formand Valg til formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "formand Valg til formand"

Transkript

1 formand Valg til formand Anders Balle Født 20. april 1950 Uddannet lærer 1972 Lærer, klasselærer, skolevejleder, tillidsrep. Formand for lærerne i Ringkøbing Amt Hovedstyrelsesmedlem i DLF 1989 Skoleleder på Bording Skole fra 2000 Næstformand i Lederforeningen 2006 Formand for Skolelederne fra 2008 Tak for den tillid I har vist mig i den forgangne valgperiode! Det er med stor glæde og stolthed, jeg ser tilbage på de første godt to år af Skoleledernes eksistens som forening. Det er lykkedes os at skabe en slagkraftig, synlig og indflydelsesrig forening med en unik stor opbakning. Det er en succes, som i høj grad forpligter ikke blot formandskab og hovedbestyrelse, men også alle lokale foreningsaktive som er de primære drivkræfter i forhold til medlemmerne. Den synlighed og det nærvær, vi har fået skabt, har vist sin robusthed og holdbarhed. Vi har efter min opfattelse en forening, som formår at leve op til de krav, som medlemmerne med rette kan stille. Vi varetager skoleledernes overenskomst ud i yderste led, hvilket skal forstås både geografisk og indholdsmæssigt. Vi sikrer det enkelte medlems retsstilling. Vi aftaler løn- og ansættelsesforholdene. Vi står også stærkt i interessevaretagelsen. Vi er respekterede og anerkendte af vore samarbejdsparter. Dette foreningsfundament skal vi bygge videre på, udvikle og udfordre, med det hovedmål, at vi organisatorisk og organisationssamarbejdsmæssigt skal stå stærkest muligt. Vi skal være en aktiv del af det aftaleretslige system i Danmark være organiseret og placeret der, hvor indflydelsen er størst. Vi står formodentlig overfor store krav om ændringer af skolens organisation og bemanding. Vi skal sikre en stærk position for hver enkelt skoles ledelsesteam, og udvikle skolens ledelsesforhold, så vi både magter opgaven med den pædagogiske ledelse, den administrative og ikke mindst den strategiske ledelse, og så vi samtidig får arbejdsvilkår, så vi også kan blive i opgaven i et langt og godt skolelederliv. Jeg er stolt over at have medvirket til at skabe denne forening, og jeg har stor lyst og energi til at fortsætte arbejdet som formand. Derfor stiller jeg mig til rådighed for endnu en periode. næstformand Valg til næstformand Claus Hjortdal 50 år, skoleleder siden 1992, på henholdsvis en meget lille skole, viceskoleleder på en stor overbygningsskole og som leder på en skole med flere afdelinger Flere års organisationsarbejde i Danmarks Skolelederforening, bl.a. som amtsformand og i en periode som formand Næstformand i Skolelederne i 2 år Jeg er kandidat til næstformandsposten. Jeg håber på at blive genvalgt, da jeg gerne vil videreføre og videreudvikle den velfungerende fagforening for alle landets skoleledere, vi har fået skabt og i de to år, jeg har været næstformand, har jeg arbejdet på flere fronter. I forbindelse med foreningens interessevaretagelse har jeg sammen med hovedbestyrelsen og formanden arbejdet for at skabe en klar profil for skoleledelse, hvor omdrejningspunktet er hele skolens virksomhed med fokus på elevernes udbytte. Jeg vil ved et genvalg også fremover sikre, at vi bliver hørt, og at der bliver holdt fokus på skolens kerneydelse i den offentlige debat, herunder forfølge muligheder for at være proaktive i debatten. Jeg sidder i øjeblikket som foreningens repræsentant i BrancheArbejdsmiljøRådet. Gennem mit fokus her på især skoleledernes psykiske arbejdsmiljø og ikke mindst via vores eget projekt Det gode skolelederliv, som jeg er projektleder for, vil jeg fortsat arbejde for at forbedre skoleledernes arbejdsvilkår. På det organisatoriske plan vil jeg arbejde for en maksimal selvstændig håndtering af medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Vi skal opsøge og samarbejde med øvrige lederfor - e ninger i ledelsesspørgsmål. Samtidig skal vi udfordre organisationsverdenen, så vi sikrer skolelederne den bedste placering og den mest relevante selvstændighed, vi til enhver tid kan opnå. Det betyder, vi skal være åbne for de bevægelser, der finder sted. Samtidig skal vi udnytte mulighederne inden for det bestående til at finde nye platforme for samarbejde. Vi er nået langt synes jeg på den korte tid, vi har været én forening, men der er stadig plads til udvikling og forbedringer. Skoleledelse marts

2 hovedbestyrelsevalg til hovedbestyrelse Axel Bay-Petersen Skoleinspektør på Provstegårdskolen, Odense Formand og næstformand i Lederforeningen Odense Hovedbestyrelsen i Lederforeningen Hovedbestyrelsen i Skolelederne Godt gået Skolelederne har nu eksisteret i 2 år og har vist stor berettigelse lokalt og centralt. Lokalt er kredsene i Skolelederne nu færdige med at forhandle OK 08 og er allerede i gang med at opstille krav til OK 11. Det har været en stor udfordring, som langt de fleste steder er løst på fornemste vis, fordi der lokalt er kollegaer, som har taget denne vigtige opgave på sig. Skoleledernes succes og gennemslagskraft er afhængige af dette engagement, da det er det lokale niveau, som er bærende for foreningen. I hovedbestyrelsen har arbejdet været koncentreret om opbygningen af en forening med den gennemslagskraft, som er nødvendig for at skabe respekt om skoleledernes arbejde og position. Projektet Det gode skolelederliv er nu ved at være afsluttet med forslag til forskellige fremadrettede initiativer. Skolelederne skal have udsyn og have øje for, hvilke skolepolitiske initiativer, der er nødvendige, for at tilpasse folkeskolens indhold og struktur til kravene i en globaliseret verden. PISA-resultater er et for snævert kvalitetsparameter OECD er med Talis-undersøgelsen i gang med at opstille indholdskrav til en international skoleledelse. De værdier, de bygger på, ligger langt fra vores. Det er derfor overordentligt afgørende, at vi som forening er tydelige i vores udmelding. Vi skal indgå i kommunale arbejdsgrupper for at være med til at sætte vores præg på den kommunale skolepolitik og skolestruktur, herunder udformning af ledelsesstrukturen. Det er os, der har den viden og erfaring, der er nødvendig for at gøre det bedst muligt. Vi skal have fokus den nye lærerarbejdstidsaftale og tydeliggøre, hvordan ledelsesretten kan udmøntes indenfor alle områder. Det er vigtigt, at hovedbestyrelsen er sammensat af medlemmer, som repræsenterer store og små kommuner, og som samtidig er geografisk spredt. For at understøtte dette og for at være med til at fortsætte det spændende arbejde, stiller jeg op til en ny periode. Lena Gaarde Født 29. januar 1962 Uddannet lærer 1992 Lærer, klasselærer, læsevejleder, tosprogsunderviser, AKT-konsulent PD i specialpædagogik 2006 Den kommunale lederuddannelse 2007 Forstander ved voksenspecialskole Medlem af Skoleledernes repræsentantskab Skolelederne er bredt favnende Jeg er forstander på Lysbro Uddannelsescenter en voksenspecialskole i Silkeborg, hvilket jeg har været de sidste 3½ år. Inden da havde jeg min gang i folkeskolen med særlig fokus på specialundervisningen. Siden sammenslutningen har jeg siddet i repræsentantskabet, og nu er jeg klar til lægge energi i hovedbestyrelsen, da jeg repræsenterer en minoritetsgruppe i vores forening medlemmer fra det gamle S81, dvs. medlemmer, som er ansat ved institutioner inden for Specialundervisning for Voksne såvel kommunalt som regionalt. Medlemmer for hvem det opleves at være meget svært at blive hørt og set i deres ansættelser. Medlemmer, som oplever en manglende interesse for de ledelsesmæssige og komplekse udfordringer, de står i, og som må kæmpe for at få en ordentlig og sammenlignelig løn i forhold til andre skoleledere. Den væsentligste forskel på os og de fleste andre medlemmer af Skolelederne er, at vi forholder os til voksne, mens alle andre har med børn at gøre. Det giver en masse forskelle med hensyn til lovgivning og overenskomst. Mange af de medlemmer, jeg repræsenterer, arbejder bl.a. ud fra takstfinansiering af deres ydelser. Måden at bedrive ledelse sker her med udgangspunkt i nogle markedsmekanismer, hvilket sætter den faglige, den administrative, den personalemæssige og den strategiske ledelse i spil på en meget spændende måde. Vi har en forening, der favner bredt skoleledelsesmæssigt, og som sådan også har brug for viden om alle medlemmernes mangeartede ledelsesopgaver. Jeg er af den overbevisning, at jeg med min viden vil kunne bibringe hovedstyrelsen nye vinkler på opgaveløsningerne. Jeg har desuden deltaget i foreningens organisationsuddannelse og dermed erhvervet en indsigt i TR-uddannelsen. Denne indsigt bekræftede mig i vigtigheden af som jeg ser det at vores forening har brug for sådan én som mig. Og netop fordi vi i vores forening har brug for alsidigheden set i et ledelsesperspektiv. Vi har alle brug for at blive hørt. Jeg kan hermed love, at jeg vil yde mit ypperste for alle foreningens medlemmer med udgangspunkt i dialogen. 24 Skoleledelse marts 2010

3 Claus Heiredal Skoleleder på Bylderup Skole, Aabenraa Kommune Tidligere amtskredsformand, Sønderjylland Sidste periode i hovedbestyrelsen for Lederforeningen Hovedbestyrelsen i Skolelederne Jeg genopstiller hermed til hovedbestyrelsen. Efter en spændende periode, hvor første del har været at få lagt et godt fundament for foreningen, er vi nu i gang med at lave politikudvikling. Med vores egen overenskomst består arbejdet i hovedbestyrelsen både i en fagpolitisk og pædagogisk retning samt en kommunikationsstrategi. Jeg var oprindelig ikke tilhænger af stående udvalg, men med de mange arbejdsopgaver, vi bliver mødt med, er det en fordel, at de tre udvalg kan lave nogle velforberedte oplæg til bestyrelsesmøderne. Jeg har plads i Fagpolitisk udvalg, der primært arbejder med medlemmernes løn- og arbejdsforhold (overenskomst) og uddannelse af vores tillidsvalgte. Vi har besluttet, at vi bl.a. vil undersøge, hvad lærernes nye arbejdstidsaftale har af betydning for vores arbejdsforhold. OK 11 står for døren. Vi vil nok ikke denne gang have så meget medvind som ved OK 08. Rammen tyder på at blive mindre. Et vigtigt spørgsmål bliver løn, herunder skal vi fastholde taktreguleringen, hvordan forholder vi os til lokalløn, problematikken omkring trin 46? Lokalløn har indtil nu været en fordel for os, samlet set, men kan vi blive ved med at låne penge hos andre? Det tror jeg ikke. Jeg mener, at vi skal fastholde den nuværende ramme for lokalløn, at lokalløn skal være organisationsopdelt, og at der skal være udmøntningsgaranti inkl. evt. tilbageløbsmidler. I en tid med store forandringer på ledelsesforholdene i skolen, vil jeg ikke anbefale, at vi afskaffer trin 46. De problemer trin 46 evt. giver skal klares ved de lokale forhandlinger. I hovedbestyrelsen har vi i denne periode sat tre store skibe i vandet: 1) Projekt Det gode skolelederliv om vores psykiske arbejdsmiljø, 2) Udvikling af vores interne og eksterne kommunikation samt 3) Egen overenskomst, som vi skal i gang med at forny. Disse spændende projekter vil jeg gerne fortsat arbejde med, derfor har jeg valgt at genopstille og rejser gerne fra Sønderjylland til København et par gange om måneden. Jeg finder det vigtigt, at hovedbestyrelsen består af repræsentanter fra hele landet, da vilkårene for at bedrive skoleledelse i folkeskolen er meget forskellig fra sted til sted. Birgit Henriksen Formand for Skolelederne, Glostrup Lokalafdeling Viceskoleinspektør på Skovvangskolen, Glostrup Kommune Diplomuddannelsen i ledelse, 52 år Overenskomstansat mellemleder Begejstringen over Skoleledernes opståen og resultatet af OK 08 med TR-aftalen er stor blandt medlemmerne i foreningen. Men i festens rus skal man huske at se rundt i krogene af balsalen, om der sidder bænkevarmere, der ikke helt føler, at de er med til festen. I den nuværende hovedbestyrelse er der ingen overenskomstansatte og ingen mellemledere. Det vil jeg gerne lave om på, og som hovedbestyrelsesmedlem vil jeg konstant være opmærksom på, om alle medlemmer synes festen er sjov og værd at være med til. Det er vigtigt, at vi undgår en opsplitning af foreningen, som det skete i forhold til Lærerforeningen. Det er ligeså vigtigt, at foreningen arbejder for forbedring af de overenskomstansattes ansættelsesog pensionsforhold. Som overenskomstansat skal man ikke bare vente på måske at komme med i den eftertragtede gruppe af tjenestemænd. Fagforening? Skal ledere overhovedet have en fagforening? Vi bestemmer jo selv vores arbejdsvilkår, vil nogen påstå. Jeg mener, at vi som ansatte i det kommunale system er underlagt de samme vilkår som andre medarbejdere, vi har blot den særlige opgave, der hedder ledelse. Vi skal ikke ud på barrikaderne og strejke eller blokere, men gennem dialog synliggøre vores vilkår og gennem forhandlinger og argumentationer fremme vores forhold. Skolelederne/DLF Skolelederne er stadig en del af DLF med en stor økonomisk forpligtelse. Jeg vil arbejde for, at DLF og Skolelederne er to ligeværdige foreninger med folkeskolen og læreruddannelsen som fælles udgangspunkt. Er der områder, hvor fælles drift og udnyttelse af sekretariatskompetencer kan komme medlemmerne til gode, skal det udnyttes. Men der skal være åbenhed i samarbejdet, og Skolelederne skal betale en fair andel af udgifterne. hovedbestyrelse Skoleledelse marts

4 ovedbestyrelse Kurt Kristensen Lærer på Næshøjskolen, Århus Kommune Viceskoleinspektør på Højvangskolen, Århus Kommune Skoleleder på Katrinebjergskolen, Århus Kommune Bestyrelsen i Århus Skolelederforening Formand for Århus Skolelederforening TR for skolelederne i Århus Kommune Jeg stiller op som kandidat til hovedstyrelsen med stor respekt og anerkendelse for det arbejde, der hidtil er lavet. Mine overvejelser i forbindelse med min kandidatur går på et ønske om at være med til at fortsætte udviklingen af Skolelederne til en stærk lederforening, som både centralt og lokalt har gennemslagskraft i forhold til ledelsesvilkår i folkeskolen. Det er afgørende for foreningens styrke, at vi er stærke både centralt og lokalt. Jeg vil arbejde for, at der fortsat i hovedstyrelsen vil være fokus på, hvorledes vi kan understøtte de lokale foreningers selvstændige virke ude i kommunerne. Stærke lokale afdelinger er afgørende for en stærk landspolitisk forening. Jeg vil ligeledes arbejde for, at skolelederforeningen bliver en forening, som varetager interesserne for hele skolens ledelse. Jeg mener, at foreningen skal arbejde for den samlede skoleledelse og dermed for alle niveauer af ledelse i skolerne. Sammenhængskraften i den lokale ledelse skal understøttes af foreningen. Det kan bl.a. ske ved, at vi i første omgang får et samarbejde med de øvrige foreninger, som repræsenterer SFO-ledere og administrative ledere uden lærerbaggrund. Hensigten er at få skabt en platform, som på sigt kan føre til en fælles forening for alle i skoleledelsen. Vi skal som forening tydeligt signalere, at vi er en forening af ledere. Det betyder, at vi skal markere, at vi er en anderledes forening end en traditionel lønmodtager-fagforening. Vi er stadigvæk alt for stærk bundet til Lærerforeningen, som vi helt sikkert har mange interessefællesskaber med, men på afgørende punkter omkring ledelse, har vi uforenelige udgangspunkter og interesser. Allan Lundby-Hansen Skoleleder siden 1981 Formand for Lederforeningen i Roskilde Amt Hovedbestyrelsesmedlem i Lederforeningen Hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederne Jeg genopstiller hermed til hovedbestyrelsen. Den første valgperiode i hovedbestyrelsen i Skolelederne er ved at rinde ud. Det har været et travlt og et spændende arbejde. Den nye bestyrelse, i vores nye fælles forening, skulle finde deres ben efter fusionen, og de fandt dem! En af de opgaver, som repræsentantskabet satte på den politiske dagsorden, var skoleledernes psykiske arbejdsmiljø. Bestyrelsen har arbejdet målrettet med denne opgave, og Det Gode Skolelederliv er blevet søsat med stor succes. Årsmødet i marts 2010 vil næsten udelukkende dreje sig om dette store projekt. En anden af de store opgaver har været uddannelsen af foreningens tillidsmænd i forbindelse med OK 08. Der har været afholdt to kursusgange i Odense, og det har, efter min mening, rystet foreningen godt sammen. Hvis nogen havde frygtet, at hovedbestyrelsens arbejde ville bære præg af, at medlemmerne kom fra to foreninger, har bestyrelsesarbejdet gjort denne frygt til skamme. Hovedbestyrelsen arbejder godt sammen, trods uenigheder her og der, men hele tiden med sigtet på at optimere foreningens indflydelse til gavn for medlemmerne. Jeg vil lægge vægt på, at vores forening vil bruge erfaringerne fra Det gode skolelederliv målrettet i fremtiden. Ledelseskraften er også truet ved de mange skolesammenlægninger, der vil ramme såvel små, som store skoler. Her skal foreningen fortsat arbejde stenhårdt med at påvirke beslutningstagerne. Jeg vil også arbejde for at sikre sammenhængskraften i foreningen, ikke mindst set i lyset af de kommende nye medlemmer fra Københavns Kommune. Lokalafdelingerne, de regionale netværk og formandsmøderne bliver vigtige brikker i dette arbejde. Jeg håber, at repræsentantskabet vil stemme på de hovedbestyrelsesmedlemmer, der genopstiller til valget, så vi kan fortsætte vores gode samarbejde i bestyrelsen. 26 Skoleledelse marts 2010

5 Torben Mørup Skoleinspektør, Nordvangskolen, Esbjerg Tidl. formand for DS Ribe Amt Tidl. HB-medlem i Danmarks Skolelederforening Siden 2008 Hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederne Medlem af Kommunikationspolitisk udvalg Det, jeg vil gerne have skal præge Skolelederne i den kommende valgperiode, er følgende: Når skolen mangler en læreruddannet vikar. En tydelig og stærk kommunikation internt i foreningen og i medierne En styrkelse af det lokale arbejde i Skolelederne kommunalt/regionalt især TR-rollen Skolelederen op fra maskinrummet og flere fiskeredskaber til medarbejderne Skolelederne er proaktive på internationale og nationale rapporter Skolelederne bør sætte dagsordenen på ledelse og skole At Skolelederne styrker sin internationale profil nordisk og europæisk Og at drøftelserne om relationen til DLF fortsat foregår, herunder arbejdet for løsrivelse og dannelse af nye ledelsesforbund. Er du uddannet lærer med lyst til varierende udfordringer? Så henvend dig på Vi tilbyder uddannede lærere til folkeskoler, privatskoler, efterskoler og tlf. Når Når 70 skolen mangler en 18 en specialskoler. læreruddannet vikar. Desuden tilbyder vi uddannede Se også vores pædagoger til daginstitutioner samt special- hjemmeside Er du uddannet lærer og døgninstitutioner. Er med du uddannet lyst til varierende lærer med udfordringer? lyst til varierende Vi vægter høj kvalitet, lyst, fleksibilitet udfordringer? og respekt. Så henvend dig på tlf Så henvend dig på *Pædagogisk Vikarbureau har overenskomst har med: BUBL, overenskomst SL, PMF, LFS samt med LC LC og og Danmarks herunder Lærerforening. Danmarks tlf. Se 70 også 27 Lærerforening vores hjemmeside Se også vores hjemmeside ALDerSrogADe 6C, 4. SAL ESROMGADE Kbh. Ø telefon web KBH N TELEFON WEB Pædagogisk Vikarbureau har overenskomst med LC og herunder Danmarks Lærerforening Sinne Pedersen Skoleinspektør på Abildgårdskolen i Frederikshavn Formand for DS i Nordjylland Hovedbestyrelsen i DS Hovedbestyrelsen for Skolelederne siden 2008 Medlem af Styregruppen vedr. Det gode skolelederliv Formand for Ledelsesfagligt udvalg Skolelederne har nu fungeret som en samlet forening for skolelederne i Danmark i 2 år. Det har været 2 meget spændende år, hvor vi har kunnet se resultater. Vi har fået meget større mulighed for eksponering af skolelederforeningen både centralt og lokalt og derved for at få skabt synlighed om vores ledelsesvilkår og ledelsesfaglighed. Hovedbestyrelsen besluttede sidste år at organisere sig med 3 faste udvalg samt ad hoc-grupper. Som formand for det ledelsesfaglige udvalg, har jeg hovedsageligt arbejdet med oplæg til hovedbestyrelsen omkring ledelsesfaglige og pædagogiske temaer. Da der fra mange sider er ekstrem fokus på skoleledelsens betydning for skolens resultater, har vi haft særligt fokus på diverse nationale og internationale undersøgelser, der beskæftiger sig med området. Skolelederforeningen skal i sine aktiviteter og politikker være klar på krav og forventninger til skoleledelse, herunder den udvikling vi ser i det kommunale skolebillede og dermed ledelsesforhold. Som medlem af styregruppen for projektet Det gode skolelederliv har jeg haft store muligheder for at arbejde med en af de for mig meget vigtige opgaver for foreningen, nemlig skoleledernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Vi har valgt at tage udgangspunkt i det, der lykkes rundt omkring, og det har været vigtigt for mig, at formidle det på en måde, så det både bliver brugbart for den enkelte leder og for det organisatoriske arbejde med skoleledernes vilkår. Med vores selvstændige overenskomst og dermed øgede indflydelse både centralt og lokalt, er det vigtigt at arbejde med foreningens sammenhængskraft. De lokale bestyrelser repræsenterer de lokale medlemmer i forhold til hovedbestyrelsen og omvendt. Med en selvstændig overenskomst er vi nået et stykke ad vejen mod en selvstændig forening med ret til og mulighed for at handle på egne vegne og dermed varetage egne interesser. Fremover bør der løbende søges efter fællesskaber, der kan være nyttige for os som gruppe det være sig omkring løn- og arbejdsvilkår, men også omkring ledelsesfaglige områder. hovedbestyrelse Skoleledelse marts Pædagogisk Vikarbureau har

6 Michael Rasmussen 52 år, lærer, Haderslev Statsseminarium 1982 Lærer, Bjergsted Kommune Skoleinspektør, Kalundborg Lederforeningens hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen i Skolelederne Valget mellem den faglige forening og fagforeningen er let det er begge dele. Skolelederne har siden sammenslutningen formået at løfte denne opgave at udfordre og berige skolelederlivet samtidig med at spænde et sikkerhedsnet ud under medlemmerne både med hensyn til løn og beskyttelse i stillingen. Mit særlige fokus har været arbejdsmiljøet. Det gode skolelederliv er båret af tanken om eget ansvar og tillid til støtte i den lokale gruppe og den lidt større forening. Som projektleder på selvevalueringsværktøjet har jeg været med til at udvikle et redskab, man kan anvende lokalt enten på skolen eller i kommunen og hvor muligheden for dialog både med kollegaer og ledelse ligger snublende nær. Jeg er formand for Kommunikationspolitisk udvalg. Udvalget har ansvaret for input til udvikling af foreningens medier. Et af målene gennem den sidste periode har været at få mere kant at skabe et levende blad i en kritisk dialog med medlemmer og offentlighed. Succesen for det elektroniske nyhedsbrev taler sit eget sprog. Lederspace er en satsning på noget nyt. Kan vi skabe et forum for kritisk dialog sparring? Jeg tror på det. Med min kandidatur vil jeg gerne fortsætte dette arbejde. Den nye opgave i den kommende periode er kerneydelsen for ledelsesopgaven undervisning af eleverne. Skolelederne må komme med et udfordrende bud på Fremtidens skole. Vi skal sikre, at eleverne opnår de mest fundamentale kvalifikationer og giver dem kompetencer til at skabe deres eget liv på helt egne præmisser ligesom som vi har fået liv til det! Lis Spang-Thomsen Lærer Diplom i ledelse 2006 Konst. viceinspektør på Langbjergskolen, Brøndby Viceinspektør på Langhøjskolen, Hvidovre Skoleinspektør på Brøndbyvester Skole, Brøndby Amtsbestyrelsesarbejde i Danmarks Skolelederforening fra år som formand for DS-amtsbestyrelsen i København Suppleant til hovedbestyrelsen i Skolelederne 2008 Indtrådt i hovedbestyrelsen i Skolelederne 1. januar 2009 Medlem af Kommunikationspolitisk udvalg Tilknyttet HB-medlem til Region Storstrøm Selv om der allerede er gået et år med arbejdet i hovedbestyrelsen et år med mange spændende opgaver føles det som om, jeg først lige er kommet rigtigt i gang. Det er derfor et naturligt valg at stille op til endnu en periode i hovedbestyrelsen. I lyset af regeringens 360 graders eftersyn og alle mediers bevågenhed er det vigtigt, at Skolelederne stadig præger debatten med den faglighed, vi besidder. Vi skal være i front, når dagsordenen om folkeskolen sættes, så vi er med til at sikre, at evidensbaseret viden ligger til grund for den folkeskole, vi ønsker at lede og udvikle. Dette er vigtigt for skolen og børnene, men også for, at vi gør det tydeligt, at det er faguddannede ledere der skal til, når nye skolelederstillinger skal besættes. Når kommunernes økonomi er trængt, og skolelukninger er på tale, må vi deltage i debatten, være troværdige og ikke for enhver pris kræve alle skolestørrelser bevaret. Det er derimod vigtigt, at vi både centralt og i høj grad også decentralt ser på, hvad der skal til, for at den nødvendige ledelse er til stede, så vi stadig kan sikre optimale forhold for at drive en god folkeskole. I mine øjne handler det om skolestørrelser med en økonomi, der sandsynliggør, at skolen har et ledelsesteam. Som fagforening har vi allerede markeret os stærkt og opnået en flot overenskomst. Det er vigtigt, at vi også fremover forhandler gode forhold for alle skoleledere, men også nødvendigt, at vi i foreningen bevarer sammenhængskraften, selv om vi ved skolelukninger og skolesammenlægninger ser nye overordnede skolelederstillinger opstå. Vi opnår størst indflydelse i alle forhold ved at fremstå som en stærk samlet skolelederforening. Årsmøde og generalforsamling i FDB brug din stemme! Er du interesseret i sundhed, miljø, klima og etisk handel? Eller er du bare glad for din butik? Kom bag om butikshylderne mød op til årsmøde eller generalforsamling i din lokale butik og brug din stemme til at påvirke fremtidens ansvarlige forbrug. Se hvornår der er møde i din lokale medlemsbutik og læs mere på fdb.dk Kvickly, SuperBrugsen, Dagli Brugsen og LokalBrugsen 28 Skoleledelse marts 2010

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar Århus forening Nyhedsbrev nr. 1 september 2010 Kære medlem Dette er første nummer af Århus forenings nyhedsbrev. Den 1. april 2010 vedtog generalforsamlingen at sammenlægge foreningens lokale afdeling

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole Navn: Berit Funch Alder: 48 år Skole: Feldballe Friskole Stilling: Lærer i matematik, natur/teknik, idræt, værksted Baggrund: Jeg er ansat på Feldballe Friskole, som er en mindre friskole på Djursland

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole

Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole Stillings og personprofil Forstander Kofoeds Skole August 2011 1 Opdragsgiver Den selvejende institution Kofoeds Skole Adresse Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Telefon 32 68 02 00 www.kofoedsskole.dk

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Navn: Casper Nellemann Alder: 39 år Skole: Try Efterskole Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Baggrund: Uddannet

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10)

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10) Navn: Lene Ackermann Alder: 58 år Skole: Th. Langs Skole Stilling: Lærer Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Skoleledelse - en profession i sig selv Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Forord Lederforeningens hovedbestyrelse har efter længere tids debat blandt foreningens medlemmer

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

1. Indledning Da vores skoleleder går på pension, er stillingen som skoleleder ledig til besættelse pr.1. februar

1. Indledning Da vores skoleleder går på pension, er stillingen som skoleleder ledig til besættelse pr.1. februar 1. Indledning Da vores skoleleder går på pension, er stillingen som skoleleder ledig til besættelse pr.1. februar 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og Job Midt/Vest med ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

SOF beretning 2013-2014

SOF beretning 2013-2014 SOF beretning 2013-2014 To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere