DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014"

Transkript

1 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskstparterne sammen for at drøfte situationen. Medmindre andet da aftales, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyeise udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. Protokollat vikarer 2. Protokollat forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov 3. Protokollat forældreorlov til forældre af samme køn 4. Protokollat forældreorlov 5. Protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse 6. Protokollat Det gode lærlingeforhold 7. Protokollat Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond 7A. Protokollat grundkapital til Handels- og Transportbranchens U dviklings- og Samarbejdsfond 7B. Protokollat bidrag til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond 7C. Protokollat uddannelsesfonde 8. Protokollat skolehjem 9. Protokollat støtte til screening til FVU- og ordblindeundervisning 10. Protokollat supplerende støtte til kpetenceudvikling for forskudttidsmedarbejdere og skifteholdsarbejdere 11. Protokollat HTSK-fonden og finansiering 12. Protokollat erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan 13. Protokollat oplysninger brug af vikarer fra overenskstdækkede vikarbureauer 14. Protokollat lettere adgang til støtte fra HTSK-fonden 15. Protokollat løn til lærlinge 16. Protokollat ændringer af løn og satser 17. Protokollat fornyelse af dagrenovationsoverensksten 18. Protokollat beregning for betaling af overudbæringer indkøring på helligdage samt kørsel på helligdage ved lokal aftale akkord på dagrenovationsoverensksten 19. Protokollat fuldlønnede og lejlighedsvis beskæftigelse med dagrenovation 20. Protokollat betaling af faglært tillæg på dagrenovationsoverensksten 21. Protokollat EUD-Iærlinge på dagrenovationsoverensksten 22. Protokollat indhentelse af forsømt tid 23. Protokollat ændringer afløn og satser for den Grænseoverskridende overenskst

2 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 2

3 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 1 vikarer I overenskstens 29 indsættes et nyt stk. 3 med følgende ordlyd: 'Vikarer fra vikarbureauer På anmodning fra deres tillidsrepræsentant eller 3F's Transportgruppe skal virksheden oplyse, hvilke vikarbureauer der udfører opgaver på virksheden indenfor overenskstens faglige gyldighedsråde. I oplysningerne skal indgå virkshedsnavnet og adressen, s vikarbureauet har oplyst til virksheden. Hvis et vikarbureau, der udlejer vikarer til en DI-medlemsvirkshed, er ramt af en lovligt varslet eller iværksat hovedkonflikt til støtte for et krav overenskst, og der er varslet en lovlig sympatikonflikt mod en medlemsvirkshed, kan hver af overenskstparterne begære et møde svarende til det, s er beskrevet i stk. 1. På mødet søges tilvejebragt en forhandlingsmæssig løsning for at undgå, at kollektive kampskridt iværksættes. I sådanne situationer kan vikarbureauet optages i DI og overenskstdækkes, selv en konflikt er varslet eller iværksat." Overskriften til overenskstens 29 ændres til: "u nderleverandører og vikarer" Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2014.

4 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 2 forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige, at det forhøjede pensionsbidrag, s betales under de 14 ugers barselsorlov jf. ATL overenskstens 7, udgør følgende: Arbejdsgiverbidrag pr. time/ pr. måned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag pr. time/ pr. måned: 4,25/680,00 Samlet bidrag pr. time/ pr. måned: 12,75/2.040,00 Bestemmelsen træder i kraft 1. juli For DI Overenskst I v / DI

5 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 3 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende stk. 3 a i overenskstens 7 udgår: ''Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten tilfaderen eller moderen" Og erstattes med følgende tekst: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller andenforælder"

6 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 4 forældreorlov Parterne er enige, at det nuværende stk. 3 a i ATL overensksten 7 erstattes af følgende tekst: "Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver afforældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den andenforælder. Betalingen i disse 13 uger svarer tilfuld løn, dog maksimalt 145,00 pr. time. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er enforudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende." Den nye bestemmelse har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere.

7 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 5 frihed til vejledning ved afskedigelse Parterne er enige at indsætte et nyt stk. 6 i overenskstens 15: ''Medarbejdere, s afskediges på grund af struktureringer, nedskæringer, virkshedslukning eller andre på virksheden beroendeforhold, har ret tilfrihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virkshedens produktionsforhold - til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. " Bestemmelsen træder i kraft 1. maj 2014.

8 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 6 Det gode lærlingeforhold Der er enighed, at parterne umiddelbart efter overenskstfornyeisen igangsætter et arbejde for at udbrede kendskabet til gode måder at gennemføre et lærlingeforløb på, hvor såvel lærling s virkshed har positive oplevelser med at gennemføre en erhvervsuddannelse. Der igangsættes en erfaringsindsamling, s skal danne baggrund for udarbejdelse af et brancherettet inspirationsmateriale. Materialet tilvejebringes gennem dels en erfarings indsamling inden for branchen og dels gennem indhentning af positive erfaringer fra andre fagråder, s videreformidles i en bearbejdet form. Der er enighed, at dette materiale skal formidles til såvel virksheder, medarbejdere s erhvervsskoler. Materialet stilles endvidere til rådighed for organisationerne mhp. direkte formidling til medlemmerne. Liges der er enighed at søge kendskabet til eksemplerne udbredt gennem andre kanaler, s parterne har adgang til. Parallelt med denne erfaringsindsamling og med henblik på at kvalificere denne inviteres et mindre antal virksheder/lærlinge til at deltage i et pilotprojekt med fokus på at beskrive det gode lærlingeforhold. Det afklares mellem parterne, der kan være grundlag for at yde en begrænset økonisk støtte til disse forløb for at styrke interessen for at deltage. Parterne er enige, at initiativerne bør ses i sammenhæng med de initiativer, s gennemføres i regi af de relevante faglige udvalg (f.eks. TUR). Der er endvidere enighed, at et eventuelt behov for finansiering til projektet søges tilvejebragt gennem ansøgning til Handels- og Transportbranchens U dviklings- og Samarbejdsfond.

9 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 7 Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Parterne er enige at etablere Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond dækkende overenskster indgået mellem 3F Transport eller 3F Transports afdelinger på den ene side og DI eller DI's medlemsforeninger på den anden side, og hvorfra der opkræves bidrag til HTSK-fonden. Formål: Fondens formål er at understøtte aktiviteter, der udvikler og styrker handels- og transportbranchen i det danske samfund - herunder ved at styrke og udvide det organiserede arbejdsmarked. Det sker bl.a. gennem overenskstprocessen, der sætter standarderne for løn og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Begge parter har et fælles ansvar for at understøtte dette arbejde. Det kan eksempelvis ske ved at: Styrke samarbejdet mellem ledelserne i DI's medlemsvirksheder og 3F tillidsrepræsentanter. Understøtte uddannelsesaktiviteter på DI's medlemsvirksheder, eksempelvis lokale aktiviteter praktikpladser for unge, efter- og videreuddannelse af ufaglærte medarbejdere og en øget indsats for, at medarbejdere kan opnå faglært status og for vedligeholdelse af kpetencer og kvalifikationer. Bidrage til aktiviteter, s belyser infrastrukturens og transportbranchens betydning for den samfundsøkoniske udvikling. Etablering Fonden ledes af en bestyrelse, der er paritetisk sammensat og s består af indtil 6 medlemmer. DI og 3F Transport udpeger formanden og næstformanden. Posterne går på skift imellem organisationerne med 2 års interval. Beslutninger træffes i enighed.

10 Parterne vil snarest efter overenskstfornyeisen aftale de nærmere retningslinjer for fondens virke, herunder administrationen af fonden og anvendelse af fondens midler. Bidrag til fonden Fonden tilføres fra 2. kvartal 2014 i alt 0,10 pr. præsteret arbejdstime. Med virkning fra 2015 tilføres den i alt 0,15 pr. præsteret arbejdstime. I 2016 tilføres i alt 0,20 pr. præsteret arbejdstime plus et engangsbeløb jævnfør nedenstående afsnit. For alle årene udgør fondens grundkapital et beløb svarende til 0,05 pr. præsteret arbejdstime for medarbejdere fattet af fonden. Derudover tilføres der i 2016 et beløb svarende til 0,05 pr. præsteret arbejdstime s et kapitaltilskud til grundkapitalen. Opløsning af HTS Uddannelsesfond og stop for bidrag til AKf/3F uddannelsesfonden I forlængelse af etableringen af Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond er der mellem parterne enighed, at opløse uddannelsesfonden etableret tilbage i 1991 afhts Arbejdsgiverforeningen og SID/KAD. Derudover er parterne enige at stoppe bidragene til AKT / 3F uddannelsesfonden. For DI Overenskst I v / DI 2

11 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr.7A grundkapital til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Parterne er enige at tilføre Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond (fonden) en grundkapital ved at overføre midler fra Transportsektorens Uddannelsesfond (TSU). Fra 2. kvartal 2014 overfører TSU årligt midler til fonden svarende til 0,10 pr. præsteret arbejdstime hos medlemmer fattet af TSU. Derudover har parterne aftalt, at fonden i 2016 tilføres et engangsbeløb svarende til 0,05 pr. præsteret arbejdstime for alle medarbejdere fattet af fonden. Beløbet finansieres af DI. Grundkapitalen i henhold til dette protokollat opgøres og opspares separat fra de øvrige midler i fonden.

12 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr.7B bidrag til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond På baggrund af aftalerne etablering af Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond (fonden) og grundkapitalen til denne er parterne enige, at fonden tilføres yderligere bidrag s følger: Virksheder fattet af Transport- og Logistikoverensksten bidrager med 0,05 pr. præsteret arbejdstime fra 2015 og med 0,10 pr. præsteret arbejdstime fra Virksheder fattet af de øvrige overenskster dækket af fonden bidrager med 0,10 pr. præsteret arbejdstime fra 2. kvartal 2014, med 0,15 pr. præsteret arbejdstime fra 2015 og med 0,20 pr. præsteret arbejdstime fra Bidragene til fonden opkræves sammen med bidraget til HTSK-fonden. De opgøres og opspares separat fra de øvrige midler i HTSK-fonden. Ved regnskabsårets afslutning tilbageføres de uforbrugte bidrag i henhold til dette protokollat til overenskstparterne, med mindre disse træffer aftale en anden anvendelse af midlerne.

13 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr.7C bidrag til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Parterne er enige, at følgende nye bestemmelse indsættes s ny 22, stk. 3: "Til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond betaler arbejdsgiveren 0,05 pr. præsteret arbejdstimefra 2015 og med 0,10 pr. præsteret arbejdstime fra 2016." For DI Overenskst I v / DI / / ' - ~ ~ / rfo~~(j

14 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 8 skolehjem Parterne er enige at indsætte et nyt stykke i 7 i Lærlingeoverensksten, så virksheden forpligtes til at betale den udgift til skolehjem, s følger af, at eleven er optaget på skolehjem, når dette er nødvendigt for elevens gennemførelse af uddannelsen. Skolehjemmet ses s nødvendigt, når det følger af, at virksheden benytter mulighederne for frit skolevalg, eller uddannelsen alene kan gennemføres på en skole, hvor eleven er berettiget til optagelse på skolehjem efter 3, stk. 1 i bekendtgørelse 290/2009 (mere end fem kvarters transporttid). Elevens egen flytning udløser således ikke adgang til betaling for skolehjem fra virksheden. Betalingen fastlægges i de årlige finanslove, jf. Bekendtgørelse nr. 290 af l. april Følgende indsættes s et nyt 7, stk. 2 i Lærlingeoverensksten med overskriften "Skoleophold": Virksheden skal betale udgiften til ophold på skolehjem, sfastlægges i de årligefinanslove: a. Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til gældende regler frit skolevalg. b. Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene kan finde sted på en skole, s berettiger til optagelse på skolehjem med betaling efter den takst (2014-niveau: 490 kr/uge), s er fastsat i de årlige finanslove. Nødvendigtforskud til afholdelse af disse udgifter udbetales tillærlingenforudfor skoleopholdets påbegyndelse, og lærlingenforetager afregning umiddelbart efter hjemksten til virksheden.

15 Den nuværende 7 bliver til 7, stk. 1. Bestemmelsen træder i kraft 1. maj

16 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 9 støtte til screening til FVU - og ordblindeundervisning Parterne er enige det hensigtsmæssige i, at medarbejderne har gode grundlæggende færdigheder i dansk og regning/matematik. ATL overenskstens 20a, stk. 4B ændres til: B. Almen kvalificering på grundlæggende niveau og screening Alle medarbejdere har ret til at få fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3 - til at deltage i almen kvalificering på grundlæggende niveau i form af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og dansk for indvandrere. Herudover har medarbejderne ret til at få fri i op til fire timer til at deltage i vejledning og screening hos godkendte udbydere af uddannelserne forud for opstart af de nævnte uddannelser. Der betales sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra HTSK-fonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. SVU), jf. stk. 6. Bestemmelsen træder i kraft den 1. maj mstiv / DI

17 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 10 supplerende støtte til kpetenceudvikling for medarbejdere ansat på ubekvemme arbejdstider, forskudttid og holddrift Der er enighed, at Handels-, Transport- og Servicesektorens Kpetenceudviklingsfond (HTSK-fonden) i sin tildeling af støtte til medarbejdere ansat til arbejde på ubekvemme arbejdstider, forskudttidsansatte og holddriftsansattes deltagelse i aktiviteter, s i øvrigt støttes fra fonden, i beregningsgrundlaget for lønkpensationen medtager henholdsvis tillæg for arbejde på ubekvemme arbejdstider, forskudttidstillæg og holddriftstillæg. Dette vedrører alene begrebet "sædvanlig overenskstmæssig løn" i situationer, hvor HTSK-fonden yder støtte, og ikke i andre bestemmelser i overensksten. I ATL overenskstens 20a, stk. 3 tilføjes: For medarbejdere på ubekvemme arbejdstider jf. 2, stk. 5, påforskudt tidjf. Lagerog terminaloverenskst 3 samt på skiftehold efter "Holddriftsaftalen mellem DID I (ATL) og 3F Transportgruppen" medregnes desuden tillægget efter henholdsvis ATL overenskstens 2, stk. 5 (35,10 kr'/39,40 pr ), Lager- og terminaloverenskstens 3 (36,73 pr ) og Holddriftsaftalen 3, stk. 1 (36,73 pr ) pr. fraværstime med henholdsvis tillæg for arbejde på ubekvemme arbejdstider,forskudttidstillæg og holddriftstillæg, efter nærmere retningslinjer, sfastlægges af bestyrelsen. For at opnå tillægget skal der fremsendes dokumentation i form af en blanket, s attesteres af såvel virksheden s medarbejderen. På blanketten angives, hvor mange timer med henholdsvis tillæg for arbejde på ubekvemme arbejdstider, forskudttidstillæg og med holddriftstillæg medarbejderens arbejdstid er reduceret med på grund af kursusdeltagelse. Da ændringen ikke vedrører uddannelsesaktiviteter, s ikke støttes af HTSK-fonden, tilføjes i ATL overensksten 20a, stk. 5: dog uden eventuelt tillæg efter henholdsvis ATL overenskstens 2, stk. 5, Lager- og terminaloverenskst 3 og ''Holddriftsaftale mellem DID I (ATL) og 3F Transportgruppen".

18 Ovenstående træder i med virkning fra den 1. januar For DI Overenskst I v / DI 2

19 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 11 HTSK-fonden og finansiering Parterne kan konstatere, at der aktuelt er større udbetalinger fra HTSK-fonden, end der er indbetalinger til fonden. Parterne er derfor enige, at der i overenskstperioden nødvendigt skal foretages en reduktion af fondens udgifter hidrørende fra lovpligtig efteruddannelse med henblik på at reducere ubalancen. Parterne er på denne baggrund enige, at det kan kme på tale at reducere tilskudsgraden til lovpligtig efteruddannelse. For DI Overenskst I v / DI

20 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 12 erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan Parterne er enige, at det er en forudsætning for virkshedernes konkurrenceevne og den fortsatte beskæftigelsesvækst i Danmark at hæve medarbejdernes kpetenceniveau. Medarbejdere uden en erhvervsuddannelse får med overensksten øgede muligheder for at blive kpetenceafklaret, således at det bliver tydeligt, hvad medarbejderen mangler for at blive faglært. Det indebærer samtidig en styrkelse af uddannelsesplanlægningen i virksheden. Et uddannelsesløft kan bedst fremmes, hvis medarbejderne, også mens de er i beskæftigelse, får afklaret, hvilke kpetencer de har, og hvordan de bedst kan løftes. På den baggrund er der enighed følgende nye tekst i overenskstens 20a, stk. 4C, jf. bilag 1. I

21 BILAG 1 20a, stk. 4C C. Erhvervsrettet efteruddannelse aftalt mellem virkshed og medarbejder Cl. Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 9 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3, samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen. C2. Det er en forudsætning, at de pågældende kurser er fattet af en virkshedsuddannelsesplan aftalt mellem virkshed og medarbejder, jf. stk. 2. Det er desuden en betingelse, at kurserne er optaget på den af HTSK-fondens bestyrelse udarbejdede "Positivliste A over aftalt uddannelse". Sidstnævnte betingelse kan fraviges, såfremt der er tale kurser, der indgår på en uddannelsesplan s led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse, jf. C3. C3. For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgår på virkshedsuddannelsesplanen. Virkshedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes på baggrund af en individuel kpetencevurdering, jf. punkt A. Kpetencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kpetencevurdering fører til en plan, der viser vejen til de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemføres for at nå frem til faglært niveau. Denne kan anvendes både af medarbejderen selv i forbindelse med selwalgt uddannelse, og af virksheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virkshedsuddannelsesplan. Kpetencevurderingen/erhvervsskolens plan samt virkshedsuddannelsesplanen skal registreres hos HTSK-administrator s forudsætning for bevilling af støtte fra HTSK-fonden. C4. For den erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra HTSK-fonden, at uddannelses aktiviteten indgår på virkshedsuddannelsesplanen, s beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksheden. Registrering afvirkshedsuddannelsesplanen skal ske hos HTSK-administrator. Cs. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra HTSKfonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. VEU-godtgørelse), jf. stk. 6. C6. Denne betingelse kan dog ikke gøres gældende, hvis der er tale lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører, s er nødvendig for, at medarbejderen kan varetage sin jobfunktion. HTSK-fonden yder ligeledes tilskud til dækning af gebyr for udstedelse af chaufføruddannelsesbeviset. C7. Uddannelsesaktiviteten efter dette punkt kan maksimalt udgøre to uger pr. år. Ændringerne træder i kraft for ansøgninger, der indgives efter 1. januar

22 DI-3F OVERENSKOMST PÅATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 13 oplysninger ved brug af vikarer fra overenskstdækkede vikarbureauer I overensksten indsættes en ny 30 med følgende ordlyd: "Hvor enfagretlig sag vikarbureauvikarer er indledt imod et vikarbureau, s er fattet af en kollektiv overenskst, skal brugervirksheden, s vikaren har været udsendt til, på anmodning fra en af overenskstparterne informere relevante lokalaftaler og kutymer angående løn og arbejdstid, s virksheden har meddelt, at vikarbureauet skaloverholdefor de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksheden. Bestemmelsen ændrer ikke på, at alene vikarbureauet er ansvarligt for vikarernes ansættelsesforhold. Brugervirksheden kan ikke drages til ansvar for vikarbureauets eventuelle overtrædelser af disse." Herefter bliver overenskstens nuværende 30 til 31. Bestemmelsen træder i kraft den 1. marts 2014, og gælder for sager, der er rejst efter denne dato.

23 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 14 lettere adgang til støtte fra HTSK-fonden Der er enighed i ATL overenskstens 20a, stk. 4C at ændre kravet til medarbejdernes anciennitet, så første afsnit i punkt C med virkning fra 1. maj 2014 får følgende ordlyd: 'Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til atfåjri - med sædvanlig overenskstmæssig løn,j{. stk. 3 samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen." Tilsvarende ændres 1. afsnit i 20a, stk. 4D med virkning fra 1. maj 2014 til følgende: 'Medarbejdere, der har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at deltage i uddannelse efter eget valg (selvvalgt uddannelse) i op til 2 uger året. Ved fortsat beskæftigelse i samme virkshed har medarbejderen ret til at akkumulere denne ret. Dog kan der maksimalt opsamles 6 uger over 3 år. Deførst optjente uddannelsesuger forbrugesførst. " L For af Transpo~ c

24 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 15 løn til lærlinge Parterne er enige, at lønsatserne i Lærlingeoverenskst mellem DI Overenskst II og 3F Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportrådet udgør følgende: 8 Lønforhold Stk. 1. Lærlinge ( erhvervsuddannelseselever) aflønnes efter nedenstående satser: 1. marts 1. marts I det sidste år af lærekontraktperioden betales: 89,09 90,78 I det næstsidste år af lærekontraktperioden betales: 79,05 80,56 I det tredjesidste år af lærekontraktperioden betales: 70,07 71,40 1. marts ,51 82,09 72,75 Stk. 5. Elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU -elever) 1. marts marts marts 2016 EGU-elever aflønnes med: 61,57 62,74 63,93

25 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 16 ændringer af løn og satser 2, stk. 5. Arbejde på ubekvemme arbejdstider Satsen fra kl til forhøjes med 0,53 pr. 1. marts 2014, 0,57 pr. 1. marts 2015 og 0,62 pr. 1. marts Satsen fra kl til forhøjes med 0,59 pr. 1. marts 2014, 0,64 pr. 1. marts 2015 og 0,69 pr. 1. marts Særlig opsparing Pr. 1. marts 2014 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,3 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing. Pr. 1. marts 2015 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,4 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,7 pet. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing. Pr. 1. marts 2016 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 2,0 pet. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing 9, stk. 2. Grundløn Grundlønnen udgør pr. 1. marts ,45 pr. 1. marts ,70 pr. 1. marts ,10 Ugelønnen er pr. 1. marts ,65, pr. 1. marts ,90 og pr. 1. marts ,70. 9, stk. 7. Ungarbejdere

26 Pr. 1. marts 2014 forhøjes betaling til ungarbejdere til: Mellem år under 17 år 93,16 pr. time, svarende tiiso % af grundlønnen. 69,87 pr. time, svarende tii 60 % af grundlønnen. Pr. 1. marts 2015 forhøjes ovenstående til 94,96 og 71,22. Pr. 1. marts 2016 forhøjes ovenstående til 96,88 og 72, Overarbejde Timen før normal arbejdstid samt 1.,2. og 3. time efter normal arbejdstid stiger med 0,51 pr. 1. marts 2014, 0,55 pr. 1. marts 2015 og 0,60 pr. 1. marts Timer derefter samt timer på søn- og helligdage stiger med 1,26 pr. 1. marts 2014, 1,36 pr. 1. marts 2015 og 1,47 pr. 1. marts Holddriftsaftalens 3 Holddriftstillæg på hverdage mellem kl og kl stiger med 0,55 pr. 1. marts 2014, 0,59 pr. 1. marts 2015 og 0,64 pr. 1. marts Timer på lørdage efter kl samt søn- og helligdage stiger med 1,15 pr. 1. marts 2014, 1,25 pr. 1. marts 2015 og 1,35 pr. 1. marts Forskydning af vagtlistefridag stiger med 0,30 pr. 1. marts 2014, 0,33 pr. 1. marts 2015 og 0,35 pr. 1. marts Øvrige specialoverenskster Satserne for overarbejde og forskudt tid reguleres med 1,5 pct. pr. 1. marts 2014,1,6 pet. pr. 1. marts 2015 og 1,7 pct. pr. 1. marts Satserne for minicontainere jf. dagrenovationsoverenskstens 4 reguleres med 1,4 pct. pr. 1. marts 2014, pr. 1. marts 2015 og pr. 1. marts Timeløn/grundløn hæves med 2,10 pr. 1. marts 2014, 2,25 pr. 1. marts 2015 og med 2,40 pr. 1. marts For DI Overenskst I v / DI 2

27 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 171 fornyelse af dagrenovatlonsoverensksten Overenskstparterne har i perioden 2010 til 2014 foretaget en modernisering af dagrenovationsoverensksten. Moderniseringen har været foranlediget af den geografiske og teknologiske udvikling, og overenskstparterne har foretaget væsentlige ændringer i begreber s normfastsættelse, der fremover aftales lokalt inden for det i overensksten nævnte spænd, anciennitet i forbindelse med ansættelse efter udbud, samt indførelse af en beregning for overudbæringer. Hensigten med fornyelse af dagrenovationsoverensksten er at tilsikre, at normfastsættelsen og dermed lønnen fremover fordeles mere hensigtsmæssigt. Overordnet set har overenskstparterne forsøgt at modernisere dagrenovationsoverensksten således, at det lokalt altid bør være muligt at finde frem til en tidssvarende normfastsættelse der både er produktiv, men også forsat af en sådan karakter, at det tydeligt afspejles i tidsforbruget, at der er tale akkordarbejde.. Overenskstparterne er i forbindelse med fornyelsen enige, at de ændringer der finder sted ved overenskstfornyeisen 2014, ikke træder i kraft i den periode virksheden har kontrakt med kmunen. Kontraktperioder med opstart før l. januar 2015 er ligeledes heller ikke fattet. Såfremt en kontraktperiode forlænges uden at have været i udbud, er overenskstparterne enige, at der i et sådant tilfælde vil være tale en samlet kontraktperiode. Aftalen er kostningsneutral og indgår s en del af den samlede overenskstfornyeise af ATL-overensksten. Der er i forbindelse med aftalen moderniseringen udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: l. Protokollat fornyelse af dagrenovationsoverensksten 2. Protokollat beregninger for betalinger for overudbæringer, indkøring på helligdage, samt kørsel på helligdage ved lokal aftale akkord på dagrenovationsoverensksten

28 3. Protokollat fuldlønnede og lejlighedsvis beskæftigelse med dagrenovation 4. Protokollat betaling af faglært tillæg for dagrenovationsmedarbejdere 5. Protokollat EUD -lærlinge på dagrenovationsoverensksten 6. Protokollat indhentelse af forsømt tid På baggrund heraf er parterne enige at foretage følgende ændringer i dagrenovationsoverensksten: Parterne er enige, at nuværende 2 i dagrenovationsoverensksten erstattes af følgende ny 2 pr. 1. januar 2015 gældende for kontraktperioder med opstart efter denne dato: " 2. Aflønning Stk. 1. Udover grundlønnen i Transport- og Logistikoverenskstens generelle bestemmelser, 9, stk. 2, betales et renovationstillæg pr. time: for nyansatte på og efter 9 måneder på 30,85 39,00 Stk. 2. Akkord Såfremt der er lokal enighed at udføre arbejdet i akkord, udlægges distrikterne efter hovedreg lerne i 3. Akkordaflønning beregnes i henhold til defastsatte udbæringstal på grundlag af den i 2, stk. 1 anførte løn, der udbetales pr. ugefor defastsatte udbæringer pr. mand pr. uge. Stk. 3. Anciennitetstillæg iforbindelse med udbudsrunde I tilfælde hvor en medarbejder, iforbindelse med en udbudsrunde, skifter arbejdsgiver, bevarer denne det på skiftet opnåede anciennitetstillæg jf. Transport- og Logistikoverenskstens 9, stk. 3. Nærværende bestemmelse gælder ikke medarbejdere ansat med slamsugning, højtryksspuling og indsamling afkemikalieaffaldjf. 5, stk. 1. Denne bestemmelse har ikke i øvrigt indflydelse på beregning af medarbejderens anciennitet hos den nye arbejdsgiver og de rettigheder der er forbundet hermed." Parterne er enige, at nuværende 3 erstattes af følgende ny 3: " 3. Lokalaftale akkord for indsamling af sække og tømning af spande på hjul Stk. 1. Med virkningfraførste kontraktperiode med aftalt opstart efter 1.januar 2015 gælder nærværende 3 vedfastsættelse af normtal. Stk. 2. Lokale aftaler kan indgås mellem tillidsrepræsentanten på virksheden og virkshedens ledelse jf. Transport- og Logistikoverenskstens 19. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, kan aftalen indgås med den lokale afdeling af 3F. Hvis der er indgået en aftale med en tillidsrepræsentant, og der på et tidspunkt ikke er valgt en tillidsrepræsentant, indtræder den lokale afdeling af 3F s part. 2

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst marts 2013 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

TransporTgruppen. Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund

TransporTgruppen. Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund TransporTgruppen Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2015 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan AKT/aF LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillægsoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening

Læs mere

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1.

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2014 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Chauffører under oplæring

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp,

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp, Overenskomstforhandlingerne 2014 Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under SOS Dansk Autohjælp, der er lnedlenllller af DTLs ar lejdsgiverforening I)TLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS VERENSKOMST SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794598 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service Overenskomst mellem Danske Service og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Danske Service og

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Vikaroverenskomsten mellem HTS og 3F Vikaroverenskomsten mellem HTS og 3F 2007 2010 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Oplag: 300 H080

Læs mere