JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd"

Transkript

1 JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10

2 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Meddelelser Forslag til mødekalender for Opfølgning på LBR Jammerbugt økonomi Akutpakke, akutjob og seniorjob Effekt af virksomhedspraktik og jobrotation Eventuelt /10

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Fraværende den 6. december 2012 Réne Zeeberg Eva Rytter Andersen Ejnar Sørensen 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser Fællesmøde med RBR bliver i det nye år. LBR Jammerbugt bedes udmelde forslag til datoer. Se forslag til LBR Jammerbugt mødedatoer nedenfor. 4. april Forslag til mødekalender for 2013 Sekretariatet foreslår følgende datoer, som ikke er i karambolage med udvalgs- og Kommunalbestyrelsesmøder torsdage kl , Brovst rådhus 24. januar 4. april 23. maj fælles møde (resultatrevision 2012 og beskæftigelsesplan 2014) eventuelt heldagsmøde eller 12/12 møde 22. august 24. oktober 5. december Indstilling til den 6. december 2012: SSB Direktøren indstiller, at LBR drøfter forslag til mødekalender for 2013 Årets første møde bliver d. 14. februar 2013, ikke som ovenfor nævnt d. 24. januar 3/10

4 Sekretariatet har kontaktet beskæftigelsesregionen med henblik på fællesmøde med RBR d. 4. april. Der foreligger endnu ikke et endeligt svar. 5. Opfølgning på LBR Jammerbugt økonomi Resume: Som aftalt afholdes samarbejdskonferencen mellem a-kasser/fagforeninger og Jobcenter Jammerbugt d. 10. og 11. december. Sekretariatet har endnu ikke et overslag over samlet pris for konferencen. Meldes ud hurtigst muligt. Rest til forbrug i 2012 ses af nedenstående. Bemærk at det af dagsorden d. 8. november fremgår at beløbet er De korrekte beløb er Det Lokale Beskæftigelsesråd 2012 Gruppering Regnskab 2012 Konto Indtægter: Overførsel fra 2011 ( ) Tilskud for Beløb retur fra VUC (erhvervsuddannelser 2011) Indtægter i alt Bogførte udgifter: Jobrotationskoordinator Voksenlærlingekampagne Voksenlærlingekampagne Disponerede udgifter 0 Udgifter i alt Restbeløb Der kan overføres 25% af kr = til /10

5 Indstilling til den 6. december 2012: SSB Direktøren indstiller, at LBR Jammerbugt drøfter dagsordenpunktet, herunder eventuel overførsel af 25% årets bevilling til Punktet blev drøftet Der overføres kr til 2013 Der foreligger endnu ikke en endelig opgørelse over udgifterne til samarbejdskonferencen mellem jobcenter og a-kasser. Vil blive i omegnen af kr Akutpakke, akutjob og seniorjob Resume: Procedurer i forbindelse med oprettelse af de ekstraordinære jobs. Sagsfremstilling fra Beskæftigelsesudvalgets møde d. 28. november 2012 Sagsbeskrivelse I forbindelse med reduktionen af dagpengeperioden pr. 1. januar 2013 fra 4 år til 2 år er der dels i lovgivningen og dels gennem aftaler mellem arbejdsmarkedets parter truffet beslutning om initiativer, som skal afhjælpe den forsørgelsesmæssige situation for de borgere, som pga. af de nuværende konjunkturer ikke har mulighed for ved egen hjælp at søge ordinært arbejde og på den måde sikre forsørgelsesgrundlaget. Det betyder, at der ekstraordinært er truffet beslutning om en intensiveret indsats frem til 30. juni 2013 for de borgere, som pga. reduktionen af dagpengeperioden er udfaldstruede. tilbud om seniorjobs for personer, som falder for dagpengeperiodens længde og har mindre end 5 år til mulighed for at overgå til efterløn. Akutjob, som skal skabe mulighed for ordinære jobs til gruppen af udfaldstruede I forbindelse med seniorjobs og akutjobs ligger der en særlig opgave for Jammerbugt Kommune i forbindelse med at opfylde de udmeldte mål. Kort om akutjob KL indgik den 24. oktober 2012 aftale med regeringen, de private arbejdsgivere og de øvrige offentlige arbejdsgivere om at arbejde for at tilvejebringe ledige akutjob frem til 1. juli 2013 målrettet dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge eller opbruger dagpengeretten. Heraf har KL forpligtet sig til at arbejde for, at kommunerne tilvejebringer i alt akutjob. Dette svarer til ca. 20 akutjob i Jammerbugt Kommune. Akutjob kan både være varige og tidsbegrænsede. For at blive betragtet som et akutjob skal en stilling dog som minimum være af 13 ugers varighed. Ordningen med akutjob gælder for 5/10

6 stillinger, der opslås den 24. oktober eller senere, og løber frem til 1. juli Der ydes et tilskud på kr. for 26 uger og kr. for 52 uger og op. Ordinære job Det er i aftalen forudsat, at der er tale om ordinære job, dvs. job hvortil der under alle omstændigheder skulle ansættes en medarbejder, og stillinger hvor ansættelse sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår og uden tilskud fra det offentlige. Den enkelte kommune har ikke en forpligtelse til at opslå og besætte et bestemt antal akutjob. Men KL opfordrer kommunerne til at tage godt imod aftalen og bidrage til at opfylde målet om kommunale akutjob. Målgruppen Målgruppen for akutjob er: Ledige, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012, dog senest ved udgangen af uge 26 i 2013, samt personer, der frem til den 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpenge-periode og fortsat er uden job. Den ledige skal på tidspunktet for ansættelsen være medlem af en arbejdsløshedskasse. Endvidere skal pågældende fuldt ud stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter gældende rådighedsregler. Det vil bl.a. sige, at den ledige skal være tilmeldt som arbejdssøgende hos et jobcenter og have et godkendt CV på jobnet.dk, være aktivt jobsøgende etc. Phonerkampagne Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med kommunerne igangsat en phonerkampagne. Kampagnen er iværksat i et samarbejde mellem Beskæftigelsesregionerne og landets jobcentre og løber fra oktober 2012 til januar Kampagnen støtter indsatsen for, at flest muligt med risiko for at opbruge deres dagpengeret fra 1. januar 2013 hurtigt kommer tilbage i arbejde. Dels ved at finde og synliggøre jobåbninger og dels ved at afdække mulighederne for virksomhedsrettede tilbud i virksomhederne. Phonerkampagnen er rettet mod både private og offentlige virksomheder og består af bl.a.: Ca virksomhedsbesøg på landsplan Postkort med opfordring til at benytte mulighederne til ca virksomheder Uddybende informationsmaterialer til virksomhederne - fakta ark mv. Se evt. mere på: 6/10

7 Kort om seniorjob I 2013 forventes det pt, at yderligere ca. 55 personer svarende til ca. 35 helårspersoner vil være berettiget til et seniorjob. En ledig har krav på et seniorjob, når følgende krav er opfyldt: - Den ledige har opbrugt dagpengeretten (dagpengeperioden) - Den ledige er efterlønsberettiget. - Den lediges dagpengeperiode er udløbet tidligst 5 år før efterlønsalderen (dvs. at man i 2013, skal være født i 1953, 1954 eller 1955). Såfremt ovenstående krav er opfyldt, har kommunen pligt til at ansætte den ledige i et seniorjob, som er omfattet af en overenskomstmæssig løn. Hvis den ledige bliver ansat i et seniorjob, modtager kommunen ca kr. i statslig refusion. Den kommunale udgift pr. seniorjob ligger erfaringsmæssigt på ca kr. Såfremt kommunen ikke kan tilbyde en ansættelse indenfor 2 måneder, skal kommunen udbetale hvad der svarer til den højeste dagpengesats til den ledige (ca kr.). Der modtages i den forbindelse ingen statslig refusion. Seniorjob kan ophøre på baggrund af: - At personen opnår efterlønsalderen (og dermed kan gå på efterløn) - At personen afslår et ordinært arbejde, som er formidlet af jobcenteret). - at personen udtræder af efterlønsordningen (uanset grunden). Budget 2013 seniorjob I budget 2012 er der afsat kr. til seniorjob. I forbindelse med drøftelserne af budget 2013 blev der afsat yderligere kr. Budget 2013 svarer således til oprettelse af ca. 9 seniorjobs (helårspersoner). Det blev optaget som en budgetbemærkning, at hvis antallet af seniorjobs stiger kraftigt, da forventes det, at en ny aftale mellem KL og Regeringen om finansiering bliver nødvendig. Såfremt det bliver nødvendigt skal der gives en tillægsbevilling til området. Handleplaner vedr. akutjobs Der er i Jammerbugt Kommune pt. ca. 330 personer i målgruppen for akutjob. Dvs. personer der har falddato i første halvår Antallet falder i øjeblikket med ca. 5 om ugen. Der laves for øjeblikket en beskrivelse af målgruppen. For at følge op på aftalen om akutjobs i kommunerne besluttes, at alle ledige stillinger (vikariater af mindst 13 ugers varighed og faste stillinger) i perioden 15. oktober juni 2013 slås op som akutjob 1. 1 Følgende formulering kan anvendes i stillingsopslag: Der er tale om et akutjob. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved udgangen af uge 26 i 2013, opfordres særligt til at søge jobbet. 7/10

8 Den nuværende praksis med internt stillingsopslag før eksternt opslag bevares for at sikre, at evt. overtallige medarbejdere og personer i deltidsstillinger har mulighed for at søge internt. Personer i akutjob-målgruppen opfordres til at søge, og de kaldes til samtale i den udstrækning, de har de nødvendige kvalifikationer (som udgangspunkt skal minimum en person fra målgruppen kaldes til samtale). Personer i målgruppen for akutjob har ikke fortrinsret, når stillingerne besættes. Jf. kommunens personalepolitik besættes jobbene med de bedst kvalificerede ansøgere. Akutjob-tilskuddet på / kr. følger den ansatte. Løn- og Personaleafdelingen beskriver proceduren vedr. administration af tilskuddet. vedr. seniorjobs Kompetenceafklaring af potentielle seniorjobbere Der etableres en virksomhedspraktik af fire ugers varighed senest 3 måneder forud for ophør af dagpengeretten. Formålet med praktikken er at afklare personernes kompetencer, med henblik på at sikre det gode match, hvis det ikke lykkes at få personen i ordinær beskæftigelse inden falddato. Praktikken vil foregå i et samarbejde med Løn- og personalekontoret og Jobcentret. Løn- og personalekontoret vil finde egnede praktiksteder inden for områder som, Vej og Park, Ældreområdet, børnehaver, Rådhuse, skoler etc. Praktikstederne skal så vidt muligt etableres i hele kommunen. De arbejdspladser, der vælges (peges på) vil få pligt til at oprette praktikpladserne (proces er igangsat). Jobcentret iværksætter praktikkerne, og er ansvarlige for at nødvendige dokumenter/blanketter lever op til gældende lovgivning. Praktikværterne udarbejder en skriftlig evaluering af praktikken til Jobcentret (der er udarbejdet skabelon til opsamling). Jobcenteret følger op med praktikanten og A-kassen. Jobcenteret bistår med råd og vejledning. Etablering og opfølgning vedr. seniorjobs Personaleafdelingen har ansvar for at oprette stillinger til seniorjobs. Arbejdsstederne aftales med afdelinger/institutioner. Personaleafdelingen kan bruge et vist pres for at få arbejdspladserne til at modtage (og følge op på) senior-ansatte. Der stilles de samme krav til seniorjob-ansatte som til alle øvrige ansatte (ex. mht. mødefrekvens, kvalitet i arbejdet, selvstændighed mv.), og det er den enkelte afdelings/institution ansvar at stå for opfølgningen. Løn- og Personaleafdelingen bistår med råd og vejledning. 8/10

9 Retsgrundlag I lov om seniorjob (lov nr af 20/12/2006) står der: 6. Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med ansøgeren og bl.a. under hensyn til vedkommendes kvalifikationer og interesser. Stk. 2. Repræsentanter for de ansatte i den kommunale virksomhed, hvori der tilbydes et seniorjob, deltager i fastlæggelsen af indholdet af seniorjobbet for at sikre, at jobbet har et rimeligt indhold. 7. Løn- og arbejdsvilkårene for personer i seniorjob skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende, jf. dog 11, stk. 1. Personer, der ansættes i seniorjob, er omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Stk. 2. Nedlægges arbejdsfunktionen, der er etableret som et seniorjob, er kommunen forpligtet til at anvise personen et nyt seniorjob. Herudover er der også yderligere opmærksomhedspunkter, som skal pointeres. Det gælder eksempelvis, at der ved ansættelse af en seniorjobber, skal ske en nettoudvidelse af antallet af ansatte ( 14). Med andre ord, må seniorjobbere ikke ansættes i ordinære stillinger. Økonomi og finansiering Økonomien i forbindelse med akutjobs er beskrevet ovenfor. Der vil i forbindelse med oprettelse af seniorjobs kunne forventes et merforbrug, som ikke på nuværende kan beregnes præcist. Høring/borger- og brugerinvolvering Jammerbugt Kommunes personalepolitik forventes overholdt i forbindelse med oprettelse af de ekstraordinære jobs Bilag: Brev fra Beskæftigelsesråd Nordjylland til LBR og jobcentercheferne Akutindsats - klyngesammenligning Indstilling til den 6. december 2012: SSB Direktøren indstiller, at LBR Jammerbugt drøfter dagsordenpunktet Punktet blev drøftet og taget til efterretning 7. Effekt af virksomhedspraktik og jobrotation Sagsfremstilling: Oversigt over effekt af virksomhedspraktik er vedlagt som bilag til denne dagsorden 9/10

10 Bilag: Notat vedr. effekt af virksomhedspraktik Status og analyse af jobrotation Indstilling til den 6. december 2012: SSB Direktøren indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning Punktet blev drøftet. Der ønskes fremadrettet oversigt over benyttede praktikpladssteder 8. Eventuelt Det lokale beskæftigelsesråd den 6. december 2012 Opfølgning vedr. støttede projekter skal være et punkt på kommende dagsordener. Der laves en oversigt over bevilling af førtidspensioner, fordelt på eksempelvis alder og køn. Uformel ansøgning fra SID Job: Der var enighed om, at det vil være et relevant projekt, men da det er forholdsvis begrænset hvad LBR bevilges til projektstøtte, vil det ikke komme på tale at støtte projektet med det fulde beløb. Eventuel støtte til projektet forudsætter at SID Job fremsender en formel ansøgning om projektstøtte. LBR opfordrer desuden SID Job til at afsøge mulighederne i forhold til samarbejde med socialafdelingen, eksempelvis koblingen til væresteder for psykiske syge. Benyttes disse af de borgere som henvises til SID Job? Referent: Jesper Brogaard / Peter Houkjær Underskrifter 10/10