Politikerdebat og skolevalg gennemført med stor succes. Pt. arbejdes der på galla på både Absalon og Bjergmarken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikerdebat og skolevalg gennemført med stor succes. Pt. arbejdes der på galla på både Absalon og Bjergmarken."

Transkript

1 Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Dagsorden Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt: Onsdag den 27. februar kl ca Hvor: Absalon Deltagere: Afbud/fravær: Kristian, Michael, Nikoline Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Punkt 2. 5 min Nis Godkendt Nyt fra elevrådet Nikoline og Sol Politikerdebat og skolevalg gennemført med stor succes. Pt. arbejdes der på galla på både Absalon og Bjergmarken. Punkt 3. Drøftelse vedr. Holbæk By Skole samlede budget Morten Formålet med punktet er at drøfte ønsker til årets budget, særlige indsatser og modsat drøfte forslag, der kan bidrage til etablering af yderligere styrket økonomisk råderum Punktet indledes med oplæg fra skolelederen vedr. elevtal og mulige prioriteringer udarbejdet af ledelsen herefter drøftelse. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskoleloven godkende skolens budget indenfor de rammer, der er givet af kommunalbestyrelsen. MED udvalget har ret til at blive hørt i forbindelse med fastlæggelsen af skolens budget. Skolebestyrelsen godkendte i sit møde den nedennævnte proces vedr. behandling af skolens budget

2 2 Runde vedr. daglig drift mv: MED 18.12: Generel orientering og drøftelse. Bemærkninger til prioritering Skolebestyrelse 7.1: Generel orientering og drøftelse. Indledende prioritering MED 29.1: drøfte forslag til prioritering Skolebestyrelse 29.1: drøfter og beslutter forslag til prioriteringer Runde vedr. klassedannelse, timefordeling og prioritering af større indsatser Skolebestyrelsen 27.2: drøfter forslag til prioritering MED 16.3: behandler forslag til prioritering Skolebestyrelsen 28.3: Behandler endeligt forslag til budget herefter kan planlægning af skoleåret sættes i gang. Elevtallet er fastlagt primo marts måned og herefter kan der tages endelig stillingtagen til skolens budget. Skolens aktuelle elevtal fordelt på klasser præsenteres ligeledes under behandlingen af dette punkt Budgettet gennemgås og ønsker om prioriteringer af indsatser/temaer for kommende budgetår fremlægges; Styrket faglighed i matematik, Styrket idrætsfaglighed på Absalon i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, Bevægelsesvejleder på Bjergmarken og Orø, Åben skole (ex. U&J, skolens DNA ect.), Det pædagogiske miljø (PLC, makerspace, teknologiforståelse) Generelt løft af to-lærer ordning. Der vil være mulige reduktioner på antallet af klasser. Det drøftes, hvordan fordelingen af de kommende 0. klasser skal være mellem Absalon og Bjergmarken. Punkt Min Beslutningssag: Skolens værdigrundlag og anti mobbestrategi Pia I henhold til folkeskoleloven skal hver skole have besluttet værdiregelsæt og en antimobbestrategi. Fagcenteret har gennemgået de 4 skolers værdiregler og antimobbestrategi og vurderingen er, at Holbæk By Skole mangler følgende: Mangler værdiregelsæt Digital mobning mangler- definition, forebyggende, indgriben mm Afsnit forebyggelse af mobning har karakter af internt dokument. Prosa til selve strategien, der kan læses af forældre og andre Forankringen mangler- der er her og nu aftaler Udover forpligtigelsen til at skolerne har udarbejdet de nødvendige regler er bestemmelser om klageadgang etc. Yderligere fremgår af vedhæftede link fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, dcum. Det besluttes i skolebestyrelsens møde den 7. januar, at der udarbejdes forslag til skolens værdiregelsæt og antimobbestrategi.

3 3 Forslaget præsenteres i mødet og på baggrund heraf vil der være en drøftelse og evt. beslutning. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for alle tre matrikler. Det er arbejdsgruppens ønske, at trivsel bliver et fokuspunkt i kommende skoleår. Bestyrelsen kom med input til at nuancere strategien mere, hvorfor arbejdsgruppen genoptager arbejdet under hensyn til bestyrelsens input. Beslutningspunktet er udsat. Punkt 5. Drøftelsessag: Udvikling af bygningsmassen afd. Bjergmarken Morten Formålet med punktet er, at bestyrelsen formulerer input til notat, der skal anvendes til forberedelse af politisk dialog og senere prioritering. Vækst og bæredygtighed har igangsat en proces med Holbæk By Skole, der skal lede frem til at give et overblik over de bygningsmæssige udfordringer, der gælder hos os. Det er intentionen, at man politisk vil forholde sig til behovet for udvikling af bygningsmassen i Holbæk By. Det er i denne byrådsperiode aftalt at udvikle 5 lokalområder. Formålet med nærværende forløb er at udarbejde et notat til politisk drøftelse og senere mulig prioritering, der kunne lede frem til at, at udvikling af bygningsmassen i Holbæk By bliver prioriteret i en senere runde. Begrundelsen herfor er bl.a. en generel forventning til udvidet elevtal, en nedslidt bygningsmasse, kendte kapacitetsudfordringer og behov for, at bygningsmassen i øget grad understøtter en moderne folkeskole, der efterlever intentionen i folkeskolereformen Ledelsen har drøftet sagen og udarbejder et pædagogisk oplæg inkl. En konkret lokalanalyse. Det Indstilles, at Skolebestyrelsen drøfter følgende mere principielle forhold: a. Hvordan løses de bygningsmæssige bedst ved at skolen udvides eller bør der i stedet bygges en ny skole? b. Hvordan understøtter skolens lokaler bedst - Oplevelsen af tryghed for det enkelte barn - Sammenhæng i skolen mellem almen klasser/ børn, SFO, specialklasser/ elever i særlige tilbud - Bevægelse, Åben skole aktiviteter, varieret skoledag etc. - Skolens identitet - Styrket samarbejde med dagtilbud c. Er der forhold omkring skoleveje, trafik mv. der skal medtænkes? d. Andet? Bestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved nybyggeri versus udbygning og renovering af Bjergmarken. Der er enighed om at indstille til, at Bjergmarken skal udbygges og renoveres, hvor der tages hensyn til såvel elevtal som pædagogisk praksis. Repræsentanter fra ledelsen udarbejder et notat om de bygningsmæssige rammer samt vurdering af fremtidige behov set ud fra et pædagogisk perspektiv. Vækst og Bæredygtighed inviteres til et senere bestyrelsesmøde.

4 4 Punkt 6. Beslutningssag; Skolens DNA Nis Formålet med punktet er at udforme udkast til formulering af skolens DNA, der herefter sendes i høring blandt skolens elever, forældre og ansatte. Høringsperioden er 1. marts til 15. april. Det foreslås, at der i maj måned indbydes til fælles forældremøde med skolebestyrelsen, hvor oplægget drøftes. Punktet indledes med en opsamling på drøftelse fra sidste møde ved Nis herunder konkret forslag på beskrivelse af Skolens DNA Bilag drøftes og kvalificeres. Der er en god sammenhæng mellem ønsker for indsatser/temaer i kommende skoleår og bilaget. Der er generel opbakning til bilaget, men der er nogle opmærksomhedspunkter på formidling og sprog. Der er ikke sproglig overensstemmelse mellem værdierne i oplægget og skolens nuværende værdier, dog er der heller ikke stor divergens, hvorfor der på senere møde skal være drøftelses og beslutningspunkt om denne del. Der blev ikke truffet beslutning, hvorfor der ikke indledes høring på nuværende tidspunkt. Punktet genoptages på næste møde. Punkt 7. 5 min Punkt 8. Punkt 9. Orienteringssag Alle, Korte meddelelser fra Næstformanden Skolelederen Afdelingerne Medarbejderne Bjergmarken Vi har haft 37 ansøgere, 8 til samtale og ansat 4. Vi er påbegyndt arbejde med formålsstyret undervisning, kommende 4. årg. ansøger om deltagelse i Kend dit land. Evt. Alle, Lukket punkt Fast punkt. Punktet udgår ifald der ikke er nogen aktuelle emner til behandling under dette punkt. a. Orientering om vakante stillinger b. Orientering om henvendelse fra forældre vedr. konkret klasse Punkt 10. Punkter til kommende møder Næste møde afholdes 28. marts 2019 på Afd. Absalon med følgende foreløbige dagsorden: - Budgetproces Klassedannelse/ Klassesammenlægninger - Timefordelingsplan

5 5 - Evt. Mødeplan: 28. marts, evt. SFO 29. april 28. maj Skolebestyrelsens prioriterede emner: Fortællingen om skolen skolens brand Rygepolitik eller lokal sundhedspolitik(4) tilbagemelding fra Børn og Skoleudvalget Gennemgang af gældende principper Skole hjem samarbejdet (3) Forældreaftener (eks: unge og sociale medier, unge og angst mv.) Bredere drøftelse om skolens position, lokale forankring, udvikling etc. (1) Princip vedr. anvendelse af midler indsamlet af forældre (klassekasser)

Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskoleloven godkende skolens budget indenfor de rammer, der er givet af kommunalbestyrelsen.

Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskoleloven godkende skolens budget indenfor de rammer, der er givet af kommunalbestyrelsen. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Referat Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt: Torsdag den 28. marts kl. 17.00 19.30 Hvor: Absalon Deltagere: Afbud/fravær: Nikoline, Sol, Thomas, Theis Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Holbæk By Skole Skolebestyrelsen

Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Skolebestyrelsen I forlængelse af mødet i bestyrelsen afholdes der fra kl. 19.00 20.30 på foranledning af Børn og Skoleudvalget et dialogmøde med forældre fra Holbæk By Dagtilbud og Skole.

Læs mere

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum.

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt:

Læs mere

Kristian orienterer om udvalgets dialogmøde dd. Kl Kort orientering om elevrådsarbejdet på Absalon og Bjergmarken

Kristian orienterer om udvalgets dialogmøde dd. Kl Kort orientering om elevrådsarbejdet på Absalon og Bjergmarken Holbæk By Skole Skolebestyrelsen I forlængelse af mødet i bestyrelsen afholdes der fra kl. 19.00 20.30 på foranledning af Børn og Skoleudvalget et dialogmøde med forældre fra Holbæk By Dagtilbud og Skole.

Læs mere

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum.

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt:

Læs mere

KL afholdes fællesmøde med Børn og Skoleudvalget

KL afholdes fællesmøde med Børn og Skoleudvalget Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Dagsorden Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt: Mandag den 1. oktober kl. 17.00 18.15 Hvor: KL. 18.30 20.30 afholdes fællesmøde med Børn og Skoleudvalget Absalon

Læs mere

Beslutningssag; Årlige valg i henhold til Skolebestyrelsens forretningsorden Kristian

Beslutningssag; Årlige valg i henhold til Skolebestyrelsens forretningsorden Kristian Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Dagsorden Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt: Mandag den 2. september kl. 17.00 19.00, (evt. 19.15) Hvor: Absalon Deltagere: Nye medlemmer: Agnes, elevrepræsentant

Læs mere

Holbæk By Skole Skolebestyrelsen

Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt: Torsdag d. 11. januar 2018 kl. 17.15 19.15 Hvor: Afdeling Absalon, stort mødelokale Deltagere: Forældrerepræsentanter: Kathrine

Læs mere

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24 ÅRSHJUL FOR SKOLEBESTYRELSEN Baggrund Et årshjul kan være med til at give overblik over skolebestyrelsens arbejde både for skolebestyrelsen selv og også for de øvrige forældre, som kan få indblik i, hvornår

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag d. 27. februar 2018 kl I personalerummet

Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag d. 27. februar 2018 kl I personalerummet Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 27. februar 2018 kl.18.00 21.00 I personalerummet Tilstede: Victor (elevråd), Bente, Anja, Morten, Mette, Helle, Lisanette, Ditte, Gunni, Rikke, Marcin og Martin 1. Bemærkninger

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 16

Skolebestyrelsesmøde nr. 16 . Skolebestyrelsesmøde nr. 16 Onsdag d. 28. februar på afd. Jernløse 18.30-20.30 De næste møder Mandag d. 19/3 Kildebjerg torsdag d. 12/4 Knabstrup mandag d. 14/5 Undløse tirsdag d. 12/6 Jyderup DELTAGERE

Læs mere

SFO/klub: Intet at bemærke.

SFO/klub: Intet at bemærke. Tilstede: Annette, Laila, Louise, Peter, Helle, Karina, Susanne, Solvor, Sys, Tania, Kristian Afbud: Elisabeth, Jean Referent: Peter Dagsorden E677: Konstituering af skolebestyrelsen Referat Laila Andersen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. september 2018 Mødested: Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00 Medlemmer:

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag kl på afd. Mosaik Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag kl på afd. Mosaik Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 25-3-2014 kl. 19.00 20.10 på afd. Mosaik Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Cathrine Ingildsen Dorthe Rolsted

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag-23-5-2013 kl. 19.00 21.00 i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Repræsentant for:, rep. for Skole og

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 18. august 2016 kl. 18.00-20.30 Afdeling Falkenborg MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Camilla Cordius Charlotte Drue Claus Hauritz

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 28.02.2019 på afd. Balsmoseskolen. Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere: Forældrevalgte: Alaa Tomika, Ane Hag, Camilla Kunz, Dea Franck, Jens Frandsen, Johanne Littrup

Læs mere

Dagsorden 25. oktober 2017

Dagsorden 25. oktober 2017 Dagsorden 25. oktober 2017 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 17:00-19:30 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Kommunale skolemål 15-11-2016 På en workshop den 7. november 2016 udarbejdede repræsentanter for Glostrup Skoles MED, skolebestyrelse og ledelse følgende kommunale skolemål med udgangspunkt i det 1. behandlede

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde

Referat skolebestyrelsesmøde Referat skolebestyrelsesmøde Torsdag den 19. januar kl. 17.00 19.00. Vi holder mødet på Norgesvej 6. Afbud Kasper og Sarah 1. Skoledagens længde Historik: 07.10 2013 På specialundervisningsområdet samles

Læs mere

KURSUSINDHOLD. Derfor skal I arbejde med mobning. Viden om mobning. Antimobbestrategien. Proces og organisering. De første skridt tager vi nu

KURSUSINDHOLD. Derfor skal I arbejde med mobning. Viden om mobning. Antimobbestrategien. Proces og organisering. De første skridt tager vi nu INTRODUKTIONSKURSUS KURSUSINDHOLD Derfor skal I arbejde med mobning Viden om mobning Antimobbestrategien Proces og organisering De første skridt tager vi nu VELKOMMEN Finn Juel Larsen 2 børn sammen med

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag kl på afd. Mosaik Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag kl på afd. Mosaik Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag 27-2-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Mosaik Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Cathrine Ingildsen Roar Green Dorthe

Læs mere

Dagsorden 21. februar 2018

Dagsorden 21. februar 2018 Dagsorden 21. februar 2018 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:30-19:00 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Til Skolebestyrelsen Svenstrup skole MI 13/14 tirsdag, 8. april 2014, kl. 17.00 20.00 Ordstyrer: Jan Madsen Fremmødte: Jan, Frank, Gitte, Carsten M., Tina, Mie, Allan, Carsten U., Birgit (forsinket), Charles

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 14

Skolebestyrelsesmøde nr. 14 . Skolebestyrelsesmøde nr. 14 Tirsdag d. 23. november på afd. Jyderup De næste møder mandag d. 15/1 Knabstrup onsdag d. 28/2 Jernløse tirsdag d. 20/3 Kildebjerg torsdag d. 12/4 Knabstrup mandag d. 14/5

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Sag 1) Godkendelse af dagsorden 3 min. Godkendt.

Sag 1) Godkendelse af dagsorden 3 min. Godkendt. Dagsorden til ordinært skolebestyrelsesmøde onsdag den 30 novembert 2016 fra kl. 18.30 21.00 på kontoret Forældrevalgte repræsentanter: John Axelsen Charlotte Skovmand Henrik Siim Jeppesen Lars Nysted

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 15

Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 15 . Skolebestyrelsesmøde nr. 15 Mandag d. 15. januar på afd. Knabstrup 18.30-20.30 De næste møder onsdag d. 28/2 Jernløse tirsdag d. 20/3 Kildebjerg torsdag d. 12/4 Knabstrup mandag d. 14/5 Undløse tirsdag

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den. Ungdomsudvalget (BUU) og repræsentanter fra skolebestyrelserne.

Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den. Ungdomsudvalget (BUU) og repræsentanter fra skolebestyrelserne. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningenn Pædagogisk Faglighed NOTAT Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den 27. oktober 2015. Tirsdag den 27. oktober

Læs mere

Østskolen. Kommende møder: (Afd. Rollo), 10/ seminar, (Afd. Karise), (Afd. Hylleholt)

Østskolen. Kommende møder: (Afd. Rollo), 10/ seminar, (Afd. Karise), (Afd. Hylleholt) Kommende møder: 9.4.2015 (Afd. Rollo), 10/11.4.2015 seminar, 12.5.2015 (Afd. Karise), 11.6.2015 (Afd. Hylleholt) Mødedato: 11.3.2015. kl. 19-21.30 Sted: Afdeling Hylleholt Skolebestyrelsen ved Østskolen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Aabybro skole

Skolebestyrelsesmøde Aabybro skole Deltagere ordinære møder Anders Christiansen (formand) Tina Pehrson (næstformand) Tanja Skov Jensen Helle Overgaard Anne Rye Jan Nørgaard Michael Mikkelsen Kristine Fooken Jensen Anne Mette Michelsen Søren

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag-18-3-2013 kl. 19.00 21.00 i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende David Hunt, rep. for Skole

Læs mere

Bilag 1. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011

Bilag 1. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Bilag 1 Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Udkast til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Vedtaget af Byrådet den xx Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 19. september 2017 kl

Referat skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 19. september 2017 kl 19-09-2017 2017/18 1 Referat skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 19. september 2017 kl. 17.00-20.30 Afbud: Thomas, Camilla, Jonas, Michael, Henrik, Scheik Bemærk: (H)øring (B)eslutning rientering (D)røftelse

Læs mere

Udviklingskontrakt 2018 for Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Udviklingskontrakt 2018 for Landsbyordningen Ejer Bavnehøj Udviklingskontrakt 2018 for Landsbyordningen Ejer Bavnehøj I udviklingskontrakten fremgår det, hvilke udviklingsmål vi skal arbejde med i årets løb. ene viser både, hvordan vi bidrager til realiseringen

Læs mere

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Bilag 6: Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Skolebestyrelsen i skoleåret 2014/15: Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen vælges fire år ad gangen, mens elev- og lærerrepræsentanterne

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Referat: Dato: 29-04-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Lise-Lotte Mødeleder: Referent: Trine Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min.

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Dagsorden til mødet d. 25.05.2016 Afd. Boesager Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere: Forældrevalgte: Afdeling: Boesager Møde nr.:7/2016 Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Ane Hag,, Pia Markersen,

Læs mere

Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen. Referent: Susanne Damsgaard-Larsen

Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen. Referent: Susanne Damsgaard-Larsen Mødetype: Dato og sted: 23/2 kl. 18.00 21.00 i mødelokalet ved administrationen (m. forplejning) Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen Referent: Susanne Damsgaard-Larsen Fraværende: Claus Hedegaard

Læs mere

Antimobbestrategi for:

Antimobbestrategi for: Antimobbestrategi for: Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige arbejde med at etablere et godt

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat af skolebestyrelsesmøde d. 15.06.2017 på afd. Søagerskolen. Forum: Skolebestyrelsesmøde Møde nr.:8/16-17 Gæster: - Dato: Tid: 18.00 21.00 Dagsordenpunkt 1. God sommer Mødedeltagere: Forældrevalgte:

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

REFERAT. Personalerummet, Ikær Torvegade 75, 7323 Give. Preben Skov Christensen. Referat: Dagsordenen er godkendt

REFERAT. Personalerummet, Ikær Torvegade 75, 7323 Give. Preben Skov Christensen. Referat: Dagsordenen er godkendt REFERAT Emne: Skolebestyrelsen Mødedato 19. december 2016 Deltagere Mødested/lokale Personalerummet, Ikær Torvegade 75, 7323 Give Forældrerepræsentanter: Pia Søndergaard Aagesen Merete Hviid Flensborg

Læs mere

VELKOMMEN. Peter Andersen. 2 børn: Ida Maria udskoling og Fie i gymnasiet

VELKOMMEN. Peter Andersen. 2 børn: Ida Maria udskoling og Fie i gymnasiet INTRODUKTIONSKURSUS VELKOMMEN Peter Andersen 2 børn: Ida Maria udskoling og Fie i gymnasiet Skolebestyrelsen på Nærum Skole (4 år) Instruktør for Skole og Forældre (2 år) Instruktør i Skole og Forældre

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Antimobbestrategien gælder for alle folkeskoler i kommunen, som ikke inden skoleårets begyndelse august 2017 har fastsat en antimobbestrategi og gælder, indtil

Læs mere

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Torsdag den 25. april, kl ca Personalerummet på Borupgårdskolen. Birgit Mørup (BO)

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Torsdag den 25. april, kl ca Personalerummet på Borupgårdskolen. Birgit Mørup (BO) Dagsorden skolebestyrelsesmøde Torsdag den 25. april, kl. 18.00 ca. 20.30 Personalerummet på Borupgårdskolen Deltagere Formand Birgit Mørup (BO) Næstformand Jesper Hersbro (RØ) Forældrerepræsentanter Nikolaj

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016:

Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016: Børne- og ungdomsforvaltningen Skolen på Islands Brygge Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016: Deltagere: Lene Høyer Anne Stubsgaard Jon Paludan Anne Vestergaard Jensen Sofie Lunøe Stine

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 19 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Michael Blomsterberg, Steen Bundgaard,

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen på Gentofte Skole

Årsberetning fra Skolebestyrelsen på Gentofte Skole Årsberetning fra Skolebestyrelsen på Gentofte Skole 2006-2007 Arbejdsgrundlag Skolebestyrelsen arbejder indenfor rammerne af Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægten for Gentofte Kommunens Skolevæsen. Medlemmer

Læs mere

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen består af: Forældrerepræsentanter: Vinni Hedegaard Frederiksen, Randi Mellergaard Baun, Jens Mogensen, Kristina Blom, Arne Hougaard, Jens Ole Futtrup

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 22. februar :30-20:30 (Spisning 17:30-18:00)

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 22. februar :30-20:30 (Spisning 17:30-18:00) 22. februar 2016 17:30-20:30 (Spisning 17:30-18:00) Deltagere: Forældrerepræsentanter: John Myrup, Mette von Meyeren G. Hersbøll, Anne Marie Obbekær Thomsen, Dan Jelling Petersen, Bettina Lysgaard og Henriette

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Valg af ordstyrer Michael

Skolebestyrelsesmøde Valg af ordstyrer Michael Skolebestyrelsesmøde Mødedato 06.03.2019 Mødested/lokale SIM - Mødet påbegyndt kl. 17.00 Mødet afsluttet senest kl. 19.00 Deltagere Skolebestyrelsen Afbud: Rikke Markmann, Amalie Engelbrecht Emne (ansvarlig)

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Birkhovedskolen HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller

Læs mere

Forretningsorden for Fællesbestyrelsen i Vivild Børneby

Forretningsorden for Fællesbestyrelsen i Vivild Børneby Forretningsorden for Fællesbestyrelsen i Vivild Børneby 1 Forretningsordenens område Denne forretningsorden er gældende for Vivild børnebys fællesbestyrelse. 2 Bestyrelsens sammensætning Fællesbestyrelsen

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 30. april 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Værdiregelsæt og anti-mobbestrategi

Værdiregelsæt og anti-mobbestrategi Værdiregelsæt og anti-mobbestrategi Vision Parkvejens Skole skal være et sted hvor det er godt at lære og godt at være. ne skal blive dygtige, handlekraftige, livsduelige og motiverede for livslang læring.

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Dagsorden Skolebestyrelsesmøde d. 04.09.2017 på afd. Balsmoseskolen. Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Pia Markersen, Finn Due

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30 Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl. 17-19:30 Vejl. tid Emne Proces Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af ordstyrer

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Tilrettet ændringerne i Folkeskoleloven, Lov 1640 af 26/12/2013 Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag

Læs mere

DAGSORDEN. Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen

DAGSORDEN. Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen DAGSORDEN Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen Den 29. august 2016 kl. 18:30 21:00 Mødets formål er.... at få skabt enighed til mødestruktur/datoer (herunder fokusering på tema/drift).. at få etableret

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 16-4-2012 kl. 17.00 19.00 i Svaneke Bemærk: SB-kommunikationsudvalget (PP, KL, SW, PA, PT, LL, LP, AB, BF) mødes efter SB-mødet kl. 19.00-19.15

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige

Læs mere

Udarbejdelse af skolebestyrelsens principper 1

Udarbejdelse af skolebestyrelsens principper 1 Udarbejdelse af skolebestyrelsens principper 1 Et princip skal formuleres så det både udtrykker skolens værdier, sætter retning for skolen og samtidig er til at arbejde med i praksis. Et princip sætter

Læs mere

REFERAT: Skolebestyrelsesmøde Vorgod- Barde Skole januar 2015

REFERAT: Skolebestyrelsesmøde Vorgod- Barde Skole januar 2015 Tilstede: Linda, Leif, Jimmy, Brian. Grethe, Maria, Anette, Inger og Catarina (under første punkt desuden: Emma og Silas fra elevrådet) 1 Elevrådet 1.1 Hems Eleverne fortæller om planen for hemsen Bestyrelsen

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Revideret d. 14. marts 2017 Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores

Læs mere

30 Mette har været tilsynsførende på skolen her i 4 år.

30 Mette har været tilsynsførende på skolen her i 4 år. Mødeleder: Irene Gabel Referent: Rikke Munkholm Orientering Beslutning/produktionsdomæne Debat/det personlige domæne Refleksion/Refleksionsdomæne Skolen sørger for forplejning til mødet under punkt 7.

Læs mere

Ad hoc-gruppen fremlægger. Mulighed for indsigelser, kommentarer og drøftelser.

Ad hoc-gruppen fremlægger. Mulighed for indsigelser, kommentarer og drøftelser. Mødetype: SKB Deltagere: Forældrevalgte Elevrepræsentanter Medarbejdere Skolens ledelse Emne (og ansvarlig) 1. Godkendelse af dagsorden 2. Skolens principper/bilag fra Claus Dato og sted: 9. september

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat Skolebestyrelsesmøde d. 07.03.2017 på afd. Søagerskolen. Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Møde nr.:6/16-17 Gæster: Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Ane Hag,

Læs mere

Sindal skoledistrikt

Sindal skoledistrikt Skolebestyrelsesmøde - REFERAT Dato: Torsdag den 9. november 2017 kl. 19-21 Sted: Bindslev Skole Deltagere udover bestyrelsen: Louise Høholt og Birgit Amtoft Mødeleder: Christian Afbud fra Kristian Voerså

Læs mere

Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Ledelsens arbejdsdag - Smålandshavet d. 21. august 2018

Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Ledelsens arbejdsdag - Smålandshavet d. 21. august 2018 Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Hvilke principper skal vi have? Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed: Undervisningens organisering (fastlægge elevernes

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde for Glostrup Skole, 25. februar kl Sted: Søndervangskolen

Referat af skolebestyrelsesmøde for Glostrup Skole, 25. februar kl Sted: Søndervangskolen 1 Referat af skolebestyrelsesmøde for, 25. februar kl. 18.30-21.00 Sted: Søndervangskolen Deltagere Tilstede Forældrerepræsentanter Bent Sejling-Handberg Formand Henrik Rømming Næstformand Annette Normind

Læs mere

Værdiregelsæt og antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Alle folkeskoler skal have et værdiregelsæt som en del af skolens regelsæt. Der skal indgå en antimobbestrategi som del af værdiregelsættet. Et

Læs mere

ABSALONS SKOLE ROSKILDE KOMMUNE. Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 28/ kl

ABSALONS SKOLE ROSKILDE KOMMUNE. Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 28/ kl Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 28/11 2016 kl. 17.30 20.30. Deltagere: Hanne Arboe Brøndum, Mette Gudman Henriksen, Uffe Jankvist, Thomas U. Stilling, Thorleif Frøkjær, Karen Asholt Pedersen, Emilie Sewerin

Læs mere

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde. Dato og tid: Onsdag 11. januar :45-19:45, Frederiksstadsgade 6, byg. 5

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde. Dato og tid: Onsdag 11. januar :45-19:45, Frederiksstadsgade 6, byg. 5 Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde Dato og tid: Onsdag 11. januar 2017 17:45-19:45, Frederiksstadsgade 6, byg. 5 Deltagere: Jan, Thorbjørn, Dorthe, Ditte, Tine, Sidsel, Ida, Amalie, Line, Jane,

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik)

Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik) Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik) Klostermarksskolens værdigrundlag Hjerne og hjerte Vi vil være en god og dynamisk skole for elever og personale

Læs mere

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag.

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag. REFERAT Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 15.9.2014 Personalerummet 18.00 21.00 Deltagere Skolebestyrelsen Evt. afbud bedes meddelt til Direkte

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde

Referat skolebestyrelsesmøde Torsdag den 27. april 2017, kl. 18.30-21.00 Tilstede: Lene, Lene K., Dorrit, Rudi, Anders, Marie, Mie, Lina, Alberte, Casper, Tina og Kasper Afbud fra Mette og Marianne Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

REFERAT Emne: Skolebestyrelsen Mødedato

REFERAT Emne: Skolebestyrelsen Mødedato REFERAT Emne: Skolebestyrelsen Mødedato 8. maj 2017 Deltagere Mødested/lokale Personalerummet, Søndermarken, Søndermarken 1, 7323 Give Forældrerepræsentanter: Pia Søndergaard Aagesen - afbud Daniel Vibjerg

Læs mere

Årsberetning for Morten Børup Skolen lokalområdets ambitiøse folkeskole. Skoleåret

Årsberetning for Morten Børup Skolen lokalområdets ambitiøse folkeskole. Skoleåret Årsberetning for Morten Børup Skolen lokalområdets ambitiøse folkeskole. Skoleåret 2016-2017 I løbet af et skoleår sker der ganske meget på en skole. Denne årsberetning giver et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Referent: Christian Bech. Lena Godkendelse 10

Referent: Christian Bech. Lena Godkendelse 10 Skolebestyrelsesmøde Vedbæk Skole Dato: 21. marts 2018 Tid: Start kl. 17:00 20:00 Tilstedeværende: Charlotte, Lena, Mette, Mladen, Maren, Ellen Fraværende: Njal, Jens, Nanna, Christina og Katharina Referent:

Læs mere

Dagsorden 20. juni 2017

Dagsorden 20. juni 2017 Dagsorden 20. juni 2017 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:3019:00 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Dato: 27-03-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Jack Mødeleder: Mads Referent: Trine Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min.

Læs mere

Skolebestyrelses dagsorden

Skolebestyrelses dagsorden Skolebestyrelses dagsorden Emne: skolebestyrelsesmøde Ordstyrer:Tina Brød: Kokken Referent: Kristine Dato: 21/8 2017 Tid: 18.30-21 Sted: mødelokalet Højvangskolen Mødedeltagere: Morten, Christian M, Peter,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder Dagsorden Dato 15. september 2009 Tid 18-21 Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder 2 Elever Der er valgt nyt formandskab for elevrådet. Formand: Madalina Visan fra 9A. Næstformand: Malene

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 14. marts 2018 Dragør Skole Nord Konferencelokalet Kl til 21.

DRAGØR SKOLE. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 14. marts 2018 Dragør Skole Nord Konferencelokalet Kl til 21. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 14. marts 2018 Dragør Skole Nord Konferencelokalet Kl. 18.30 til 21.00 Medlemmer: Forældrerepræsentanter Syd: Annette Rahbek, Maud Bodholdt og Jan Hestetræet.

Læs mere

Principper for Gjøl Skole

Principper for Gjøl Skole Principper for Gjøl Skole 1 Principperne skal sætte retning for skolens virksomhed. Principperne afspejler hvilken retning vi ønsker skolen udviklet. Principperne offentliggøres på skolens hjemmeside og

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere