Strategier modtages løbende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategier modtages løbende"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen af 2003 skal alle kommuner og amter offentliggøre en lokal Agenda 21-strategi. Strategien skal indeholde amtsrådets/kommunalbestyrelsens politiske målsætninger inden for fem indsatsområder: Mindskelse af miljøbelastningen, fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse, fremme af biologisk mangfoldighed, inddragelse af befolkningen og erhvervslivet og fremme af samspil mellem beslutningerne. Samtidigt med offentliggørelsen af lokal Agenda 21-strategien skal strategien sendes til miljøministeren. Miljøministeriet har indtil nu modtaget ca. 50 strategier. Heraf er 40 integreret i kommunens eller amtets planstrategi, og 10 er udarbejdet som selvstændige strategier. Forenkling af Destination 21! I slutningen af forrige år opnåede Møn og Odsherred kvalifikation som Destination 21. Bestyrelsen for Destination 21 har siden nøje analyseret og drøftet erfaringerne med Møn og Odsherred - og konkluderet, at de to destinationer hver især har anvendt over et halvt mandeår til koordinering, dokumentation, besvarelse af ansøgningsskema mm. - alene for at opnå kvalifikation. Det er for meget. en del af den dokumentation, som Destination 21 kræver mht. destinationens almene status mht. miljøtilstand, fysisk planlægning og miljøledelse, mm. ikke opleves som særlig turisme-rele- vant af destinationernes turistfolk og embedsmænd. Destination 21 har pådraget sig et image som en meget omfattende og tung mærkning at arbejde med. der derfor skal ske en forenkling af det nuværende koncept og tilhørende manual, der - uden at gå på kompromis med de meget respekterede overordnede sigte linjer - forenkler det lokale arbejde med at udvikle og dokumentere en bæredygtig turisme. Arbejdet med at forenkle konceptet forventes afsluttet med en kort høringsperiode i løbet af efteråret 2003, som blandt andet vil omfatte alle danske kommuner med væsentlige turismeinteresser. Landsplanafdelingen er overført til Skov- og Naturstyrelsen Landsplanafdelingen er fra og med den 9. september 2003 formelt en del af Skov- og Naturstyrelsen. Landsplanafdelingen flytter fysisk til Skov- og Naturstyrelsens lokaler på et senere tidspunkt. Indtil videre skal lokal Agenda 21-strategier fortsat sendes til eller Landsplanafdelingen, Højbro Plads 4, 1200 København K

2 Når energi og økonomi går op i en højere enhed En succeshistorie om energiledelse i Frederikssund Kommune Af projektleder Morten Steensig Bevidst satsning på energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger bærer frugt. Allerede sidste år, hvor energiledelsen var i sin opstartsfase, sparede Frederikssund Kommune kr ved hjælp af nye miljøtiltag en besparelse som har direkte konsekvenser for mængden af udledt CO 2 til atmosfæren. Det er det lokale Agenda 21 Center, som har det praktiske ansvar for energiledelsen, der skal sikre, at driften af kommunens bygninger sker så energieffektivt som muligt. Baggrunden for at indføre energiledelse er, at 40% af det samlede energiforbrug stammer fra etablering og drift af bygninger. Alene i Frederikssund Kommune bruges der årligt mill. kr. til energi og vand, så der er en stor miljømæssig og økonomisk gevinst ved at sætte fokus på dette område. energipuljen i 6-8 år. Herefter går de årlige besparelser tilbage til kommunekassen. Der sættes blandt andet fokus på de tekniske løsninger. Der foretages en grundig gennemgang af alle kommunens bygninger, så der skabes et overblik over energitilstanden og mulighederne for energibesparelser belyses. Når der på denne måde er etableret et overblik, gennemføres energibesparelser på bygningerne og de tekniske anlæg. Men også personalet og brugerne i de enkelte bygninger har stor mulighed for at påvirke forbruget i en positiv retning. Erfaringer viser, at der nemt kan spares 5 10% af forbruget ved almindelig opmærksomhed på f.eks. unødvendig brug af lys, varme, vand og ventilation samt ved simple sparetiltag. Hvis energiledelse for alvor skal blive en succes, er det vigtigt, at ledere, personale og energiansvarlige kontaktpersoner føler ejerskab og medleven for projektet. En del af Agenda 21 Centers indsats består derfor i at præsentere energiledelse på fællesledermøder, samt at besøge alle institutionerne for at gå i dialog med ledere og energiansvarlige. Herefter er det så ledelsen og den energiansvarlige, som ligger inde med den opgave det er, at motivere det øvrige personale og brugerne til at være opmærksomme på energiforbruget. Med et af verdens højeste drivhusgasudslip pr person er Danmark langt fra en bæredygtig udvikling. Hvis de ambitiøse mål i Kyoto protokollen skal nås, er det vigtigt, at alle tager ansvar for situationen. Med strategi 2003 har Frederikssund Kommune formuleret en Agenda-strategi, hvor der er sat fokus på den miljømæssige dimension af bæredygtighedsbegrebet. Energiledelsen kan derfor betragtes som et konkret svar på intentionen om at nedbringe miljøbelastningen. De danske kommuner er ansvarlige for en stor del af CO 2 udledningen. Etablering af energiledelse i de danske kommuner vil derfor være et vigtigt skridt i den rigtige retning. Kommunen har oprettet en energipulje, som tilføres kr årligt, og som bruges på at investere i energibesparende foranstaltninger. De besparelser, som er et resultat af investeringerne, går tilbage til energipuljen, hvor de så igen kan bruges til energibesparende foranstaltninger. På denne måde vokser energipuljen sig større og større for hvert år, og tilsvarende vil der for hvert år være flere penge til at investere i energibesparende foranstaltninger. Besparelserne tilfalder Agenda 21 Center stiller gerne sin viden og erfaring til rådighed til kommuner, som vil i gang med energiledelse Yderlige oplysninger om projektet kan fås hos projektleder Morten Steensig på tlf , mail: eller på Agenda 21 Centers hjemmeside:

3 Grøn guide kompetencer bringes i spil i arbejdet med lokal Agenda 21-strategier Grønne guider overlever Af Thomas Lyng Johannessen og Søren tholstrup Flere grønne guider end forventet overlever og fortsætter deres lokale miljøarbejde i resten af Arbejdet med kommunale Agenda 21-strategier er en af de opgaver, der er fokus på. Guiderne kan fortsætte arbejdet, selvom den Grønne Fond er nedlagt, og selvom alle guider ikke længere modtager statsligt løntilskud. Nye tal fra foråret 2003 viser, at 51 guider overlever i resten af Det er altså lykkedes en række grønne guider at finde alternative finansieringskilder til de statslige løntilskud. Antallet af grønne guider i 2004 er imidlertid fortsat uvist. - Det er positivt, at det er lykkedes en række grønne guider at finde alternativer til de statslige løntilskud. Især har en række kommuner taget ansvar, og de har prioriteret at betale for en grøn guide til at arbejde for bæredygtig udvikling i lokalområderne, siger netværkskoordinator Søren Tholstrup. Han tilføjer, at det er svært at sige, hvor meget miljø man får for de penge, der lokalt bruges til at finansiere en grøn guide, men i en række kommuner har man altså kunnet finde en fornuftig balance i regnestykkerne. grønne guider i Danmark. Den Grønne Fond har været den væsentligste finansielle garant for Grøn Guide Ordningen, men kommuner og andre lokale aktører har også givet deres økonomiske bidrag. Med nedlæggelsen af Den Grønne Fond, bortfalder de statslige løntilskud løbende frem mod starten af Kommunale Agenda 21-strategier som omdrejningspunkt Både tidligere og nuværende grønne guider har været involveret i arbejdet med at lave kommunale Agenda 21-strategier udover arbejdet med at omsætte begrebet Agenda 21 til konkret handling. I 2002 lavede de grønne guider et temanetværk, hvor de satte fokus på, hvordan en Agenda 21-strategi kommer til verden, hvad strategien skal indeholde og ikke mindst, hvordan grøn guide kompetencer kan bruges som brækjern i arbejdet. Efterfølgende har nogle grønne guider fået ansættelse som kommunale agendamedarbejdere, og fra denne nye platform har de bragt grøn guide kompetencerne i spil. I andre tilfælde er det de nuværende grønne guider, der har haft - og har - fingrene dybt nede i agenda-arbejdet. Årsmødet 2003 sætter fokus på grøn guide kompetencer Når de grønne guider i november 2003 holder deres sidste årsmøde i den form, som det hidtil har været kendt, vil der blive sat fokus på de kompetencer, som guiderne har opbygget gennem deres lokale miljøarbejde. Både den tidligere og den nuværende regerings miljøpolitik har stillet stadigt højere krav til de grønne guider, og grøn guide kompetencer er måske helt unikke. Grønne guider er tidligere blevet karakteriseret som frie spillere samt ekstra og fleksible ressourcer, men på årsmødet vil guiderne arbejde med at få kortlagt kompetencerne mere specifikt. De vil også prøve at finde nye veje, hvor de kan videreudvikle deres kompetencer, og de vil endvidere prøve at finde nye veje til at bruge kompetencerne. Årsmødet 2003 holdes den 7. og 8. november 2003 på Dalum Landbrugsskole, og temaet er Miljøetik og praktisk miljøpolitik i kunsten at formidle og udvikling af grøn guide kompetencer i nye sammenhænge. Hvis du vil vide mere, så ring til de grønne guiders netværkskoordinator Thomas Lyng Johannessen og Søren Tholstrup - på telefon Grøn Guide Ordningen var på sit højeste i 2000, hvor der var over 100

4 Kommunerne er godt på vej med Agenda 21-planerne Af miljøkonsulent Jesper Lund-Larsen, Specialarbejderforbundet i Danmark Inden året er omme, skal alle kommuner og amter have vedtaget en Agenda 21-plan, der skal sikre, at der er sammenhæng i de mange tiltag, der gøres for at forbedre miljøet: I Specialarbejderforbundets undersøgelse har det vist sig, at enten har de fleste kommunerne og amter vedtaget nogle planer, eller vil gøre det inden årets udgang. SiD har foretaget en rundspørge til alle landets kommuner og amter, og her har 208 kommuner og 9 amter svaret tilbage. Blandt kommunerne har 46 færdiggjort deres planer, 146 vil gøre det inden årets udgang, mens de sidste 16 ikke vil opfylde lovens krav, men først have færdiggjort planerne i Fra SiD side synes vi, at det er et meget flot resultat, og finder det positivt, at så mange kommuner er færdige eller vil være færdige med lokale miljøplaner inden årets udgang - som loven foreskriver. Blandt de 9 amter, der har svaret, er der 1, der er færdig, og de andre 8 vil blive det inden årets udgang. Det er jo også et flot resultat til trods for, at det selvfølgelig både for amter og kommuner burde være 100%, der levede op til lovens krav. Hvorfor har SiD en interesse i Agenda 21-planerne? SiD har gennem mange år arbejdet for, at der blev igangsat lokale miljø og arbejdsmiljøaktiviteter, hvor man inddrager borgerne, faglige- og grønne organisationer, virksomheder m.fl.. Derfor ser vi frem til, at Agenda 21 kan blive en god platform for inddragelse af disse interessenter. Desværre har vores undersøgelse vist, at med hensyn til inddragelse af den brede interessentgruppe er det ikke rigtigt lykkedes, idet de fleste kommuner har oplyst, at det er de sædvanlige organisationer, så som borgerforeninger, idrætsorganisationer, grønne organisationer og lignende, som de inddrager, mens virksomheder, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger ikke er inviteret med til aktiv deltagelse. Desuden er arbejdsmiljøet ikke et af de områder, der er særligt højt prioriteret. Dette kan skyldes, at kommunalbestyrelserne ikke har tænkt i disse baner, men måske kan vort lille spørgeskema medvirke til, at dette også bliver en del af Agenda 21-planerne. For hvis man tager affaldsområdet, så hjælper det jo ikke, at man får forbedret indsamlingsordningerne, hvis man bare flytter problemerne fra naturen hen til arbejdspladserne. Her er det meget vigtigt at inddrage skraldemændene til at kunne vejlede borgerne i korrekt affaldssortering. Derved hjælper vi både naturen og de mennesker, der skal flytte rundt på affaldet det vil sige vi forbedre arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladserne. Undersøgelsen i tal 208 ud af 275 kommuner har svaret: Har vedtaget en Agenda 21-plan 046 Vedtager en inden udgangen af Venter til Arbejdsmiljøproblematikken indgår i planerne 054 Har grønne guider amter ud af 12 har svaret: Har vedtaget en Agenda 21-plan 1 Vedtager en inden udgangen af Arbejdsmiljøproblematikken indgår i planerne 4 Har grønne guider 0 Grønne guider Vi har i vores undersøgelse spurgt, om kommunen har en grøn guide, og hertil svarer 51 kommuner, at de har en grøn guide eller lignende ordning, hvilket er positivt. Desværre har mange andre svaret, at de ikke længere har en sådan ordning, da der ikke var økonomi til at opretholde en sådan stilling. Dette skyldes jo, at tilskudsordningen til Grønne Guider er bortfaldet. Det kan efterfølgende medvirke til, at vores natur og miljø får det dårligere, og på længere sigt kommer til at koste meget mere, end tilskudsordningen har kostet. Hvad håber SiD der vil ske fremover? På baggrund af de svar vi har fået ind, vil vi arbejde for, at vores egne medlemmer og lokale fagforeninger bliver mere aktive på Agenda 21 området. Således kan vi medvirke til at forbedre miljøet og arbejdsmiljøet i kommunerne, og derved gøre de enkelte arbejdspladser og kommuner mere attraktive for borgerne. Desuden håber vi på, at regeringen kan se det fornuftige i at oprette en eller anden form for tilskudsordning til Grønne Guider, så vi derved igen kan få professionelle rådgiver i de enkelte kommuner. Jesper Lund-Larsen, Miljøkonsulent Specialarbejderforbundet i Danmark

5 Lokal Agenda 21 strategi, Frederiksborg Amt, proces og resultat Af Anne-Marie Møldrup, agenda 21 projektleder Frederiksborg Amt har netop vedtaget sin Lokal Agenda 21 strategi på amtsrådsmøde den 28. august Den bliver lagt på Internettet og udsendt på tryk i en forkortet version. Frederiksborg Amt havde, før 33 kom i planloven om Lokal Agenda 21 strategi, lavet en Lokal Agenda 21 for Frederiksborg Amt, som blev udsendt i starten af Processen var dengang et langstrakt forløb med så meget borgerinddragelse som muligt: Et debatoplæg udarbejdet i 1998 udsendes sammen med debatoplæg til Regionplan 2001 i starten af 1999 med borgermøder i denne sammenhæng. Borgermøde i efterår 1999 om et råforslag (inden politisk godkendelse) til en Lokal Agenda 21. Råforslaget rummer forslag til mål og handlingsplaner (med ansvarlige) ud over det specifikt lovbestemte på alle områder (miljø, social, sundhed, uddannelse osv.). Forslag til Lokal Agenda 21 til politisk behandling efterår 1999 og til offentlig høring (sammen med et debatoplæg til indikatorer) med to borgermøder forår Sammenskrivning og kommentering af alle indkomne bemærkninger. Endeligt forslag behandles i alle udvalg og amtsråd efterår Lokal Agenda 21 for Frederiksborg Amt udsendes i starten af Erfaringerne fra det forløb var, at der var stor interesse i starten, idet der kom omkring 70 mennesker til borgermødet om råforslaget. Men der kom kun få bemærkninger eller ændringsforslag. I høringsperioden for forslaget var interessen faldet meget. Der blev sendt en række bidrag, men ikke noget, der reelt ændrede så meget ved forslaget. Da der skulle laves en ny Agenda 21 strategi, med mål for de fem udpegede områder, valgte amtet: At der skulle laves en status for handlingsplanerne i den tidligere Lokal Agenda 21, og at den nye strategi skulle følge lovens bogstaver og helt erstatte den tidligere. Den brede, tværsektorielle tilgang blev fravalgt, og erstattet af lovens miljøorienterede tilgang. Det 5. punkt om helhedstankegangen opfattes som en opfordring til amtet om at lave mål for, hvordan vi kan blive bedre til at arbejde på tværs, mere end som opfordring til at beskrive mål for opgaver, der går på tværs. At strategien skulle beskrive det, som amtet gør i forvejen, dvs. miljøindsatsen i amtet som virksomhed samt det arbejde og de strategier, som i øvrigt kan omfattes af de 5 punkter. Den administrative ledelse besluttede, at der skulle ikke laves specielle administrative eller politiske debatter som en evt. indledning til arbejdet. At et forslag til strategi skulle sendes til intern høring blandt amtets forvaltninger og institutioner samt til de politiske partier bag amtsrådet (dette blev politisk godkendt). Den interne høring skulle bl.a. dække behovet for tilbagemeldinger på de konkrete miljømål i amtet som virksomhed, som var vedtaget politisk nogle år tidligere uden dialog med institutionerne. Tidsplanen blev: Udarbejdelse af forslag sommer 2002 Politisk godkendelse af et forslag efterår 2002 Intern høring forår 2003 Endeligt forslag til politisk behandling sommer De konkrete miljømål for amtet, som virksomhed, er siden udskilt fra selve strategiteksten, og bliver behandlet som en særskilt sag Nye mål til grønt regnskab, idet der kan være behov for at revidere disse mål, før selve strategien skal revideres. En Lokal Agenda 21 gruppe på tværs af forvaltningerne på amtsgården er kommet med bidrag fra hver forvaltning til strategiens fem punkter. Styregruppen for Agenda 21 arbejdet (vicedirektørgruppen på amtsgården) har godkendt tidsplaner og forslag undervejs. Da strategien ikke omfatter noget nyt i forhold til eksterne interessenter, idet den blot refererer til eksisterende strategier, som er blevet drøftet med eksterne interessenter, var der ikke nogen grund til at sende forslaget til ekstern høring også når man tager ressourcebehovet til en ekstern høring og den relativt lave interesse for Lokal Agenda 21 generelt i betragtning. Inddragelsen af borgere og virksomheder sker i de arbejdssammenhænge, hvor amtet har kontakt med borgere og virksomheder. Det er i disse situationer, at amtet

6 Redaktion: Begitta Blahaut, Amtsrådsforeningen, telefon Vibeke Jørgensen, Landsplanafdelingen, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet, tlf: Maj Green, Anette Munkholm og Kåre Svarre Jakobsen, KL, telefon Kontaktperson Anette Munkholm, Web-adresse: Udgivet af: Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen og KL. Lokal Agenda 21 er et amts eller en kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. En lokal Agenda 21 giver sig udtryk i opstilling af mål og strategier og udførelse af konkrete projekter, der nedsætter forureningsniveauet og mindsker ressourceforbruget. Det er centralt, at der arbejdes på tværs af sektorerne, og at der tages et lokalt udgangspunkt, hvor befolkning og virksomheder mv. inddrages i en helhedsorienteret, tværfaglig og langsigtet planlægning. Tænk globalt handel lokalt. arbejder på at blive bedre til inddragelsen. En erfaring fra arbejdet er, at medarbejdere og ledelse ikke opfatter deres arbejde som en del af noget Lokal Agenda 21, ej heller virker til at have lyst til at identificere sig med begrebet Agenda 21. Kun det interne miljøarbejde (miljøledelse, opfølgning på amtets egen Miljøpolitik), som drives af Agenda 21 funktionen (der består af undertegnede samt Trine Baarstrøm), opfattes som en naturlig del af Lokal Agenda 21. Lokal Agenda 21 strategien bliver sendt ud nu, og kommentarer til den i de kommende år er velkomne. Kommentarerne vil blive sendt videre til de relevante medarbejdere, og taget med til evalueringen af strategien, når den skal revideres. Kalender 23. september 2003 Miljøkontrollen afholder i samarbejde med EU kommissionen, Miljøstyrelsen, KL og Dogme 2000 samarbejdet konferencen Miljøledelse i kommuner ikke kun for miljøets skyld. På konferencen vil der blive sat fokus på, hvordan den Europæiske miljøledelsesstandard, EMAS, kan bruges på kommunalt niveau, herunder erfaringer fra kommuner og offentlige institutioner i Danmark, der er ved at indføre EMAS. Tilmelding kan ske ved henvendelse til Miljøkontrollen på tlf.: , Kirsten Groth Laursen eller tlf , Hans Christian Christiansen oktober 2003 Institut for systemisk ledelse, kommunikation og intervention ApS inviterer til konference om aktiv borgerinddragelse i kvarterløfts- og byudviklingsprojekter med de internationalt anerkendte byudviklingskonsulenter Bliss Browne fra Imagine Chicago2 og Peter Lang fra The KCC Foundation. Konferencen afholdes i Århus, og målgruppen er såvel personer, der til daglig er involverede i lokale udviklingsprojekter, som professionelle fagpersoner. Yderligere information hos Attractor, tlf eller november 2003 ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) afholder verdenskongres i Athen om lokale myndigheders implementering af bæredygtig udvikling. Yderligere oplysninger på følgende hjemmeside: november 2003 De Grønne Guider afholder årsmøde på Dalum Landbrugsskole. Temaet er Miljøetik og praktisk miljøpolitik i 2003 kunsten at formidle og udvikling af grøn guide kompetencer i nye sammenhænge. Yderligere information kan fås via de grønne guiders netværkskoordinator Thomas Lyng Johannessen og Søren Tholstrup på tlf.:

Miljøvurdering af planer og programmer på vej!

Miljøvurdering af planer og programmer på vej! Nyhedsbrev nr. 40 December 2003 Miljøvurdering af planer og programmer på vej! EU vedtog i 2001 et direktiv om vurdering af planers og programmers indvirkning på miljøet. Direktivet stiller krav om, at

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Strategi og kommuneplanlægning

Strategi og kommuneplanlægning LANDSPLANAFDELINGEN Strategi og kommuneplanlægning en vejledning VISION MÅL INDSATS Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 REVIDERET SEPTEMBER 2014 Miljøhandlingsplanen for Vridsløselille Andelsboligforening indeholder projektbeskrivelser for de tiltag, som bestyrelsen i VA ønsker gennemført for

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 6 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere