig formand for Kommunernes Landsforening, men ikke engang han kunne forhindre landspolitikerne i at vedtage en lov, der indtil videre har kostet et hav af mandetimer, inden de kommunalt ejede virksomheder kunne komme op at stå. - Rudersdal Forsyning A/S blev virkelighed den 26. maj 2010, men selv om det 100 pct. kommunalt ejede selskab nu er en realitet, så er der utroligt mange spørgsmål, som endnu ikke er afklaret, sukker driftsassistent John Pedersen, der til dagligt arbejder med kommunens kloaksager. Adskillelse Et af formålene med at udskille de kommunale forsyninger fra kommunen er, at man skal kunne adskille skattefinansierede ydelser og forbrugerbetalte ydelser. Til sidstnævnte kategori hører bl.a kloak og vand. En af de enheder, der i denne forbindelse skulle DANSK SPECIALTRANSPORT Forarbejdet - Forarbejdet har været utroligt stort, og vi har brugt oceaner af tid på mange forskellige opgaver. En af de helt store udfordringer har været at værdisætte alt, hvad vi har. Og det er virkelig alt, fra vandledninger, kloakker, værktøj, materiel, biler. Alt. I den forbindelse var vort omfattende arkiv virkelig vist sin fantastiske værdi, for vi har skullet gennemgå alle vore mange, mange kilometer lange ledningsnet for at værdisætte det, forklarer John Pedersen, som kalder opgaven for krævende men også spændende. Vel igennem alle undersøgelser er værdierne anslået til én milliard kroner. Frustrerende - Men samtidig har vi mange uafklarede spørgsmål, og det er frustrerende for medarbejdere og ledelse. Et af de helt Vi udfører alle typer transporter inkl. kranarbejde som f.eks. 27t/m t/m Entreprenørkørsel inkl. levering af sten, grus og muldjord, samt containerkørsel, kran og grab til haveaffald Flytning af alle typer entreprenørmaskiner m.v. Elementtransporter Alle typer specialtransporter Egen genbrugsplads for modtagelse af beton og tegl INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGAVE ER FOR STOR RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OG PRISER 19

20 Virksomhed med fødselsveer På materielgården låner man gerne grej og maskiner af hinanden. Det er slut nu. Driftsassistent hos Rudersdal Forsyning A/S, John Pedersen, ved materielgården, som han måske skal fl ytte fra. store spørgsmål er, om vi overhovedet kan blive her på materielgården på Rundforbivej i Nærum. I princippet må vi vel ikke, fordi vi lejer os ind hos Rudersdal Kommune, men der er overhovedet ingen tvivl om, at vi alle helst vil blive boende. For det første har langt de fleste medarbejderne købt hus eller lejet lejlighed indenfor en radius af bare en kilometer fra materielgården, for det andet er det umiddelbart svært at se, hvor vi ellers kan flytte hen. Der er ingen egnede lokaliteter i nærheden, påpeger John Pedersen. - Et andet afgørende spørgsmål, der også hænger sammen med, hvor vi i givet fald skal holde til, er, at vi i dag drager stor nytte af hinanden på materielgården. I spildevandsafdelingen benytter vi gerne nogle af Park & Vejs maskiner, hvis de er ledige, lige som de bruger noget af vores grej til opgaver. Nogle af vores folk tager også et nap med ved vinterbekæmpelsen, hvis der er brug for det, men ifølge den ny lov skal der jo være vandtætte skodder mellem kommune og virksomhed, og dermed vil en ganske praktisk ordning ophøre, selv om den er til fordel for alle parter. - Vi er også en del af kommunens edb-anlæg. Det kan vi heller ikke være efter den nye lov. Det betyder, at vi skal ud at investere i helt nyt edb-udstyr, lige som vi skal have vores eget lønsystem, så på kort sigt, er det godt nok svært at se den økonomiske besparelse ved loven, mener John Pedersen. Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner med maskinstyring HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret maskinstyring og høste en lang række fordele: Betydelige besparelser på maskintimer og brændstof Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat Færre fejl Ingen ventetid på landmåler, der skal lave afsætning Mere præcist og ensartet arbejde Udførelse af mere komplekse opgaver DU BESTEMMER Du kan vælge at leje maskinen med fører, som er uddannet til at køre med maskinstyring lade Pon Rental træne din egen maskinfører til at køre med udstyret eller leje maskinen uden fører, hvis du selv har erfaring i at køre med maskinstyring. Gravemaskiner Cat 323 og 311 Dozere Cat D6T og D5 Minilæsser Cat 279 Minigrader Cat 247B Tromler Cat 533 og 433 Gummihjulslæsser Cat 938 Mange flere Cat udlejningsmaskiner kan naturligvis udstyres med maskin styring efter behov. Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring. COPSØ A/S Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby Tlf

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 Der var en gang... men så kom der nye regler! Læs i dette nummer bl.a. om: - Syv 25-års jubilarer i København side 10-20 - Nye regler, rækværker og seler side 26-37

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 5 Oktober 2008. Så sælger vi indkøbsforeningskort,

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 5 Oktober 2008. Så sælger vi indkøbsforeningskort, CO SØFART Nummer 5 Oktober 2008 Så sælger vi indkøbsforeningskort, billig benzin og så meget andet i stedet og tror det kan matche. Medlemsfordele! Men var det ikke fremtidens kloge overenskomster det

Læs mere

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2010-7. årgang Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Stil krav til limousinerne ellers bliver de taxiens stille død side 8 Loyal, myreflittig

Læs mere