Beretning Fremtid i fællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2004. Fremtid i fællesskab"

Transkript

1 Beretning 2004 Fremtid i fællesskab

2 VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i Det bærer denne beretning præg af. De foregående to år har SiD s beretning været bygget op om fem indsatsområder. I år har vi valgt at strukturere beretningen efter seks politiske udvalg, som nedsættes af 3F s hovedbestyrelse i 2005, nemlig uddannelse og arbejdsmarkedspolitik, social og miljø, oplysning, det internationale arbejde, ligestilling og Akassen. Hertil kommer det faglige arbejde. Derfor er alle elementer i denne beretning ikke identiske med tidligere år. Desuden har vi på grund af den specielle situation omkring fusionen flere steder forsøgt at se fremad og belyse, hvilke indsatsområde, der skal prioriteres den kommende tid i 3F. Langt fra alle SiD s og KAD s aktiviteter i 2004 er af pladsmæssige hensyn indeholdt i denne beretning. I stedet har vi valgt at beskrive årets primære indsatser og aktiviteter, herunder fusionen mellem de to forbund.

3 FAGLIGT FÆLLES FORBUND BERETNING 2004 TEKST: FORORD FAGLIGT ARBEJDE 02 Kære medlem af 3F - på tærsklen til en ny tid, formandens beretning 04 Danmarks største fagforbund, dobbeltinterview med Poul Erik Skov Christensen og Lillian Knudsen 04 Det får du i 3F, 10 gode grunde til at være medlem af 3F 08 Kim og Kirsten - sammen er de bedst, tillidsfolk fra Glud & Marstrand 11 Penge tilbage i medlemmernes lommer 12 Nu skal billedet males, to afdelingsformænd 15 3F s klageråd 16 Den faglige rygrad 17 Barselsfonden 24 De seks faglige grupper i 3F SOCIAL OG MILJØ LIGESTILLING INTERNATIONALT ARBEJDE UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKEDPOLITIK OPLYSNING AKASSEN ORGANISATION REGNSKAB 26 Social og miljø - med hjerte og fornuft 30 Verden set med ligestillingsbriller 32 Internationalt arbejde i forandring 35 Uddannelse gennem hele livet 38 Tillidsfolk i nøglerolle 40 Ny Akasse - service og kvalitet i højsædet 42 Den moderne organisation 44 Regnskab 48 De nye 3F-afdelinger TAL: 03 Medlemsudviklingen i SiD og KAD fra Inddrevne midler fra Fagligt Fælles Forbunds overenskomster 38 Antal kursusuger 40 Antal medlemmer i 3FA (Akassen) 41 Udviklingen i administrationsbidrag fra Antal medarbejdere i SiD og KAD fra Regnskabstal

4 SIDE 02 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND Kære medlem af 3F - på tærsklen til en ny tid For alle valgte og ansatte i både SiD og KAD har 2004 været et meget hektisk år, der har været fuldstændig anderledes end alle foregående år. Det har været et år præget af fusionen og i særlig grad den demokratiske proces omkring de to kongresser og urafstemning blandt medlemmerne. KAD har aldrig tidligere prøvet en sådan proces. Det har SiD, der historisk set er opbygget gennem snesevis af fusioner med talrige små og mellemstore forbund, der repræsenterer 150 brancher. Men selv for SiD var fusionen med KAD en stor mundfuld. KAD var langt større end nogle af de andre forbund, som tidligere er blevet lagt sammen med SiD. Demokratisk proces I fusionen mellem KAD og SiD blev der lagt mange kræfter i den demokratiske proces, og der findes næppe noget andet område i det danske samfund, der i den grad har inddraget borgerne/medlemmerne. Hos KAD og SiD er det flere tusinde lokale tillidsrepræsentanter, der direkte har været involveret i processen, der kulminerede med de to kongresser i Odense i april og i Ålborg i september, hvor de delegerede vedtog nye love og et nyt fagligt politisk grundlag. Dertil kommer urafstemningen i maj-juni, hvor de to forbunds medlemmer blev spurgt direkte om deres holdninger til fusionen. I KAD stemte 86 procent JA og i SiD 77 procent. Stemmeprocenten var 47 hos KAD og 40 hos SiD. Sliddet værd Det var en voldsom opgave og proces. Men når jeg ser tilbage, har det været alt sliddet værd. Vi står nu med et forbund, der bygger på en solid og grundig debat blandt medlemmer og tillidsrepræsentanter. Vi har et godt afsæt for de kommende års faglige og politiske arbejde. Jeg tror, det har afgørende betydning for de kommende års arbejde, at vi netop brugte så mange kræfter i 2004 på alle mulige detaljer og på det demokratiske fundament. Det betyder, at rigtig mange i det nye forbund har et indgående kendskab til det faglige og politiske grundlag, som vi har bygget Fagligt Fælles Forbund op på. Og netop samspillet mellem det faglige og politiske bliver utvivlsomt et af de områder, som 3F i de kommende år skal bruge rigtig mange kræfter på. Ja, faktisk mange flere kræfter end KAD og SiD tilsammen brugte på dette område. Udfordringer Det danske arbejdsmarked er stærkt præget af de udfordringer, som kommer både ude- og indefra. Globaliseringen er ikke længere noget fjernt og uvirkeligt. Det er blevet hverdag for langt de fleste af vores aktive medlemmer. Stort set hver eneste arbejdsplads må nødvendigvis forholde sig til den konkurrence, der skyller ind over os fra lande med lav løn, ringere arbejdsmiljø og måske produktionsmiljøer, hvor folk arbejder under slavelignende vilkår. Det er en kæmpe udfordring både at sikre, at vores medlemmer løbende opkvalificeres og uddannes, så de har de rette kvalifikationer, og samtidig fastholde en international solidaritet med de lønmodtagere i udviklingslande, der ikke har styr på basale arbejderbeskyttelsesregler, som de findes i ILO s regelsæt.

5 FORORD BERETNING 2004 SIDE 03 På den hjemlige front er samfundet udsat for voldsomme krav til omstilling og forandring. Hele vores velkendte velfærdssystem er under politisk pres. De borgerlige partier har med god hjælp fra medierne formået at skabe et billede af sig selv som midtsøgende ja nærmest socialdemokratiske - partier og forsøger at skjule deres sande liberale ideologier. Politisk arbejde For såvel KAD som SiD har det i årtier været velkendt, at vi ikke kunne fremme vores faglige mål, uden at vi samtidig arbejdede med politisk lobbyarbejde. Det har begge forbunds medlemmer i talrige undersøgelser også klart vist forståelse for. Medlemmerne ved godt, at vi nødvendigvis må agere politisk for at nå de faglige resultater. Det bliver en stor opgave for det nye forbund. Nok er der en solid tradition for, at arbejdsmarkedet reguleres gennem frivillige aftaler mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Men på stadig flere områder er der kommet en politisk dimension ind, fordi både EU og den danske regering i stigende grad forsøger at styre arbejdsmarkedet gennem lovgivning. Netop derfor var fusionen mellem KAD og SiD meget vigtig. Nu står vi med et stort og stærkt forbund, der i fællesskab har langt bedre muligheder for at skabe resultater for medlemmerne, end de to forbund havde hver for sig. Det er uden tvivl også baggrunden for, at RBF har besluttet, at de ønsker en sammenlægning med 3F. Forhandlingerne mellem 3F og RBF skrider planmæssigt frem, og jeg tror på, at sammenlægning kan finde sted allerede fra 1. januar MEDLEMSUDVIKLINGEN I SID OG KAD FRA ÅR 2000 TIL 2004: Antal medlemmer i SiD År 2000: År 2001: År 2002: År 2003: År 2004: Antal medlemmer i KAD År 2000: År 2001: År 2002: År 2003: År 2004: Samlet antal medlemmer ved overgangen til Fagligt Fælles Forbund: Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand Note: Medlemstallene for begge forbund er opgjort som det aktuelle medlemstal i forbund og afdelinger samt seniorer ved udgangen af året, minus de medlemmer der alene er medlem af Akassen. Det faldende medlemstal har flere årsager. Blandt andet, at der bliver færre ufaglærte arbejdspladser, at lønmodtagere generelt har en højere alder end tidligere, når de melder sig ind i en fagforening, og den demografiske udvikling, som giver et vigende medlemsgrundlag.

6 SIDE 04 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND Danmarks største fagforbund Tårer. Travlhed. Tro på fremtiden. Læs her tidligere KAD-formand Lillian Knudsen og tidligere SiD-formand Poul Erik Skov Christensens personlige svar på spørgsmål om, hvordan det lykkedes at fusionere SiD og KAD 1. januar. 1. Hvornår begyndte du for første gang at tro på, at en fusion mellem KAD og SiD kunne blive en realitet? - Hvad var det afgørende vendepunkt? Lillian: - Da vi havde haft kongres i april 2004 og sendte beslutningerne ud til urafstemning blandt medlemmerne. Poul Erik: - Ved afleveringen af de meget omfattende udvalgsrapporter viste vore tillidsvalgte fra lokalområderne et stort engagement og vilje til et nyt forbund. Desuden ved hovedbestyrelsens beslutning om modellen for afdelingernes opbygning i det nye forbund. 2. Hvor meget af din tid og energi har du brugt i 2004 på møder m.m. i forbindelse med fusionen? Lillian: - Over 50 procent af min tid blev brugt til møder og forhandlinger om fusionen, samtidig med at jeg skulle være KAD-formand på fuld tid. Derfor var der mange andre møder, der blev meldt afbud til. Fusionsprocessen var meget vigtig. Poul Erik: - Al den tid, der har været - og mere til! 3. Hvad har set fra dit synspunkt været den største hurdle, der skulle overvindes i processen? Lillian: - Det faglige arbejde er ikke anderledes for vores medlemmer, end det er for SiD s medlemmer. Men som kvindeorganisation var der mange andre ting, vi arbejdede med i dagligdagen, som var meget anderledes end det, en faglig organisation typisk arbejder med. Det har kostet tid og kræfter at opnå forståelse for det kvindeværdisæt, som også er vores fundament. Poul Erik: - Lokalstrukturen. 4. Hvad er du mest glad for i forløbet med forhandlingerne om fusionen? Lillian: - At medlemmerne stemte ja, og vi derfor kunne gå i gang med at udmønte alle de ting, der lå i de fælles beslutninger. Men det var også en meget tidskrævende proces. Poul Erik: - Jeg vil nævne to ting. Den første er, at vores mange lokale tillidsvalgte i afdelingerne har kunnet tilsidesætte deres egen fremtid i nuværende job til fordel for at skabe et nyt forbund. Det er flot, at de valgte visionen frem for deres egen tryghed. Den anden ting er den massive opbakning ved urafstemningen. DET FÅR DU I 3F Der er mange gode grunde til at være medlem af en fagforening. Her er 10 gode grunde til at være medlem af 3F, hvor kvaliteten gør forskellen. 1 Du får en stærk organisation i ryggen, som er til for dig. Det gælder både, når din overenskomst skal fornyes, hvis du får problemer i din ansættelse og meget andet. 2 Du bliver medlem af en organisation, der også politisk arbejder for dine interesser. 3F blander sig, når politikerne vil lave love og regler, der strider imod vores medlemmers bedste. Vi påvirker også lovgivningen gennem deltagelse i udvalg, råd og nævn.

7 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 05 3 På mange arbejdspladser 4 Du er aldrig ret langt væk 5 Du får adgang til 3F s 6 Bliver du ledig, er du tæt på har de medarbejdere, der er fra din lokale 3F-afdeling. medlemsservice på nettet. personlig rådgivning og vejled- medlem af 3F, valgt en til- 3F er den fagforening i Her kan du elektronisk ind- ning i afdelingerne. I samarbej- lidsrepræsentant, ligesom 3F Danmark med flest lokale taste dit dagpengekort, stille de med Akassen kan de hjælpe har et utal af overenskomster afdelinger. juridiske spørgsmål til advo- dig i din søgning efter nyt job. med enkelt-virksomheder og katen og meget andet. Flere steder i landet er din loka- arbejdsgiverorganisationer. le fagforening anden aktør for Derfor får du en tillids- AF og står for vejledning, kon- repræsentant, som vil vare- taktforløb med mere. Desuden tage dine interesser på din betyder vores netværk af lokale arbejdsplads. afdelinger, at vi kender det lokale arbejdsmarked.

8 SIDE 06 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND 5. Hvad er du mest ærgerlig over i forløbet - hvad kunne have været bedre? Lillian: - Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke fik sat alt på plads inden den fælles kongres. Jeg mente ikke, at vi skulle tale dimensionering af medarbejdere i det nye 3F, før efter kongressen havde taget den endelige beslutning. Nu ser man altid det klareste lys i bakspejlet, så der skulle jeg have tænkt anderledes. Men det kan jeg kun takke mig selv for. Poul Erik: - Unødige politiske diskussioner og kampe om IT-systemerne i 3F. Det har taget megen tid og kræfter, som ellers var planlagt til at skulle bruges til udvikling af nye muligheder. Derfor kommer de senere i løbet af første halvår Hvad har overrasket dig mest i samarbejdet med kvinderne i KAD/mændene i SiD? Lillian: - At kulturen i hver vores huse er så forskellig fra hinanden. Der ligger en stor ledelsesopgave for det nye 3F. Vi havde i KAD en lidt mere flad struktur og har været meget åbne over for medarbejderne for de opgaver, vi står i. Det vil sige, at KAD s hus i princippet ikke var større, end at alle kendte alle, og at det var vigtigt, at man arbejdede på tværs i huset. Poul Erik: - Det har overrasket mig, hvor forskellig vores organisationskultur i realiteten er. Derfor skal vi alle lokalt og centralt arbejde meget koncentreret med at skabe ny fælles kultur i hele organisationen. 7. Hvilket øjeblik var størst for dig i forbindelse med fusionsarbejdet i 2004? Lillian: - Det var et stort øjeblik, da kongressen i Odense sluttede, og deltagerne i de to kongresser samledes i den ene sal, og vi sammen sang Når jeg ser et rødt flag smælde. Da var der en tåre, der trillede. Poul Erik: - Det mest bevægende var afslutningen af den ekstraordinære kongres i Odense i april. Da havde vi en helt særlig stemning, fornemmelsen af at sætte et skib i søen for første gang. Tankerne gik om, hvordan skibet og visionerne ville klare sig i forhold til medlemmernes vurderinger og forventninger. 8. Hvordan har du det med at være den, der lukkede KAD/SiD? Lillian: - Inde i mit hjerte gør det ondt. Og det er noget, jeg tror, alle oplever, når man afslutter en ting, man har været glad for. Det har været hele mit liv mere eller mindre siden 1964, da jeg blev valgt til mit første job som tillidsrepræsentant. Men det var med hjerne og fremskridtet for øje, at jeg tog denne udfordring op. Det at skabe et nyt forbund er noget, vi alle personligt i det tidligere KAD og SiD skal vænne os til. Nu skal vi ikke hvile på laurbærrene. Vores medlemmer i 3F venter sig meget af os, og det skal både forbund og afdelinger leve op til. Jeg har fået en ny opgave, og den glæder jeg mig meget til. Poul Erik: - Jeg har det godt med det. For jeg ved, at vi, da vi ved årsskiftet lukkede døren for SiD og KAD, samtidig åbnede en ny dør til noget nyt, bedre og stærkere. Vi fastholdt perspektivet på det lange sigt og skabte det, som vores forgængere ikke magtede. 7 Du får hver 14. dag et 8 De lokale afdelinger er 9 Alle medlemmer under 10 Du får en række gode superprofessionelt fagblad, altid parate til at yde dig 65/67 år er omfattet af en tilbud, som også omfatter hvor du kan holde dig orien- hjælp, når det gælder gruppelivsforsikring, der ved din fritid. Eksempelvis teret om hvad der sker faglige spørgsmål, men dødsfald giver dine efterladte fordele med LO Plus-kortet, indenfor dit fag og de andre også i livets andre sider. et plaster på såret. Desuden der giver dig rabat på forsik- brancher i 3F, og som ofte Eksempelvis har de fleste får du tilbud om at komme ringer, rejser med videre. sætter sin helt egen dags- afdelinger tilknyttet en med i en kollektiv og derfor orden. 3F s fagblad og socialrådgiver. billig fritidsulykkesforsikring hjemmesiden er blandt de gennem ALKA. mest citerede medier i den landsdækkende presse og har høj troværdighed.

9 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 07 DR Byen var Danmarks officielle repræsentant i kampen om at få EU's arbejdsmiljøpris i oktober Det var en uafhængig styregruppe med repræsentanter fra blandt andet Arbejdstilsynet, der havde udpeget DR Byen til deltagelse i kampen om prisen, der i 2004 stod mellem virksomheder indenfor bygge- og anlægsområdet.

10 SIDE 08 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND Kim og Kirsten - sammen er de bedst Sammenlægningen af KAD og SiD optog meget tid i 2004, også for tillidsfolkene i de to forbund. Her fortæller Kim Skovlund og Kirsten Nielsen fra Glud & Marstrand om deres faglige arbejde og tanker en uge i GLUD & MARSTRAND A/S Glud & Marstrand, der producerer emballage, har flere afdelinger, her i blandt i Odense. I Odense produceres blandt andet metal-emballage til fødevarer. Odense-fabrikken har 370 ansatte, heraf 110 KAD-kvinder og 170 SiD-mænd, nu alle i 3F. Hertil kommer faglærte og funktionærer. Fællesklubben i virksomheden bestod i 2004 af de timelønnede i virksomheden, plus HK ere. Kim var formand. I alt havde virksomheden i ti tillidsrepræsentanter tre KAD ere, tre SiD ere, to fra Metal, én fra HK og en trykker. MANDAG: Møde i Samarbejdsudvalget. Både Kim og Kirsten deltog. På dagsordenen var som sædvanlig orientering om virksomhedens økonomi og beskæftigelse. De to tillidsrepræsentanter har mærket et pres for, at antallet af tillidsrepræsentanter skal skæres ned som følge af fusionen mellem KAD og SiD. Kirsten: - Jeg håber, at vi med tiden finder en god måde at få løst problemet på. For der er ingen tvivl om, at arbejdsgiverne mange steder gerne vil have færre tillidsfolk. Kim: - Der er ikke meldt noget klart ud fra ledelsen her. Det er mere noget, der kommer ud mellem sidebenene. Men det bliver svært at fastholde antallet. Eksempelvis er Kirsten og jeg valgt i samme område, og det kan give problemer i et fælles forbund. TIRSDAG: Kim: - Kl. 8 blev jeg ringet op af fabrikschefen og fik at vide, at der var nogle tjekkiske arbejdere på fabrikken. Det fik alarmklokkerne til at ringe. Spørgsmålet var, om der var problemer med at overholde danske regler og overenskomster. Vi havde flere møder om det i løbet af dagen. Det endte med, at tjekkerne dagen efter var sendt til frokost - i Prag. Så vi var med til at sikre roen på arbejdspladsen. Kirsten: - Jeg var også involveret i løbet af dagen. Egentlig havde jeg fri, men var herude alligevel. Blandt andet for at udlevere hatte og kitler til 50 mennesker, som var på besøg. ONSDAG: Kirsten var til bestyrelsesmøde i KAD Fyn, og Kim i SiD Odense Industri, hele dagen.

11 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 09 Kirsten: - Arbejdet med at fusionere med SiD har optaget utrolig meget tid. Det har været besværligt. Men jeg er ikke imod fusionen. Jeg er en af dem, der i mange år har talt om, at vi skulle fusionere. Og jeg tror, at om to år så griner vi af alt det bøvl, vi har haft. Kim: - Ja, fusion er det eneste rigtige. Her hos os har vi samme løn, samme overenskomst, samme lokalaftale. Det er helt naturligt også at stå i samme fagforening. Men jeg havde alligevel ikke drømt om, at det blev mig, der skulle nedlægge vores faglige klub, som er 82 år gammel. Kirsten: - Vores klub er 60 år gammel. Man får et sug i maven, når man tænker på det. Regnskabets time er kommet. Jeg har jo været her i mange år og har altid set op til vores klubber og det arbejde, der er gjort. Og vi har hver vores måde at gøre tingene på og hver sine traditioner i klubberne. Når vi kvinder er sammen, snakker vi også meget om familien - og hele livet. Det tror jeg ikke, at mændene gør. Der bliver nok en anden tone, når vi bliver slået sammen med mændene. Men vi finder nok ud af det alligevel. Det kan også blive en styrke.

12 SIDE 10 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND KIM: - Fusion er det eneste rigtige. Her hos os har vi samme løn, samme overenskomst, samme lokalaftale. Det er helt naturligt også at stå i samme fagforening. Men jeg havde alligevel ikke drømt om, at det blev mig, der skulle KIRSTEN: - Vores klub er 60 år gammel. Man får et sug i maven, når man tænker på det. Regnskabets time er kommet. Jeg har jo været her i mange år og har altid set op til vores klubber og det arbejde, der er gjort. nedlægge vores faglige klub, som er 82 år gammel. TORSDAG: Kirsten: - Jeg havde besøg af en skomand. Det er mig, der står for udlevering af arbejdstøj og sko. Kl. 17 kørte jeg til Munkebo til møde i SiD på Østfyn. Da vi kun har én KAD-afdeling på Fyn, skal vores medlemmer spredes rundt på flere afdelinger rundt omkring, og det har jeg været med til at få på plads. Mødet var færdigt ved tiden. Kim: - Jeg havde en ansættelsessamtale kl. 13. Ellers skete der ikke rigtig noget. Jo, kl. 14 var der noget uro i truckgruppen på grund af overflytning af en mand, som jeg måtte tage mig af. Kim og Kirsten deltager i mange møder sammen og snakker i det hele taget sammen mange gange hver dag. En gang imellem lyder de næsten som et gammelt ægtepar: Man kan godt hakke lidt på hinanden, men holder af hinanden alligevel. Kim: - Der er mange hurdler, vi skal over endnu. Vi har ikke en ny faglig klub på plads før engang ind i Men det er det, vi skal, og det er jo også det, medlemmerne vil. Kirsten: - En af de ting, der skal ændres, er, at mændene skal finde nye tidspunkter at holde møder på. De kører hen i fagforeningen efter fyraften og holder møde. Det er ikke noget problem for mig, men det er svært, hvis man er en ung kvinde, der skal hente børn. Det er en kultur, som må laves om. FREDAG: Kl. 9 var der møde i uddannelsesudvalget, hvor både Kim og Kirsten deltog. Der skal gang i læse- /stave-undervisning i virksomheden. Resten af dagen havde begge tillidsfolk flere ansættelsessamtaler. Kirsten: -Tidligere på morgenen kom en pige ind. Der var problemer i en afdeling med en mellemleder. Vi skal jo være der, når der opstår problemer. Vi fik det også løst. Kim: - Nogle gange tror arbejdsgiverne, at tillidsfolk koster penge. Men vi tjener penge ved at forsøge at få tingene til at glide, så de ikke går i hårdknude. Tag den dag med tjekkerne. Havde vi ikke fået styr på det, risikerede vi jo, at vi næste dag var ramt af både blokade, arbejdsnedlæggelser og alt muligt. Kirsten: - I hverdagen er det en stor fordel, at vi er flere tillidsrepræsentanter. Reelt, så støtter vi os meget til hinanden, ikke? Kim: - Jo. Jeg ville i hvert fald nødig stå her alene som tillidsrepræsentant. KIRSTEN NIELSEN Kirsten Nielsen, 55 år, har været tillidsrepræsentant på Glud & Marstrand, Odense i 18 år, men har haft 25 års jubilæum i virksomheden på Næsbyvej, der tidligere hed Haustrups fabrikker. Hun var formand for kvindernes faglige klub. Kirsten bor på landet i Allesø med sin mand. De har to voksne sønner og fire børnebørn. Kirstens to altopslugende interesser er familien og det faglige arbejde, som hun brænder for. Hun sad i bestyrelsen i KAD Fyn og nu i 3F Odense Industri. KIM SKOVLUND Kim Skovlund, 50 år, har været tillidsrepræsentant på Glud & Marstrand i fem år. Han er formand for fællesklubben og sad i bestyrelsen for SiD Odense Industri, nu i 3F Odense Industri. Kim bor i Assens med sin kone. De har to voksne døtre. Familien har sejlbåd, men der bliver ikke sejlet så meget, da det faglige arbejde også tager meget fritid. I sommer nåede der slet ikke at komme sejl på båden, delvist på grund af det danske sommervejr.

13 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 11 Penge tilbage i medlemmernes lommer INDDREVNE MIDLER FRA Det inddrevne beløb er vokset markant de senere år: År 2000: 548 millioner kr. År 2001: 684 millioner kr. År 2002: 768 millioner kr. År 2003: millioner kr. År 2004: millioner kr.* Note: *Korrigeret for svarprocent og opgørelsesperiode/antal måneder. Fordelingen af de inddrevne midler fordelt på 2002, 2003 og 2004 (Tal i hele mill. kr.) Faglige sager Pensionssager Arbejdsulykker/skader Juridiske sager Forsikringssager Andre Note: Tallene for 2004 er her ikke korrigeret for svarprocent og opgørelsesperiode. På trods af det, kan det bemærkes, at det inddrevne beløb vedr. pensionssager er steget i Tallene er afrundet til hele millioner, derfor er summen af tallene i 2004 her 705 millioner i stedet for 704. SiD skaffede i 2004 store millionbeløb hjem til medlemmerne. Reelt fik medlemmerne i gennemsnit lige så mange penge retur, som de havde betalt i fagligt kontingent til forbundet. En undersøgelse viser, at det mindst drejer sig om 700 millioner kroner i erstatninger til medlemmerne. Reelt er tallet formentlig på over 1 milliard kroner eller lige så stort som i På grund af fusionen mellem KAD og SiD er tallet fra afdelingerne opgjort pr. 31. oktober og dækker derfor kun årets første 10 måneder. Desuden er undersøgelsen gennemført som en frivillig undersøgelse blandt afdelingerne, og svarprocenten i 2004 blev på kun 68 procent mod 85 procent året før. Forklaringen på den lave svarprocent er formentlig, at afdelingerne i efteråret 2004 havde travlt med at fusionere med andre afdelinger. Hvis beløbet på 704 millioner, som afdelingerne har indberettet for de første 10 måneder i 2004, korrigeres fra 10 til 12 måneder, og hvis svarprocenten havde været lige så høj som i 2003, er der inddrevet millioner i KAD har ikke haft tradition for at indsamle oplysninger om de inddrevne midler fra afdelingerne, men det er besluttet at iværksætte en opgørelse i 3F i 2005.

14 SIDE 12 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND Nu skal billedet males Hans Max og Gunhild Hansen er formænd for to af de nye store 3F-afdelinger. Her fortæller de om, hvordan det kom så langt, at knap 300 SiD- og KAD-afdelinger blev til 87 og senere = 87. Sådan kom regnestykket til at gå op, da 263 SiD-afdelinger og 35 KAD-afdelinger fusionerede. Resultat: 87 lokale afdelinger i 3F. Flere afdelinger har fået overgangsordninger. Når disse udløber i løbet af et års tid, kommer antallet af lokalafdelinger ned på 76. To af de nye afdelinger er 3F Rymarken i Århus, der har fået Hans Max som formand, og 3F Vejle med Gunhild Hansen i chef-stolen. De to var tidligere afdelingsformænd i SiD og KAD og har været med hele vejen i processen, mens to forbund blev til ét. - Jeg tror, det i hvert fald har taget halvdelen af vores arbejdstid i Der har været utrolig mange møder, siger Gunhild Hansen. Fra 2003 skulle hun først have en ny fusioneret KAD-afdeling til at køre i Vejle amt og snart efter indstille sig på, at medlemmerne splittes op igen i de nye 3F-afdelinger. - Jo, det var frustrerende for personalet og medlemmerne. Derfor var vores hovedstrategi, at vi ønskede så få lokalafdelinger i amtet som muligt. Der er ingen tvivl om, at det er det rigtige, vi har gjort. Men jeg havde ikke regnet med, at det ville gå så stærkt. Derfor har vi lejet vores KAD-Vejle kontor frem til år Nu håber vi selvfølgelig, at vi kommer af med det noget før, siger Gunhild. Den ny afdeling hører fra årsskiftet hjemme i Sjællandsgade. I alt fik Vejle Amt seks nye 3F-afdelinger. I Århus Amt var udgangspunktet 37 SiD-afdelinger og fire KAD-afdelinger. Resultatet blev syv lokalafdelinger, heraf en på Samsø og to i Århus. For et par år siden byggede fire af byens SiD-afdelinger en ny fælles afdeling på Rymarken, som også huser en fælles a-kasse. Da KAD forrige år udtrykte interesse for at flytte sammen, blev der bygget en ekstra etage på huset, og kvinderne flyttede ind i december Derfor var samarbejdet i forvejen tæt. Vi skulle vise dem! Men før de nye afdelinger så dagens lys, er gået et hav af møder, diskussioner, skænderier, forhandlinger og aftaler. - I begyndelsen mødte vi talstærkt op til møderne med SiD, for de skulle dæleme ikke tromle os ned, bare fordi de var flest. Vi skulle vise dem! Men det stoppede vi hurtigt med, for det var ikke nødvendigt. Forhandlingerne har været saglige nok, synes Gunhild Hansen, som fortæller, at hun ikke har måttet slås med kønsdiskriminering. I stedet oplevede hun, at der snarere var problemer mellem SiD-afdelingerne indbyrdes. - Mange gange kunne vi læne os tilbage, fordi det ikke handlede om os, men om strid mellem SiD-afdelingerne. De var mere frustrerede, end vi var. Derfor kom der først for alvor skred i forhandlingerne, da vi havde resultatet af urafstemningen. Medlemmerne bakkede op om det her, så vi skulle finde en løsning, siger Gunhild Hansen om forhandlingerne i Vejle amt. Anarkister Hans Max: - SiD erne er nok større anarkister end KAD erne. Jeg synes, at KAD erne var

15 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 13 - Med fusionsaftalerne har vi fået en ramme. Det er først nu, vi skal i gang med at male billedet. mere loyale over for de beslutninger, deres hovedbestyrelse og ledelse meldte ud. SiD erne ser det mere som en udfordring at finde andre veje. Det har noget at gøre med afdelingernes suverænitet og en følelse af selvstændighed. - Men jeg har da også lært, at vores måde at gøre tingene på ikke er den eneste rigtige, tilføjer han. Også i Århus amt oplevede Hans Max, at det snarere var SiD-afdelingerne indbyrdes, der var uenige om den ny lokalstruktur, end SiD- og KAD-afdelingerne imellem. - Det handlede selvfølgelig om, at de små afdelinger ikke ville nedlægges. Så det var naturligt, at det gav uenighed. Men det løste sig efterhånden, fortæller Hans Max. Meget skulle på plads, før dørene kunne åbnes for medlemmerne i de nye

16 SIDE 14 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND afdelinger ved årsskiftet. Det skulle aftales, om de faglige sekretærer skulle være valgt eller ansat. Om de ansatte skulle være medlem af HK eller SiD. Om personalets pensionsordning. Løn. Overenskomster. Kontingent. Love. Vedtægter. Her skulle forskellige traditioner og kulturer passes sammen. - I Århus Industri har vi været vant til, at faglige sekretærer var ansatte. I andre afdelinger var de valgte. Der kan være fordele og ulemper ved begge måder. Men det endte med, at de bliver valgte i 3F Rymarken, hvor vi bøjede os for kompromisets skyld. Vi har alle måttet strække os, fortæller Hans Max. Stor udfordring Hans og Gunhild har et stort ansvar, som formænd for henholdsvis medlemmer og cirka 40 medarbejdere i Århus og cirka medlemmer og 30 medarbejdere i Vejle. Med en fortid som almindelig lønmodtager og ingen fine papirer eller lederuddannelser er det en udfordring. På den anden side har de begge praktisk erfaring som ledere og den menneskelige ballast, som kommer med alderen og et langt arbejdsliv. - Aftalerne om de nye afdelinger er kun rammen. Det er først efter 1. januar 2005, at vi skal i gang med at male selve billedet. Den største opgave bliver at få huset til at fungere som en enhed og ikke som fem selvstændige grupper. Vi skal arbejde på tværs af uddannelse, arbejdsmiljø, internationalt arbejde, ungdomsarbejde med mere. Vi skal have udpeget nogle i huset, der tager sig af de områder. Der vil nok gå op mod et halvt år, før vi er endeligt på plads, siger Hans Max, som desuden satser på et højt informationsniveau, så alle ved, hvad der foregår. - Og ellers vil jeg bruge de værktøjer, som vi jo opfordrer andre virksomheder til at bruge eksempelvis medarbejdersamtaler og samarbejdsudvalg, siger han. Gunhild Hansen vil også sikre et højt informationsniveau og planlægger dels en konference for bestyrelsen og en konference for personalet for at sikre fælles fodslag. - Bestyrelsen og afdelingen skal spille godt sammen. Hvis vi kan få et godt samarbejde, smitter det af i forhold til medlemmerne, mener hun. Bedre service Både Hans Max og Gunhild Hansen tror, at medlemmerne kommer til at mærke de nye afdelinger som en fordel. - Jeg tror, de vil mærke en forbedring af servicen. Der skal altid være nogle, de kan snakke med, også på telefonen. De skal have hurtige svar på deres spørgsmål. Servicen bliver bedre, siger Gunhild Hansen. I forløbet med fusion blev det meldt ud, at de nye afdelinger skulle have mindst medlemmer for at være selvbærende, både økonomisk og i forhold til løsningen af opgaverne. Hans Max tror dog ikke på, at de nye afdelinger kan klare alt. - Jeg har været formand for en afdeling med medlemmer i årevis og ved, hvad vi ikke kunne selv, og hvor vi var svage. Der var områder, hvor vi kunne gøre det bedre. På den anden side var der ting, vi gjorde godt, eksempelvis på a-kasseområdet. Men det er klart, at når vi har en afdeling med medlemmer, har vi flere ressourcer til at løse opgaverne, siger han. GUNHILD HANSEN - FORMAND I VEJLE Gundhild Hansen, født i 1947, har været formand for KAD i Vejle siden Inden da var hun omsorgsmedhjælper på forsorgscentret i Brejning, hvor hun var valgt som tillidsrepræsentant. Gunhild Hansen var medlem af KAD s hovedbestyrelse og er nu medlem af 3F s hovedbestyrelse. Siden 1. januar formand for 3F Vejle, en afdeling med cirka medlemmer. Gunhild Hansen bor sammen med sin mand i Smidstrup mellem Vejle og Fredericia. Hun har to voksne sønner. HANS MAX - FORMAND I ÅRHUS Hans Max, født i 1947, har været formand for SiD Århus Industri siden Fra 1978 og indtil han blev valgt ind i afdelingen, var han stilladsarbejder - og fællestillidsmand - på Århus Flydedok. Hans Max var medlem af SiD s hovedbestyrelse og er nu medlem af hovedbestyrelsen i 3F. Siden 1. januar formand for 3F Rymarken, en afdeling med medlemmer. Han bor sammen med sin kone i Århus. De har ingen børn - men hund.

17 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 15 "Vi er fra havnen". Associated Danish Ports, der består af havnene i Fredericia, Middelfart og Nyborg, var tidligere et kommunalt selskab, men nu et privat aktieselskab. Her er det SiD'erne, der styrer i teams. På billedet er det medarbejdere fra havnen i Fredericia. Virksomheden var indstillet som Årets Arbejdsplads i F s klageråd SiD s Klageråd blev startet op i 2003 og har erstattet det tidligere Afskedigelsesnævn. Klagerådet, der har professor Eva Smith som formand, behandler medlemsklager over sagsbehandlingen i forbund og afdelinger, herunder også klager fra forbunds- og afdelingsansatte SiD-medlemmer. Klagerådet behandler ikke klager, hvor der er andre eksisterende klagemuligheder, som for eksempel på a-kasseområdet. Rapport over Klagerådets sagsbehandling udarbejdes en gang årligt. Der er for året 2004 ni afsluttede sager og 20 igangværende, herunder et antal til behandling hos opmanden. Det er forbundets juridiske afdeling, der fungerer som sekretariat for Klagerådet. Civile sager - et sikkerhedsnet Forbundets juridiske afdeling udgør et sikkerhedsnet for de medlemmer, som er beskæftiget hos uorganiserede arbejdsgivere, og som er så uheldige, at de ikke er dækket af en overenskomst og dermed beskyttet gennem det fagretlige system. Afdelingen udøver sit virke gennem konkret sagsbehandling og rådgivning til afdelingerne. Det udmønter sig i gennemførelse af lønkrav og erstatninger ved hjælp af det civile retssystem. Derudover gennemfører afdelingen årligt en række kurser, hvor tillidsvalgte og afdelingsfolk bliver klædt på til selv at varetage medlemmernes interesser. Kursusaktiviteten i 2004 har imidlertid været usædvanlig lav. Juridisk afdeling vurderer, at det skyldes, at afdelingerne og distrikterne har brugt kræfterne på fusionen. Juridisk Afdeling udøver dertil en regulær inkassovirksomhed ved at inddrive medlemstilgodehavender, og de krav som forbund og afdelinger har i henhold til forlig og kendelser inden for det fagretlige system. Juridisk Afdeling har i 2004 pr. 9. december 2004 afsluttet 254 sager.

18 SIDE 16 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND Den faglige rygrad Fagligt Fælles Forbund skal arbejde for at sikre gode beskæftigelses-, løn-, miljø-, uddannelses- og arbejdsforhold og for social velfærd og en retfærdig fordeling af goderne. Dette skal sikres gennem opsøgende arbejde, organisering og overenskomstdækning samt ved inddragelse af medlemmerne i det faglige arbejde. Citat fra 3F s Faglige og Politiske grundlag. FAGLIGT FÆLLES FORBUNDS OVERENSKOMSTER Grupper: Hovedoverenskomster: Industrigruppen: 21 (heraf 14 med arbejdsgiverforeninger og 7 med enkeltvirksomheder) Transportgruppen: 53 Den Offentlige Gruppe: 25 Byggegruppen: 10 (heraf 1 i Grønland) Den Grønne Gruppe: 16 Den Private Service 13 (heraf 8 med Gruppe: enkeltvirksomheder) Kilde: Manuel optælling i de enkelte grupper. Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: Cirka Cirka 137 lokaloverenskomster + cirka 500 tiltrædelsesoverenskomster Er ikke opgjort endnu tiltrædelsesoverenskomster, 89 lokaloverenskomster og 116 lokalaftaler Cirka 102 lokaloverenskomster og cirka 223 tiltrædelsesoverenskomster Første overenskomstfornyelse i fire år Året var fra begyndelsen præget af, at mange overenskomster skulle fornys efter fire års forløb. Det store tema var på forhånd oprettelsen af en central barselsfond, men den var nu ikke i forgrunden i forhandlingerne om Industriens Overenskomst. Her har man siden 1995 haft en sådan fond, der udligner de enkelte virksomheders udgifter til barsels- og fædreorlov. Til gengæld var selve barselslønnen et tema. Resultatet blev, at den hidtidige periode med fuld løn under barselsorlov blev forlænget fra 14 til i alt 24 uger - inklusive fire uger før fødslen. Da forliget i industrien blev indgået som det første, kom den aftale til at lægge linjen for det øvrige arbejdsmarked. Det samme gælder de andre centrale elementer i forliget, herunder forhøjelsen af pensionsbidraget fra 9 til i alt 10,8 procent, og forlængelsen af perioden med løn under sygdom. Ny bestemmelse om konfliktløsning Efter krav fra Dansk Industri måtte COindustri acceptere, at der blev indført nye regler om forsømt tid. Hovedregelen er nu, at medarbejdere, der har deltaget i en overenskomststridig strejke, i de efterfølgende to uger kan blive sat til at arbejde over uden at få overtidstillæg. Til gengæld blev der på CO-industris for-

19 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 17 anledning indført en ny bestemmelse om konfliktløsning. Nu kan ledelse eller tillidsfolk indkalde organisationerne til et møde, hvis der er optræk til arbejdsuro. Dermed kan man tage en konflikt i opløbet, og denne nye mulighed har allerede i 2004 givet gode resultater - både for medarbejdere og arbejdsgivere. Ifølge Dansk Industris egne tal er antallet af strejkedage da også faldet. Alligevel har sagsmængden været stigende, både hvad angår afholdte mæglingsmøder og fællesmøder, og når det gælder antallet af sager ved Arbejdsretten, Afskedigelsesnævnet og faglige voldgifter. Således var de førnævnte regler om forsømt tid emne for en faglig voldgift kun et halvt år efter, overenskomsten blev skrevet under. En af forklaringerne på det stigende antal sager er, at arbejdsgiverne begår flere overenskomstbrud. Samtidig er mange virksomheder så presset af den internationale konkurrence, at de prøver at udnytte overenskomsten til det yderste og altså oftere og oftere går over stregen. Globalisering Al snak om international konkurrence er i disse år uløseligt forbundet med begrebet globalisering. Udflytningen af virksomheder og arbejdspladser fra Danmark til lavtlønslande i Østeuropa og Fjernøsten blev yderligere intensive- BARSELSFONDEN - ET SEJT TRÆK Ved overenskomstforhandlingerne i begyndelsen af året blev der opnået enighed om at oprette en central barselsfond - eller rettere en udligningsordning, som delvist udjævner virksomhedernes udgifter til barselsløn. Nogle virksomheder betaler direkte til ordningen, andre - for eksempel virksomhederne i industrien og byggeriet - er med i ordningen via overenskomstaftalte barselsfonde. I første omgang omfattede udligningsordningen kun virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening, men umiddelbart efter overenskomstforhandlingerne vedtog et bredt flertal i Folketinget at ophøje aftalen til lov, så ordningen kommer til at gælde alle arbejdspladser. Hver virksomhed betaler direkte eller indirekte 785 kroner pr. fuldtidsmedarbejder om året. Når en medarbejder så holder barselsorlov eller fædreorlov, refunderes lønudgifterne. Dog højst 115 kroner i timen i 24 uger. Loftet er indført af hensyn til arbejdsgiverne i blandt andet byggeriet, der næsten ikke beskæftiger kvinder. Udligningsordningen skal være trådt i kraft 1. maj Ikke mindst KAD var med til at skubbe kravet om en barselsfond igennem ved overenskomstforhandlingerne. KAD betragter det som finalen på et sejt træk gennem år, hvor kvinderne har kæmpet mod mandsdominerede områder og arbejdsgivere, der ikke har set fordelene ved fonden. Gevinsten ved ordningen er ud fra et ligestillingsperspektiv, at den sikrer solidaritet imellem faggrupper og køn. Og den er med til at sikre, at kvinderne ikke fravælges før, eller når de bliver gravide, fordi arbejdsgiverne mener, at de bliver for dyre.

20 SIDE 18 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND ret i 2004, og det har forstærket diskussionen om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Globaliseringen vil også stå på dagsordenen i I januar 2005 gennemførte 3F en konference om globalisering. Desuden har Industrigruppen nedsat et udvalg, som blandt andet vil gennemføre en medlemsundersøgelse og blandt andet på den baggrund fremlægge en faglig strategi og pege på alternativer til udflytningen. Initiativet skal til dels ses som modvægt til Dansk Industris kampagne, der noget ensidigt har peget på de positive sider ved at flytte produktion til udlandet. I 2005 vil Industrigruppen også sætte fokus på branchearbejdet og herunder kontakten til tillidsrepræsentanterne. Et forbund med kun 87 afdelinger giver nye muligheder for en tættere kontakt mellem grupper, afdelinger og tillidsfolk. EU-udvidelse med nye udfordringer 1. maj 2004 blev på mange måder en skelsættende dato. EU blev udvidet med hele 10 nye lande. Folketinget valgte at åbne det danske arbejdsmarked for statsborgere i de nye EU-lande. Men på visse betingelser. Den såkaldte Østaftale indebærer, at lønmodtagere fra de nye EU-lande ved ansættelse i danske virksomheder skal omfattes af arbejdets overenskomst eller arbejde på samme vilkår som danske lønmodtagere med tilsvarende arbejde. Knap statsborgere fra især Polen, Litauen og Letland har fået arbejdstilladelse efter Østaftalen. Det er især inden for gartneri og landbrug, at der er gjort brug af overgangsbestemmelserne. Udstationerede De største udfordringer i forbindelse med EU-udvidelsen er imidlertid kommet fra anden side: Det er lønmodtagere, der påberåber sig at være udstationeret af en virksomhed i deres hjemland, eller som kommer under dække af at være selvstændige. Hverken de udstationerede eller de selvstændige skal søge om arbejdstilladelse. De behøver heller ikke nødvendigvis at arbejde på dansk overenskomst, og de skal ikke melde sig til danske myndigheder forud for arbejdets påbegyndelse. Det har givet anledning til ekstraordinært meget fagligt arbejde i såvel forbund som afdelinger. Det er især i byggebranchen, vi ser en kedelig trafik, hvor danske bag- eller mellemmænd importerer arbejdskraft under dække af, at der er tale om udstationering. Virksomheder, danske eller udenlandske, bliver mødt med krav om overenskomst, uanset hvilket lov- eller regelsæt, de agerer under. Bliver vores krav afvist, bruges de sædvanlige faglige spilleregler med eksempelvis blokade og sympatikonflikt. Det er tit et stort fagligt beredskab, der skal anvendes for i visse tilfælde få personer. Men det er nødvendigt, hvis vi ikke skal se vores overenskomster og aftaler udhulet. Langsom sagsbehandling Har fagbevægelsen været parat til opgaven med arbejdskraften fra de nye EUlande, har det knebet mere med myndighedernes parathed. Mange offentlige myndigheder er involveret, når det drejer sig om udenlandsk arbejdskraft. Det betyder langsom sagsbehandling. Og det er netop hurtig afklaring, der er brug for. SiD har gennem BAT-kartellet været repræsenteret i en særlig følgegruppe, der dels har afdækket problemerne, dels anvist handling. Det mundede kort før jul ud i, at Beskæftigelsesministeriet udsendte en manual med regler og indsats for ophold og arbejde i Danmark for statsborgerne fra de nye EU-lande. EU-regler presser danske forhold Flere og flere regler og love vedtaget og planlagt på EU-niveau giver pres på de danske forhold og overenskomster. Inden for transportområdet vil vi sammen med vores søsterorganisationer i de europæiske og internationale transportarbejderforbund ETF og ITF modarbejde udviklingen mod, at det er laveste fællesnævner, der sætter fremtidens standarder på arbejdsmarkedet. I 2003 afviste Europaparlamentet det såkaldte havnedirektiv fremsat af EUkommissionen. Direktivet lagde op til at åbne de europæiske havne og håndteringen af gods for søfolk ombord på skibene for eksempel billige filippinske matroser. Knap havde havnearbejderne i

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening Velkommen til beretning 2008 Fagligt Fælles Forbund i daglig tale 3F kan hermed præsentere sit økonomiske regnskab og beretning for væsentlige aktiviteter

Læs mere

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Indledning... 3 En historisk kongres... 4 Regeringen angriber lønmodtagerne... 5 Forfejlet beskæftigelsespolitik...

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Høje Taastrup. Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup

Høje Taastrup. Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup Høje Taastrup Nr. 1 marts 2006 Borgmester vil samarbejde med fagbevægelsen Side 6-7 Generalforsamling 29. april for hele familien! Side 14-15 Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne 3F Høje

Læs mere

Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11

Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11 Kastrup Nr. 4 November 2014 Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11 Derfor går jeg til generalforsamling Side 2 Jeg vil holde

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 01 // 2011 Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere på Bornholm SIDE 10-11 TEMA // Fantasi uden grænser ved DM for slagtere, bagere og

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 04 // 2012 Kød uden kød TEMA side 22-26 DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 Lønnedgang en farlig spiral

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Småt er godt. LSG Sky Chefs: Kastrup Nr. 2 April 2014. EU-debat handler om social dumping Side 3. Trussel om retssag udløser erstatning Side 7

Småt er godt. LSG Sky Chefs: Kastrup Nr. 2 April 2014. EU-debat handler om social dumping Side 3. Trussel om retssag udløser erstatning Side 7 Kastrup Nr. 2 April 2014 LSG Sky Chefs: Småt er godt EU-debat handler om social dumping Side 3 Trussel om retssag udløser erstatning Side 7 Kulturrevolution i Den Blå Planet Side 7 Når arbejdslivet bliver

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 02 // 2011 Sandheden om førtidspension Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

NNF. Den skriftlige beretning 2004-2008

NNF. Den skriftlige beretning 2004-2008 NNF Den skriftlige beretning 2004-2008 Fællesskab er vejen til resultater Det er helheden, der skaber fællesskabet. Det er fællesskabet, der skaber styrken. Det er styrken, der skaber resultaterne. Sådan

Læs mere

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 nr. 1 januar 2007 Fusion vil give mere indflydelse Side 12-13 OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 Godt Nytår Leder Ansvarlighed. Ordet er efterhånden

Læs mere

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Magasinet Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Dropper forebyggelsen Ærlighed kostede hel dags løn Lynkarriere på Lindø Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere