Strategier modtages løbende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategier modtages løbende"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen af 2003 skal alle kommuner og amter offentliggøre en lokal Agenda 21-strategi. Strategien skal indeholde amtsrådets/kommunalbestyrelsens politiske målsætninger inden for fem indsatsområder: Mindskelse af miljøbelastningen, fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse, fremme af biologisk mangfoldighed, inddragelse af befolkningen og erhvervslivet og fremme af samspil mellem beslutningerne. Samtidigt med offentliggørelsen af lokal Agenda 21-strategien skal strategien sendes til miljøministeren. Miljøministeriet har indtil nu modtaget ca. 50 strategier. Heraf er 40 integreret i kommunens eller amtets planstrategi, og 10 er udarbejdet som selvstændige strategier. Forenkling af Destination 21! I slutningen af forrige år opnåede Møn og Odsherred kvalifikation som Destination 21. Bestyrelsen for Destination 21 har siden nøje analyseret og drøftet erfaringerne med Møn og Odsherred - og konkluderet, at de to destinationer hver især har anvendt over et halvt mandeår til koordinering, dokumentation, besvarelse af ansøgningsskema mm. - alene for at opnå kvalifikation. Det er for meget. en del af den dokumentation, som Destination 21 kræver mht. destinationens almene status mht. miljøtilstand, fysisk planlægning og miljøledelse, mm. ikke opleves som særlig turisme-rele- vant af destinationernes turistfolk og embedsmænd. Destination 21 har pådraget sig et image som en meget omfattende og tung mærkning at arbejde med. der derfor skal ske en forenkling af det nuværende koncept og tilhørende manual, der - uden at gå på kompromis med de meget respekterede overordnede sigte linjer - forenkler det lokale arbejde med at udvikle og dokumentere en bæredygtig turisme. Arbejdet med at forenkle konceptet forventes afsluttet med en kort høringsperiode i løbet af efteråret 2003, som blandt andet vil omfatte alle danske kommuner med væsentlige turismeinteresser. Landsplanafdelingen er overført til Skov- og Naturstyrelsen Landsplanafdelingen er fra og med den 9. september 2003 formelt en del af Skov- og Naturstyrelsen. Landsplanafdelingen flytter fysisk til Skov- og Naturstyrelsens lokaler på et senere tidspunkt. Indtil videre skal lokal Agenda 21-strategier fortsat sendes til eller Landsplanafdelingen, Højbro Plads 4, 1200 København K

2 Når energi og økonomi går op i en højere enhed En succeshistorie om energiledelse i Frederikssund Kommune Af projektleder Morten Steensig Bevidst satsning på energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger bærer frugt. Allerede sidste år, hvor energiledelsen var i sin opstartsfase, sparede Frederikssund Kommune kr ved hjælp af nye miljøtiltag en besparelse som har direkte konsekvenser for mængden af udledt CO 2 til atmosfæren. Det er det lokale Agenda 21 Center, som har det praktiske ansvar for energiledelsen, der skal sikre, at driften af kommunens bygninger sker så energieffektivt som muligt. Baggrunden for at indføre energiledelse er, at 40% af det samlede energiforbrug stammer fra etablering og drift af bygninger. Alene i Frederikssund Kommune bruges der årligt mill. kr. til energi og vand, så der er en stor miljømæssig og økonomisk gevinst ved at sætte fokus på dette område. energipuljen i 6-8 år. Herefter går de årlige besparelser tilbage til kommunekassen. Der sættes blandt andet fokus på de tekniske løsninger. Der foretages en grundig gennemgang af alle kommunens bygninger, så der skabes et overblik over energitilstanden og mulighederne for energibesparelser belyses. Når der på denne måde er etableret et overblik, gennemføres energibesparelser på bygningerne og de tekniske anlæg. Men også personalet og brugerne i de enkelte bygninger har stor mulighed for at påvirke forbruget i en positiv retning. Erfaringer viser, at der nemt kan spares 5 10% af forbruget ved almindelig opmærksomhed på f.eks. unødvendig brug af lys, varme, vand og ventilation samt ved simple sparetiltag. Hvis energiledelse for alvor skal blive en succes, er det vigtigt, at ledere, personale og energiansvarlige kontaktpersoner føler ejerskab og medleven for projektet. En del af Agenda 21 Centers indsats består derfor i at præsentere energiledelse på fællesledermøder, samt at besøge alle institutionerne for at gå i dialog med ledere og energiansvarlige. Herefter er det så ledelsen og den energiansvarlige, som ligger inde med den opgave det er, at motivere det øvrige personale og brugerne til at være opmærksomme på energiforbruget. Med et af verdens højeste drivhusgasudslip pr person er Danmark langt fra en bæredygtig udvikling. Hvis de ambitiøse mål i Kyoto protokollen skal nås, er det vigtigt, at alle tager ansvar for situationen. Med strategi 2003 har Frederikssund Kommune formuleret en Agenda-strategi, hvor der er sat fokus på den miljømæssige dimension af bæredygtighedsbegrebet. Energiledelsen kan derfor betragtes som et konkret svar på intentionen om at nedbringe miljøbelastningen. De danske kommuner er ansvarlige for en stor del af CO 2 udledningen. Etablering af energiledelse i de danske kommuner vil derfor være et vigtigt skridt i den rigtige retning. Kommunen har oprettet en energipulje, som tilføres kr årligt, og som bruges på at investere i energibesparende foranstaltninger. De besparelser, som er et resultat af investeringerne, går tilbage til energipuljen, hvor de så igen kan bruges til energibesparende foranstaltninger. På denne måde vokser energipuljen sig større og større for hvert år, og tilsvarende vil der for hvert år være flere penge til at investere i energibesparende foranstaltninger. Besparelserne tilfalder Agenda 21 Center stiller gerne sin viden og erfaring til rådighed til kommuner, som vil i gang med energiledelse Yderlige oplysninger om projektet kan fås hos projektleder Morten Steensig på tlf , mail: eller på Agenda 21 Centers hjemmeside:

3 Grøn guide kompetencer bringes i spil i arbejdet med lokal Agenda 21-strategier Grønne guider overlever Af Thomas Lyng Johannessen og Søren tholstrup Flere grønne guider end forventet overlever og fortsætter deres lokale miljøarbejde i resten af Arbejdet med kommunale Agenda 21-strategier er en af de opgaver, der er fokus på. Guiderne kan fortsætte arbejdet, selvom den Grønne Fond er nedlagt, og selvom alle guider ikke længere modtager statsligt løntilskud. Nye tal fra foråret 2003 viser, at 51 guider overlever i resten af Det er altså lykkedes en række grønne guider at finde alternative finansieringskilder til de statslige løntilskud. Antallet af grønne guider i 2004 er imidlertid fortsat uvist. - Det er positivt, at det er lykkedes en række grønne guider at finde alternativer til de statslige løntilskud. Især har en række kommuner taget ansvar, og de har prioriteret at betale for en grøn guide til at arbejde for bæredygtig udvikling i lokalområderne, siger netværkskoordinator Søren Tholstrup. Han tilføjer, at det er svært at sige, hvor meget miljø man får for de penge, der lokalt bruges til at finansiere en grøn guide, men i en række kommuner har man altså kunnet finde en fornuftig balance i regnestykkerne. grønne guider i Danmark. Den Grønne Fond har været den væsentligste finansielle garant for Grøn Guide Ordningen, men kommuner og andre lokale aktører har også givet deres økonomiske bidrag. Med nedlæggelsen af Den Grønne Fond, bortfalder de statslige løntilskud løbende frem mod starten af Kommunale Agenda 21-strategier som omdrejningspunkt Både tidligere og nuværende grønne guider har været involveret i arbejdet med at lave kommunale Agenda 21-strategier udover arbejdet med at omsætte begrebet Agenda 21 til konkret handling. I 2002 lavede de grønne guider et temanetværk, hvor de satte fokus på, hvordan en Agenda 21-strategi kommer til verden, hvad strategien skal indeholde og ikke mindst, hvordan grøn guide kompetencer kan bruges som brækjern i arbejdet. Efterfølgende har nogle grønne guider fået ansættelse som kommunale agendamedarbejdere, og fra denne nye platform har de bragt grøn guide kompetencerne i spil. I andre tilfælde er det de nuværende grønne guider, der har haft - og har - fingrene dybt nede i agenda-arbejdet. Årsmødet 2003 sætter fokus på grøn guide kompetencer Når de grønne guider i november 2003 holder deres sidste årsmøde i den form, som det hidtil har været kendt, vil der blive sat fokus på de kompetencer, som guiderne har opbygget gennem deres lokale miljøarbejde. Både den tidligere og den nuværende regerings miljøpolitik har stillet stadigt højere krav til de grønne guider, og grøn guide kompetencer er måske helt unikke. Grønne guider er tidligere blevet karakteriseret som frie spillere samt ekstra og fleksible ressourcer, men på årsmødet vil guiderne arbejde med at få kortlagt kompetencerne mere specifikt. De vil også prøve at finde nye veje, hvor de kan videreudvikle deres kompetencer, og de vil endvidere prøve at finde nye veje til at bruge kompetencerne. Årsmødet 2003 holdes den 7. og 8. november 2003 på Dalum Landbrugsskole, og temaet er Miljøetik og praktisk miljøpolitik i kunsten at formidle og udvikling af grøn guide kompetencer i nye sammenhænge. Hvis du vil vide mere, så ring til de grønne guiders netværkskoordinator Thomas Lyng Johannessen og Søren Tholstrup - på telefon Grøn Guide Ordningen var på sit højeste i 2000, hvor der var over 100

4 Kommunerne er godt på vej med Agenda 21-planerne Af miljøkonsulent Jesper Lund-Larsen, Specialarbejderforbundet i Danmark Inden året er omme, skal alle kommuner og amter have vedtaget en Agenda 21-plan, der skal sikre, at der er sammenhæng i de mange tiltag, der gøres for at forbedre miljøet: I Specialarbejderforbundets undersøgelse har det vist sig, at enten har de fleste kommunerne og amter vedtaget nogle planer, eller vil gøre det inden årets udgang. SiD har foretaget en rundspørge til alle landets kommuner og amter, og her har 208 kommuner og 9 amter svaret tilbage. Blandt kommunerne har 46 færdiggjort deres planer, 146 vil gøre det inden årets udgang, mens de sidste 16 ikke vil opfylde lovens krav, men først have færdiggjort planerne i Fra SiD side synes vi, at det er et meget flot resultat, og finder det positivt, at så mange kommuner er færdige eller vil være færdige med lokale miljøplaner inden årets udgang - som loven foreskriver. Blandt de 9 amter, der har svaret, er der 1, der er færdig, og de andre 8 vil blive det inden årets udgang. Det er jo også et flot resultat til trods for, at det selvfølgelig både for amter og kommuner burde være 100%, der levede op til lovens krav. Hvorfor har SiD en interesse i Agenda 21-planerne? SiD har gennem mange år arbejdet for, at der blev igangsat lokale miljø og arbejdsmiljøaktiviteter, hvor man inddrager borgerne, faglige- og grønne organisationer, virksomheder m.fl.. Derfor ser vi frem til, at Agenda 21 kan blive en god platform for inddragelse af disse interessenter. Desværre har vores undersøgelse vist, at med hensyn til inddragelse af den brede interessentgruppe er det ikke rigtigt lykkedes, idet de fleste kommuner har oplyst, at det er de sædvanlige organisationer, så som borgerforeninger, idrætsorganisationer, grønne organisationer og lignende, som de inddrager, mens virksomheder, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger ikke er inviteret med til aktiv deltagelse. Desuden er arbejdsmiljøet ikke et af de områder, der er særligt højt prioriteret. Dette kan skyldes, at kommunalbestyrelserne ikke har tænkt i disse baner, men måske kan vort lille spørgeskema medvirke til, at dette også bliver en del af Agenda 21-planerne. For hvis man tager affaldsområdet, så hjælper det jo ikke, at man får forbedret indsamlingsordningerne, hvis man bare flytter problemerne fra naturen hen til arbejdspladserne. Her er det meget vigtigt at inddrage skraldemændene til at kunne vejlede borgerne i korrekt affaldssortering. Derved hjælper vi både naturen og de mennesker, der skal flytte rundt på affaldet det vil sige vi forbedre arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladserne. Undersøgelsen i tal 208 ud af 275 kommuner har svaret: Har vedtaget en Agenda 21-plan 046 Vedtager en inden udgangen af Venter til Arbejdsmiljøproblematikken indgår i planerne 054 Har grønne guider amter ud af 12 har svaret: Har vedtaget en Agenda 21-plan 1 Vedtager en inden udgangen af Arbejdsmiljøproblematikken indgår i planerne 4 Har grønne guider 0 Grønne guider Vi har i vores undersøgelse spurgt, om kommunen har en grøn guide, og hertil svarer 51 kommuner, at de har en grøn guide eller lignende ordning, hvilket er positivt. Desværre har mange andre svaret, at de ikke længere har en sådan ordning, da der ikke var økonomi til at opretholde en sådan stilling. Dette skyldes jo, at tilskudsordningen til Grønne Guider er bortfaldet. Det kan efterfølgende medvirke til, at vores natur og miljø får det dårligere, og på længere sigt kommer til at koste meget mere, end tilskudsordningen har kostet. Hvad håber SiD der vil ske fremover? På baggrund af de svar vi har fået ind, vil vi arbejde for, at vores egne medlemmer og lokale fagforeninger bliver mere aktive på Agenda 21 området. Således kan vi medvirke til at forbedre miljøet og arbejdsmiljøet i kommunerne, og derved gøre de enkelte arbejdspladser og kommuner mere attraktive for borgerne. Desuden håber vi på, at regeringen kan se det fornuftige i at oprette en eller anden form for tilskudsordning til Grønne Guider, så vi derved igen kan få professionelle rådgiver i de enkelte kommuner. Jesper Lund-Larsen, Miljøkonsulent Specialarbejderforbundet i Danmark

5 Lokal Agenda 21 strategi, Frederiksborg Amt, proces og resultat Af Anne-Marie Møldrup, agenda 21 projektleder Frederiksborg Amt har netop vedtaget sin Lokal Agenda 21 strategi på amtsrådsmøde den 28. august Den bliver lagt på Internettet og udsendt på tryk i en forkortet version. Frederiksborg Amt havde, før 33 kom i planloven om Lokal Agenda 21 strategi, lavet en Lokal Agenda 21 for Frederiksborg Amt, som blev udsendt i starten af Processen var dengang et langstrakt forløb med så meget borgerinddragelse som muligt: Et debatoplæg udarbejdet i 1998 udsendes sammen med debatoplæg til Regionplan 2001 i starten af 1999 med borgermøder i denne sammenhæng. Borgermøde i efterår 1999 om et råforslag (inden politisk godkendelse) til en Lokal Agenda 21. Råforslaget rummer forslag til mål og handlingsplaner (med ansvarlige) ud over det specifikt lovbestemte på alle områder (miljø, social, sundhed, uddannelse osv.). Forslag til Lokal Agenda 21 til politisk behandling efterår 1999 og til offentlig høring (sammen med et debatoplæg til indikatorer) med to borgermøder forår Sammenskrivning og kommentering af alle indkomne bemærkninger. Endeligt forslag behandles i alle udvalg og amtsråd efterår Lokal Agenda 21 for Frederiksborg Amt udsendes i starten af Erfaringerne fra det forløb var, at der var stor interesse i starten, idet der kom omkring 70 mennesker til borgermødet om råforslaget. Men der kom kun få bemærkninger eller ændringsforslag. I høringsperioden for forslaget var interessen faldet meget. Der blev sendt en række bidrag, men ikke noget, der reelt ændrede så meget ved forslaget. Da der skulle laves en ny Agenda 21 strategi, med mål for de fem udpegede områder, valgte amtet: At der skulle laves en status for handlingsplanerne i den tidligere Lokal Agenda 21, og at den nye strategi skulle følge lovens bogstaver og helt erstatte den tidligere. Den brede, tværsektorielle tilgang blev fravalgt, og erstattet af lovens miljøorienterede tilgang. Det 5. punkt om helhedstankegangen opfattes som en opfordring til amtet om at lave mål for, hvordan vi kan blive bedre til at arbejde på tværs, mere end som opfordring til at beskrive mål for opgaver, der går på tværs. At strategien skulle beskrive det, som amtet gør i forvejen, dvs. miljøindsatsen i amtet som virksomhed samt det arbejde og de strategier, som i øvrigt kan omfattes af de 5 punkter. Den administrative ledelse besluttede, at der skulle ikke laves specielle administrative eller politiske debatter som en evt. indledning til arbejdet. At et forslag til strategi skulle sendes til intern høring blandt amtets forvaltninger og institutioner samt til de politiske partier bag amtsrådet (dette blev politisk godkendt). Den interne høring skulle bl.a. dække behovet for tilbagemeldinger på de konkrete miljømål i amtet som virksomhed, som var vedtaget politisk nogle år tidligere uden dialog med institutionerne. Tidsplanen blev: Udarbejdelse af forslag sommer 2002 Politisk godkendelse af et forslag efterår 2002 Intern høring forår 2003 Endeligt forslag til politisk behandling sommer De konkrete miljømål for amtet, som virksomhed, er siden udskilt fra selve strategiteksten, og bliver behandlet som en særskilt sag Nye mål til grønt regnskab, idet der kan være behov for at revidere disse mål, før selve strategien skal revideres. En Lokal Agenda 21 gruppe på tværs af forvaltningerne på amtsgården er kommet med bidrag fra hver forvaltning til strategiens fem punkter. Styregruppen for Agenda 21 arbejdet (vicedirektørgruppen på amtsgården) har godkendt tidsplaner og forslag undervejs. Da strategien ikke omfatter noget nyt i forhold til eksterne interessenter, idet den blot refererer til eksisterende strategier, som er blevet drøftet med eksterne interessenter, var der ikke nogen grund til at sende forslaget til ekstern høring også når man tager ressourcebehovet til en ekstern høring og den relativt lave interesse for Lokal Agenda 21 generelt i betragtning. Inddragelsen af borgere og virksomheder sker i de arbejdssammenhænge, hvor amtet har kontakt med borgere og virksomheder. Det er i disse situationer, at amtet

6 Redaktion: Begitta Blahaut, Amtsrådsforeningen, telefon Vibeke Jørgensen, Landsplanafdelingen, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet, tlf: Maj Green, Anette Munkholm og Kåre Svarre Jakobsen, KL, telefon Kontaktperson Anette Munkholm, Web-adresse: Udgivet af: Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen og KL. Lokal Agenda 21 er et amts eller en kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. En lokal Agenda 21 giver sig udtryk i opstilling af mål og strategier og udførelse af konkrete projekter, der nedsætter forureningsniveauet og mindsker ressourceforbruget. Det er centralt, at der arbejdes på tværs af sektorerne, og at der tages et lokalt udgangspunkt, hvor befolkning og virksomheder mv. inddrages i en helhedsorienteret, tværfaglig og langsigtet planlægning. Tænk globalt handel lokalt. arbejder på at blive bedre til inddragelsen. En erfaring fra arbejdet er, at medarbejdere og ledelse ikke opfatter deres arbejde som en del af noget Lokal Agenda 21, ej heller virker til at have lyst til at identificere sig med begrebet Agenda 21. Kun det interne miljøarbejde (miljøledelse, opfølgning på amtets egen Miljøpolitik), som drives af Agenda 21 funktionen (der består af undertegnede samt Trine Baarstrøm), opfattes som en naturlig del af Lokal Agenda 21. Lokal Agenda 21 strategien bliver sendt ud nu, og kommentarer til den i de kommende år er velkomne. Kommentarerne vil blive sendt videre til de relevante medarbejdere, og taget med til evalueringen af strategien, når den skal revideres. Kalender 23. september 2003 Miljøkontrollen afholder i samarbejde med EU kommissionen, Miljøstyrelsen, KL og Dogme 2000 samarbejdet konferencen Miljøledelse i kommuner ikke kun for miljøets skyld. På konferencen vil der blive sat fokus på, hvordan den Europæiske miljøledelsesstandard, EMAS, kan bruges på kommunalt niveau, herunder erfaringer fra kommuner og offentlige institutioner i Danmark, der er ved at indføre EMAS. Tilmelding kan ske ved henvendelse til Miljøkontrollen på tlf.: , Kirsten Groth Laursen eller tlf , Hans Christian Christiansen oktober 2003 Institut for systemisk ledelse, kommunikation og intervention ApS inviterer til konference om aktiv borgerinddragelse i kvarterløfts- og byudviklingsprojekter med de internationalt anerkendte byudviklingskonsulenter Bliss Browne fra Imagine Chicago2 og Peter Lang fra The KCC Foundation. Konferencen afholdes i Århus, og målgruppen er såvel personer, der til daglig er involverede i lokale udviklingsprojekter, som professionelle fagpersoner. Yderligere information hos Attractor, tlf eller november 2003 ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) afholder verdenskongres i Athen om lokale myndigheders implementering af bæredygtig udvikling. Yderligere oplysninger på følgende hjemmeside: november 2003 De Grønne Guider afholder årsmøde på Dalum Landbrugsskole. Temaet er Miljøetik og praktisk miljøpolitik i 2003 kunsten at formidle og udvikling af grøn guide kompetencer i nye sammenhænge. Yderligere information kan fås via de grønne guiders netværkskoordinator Thomas Lyng Johannessen og Søren Tholstrup på tlf.:

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Lokalt fokus på aktuelle udfordringer

Lokalt fokus på aktuelle udfordringer Nyhedsbrev nr. 46 Januar 2006 Lokalt fokus på aktuelle udfordringer I sidste nummer af nyhedsbrevet opfordrede redaktionen til, at kommuner og amter gav en status for, hvordan der arbejdes med lokal Agenda

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

Miljøministeren giver redegørelse om lokal Agenda 21

Miljøministeren giver redegørelse om lokal Agenda 21 Nyhedsbrev nr. 44 Juni 2005 Miljøministeren giver redegørelse om lokal Agenda 21 Miljøministeren har fremsendt en redegørelse om lokal Agenda 21 sammen med formændene for KL og Amtsrådsforeningen til Folketinget.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer på vej!

Miljøvurdering af planer og programmer på vej! Nyhedsbrev nr. 40 December 2003 Miljøvurdering af planer og programmer på vej! EU vedtog i 2001 et direktiv om vurdering af planers og programmers indvirkning på miljøet. Direktivet stiller krav om, at

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Undersøgelse af det lokale Agenda 21-arbejde. Dansk status 2004

Undersøgelse af det lokale Agenda 21-arbejde. Dansk status 2004 Undersøgelse af det lokale Agenda 21-arbejde Dansk status 2004 November 2004 CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) Udarbejdet af CASA for Miljøministeriet, Skovog Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Hvidbog med indkomne bemærkninger til Lokal Agenda 21-strategi

Hvidbog med indkomne bemærkninger til Lokal Agenda 21-strategi Opsamling på indsigelser og ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med indkomne bemærkninger til Lokal Agenda 21-strategi Center for Udvikling har, i samarbejde med Center for Teknik & Miljø, udarbejdet

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE

PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE 1 INDHOLD Kære virksomhed 3 Rette kontakt og svar inden 24 timer 4 Tovholder med overblik inden 5 dage 5 Taskforce 6 Fast kontaktperson 7 Helhedsorienteret

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Indledning I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der skal handles på klimaområdet. Handling kan primært ske ved CO 2 reduktion og tilpasning

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 6 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Hvem er jeg? Uddannet Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda 21

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

REGN & BYER Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen Sekretariatsleder, Søren Møller Christensen

REGN & BYER Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen Sekretariatsleder, Søren Møller Christensen Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen Sekretariatsleder, Søren Møller Christensen HVORFOR? VANDPLUS - fælles kampagne 2013-2015 Er klimatilpasning med merværdi

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen Miljøhandlingsplan et skridt ad gangen Miljøchef Claus Nickelsen Århus Kommune Indhold 1. Miljøhandlingsplan 2000 2003 2. Århus Kommunes Lokale Agenda 21 strategi 3. Små skridt til miljøledelse 4. Nyt

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference Den nationale ramme for bæredygtig udvikling Green Cities efterårskonference Claus Torp Vicedirktør,Miljøstyrelsen Tænk globalt handl lokalt Bæredygtig udvikling handler fortsat om at tænke globalt og

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere