GL Årsberetning 2008/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GL Årsberetning 2008/09"

Transkript

1 GL Årsberetning 2008/09

2 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen fortsat arbejder for at få justeret gymnasiereformen og for ordentlige rammevilkår og økonomisk råderum til skolerne. Lærernes løn- og arbejdsvilkår ser hovedbestyrelsen både som en central opgave og en opgave for den enkelte skole. Derfor arbejder GL fra central side også på at understøtte netværkenes og tillidsrepræsentanternes arbejde på den enkelte skole og det enkelte kursus, samtidig med at de medlemmer, der har behov for individuel inter essevaretagelse, får denne på et højt professionelt niveau. INDHOLD Attraktive Arbejdspladser... 2 Overenskomstforhold... 4 Arbejdstid og arbejdsmiljø... 4 Lokale arbejdstidsaftaler... 4 Lokale lønforhandlinger...5 Resultatløn for ledere...6 Pædagogiske ledere og inspektorer... 7 Voldgift om overtimer og aldersreduktion... 7 Tid til studievejlederuddannelsen... 7 OK08 i Grønland... 7 Uddannelse... 8 God debat om reformjusteringer... 8 Arbejdet i Monsterudvalget...9 Påskeforliget Nyt pædagogikum 1. august Efteruddannelse til alle GL-E, et professionelt tilbud til gymnasiesektoren Øvrige midler til kompetenceudvikling...12 Lærerrolleprojektet...12 Økonomien i sektoren...12 Finanslov Skolernes økonomi...12 Klassekvotienterne stiger...13 Rødt kort fra Arbejdstilsynet...13 GL...14 Medlemmer...14 Tillidsrepræsentanter...14 TR på almengymnasiale område...14 TR på Erhvervsgymnasier og -akademier...14 Den individuelle interessevaretagelse GL Årsberetning 2008/2009

3 Foto: Peter Olsen GL s medlemsundersøgelse blev offentliggjort ved velbesøgt konference 14. september 2009 i København. Gorm Leschly indledte konferencen og sagde bl.a.: Samfundet er dybt afhængigt af gymnasiale uddannelser på et højt niveau. Det leverer gymnasielærere igen og igen. Attraktive Arbejdspladser De forløbne år har for GL s medlemmer været turbulente med implementering af en lang række reformer med gymnasiereformen og strukturreformen som de absolut tungeste. Sam tidig står den gymnasiale sektor over for en stor udfordring i at rekruttere og fastholde dygtige lærere i en tid med voksende ungdomsårgange og med mange lærere, der går på pension i disse år. Derfor iværksatte hovedbestyrelsen i sommeren 2008 projekt Attraktive Arbejdspladser, som skal medvirke til, at de gymnasiale arbejdspladser bliver mere attraktive. GL kan ikke løfte denne opgave alene, men kan medvirke til, at sektoren får sat lærernes arbejdsforhold i fokus. Der er behov for en lang række initiativer på de enkelte skoler. Disse skal ske i et samarbejde mellem lærere og ledere, og der er behov for at sikre rammerne om de gymnasiale uddannelser. Derfor har GL inviteret lederforeningerne, bestyrelsesforeningerne og elevorganisationerne til at samarbejde om projekt Attraktive Arbejdspladser. Alle har taget meget posi tivt imod indbydelsen, og der er bred enighed om, at det er yderst vigtigt at få sat fokus på lærerne. Alle ved, at lærerne er skolernes/kursernes kerneressource og kun med engagerede og motiverede lærere er det muligt at sikre den høje kvalitet i uddannelserne, som der er bred enighed om, at der er, og der fortsat skal være. Projekt Attraktive Arbejdspladser består af en lang række initiativer. Det største er den medlemsundersøgelse, som Cowi har gennemført for GL i foråret 2009, og som hver anden lærer prioriterede at medvirke i. Det meget store data materiale, denne undersøgelse har givet, skal i den kommende tid anvendes som basis for at få forbedret forholdene på skolerne både med tiltag på den enkelte skole og med centrale aktiviteter. Hovedbestyrelsen er overbevist om, at de gymnasiale arbejdspladser kan gøres (endnu) mere attraktive. Hovedbestyrelsen vil hermed gerne takke alle, der indtil nu har deltaget i projektet ved at sætte tid af til at deltage i under søgelsen, ved at deltage i de workshops, der er gennemført og i den efterfølgende konference, hvor resultaterne af medlemsundersøgelsen blev offentliggjort! GL Årsberetning 2008/2009 3

4 Foto: Stig Nørhald Overenskomstforhold Efter de centrale overenskomstforhandlinger i 2008 har der i beretningsåret lokalt skullet arbejdes videre med arbejds tid, arbejdsmiljø og lokal løndannelse. GL centralt har aktivt understøttet denne proces. Sideløbende har hovedbestyrelsen, lokaludvalget og områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier og -akademier evalueret de centrale overenskomstforhandlinger. OK08- evalueringen forelægges repræsentantskabet i november Arbejdstid og arbejdsmiljø Mange lærere har i forbindelse med reformimplementeringen oplevet, at planlægning og især skæv arbejdsbelastning over året har været årsag til en ekstraordinær stor belastning. Derfor foreslog GL i forbindelse med drøftelserne om justeringer af reformen Undervisningsministeriet, at der blev sat fokus på planlægning. I samarbejde mellem ministeriet, lederforeningerne og GL blev der i efter året 2008 gennemført en række velbesøgte konferencer om planlægningen på skolerne. På konferencerne var der lejlighed til at drøfte erfaringerne med forskellige planlægningsprincipper og inspirere til øget opmærksomhed omkring betydningen af planlægningen på skolerne. Dorthe Pedersen, CBS, blev endvidere bedt om at analysere planlægningen, og hendes rapport forventes i efteråret Et andet vigtigt fokusområde for mange lærere er, at der ikke er ordentlige lærerarbejdspladser på skolerne. Hovedbestyrelsens arbejdspladsudvalg har derfor sat fokus på lærerarbejdspladser og har besøgt en række skoler for at se, hvordan man på disse skoler har skabt løsninger. Foreløbig har ingen af de skoler, arbejdspladsudvalget har gæstet, for alvor sikret gode lærerarbejdspladser. De etablerede arbejdspladser er gode til at udnytte mellemtimer o.l., men på de skoler, som arbejdspladsudvalget har besøgt, kan skolens lærer arbejdspladser ikke afløse lærernes hjemmearbejdspladser. Skolearbejdspladserne kan alene være et (godt) supplement. Lokale arbejdstidsaftaler For skoleåret 2008/09 var den lokale aftalesituation på langt de fleste skoler udramatisk. Aftalerne blev som helhed indgået før skoleårets start eller meget kort tid herefter. På en række almene gymnasier indgik man aftaler om forberedelsestiden, der løber længere end et år ad gangen. Generelt kan det konstateres, at presset på lærerne især lægges på den tid eller mangel på samme der gives til de øvrige opgaver. På enkelte voksenuddannelsescentre var der problemer med at indgå aftaler, men i sidste ende blev der indgået aftaler alle steder. De svære forhandlinger på VUC- området afspejler en tendens til, at VUC-sektoren bevæger sig væk fra de almene gymnasier, som de tidligere var forbundet med qua det amtslige ejerskab. Centrene havde på nær nogle få overskud på deres regnskab for 2008, og det var ikke de kurser med dårligst økonomi, der indgik de dårligste aftaler. Der er således tale om, at VUC-lærere gene relt bliver presset, hvilket GL har særligt fokus på. På erhvervsskolerne har områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier og -akade mier gennemført en spørgeskemaundersøgelse om evaluering af arbejdstidsaftaler for de enkelte skoler. Undersøgelsen viser, at arbejdsvilkårene varie rer fra skole til skole, og at en del af aftalerne desværre 4 GL Årsberetning 2008/2009

5 er uigennemskuelige og mangelfulde. Glædeligvis indeholder mange aftaler en forberedelsesfaktor på 109 minutter og en rettenorm på 0,10 og dermed arbejdsvilkår, som svarer til aftalerne på det almengymnasiale område. I forhold til tidligere kan der endvidere konstateres en stigning i antal let af gode aftaler, hvilket vel skal ses i lyset af den pæne forhøjelse af hhx-taxameteret, som GL var stærkt medvirkende til at få gennemført. Det er dog skuffende, at forhøjelsen ikke har medført en mere omfattende forbedring. GL vil fortsat følge udviklingen af arbejdsvilkårene med henblik på at støtte tillidsrepræsentanternes i disses ofte vanskelige kamp for at aftale fair forhold for den undervisning og de øvrige opgaver, som skal løses i henhold til bekendtgørelserne. Lokale lønforhandlinger Det er efterhånden en betydelig del af lønnen, der skal forhandles lokalt. GL har i forlængelse af OK08 sat en politisk dagsorden om, at der lokalt bør forhandles omkring 1% af lønsummen om året til nye lokale tillæg eller forhøjelse af eksisterende tillæg. Dette er nødvendigt for at lærerne kan følge den statslige lønudvikling. GL følger derfor kontinuerligt, om GL s medlemmer får del i lønudviklingen. Det helt centrale redskab til at indhente oplysninger om den lokale løndannelse er GL s lønstatistik. Det er meget vigtigt, at lønstatistikken løbende opdateres, da den er et uvurderligt redskab i de lokale forhandlinger. På skolerne er det desuden nødvendigt, at der arbejdes med lønpolitik og procedureaftaler for de lokale forhandlinger. En række ledere finder, at kvalifikationstillæg er noget særligt, noget den enkelte skal gøre sig fortjent til. Men lønsystemet forudsætter, at der løbende skal aftales kvalifikationstillæg ud over basislønnen. Den fælleserklæring, Finansministeriet og GL/AC aftalte ved OK08 om den lokale løndannelse, præciserer, at det er afgørende, at den lokale løndannelse fungerer i praksis. Skolerne skal have en klar lønpolitik, og skolerne skal afsætte penge til lokale tillæg. Ledelsen og tillidsrepræsentanten skal aftale rammer for den lokale forhandlingsprocedure. Alle skal sikres et ordentligt lønperspektiv, og især de unge læreres reallønsudvikling skal sikres ved, at der aftales lokale tillæg. Den centrale aftale er således klar nok. Alligevel har halvdelen af tillidsrepræsentanterne oplevet vanskeligheder med at få ledelsen til at acceptere, at der skal forhandles løntillæg. Foto: Peter Olsen På GL s foranledning holdt Undervisningsministeriet i efteråret i samarbejde med lederforeningerne og GL en række planlægningskonferencer, hvor principper for god planlægning blev drøftet, og hvor der var mulighed for erfaringsudveksling skolerne imellem. GL Årsberetning 2008/2009 5

6 Særligt på erhvervsgymnasierne og -akademierne har det været vanskeligt for tillidsrepræsentanter at få aftalt en operationel lønpolitik, som sikrer lærerne lokale tillæg, hvilket har givet anledning til frustration blandt lærerne. GL arbejder derfor kontinuerligt på at udbrede kendskabet til lønsystemet og at give tillidsrepræsentanterne de rigtige redskaber til de lokale lønforhandlinger. GL tilbyder regionale møder og skolemøder om lønproblemer, og der udbydes TR-kurser og kurser i netværk og områder om løn, lønstatistik mv. for at skærpe interessen for lokale lønforhandlinger og for at sikre medlemmerne en ordentlig livsløn. Lønstatistikken kan ses på GL s hjemmeside Resultatløn for ledere Institutionsstyrelsen i Undervisningsministeriet udsendte i juli 2008 en bemyndigelse til bestyrelserne på bl.a. erhvervsskolerne og de almene gymnasier om resultatløn til skolernes ledere. I retningslinjerne var der fastlagt rammer for kontrakterne, ligesom man opridsede nogle obligatoriske indsatsområder, der skulle indgå i ledernes resultatlønskontrakter. Et nyt obligatorisk indsatsområde for alle skoleformer var Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for de gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering. Institutionsstyrelsen pegede uddybende på to områder, nemlig differentierede forberedelsesfaktorer og mere tilstedeværelse. GL reagerede i høringsfasen skarpt på den detailstyring af resultatlønskontrakterne, som ministeriet lagde op til. Specielt fokuserede GL på indsatsområdet om lærerressourcerne. På baggrund af henvendelse fra GL reagerede både Akademikernes Centralorganisation (AC) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og bad Finansministeriet gribe ind over for Undervisningsministeriet. AC og CFU fandt ligesom GL, at Undervisningsministeriets ensidige udmelding af resultatlønskonceptet var i direkte modstrid med den fælleserklæring om den lokale Foto: Peter Olsen Rektorer og inspektorer drøfter resultaterne af undersøgelsen om inspektorernes arbejdsforhold. 6 GL Årsberetning 2008/2009

7 løndannelse, der blev aftalt ved OK08. Samtidig fandt CFU det upassende, at lederne på institutionerne i et obligatorisk indsatsområde om lærernes arbejdstidsaftaler blev forpligtet til at søge at opnå resultater, som man ikke kom igennem med ved de centrale forhandlingsborde. På den baggrund rejste CFU en voldgiftssag imod Institu tionsstyrelsen og Personalestyrelsen. Sagen er endnu ikke afgjort. Også i juni 2009 har Institutionsstyrelsen udstedt en lignende bemyndigelse til bestyrelserne, og GL har i den forbindelse orienteret tillidsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter om foreningens politik. Foto: Stig Nørhald Pædagogiske ledere og inspektorer I oktober 2008 blev der afholdt to temamøder for vicerektorer, inspektorer og pædagogiske ledere. Baggrunden for møderne var, at der ved OK08 var aftalt en ny ordning om løn- og ansættelsesvilkår for ledere og mellemledere i gymnasieskolen, som skolerne kan vælge at overgå til. Samtidig kunne den netop gennemførte undersøgelse om inspektorernes arbejdsforhold offentliggøres. I forlængelse af undersøgelsen af inspektorernes arbejdsforhold besluttede hovedbestyrelsen efter indstilling fra inspektorudvalget en række anbefalinger. Bl.a. anbefaler hovedbestyrelsen, at inspektorernes opgaver, ansvar og kompetencer skal tydeliggøres. Det skal bl.a. klargøres, hvorvidt indholdet i inspektorernes arbejde er af ledelsesmæssig karakter. Der skal skabes en klar ansvarsfordeling i ledelsen dvs. opgavefordeling og beslutningskompetence i ledelsen og der skal arbejdes for at skabe anerkendelse af inspektorernes arbejde og indsats. Som opfølgning på rapporten er der desuden udsendt et ide- og debatkatalog til skolerne. Voldgift om overtimer og aldersreduktion I august 2008 blev der ført en voldgiftssag mellem Finansministeriet og GL. Sagen handlede om uenighed om betalingen for overtimer til lærere med aldersreduktion ved fratræden på stx. Opmanden i sagen kom frem til, at overenskomsten ikke indeholder bestemmelse om betaling af sådanne overtimer. Det betyder, at der ingen hjemmel er til at udbetale overtimer til lærere med aldersreduktion. GL har derfor i forlængelse af sagen anbefalet, at der for lærere med aldersreduktion, der enten har mange overtimer, mange timer til afspadsering eller mange timer indestående i en eventuel timebank, snarest bliver aftalt en afviklingsplan, så det kan sikres, at eventuelle overtimer kan nå at blive afspadseret inden fratræden. Hvis dette ikke er muligt, må den enkelte lærer sørge for at tilpasse sit opsigelsesvarsel, så afspadsering i opsigelsesperioden bliver en reel mulighed. GL har opfordret tillidsrepræsentanterne til at få drøftet med skolernes ledelse, hvordan overtimer til lærere med aldersreduktion i videst muligt omfang undgås og til at få drøftet en plan for afvikling af eventuelle overtimer. Det har aldrig været hensigten, at lærere med aldersreduktion skulle have overtimer. Tid til studievejlederuddannelsen I foråret 2008 udsendte Undervisningsministeriet nye regler for studievejlederuddannelsen. De nye regler betyder, at nye vejledere skal gennemføre fire moduler af en fuld diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledning. GL har i derfor arbejdet for at sikre, at skolerne afsætter den fornødne tid til de lærere, der skal tage uddannelsen. Hvis skolen ikke vil give den nødvendige tid, råder GL medlemmerne til ikke at følge uddannelsen. I skoleåret 2008/09 har en række nye studievejledere påbegyndt uddannelsen under meget forskellige vilkår. I en tid, hvor staten både i trepartsforhandlinger og overenskomstsammenhænge lægger vægt på kompetenceudvikling, er det uforståeligt, at der konkret på den enkelte arbejdsplads ikke afsættes den fornødne tid til lærere, der følger videreuddannelsesforløb, som de skal bruge i skolens hverdag. OK08 i Grønland I september 2008 blev forhandlingerne om OK08 i Grønland afsluttet. Fornyelsen dækker en toårig periode frem til 31. marts Overenskomstfornyelsen skete inden for en bruttoramme på 9,26 %, der anvendes til bl.a. forbedring af lønskalaen og til at gøre alle tillæg pensionsgivende, for højelse af ferierejsetillægget og forhøjelse af pædagogikumtillægget. Det tidligere igangsatte projekt med forhøjelse af overtimesatserne blev yderligere udbygget, og det blev aftalt, at projektet med forhøjelsen af overtimebetalingen afsluttes ved de førstkommende OK-forhandlinger, dvs. i Alt i alt et resultat GL kan anerkende som tilfredsstillende. GL Årsberetning 2008/2009 7

8 Uddannelse God debat om reformjusteringer Arbejdet med justeringerne af gymnasiereformen har fyldt meget i skoleåret 2008/09. Forligsparterne havde tidligere besluttet, at de ville justere på baggrund af evalueringerne af det første fulde gennemløb. Man satsede på at nå til enighed, om hvad der skulle justeres, inden udgangen af februar 2009, så mest muligt kunne få effekt fra skolestart i august GL udsendte derfor i september 2008 et oplæg til medlemsdebat om justeringer, Reform Version 1.1. Repræsentantskabet fastlagde på sit møde i november 2008 GL s positioner i slutfasen af forligspartiernes forhandlinger om justeringer. Op til repræsentantskabsmødet blev der holdt en række medlemsmøder, hvor ønsker til justeringer på henholdsvis stx, hf, hhx og htx blev drøftet. Den generelle tilbagemelding fra møderne var, at grundideen med studieretningsgymnasiet var god, men der var behov for en række justeringer, så det faglige samarbejde fandt sted, fordi det var fagligt relevant, og ikke fordi administrative bestemmelser tvang bestemte fag til at gennemføre fælles projekter på et bestemt tidspunkt og på et spinkelt fagligt grundlag. Ved rundbordsamtaler med repræsentanter fra hhx og htx blev der bl.a. formuleret et ønske om, at der blev skabt en bedre sammenhæng i studieområdeforløbene. På stx-området drejede diskussionen sig især om almen studieforberedelse (AT), hvor der særligt udtryktes behov for at få klargjort formålet med AT. Der var en bred forståelse for, at AT s omfang skulle reduceres, at Monsterarbejdet (se senere) skulle fortsætte, så man fik fjernet unødige administrative belastninger, og at skolerne skulle arbejde med at forbedre planlægningen, så man kunne få mere sammenhængende undervisningsforløb og bedre tid til at indpasse den nødvendige efteruddannelse. På et rundbordsmøde med lærere på hf-uddannelserne blev faggruppeeksaminerne drøftet kritisk, og især var der ønsker om en markant styrkelse af den skriftlige progression i det samlede hf-forløb. Både hovedbestyrelsen, lokaludvalget, områdebestyrelserne og netværkene har løbende drøftet reformjusteringer, ligesom GL har haft en kontinuerlig dialog med de faglige foreninger om GL s oplæg til justeringer. Repræsentanterne for sprogene har bl.a. påpeget det alvorlige problem, at nok vælger flere elever sprog på højt niveau, men det er sket på bekostning af den sproglige mangfoldighed. Den samlede sproglige undervisningsaktivitet er således reduceret markant. GL har støttet synspunktet og medvirket til, at der er blevet bedre mulighed for at vælge ekstra sprogfag og påpeget behovet for, at skolerne koordinerer deres udbud og oprettelse af sproglige studieretninger og sproghold i de mindre sprog. Tilsvarende har de naturvidenskabelige fag drøftet erfaringerne med NV og mulighederne for alternativt at indføre et fjerde obligatorisk naturvidenskabeligt fag. På repræsentantskabsmødet i november 2008 var der en fyldig debat dels om reformen generelt, dels om eksamen og dels om hf. Her blev hovedbestyrelsens oplæg til justeringspolitik godkendt med enkelte præciseringer. En længere debat om eksamensproblemerne understregede, at eksterne censorer med undervisningskompetence skulle medvirke ved alle afsluttende eksaminer, og at der var behov for en nærmere analyse af problemerne med faggruppeeksaminerne på hf. Der blev også peget på, at eksamens perioden var blevet længere, og at det skabte Foto: Stig Nørhald 8 GL Årsberetning 2008/2009

9 Foto: Peter Olsen Ønsker om justering af reformen førte til mange afstemninger på efterårets repræsentantskabsmøde. stress og frustrationer med eksamen og undervisning på samme tid, især hvor planlægningsproblemer betød, at varslingsbestemmelser ikke blev overholdt. Derfor var der enighed om, at GL kunne støtte en omlægning af en skriftlig og en mundtlig eksamensbegivenhed til styrket vejledning og undervisning. Repræsentantskabet besluttede endvidere, at man ikke ville foreslå en ændring af fagrækken på baggrund af en række tillidsrepræsentanters forslag om at erstatte NV med et fjerde naturvidenskabeligt fag. Arbejdet i Monsterudvalget Den konstruktive dialog mellem ministeriet, GL og skolelederne i det såkaldte Monsterudvalg (et udvalg nedsat af Undervisningsministeriet på GL s foranledning mhp. at finde forslag til løsninger af de problemer, gymnasiereformen har været anledning til) fortsatte i det forløbne skoleår med et udvidet fokus på mulige og nødvendige reformjusteringer. GL kan med tilfredshed konstatere, at der var en stor lydhørhed over for GL s synspunkter, og en respekt for de tilbagemeldinger der kom fra lærernes arbejde med reformen i de første år. Den enighed, der kom til udtryk i Monsterudvalgets 3. rapport fra december 2008, havde stor gennemslagskraft over for ministeren. Denne blev forstærket af, at repræsentanterne i ministerens Reformfølgegruppe i deres afsluttende rapport ikke var enige om, hvilke anbefalinger man ville gå ind for. De praktiske problemer ved eksamensafvikling kombineret med de pædagogiske overvejelser om at en del af den meget store tidsressource, der anvendes på eksamen, kunne anvendes bedre til undervisning og vejledning, betød, at der i Monsterudvalget blev enighed om at foreslå en afkortning af eksamensperioden ved at fjerne en mundtlig og en skriftlig eksamen. Monsterudvalget har indtil nu afgivet tre rapporter, og mere end hundrede forslag til reformjusteringer er eller er ved at blive gennemført. (En samlet oversigt over de gennemførte forslag kan ses på GL s hjemmeside.) Påskeforliget De forskellige politiske holdninger blandt forligspartierne gjorde det vanskeligt at nå til enighed. Først lige inden påske lykkedes det langt om længe forligspartierne at nå til enighed om justeringer af gymnasiereformen. Forliget GL Årsberetning 2008/2009 9

10 Foto: Stig Nørhald imødekom på langt de fleste punkter GL s ønsker. Således blev AT reduceret til 200 timer, og alle Monsterudvalgets forslag til eksamensændringer blev gennemført, så der i fremtiden bliver bedre mulighed for en mere jævn belastning af lærere og elever, og der er frigivet ressourcer til øget undervisning og vejledning. Samtidig afviste forligspartierne flere af de forslag, som ministerens særlige følgegruppe og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) havde formuleret, og som GL var modstander af fx at indføre årskarakterer på hf og at indføre to indgange til de treårige gymnasiale uddannelser med standardiserede studieretninger. Det er GL s vurdering, at der med påskeforliget er skabt bedre vilkår for arbejdet med at gennemføre de grundideer, der lå bag studieretningsgymnasiet. Der er stadig et arbejde foran os, inden det politiske forlig er realiseret. Fagbeskrivelserne i alle fag skal justeres, og GL opfordrer til, at det sker i tæt dialog med de faglige foreninger. Derfor initierede GL et møde, som blev afholdt i GL, hvor både Undervisningsministeriet og de faglige foreninger deltog. Herudover skal det sikres, at de frigjorte midler fra den reducerede eksamensaktivitet reelt bliver udmøntet i mere elevtid og faglig vejledning. GL arbejder fortsat for, at brugen af blandede studieretninger begrænses. Der skal ses på mulighederne for at fremme koordinering af udbud og holdoprettelse, fordelingen af censur osv. Alle disse emner er på dagsordenen, når Monsterudvalget fortsætter sit arbejde i efteråret Nyt pædagogikum 1. august 2009 Lige inden sommerferien 2008 vedtog Folketinget den første lov om en fælles pædagogikumuddannelse i alle de gymnasiale uddannelser. Det havde GL kæmpet for i lang tid, men vi var og er meget kritiske over for den finansieringsmodel, der er valgt til det nye pædagogikum. Da kun godt halvdelen af udgifterne finansieres med et særtaxameter, er det en risiko, at det bliver de skoler, der har sværest ved at rekruttere nye lærere, der kommer til at ansætte relativt flest kandidater uden pædagogikum. Dermed kommer disse skoler til at finansiere en uforholdsmæssig stor del af aktiviteten. Rektorforeningen og Lederforeningen for VUC deler denne bekymring med GL. De besparelser, der fulgte af, at sidefagssuppleringen blev afskaffet på stx og hf, er ikke blevet reallokeret i en mere struktureret efter- /videreuddannelses indsats i de første år af en ny lærers ansættelse, et såkaldt pædagogikum 2. Det havde GL ellers påpeget nødvendigheden af, så nye lærere blev sikret et godt pædagogisk fundament. I løbet af skoleåret har Undervisningsministeriet udformet den tilhørende kompetencebekendtgørelse og vejledning. GL har deltaget i dette arbejde (sammen med lederforeningerne, bestyrelsesforeningerne og de andre fagforeninger på det gymnasiale område), og på de givne betingelser finder GL, at der er skabt rimelige rammer om den nye pædagogikumordning. Som opfølgning på den nye ordning har GL forhandlet en ny aftale om honorering af de ministerielt udpegede tilsynsførende. Aftalen gælder for alle de gymnasiale uddannelser, og ved OK 08 blev der på det almengymnasiale område afsat midler til en ajourføring af honoraret for pæda gogikumvejledning. Ved redaktionens afslutning udestår at få aflønning af vejledere på erhvervsgymnasierne på plads. Kandidaterne bliver fra 1. august 2009 fastansat, uanset om de har pædagogikum. Dette er nyt for hf og stx. Ved overenskomstforhandlingerne blev denne nye situation 10 GL Årsberetning 2008/2009

11 forberedt ved, at den særlige indslusningsløn i de gamle uddannelsesstillinger på stx og hf (90 % af skalalønnen) blev afskaffet, og pædagogikumtillægget blev afløst af et undervisningstillæg, der ikke er afhængigt af, om man har pædagogikum. Det har medført en meget stor forbedring af begyndelseslønnen for lærere på stx og hf. Efteruddannelse til alle Med gymnasiereformen blev der afsat ca. 90 mio. kr. årligt (i 2003-tal) ekstra til lærernes efteruddannelse, men i sidste skoleår manglede 40 mio. kr. at blive brugt. GL s medlemsundersøgelse om Attraktive Arbejdspladser viser, at kun 15% af lærerne har en kompetenceudviklingsplan, selv om det er aftalt, at alle skal have en udviklingsplan. Hovedbestyrelsen finder det uacceptabelt, at lærerne fortsat ikke får den aftalte kompetenceudvikling, og GL har derfor presset på i forhold til ministeriet m.fl. Undervisningsministeriet arrangerede i samarbejde med GL, Rektorforeningen og Danske Erhvervsskoler to konferencer om kompetenceudvikling. Formålet med konferencerne var at inspirere skolerne til at arbejde mere syste matisk med efteruddannelse og kompetenceudvikling. GL-E, et professionelt tilbud til gymnasiesektoren GL og de faglige foreninger har via GL-Efteruddannelse (GL-E) sikret, at der er et alsidigt og fagligt kvalificeret udbud af kurser ved at samle alle betydende udbydere af kurser til sektoren i GL-E s store kursuskatalog, som udkom i maj For skoleåret 2009/2010 er der således flere hundrede kurser, hvor en del af kurserne udbydes i sam arbejde med Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR) på Syddansk Universitet. Samarbejdet sikrer, at IFPR s erfaring inden for forskning og undervisning i relation til gymnasiesektoren kombineres med GL-E s faglige sektorkendskab samt organisatoriske og administrative ekspertise. Tilsvarende samarbejder GL-E med DPU og de faglige foreninger, så det samlede kursusudbud er et professionelt efteruddannelsestilbud inden for almenpædagogiske, almendidaktiske og fagdidaktiske temaer samt inden for ledelse, samarbejde, organisation og skoleudvikling kombineret med kurser i de enkelte fag. Med kataloget i hånden er der således mulighed for at planlægge lærernes efteruddannelse for et helt skoleår ad gangen. Alle kurser kan endvidere ses på GL s hjemmeside Øvrige midler til kompetenceudvikling Overenskomstforliget afsatte 56 mio. kr. til at udvikle kompetencerne hos statens AC-medarbejdere. Midlerne forvaltes af et paritetisk sammensat udvalg (APU: AC s og Personalestyrelsens Udvalg) med repræsentanter fra AC/ GL og Personalestyrelsen. APU har på Undervisningsministeriets område 14,5 mio. kr. til rådighed. Der er nedsat et underudvalg dialogforum der indstiller udbud og indhold af kompetenceudviklingsaktiviteter til beslutning i APU. Foreløbig har dette dialogforum indstillet, at GL s ansøgning om økonomisk støtte til et projekt, der følger op på resultaterne i forskningsprojektet Social arv i de gymnasiale uddannelser, støttes med 1,5 mio. kr. Desuden anbefaler dialogforum, at GL s ansøgning om økonomisk støtte til at udvikle viden om anvendelsesorienteret undervisning på hf tilgodeses med kr. En række af GL-E s kurser indgår i APU s samlede kompetencekatalog, og GL vil fortsat arbejde for at sikre flere midler til kompetenceudviklingsprojekter på det gymnasiale område. Lærerrolleprojektet Lærerroller stabilitet og forandring er tredje delrapport i det forskningsprojekt, GL satte i gang om nye lærerroller efter gymnasiereformen i Rapporten udkom i sommeren 2008 og belyser, hvordan lærerne ved de gymnasiale uddannelser har modtaget reformen. Analyserne giver nogle gode redskaber til at forstå og forholde sig til forskellige læreres didaktiske positioner. Det er således lærernes didaktiske positioner, der betyder mest for, hvordan lærerne vurderer reformen. Lærerrollerne og læringsstilene betyder mere end fagene, når der sker sammenstød i det tværfaglige samarbejde og teamsamarbejde. De didaktiske positioner betyder også meget mere end lærernes alder og hvilken skoletype, de underviser ved. De enkelte læreres syn på egne didaktiske positioner er i øvrigt stort set uændrede fra 2005 til En nærmere omtale af lærerrolleprojektet findes på GL s hjemmeside Multimediebeskatning I forbindelse med regeringens skatteforlig blev der aftalt en multimediebeskatning, som træder i kraft 1. januar GL og en række andre organisationer, herunder AC, protesterede, inden forslaget blev vedtaget i Folketinget, da internetopkobling og bærbar pc til lærere er en forudsætning for moderne undervisning. Forslaget fra regeringen gik på, at medarbejdere skulle beskattes af kr. Den brede kritik fik beløbet sænket til kr. Hovedbestyrelsen mener, at loven giver anledning til, at der lokalt aftales (nye) principper og rammer for it-anvendelsen, og at der samtidig indgås en (ny) aftale om, at skolen stiller de nødvendige arbejdsredskaber mv. til rådighed for lærerne, uden at de bliver skattemæssigt belastet heraf. Se mere på GL Årsberetning 2008/

12 Foto: Jens Dige, Polfoto. Elever på Metropolitanskolen tester hvor mange elever man kan være i et klasselokale Økonomien i sektoren Finanslov 2009 Finansloven for 2009 betød igen besparelser på det admini strative område (fællesudgiftstaksten) på skolerne. Besparelserne er høstet på et yderst tvivlsomt grundlag. Så selv om der ikke blev pillet ved undervisningstaxametrene, frygter GL, at besparelserne kan komme til at gå ud over kvaliteten i undervisningen, herunder arbejds- og studiemiljøet på den enkelte skole, hvis ikke de kan realiseres på administrationen. GL støtter i princippet initiativer, der kan gøre administrationen på skolerne billigere, men når besparelser er baseret på rapporter, der er fyldt med fejl, skaber det problemer for skolerne. Typisk med flere elever i hver klasse til følge, hvilket er uacceptabelt. Det er den såkaldte tredje fase af indkøbsordningen, krav om energibesparelser og besparelser ved muligheden for at oprette administrative fællesskaber, der skulle give mulighed for besparelsen. GL følger løbende og kritisk med i ministeriernes besparelsesforslag. Samtidig arbejder GL for, at ressourcerne fra undervisningstaxametre alene skal bruges til undervisning. Noget godt kom der dog ud af finansloven for 2009: Det lykkedes at sikre IB (International Baccalaureate) rimelige økonomiske vilkår med et mere udgiftsnært taxameter. Det ekstra tilskud gives i form af uddannelsestilskud og ekstra elevtaxameter ved under 55 elever. Skolernes økonomi Inden for de rammer finansloven giver, fastlægger de enkelte skoler/kurser deres budgetter. Det er bestyrelserne, der vedtager budgetterne. I 2008 endte regnskaberne med et overskud på gennemsnitligt kr. pr årselev, hvilket svarer til 316,4 mio. kr. for erhvervs skolerne og de almengymnasiale uddannelser som helhed. Det er dog mindre end sidste år, men et overskud er et tegn på, at der findes et 12 GL Årsberetning 2008/2009

13 økonomisk råderum på den enkelte institution. Skolernes økonomi skal dog ses i et flerårigt perspektiv, da overgangen for de almengymnasiale institutioner til taxameterfinansiering sker med en gradvis tilpasning over fire år. Klassekvotienterne stiger Overskuddet er i høj grad genereret af, at antallet af elever i klasserne stiger. GL indsamler hvert år tallene for klassestørrelserne i de nye 1. klasser. Tallene var i september 2008 igen steget for både hf, stx og htx, mens de stagnerede på gennemsnitligt 29,7 for hhx, muligvis på grund af sidste års stigning i undervisningstaxameteret. I skrivende stund foreligger GL s klassekvotientundersøgelse pr. 5. september 2009 ikke, men de foreløbige resultater tyder på, at klassestørrelsen er højere end sidste år. Dette svarer til DGS foreløbige undersøgelse, som blev offentliggjort i august Der er således igen i år skruet på klassestørrelsen, så endnu flere elever presses sammen. De meget store klasser/hold er et stort problem for alle, men især elever med gymnasiefremmed baggrund har det sværere i de meget store klasser, og lærerne finder de høje klassekvotienter meget belastende, da de ikke kan sikre den enkelte elev den opmærksomhed, som god læring forudsætter. Udover at arbejde for at undervisningstaxametre skal anvendes til undervisning, har GL foreslået, at der indføres et socialt taxameter, så skoler/kurser, der uddanner elever med gymnasiefremmed baggrund, får bedre mulighed for at understøtte disse elever. VUC havde i 2008 i gennemsnit et overskud på over kr. pr. årskursist, hvilket er overraskende set i lyset af, at sektoren har været presset af aktivitetsnedgang. Med et sådan overskud kan det undre, at man har lavet kreativ tænkning som flekshold med reduceret timetal mv. i stedet for at tænke på kursisternes behov. Rødt kort fra Arbejdstilsynet 8 ud af 10 almengymnasiale uddannelsesinstitutioner har været under Arbejdstilsynets lup, og tilsynets dom har været hård. Institutionerne fik over 500 tilsynsreaktioner fordelt på områder som psykisk arbejdsmiljø, støj, rygepolitik og indeklima. Det er ikke tilfredsstillende. En stor del af tilsynsreaktionerne kræver lokal handling på skolen. Her skal sikkerhedsrepræsentanten og tillidsrepræsentanten i aktion. GL står klar med råd og vejledning, hvis der opstår problemer med opfølgningen. Emnet tages desuden op på GL s årlige sikkerhedsrepræsentantmøde, på TRkurser og i de regionale netværk. Da institutionerne ikke selv ejer bygningerne endnu, vil en del af tilsynsreaktionerne dog kræve central handling fra Universitets- og Bygningsstyrelsen, der står for bygningsdriften. Skolernes mulige overtagelse af bygningerne fra 1. januar 2010 betyder desuden, at det er nødvendigt, at der følges hurtigt op. Det er vigtigt, at samtlige almengymnasiale skoler har haft besøg af tilsynet inden overtagelsen, så der ikke senere kommer en stor, ukendt omkostning, som ikke er indarbejdet i bygningsovertagelsen. Sekretariatet vil i den kommende tid også indsamle oplysninger om Arbejdstilsynets besøg og reaktioner derpå for erhvervsskolerne. Hvis de selvejende institutioner selv overtager bygningerne fra 2010, får bestyrelserne en ny vigtig opgave at varetage. GL har afholdt og vil fortsat udbyde kurser i bestyrelsesarbejde og økonomi bl.a. for at forberede til den nye opgave. Foto: Stig Nørhald GL Årsberetning 2008/

14 Gymnasieskolernes lærerforening Medlemmer GL har medlemmer, hvor der i det forløbne år har været en del ind- og udmeldelser. En del er gået på efterløn og pension, nogle har søgt ud af sektoren, og der er kommet en række nye lærere til. På bundlinjen betyder det, at GL har flere medlemmer i år end sidste år. Det er vigtigt for GL, at der tages godt mod nye lærere både på skolerne og i GL. Der blev derfor både i sommeren 2008 og 2009 sendt materiale til skoleledelser og tillidsrepræsentanter med forslag til, hvordan skolerne kan tage godt mod nye lærere. GL har igen i år holdt seminarer for nye lærere. Som vanlig blev seminarerne evalueret godt. De nye lærere er glade for at møde repræsentanter for hele sektoren. Som noget nyt tilbød GL i august 2008 medlemmerne at løbe med i DHL-stafetten i København. 150 medlemmer enten løb eller heppede og havde en god aften. I eftersommeren 2009 løber 10 medlemmer i Århus, 20 på Fyn og 271 løber eller hepper i København. Tillidsrepræsentanter GL og GL s medlemmer kan generelt drage nytte af et veluddannet og kompetent korps af tillidsrepræsentanter, hvoraf mange bliver længe i funktionen og dermed opnår stor viden og erfaring. Men det er bekymrende, at det på nogle få institutioner ikke var muligt at få valgt en tillidsrepræsentant i efteråret Begrundelserne, for at der ikke har været muligt at vælge en tillidsrepræsentant, har været forskellige, men i flere tilfælde har baggrunden været et dårligt samarbejdsmiljø på skolen. På de fleste af disse skoler lykkedes det i løbet af året at få valgt en ny tillidsrepræsentant til at varetage medlemmernes interesser. Pr. 1. august 2009 mangler der tillidsrepræsentanter på to skoler. Da halvdelen af tillidsrepræsentanterne er over 55 år, og næsten hver femte er over 60 år, vil der i de kommende år være et stort behov for at rekruttere nye tillidsrepræsentanter. I AC er der fokus på, hvorvidt TR får tillæg, da TR bør have et tillæg. En undersøgelse, som GL gennemførte blandt sine TR i foråret 2009, viser, at en tredjedel af TR får et tillæg på kr. om året, en fjerdel får over kr., mens hver femte ingen tillæg får. erfaringer samles, drøftes og relateres til GL s centrale inter essevaretagelse. TR på erhvervsgymnasier og -akademier For tillidsrepræsentanter på erhvervsgymnasier og -akademier er der afholdt to områdemøder á to dage. Deltagerantallet i områdemøderne vokser fortsat, men nogle skoler er desværre ikke eller meget sjældent repræsenteret. Evalueringerne viser stor tilfredshed med områdemødernes indhold og form. De 7 regionale TR-netværk, som har eksisteret i nogle år, har uden tvivl bidraget til den stigende mødedeltagelse på områdemøderne og har dermed givet den enkelte tillidsrepræsentant et bedre arbejdsgrundlag. Da alle netværkskoordinatorer er medlemmer af områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier og -akademier, er GL s kendskab til forholdene på de enkelte skoler øget, hvilket er afgørende for GL s muligheder for at agere. Det må dog konstateres, at netværksstrukturen fortsat bør udvikles. Der er etableret ti nye erhvervsakademier, som på sigt efter alle pejlemærker at dømme løsrives fra erhvervsskolerne. Det understreger behovet for at diskutere organiseringen af lærere på erhvervsakademier. Et erhvervsakademi er fusioneret med en professionshøjskole, som ligger uden for GL s overenskomstområde, tre (indtil videre) erhvervsakademier har etableret sig efter classic-modellen, og er dermed formelt løsrevet fra erhvervsskolerne, medens resten fortsat er tilknyttet via den såkaldte lightmodel. I det kommende år vil GL derfor sætte fokus på den fremtidige organisering af dette område. TR på almengymnasiale område De netværk, som blev etableret i amternes tid, fungerer fortsat og med stort set de samme afgrænsninger som de gamle amtsgrænser. Netværkene holder typisk 8-10 møder om året, og den netop gennemførte undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter viser, at langt hovedparten af tillidsrepræsentanterne bruger netværket og netværksformanden som sparring. Netværkskoordinatorerne mødes i Lokaludvalget en gang om måneden, hvor netværkenes GL har både i 2008 og i 2009 tilbudt medlemmer at løbe med i DHL-stafetten. 271 lærere og ledere havde en hyggelig aften i Fælledparken i København 2. september Foto: Lotte Hornholt 14 GL Årsberetning 2008/2009

15 Foto: Peter Olsen GL har for første gang i historien rundet medlemmer. Jens Ebbesen, der underviser i dansk og samfundsfag på Greve Gymnasium, blev hyldet som medlem nr af GL s netværksformand i Roskilde, Niels Dreyer Sørensen. Den individuelle interessevaretagelse GL rådgiver året rundt medlemmer i en række spørgsmål, ligesom sekretariatet bistår medlemmer i forbindelse med sager om advarsler, egen eller arbejdsgiverens opsigelse af arbejdsforholdet mm. I den telefoniske rådgivning er det særligt to emner, der er stærkt repræsenteret: Det gælder spørgsmål om barsel og spørgsmål om de praktiske forhold i forbindelse med overgangen til efterløn eller pension. Når arbejdsgivere opsiger lærere, sker det typisk af tre årsager: Opsigelse pga. langvarig sygdom, opsigelse pga. arbejdsmangel og opsigelse af andre grunde, bl.a. elevklager. Mens elevtallets udvikling betyder, at der er ganske få opsigelser pga. arbejdsmangel, møder GL en række ulykke lige sager, hvor medlemmer opsiges pga. langvarig sygdom. De fleste medlemmer, der er i denne situation, overgår efter opsigelsesperiodens udløb til en varig eller midlertidig pension i MP-Pension. Ved afsked eller advarsler pga. elevklager, samarbejdsproblemer eller lign. har der været en tendens til, at en række skoler hurtigere skrider til sanktioner end tidligere. I den forbindelse er det vigtigt, at rektorer og skoleledere i øvrigt holder sig for øje, at de ikke blot som pædagogiske ledere skal imødekomme elever og kursister, men samtidig som personaleledere skal skabe gode og trygge udviklingsmuligheder for deres ansatte. GL har en aftale med Danske Underviseres Samråd (DUS), der giver GL s medlemmer mulighed for at få rådgivning i forbindelse med psykiske arbejdsmiljøproblemer. Ordningen giver mulighed for at tale med en konsulent, som har erfaring med rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer. Er der brug for yderligere afklaring, har rådgivningen mulighed for at tilbyde samtaler hos en psyko log. Begge dele er uden omkostning for det enkelte medlem. Mens søgningen til ordningen har været stigende i perioden 2005 til 2008, er søgningen nu stagneret. Det er primært henvendelser pga. stort arbejdspres, som er faldet. Således fik 126 medlemmer hjælp via DUS i 2008, hvoraf de 101 fik psykologbistand. DUS varetager også arbejds skadesager for GL s medlemmer. I 2008 er der påbegyndt 9 sager, mens der året før blev påbegyndt 13 sager. GL har som den eneste fagforening en støtteordning for medlemmer, der uforskyldt bliver afskediget fra en fast stilling. Ordningen betyder, at disse medlemmer fra GL kan få ca kr. om måneden i 12 måneder oven i de arbejdsløshedsdagpenge, de modtager fra Magistrenes Arbejds løshedskasse. I skoleåret 2008/09 har ni medlemmer begyndt at modtage støtte fra ordningen. Dette giver et billede af, at det er relativt få medlemmer, der bliver afskediget fra en fast stilling og ikke umiddelbart overgår til andet arbejde, sygedagpenge, efterløn eller pension. Det er således god, fast beskæftigelse at være gymnasielærer. Alligevel har GL fortsat 8% ikke-fastansatte medlemmer, hvoraf 3 ud af 4 er vikaransatte. GL forventer, at dette antal vil falde med den nye pædagogikumordning, idet vikariater begrundet i manglende pædagogikum bør forsvinde. GL tilbyder arbejdsløse og ikke-fastansatte kurser og seminarer samt betaler tilskud fra GL s efteruddannelsespulje til, at de kan vedligeholde og opdatere deres kvalifikationer. GL Årsberetning 2008/

16 Gymnasieskolernes Lærerforening Hovedbestyrelsen Formand Gorm Leschly Annette Nordstrøm Hansen, næstformand Sigrid Jørgensen, 2. næstformand Gerd Schmidt-Nielsen, FU og fmd. for uddannelsesudvalget Jens Aage Hansen, FU og fmd. for overenskomstudvalget Lone Kalstrup, FU og fmd. for arbejdspladsudvalget Søren Hein Christiansen Ronald Karlsen Søren Kogsbøll Jens Juel Larsen Peter Madsen Burkhard Sievers Lisbeth Vedel-Smith (I efteråret 2008 var Jeppe Kragelund indsuppleret, da Søren Kogsbøll havde sygeorlov) Netværkskoordinatorer for de almengymnasiale uddannelser Eik Andreasen, tidl. Københavns Kommune Mogens Jensen, tidl. Frederiksberg Kommune Anders Larsen, tidl. København Amt (indtil 31. juli 2009) Inge Galsgaard, tidl. København Amt (fra 1. august 2009) Kasper Bøcher, tidl. Frederiksborg Amt Niels Dreyer Sørensen, tidl. Roskilde Amt Thomas Lyngman, tidl. Vestsjællands Amt Ellen Sørensen, tidl. Storstrøms Amt Gert Flensberg, tidl. Fyns Amt Henrik Jessen, tidl. Sønderjyllands Amt Jørgen Hegnsvad, Ribe/GL Sydvestjylland Egon Jensen, tidl. Vejle Amt Egon Kristensen, tidl. Ringkøbing Amt Kjeld Knudsen Jensen, tidl. Århus Amt Carl Otto Christiansen, tidl. Viborg Amt Jesper Nødgaard, tidl. Nordjyllands Amt Frode Dahlerup Poulsen, private gymnasier (indtil 31. juli 2009) Erling Iversen, private gymnasier (fra 1. august 2009) Sanne Roos, VUC-området (indtil 31. juli 2009) Dan Møller, VUC-området (fra 1. august 2009) Områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier og -akademier Knud Skovgaard Larsen (hhx), formand Gøsta Bach (htx), næstformand Gert Gerges (htx) Jørgen Ankær Jensen (htx) Gitte Husted Madsen (htx) Lisbet Munkøe (hhx) Irving Eist (hhx) Laurids Jürgensen (hhx) Henrik Brinck Foldager (hhx) (indtil 31. juli 2009) Kirsten Dall (KVU) (indtil 31. juli 2009) Jørgen Isøe Klærke (hhx) (fra 1. august 2009) Allan Nørgaard Andersen (hhx) (fra 1. august 2009) Gymnasieskolernes Lærerforening Vesterbrogade 16, 1620 København V tlf Oktober 2009 Design, produktion og tryk: Datagraf A/S Forsidefoto: Stig Nørhald

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Projektbeskrivelse Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Der blev i august 2009 indført en ny fælles pædagogikumuddannelse for lærere i de gymnasiale uddannelser. Det var nyt, at lærere på de erhvervsgymnasiale

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 10. november 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Vi kender endnu ikke det præcise indhold af den nye toårige EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den studieforberedende del (2.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009 Punkt. nr. 4 Dagsordenspunkt: Redegørelse for anvendelse af tid til øvrige opgaver på GLområdet Sagsfremstilling: Jfr. Rektors

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Formål: Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt lønsystem der tilstræber, at skolen

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Resultatet for alle statsansatte

Resultatet for alle statsansatte Bilag 7a OK 08 Resultatet for alle statsansatte Den samlede ramme på statens område (CFU-forliget) bliver på 12,80 % over tre år: Stigninger i % 2008 2009 2010 OK08 April Okt. April Okt. April Okt. I alt

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%.

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 14. december 2016 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 22. december Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19 MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Henrik Andreasen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK15 (2015-2018) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetenceudvikling.dk/kompetencefonden Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Overordnet formål Målet med lønpolitikken er at kunne tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Lønpolitikken

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Elevernes rettigheder skal sikres!

Elevernes rettigheder skal sikres! Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 379 Offentligt 2009 Elevernes rettigheder skal sikres! En undersøgelse foretaget af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning viser, at bekendtgørelserne på en

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Finanslovsforslag for 2017 - konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde Dato 20. maj 2015 Dagsordenspunkt 6.1. Emne Baggrund: Forløbsbeskrivelse OK 2015 m.v. OK 2015 forhandlingerne i stat og kommuner Hovedbestyrelsens arbejde Januar 2014: På hovedbestyrelsens

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag),

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag), VUC Bestyrelsen Emne Referat af bestyrelsesmøde Dato Den 18. september 2013, Tyrstrup Kro, Christiansfeld Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Lokal løndannelse/lønstrategi

Lokal løndannelse/lønstrategi NOTAT Kontakt: Steffen Nielsen sni@sl.dk Dok.nr. 2629252 Sagsnr. 2015-SLCFA-10793 15. september 2015 Lokal løndannelse/lønstrategi 2015-2018 Indledning Siden indførelsen af den lokale løndannelse i 1998

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 1 Nye arbejdstidsregler for lærerne på erhvervsskoler et paradigmeskifte På hhx og htx nye regler fra den

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

HR-udvalgsmøde torsdag den 2. december kl. 9:45-13:45 i DE-L s lokaler, Ny Vestergade 13, 3. sal, 1471 København K.

HR-udvalgsmøde torsdag den 2. december kl. 9:45-13:45 i DE-L s lokaler, Ny Vestergade 13, 3. sal, 1471 København K. HR-udvalgsmøde torsdag den 2. december kl. 9:45-13:45 i DE-L s lokaler, Ny Vestergade 13, 3. sal, 1471 København K. Den 23. november 2010 Deltagere: Afbud: Direktør Helene Reffstrup Møller, Erhvervsskolerne

Læs mere

Opfølgningsplan på EVA s rapport om den naturvidenskabelige faggruppe på Århus Akademi 2007

Opfølgningsplan på EVA s rapport om den naturvidenskabelige faggruppe på Århus Akademi 2007 Opfølgningsplan på EVA s rapport om den naturvidenskabelige faggruppe på Århus Akademi 2007 Problemfelt iflg. EVA Planlægningsprocessen: Samarbejde: - en stor del af planlægningen er lagt ud til de enkelte

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 12-6-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere