Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf Miljøcertificeret efter iso 14001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001"

Transkript

1 6/2010

2 medlemsblad for Cabin Attendants Union Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf Miljøcertificeret efter iso Meninger der udtrykkes på sider mærket bestyrelsen, udtrykker bestyrelsens meninger og holdninger Artikler som underskrives af enkeltpersoner står for egen regning Oplag 1500 stk. Næste nummer december 2010 Materialefrist 26. november 2010 Annoncepriser 1/4 side /2 side /1 side Foto bl.a. SAS Udgiver CAU, Amager Strandvej 418, 2770 Kastrup, Tlf , Fax , Dir , Ansvarshavende Redaktør Jørn Flintholm Fink Valg Valg er et ord der vil gennemsyre dette Caution. Tiden er inde til det årlige valg til bestyrelsen af din fagforening. Som almindelig borger i et demokratisk land, opfatter vi sikkert ikke demokratiet som noget ekstraordinært, vi er jo opflasket med det og er alle et produkt af demokrati. Demokrati er grundpillen i det samfund vi lever i og den styreform vi er så heldige at leve under. Men demokrati er ikke en styreform, hvor man blot kan læne sig tilbage og se hvad der er i vente. Demokrati bygger på dig og dine holdninger og demokratiet kan kun fungere optimalt, hvis vi alle benytter os af muligheden for at lade vores stemme høre. Her tænker jeg ikke på at stille sig på talerstolen og lade sine meninger runge udover en stor forsamling, lad du politikerne om det! Men gør dig selv og demokratiet en tjeneste. Mærk efter, tag et standpunkt og find en kandidat du mener, vil kunne repræsentere dig og dine holdninger. Brug så din demokratiske ret og stem! Som menig mand kan man til tider tænke hvad betyder min lille stemme? eller jeg er godt tilfreds men selv her er det af den største betydning at du tilkendegiver din stemme Den dag vi alle negligerer vores stemmes magt eller blot læner os tilbage, må demokratiet give op. Den dag bliver det en minoritet der dikterer hvad der er op, og hvad der er ned. Så kære medlem. Brug din stemme! Med venlig hilsen Jørn Fink

3 formanden Seminar et CAU der vil noget! Jakob Esposito (Formand) Jeg troede fejlagtigt, at formandsindlægget i det forrige nummer af CAUITION skulle blive det sidste inden generalforsamlingen. Men dén vildfarelse blev jeg bragt ud af, da redaktionen og sekretariatet kort før deadline rykkede for et formandsindlæg til dette nummer. Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Det giver nemlig muligheden for, at gå lidt videre med, hvad der bl.a. er kommet ud af det bestyrelsesseminar, som jeg henviste til i det forrige indlæg, eller sagt på en anden måde: Få lidt mere kød på de overvejelser, som bestyrelsen har gjort sig omkring det fremtidige bestyrelsesarbejde. Al den stund, at vi står foran et bestyrelsesvalg, er der i sagens natur tale om et oplæg, men det er vigtigt for den siddende bestyrelse at udtrykke disse tanker for medlemmerne på nuværende tidspunkt, således at medlemmerne også kan forholde sig til den udvikling, som CAU er inde i. På den kommende generalforsamling vil dette tema således også udgøre en væsentlig del af fremlæggelsen af bestyrelsens beretning. Det er et forholdsvis stort arbejde, vi er i gang med, og det kan ikke undgås, at noget af arbejdet bliver langstrakt. Man ændrer ikke en kultur fra den ene dag til den anden, men det vigtigste er, at man ved hvad man vil, herunder hvad formålet med øvelsen er. For os som bestyrelse står dette lysende klart: Vi skal have en stærk fagforening, der forsat er stærkt forankret hos medlemmerne, og som er en skarp og saglig modspiller/medspiller i de felter, hvor vi arbejder. Vi har derfor kigget grundigt på den måde, hvorpå vi arbejder som organisation, og har fundet, at der er behov for nogle oplagte forandringer, og at disse nødvendigvis må ske i en naturlig rækkefølge og i et balanceret tempo. Vi kan ikke være for fodslæbende, så vi taber momentum, men vi kan heller ikke gå frem for hurtigt, så hverken organisation eller medlemmer kan følge med. Bestyrelsen vil til at begynde med gerne kommunikere tre elementer af vores overvejelser ud, som efter vores opfattelse vil være ændringer, der skal iværksættes umiddelbart. Det første, der skal nævnes, er i forhold til 5-årsplanen. En plan som fungerer som politisk underlag for bestyrelsens arbejde i de 5 år, den omhandler. De som deltog i generalforsamlingen i 2008, vil kunne erindre en lang gennemgang af denne plan, som så efter et par timer blev tiltrådt af generalforsamlingen uden særligt mange kommentarer fra medlemmerne. Bestyrelsen kan konstatere, at her 2 år efter, er der ikke særlig mange, der husker, hvad der står i planen, hvis man i det hele taget ved, at der er en plan. Den er alt for omfattende, og indeholder såvel hensigtserklæringer, scenariebedømmelser, politiske bedømmelser, tilstandsanalyser osv. osv. Bestyrelsen har endog konstateret, at selv bestyrelsesmedlemmer overvejende kun kan huske, hvad de selv har skrevet i planen, og den fungerer således på ingen måde, som det, den var tiltænkt: En plan med en overordnet strategi. Derfor er vi kommet frem til, at det vil være langt mere hensigtsmæssigt og anvendeligt, hvis vi erstatter 5-årsplanen med et 2-årigt arbejdsgrundlag, der er langt mere konkret i sine analyser og tilgange til de opgaver, som bestyrelsen arbejder med. Tanken er, at dette 2-årige arbejdsgrundlag skal være løbende, forstået på den måde, at det skal gennemgås og revideres hvert år i forbindelse med den ordinære generalforsamling og bestyrelsesvalget. Ved at have et arbejdsgrundlag, der ser to år frem, får man en tilgang, der bliver både visionær, håndgribelig og strategisk, og ved at se på grundlaget én gang om året sikrer man, at nødvendige justeringer, der følger virkeligheden, foretages, og endelig, at alle bestyrelsesmedlemmer og medlemmer får ejerskab af den retning, som CAU bevæger sig i. Det andet element, der skal nævnes, er organisationens struktur, for så vidt angår beslutningsprocesserne, og de arbejdsgange, der bestemmer disse. Denne bestyrelse ønsker en fladere struktur, hvor det er bestyrelsen og ikke som nu formandskabet og koordinatorerne, der er omdrejningspunktet. Hidtil har der været en tendens til, at de enkelte koordinatorer kørte deres respektive områder, således at de mellem bestyrelsesmøder kørte analyse og sparring med formanden, uden at andre blev særligt indgående involveret. Det har så ofte haft den konsekvens, at debatterne på bestyrelsesmøderne har fået en uhensigtsmæssig slagside, da ikke alle i bestyrelsen har følt sig lige godt klædt på til at tage en kvalificeret diskussion. Dette er selvsagt ikke godt, da CAU s bestyrelse jo immervæk undertiden træffer beslutninger, der griber ind i CC s hverdag på flere måder, så jo flere der kan deltage i de absolut nødvendige diskussioner, der skal til for at træffe kvalificerede beslutninger, jo bedre. Det er faktisk et must for, at vi skal kunne fungere optimalt som forening. Derfor lægger bestyrelsen op til, at vi fjerner koordinator-posterne, og erstatter disse med områdegrupper/udvalg, hvor enten formanden eller næstfomanden også deltager. Det er så formandskabets opgave at stå for kontinuerlig opfølgning på, at den overordnede politiske linje, som er fastsat af bestyrelsen, følges, 3og at vidensdeling osv. fra de forskellige områder med resten af bestyrelsen foregår på en måde, så alle er tilnærmelsesvis lige godt klædt på, når beslutninger træffes. Ud fra devisen, at Formandskabet udfører bestyrelsens beslutninger og ikke omvendt, kommer formandskabet til at fungere som en koordinator/informatør, som modtager resultater, information fra udvalgene/områderne, og skal så herefter sikre, at hele bestyrelsen er tilstrækkelig opdateret på alle områder. Det tredje og sidste tema, som bestyrelsen gerne vil frem- Fortsættes næste side

4 Jakob Esposito (Formand) Fortsat fra forrige side hæve er noget mere håndgribeligt. En af de mere tankevækkende a-ha-oplevelser, der kom ud af bestyrelsens seminar, var da alle blev bedt om at svare på, hvilken oplevelse, man havde haft, da man som nyt bestyrelsesmedlem, trådte ind i CAU s bestyrelse. Der var tale om bemærkelsesværdigt enslydende tilkendegivelser: Man følte sig ikke respekteret, ikke involveret, overset, og hvis man tillod sig at have et standpunkt, der gik imod de mere toneangivende ældre medlemmer af bestyrelsen, risikerede man at blive sat håndfast på plads. Helt så galt står det forhåbentlig ikke til i dag. Men der er desværre stadig tendens til at videreføre nogle dårlige vaner fra tidligere, om end i mildere grad, hvorfor bestyrelsen på seminaret meget hurtigt nåede frem til, at her er der et indsatsområde, der skal arbejdes med umiddelbart. Er man nyvalgt bestyrelsesmedlem, skal man ikke først bruge 4 5 år til at bevise sit værd, for derefter at få del i viden og arbejde i foreningen. CAU har formentligt mistet mange ellers gode kræfter på den konto undervejs. Det mener vi, at der skal ændres på. Når et nyt bestyrelsesmedlem bliver valgt ind, skal der ligge et forløb klar, så den nye bestyrelseskollega meget hurtigt bliver bragt op på beatet, hvad angår viden og arbejdsgange. Derudover skal nye bestyrelsesmedlemmer have konkrete arbejdsopgaver i hånden fra dag ét, og ikke vente på, at man har bragt sig i en situation, hvor man har gjort sig fortjent til at få en opgave tildelt. Jo hurtigere nye bestyrelsesmedlemmer kommer godt i gang med arbejdet, jo flere strenge får CAU at spille på, jo bedre for medlemmerne. Det kan lyde som en selvfølge, at det er det, der skal være virkeligheden. Men det er det bare ikke. Det viste seminaret, og det skal vi lave om på. Det var så tre ud af flere konkrete overvejelser, som kom ud af bestyrelsens seminar i september. Det er bestyrelsens hensigt, at de øvrige og videre overvejelser selvfølgelig også viderebringes til medlemmerne. Men af respekt for den kommende bestyrelse, bør sådanne overvejelser først behandles på behørig vis, når valget har fundet sted. Vi håber dog, at medlemmerne modtager vores fremlæggelse positivt, og at medlemmerne er enige med os i, at det er nødvendigt at udvikle CAU, så vi fortsat kan være stærke som fagforening, og i øvrigt fremstå som en tidssvarende organisation. Jakob 4

5 Bestyrelsesindlæg Info fra ressourcegruppen I sidste nummer af CAUTION berørte vi ressourcesituationen, og de udmeldinger som er kommet fra SAS om skrøbeligheden ved uregelmæssigheder. Det er siden blevet yderligere aktualiseret. Vi får indikationer fra kollegaer, om at situationen til tider kan være så skrøbelig, at der fra dele af SAS systemet udtales at vi tager hellere et brud på overenskomsten end en aflysning. Har du oplevet, at du er blevet pålagt, at udføre produktion, som du ikke mener, er i henhold til overenskomsten, hører vi meget gerne fra dig. Desuden oplever vi også, at når CC spørger til duty calculation i SAS systemet, gives der til tider nogle uldne svar. Enten en meget bastant melding om, at der ingen problemer er, eller at der skulle være fejl i systemet. Desværre har SAS valgt, at ændre billede på duty calculation, således at man nu får et billede som består af 3 dele. Den første del viser den pågældende schedule, den næste del viser beregning i henhold til overenskomsten og den sidste del, beregning i henhold til Subpart Q. Søger man information om beregning af arbejdstid skal man være opmærksom på, at beregningsgrundlag i overenskomsten contra Subpart Q, er 2 forskellige. I vores overenskomst er beregningsgrunden fra første checkin efter fridag og 7 dage frem. Næste beregning sker ved første check in, efter næste fridagsblok og igen 7 dage frem. Ved disse beregninger er grænsen 42 timer og denne kan ikke overskrides i planlægningen. I Subpart Q er beregningen rullende, hvilket betyder, at beregningen kan ske på hvilket som helst givent tidspunkt. I disse bestemmelser er grænsen dog 60 timer, og disse bestemmelser skal/kan ikke sammenblandes med vores overenskomst, som heldigvis stadig ligger et godt stykke under hvad myndighedsbestemmelserne tillader. I det hele taget lader det nye system (CMS) en hel del tilbage at ønske, og vi har aftalt med SAS, at vi skal mødes for at gennemgå systemet, og se på de mangler som det nuværende system har. Vores forhåbning er naturligvis, at påvirke til, at vi får et system, som er enkelt og tydeligt for alle. Det er vores opfattelse, at hvis man mener noget med, at samarbejdet skal forbedres, så er dette absolut et område der bør prioriteres! I ressourcegruppen har vi, i den seneste tid diskuteret vores måde, at arbejde på indenfor ressourceområdet. En af de ting, som vi konstaterer, er at inden for dette område har opgaverne været holdt på for få hænder. Det har blandt andet bevirket, at den øvrige bestyrelse har været mindre involveret i området og det betyder efter vores opfattelse, en risiko for dårligere resultater end hvis flere deltager i problemløsning. Samtidig må vi jo nok erkende, at det har betydet, at diverse problemstillinger ikke har fået den fornødne opmærksomhed, se blot på arbejdsbelastningen på kortruter. Vi ser derfor på en ændret struktur indenfor området, som skal sikre en større involvering, både fra den øvrige bestyrelse men også fra Cabin Crew generelt. Mere om dette vil komme på et senere tidspunkt. Sidst men ikke mindst, så lad os glæde os over, at det nu ser ud til, at der kommer en reel ekspansion. I skrivende stund har vi dog ikke mere information end hvad der kan læses på portalen, og kan ikke ud fra det bedømme hvad det betyder for vores kollegaer, som er på tvungen orlov. Men lad os krydse fingre og håbe, at det betyder, at alle kommer tilbage! Jakob, Anna Lena, Mikkel og Charlotte 5

6 BRUG DIN STEMME!! VIGTIGT!! Vedr. valg til CAU's bestyrelse 2010/2011 I år afholder vi for første gang elektronisk valg til CAU's bestyrelse 2010/2011. Det kommer til at foregå på den måde, at der bliver sendt en mail til jer med et link til stemmesedlen. 6 I forbindelse med den nyligt afholdte urafstemning skete det, at vi fik mange mails retur - dels p.g.a., at adressen var forkert, dels med en meddelelse om, at "postkassen er fuld", hvilket betyder, at der i jeres mailsystem ikke er plads til flere nye meddelelser. Det er vigtigt, at I sørger for, at CAU har jeres mailadresser, så hvis I har skiftet mailadresse og har glemt at meddele CAU dette, så send en mail til med jeres nye mailadresse. Med venlig hilsen Sekretariatet

7 Opstillede kandidater til CAU s bestyrelsesvalg 2010/2011 A/S Lisbet Jørgensen A/P Carsten Grankow A/P Anna Lena Gustafsson A/H Monica Heggli A/P Jørn Flintholm Fink A/H Karin Ligaard A/H Peder Bjerre A/P Nick Rosenquist A/H Robert Hoffmeier A/P Lise Wanner A/S Jakob Esposito A/P Brian Daugaard A/S Mikkel Riemann Hansen A/H Signe Damgaard A/P Charlotte Halvorsen A/P Brian Lund Nielsen A/P Søren Johansen A/H Vibeke Sagfossen A/P Peter Westh 7

8 Valgindlæg fra A/S Lisbet Jørgensen Kære kolleger, Jeg hedder Lisbet Jørgensen, er 35 år og bor i Lomma lige nord for Malmø med min søn William på fire. Jeg har arbejdet som steward i SAS siden jeg blev ansat i 99. Jeg har aldrig tidligere involveret mig i noget fagpolitisk selvom de der kender mig godt vil sige at jeg har en mening om mangt og meget. Jeg stiller op til valget i CAU for at prøve mig selv af og fordi jeg stod med et valg om enten at engagere mig eller melde mig ud af foreningen. Jeg bakker op om den del af bestyrelsen der mener at styrken sagtens kan ligge i mangfoldighed og god og åben dialog med medlemmerne. vi skal have en hemmelighedsfuld og topstyret flok der på ordren Hop bare svarer Hvor højt? Jeg håber at jeg i en kommende bestyrelse kan være med til at arbejde for at trække de dårligst stillede op i stedet for at trække de bedst stillede ned. Jeg håber også at kunne bidrage med en indsats indenfor arbejdsmiljø, hvor flere arbejdsopgaver fordeles på færre CA og det hårde og monotone arbejde sætter deres tydelige spor på os alle. Venlige hilsener A/S Lisbet Jørgensen Selvfølgelig er der tidspunkter hvor en bestyrelse i sagens natur bliver nødt til at holde kortene tæt til kroppen det tror jeg alle har forståelse for. Men det betyder altså ikke at Valgindlæg B. fra A/P Carsten Grankow Undertegnede stiller op til bestyrelsen for at arbejde for at SAS indser, at de har et arbejdsgiveransvar overfor ansatte med arbejdsskader. Jeg har de senere år lagt ører til mangt og meget på klapsædet forward. Heldigvis er mine ører rummelige, og jeg mener at behovet for at få en mere konstruktiv dialog er til stede. Vi skal også arbejde med at opbygge forholdet mellem de forskellige afdelinger på basen. M.v.h. A/P Carsten Grankow Vi er nødt til at genoprette tilliden og respekten mellem SAS og de ansatte, også i de pressede tider. 8

9 Valgindlæg C. fra A/P Anna Lena Gustafsson Kära kollega För 23 år sedan blev jag flygvärdinna i SAS. Jag startade ut i Stockholm 1987 och har sedan 1989 flugit från Köpenhamns basen, både som svensk anställd och som dansk anställd. Har sju år på universitetet i min ryggsäck inom bl.a. Livsmedelsproduktion, ledarskap, kvalitetssäkring och arbetsmiljö. Lever idag på ett aktivt lantbruk med man och 3 barn. Jag är den första svensken i CAU och den som har lagt Öresundspendlarens problem på styrelsebordet i CAU. Jag har försökt samla ihop problemställningar för att finna lösningar och hänvisningar som gäller för alla CAU s Öresundspendlare (35 % av CAU s medlemmar). CAU har genom arbetet fått ytterligare ett kunskapsområde som hjälper medlemmarna till att hitta rätt information och hjälp. Mina fyra år i CAU har gått otroligt fort och jag känner fortfarande att jag har mer att göra inom CAU. Jag har varit involverad i flera projekt i CAU, så som medlemsmöten i Danmark och i Sverige, de gravidas arbetssituation, pensioner inom kabinen, förhandlingar och ferie. Mitt engagemang är helhjärtat och ärligt. Jag är en person som gärna arbetar mycket när det ger en mening och det hjälper oss som kabin crew. Jag vill göra faktabaserade beslut tillsammans med CAU styrelse. I den kommande mandat perioden är det nödvändigt att arbeta för; En jämnare arbetsbelastning mellan kortlinjer och långlinjer. Det är orimligt hårt att flyga 100 % ren kortlinjeproduktion. Att få en deltid på kortlinjer som är en deltid, även i arbetstimmar. 12 till 14 timmars dagar ska höra till ett undantag och inte vara en normalitet på kortlinjerna Att alla kabin crew, som blir 55 år, får möjligheten att lämna SAS med en ekonomisk ersättning för att prova på något annat i livet. Vi måste göra vårat arbete som kabin crew till ett arbete som vi alla orkar med och inte skapar invalider eller skapar slutkörda mammor och pappor. Jag menar att den sista tidens turbulens inom CAU, som styrelsemedlemmar har spridit utanför CAU och till offentligheten, är brist på moral och brist på ett etiskt beteende som inte får finnas i någon styrelse och ska inte accepteras i CAU styrelse. CAU ska handla professionellt. CAU ska vara som alla andra fackföreningar eller styrelser. Det som diskuteras i CAU s styrelserum kommer först utanför huset när det finns ett beslut eller ett resultat. Jag menar att CAU måste ha fokus på omvärlden och organisera sig tillsammans med annan flygande personal i Europa. Stor del av CAU s arbetet måste utföras tillsammans med andra föreningar för kabinanställda utanför och i Danmark om vi ska vara en stark förening i framtiden. Med min höga ålder både i företaget SAS och i livet, ger mig en erfarenhet som är en tillgång i ett fackligt arbete och i ett team speciellt när det blåser hårda vindar i företaget. Jag älskar kunskap, fakta, ärlighet och har lätt för att samarbeta. Jag kommer ihåg det som hände och den kunskapen är värdefull i den föränderliga värld vi har i SAS, så vi försöker undvika samma misstag som vi gjort tidigare. Inget är så bra så det inte kan bli bättre och det här är din chans att säga din mening om hur CAU s styrelse ska var sammansatt efter den 10 november. Vänlig hälsning Anna-Lena En begränsning på tvångsutlagd ferie per individ och år Samma pensions inbetalning för alla i kabinen 9

10 Valgindlæg D. fra A/H Monica Heggli Kære kollega, Hvis en ikke er tilfreds, eller enig, og synes en kan gøre en forskel, skal en stille op, og gøre noget ved det! Det ordsprog, eller motto har jeg hørt i over 11 år nu, og efter sidste tids uroligheder føler jeg at jeg vil være med til at gøre en forskel.. eller i hvert fald prøve. Jeg vil være med til at kæmpe for en hel fagforening, hvor alles meninger er ligeværdige, hvor store og små beslutninger tales om, åbent, og en fagforening der arbejder for unge som ældre, så vi har en fremtid i dette dejlige firma. Jeg vil arbejde for at vi alle, mænd som kvinder, har det samme udgangspunkt på jobbet. Jeg vil arbejde på at bygge broer mellem SAS og CAU, for det er der behov for. Tilliden til vor ledelse er blevet lidt rusten, når vi som crew skal gå ned i løn og op i arbejdstid, alt imens den ene bøde efter den anden kommer væltende ind over os. Sidst men ikke mindst vil jeg arbejde for at vi kan få job-fritid-familie til at hænge sammen. Det er vel en menneskerettighed!!?!! Jeg er klar over at der bliver kamp til stregen, og at der er mange gode kolleger der stiller op, og mit højeste ønske er derfor, at du som medlem tager dig tid til at læse alle indlæg, tænke grundigt igennem, og så stemme med fornuft. DIN STEMME ER VIGTIG!!! M.v.h. Monica Heggli, Vi skal være 1 selskab, og ikke 3, og hvad medbringer dette, af slingefordelinger, omkostninger og besparelser? Valgindlæg E. fra A/P Jørn Flintholm Fink Kære medlem og kollega, Endnu et bestyrelses år går på hæld. Og tiden nærmer sig hvor en ny bestyrelse skal sammensættes. Efter 3 valgperioder vælger jeg at opstille til en ny omgang i CAU s bestyrelse. Jeg har siddet i CAU s bestyrelse de sidste 6 år. År der har været præget af den megen usikkerhed, der omgiver vores branche. Jeg har været med ved tre kollektivforhandlinger og oplevet hvad det vil sige at sidde med ved bordet når det virkeligt gælder. Men der er meget mere til en fagforening end kollektivaftaler og deslige. Mine hovedopgaver i CAU er (i tæt samarbejde med Lise Wanner), at varetage personalesager blandt vores kollegaer. Et område der ligger mig meget 10 på sinde. Livet har det med at give os nogle stød og når det sker, vil jeg medvirke til at vi stiller op med den bedste rådgivning og vejledning. Det er af stor betydning at disse sager bliver håndteret professionelt. Jeg er idealist, hvilket betyder at jeg er af den klare opfattelse at ALLE har samme rettigheder og forpligtigelser. Derfor har mit fokus altid været at belastningen bliver så jævnt fordelt som overhovedet mulig. Udviklingen har desværre vist en skævvridning i forhold til flykvalifikation og arbejdsbelastning samt deltidsprocent og arbejdsbelastning. Mit mål er, og har altid været, at tilse at vi ikke har en opdeling af CC hvor en gruppe er mere favorabel end en anden. Det er vores fælles arbejdsplads derfor skal vi også løfte i flok. Med et ønske om et godt valg A/P Jørn Flintholm Fink

11 Valgindlæg F. fra A/H Karin Ligaard Jeg er A/H på CRJ/MD/AL og har fløjet i 17 år, de første 5 år i Maersk Air og derefter hos SAS. Jeg ønsker at bidrage med mine 11 års erfaring indenfor fagforeningsarbejde (2 år fra Maersk Air og 9 år fra CAU) til at fortsætte med at skabe gode forhold for cabin attendants. Privat bor jeg i Sverige med min mand og 7-årige tvillingedrenge. Jeg vil arbejde for, at vi skal kunne holde til et arbejdsliv som fuldtidsansatte at fordele arbejdsbelastningen bedre mellem os alle at fonden skal gælde for os alle og løbetiden skal forlænges ved hver eneste overenskomst at pensionen skal være ens for alle, dvs. at alle skal løftes op, ingen skal trækkes ned! Jeg tror på at man kommer længst med ærlighed åbenhed involvering dialog Jeg håber, at vi efter dette valg, har 12 personer der alle brænder for at gøre en forskel ikke er bange for at sige deres mening og stå ved den formår og ønsker at finde kompromisser, når de er uenige og ikke blot går efter en flertalsafstemning, så vi igen får en forening, der arbejder med fakta og underbygget research og som fra tid til anden kan lære selv SAS et og andet. De varmeste hilsner A/H Karin Ligaard Du har mulighed for indflydelse på din bestyrelses sammensætning denne ene gang om året, SÅ GØR DIN STEMME GÆLDENDE AFSTEMNINGEN ER ANONYM! 11

12 Valgindlæg G. fra A/H Peder Bjerre Jeg ønsker hermed at opstille til CAU's bestyrelse ved den ordinære generalforsamling i nov Mit navn er Peder Bjerre og jeg er A/H og flyver kombineret kort/lang. Jeg har været ansat i SAS siden 2005 og forinden det ansat i daværende Maersk Air fra 1999, indtil jeg startede i SAS. I Maersk var jeg valgt ind i kabinefagforeningens bestyrelse og arbejdede der i 5 år, hvoraf de 4 år var som næstformand. Jeg har som nogen af jer nok husker tidligere været valgt ind i CAU's bestyrelse, som suppleant, men valgte at trække mig som et resultat af de sidste forhandlinger. Forhandlingsforløbet ved denne forhandling, var efter min mening, ikke noget særligt flatterende forløb og der blev indgået en aftale som jeg principielt ikke kunne stå bag, og som jeg ikke kunne finde nogen form for pragmatisk tilgang til. Den brød med mine principper om, hvad man som fagforening kunne tillade sig at kræve af sine medlemmer, som var tvunget til at stå last og brast med foreningen. Meget vand er løbet i åen siden da, og der er blevet forsøgt på at rette op på den arbejdsgang og moral, der bør være i en fagforening. Det er med baggrund i dette at jeg nu ønsker at stille op. Jeg ser en åbenlys mulighed for, efter flere års uenighed i bestyrelsen om hvordan en fagforening bør drives, at genoprette fagforeningens primæropgave, nemlig at arbejde for medlemmernes interesser og vilkår, og på den måde bruge gavnlige uenigheder i bestyrelsen til at skabe det bedst mulige resultat for medlemmerne. Som jeg ser det, er den uenighed indtil nu blevet brugt til at fremme egne fagpolitiske karriereønsker og det er ikke noget som gavner os som medlemmer og for den sags skyld heller ikke SAS. Med tilbageblik på den netop overståede tillidsafstemning, mener jeg, at vi som medlemmer har talt et meget tydeligt sprog. Det er fuldstændig uacceptabelt at blive bedt om, at betale kontingent til en fagforening, hvor interne uoverensstemmelser fører til bagtalelse, smædekampagner og mudderkastning, i stedet for at blive brugt konstruktivt til at skaffe resultater til medlemmerne. Som sagt så mener jeg nu, at tiden er inde til at vi som medlemmer gør alvor af vores ord og sammensætter en bestyrelse, der ene og alene har medlemmerne og deres virke i SAS for øje. Det er essensen af fagforeningsarbejde og kan man ikke det, bør man ikke få nogen stemmer. En stemme på mig ved dette valg vil medføre, hvis jeg er så heldig at komme ind, at jeg vil kæmpe med næb og klør for at samarbejdet i bestyrelsen bliver sat i højsædet. Det er nemlig det, som på sigt skal komme medlemmerne til gode. Vi skal værne om det som denne fagforening har forhandlet sig frem til gennem årene, og ikke som vi har set det de sidste 5 år, at aflevere mere end hvad rimeligt er. Vi har krav på et bæredygtigt SAS, der i samarbejde med os skaber en fornuftig virksomhed og en arbejdsplads, hvor privatliv og arbejde hænger bedre sammen som ansat og ikke mindst, hvor arbejdsbelastningen og arbejdsfordelingen er lige, hvad enten man flyver den ene eller anden type, flyver kort/lang eller rent kort. Arbejdslivet bør kort sagt være tilfredsstillende for alle. Med ønsket om et godt valg for alle, men mest af alt for medlemmerne. Med venlig hilsen Peder Bjerre A/H

13 Valgindlæg H. fra A/P Nick Rosenquist Kære kollegaer, Mit navn er Nick Rosenquist og jeg har fløjet i vores firma siden På nuværende tidspunkt er jeg ansat som purser. Jeg vælger hermed at stille mit kandidatur til rådighed. For en del år siden har jeg siddet som både suppleant og bestyrelsesmedlem i CAU. I de forløbne år har jeg arbejdet i Valgudvalget (VUV) sammen med Helge Thuesen og Janette Weng. En lille oplysning - I VUV kan man ikke se, hvem der stemmes på, kun at du har stemt. Jeg nærer et stort ønske om samarbejde bestyrelsesmedlemmerne imellem, så vi kan rette vores FOKUS mod det vigtige - nemlig JER, kære kollegaer. Det er vigtigt for mig, at "vasketøjet" bliver vasket "inomhus", sådan at vi fremstår som en stærk, enig fagforening, der har masser af slagkraft og forhandlingskraft. Vi vil nyde den gensidige respekt mellem os som arbejdstager og vores arbejdsgiver, som er essentiel for en moderne virksomhed. Sammen skal vi arbejde mod nye MÅL og ikke glemme at skele tilbage på tidligere dragne erfaringer og udnytte disse. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at ønske mine medkompetanter en rigtig god valgkamp - må den bedste vinde. De venligste flyve-hilsner Nick Rosenquist 13

14 Valgindlæg I. fra A/H Robert Hoffmeier Enighed gør stærk Jeg vil hermed gerne stille mig til rådighed for en bestyrelsespost i CAU. Jeg vil gerne gøre det helt klart fra starten, at mit valgindlæg IKKE kommer til at dreje sig om den polemik, der har været i bestyrelsen, det sidste lange stykke tid. Jeg synes, at det er på tide at komme videre, videre med en bestyrelse, der er fuldt arbejdsdygtig og klar til at varetage det den primært er sat til: at tilgodese medlemmernes interesser, både de mere private, men så sandelig også i forhold til vores arbejdsgiver, SAS. Der skal ikke herske tvivl om, at vi som kabinekorps står overfor store udfordringer. SAS gennemgår i øjeblikket store organisatoriske forandringer, det betyder også, at der højst sandsynligt kommer en helt anden forhandlingskultur. CAU kommer til at stå overfor nogle endnu dygtigere eksperter, som vi skal være rustet til. Vi bliver til stadighed presset fra lavprisselskaberne, og vi får konstant at vide, at omkostningsniveauet er for højt. Derfor skal og må medlemmerne af CAU s bestyrelse også være up to date på denne front. Bliver jeg valgt ind, vil jeg med mine erfaringer og viden stå 100% til rådighed for medlemmerne, jeg vil meget gerne arbejde for, at ressourcerne bliver mere ligeligt fordelt (kort/langt), jeg vil fokusere på arbejdsmiljøet på CRJ (jeg arbejder samtidig som instruktør på CRJ), for der er stadig store udfordringer på dette område. Og de sociale aspekter i vores arbejde, er også noget der har min store interesse. Vi har alt for mange kollegaer der er plaget af at føle sig nedslidte og vi har mange, der ikke synes, at arbejde og fritid hænger sammen på en tilfredsstillende måde. Vi har i øjeblikket en mealstop-ordning, hvor der kan være indlagt et mealstop på 1 1/2 time mellem 2 flyvninger. Hvis man fratrækker den tid, det tager at komme fra en flyvning og ind på basen, få købt sin mad, og så være til briefing på den næste flyvning, så skal vi være meget heldige, hvis vi har 1/2 time ved bordet, det bør kunne gøres bedre. Samtidig er der også positive ting. Vi har fået vores FS-dage, måske vi kan forhandle os til flere? Måske kan vi få et system op at køre, hvor vi kan se kvoterne for F7S og andre kompensationsdage, og hvor mange, der er lagt ud de enkelte dage. Og sidst men ikke mindst er der opnået en langt større forståelse fra både SAS og CAU s situation og tonen parterne imellem, er blevet væsentligt forbedret det sidste års tid. Jeg håber, at medlemmerne vil tage dette indlæg og mine ideer som positive og opfordrer til at afgive en stemme på mig og sikre sig en garanti for et bestyrelsesmedlem, der arbejder for medlemmernes sag og samtidig er lydhør. Venlig hilsen Robert Hoffmeier A/H

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

HMS Konference, 5. 6. maj 2009, Sandnes. Sammenhæng mellem brystcancer og natarbejde

HMS Konference, 5. 6. maj 2009, Sandnes. Sammenhæng mellem brystcancer og natarbejde HMS Konference, 5. 6. maj 2009, Sandnes Sammenhæng mellem brystcancer og natarbejde Cabin Attendants Union (CAU) Fagforening for Cabin Crew ansat i SAS Danmark, med ca. 1.500 medlemmer, heraf ca. 75 %

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001

Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 VALG 7/2008 medlemsblad for Cabin Attendants Union Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 Meninger der udtrykkes

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer www.ht-bendix.dk www.ht-bendix.dk Holdninger og principper samt vores fælles kommunikationsmål er med til at afspejle den kultur

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 5 / 2 0 1 1 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Involvering og engagement Af Mikkel R. Hansen Jul og nytår nærmer

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere