DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014"

Transkript

1 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskstparterne sammen for at drøfte situationen. Medmindre andet da aftales, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyeise udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. Protokollat vikarer 2. Protokollat forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov 3. Protokollat forældreorlov til forældre af samme køn 4. Protokollat forældreorlov 5. Protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse 6. Protokollat Det gode lærlingeforhold 7. Protokollat Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond 7A. Protokollat grundkapital til Handels- og Transportbranchens U dviklings- og Samarbejdsfond 7B. Protokollat bidrag til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond 7C. Protokollat uddannelsesfonde 8. Protokollat skolehjem 9. Protokollat støtte til screening til FVU- og ordblindeundervisning 10. Protokollat supplerende støtte til kpetenceudvikling for forskudttidsmedarbejdere og skifteholdsarbejdere 11. Protokollat HTSK-fonden og finansiering 12. Protokollat erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan 13. Protokollat oplysninger brug af vikarer fra overenskstdækkede vikarbureauer 14. Protokollat lettere adgang til støtte fra HTSK-fonden 15. Protokollat løn til lærlinge 16. Protokollat ændringer af løn og satser 17. Protokollat fornyelse af dagrenovationsoverensksten 18. Protokollat beregning for betaling af overudbæringer indkøring på helligdage samt kørsel på helligdage ved lokal aftale akkord på dagrenovationsoverensksten 19. Protokollat fuldlønnede og lejlighedsvis beskæftigelse med dagrenovation 20. Protokollat betaling af faglært tillæg på dagrenovationsoverensksten 21. Protokollat EUD-Iærlinge på dagrenovationsoverensksten 22. Protokollat indhentelse af forsømt tid 23. Protokollat ændringer afløn og satser for den Grænseoverskridende overenskst

2 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 2

3 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 1 vikarer I overenskstens 29 indsættes et nyt stk. 3 med følgende ordlyd: 'Vikarer fra vikarbureauer På anmodning fra deres tillidsrepræsentant eller 3F's Transportgruppe skal virksheden oplyse, hvilke vikarbureauer der udfører opgaver på virksheden indenfor overenskstens faglige gyldighedsråde. I oplysningerne skal indgå virkshedsnavnet og adressen, s vikarbureauet har oplyst til virksheden. Hvis et vikarbureau, der udlejer vikarer til en DI-medlemsvirkshed, er ramt af en lovligt varslet eller iværksat hovedkonflikt til støtte for et krav overenskst, og der er varslet en lovlig sympatikonflikt mod en medlemsvirkshed, kan hver af overenskstparterne begære et møde svarende til det, s er beskrevet i stk. 1. På mødet søges tilvejebragt en forhandlingsmæssig løsning for at undgå, at kollektive kampskridt iværksættes. I sådanne situationer kan vikarbureauet optages i DI og overenskstdækkes, selv en konflikt er varslet eller iværksat." Overskriften til overenskstens 29 ændres til: "u nderleverandører og vikarer" Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2014.

4 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 2 forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige, at det forhøjede pensionsbidrag, s betales under de 14 ugers barselsorlov jf. ATL overenskstens 7, udgør følgende: Arbejdsgiverbidrag pr. time/ pr. måned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag pr. time/ pr. måned: 4,25/680,00 Samlet bidrag pr. time/ pr. måned: 12,75/2.040,00 Bestemmelsen træder i kraft 1. juli For DI Overenskst I v / DI

5 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 3 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende stk. 3 a i overenskstens 7 udgår: ''Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten tilfaderen eller moderen" Og erstattes med følgende tekst: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller andenforælder"

6 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 4 forældreorlov Parterne er enige, at det nuværende stk. 3 a i ATL overensksten 7 erstattes af følgende tekst: "Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver afforældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den andenforælder. Betalingen i disse 13 uger svarer tilfuld løn, dog maksimalt 145,00 pr. time. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er enforudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende." Den nye bestemmelse har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere.

7 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 5 frihed til vejledning ved afskedigelse Parterne er enige at indsætte et nyt stk. 6 i overenskstens 15: ''Medarbejdere, s afskediges på grund af struktureringer, nedskæringer, virkshedslukning eller andre på virksheden beroendeforhold, har ret tilfrihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virkshedens produktionsforhold - til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. " Bestemmelsen træder i kraft 1. maj 2014.

8 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 6 Det gode lærlingeforhold Der er enighed, at parterne umiddelbart efter overenskstfornyeisen igangsætter et arbejde for at udbrede kendskabet til gode måder at gennemføre et lærlingeforløb på, hvor såvel lærling s virkshed har positive oplevelser med at gennemføre en erhvervsuddannelse. Der igangsættes en erfaringsindsamling, s skal danne baggrund for udarbejdelse af et brancherettet inspirationsmateriale. Materialet tilvejebringes gennem dels en erfarings indsamling inden for branchen og dels gennem indhentning af positive erfaringer fra andre fagråder, s videreformidles i en bearbejdet form. Der er enighed, at dette materiale skal formidles til såvel virksheder, medarbejdere s erhvervsskoler. Materialet stilles endvidere til rådighed for organisationerne mhp. direkte formidling til medlemmerne. Liges der er enighed at søge kendskabet til eksemplerne udbredt gennem andre kanaler, s parterne har adgang til. Parallelt med denne erfaringsindsamling og med henblik på at kvalificere denne inviteres et mindre antal virksheder/lærlinge til at deltage i et pilotprojekt med fokus på at beskrive det gode lærlingeforhold. Det afklares mellem parterne, der kan være grundlag for at yde en begrænset økonisk støtte til disse forløb for at styrke interessen for at deltage. Parterne er enige, at initiativerne bør ses i sammenhæng med de initiativer, s gennemføres i regi af de relevante faglige udvalg (f.eks. TUR). Der er endvidere enighed, at et eventuelt behov for finansiering til projektet søges tilvejebragt gennem ansøgning til Handels- og Transportbranchens U dviklings- og Samarbejdsfond.

9 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 7 Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Parterne er enige at etablere Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond dækkende overenskster indgået mellem 3F Transport eller 3F Transports afdelinger på den ene side og DI eller DI's medlemsforeninger på den anden side, og hvorfra der opkræves bidrag til HTSK-fonden. Formål: Fondens formål er at understøtte aktiviteter, der udvikler og styrker handels- og transportbranchen i det danske samfund - herunder ved at styrke og udvide det organiserede arbejdsmarked. Det sker bl.a. gennem overenskstprocessen, der sætter standarderne for løn og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Begge parter har et fælles ansvar for at understøtte dette arbejde. Det kan eksempelvis ske ved at: Styrke samarbejdet mellem ledelserne i DI's medlemsvirksheder og 3F tillidsrepræsentanter. Understøtte uddannelsesaktiviteter på DI's medlemsvirksheder, eksempelvis lokale aktiviteter praktikpladser for unge, efter- og videreuddannelse af ufaglærte medarbejdere og en øget indsats for, at medarbejdere kan opnå faglært status og for vedligeholdelse af kpetencer og kvalifikationer. Bidrage til aktiviteter, s belyser infrastrukturens og transportbranchens betydning for den samfundsøkoniske udvikling. Etablering Fonden ledes af en bestyrelse, der er paritetisk sammensat og s består af indtil 6 medlemmer. DI og 3F Transport udpeger formanden og næstformanden. Posterne går på skift imellem organisationerne med 2 års interval. Beslutninger træffes i enighed.

10 Parterne vil snarest efter overenskstfornyeisen aftale de nærmere retningslinjer for fondens virke, herunder administrationen af fonden og anvendelse af fondens midler. Bidrag til fonden Fonden tilføres fra 2. kvartal 2014 i alt 0,10 pr. præsteret arbejdstime. Med virkning fra 2015 tilføres den i alt 0,15 pr. præsteret arbejdstime. I 2016 tilføres i alt 0,20 pr. præsteret arbejdstime plus et engangsbeløb jævnfør nedenstående afsnit. For alle årene udgør fondens grundkapital et beløb svarende til 0,05 pr. præsteret arbejdstime for medarbejdere fattet af fonden. Derudover tilføres der i 2016 et beløb svarende til 0,05 pr. præsteret arbejdstime s et kapitaltilskud til grundkapitalen. Opløsning af HTS Uddannelsesfond og stop for bidrag til AKf/3F uddannelsesfonden I forlængelse af etableringen af Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond er der mellem parterne enighed, at opløse uddannelsesfonden etableret tilbage i 1991 afhts Arbejdsgiverforeningen og SID/KAD. Derudover er parterne enige at stoppe bidragene til AKT / 3F uddannelsesfonden. For DI Overenskst I v / DI 2

11 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr.7A grundkapital til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Parterne er enige at tilføre Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond (fonden) en grundkapital ved at overføre midler fra Transportsektorens Uddannelsesfond (TSU). Fra 2. kvartal 2014 overfører TSU årligt midler til fonden svarende til 0,10 pr. præsteret arbejdstime hos medlemmer fattet af TSU. Derudover har parterne aftalt, at fonden i 2016 tilføres et engangsbeløb svarende til 0,05 pr. præsteret arbejdstime for alle medarbejdere fattet af fonden. Beløbet finansieres af DI. Grundkapitalen i henhold til dette protokollat opgøres og opspares separat fra de øvrige midler i fonden.

12 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr.7B bidrag til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond På baggrund af aftalerne etablering af Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond (fonden) og grundkapitalen til denne er parterne enige, at fonden tilføres yderligere bidrag s følger: Virksheder fattet af Transport- og Logistikoverensksten bidrager med 0,05 pr. præsteret arbejdstime fra 2015 og med 0,10 pr. præsteret arbejdstime fra Virksheder fattet af de øvrige overenskster dækket af fonden bidrager med 0,10 pr. præsteret arbejdstime fra 2. kvartal 2014, med 0,15 pr. præsteret arbejdstime fra 2015 og med 0,20 pr. præsteret arbejdstime fra Bidragene til fonden opkræves sammen med bidraget til HTSK-fonden. De opgøres og opspares separat fra de øvrige midler i HTSK-fonden. Ved regnskabsårets afslutning tilbageføres de uforbrugte bidrag i henhold til dette protokollat til overenskstparterne, med mindre disse træffer aftale en anden anvendelse af midlerne.

13 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr.7C bidrag til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Parterne er enige, at følgende nye bestemmelse indsættes s ny 22, stk. 3: "Til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond betaler arbejdsgiveren 0,05 pr. præsteret arbejdstimefra 2015 og med 0,10 pr. præsteret arbejdstime fra 2016." For DI Overenskst I v / DI / / ' - ~ ~ / rfo~~(j

14 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 8 skolehjem Parterne er enige at indsætte et nyt stykke i 7 i Lærlingeoverensksten, så virksheden forpligtes til at betale den udgift til skolehjem, s følger af, at eleven er optaget på skolehjem, når dette er nødvendigt for elevens gennemførelse af uddannelsen. Skolehjemmet ses s nødvendigt, når det følger af, at virksheden benytter mulighederne for frit skolevalg, eller uddannelsen alene kan gennemføres på en skole, hvor eleven er berettiget til optagelse på skolehjem efter 3, stk. 1 i bekendtgørelse 290/2009 (mere end fem kvarters transporttid). Elevens egen flytning udløser således ikke adgang til betaling for skolehjem fra virksheden. Betalingen fastlægges i de årlige finanslove, jf. Bekendtgørelse nr. 290 af l. april Følgende indsættes s et nyt 7, stk. 2 i Lærlingeoverensksten med overskriften "Skoleophold": Virksheden skal betale udgiften til ophold på skolehjem, sfastlægges i de årligefinanslove: a. Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til gældende regler frit skolevalg. b. Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene kan finde sted på en skole, s berettiger til optagelse på skolehjem med betaling efter den takst (2014-niveau: 490 kr/uge), s er fastsat i de årlige finanslove. Nødvendigtforskud til afholdelse af disse udgifter udbetales tillærlingenforudfor skoleopholdets påbegyndelse, og lærlingenforetager afregning umiddelbart efter hjemksten til virksheden.

15 Den nuværende 7 bliver til 7, stk. 1. Bestemmelsen træder i kraft 1. maj

16 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 9 støtte til screening til FVU - og ordblindeundervisning Parterne er enige det hensigtsmæssige i, at medarbejderne har gode grundlæggende færdigheder i dansk og regning/matematik. ATL overenskstens 20a, stk. 4B ændres til: B. Almen kvalificering på grundlæggende niveau og screening Alle medarbejdere har ret til at få fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3 - til at deltage i almen kvalificering på grundlæggende niveau i form af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og dansk for indvandrere. Herudover har medarbejderne ret til at få fri i op til fire timer til at deltage i vejledning og screening hos godkendte udbydere af uddannelserne forud for opstart af de nævnte uddannelser. Der betales sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra HTSK-fonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. SVU), jf. stk. 6. Bestemmelsen træder i kraft den 1. maj mstiv / DI

17 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 10 supplerende støtte til kpetenceudvikling for medarbejdere ansat på ubekvemme arbejdstider, forskudttid og holddrift Der er enighed, at Handels-, Transport- og Servicesektorens Kpetenceudviklingsfond (HTSK-fonden) i sin tildeling af støtte til medarbejdere ansat til arbejde på ubekvemme arbejdstider, forskudttidsansatte og holddriftsansattes deltagelse i aktiviteter, s i øvrigt støttes fra fonden, i beregningsgrundlaget for lønkpensationen medtager henholdsvis tillæg for arbejde på ubekvemme arbejdstider, forskudttidstillæg og holddriftstillæg. Dette vedrører alene begrebet "sædvanlig overenskstmæssig løn" i situationer, hvor HTSK-fonden yder støtte, og ikke i andre bestemmelser i overensksten. I ATL overenskstens 20a, stk. 3 tilføjes: For medarbejdere på ubekvemme arbejdstider jf. 2, stk. 5, påforskudt tidjf. Lagerog terminaloverenskst 3 samt på skiftehold efter "Holddriftsaftalen mellem DID I (ATL) og 3F Transportgruppen" medregnes desuden tillægget efter henholdsvis ATL overenskstens 2, stk. 5 (35,10 kr'/39,40 pr ), Lager- og terminaloverenskstens 3 (36,73 pr ) og Holddriftsaftalen 3, stk. 1 (36,73 pr ) pr. fraværstime med henholdsvis tillæg for arbejde på ubekvemme arbejdstider,forskudttidstillæg og holddriftstillæg, efter nærmere retningslinjer, sfastlægges af bestyrelsen. For at opnå tillægget skal der fremsendes dokumentation i form af en blanket, s attesteres af såvel virksheden s medarbejderen. På blanketten angives, hvor mange timer med henholdsvis tillæg for arbejde på ubekvemme arbejdstider, forskudttidstillæg og med holddriftstillæg medarbejderens arbejdstid er reduceret med på grund af kursusdeltagelse. Da ændringen ikke vedrører uddannelsesaktiviteter, s ikke støttes af HTSK-fonden, tilføjes i ATL overensksten 20a, stk. 5: dog uden eventuelt tillæg efter henholdsvis ATL overenskstens 2, stk. 5, Lager- og terminaloverenskst 3 og ''Holddriftsaftale mellem DID I (ATL) og 3F Transportgruppen".

18 Ovenstående træder i med virkning fra den 1. januar For DI Overenskst I v / DI 2

19 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 11 HTSK-fonden og finansiering Parterne kan konstatere, at der aktuelt er større udbetalinger fra HTSK-fonden, end der er indbetalinger til fonden. Parterne er derfor enige, at der i overenskstperioden nødvendigt skal foretages en reduktion af fondens udgifter hidrørende fra lovpligtig efteruddannelse med henblik på at reducere ubalancen. Parterne er på denne baggrund enige, at det kan kme på tale at reducere tilskudsgraden til lovpligtig efteruddannelse. For DI Overenskst I v / DI

20 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 12 erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan Parterne er enige, at det er en forudsætning for virkshedernes konkurrenceevne og den fortsatte beskæftigelsesvækst i Danmark at hæve medarbejdernes kpetenceniveau. Medarbejdere uden en erhvervsuddannelse får med overensksten øgede muligheder for at blive kpetenceafklaret, således at det bliver tydeligt, hvad medarbejderen mangler for at blive faglært. Det indebærer samtidig en styrkelse af uddannelsesplanlægningen i virksheden. Et uddannelsesløft kan bedst fremmes, hvis medarbejderne, også mens de er i beskæftigelse, får afklaret, hvilke kpetencer de har, og hvordan de bedst kan løftes. På den baggrund er der enighed følgende nye tekst i overenskstens 20a, stk. 4C, jf. bilag 1. I

21 BILAG 1 20a, stk. 4C C. Erhvervsrettet efteruddannelse aftalt mellem virkshed og medarbejder Cl. Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 9 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3, samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen. C2. Det er en forudsætning, at de pågældende kurser er fattet af en virkshedsuddannelsesplan aftalt mellem virkshed og medarbejder, jf. stk. 2. Det er desuden en betingelse, at kurserne er optaget på den af HTSK-fondens bestyrelse udarbejdede "Positivliste A over aftalt uddannelse". Sidstnævnte betingelse kan fraviges, såfremt der er tale kurser, der indgår på en uddannelsesplan s led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse, jf. C3. C3. For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgår på virkshedsuddannelsesplanen. Virkshedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes på baggrund af en individuel kpetencevurdering, jf. punkt A. Kpetencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kpetencevurdering fører til en plan, der viser vejen til de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemføres for at nå frem til faglært niveau. Denne kan anvendes både af medarbejderen selv i forbindelse med selwalgt uddannelse, og af virksheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virkshedsuddannelsesplan. Kpetencevurderingen/erhvervsskolens plan samt virkshedsuddannelsesplanen skal registreres hos HTSK-administrator s forudsætning for bevilling af støtte fra HTSK-fonden. C4. For den erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra HTSK-fonden, at uddannelses aktiviteten indgår på virkshedsuddannelsesplanen, s beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksheden. Registrering afvirkshedsuddannelsesplanen skal ske hos HTSK-administrator. Cs. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra HTSKfonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. VEU-godtgørelse), jf. stk. 6. C6. Denne betingelse kan dog ikke gøres gældende, hvis der er tale lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører, s er nødvendig for, at medarbejderen kan varetage sin jobfunktion. HTSK-fonden yder ligeledes tilskud til dækning af gebyr for udstedelse af chaufføruddannelsesbeviset. C7. Uddannelsesaktiviteten efter dette punkt kan maksimalt udgøre to uger pr. år. Ændringerne træder i kraft for ansøgninger, der indgives efter 1. januar

22 DI-3F OVERENSKOMST PÅATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 13 oplysninger ved brug af vikarer fra overenskstdækkede vikarbureauer I overensksten indsættes en ny 30 med følgende ordlyd: "Hvor enfagretlig sag vikarbureauvikarer er indledt imod et vikarbureau, s er fattet af en kollektiv overenskst, skal brugervirksheden, s vikaren har været udsendt til, på anmodning fra en af overenskstparterne informere relevante lokalaftaler og kutymer angående løn og arbejdstid, s virksheden har meddelt, at vikarbureauet skaloverholdefor de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksheden. Bestemmelsen ændrer ikke på, at alene vikarbureauet er ansvarligt for vikarernes ansættelsesforhold. Brugervirksheden kan ikke drages til ansvar for vikarbureauets eventuelle overtrædelser af disse." Herefter bliver overenskstens nuværende 30 til 31. Bestemmelsen træder i kraft den 1. marts 2014, og gælder for sager, der er rejst efter denne dato.

23 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 14 lettere adgang til støtte fra HTSK-fonden Der er enighed i ATL overenskstens 20a, stk. 4C at ændre kravet til medarbejdernes anciennitet, så første afsnit i punkt C med virkning fra 1. maj 2014 får følgende ordlyd: 'Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til atfåjri - med sædvanlig overenskstmæssig løn,j{. stk. 3 samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen." Tilsvarende ændres 1. afsnit i 20a, stk. 4D med virkning fra 1. maj 2014 til følgende: 'Medarbejdere, der har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at deltage i uddannelse efter eget valg (selvvalgt uddannelse) i op til 2 uger året. Ved fortsat beskæftigelse i samme virkshed har medarbejderen ret til at akkumulere denne ret. Dog kan der maksimalt opsamles 6 uger over 3 år. Deførst optjente uddannelsesuger forbrugesførst. " L For af Transpo~ c

24 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 15 løn til lærlinge Parterne er enige, at lønsatserne i Lærlingeoverenskst mellem DI Overenskst II og 3F Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportrådet udgør følgende: 8 Lønforhold Stk. 1. Lærlinge ( erhvervsuddannelseselever) aflønnes efter nedenstående satser: 1. marts 1. marts I det sidste år af lærekontraktperioden betales: 89,09 90,78 I det næstsidste år af lærekontraktperioden betales: 79,05 80,56 I det tredjesidste år af lærekontraktperioden betales: 70,07 71,40 1. marts ,51 82,09 72,75 Stk. 5. Elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU -elever) 1. marts marts marts 2016 EGU-elever aflønnes med: 61,57 62,74 63,93

25 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 16 ændringer af løn og satser 2, stk. 5. Arbejde på ubekvemme arbejdstider Satsen fra kl til forhøjes med 0,53 pr. 1. marts 2014, 0,57 pr. 1. marts 2015 og 0,62 pr. 1. marts Satsen fra kl til forhøjes med 0,59 pr. 1. marts 2014, 0,64 pr. 1. marts 2015 og 0,69 pr. 1. marts Særlig opsparing Pr. 1. marts 2014 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,3 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing. Pr. 1. marts 2015 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,4 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,7 pet. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing. Pr. 1. marts 2016 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 2,0 pet. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing 9, stk. 2. Grundløn Grundlønnen udgør pr. 1. marts ,45 pr. 1. marts ,70 pr. 1. marts ,10 Ugelønnen er pr. 1. marts ,65, pr. 1. marts ,90 og pr. 1. marts ,70. 9, stk. 7. Ungarbejdere

26 Pr. 1. marts 2014 forhøjes betaling til ungarbejdere til: Mellem år under 17 år 93,16 pr. time, svarende tiiso % af grundlønnen. 69,87 pr. time, svarende tii 60 % af grundlønnen. Pr. 1. marts 2015 forhøjes ovenstående til 94,96 og 71,22. Pr. 1. marts 2016 forhøjes ovenstående til 96,88 og 72, Overarbejde Timen før normal arbejdstid samt 1.,2. og 3. time efter normal arbejdstid stiger med 0,51 pr. 1. marts 2014, 0,55 pr. 1. marts 2015 og 0,60 pr. 1. marts Timer derefter samt timer på søn- og helligdage stiger med 1,26 pr. 1. marts 2014, 1,36 pr. 1. marts 2015 og 1,47 pr. 1. marts Holddriftsaftalens 3 Holddriftstillæg på hverdage mellem kl og kl stiger med 0,55 pr. 1. marts 2014, 0,59 pr. 1. marts 2015 og 0,64 pr. 1. marts Timer på lørdage efter kl samt søn- og helligdage stiger med 1,15 pr. 1. marts 2014, 1,25 pr. 1. marts 2015 og 1,35 pr. 1. marts Forskydning af vagtlistefridag stiger med 0,30 pr. 1. marts 2014, 0,33 pr. 1. marts 2015 og 0,35 pr. 1. marts Øvrige specialoverenskster Satserne for overarbejde og forskudt tid reguleres med 1,5 pct. pr. 1. marts 2014,1,6 pet. pr. 1. marts 2015 og 1,7 pct. pr. 1. marts Satserne for minicontainere jf. dagrenovationsoverenskstens 4 reguleres med 1,4 pct. pr. 1. marts 2014, pr. 1. marts 2015 og pr. 1. marts Timeløn/grundløn hæves med 2,10 pr. 1. marts 2014, 2,25 pr. 1. marts 2015 og med 2,40 pr. 1. marts For DI Overenskst I v / DI 2

27 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 171 fornyelse af dagrenovatlonsoverensksten Overenskstparterne har i perioden 2010 til 2014 foretaget en modernisering af dagrenovationsoverensksten. Moderniseringen har været foranlediget af den geografiske og teknologiske udvikling, og overenskstparterne har foretaget væsentlige ændringer i begreber s normfastsættelse, der fremover aftales lokalt inden for det i overensksten nævnte spænd, anciennitet i forbindelse med ansættelse efter udbud, samt indførelse af en beregning for overudbæringer. Hensigten med fornyelse af dagrenovationsoverensksten er at tilsikre, at normfastsættelsen og dermed lønnen fremover fordeles mere hensigtsmæssigt. Overordnet set har overenskstparterne forsøgt at modernisere dagrenovationsoverensksten således, at det lokalt altid bør være muligt at finde frem til en tidssvarende normfastsættelse der både er produktiv, men også forsat af en sådan karakter, at det tydeligt afspejles i tidsforbruget, at der er tale akkordarbejde.. Overenskstparterne er i forbindelse med fornyelsen enige, at de ændringer der finder sted ved overenskstfornyeisen 2014, ikke træder i kraft i den periode virksheden har kontrakt med kmunen. Kontraktperioder med opstart før l. januar 2015 er ligeledes heller ikke fattet. Såfremt en kontraktperiode forlænges uden at have været i udbud, er overenskstparterne enige, at der i et sådant tilfælde vil være tale en samlet kontraktperiode. Aftalen er kostningsneutral og indgår s en del af den samlede overenskstfornyeise af ATL-overensksten. Der er i forbindelse med aftalen moderniseringen udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: l. Protokollat fornyelse af dagrenovationsoverensksten 2. Protokollat beregninger for betalinger for overudbæringer, indkøring på helligdage, samt kørsel på helligdage ved lokal aftale akkord på dagrenovationsoverensksten

28 3. Protokollat fuldlønnede og lejlighedsvis beskæftigelse med dagrenovation 4. Protokollat betaling af faglært tillæg for dagrenovationsmedarbejdere 5. Protokollat EUD -lærlinge på dagrenovationsoverensksten 6. Protokollat indhentelse af forsømt tid På baggrund heraf er parterne enige at foretage følgende ændringer i dagrenovationsoverensksten: Parterne er enige, at nuværende 2 i dagrenovationsoverensksten erstattes af følgende ny 2 pr. 1. januar 2015 gældende for kontraktperioder med opstart efter denne dato: " 2. Aflønning Stk. 1. Udover grundlønnen i Transport- og Logistikoverenskstens generelle bestemmelser, 9, stk. 2, betales et renovationstillæg pr. time: for nyansatte på og efter 9 måneder på 30,85 39,00 Stk. 2. Akkord Såfremt der er lokal enighed at udføre arbejdet i akkord, udlægges distrikterne efter hovedreg lerne i 3. Akkordaflønning beregnes i henhold til defastsatte udbæringstal på grundlag af den i 2, stk. 1 anførte løn, der udbetales pr. ugefor defastsatte udbæringer pr. mand pr. uge. Stk. 3. Anciennitetstillæg iforbindelse med udbudsrunde I tilfælde hvor en medarbejder, iforbindelse med en udbudsrunde, skifter arbejdsgiver, bevarer denne det på skiftet opnåede anciennitetstillæg jf. Transport- og Logistikoverenskstens 9, stk. 3. Nærværende bestemmelse gælder ikke medarbejdere ansat med slamsugning, højtryksspuling og indsamling afkemikalieaffaldjf. 5, stk. 1. Denne bestemmelse har ikke i øvrigt indflydelse på beregning af medarbejderens anciennitet hos den nye arbejdsgiver og de rettigheder der er forbundet hermed." Parterne er enige, at nuværende 3 erstattes af følgende ny 3: " 3. Lokalaftale akkord for indsamling af sække og tømning af spande på hjul Stk. 1. Med virkningfraførste kontraktperiode med aftalt opstart efter 1.januar 2015 gælder nærværende 3 vedfastsættelse af normtal. Stk. 2. Lokale aftaler kan indgås mellem tillidsrepræsentanten på virksheden og virkshedens ledelse jf. Transport- og Logistikoverenskstens 19. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, kan aftalen indgås med den lokale afdeling af 3F. Hvis der er indgået en aftale med en tillidsrepræsentant, og der på et tidspunkt ikke er valgt en tillidsrepræsentant, indtræder den lokale afdeling af 3F s part. 2

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Vaskerioverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskolnstforhandlingerne 2014

Overenskolnstforhandlingerne 2014 Overenskolnstforhandlingerne 2014 3F TranSI)Ortgruppen )ansk Erhverv AI bejdsgiver Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for for en 3-årig periode.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Transportoverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af Forligsmanden.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Turistbuschauffører m.v. for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT Nedenævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vinduespolereroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Lageroverensksten Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Lageroverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for Responce A/ S for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 17. marts 2017 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 16. marts 2017 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2015

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2015 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2015 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

2017/ MARTS 2018 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

2017/ MARTS 2018 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation LANDSOVERENSKOMST 2017/2020 LØNOVERSIGT 1. MARTS 2018 BUTIKSOVERENSKOMSTEN Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST MARTS 2018 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST MARTS 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og

Læs mere

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1.

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2014 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Chauffører under oplæring

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2017 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende

Læs mere

1. MARTS 2014 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

1. MARTS 2014 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 1. MARTS 2014 LØNOVERSIGT Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

2017/ MARTS 2017 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

2017/ MARTS 2017 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 2017/2020 1. MARTS 2017 LANDSOVERENSKOMST LØNOVERSIGT BUTIKSOVERENSKOMSTEN Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST MARTS 2019 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og

Læs mere

Vejledning Denne lønoversigt er lavet med det formål at regulere de nye lønninger pr. 1. marts 2017

Vejledning Denne lønoversigt er lavet med det formål at regulere de nye lønninger pr. 1. marts 2017 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem Dl Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2017 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

2017/ MARTS 2019 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

2017/ MARTS 2019 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation LANDSOVERENSKOMST 2017/2020 LØNOVERSIGT 1. MARTS 2019 BUTIKSOVERENSKOMSTEN Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst

Læs mere

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2015 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst marts 2013 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2016

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2016 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2016 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

TransporTgruppen. Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund

TransporTgruppen. Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund TransporTgruppen Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

1. MARTS 2016 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

1. MARTS 2016 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 1. MARTS 2016 LØNOVERSIGT Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1.

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2014 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Chauffører under oplæring

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS vedrørende. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS vedrørende. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 2010 2012 LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2011 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017

Overenskomstforhandlingerne 2017 Vinduespolereroverensksten Ved en afsluttende forhandling mellem nedenstående organisationer er der opnået enighed en fornyelse afvinduespoleroverensksten mellem og 3F 2014-2017 med efterfølgende rettelser

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION Lønoversigt pr. 1. marts 2009 vedr. TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

1. Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL-overenskomsten) mellem DIO I og 3F Transportgruppen

1. Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL-overenskomsten) mellem DIO I og 3F Transportgruppen ATL-overenskomsten m.fl. ændringer 1. marts 2011 Den 1. marts 2011 sker der en række ændringer i satserne mv. i ATL-overenskomsten, og øvrige landsdækkende overenskomster for henholdsvis faglærte og kontor/lager.

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan AKT/aF LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillægsoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgaet aftale fyelse af Vaskerioverensksten for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet mseglingsforslag, safremt

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014 en Overenskomstforhandlingerne 2014 Parterne har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden.

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

Serviceoverenskomsten

Serviceoverenskomsten Serviceoverensksten Nedcnnaovnte parter har indgaet aftale fornyelse af Serviceoverensksten for en 3~arig periode. Aftalen indgar i et samlet maeglingsforslag, safremt et sadant fremseettes af forligsmanden.

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer der sker i 2009 i JA s overenskomster samt øvrige relevante overenskomster. Personale beskæftiget

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014 Cirkulære: Cirkulære nr. 028 Udgivet første gang 01-04-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-04-2017 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 6.1. Indhold... 1 1.

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

FÆLLESOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 EN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Fællesoverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 28. marts faglig voldgiftssag (FV ): Fagligt Fælles Forbund. (advokat Evelyn Jørgensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 28. marts faglig voldgiftssag (FV ): Fagligt Fælles Forbund. (advokat Evelyn Jørgensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0032): Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I/ATL (advokat Anders Fugmann) 2 Der er under

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Protokollat OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Overensksten mellem FTZ autodele og Værktøj a/s og 3F Transport

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling:

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: i~åçëçîéêéåëâçãëíñçêâçåíçêçöä~öéê lsbobkphljpqcloe^kaifkdbokbomnq Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst for kontor og lager for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere