JNDBERETNJNG FRA DEN ANTIKVARISKE BYG N J NGSNEVND VEST-AGDER FYLKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JNDBERETNJNG FRA DEN ANTIKVARISKE BYG N J NGSNEVND VEST-AGDER FYLKE"

Transkript

1 JNDBERETNJNG FRA DEN ANTIKVARISKE BYG N J NGSNEVND VEST-AGDER FYLKE [ r5o]. KRISTIANSAND K arakteristisk for byen, som blev anlagt av Kristian IV i 1641, er elet retvinklecle gatenet, som paa gruncl av beliggenheten paa en flat sanclslette kunde gjennemføres med større konsekvens end paa andre st eder her i landet, i overensstemmelse m ed renæssansens reguleringsprincipper. Efter beretningen utstak kongen byen i en firkant og best emte at eler i h vert hjørne skulcle opføres en bygning, som skulcle danne utgangspunktene for oprutningen av gatene. Av den oprinclelige bebyggelse er eler nu vistnok intet tilbake, ela byen gjentagne ganger har været herjet av ilclebrancl, saalecles i 1734, ela tre fjerdedeler av den blev tilintetgjort, i 1859, 188o og 1892, ela ca. en tredjedel av byen strøk med. Av denne gruncl staar eler t emmelig litet igjen av de gamle bygninger, hvorav eler sp ecielt under de gunstige konjunkturer for skibsfarten i tiden henimot og omkring aar 18oo blev reist mange og tildels staselige. De vigtigste av de bevarecle gamle hus fins i Vestre Stranclgate og ellers spredt rundt om i byen. - Kirkegaten 43 a er et en-etages laftet t ømmerhus med liggende panel; til huset er føiet en lavere, likeledes en-etages fløi; gaarclen er i væsentlig grad ødelagt clerigjennem at den vistnok kort efter rgoo, ela Kirkegat en skulcle forlænges, blev skaaret t vers over; den er imidlertid meget gammel, muligens ælclre end Løveapotekets bygning er et to-etages tømmerhus med gavlformet ark paa hovedfa<;aden og karakteristiske gaardsrum; av særlig interesse er apotekets gamle interiører med sine krukkereoler; detaljer kan tyde paa at huset stammer fra tiden So. - Fæstningsgaten r6 er et to-etages laftet tømmerhus m ed staaende panel og tilbygg paa b aksiden m ed skraatak i flugt med hovedbygningens bakside; huset skriver sig antagelig fra 2. halvdel av 18. aarh. - Markensgaten 47 er et stort to-etages laftet tømmerhus med delvis staaende, delvis liggende panel og tilbyg paa baksiden med tak som flugter m ed hovedhusets; de brede vinduer har gerikter m ed kraftige profiler; huset er antagelig opført i 2. halvdel av 18. aarh. - Av lignende type som Markensgt. 47 er Vestre Strandgt. 32 og Henrik W e1 gelands gt. I7. - Vestre Strandgate 44 (< Gamlehjemmet >, <<Mørchs gaard >) er et to-et ages laftet tømmerhus med liggende - fornyet - panel, gavlformet ark midtpaa den symmetrisk utformede hovedfa<;ade og ved begge sider indkjørselsporter i klassisk stil med trykket bue indrammet av pilastre og bred gavl; huset er vistnok bygget i tiden rsoo. Paa den motsatte side av gaten ligger haven med et eiendommelig gammelt gjærde av stakit paa t æt underdel av horisontalt panel og m ed en vakker gammel havepaviljong. - Vestre Strandgate r, H egermanns bygaard ved Gravene, er en to-etages vinkel bygning av laftet t ømmer m ed liggende panel og et karakteristisk gaardsrum med svalganger; detalj erne viser en spinkel smagfuld klassicism e; huset er utvidet og paabygget r8o8 for en Stenersen; den nordenfor gatedøren liggende del er ælclre. - Vestre Strandgate 24 (<<Wilcls gaar cl >) er en to-etages vinkelbygninng av laftet t ømmer m ed staaende p a nel og en trekantet gavl med ovalt vindu midt paa den symmetrisk utformede hovedfa<;ades tak ret ovenover indgangsdøren med sit trykket buefonnecle overlys; interiørene er tildels godt bevart 77

2 INDBERETNING FRA DEN ANTIKVARIS KE BYGNINGSNEVND og incleholder mange gode detaljer i klassicisme; elet yclre er naget utskjæmt ved nye, høie forretningsvinduer; huset er bygget for konsul Niels Moe, som døde r8r2.- Vestre Strandgt. 26 er et to-etages laftet tømmerhus med staaencle panel og symmetrisk utformet hovedfa<;ade, antagelig fra 2. halvd. av r8. eller beg. av rg. aarh. - Fra samme tidsrum skriver sig vistnok ogsaa en række andre hus, f. <>ks. Fæstningsgaten JO, Elvegaten II, Markensgaten 4S, alle to-etages med liggende panel. -< Asylet>> ved Stener Heyerdahls plads er et en-etages tømmerhus med staaende panel og steilt sadeltak, opført vistnok ca. I82o ved det gamle hospital som daarekiste. - <<Børsen>>, Raadhusgaten 3> er en en-etages vinkelbygning av laftet tømmer med liggende panel og imitert hjørnerustik samt paa hovedfa<;aden en søileportikus og i den lange sidefløi engelske skyvev induer; bygningen er opført i I. halvd. av rg. aarh., men blev 1892 totalt ombygget og modernisert. - <<Carl Johans Minde>>, Vestre Strandgate 36, er et stort to-etages bindingsverkshus med liggende panel og er klar, rolig fa<;acle, antagelig opført i r. halvd. av rg. aarh. - Kirkegaten JO er et en-etages laftet tømmerhus med liggende panel og avvalmende gavlspiclser; fa<;aclerne er enkle og rolige og portalen har trykket overlysbue; huset er antagelig opført i r83o- 4o-aarene. -Av lignende type, med tilsvarende portaler og antagelig fra nogenluncle samme tid som Kirkegaten 30, men med staaencle panel er bygningerne i Elvegaten 39, Kronprinsensgate 54 og 6g. Fra omtrent samme tid stammer vel ogsaa det to-etages hus i Kirkegaten 27 med liggende panel og portal som i Kirkegaten 30. -Den gamle latinskole, nu teknisk aftenskole, er en to-etages puclset murbygning med lavt valmtak og m idtrisalit med bred gavl. Bygningen har oprindelig været en-etages med ark og er opført 1736; den gjennemgik r8os- o6 en hovedreparation og paabyggedes en 2. etage.- Tordenskjolds gt. IS er et litet en-etages laftet t ømmerhus med liggende panel. Tordenskjolds gt. 20 er ogsaa et litet en-etages laftet tømmerhus med liggende panel og gavlen mot gaten. Disse to bygninger utgjør sammen med huset Tordenskjolds gt. 22 og det ovenfor nævnte i Marliensgt. 47 første del av Persillestrædet og danner en karakteristisk bygningsgruppe. - Forøvrig fins der en række karakteristiske hus som efter sit yclre præg at dømme nærmest maa stamme fra I. halvcl. av rg. aarh., men som nok tildels ialfald kan være ælclre. Nævnes kan av to-etages hus med sacleltak og port eller portal ved elet ene hjørne: Tordenslijoldsgt. S, Krsitian 4.'s gt. I9, 47 og 49, H enrili Wergelands gt. I7, 33 og Sg, Holbergs gt. 40, 57 og 64, Fæstningsgt. 26 og 4S, KronP1'insens gt. 4I og Sliippergt. IJ, IS og IJ, 50 og 6I. Av toetages hus med sadeltak og portal midt paa eller mere midt paa gatefa<;aclen kan merkes: Henrik Wergelands gt. 36, Holbergs gt. 4I og 64, Gyldenløves gt. 62. Et stort to-etages hus med staaende panel og valmtak er Wergelands gt. 6g. En-etages med portal midt paa eller omtrent midt paa gatefa<;aden er husene Skippergt. 4, Elvegt. II2, Holbe1'gs gt. 2S, Tordensliolds gt. 4, Kronprinsens gt. 62 og Henrik Wergelands gt. 59 samt Gyldenløves gt. 26, et li tet hus som sammen med nabohuset nr. 2S danner en karakteristisk gruppe. Enetages med flattakede arker paa taket er bygningerne Hem'ih Wergelands gt. 37, 39, 46 og 54, Fæstningsgt. IS, 20 og 24, Kronprinsens gt. 6o og Krist ian 4.'s gt. 46, med spidsgavlet ark Henrik Wergelands gt. IIO, uten ark Holbergs gt. IJ, Kronprinsens gt. 6S og Skippergt. I6 og med avvalmet gavlspids Elvegt. 37 Indenfor byens omraade ligger

3

4 INDBERETN I NG FRA DE N ANTIKVARISKE BYG N I NGSNEVND panel og utsvaiet tak og en laavebygning med st aaende panel og utsvaiet t ak bl. a. en vakker park med lange alleer og et elegant litet lysthus i klassisk stil. (Haveplan ved C. W. Schnitler i hans Norske haver Il, s. rr6). - H ektorsmoen eller Jordfald (g. nr. 15, b. nr. 5). Hovedbygningen er et en-etages laftet og panelt tømmerhus med harmonisk og regelmæssig utformning av fa<;:aderne, antagelig opført i r. halvd. av 19. aarh ODDERNES Kjas* (g. nr. 12, b. nr. r). (Billeder Aarb. 1921, s. 112 og rr3). Hovedbygningen er et to-etages laftet tømmerhus m ed liggende panel, høi reisning og symmetrisk utformning av fa<;:aderne m ed sine høie engelske skyvevinduer og sin enkle, strenge hovedportal midt paa hovedfa<;:aden under det brede tredelte vindu og elet halvrunde i gavlen paa taket; særlig markert er den midterste av tverfa<;:adernes tre vinclustækker gjennem det halvrunde vindu ovenover gavlvinduet; paa vest siden laa to lave, nu fjernede fløibygninger som omsluttet det paa den fjerde side aapne gaardsrum; elet indre viser en regelmæ~sig plan med velproportionerte rum og gode detaljer i streng Lifuis XVI-stil; m erkes kan trappegangen, som gjennem tre etager er marmorert i kvaderinddeling, de vakre, rikt profilerte gesimser, de smukt indrammecle brandmursnischer og tapeterne, bl. a. et landskapstapet som dækker en hel stor væg. Indmarken var bl. a. ved lange alleer praktisk talt omdannet til en park, som gjennem sine to hovedakser pointerte bygningsgruppen og gav anlægget en storlinjet fasthet ; dette er likesom en stilfuld paviljong og en rund dam m ed ø rasert med undtagelse av en lindealle ogenkeltetrægrupper. Bygningerne er opført mellem 1785 og 1788 for konsul Daniel I saachsen (t r8r5), mens plantningerne og en betydelig del av indredningen (ca. r8o8) angivelig skyldes ha ns søn konsul Isaach Isaachsen, som blev eier r8o6 og døde r8z8; de gamle uthusene blev med unclt agelse av <<Brakken > revet ned og ombygget av H arald Isaachsen i tiden r86o- 8o. - Gimle* (g. nr. 40, b. nr. r). (Billeder Aarb. rgzr, s. 107 og ro8). Hovedhuset er en toetages laftet to-fløiet v inkelbygning av tømmer m ed liggende panel og let utsvaiet valmtak; eiendommelig er den høie luftige søilegang av slanke stolper som foran underog kjelderetagen paa østfløiens gaardsside føres frem til indgangsdøren i hjørnet mellem fløiene; sammen m ed de høie, smale engelske skyvevinduer gir den i fremtrædende grad bygningen en let og elegant karakter; av de indre rum kan m erkes den store trappeh al, festsalen som løper tversigjennem østfløiens overetage med tre fag v induer t il begge sider, og malerisalen som med sine brukne hjørner optar hele vestfløiens overetage; bygningen er opført for generalkrigskommissær Bernt Holm, hovedfløien mot vest antagelig i slutn. av r8. aarh. (vistnok 1797), mens kjøkkenfløien mot øst skal være føiet til i r8o7. Til anlægget hører ogsaa dens. k. <<Ottekantem, en en-etages laftet tømmerbygning med staaencle panel, valmtak og engelske skyvevinduer, paa den ene langfa<;:aden brukne hjørner og paa den anden et litet, fremspringende utbyg; den ligger et par hundrede met er fra hovedhusene og har vistnok tjent som husmandsbolig. - Strcti, nedre. Hovedbygningen, som er en-etages med avvalmecl e gavlspidser, er opført av utmuret fagverk og _ldædd med liggende panel, har en høi og luftig hovedet age med 8o

5

6

7 JNDBERETNING FRA DE N ANTIK VAR ISKE BYGNJNGSNEVND liggende panel og sin spidsgavlede ark midt paa den symmetriske hovedfa9ade muligens kan være yngre end r8so. Gammel bebyggelse skal der ogsaa være paa Mebø (g. nr. r) RANDESUND Randøen, øst re, <<Vigevold >>* (g. nr. 88, b. nr. 20). (Billede : Aarb. I92I, s. us). Hoved bygningen er et to-etages laftet t ømmerhus med lav overetage og paa baksiden under fælles tak med hovedhuset en reisverks tilbygning med kjøkken og kove; klædningen er grovt, liggende panel; huset, som er typisk for den gamle skjærgaa.rdsbebyggelse, skriver sig antagelig fra tiden r n o- 8o. - Randøen, vestre (g. nr. 88). Mathiesens hus, som antagelig blev opført omkring eller litt efter r8oo, er et en-etages tømmerhus med delvis staaende, delvis liggende panel, avvalmede gavlspidser, symmetrisk utformet hovedfa9ade og tilbyg med skraatak langs h alvparten av den anden langside. - Rosenlund (g. nr. 56, b. nr. r). Hovedbygningen er et en-etages laftet tømmerhus med liggende panel, avvalmecle gavlspidser og flattakede arker midt paa begge langfa9ader samt høi unclermur; rummene har næst en kvadratisk plan; bygningen skal være opført ca. r8os. - H erøen, <<F7'edheim>> (g. nr. 94). Hovedbygningen er et bredt en-etages laftet tømmerhus m ed staaencle panel og avvalmecle gavlspidser og symmetrisk utformet hoveclfa9acle med smale vinduer paa begge sider av døren med sit lave rekt angulære overlysvinclu; elet tilhører senempirens tid. Av omtrent t ilsvarende form er to hus som ligger like ved siden av hinanclen i <<Kanalen >> paa østre Randøen. - Ran døen, østre, Olaf Aagesens hus*, (g. nr. 88, b. nr. 5) er et en-etages laftet tømmerhus m ed staaencle panel med paaliggerlister, med avvalmecle gavlspiclser og med halvrundt vindu i den lille gavl ovenover døren med sit trykket buefonnede overlys og sine smale sidelys midt paa den symmetrisk utformede hovedfa9ade; høi stentrap med smijerns rækverk; vistnok opført r84o. - Av væsentlig samme form er lods Henrik H enril1sens hus (billede: Aarb. 1921, s. 117, hvor elet feilagtig er angit som Olaf Aagesens hus) i R andøsunclet; dog har hovedindgangscløren her kun enkelt, lavt, rektangulært overlysvindu, og vinduerne er engelske skyvevinduer; det er muligens noget ældre end Olaf Aagesens hus.-fra 1. h alvd. eller midten av 19. aarh. skriver sig antagelig ogsaa den en-et ages laftede hovedbygning av tømmer paa Sommerro (g. nr. 69) med sit liggende panel og sin ark med h alvrundt vindu i gavlen midt paa den symmetrisk utformede hovedfa9ade VENNESLA Vigeland. H ovedbygningen paa det gamle jernverk er etto-etages laftet tømmerhus m ed staaencle panel, utsvaiet, sterkt fremspringende valmtak og symmetrisk utformet hovedfa9ade med portal m ed trykket bueformet overlysvinclu og høie smale sidevinduer; huset skal være opført ca av en schweizer og viser en b landing av schweizerstil og lokale traditioner.

8 INDBERETN/NG FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNJNGSNEVND 203. ØVREBØ Av den gamle bebyggelse kan nævnes den tidligere prestegaardsbygning, en en-etages laftet tømmerbygning med staaende pa nel og avvalmede gavlspidser, opført r839 og nu benyttet som jattiggaard HÆGELAND Lauvaas (g. nr. 70). Hovedbygningen er et to-etages laftet tømmerhus med staaende panel med forstue og ovnstue n edenunder og tilsvarende ruminddeling ovenpaa, opført antagelig I79I; i flugt med hovedhuset er tilbygget et en-etages ildhus av tømmer med staaende panel. Ogsaa ellers er bebyggelsen paa gaarden karakteristisk: stabbur, laaver, fjøs etc. - Hornsteane* (g. nr. Sr). Hovedbygningen er et to-etages laftet tømmerhus med staaende panel, indeholdende forstue og ovnstue nedenunder og tilsvarende ruminddeling ovenpaa; paa døren staar malt aarstallet r83o, men huset skal være 5 a 6 aar æidre. - Aamdal (g. nr. 47). Hovedbygningen skal være av lignende karakter som den paa Hornsteane. - Tjomsaas (g. nr. 40). Marie Tjomsaas' hus er et en-etages tømmerhus med liggende panel og tilbyg paa den ene langsiden; det fik sin nuværende skikkelse efter en flytning i r86o-aarene, da loftsetagen sløifedes og ildhuset flyttedes fra sin plads i flugt med hovedbygningen. - Hægeland, øvre (g. nr. 58). Paa Lars Nielsen Løvaas' gaard staar en stuebygning bestaaende av to stuer med gang imellem og loft oveppaa stuerne og bakenfor gangen perpendikulært paa hovedhuset et tilbygget ildhus; huset skal være flyttet og gjenopført i samme skikkelse langt fra sin oprindelige plads og kan muligens være det samme som nævnes i en skyldsætningsforretning i r Haugland (g. nr. 63). Stuebygningen paa Anders Honnemyrs gaard skal være av samme type som den paa Hægeland.- Kile (g. nr. 72). Her skal der staa en ældre bygning, av enkel bredde og med to etager. - Nordbø (g. nr. 77). Ogsaa her skal eler være gammel bebyggelse, men denne er temmelig forfalden SØGNE Av særlig interesse er den gamle bebyggelse ved havnen Ny-Hellesund. Her ligger: <<Gjestgiveriet >* (g. nr. r, b.. nr. r8), som ligger malerisk tæt ind under fjeldet og er et toetages laftet tømmerhus med et litet sprang i livet; det var oprinclelig længere med to indgangsclører paa den symmetrisk utformede, mot sjøen vendencle hov ed fa~ade med staaencle under- og overliggerpanel, pilasterinddeling og brede vinduer med tre rutebreclder i hver grind; nu staar bare omtrent 2 tredjeparter av huset, som forøvrig er temmelig forfaldent, men indeholder fler e gode indre detalj er, listverk o. l.; elet er antagelig det samme hus som i Gyldenløves dagbok r7or nævnes som det eneste i havnen og er derfor antagelig ældre. - Monsøen (g. nr. 2r, b. nr. 70). Nicolay Langfeldts hus* (billede: Aarb. 192r, s. g8) er et to-etages laftet tømmerhus med overetage som springer en stokbredde frem paa den ene langsiden, og staaencle, grovt over- og underliggerpanel; planen viser midtgang m ed kjøkken bakenfor og rummene paa begge sider; huset indeholder en række gode og gamle detaljer : listverk, brandmurer med pilastre,' svingtrapper, dører og flere typer av v induer,

9 INDBERETNING FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNINGSNEVND hvorav en med blyindfattede ruter (4 i bredden og 5 i høiden) er ældst; huset, som er bygget paa flaate, ligger malerisk tæt under en fjeldhammer; det er angivelig opført ca av en skipper fra Fredrikstad; en bryggerhusfløi og locum er senere tilbygget. - Monsøen (g. nr. 21). Tønnes Bessesens hus er en to-etages laftet tømmerbygning med staaende panel og symmetrisk utformet hovedfa<;ade, inddelt ved pilasterlignende navkasser; i flugt med huset paa den ene siden et en-etages bryggerhustilbyg; kjernen skriver sig angivelig fra ca <<Ramsholla>>. Hovedbygningen er et smalt to-etages laftet tømmerhus med liggende panel og smaa, brede vinduer; paa baksiden et tilbyg med skraatak i flugt med hovedhusets; efter typen at dømme opført i tiden efter Langfe!dts enkes hus er et en-etages laftet tømmerhus med staaende panel og symmetrisk ordning med to vinduer paa hver side av Gjestgiveriet i Ny-Hellesund, Søgne. indgangsdøren med sit lave rektangulære overlysvindu midt paa hovedfa<;aden; kjøkken og kove er skutt ut bakover under skraataket; ved den ene enden er der tilbygget et vedskjul; huset kan stamme fra tiden omkring Tøodden. Hovedbygningen er et to-etages laftet tømmerhus med staaende panel og lav overetage samt smaa tilbyg med skraatak. - Monsøen (g. nr. 21). <<Carlottas hus > er en smal en-etages laftet tømmerbygning med staaende panel og de smale vinduer gruppert paa begge sider av døren midt paa fa<;aden mot sjøen; kjernen angivelig fra ca M ans øen (g. nr. 2 r, b. nr. 28). Gerhard Nilsens hus er et to-etages laftet tømmerhus ;med liggende panel og smaa.brede vinduer; det skal være sammenbygget av to hus i r8ro; paa baksiden et tilbyg med skraatak i flugt med hovedhusets. - < Løitnantshuset > er et en-etages laftet tømmerhus paa høi undermur, med liggende panel og to imiterte smale engelske vinduer paa hver side av indgangsdøren midt paa hovedfa<;aden mot sjøen; huset er angivelig opført ved orlogsgaster for en dansk <<maanedsløitnanh i r8ro. Tæt ved ligger et andet omtrent tilsvarende og antagelig samtidig hus med steil trætrap ned til bryggen. -- <<Døbla>>. Hovedbygningen er et litet en-etages tømmerhus, delvis med staaende, delvis med liggende panel og en liten spids gavl over indgangsdøren midt paa langfa<;aclen; til denne bygning er eler føiet en to-etages fløi med adgang til overetagen over en bro fra fjeldet bakenom. Av den øvrige bebyggelse staar eler igjen en liten hocl ved vandet og en < drengestue > ovenover huset. Anlægget, som skal skyldes en engelsk hummereksportør Howard, uclmer-

10 IN DB ER ET NI N c; PR A DEN ANT IK V AR IS /( E BYGNINGS NEVND ker sig ved sin maleriske gruppering. - <cfalckodden>>. Hovedbygningen er et en-etages laftet tømmerhus med liggende panel, av lignende type som Løitnantshuset, men med almindelige to-grindede vinduer og angivelig opført 1840 av Nicolay Falck. - <<Havbukta>>. (Billede: Aarb. 1921, s. 99.) Hovedbygningen er et en-etages laftet tømmerhus med staaende panel, med vel proportionerte og fordelte vinduer og dører samt med hvitmalt forside og rødmalt bakside; det er opført 1844 for skipperen Fredrik Langfeldt; i vinkel med hovedbygningen ligger en en-etages sidebygning, en tidligere sjøbod som er omindredet av den nuværende eier Vilhelm Krag. - R eimerts hus er en liten en-etages laftet tømmerbygning med liggende panel av lignende type som huset paa <<Falckodden>>, angivelig opført ca. r8so av bygmestre fra Stokkeland. Bryggerhuset ligger som en liten detacheret fløi med en indsat gammel dør med ottekantede fyldinger og gamle profiler. - R enneholmen. H er ligger to smaa en-etages laftede tømmerhus m ed liggende panel, av lignende type som R eimerts hus. - Av bebyggelsen ellers i bygden kan nævnes den gamle prestegaardsbygning, som nu tilhører Søgne landbruksskole (g. nr. 1) og er et langt en-etageslaftet tømmerhus med staaende panel, opført i midten av 18. aarh., mens Daniel Sørensen Schive var prest ( ). Paa Ojtenes (g. nr. 31), hos Peter Oftenes, skal vaaningshuset være opført ca. 1750, og paa Sjustøl (g. nr. 64) skal der paa en dør i den gamle stuebygning staa aarstallet Hovedbygningen paa Be1'ge (g. nr. 2, b. nr. r) er et to-etages laftet tømmerhus med en stue paa hver side av midtgangen i underetagen og tilsvarende rum ovenpaa samt kjøkken og kammers i en tilbygning med skraatak langs 2 / av den bakre langfa9ade ; antagelig opført i 2. halvd. av r8. aarh. Paa Tangvall (g. nr. 72) staar eler saavel hos Karl Larsen som hos Sverre Tangvall hus av samme grundtypen; likeledes et paa Lone (g. nr. 69), to paa Try (g. nr. so), to paa Lunde (g. nr. 71), hvor der ogsaa staar en en-etages stuebygning. K arakteristiske er fomvrig husene paa Gu1'i Stausla.nds gaard, hvor de er bygget sammen i en længde, m ens d e paa Ole Simonsens ga.ard i Høllen (g. nr. 27) e~ lagt i firkant omkring et tun. Paa Ormestad (g. nr. 24) hos Severin Jacobsen staar et stabbur som skal være flyttet fra Ny-Hellesund, hvor det angivelig har været kor i en gammel kapelkir ke. Ogsaa paa Røstad (g. nr. 47) skal eler staa et gammelt stabbur. F remdeles fins der et gammelt hus paa F ø1'e (g. nr. 19) hos Kristian F01 eicl og gamle typiske sørlandshus paa Lien (g. nr. 65) GREIPSTAD Av den gamle bebyggelse kan merkes en to-etages h ovedbygning av laftet tømmer med staaende panel paa R osseland (g. nr. 75) MANDAL ccde danske boden> i :i\'landal, som stedet het fra gammel tid av, blev lagt paa sin nuværende plads efter en forandring av elveløpet som fanclt sted engang i elet 17. aarh., muligens ca D en vigtigste del var og er bebyggelsen la ngs den vestre bred av Mandalselven, hvor den saa at si danner en lang, kroket gate; ogsaa paa den østre side, NI a.lmø, er der huser fra gammel tid av, likeledes i havnen ](leven. Mest fremtrædende 86

11 tndberetnjng FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNJNGSNEVND er de svære vakre rikmandshus som blev opført i de gode tider i 2. halvd. av r8. aarh. og de første aar av elet 19. Ved den store brancl i r8ro var elet væsentlig smaaborgernes og bonclehandlernes bydel som blev ødelagt. Da stedet siden har været skaanet for ildsvaade av større omfang og den senere bebyggelse viser god smag og tilpasningsevne overfor det gamle, har byen i sjelden graden et fast karakterpræg. - Oluf Lohnes gaard i Store Elvegate bestaar av et mindre og et større to-e~ages hus som inclbyrdes er forbundet ved en smalere, likeledes to-etages bygning, samtlige av laftet tømmer med staaencle panel; bemerkelsesværdig er de fire vinduer i brystet paa den ene av de flankerende bygninger, som herigjennem faar en utpræget breddevirkning; gam den skal være bygget av den rike kj øbmand Tørris Christensen Nedenes (<<Kongen i Mandal>>) (t 1721) som bolig og forretningsgaard - muligens i r68o-aarene; den har gjennemgaat betydelige forandringer ned gjennem tiderne, saa den har tapt en væsentlig del av sit præg; dog er der bevart adskillige vakre og interessante detaljer. (Opm. av Gabriel Tallaksen, kopi i A. A.). - Gerhard Ch-ristensens sønnen hus er et to-etages laftet tømmerhus med liggende panel, lavloftet underetage og lav, oprindelig uinclredet overetage; taket blev laftet i 188o; dette og andre forandringer i tidens løp har i høi grad berøvet bygningen dens præg; m ange gode detaljer er dog i behold; bl a. er det gamle kjøkken saa godt som uforandret ; her staar saaledes en peis med husets bygningsaar 1759; det blev apført for kjøbmand Johan Fridrich Knutzen. - <<Wattnegaarden>> el. <<Bondeheimen>>* (billede: Aarb. 1921, s. 93) er et stort to-etages laftet tømmerhus med liggende panel og høi muret kjelder; begge langfa<;:acler viser en symmetrisk utformning med parvis sammenkobling av de høie dyptliggende vinduer og svære hjørnepilastre; de høiloftede rum er ordnet paa begge sider av en gjennemløpende midtgang; av det rike indre utstyr kan merkes brandmursindramninger av træ med kannelerte pilastre og tunge volutformecle bekroninger, trapp er m ed balusterrækverk, kraftig profilerte gerikter etc.; huset skal være opført ca av Giert Tørrissens enke, Karen Fridrichsdatter (<<Giertes Kari>>), var senerehen i Wattneslegtens eie og har i den sidste tid gjennemgaat adskillige forandringer i det indre. - <<Skrivergaarden»* (billeder: Aarb. 1921, s. 90 eig 91) er et to-etages murhus med hjørnerustik av skotsk sandsten, høi kjelderetage og valmtak; den symmetrisk utformede hovedfa<;:acle har midtrisalit med trekantet gavl, bygherrens vaaben, monogram og devise (< aut mors aut vita decora>>) samt en runclbuet portal, hvortil der tidligere førte en trap med sanclstensbalustrade - nu ved Grand hote! i Farsund; borggaarden paa baksiden er indebygget m ed lave længer med pulttak skraanencle incl mot gaarclen, med undtagelse av stalclen, som er av mur, samtlige opført i sin nuværende skikkelse senere end hovedhuset; en yngre tilføielse er ogsaa en fløibygning av træ ved hovedhusets ene ende, indeholdende bl. a. kjøkkenet, som tidligere laa i kjelcleretagen; det indre utst yr viser en fornem d etalj ering m ed feltinclclelte vægger, rikt utformede brandmursinclramninger og dørbekroninger, brede profilerte gesimser og stukdekorerte taker, - specielt et i den gamle festsal, nu bystyresal, hvor centrum dannes av en forgyldt sol ; m eget a~ det gamle utstyr er ødelagt og er kun delvis restaurert i 191 r; huset er opført av sorenskriver Fridrich Friclrichsen 1766 i skotsk stil ved en inclkalclt skotsk bygmester George Johnstone; til gaarden h ørte en 16 maal

12

13

14 INDBERETNING FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNINGSNEVND ved disse bygninger ligger Leschebrandts tidligere hus, en lang en-et ages bygning m ecl staaende panel. Frk. Tonstads hus (StoreElvegate I7) er ogsaa en-etages med staaende panel, mens l1aptein Fredril1sens hus er en-etages med liggende panel og høie v induer og inclgang i den høie kjelderetage. < Garveriet>> er likeledes en-etages med høi kjeldermur og liggende panel. Derimot er Store Elvegate 2 a og 2 b to-etages med liggende panel, likesaa huset Store Elvegate 4 a - som forøvrig følger gatens krumning - og Øvre Sandga.t ~ ( <<Repslagergatem) I2, hvor vindu erne i den symmetriske hoveclfa~ad es 2. etage har tre ruter i bredden. Symmetrisk hovedfa~ade har desuten bygmeste1 Eriksens vakre lille to-etages hus m ed liggende panel. - I havnen Kleven fins der ogsaa karakteristisk gammel bebyggelse; ældst er muligens nr. IJ, et to-etageslaftettømmerhus med staaende panel og svakt fremspringende overetåge. Meget gammelt er vistnok ogsaa nabohuset, nr. IS, som ogsaa er to-etages med staaencle panel, brede vinduer og paa grund av det heldende terræng forskjellige gulvhøider. Peersens hus* (nr. 21) er en to-etages tømmerbygning med liggende panel og vel avbalancerte forhold. Merkes kan ogsaa de sammenbyggede hus 7 a og bog 5 a og b, clesuten m. 6, som er to-etages med symmetrisk utformet ' hovedfa~ad e, nr. 34, som er to-etages med liggende panel, og nr. I, som er et litet to-etages hus med liggende panel og vinduer med 3 ruter i bredden i overetagen HALSAA << V erven >*, <<Gismerøens verft>>. Verfts bygningen er en lang, smal to-etages laftet tømmerbygning med liggende panel og tilbyg paa den ene langside under fælles tak med hovedhuset; vind uerne, som er brede og dyptliggende, understreker den horisontale virkning; bygningen skriver sig antagelig fra 2. halvd. av 18. aarh. - <<Hald>> (billeder: Aarb. 1912, s ), konsul Jens Bugges hus, er et to-etages laftet tømmerhus med liggende panel og valmtak og midt paa frontfa~aclen med sine sammenkoblede vinduer en rikt utskaaret portal i Louis XVI-stil med reminiscenser av rokoko og et eiendommelig hætteagtig overbyg med volutlignende konturer; i elet indre fins der clesuten en række smagfulcle detaljer, specielt elegante dører i Louis XVI-stil med utskjæringer og profiler paa elet inclrammende listverk og speilfylclingerne - muligens arbeider av snekker Luclwig Feyling fra Egersund; huset stod oprinclelig paa Eigvaag ved Farsund, hvor det vistnok ca. I790 blev opført som landsted for den mægtige familie Lund ; ved flytningen er eler foretat en del forandringer i det indre, ved gulvhøider, panele r, taker etc.- Sandnes (g. nr. 47). Hovedbygningen er et stort to-etages tømmerhus m ed inclgangsclør midt paa lan g fa ~acle n og tilbygning med skraatak paa baksiden. - Rød-. land (g. nr. 67). Hovedbygningen er et to-etages hus fra 2. h~lvcl. av I8. eller I. halvcl. av Ig. aarh. - Ormestad (g. nr. 50). Hovedbygningen er et langt en-etages hus m ed indgang midt paa den ene langfa~aden og med smale vinduer HOLUM Holmega.ard (g. nr. 17). Paa Ole Holmegaards gaarcl staar en to-etages laftet stuebygning med staaencle panel og symmetrisk utformet hov edfa~ade fra 2. halvd. a\ 18. eller I. h alve!. av I9. aarh. <Tingstuem er en e~ -et ages laftet t ømmerbygning m ed go

15 !NDBE RE T N! NG FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNINGSNEVND staaende panel og pilast erlignende navkasser, som inddeler den symmetrisk utformede hovedfac;ade m ed sine to smale vinduer med tre ruter i bredden paa begge sider av døren midt paa huset. - Desuten staar der paa J(addeland (g. nr. 17, b. nr. 26) en toetages stuebygning med staaende pa nel, enkel bredde og midtgang, paa Sodeland (g. nr. 38) to to-etages bygninger av enkel bredde ; likeledes to-etages bygninger av de n vanlige type med midtga ng paa Stoveland (g. nr. 52) og Nøding. zo6. ØYSLEB Ø B ue (g. nr. 8). Paa gaarc\en staar en tømret stuebygning, som oprinc\elig har været arestue, muligens fra middelalderen; senere er d en imidlertid omdannet til ovnstue og indredet paa en maat e som svarer til den sedvanlige for <eden ma nc\alske stueform>>. - H eddeland (g. nr. 39). Paa gaarden fins en meget karakteristisk bebyggelse : fire t o etages laftede stuebygninger m ed staaende pa nel liggende paa rad, to og to bygget inc\ til hinanden; tre av dem har symmetrisk utformede hovedfac;ader med to vinduer paa hver side av indgangsportalen og tilsvarende ordning av overetagens vinduer ; specielt to av portalene viser vakkert arbeide, den ene 1ned clørfløier som viser overgang fra rokoko til Louis XVI-stil og trykket bueformet overlysvindu fra beg. av rg. aarh., den anden med halvcirkelformet overlysvindu, antagelig ogsaa fra beg. av 19. aarh.; ogsaa i det indre delvis gode detaljer, bl. a. rosemalte dekorationer i dørenes fyldinger. Fyglestveid (g. nr. 87). H er staar t o to-etages stuebygninger- av laftet tømmer m ed staaencle pa nel og symmetrisk utformede fac;ader, hvis inddeling markeres ved navkasserne. - Finsdal (g. nr. 86). Paa gaarden skal der være en to-etages hovedbygning med midtgang og gode interi ørd et~lj e r GRINDHEIM Sveindal, vestre (g. nr. 22). Gaarclens to-etages, panelte hovedbygning blev ombygget i 184o-aarene og har stueindredning med rosemaling, utført 1849 angivelig av Staale Verslancl fra K vinesdal. Desuten fins eler her et to-etages t ømret bur, vistnok fra 19. aarh. (Opm. av Arna Berg, N. F.) BJELLAND Røinestad, øvre (g. nr. 45). Paa gaarden staar et to-etages laftet t ømmerhus, som er vel vedlikeholdt, har gammel indredning og regnes for det ældste i bygden. - Foss (g. nr. 61). Paa bruket <cde1'hei me>> staar en to-etages. hovedbygning av panelt t ømmer, som uclm erker sig ved sine vel avveiede forhold og antagelig skriver sig fra tiden om kr. 18oo. - Skfeggestad (g. nr. 59). Paa gaarden kan man m erke sig t o t o-etages hovedbygninger av laftet tømmer med staaende pa nel. Den antagelig ælclst e av dem h a r.symm etrisk utformet hovedfac;acle og tilbyg paa baksiden m ed skraatak i flugt m ed hovedhusets tak, v istnok opført i slutn. av r 8. eller r. hal vel. av 19. aarh. Det andet viser en symmetrisk utformet hoveclfac;ade med sammenkoblede vinduer paa begge sider av incl gangspartiet, vistnok opført i I. halvd. av 19. aarh. - Bfærland (g. nr. 46, b. nr. 6), Torjus Bjærla ncls gaard. * H er sta a r en to-etages hovedbygning av laftet tømmer

16 JNDBERETNJNG FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNINGSNEVNJJ med staaende panel; den ydre karakter præges av enkelhet og ro, mens det indre udmerker sig ved sit enkle, smagfulde utstyr og sit bibehold av den traditionsmæssige indredningsform for de mandalske stuer; opført Desuten staar der paa pladsen Bergan under prestegaarden en en-etages stuebygning med staaende panel og torvtak, likesom der skal være en gammel to-etages hovedbygning paa Breili (g. nr. 66} og gammel bebyggelse paa heigaarden Holte~. zo8. AASERAL Mjaaland* (g. nr. 34). Hovedbygningen («Mjaalandsloftet») er en to-etages laftet tømmerbygning m ed staaende panel og symmetrisk utformet hovedfa9ade, hvis indcleling er markert ved de pilasteragtige navkasser, og som viser de brede vinduer ordnet to og to paa begge sider av indgangspartiet; døren har halvcirkelformet overlysvindu; i planen ligger rummene ordnet paa begge sider av en midtgang; i I84o-aarene blev en ælclre stuebygning anbragt ovenpaa den nye som loft, men da den ikke var av samme størrelse som denne, maatte en del av stokkene hugges av; ovenpaa fin ~ saalecles en sal med malte dekorationer paa vægger og tak, senger og skap, utført ca. I8oo av Olav Toresen Kvinlaug fra Fjotland; tæt incltil hovedbygningen staar et ildhus med are. (Opm. av Arno Berg, N. F.). Likeledes staar der her et fjøs og et to-etages bur. (Opm. av H. Vreim, N. F.). - L injord, Skare (g. nr. 35). Paa gaarden staar en hovedbygning av lignende type som den paa Mjaaland. - Kittilsdal (g. nr. 36). Gaardens hovedbygning er et upanelt, laftet tømmerhus bestaaende av et ildhus med are og - adskilt fra dette ved en mellemliggende gang - en ovnstue. (Opm. av H. Vreim, N. F.). - Espeli, Sandbraate (g. nr. I6}. Hovedbygningen er et en-etages laftet tømjtlerhus med staaende panel og indeholdende nystue, arestue og gang. (Opm. av Arno Berg, N. F.). - Austegarden (g. nr. II}. Merkes kan to gamle loft som oprindelig har hat svalgang omkring overetagen. (Opm. av Arno Berg, N. F.). - No1'dgarden (g. nr. IZ}. Paa gaarden staar to loft av lignende type som dem paa Austegarden, desuten en badstue med indgang paa den ene langsiden. (Opm. av Arno Berg, N. F.). - Ljosland (g. nr. 7). Ogsaa her fins et loft av samme type som elet paa Austegarden, men delvis bordklædd i senere tid. (Opm. av Arno Berg, N. F.). - Rosseland (g. nr. 22). Her staar bl. a. et en-etages stolpehus av upanelt tømmer. (Opm. av Arno Berg, N. F.). - Haavardstad (g. nr. 33). Merkes kan et en-etages bur av laftet tømmer med stokkene springende frem paa den ene gavlsicl e, hvor to indgangsdører fører ind til to sideordnede rum, som er adskilt ved en langsgaaende væg. (Opm. av H. Vreim, N. F.). - Desuten staar eler paa Aakernes (g. nr. 13) en gammellaave (opm. av Arno Berg, N. F.), paa Aasland, Rauemyr (g. nr. I) en badstue med indgang paa gavlsiden (opm. av Arno Berg, N. F.), paa Haavestøil et kvernhus (opm. av Arno Berg, N. F.), bur paa Tjaldal og ildhus paa. Ham-koll. zog. KONSMO Vivlemo (g. nr. z6). Paa gaarden skal der sta.a en gammel hovedbygning

17

18 I N DBERETN I NG FR A D E N ANTIKVA RI SK E BYGN I NG S N EVND 21r. FARSUND Ved branden i 1901 blev den aller væsentligste del av byens gamle bebyggelse ødelagt. Den ælclre by, som viser et uregelmæssig anlæg, hadde sin størst e vekst i slutningen av 18. aarh, specielt som følge av den omfattende handelsvirksomhet som familien Lund utfoldet. Det er saaledes bet egnende at F arsunds lanclsogn, som oprettecles 1782, faktisk svarte til elet omraacle som var i denne handelsslegts besiddelse. Som rimelig kan være, reist e den sig monumenter gj ennem en række bygninger. E ilert Lund og hans brorsøn Jochum Brinck Lund, som er handelshusets mest fremtrædende skikkelse, satte saaledes i verk bygningen av en st enkirke som blev færclig 1785, men ødelagdes ved branden. Ved samme leilighet brandt ikke mindre end tre av familiens huser, deriblandt Søren L unds hus, foran hvilket den gamle sandstens-altan fra Skl'ivergaarden i Manda l var opført - den staar fremdeles paa st edet foran det nye hus som er bygget der. Huset som J ochum Lund h adde overtat efter sin far og selv bodde i, blev nedrevet allerede i r 84o-aarene. D erimot staar fremdeles elet huset Eilert Lund bygget sig, men eies nu av elet offentlige og benyttes til toldbod. Forøvrig er t o andre Lunclehus i behold, men sterkt forandret. D et samme gj ælder <<Husam (billeder : Aarb. 1912, s ), som J ochum Lund skal ha opført for sine to sønner Gabriel og E bbe, og som antagelig blev færdig i 1790-aarene ; elet er et stor't to-et ages laftet t ømmerhus paa høi kjeldermur m ed liggende p anel og utsvaiet valmtak i to avsat ser med l ~ve vinduer i m ellem rummet m ellem disse; huset s pla n v ist e oprindelig to kongruente ha lvdeler - øiensynlig beregnet paa de t o eiere - med fælles opgang og vestibule; fayade rn ~ v iser en ~ym metrisk ordning av de høie engelske skyvevincluer ; indgangsportalen midt paa frontfayaden ha r utskjæringer i en rik Louis XVI-stil, likesom vindusindramningerne, dører, listverk, brystpaneler, t rappegelændere et c. er av smagfuldt arbeide i den samme stil; paa baksiden skal eler ha været to en-etages fl øier, h vorav den ene indeholdt gj est e værelser, den a nden rum for tjenere og vognremisse; sammen med h ovedhuset omgav de gaarclsrummet i aap en firkant, m ens der bakenfor dette st rakte sig en nu clesværre ødelagt have m ed solskive, marmorpyramider, paviljonger et c., antagelig anlagt ca. r8rr av en gartner Joachim H einrich Steffens fra Liibeck; i de senere aar er der til Husan i ret vinkel med det gamle hovedhus bygget en stor to-et ages fløi av mur, likesom der er opført et pragtfulcl trap foran hovedindgangen og en opbygning paa t aket ovenover samt foretat en række fora ndringer i det indre. (Opm. av H auff, N. F.). - Av byens bebyggelse forøvrig kan merkes en stor gammel sj øbod, som oprindelig h ar tilhørt Lundfåm ilien, av træ med liggende panel. Blandt de mindre hus merker m an sig Listerveien nr. JO, som er en en-et ages laftet tømmerbygni!fg m ed liggende panel og gode proportioner, a ntagelig opført i r. h alvd. av 19. aarh., og Vestersiden nr. IJ, som likeledes er et en-etages laftet t ømmerhus med liggende panel og t o sammenkoblede vinduer paa begge sider av inclgangsfayacl en. 2u. VANSE. F ARSUND SOGN Ved Eigvaag (g. nr. 2, b. nr. 24) ligger et stort to-et ages laftet tømmerhus, ca. Yz met er bredere end langt, med liggende panel og paa den symmet riske fa.yade mot sjøen 94

19

20

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda 79 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856 Aar 1856 den 23de Juni blev ved de almindelige Omtaxationsforretninger en saadan Forretning afholdt paa Handelsstedet Kobbenæs Mat No 8 over endeel derværende Handelsmand

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - JØVIK 1867

BRANNTAKSTPROTOKOLL - JØVIK 1867 188 Aar 1867 den 16de August blev ifølge Rekvisition af vedkommende Kongl. Departement en Ombrandtaxationsforretning fremholdt paa Handelstedet Gjøvik Mat No 93 Løbe No 4 i Lyngens Thinglag over de dersteds

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØHOLM GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 11.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj Mit første Indtryk af Askov. Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj skolen i Askov begyndte sin Virksomhed, kunde jeg have Lyst til at meddele mit første Indtryk af Byen Askov og

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Fredningsforslaget omfatter: Kommunalhus i Vålse, nu Lokalhistorisk Arkiv, samt den brostensbelagte forplads med mindestenen over

Læs mere

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Helligaandshuset i Slagelse forekommer første Gang 1372 og samtidig nævnes

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND Hvor da! 1. EN VAANEBYGNING

BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND Hvor da! 1. EN VAANEBYGNING Aar 1870 den 8. Novb blev ifølge Rekvisition af Thomas Gjæver en Brandtaxationsforretning afholdt paa Gaarden Maursund Mat N - Løbe N - over hans der staaende Vaanebygning som han har ladet opføre dels

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

OPTISK ORANGERI PAVIL L ON T I L GL. HOLTEGAARDS BAR OKHAVE ORANGER I ET 2015 / 87635

OPTISK ORANGERI PAVIL L ON T I L GL. HOLTEGAARDS BAR OKHAVE ORANGER I ET 2015 / 87635 OPTISK ORANGERI PAVIL L ON T I L GL. HOLTEGAARDS BAR OKHAVE ORANGER I ET 2015 / 87635 KONTEKST Gl. Holtegaard og dens haveanlæg opførtes i en tid, hvor barokkens iscenesættende kultur var på sit højeste

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning Regnskaber udgiftsbilag (18.22.22) Transskriberet af Jesper Vang

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØLVGADE SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17. juni 2013 Besigtiget af: Rikke Tønnes, Københavns Ejendomme Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

"BjERKREIM-ORREN"- IV. Stavanger Museum / Aars hefte, Årg. 29/30( 1918/ 1919), IV. S. 1-5 EN HARMON ISK ORFUGL VARIETET H. THO. L.

BjERKREIM-ORREN- IV. Stavanger Museum / Aars hefte, Årg. 29/30( 1918/ 1919), IV. S. 1-5 EN HARMON ISK ORFUGL VARIETET H. THO. L. Stavanger Museum / Aars hefte, Årg. 29/30( 1918/ 1919), IV. S. 1-5 IV. "BjERKREIM-ORREN"- EN HARMON ISK ORFUGL VARIETET /I1'>I{ I jnrvdunt IJfunche AV H. THO. L. SCHAANNING " BJERKREIM-ORREN" Lywrus tcfrix.

Læs mere

Sammenfatning af rapporter over dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra bygninger i Vest-Agder fylkeskommune, Norge

Sammenfatning af rapporter over dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra bygninger i Vest-Agder fylkeskommune, Norge Sammenfatning af rapporter over dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra bygninger i Vest-Agder fylkeskommune, Norge Undersøgelser udført af Thomas Bartholin 2000-2010 Claudia Baittinger og Thomas

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01441.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00 Fredningen vedrører: Nødebo Kirke la., Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1950 Kendelser Deklarationer ('\

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse 11. august 2017, ansøgning om lokalplangodkendelse Vi har den 1. juni 2017 købt grunden af Theis Chrillesen. Grunden har en noget særpræget facon, og derfor søger vi dispensation fra lokalplan 25 for at

Læs mere

Borghilds Strøms poesiebok

Borghilds Strøms poesiebok 1 Borghilds Strøms poesiebok Faadt av tante Anna juleaften 1903 Kjære Borghild Naar midt øie er lukt og min sjel er paa flugt og mit legeme er lagt paa en baare vil du mindes mig da vil du huske saa at

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Den gamle bryggergård midt i byens hjerte har i mere end 50 år været omdrejningspunktet for alle de gode juletraditioner i Jammerbugtens hyggeligste handelsby.

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob [Bl. 55v] De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob Nizza 14/1 92 Han Du skal gjøre store værker udødelige mesterværker skal falde som gå

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KARNES 1867 BRANDTAXT GAARDEN KARNÆS 1867

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KARNES 1867 BRANDTAXT GAARDEN KARNÆS 1867 BRANDTAXT GAARDEN KARNÆS 1867 173 Aar 1867 den 14de August blev ifølge forlangende af vedk. Kl. Departement en Omtaxationsforretning fremholdt paa Gaarden Karnæs Løbe No 17 i Lyngens Thinglag over de Lensmand

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND 1846 BRANNTAXT MAURSUND Hvorda!

BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND 1846 BRANNTAXT MAURSUND Hvorda! BRANNTAXT MAURSUND 1846 23 Aar 1846, Torsdagen den 3die December forsættes den almindelige Omtaxation af brandforsikrede Bygninger i Schjervø Thinglaug som følger: Forretningen bestyredes af const: Lensmand

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE LOKALITET REG. DATO 157 Gentofte 17 Rækkehuse

Læs mere

Ågade. 1998/2000/2005 74

Ågade. 1998/2000/2005 74 1998/2000/2005 74 f. H. Jepsen(?). NEDREVET. 1946/47 Knud Sørensen/tofam.hus/ f. Hans W. Winther. 1956 Niels H. Nielsen/tilbygn. af overdækket terrasse/ f. fabrikant Hans W. Winther. [T] 10 - # hm. (Åhavevej)

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TINGVEJ 2 4690 HASLEV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33 13 22 11

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods

Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods Fremtidens Herregård - - Idékonkurrence 2013 Fremtidens Herregård - - Idékonkurrence 2013 Boltinggård Gods 18 I 06 I 2013 Forord Boltinggaard Gods er en hovedgård,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KAVALERBYGNINGEN HØRSHOLM KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 01.maj 2014 Bolette Lehn Petersen 2014-7.82.07/223-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse:

Læs mere

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd?

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? På sit kort over Roskilde fra 1677 har Resen indtegnet fem brønde : Høye Brønd, St. Bodils Brønd, Byens Brønd, Alle Helgens Brønd

Læs mere

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab 5 nye familieboliger i størrelsen 91 m² - 115 m² (to lejligheder på 1. sal med tilhørende værelse med toilet i stue etagen) Vester Mølle, beliggende på Lagonis Minde

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere