Aalborg Universitet. Industriarbejdere mellem tradition og forandring Caraker, Emmett. Publication date: 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Industriarbejdere mellem tradition og forandring Caraker, Emmett. Publication date: 2008"

Transkript

1 Aalborg Universitet Industriarbejdere mellem tradition og forandring Caraker, Emmett Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Caraker, E. (2008). Industriarbejdere mellem tradition og forandring: om interesser og læreprocesser blandt danske industriarbejdere. (2. udg.) Aalborg: Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. (Ph.d.-serien ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet; Nr. 4). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: August 26, 2015

2 Industriarbejdere mellem tradition og forandring - om interesser og læreprocesser blandt danske industriarbejdere Ph.d. afhandling Emmett Caraker December 2006 Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for Økonomi, Politik & Forvaltning, Aalborg Universitet

3 2

4 Forord Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke en række personer, som har været inspirerende og berigende for arbejdet med afhandlingen. En ph.d. afhandling fremstår som et meget individuelt produkt, men manges meninger og hjælpsomhed er af betydning undervejs, for at projektet lykkes. Mine to vejledere Morten Lassen og Tage Bild vil jeg takke for at give inspiration til projektet, insistere på, at teoretiske udflugter og tangenter blev bortrationaliseret, og for i øvrigt have tillid til, at det spor jeg var slået ind på, ville lykkes. Ligeledes en tak til de øvrige forskere i projektgruppen Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv, Rasmus Juul Møberg, Thomas Bay, Henning Jørgensen og Steen Scheuer, for vores diskussioner om lønmodtagernes holdninger og værdier i arbejdslivet. Faglige diskussioner i CARMA har været vigtige, og CARMA s direktør, Per Kongshøj Madsen, skal have tak for tålmodigt at afvente afhandlingens færdiggørelse. Lektor Henrik Lolle og forskningsassistent Bjarne Madsen, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, vil jeg takke for deres hjælp i forbindelse med statistisk dataanalyse i den indledende fase af mit arbejde som forskningsassistent på instituttet. Jeg vil også rette en tak til lektor Finn Sommer og lektor Christian Helms Jørgensen ved Roskilde Universitetscenter, for deltagelse i forberedende diskussioner om afholdelsen af en erfaringskonference for tillidsvalgte i den ene case virksomhed, og til lektor Adam Johansen ved Den Sociale Højskole for forberedelse og deltagelse i konferencen, samt ligeledes for deres indspil om fagpolitiske læreprocesser ved udarbejdelse af kapitlet ud fra denne begivenhed. Også en tak til Ivan Nygaard for hjælp med computergrafikken. Min familie, Rasmus, Kasper og Dorte, har været mig en stor støtte. Jeg vil gerne rette en tak til min søn Kasper Steenberg, stud. soc. ved Aalborg Universitet, for at være behjælpelig med det store arbejde, det var at skrive interviewene ud. De faglige sekretærer og formænd i de respektive SID-fagforeninger og -distrikter skal have tak for deres imødekommenhed og hjælp i den indledende fase, hvor kontakten til virksomhederne blev etableret. En særskilt tak til ledelsesrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter i de to virksomheder, som gav mig adgang til virksomhederne og brugte tid på at arrangere alt om undersøgelsens praktiske forløb. Endelig vil jeg gerne takke de industriarbejdere, som har stillet deres tid, personlige engagement, erfaringer og indsigter til min rådighed gennem interview og møder i deres bolig eller på deres arbejdsplads. Emmett Caraker, december

5 4

6 1. Indledning Samfundsmæssig kontekst Arbejderkollektivet Holdninger til individ og fællesskab Forskningsspørgsmålene Afhandlingens afgrænsning Afhandlingens opbygning...14 I Teori Teorien om arbejderkollektivet som læreproces Individuelle og kollektive interesser Arbejde og subjektivitet Forandringsprocesserne og de kollektive interesser Sammenfattende omkring det teoretiske fundament Model Forskningsdesign og metodiske tilgange APL II industriarbejderserien Case studiet Case designet Det kvalitative forskningsinterview Tolkning og fremstilling Observation Validitet og generalisering Undersøgelsens data...98 II Analyse Arbejderkollektivet og forandringsprocesserne Profil af virksomheden Strukturelle og institutionelle rammebetingelser Fagpolitisk strategi I forholdet mellem konflikt og samarbejde Faglig strategi II - interessegrundlaget Industri og interesser i et forandringsperspektiv Fleksibilitet som interessespørgsmål Funktionel fleksibilitet et konflikttema Lean-konceptet og interesserne Arbejderkulturen i forandring Talspersonrollen modsætninger og perspektiver Portræt af Birthe: Jeg er for fanden da stadigvæk en kollega Personlig biografi Ambivalenser i arbejdet Talspersonen mellem kollegaerne og ledelsen Fællesskabsopfattelsen Portræt af Steen: Da jeg startede, var der nærmest en slags klassekamp i gang Personlig biografi Uenigheder i udvalgsstrukturen Uenigheder mellem kollegaer Forholdet til ledelsen Kollektivitetens betydning Talspersonen som fagpolitisk figur Sammenfatning virksomhed A

7 8. Kollektivitet som læreproces Indledning Profil af virksomheden Den fagpolitiske linje og praksis Fagpolitisk grundlag og organisation Koncernliggørelsen af samarbejds- og forhandlingssystemet Refleksioner over samarbejdsrelationen Det fagpolitiske dilemma Tillidsrepræsentantnetværket Sammenfatning Interessevaretagelsen Karens case Karens case i forhold til undersøgelsen Jans case Jans case i forhold til undersøgelsen Effektivitetsmålsætning og produktionsorganisering Produktionsregulering i arbejdsfællesskaber Sammenfatning og perspektivering Organisationsspørgsmålet Indledning SID erne og organisationsspørgsmålet Fagpolitiske initiativer på organisationsspørgsmålet Alternative fagforeningsopfattelser Henrik, 32 år, medlem af Metal Poul, 53 år, medlem af Metal Anni, 37 år, medlem af Kristelig A-kasse Christian, 57 år, medlem af Kristelig A-kasse, sikkerhedsrepræsentant Sammenfatning og perspektivering Interessevaretagelse og læreprocesser Indledning Realitetsmagtsbegrebet Realitetsmagt og bevidsthedsformer Tillidsrepræsentanternes tema-horisont skemaer Erfaringskonferencen for tillidsvalgte Metode for konferencen Konferencens diskussioner Kollektive læringssammenhænge Tolkningsprocedurer Sammenfatning og perspektivering Sammenfatning virksomhed B Tema 1: Samarbejdsformer og forandringsprocesser Tema 2: DUA og selvstyreformerne Tema 3: Fagpolitiske læreprocesser Tema 4: APL II undersøgelsen Tema 5: De kollektive orienteringer Kollektivinteresser - fællesinteresser De kollektive orienteringer Virksomhedseksterne kollektivformer Kollektive orienteringer ambivalente og kritiske positioner

8 13.5 Lysgaards teori Konklusioner Problemstilling Teorigrundlag og analytiske koblinger Design Generalisering Afhandlingens empiriske resultater Arbejderkollektivet interessemæssigt og kulturelt Arbejderkollektivet i forandringsprocesser Arbejderkollektivet og free rider fænomenet Fagpolitiske læreprocesser Hvad forklarer arbejderkollektivet? Afhandlingens teoretiske bidrag Afhandlingens praksisrelevans Abstract Litteratur

9 8

10 1. Indledning Denne afhandling drejer sig om industriarbejdernes interesser og interessernes indhold, form og vilkår. Interesserne formuleres af en gruppe i arbejderklassen med en historisk stærk udbredelse af kollektivitet under ændrede vilkår på baggrund af nye arbejdsgiverstrategier og aftalesystemets decentralisering. Det er intentionen at skabe viden om, hvordan industriarbejdernes interessevaretagelse foregår i virksomhederne. Hvordan oplever industriarbejderne deres vilkår, og hvordan tænkes og handles i forhold til interesser? Anledningen for undersøgelsen er, at det danske overenskomst- og aftalesystem decentraliseres, og afgørelse om løn og arbejdsvilkår lægges ud til forhandlinger på det lokale niveau. Virksomhedsledelserne arbejder for øget adgang til fleksibilitet, der indføres nye produktionskoncepter, og arbejdsvilkårene i virksomhederne ændrer karakter. Afhandlingens fokus er den arbejdspladsnære kontekst. Intentionen søges indfriet ved, at undersøgelsen skal handle om de sociale, kulturelle og fagpolitiske bestemmelser af interessevaretagelsen i den virksomhedskontekst, hvori de produceres. Interesserne og interessevaretagelsen skal undersøges både ud fra den enkelte industriarbejders holdninger og praksis og de kollektive sammenhænge, industriarbejderne indgår i, og i samspil med de strukturelle og institutionelle vilkår. Den forskningsstrategiske interesse er at undersøge, hvordan den kollektive interessevaretagelse påvirker og påvirkes af forandringsprocesserne, og hvilken nyformulering af de kollektive interesser, der kan finde sted. 1.1 Samfundsmæssig kontekst Denne industriarbejderkontekst forstår jeg på baggrund af nogle overordnede samfundsmæssige forandringsprocesser. Industriarbejderne befinder sig i en eksportorienteret branche, og udviklingen på verdensmarkedet slår tydeligt igennem i danske industrivirksomheder som følge af integrationen i den globale økonomi. Forandringsprocesserne udgår fra fremvæksten af en international fleksibel netværkskapitalisme, der søger at ophæve industriproduktionens bindinger i sted, tid og rum. Den er kendetegnet ved stor forandringshastighed i ejerforhold, teknologi og produktionsformer, og med krav fra arbejdsgiversiden om tilpasning af institutionerne, aftalesystemerne og lønmodtagervilkårene for at frisætte og udvikle denne nye produktionsmåde. De nye udviklingstendenser bliver i forskningslitteraturen forstået som globaliseringens skærpede konkurrence og et pres på industriarbejderne for udflytning eller outsourcing af arbejdspladser, hastige og hyppige omstillinger i arbejdsopgaver og -organisation, deregulering og udkobling af den kollektive repræsentation og decentralisering af aftalesystemet med øget adgang til fleksibilitet og individuelt aftalte arbejdsvilkår. Denne udvikling ledsages af advarende undertoner om, at individualiseringen og fleksibiliteten vil undergrave eller udviske fællesskaberne og deres betydning. Fra fx Ulrich Beck om en brasilianise- 9

11 ring af arbejdsmarkederne, hvor kollektive institutioner og kollektive vilkår er forsvundet, arbejdsfællesskaberne opløst og arbejdsrelationerne individualiserede. Fra fx Richard Sennett om, at den fleksible kapitalismes mobilitet og fleksibilitet medfører et arbejdsliv uden kontinuitet, erfaringsdannelse og stabil identitetsudvikling i menneskers liv. Og fra Jesper Due og Jørgens Steen Madsen om et muligt omfattende magttab for fagforeningerne på internationalt plan gennem deregulering. Det vil få konsekvenser for fagforeningerne som bærende institutioner, og for de nationale aftalesystemer. 1 Hermed er der rejst spørgsmål til feltet om, hvordan forandringsprocesserne viser sig på det konkrete niveau og hvilke konsekvenser, de har for industriarbejderne og den kollektive interessevaretagelse. Udviskes fællesskaberne og kollektiviteten, eller kan det tænkes, at det ikke er et enteneller? De advarende scenarier kan være vigtige opmærksomhedspunkter for undersøgelsen, mens generaliseringerne synes vanskelige at overføre direkte til en dansk (industriarbejder)kontekst. Det danske arbejdsmarked er gennemreguleret af interesseorganisationer, kollektive aftaler, medlemskab af kollektive organisationer som normen og fremviser stadig kollektive træk. De advarende scenarier skal derfor ikke absolutteres, men medtænkes, som mulige udviklingstendenser. 1.2 Arbejderkollektivet Undersøgelsens forhåndsantagelse dømmer således de kollektive interesser inde på en nuanceret måde. Det klassiske arbejderkollektiv havde sine former for forsvar og beskyttelse gennem begrænsninger af produktion og afgrænsninger til overordnede. Sverre Lysgaard udforskede i en norsk kontekst i 1950 erne de underordnedes forskansning over for ledelsen i industrivirksomheden, forstået som et ubønhørligt teknisk-økonomisk system, med arbejderkollektivets grænsedragning mellem de og vi i en interessemodsætning til virksomhedsledelsen. Gennem bearbejdning af vilkårene i en fortløbende problemtolknings- og læreproces udvikledes arbejderkollektivet som et både kulturelt og interessemæssigt fællesskab. Dette arbejderkollektiv antager forskningslitteraturen som værende forsvundet eller sat under pres fra forandringsprocesserne i industrien og allerhøjst eksisterende som subkultur. Der er indtruffet en svækkelse, og en nydefinering af interesserne finder sted. Den forskningsstrategiske interesse og undersøgelsens ambition er at bidrage til viden om, hvordan denne udvikling konkret finder sted og kan forstås. Den gennemgående interesse i undersøgelsen er således: Hvad er der blevet af det klassiske arbejderkollektiv, og hvordan nyudvikles kollektivismen i lyset af forandringsprocesserne? 1 Ulrich Beck: Fagre ny arbejdsverden Richard Sennett: Det fleksible menneske Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Nikolaj Lubanski: Kan virksomheder overleve uden fagforeninger? Indtryk fra IIRA s 10. verdenskongres FAOS

12 1.3 Holdninger til individ og fællesskab Forskellige undersøgelser af lønmodtagernes interesser, værdier og magt i arbejdsrelationerne peger på udviklingstendenser fra kollektivistiske og solidariske tænkemåder og orienteringer til individualistiske orienteringer. Det drejer sig om: 1) den interessemæssige solidaritet, som fagforeningerne står for, har ikke klangbund hos medlemmerne og adskiller sig fra medlemmernes hverdagspraksis og hverdagssolidaritet i de nære relationer, 2) fagbevægelsens politiske og ideologiske grundlag og samfundsopfattelse er i uoverensstemmelse med den enkeltes livspraksis og politiske holdninger, 3) fagforeningerne anses i et stigende omfang ikke som nødvendige for at varetage lønmodtagernes interesser, 4) virksomhedskulturen er under forandring fra en modsætningskultur til en samarbejdskultur, hvor modsætninger til ledelsen er trådt i baggrunden til fordel for et interessefællesskab sammen med virksomhedsledelsen med markedet som den fælles modpart. 2 Disse holdningsundersøgelser leverer vigtig viden om fagforeningsmedlemmernes opfattelser af interesserne samt virksomhed og fagforeninger som institutioner. Hvad enten de bevidsthedsmæssige udviklinger alene er udtryk for hverdagserfaringer eller er udtryk for, at fagforeningsmedlemmerne er påvirket af den dominerende samfundsmæssige diskurs om, at fagbevægelsen er overflødig som interesseorganisation, så rummer disse holdningsundersøgelser vigtig viden om det subjektivt erkendte. Imidlertid er arbejdsorienteringer og sociale orienteringer ikke konsistente eller rationelle, og der kan være andre meningssammenhænge end dem, der kan analyseres ud fra svar afgivet i et spørgeskema. Hermed er ikke konkluderet, at individualisering og egoisering blandt fagforeningsmedlemmerne ikke finder sted. Undersøgelserne peger i retning mod, at kollektiv interessevaretagelse som værdi er svækket, samt at rummet for kollektiv identitetsdannelse kan være blevet smallere. Og en række konkrete udviklinger i lønmodtagernes valg synes at understøtte en sådan antagelse. På organisationsspørgsmålet foregår en udvikling, hvor den etablerede fagbevægelse taber medlemmer til nye, konkurrerende foreninger. Den Kristelige Fagbevægelse o.a. tilbyder et lavere medlemskontingent og er ikke bundet til den traditionelle fagbevægelses idegrundlag og tilhørsforhold til den socialdemokratiske bevægelse. De konkurrerende foreninger vokser sig store, og diskussionen i den offentlige debat drejer sig om legitimitetsproblemerne for fagbevægelsen. Denne undersøgelse interesserer sig for, som et delaspekt, hvad medlemskaber af forskellige fagforeninger samt uorganiserede på den samme arbejdsplads betyder for arbejdspladsens faglige sammenhold. En anden side af organisationsspørgsmålet er tendensen til, at de unge i et stigende omfang ikke melder sig ind i en fagforening. Dette er blevet set i forskningen som en aftraditionalisering af arbejderbevægelsen som dominerende kultur, der organiserede menneskers liv. Den tidligere 2 Der henvises til Tage Bild mfl.: Arbejdsliv og Politik set i Lønmodtagerperspektiv, publiceret i Medlemmer og meninger, Sikke nogen typer og Fællesskab og forskelle (her efter APL undersøgelsen 1992). APL undersøgelsen gennemførtes i 1992 som en spørgeskemaundersøgelse blandt 3360 medlemmer af LO og 32 kvalitative interview. Desuden henvises til Thomas Bay mfl.: Lønmodtagerne i tiåret (APL II undersøgelsens sammenlignende del). Endvidere for særligt problematikken om unges fagforeningsorientering: Jens Christian Nielsen: Ungdom, demokrati og fagbevægelse - ny (arbejder)ungdom og demokratiske læreprocesser, 2002, samt Jørgen Goul Andersen, Lars Torpe & Johannes Andersen: Hvad folket magter

13 stærkere sammenhæng mellem en fagforeningsmæssig socialisation i en lønarbejderfamilie og de politiske, ideologiske og fagpolitiske orienteringer, er aftaget. Der foregår ikke på baggrund af tradition et selvforståeligt valgt tilhørsforhold til arbejderbevægelsen. Denne undersøgelse interesserer sig for, som et delaspekt, hvad denne udvikling blandt de unge betyder for interessevaretagelsen i virksomheden. Et flertal af industriarbejderne stemmer i dag på borgerlige partier, og individualistiske og liberalistiske værdier og præstationsprincipper synes at være i vækst. Undersøgelsen interesser sig for, som et delaspekt, hvordan arbejdspladsens sammenhold og interessevaretagelse påvirkes af en sådan bevidsthedsmæssig udvikling. Det senmoderne samfund er ifølge den engelske sociolog Anthony Giddens kendetegnet ved en højere grad af refleksivitet og åbenhed opad i samfundet. Refleksiviteten om, hvem man er, og hvad man skal hen til, bliver et grundvilkår for individerne. Diskursen om samfundet er således præget af de dispositive muligheder for at præge sit eget liv og skrive sin egen livsbiografi: Tilværelsen er blevet et individuelt projekt. Diskursen om det senmoderne arbejdsliv bliver således også en diskurs om, hvordan individerne kan vælge livsbane og forme deres liv. Denne indskrivning af arbejdet i den senmoderne diskurs kan have konsekvenser for, hvordan interesserne ud fra arbejdet tænkes. De senmoderne teorier om arbejdslivets udvikling og udviklingsmuligheder leverer vigtige opfattelser af, hvad der kan være på spil for lønmodtagernes bevidsthed i forhold til arbejdet. Teorierne bevæger sig imidlertid på et højt generaliseringsniveau. Man kan stille modspørgsmålet ud fra fx Pierre Bourdieu, om samfundet er blevet mere åbent opad, og endvidere, at refleksivitet som grundvilkår vil være afhængig af de udviklingsmuligheder, individet ser ud fra det konkret foreliggende arbejde. Disse perspektiver om lønmodtagernes individualisering og virksomhedsorientering skal sættes i forhold til den faktiske udbredelse af de kollektive træk. Kollektive organiseringer er fortsat fremherskende på det danske arbejdsmarked, med et gennemregulerende overenskomst- og aftalesystem, en høj organisationsprocent og kollektive træk i form af regulerede interessekonflikter. På denne baggrund kan man antage, at der fortsat foregår en vedvarende produktion af fælles erfaringer og vurderinger på arbejdspladserne. Men hvordan interesserne bliver til ud fra industriarbejdernes hverdagspraksis og erfaringer under de nye aftalemæssige og produktionsmæssige vilkår, er der behov for viden om. Herunder især, hvordan den igangværende decentraliseringsproces, de nye produktionskoncepter samt fleksibiliteten påvirker den kollektive interessevaretagelse. Undersøgelsen håber at bidrage med viden om disse processer. Den forskningsstrategiske interesse er at kombinere en subjektivitetsanalyse af danske industriarbejdere med en Industriel Relations analyse af det lokale aftalesystem med virksomheden som case. I feltet forventes at være en flerhed af interesser blandt industriarbejderne. Det er intentionen, at disse flerheder skal være synlige og gennemsigtige. Både de kollektive og individuelle interesser skal belyses, men det er de kollektive interessers fornyelse, der er undersøgelsens underliggende tema. 12

14 Min forforståelse indrammes af, at jeg ser feltet styret af forskellige intentioner, rationaler og underliggende konfliktmuligheder. Industriarbejdet er underlagt det virksomhedsøkonomiske rationale, hvor ekspansion og effektivitet er grundlaget for virksomhedernes drift. Der antages at være et spændingsfelt mellem det virksomhedsøkonomiske rationale og den kollektive interessevaretagelse, hvor vilkår og forandringsprocesser kan opleves både som chancer og risici. 1.4 Forskningsspørgsmålene Hovedspørgsmålet i afhandlingen er: Hvad kendetegner industriarbejdernes interesser og læreprocesser? Der fokuseres på interessernes grundlag, sociale og kulturelle normer, den fagpolitiske strategi og de læreprocesser, der finder sted. Undersøgelsen inddrager de strukturelle og institutionelle forhold og betingelser, den sociale og kulturelle kontekst og den subjektive livserfaring. Det er intentionen, at undersøgelsen særligt skal vise, hvordan interesserne påvirker og påvirkes af forandringsprocesserne. Hovedspørgsmålet deles op i en række undersøgelsesspørgsmål: Hvilken problemtolkning finder sted, og hvilke interesser formuleres og handles? Der er fokus både på interessevaretagelse selvstændigt og gennem den kollektive repræsentation. Hvilke sociale og kulturelle normer og forståelser findes der blandt industriarbejderne? Og kan disse sociale og kulturelle normer tolkes ind i en kollektiv interessevaretagelse? Hvilke fagpolitiske strategier er der udviklet kollektivt, og hvordan indgår tillidsrepræsentanterne i arbejdet for de kollektive interesser? Hvilke kollektive fora eksisterer for erfaringsopsamling, og hvilke læreprocesser finder sted? Hvilke begrundelser har industriarbejderne for henh. at stå uden for en fagforening og at være medlem af en fagforening, og hvordan indgår de uorganiserede i den kollektive proces? 1.5 Afhandlingens afgrænsning Undersøgelsens er foretaget i , og omhandler de ufaglærte industriarbejdere med medlemskab af SID, men også industriarbejdere med medlemskab af andre LO-fagforeninger og Den Kristelige Fagbevægelse o.a. er med i undersøgelsen. Industriarbejderne er analyseret som lønarbejdere med virksomheden som case, og i konstruktionen af forskningsobjektet er der truffet en række valg. Forskningsstrategien er at udforske de sociale processer kontekstafhængigt. Forhold udenfor virksomheden inddrages alene i det omfang, det er nødvendigt for at forstå og fortolke industriarbejderne i konteksten. Forhold, der ikke er udforsket systematisk eller i dybden, og som ikke inddrages i fremstillingen, er den sociale reproduktions betydning for industriarbejdernes arbejdsliv og arbejdsorientering, og industriarbejdernes holdnin- 13

15 ger til bredere samfundsmæssige spørgsmål, undtaget herfra industriarbejdernes holdning til fagbevægelsen. Her søges eftersporet holdninger til fagbevægelsen i et interesseperspektiv og som generel identifikation, mens industriarbejdernes holdninger til organisationsapparatet og demokratispørgsmålet i fagbevægelsen ikke har været en del af undersøgelsens spørgsmål. Det er kun taget op i det omfang, industriarbejderne selv formulerede interesse herfor. De teoretiske valg er afgrænset således, at der ikke er taget afsæt i teori om overordnede samfundsmæssige udviklingstræk, som forstår samfundsudviklingen som en overordnet social transformationsproces med radikale organisatoriske samt bevidsthedsmæssige brud med industrisamfundets institutioner til et postindustrielt klasseløst videnssamfund. I stedet anvendes teori om det sociale interaktionsniveau og de bevidsthedsmæssige processer blandt industriarbejderne, samt teori og forskningsbidrag om forandringsprocesserne. Dette fravalg betyder, at industriarbejdernes bevidsthed og interesser ikke analyseres ud fra en objektiverende ramme, der udtrykker social reproduktion versus senmodernitet, men hvor den eksplorative tilgang åbner for at indfange konkrete udtryk for senmodernitet. 1.6 Afhandlingens opbygning Afhandlingen er opdelt i 3 dele. I første del præsenteres teorien og forskningsdesignet. I anden del præsenteres hovedparten af undersøgelsens materiale. Materialet består af 4 datasæt: case studie i 2 industrivirksomheder, interviews med fællestillidsrepræsentanten i een industrivirksomhed, og en interviewundersøgelse med industriarbejdere fra APL II projektet. Case studierne præsenteres i analysedelen, mens de to øvrige datasæt anvendes i afhandlingens tredje del. Den tredje del er en tematisk fremlæggelse og diskussion på tværs af hele materialet. Første del af afhandlingen består af 5 kapitler. Kapitel 2, 3, 4 og 5 præsenterer den anvendte teori, som er et produkt af den første forforståelse og den senere analytiske bearbejdning af materialet. Fænomener og problemstillinger er tematiseret ud fra ønsket om at kombinere en Industriel Relations analyse på virksomhedsniveau af interessevaretagelsen med en subjektivitetsanalyse af industriarbejderne. Teorien lægger hovedvægten på at fremstille teori og begreber. Der gøres en undtagelse i kapitel 3 om individuel og kollektiv handlen. Kapitlet tager udgangspunkt i Mancur Olsons free rider teori og inddrager efterfølgende nogle af de synspunkter, der har været rejst i debatten om Olsons teori. Kapitel 2 præsenterer teori på det sociale interaktionsniveau, om de kollektive processer, der finder sted mellem industriarbejdere i en virksomhed. Udgangspunktet er her Sverre Lysgaards teori om arbejderkollektivet. Vigtige aspekter ved Lysgaards teori belyses, og der foretages yderligere begrebsbestemmelser ved at inddrage anden teori om kollektive læreprocesser, magtbegrebet og bestemmelse af arbejderkulturen. Kapitel 3 præsenterer teori om individuel og kollektiv handlen. Mancur Olsons nyttehandlingsteori om at se individet som et kalkulerende og nyttemaksimerende individ præsenteres. Der inddrages nogle af de indvendinger, der har været rejst mod Olsons teori. Diskussionen leverer et indspil til det konkrete fænomen, undersøgelsen også interesserer sig for, at være free rider. At være free 14

16 rider betyder, at et individ nyder et kollektivt gode uden at være bidragsyder til den organisation, der har tilvejebragt det. Dette spørgsmål er især relevant i den ene case virksomhed. Endvidere søger jeg ud fra diskussionen med Olsons position at indkredse, hvordan individet indgår i det sociale. Kapitel 4 præsenterer teori på det subjektive niveau. Undersøgelsens forståelse af subjektivitet sker ud fra den kritiske teori, med vægt på teorien om hverdagsbevidstheden af Thomas Leithäuser og Birgit Volmerg og teorien om ambivalens ved Regina Becker-Schmidt. Traditionens tilgang er socialpsykologisk, med vægt på de indre psykiske processer hos individet, i sammenhæng med den sociale kontekst og interaktion, individet indgår i. Endvidere præsenteres Oscar Negts erfaringsteori om erfaringens mulighed under henh. magtmæssige forhold og i det relative frirum. Kapitel 5 er en gennemgang af teori om det samfundsmæssige niveau, operationaliseret til de forandringsprocesser af strukturel og institutionel karakter, der foregår på arbejdsmarkedet generelt og konkret i industrien. Kapitlets intention er at præsentere den viden, der kendetegner produktionsforholdene og de rammer, der er for arbejderkollektivet. Kapitlet starter på et højt abstraktionsniveau, med udgangspunkt i en skelnen mellem den fordistiske og postfordistiske produktionsmåde ud fra reguleringsteorien, for herefter at inddrage teori og forskningsundersøgelser om produktionskoncepter og fleksibilitetsformer. Fagbevægelsens strategi om Det Udviklende Arbejde inddrages ved at diskutere den forskningstradition om DUA, der er udviklet sideløbende med fagbevægelsesstrategien. Herefter ses på de institutionelle rammebetingelser for den lokale interessevaretagelse. Dette foretages med udgangspunkt i Industriel Relations traditionens bidrag om den centraliserede decentraliseringsproces af overenskomstsystemet og de øgede kompetencer til aftaleindgåelse på virksomhedsniveauet. Kapitlet slutter med en gennemgang af Den Kristelige Fagbevægelse ud fra Steen Scheuers organisationsanalyse og Niels Dahl Sørensen mfl.s medlemsundersøgelse. Formålet er at oparbejde en baggrundsviden forud for præsentationen af materialet fra den ene case virksomhed. Teorifremstillingen samles kortfattet op, og der præsenteres en model, der har fungeret som en hjælp i feltarbejdet og i analysen. Kapitel 6 præsenterer forskningsdesignet og de metodiske tilgange. Inspirationen er hentet hos kritisk teori og kritik realisme, samt Bent Flyvbjergs typologi i forhold til case studiet. Hovedvægten i kapitlet ligger på gennemgangen af case studiet og forskningsinterviewet som metode. Der redegøres for de forskellige metodiske valg, der er truffet undervejs, som undersøgelsen er skredet frem, og der bringes en oversigt over datamaterialet. I afhandlingens andel del, analyse-delen, kapitel 7 og 8, fremlægges hovedparten af undersøgelsens empiriske materiale. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden. Jeg præsenterer materialet fra de to case virksomheder. Der lægges vægt på tætte beskrivelser af de sociale interaktionsformer og af subjektiviteten i kontekst. Da de to case virksomheder præsenterer to meget forskellige arbejderkollektiver og forskellige problemstillinger, er case kapitlerne ikke rapporteret efter den samme disponering. Gennemgangen er holdt tæt til udvalgte problemstillinger, der bidrager særligt til forståelsen i forhold til forskningsspørgsmålene. 15