Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd."

Transkript

1 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd

2 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Mission Vedtægter Vision Uddybende beskrivelse Værdier Strategi Information Informations- og oplysningsvirksomhed nye områder Kommunikationsveje til medlemmerne Medlemsudvikling Medlemspleje Tillidsmænd Ledere Ledelse - som anerkendt fag Ledelse - strategi / politik Ledelse - vilkår og rammer Ledere / chefer Strategisk linie i forhold til andre lederorganisationer Internationalisering Uddannelse Uddannelse af medlemmer Uddannelse af tillidsmænd Temaer / uddannelse for ledere Foreningens uddannelsesaktiviteter Brunchmøder for medlemmerne Arbejdsmiljø Løn og ansættelsesvilkår Skabe de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne Sikre sunde fysiske og psykiske arbejdsforhold for medlemmerne Afgang fra jobbet i form af fratræden og evt. pensionering Interne forhold Sekretariatets funktion Internt samarbejde og servicering af hovedbestyrelsen...11 Det vi vil og det vi gør

3 5.8 Samarbejde Samarbejde med arbejdsgiversiden Fagpolitisk samarbejde Afslutning Det vi vil og det vi gør

4 1 Indledning Dette dokument beskriver TAT s mission, vision, værdier og strategier, og som den siddende hovedbestyrelse har defineret for den periode den er valgt til at varetage foreningens interesser. Figuren på forsiden viser sammenhængen mellem de forskellige begreber. Den venstre side viser den hårde side, som består af formålet med TAT s eksistens - også kaldet missionen, de strategier som tilrettelægges, samt de handlingsplaner som strategierne nedbrydes i taktikken. Taktikken er dog ikke beskrevet i dette dokument. Den højre side viser den bløde side, som er kendetegnet ved at den beskriver, hvilken retning vi ønsker TAT skal udvikle sig, samt hvilket værdisæt som er de grundlæggende spilleregler. Værdierne er bl.a. styrende for foreningens handlinger - også kaldet adfærd og som ikke indgår i dokumentet. Dokumentet sætter så at sige scenen for bestyrelsens arbejde, hvor det umiddelbare pejlemærke er For at der kan være kontinuitet rækker visioner og strategier naturligvis længere end til 2010, således at tingene ikke går i stå i forbindelse med valgperioderne. Samtidig bygger dette dokument på det visionspapir der blev formuleret for perioden En del af elementerne i dokumentet kan og bør naturligvis ikke bare ændres efter bestyrelsens forgodtbefindende. Missionen er fastlagt i vedtægterne og kan derfor ikke bare ændres ligeledes er visioner, værdier ikke noget der ændres ved et knips med fingerne, men over (længere) tid. Det vi vil og det vi gør Side 1

5 2 Mission 1 TAT s mission er varetagelse af alle sider af medlemmernes faglige interesser vedrørende ansættelses og pensionsforhold, eller faglige interesser der harmonerer hermed. 2.1 Vedtægter TAT s mission kan - som nævnt tidligere læses ud af vedtægternes formålsparagraf: 3. Foreningens formål er at varetage alle sider af medlemmernes faglige interesser vedrørende ansættelses og pensionsforhold. Stk. 2. Foreningen skal endvidere varetage alle sider af medlemmernes faglige interesser i det omfang disse harmonerer med stk. 1. Foreningen skal som begreb opfattes som en gruppe mennesker, der ønsker at varetage nogle for dem grundlæggende fælles interesser af økonomisk, uddannelsesmæssig og kollegial karakter i fællesskab. Som begreb er TAT ikke nogen fagforening alene af den grund, at medlemmerne ikke udøver samme fag (erhverv). Vi vil opfattes som en fagforening, men vi har ikke nogen fælles faglig identitet at bygge denne opfattelse på. Som begreb er vi også en forhandlingsberettiget organisation. Efter de principper, der er nedfældet i hovedaftalen mellem Finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer, udøver vi efter delegation af CO II aftale- og forhandlingsret for en lang række stillinger på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår, der er grænsedraget til CO II. Heraf følger, at den aftale- og forhandlingsret, som TAT forvalter, reelt udøves på vegne af CO II, og at CO II på et hvilket som helst tidspunkt kan tilbagekalde den meddelte ret, og principielt delegere den til en anden organisation. CO II s vedtægter sætter således visse begrænsninger for TAT s virke inden for det statslige forhandlingsområde, men der er muligheder for, at vi kan søge samarbejdspartnere uden for CO II-kredsen. I denne sammenhæng kan fx peges på andre organisationer, der er medlemmer af en af de øvrige centralorganisationer i SKAF [Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab], og områder inden for den offentlige sektor. 1 Missionen kan defineres som hvorfor TAT eksisterer Det vi vil og det vi gør Side 2

6 3 Vision 2 Med udgangspunkt i den historiske og konkrete virkelighed er den overordnede vision for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd: TAT skal til stadighed være en troværdig, rummelig, kompetent og fornyende organisation, hvor det enkelte medlem er i centrum. Denne vision er naturligvis ikke statisk, men udgør en basis for foreningens virksomhed og bygger i meget høj grad på, hvordan foreningen har fungeret i mere end 90 år og i hvert fald på den praksis og konsensus, der har været til behandling og afgørelse i konkrete sager m.v. 3.1 Uddybende beskrivelse Nedenfor følger en uddybende beskrivelse af foreningens vision: Det er foreningens vision, at det er muligt at varetage alle medlemmernes forskelligartede interesser inden for foreningens rammer, og ikke mindst at det er synligt for foreningens medlemmer, at vi arbejder for deres interesser uanset stilling, arbejdsplads eller organisatorisk placering. Forudsætningen for ovenstående er, at der foregår en god dialog på arbejdspladsen, hvor nøgleordet er medarbejderudvikling og medarbejdertilfredshed og at der selvfølgelig er en fornuftig aflønning svarende til indsats, ansvar mv. Skal dette lykkes, må der være et godt samarbejde og en - som nævnt - god dialog på arbejdspladsen, hvilket foreningen ser som sin opgave at medvirke til. 2 Visionen kan defineres som det vi vil med TAT. Det vi vil og det vi gør Side 3

7 4 Værdier TAT's fundament hviler bl.a. på nogle grundlæggende værdier, som er de karakteristika, som vi er enige om skal kendetegne foreningen, og samtidig er udgangspunktet for de normer og standarder som vi arbejder efter. Værdierne er: Troværdighed TAT ønsker at være troværdig både i forhold til medlemmerne og over for vore modparter. Fordi: Hvis TAT ikke er troværdig, er der ingen tillid til de handlinger der gennemføres Troværdighed giver muligheder ikke bindinger Rummelighed TAT skal være rummelig ved at have personer af alle stillingskategorier inden for vort aftale- og forhandlingsområde som medlemmer og ved at give alle medlemmer uden undtagelse en fair og fornuftig behandling inden for rimelighedens grænser set i forhold til øvrige medlemmer på samme arbejdsplads. Fordi: TAT er en forening for alle medlemmer ikke enkelte personer eller grupper af personer. Mennesket er i centrum ikke foreningen Fornyende TAT skal være fornyende både i relation til de grupper af ansatte i offentlige, selvejende og private institutioner m.v., der har mulighed for medlemskab, og have mulighed for at optage og organisere medlemmer, der ikke kun er bundet til tjenestemands- og tjenestemandslignende ansættelsesformer. Fordi: Hvis TAT ikke følger med tiden kan medlemmernes interesser ikke varetages Fornyelse skaber muligheder Det vi vil og det vi gør Side 4

8 5 Strategi Med udgangspunkt i foreningens formålsbestemmelse, værdigrundlag og den fastlagte vision er der opstillet en række strategiområder, stort set svarende til de enkelte politisk ansvarlige i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen fastlægger i et særligt arbejdspapir sin strategi på følgende områder: 5.1 Information Informations- og oplysningsvirksomhed nye områder Det er foreningens målsætning at sikre den størst mulige organisering inden for foreningens aftale- og forhandlingsområde. Det er hovedbestyrelsens opgave at undersøge, om der skulle være områder, hvor foreningen ville være en naturlig ramme for organisering af medlemmer, eller at optage andre organisationer/personer som medlemmer inden for de rammer, som foreningens vedtægter giver mulighed for. Såfremt et muligt samarbejde eller inddragelse af organisationer / foreninger i [en egentlig fusion med] TAT ikke kan finde sted inden for de nuværende vedtægters rammer, er hovedbestyrelsen åben overfor en eventuel tilpasning af vedtægterne, såfremt TAT kan have fordel heraf Kommunikationsveje til medlemmerne Der er i marts 2007 implementeret en ny forbedret udgave af hjemmesiden, da der hele tiden skal sikres en fortsat udbygning af kommunikationen til medlemmerne. Medlemmerne modtager via hjemmesidens nyhedsagent relevante oplysninger hurtigt og effektivt fra foreningens sekretariat. Hovedbestyrelsen erkender, at medlemsbladet TAT en er et værdifuldt redskab til at gøre foreningen direkte synlig over for medlemmerne. Ofte er medlemmernes direkte kontakt med foreningen begrænset alene til kontingentbetalingen eller kontakt med tillidsrepræsentanterne. TAT en, der udsendes fire gange årligt er med til at minde medlemmerne om, at de er en del af TAT. 5.2 Medlemspleje Medlemspleje Det er foreningens vigtigste målsætning, at det enkelte medlem er i centrum, og at alle medlemmer uanset indplacering og arbejdsområde til enhver tid får en professionel behandling i foreningens regi. Det vi vil og det vi gør Side 5

9 Foreningen yder bl.a. bistand i form af rådgivning omkring konkrete spørgsmål, der rejses af medlemmerne. Foreningen yder bistand som bisidder i forbindelse med sager om tjenesteforseelser (tjenstlige forhør) eller stiller bisidder til rådighed. I forbindelse med sager om uansøgt afsked uanset årsag yder foreningen bistand til det pågældende medlem, både omkring høringssvar og i forbindelse med forhandling af fratrædelsesvilkår m.v. Foreningen gør i øvrigt et stort arbejde med at fastholde de medlemmer, der måtte ønske det, på arbejdsmarkedet, bl.a. i relation til udnyttelse af det social kapitel, hvorefter medlemmerne kan sikres fortsat beskæftigelse gennem særlige tilskudsordninger. Hvis det skønnes nødvendigt, stilles der socialrådgiver til rådighed Tillidsmændene Det er vigtigt, at tillidsmændene er velinformerede - dels i forhold til deres rolle som bindeled mellem hovedbestyrelse/sekretariat og det enkelte medlem, dels for at fremstå som foreningens professionelle og troværdige repræsentanter på arbejdspladserne. 5.3 Ledere I erkendelse af, at en stor del af TAT s medlemmer (mellem 25 og 30%) er ansat i stillinger med ledelsesansvar eller egentlige lederstillinger har hovedbestyrelsen besluttet af ledernes vilkår skal have særlig opmærksomhed. TAT ønsker som nævnt at være en rummelig organisation, og dermed også varetage interesser for ledere (herunder chefer). TAT har derfor ledere som selvstændigt strategiområde, således at det synliggøres, at TAT er opmærksom på de særlige udfordringer som eksisterer for ledere. TAT skal samtidig til stadighed kunne fastholde og tiltrække nye ledere. TAT arbejder indenfor dette strategiområde målrettet med ledernes løn, ansættelses- og arbejdsvilkår, kompetencer og udfordringer her og nu og i et fremtidsperspektiv. TAT søger bl.a. igennem netværksdannelse, at drage gavn af andres erfaringer og ideer, samtidig med at der fokuseres på de individuelle behov der findes for hhv. ledere og chefer Ledelse som anerkendt fag I erkendelse af, at ledelse ofte ikke anerkendes som et traditionelt fag, er det meget centralt, at TAT retter øget opmærksomhed mod netop den kreds af medlemmer, som enten er ledere eller chefer. Denne / disse grupper udgør en stadig større andel af TAT s samlede medlemskreds. Det skal derfor understreges, at TAT som faglig forhandlingsberettiget organisation utvetydigt anerkender ledelse som fag aldeles på linie med de fag, foreningen i øvrigt repræsenterer. Det vi vil og det vi gør Side 6

10 5.3.2 Ledelses strategi / politik TAT, som forhandlingsberettiget organisation tilknyttet CO II, er en del af et ganske komplekst fagpolitisk system. Et system, foreningen uden hverken partipolitiske synspunkter eller holdninger, præger og påvirker gennem professionelt fagligt arbejde. Det er i den forbindelse centralt at TAT, gennem et formaliseret samarbejde med andre organisationer, der på tilsvarende vis repræsenterer ledere, fremmer de faglige interesser for netop lederne, gennem fortsat professionelt arbejde. Der bliver i fagpolitiske kredse ofte lyttet til TAT s synspunkter og erfaringer. Strategien må derfor klart være at styrke samarbejdet med CO II omkring lederforhold invitere til åben og oprigtig debat om nødvendigheden af, at CO II anerkender TAT s og andre organisationers ledere som en specifik faggruppe der risikerer at blive overset såfremt samarbejdet ikke styrkes at signalere strategien overfor TAT s ledere Ledelse vilkår og rammer I forbindelse med aftaleforhandlinger skal ledernes vilkår klart fremgå af dagsordenen. Ikke alene lønmæssige vilkår, men i den grad også arbejdsmæssige forudsætninger. Ny Løn har på mange måder gjort det nemmere at sikre de lønmæssige vilkår. Også for ledere. Det kan dog betyde, at andre væsentlige vilkår, som ikke umiddelbart er rettet mod lønforhold, der nu kan løses lokalt, enten overses - eller helt tilsidesættes. Der skal arbejdes med vilkår (ikke nødvendigvis som aftaleforhandling) som ret og pligt til målrettet lederuddannelse, herunder forandringsledelse, politisk forståelse / indsigt, europæisk dimension, netværk klar kompetencebeskrivelse (lederens contra chefens ansvar) arbejdstid aftaler for honorering af merarbejde Ledere / chefer Der skal ske en sondring imellem de respektive grupper, herunder chefer ledere specialister driftsledere Hver især har vidt forskellige indgange til og opfattelse af begrebet ledelse. TAT s umiddelbare forudsætning for at vurdere hvorvidt medlemmet er leder / chef er lønramme Det vi vil og det vi gør Side 7

11 og særlige tillæg. Imidlertid giver det ikke et reelt billede. Det er derfor, som forudsætning for at kunne sondre mellem grupperne en betingelse, at TAT er i besiddelse af retvisende oplysninger. TAT deltager via FTF i en række interessentundersøgelserne, fx LederPejling indenfor forskellige emner. En anden og ganske interessant gruppe af medlemmerne er på vej lederne. Det kunne være medlemmer, der i dag typisk besidder stillinger som drifts- eller funktionsansvarlige og for hvem, der foreligger lokale handlings- og kompetenceplaner, der sigter mod et egentligt lederjob. Man kunne gætte på, at disse medlemmer har en forholdsvis lav gennemsnitsalder og beskeden anciennitet. Gruppen er vigtig at fastholde i regi af TAT, hvorfor signalerne til disse medlemmer børe være klare. Der er ingen tvivl om, at der er en ikke ubetydelig konkurrence organisationerne imellem med henblik på at organisere denne gruppe. TAT ønsker at tilbyde netværk og erfa-grupper temaer om elementær ledelse samtaleteknik m.m Strategisk linie i forhold til andre lederorganisationer (LH m.fl.) Konkurrencen er til at få øje på. Det skal der arbejdes ganske meget med Internationalisering Dimensionerne bliver bredere og bredere. Det er derfor vigtigt, at signalere interesse for den europæiske leder. Det handler om kulturelt indblik. Netværk og politisk indsigt. Sprog og teknologi. Får man først rigtig dyrket de forskellige landes syn på ledelse er hverdagen i Danmark contra Spanien reelt den samme. Krav og udfordringer er omtrent identiske. Alene kulturen er meget forskellig. Det kunne være interessant at arbejde med disse dimensioner rettet mod kredsen af TAT s ledere. 5.4 Uddannelse Uddannelse af medlemmer Den eneste reelle mulighed for at sikre tryghed i ansættelsen er, at det enkelte medlem selv medvirker til at udvikle jobbet og sig selv og være åben over for de nye muligheder, som ansættelsen kan føre med sig. Det vi vil og det vi gør Side 8

12 Derfor er det foreningens politik aktivt at arbejde for, at det enkelte medlem sikres fortsat (efter)uddannelse og udvikling på arbejdspladsen Temaer / uddannelse for ledere TAT vil kunne tilbyde temadage. TAT vil samtidig kunne foreslå individuel handlings- og kompetenceplanlægning. Som den fagforening, der anerkender ledelse som et fag, vil vi være i stand til, at råde og vejlede i forhold til den kompetenceplanlægning, der tilrettelægges rundt omkring på arbejdspladserne Uddannelse af tillidsmænd Der er foreningens målsætning, at tillidsmændene skal have den fornødne uddannelse, så de kan bidrage til løse problemerne på arbejdspladsen på en professionel og kompetent måde. Tillidsmændene tilbydes at deltage på FTF s grundkurser for tillidsmænd Foreningens uddannelsesaktiviteter Inden for den offentlige statslige som kommunale sektor er der en bred vifte af uddannelsesaktiviteter på såvel grundlæggende som videregående niveauer. Det er TAT s strategi at følge med i dette udbud af (efter)uddannelsesaktiviteter, og at bruge den viden som inspiration for at kunne udbyde egne temadage for såvel tillidsrepræsentanter som medlemmer med ledelsesopgaver. Sådanne temadage udbydes i takt med, at der opstår behov. Set i lyset af hovedbestyrelsens tiltag på lederområdet, kan der ske justeringer med hensyn til indholdet og målgrupperne for de enkelte temadage, der udbydes. Der skal fortsat udbydes temadage beregnet på tillidsrepræsentanterne, således at de er bedst muligt klædt på til at løse de opgaver, der opstår hen over årene på samme måde som fx temadagene om Ny Løn og temadagene om Forhandling Brunchmøder for medlemmerne For at opnå større kontakt med medlemmerne, afholder foreningen brunchmøder to gange om året, hvor alle medlemmerne har mulighed for at deltage. 5.5 Arbejdsmiljø TAT har en målsætning om nøje at følge udviklingen på arbejdsmiljøområdet, ikke mindst på baggrund af den teknologiske udvikling, der finder sted i disse år. Foreningen er særlig opmærksom på såvel fysiske som psykiske gener af opskruet tempo og konstante foran- Det vi vil og det vi gør Side 9

13 dringer på arbejdspladsen samt dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Ved egentlige arbejdsskader kan foreningen bistå med juridisk bistand til at rejse arbejdsskadesagen. Hovedbestyrelsens politisk ansvarlige vil i videst muligt omfang søge at holde sig orienteret om, hvad der sker på området, bl.a. ved at deltage i CO II s arbejdsmiljøudvalg (AMi- CO) og i FTF s Arbejdsmiljø-netværk. Den politisk ansvarlige gennemgår diverse fagtidsskrifter, artikler i øvrigt og materiale fra Arbejdsmiljøinstituttet o.a. Under denne gennemgang vurderes, hvilke emner der skønnes at være af størst interesse for medlemmerne, og der informeres herom enten via foreningens hjemmeside eller medlemsblad. Det er vigtigt, at væsentlige arbejdsmiljøproblemer jævnligt tages op i TAT en. Vi vil fremover i højere grad bruge TAT s hjemmeside til hurtig information om væsentlige, aktuelle problemstillinger og eventuelle løsningsmodeller på området. Det påhviler den politisk ansvarlige at holde sig bedst muligt orienteret, at vurdere emnernes vigtighed og afgøre, på hvilken måde man hurtigst og med hensigtsmæssigt videreformidler budskabet. I relation til den generelle overvågning af arbejdsmiljøområdet vil såvel den politisk ansvarlige som sekretariatet forsøge at besvare spørgsmål på arbejdsmiljøområdet, ligesom man af egen drift kan tage aktuelle emner op til behandling, eller på baggrund af henvendelser fra medlemmerne, der ønsker svar eller råd om arbejdsmiljøproblemer. 5.6 Løn og ansættelsesvilkår Skabe de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne Det er foreningens politik at sikre en fornuftigt sammenhæng mellem aflønning og andre ansættelses- og pensionsmæssige forhold, som har betydning for den enkelte Sikre sunde fysiske og psykiske arbejdsforhold for medlemmerne Et godt liv er ikke primært et spørgsmål om løn, selv om der selvfølgelig skal være en fornuftig aflønning. Ligeså vigtig er de arbejdsvilkår, som tilbydes medarbejderen. Derfor er det foreningens politik aktivt at medvirke til at forbedre såvel medlemmernes fysiske som psykiske arbejdsforhold, da de er en betingelse for trivsel på arbejdspladsen såvel som i familie/privatlivet Afgang fra jobbet i form af fratræden og evt. pensionering TAT skal arbejde for at de ansattes pensionsordninger ikke udhules, og at eksisterende pensionsordninger bevarer deres værdi i forhold til lønnen. Det er foreningens målsætning, at afgang fra jobbet - hvad enten det sker som følge af afsked af forskellige årsager eller pensionering - sker så korrekt og lempeligt som muligt. Det vi vil og det vi gør Side 10

14 Det er foreningens politik at yde medlemmerne bistand ved tilfældige og urimelige afskedigelser. Det er foreningens målsætning at fastholde kontakten til medlemmerne også efter fratræden/pensionering. 5.7 Interne forhold Sekretariatets funktion Foreningens sekretariat fungerer som det daglige bindeled mellem foreningens interessenter (medlemmer, tillidsmænd, hovedbestyrelse, lokalafdelinger, hoved- og centralorganisation, andre organisationer samt arbejdsgiverparter som ministerier, styrelser m.fl.). Sekretariatet fungerer inden for de rammer, der er fastsat i vedtægternes og de delegationsbeføjelser, forskrifter og øvrige bemyndigelser, der fastlægges af hovedbestyrelsen. Det er foreningens målsætning at sikre en rettidig og relevant servicering af såvel foreningens medlemmer og tillidsmænd som hovedbestyrelse. Herved sikres, at serviceringen bliver ensartet uanset forskellen i betingelser, geografi o.s.v Internt samarbejde og servicering af hovedbestyrelsen Strategien for det interne samarbejde er åbenhed og ligeværdighed. Det skal være muligt og naturligt for det enkelte bestyrelsesmedlem at blive orienteret om alle forhold i foreningen, enten dette må have relevans for den enkelte eller dennes bagland eller for foreningen som sådan. Foreningens mål skal være synlige og målbare og arbejdet skal målrettes herimod. 5.8 Samarbejde Samarbejde med arbejdsgiversiden Det er foreningens politik til stadighed at være i konstruktiv og positiv dialog med arbejdsgiverne, således at der kan skabes de bedst mulige rammer for foreningens medlemmer. Samtidig er det foreningens målsætning, at udgangspunktet for samarbejdet skal være respekt for hinandens meninger og forståelse for modpartens synspunkter og forudsætninger. Det vi vil og det vi gør Side 11

15 5.8.2 Fagpolitisk samarbejde Det vi vil og det vi gør Det er foreningens målsætning at være med til at sætte dagsordenen i de fagpolitiske organer som TAT er med i. Udgangspunktet for foreningens engagement er rummelighed og fornyelse. Dette gælder selvfølgelig for TAT, men der skal også arbejdes frem mod, at dette indgår i øvrige samarbejdsrelationer. Samtidig er det også foreningens målsætning ikke at bruge kræfter på indholdsløse eller ubetydelige områder, som ikke eller kun i begrænset omfang har relevans for foreningen. Det er foreningens politik at indgå i tværgående fagpolitisk samarbejde med henblik på at fremme medlemmernes interesser. Dette samarbejde kan have sit udgangspunkt i hele foreningens medlemskreds eller for afgrænsede områder. Det vi vil og det vi gør Side 12

16 6 Afslutning Foreningen vurderer årligt sine engagementer med henblik på at få overblik over indhold og betydning af de organer, udvalg, råd mv., som TAT deltager i. Der ses dels på, om der er nye områder, som foreningen skal forsøge at skabe sig indflydelse på, dels vurderes, om der er områder, som ikke har betydning eller har for lidt betydning for TAT i forhold til ressourceanvendelsen. I så fald tages stilling til enten at neddæmpe eller eventuelt helt at droppe engagementet. Foreningen tager jævnligt og mindst hvert 3 år. en debat og en beslutning om hvilke samarbejdsrelationer, som det kan være interessant at indgå i, og som foreningen kan få udbytte af. Udbyttet kan dels udmønte sig i en større styrke ved eventuelle forhandlinger, men der kan også være tale om udveksling af knowhow. Det vi vil og det vi gør Side 13

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Beretning 2003/06 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmøde Sørup Herregaard 27. april 2006 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade 10 1153

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere