GL Årsberetning 2008/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GL Årsberetning 2008/09"

Transkript

1 GL Årsberetning 2008/09

2 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen fortsat arbejder for at få justeret gymnasiereformen og for ordentlige rammevilkår og økonomisk råderum til skolerne. Lærernes løn- og arbejdsvilkår ser hovedbestyrelsen både som en central opgave og en opgave for den enkelte skole. Derfor arbejder GL fra central side også på at understøtte netværkenes og tillidsrepræsentanternes arbejde på den enkelte skole og det enkelte kursus, samtidig med at de medlemmer, der har behov for individuel inter essevaretagelse, får denne på et højt professionelt niveau. INDHOLD Attraktive Arbejdspladser... 2 Overenskomstforhold... 4 Arbejdstid og arbejdsmiljø... 4 Lokale arbejdstidsaftaler... 4 Lokale lønforhandlinger...5 Resultatløn for ledere...6 Pædagogiske ledere og inspektorer... 7 Voldgift om overtimer og aldersreduktion... 7 Tid til studievejlederuddannelsen... 7 OK08 i Grønland... 7 Uddannelse... 8 God debat om reformjusteringer... 8 Arbejdet i Monsterudvalget...9 Påskeforliget Nyt pædagogikum 1. august Efteruddannelse til alle GL-E, et professionelt tilbud til gymnasiesektoren Øvrige midler til kompetenceudvikling...12 Lærerrolleprojektet...12 Økonomien i sektoren...12 Finanslov Skolernes økonomi...12 Klassekvotienterne stiger...13 Rødt kort fra Arbejdstilsynet...13 GL...14 Medlemmer...14 Tillidsrepræsentanter...14 TR på almengymnasiale område...14 TR på Erhvervsgymnasier og -akademier...14 Den individuelle interessevaretagelse GL Årsberetning 2008/2009

3 Foto: Peter Olsen GL s medlemsundersøgelse blev offentliggjort ved velbesøgt konference 14. september 2009 i København. Gorm Leschly indledte konferencen og sagde bl.a.: Samfundet er dybt afhængigt af gymnasiale uddannelser på et højt niveau. Det leverer gymnasielærere igen og igen. Attraktive Arbejdspladser De forløbne år har for GL s medlemmer været turbulente med implementering af en lang række reformer med gymnasiereformen og strukturreformen som de absolut tungeste. Sam tidig står den gymnasiale sektor over for en stor udfordring i at rekruttere og fastholde dygtige lærere i en tid med voksende ungdomsårgange og med mange lærere, der går på pension i disse år. Derfor iværksatte hovedbestyrelsen i sommeren 2008 projekt Attraktive Arbejdspladser, som skal medvirke til, at de gymnasiale arbejdspladser bliver mere attraktive. GL kan ikke løfte denne opgave alene, men kan medvirke til, at sektoren får sat lærernes arbejdsforhold i fokus. Der er behov for en lang række initiativer på de enkelte skoler. Disse skal ske i et samarbejde mellem lærere og ledere, og der er behov for at sikre rammerne om de gymnasiale uddannelser. Derfor har GL inviteret lederforeningerne, bestyrelsesforeningerne og elevorganisationerne til at samarbejde om projekt Attraktive Arbejdspladser. Alle har taget meget posi tivt imod indbydelsen, og der er bred enighed om, at det er yderst vigtigt at få sat fokus på lærerne. Alle ved, at lærerne er skolernes/kursernes kerneressource og kun med engagerede og motiverede lærere er det muligt at sikre den høje kvalitet i uddannelserne, som der er bred enighed om, at der er, og der fortsat skal være. Projekt Attraktive Arbejdspladser består af en lang række initiativer. Det største er den medlemsundersøgelse, som Cowi har gennemført for GL i foråret 2009, og som hver anden lærer prioriterede at medvirke i. Det meget store data materiale, denne undersøgelse har givet, skal i den kommende tid anvendes som basis for at få forbedret forholdene på skolerne både med tiltag på den enkelte skole og med centrale aktiviteter. Hovedbestyrelsen er overbevist om, at de gymnasiale arbejdspladser kan gøres (endnu) mere attraktive. Hovedbestyrelsen vil hermed gerne takke alle, der indtil nu har deltaget i projektet ved at sætte tid af til at deltage i under søgelsen, ved at deltage i de workshops, der er gennemført og i den efterfølgende konference, hvor resultaterne af medlemsundersøgelsen blev offentliggjort! GL Årsberetning 2008/2009 3

4 Foto: Stig Nørhald Overenskomstforhold Efter de centrale overenskomstforhandlinger i 2008 har der i beretningsåret lokalt skullet arbejdes videre med arbejds tid, arbejdsmiljø og lokal løndannelse. GL centralt har aktivt understøttet denne proces. Sideløbende har hovedbestyrelsen, lokaludvalget og områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier og -akademier evalueret de centrale overenskomstforhandlinger. OK08- evalueringen forelægges repræsentantskabet i november Arbejdstid og arbejdsmiljø Mange lærere har i forbindelse med reformimplementeringen oplevet, at planlægning og især skæv arbejdsbelastning over året har været årsag til en ekstraordinær stor belastning. Derfor foreslog GL i forbindelse med drøftelserne om justeringer af reformen Undervisningsministeriet, at der blev sat fokus på planlægning. I samarbejde mellem ministeriet, lederforeningerne og GL blev der i efter året 2008 gennemført en række velbesøgte konferencer om planlægningen på skolerne. På konferencerne var der lejlighed til at drøfte erfaringerne med forskellige planlægningsprincipper og inspirere til øget opmærksomhed omkring betydningen af planlægningen på skolerne. Dorthe Pedersen, CBS, blev endvidere bedt om at analysere planlægningen, og hendes rapport forventes i efteråret Et andet vigtigt fokusområde for mange lærere er, at der ikke er ordentlige lærerarbejdspladser på skolerne. Hovedbestyrelsens arbejdspladsudvalg har derfor sat fokus på lærerarbejdspladser og har besøgt en række skoler for at se, hvordan man på disse skoler har skabt løsninger. Foreløbig har ingen af de skoler, arbejdspladsudvalget har gæstet, for alvor sikret gode lærerarbejdspladser. De etablerede arbejdspladser er gode til at udnytte mellemtimer o.l., men på de skoler, som arbejdspladsudvalget har besøgt, kan skolens lærer arbejdspladser ikke afløse lærernes hjemmearbejdspladser. Skolearbejdspladserne kan alene være et (godt) supplement. Lokale arbejdstidsaftaler For skoleåret 2008/09 var den lokale aftalesituation på langt de fleste skoler udramatisk. Aftalerne blev som helhed indgået før skoleårets start eller meget kort tid herefter. På en række almene gymnasier indgik man aftaler om forberedelsestiden, der løber længere end et år ad gangen. Generelt kan det konstateres, at presset på lærerne især lægges på den tid eller mangel på samme der gives til de øvrige opgaver. På enkelte voksenuddannelsescentre var der problemer med at indgå aftaler, men i sidste ende blev der indgået aftaler alle steder. De svære forhandlinger på VUC- området afspejler en tendens til, at VUC-sektoren bevæger sig væk fra de almene gymnasier, som de tidligere var forbundet med qua det amtslige ejerskab. Centrene havde på nær nogle få overskud på deres regnskab for 2008, og det var ikke de kurser med dårligst økonomi, der indgik de dårligste aftaler. Der er således tale om, at VUC-lærere gene relt bliver presset, hvilket GL har særligt fokus på. På erhvervsskolerne har områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier og -akade mier gennemført en spørgeskemaundersøgelse om evaluering af arbejdstidsaftaler for de enkelte skoler. Undersøgelsen viser, at arbejdsvilkårene varie rer fra skole til skole, og at en del af aftalerne desværre 4 GL Årsberetning 2008/2009

5 er uigennemskuelige og mangelfulde. Glædeligvis indeholder mange aftaler en forberedelsesfaktor på 109 minutter og en rettenorm på 0,10 og dermed arbejdsvilkår, som svarer til aftalerne på det almengymnasiale område. I forhold til tidligere kan der endvidere konstateres en stigning i antal let af gode aftaler, hvilket vel skal ses i lyset af den pæne forhøjelse af hhx-taxameteret, som GL var stærkt medvirkende til at få gennemført. Det er dog skuffende, at forhøjelsen ikke har medført en mere omfattende forbedring. GL vil fortsat følge udviklingen af arbejdsvilkårene med henblik på at støtte tillidsrepræsentanternes i disses ofte vanskelige kamp for at aftale fair forhold for den undervisning og de øvrige opgaver, som skal løses i henhold til bekendtgørelserne. Lokale lønforhandlinger Det er efterhånden en betydelig del af lønnen, der skal forhandles lokalt. GL har i forlængelse af OK08 sat en politisk dagsorden om, at der lokalt bør forhandles omkring 1% af lønsummen om året til nye lokale tillæg eller forhøjelse af eksisterende tillæg. Dette er nødvendigt for at lærerne kan følge den statslige lønudvikling. GL følger derfor kontinuerligt, om GL s medlemmer får del i lønudviklingen. Det helt centrale redskab til at indhente oplysninger om den lokale løndannelse er GL s lønstatistik. Det er meget vigtigt, at lønstatistikken løbende opdateres, da den er et uvurderligt redskab i de lokale forhandlinger. På skolerne er det desuden nødvendigt, at der arbejdes med lønpolitik og procedureaftaler for de lokale forhandlinger. En række ledere finder, at kvalifikationstillæg er noget særligt, noget den enkelte skal gøre sig fortjent til. Men lønsystemet forudsætter, at der løbende skal aftales kvalifikationstillæg ud over basislønnen. Den fælleserklæring, Finansministeriet og GL/AC aftalte ved OK08 om den lokale løndannelse, præciserer, at det er afgørende, at den lokale løndannelse fungerer i praksis. Skolerne skal have en klar lønpolitik, og skolerne skal afsætte penge til lokale tillæg. Ledelsen og tillidsrepræsentanten skal aftale rammer for den lokale forhandlingsprocedure. Alle skal sikres et ordentligt lønperspektiv, og især de unge læreres reallønsudvikling skal sikres ved, at der aftales lokale tillæg. Den centrale aftale er således klar nok. Alligevel har halvdelen af tillidsrepræsentanterne oplevet vanskeligheder med at få ledelsen til at acceptere, at der skal forhandles løntillæg. Foto: Peter Olsen På GL s foranledning holdt Undervisningsministeriet i efteråret i samarbejde med lederforeningerne og GL en række planlægningskonferencer, hvor principper for god planlægning blev drøftet, og hvor der var mulighed for erfaringsudveksling skolerne imellem. GL Årsberetning 2008/2009 5

6 Særligt på erhvervsgymnasierne og -akademierne har det været vanskeligt for tillidsrepræsentanter at få aftalt en operationel lønpolitik, som sikrer lærerne lokale tillæg, hvilket har givet anledning til frustration blandt lærerne. GL arbejder derfor kontinuerligt på at udbrede kendskabet til lønsystemet og at give tillidsrepræsentanterne de rigtige redskaber til de lokale lønforhandlinger. GL tilbyder regionale møder og skolemøder om lønproblemer, og der udbydes TR-kurser og kurser i netværk og områder om løn, lønstatistik mv. for at skærpe interessen for lokale lønforhandlinger og for at sikre medlemmerne en ordentlig livsløn. Lønstatistikken kan ses på GL s hjemmeside Resultatløn for ledere Institutionsstyrelsen i Undervisningsministeriet udsendte i juli 2008 en bemyndigelse til bestyrelserne på bl.a. erhvervsskolerne og de almene gymnasier om resultatløn til skolernes ledere. I retningslinjerne var der fastlagt rammer for kontrakterne, ligesom man opridsede nogle obligatoriske indsatsområder, der skulle indgå i ledernes resultatlønskontrakter. Et nyt obligatorisk indsatsområde for alle skoleformer var Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for de gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering. Institutionsstyrelsen pegede uddybende på to områder, nemlig differentierede forberedelsesfaktorer og mere tilstedeværelse. GL reagerede i høringsfasen skarpt på den detailstyring af resultatlønskontrakterne, som ministeriet lagde op til. Specielt fokuserede GL på indsatsområdet om lærerressourcerne. På baggrund af henvendelse fra GL reagerede både Akademikernes Centralorganisation (AC) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og bad Finansministeriet gribe ind over for Undervisningsministeriet. AC og CFU fandt ligesom GL, at Undervisningsministeriets ensidige udmelding af resultatlønskonceptet var i direkte modstrid med den fælleserklæring om den lokale Foto: Peter Olsen Rektorer og inspektorer drøfter resultaterne af undersøgelsen om inspektorernes arbejdsforhold. 6 GL Årsberetning 2008/2009

7 løndannelse, der blev aftalt ved OK08. Samtidig fandt CFU det upassende, at lederne på institutionerne i et obligatorisk indsatsområde om lærernes arbejdstidsaftaler blev forpligtet til at søge at opnå resultater, som man ikke kom igennem med ved de centrale forhandlingsborde. På den baggrund rejste CFU en voldgiftssag imod Institu tionsstyrelsen og Personalestyrelsen. Sagen er endnu ikke afgjort. Også i juni 2009 har Institutionsstyrelsen udstedt en lignende bemyndigelse til bestyrelserne, og GL har i den forbindelse orienteret tillidsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter om foreningens politik. Foto: Stig Nørhald Pædagogiske ledere og inspektorer I oktober 2008 blev der afholdt to temamøder for vicerektorer, inspektorer og pædagogiske ledere. Baggrunden for møderne var, at der ved OK08 var aftalt en ny ordning om løn- og ansættelsesvilkår for ledere og mellemledere i gymnasieskolen, som skolerne kan vælge at overgå til. Samtidig kunne den netop gennemførte undersøgelse om inspektorernes arbejdsforhold offentliggøres. I forlængelse af undersøgelsen af inspektorernes arbejdsforhold besluttede hovedbestyrelsen efter indstilling fra inspektorudvalget en række anbefalinger. Bl.a. anbefaler hovedbestyrelsen, at inspektorernes opgaver, ansvar og kompetencer skal tydeliggøres. Det skal bl.a. klargøres, hvorvidt indholdet i inspektorernes arbejde er af ledelsesmæssig karakter. Der skal skabes en klar ansvarsfordeling i ledelsen dvs. opgavefordeling og beslutningskompetence i ledelsen og der skal arbejdes for at skabe anerkendelse af inspektorernes arbejde og indsats. Som opfølgning på rapporten er der desuden udsendt et ide- og debatkatalog til skolerne. Voldgift om overtimer og aldersreduktion I august 2008 blev der ført en voldgiftssag mellem Finansministeriet og GL. Sagen handlede om uenighed om betalingen for overtimer til lærere med aldersreduktion ved fratræden på stx. Opmanden i sagen kom frem til, at overenskomsten ikke indeholder bestemmelse om betaling af sådanne overtimer. Det betyder, at der ingen hjemmel er til at udbetale overtimer til lærere med aldersreduktion. GL har derfor i forlængelse af sagen anbefalet, at der for lærere med aldersreduktion, der enten har mange overtimer, mange timer til afspadsering eller mange timer indestående i en eventuel timebank, snarest bliver aftalt en afviklingsplan, så det kan sikres, at eventuelle overtimer kan nå at blive afspadseret inden fratræden. Hvis dette ikke er muligt, må den enkelte lærer sørge for at tilpasse sit opsigelsesvarsel, så afspadsering i opsigelsesperioden bliver en reel mulighed. GL har opfordret tillidsrepræsentanterne til at få drøftet med skolernes ledelse, hvordan overtimer til lærere med aldersreduktion i videst muligt omfang undgås og til at få drøftet en plan for afvikling af eventuelle overtimer. Det har aldrig været hensigten, at lærere med aldersreduktion skulle have overtimer. Tid til studievejlederuddannelsen I foråret 2008 udsendte Undervisningsministeriet nye regler for studievejlederuddannelsen. De nye regler betyder, at nye vejledere skal gennemføre fire moduler af en fuld diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledning. GL har i derfor arbejdet for at sikre, at skolerne afsætter den fornødne tid til de lærere, der skal tage uddannelsen. Hvis skolen ikke vil give den nødvendige tid, råder GL medlemmerne til ikke at følge uddannelsen. I skoleåret 2008/09 har en række nye studievejledere påbegyndt uddannelsen under meget forskellige vilkår. I en tid, hvor staten både i trepartsforhandlinger og overenskomstsammenhænge lægger vægt på kompetenceudvikling, er det uforståeligt, at der konkret på den enkelte arbejdsplads ikke afsættes den fornødne tid til lærere, der følger videreuddannelsesforløb, som de skal bruge i skolens hverdag. OK08 i Grønland I september 2008 blev forhandlingerne om OK08 i Grønland afsluttet. Fornyelsen dækker en toårig periode frem til 31. marts Overenskomstfornyelsen skete inden for en bruttoramme på 9,26 %, der anvendes til bl.a. forbedring af lønskalaen og til at gøre alle tillæg pensionsgivende, for højelse af ferierejsetillægget og forhøjelse af pædagogikumtillægget. Det tidligere igangsatte projekt med forhøjelse af overtimesatserne blev yderligere udbygget, og det blev aftalt, at projektet med forhøjelsen af overtimebetalingen afsluttes ved de førstkommende OK-forhandlinger, dvs. i Alt i alt et resultat GL kan anerkende som tilfredsstillende. GL Årsberetning 2008/2009 7

8 Uddannelse God debat om reformjusteringer Arbejdet med justeringerne af gymnasiereformen har fyldt meget i skoleåret 2008/09. Forligsparterne havde tidligere besluttet, at de ville justere på baggrund af evalueringerne af det første fulde gennemløb. Man satsede på at nå til enighed, om hvad der skulle justeres, inden udgangen af februar 2009, så mest muligt kunne få effekt fra skolestart i august GL udsendte derfor i september 2008 et oplæg til medlemsdebat om justeringer, Reform Version 1.1. Repræsentantskabet fastlagde på sit møde i november 2008 GL s positioner i slutfasen af forligspartiernes forhandlinger om justeringer. Op til repræsentantskabsmødet blev der holdt en række medlemsmøder, hvor ønsker til justeringer på henholdsvis stx, hf, hhx og htx blev drøftet. Den generelle tilbagemelding fra møderne var, at grundideen med studieretningsgymnasiet var god, men der var behov for en række justeringer, så det faglige samarbejde fandt sted, fordi det var fagligt relevant, og ikke fordi administrative bestemmelser tvang bestemte fag til at gennemføre fælles projekter på et bestemt tidspunkt og på et spinkelt fagligt grundlag. Ved rundbordsamtaler med repræsentanter fra hhx og htx blev der bl.a. formuleret et ønske om, at der blev skabt en bedre sammenhæng i studieområdeforløbene. På stx-området drejede diskussionen sig især om almen studieforberedelse (AT), hvor der særligt udtryktes behov for at få klargjort formålet med AT. Der var en bred forståelse for, at AT s omfang skulle reduceres, at Monsterarbejdet (se senere) skulle fortsætte, så man fik fjernet unødige administrative belastninger, og at skolerne skulle arbejde med at forbedre planlægningen, så man kunne få mere sammenhængende undervisningsforløb og bedre tid til at indpasse den nødvendige efteruddannelse. På et rundbordsmøde med lærere på hf-uddannelserne blev faggruppeeksaminerne drøftet kritisk, og især var der ønsker om en markant styrkelse af den skriftlige progression i det samlede hf-forløb. Både hovedbestyrelsen, lokaludvalget, områdebestyrelserne og netværkene har løbende drøftet reformjusteringer, ligesom GL har haft en kontinuerlig dialog med de faglige foreninger om GL s oplæg til justeringer. Repræsentanterne for sprogene har bl.a. påpeget det alvorlige problem, at nok vælger flere elever sprog på højt niveau, men det er sket på bekostning af den sproglige mangfoldighed. Den samlede sproglige undervisningsaktivitet er således reduceret markant. GL har støttet synspunktet og medvirket til, at der er blevet bedre mulighed for at vælge ekstra sprogfag og påpeget behovet for, at skolerne koordinerer deres udbud og oprettelse af sproglige studieretninger og sproghold i de mindre sprog. Tilsvarende har de naturvidenskabelige fag drøftet erfaringerne med NV og mulighederne for alternativt at indføre et fjerde obligatorisk naturvidenskabeligt fag. På repræsentantskabsmødet i november 2008 var der en fyldig debat dels om reformen generelt, dels om eksamen og dels om hf. Her blev hovedbestyrelsens oplæg til justeringspolitik godkendt med enkelte præciseringer. En længere debat om eksamensproblemerne understregede, at eksterne censorer med undervisningskompetence skulle medvirke ved alle afsluttende eksaminer, og at der var behov for en nærmere analyse af problemerne med faggruppeeksaminerne på hf. Der blev også peget på, at eksamens perioden var blevet længere, og at det skabte Foto: Stig Nørhald 8 GL Årsberetning 2008/2009

9 Foto: Peter Olsen Ønsker om justering af reformen førte til mange afstemninger på efterårets repræsentantskabsmøde. stress og frustrationer med eksamen og undervisning på samme tid, især hvor planlægningsproblemer betød, at varslingsbestemmelser ikke blev overholdt. Derfor var der enighed om, at GL kunne støtte en omlægning af en skriftlig og en mundtlig eksamensbegivenhed til styrket vejledning og undervisning. Repræsentantskabet besluttede endvidere, at man ikke ville foreslå en ændring af fagrækken på baggrund af en række tillidsrepræsentanters forslag om at erstatte NV med et fjerde naturvidenskabeligt fag. Arbejdet i Monsterudvalget Den konstruktive dialog mellem ministeriet, GL og skolelederne i det såkaldte Monsterudvalg (et udvalg nedsat af Undervisningsministeriet på GL s foranledning mhp. at finde forslag til løsninger af de problemer, gymnasiereformen har været anledning til) fortsatte i det forløbne skoleår med et udvidet fokus på mulige og nødvendige reformjusteringer. GL kan med tilfredshed konstatere, at der var en stor lydhørhed over for GL s synspunkter, og en respekt for de tilbagemeldinger der kom fra lærernes arbejde med reformen i de første år. Den enighed, der kom til udtryk i Monsterudvalgets 3. rapport fra december 2008, havde stor gennemslagskraft over for ministeren. Denne blev forstærket af, at repræsentanterne i ministerens Reformfølgegruppe i deres afsluttende rapport ikke var enige om, hvilke anbefalinger man ville gå ind for. De praktiske problemer ved eksamensafvikling kombineret med de pædagogiske overvejelser om at en del af den meget store tidsressource, der anvendes på eksamen, kunne anvendes bedre til undervisning og vejledning, betød, at der i Monsterudvalget blev enighed om at foreslå en afkortning af eksamensperioden ved at fjerne en mundtlig og en skriftlig eksamen. Monsterudvalget har indtil nu afgivet tre rapporter, og mere end hundrede forslag til reformjusteringer er eller er ved at blive gennemført. (En samlet oversigt over de gennemførte forslag kan ses på GL s hjemmeside.) Påskeforliget De forskellige politiske holdninger blandt forligspartierne gjorde det vanskeligt at nå til enighed. Først lige inden påske lykkedes det langt om længe forligspartierne at nå til enighed om justeringer af gymnasiereformen. Forliget GL Årsberetning 2008/2009 9

10 Foto: Stig Nørhald imødekom på langt de fleste punkter GL s ønsker. Således blev AT reduceret til 200 timer, og alle Monsterudvalgets forslag til eksamensændringer blev gennemført, så der i fremtiden bliver bedre mulighed for en mere jævn belastning af lærere og elever, og der er frigivet ressourcer til øget undervisning og vejledning. Samtidig afviste forligspartierne flere af de forslag, som ministerens særlige følgegruppe og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) havde formuleret, og som GL var modstander af fx at indføre årskarakterer på hf og at indføre to indgange til de treårige gymnasiale uddannelser med standardiserede studieretninger. Det er GL s vurdering, at der med påskeforliget er skabt bedre vilkår for arbejdet med at gennemføre de grundideer, der lå bag studieretningsgymnasiet. Der er stadig et arbejde foran os, inden det politiske forlig er realiseret. Fagbeskrivelserne i alle fag skal justeres, og GL opfordrer til, at det sker i tæt dialog med de faglige foreninger. Derfor initierede GL et møde, som blev afholdt i GL, hvor både Undervisningsministeriet og de faglige foreninger deltog. Herudover skal det sikres, at de frigjorte midler fra den reducerede eksamensaktivitet reelt bliver udmøntet i mere elevtid og faglig vejledning. GL arbejder fortsat for, at brugen af blandede studieretninger begrænses. Der skal ses på mulighederne for at fremme koordinering af udbud og holdoprettelse, fordelingen af censur osv. Alle disse emner er på dagsordenen, når Monsterudvalget fortsætter sit arbejde i efteråret Nyt pædagogikum 1. august 2009 Lige inden sommerferien 2008 vedtog Folketinget den første lov om en fælles pædagogikumuddannelse i alle de gymnasiale uddannelser. Det havde GL kæmpet for i lang tid, men vi var og er meget kritiske over for den finansieringsmodel, der er valgt til det nye pædagogikum. Da kun godt halvdelen af udgifterne finansieres med et særtaxameter, er det en risiko, at det bliver de skoler, der har sværest ved at rekruttere nye lærere, der kommer til at ansætte relativt flest kandidater uden pædagogikum. Dermed kommer disse skoler til at finansiere en uforholdsmæssig stor del af aktiviteten. Rektorforeningen og Lederforeningen for VUC deler denne bekymring med GL. De besparelser, der fulgte af, at sidefagssuppleringen blev afskaffet på stx og hf, er ikke blevet reallokeret i en mere struktureret efter- /videreuddannelses indsats i de første år af en ny lærers ansættelse, et såkaldt pædagogikum 2. Det havde GL ellers påpeget nødvendigheden af, så nye lærere blev sikret et godt pædagogisk fundament. I løbet af skoleåret har Undervisningsministeriet udformet den tilhørende kompetencebekendtgørelse og vejledning. GL har deltaget i dette arbejde (sammen med lederforeningerne, bestyrelsesforeningerne og de andre fagforeninger på det gymnasiale område), og på de givne betingelser finder GL, at der er skabt rimelige rammer om den nye pædagogikumordning. Som opfølgning på den nye ordning har GL forhandlet en ny aftale om honorering af de ministerielt udpegede tilsynsførende. Aftalen gælder for alle de gymnasiale uddannelser, og ved OK 08 blev der på det almengymnasiale område afsat midler til en ajourføring af honoraret for pæda gogikumvejledning. Ved redaktionens afslutning udestår at få aflønning af vejledere på erhvervsgymnasierne på plads. Kandidaterne bliver fra 1. august 2009 fastansat, uanset om de har pædagogikum. Dette er nyt for hf og stx. Ved overenskomstforhandlingerne blev denne nye situation 10 GL Årsberetning 2008/2009

11 forberedt ved, at den særlige indslusningsløn i de gamle uddannelsesstillinger på stx og hf (90 % af skalalønnen) blev afskaffet, og pædagogikumtillægget blev afløst af et undervisningstillæg, der ikke er afhængigt af, om man har pædagogikum. Det har medført en meget stor forbedring af begyndelseslønnen for lærere på stx og hf. Efteruddannelse til alle Med gymnasiereformen blev der afsat ca. 90 mio. kr. årligt (i 2003-tal) ekstra til lærernes efteruddannelse, men i sidste skoleår manglede 40 mio. kr. at blive brugt. GL s medlemsundersøgelse om Attraktive Arbejdspladser viser, at kun 15% af lærerne har en kompetenceudviklingsplan, selv om det er aftalt, at alle skal have en udviklingsplan. Hovedbestyrelsen finder det uacceptabelt, at lærerne fortsat ikke får den aftalte kompetenceudvikling, og GL har derfor presset på i forhold til ministeriet m.fl. Undervisningsministeriet arrangerede i samarbejde med GL, Rektorforeningen og Danske Erhvervsskoler to konferencer om kompetenceudvikling. Formålet med konferencerne var at inspirere skolerne til at arbejde mere syste matisk med efteruddannelse og kompetenceudvikling. GL-E, et professionelt tilbud til gymnasiesektoren GL og de faglige foreninger har via GL-Efteruddannelse (GL-E) sikret, at der er et alsidigt og fagligt kvalificeret udbud af kurser ved at samle alle betydende udbydere af kurser til sektoren i GL-E s store kursuskatalog, som udkom i maj For skoleåret 2009/2010 er der således flere hundrede kurser, hvor en del af kurserne udbydes i sam arbejde med Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR) på Syddansk Universitet. Samarbejdet sikrer, at IFPR s erfaring inden for forskning og undervisning i relation til gymnasiesektoren kombineres med GL-E s faglige sektorkendskab samt organisatoriske og administrative ekspertise. Tilsvarende samarbejder GL-E med DPU og de faglige foreninger, så det samlede kursusudbud er et professionelt efteruddannelsestilbud inden for almenpædagogiske, almendidaktiske og fagdidaktiske temaer samt inden for ledelse, samarbejde, organisation og skoleudvikling kombineret med kurser i de enkelte fag. Med kataloget i hånden er der således mulighed for at planlægge lærernes efteruddannelse for et helt skoleår ad gangen. Alle kurser kan endvidere ses på GL s hjemmeside Øvrige midler til kompetenceudvikling Overenskomstforliget afsatte 56 mio. kr. til at udvikle kompetencerne hos statens AC-medarbejdere. Midlerne forvaltes af et paritetisk sammensat udvalg (APU: AC s og Personalestyrelsens Udvalg) med repræsentanter fra AC/ GL og Personalestyrelsen. APU har på Undervisningsministeriets område 14,5 mio. kr. til rådighed. Der er nedsat et underudvalg dialogforum der indstiller udbud og indhold af kompetenceudviklingsaktiviteter til beslutning i APU. Foreløbig har dette dialogforum indstillet, at GL s ansøgning om økonomisk støtte til et projekt, der følger op på resultaterne i forskningsprojektet Social arv i de gymnasiale uddannelser, støttes med 1,5 mio. kr. Desuden anbefaler dialogforum, at GL s ansøgning om økonomisk støtte til at udvikle viden om anvendelsesorienteret undervisning på hf tilgodeses med kr. En række af GL-E s kurser indgår i APU s samlede kompetencekatalog, og GL vil fortsat arbejde for at sikre flere midler til kompetenceudviklingsprojekter på det gymnasiale område. Lærerrolleprojektet Lærerroller stabilitet og forandring er tredje delrapport i det forskningsprojekt, GL satte i gang om nye lærerroller efter gymnasiereformen i Rapporten udkom i sommeren 2008 og belyser, hvordan lærerne ved de gymnasiale uddannelser har modtaget reformen. Analyserne giver nogle gode redskaber til at forstå og forholde sig til forskellige læreres didaktiske positioner. Det er således lærernes didaktiske positioner, der betyder mest for, hvordan lærerne vurderer reformen. Lærerrollerne og læringsstilene betyder mere end fagene, når der sker sammenstød i det tværfaglige samarbejde og teamsamarbejde. De didaktiske positioner betyder også meget mere end lærernes alder og hvilken skoletype, de underviser ved. De enkelte læreres syn på egne didaktiske positioner er i øvrigt stort set uændrede fra 2005 til En nærmere omtale af lærerrolleprojektet findes på GL s hjemmeside Multimediebeskatning I forbindelse med regeringens skatteforlig blev der aftalt en multimediebeskatning, som træder i kraft 1. januar GL og en række andre organisationer, herunder AC, protesterede, inden forslaget blev vedtaget i Folketinget, da internetopkobling og bærbar pc til lærere er en forudsætning for moderne undervisning. Forslaget fra regeringen gik på, at medarbejdere skulle beskattes af kr. Den brede kritik fik beløbet sænket til kr. Hovedbestyrelsen mener, at loven giver anledning til, at der lokalt aftales (nye) principper og rammer for it-anvendelsen, og at der samtidig indgås en (ny) aftale om, at skolen stiller de nødvendige arbejdsredskaber mv. til rådighed for lærerne, uden at de bliver skattemæssigt belastet heraf. Se mere på GL Årsberetning 2008/

12 Foto: Jens Dige, Polfoto. Elever på Metropolitanskolen tester hvor mange elever man kan være i et klasselokale Økonomien i sektoren Finanslov 2009 Finansloven for 2009 betød igen besparelser på det admini strative område (fællesudgiftstaksten) på skolerne. Besparelserne er høstet på et yderst tvivlsomt grundlag. Så selv om der ikke blev pillet ved undervisningstaxametrene, frygter GL, at besparelserne kan komme til at gå ud over kvaliteten i undervisningen, herunder arbejds- og studiemiljøet på den enkelte skole, hvis ikke de kan realiseres på administrationen. GL støtter i princippet initiativer, der kan gøre administrationen på skolerne billigere, men når besparelser er baseret på rapporter, der er fyldt med fejl, skaber det problemer for skolerne. Typisk med flere elever i hver klasse til følge, hvilket er uacceptabelt. Det er den såkaldte tredje fase af indkøbsordningen, krav om energibesparelser og besparelser ved muligheden for at oprette administrative fællesskaber, der skulle give mulighed for besparelsen. GL følger løbende og kritisk med i ministeriernes besparelsesforslag. Samtidig arbejder GL for, at ressourcerne fra undervisningstaxametre alene skal bruges til undervisning. Noget godt kom der dog ud af finansloven for 2009: Det lykkedes at sikre IB (International Baccalaureate) rimelige økonomiske vilkår med et mere udgiftsnært taxameter. Det ekstra tilskud gives i form af uddannelsestilskud og ekstra elevtaxameter ved under 55 elever. Skolernes økonomi Inden for de rammer finansloven giver, fastlægger de enkelte skoler/kurser deres budgetter. Det er bestyrelserne, der vedtager budgetterne. I 2008 endte regnskaberne med et overskud på gennemsnitligt kr. pr årselev, hvilket svarer til 316,4 mio. kr. for erhvervs skolerne og de almengymnasiale uddannelser som helhed. Det er dog mindre end sidste år, men et overskud er et tegn på, at der findes et 12 GL Årsberetning 2008/2009

13 økonomisk råderum på den enkelte institution. Skolernes økonomi skal dog ses i et flerårigt perspektiv, da overgangen for de almengymnasiale institutioner til taxameterfinansiering sker med en gradvis tilpasning over fire år. Klassekvotienterne stiger Overskuddet er i høj grad genereret af, at antallet af elever i klasserne stiger. GL indsamler hvert år tallene for klassestørrelserne i de nye 1. klasser. Tallene var i september 2008 igen steget for både hf, stx og htx, mens de stagnerede på gennemsnitligt 29,7 for hhx, muligvis på grund af sidste års stigning i undervisningstaxameteret. I skrivende stund foreligger GL s klassekvotientundersøgelse pr. 5. september 2009 ikke, men de foreløbige resultater tyder på, at klassestørrelsen er højere end sidste år. Dette svarer til DGS foreløbige undersøgelse, som blev offentliggjort i august Der er således igen i år skruet på klassestørrelsen, så endnu flere elever presses sammen. De meget store klasser/hold er et stort problem for alle, men især elever med gymnasiefremmed baggrund har det sværere i de meget store klasser, og lærerne finder de høje klassekvotienter meget belastende, da de ikke kan sikre den enkelte elev den opmærksomhed, som god læring forudsætter. Udover at arbejde for at undervisningstaxametre skal anvendes til undervisning, har GL foreslået, at der indføres et socialt taxameter, så skoler/kurser, der uddanner elever med gymnasiefremmed baggrund, får bedre mulighed for at understøtte disse elever. VUC havde i 2008 i gennemsnit et overskud på over kr. pr. årskursist, hvilket er overraskende set i lyset af, at sektoren har været presset af aktivitetsnedgang. Med et sådan overskud kan det undre, at man har lavet kreativ tænkning som flekshold med reduceret timetal mv. i stedet for at tænke på kursisternes behov. Rødt kort fra Arbejdstilsynet 8 ud af 10 almengymnasiale uddannelsesinstitutioner har været under Arbejdstilsynets lup, og tilsynets dom har været hård. Institutionerne fik over 500 tilsynsreaktioner fordelt på områder som psykisk arbejdsmiljø, støj, rygepolitik og indeklima. Det er ikke tilfredsstillende. En stor del af tilsynsreaktionerne kræver lokal handling på skolen. Her skal sikkerhedsrepræsentanten og tillidsrepræsentanten i aktion. GL står klar med råd og vejledning, hvis der opstår problemer med opfølgningen. Emnet tages desuden op på GL s årlige sikkerhedsrepræsentantmøde, på TRkurser og i de regionale netværk. Da institutionerne ikke selv ejer bygningerne endnu, vil en del af tilsynsreaktionerne dog kræve central handling fra Universitets- og Bygningsstyrelsen, der står for bygningsdriften. Skolernes mulige overtagelse af bygningerne fra 1. januar 2010 betyder desuden, at det er nødvendigt, at der følges hurtigt op. Det er vigtigt, at samtlige almengymnasiale skoler har haft besøg af tilsynet inden overtagelsen, så der ikke senere kommer en stor, ukendt omkostning, som ikke er indarbejdet i bygningsovertagelsen. Sekretariatet vil i den kommende tid også indsamle oplysninger om Arbejdstilsynets besøg og reaktioner derpå for erhvervsskolerne. Hvis de selvejende institutioner selv overtager bygningerne fra 2010, får bestyrelserne en ny vigtig opgave at varetage. GL har afholdt og vil fortsat udbyde kurser i bestyrelsesarbejde og økonomi bl.a. for at forberede til den nye opgave. Foto: Stig Nørhald GL Årsberetning 2008/

14 Gymnasieskolernes lærerforening Medlemmer GL har medlemmer, hvor der i det forløbne år har været en del ind- og udmeldelser. En del er gået på efterløn og pension, nogle har søgt ud af sektoren, og der er kommet en række nye lærere til. På bundlinjen betyder det, at GL har flere medlemmer i år end sidste år. Det er vigtigt for GL, at der tages godt mod nye lærere både på skolerne og i GL. Der blev derfor både i sommeren 2008 og 2009 sendt materiale til skoleledelser og tillidsrepræsentanter med forslag til, hvordan skolerne kan tage godt mod nye lærere. GL har igen i år holdt seminarer for nye lærere. Som vanlig blev seminarerne evalueret godt. De nye lærere er glade for at møde repræsentanter for hele sektoren. Som noget nyt tilbød GL i august 2008 medlemmerne at løbe med i DHL-stafetten i København. 150 medlemmer enten løb eller heppede og havde en god aften. I eftersommeren 2009 løber 10 medlemmer i Århus, 20 på Fyn og 271 løber eller hepper i København. Tillidsrepræsentanter GL og GL s medlemmer kan generelt drage nytte af et veluddannet og kompetent korps af tillidsrepræsentanter, hvoraf mange bliver længe i funktionen og dermed opnår stor viden og erfaring. Men det er bekymrende, at det på nogle få institutioner ikke var muligt at få valgt en tillidsrepræsentant i efteråret Begrundelserne, for at der ikke har været muligt at vælge en tillidsrepræsentant, har været forskellige, men i flere tilfælde har baggrunden været et dårligt samarbejdsmiljø på skolen. På de fleste af disse skoler lykkedes det i løbet af året at få valgt en ny tillidsrepræsentant til at varetage medlemmernes interesser. Pr. 1. august 2009 mangler der tillidsrepræsentanter på to skoler. Da halvdelen af tillidsrepræsentanterne er over 55 år, og næsten hver femte er over 60 år, vil der i de kommende år være et stort behov for at rekruttere nye tillidsrepræsentanter. I AC er der fokus på, hvorvidt TR får tillæg, da TR bør have et tillæg. En undersøgelse, som GL gennemførte blandt sine TR i foråret 2009, viser, at en tredjedel af TR får et tillæg på kr. om året, en fjerdel får over kr., mens hver femte ingen tillæg får. erfaringer samles, drøftes og relateres til GL s centrale inter essevaretagelse. TR på erhvervsgymnasier og -akademier For tillidsrepræsentanter på erhvervsgymnasier og -akademier er der afholdt to områdemøder á to dage. Deltagerantallet i områdemøderne vokser fortsat, men nogle skoler er desværre ikke eller meget sjældent repræsenteret. Evalueringerne viser stor tilfredshed med områdemødernes indhold og form. De 7 regionale TR-netværk, som har eksisteret i nogle år, har uden tvivl bidraget til den stigende mødedeltagelse på områdemøderne og har dermed givet den enkelte tillidsrepræsentant et bedre arbejdsgrundlag. Da alle netværkskoordinatorer er medlemmer af områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier og -akademier, er GL s kendskab til forholdene på de enkelte skoler øget, hvilket er afgørende for GL s muligheder for at agere. Det må dog konstateres, at netværksstrukturen fortsat bør udvikles. Der er etableret ti nye erhvervsakademier, som på sigt efter alle pejlemærker at dømme løsrives fra erhvervsskolerne. Det understreger behovet for at diskutere organiseringen af lærere på erhvervsakademier. Et erhvervsakademi er fusioneret med en professionshøjskole, som ligger uden for GL s overenskomstområde, tre (indtil videre) erhvervsakademier har etableret sig efter classic-modellen, og er dermed formelt løsrevet fra erhvervsskolerne, medens resten fortsat er tilknyttet via den såkaldte lightmodel. I det kommende år vil GL derfor sætte fokus på den fremtidige organisering af dette område. TR på almengymnasiale område De netværk, som blev etableret i amternes tid, fungerer fortsat og med stort set de samme afgrænsninger som de gamle amtsgrænser. Netværkene holder typisk 8-10 møder om året, og den netop gennemførte undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter viser, at langt hovedparten af tillidsrepræsentanterne bruger netværket og netværksformanden som sparring. Netværkskoordinatorerne mødes i Lokaludvalget en gang om måneden, hvor netværkenes GL har både i 2008 og i 2009 tilbudt medlemmer at løbe med i DHL-stafetten. 271 lærere og ledere havde en hyggelig aften i Fælledparken i København 2. september Foto: Lotte Hornholt 14 GL Årsberetning 2008/2009

15 Foto: Peter Olsen GL har for første gang i historien rundet medlemmer. Jens Ebbesen, der underviser i dansk og samfundsfag på Greve Gymnasium, blev hyldet som medlem nr af GL s netværksformand i Roskilde, Niels Dreyer Sørensen. Den individuelle interessevaretagelse GL rådgiver året rundt medlemmer i en række spørgsmål, ligesom sekretariatet bistår medlemmer i forbindelse med sager om advarsler, egen eller arbejdsgiverens opsigelse af arbejdsforholdet mm. I den telefoniske rådgivning er det særligt to emner, der er stærkt repræsenteret: Det gælder spørgsmål om barsel og spørgsmål om de praktiske forhold i forbindelse med overgangen til efterløn eller pension. Når arbejdsgivere opsiger lærere, sker det typisk af tre årsager: Opsigelse pga. langvarig sygdom, opsigelse pga. arbejdsmangel og opsigelse af andre grunde, bl.a. elevklager. Mens elevtallets udvikling betyder, at der er ganske få opsigelser pga. arbejdsmangel, møder GL en række ulykke lige sager, hvor medlemmer opsiges pga. langvarig sygdom. De fleste medlemmer, der er i denne situation, overgår efter opsigelsesperiodens udløb til en varig eller midlertidig pension i MP-Pension. Ved afsked eller advarsler pga. elevklager, samarbejdsproblemer eller lign. har der været en tendens til, at en række skoler hurtigere skrider til sanktioner end tidligere. I den forbindelse er det vigtigt, at rektorer og skoleledere i øvrigt holder sig for øje, at de ikke blot som pædagogiske ledere skal imødekomme elever og kursister, men samtidig som personaleledere skal skabe gode og trygge udviklingsmuligheder for deres ansatte. GL har en aftale med Danske Underviseres Samråd (DUS), der giver GL s medlemmer mulighed for at få rådgivning i forbindelse med psykiske arbejdsmiljøproblemer. Ordningen giver mulighed for at tale med en konsulent, som har erfaring med rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer. Er der brug for yderligere afklaring, har rådgivningen mulighed for at tilbyde samtaler hos en psyko log. Begge dele er uden omkostning for det enkelte medlem. Mens søgningen til ordningen har været stigende i perioden 2005 til 2008, er søgningen nu stagneret. Det er primært henvendelser pga. stort arbejdspres, som er faldet. Således fik 126 medlemmer hjælp via DUS i 2008, hvoraf de 101 fik psykologbistand. DUS varetager også arbejds skadesager for GL s medlemmer. I 2008 er der påbegyndt 9 sager, mens der året før blev påbegyndt 13 sager. GL har som den eneste fagforening en støtteordning for medlemmer, der uforskyldt bliver afskediget fra en fast stilling. Ordningen betyder, at disse medlemmer fra GL kan få ca kr. om måneden i 12 måneder oven i de arbejdsløshedsdagpenge, de modtager fra Magistrenes Arbejds løshedskasse. I skoleåret 2008/09 har ni medlemmer begyndt at modtage støtte fra ordningen. Dette giver et billede af, at det er relativt få medlemmer, der bliver afskediget fra en fast stilling og ikke umiddelbart overgår til andet arbejde, sygedagpenge, efterløn eller pension. Det er således god, fast beskæftigelse at være gymnasielærer. Alligevel har GL fortsat 8% ikke-fastansatte medlemmer, hvoraf 3 ud af 4 er vikaransatte. GL forventer, at dette antal vil falde med den nye pædagogikumordning, idet vikariater begrundet i manglende pædagogikum bør forsvinde. GL tilbyder arbejdsløse og ikke-fastansatte kurser og seminarer samt betaler tilskud fra GL s efteruddannelsespulje til, at de kan vedligeholde og opdatere deres kvalifikationer. GL Årsberetning 2008/

16 Gymnasieskolernes Lærerforening Hovedbestyrelsen Formand Gorm Leschly Annette Nordstrøm Hansen, næstformand Sigrid Jørgensen, 2. næstformand Gerd Schmidt-Nielsen, FU og fmd. for uddannelsesudvalget Jens Aage Hansen, FU og fmd. for overenskomstudvalget Lone Kalstrup, FU og fmd. for arbejdspladsudvalget Søren Hein Christiansen Ronald Karlsen Søren Kogsbøll Jens Juel Larsen Peter Madsen Burkhard Sievers Lisbeth Vedel-Smith (I efteråret 2008 var Jeppe Kragelund indsuppleret, da Søren Kogsbøll havde sygeorlov) Netværkskoordinatorer for de almengymnasiale uddannelser Eik Andreasen, tidl. Københavns Kommune Mogens Jensen, tidl. Frederiksberg Kommune Anders Larsen, tidl. København Amt (indtil 31. juli 2009) Inge Galsgaard, tidl. København Amt (fra 1. august 2009) Kasper Bøcher, tidl. Frederiksborg Amt Niels Dreyer Sørensen, tidl. Roskilde Amt Thomas Lyngman, tidl. Vestsjællands Amt Ellen Sørensen, tidl. Storstrøms Amt Gert Flensberg, tidl. Fyns Amt Henrik Jessen, tidl. Sønderjyllands Amt Jørgen Hegnsvad, Ribe/GL Sydvestjylland Egon Jensen, tidl. Vejle Amt Egon Kristensen, tidl. Ringkøbing Amt Kjeld Knudsen Jensen, tidl. Århus Amt Carl Otto Christiansen, tidl. Viborg Amt Jesper Nødgaard, tidl. Nordjyllands Amt Frode Dahlerup Poulsen, private gymnasier (indtil 31. juli 2009) Erling Iversen, private gymnasier (fra 1. august 2009) Sanne Roos, VUC-området (indtil 31. juli 2009) Dan Møller, VUC-området (fra 1. august 2009) Områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier og -akademier Knud Skovgaard Larsen (hhx), formand Gøsta Bach (htx), næstformand Gert Gerges (htx) Jørgen Ankær Jensen (htx) Gitte Husted Madsen (htx) Lisbet Munkøe (hhx) Irving Eist (hhx) Laurids Jürgensen (hhx) Henrik Brinck Foldager (hhx) (indtil 31. juli 2009) Kirsten Dall (KVU) (indtil 31. juli 2009) Jørgen Isøe Klærke (hhx) (fra 1. august 2009) Allan Nørgaard Andersen (hhx) (fra 1. august 2009) Gymnasieskolernes Lærerforening Vesterbrogade 16, 1620 København V tlf Oktober 2009 Design, produktion og tryk: Datagraf A/S Forsidefoto: Stig Nørhald

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Resultatet for alle statsansatte

Resultatet for alle statsansatte Bilag 7a OK 08 Resultatet for alle statsansatte Den samlede ramme på statens område (CFU-forliget) bliver på 12,80 % over tre år: Stigninger i % 2008 2009 2010 OK08 April Okt. April Okt. April Okt. I alt

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 1 Nye arbejdstidsregler for lærerne på erhvervsskoler et paradigmeskifte På hhx og htx nye regler fra den

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Birthe Rasmussen (BR) Helle Pedersen

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER KOMPETENT SPARRING MED LEDERKOLLEGER 2 ERFARING KOMPETENCE SELVSTÆNDIGHED ET TRYGT ARBEJDSLIV Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE får du en forening, der på dine vegne forhandler

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere