DDA Datamateriale Afvandringen fra BSR, Fynskredsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Afvandringen fra BSR, Fynskredsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen og Poul Mortensen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 2. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980', som oprindeligt blev indsamlet af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen og Poul Mortensen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkiv nummer DDA-0307). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0307: Afvandringen fra BSR, Fynskredsen Primærundersøgere: Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen og Poul Mortensen. DDA-0307, 2. udgave (ved Poul Mortensen, Svend Henriksen og Astrid Bogh Lauritzen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (321 respondenter, 180 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (127 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen og Poul Mortensen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i september 1980 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Poul Mortensen, Svend Henriksen og Astrid Bogh Lauritzen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0307: 'Afvandringen fra BSR, Fynskredsen

3 1980'. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Marts 1984 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle

4 de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er

5 OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

7 Titel: Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: afvandring fra Blikkenslager-, Sanitet- og Rørarbejderforbundet; politisk holdning; arbejdsmiljø; selvstændige erhvervsdrivende; fagforening, tilfredshed med. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0307: Afvandringen fra BSR, Fynskredsen Primærundersøgere: Jørgen Lind Andersen, Svend Holm Henriksen og Poul Flemming Mortensen. DDA-0307, 2. udgave (ved Svend Holm Henriksen, Poul Flemming Mortensen og Astrid Bogh Lauritzen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (321 respondenter, 180 variable) med tilhørende maskinlæsbar datadokumentation (127 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0307. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odens M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S307. Studienummer (datasæt): 307. Donor (afleverende instans): Mortensen, Poul Flemming. OU: Institut for Samfundsvidenskab. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Andersen, Jørgen Lind; Henriksen, Svend Holm; Mortensen, Poul Flemming. OU: Institut for Samfundsvidenskab. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Opdragsgiver: Blikkenslager-, Sanitet- og Rørarbejderforbundet, Fynskredsen. Kirkegårdsalle 31B, DK-5000 Odense C. Økonomisk sponsor: (A) Blikkenslager-, Sanitet- og Rørarbejderforbundet, Fynskredsen. (B) OU: Institut for Samfundsvidenskab. (A) Kirkegårdsalle 31B, DK-5000 Odense C. (B) Campusvej 55, DK-5230 Odense M. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen kom i stand på baggrund af en henvendelse fra Blikkenslager-, Sanitet- og Rørarbejderforbundets Fynskreds (herefter BSR) til Odense Universitet

8 om hjælp til en nærmere analyse af årsagerne til, at så mange af fagforeningens medlemmer forlader fagforeningen i en relativ ung alder. Med henblik på dels at afdække, hvorfor medlemmerne forlader BSR og dels, hvor de går hen, blev der i maj 1980 udarbejdet og udsendt et spørgeskema til fagforeningens daværende og tidligere medlemmer. Blandt spørgeskemaets centrale elementer kan nævnes medlemmernes og tidligere medlemmers beskæftigelse i BSR, tidligere medlemmers beskæftigelse udenfor BSR, arbejdets fysiske hårdhed, arbejdsløshed, aktivitet i fagforeningen, tilfredshed i fagforeningen samt politisk holdning. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 608 enheder i oprindelig stikprøve; 287 enheder faldet fra; 0 erstatningsenheder; antal respondenter (uvægtet): 321. Yderligere oplysninger: Ovennævnte oplysninger refererer til totalpopulationen. Da denne er opdelt i to undergrupper er yderligere specifikationer angivet nedenfor: Antal enheder i oprindelig stikprøve: nuværende medlemmer: 428, tidligere medlemmer: 180. Antal frafald: nuværende medlemmer: 177, tidligere medlemmer: 109. Antal respondenter: nuværende medlemmer: 251, tidligere medlemmer: 70. Datasættets størrelse: 321 respondenter; 180 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 54 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: område, kommune, landsdel, etc. beskæftigelse; tidsbegrænsninger. Udvælgelseskriterier: 1) medlemmer af BSR's Fynskreds (totaltælling) pr ) medlemmer udmeldt af BSR's Fynskreds i perioden 1975 til Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Den tidsmæssige afgrænsning af tidligere medlemmer i populationen blev foretaget ud fra et ressourcemæssigt hensyn. Undersøgelsens geografiske univers: regional. DK, Fyn. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Spørgeskemaet indeholdt fortinsvis lukkede spørgsmål, dog indeholdt enkelte spørgsmål mulighed for egen angivelse af svaralternativer. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: En generel rykker blev udsendt til samtlige personer i populationen. Vægtning: Vægtningskriterier: Ingen vægtning foretaget.

9 BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS og BMD-P. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: kontrol af kodning; kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Kodningen blev kontrolleret ved stikprøve. Ved hjælp af programmet DCV (Data Consistency and Validity) kontrolleredes alle variable for vilde koder ligesom filterstrukturen blev testet. Testsætningerne forefindes i kodebogen. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Enhver adgang kræver skriftlig tilladelse fra BSR's Fynskreds, ligesom eventuelle rapporter udarbejdet på baggrund af materialet stiles til BSR i kopi. Al henvendelse bedes rettet til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: Blikkenslager-, Sanitet- og Rørarbejderforbundet, Fynskredsen. Kirkegårdsalle 31B, DK-5000 Odense C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Andersen, Jørgen Lind; Henriksen, Svend Holm og Mortensen, Poul Flemming: Rapport omkring afvandringen fra Blikkenslager-, Sanitet- og Rørarbejderforbundet, Fynskredsen. Institut for Samfundsvidenskab, Odense Universitet; 89 pp. + dokumentation; Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Gundelach, Peter; Sabroe, Svend og Christensen, Torben Spanget: Medlemsafgangen fra Blik & rør arbejderforbundet. Blik & rør 88, (2); 8 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt. Bopæl: lokalsamfundets navn. Husstandens karakteristika: børn tilstede. Arbejdssted: afstand fra bopæl. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; respondent: antal ansatte (hvis arbejdsgiver); respondent: arbejdsløshedens varighed (hvis arbejdsløs). Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen.

10 Politik: respondenten: politisk information. Materialet indeholder oplysninger om respondentens politiske attitude til politiske udsagn, dog med hovedvægt på udsagn der har relevans i fagforeningssammenhæng. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). INDLEDNING Datamaterialet til "Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980" blev oprindeligt indsamlet af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen og Poul Mortensen, på opfordring fra Blikkenslager, Sanitet- og Rørarbejderforbundet, Fynskredsen. DDA modtog original-materialet fra primærundersøgerne i form af en datafil oparbejdet til OSIRIS-format, med tilhørende kodebog. Endvidere modtog DDA supplerende dokumentation i form af kødenøgle og spørgeskema. Datafilen var ved modtagelsen konsistens-checket med DDA-programmet DCV og de foretagne kontroller er dokumenteret i kodebogen. DDA har indlagt to standard-variable, hhv. studienummer (V1) og respondentens løbenummer indenfor datafilen (V2). Manglende data Fra dataindsamlers side findes to typer manglende data, nemlig "uoplyst", der i original-filen var angivet med 9-taller og "irrelevant" angivet ved 8-taller. Irrelevant er personer der, på grund af filterstrukturen, ikke skal besvare et givet spørgsmål, hvorimod uoplyst betyder at der ikke var oplysninger på personen, selvom respondenten burde have besvaret spørgsmålet. Kategorien "irrelevant" var overalt defineret som MD2, ligesom "uoplyst" var defineret som MD1. Denne brug af missing data koder er bibeholdt i det arkiverede studie. Referencer m.v Referencenummeret er overalt lig med variabel-nummeret. Referencen til spørgeskemaet findes først i spørgsmålstekstten i hver variabel, idet enkelte spørgsmål dog er spredt over flere variable, således at samme spørgsmålsreference forekommer op til 8 variable. Kodebogen indeholder de instrukser, der var indeholdt i det

11 oprindelige spørgeskema. Filterstrukturen fremgår derfor dels gennem diverse instrukser, dels ved at der ud for kategorien "irrelevant" er angivet hvad der betinger placeringen i denne kategori. Følgende forkortelser er anvendt i denne kodebog: "BSR" for Blikkenslager- Sanitet- og Rørarbejderforbundet, Fynskredsen, "ID" for identifikationsnummer, "IP" for interviewperson, "SPM" for spørgsmål og endelig "VAR nn" eller "Vnn" for variabel. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA studienummer. Denne variabel har værdien 307 for alle respondenter, hvilket er studiets nummer i DDA. V0002 SEKVENSNUMMER start 4, bredde 4 Sekvensnummer. Variabelen indeholder respondentens løbenummer indenfor datafilen. Nummeret er fire-cifret, begyndende med V0003 IDENTIFIKATIONS NO. start 8, bredde 4 Identifikationsnummer. col= 1-4 Det oprindelige respondent-identifikationsnummer. * CASEID På de efterfølgende sider er der en række spørgsmål, som V0000 IDENTIFIKATIONS NO. start 8, bredde 4

12 Identifikationsnummer. col= 1-4 Det oprindelige respondent-identifikationsnummer. * CASEID du bedes besvare. De fleste spørgsmål kan besvares ved at sætte "X" i en rubrik. I de spørgsmål hvor der ikke er nogen afkrydsningsrubrik bedes du skrive svaret på den angivne linje. Spørgsmål angående fagforeningsmæssigt tilhørsforhold V0008 IDENTIFIKATIONS NO. start 8 Identifikationsnummer. col= 1-4 Det oprindelige respondent-identifikationsnummer. * CASEID V0008 IDENTIFIKATIONS NO. V0008 IDENTIFIKATIONS NO.

13 V0008 IDENTIFIKATIONS NO. V0008 IDENTIFIKATIONS NO.

14 V0008 IDENTIFIKATIONS NO ingen (arbejdsløs, pensionist eller bor på arbejdssted osv.) min min min /2 time /2-2 timer timer eller mere varierende transporttider uoplyst Nu følger nogle spørgsmål om din beskæftigelsesmæssige og fagforeningsmæssige situation (fra spm. 6 til og med spm. 12) V0009 MEDL. AF BSR start 20 Spm. 6: Er du medlem af Blikkenslager-, Sanitet- og Rørarbejderfagforeningen (Herefter forkortet til BSR.)? * TEST V9 EQ 2 IMP V10 EQ 88 AND V13 EQ 8 * TEST V9 EQ 1 IMP V11 EQ 88 AND V12 EQ 88 * IF V9 EQ 2 GOTO V11 col= 15 % antal kode ja nej V0010 INDMELDELSESÅR BSR-MEDL. start 21, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=88 Spm. 6: Hvis ja: Angiv tidspunkt for indmeldelsen. Variablen kodes direkte med de to sidste cifre i årstallet. Koden 88 angiver irrelevant og koden 99 angiver uoplyst. * TEST V10 EQ 88 IMP V9 EQ 2

15 col= irrelevant hvis V9=2 (col=15) V0011 UDMELDELSESÅR NON-MEDL. start 23, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=88 Spm. 6: Hvis nej: Angiv tidspunkt for udmeldelsen. Variablen kodes direkte med de to sidste cifre i årstallet. Koden 88 angiver irrelevant og koden 99 angiver uoplyst. * IF V9 EQ 1 GOTO V13 col= irrelevant hvis V9=1 (col=15) V0012 INDMELDELSESÅR NON-MEDL. start 25, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=88 Spm. 6: Hvis nej: Angiv tidspunkt for indmeldelsen. Variablen kodes direkte med de to sidste cifre i årstallet. Koden 88 angiver irrelevant og koden 99 angiver uoplyst. col= irrelevant hvis V9=1 (col=15) V0013 ANDEN FAGFORENING MEDL. start 27, manglende data: = 9 eller >=8 Spm. 6: For BSR-medlemmer: Har du indenfor de sidste 5 år været medlem af en anden fagforening? * IF V9 EQ 2 GOTO V15 col= 22 irrelevant hvis V9=2 (col=15) ja nej irrelevant, hvis V9= uoplyst svarprocent: 74 V0014 FAGFORENING

16 start 28, manglende data: = 9 eller >=8 Spm. 6: For BSR-medlemmer: Hvilke(n)? Koden 1. betyder,at IP har angivet en afdeling/klub henhørende under Dansk Metalarbejderforbund, andre BSR-afdelinger end fynskredsen eller medlemskab af lærlingeorganisationer hørende under disse fagforeninger. Koden 2. betyder, at IP har angivet en fagforening, der med hensyn til arbejdsområde/fagområde ikke er beslægtet med BSR. * TEST V14 EQ 8 IMP V13 EQ 2 OR V13 EQ 8 * TEST V14 EQ 9 IMP V13 IN 1,9 AND V9 IN 1,9 col= 23 irrelevant hvis V9=2 (col=15) hvis V13=2 (col=22) Dansk Metalarbejderforbund - klubber og afdelinger herunder fagforeninger uden relationer til BSR - undtagen SID SID andet irrelevant, hvis V9=2 eler hvis V13= uoplyst svarprocent: 5 V0015 ANDEN FAGFOREN.NON-MDL. start 29, manglende data: >=8 Spm. 6: For ikke-bsr medlemmer: Er du medlem af en anden fagforening? * IF V9 EQ 1 GOTO V17 col= 25 irrelvant hvis V9=1 (col=15) ja nej irrelevant, hvis V9= svarprocent: 20 V0016 FAGFORENING NON-MDL start 30, manglende data: >=8

17 Spm. 6: For ikke-bsr medlemmer: Angiv hvilken? Koden 1. betyder, at IP har angivet en afdeling/klub hørende under Dansk Metalarbejderforbund eller en BSRafdeling udenfor Fyn. Koden 2. betyder, at IP har angivet en fagforening, som typisk vil være efterfølgende i forhold til BSR, f.eks. ved en overgang til en anden arbejdsfunktion indenfor VVS-branchen, f. eks. værkfører arbejdsleder etc. Med udtrykket "fagforeninger uden relation til BSR" menes fagforeninger, der med hensyn til arbejdsområde/fagområde ikke er beslægtet med BSR. * TEST V9 EQ 1 OR V15 EQ 2 IMP V16 EQ 8 * TEST V16 EQ 9 IMP V15 IN 1,9 AND V9 IN 2,9 col= 26 irrelevant hvis V9=1 hvis V15=2 (col=15) (col=25) Dansk Metalarbejderforbund - klubber og afdelinger herunder fagforeninger i forlængelse af BSR's arbejdsområde fagforeninger for ufaglærte uden relation til BSR SID fagforeninger for fag-/vidererddannede uden relation til BSR irrelevant, hvis V9=1 eller V15= svarprocent: 15 V0017 BESKÆFTIGELSE/STILLING start 31, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvad er din nuværende beskæftigelse/stilling? Ved kodning søges primært at indplacere svar under "andet" i koderne Ellers kodes 11: andet i privat sektor eller 12: andet i offentlig sektor, herunder koncessionerede selskaber. * TEST V17 NE 4 IMP V19 EQ 8 OR V19 EQ 9 AND V20 EQ 8 OR V20 EQ 9 * TEST V17 NE 5 IMP V18 EQ 88 OR V18 EQ 99 col= 27-28

18 faglært arbejder ufaglært arbejder funktionær arbejdsløs sygemeldt på efterløn folkepensionist førtids-/invalidepensionist lærling/under uddannelse selvstændig erhvervsdrivende andet - privat sektor andet - offentlig sektor uoplyst svarprocent: 99 V0018 ANTAL SYGE-UGER start 33, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=88 Spm. 7: Hvis sygemeldt: Angiv hvor mange uger: Variablen kodes direkte. Koden 99 angiver uoplyst. col= irrelevant hvis V17 ne 05 V0019 FAGLÆRT/UFAGLÆRT ARB.L start 35, manglende data: = 9 eller >=8 Spm. 7: Hvis arbejdsløs: Er du... * TEST V17 EQ 99 IMP V19 EQ 9 * TEST V19 EQ 8 IMP V17 NE 4 col= 31 irrelevant hvis V17 ne 04 (col=27-28) faglært ufaglært irrelevant, hvis V17 ne uoplyst svarprocent: 7 V0020 FULD/DELTIDS ARBJ.LØS

19 start 36, manglende data: = 9 eller >=8 Spm. 7: Hvis arbejdsløs: Er du... * TEST V17 EQ 99 IMP V20 EQ 9 col= 32 irrelevant hvis V17 ne 04 (col=27-28) deltidsarbejdsløs fuldtidsarbejdsløs irrelevant, hvis V17 ne uoplyst svarprocent: 7 Spørgsmål om arbejdsbetingelser De efterfølgende spørgsmål (spm. 8 til og med spm. 12) handler alle om arbejdsbetingelserne på din nuværende arbejdsplads, eller hvis du er uden arbejde din sidste arbejdsplads. Hvis du f.eks. mener, dit arbejde er meget fysisk anstrengende sættes kryds i rubrikken under "Ja i høj grad". Hvis du mener, dit arbejde i nogen grad er fysisk anstrengende, sættes kryds under "Ja, i nogen grad", o.s.v. V0021 ANSTRENGENDE ARBEJDE start 37, manglende data: >=9 Spm. 8: Er du i det daglige udsat for en eller flere af følgende gener? Fysisk anstrengende arbejde. col= ja, i høj grad ja, i nogen grad nej, næsten ikke nej, slet ikke ved ikke uoplyst svarprocent: 92

20 V0022 BYRDER BÆRES ELL.LØFTES start 38, manglende data: >=9 Spm. 8: Er du i det daglige udsat for en eller flere af følgende gener? Byrder som skal bæres eller løftes col= ja, i høj grad ja, i nogen grad nej, næsten ikke nej, slet ikke ved ikke uoplyst svarprocent: 93 V0023 BELASTNINGER start 39, manglende data: >=9 Spm. 8: Er du i det daglige udsat for en eller flere af følgende gener? Belastninger af kroppen ved skub, stød eller træk col= ja, i høj grad ja, i nogen grad nej, næsten ikke nej, slet ikke ved ikke uoplyst svarprocent: 93 V0024 ARBEJDSSTILLING start 40, manglende data: >=9 Spm. 8: Er du i det daglige udsat for en eller flere af følgende gener? Ubekvemme arbejdsstillinger i dit arbejde

21 col= ja, i høj grad ja, i nogen grad nej, næsten ikke nej, slet ikke ved ikke uoplyst svarprocent: 93 V0025 FYSISK TRÆTHED start 41, manglende data: >=9 Spm. 8: Er du i det daglige udsat for en eller flere af følgende gener? Fysisk træthed efter dagens arbejde col= ja, i høj grad ja, i nogen grad nej, næsten ikke nej, slet ikke ved ikke uoplyst svarprocent: 93 V0026 STØJ start 42, manglende data: >=9 Spm. 8: Er du i det daglige udsat for en eller flere af følgende gener? Støj, så man må hæve stemmen for at tale sammen col= ja, i høj grad ja, i nogen grad nej, næsten ikke nej, slet ikke ved ikke uoplyst

22 svarprocent: 93 V0027 DÅRLIG BELYSNING start 43, manglende data: >=9 Spm. 8: Er du i det daglige udsat for en eller flere af følgende gener? Dårlig belysning col= ja, i høj grad ja, i nogen grad nej, næsten ikke nej, slet ikke ved ikke uoplyst svarprocent: 92 V0028 TRÆK start 44, manglende data: >=9 Spm. 8: Er du i det daglige udsat for en eller flere af følgende gener? Træk col= ja, i høj grad ja, i nogen grad nej, næsten ikke nej, slet ikke ved ikke uoplyst svarprocent: 93 V0029 GIFTIGE STOFFER start 45, manglende data: >=9 Spm. 8: Er du i det daglige udsat for en eller flere af følgende gener?

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ----

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre DDA-1565 -------- Datamateriale ------------- Vælgerundersøgelsen 1991 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20701 --------- Datamateriale ------------- Fagforeningers respons på udfordringer ovenfra såvel som -------------- ------- -- ------------ ------- ----- --- nedefra: En tværnational sammenligning,

Læs mere

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere