Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd."

Transkript

1 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd

2 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Mission Vedtægter Vision Uddybende beskrivelse Værdier Strategi Information Informations- og oplysningsvirksomhed nye områder Kommunikationsveje til medlemmerne Medlemsudvikling Medlemspleje Tillidsmænd Ledere Ledelse - som anerkendt fag Ledelse - strategi / politik Ledelse - vilkår og rammer Ledere / chefer Strategisk linie i forhold til andre lederorganisationer Internationalisering Uddannelse Uddannelse af medlemmer Uddannelse af tillidsmænd Temaer / uddannelse for ledere Foreningens uddannelsesaktiviteter Brunchmøder for medlemmerne Arbejdsmiljø Løn og ansættelsesvilkår Skabe de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne Sikre sunde fysiske og psykiske arbejdsforhold for medlemmerne Afgang fra jobbet i form af fratræden og evt. pensionering Interne forhold Sekretariatets funktion Internt samarbejde og servicering af hovedbestyrelsen...11 Det vi vil og det vi gør

3 5.8 Samarbejde Samarbejde med arbejdsgiversiden Fagpolitisk samarbejde Afslutning Det vi vil og det vi gør

4 1 Indledning Dette dokument beskriver TAT s mission, vision, værdier og strategier, og som den siddende hovedbestyrelse har defineret for den periode den er valgt til at varetage foreningens interesser. Figuren på forsiden viser sammenhængen mellem de forskellige begreber. Den venstre side viser den hårde side, som består af formålet med TAT s eksistens - også kaldet missionen, de strategier som tilrettelægges, samt de handlingsplaner som strategierne nedbrydes i taktikken. Taktikken er dog ikke beskrevet i dette dokument. Den højre side viser den bløde side, som er kendetegnet ved at den beskriver, hvilken retning vi ønsker TAT skal udvikle sig, samt hvilket værdisæt som er de grundlæggende spilleregler. Værdierne er bl.a. styrende for foreningens handlinger - også kaldet adfærd og som ikke indgår i dokumentet. Dokumentet sætter så at sige scenen for bestyrelsens arbejde, hvor det umiddelbare pejlemærke er For at der kan være kontinuitet rækker visioner og strategier naturligvis længere end til 2010, således at tingene ikke går i stå i forbindelse med valgperioderne. Samtidig bygger dette dokument på det visionspapir der blev formuleret for perioden En del af elementerne i dokumentet kan og bør naturligvis ikke bare ændres efter bestyrelsens forgodtbefindende. Missionen er fastlagt i vedtægterne og kan derfor ikke bare ændres ligeledes er visioner, værdier ikke noget der ændres ved et knips med fingerne, men over (længere) tid. Det vi vil og det vi gør Side 1

5 2 Mission 1 TAT s mission er varetagelse af alle sider af medlemmernes faglige interesser vedrørende ansættelses og pensionsforhold, eller faglige interesser der harmonerer hermed. 2.1 Vedtægter TAT s mission kan - som nævnt tidligere læses ud af vedtægternes formålsparagraf: 3. Foreningens formål er at varetage alle sider af medlemmernes faglige interesser vedrørende ansættelses og pensionsforhold. Stk. 2. Foreningen skal endvidere varetage alle sider af medlemmernes faglige interesser i det omfang disse harmonerer med stk. 1. Foreningen skal som begreb opfattes som en gruppe mennesker, der ønsker at varetage nogle for dem grundlæggende fælles interesser af økonomisk, uddannelsesmæssig og kollegial karakter i fællesskab. Som begreb er TAT ikke nogen fagforening alene af den grund, at medlemmerne ikke udøver samme fag (erhverv). Vi vil opfattes som en fagforening, men vi har ikke nogen fælles faglig identitet at bygge denne opfattelse på. Som begreb er vi også en forhandlingsberettiget organisation. Efter de principper, der er nedfældet i hovedaftalen mellem Finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer, udøver vi efter delegation af CO II aftale- og forhandlingsret for en lang række stillinger på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår, der er grænsedraget til CO II. Heraf følger, at den aftale- og forhandlingsret, som TAT forvalter, reelt udøves på vegne af CO II, og at CO II på et hvilket som helst tidspunkt kan tilbagekalde den meddelte ret, og principielt delegere den til en anden organisation. CO II s vedtægter sætter således visse begrænsninger for TAT s virke inden for det statslige forhandlingsområde, men der er muligheder for, at vi kan søge samarbejdspartnere uden for CO II-kredsen. I denne sammenhæng kan fx peges på andre organisationer, der er medlemmer af en af de øvrige centralorganisationer i SKAF [Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab], og områder inden for den offentlige sektor. 1 Missionen kan defineres som hvorfor TAT eksisterer Det vi vil og det vi gør Side 2

6 3 Vision 2 Med udgangspunkt i den historiske og konkrete virkelighed er den overordnede vision for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd: TAT skal til stadighed være en troværdig, rummelig, kompetent og fornyende organisation, hvor det enkelte medlem er i centrum. Denne vision er naturligvis ikke statisk, men udgør en basis for foreningens virksomhed og bygger i meget høj grad på, hvordan foreningen har fungeret i mere end 90 år og i hvert fald på den praksis og konsensus, der har været til behandling og afgørelse i konkrete sager m.v. 3.1 Uddybende beskrivelse Nedenfor følger en uddybende beskrivelse af foreningens vision: Det er foreningens vision, at det er muligt at varetage alle medlemmernes forskelligartede interesser inden for foreningens rammer, og ikke mindst at det er synligt for foreningens medlemmer, at vi arbejder for deres interesser uanset stilling, arbejdsplads eller organisatorisk placering. Forudsætningen for ovenstående er, at der foregår en god dialog på arbejdspladsen, hvor nøgleordet er medarbejderudvikling og medarbejdertilfredshed og at der selvfølgelig er en fornuftig aflønning svarende til indsats, ansvar mv. Skal dette lykkes, må der være et godt samarbejde og en - som nævnt - god dialog på arbejdspladsen, hvilket foreningen ser som sin opgave at medvirke til. 2 Visionen kan defineres som det vi vil med TAT. Det vi vil og det vi gør Side 3

7 4 Værdier TAT's fundament hviler bl.a. på nogle grundlæggende værdier, som er de karakteristika, som vi er enige om skal kendetegne foreningen, og samtidig er udgangspunktet for de normer og standarder som vi arbejder efter. Værdierne er: Troværdighed TAT ønsker at være troværdig både i forhold til medlemmerne og over for vore modparter. Fordi: Hvis TAT ikke er troværdig, er der ingen tillid til de handlinger der gennemføres Troværdighed giver muligheder ikke bindinger Rummelighed TAT skal være rummelig ved at have personer af alle stillingskategorier inden for vort aftale- og forhandlingsområde som medlemmer og ved at give alle medlemmer uden undtagelse en fair og fornuftig behandling inden for rimelighedens grænser set i forhold til øvrige medlemmer på samme arbejdsplads. Fordi: TAT er en forening for alle medlemmer ikke enkelte personer eller grupper af personer. Mennesket er i centrum ikke foreningen Fornyende TAT skal være fornyende både i relation til de grupper af ansatte i offentlige, selvejende og private institutioner m.v., der har mulighed for medlemskab, og have mulighed for at optage og organisere medlemmer, der ikke kun er bundet til tjenestemands- og tjenestemandslignende ansættelsesformer. Fordi: Hvis TAT ikke følger med tiden kan medlemmernes interesser ikke varetages Fornyelse skaber muligheder Det vi vil og det vi gør Side 4

8 5 Strategi Med udgangspunkt i foreningens formålsbestemmelse, værdigrundlag og den fastlagte vision er der opstillet en række strategiområder, stort set svarende til de enkelte politisk ansvarlige i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen fastlægger i et særligt arbejdspapir sin strategi på følgende områder: 5.1 Information Informations- og oplysningsvirksomhed nye områder Det er foreningens målsætning at sikre den størst mulige organisering inden for foreningens aftale- og forhandlingsområde. Det er hovedbestyrelsens opgave at undersøge, om der skulle være områder, hvor foreningen ville være en naturlig ramme for organisering af medlemmer, eller at optage andre organisationer/personer som medlemmer inden for de rammer, som foreningens vedtægter giver mulighed for. Såfremt et muligt samarbejde eller inddragelse af organisationer / foreninger i [en egentlig fusion med] TAT ikke kan finde sted inden for de nuværende vedtægters rammer, er hovedbestyrelsen åben overfor en eventuel tilpasning af vedtægterne, såfremt TAT kan have fordel heraf Kommunikationsveje til medlemmerne Der er i marts 2007 implementeret en ny forbedret udgave af hjemmesiden, da der hele tiden skal sikres en fortsat udbygning af kommunikationen til medlemmerne. Medlemmerne modtager via hjemmesidens nyhedsagent relevante oplysninger hurtigt og effektivt fra foreningens sekretariat. Hovedbestyrelsen erkender, at medlemsbladet TAT en er et værdifuldt redskab til at gøre foreningen direkte synlig over for medlemmerne. Ofte er medlemmernes direkte kontakt med foreningen begrænset alene til kontingentbetalingen eller kontakt med tillidsrepræsentanterne. TAT en, der udsendes fire gange årligt er med til at minde medlemmerne om, at de er en del af TAT. 5.2 Medlemspleje Medlemspleje Det er foreningens vigtigste målsætning, at det enkelte medlem er i centrum, og at alle medlemmer uanset indplacering og arbejdsområde til enhver tid får en professionel behandling i foreningens regi. Det vi vil og det vi gør Side 5

9 Foreningen yder bl.a. bistand i form af rådgivning omkring konkrete spørgsmål, der rejses af medlemmerne. Foreningen yder bistand som bisidder i forbindelse med sager om tjenesteforseelser (tjenstlige forhør) eller stiller bisidder til rådighed. I forbindelse med sager om uansøgt afsked uanset årsag yder foreningen bistand til det pågældende medlem, både omkring høringssvar og i forbindelse med forhandling af fratrædelsesvilkår m.v. Foreningen gør i øvrigt et stort arbejde med at fastholde de medlemmer, der måtte ønske det, på arbejdsmarkedet, bl.a. i relation til udnyttelse af det social kapitel, hvorefter medlemmerne kan sikres fortsat beskæftigelse gennem særlige tilskudsordninger. Hvis det skønnes nødvendigt, stilles der socialrådgiver til rådighed Tillidsmændene Det er vigtigt, at tillidsmændene er velinformerede - dels i forhold til deres rolle som bindeled mellem hovedbestyrelse/sekretariat og det enkelte medlem, dels for at fremstå som foreningens professionelle og troværdige repræsentanter på arbejdspladserne. 5.3 Ledere I erkendelse af, at en stor del af TAT s medlemmer (mellem 25 og 30%) er ansat i stillinger med ledelsesansvar eller egentlige lederstillinger har hovedbestyrelsen besluttet af ledernes vilkår skal have særlig opmærksomhed. TAT ønsker som nævnt at være en rummelig organisation, og dermed også varetage interesser for ledere (herunder chefer). TAT har derfor ledere som selvstændigt strategiområde, således at det synliggøres, at TAT er opmærksom på de særlige udfordringer som eksisterer for ledere. TAT skal samtidig til stadighed kunne fastholde og tiltrække nye ledere. TAT arbejder indenfor dette strategiområde målrettet med ledernes løn, ansættelses- og arbejdsvilkår, kompetencer og udfordringer her og nu og i et fremtidsperspektiv. TAT søger bl.a. igennem netværksdannelse, at drage gavn af andres erfaringer og ideer, samtidig med at der fokuseres på de individuelle behov der findes for hhv. ledere og chefer Ledelse som anerkendt fag I erkendelse af, at ledelse ofte ikke anerkendes som et traditionelt fag, er det meget centralt, at TAT retter øget opmærksomhed mod netop den kreds af medlemmer, som enten er ledere eller chefer. Denne / disse grupper udgør en stadig større andel af TAT s samlede medlemskreds. Det skal derfor understreges, at TAT som faglig forhandlingsberettiget organisation utvetydigt anerkender ledelse som fag aldeles på linie med de fag, foreningen i øvrigt repræsenterer. Det vi vil og det vi gør Side 6

10 5.3.2 Ledelses strategi / politik TAT, som forhandlingsberettiget organisation tilknyttet CO II, er en del af et ganske komplekst fagpolitisk system. Et system, foreningen uden hverken partipolitiske synspunkter eller holdninger, præger og påvirker gennem professionelt fagligt arbejde. Det er i den forbindelse centralt at TAT, gennem et formaliseret samarbejde med andre organisationer, der på tilsvarende vis repræsenterer ledere, fremmer de faglige interesser for netop lederne, gennem fortsat professionelt arbejde. Der bliver i fagpolitiske kredse ofte lyttet til TAT s synspunkter og erfaringer. Strategien må derfor klart være at styrke samarbejdet med CO II omkring lederforhold invitere til åben og oprigtig debat om nødvendigheden af, at CO II anerkender TAT s og andre organisationers ledere som en specifik faggruppe der risikerer at blive overset såfremt samarbejdet ikke styrkes at signalere strategien overfor TAT s ledere Ledelse vilkår og rammer I forbindelse med aftaleforhandlinger skal ledernes vilkår klart fremgå af dagsordenen. Ikke alene lønmæssige vilkår, men i den grad også arbejdsmæssige forudsætninger. Ny Løn har på mange måder gjort det nemmere at sikre de lønmæssige vilkår. Også for ledere. Det kan dog betyde, at andre væsentlige vilkår, som ikke umiddelbart er rettet mod lønforhold, der nu kan løses lokalt, enten overses - eller helt tilsidesættes. Der skal arbejdes med vilkår (ikke nødvendigvis som aftaleforhandling) som ret og pligt til målrettet lederuddannelse, herunder forandringsledelse, politisk forståelse / indsigt, europæisk dimension, netværk klar kompetencebeskrivelse (lederens contra chefens ansvar) arbejdstid aftaler for honorering af merarbejde Ledere / chefer Der skal ske en sondring imellem de respektive grupper, herunder chefer ledere specialister driftsledere Hver især har vidt forskellige indgange til og opfattelse af begrebet ledelse. TAT s umiddelbare forudsætning for at vurdere hvorvidt medlemmet er leder / chef er lønramme Det vi vil og det vi gør Side 7

11 og særlige tillæg. Imidlertid giver det ikke et reelt billede. Det er derfor, som forudsætning for at kunne sondre mellem grupperne en betingelse, at TAT er i besiddelse af retvisende oplysninger. TAT deltager via FTF i en række interessentundersøgelserne, fx LederPejling indenfor forskellige emner. En anden og ganske interessant gruppe af medlemmerne er på vej lederne. Det kunne være medlemmer, der i dag typisk besidder stillinger som drifts- eller funktionsansvarlige og for hvem, der foreligger lokale handlings- og kompetenceplaner, der sigter mod et egentligt lederjob. Man kunne gætte på, at disse medlemmer har en forholdsvis lav gennemsnitsalder og beskeden anciennitet. Gruppen er vigtig at fastholde i regi af TAT, hvorfor signalerne til disse medlemmer børe være klare. Der er ingen tvivl om, at der er en ikke ubetydelig konkurrence organisationerne imellem med henblik på at organisere denne gruppe. TAT ønsker at tilbyde netværk og erfa-grupper temaer om elementær ledelse samtaleteknik m.m Strategisk linie i forhold til andre lederorganisationer (LH m.fl.) Konkurrencen er til at få øje på. Det skal der arbejdes ganske meget med Internationalisering Dimensionerne bliver bredere og bredere. Det er derfor vigtigt, at signalere interesse for den europæiske leder. Det handler om kulturelt indblik. Netværk og politisk indsigt. Sprog og teknologi. Får man først rigtig dyrket de forskellige landes syn på ledelse er hverdagen i Danmark contra Spanien reelt den samme. Krav og udfordringer er omtrent identiske. Alene kulturen er meget forskellig. Det kunne være interessant at arbejde med disse dimensioner rettet mod kredsen af TAT s ledere. 5.4 Uddannelse Uddannelse af medlemmer Den eneste reelle mulighed for at sikre tryghed i ansættelsen er, at det enkelte medlem selv medvirker til at udvikle jobbet og sig selv og være åben over for de nye muligheder, som ansættelsen kan føre med sig. Det vi vil og det vi gør Side 8

12 Derfor er det foreningens politik aktivt at arbejde for, at det enkelte medlem sikres fortsat (efter)uddannelse og udvikling på arbejdspladsen Temaer / uddannelse for ledere TAT vil kunne tilbyde temadage. TAT vil samtidig kunne foreslå individuel handlings- og kompetenceplanlægning. Som den fagforening, der anerkender ledelse som et fag, vil vi være i stand til, at råde og vejlede i forhold til den kompetenceplanlægning, der tilrettelægges rundt omkring på arbejdspladserne Uddannelse af tillidsmænd Der er foreningens målsætning, at tillidsmændene skal have den fornødne uddannelse, så de kan bidrage til løse problemerne på arbejdspladsen på en professionel og kompetent måde. Tillidsmændene tilbydes at deltage på FTF s grundkurser for tillidsmænd Foreningens uddannelsesaktiviteter Inden for den offentlige statslige som kommunale sektor er der en bred vifte af uddannelsesaktiviteter på såvel grundlæggende som videregående niveauer. Det er TAT s strategi at følge med i dette udbud af (efter)uddannelsesaktiviteter, og at bruge den viden som inspiration for at kunne udbyde egne temadage for såvel tillidsrepræsentanter som medlemmer med ledelsesopgaver. Sådanne temadage udbydes i takt med, at der opstår behov. Set i lyset af hovedbestyrelsens tiltag på lederområdet, kan der ske justeringer med hensyn til indholdet og målgrupperne for de enkelte temadage, der udbydes. Der skal fortsat udbydes temadage beregnet på tillidsrepræsentanterne, således at de er bedst muligt klædt på til at løse de opgaver, der opstår hen over årene på samme måde som fx temadagene om Ny Løn og temadagene om Forhandling Brunchmøder for medlemmerne For at opnå større kontakt med medlemmerne, afholder foreningen brunchmøder to gange om året, hvor alle medlemmerne har mulighed for at deltage. 5.5 Arbejdsmiljø TAT har en målsætning om nøje at følge udviklingen på arbejdsmiljøområdet, ikke mindst på baggrund af den teknologiske udvikling, der finder sted i disse år. Foreningen er særlig opmærksom på såvel fysiske som psykiske gener af opskruet tempo og konstante foran- Det vi vil og det vi gør Side 9

13 dringer på arbejdspladsen samt dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Ved egentlige arbejdsskader kan foreningen bistå med juridisk bistand til at rejse arbejdsskadesagen. Hovedbestyrelsens politisk ansvarlige vil i videst muligt omfang søge at holde sig orienteret om, hvad der sker på området, bl.a. ved at deltage i CO II s arbejdsmiljøudvalg (AMi- CO) og i FTF s Arbejdsmiljø-netværk. Den politisk ansvarlige gennemgår diverse fagtidsskrifter, artikler i øvrigt og materiale fra Arbejdsmiljøinstituttet o.a. Under denne gennemgang vurderes, hvilke emner der skønnes at være af størst interesse for medlemmerne, og der informeres herom enten via foreningens hjemmeside eller medlemsblad. Det er vigtigt, at væsentlige arbejdsmiljøproblemer jævnligt tages op i TAT en. Vi vil fremover i højere grad bruge TAT s hjemmeside til hurtig information om væsentlige, aktuelle problemstillinger og eventuelle løsningsmodeller på området. Det påhviler den politisk ansvarlige at holde sig bedst muligt orienteret, at vurdere emnernes vigtighed og afgøre, på hvilken måde man hurtigst og med hensigtsmæssigt videreformidler budskabet. I relation til den generelle overvågning af arbejdsmiljøområdet vil såvel den politisk ansvarlige som sekretariatet forsøge at besvare spørgsmål på arbejdsmiljøområdet, ligesom man af egen drift kan tage aktuelle emner op til behandling, eller på baggrund af henvendelser fra medlemmerne, der ønsker svar eller råd om arbejdsmiljøproblemer. 5.6 Løn og ansættelsesvilkår Skabe de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne Det er foreningens politik at sikre en fornuftigt sammenhæng mellem aflønning og andre ansættelses- og pensionsmæssige forhold, som har betydning for den enkelte Sikre sunde fysiske og psykiske arbejdsforhold for medlemmerne Et godt liv er ikke primært et spørgsmål om løn, selv om der selvfølgelig skal være en fornuftig aflønning. Ligeså vigtig er de arbejdsvilkår, som tilbydes medarbejderen. Derfor er det foreningens politik aktivt at medvirke til at forbedre såvel medlemmernes fysiske som psykiske arbejdsforhold, da de er en betingelse for trivsel på arbejdspladsen såvel som i familie/privatlivet Afgang fra jobbet i form af fratræden og evt. pensionering TAT skal arbejde for at de ansattes pensionsordninger ikke udhules, og at eksisterende pensionsordninger bevarer deres værdi i forhold til lønnen. Det er foreningens målsætning, at afgang fra jobbet - hvad enten det sker som følge af afsked af forskellige årsager eller pensionering - sker så korrekt og lempeligt som muligt. Det vi vil og det vi gør Side 10

14 Det er foreningens politik at yde medlemmerne bistand ved tilfældige og urimelige afskedigelser. Det er foreningens målsætning at fastholde kontakten til medlemmerne også efter fratræden/pensionering. 5.7 Interne forhold Sekretariatets funktion Foreningens sekretariat fungerer som det daglige bindeled mellem foreningens interessenter (medlemmer, tillidsmænd, hovedbestyrelse, lokalafdelinger, hoved- og centralorganisation, andre organisationer samt arbejdsgiverparter som ministerier, styrelser m.fl.). Sekretariatet fungerer inden for de rammer, der er fastsat i vedtægternes og de delegationsbeføjelser, forskrifter og øvrige bemyndigelser, der fastlægges af hovedbestyrelsen. Det er foreningens målsætning at sikre en rettidig og relevant servicering af såvel foreningens medlemmer og tillidsmænd som hovedbestyrelse. Herved sikres, at serviceringen bliver ensartet uanset forskellen i betingelser, geografi o.s.v Internt samarbejde og servicering af hovedbestyrelsen Strategien for det interne samarbejde er åbenhed og ligeværdighed. Det skal være muligt og naturligt for det enkelte bestyrelsesmedlem at blive orienteret om alle forhold i foreningen, enten dette må have relevans for den enkelte eller dennes bagland eller for foreningen som sådan. Foreningens mål skal være synlige og målbare og arbejdet skal målrettes herimod. 5.8 Samarbejde Samarbejde med arbejdsgiversiden Det er foreningens politik til stadighed at være i konstruktiv og positiv dialog med arbejdsgiverne, således at der kan skabes de bedst mulige rammer for foreningens medlemmer. Samtidig er det foreningens målsætning, at udgangspunktet for samarbejdet skal være respekt for hinandens meninger og forståelse for modpartens synspunkter og forudsætninger. Det vi vil og det vi gør Side 11

15 5.8.2 Fagpolitisk samarbejde Det vi vil og det vi gør Det er foreningens målsætning at være med til at sætte dagsordenen i de fagpolitiske organer som TAT er med i. Udgangspunktet for foreningens engagement er rummelighed og fornyelse. Dette gælder selvfølgelig for TAT, men der skal også arbejdes frem mod, at dette indgår i øvrige samarbejdsrelationer. Samtidig er det også foreningens målsætning ikke at bruge kræfter på indholdsløse eller ubetydelige områder, som ikke eller kun i begrænset omfang har relevans for foreningen. Det er foreningens politik at indgå i tværgående fagpolitisk samarbejde med henblik på at fremme medlemmernes interesser. Dette samarbejde kan have sit udgangspunkt i hele foreningens medlemskreds eller for afgrænsede områder. Det vi vil og det vi gør Side 12

16 6 Afslutning Foreningen vurderer årligt sine engagementer med henblik på at få overblik over indhold og betydning af de organer, udvalg, råd mv., som TAT deltager i. Der ses dels på, om der er nye områder, som foreningen skal forsøge at skabe sig indflydelse på, dels vurderes, om der er områder, som ikke har betydning eller har for lidt betydning for TAT i forhold til ressourceanvendelsen. I så fald tages stilling til enten at neddæmpe eller eventuelt helt at droppe engagementet. Foreningen tager jævnligt og mindst hvert 3 år. en debat og en beslutning om hvilke samarbejdsrelationer, som det kan være interessant at indgå i, og som foreningen kan få udbytte af. Udbyttet kan dels udmønte sig i en større styrke ved eventuelle forhandlinger, men der kan også være tale om udveksling af knowhow. Det vi vil og det vi gør Side 13

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2013 til 2014. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2013 til 2014. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2013 til 2014 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse Indledning 3 Mission 4 Vision 5 Værdier 6

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT)

Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) JOB- OG KRAVPROFIL Bjarke Lindemann Jepsen & John Reynolds Hellerup, 2. maj 2017 Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS Værdigrundlag og målsætninger for CS Mission at varetage det enkelte medlems/medlemmernes fagretslige interesser i ind- og udland, herunder: at sikre og udvikle det

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Brancheorganisation under Kooperationen Formåls paragraf for brancheforeningen Brancheforeningen fungerer som forum for virksomhederne, hvor de kan udveksle erfaring

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere