Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd."

Transkript

1 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd

2 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Mission Vedtægter Vision Uddybende beskrivelse Værdier Strategi Information Informations- og oplysningsvirksomhed nye områder Kommunikationsveje til medlemmerne Medlemsudvikling Medlemspleje Tillidsmænd Ledere Ledelse - som anerkendt fag Ledelse - strategi / politik Ledelse - vilkår og rammer Ledere / chefer Strategisk linie i forhold til andre lederorganisationer Internationalisering Uddannelse Uddannelse af medlemmer Uddannelse af tillidsmænd Temaer / uddannelse for ledere Foreningens uddannelsesaktiviteter Brunchmøder for medlemmerne Arbejdsmiljø Løn og ansættelsesvilkår Skabe de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne Sikre sunde fysiske og psykiske arbejdsforhold for medlemmerne Afgang fra jobbet i form af fratræden og evt. pensionering Interne forhold Sekretariatets funktion Internt samarbejde og servicering af hovedbestyrelsen...11 Det vi vil og det vi gør

3 5.8 Samarbejde Samarbejde med arbejdsgiversiden Fagpolitisk samarbejde Afslutning Det vi vil og det vi gør

4 1 Indledning Dette dokument beskriver TAT s mission, vision, værdier og strategier, og som den siddende hovedbestyrelse har defineret for den periode den er valgt til at varetage foreningens interesser. Figuren på forsiden viser sammenhængen mellem de forskellige begreber. Den venstre side viser den hårde side, som består af formålet med TAT s eksistens - også kaldet missionen, de strategier som tilrettelægges, samt de handlingsplaner som strategierne nedbrydes i taktikken. Taktikken er dog ikke beskrevet i dette dokument. Den højre side viser den bløde side, som er kendetegnet ved at den beskriver, hvilken retning vi ønsker TAT skal udvikle sig, samt hvilket værdisæt som er de grundlæggende spilleregler. Værdierne er bl.a. styrende for foreningens handlinger - også kaldet adfærd og som ikke indgår i dokumentet. Dokumentet sætter så at sige scenen for bestyrelsens arbejde, hvor det umiddelbare pejlemærke er For at der kan være kontinuitet rækker visioner og strategier naturligvis længere end til 2010, således at tingene ikke går i stå i forbindelse med valgperioderne. Samtidig bygger dette dokument på det visionspapir der blev formuleret for perioden En del af elementerne i dokumentet kan og bør naturligvis ikke bare ændres efter bestyrelsens forgodtbefindende. Missionen er fastlagt i vedtægterne og kan derfor ikke bare ændres ligeledes er visioner, værdier ikke noget der ændres ved et knips med fingerne, men over (længere) tid. Det vi vil og det vi gør Side 1

5 2 Mission 1 TAT s mission er varetagelse af alle sider af medlemmernes faglige interesser vedrørende ansættelses og pensionsforhold, eller faglige interesser der harmonerer hermed. 2.1 Vedtægter TAT s mission kan - som nævnt tidligere læses ud af vedtægternes formålsparagraf: 3. Foreningens formål er at varetage alle sider af medlemmernes faglige interesser vedrørende ansættelses og pensionsforhold. Stk. 2. Foreningen skal endvidere varetage alle sider af medlemmernes faglige interesser i det omfang disse harmonerer med stk. 1. Foreningen skal som begreb opfattes som en gruppe mennesker, der ønsker at varetage nogle for dem grundlæggende fælles interesser af økonomisk, uddannelsesmæssig og kollegial karakter i fællesskab. Som begreb er TAT ikke nogen fagforening alene af den grund, at medlemmerne ikke udøver samme fag (erhverv). Vi vil opfattes som en fagforening, men vi har ikke nogen fælles faglig identitet at bygge denne opfattelse på. Som begreb er vi også en forhandlingsberettiget organisation. Efter de principper, der er nedfældet i hovedaftalen mellem Finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer, udøver vi efter delegation af CO II aftale- og forhandlingsret for en lang række stillinger på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår, der er grænsedraget til CO II. Heraf følger, at den aftale- og forhandlingsret, som TAT forvalter, reelt udøves på vegne af CO II, og at CO II på et hvilket som helst tidspunkt kan tilbagekalde den meddelte ret, og principielt delegere den til en anden organisation. CO II s vedtægter sætter således visse begrænsninger for TAT s virke inden for det statslige forhandlingsområde, men der er muligheder for, at vi kan søge samarbejdspartnere uden for CO II-kredsen. I denne sammenhæng kan fx peges på andre organisationer, der er medlemmer af en af de øvrige centralorganisationer i SKAF [Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab], og områder inden for den offentlige sektor. 1 Missionen kan defineres som hvorfor TAT eksisterer Det vi vil og det vi gør Side 2

6 3 Vision 2 Med udgangspunkt i den historiske og konkrete virkelighed er den overordnede vision for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd: TAT skal til stadighed være en troværdig, rummelig, kompetent og fornyende organisation, hvor det enkelte medlem er i centrum. Denne vision er naturligvis ikke statisk, men udgør en basis for foreningens virksomhed og bygger i meget høj grad på, hvordan foreningen har fungeret i mere end 90 år og i hvert fald på den praksis og konsensus, der har været til behandling og afgørelse i konkrete sager m.v. 3.1 Uddybende beskrivelse Nedenfor følger en uddybende beskrivelse af foreningens vision: Det er foreningens vision, at det er muligt at varetage alle medlemmernes forskelligartede interesser inden for foreningens rammer, og ikke mindst at det er synligt for foreningens medlemmer, at vi arbejder for deres interesser uanset stilling, arbejdsplads eller organisatorisk placering. Forudsætningen for ovenstående er, at der foregår en god dialog på arbejdspladsen, hvor nøgleordet er medarbejderudvikling og medarbejdertilfredshed og at der selvfølgelig er en fornuftig aflønning svarende til indsats, ansvar mv. Skal dette lykkes, må der være et godt samarbejde og en - som nævnt - god dialog på arbejdspladsen, hvilket foreningen ser som sin opgave at medvirke til. 2 Visionen kan defineres som det vi vil med TAT. Det vi vil og det vi gør Side 3

7 4 Værdier TAT's fundament hviler bl.a. på nogle grundlæggende værdier, som er de karakteristika, som vi er enige om skal kendetegne foreningen, og samtidig er udgangspunktet for de normer og standarder som vi arbejder efter. Værdierne er: Troværdighed TAT ønsker at være troværdig både i forhold til medlemmerne og over for vore modparter. Fordi: Hvis TAT ikke er troværdig, er der ingen tillid til de handlinger der gennemføres Troværdighed giver muligheder ikke bindinger Rummelighed TAT skal være rummelig ved at have personer af alle stillingskategorier inden for vort aftale- og forhandlingsområde som medlemmer og ved at give alle medlemmer uden undtagelse en fair og fornuftig behandling inden for rimelighedens grænser set i forhold til øvrige medlemmer på samme arbejdsplads. Fordi: TAT er en forening for alle medlemmer ikke enkelte personer eller grupper af personer. Mennesket er i centrum ikke foreningen Fornyende TAT skal være fornyende både i relation til de grupper af ansatte i offentlige, selvejende og private institutioner m.v., der har mulighed for medlemskab, og have mulighed for at optage og organisere medlemmer, der ikke kun er bundet til tjenestemands- og tjenestemandslignende ansættelsesformer. Fordi: Hvis TAT ikke følger med tiden kan medlemmernes interesser ikke varetages Fornyelse skaber muligheder Det vi vil og det vi gør Side 4

8 5 Strategi Med udgangspunkt i foreningens formålsbestemmelse, værdigrundlag og den fastlagte vision er der opstillet en række strategiområder, stort set svarende til de enkelte politisk ansvarlige i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen fastlægger i et særligt arbejdspapir sin strategi på følgende områder: 5.1 Information Informations- og oplysningsvirksomhed nye områder Det er foreningens målsætning at sikre den størst mulige organisering inden for foreningens aftale- og forhandlingsområde. Det er hovedbestyrelsens opgave at undersøge, om der skulle være områder, hvor foreningen ville være en naturlig ramme for organisering af medlemmer, eller at optage andre organisationer/personer som medlemmer inden for de rammer, som foreningens vedtægter giver mulighed for. Såfremt et muligt samarbejde eller inddragelse af organisationer / foreninger i [en egentlig fusion med] TAT ikke kan finde sted inden for de nuværende vedtægters rammer, er hovedbestyrelsen åben overfor en eventuel tilpasning af vedtægterne, såfremt TAT kan have fordel heraf Kommunikationsveje til medlemmerne Der er i marts 2007 implementeret en ny forbedret udgave af hjemmesiden, da der hele tiden skal sikres en fortsat udbygning af kommunikationen til medlemmerne. Medlemmerne modtager via hjemmesidens nyhedsagent relevante oplysninger hurtigt og effektivt fra foreningens sekretariat. Hovedbestyrelsen erkender, at medlemsbladet TAT en er et værdifuldt redskab til at gøre foreningen direkte synlig over for medlemmerne. Ofte er medlemmernes direkte kontakt med foreningen begrænset alene til kontingentbetalingen eller kontakt med tillidsrepræsentanterne. TAT en, der udsendes fire gange årligt er med til at minde medlemmerne om, at de er en del af TAT. 5.2 Medlemspleje Medlemspleje Det er foreningens vigtigste målsætning, at det enkelte medlem er i centrum, og at alle medlemmer uanset indplacering og arbejdsområde til enhver tid får en professionel behandling i foreningens regi. Det vi vil og det vi gør Side 5

9 Foreningen yder bl.a. bistand i form af rådgivning omkring konkrete spørgsmål, der rejses af medlemmerne. Foreningen yder bistand som bisidder i forbindelse med sager om tjenesteforseelser (tjenstlige forhør) eller stiller bisidder til rådighed. I forbindelse med sager om uansøgt afsked uanset årsag yder foreningen bistand til det pågældende medlem, både omkring høringssvar og i forbindelse med forhandling af fratrædelsesvilkår m.v. Foreningen gør i øvrigt et stort arbejde med at fastholde de medlemmer, der måtte ønske det, på arbejdsmarkedet, bl.a. i relation til udnyttelse af det social kapitel, hvorefter medlemmerne kan sikres fortsat beskæftigelse gennem særlige tilskudsordninger. Hvis det skønnes nødvendigt, stilles der socialrådgiver til rådighed Tillidsmændene Det er vigtigt, at tillidsmændene er velinformerede - dels i forhold til deres rolle som bindeled mellem hovedbestyrelse/sekretariat og det enkelte medlem, dels for at fremstå som foreningens professionelle og troværdige repræsentanter på arbejdspladserne. 5.3 Ledere I erkendelse af, at en stor del af TAT s medlemmer (mellem 25 og 30%) er ansat i stillinger med ledelsesansvar eller egentlige lederstillinger har hovedbestyrelsen besluttet af ledernes vilkår skal have særlig opmærksomhed. TAT ønsker som nævnt at være en rummelig organisation, og dermed også varetage interesser for ledere (herunder chefer). TAT har derfor ledere som selvstændigt strategiområde, således at det synliggøres, at TAT er opmærksom på de særlige udfordringer som eksisterer for ledere. TAT skal samtidig til stadighed kunne fastholde og tiltrække nye ledere. TAT arbejder indenfor dette strategiområde målrettet med ledernes løn, ansættelses- og arbejdsvilkår, kompetencer og udfordringer her og nu og i et fremtidsperspektiv. TAT søger bl.a. igennem netværksdannelse, at drage gavn af andres erfaringer og ideer, samtidig med at der fokuseres på de individuelle behov der findes for hhv. ledere og chefer Ledelse som anerkendt fag I erkendelse af, at ledelse ofte ikke anerkendes som et traditionelt fag, er det meget centralt, at TAT retter øget opmærksomhed mod netop den kreds af medlemmer, som enten er ledere eller chefer. Denne / disse grupper udgør en stadig større andel af TAT s samlede medlemskreds. Det skal derfor understreges, at TAT som faglig forhandlingsberettiget organisation utvetydigt anerkender ledelse som fag aldeles på linie med de fag, foreningen i øvrigt repræsenterer. Det vi vil og det vi gør Side 6

10 5.3.2 Ledelses strategi / politik TAT, som forhandlingsberettiget organisation tilknyttet CO II, er en del af et ganske komplekst fagpolitisk system. Et system, foreningen uden hverken partipolitiske synspunkter eller holdninger, præger og påvirker gennem professionelt fagligt arbejde. Det er i den forbindelse centralt at TAT, gennem et formaliseret samarbejde med andre organisationer, der på tilsvarende vis repræsenterer ledere, fremmer de faglige interesser for netop lederne, gennem fortsat professionelt arbejde. Der bliver i fagpolitiske kredse ofte lyttet til TAT s synspunkter og erfaringer. Strategien må derfor klart være at styrke samarbejdet med CO II omkring lederforhold invitere til åben og oprigtig debat om nødvendigheden af, at CO II anerkender TAT s og andre organisationers ledere som en specifik faggruppe der risikerer at blive overset såfremt samarbejdet ikke styrkes at signalere strategien overfor TAT s ledere Ledelse vilkår og rammer I forbindelse med aftaleforhandlinger skal ledernes vilkår klart fremgå af dagsordenen. Ikke alene lønmæssige vilkår, men i den grad også arbejdsmæssige forudsætninger. Ny Løn har på mange måder gjort det nemmere at sikre de lønmæssige vilkår. Også for ledere. Det kan dog betyde, at andre væsentlige vilkår, som ikke umiddelbart er rettet mod lønforhold, der nu kan løses lokalt, enten overses - eller helt tilsidesættes. Der skal arbejdes med vilkår (ikke nødvendigvis som aftaleforhandling) som ret og pligt til målrettet lederuddannelse, herunder forandringsledelse, politisk forståelse / indsigt, europæisk dimension, netværk klar kompetencebeskrivelse (lederens contra chefens ansvar) arbejdstid aftaler for honorering af merarbejde Ledere / chefer Der skal ske en sondring imellem de respektive grupper, herunder chefer ledere specialister driftsledere Hver især har vidt forskellige indgange til og opfattelse af begrebet ledelse. TAT s umiddelbare forudsætning for at vurdere hvorvidt medlemmet er leder / chef er lønramme Det vi vil og det vi gør Side 7

11 og særlige tillæg. Imidlertid giver det ikke et reelt billede. Det er derfor, som forudsætning for at kunne sondre mellem grupperne en betingelse, at TAT er i besiddelse af retvisende oplysninger. TAT deltager via FTF i en række interessentundersøgelserne, fx LederPejling indenfor forskellige emner. En anden og ganske interessant gruppe af medlemmerne er på vej lederne. Det kunne være medlemmer, der i dag typisk besidder stillinger som drifts- eller funktionsansvarlige og for hvem, der foreligger lokale handlings- og kompetenceplaner, der sigter mod et egentligt lederjob. Man kunne gætte på, at disse medlemmer har en forholdsvis lav gennemsnitsalder og beskeden anciennitet. Gruppen er vigtig at fastholde i regi af TAT, hvorfor signalerne til disse medlemmer børe være klare. Der er ingen tvivl om, at der er en ikke ubetydelig konkurrence organisationerne imellem med henblik på at organisere denne gruppe. TAT ønsker at tilbyde netværk og erfa-grupper temaer om elementær ledelse samtaleteknik m.m Strategisk linie i forhold til andre lederorganisationer (LH m.fl.) Konkurrencen er til at få øje på. Det skal der arbejdes ganske meget med Internationalisering Dimensionerne bliver bredere og bredere. Det er derfor vigtigt, at signalere interesse for den europæiske leder. Det handler om kulturelt indblik. Netværk og politisk indsigt. Sprog og teknologi. Får man først rigtig dyrket de forskellige landes syn på ledelse er hverdagen i Danmark contra Spanien reelt den samme. Krav og udfordringer er omtrent identiske. Alene kulturen er meget forskellig. Det kunne være interessant at arbejde med disse dimensioner rettet mod kredsen af TAT s ledere. 5.4 Uddannelse Uddannelse af medlemmer Den eneste reelle mulighed for at sikre tryghed i ansættelsen er, at det enkelte medlem selv medvirker til at udvikle jobbet og sig selv og være åben over for de nye muligheder, som ansættelsen kan føre med sig. Det vi vil og det vi gør Side 8

12 Derfor er det foreningens politik aktivt at arbejde for, at det enkelte medlem sikres fortsat (efter)uddannelse og udvikling på arbejdspladsen Temaer / uddannelse for ledere TAT vil kunne tilbyde temadage. TAT vil samtidig kunne foreslå individuel handlings- og kompetenceplanlægning. Som den fagforening, der anerkender ledelse som et fag, vil vi være i stand til, at råde og vejlede i forhold til den kompetenceplanlægning, der tilrettelægges rundt omkring på arbejdspladserne Uddannelse af tillidsmænd Der er foreningens målsætning, at tillidsmændene skal have den fornødne uddannelse, så de kan bidrage til løse problemerne på arbejdspladsen på en professionel og kompetent måde. Tillidsmændene tilbydes at deltage på FTF s grundkurser for tillidsmænd Foreningens uddannelsesaktiviteter Inden for den offentlige statslige som kommunale sektor er der en bred vifte af uddannelsesaktiviteter på såvel grundlæggende som videregående niveauer. Det er TAT s strategi at følge med i dette udbud af (efter)uddannelsesaktiviteter, og at bruge den viden som inspiration for at kunne udbyde egne temadage for såvel tillidsrepræsentanter som medlemmer med ledelsesopgaver. Sådanne temadage udbydes i takt med, at der opstår behov. Set i lyset af hovedbestyrelsens tiltag på lederområdet, kan der ske justeringer med hensyn til indholdet og målgrupperne for de enkelte temadage, der udbydes. Der skal fortsat udbydes temadage beregnet på tillidsrepræsentanterne, således at de er bedst muligt klædt på til at løse de opgaver, der opstår hen over årene på samme måde som fx temadagene om Ny Løn og temadagene om Forhandling Brunchmøder for medlemmerne For at opnå større kontakt med medlemmerne, afholder foreningen brunchmøder to gange om året, hvor alle medlemmerne har mulighed for at deltage. 5.5 Arbejdsmiljø TAT har en målsætning om nøje at følge udviklingen på arbejdsmiljøområdet, ikke mindst på baggrund af den teknologiske udvikling, der finder sted i disse år. Foreningen er særlig opmærksom på såvel fysiske som psykiske gener af opskruet tempo og konstante foran- Det vi vil og det vi gør Side 9

13 dringer på arbejdspladsen samt dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Ved egentlige arbejdsskader kan foreningen bistå med juridisk bistand til at rejse arbejdsskadesagen. Hovedbestyrelsens politisk ansvarlige vil i videst muligt omfang søge at holde sig orienteret om, hvad der sker på området, bl.a. ved at deltage i CO II s arbejdsmiljøudvalg (AMi- CO) og i FTF s Arbejdsmiljø-netværk. Den politisk ansvarlige gennemgår diverse fagtidsskrifter, artikler i øvrigt og materiale fra Arbejdsmiljøinstituttet o.a. Under denne gennemgang vurderes, hvilke emner der skønnes at være af størst interesse for medlemmerne, og der informeres herom enten via foreningens hjemmeside eller medlemsblad. Det er vigtigt, at væsentlige arbejdsmiljøproblemer jævnligt tages op i TAT en. Vi vil fremover i højere grad bruge TAT s hjemmeside til hurtig information om væsentlige, aktuelle problemstillinger og eventuelle løsningsmodeller på området. Det påhviler den politisk ansvarlige at holde sig bedst muligt orienteret, at vurdere emnernes vigtighed og afgøre, på hvilken måde man hurtigst og med hensigtsmæssigt videreformidler budskabet. I relation til den generelle overvågning af arbejdsmiljøområdet vil såvel den politisk ansvarlige som sekretariatet forsøge at besvare spørgsmål på arbejdsmiljøområdet, ligesom man af egen drift kan tage aktuelle emner op til behandling, eller på baggrund af henvendelser fra medlemmerne, der ønsker svar eller råd om arbejdsmiljøproblemer. 5.6 Løn og ansættelsesvilkår Skabe de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne Det er foreningens politik at sikre en fornuftigt sammenhæng mellem aflønning og andre ansættelses- og pensionsmæssige forhold, som har betydning for den enkelte Sikre sunde fysiske og psykiske arbejdsforhold for medlemmerne Et godt liv er ikke primært et spørgsmål om løn, selv om der selvfølgelig skal være en fornuftig aflønning. Ligeså vigtig er de arbejdsvilkår, som tilbydes medarbejderen. Derfor er det foreningens politik aktivt at medvirke til at forbedre såvel medlemmernes fysiske som psykiske arbejdsforhold, da de er en betingelse for trivsel på arbejdspladsen såvel som i familie/privatlivet Afgang fra jobbet i form af fratræden og evt. pensionering TAT skal arbejde for at de ansattes pensionsordninger ikke udhules, og at eksisterende pensionsordninger bevarer deres værdi i forhold til lønnen. Det er foreningens målsætning, at afgang fra jobbet - hvad enten det sker som følge af afsked af forskellige årsager eller pensionering - sker så korrekt og lempeligt som muligt. Det vi vil og det vi gør Side 10

14 Det er foreningens politik at yde medlemmerne bistand ved tilfældige og urimelige afskedigelser. Det er foreningens målsætning at fastholde kontakten til medlemmerne også efter fratræden/pensionering. 5.7 Interne forhold Sekretariatets funktion Foreningens sekretariat fungerer som det daglige bindeled mellem foreningens interessenter (medlemmer, tillidsmænd, hovedbestyrelse, lokalafdelinger, hoved- og centralorganisation, andre organisationer samt arbejdsgiverparter som ministerier, styrelser m.fl.). Sekretariatet fungerer inden for de rammer, der er fastsat i vedtægternes og de delegationsbeføjelser, forskrifter og øvrige bemyndigelser, der fastlægges af hovedbestyrelsen. Det er foreningens målsætning at sikre en rettidig og relevant servicering af såvel foreningens medlemmer og tillidsmænd som hovedbestyrelse. Herved sikres, at serviceringen bliver ensartet uanset forskellen i betingelser, geografi o.s.v Internt samarbejde og servicering af hovedbestyrelsen Strategien for det interne samarbejde er åbenhed og ligeværdighed. Det skal være muligt og naturligt for det enkelte bestyrelsesmedlem at blive orienteret om alle forhold i foreningen, enten dette må have relevans for den enkelte eller dennes bagland eller for foreningen som sådan. Foreningens mål skal være synlige og målbare og arbejdet skal målrettes herimod. 5.8 Samarbejde Samarbejde med arbejdsgiversiden Det er foreningens politik til stadighed at være i konstruktiv og positiv dialog med arbejdsgiverne, således at der kan skabes de bedst mulige rammer for foreningens medlemmer. Samtidig er det foreningens målsætning, at udgangspunktet for samarbejdet skal være respekt for hinandens meninger og forståelse for modpartens synspunkter og forudsætninger. Det vi vil og det vi gør Side 11

15 5.8.2 Fagpolitisk samarbejde Det vi vil og det vi gør Det er foreningens målsætning at være med til at sætte dagsordenen i de fagpolitiske organer som TAT er med i. Udgangspunktet for foreningens engagement er rummelighed og fornyelse. Dette gælder selvfølgelig for TAT, men der skal også arbejdes frem mod, at dette indgår i øvrige samarbejdsrelationer. Samtidig er det også foreningens målsætning ikke at bruge kræfter på indholdsløse eller ubetydelige områder, som ikke eller kun i begrænset omfang har relevans for foreningen. Det er foreningens politik at indgå i tværgående fagpolitisk samarbejde med henblik på at fremme medlemmernes interesser. Dette samarbejde kan have sit udgangspunkt i hele foreningens medlemskreds eller for afgrænsede områder. Det vi vil og det vi gør Side 12

16 6 Afslutning Foreningen vurderer årligt sine engagementer med henblik på at få overblik over indhold og betydning af de organer, udvalg, råd mv., som TAT deltager i. Der ses dels på, om der er nye områder, som foreningen skal forsøge at skabe sig indflydelse på, dels vurderes, om der er områder, som ikke har betydning eller har for lidt betydning for TAT i forhold til ressourceanvendelsen. I så fald tages stilling til enten at neddæmpe eller eventuelt helt at droppe engagementet. Foreningen tager jævnligt og mindst hvert 3 år. en debat og en beslutning om hvilke samarbejdsrelationer, som det kan være interessant at indgå i, og som foreningen kan få udbytte af. Udbyttet kan dels udmønte sig i en større styrke ved eventuelle forhandlinger, men der kan også være tale om udveksling af knowhow. Det vi vil og det vi gør Side 13

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16-02-2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-1

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16-02-2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-1 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16-02-2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-1 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 15. januar 2008 er redigeret til brug for

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere