JNDBERETNJNG FRA DEN ANTIKVARISKE BYG N J NGSNEVND VEST-AGDER FYLKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JNDBERETNJNG FRA DEN ANTIKVARISKE BYG N J NGSNEVND VEST-AGDER FYLKE"

Transkript

1 JNDBERETNJNG FRA DEN ANTIKVARISKE BYG N J NGSNEVND VEST-AGDER FYLKE [ r5o]. KRISTIANSAND K arakteristisk for byen, som blev anlagt av Kristian IV i 1641, er elet retvinklecle gatenet, som paa gruncl av beliggenheten paa en flat sanclslette kunde gjennemføres med større konsekvens end paa andre st eder her i landet, i overensstemmelse m ed renæssansens reguleringsprincipper. Efter beretningen utstak kongen byen i en firkant og best emte at eler i h vert hjørne skulcle opføres en bygning, som skulcle danne utgangspunktene for oprutningen av gatene. Av den oprinclelige bebyggelse er eler nu vistnok intet tilbake, ela byen gjentagne ganger har været herjet av ilclebrancl, saalecles i 1734, ela tre fjerdedeler av den blev tilintetgjort, i 1859, 188o og 1892, ela ca. en tredjedel av byen strøk med. Av denne gruncl staar eler t emmelig litet igjen av de gamle bygninger, hvorav eler sp ecielt under de gunstige konjunkturer for skibsfarten i tiden henimot og omkring aar 18oo blev reist mange og tildels staselige. De vigtigste av de bevarecle gamle hus fins i Vestre Stranclgate og ellers spredt rundt om i byen. - Kirkegaten 43 a er et en-etages laftet t ømmerhus med liggende panel; til huset er føiet en lavere, likeledes en-etages fløi; gaarclen er i væsentlig grad ødelagt clerigjennem at den vistnok kort efter rgoo, ela Kirkegat en skulcle forlænges, blev skaaret t vers over; den er imidlertid meget gammel, muligens ælclre end Løveapotekets bygning er et to-etages tømmerhus med gavlformet ark paa hovedfa<;aden og karakteristiske gaardsrum; av særlig interesse er apotekets gamle interiører med sine krukkereoler; detaljer kan tyde paa at huset stammer fra tiden So. - Fæstningsgaten r6 er et to-etages laftet tømmerhus m ed staaende panel og tilbygg paa b aksiden m ed skraatak i flugt med hovedbygningens bakside; huset skriver sig antagelig fra 2. halvdel av 18. aarh. - Markensgaten 47 er et stort to-etages laftet tømmerhus med delvis staaende, delvis liggende panel og tilbyg paa baksiden med tak som flugter m ed hovedhusets; de brede vinduer har gerikter m ed kraftige profiler; huset er antagelig opført i 2. halvdel av 18. aarh. - Av lignende type som Markensgt. 47 er Vestre Strandgt. 32 og Henrik W e1 gelands gt. I7. - Vestre Strandgate 44 (< Gamlehjemmet >, <<Mørchs gaard >) er et to-et ages laftet tømmerhus med liggende - fornyet - panel, gavlformet ark midtpaa den symmetrisk utformede hovedfa<;ade og ved begge sider indkjørselsporter i klassisk stil med trykket bue indrammet av pilastre og bred gavl; huset er vistnok bygget i tiden rsoo. Paa den motsatte side av gaten ligger haven med et eiendommelig gammelt gjærde av stakit paa t æt underdel av horisontalt panel og m ed en vakker gammel havepaviljong. - Vestre Strandgate r, H egermanns bygaard ved Gravene, er en to-etages vinkel bygning av laftet t ømmer m ed liggende panel og et karakteristisk gaardsrum med svalganger; detalj erne viser en spinkel smagfuld klassicism e; huset er utvidet og paabygget r8o8 for en Stenersen; den nordenfor gatedøren liggende del er ælclre. - Vestre Strandgate 24 (<<Wilcls gaar cl >) er en to-etages vinkelbygninng av laftet t ømmer m ed staaende p a nel og en trekantet gavl med ovalt vindu midt paa den symmetrisk utformede hovedfa<;ades tak ret ovenover indgangsdøren med sit trykket buefonnecle overlys; interiørene er tildels godt bevart 77

2 INDBERETNING FRA DEN ANTIKVARIS KE BYGNINGSNEVND og incleholder mange gode detaljer i klassicisme; elet yclre er naget utskjæmt ved nye, høie forretningsvinduer; huset er bygget for konsul Niels Moe, som døde r8r2.- Vestre Strandgt. 26 er et to-etages laftet tømmerhus med staaencle panel og symmetrisk utformet hovedfa<;ade, antagelig fra 2. halvd. av r8. eller beg. av rg. aarh. - Fra samme tidsrum skriver sig vistnok ogsaa en række andre hus, f. <>ks. Fæstningsgaten JO, Elvegaten II, Markensgaten 4S, alle to-etages med liggende panel. -< Asylet>> ved Stener Heyerdahls plads er et en-etages tømmerhus med staaende panel og steilt sadeltak, opført vistnok ca. I82o ved det gamle hospital som daarekiste. - <<Børsen>>, Raadhusgaten 3> er en en-etages vinkelbygning av laftet tømmer med liggende panel og imitert hjørnerustik samt paa hovedfa<;aden en søileportikus og i den lange sidefløi engelske skyvev induer; bygningen er opført i I. halvd. av rg. aarh., men blev 1892 totalt ombygget og modernisert. - <<Carl Johans Minde>>, Vestre Strandgate 36, er et stort to-etages bindingsverkshus med liggende panel og er klar, rolig fa<;acle, antagelig opført i r. halvd. av rg. aarh. - Kirkegaten JO er et en-etages laftet tømmerhus med liggende panel og avvalmende gavlspiclser; fa<;aclerne er enkle og rolige og portalen har trykket overlysbue; huset er antagelig opført i r83o- 4o-aarene. -Av lignende type, med tilsvarende portaler og antagelig fra nogenluncle samme tid som Kirkegaten 30, men med staaencle panel er bygningerne i Elvegaten 39, Kronprinsensgate 54 og 6g. Fra omtrent samme tid stammer vel ogsaa det to-etages hus i Kirkegaten 27 med liggende panel og portal som i Kirkegaten 30. -Den gamle latinskole, nu teknisk aftenskole, er en to-etages puclset murbygning med lavt valmtak og m idtrisalit med bred gavl. Bygningen har oprindelig været en-etages med ark og er opført 1736; den gjennemgik r8os- o6 en hovedreparation og paabyggedes en 2. etage.- Tordenskjolds gt. IS er et litet en-etages laftet t ømmerhus med liggende panel. Tordenskjolds gt. 20 er ogsaa et litet en-etages laftet tømmerhus med liggende panel og gavlen mot gaten. Disse to bygninger utgjør sammen med huset Tordenskjolds gt. 22 og det ovenfor nævnte i Marliensgt. 47 første del av Persillestrædet og danner en karakteristisk bygningsgruppe. - Forøvrig fins der en række karakteristiske hus som efter sit yclre præg at dømme nærmest maa stamme fra I. halvcl. av rg. aarh., men som nok tildels ialfald kan være ælclre. Nævnes kan av to-etages hus med sacleltak og port eller portal ved elet ene hjørne: Tordenslijoldsgt. S, Krsitian 4.'s gt. I9, 47 og 49, H enrili Wergelands gt. I7, 33 og Sg, Holbergs gt. 40, 57 og 64, Fæstningsgt. 26 og 4S, KronP1'insens gt. 4I og Sliippergt. IJ, IS og IJ, 50 og 6I. Av toetages hus med sadeltak og portal midt paa eller mere midt paa gatefa<;aclen kan merkes: Henrik Wergelands gt. 36, Holbergs gt. 4I og 64, Gyldenløves gt. 62. Et stort to-etages hus med staaende panel og valmtak er Wergelands gt. 6g. En-etages med portal midt paa eller omtrent midt paa gatefa<;aden er husene Skippergt. 4, Elvegt. II2, Holbe1'gs gt. 2S, Tordensliolds gt. 4, Kronprinsens gt. 62 og Henrik Wergelands gt. 59 samt Gyldenløves gt. 26, et li tet hus som sammen med nabohuset nr. 2S danner en karakteristisk gruppe. Enetages med flattakede arker paa taket er bygningerne Hem'ih Wergelands gt. 37, 39, 46 og 54, Fæstningsgt. IS, 20 og 24, Kronprinsens gt. 6o og Krist ian 4.'s gt. 46, med spidsgavlet ark Henrik Wergelands gt. IIO, uten ark Holbergs gt. IJ, Kronprinsens gt. 6S og Skippergt. I6 og med avvalmet gavlspids Elvegt. 37 Indenfor byens omraade ligger

3

4 INDBERETN I NG FRA DE N ANTIKVARISKE BYG N I NGSNEVND panel og utsvaiet tak og en laavebygning med st aaende panel og utsvaiet t ak bl. a. en vakker park med lange alleer og et elegant litet lysthus i klassisk stil. (Haveplan ved C. W. Schnitler i hans Norske haver Il, s. rr6). - H ektorsmoen eller Jordfald (g. nr. 15, b. nr. 5). Hovedbygningen er et en-etages laftet og panelt tømmerhus med harmonisk og regelmæssig utformning av fa<;:aderne, antagelig opført i r. halvd. av 19. aarh ODDERNES Kjas* (g. nr. 12, b. nr. r). (Billeder Aarb. 1921, s. 112 og rr3). Hovedbygningen er et to-etages laftet tømmerhus m ed liggende panel, høi reisning og symmetrisk utformning av fa<;:aderne m ed sine høie engelske skyvevinduer og sin enkle, strenge hovedportal midt paa hovedfa<;:aden under det brede tredelte vindu og elet halvrunde i gavlen paa taket; særlig markert er den midterste av tverfa<;:adernes tre vinclustækker gjennem det halvrunde vindu ovenover gavlvinduet; paa vest siden laa to lave, nu fjernede fløibygninger som omsluttet det paa den fjerde side aapne gaardsrum; elet indre viser en regelmæ~sig plan med velproportionerte rum og gode detaljer i streng Lifuis XVI-stil; m erkes kan trappegangen, som gjennem tre etager er marmorert i kvaderinddeling, de vakre, rikt profilerte gesimser, de smukt indrammecle brandmursnischer og tapeterne, bl. a. et landskapstapet som dækker en hel stor væg. Indmarken var bl. a. ved lange alleer praktisk talt omdannet til en park, som gjennem sine to hovedakser pointerte bygningsgruppen og gav anlægget en storlinjet fasthet ; dette er likesom en stilfuld paviljong og en rund dam m ed ø rasert med undtagelse av en lindealle ogenkeltetrægrupper. Bygningerne er opført mellem 1785 og 1788 for konsul Daniel I saachsen (t r8r5), mens plantningerne og en betydelig del av indredningen (ca. r8o8) angivelig skyldes ha ns søn konsul Isaach Isaachsen, som blev eier r8o6 og døde r8z8; de gamle uthusene blev med unclt agelse av <<Brakken > revet ned og ombygget av H arald Isaachsen i tiden r86o- 8o. - Gimle* (g. nr. 40, b. nr. r). (Billeder Aarb. rgzr, s. 107 og ro8). Hovedhuset er en toetages laftet to-fløiet v inkelbygning av tømmer m ed liggende panel og let utsvaiet valmtak; eiendommelig er den høie luftige søilegang av slanke stolper som foran underog kjelderetagen paa østfløiens gaardsside føres frem til indgangsdøren i hjørnet mellem fløiene; sammen m ed de høie, smale engelske skyvevinduer gir den i fremtrædende grad bygningen en let og elegant karakter; av de indre rum kan m erkes den store trappeh al, festsalen som løper tversigjennem østfløiens overetage med tre fag v induer t il begge sider, og malerisalen som med sine brukne hjørner optar hele vestfløiens overetage; bygningen er opført for generalkrigskommissær Bernt Holm, hovedfløien mot vest antagelig i slutn. av r8. aarh. (vistnok 1797), mens kjøkkenfløien mot øst skal være føiet til i r8o7. Til anlægget hører ogsaa dens. k. <<Ottekantem, en en-etages laftet tømmerbygning med staaencle panel, valmtak og engelske skyvevinduer, paa den ene langfa<;:aden brukne hjørner og paa den anden et litet, fremspringende utbyg; den ligger et par hundrede met er fra hovedhusene og har vistnok tjent som husmandsbolig. - Strcti, nedre. Hovedbygningen, som er en-etages med avvalmecl e gavlspidser, er opført av utmuret fagverk og _ldædd med liggende panel, har en høi og luftig hovedet age med 8o

5

6

7 JNDBERETNING FRA DE N ANTIK VAR ISKE BYGNJNGSNEVND liggende panel og sin spidsgavlede ark midt paa den symmetriske hovedfa9ade muligens kan være yngre end r8so. Gammel bebyggelse skal der ogsaa være paa Mebø (g. nr. r) RANDESUND Randøen, øst re, <<Vigevold >>* (g. nr. 88, b. nr. 20). (Billede : Aarb. I92I, s. us). Hoved bygningen er et to-etages laftet t ømmerhus med lav overetage og paa baksiden under fælles tak med hovedhuset en reisverks tilbygning med kjøkken og kove; klædningen er grovt, liggende panel; huset, som er typisk for den gamle skjærgaa.rdsbebyggelse, skriver sig antagelig fra tiden r n o- 8o. - Randøen, vestre (g. nr. 88). Mathiesens hus, som antagelig blev opført omkring eller litt efter r8oo, er et en-etages tømmerhus med delvis staaende, delvis liggende panel, avvalmede gavlspidser, symmetrisk utformet hovedfa9ade og tilbyg med skraatak langs h alvparten av den anden langside. - Rosenlund (g. nr. 56, b. nr. r). Hovedbygningen er et en-etages laftet tømmerhus med liggende panel, avvalmecle gavlspidser og flattakede arker midt paa begge langfa9ader samt høi unclermur; rummene har næst en kvadratisk plan; bygningen skal være opført ca. r8os. - H erøen, <<F7'edheim>> (g. nr. 94). Hovedbygningen er et bredt en-etages laftet tømmerhus m ed staaencle panel og avvalmecle gavlspidser og symmetrisk utformet hoveclfa9acle med smale vinduer paa begge sider av døren med sit lave rekt angulære overlysvinclu; elet tilhører senempirens tid. Av omtrent t ilsvarende form er to hus som ligger like ved siden av hinanclen i <<Kanalen >> paa østre Randøen. - Ran døen, østre, Olaf Aagesens hus*, (g. nr. 88, b. nr. 5) er et en-etages laftet tømmerhus m ed staaencle panel med paaliggerlister, med avvalmecle gavlspiclser og med halvrundt vindu i den lille gavl ovenover døren med sit trykket buefonnede overlys og sine smale sidelys midt paa den symmetrisk utformede hovedfa9ade; høi stentrap med smijerns rækverk; vistnok opført r84o. - Av væsentlig samme form er lods Henrik H enril1sens hus (billede: Aarb. 1921, s. 117, hvor elet feilagtig er angit som Olaf Aagesens hus) i R andøsunclet; dog har hovedindgangscløren her kun enkelt, lavt, rektangulært overlysvindu, og vinduerne er engelske skyvevinduer; det er muligens noget ældre end Olaf Aagesens hus.-fra 1. h alvd. eller midten av 19. aarh. skriver sig antagelig ogsaa den en-et ages laftede hovedbygning av tømmer paa Sommerro (g. nr. 69) med sit liggende panel og sin ark med h alvrundt vindu i gavlen midt paa den symmetrisk utformede hovedfa9ade VENNESLA Vigeland. H ovedbygningen paa det gamle jernverk er etto-etages laftet tømmerhus m ed staaencle panel, utsvaiet, sterkt fremspringende valmtak og symmetrisk utformet hovedfa9ade med portal m ed trykket bueformet overlysvinclu og høie smale sidevinduer; huset skal være opført ca av en schweizer og viser en b landing av schweizerstil og lokale traditioner.

8 INDBERETN/NG FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNJNGSNEVND 203. ØVREBØ Av den gamle bebyggelse kan nævnes den tidligere prestegaardsbygning, en en-etages laftet tømmerbygning med staaende pa nel og avvalmede gavlspidser, opført r839 og nu benyttet som jattiggaard HÆGELAND Lauvaas (g. nr. 70). Hovedbygningen er et to-etages laftet tømmerhus med staaende panel med forstue og ovnstue n edenunder og tilsvarende ruminddeling ovenpaa, opført antagelig I79I; i flugt med hovedhuset er tilbygget et en-etages ildhus av tømmer med staaende panel. Ogsaa ellers er bebyggelsen paa gaarden karakteristisk: stabbur, laaver, fjøs etc. - Hornsteane* (g. nr. Sr). Hovedbygningen er et to-etages laftet tømmerhus med staaende panel, indeholdende forstue og ovnstue nedenunder og tilsvarende ruminddeling ovenpaa; paa døren staar malt aarstallet r83o, men huset skal være 5 a 6 aar æidre. - Aamdal (g. nr. 47). Hovedbygningen skal være av lignende karakter som den paa Hornsteane. - Tjomsaas (g. nr. 40). Marie Tjomsaas' hus er et en-etages tømmerhus med liggende panel og tilbyg paa den ene langsiden; det fik sin nuværende skikkelse efter en flytning i r86o-aarene, da loftsetagen sløifedes og ildhuset flyttedes fra sin plads i flugt med hovedbygningen. - Hægeland, øvre (g. nr. 58). Paa Lars Nielsen Løvaas' gaard staar en stuebygning bestaaende av to stuer med gang imellem og loft oveppaa stuerne og bakenfor gangen perpendikulært paa hovedhuset et tilbygget ildhus; huset skal være flyttet og gjenopført i samme skikkelse langt fra sin oprindelige plads og kan muligens være det samme som nævnes i en skyldsætningsforretning i r Haugland (g. nr. 63). Stuebygningen paa Anders Honnemyrs gaard skal være av samme type som den paa Hægeland.- Kile (g. nr. 72). Her skal der staa en ældre bygning, av enkel bredde og med to etager. - Nordbø (g. nr. 77). Ogsaa her skal eler være gammel bebyggelse, men denne er temmelig forfalden SØGNE Av særlig interesse er den gamle bebyggelse ved havnen Ny-Hellesund. Her ligger: <<Gjestgiveriet >* (g. nr. r, b.. nr. r8), som ligger malerisk tæt ind under fjeldet og er et toetages laftet tømmerhus med et litet sprang i livet; det var oprinclelig længere med to indgangsclører paa den symmetrisk utformede, mot sjøen vendencle hov ed fa~ade med staaencle under- og overliggerpanel, pilasterinddeling og brede vinduer med tre rutebreclder i hver grind; nu staar bare omtrent 2 tredjeparter av huset, som forøvrig er temmelig forfaldent, men indeholder fler e gode indre detalj er, listverk o. l.; elet er antagelig det samme hus som i Gyldenløves dagbok r7or nævnes som det eneste i havnen og er derfor antagelig ældre. - Monsøen (g. nr. 2r, b. nr. 70). Nicolay Langfeldts hus* (billede: Aarb. 192r, s. g8) er et to-etages laftet tømmerhus med overetage som springer en stokbredde frem paa den ene langsiden, og staaencle, grovt over- og underliggerpanel; planen viser midtgang m ed kjøkken bakenfor og rummene paa begge sider; huset indeholder en række gode og gamle detaljer : listverk, brandmurer med pilastre,' svingtrapper, dører og flere typer av v induer,

9 INDBERETNING FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNINGSNEVND hvorav en med blyindfattede ruter (4 i bredden og 5 i høiden) er ældst; huset, som er bygget paa flaate, ligger malerisk tæt under en fjeldhammer; det er angivelig opført ca av en skipper fra Fredrikstad; en bryggerhusfløi og locum er senere tilbygget. - Monsøen (g. nr. 21). Tønnes Bessesens hus er en to-etages laftet tømmerbygning med staaende panel og symmetrisk utformet hovedfa<;ade, inddelt ved pilasterlignende navkasser; i flugt med huset paa den ene siden et en-etages bryggerhustilbyg; kjernen skriver sig angivelig fra ca <<Ramsholla>>. Hovedbygningen er et smalt to-etages laftet tømmerhus med liggende panel og smaa, brede vinduer; paa baksiden et tilbyg med skraatak i flugt med hovedhusets; efter typen at dømme opført i tiden efter Langfe!dts enkes hus er et en-etages laftet tømmerhus med staaende panel og symmetrisk ordning med to vinduer paa hver side av Gjestgiveriet i Ny-Hellesund, Søgne. indgangsdøren med sit lave rektangulære overlysvindu midt paa hovedfa<;aden; kjøkken og kove er skutt ut bakover under skraataket; ved den ene enden er der tilbygget et vedskjul; huset kan stamme fra tiden omkring Tøodden. Hovedbygningen er et to-etages laftet tømmerhus med staaende panel og lav overetage samt smaa tilbyg med skraatak. - Monsøen (g. nr. 21). <<Carlottas hus > er en smal en-etages laftet tømmerbygning med staaende panel og de smale vinduer gruppert paa begge sider av døren midt paa fa<;aden mot sjøen; kjernen angivelig fra ca M ans øen (g. nr. 2 r, b. nr. 28). Gerhard Nilsens hus er et to-etages laftet tømmerhus ;med liggende panel og smaa.brede vinduer; det skal være sammenbygget av to hus i r8ro; paa baksiden et tilbyg med skraatak i flugt med hovedhusets. - < Løitnantshuset > er et en-etages laftet tømmerhus paa høi undermur, med liggende panel og to imiterte smale engelske vinduer paa hver side av indgangsdøren midt paa hovedfa<;aden mot sjøen; huset er angivelig opført ved orlogsgaster for en dansk <<maanedsløitnanh i r8ro. Tæt ved ligger et andet omtrent tilsvarende og antagelig samtidig hus med steil trætrap ned til bryggen. -- <<Døbla>>. Hovedbygningen er et litet en-etages tømmerhus, delvis med staaende, delvis med liggende panel og en liten spids gavl over indgangsdøren midt paa langfa<;aclen; til denne bygning er eler føiet en to-etages fløi med adgang til overetagen over en bro fra fjeldet bakenom. Av den øvrige bebyggelse staar eler igjen en liten hocl ved vandet og en < drengestue > ovenover huset. Anlægget, som skal skyldes en engelsk hummereksportør Howard, uclmer-

10 IN DB ER ET NI N c; PR A DEN ANT IK V AR IS /( E BYGNINGS NEVND ker sig ved sin maleriske gruppering. - <cfalckodden>>. Hovedbygningen er et en-etages laftet tømmerhus med liggende panel, av lignende type som Løitnantshuset, men med almindelige to-grindede vinduer og angivelig opført 1840 av Nicolay Falck. - <<Havbukta>>. (Billede: Aarb. 1921, s. 99.) Hovedbygningen er et en-etages laftet tømmerhus med staaende panel, med vel proportionerte og fordelte vinduer og dører samt med hvitmalt forside og rødmalt bakside; det er opført 1844 for skipperen Fredrik Langfeldt; i vinkel med hovedbygningen ligger en en-etages sidebygning, en tidligere sjøbod som er omindredet av den nuværende eier Vilhelm Krag. - R eimerts hus er en liten en-etages laftet tømmerbygning med liggende panel av lignende type som huset paa <<Falckodden>>, angivelig opført ca. r8so av bygmestre fra Stokkeland. Bryggerhuset ligger som en liten detacheret fløi med en indsat gammel dør med ottekantede fyldinger og gamle profiler. - R enneholmen. H er ligger to smaa en-etages laftede tømmerhus m ed liggende panel, av lignende type som R eimerts hus. - Av bebyggelsen ellers i bygden kan nævnes den gamle prestegaardsbygning, som nu tilhører Søgne landbruksskole (g. nr. 1) og er et langt en-etageslaftet tømmerhus med staaende panel, opført i midten av 18. aarh., mens Daniel Sørensen Schive var prest ( ). Paa Ojtenes (g. nr. 31), hos Peter Oftenes, skal vaaningshuset være opført ca. 1750, og paa Sjustøl (g. nr. 64) skal der paa en dør i den gamle stuebygning staa aarstallet Hovedbygningen paa Be1'ge (g. nr. 2, b. nr. r) er et to-etages laftet tømmerhus med en stue paa hver side av midtgangen i underetagen og tilsvarende rum ovenpaa samt kjøkken og kammers i en tilbygning med skraatak langs 2 / av den bakre langfa9ade ; antagelig opført i 2. halvd. av r8. aarh. Paa Tangvall (g. nr. 72) staar eler saavel hos Karl Larsen som hos Sverre Tangvall hus av samme grundtypen; likeledes et paa Lone (g. nr. 69), to paa Try (g. nr. so), to paa Lunde (g. nr. 71), hvor der ogsaa staar en en-etages stuebygning. K arakteristiske er fomvrig husene paa Gu1'i Stausla.nds gaard, hvor de er bygget sammen i en længde, m ens d e paa Ole Simonsens ga.ard i Høllen (g. nr. 27) e~ lagt i firkant omkring et tun. Paa Ormestad (g. nr. 24) hos Severin Jacobsen staar et stabbur som skal være flyttet fra Ny-Hellesund, hvor det angivelig har været kor i en gammel kapelkir ke. Ogsaa paa Røstad (g. nr. 47) skal eler staa et gammelt stabbur. F remdeles fins der et gammelt hus paa F ø1'e (g. nr. 19) hos Kristian F01 eicl og gamle typiske sørlandshus paa Lien (g. nr. 65) GREIPSTAD Av den gamle bebyggelse kan merkes en to-etages h ovedbygning av laftet tømmer med staaende panel paa R osseland (g. nr. 75) MANDAL ccde danske boden> i :i\'landal, som stedet het fra gammel tid av, blev lagt paa sin nuværende plads efter en forandring av elveløpet som fanclt sted engang i elet 17. aarh., muligens ca D en vigtigste del var og er bebyggelsen la ngs den vestre bred av Mandalselven, hvor den saa at si danner en lang, kroket gate; ogsaa paa den østre side, NI a.lmø, er der huser fra gammel tid av, likeledes i havnen ](leven. Mest fremtrædende 86

11 tndberetnjng FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNJNGSNEVND er de svære vakre rikmandshus som blev opført i de gode tider i 2. halvd. av r8. aarh. og de første aar av elet 19. Ved den store brancl i r8ro var elet væsentlig smaaborgernes og bonclehandlernes bydel som blev ødelagt. Da stedet siden har været skaanet for ildsvaade av større omfang og den senere bebyggelse viser god smag og tilpasningsevne overfor det gamle, har byen i sjelden graden et fast karakterpræg. - Oluf Lohnes gaard i Store Elvegate bestaar av et mindre og et større to-e~ages hus som inclbyrdes er forbundet ved en smalere, likeledes to-etages bygning, samtlige av laftet tømmer med staaencle panel; bemerkelsesværdig er de fire vinduer i brystet paa den ene av de flankerende bygninger, som herigjennem faar en utpræget breddevirkning; gam den skal være bygget av den rike kj øbmand Tørris Christensen Nedenes (<<Kongen i Mandal>>) (t 1721) som bolig og forretningsgaard - muligens i r68o-aarene; den har gjennemgaat betydelige forandringer ned gjennem tiderne, saa den har tapt en væsentlig del av sit præg; dog er der bevart adskillige vakre og interessante detaljer. (Opm. av Gabriel Tallaksen, kopi i A. A.). - Gerhard Ch-ristensens sønnen hus er et to-etages laftet tømmerhus med liggende panel, lavloftet underetage og lav, oprindelig uinclredet overetage; taket blev laftet i 188o; dette og andre forandringer i tidens løp har i høi grad berøvet bygningen dens præg; m ange gode detaljer er dog i behold; bl a. er det gamle kjøkken saa godt som uforandret ; her staar saaledes en peis med husets bygningsaar 1759; det blev apført for kjøbmand Johan Fridrich Knutzen. - <<Wattnegaarden>> el. <<Bondeheimen>>* (billede: Aarb. 1921, s. 93) er et stort to-etages laftet tømmerhus med liggende panel og høi muret kjelder; begge langfa<;:acler viser en symmetrisk utformning med parvis sammenkobling av de høie dyptliggende vinduer og svære hjørnepilastre; de høiloftede rum er ordnet paa begge sider av en gjennemløpende midtgang; av det rike indre utstyr kan merkes brandmursindramninger av træ med kannelerte pilastre og tunge volutformecle bekroninger, trapp er m ed balusterrækverk, kraftig profilerte gerikter etc.; huset skal være opført ca av Giert Tørrissens enke, Karen Fridrichsdatter (<<Giertes Kari>>), var senerehen i Wattneslegtens eie og har i den sidste tid gjennemgaat adskillige forandringer i det indre. - <<Skrivergaarden»* (billeder: Aarb. 1921, s. 90 eig 91) er et to-etages murhus med hjørnerustik av skotsk sandsten, høi kjelderetage og valmtak; den symmetrisk utformede hovedfa<;:acle har midtrisalit med trekantet gavl, bygherrens vaaben, monogram og devise (< aut mors aut vita decora>>) samt en runclbuet portal, hvortil der tidligere førte en trap med sanclstensbalustrade - nu ved Grand hote! i Farsund; borggaarden paa baksiden er indebygget m ed lave længer med pulttak skraanencle incl mot gaarclen, med undtagelse av stalclen, som er av mur, samtlige opført i sin nuværende skikkelse senere end hovedhuset; en yngre tilføielse er ogsaa en fløibygning av træ ved hovedhusets ene ende, indeholdende bl. a. kjøkkenet, som tidligere laa i kjelcleretagen; det indre utst yr viser en fornem d etalj ering m ed feltinclclelte vægger, rikt utformede brandmursinclramninger og dørbekroninger, brede profilerte gesimser og stukdekorerte taker, - specielt et i den gamle festsal, nu bystyresal, hvor centrum dannes av en forgyldt sol ; m eget a~ det gamle utstyr er ødelagt og er kun delvis restaurert i 191 r; huset er opført av sorenskriver Fridrich Friclrichsen 1766 i skotsk stil ved en inclkalclt skotsk bygmester George Johnstone; til gaarden h ørte en 16 maal

12

13

14 INDBERETNING FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNINGSNEVND ved disse bygninger ligger Leschebrandts tidligere hus, en lang en-et ages bygning m ecl staaende panel. Frk. Tonstads hus (StoreElvegate I7) er ogsaa en-etages med staaende panel, mens l1aptein Fredril1sens hus er en-etages med liggende panel og høie v induer og inclgang i den høie kjelderetage. < Garveriet>> er likeledes en-etages med høi kjeldermur og liggende panel. Derimot er Store Elvegate 2 a og 2 b to-etages med liggende panel, likesaa huset Store Elvegate 4 a - som forøvrig følger gatens krumning - og Øvre Sandga.t ~ ( <<Repslagergatem) I2, hvor vindu erne i den symmetriske hoveclfa~ad es 2. etage har tre ruter i bredden. Symmetrisk hovedfa~ade har desuten bygmeste1 Eriksens vakre lille to-etages hus m ed liggende panel. - I havnen Kleven fins der ogsaa karakteristisk gammel bebyggelse; ældst er muligens nr. IJ, et to-etageslaftettømmerhus med staaende panel og svakt fremspringende overetåge. Meget gammelt er vistnok ogsaa nabohuset, nr. IS, som ogsaa er to-etages med staaencle panel, brede vinduer og paa grund av det heldende terræng forskjellige gulvhøider. Peersens hus* (nr. 21) er en to-etages tømmerbygning med liggende panel og vel avbalancerte forhold. Merkes kan ogsaa de sammenbyggede hus 7 a og bog 5 a og b, clesuten m. 6, som er to-etages med symmetrisk utformet ' hovedfa~ad e, nr. 34, som er to-etages med liggende panel, og nr. I, som er et litet to-etages hus med liggende panel og vinduer med 3 ruter i bredden i overetagen HALSAA << V erven >*, <<Gismerøens verft>>. Verfts bygningen er en lang, smal to-etages laftet tømmerbygning med liggende panel og tilbyg paa den ene langside under fælles tak med hovedhuset; vind uerne, som er brede og dyptliggende, understreker den horisontale virkning; bygningen skriver sig antagelig fra 2. halvd. av 18. aarh. - <<Hald>> (billeder: Aarb. 1912, s ), konsul Jens Bugges hus, er et to-etages laftet tømmerhus med liggende panel og valmtak og midt paa frontfa~aclen med sine sammenkoblede vinduer en rikt utskaaret portal i Louis XVI-stil med reminiscenser av rokoko og et eiendommelig hætteagtig overbyg med volutlignende konturer; i elet indre fins der clesuten en række smagfulcle detaljer, specielt elegante dører i Louis XVI-stil med utskjæringer og profiler paa elet inclrammende listverk og speilfylclingerne - muligens arbeider av snekker Luclwig Feyling fra Egersund; huset stod oprinclelig paa Eigvaag ved Farsund, hvor det vistnok ca. I790 blev opført som landsted for den mægtige familie Lund ; ved flytningen er eler foretat en del forandringer i det indre, ved gulvhøider, panele r, taker etc.- Sandnes (g. nr. 47). Hovedbygningen er et stort to-etages tømmerhus m ed inclgangsclør midt paa lan g fa ~acle n og tilbygning med skraatak paa baksiden. - Rød-. land (g. nr. 67). Hovedbygningen er et to-etages hus fra 2. h~lvcl. av I8. eller I. halvcl. av Ig. aarh. - Ormestad (g. nr. 50). Hovedbygningen er et langt en-etages hus m ed indgang midt paa den ene langfa~aden og med smale vinduer HOLUM Holmega.ard (g. nr. 17). Paa Ole Holmegaards gaarcl staar en to-etages laftet stuebygning med staaencle panel og symmetrisk utformet hov edfa~ade fra 2. halvd. a\ 18. eller I. h alve!. av I9. aarh. <Tingstuem er en e~ -et ages laftet t ømmerbygning m ed go

15 !NDBE RE T N! NG FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNINGSNEVND staaende panel og pilast erlignende navkasser, som inddeler den symmetrisk utformede hovedfac;ade m ed sine to smale vinduer med tre ruter i bredden paa begge sider av døren midt paa huset. - Desuten staar der paa J(addeland (g. nr. 17, b. nr. 26) en toetages stuebygning med staaende pa nel, enkel bredde og midtgang, paa Sodeland (g. nr. 38) to to-etages bygninger av enkel bredde ; likeledes to-etages bygninger av de n vanlige type med midtga ng paa Stoveland (g. nr. 52) og Nøding. zo6. ØYSLEB Ø B ue (g. nr. 8). Paa gaarc\en staar en tømret stuebygning, som oprinc\elig har været arestue, muligens fra middelalderen; senere er d en imidlertid omdannet til ovnstue og indredet paa en maat e som svarer til den sedvanlige for <eden ma nc\alske stueform>>. - H eddeland (g. nr. 39). Paa gaarden fins en meget karakteristisk bebyggelse : fire t o etages laftede stuebygninger m ed staaende pa nel liggende paa rad, to og to bygget inc\ til hinanden; tre av dem har symmetrisk utformede hovedfac;ader med to vinduer paa hver side av indgangsportalen og tilsvarende ordning av overetagens vinduer ; specielt to av portalene viser vakkert arbeide, den ene 1ned clørfløier som viser overgang fra rokoko til Louis XVI-stil og trykket bueformet overlysvindu fra beg. av rg. aarh., den anden med halvcirkelformet overlysvindu, antagelig ogsaa fra beg. av 19. aarh.; ogsaa i det indre delvis gode detaljer, bl. a. rosemalte dekorationer i dørenes fyldinger. Fyglestveid (g. nr. 87). H er staar t o to-etages stuebygninger- av laftet tømmer m ed staaencle pa nel og symmetrisk utformede fac;ader, hvis inddeling markeres ved navkasserne. - Finsdal (g. nr. 86). Paa gaarden skal der være en to-etages hovedbygning med midtgang og gode interi ørd et~lj e r GRINDHEIM Sveindal, vestre (g. nr. 22). Gaarclens to-etages, panelte hovedbygning blev ombygget i 184o-aarene og har stueindredning med rosemaling, utført 1849 angivelig av Staale Verslancl fra K vinesdal. Desuten fins eler her et to-etages t ømret bur, vistnok fra 19. aarh. (Opm. av Arna Berg, N. F.) BJELLAND Røinestad, øvre (g. nr. 45). Paa gaarden staar et to-etages laftet t ømmerhus, som er vel vedlikeholdt, har gammel indredning og regnes for det ældste i bygden. - Foss (g. nr. 61). Paa bruket <cde1'hei me>> staar en to-etages. hovedbygning av panelt t ømmer, som uclm erker sig ved sine vel avveiede forhold og antagelig skriver sig fra tiden om kr. 18oo. - Skfeggestad (g. nr. 59). Paa gaarden kan man m erke sig t o t o-etages hovedbygninger av laftet tømmer med staaende pa nel. Den antagelig ælclst e av dem h a r.symm etrisk utformet hovedfac;acle og tilbyg paa baksiden m ed skraatak i flugt m ed hovedhusets tak, v istnok opført i slutn. av r 8. eller r. hal vel. av 19. aarh. Det andet viser en symmetrisk utformet hoveclfac;ade med sammenkoblede vinduer paa begge sider av incl gangspartiet, vistnok opført i I. halvd. av 19. aarh. - Bfærland (g. nr. 46, b. nr. 6), Torjus Bjærla ncls gaard. * H er sta a r en to-etages hovedbygning av laftet tømmer