Strategier modtages løbende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategier modtages løbende"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen af 2003 skal alle kommuner og amter offentliggøre en lokal Agenda 21-strategi. Strategien skal indeholde amtsrådets/kommunalbestyrelsens politiske målsætninger inden for fem indsatsområder: Mindskelse af miljøbelastningen, fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse, fremme af biologisk mangfoldighed, inddragelse af befolkningen og erhvervslivet og fremme af samspil mellem beslutningerne. Samtidigt med offentliggørelsen af lokal Agenda 21-strategien skal strategien sendes til miljøministeren. Miljøministeriet har indtil nu modtaget ca. 50 strategier. Heraf er 40 integreret i kommunens eller amtets planstrategi, og 10 er udarbejdet som selvstændige strategier. Forenkling af Destination 21! I slutningen af forrige år opnåede Møn og Odsherred kvalifikation som Destination 21. Bestyrelsen for Destination 21 har siden nøje analyseret og drøftet erfaringerne med Møn og Odsherred - og konkluderet, at de to destinationer hver især har anvendt over et halvt mandeår til koordinering, dokumentation, besvarelse af ansøgningsskema mm. - alene for at opnå kvalifikation. Det er for meget. en del af den dokumentation, som Destination 21 kræver mht. destinationens almene status mht. miljøtilstand, fysisk planlægning og miljøledelse, mm. ikke opleves som særlig turisme-rele- vant af destinationernes turistfolk og embedsmænd. Destination 21 har pådraget sig et image som en meget omfattende og tung mærkning at arbejde med. der derfor skal ske en forenkling af det nuværende koncept og tilhørende manual, der - uden at gå på kompromis med de meget respekterede overordnede sigte linjer - forenkler det lokale arbejde med at udvikle og dokumentere en bæredygtig turisme. Arbejdet med at forenkle konceptet forventes afsluttet med en kort høringsperiode i løbet af efteråret 2003, som blandt andet vil omfatte alle danske kommuner med væsentlige turismeinteresser. Landsplanafdelingen er overført til Skov- og Naturstyrelsen Landsplanafdelingen er fra og med den 9. september 2003 formelt en del af Skov- og Naturstyrelsen. Landsplanafdelingen flytter fysisk til Skov- og Naturstyrelsens lokaler på et senere tidspunkt. Indtil videre skal lokal Agenda 21-strategier fortsat sendes til eller Landsplanafdelingen, Højbro Plads 4, 1200 København K

2 Når energi og økonomi går op i en højere enhed En succeshistorie om energiledelse i Frederikssund Kommune Af projektleder Morten Steensig Bevidst satsning på energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger bærer frugt. Allerede sidste år, hvor energiledelsen var i sin opstartsfase, sparede Frederikssund Kommune kr ved hjælp af nye miljøtiltag en besparelse som har direkte konsekvenser for mængden af udledt CO 2 til atmosfæren. Det er det lokale Agenda 21 Center, som har det praktiske ansvar for energiledelsen, der skal sikre, at driften af kommunens bygninger sker så energieffektivt som muligt. Baggrunden for at indføre energiledelse er, at 40% af det samlede energiforbrug stammer fra etablering og drift af bygninger. Alene i Frederikssund Kommune bruges der årligt mill. kr. til energi og vand, så der er en stor miljømæssig og økonomisk gevinst ved at sætte fokus på dette område. energipuljen i 6-8 år. Herefter går de årlige besparelser tilbage til kommunekassen. Der sættes blandt andet fokus på de tekniske løsninger. Der foretages en grundig gennemgang af alle kommunens bygninger, så der skabes et overblik over energitilstanden og mulighederne for energibesparelser belyses. Når der på denne måde er etableret et overblik, gennemføres energibesparelser på bygningerne og de tekniske anlæg. Men også personalet og brugerne i de enkelte bygninger har stor mulighed for at påvirke forbruget i en positiv retning. Erfaringer viser, at der nemt kan spares 5 10% af forbruget ved almindelig opmærksomhed på f.eks. unødvendig brug af lys, varme, vand og ventilation samt ved simple sparetiltag. Hvis energiledelse for alvor skal blive en succes, er det vigtigt, at ledere, personale og energiansvarlige kontaktpersoner føler ejerskab og medleven for projektet. En del af Agenda 21 Centers indsats består derfor i at præsentere energiledelse på fællesledermøder, samt at besøge alle institutionerne for at gå i dialog med ledere og energiansvarlige. Herefter er det så ledelsen og den energiansvarlige, som ligger inde med den opgave det er, at motivere det øvrige personale og brugerne til at være opmærksomme på energiforbruget. Med et af verdens højeste drivhusgasudslip pr person er Danmark langt fra en bæredygtig udvikling. Hvis de ambitiøse mål i Kyoto protokollen skal nås, er det vigtigt, at alle tager ansvar for situationen. Med strategi 2003 har Frederikssund Kommune formuleret en Agenda-strategi, hvor der er sat fokus på den miljømæssige dimension af bæredygtighedsbegrebet. Energiledelsen kan derfor betragtes som et konkret svar på intentionen om at nedbringe miljøbelastningen. De danske kommuner er ansvarlige for en stor del af CO 2 udledningen. Etablering af energiledelse i de danske kommuner vil derfor være et vigtigt skridt i den rigtige retning. Kommunen har oprettet en energipulje, som tilføres kr årligt, og som bruges på at investere i energibesparende foranstaltninger. De besparelser, som er et resultat af investeringerne, går tilbage til energipuljen, hvor de så igen kan bruges til energibesparende foranstaltninger. På denne måde vokser energipuljen sig større og større for hvert år, og tilsvarende vil der for hvert år være flere penge til at investere i energibesparende foranstaltninger. Besparelserne tilfalder Agenda 21 Center stiller gerne sin viden og erfaring til rådighed til kommuner, som vil i gang med energiledelse Yderlige oplysninger om projektet kan fås hos projektleder Morten Steensig på tlf , mail: eller på Agenda 21 Centers hjemmeside:

3 Grøn guide kompetencer bringes i spil i arbejdet med lokal Agenda 21-strategier Grønne guider overlever Af Thomas Lyng Johannessen og Søren tholstrup Flere grønne guider end forventet overlever og fortsætter deres lokale miljøarbejde i resten af Arbejdet med kommunale Agenda 21-strategier er en af de opgaver, der er fokus på. Guiderne kan fortsætte arbejdet, selvom den Grønne Fond er nedlagt, og selvom alle guider ikke længere modtager statsligt løntilskud. Nye tal fra foråret 2003 viser, at 51 guider overlever i resten af Det er altså lykkedes en række grønne guider at finde alternative finansieringskilder til de statslige løntilskud. Antallet af grønne guider i 2004 er imidlertid fortsat uvist. - Det er positivt, at det er lykkedes en række grønne guider at finde alternativer til de statslige løntilskud. Især har en række kommuner taget ansvar, og de har prioriteret at betale for en grøn guide til at arbejde for bæredygtig udvikling i lokalområderne, siger netværkskoordinator Søren Tholstrup. Han tilføjer, at det er svært at sige, hvor meget miljø man får for de penge, der lokalt bruges til at finansiere en grøn guide, men i en række kommuner har man altså kunnet finde en fornuftig balance i regnestykkerne. grønne guider i Danmark. Den Grønne Fond har været den væsentligste finansielle garant for Grøn Guide Ordningen, men kommuner og andre lokale aktører har også givet deres økonomiske bidrag. Med nedlæggelsen af Den Grønne Fond, bortfalder de statslige løntilskud løbende frem mod starten af Kommunale Agenda 21-strategier som omdrejningspunkt Både tidligere og nuværende grønne guider har været involveret i arbejdet med at lave kommunale Agenda 21-strategier udover arbejdet med at omsætte begrebet Agenda 21 til konkret handling. I 2002 lavede de grønne guider et temanetværk, hvor de satte fokus på, hvordan en Agenda 21-strategi kommer til verden, hvad strategien skal indeholde og ikke mindst, hvordan grøn guide kompetencer kan bruges som brækjern i arbejdet. Efterfølgende har nogle grønne guider fået ansættelse som kommunale agendamedarbejdere, og fra denne nye platform har de bragt grøn guide kompetencerne i spil. I andre tilfælde er det de nuværende grønne guider, der har haft - og har - fingrene dybt nede i agenda-arbejdet. Årsmødet 2003 sætter fokus på grøn guide kompetencer Når de grønne guider i november 2003 holder deres sidste årsmøde i den form, som det hidtil har været kendt, vil der blive sat fokus på de kompetencer, som guiderne har opbygget gennem deres lokale miljøarbejde. Både den tidligere og den nuværende regerings miljøpolitik har stillet stadigt højere krav til de grønne guider, og grøn guide kompetencer er måske helt unikke. Grønne guider er tidligere blevet karakteriseret som frie spillere samt ekstra og fleksible ressourcer, men på årsmødet vil guiderne arbejde med at få kortlagt kompetencerne mere specifikt. De vil også prøve at finde nye veje, hvor de kan videreudvikle deres kompetencer, og de vil endvidere prøve at finde nye veje til at bruge kompetencerne. Årsmødet 2003 holdes den 7. og 8. november 2003 på Dalum Landbrugsskole, og temaet er Miljøetik og praktisk miljøpolitik i kunsten at formidle og udvikling af grøn guide kompetencer i nye sammenhænge. Hvis du vil vide mere, så ring til de grønne guiders netværkskoordinator Thomas Lyng Johannessen og Søren Tholstrup - på telefon Grøn Guide Ordningen var på sit højeste i 2000, hvor der var over 100

4 Kommunerne er godt på vej med Agenda 21-planerne Af miljøkonsulent Jesper Lund-Larsen, Specialarbejderforbundet i Danmark Inden året er omme, skal alle kommuner og amter have vedtaget en Agenda 21-plan, der skal sikre, at der er sammenhæng i de mange tiltag, der gøres for at forbedre miljøet: I Specialarbejderforbundets undersøgelse har det vist sig, at enten har de fleste kommunerne og amter vedtaget nogle planer, eller vil gøre det inden årets udgang. SiD har foretaget en rundspørge til alle landets kommuner og amter, og her har 208 kommuner og 9 amter svaret tilbage. Blandt kommunerne har 46 færdiggjort deres planer, 146 vil gøre det inden årets udgang, mens de sidste 16 ikke vil opfylde lovens krav, men først have færdiggjort planerne i Fra SiD side synes vi, at det er et meget flot resultat, og finder det positivt, at så mange kommuner er færdige eller vil være færdige med lokale miljøplaner inden årets udgang - som loven foreskriver. Blandt de 9 amter, der har svaret, er der 1, der er færdig, og de andre 8 vil blive det inden årets udgang. Det er jo også et flot resultat til trods for, at det selvfølgelig både for amter og kommuner burde være 100%, der levede op til lovens krav. Hvorfor har SiD en interesse i Agenda 21-planerne? SiD har gennem mange år arbejdet for, at der blev igangsat lokale miljø og arbejdsmiljøaktiviteter, hvor man inddrager borgerne, faglige- og grønne organisationer, virksomheder m.fl.. Derfor ser vi frem til, at Agenda 21 kan blive en god platform for inddragelse af disse interessenter. Desværre har vores undersøgelse vist, at med hensyn til inddragelse af den brede interessentgruppe er det ikke rigtigt lykkedes, idet de fleste kommuner har oplyst, at det er de sædvanlige organisationer, så som borgerforeninger, idrætsorganisationer, grønne organisationer og lignende, som de inddrager, mens virksomheder, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger ikke er inviteret med til aktiv deltagelse. Desuden er arbejdsmiljøet ikke et af de områder, der er særligt højt prioriteret. Dette kan skyldes, at kommunalbestyrelserne ikke har tænkt i disse baner, men måske kan vort lille spørgeskema medvirke til, at dette også bliver en del af Agenda 21-planerne. For hvis man tager affaldsområdet, så hjælper det jo ikke, at man får forbedret indsamlingsordningerne, hvis man bare flytter problemerne fra naturen hen til arbejdspladserne. Her er det meget vigtigt at inddrage skraldemændene til at kunne vejlede borgerne i korrekt affaldssortering. Derved hjælper vi både naturen og de mennesker, der skal flytte rundt på affaldet det vil sige vi forbedre arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladserne. Undersøgelsen i tal 208 ud af 275 kommuner har svaret: Har vedtaget en Agenda 21-plan 046 Vedtager en inden udgangen af Venter til Arbejdsmiljøproblematikken indgår i planerne 054 Har grønne guider amter ud af 12 har svaret: Har vedtaget en Agenda 21-plan 1 Vedtager en inden udgangen af Arbejdsmiljøproblematikken indgår i planerne 4 Har grønne guider 0 Grønne guider Vi har i vores undersøgelse spurgt, om kommunen har en grøn guide, og hertil svarer 51 kommuner, at de har en grøn guide eller lignende ordning, hvilket er positivt. Desværre har mange andre svaret, at de ikke længere har en sådan ordning, da der ikke var økonomi til at opretholde en sådan stilling. Dette skyldes jo, at tilskudsordningen til Grønne Guider er bortfaldet. Det kan efterfølgende medvirke til, at vores natur og miljø får det dårligere, og på længere sigt kommer til at koste meget mere, end tilskudsordningen har kostet. Hvad håber SiD der vil ske fremover? På baggrund af de svar vi har fået ind, vil vi arbejde for, at vores egne medlemmer og lokale fagforeninger bliver mere aktive på Agenda 21 området. Således kan vi medvirke til at forbedre miljøet og arbejdsmiljøet i kommunerne, og derved gøre de enkelte arbejdspladser og kommuner mere attraktive for borgerne. Desuden håber vi på, at regeringen kan se det fornuftige i at oprette en eller anden form for tilskudsordning til Grønne Guider, så vi derved igen kan få professionelle rådgiver i de enkelte kommuner. Jesper Lund-Larsen, Miljøkonsulent Specialarbejderforbundet i Danmark

5 Lokal Agenda 21 strategi, Frederiksborg Amt, proces og resultat Af Anne-Marie Møldrup, agenda 21 projektleder Frederiksborg Amt har netop vedtaget sin Lokal Agenda 21 strategi på amtsrådsmøde den 28. august Den bliver lagt på Internettet og udsendt på tryk i en forkortet version. Frederiksborg Amt havde, før 33 kom i planloven om Lokal Agenda 21 strategi, lavet en Lokal Agenda 21 for Frederiksborg Amt, som blev udsendt i starten af Processen var dengang et langstrakt forløb med så meget borgerinddragelse som muligt: Et debatoplæg udarbejdet i 1998 udsendes sammen med debatoplæg til Regionplan 2001 i starten af 1999 med borgermøder i denne sammenhæng. Borgermøde i efterår 1999 om et råforslag (inden politisk godkendelse) til en Lokal Agenda 21. Råforslaget rummer forslag til mål og handlingsplaner (med ansvarlige) ud over det specifikt lovbestemte på alle områder (miljø, social, sundhed, uddannelse osv.). Forslag til Lokal Agenda 21 til politisk behandling efterår 1999 og til offentlig høring (sammen med et debatoplæg til indikatorer) med to borgermøder forår Sammenskrivning og kommentering af alle indkomne bemærkninger. Endeligt forslag behandles i alle udvalg og amtsråd efterår Lokal Agenda 21 for Frederiksborg Amt udsendes i starten af Erfaringerne fra det forløb var, at der var stor interesse i starten, idet der kom omkring 70 mennesker til borgermødet om råforslaget. Men der kom kun få bemærkninger eller ændringsforslag. I høringsperioden for forslaget var interessen faldet meget. Der blev sendt en række bidrag, men ikke noget, der reelt ændrede så meget ved forslaget. Da der skulle laves en ny Agenda 21 strategi, med mål for de fem udpegede områder, valgte amtet: At der skulle laves en status for handlingsplanerne i den tidligere Lokal Agenda 21, og at den nye strategi skulle følge lovens bogstaver og helt erstatte den tidligere. Den brede, tværsektorielle tilgang blev fravalgt, og erstattet af lovens miljøorienterede tilgang. Det 5. punkt om helhedstankegangen opfattes som en opfordring til amtet om at lave mål for, hvordan vi kan blive bedre til at arbejde på tværs, mere end som opfordring til at beskrive mål for opgaver, der går på tværs. At strategien skulle beskrive det, som amtet gør i forvejen, dvs. miljøindsatsen i amtet som virksomhed samt det arbejde og de strategier, som i øvrigt kan omfattes af de 5 punkter. Den administrative ledelse besluttede, at der skulle ikke laves specielle administrative eller politiske debatter som en evt. indledning til arbejdet. At et forslag til strategi skulle sendes til intern høring blandt amtets forvaltninger og institutioner samt til de politiske partier bag amtsrådet (dette blev politisk godkendt). Den interne høring skulle bl.a. dække behovet for tilbagemeldinger på de konkrete miljømål i amtet som virksomhed, som var vedtaget politisk nogle år tidligere uden dialog med institutionerne. Tidsplanen blev: Udarbejdelse af forslag sommer 2002 Politisk godkendelse af et forslag efterår 2002 Intern høring forår 2003 Endeligt forslag til politisk behandling sommer De konkrete miljømål for amtet, som virksomhed, er siden udskilt fra selve strategiteksten, og bliver behandlet som en særskilt sag Nye mål til grønt regnskab, idet der kan være behov for at revidere disse mål, før selve strategien skal revideres. En Lokal Agenda 21 gruppe på tværs af forvaltningerne på amtsgården er kommet med bidrag fra hver forvaltning til strategiens fem punkter. Styregruppen for Agenda 21 arbejdet (vicedirektørgruppen på amtsgården) har godkendt tidsplaner og forslag undervejs. Da strategien ikke omfatter noget nyt i forhold til eksterne interessenter, idet den blot refererer til eksisterende strategier, som er blevet drøftet med eksterne interessenter, var der ikke nogen grund til at sende forslaget til ekstern høring også når man tager ressourcebehovet til en ekstern høring og den relativt lave interesse for Lokal Agenda 21 generelt i betragtning. Inddragelsen af borgere og virksomheder sker i de arbejdssammenhænge, hvor amtet har kontakt med borgere og virksomheder. Det er i disse situationer, at amtet

6 Redaktion: Begitta Blahaut, Amtsrådsforeningen, telefon Vibeke Jørgensen, Landsplanafdelingen, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet, tlf: Maj Green, Anette Munkholm og Kåre Svarre Jakobsen, KL, telefon Kontaktperson Anette Munkholm, Web-adresse: Udgivet af: Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen og KL. Lokal Agenda 21 er et amts eller en kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. En lokal Agenda 21 giver sig udtryk i opstilling af mål og strategier og udførelse af konkrete projekter, der nedsætter forureningsniveauet og mindsker ressourceforbruget. Det er centralt, at der arbejdes på tværs af sektorerne, og at der tages et lokalt udgangspunkt, hvor befolkning og virksomheder mv. inddrages i en helhedsorienteret, tværfaglig og langsigtet planlægning. Tænk globalt handel lokalt. arbejder på at blive bedre til inddragelsen. En erfaring fra arbejdet er, at medarbejdere og ledelse ikke opfatter deres arbejde som en del af noget Lokal Agenda 21, ej heller virker til at have lyst til at identificere sig med begrebet Agenda 21. Kun det interne miljøarbejde (miljøledelse, opfølgning på amtets egen Miljøpolitik), som drives af Agenda 21 funktionen (der består af undertegnede samt Trine Baarstrøm), opfattes som en naturlig del af Lokal Agenda 21. Lokal Agenda 21 strategien bliver sendt ud nu, og kommentarer til den i de kommende år er velkomne. Kommentarerne vil blive sendt videre til de relevante medarbejdere, og taget med til evalueringen af strategien, når den skal revideres. Kalender 23. september 2003 Miljøkontrollen afholder i samarbejde med EU kommissionen, Miljøstyrelsen, KL og Dogme 2000 samarbejdet konferencen Miljøledelse i kommuner ikke kun for miljøets skyld. På konferencen vil der blive sat fokus på, hvordan den Europæiske miljøledelsesstandard, EMAS, kan bruges på kommunalt niveau, herunder erfaringer fra kommuner og offentlige institutioner i Danmark, der er ved at indføre EMAS. Tilmelding kan ske ved henvendelse til Miljøkontrollen på tlf.: , Kirsten Groth Laursen eller tlf , Hans Christian Christiansen oktober 2003 Institut for systemisk ledelse, kommunikation og intervention ApS inviterer til konference om aktiv borgerinddragelse i kvarterløfts- og byudviklingsprojekter med de internationalt anerkendte byudviklingskonsulenter Bliss Browne fra Imagine Chicago2 og Peter Lang fra The KCC Foundation. Konferencen afholdes i Århus, og målgruppen er såvel personer, der til daglig er involverede i lokale udviklingsprojekter, som professionelle fagpersoner. Yderligere information hos Attractor, tlf eller november 2003 ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) afholder verdenskongres i Athen om lokale myndigheders implementering af bæredygtig udvikling. Yderligere oplysninger på følgende hjemmeside: november 2003 De Grønne Guider afholder årsmøde på Dalum Landbrugsskole. Temaet er Miljøetik og praktisk miljøpolitik i 2003 kunsten at formidle og udvikling af grøn guide kompetencer i nye sammenhænge. Yderligere information kan fås via de grønne guiders netværkskoordinator Thomas Lyng Johannessen og Søren Tholstrup på tlf.: