Messe gik i vejret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Messe gik i vejret. www.danskformand.dk"

Transkript

1 Juni årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Side 3 Leder Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 2. august Næste nummer udkommer den 27. august Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 2. august Side 4 Side 6 Side 9 Side 14 Side 16 Side 19 Side 21 Referat fra Landsbestyrelsesmøde d. 26. marts Referat fra Landsbestyrelsesmøde d. 9. maj Når hjernen går på stand-by Kronprinsen i København Messe i Hals en succes Virksomhed med fødselsveer Nyt fra Hovedkontoret Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Beklageligt Det var hvad Datatilsynet skulle bruge 14 måneder for at konstatere i forbindelse med ulovlig brug af dataoplysninger. Dansk Formands Forening kan dermed konstatere, at der skal meget til, før man kan forvente en myndigheds sanktion for at fremskaffe og bruge oplysninger til medlemshvervning. Dansk Formands Forening har taget afgørelsen til efterretning, og vi beslutter senere, om der skal ske yderligere i sagen. Dansk Formands Forening har netop holdt seminar for afdelingsformændene. Seminaret blev afviklet i Svendborg, og emnerne var de stigende udgifter, samt hvad der kan gøres for at stabilisere medlemstallet i DFF. Seminaret var en stor succes, og alle var med til at gøre seminaret givende for Dansk Formands Forening. Overenskomsten med Dansk Byggeri er snart klar. Vi opfordrer medlemmerne til at følge med på hjemmesiden. Vi har nu fået programmet til det kommunale kursus sat op, så jeg vil bede interesserede medlemmer læse artiklen inde i bladet. Kurset kan ikke være mere aktuelt, da vi har mange kolleger, der har måttet sygemelde sig, specielt i den offentlige sektor. Bemærk, at vi har fastholdt uge 41, men kursusstart er flyttet til mandag den 11. oktober. Temaet er stress på arbejdspladsen, og om hvordan stress udmønter sig fysisk. Husk at tilmelding til kurset er efter først til mølle princippet på eller Til slut vil jeg ønske alle en god sommer og i øvrigt gøre opmærksom på, at kontoret i København holder ferielukket i uge 29. Kim Bøje Madsen Landsformand Leder DFF mere frem i lyset På seminaret blev der arbejdet koncentreret med DFFs fremtid. Konsulent Michael Groser hjalp deltagerne på vej. Dansk Formands Forening har i Svendborg holdt seminar for afdelingsformændene. Alle gode forslag kom på bordet, og en af konklusionerne er, at DFF skal mere frem i lyset. Flere skal kende foreningen og de fordele, der er ved at være medlem af den eneste fagforening i Danmark, der har formandsoverenskomsten. Forslagene til, hvordan foreningen kan øge synligheden, var mange. Her blev bl.a. talt om busreklamer, profiltøj, oplysning til arbejdsgivere, være til stedet på uddannelsessteder og huske at fortælle den gode historie. På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at DFFs hvervefolder skal gøres mere spændende og mere informativ. Oplæg ventes på landsrådsmødet den 2. oktober i Brædstrup. 3

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 26. marts 2010 på Hovedkontoret Prags Boulevard 45, 2300 København S DAGSORDEN Forhandlingsprotokollen Der var ingen ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 12. februar 2010, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. FR 05. A-kassen 06. Budget Bladet 08. Emner til kommende møder/kurser 09. Eventuelt Ad 01 Der er mange lønsager med kommunerne, i øjeblikket, men landsformanden tror, de efterhånden ebber ud, da kommunerne skal have dem med inden den 1. april. En gammel sag fra en kommune, hvor kommunen ville have vores medlem overflyttet til en anden overenskomst. Kim skal til møde med kommunen mandag den 29. marts 2010, hvor sagen forhåbentlig bliver afklaret. Et medlem af bestyrelsen sagde, at det der er meget svært, når vi får nye medlemmer. Vi skal have hævet dem op til vores lønniveau. En god ting er, at vi laver nogle forhåndsaftaler med nogle kommuner, hvor vi lave en god startløn. Vores sag med et firma er ikke afsluttet endnu, men firmaet er blevet erklæret konkurs. Vi afventer nu sagen fra Lønmodtagernes Garantifond, så vores medlem kan få, hvad han har til gode. En ny sag med vores medlem i en kommune, som er blevet fyret. Landsformanden har stillet nogle spørgsmål til kommunen om sagsgangen. 4 Der blev talt en del om, hvad der skulle til for, at vores medlem kunne komme videre i sit forløb. Alle blev enige om, at hvis medlemmet blev fritstillet, ville han ikke føle sig låst fast, og ville derfor kunne bruge al sin energi på at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Et firma har fyret en del medarbejdere. Firmaet og vores medlem er blevet enige om, at hun får en ekstra månedsløn, og så stopper hun den 1. maj Medlemmet har fået nyt job hos sit gamle firma. Sag med et medlem er sendt videre til vores advokat, det drejer sig om tryghedsaftalen. Vores medlem har ikke fået sit tilgodehavende fra varmeværket, derfor har vi sagsøgt varmeværket. Sagen er endnu ikke berammet. Retten har modtaget stævningen. Der er givet sagsøgtes advokat frist til den 15. april 2010 til at sende svarskift til retten. Sagen med et fyret medlem er berammet til den 21. maj 2010 i Hillerød. Landsformanden deltager i retsmødet. Landsformanden orienterede om en kommende opsigelse fra en kommune, hvor vores medlem er blevet sagt op. Dansk Formands Forening afventer noget skriftligt fra kommunen. Vores æresmedlemmer har anmodet om et tilskud til deres sammenkomst, der i år holdes i Nordsjælland. Bestyrelsen blev enig om, at foreningen vil bevillige et tilskud. Landsformanden og vicelandsformanden gav et referat fra de årsmøder som de har deltaget i. De kunne hurtigt blive enige om, at møde deltagelsen kunne have været bedre nogle steder. Lønstatistikken for 2009 blev fremlagt og gennemgået. Ad 02 Landsformanden kom med et oplæg til forslag vedrørende overenskomsten med Dansk Byggeri Ad 03 KTO frist for indsendelse af overenskomst krav den 1. oktober 2010.

5 Bestyrelsesmøde Ad 04 Mødet i FR den 4. marts 2010 blev aflyst. Nyt møde er den 19. april Ad 05 Der er kommet brev fra Datatilsynet med en ny udsættelse. IAK kører sag i direktoratet vedrørende overflytning af medlemmer der er gået på efterløn. Det er Lederne der har anket overflytning af medlemmer til IAK, som er på efterløn. IAK bør underrette Dansk Formands Forening, når der foregår noget, der vedrører vores medlemmer. Vi har en ledighed i DFF på 1,7 pct. den samlet ledighed i IAK er på 3,3 pct. Ad 06 Budgettet for februar måned 2010 blev fremlagt og gennemgået. Landsformanden vil foreslå at vi prøver at gøre en indsat for at få flere annoncører, således at vores blad kan begynde at give overskud Kim Madsen opfordrede bestyrelsen og andre til også at skaffe kontakter vedrørende annoncører til bladet. Kim vil udarbejde et dokument til brug for bestyrelsen angående annoncering i vores blad. Årsregnskabet blev udleveret på mødet til underskrift. Bestyrelsen gennemgik de besparelser, som man mente var realistiske. En afdelingsformand spurgte, om vi har begravet spørgsmålet om en sammenlægning med en anden organisation. Ideen er ikke begravet, men derimod åben hvis der skulle dukke noget op. Vi følger udviklingen i andre relevante organisationer nøje. Ad 07 Vi har fået flere nye henvendelser på annoncering i bladet. Vi har ligeledes fået en forespørgsel på, om vi ikke kunne udsende en nyhedsmail, når det nye blad er lagt på hjemmesiden. Ad 08 Den 8. maj 2010 er der aftalt seminar i Svendborg. Hovedkontoret arrangerer seminaret. Næste landsrådsmøde er reserveret på Pejsegården i Brædstrup til den 2. oktober Ad 09 Ingen Næste møder Bestyrelsesmøde den 9. maj 2010 efter seminar i Svendborg Bestyrelsesmøde 18. juni 2010 i København. 5

6 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Søndag den 9. maj 2010 på Hotel Svendborg Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg DAGSORDEN Forhandlingsprotokollen Der var ingen ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 26. marts 2010, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. FR 05. A-kassen 06. Budget Bladet 08. Emner til kommende møder/kurser 09. Eventuelt Ad. 01 Landsformanden har været i en kommune til forhandling sammen med en formand, der ikke har fået ny stillingsbeskrivelse. Jørgen og Kim har været i Ebeltoft den 7. maj, hvor de gav information omkring DFF til en del projektledere. En sag fra en kommune hvor vores medlem er blevet sagt op. Der er uenighed om hans loyalitet. Medlemmet vil gerne fritstilles, men det bruger man ikke i kommunen. Kommunen er ikke tilfreds med det arbejde, han udfører i øjeblikket. Medlemmet mener han udfører tre mands arbejde i øjeblikket. Sagen med medlem i en kommune som er blevet sagt op. Kim har stillet nogle spørgsmål til kommunen om sagsgangen, specielt om de samtaler der har været og har fået nogle ikke velbegrundede svar. Medlemmet er nu raskmeldt og er blevet fritstillet. Medlemmet har fået nyt arbejde. Kim vil forfølge sagen, da vi har medlemmer, der arbejder for den samme ledelse. 6 Et medlem har endnu ikke fået sit tilgodehavende fra et fjernvarmeværk. Vi har derfor sagsøgt varmeværket. Sagen er endnu ikke berammet. Landsformanden har skrevet til vores advokat, hvor han spørger, om man godt kan blive ved med at udsætte sådan en vigtig sag. Det er fjerde gang, advokaten udsætter sagen. Sagen mod Hillerød Kommune er berammet til den 21. maj 2010, hvor landsformanden vil være til stede. Til støtte for den nedlagte påstand gøres det principalt gældende, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager, fordi denne er valgt til kommunalbestyrelsen, jf. kommunalbestyrelseslovens 16 c. Det påhviler arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke skyldes medlemskabet af kommunalbestyrelsen, jf. kommunalstyrelseslovens 16 d. En opsigelse, der er delvist begrundet i det ulovlige hensyn, er også omfattet af lovens forbud. Dette har kommunen ikke bevist for DFF. Arbejdsskadesag med et medlem i Nordjylland er foreløbig slut. Vores jurist undersøger, om der kommer mere i forbindelse med erstatningen for tab af erhvervsevne. Et medlem fra et firma på Fyn er blevet fyret. Der har været sat spørgsmål omkring en konkurrence klausul. Vores jurist har rådgivet i sagen. Et medlem fra et firma er blevet sagt op. Firmaet prøver at undgå formandsoverenskomsten, da medlemmet er udnævnt til afdelingsleder. DFF har tidligere haft en sag med samme firma, som vi vandt. Ad. 02 Landsformanden har haft et kort formøde med Dansk Byggeri, som vender tilbage med mødedato, hvor også vicelandsformanden vil deltage. De øvrige overenskomster afventer. Ad. 03 KTO har nu sendt skrivelse om frist for indsendelse af overenskomstkrav den 1. oktober Forhandlingsaftalen for OK-11 på det kommunal område blev udleveret i kopi. Protokollat om aftale om nedgang i kontant løn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder, blev også udlevet i kopi. Begge aftaler skal underskrives og tilbagesendes. Ad. 04 Mødet blev aflyst på grund af askeskyen. Ad. 05 Der er kommet en afgørelse fra Datatilsynet, vedrørende klage over behandling af oplysninger hos Ledernes A-kasse. Kopi af brev er tilsendt til alle i bestyrelsen. DFF kan konstatere at Da-

7 tatilsynet har meddelt LAK, at tilsynet finder det skete beklageligt. Datatilsynet foretager sig herefter ikke yderligere i sagen, som betragtes som afsluttet fra tilsynets side. Hele bestyrelsen mener det er urimeligt, når sagen er faldet ud til fordel for DFF. Sagen bliver sendt til vores advokat til en gennemgang, og så vil vi tage den derfra. Der har været hovedbestyrelsesmøde i IAK. Landsformanden deltog ikke personligt. Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde den 3. juni Kim orienterede om en skrivelse fra IAK vedrørende medlemmer og ledige. Ad. 06 Budgettet for marts 2010 blev fremlagt og gennemgået. Budgettet for april måned var ikke færdig udarbejdet af vores revisor. Kassereren oplyste, at ud fra budgettallene er der ikke nogen ekstra udgifter i regnskabet for april måned. Ad. 07 Vi har fået to nye henvendelser på fast annoncering i bladet. Vi har ligeledes udsendt en nyhedsmail, når det nye blad er lagt på hjemmesiden. Vi har også prøvet en nyhedsmail vedrørende Karrieredag onsdag den 26. maj i Kolding. På grund af problemer med det nuværende system, har vi undersøgt hvad et nyt program koster og hvad det kan. Der er et engangsbeløb samt løbende beløb pr. måned. Landsformanden talte om hostningen af vores hjemmeside. Vicelandsformanden vil se på sagen. Ad. 08 Kommunalt kursus i uge fra mandag til onsdag på Fyn. Emnet bliver stress. Bestyrelsesmøde Karrieredag den 26. maj 2010 i Kolding. Landsrådsmøde er reserveret på Pejsegården i Brædstrup til den 2. oktober Ad. 09 Hovedkontoret renskriver og udsender de oplæg der blev konkluderet på seminar den 8. maj 2010 i Svendborg. Alle afdelinger med deres bestyrelser skal gennemgå vores hvervefolder, den skal være klar til præsentation den 2. oktober på landsrådsmøde i Brædstrup. Oplæg til en pressemeddelelse. Adresselisten til bladet skal udsendes til alle bestyrelserne. Næste møder Bestyrelsesmøde den 18. juni 2010 Bestyrelsesmøde den 13. august 2010 Bestyrelsesmøde den 21. september (tirsdag) Landsrådsmøde den 2. oktober på Pejsegaarden i Brædstrup 7

8 Kommunalt kursus på Fyn Kommunalt kursus på Fyn d. 11., d , 12. & oktober oktober Enneagrammet som værktøj til at forebygge og håndtere STRESS OG KONFLIKT Enneagrammet er det mest komplette værktøj til beskrivelse af den menneskelige adfærd. Enneagrammet forklarer, hvorfor vi opfører os, som vi gør, og hjælper ledere med at skabe en fælles platform for motivation, kommunikation, ledelse, salg, samarbejde samt stresshåndtering. Redskabet hjælper ledere og teams med at øge øj til at forebygge og håndtere STRESS OG KONFLIKT samspillet mellem mennesker både privat og erhvervsmæssigt. Enneagrammet indeholder 9 grundlæggende persontyper. Persontyperne giver indsigt og viden i hvorledes lederen engagerer og motiverer sine medarbejdere forskelligt. Lederen introduceres til begrebet stress i almen forstand, men mere vigtigt, får en indgående indføring i hvad der specifikt stresser dels ham/hende selv samt hvad der stresser de andre 8 Enneagram person typer. Kombineret med viden om hvorledes man spotter fysiske symptomer på stress - t komplette værktøj til beskrivelse af den menneskelige a bliver det muligt for lederen både at tage vare på medarbejdernes begyndende eller eskalerende stress, samt med samme viden at forebygge egen stress. s, som gør, og hjælper ledere med at skabe en fælles plat, samarbejde Hvad er stress? samt stresshåndtering. Redskabet hjælper le Stress er et begreb de fleste hurtigt anvender når arbejdet, privatlivet eller livet føles som om det er ved at stikke af r både fra én. Når privat man arbejder og hårdere erhvervsmæssigt. og hurtigere, blot for at konstatere at man kommer længere og længere bagefter. Stress handler i virkeligheden ikke om at have travlt eller arbejde hårdt. grundlæggende persontyper. Persontyperne giver indsigt og Hvordan udmønter stress sig fysisk? Som så mange andre alvorlige (og faktisk livstruende) sygdomme har også stress en række forskellige fysiske medarbejdere symptomer, som i god tid forskelligt. advarer om at der er noget Lederen galt. Medmindre vi introduceres negligerer dem som værende til tegn begrebet på andre s ting. e indføring i hvad der specifikt stresser dels ham/hende selv På kurset ser vi på hvilke disse er. typer. Kombineret med viden om hvorledes man spotter fysis både at tage vare på medarbejdernes begyndende eller eska gen stress. Program oplæg til Det kommunale kursus dage med STRESS og KONFLIKT Programmet for 2010 tager afsæt i et øget generelt stress niveau på arbejdsmarkedet og et stigende antal sygemeldinger med årsag i stress. Indholdet på kurset beskæftiger sig indgående med hvorledes vi som ledere dels kan forebygge og håndtere vores egen stress, spotte den i tide og ligeledes hvordan vi kan håndtere medarbejderes stress. Konflikter på arbejdspladsen er med til både at stresse os yderligere og samtidig næsten uundgåeligt når vi er stressede. Vi ser på den onde spiral. Tilmelding efter først til mølle princippet: eller tlf. Nr Læs mere på vores hjemmeside: hurtigt anvender når arbejdet, privatlivet eller livet føles so rdere og hurtigere, blot for at konstatere at man kommer læ n ikke om at have travlt eller arbejde hårdt. 8 sig fysisk?

9 Fra afdelingsmøder Knud Kristensen er klar til at tage en ny tørn som formand. Når hjernen går på stand-by Knud Kristensen har været formand i 30 år to gange er han gået ned med stress Den dag gik det sorte rullegardin ned. Hjernen slog fra. Knud Kristensen anede ikke, hvorfor han kørte rundt i en bil i nærheden af Mariager Fjord. Så han vendte om og kørte hjem. Det var i marts Den rutinerede betonformand hos MT Højgaard havde i mere end 25 år været formand. Kompetencerne var i orden. Han kunne sit fag, og han vidste nøjagtigt, hvordan opgaverne skulle løses. Hos MT Højgaard havde Knud Kristensen på daværende tidspunkt ansvaret for en række byggepladser i Ebeltoft, Randers, Aalborg og Frederikshavn. Masser af kilometer i firmabilen, hvor der var rigeligt med tid til at fokusere på alt muligt. Også det dårlige. For hvis folkene på pladsen ikke gjorde, som de havde fået besked på, eller der var andet, som af en eller anden grund ikke fungerede 100 procent, som formanden havde forventet, så var der jo masser af tid til at lade vreden og frustrationen hobe sig op. Bægeret blev fyldt, og hvis der ikke kommer noget ud i bunden, så vil bægeret en dag løbe over hos selv den mest stærke og robuste formand. Psykologhjælp Det gjorde Knud Kristensens bæger den dag i marts MT Højgaard satte straks sit eget beredskab ind på at hjælpe formanden, der var i kontakt med virksomhedens arbejdsmiljøkonsulent, og det blev til 10 besøg hos en psykolog, der sammen med Knud Kristensen konstaterede, at han nu nok havde haft for mange bolde i luften på én gang. Siden skiftede den nordjyske formand fra MT Højgaard til Aalborgvirksomheden A. Enggaard, hvor Knud Kristensen straks blev kastet ud i opførelsen af en række lejligheder i det såkaldte DaVincini Parken i Aalborg Øst, nærmeste nabo til Gigantium. 9

10 Fra afdelingsmøder Som medlem af bestyrelsen for Dansk Formands Forenings Nordjyllands Afdeling har Knud Kristensen været primus motor i at arrangere den velbesøgte messe på Hals Havn. 45 mand i arbejde - I DaVinci Parken havde jeg 45 mand i arbejde, og det gik fantastisk. Vi fik arbejdet tilrettelagt fuldstændigt perfekt, og det skred fremad nøjagtig, som det skulle. Og det blev til ros og anerkendende nik fra mange sider også fra folk som havde tvivlet på, at det kunne lade sig gøre for én formand at have styr på så mange folk, fortæller Knud Kristensen hjemme i stuen på Degnelodden i Hals. Her bor han sammen med sin hustru, og lidt længere henne ad vejen bor datteren. Aben på skulderen Efter DaVinci Parken blev jeg flyttet over til opførelsen af Aalborgs ny shoppingcenter Friis, lige midt i byen. Her havde jeg ansvaret for 22 mand, men i 10 modsætning til DaVinci Parken gik projektet skævt nærmest fra første dag. Der er ikke noget at sige til A. Enggaards rolle i projektet, men de eksterne rådgivere var simpelthen aldrig til at få fat i. Enten var de optaget af at vise besøgende rundt i det spektakulære byggeri, eller også sad de til møde. Konstant. Det betød, at aben altid landede på mine skuldre. Jeg havde hele tiden mindst to mand stående på mit kontor for at spørge om det ene eller det andet, eller for at brokke sig over åbenlyse fejl i projektet. Og da jeg aldrig kunne få fat i de ansvarlige, hobede ansvaret sig op på mit kontor, selv om det ikke var mig, der havde det, påpeger Knud Kristensen, der gik til lægen, fordi han fik det dårligt. Det var i foråret Tre år efter at det sorte rullegardin var gået ned. Indlagt - Jeg kunne jo egentlig godt mærke symptomerne igen. Denne gang var de bare meget værre, og det fik jeg også at vide tre år tidligere, at de ville blive, hvis jeg blev ramt af stress igen. Min hvilepuls var på 108 den burde være på 60. Min læge sagde direkte til mig, at jeg godt kunne bestille en ét-værelses med låg, hvis jeg ikke stoppede. Herefter blev jeg straks indlagt på sygehuset i Aalborg, fortæller Knud Kristensen videre. Da Knud Kristensen blev sendt hjem igen fra sygehuset var det med beskeden: Du går ikke på arbejde inden påske. Men de alvorlige ord prellede af som vand på en gås på manden, der ba-

11 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 09:24:47 MEZ re ikke er skabt til at sidde stille hjemme i en lænestol. fik fire måneders løn. To uger efter ningslisten, men jeg blev fritstillet og - Jeg aftalte med firmaet, at jeg skulle forsøge at komme tilbage og arbejde indsatsen, siger Knud Kristensen, der sendte de mig et gavekort som tak for halvdags, men den første dag var jeg nu var fyret efter 30 år som formand. der bare i en time, så kørte jeg hjem - Min datter ringede straks og sagde, igen. Jeg kunne bare ikke. Jeg kunne at det simpelthen var det bedste, hun overhovedet ikke tænke fornuftigt. havde hørt. Nu får jeg min far igen, lød det i telefonen. Og min kone tog Fyret en uge fri fra arbejde for at være hjemme hos mig. Jeg kunne overhovedet ik- - Umiddelbart inden påske ringede Asger Enggaard til mig og sagde, at der ke tænke, husker Knud Kristensen. var noget han gerne ville tale med mig om. Den samtale var jeg forberedt PERI på. løser Aktivering kompliceret Folkene på pladsen gik alle med en opsigelse i baglommen, så det var vel na- den arbejdsomme formand ikke har Foråret Der er nu gået et år, hvor forskallingsopgave ved turligt, at når der ikke var arbejde udvidelse til haft et job. af Han patienthotel er ikke et sekund i tvivl dem, så var der heller ikke til mig, så om, at han har haft godt af at være jeg var forberedt. Asger Enggaard gjorde klart overfor mig, at han havde hjemme. Ikke at sidde i en lænestol, for Odense væ-universitetshospitaret utroligt glad, den dag han havde anme og kunne få noget fra hånden i hans det slet er ikke i gang ham. med Men at være hjem- at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal sikre plads til ekstra 100 gæster, udføres sat mig, men nu blev han desværre ved, at der bygges eget tre nye tempo. etager oven på den nuværende fem etager høje bygning. nødt til at fyre mig. Han understregede, at fyringen ikke havde noget at nederste gøre etager har være netop beboelige, været og det er ude i en måneds akti- - Jeg har fået lavet en masse, og jeg Under hele forløbet skal hotellets fem 30 millimeter, når det udløses. derfor et krav fra bygherren, der har valgt med, at jeg havde måttet sygemelde NCC som totalentreprenør vering i på et projektet, lokalt byggemarked, hvor at trapper og elevatorer fungerer normalt mig. Og det ved jeg er rigtigt, for under han hele byggeprocessen. jeg har løst De to opgaver trappeskakter og elevatorkernen skal lige som på lageret. Og det havde straks tilbudt mig alt den hjælp, resten af patienthotellet var jeg forhøjes glad med for. tre Noget af tiden herhjemme har jeg brugt på at tage truck- etager, men må på intet tidspunkt i byggeperioden blokeres, og det komplicerer jeg måtte have behov for, da jeg blev indlagt. Jeg var utroligt glad for naturligvis at arbejde hos Enggaard, og jeg er glad PERI for, blev valgt veringen. som leverandør Jeg af materiel kan tydeligt uden for vinduerne. mærke, at jeg forskallingsarbejdet. kort, og det kunne jeg jo bruge i akti- til den komplicerede opgave, efter der var at de var glade for at have mig på lavet løn- et forskallingsforslag har fået baseret det bedre, på fordi jeg har haft no- den for forskalling or hyppig genbrug TRIO Systemforskalling. Løsningen indebærer, at trappeskakterne forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen, og da væggene i den elipseformede bygning både buer og har skæve vinkler i næsten alle hjørner, er det en stor fordel Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele - men terne gør det muligt at flytte komplet samlede, indvendige forme som én enhed. Samtidigt bliver afforskallingen lettet væsentligt, idet elementet krymper Stilladset, som anvendes i projektet, er PERI UP. Da det er svært af fastgøre et traditionelt stillads til bygningens elegante glasfacade, blev løsningen her, at man i stedet monterede stilladset oven på otte store stålprofiler, som blev udlagt til formålet på tværs af bygningen. En sidegevinst ved denne metode er, at patienterne på de fem nederste etager ikke generes af udsigten til stilladser Da adgangsforholdene til byggepladsen er svære, og pladsen er begrænset, foregår næsten al materiel-håndtering med kran, således at komponenterne samles på jorden og derefter hejses på plads. Når hjernen går på Stand-by get at rykke i. Fordi jeg har været hjemmefra og tænkt på noget andet. - Jeg har faktisk også allerede søgt et job som formand i en nordjysk virksomhed, men jeg fik desværre ikke jobbet, selv om jeg følte, at arbejdet lige var mig, smiler Knud Kristensen, der dog har et andet formands-job på hånden, hvis et stort kloakeringsprojekt i et sommerhusområde ved Hals bliver en realitet. Den 56-årige formand har svært ved at give gode råd til andre. Symptomerne kan være svære at genkende, men noget af det, han har lært, er, at bægeret skal tømmes fra neden, for ellers løber det over en dag. Og så risikerer man, at det sorte rullegardin går ned, og at hjernen går på stand-by. Odense Universitetshospital forventer at kunne tage patienthotellets tre nye Vi bakker at op anvende TRIO s om variable hjørner. Dansk etager i brug Formands i august Forening Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner med maskinstyring Vi udfør Spuling af beton DANSK Gravemaskiner Cat 323 og 311 inkl. kranarbej HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. DU BESTEMMER Du kan vælge at SPECIALTRANSPORT Entreprenørkørsel inkl. leve Aqua cutter Dozere Cat D6T og D5 grus og muldjord, samt co GPSbaseret 20 Doka Danmark NKI Kloak- & Industriservice A/S Harsco Effektiv fjernelse af beton uden kran og grab til haveaffald leje maskinen med fører, Minilæsser Cat 279 Flytning af alle typer Dansk Specialtransport entreprenørmaskiner m.v. Egegaardsvej 11, 4621 Gadstrup fordele: Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Ø Vassingerødvej som 25, 3540 er uddannet Lynge til at køre Minigrader Cat 247B Elementtransporter Tlf. 46 skader Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle på armeringsjern med maskinstyring Alle typer specialtransport Tlf Tlf Tromler Tlf. Cat og Egen genbrugsplads for m Betydelige besparelser på maskintimer og af beton og tegl brændstof lade Pon Rental træne din Gummihjulslæsser Cat 938 Hurtigere færdiggørelse Perfekte formsamlinger med med optimalt BFD formlåsen. resultatvinklen trækpåvirkning. Formene egen flugter, maskinfører oprettes til og at trækkes køre i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. INGEN Mange flere OPGAVE Cat udlejningsmaskiner ER FOR LILLE - INGEN OPG Færre fejl med udstyret Ingen ventetid på landmåler, der skal lave RING kan naturligvis FOR YDERLIGERE udstyres OPLYSNINGER afsætning eller leje maskinen uden med maskin styring efter behov. Mere præcist og ensartet arbejde fører, hvis du selv har erfaring Udførelse af mere komplekse opgaver i at køre med maskinstyring. Vi har maskinerne du har hænderne Forskalling Stillads Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring. Rådgivning Loxam A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf Loxam A/S Specialist Trasbo inden Sandblæsning for afrensning Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby PERI Tlf. Hovedkontor Pon Rental Svejsegangen Se mere 5, på 2690 vores Karlslunde hjemmeside Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille Greve Main 26, 2670 Greve Vrøndingvej 8A, 8700 Horsens Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm :41:43 Uhr Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition BFD-låsen for tilpasningsområder op til 10 cm COPSØ A/S 11

12 Bro et motorvejskryds i tre etager Anders Juul, Formand: Vi har valgt Peri s understøtningssystem HD 200 til opgaven, på grund af systemets høje bæreevne, enkle opbygning samt vægtmæssigt lette komponenter. Systemet har mange gennemtænkte detaljer, som f. eks. centreringslisternes udformning. Alle støttesegmenter kan monteres I højden og sammenføjes uden smådele, som bare forsvinder. Betjeningen af flangekoblingerne sker uden brug af værktøj. Med sænkegearet er det let at kontrollere afforskallingen, selv under fuld last. 10 cm sænkevej gør det let at afforskalle.

13 Motorring 3 vest om København stod i 1977 færdig med to spor i hver retning. Men biltrafikken voksede hurtigt. Antallet af biler voksede således fra cirka køretøjer pr. døgn i 1980 til cirka køretøjer pr. døgn i Netop derfor vedtog Folketinget i 2003 en anlægslov om at udvide motorvejen fra fire til seks spor. Udvidelsen, som er inddelt i fire etaper, har været i gang i flere år, og etape 1, 2 og 4 blev afleveret i Den nok mest komplicerede del af udvidelsen er imidlertid også den, der bliver lavet sidst. Etape 3, som strækker sig fra Slotsherrensvej til lidt nord for Roskildevej, udføres i perioden Etapen indeholder blandt andet en forbindelse af Frederikssundsmotorvejen med Motorring 3 herunder anlæg af ny Bro en overføring over Jyllingevej for en af de nye ramper. Dette nye store motorvejskryds i tre etager kommer i fremtiden til at hedde Motorvejskryds Rødovre. Den nye Bro bliver af E. Pihl & Søn A/S udført i insitu støbt, efterspændt beton, som etableres i hævet position for efterfølgende at blive sænket ned. Selve støbningen forventes at finde sted i ugerne 27-28, Da der i hele anlægsperioden skal bibeholdes kørende trafik i begge retninger underneden, var det afgørende for valget af understøtning, at systemet kunne nedføre store koncentrerede belastninger i få linjer. Derfor viste PERI s HD200-understøtning sig at være ideel til løsning af denne opgave. De dimensionsgivende belastninger i hver af de fire linjer - henholdsvis en i hver side og to i midterrabatten - befinder sig i omegnen af kn, svarende til tons. PERI s HD 200 er et understøtningssystem, som består af fordelingsbjælker og aluminiumssøjler med bæreevner på 200 kn (20 tons). Søjlerne og bjælkerne består af individuelle sektioner i forskellige mål, som kan sammensættes, så enhver given opgave kan løses med mindst mulig materiel. De bærende stålprofiler (HE800B), som spænder over vejen, har vederlag på en halvmåneformet centreringsliste på fordelingsbjælken, der afleverer lasten til søjlerne. På grund af de strenge krav til projektering og udførelse af brounderstøtninger har PERI s tekniske afdeling naturligvis - som ved alle broopgaver - bistået med projektering og optimering af understøtningen på Bro 58.20, således at dette kan godkendes af Vejdirektoratets rådgiver. HD 200-systemet har et væld af fordele, som vanlig stilladsunderstøtning ikke tilbyder. De fastmonterede koblinger på søjlesektionerne kan betjenes uden brug af værktøj og de lette aluminiumssøjler gør det muligt at montere disse manuelt. Endvidere er søjlerne forsynet med et indvendigt gear i fodstykket, således at sænkning foregår med akkumaskine i et kontrolleret tempo selv ved høje belastninger. Herefter kan de bærende stålprofiler let demonteres med brug af Excentervognen. De vandrette kræfter fra støbning, vind med videre føres til fundament via systemets vindkryds og fastholdes til eksisterende konstruktioner ved sammenspænding eller brug af skråstivere. Forskalling og Stillads

14 Michael Johansen er klar til at overtage formandsposten i Københavns Afdeling om to år. Kronprinsen i København Michael Johansen er tillidsmand for driftsassistenterne i Rudersdal Kommune og han er klar til at sætte sig for bordenden i Københavns Afdeling om to år Arvefølgen er kommet på plads i Dansk Formands Forenings Københavns Afdeling. Når den nuværende afdelingsformand, John Pedersen, som bebudet takker af på årsmødet om to år, står tronfølgeren klar i kulissen. Han hedder Michael Johansen og er tillidsmand for driftsassistenterne i Rudersdal Kommune og så er han ikke engang medlem af bestyrelsen i København. - Nej, jeg er faktisk kun 1. suppleant, smiler Michael Johansen, der er 52 år og kun har været medlem af formandsforeningen i to år, nemlig den 14 tid han har været ansat i kommunen som gartnerformand. Alsidigt CV Ellers kan Michael Johansen fremvise et imponerende alsidigt CV. Oprindeligt er han uddannet sømand han sejlede med Georg Stage som elev, da skibet virkede som søfartsskole. Herefter var han i ca. to år i handelsflåden. Var derefter ude at fiske. Han har arbejdet på teglværk. Han var ansat i Grib Skov, ansat i SiD som leder af a-kassen i Gartnernes Fagforening. Han har været formand i det private firma LK Anlæg. Inden han kom til Rudersdal Kommune var han selvstændig i et lille én-mands firma, hvor han løste alle mulige praktiske opgaver. Fagligt aktiv - Jeg blev hurtigt faglig aktiv. Jeg var fællestillidsmand i Esrum Skovdistrikt, hvorfra jeg blev headhuntet til Gartnernes Fagforening og SiD. Jeg tror altid, at jeg har haft en stor social forståelse. Jeg synes, at det er vigtigt at se en sag fra begge sider også i mit job som driftsassistent og så synes jeg, at det er både fagligt og personligt udviklende

15 Som driftsassistent eller gartnerformand i Rudersdal Kommune har Michael Johansen ansvaret for pasning og pleje af en række grønne arealer. at være med til at sætte et fingeraftryk på f. eks. overenskomstforhandlingerne. Man får et helt andet forhold til en overenskomst, når man kan se den anden side af den, gør Michael Johansen opmærksom på. Formanden fra Rudersdal har igennem årene deltaget i en lang, lang række faglige kurser, og føler sig derfor godt klædt på til dels at varetage kollegernes interesser i forhold til kommunen og dels til at stå i spidsen for den store Københavns Afdeling. Gartnerformand I Rudersdal Kommune er han gartnerformand med ansvar for pasning og pleje af en række grønne arealer. Afdelingen har fire græshold, der slår alle kommunens græsarealer og passer en del skovområder. - Jeg synes, at Dansk Formands Forening skal være mere offensiv i vores medlemshvervning. Vi skal være mere synlige i offentligheden, og derfor synes jeg også, at det var en god idé at have en stand på f. eks. Have & Landskab i Slagelse. Udeliv - Som fagforening behøver vi ikke være så tilbageholdende. Vi må gerne fortælle offentligheden, hver gang vi har en succes, mener Michael Johansen, der når han ikke passer sit arbejde i Rudersdal Kommune og er faglig aktiv helst opholder sig udendøre. Han står gerne ved kysten med sin fiskestang eller går en tur i skoven, hvis han da ikke springer på nakken af racercyklen. 15

16 Landsformand Kim Bøje Madsen (i midten) og afdelingsformand, Peer Nørgaard, i samtale med en af de besøgende på messen. Messe i Hals blev en succes Dansk Formands Forenings afdeling i Nordjylland trak både tilskuere og leverandører til den hyggelige Hals Havn ved Limfjordens udmunding Dansk Formands Forenings Nordjyllands Afdeling har i adskillige år afviklet en faglig messe i forbindelse med årsmødet. Først på Hotel Tannishus i Tversted og siden på Hotel Søparken i Aabybro. Opbakningen til de ellers flotte messer har været skiftende, men nu har afdelingen pustet nyt liv i initiativet. For første gang i årevis var der i foråret ingen messe, da afdelingen holdt årsmøde i Aabybro. Messen var udsat til maj og flyttet til den hyggelige Hals Havn ved Limfjordens østlige udmunding. 16 Og det blev en succes. Flyttede - Vi havde helt bevidst flyttet arrangementet. Opbakningen var begyndt at svigte, og en udendørs messe i marts måned har vist sig ikke altid at være den største succes. Derfor besluttede vi at flytte arrangementet hen til en lidt varmere årstid og til en lokation, hvor der kommer mange flere mennesker forbi, fortæller Knud Kristensen fra Nordjyllands Afdeling,

17 Messe i Hals der har været primus motor i arrangementet. Mange forbi Ved at sænke prisen og flytte arrangementet til et sted, hvor mange flere end blot formænd, kommer forbi, blev det straks mere attraktivt for udstillerne at deltage og vise deres materiel frem til et bredere publikum. Det var tydeligt, at der i løbet af dagen kom mange især børnefamilier forbi, og de benyttede lejligheden til at kigge på de store maskiner eller tage en tur op i liften, der samlede penge ind til gode formål. Jord- og anlægsmateriel KUNDER Bygningsmateriel Ser vice Sor timent Fleksibil ilitet Stabil ilitet Grønt materiel MEDA RBEJDERE Ef te r u ddann nnelse Fo r ve ntning nger Liftmateriel Rådgivning ISO 9002 Skurvogne og moduler Landsdækkende udlejning Nordjysk Lift kom med et bredt spekter af virksomhedens grej. Aalborg Bårse Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 17

18 Billeder fra messe i Hals S.P. Jensen stillede op med det store skyts på havnen i Hals. Dansk Formands Forening bød på informationsmateriale og noget til den tørre plet. Stor interesse ved PON udlejning. Navigations udstyr blev demonstreret af Sitech Danmark. Essendrup Vejservice med det store grej. Cat. Minidozer monteret med en masse udstyr. Sæby Rørholt Kloakservice viser deres nye grej. 18 Udsigt over Hals havn.

19 Virksomhed med fødselsveer Driftsassistent hos Rudersdal Forsyning A/S, John Pedersen, ved materielgården, som han måske skal fl ytte fra. lægges ind under Rudersdal Forsyning A/S, var Birkerød Vand, som er et forbrugerejet anlæg. For at en sammenlægning kunne ske, skulle der i vandselskabet indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som man valgte at holde i et lokale med plads til 50 deltagere. Der kom 300, og de ville absolut ikke fusionere med Rudersdal Forsyning A/S. Holdningen stemte meget godt overens med den følelse, som mange i Birkerød havde af, at området var blevet overtaget i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor Rudersdal Kommune blev dannet. Så udgangen er indtil videre blevet, at Birkerød Vand Amba fortsætter som en selvstændig vandforsyning udenfor selskabet. - Besparelserne kan på kort sig være svære at få øje på, mener John Pedersen. Virksomhed med fødselsveer Rudersdal Forsyning A/S er ny virkelighed og overgangen til virksomhedsdrift er bestemt ikke forløbet uden vanskeligheder Da Folketinget i maj 2009 vedtog, at de kommunale forsyningsselskaber skulle udskilles i selvstændige virksomheder med vandtætte skodder mellem kommune og virksomhed, var der rigtigt mange af landets borgmestre, der strittede imod med arme og ben. En af dem var borgmester Erik Fabrin fra Rudersdal Kommune nord for København. Erik Fabrin er samtidig formand for Kommunernes Landsforening, men ikke engang han kunne forhindre landspolitikerne i at vedtage en lov, der indtil videre har kostet et hav af mandetimer, inden de kommunalt ejede virksomheder kunne komme op at stå. - Rudersdal Forsyning A/S blev virkelighed den 26. maj 2010, men selv om det 100 pct. kommunalt ejede selskab nu er en realitet, så er der utroligt mange spørgsmål, som endnu ikke er afklaret, sukker driftsassistent John Pedersen, der til dagligt arbejder med kommunens kloaksager. Adskillelse Et af formålene med at udskille de kommunale forsyninger fra kommunen er, at man skal kunne adskille skattefinansierede ydelser og forbrugerbetalte ydelser. Til sidstnævnte kategori hører bl.a kloak og vand. En af de enheder, der i denne forbindelse skulle DANSK SPECIALTRANSPORT Forarbejdet - Forarbejdet har været utroligt stort, og vi har brugt oceaner af tid på mange forskellige opgaver. En af de helt store udfordringer har været at værdisætte alt, hvad vi har. Og det er virkelig alt, fra vandledninger, kloakker, værktøj, materiel, biler. Alt. I den forbindelse var vort omfattende arkiv virkelig vist sin fantastiske værdi, for vi har skullet gennemgå alle vore mange, mange kilometer lange ledningsnet for at værdisætte det, forklarer John Pedersen, som kalder opgaven for krævende men også spændende. Vel igennem alle undersøgelser er værdierne anslået til én milliard kroner. Frustrerende - Men samtidig har vi mange uafklarede spørgsmål, og det er frustrerende for medarbejdere og ledelse. Et af de helt Vi udfører alle typer transporter inkl. kranarbejde som f.eks. 27t/m t/m Entreprenørkørsel inkl. levering af sten, grus og muldjord, samt containerkørsel, kran og grab til haveaffald Flytning af alle typer entreprenørmaskiner m.v. Elementtransporter Alle typer specialtransporter Egen genbrugsplads for modtagelse af beton og tegl INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGAVE ER FOR STOR RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OG PRISER 19

20 Virksomhed med fødselsveer På materielgården låner man gerne grej og maskiner af hinanden. Det er slut nu. Driftsassistent hos Rudersdal Forsyning A/S, John Pedersen, ved materielgården, som han måske skal fl ytte fra. store spørgsmål er, om vi overhovedet kan blive her på materielgården på Rundforbivej i Nærum. I princippet må vi vel ikke, fordi vi lejer os ind hos Rudersdal Kommune, men der er overhovedet ingen tvivl om, at vi alle helst vil blive boende. For det første har langt de fleste medarbejderne købt hus eller lejet lejlighed indenfor en radius af bare en kilometer fra materielgården, for det andet er det umiddelbart svært at se, hvor vi ellers kan flytte hen. Der er ingen egnede lokaliteter i nærheden, påpeger John Pedersen. - Et andet afgørende spørgsmål, der også hænger sammen med, hvor vi i givet fald skal holde til, er, at vi i dag drager stor nytte af hinanden på materielgården. I spildevandsafdelingen benytter vi gerne nogle af Park & Vejs maskiner, hvis de er ledige, lige som de bruger noget af vores grej til opgaver. Nogle af vores folk tager også et nap med ved vinterbekæmpelsen, hvis der er brug for det, men ifølge den ny lov skal der jo være vandtætte skodder mellem kommune og virksomhed, og dermed vil en ganske praktisk ordning ophøre, selv om den er til fordel for alle parter. - Vi er også en del af kommunens edb-anlæg. Det kan vi heller ikke være efter den nye lov. Det betyder, at vi skal ud at investere i helt nyt edb-udstyr, lige som vi skal have vores eget lønsystem, så på kort sigt, er det godt nok svært at se den økonomiske besparelse ved loven, mener John Pedersen. Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner med maskinstyring HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret maskinstyring og høste en lang række fordele: Betydelige besparelser på maskintimer og brændstof Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat Færre fejl Ingen ventetid på landmåler, der skal lave afsætning Mere præcist og ensartet arbejde Udførelse af mere komplekse opgaver DU BESTEMMER Du kan vælge at leje maskinen med fører, som er uddannet til at køre med maskinstyring lade Pon Rental træne din egen maskinfører til at køre med udstyret eller leje maskinen uden fører, hvis du selv har erfaring i at køre med maskinstyring. Gravemaskiner Cat 323 og 311 Dozere Cat D6T og D5 Minilæsser Cat 279 Minigrader Cat 247B Tromler Cat 533 og 433 Gummihjulslæsser Cat 938 Mange flere Cat udlejningsmaskiner kan naturligvis udstyres med maskin styring efter behov. Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring. COPSØ A/S Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby Tlf

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bro glider over følsom natur

Bro glider over følsom natur April 2010 103. årgang Bro glider over følsom natur 2 Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd med ny baggrund 9 Lille fremgang i Randers 10 Livlig debat i Sønderborg 19 Havneprojekt til 1,3 mia. kr.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk December 2010 103. årgang 6 På besøg på Agromek Reportage side 7-10 Læs desuden inde i bladet: 3 Krisen kradser stadig 4 Specialister i fodboldbaner 14 Medlem fik ret i retten 16 Kursus om stress Fagorganisation

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere