JNDBERETNJNG FRA DEN ANTIKVARISKE BYG N J NGSNEVND VEST-AGDER FYLKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JNDBERETNJNG FRA DEN ANTIKVARISKE BYG N J NGSNEVND VEST-AGDER FYLKE"

Transkript

1 JNDBERETNJNG FRA DEN ANTIKVARISKE BYG N J NGSNEVND VEST-AGDER FYLKE [ r5o]. KRISTIANSAND K arakteristisk for byen, som blev anlagt av Kristian IV i 1641, er elet retvinklecle gatenet, som paa gruncl av beliggenheten paa en flat sanclslette kunde gjennemføres med større konsekvens end paa andre st eder her i landet, i overensstemmelse m ed renæssansens reguleringsprincipper. Efter beretningen utstak kongen byen i en firkant og best emte at eler i h vert hjørne skulcle opføres en bygning, som skulcle danne utgangspunktene for oprutningen av gatene. Av den oprinclelige bebyggelse er eler nu vistnok intet tilbake, ela byen gjentagne ganger har været herjet av ilclebrancl, saalecles i 1734, ela tre fjerdedeler av den blev tilintetgjort, i 1859, 188o og 1892, ela ca. en tredjedel av byen strøk med. Av denne gruncl staar eler t emmelig litet igjen av de gamle bygninger, hvorav eler sp ecielt under de gunstige konjunkturer for skibsfarten i tiden henimot og omkring aar 18oo blev reist mange og tildels staselige. De vigtigste av de bevarecle gamle hus fins i Vestre Stranclgate og ellers spredt rundt om i byen. - Kirkegaten 43 a er et en-etages laftet t ømmerhus med liggende panel; til huset er føiet en lavere, likeledes en-etages fløi; gaarclen er i væsentlig grad ødelagt clerigjennem at den vistnok kort efter rgoo, ela Kirkegat en skulcle forlænges, blev skaaret t vers over; den er imidlertid meget gammel, muligens ælclre end Løveapotekets bygning er et to-etages tømmerhus med gavlformet ark paa hovedfa<;aden og karakteristiske gaardsrum; av særlig interesse er apotekets gamle interiører med sine krukkereoler; detaljer kan tyde paa at huset stammer fra tiden So. - Fæstningsgaten r6 er et to-etages laftet tømmerhus m ed staaende panel og tilbygg paa b aksiden m ed skraatak i flugt med hovedbygningens bakside; huset skriver sig antagelig fra 2. halvdel av 18. aarh. - Markensgaten 47 er et stort to-etages laftet tømmerhus med delvis staaende, delvis liggende panel og tilbyg paa baksiden med tak som flugter m ed hovedhusets; de brede vinduer har gerikter m ed kraftige profiler; huset er antagelig opført i 2. halvdel av 18. aarh. - Av lignende type som Markensgt. 47 er Vestre Strandgt. 32 og Henrik W e1 gelands gt. I7. - Vestre Strandgate 44 (< Gamlehjemmet >, <<Mørchs gaard >) er et to-et ages laftet tømmerhus med liggende - fornyet - panel, gavlformet ark midtpaa den symmetrisk utformede hovedfa<;ade og ved begge sider indkjørselsporter i klassisk stil med trykket bue indrammet av pilastre og bred gavl; huset er vistnok bygget i tiden rsoo. Paa den motsatte side av gaten ligger haven med et eiendommelig gammelt gjærde av stakit paa t æt underdel av horisontalt panel og m ed en vakker gammel havepaviljong. - Vestre Strandgate r, H egermanns bygaard ved Gravene, er en to-etages vinkel bygning av laftet t ømmer m ed liggende panel og et karakteristisk gaardsrum med svalganger; detalj erne viser en spinkel smagfuld klassicism e; huset er utvidet og paabygget r8o8 for en Stenersen; den nordenfor gatedøren liggende del er ælclre. - Vestre Strandgate 24 (<<Wilcls gaar cl >) er en to-etages vinkelbygninng av laftet t ømmer m ed staaende p a nel og en trekantet gavl med ovalt vindu midt paa den symmetrisk utformede hovedfa<;ades tak ret ovenover indgangsdøren med sit trykket buefonnecle overlys; interiørene er tildels godt bevart 77

2 INDBERETNING FRA DEN ANTIKVARIS KE BYGNINGSNEVND og incleholder mange gode detaljer i klassicisme; elet yclre er naget utskjæmt ved nye, høie forretningsvinduer; huset er bygget for konsul Niels Moe, som døde r8r2.- Vestre Strandgt. 26 er et to-etages laftet tømmerhus med staaencle panel og symmetrisk utformet hovedfa<;ade, antagelig fra 2. halvd. av r8. eller beg. av rg. aarh. - Fra samme tidsrum skriver sig vistnok ogsaa en række andre hus, f. <>ks. Fæstningsgaten JO, Elvegaten II, Markensgaten 4S, alle to-etages med liggende panel. -< Asylet>> ved Stener Heyerdahls plads er et en-etages tømmerhus med staaende panel og steilt sadeltak, opført vistnok ca. I82o ved det gamle hospital som daarekiste. - <<Børsen>>, Raadhusgaten 3> er en en-etages vinkelbygning av laftet tømmer med liggende panel og imitert hjørnerustik samt paa hovedfa<;aden en søileportikus og i den lange sidefløi engelske skyvev induer; bygningen er opført i I. halvd. av rg. aarh., men blev 1892 totalt ombygget og modernisert. - <<Carl Johans Minde>>, Vestre Strandgate 36, er et stort to-etages bindingsverkshus med liggende panel og er klar, rolig fa<;acle, antagelig opført i r. halvd. av rg. aarh. - Kirkegaten JO er et en-etages laftet tømmerhus med liggende panel og avvalmende gavlspiclser; fa<;aclerne er enkle og rolige og portalen har trykket overlysbue; huset er antagelig opført i r83o- 4o-aarene. -Av lignende type, med tilsvarende portaler og antagelig fra nogenluncle samme tid som Kirkegaten 30, men med staaencle panel er bygningerne i Elvegaten 39, Kronprinsensgate 54 og 6g. Fra omtrent samme tid stammer vel ogsaa det to-etages hus i Kirkegaten 27 med liggende panel og portal som i Kirkegaten 30. -Den gamle latinskole, nu teknisk aftenskole, er en to-etages puclset murbygning med lavt valmtak og m idtrisalit med bred gavl. Bygningen har oprindelig været en-etages med ark og er opført 1736; den gjennemgik r8os- o6 en hovedreparation og paabyggedes en 2. etage.- Tordenskjolds gt. IS er et litet en-etages laftet t ømmerhus med liggende panel. Tordenskjolds gt. 20 er ogsaa et litet en-etages laftet tømmerhus med liggende panel og gavlen mot gaten. Disse to bygninger utgjør sammen med huset Tordenskjolds gt. 22 og det ovenfor nævnte i Marliensgt. 47 første del av Persillestrædet og danner en karakteristisk bygningsgruppe. - Forøvrig fins der en række karakteristiske hus som efter sit yclre præg at dømme nærmest maa stamme fra I. halvcl. av rg. aarh., men som nok tildels ialfald kan være ælclre. Nævnes kan av to-etages hus med sacleltak og port eller portal ved elet ene hjørne: Tordenslijoldsgt. S, Krsitian 4.'s gt. I9, 47 og 49, H enrili Wergelands gt. I7, 33 og Sg, Holbergs gt. 40, 57 og 64, Fæstningsgt. 26 og 4S, KronP1'insens gt. 4I og Sliippergt. IJ, IS og IJ, 50 og 6I. Av toetages hus med sadeltak og portal midt paa eller mere midt paa gatefa<;aclen kan merkes: Henrik Wergelands gt. 36, Holbergs gt. 4I og 64, Gyldenløves gt. 62. Et stort to-etages hus med staaende panel og valmtak er Wergelands gt. 6g. En-etages med portal midt paa eller omtrent midt paa gatefa<;aden er husene Skippergt. 4, Elvegt. II2, Holbe1'gs gt. 2S, Tordensliolds gt. 4, Kronprinsens gt. 62 og Henrik Wergelands gt. 59 samt Gyldenløves gt. 26, et li tet hus som sammen med nabohuset nr. 2S danner en karakteristisk gruppe. Enetages med flattakede arker paa taket er bygningerne Hem'ih Wergelands gt. 37, 39, 46 og 54, Fæstningsgt. IS, 20 og 24, Kronprinsens gt. 6o og Krist ian 4.'s gt. 46, med spidsgavlet ark Henrik Wergelands gt. IIO, uten ark Holbergs gt. IJ, Kronprinsens gt. 6S og Skippergt. I6 og med avvalmet gavlspids Elvegt. 37 Indenfor byens omraade ligger

3

4 INDBERETN I NG FRA DE N ANTIKVARISKE BYG N I NGSNEVND panel og utsvaiet tak og en laavebygning med st aaende panel og utsvaiet t ak bl. a. en vakker park med lange alleer og et elegant litet lysthus i klassisk stil. (Haveplan ved C. W. Schnitler i hans Norske haver Il, s. rr6). - H ektorsmoen eller Jordfald (g. nr. 15, b. nr. 5). Hovedbygningen er et en-etages laftet og panelt tømmerhus med harmonisk og regelmæssig utformning av fa<;:aderne, antagelig opført i r. halvd. av 19. aarh ODDERNES Kjas* (g. nr. 12, b. nr. r). (Billeder Aarb. 1921, s. 112 og rr3). Hovedbygningen er et to-etages laftet tømmerhus m ed liggende panel, høi reisning og symmetrisk utformning av fa<;:aderne m ed sine høie engelske skyvevinduer og sin enkle, strenge hovedportal midt paa hovedfa<;:aden under det brede tredelte vindu og elet halvrunde i gavlen paa taket; særlig markert er den midterste av tverfa<;:adernes tre vinclustækker gjennem det halvrunde vindu ovenover gavlvinduet; paa vest siden laa to lave, nu fjernede fløibygninger som omsluttet det paa den fjerde side aapne gaardsrum; elet indre viser en regelmæ~sig plan med velproportionerte rum og gode detaljer i streng Lifuis XVI-stil; m erkes kan trappegangen, som gjennem tre etager er marmorert i kvaderinddeling, de vakre, rikt profilerte gesimser, de smukt indrammecle brandmursnischer og tapeterne, bl. a. et landskapstapet som dækker en hel stor væg. Indmarken var bl. a. ved lange alleer praktisk talt omdannet til en park, som gjennem sine to hovedakser pointerte bygningsgruppen og gav anlægget en storlinjet fasthet ; dette er likesom en stilfuld paviljong og en rund dam m ed ø rasert med undtagelse av en lindealle ogenkeltetrægrupper. Bygningerne er opført mellem 1785 og 1788 for konsul Daniel I saachsen (t r8r5), mens plantningerne og en betydelig del av indredningen (ca. r8o8) angivelig skyldes ha ns søn konsul Isaach Isaachsen, som blev eier r8o6 og døde r8z8; de gamle uthusene blev med unclt agelse av <<Brakken > revet ned og ombygget av H arald Isaachsen i tiden r86o- 8o. - Gimle* (g. nr. 40, b. nr. r). (Billeder Aarb. rgzr, s. 107 og ro8). Hovedhuset er en toetages laftet to-fløiet v inkelbygning av tømmer m ed liggende panel og let utsvaiet valmtak; eiendommelig er den høie luftige søilegang av slanke stolper som foran underog kjelderetagen paa østfløiens gaardsside føres frem til indgangsdøren i hjørnet mellem fløiene; sammen m ed de høie, smale engelske skyvevinduer gir den i fremtrædende grad bygningen en let og elegant karakter; av de indre rum kan m erkes den store trappeh al, festsalen som løper tversigjennem østfløiens overetage med tre fag v induer t il begge sider, og malerisalen som med sine brukne hjørner optar hele vestfløiens overetage; bygningen er opført for generalkrigskommissær Bernt Holm, hovedfløien mot vest antagelig i slutn. av r8. aarh. (vistnok 1797), mens kjøkkenfløien mot øst skal være føiet til i r8o7. Til anlægget hører ogsaa dens. k. <<Ottekantem, en en-etages laftet tømmerbygning med staaencle panel, valmtak og engelske skyvevinduer, paa den ene langfa<;:aden brukne hjørner og paa den anden et litet, fremspringende utbyg; den ligger et par hundrede met er fra hovedhusene og har vistnok tjent som husmandsbolig. - Strcti, nedre. Hovedbygningen, som er en-etages med avvalmecl e gavlspidser, er opført av utmuret fagverk og _ldædd med liggende panel, har en høi og luftig hovedet age med 8o

5

6

7 JNDBERETNING FRA DE N ANTIK VAR ISKE BYGNJNGSNEVND liggende panel og sin spidsgavlede ark midt paa den symmetriske hovedfa9ade muligens kan være yngre end r8so. Gammel bebyggelse skal der ogsaa være paa Mebø (g. nr. r) RANDESUND Randøen, øst re, <<Vigevold >>* (g. nr. 88, b. nr. 20). (Billede : Aarb. I92I, s. us). Hoved bygningen er et to-etages laftet t ømmerhus med lav overetage og paa baksiden under fælles tak med hovedhuset en reisverks tilbygning med kjøkken og kove; klædningen er grovt, liggende panel; huset, som er typisk for den gamle skjærgaa.rdsbebyggelse, skriver sig antagelig fra tiden r n o- 8o. - Randøen, vestre (g. nr. 88). Mathiesens hus, som antagelig blev opført omkring eller litt efter r8oo, er et en-etages tømmerhus med delvis staaende, delvis liggende panel, avvalmede gavlspidser, symmetrisk utformet hovedfa9ade og tilbyg med skraatak langs h alvparten av den anden langside. - Rosenlund (g. nr. 56, b. nr. r). Hovedbygningen er et en-etages laftet tømmerhus med liggende panel, avvalmecle gavlspidser og flattakede arker midt paa begge langfa9ader samt høi unclermur; rummene har næst en kvadratisk plan; bygningen skal være opført ca. r8os. - H erøen, <<F7'edheim>> (g. nr. 94). Hovedbygningen er et bredt en-etages laftet tømmerhus m ed staaencle panel og avvalmecle gavlspidser og symmetrisk utformet hoveclfa9acle med smale vinduer paa begge sider av døren med sit lave rekt angulære overlysvinclu; elet tilhører senempirens tid. Av omtrent t ilsvarende form er to hus som ligger like ved siden av hinanclen i <<Kanalen >> paa østre Randøen. - Ran døen, østre, Olaf Aagesens hus*, (g. nr. 88, b. nr. 5) er et en-etages laftet tømmerhus m ed staaencle panel med paaliggerlister, med avvalmecle gavlspiclser og med halvrundt vindu i den lille gavl ovenover døren med sit trykket buefonnede overlys og sine smale sidelys midt paa den symmetrisk utformede hovedfa9ade; høi stentrap med smijerns rækverk; vistnok opført r84o. - Av væsentlig samme form er lods Henrik H enril1sens hus (billede: Aarb. 1921, s. 117, hvor elet feilagtig er angit som Olaf Aagesens hus) i R andøsunclet; dog har hovedindgangscløren her kun enkelt, lavt, rektangulært overlysvindu, og vinduerne er engelske skyvevinduer; det er muligens noget ældre end Olaf Aagesens hus.-fra 1. h alvd. eller midten av 19. aarh. skriver sig antagelig ogsaa den en-et ages laftede hovedbygning av tømmer paa Sommerro (g. nr. 69) med sit liggende panel og sin ark med h alvrundt vindu i gavlen midt paa den symmetrisk utformede hovedfa9ade VENNESLA Vigeland. H ovedbygningen paa det gamle jernverk er etto-etages laftet tømmerhus m ed staaencle panel, utsvaiet, sterkt fremspringende valmtak og symmetrisk utformet hovedfa9ade med portal m ed trykket bueformet overlysvinclu og høie smale sidevinduer; huset skal være opført ca av en schweizer og viser en b landing av schweizerstil og lokale traditioner.

8 INDBERETN/NG FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNJNGSNEVND 203. ØVREBØ Av den gamle bebyggelse kan nævnes den tidligere prestegaardsbygning, en en-etages laftet tømmerbygning med staaende pa nel og avvalmede gavlspidser, opført r839 og nu benyttet som jattiggaard HÆGELAND Lauvaas (g. nr. 70). Hovedbygningen er et to-etages laftet tømmerhus med staaende panel med forstue og ovnstue n edenunder og tilsvarende ruminddeling ovenpaa, opført antagelig I79I; i flugt med hovedhuset er tilbygget et en-etages ildhus av tømmer med staaende panel. Ogsaa ellers er bebyggelsen paa gaarden karakteristisk: stabbur, laaver, fjøs etc. - Hornsteane* (g. nr. Sr). Hovedbygningen er et to-etages laftet tømmerhus med staaende panel, indeholdende forstue og ovnstue nedenunder og tilsvarende ruminddeling ovenpaa; paa døren staar malt aarstallet r83o, men huset skal være 5 a 6 aar æidre. - Aamdal (g. nr. 47). Hovedbygningen skal være av lignende karakter som den paa Hornsteane. - Tjomsaas (g. nr. 40). Marie Tjomsaas' hus er et en-etages tømmerhus med liggende panel og tilbyg paa den ene langsiden; det fik sin nuværende skikkelse efter en flytning i r86o-aarene, da loftsetagen sløifedes og ildhuset flyttedes fra sin plads i flugt med hovedbygningen. - Hægeland, øvre (g. nr. 58). Paa Lars Nielsen Løvaas' gaard staar en stuebygning bestaaende av to stuer med gang imellem og loft oveppaa stuerne og bakenfor gangen perpendikulært paa hovedhuset et tilbygget ildhus; huset skal være flyttet og gjenopført i samme skikkelse langt fra sin oprindelige plads og kan muligens være det samme som nævnes i en skyldsætningsforretning i r Haugland (g. nr. 63). Stuebygningen paa Anders Honnemyrs gaard skal være av samme type som den paa Hægeland.- Kile (g. nr. 72). Her skal der staa en ældre bygning, av enkel bredde og med to etager. - Nordbø (g. nr. 77). Ogsaa her skal eler være gammel bebyggelse, men denne er temmelig forfalden SØGNE Av særlig interesse er den gamle bebyggelse ved havnen Ny-Hellesund. Her ligger: <<Gjestgiveriet >* (g. nr. r, b.. nr. r8), som ligger malerisk tæt ind under fjeldet og er et toetages laftet tømmerhus med et litet sprang i livet; det var oprinclelig længere med to indgangsclører paa den symmetrisk utformede, mot sjøen vendencle hov ed fa~ade med staaencle under- og overliggerpanel, pilasterinddeling og brede vinduer med tre rutebreclder i hver grind; nu staar bare omtrent 2 tredjeparter av huset, som forøvrig er temmelig forfaldent, men indeholder fler e gode indre detalj er, listverk o. l.; elet er antagelig det samme hus som i Gyldenløves dagbok r7or nævnes som det eneste i havnen og er derfor antagelig ældre. - Monsøen (g. nr. 2r, b. nr. 70). Nicolay Langfeldts hus* (billede: Aarb. 192r, s. g8) er et to-etages laftet tømmerhus med overetage som springer en stokbredde frem paa den ene langsiden, og staaencle, grovt over- og underliggerpanel; planen viser midtgang m ed kjøkken bakenfor og rummene paa begge sider; huset indeholder en række gode og gamle detaljer : listverk, brandmurer med pilastre,' svingtrapper, dører og flere typer av v induer,

9 INDBERETNING FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNINGSNEVND hvorav en med blyindfattede ruter (4 i bredden og 5 i høiden) er ældst; huset, som er bygget paa flaate, ligger malerisk tæt under en fjeldhammer; det er angivelig opført ca av en skipper fra Fredrikstad; en bryggerhusfløi og locum er senere tilbygget. - Monsøen (g. nr. 21). Tønnes Bessesens hus er en to-etages laftet tømmerbygning med staaende panel og symmetrisk utformet hovedfa<;ade, inddelt ved pilasterlignende navkasser; i flugt med huset paa den ene siden et en-etages bryggerhustilbyg; kjernen skriver sig angivelig fra ca <<Ramsholla>>. Hovedbygningen er et smalt to-etages laftet tømmerhus med liggende panel og smaa, brede vinduer; paa baksiden et tilbyg med skraatak i flugt med hovedhusets; efter typen at dømme opført i tiden efter Langfe!dts enkes hus er et en-etages laftet tømmerhus med staaende panel og symmetrisk ordning med to vinduer paa hver side av Gjestgiveriet i Ny-Hellesund, Søgne. indgangsdøren med sit lave rektangulære overlysvindu midt paa hovedfa<;aden; kjøkken og kove er skutt ut bakover under skraataket; ved den ene enden er der tilbygget et vedskjul; huset kan stamme fra tiden omkring Tøodden. Hovedbygningen er et to-etages laftet tømmerhus med staaende panel og lav overetage samt smaa tilbyg med skraatak. - Monsøen (g. nr. 21). <<Carlottas hus > er en smal en-etages laftet tømmerbygning med staaende panel og de smale vinduer gruppert paa begge sider av døren midt paa fa<;aden mot sjøen; kjernen angivelig fra ca M ans øen (g. nr. 2 r, b. nr. 28). Gerhard Nilsens hus er et to-etages laftet tømmerhus ;med liggende panel og smaa.brede vinduer; det skal være sammenbygget av to hus i r8ro; paa baksiden et tilbyg med skraatak i flugt med hovedhusets. - < Løitnantshuset > er et en-etages laftet tømmerhus paa høi undermur, med liggende panel og to imiterte smale engelske vinduer paa hver side av indgangsdøren midt paa hovedfa<;aden mot sjøen; huset er angivelig opført ved orlogsgaster for en dansk <<maanedsløitnanh i r8ro. Tæt ved ligger et andet omtrent tilsvarende og antagelig samtidig hus med steil trætrap ned til bryggen. -- <<Døbla>>. Hovedbygningen er et litet en-etages tømmerhus, delvis med staaende, delvis med liggende panel og en liten spids gavl over indgangsdøren midt paa langfa<;aclen; til denne bygning er eler føiet en to-etages fløi med adgang til overetagen over en bro fra fjeldet bakenom. Av den øvrige bebyggelse staar eler igjen en liten hocl ved vandet og en < drengestue > ovenover huset. Anlægget, som skal skyldes en engelsk hummereksportør Howard, uclmer-

10 IN DB ER ET NI N c; PR A DEN ANT IK V AR IS /( E BYGNINGS NEVND ker sig ved sin maleriske gruppering. - <cfalckodden>>. Hovedbygningen er et en-etages laftet tømmerhus med liggende panel, av lignende type som Løitnantshuset, men med almindelige to-grindede vinduer og angivelig opført 1840 av Nicolay Falck. - <<Havbukta>>. (Billede: Aarb. 1921, s. 99.) Hovedbygningen er et en-etages laftet tømmerhus med staaende panel, med vel proportionerte og fordelte vinduer og dører samt med hvitmalt forside og rødmalt bakside; det er opført 1844 for skipperen Fredrik Langfeldt; i vinkel med hovedbygningen ligger en en-etages sidebygning, en tidligere sjøbod som er omindredet av den nuværende eier Vilhelm Krag. - R eimerts hus er en liten en-etages laftet tømmerbygning med liggende panel av lignende type som huset paa <<Falckodden>>, angivelig opført ca. r8so av bygmestre fra Stokkeland. Bryggerhuset ligger som en liten detacheret fløi med en indsat gammel dør med ottekantede fyldinger og gamle profiler. - R enneholmen. H er ligger to smaa en-etages laftede tømmerhus m ed liggende panel, av lignende type som R eimerts hus. - Av bebyggelsen ellers i bygden kan nævnes den gamle prestegaardsbygning, som nu tilhører Søgne landbruksskole (g. nr. 1) og er et langt en-etageslaftet tømmerhus med staaende panel, opført i midten av 18. aarh., mens Daniel Sørensen Schive var prest ( ). Paa Ojtenes (g. nr. 31), hos Peter Oftenes, skal vaaningshuset være opført ca. 1750, og paa Sjustøl (g. nr. 64) skal der paa en dør i den gamle stuebygning staa aarstallet Hovedbygningen paa Be1'ge (g. nr. 2, b. nr. r) er et to-etages laftet tømmerhus med en stue paa hver side av midtgangen i underetagen og tilsvarende rum ovenpaa samt kjøkken og kammers i en tilbygning med skraatak langs 2 / av den bakre langfa9ade ; antagelig opført i 2. halvd. av r8. aarh. Paa Tangvall (g. nr. 72) staar eler saavel hos Karl Larsen som hos Sverre Tangvall hus av samme grundtypen; likeledes et paa Lone (g. nr. 69), to paa Try (g. nr. so), to paa Lunde (g. nr. 71), hvor der ogsaa staar en en-etages stuebygning. K arakteristiske er fomvrig husene paa Gu1'i Stausla.nds gaard, hvor de er bygget sammen i en længde, m ens d e paa Ole Simonsens ga.ard i Høllen (g. nr. 27) e~ lagt i firkant omkring et tun. Paa Ormestad (g. nr. 24) hos Severin Jacobsen staar et stabbur som skal være flyttet fra Ny-Hellesund, hvor det angivelig har været kor i en gammel kapelkir ke. Ogsaa paa Røstad (g. nr. 47) skal eler staa et gammelt stabbur. F remdeles fins der et gammelt hus paa F ø1'e (g. nr. 19) hos Kristian F01 eicl og gamle typiske sørlandshus paa Lien (g. nr. 65) GREIPSTAD Av den gamle bebyggelse kan merkes en to-etages h ovedbygning av laftet tømmer med staaende panel paa R osseland (g. nr. 75) MANDAL ccde danske boden> i :i\'landal, som stedet het fra gammel tid av, blev lagt paa sin nuværende plads efter en forandring av elveløpet som fanclt sted engang i elet 17. aarh., muligens ca D en vigtigste del var og er bebyggelsen la ngs den vestre bred av Mandalselven, hvor den saa at si danner en lang, kroket gate; ogsaa paa den østre side, NI a.lmø, er der huser fra gammel tid av, likeledes i havnen ](leven. Mest fremtrædende 86

11 tndberetnjng FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNJNGSNEVND er de svære vakre rikmandshus som blev opført i de gode tider i 2. halvd. av r8. aarh. og de første aar av elet 19. Ved den store brancl i r8ro var elet væsentlig smaaborgernes og bonclehandlernes bydel som blev ødelagt. Da stedet siden har været skaanet for ildsvaade av større omfang og den senere bebyggelse viser god smag og tilpasningsevne overfor det gamle, har byen i sjelden graden et fast karakterpræg. - Oluf Lohnes gaard i Store Elvegate bestaar av et mindre og et større to-e~ages hus som inclbyrdes er forbundet ved en smalere, likeledes to-etages bygning, samtlige av laftet tømmer med staaencle panel; bemerkelsesværdig er de fire vinduer i brystet paa den ene av de flankerende bygninger, som herigjennem faar en utpræget breddevirkning; gam den skal være bygget av den rike kj øbmand Tørris Christensen Nedenes (<<Kongen i Mandal>>) (t 1721) som bolig og forretningsgaard - muligens i r68o-aarene; den har gjennemgaat betydelige forandringer ned gjennem tiderne, saa den har tapt en væsentlig del av sit præg; dog er der bevart adskillige vakre og interessante detaljer. (Opm. av Gabriel Tallaksen, kopi i A. A.). - Gerhard Ch-ristensens sønnen hus er et to-etages laftet tømmerhus med liggende panel, lavloftet underetage og lav, oprindelig uinclredet overetage; taket blev laftet i 188o; dette og andre forandringer i tidens løp har i høi grad berøvet bygningen dens præg; m ange gode detaljer er dog i behold; bl a. er det gamle kjøkken saa godt som uforandret ; her staar saaledes en peis med husets bygningsaar 1759; det blev apført for kjøbmand Johan Fridrich Knutzen. - <<Wattnegaarden>> el. <<Bondeheimen>>* (billede: Aarb. 1921, s. 93) er et stort to-etages laftet tømmerhus med liggende panel og høi muret kjelder; begge langfa<;:acler viser en symmetrisk utformning med parvis sammenkobling av de høie dyptliggende vinduer og svære hjørnepilastre; de høiloftede rum er ordnet paa begge sider av en gjennemløpende midtgang; av det rike indre utstyr kan merkes brandmursindramninger av træ med kannelerte pilastre og tunge volutformecle bekroninger, trapp er m ed balusterrækverk, kraftig profilerte gerikter etc.; huset skal være opført ca av Giert Tørrissens enke, Karen Fridrichsdatter (<<Giertes Kari>>), var senerehen i Wattneslegtens eie og har i den sidste tid gjennemgaat adskillige forandringer i det indre. - <<Skrivergaarden»* (billeder: Aarb. 1921, s. 90 eig 91) er et to-etages murhus med hjørnerustik av skotsk sandsten, høi kjelderetage og valmtak; den symmetrisk utformede hovedfa<;:acle har midtrisalit med trekantet gavl, bygherrens vaaben, monogram og devise (< aut mors aut vita decora>>) samt en runclbuet portal, hvortil der tidligere førte en trap med sanclstensbalustrade - nu ved Grand hote! i Farsund; borggaarden paa baksiden er indebygget m ed lave længer med pulttak skraanencle incl mot gaarclen, med undtagelse av stalclen, som er av mur, samtlige opført i sin nuværende skikkelse senere end hovedhuset; en yngre tilføielse er ogsaa en fløibygning av træ ved hovedhusets ene ende, indeholdende bl. a. kjøkkenet, som tidligere laa i kjelcleretagen; det indre utst yr viser en fornem d etalj ering m ed feltinclclelte vægger, rikt utformede brandmursinclramninger og dørbekroninger, brede profilerte gesimser og stukdekorerte taker, - specielt et i den gamle festsal, nu bystyresal, hvor centrum dannes av en forgyldt sol ; m eget a~ det gamle utstyr er ødelagt og er kun delvis restaurert i 191 r; huset er opført av sorenskriver Fridrich Friclrichsen 1766 i skotsk stil ved en inclkalclt skotsk bygmester George Johnstone; til gaarden h ørte en 16 maal

12

13

14 INDBERETNING FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNINGSNEVND ved disse bygninger ligger Leschebrandts tidligere hus, en lang en-et ages bygning m ecl staaende panel. Frk. Tonstads hus (StoreElvegate I7) er ogsaa en-etages med staaende panel, mens l1aptein Fredril1sens hus er en-etages med liggende panel og høie v induer og inclgang i den høie kjelderetage. < Garveriet>> er likeledes en-etages med høi kjeldermur og liggende panel. Derimot er Store Elvegate 2 a og 2 b to-etages med liggende panel, likesaa huset Store Elvegate 4 a - som forøvrig følger gatens krumning - og Øvre Sandga.t ~ ( <<Repslagergatem) I2, hvor vindu erne i den symmetriske hoveclfa~ad es 2. etage har tre ruter i bredden. Symmetrisk hovedfa~ade har desuten bygmeste1 Eriksens vakre lille to-etages hus m ed liggende panel. - I havnen Kleven fins der ogsaa karakteristisk gammel bebyggelse; ældst er muligens nr. IJ, et to-etageslaftettømmerhus med staaende panel og svakt fremspringende overetåge. Meget gammelt er vistnok ogsaa nabohuset, nr. IS, som ogsaa er to-etages med staaencle panel, brede vinduer og paa grund av det heldende terræng forskjellige gulvhøider. Peersens hus* (nr. 21) er en to-etages tømmerbygning med liggende panel og vel avbalancerte forhold. Merkes kan ogsaa de sammenbyggede hus 7 a og bog 5 a og b, clesuten m. 6, som er to-etages med symmetrisk utformet ' hovedfa~ad e, nr. 34, som er to-etages med liggende panel, og nr. I, som er et litet to-etages hus med liggende panel og vinduer med 3 ruter i bredden i overetagen HALSAA << V erven >*, <<Gismerøens verft>>. Verfts bygningen er en lang, smal to-etages laftet tømmerbygning med liggende panel og tilbyg paa den ene langside under fælles tak med hovedhuset; vind uerne, som er brede og dyptliggende, understreker den horisontale virkning; bygningen skriver sig antagelig fra 2. halvd. av 18. aarh. - <<Hald>> (billeder: Aarb. 1912, s ), konsul Jens Bugges hus, er et to-etages laftet tømmerhus med liggende panel og valmtak og midt paa frontfa~aclen med sine sammenkoblede vinduer en rikt utskaaret portal i Louis XVI-stil med reminiscenser av rokoko og et eiendommelig hætteagtig overbyg med volutlignende konturer; i elet indre fins der clesuten en række smagfulcle detaljer, specielt elegante dører i Louis XVI-stil med utskjæringer og profiler paa elet inclrammende listverk og speilfylclingerne - muligens arbeider av snekker Luclwig Feyling fra Egersund; huset stod oprinclelig paa Eigvaag ved Farsund, hvor det vistnok ca. I790 blev opført som landsted for den mægtige familie Lund ; ved flytningen er eler foretat en del forandringer i det indre, ved gulvhøider, panele r, taker etc.- Sandnes (g. nr. 47). Hovedbygningen er et stort to-etages tømmerhus m ed inclgangsclør midt paa lan g fa ~acle n og tilbygning med skraatak paa baksiden. - Rød-. land (g. nr. 67). Hovedbygningen er et to-etages hus fra 2. h~lvcl. av I8. eller I. halvcl. av Ig. aarh. - Ormestad (g. nr. 50). Hovedbygningen er et langt en-etages hus m ed indgang midt paa den ene langfa~aden og med smale vinduer HOLUM Holmega.ard (g. nr. 17). Paa Ole Holmegaards gaarcl staar en to-etages laftet stuebygning med staaencle panel og symmetrisk utformet hov edfa~ade fra 2. halvd. a\ 18. eller I. h alve!. av I9. aarh. <Tingstuem er en e~ -et ages laftet t ømmerbygning m ed go

15 !NDBE RE T N! NG FRA DEN ANTIKVARISKE BYGNINGSNEVND staaende panel og pilast erlignende navkasser, som inddeler den symmetrisk utformede hovedfac;ade m ed sine to smale vinduer med tre ruter i bredden paa begge sider av døren midt paa huset. - Desuten staar der paa J(addeland (g. nr. 17, b. nr. 26) en toetages stuebygning med staaende pa nel, enkel bredde og midtgang, paa Sodeland (g. nr. 38) to to-etages bygninger av enkel bredde ; likeledes to-etages bygninger av de n vanlige type med midtga ng paa Stoveland (g. nr. 52) og Nøding. zo6. ØYSLEB Ø B ue (g. nr. 8). Paa gaarc\en staar en tømret stuebygning, som oprinc\elig har været arestue, muligens fra middelalderen; senere er d en imidlertid omdannet til ovnstue og indredet paa en maat e som svarer til den sedvanlige for <eden ma nc\alske stueform>>. - H eddeland (g. nr. 39). Paa gaarden fins en meget karakteristisk bebyggelse : fire t o etages laftede stuebygninger m ed staaende pa nel liggende paa rad, to og to bygget inc\ til hinanden; tre av dem har symmetrisk utformede hovedfac;ader med to vinduer paa hver side av indgangsportalen og tilsvarende ordning av overetagens vinduer ; specielt to av portalene viser vakkert arbeide, den ene 1ned clørfløier som viser overgang fra rokoko til Louis XVI-stil og trykket bueformet overlysvindu fra beg. av rg. aarh., den anden med halvcirkelformet overlysvindu, antagelig ogsaa fra beg. av 19. aarh.; ogsaa i det indre delvis gode detaljer, bl. a. rosemalte dekorationer i dørenes fyldinger. Fyglestveid (g. nr. 87). H er staar t o to-etages stuebygninger- av laftet tømmer m ed staaencle pa nel og symmetrisk utformede fac;ader, hvis inddeling markeres ved navkasserne. - Finsdal (g. nr. 86). Paa gaarden skal der være en to-etages hovedbygning med midtgang og gode interi ørd et~lj e r GRINDHEIM Sveindal, vestre (g. nr. 22). Gaarclens to-etages, panelte hovedbygning blev ombygget i 184o-aarene og har stueindredning med rosemaling, utført 1849 angivelig av Staale Verslancl fra K vinesdal. Desuten fins eler her et to-etages t ømret bur, vistnok fra 19. aarh. (Opm. av Arna Berg, N. F.) BJELLAND Røinestad, øvre (g. nr. 45). Paa gaarden staar et to-etages laftet t ømmerhus, som er vel vedlikeholdt, har gammel indredning og regnes for det ældste i bygden. - Foss (g. nr. 61). Paa bruket <cde1'hei me>> staar en to-etages. hovedbygning av panelt t ømmer, som uclm erker sig ved sine vel avveiede forhold og antagelig skriver sig fra tiden om kr. 18oo. - Skfeggestad (g. nr. 59). Paa gaarden kan man m erke sig t o t o-etages hovedbygninger av laftet tømmer med staaende pa nel. Den antagelig ælclst e av dem h a r.symm etrisk utformet hovedfac;acle og tilbyg paa baksiden m ed skraatak i flugt m ed hovedhusets tak, v istnok opført i slutn. av r 8. eller r. hal vel. av 19. aarh. Det andet viser en symmetrisk utformet hoveclfac;ade med sammenkoblede vinduer paa begge sider av incl gangspartiet, vistnok opført i I. halvd. av 19. aarh. - Bfærland (g. nr. 46, b. nr. 6), Torjus Bjærla ncls gaard. * H er sta a r en to-etages hovedbygning av laftet tømmer

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Sammenfatning af rapporter over dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra bygninger i Vest-Agder fylkeskommune, Norge

Sammenfatning af rapporter over dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra bygninger i Vest-Agder fylkeskommune, Norge Sammenfatning af rapporter over dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra bygninger i Vest-Agder fylkeskommune, Norge Undersøgelser udført af Thomas Bartholin 2000-2010 Claudia Baittinger og Thomas

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus Ulriksholm med et kongeligt vingesus TEKST: METTE BACHER FOTO: JOE MORTENSEN Udsigten fås ikke bedre end på godset Ulriksholm, der ligger syd for Munkebo på Fyn. Man kører langs med Kerteminde Fjord, og

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib SAMLEDE

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 6. november 2010 Opdateret 19. februar 2011 Oversigt over besvarelser på rundspørge vedr. kulde-, vand- og lugtgener. 38 Koldt ved indgang og dør. Kulde ved dør. Dør er utæt og

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere