TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Elise Andersen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Ældreplan - LUKKET SAG Orientering fra Tandplejen - LUKKET SAG Meddelelser Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - Maj Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens 18 - Hjernesagen Tårnby / Dragør Forløbsprogram for demens Status på vedtaget tværsektorielt KOL-projekt Færre nyfødte bliver genindlagt Projekt - Fars Køkkenskole i Tårnby Kommune Plejehjemstilsyn Netværkshusets aktiviteter Eventuelt...22 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/15162 Sagsansvarlig: sbo.sf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Dagsorden er godkendt. 2

4 2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/15162 Sagsansvarlig: sbo.sf 3

5 3. Ældreplan - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/12478 Sagsansvarlig: mif.sf 4

6 4. Orientering fra Tandplejen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/15784 Sagsansvarlig: alu.tploj.sf 5

7 5. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/15162 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Orientering, information og referater til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER a) Almindelig orientering b) Referat fra mødet den i Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning c) Referat fra mødet den i Embedsmandsudvalget for Sundhed INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. at udvalget tager punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra møde den i Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisningen 2 Åben Referat fra møde den i Embedsmandsudvalget for Sundhed / /15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Forvaltningen orienterende om socialtilsynets besøg på Falhøj og muligheden for indretning af et nyt daghjem. Taget til efterretning. 6

8 6. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - Maj 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/38243 Sagsansvarlig: mha.as RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 5 måneders forbrug i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik på serviceområderne giver et hurtigt overblik over udviklingen i udgifterne og indtægterne i forhold til det budgetterede. Derudover vedlægges en række relevante nøgletal for området. ØKONOMI Efter 5 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrug maj 2014: 27,9 % Nettoforbrug maj 2015: 31,3 % Som påpeget i forbindelse med de seneste budgetopfølgninger er udvalgets budget på ældre- og sundhedsområdet under et betydeligt økonomisk pres. Desværre kan også i indeværende budgetår konstateres et pres på voksenhandicapområdet. Forbrugsudviklingen efter 5 måneder giver anledning til et samlet skønnet merforbrug på 17,0 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Merforbruget er sammensat er merudgifter på 3,6 mio. kr. på voksenhandicapområdet og merudgifter på 13,4 mio. kr. på ældre- og sundhedsområdet. En indtægt på 3,4 mio. kr. vedr. Ældremilliarden, som fejlagtigt ikke blev konteret i 2014, forelægges Økonomiudvalget med anbefaling af, at midlerne tilføres ældre- og sundhedsområdet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget: 1. at tage sagen til efterretning. /kam 7

9 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik på ældreområdet ultimo maj 2015.pdf /15 2 Åben Statistik på Voksenhandicapområdet ultimo maj 2015.pdf /15 3 Åben Statistik på fritvalgsområdet ultimo maj 2015.pdf /15 4 Åben Statistik på sundhedsområdet ultimo maj 2015.pdf /15 5 Åben Budgetopfølgning ultimo maj 2015.pdf /15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. 8

10 7. Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens 18 - Hjernesagen Tårnby / Dragør Åben sag Sagsnr.: 15/3737 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Der er fremkommet fornyet ansøgning, efter tidsfristens udløb, fra Hjernesagen Tårnby/Dragørs om tilskud til frivilligt socialt arbejde i Fremlægges med hensyn til behandling af ansøgningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til servicelovens 18 afsættes årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Ansøgning fra Hjernesagen blev behandlet på udvalgsmødet den 20. april 2015, hvor udvalget besluttede at give foreningen afslag. Hjernesagen Tårnby/ Dragør har sidst fået tilskud på kr. i LOVGRUNDLAG Servicelovens 18. ØKONOMI Hjernesagen Tårnby / Dragør søger om kr. i tilskud. Der er i 2015 afsat kr. til frivilligt socialt arbejde. Der kan disponeres over kr. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget: 1. at fordele tilskud til Hjernesagen Tårnby/Dragør. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Socialt arbejde for hjerneskadet 58307/15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Sagen udsættes til næste møde. Foreninger der søgte sidst og ikke fik bevilling bliver behandlet på ny. 9

11 8. Forløbsprogram for demens Åben sag Sagsnr.: 15/9868 Sagsansvarlig: jra.hpvga.as RESUMÉ Gennem det sidste års tid har Ældrecentret arbejdet med at kortlægge og beskrive demensindsatsen i Tårnby Kommune. Der er nu opbygget et sammenhængende forløbsprogram, som sikrer borgerne rådgivning og vejledning i forhold til demensforløb og tilbud. Forløbsprogrammet er sat i værk her i foråret. Forløbsprogrammet sikrer også de praktiserende læger en rolle som tovholdere. Når forløbsprogrammet har kørt i et års tid, vil der ske en evaluering af, om vi opnår, at borgerne løbende bliver evalueret, og hvordan samarbejdet med de praktiserende læger fungerer. Herudover vil der blive evalueret på de interne arbejdsgange og funktioner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forløbskoordinationen skal sikre, at borgerne oplever en sammenhængende indsats i forløbet med demens eller dementielle symptomer. Der udpeges en tovholder for den demente. Tovholderen er som oftest egen læge eller demenskoordinatoren. Tovholderen sikrer behandlingen på tværs af sektorer, at borgerens helbred løbende vurderes, og at der igangsættes den rigtige behandling i forhold til hvor alvorlig og kompleks sygdommen er på det aktuelle tidspunkt. For ukomplicerede borgere der modtager hjælp i forvejen, er det en medarbejder i den kommunale hjemmepleje eller på det aktuelle plejehjem, der sikrer forløbskoordination. Koordinationen for hjemmeboende der ikke modtager hjælp sikres af forebyggelseskonsulenterne. For at sikre koordination, er der opbygget et netværk af demensressourcepersoner i såvel hjemmeplejen som på plejehjemmene. Demenskoordinatoren sikrer gennem disse netværk, at viden holdes ajour og at forløbsprogrammet følges. I et samarbejde mellem forebyggelseskonsulenterne og demenskoordinatoren er der oprettet pårørendegrupper for de pårørende til borgere med demens. Der er to store fordele ved dette tilbud, som nu har været gennemført to gange pr. måned siden ultimo 2014: De pårørende kan få råd og vejledning De pårørende kan danne netværk med andre i samme situation og derved få støtte i de ofte meget svære situationer de oplever. HØRING Seniorrådet. 10

12 LOVGRUNDLAG Sundhedsloven som omfatter kommunernes forpligtigelser i forhold til sundhedsfremme og forebyggelsesopgaver; herunder den patientrettede indsats, som skal søge at undgå, at opstået sygdom udvikler sig og at begrænse eller udskyde komplikationer af en opstået sygdom. ØKONOMI Forløbsprogrammet afholdes indenfor den eksisterende budgetramme. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget: 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forløbskoordination for borgere med demens og dementielle symptomer i Tårnby Kommune.pdf /15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. 11

13 9. Status på vedtaget tværsektorielt KOL-projekt Åben sag Sagsnr.: 14/13249 Sagsansvarlig: pfr.as_slettet_1 RESUMÉ Efter aftale med repræsentanter fra Region Hovedstadens politiske og administrative ledelse blev der ansøgt om midler fra Region Hovedstadens forebyggelsespulje 2015 til et tværsektorielt KOL-projekt i samarbejde med lungemedicinsk afdeling på Amager hospital. Projektet blev desværre ikke prioriteret (af regionen) og kan derfor ikke gennemføres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I foråret 2014 afholdt Tårnby Kommune møde Region Hovedstaden. På mødet blev det aftalt, at Tårnby Kommune skulle tage initiativ til, at der i samarbejde med et hospital i regionen blev udfærdiget et forslag til et tværsektorielt projekt for borgere med svær KOL med henblik på at ansøge Region Hovedstadens Forebyggelsespulje Tårnby Kommunes Ældrecenter udarbejdede i samarbejde med Amager hospitals lungemedicinske afdeling et 3-årigt projektforslag rettet mod borgere i Tårnby Kommune med svær KOL Projektansøgningen blev indsendt rettidigt til behandling i Region Hovedstadens forebyggelsespulje, men blev desværre ikke prioriteret. Projektet kan derfor ikke gennemføres, da projektets økonomi er afhængig af tilskud fra Region Hovedstadens forebyggelsespulje. ØKONOMI Projektets økonomi var budgetteret til en nettobesparelse på kr pr. år i Da projektet imidlertid ikke iværksættes, kan gevinsten ikke realiseres, og vil derfor indgå i den løbende budgetopfølgning på serviceområdet Sundhedsordninger og genoptræning, aktivitetsbestemt medfinansiering. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at tage orienteringen til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Afslag fra Region H.pdf 98972/15 2 Åben Forslag 10 - om tværsektorielt projekt vedr. KOL 80854/14 12

14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. 13

15 10. Færre nyfødte bliver genindlagt Åben sag Sagsnr.: 15/13581 Sagsansvarlig: SHA.SF RESUMÉ Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udsendt pressemeddelelse, hvor de angiver at andelen af genindlæggelser på sygehusene blandt nyfødte er faldet for første gang i mange år. De angiver at besøg af sundhedsplejerskerne kort efter, at familierne er kommet hjem fra sygehusene er en af årsagerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udgav den 27. april 2015 pressemeddelelse, hvor de orienterede om nye tal fra Statens Serum Institut, som viser at andelen af genindlæggelser blandt nyfødte er faldet for første gang i mange år. Andelen af genindlæggelser på landsplan er faldet fra 2,3 procent i 2013 til 1,9 procent i I Region Hovedstaden er andelen af genindlæggelser faldet fra 2,0 procent i 2013 til 1,4 procent i I Tårnby kommune er andelen af genindlæggelser faldet fra 1,1 procent i 2013 til 0,3 procent i I Tårnby Kommune har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen øget opmærksomhed på genindlæggelser blandt nyfødte, og sundhedsplejerskerne har siden oktober 2014 tilbudt at komme på hjemmebesøg på dagen hos familier med nyfødte. I Sundhedsplan 2020 er et af målene at øge andelen af børn der bliver ammet, derfor er tre sundhedsplejersker blevet specieluddannet inden for amning hos Komitéen for Sundhedsoplysning. Det betyder, at sundhedsplejerskerne siden 2012 har fungeret som ammekonsulenter og har kvalificeret ammeindsatsen i Tårnby ved at undervise de øvrige sundhedsplejersker, således at der er særlig fokus på amning i de tidlige hjemmebesøg. Årsagen til den lave andel af genindlæggelser blandt nyfødte i Tårnby kan tilskrives den forstærkede indsats over for amning. Dertil kommer, at Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forventer yderligere fald i andelen af genindlæggelser i Tårnby på grund af tidlig hjemmebesøg. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 120 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget, /kam 1. at orientering om at færre nyfødte bliver genindlagt tages til efterretning. 14

16 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Færre nyfødte bliver genindlagt 94259/15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. 15

17 11. Projekt - Fars Køkkenskole i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 15/9295 Sagsansvarlig: pje.sc.sf_slettet_1 RESUMÉ På møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. juni 2014 besluttede udvalget at SundhedsCenter Tårnby kunne være med på en fondsansøgning til Nordeafonden om at afprøve Fars Køkkenskole i Tårnby. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Fars Køkkenskole har fokus på samvær i køkkenet mellem barn og far, eller faderfigur i barnets liv. De sanseoplevelser og indtryk børn får, følger dem gennem hele livet. Kun 1 ud af 20 familier laver mad sammen med deres børn. Mange forældre synes, det er svært at inddrage børnene i madlavningen, og derfor lærer mange børn ikke at lave og glædes ved hjemmelavet mad. Færdigretter og fastfood vinder ind på middagsbordet, og det påvirker befolkningens sundhed. Især mænd lever usundt de har markant dårligere madvaner end kvinder, og får oftere livsstilssygdomme. Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 viser, at borgerne i Tårnby spiser mere usundt sammenlignet med gennemsnittet for Region Hovedstaden. Tårnby Kommunes Sundhedsplan 2020 sætter ambitiøse mål for borgerens madvaner. ommunalbestyrelsen vedtog i 2013 at indsatserne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke Mad og Måltider skal implementeres i Blandt indsatserne er: 1. Inddragelse af børn og forældre i at skabe et godt spisemiljø og konkrete aktiviteter som fx fælles madlavning og fællesspisning bør inddrages. 2. Fremme af elevernes viden om og glæde ved madlavning, smag og sunde måltider. Formålet med Fars Køkkenskole er at udvikle en model, hvor fædre og den næste generation hjælpes til at opleve glæde, interesse og færdigheder for hjemmelavet sund mad. Vallensbæk Kommune har de seneste 3½ år udviklet og afprøvet konceptet Fars Køkkenskole på 400 fædre og deres børn, som har deltaget med stor gejst, fordi de har oplevet køkkenskolen som en meningsfuld aktivitet for far og barn. På møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. juni 2014 godkendte udvalget, at Tårnby Kommune var medansøger på Vallensbæk Kommunes 2. ansøgningsrunde til Nordeafonden om midler til at få udbredt Fars Køkkenskole til flere kommuner. Nordeafonden har imødekommet ansøgningen. Puljemidlerne administreres af Vallensbæk Kommune. Se budget i bilag. 16

18 Det vil være muligt at begynde Fars Køkkenskole i Tårnby i efteråret Fars Køkkenskole er et lærings- og madlavningskursus målrettet fædre og deres børn i klasse i Tårnby. Det forløber sig over 5 aftener i løbet af ½ år i et skolekøkken. På køkkenskolen underviser en lærer og en ernæringsfaglig medarbejder eller frivillig. I Tårnby Kommune har Børne- & Kulturforvaltningen sagt ja til at bidrage med en madkundskabslærere og SundhedsCenter Tårnby bidrager med tovholderfunktionen og en frivillig. I Familiehusets Rådgivning og Forebyggelse arbejder de med sårbare familier. Rådgivning og Forebyggelse vil gerne lære disse familierne at tilberede sund mad, men har ikke faciliteterne til dette. Vallensbæk har tildelt nogle af puljemidlerne til Rådgivning og Forebyggelse, så de kan få fripladser til sårbare familier på Fars Køkkenskole. De sårbare familier kan på den måde lære at tilberede sund mad og nyde maden i fælles skab med andre familier. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 119 ØKONOMI Midler til afholdelse af Køkkenskoler går til Pædagogisk UdviklingsCenter idet de aflønner madkundskabslærere til undervisningen. Indsatsen får ikke indflydelse på SundhedsCenter Tårnbys drift og økonomi. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at udvalget godkender at SundhedsCenter Tårnby i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen etablerer Fars Køkkenskole i Tårnby Kommune. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budget Fars Køkkenskole 92208/15 2 Åben Informationsark_Fars køkkenskole_sundhedsforum.pdf /15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 12. Plejehjemstilsyn 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/14863 Sagsansvarlig: YMR.SF RESUMÉ Der fremlægges sag til godkendelse vedrørende samlet afrapportering af Uanmeldte Tilsyn 2014 på Tårnby Kommunes Plejehjem. Sagen omhandler Sundhedsstyrelsens samt de Kommunale uanmeldte tilsyn. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sundhedsstyrelsens uanmeldte tilsyn: Sundhedsstyrelsen har aflagt uanmeldt tilsyn på fem af Tårnby Kommunes seks plejehjem. Der er foretaget stikprøver hos 15 beboere, for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. På det sjette plejehjem forventes næste tilsyn først gennemført i 2015, da Sundhedsstyrelsen ved uanmeldt tilsyn i 2013 vurderede, at plejehjemmet havde så få fejl og mangler, at det blev vurderet at der ikke var behov for tilsyn i Den overordnede konklusion på de uanmeldte tilsyn: Der blev fundet fejl og mangler på de fem plejehjem. På fire plejehjem indebar fejl og mangler kun ringe risiko for patientsikkerheden. På et plejehjem indebar fejl og mangler, patientsikkerhedsmæssige risici. På fire plejehjem var der så få fejl og mangler, at Sundhedsstyrelsen har vurderet, at der ikke skal være tilsyn i Der er gennemført i alt fem tilsynsbesøg på følgende plejehjem: Plejehjemmet Travbanehuset. Plejehjemmet Tårnbygård. Plejehjemet Irlandsvej. Plejehjemmet Tagenshus. Plejehjemmet Pyrus Alle. I forhold til opfølgning på krav fra 2013 var næsten alle Sundhedsstyrelsens krav opfyldt på fire plejehjem. På et plejehjem var der fortsat behov for en indsats vedrørende Sundhedsstyrelsens krav. Generelt har sundhedsforholdene været tilfredsstillende på 4 plejehjem og delvist tilfredsstillende på et plejehjem. Sundhedsfaglige forhold: På fire plejehjem blev der fundet fejl og mangler i forhold til: 18

20 Den sundhedsfaglige dokumentation. Medicinhåndtering. Tema 2014 Antipsykotisk behandling, dokumentation af opfølgning. Sundhedsrelaterede forhold: Instrukser og retningslinier. Varetagelse af helbredsmæssige interesser. Samtykke. Overordnet må det siges at være meget tilfredsstillende, at Sundhedsstyrelsen ved tilsyn i 2015 har vurderet at 4 af Tårnby Kommunes plejehjem har så få fejl og mangler, at de ikke skal have tilsyn i De kommunale uanmeldte tilsyn: De uanmeldte tilsyn 2014 er gennemført efter Lov om Social Service 151. Hensigten med tilsynet er, både på kort og på langt sigt, at bidrage til, at fastholde og udvikle kvaliteten i den omsorg og pleje der ydes modtagere af personlig og praktisk hjælp og træning efter servicelovens 83 og 86. Besøgsfrekvensen på de uanmeldte tilsyn har i forhold til beboerne været 25 %, svarende til 84 beboere. Derudover er 12 pårørende, 19 medarbejdere og 6 plejehjemsledere interviewet. Beboere og pårørende, har besvaret spørgsmål i forhold til Hjælp og pleje; Sygepleje; Aktivering og beskæftigelse; Ernæring og fysisk træning. Medarbejderne har ud over ovenstående spørgsmål også besvaret spørgsmål i forhold til Instrukser og retningslinier; Tiltag for grupper med særlige behov; Magtanvendelse; Dialog/omgangstone og Kompetenceudvikling/efteruddannelse. Plejehjemslederen har ud over ovenstående spørgsmål også besvaret spørgsmål i forhold til: Ændringer i personale og beboersammensætning; Nye tiltag siden forrige tilsyn; Værdigrundlag; Instrukser og retningslinier; Introduktion af nye medarbejdere og Forhold for grupper med særlige behov. Opfølgning på tilsyn 2013/2014: De kommunale tilsyn gav ikke anledning til bemærkninger. Opfølgning på Embedslægetilsyn 2014: Der er i forbindelse med Embedslægetilsynet på alle fem plejehjem, udfærdiget handleplaner, der er set og godkendt i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. I forbindelse med det kommunale tilsyn, interview af plejehjemslederne, er der fulgt op på de krav, Embedslægen har fremsat i forbindelse med tilsynet 2013/

21 Det kommunale tilsyn 2014 har ikke givet anledning til bemærkninger: Plejehjemmet Ugandavej fungerer tilfredsstillende. Plejehjemmet Tårnbygård fungerer tilfredsstillende. Plejehjemmet Travbanehuset fungerer tilfredsstillende. Plejehjemmet Tagenshus fungerer tilfredsstillende. Plejehjemmet Irlandsvej fungerer tilfredsstillende. Plejehjemmet Pyrus Alle fungerer tilfredsstillende. HØRING Seniorrådet er høringsberettiget. LOVGRUNDLAG De kommunale tilsyn har hjemmel i Lov om Social Service 151. Sundhedsstyrelsens tilsyn har hjemmel i Sundhedslovens 219, stk. 1 og 2. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget: /kam 1. At tage sag vedrørende Sundhedsstyrelsens uanmeldte tilsyn til efterretning. 2. At tage sag vedrørende de Kommunale uanmeldte tilsyn til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 2014/Embedslæge tilsyn Pyrus Alle /15 2 Åben 2014/Embedslæge tilsyn Tagenshus /15 3 Åben 2014/ Embedslæge tilsyn Travbanehuset /15 4 Åben 2014/ Travbanehuset Tilsyn /15 5 Åben 2014/ Irlandsvej Embedslægerapport /15 6 Åben 2014/ Tårnbygård Embedslægerapport /15 7 Åben 2014/Tårnbygård Tilsyn /15 8 Åben 2014/Ugandavej Tilsyn /15 9 Åben Pyrus Alle - Handleplan 2014 Embedslæge /15 10 Åben Tagenshus - Handleplan 2014 Embedslæge /15 11 Åben 2014/Tilsynsrapport Irlandsvej /15 12 Åben 2014/Tilsynsrapport /15 13 Åben 2014/Tilsynsrapport Pyrus Alle /15 14 Åben Travbanehuset Handleplan Embedslæge /15 15 Åben Tårnbygård Handleplan embedslægetilsyn /15 16 Åben Irlandsvej Handleplan for embedslægetilsyn /15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Seniorrådets bemærkninger blev tildelt til udvalget. Taget til efterretning. 20

22 13. Netværkshusets aktiviteter Åben sag Sagsnr.: 13/1655 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Sundheds- og Omsorgsudvalget har behandlet årsrapporten for 2014 på mødet den 20. april 2015 og har i den forbindelse anmodet Netværkshuset om nærmere redegørelse for hvad aktiviteten familienetværk dækker. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Af årsrapporten fremgår det, at Netværkshuset har et såkaldt familienetværk et aktivitetstilbud for enlige forældrene med børn i Tårnby Kommune. Sundheds- og Omsorgsudvalget har i forbindelse med årsrapporten anmodet Netværkshuset om nærmere redegørelse for hvad aktiviteten familienetværk dækker over af hensyn til de opgaver der bl.a. varetages i Børne- og Kulturforvaltningens familiehus for at sikre at der er sammenhæng mellem de øvrige opgaver der løses inden for familiebehandlingsområdet. Netværkshuset oplyser, at Netværkshuset og kommunens Familiehus samarbejder tæt,- Familiehuset henviser familier til Netværkshuset. Tilbuddene udelukker ikke hinanden, men giver mulighed fir at støtte op om sårbare og udsatte familier med tilbud om deltagelse i aktiviteter. Netværkshusets svar har været til udtalelse i Børne- og Kulturforvaltningen der ikke har yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at tage orienteringen til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Årsrapport Netværkshuset Kastruplund 81967/15 2 Åben Svar fra Netværkshuset Kastruplund vedr. årsrapport /15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. 21

23 14. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 15/15162 Sagsansvarlig: sbo.sf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 22

24 Bilagsoversigt 5. Meddelelser 1. Referat fra møde den i Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisningen (106512/15) 2. Referat fra møde den i Embedsmandsudvalget for Sundhed (109001/15) 6. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - Maj Statistik på ældreområdet ultimo maj 2015.pdf (113741/15) 2. Statistik på Voksenhandicapområdet ultimo maj 2015.pdf (113738/15) 3. Statistik på fritvalgsområdet ultimo maj 2015.pdf (114430/15) 4. Statistik på sundhedsområdet ultimo maj 2015.pdf (114481/15) 5. Budgetopfølgning ultimo maj 2015.pdf (114581/15) 7. Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens 18 - Hjernesagen Tårnby / Dragør 1. Socialt arbejde for hjerneskadet (58307/15) 8. Forløbsprogram for demens 1. Forløbskoordination for borgere med demens og dementielle symptomer i Tårnby Kommune.pdf (109483/15) 9. Status på vedtaget tværsektorielt KOL-projekt 1. Afslag fra Region H.pdf (98972/15) 2. Forslag 10 - om tværsektorielt projekt vedr. KOL (80854/14) 10. Færre nyfødte bliver genindlagt 1. Færre nyfødte bliver genindlagt (94259/15) 11. Projekt - Fars Køkkenskole i Tårnby Kommune 1. Budget Fars Køkkenskole (92208/15) 2. Informationsark_Fars køkkenskole_sundhedsforum.pdf (103556/15) 12. Plejehjemstilsyn /Embedslæge tilsyn Pyrus Alle. (105135/15) /Embedslæge tilsyn Tagenshus. (105074/15) / Embedslæge tilsyn Travbanehuset. (105040/15) / Travbanehuset Tilsyn. (105037/15) / Irlandsvej Embedslægerapport (105035/15) / Tårnbygård Embedslægerapport (105032/15) /Tårnbygård Tilsyn (105031/15) /Ugandavej Tilsyn (105028/15) 9. Pyrus Alle - Handleplan 2014 Embedslæge (109525/15) 10. Tagenshus - Handleplan 2014 Embedslæge (109495/15) /Tilsynsrapport Irlandsvej (109532/15) /Tilsynsrapport (109520/15) /Tilsynsrapport Pyrus Alle (109527/15) 14. Travbanehuset Handleplan Embedslæge (109540/15) 15. Tårnbygård Handleplan embedslægetilsyn (109537/15) 16. Irlandsvej Handleplan for embedslægetilsyn (109536/15) 13. Netværkshusets aktiviteter 23

25 1. Årsrapport Netværkshuset Kastruplund (81967/15) 2. Svar fra Netværkshuset Kastruplund vedr. årsrapport 2014 (96893/15) 24

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 7. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 1. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006 Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby og i Frederiksborg i 2006 Embedslægeinstitutionerne har siden 2002 udført sundhedsfaglige plejehjemstilsyn. I 2006 var det 5. gang Embedslægeinstitutionerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 2008 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark Sorsigvej 35 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering).

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). Punkt 8. Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). 2012-24525. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At projekt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Handicaprådet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Jørgen Maibom, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Liselotte Nielsen, Louis Hjelmsø,

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård J. nr.:4-17-214/4 P nr.: 1003271490 Tilsynsrapport 2009 Ørbygård Adresse: Medelbyvej 6, 2610 Rødovre Kommune: Rødovre Leder: Hanne Henriquis Dato for tilsynet: 28.januar 2009 Telefon: 36 37 08 80 E-post:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015 Tilsynsrapport 2009 Demenscenter Mimosen Adresse: Ellevej 38, 47 og 49 Kommune: Allerød Leder: Centerchef Tina Rantzau Christensen Dato for tilsynet: 29. juni 2009 Telefon:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten

Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten J. nr.:4-17-211/4 P nr.: 1003271246 Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten Adresse: Kirkesvinget 5, 2610 Rødovre Kommune:Rødovre Leder: Kate Dybdal Dato for tilsynet: 30.januar 2009 Telefon:36 70

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 29. august 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune Dato: 4. marts 2014 J.nr. 5-2210-33/1 s tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2013 Tilsynene i Frederikssund Kommune har gennemført i alt to tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 7. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården J. nr.: 4-17-74/4 P nr. 1003263992 Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården Adresse: Kildebakkegårds alle 165, 2860 Søborg Kommune:Gladsaxe Leder: Anne Kristensen Dato for tilsynet: 30. juli 2009

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Ældrecenter Nygårds Plads. Adresse: Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby. Kommune: Brøndby. Leder: Marianne Strømsted

Tilsynsrapport 2013. Ældrecenter Nygårds Plads. Adresse: Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby. Kommune: Brøndby. Leder: Marianne Strømsted Tilsynsrapport 2013 Ældrecenter Nygårds Plads 16. maj 2013 Sagsnr. 5-2211-930/1/ Reference KPE T 72227450 E seost@sst.dk Adresse: Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby Kommune: Brøndby Leder: Marianne Strømsted

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Odense Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Odense Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Odense Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Odense Kommune har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-32/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015

Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Omsorgsboligerne Jasminvej Adresse: Jasminvej 1, 4700 Næstved Kommune: Næstved Leder: Vicedistriktschef Dorthe Flindt samt teamleder Maj-Lis Holsaae Telefon: 25 45

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. juni 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 VINDERUP PLEJEHJEM. Adresse: Grønningen 44, 7830 Vinderup. Kommune: Holstebro. Forstander: Gitte Frantzen.

Tilsynsrapport 2013 VINDERUP PLEJEHJEM. Adresse: Grønningen 44, 7830 Vinderup. Kommune: Holstebro. Forstander: Gitte Frantzen. Tilsynsrapport 2013 VINDERUP PLEJEHJEM 3. september 2013 Sagsnr. 5-2211-1778/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse: Grønningen

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 13. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. juli 2012 J.nr. 5-2210-15/1 Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2. 9000 Aalborg Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk Dir. tlf. E-post nord@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Aalborg Kommune 2011

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Omsorgscentret Hjortespring. Adresse: Sennepshaven 4, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Anders Børresen. Telefon: 44 52 15 26

Tilsynsrapport 2013. Omsorgscentret Hjortespring. Adresse: Sennepshaven 4, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Anders Børresen. Telefon: 44 52 15 26 Tilsynsrapport 2013 Den 25. september 2013 Sagsnr. 5-2211-527/1 Omsorgscentret Hjortespring Adresse: Sennepshaven 4, 2730 Herlev Kommune: Herlev Leder: Anders Børresen Telefon: 44 52 15 26 E-post: p946@suf.kk.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2014 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 8 SOCIALE - OG

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Otiumgården. J. nr.: 1-17-98/4 P nr.: 1003386007. Adresse: Otiumvej 7 og 7A, 9000 Aalbor. Kommune: Aalborg

Tilsynsrapport 2009. Otiumgården. J. nr.: 1-17-98/4 P nr.: 1003386007. Adresse: Otiumvej 7 og 7A, 9000 Aalbor. Kommune: Aalborg J. nr.: 1-17-98/4 P nr.: 1003386007 Tilsynsrapport 2009 Otiumgården Adresse: Otiumvej 7 og 7A, 9000 Aalbor Kommune: Aalborg Leder: Plejehjemsleder/plejehjemsassistent Britta Hilgren, tiltrådt 1. februar

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Hiort Lorenzen Center. Adresse: Hiort Lorenzens Vej 69, 6100 Haderslev. Kommune: Haderslev. Leder: Karen Margrethe Iversen

Tilsynsrapport 2012. Hiort Lorenzen Center. Adresse: Hiort Lorenzens Vej 69, 6100 Haderslev. Kommune: Haderslev. Leder: Karen Margrethe Iversen Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-1250/1 Hiort Lorenzen Center Adresse: Hiort Lorenzens Vej 69, 6100 Haderslev Kommune: Haderslev Leder: Karen Margrethe Iversen Telefon: 74347260 E-post: dilens@haderslev.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Birkelund. Adresse: Kobbermøllevej 50A, 6340 Kruså. Kommune: Aabenraa. Leder: Jytte Platz. Telefon: 73 76 86 10

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Birkelund. Adresse: Kobbermøllevej 50A, 6340 Kruså. Kommune: Aabenraa. Leder: Jytte Platz. Telefon: 73 76 86 10 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-317/1 Plejehjemmet Birkelund Adresse: Kobbermøllevej 50A, 6340 Kruså Kommune: Aabenraa Leder: Jytte Platz Telefon: 73 76 86 10 E-post: be@aabenraa.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Hybyhus Plejecenter. Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Centerleder Joan Hartvig

Tilsynsrapport 2013. Hybyhus Plejecenter. Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Centerleder Joan Hartvig Tilsynsrapport 2013 3. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1225/1 Hybyhus Plejecenter Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Centerleder Joan Hartvig Telefon: 72113130 E-post: joan.hartvig@fredericia.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Vibedal. Adresse: Vibedalvej 1, 7700 Thisted. Kommune: Thisted. Leder: Aase Josefsen. Telefon: 99174040. E-post: aaj@thisted.

Tilsynsrapport 2013. Vibedal. Adresse: Vibedalvej 1, 7700 Thisted. Kommune: Thisted. Leder: Aase Josefsen. Telefon: 99174040. E-post: aaj@thisted. Tilsynsrapport 2013 Vibedal 25. marts 2013 Sagsnr. 5-2211-2663/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Vibedalvej 1, 7700

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER. Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør. Kommune: Slagelse. Leder: Pernille Pedersen. Telefon: 58 57 35 00

Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER. Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør. Kommune: Slagelse. Leder: Pernille Pedersen. Telefon: 58 57 35 00 Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER 28. maj 2013 Sagsnr. 5-2211-436/1/ Reference IRT T +4572227933 E sjl@sst.dk Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør Kommune: Slagelse Leder: Pernille Pedersen Telefon:

Læs mere