."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer."

Transkript

1 at "ære pm "Jlc den doli1! :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er mod Daflskcrn Dc er yk~e-!igh, udtalte h"", OK d er rkk"htj:<l med Dem, \C \' om,i nu \ end... r h"~i:c S a-buationrrne i ellk/an 1'/1 1","'7,.,.,-, - S"nrt"tJ: h!l'c skooret ncd mcd rn Sj'. 'cm/rdrl. - Ov ero rd e "t!'ig e ifør,c!"sta tn i lge r Anmeldelse af Krlgsskader. ndcnrlgsmlnlsterlet, Hllldclsl!linislericl og Landbrugsmnisteriet hen_ leder Opmrerksomheden pan, al hrslnlnlngskrav mod l~rigmorslkringcn ar BygnJnger, KrigsCorsikringen uf L(~~ørc, Krigsforskrngen nt prlvill ndbo, KrJgsfor~jkrlngen nf Lnndbruge.ts Løsøre, - J{r[gMors!kringcll af LnnrlllrugSjord, {rigdorslkringen af Skove og. Plantager, Krgsforsikringen Df LysUnrloJcr bofualder dersom Skaden ikke er alllncldl li! vedkommendc Forsikrings. forbund i~dcn Udgan(}en af Juni Maaned d. A. Det bemærkes udtrykkeligt al skadelidende, der har rettet Henvendelse til oftenlligc Myndighed,,: (Mnisterier, Amtskontorer, Politi etc.) om den dem o,erga3cdc Skade de$uagtet mna drage Omsorg for, nt Slwdell allmeldes Ul Krilisforsikringe~ inden Anmeldelsesfristens Udløb. Jnodsnl Fald vi! Krayel ikl,e kunne gores gældende mod Krigsfonikrlngcl. Er der tidligere foretnget Anmeldelse til v~dkoj1lm.endekrililsrorsiktings forbund angaaende en Sknde, udkræves der kke fornyet Alllneldelse, Uandrlsministcrillt, (lell 13. runi 194G, skeljige Bekendtgørelse om Ændring af Bekendtgørelse Nr. 75 af 27. ar der Februar 1946 vedrørende Produktion af og Handel med Tørv. n for 1. Det i 12 ovennævnte Bekendtgørelse af :.n. Februar l!} J.G om. handlede Statstilskud forhojes med 7 Kr. pr. Ton Torv for snn \'idt angaar den Del al Produktionen nf Formtorv i 1(146, der ovrrslig('[' 60 pel. af Produktionen nf FOflntorv i de enlwite Moser i 1!).5, idet der ved nereg- ningell nf i'lcrproduktionen bortses fra Turv fremstillet til.\\vendelse Producenternes Husholdninger eller Erh\"l'fv&\"lrksomlu: der. 2. Torveproducenter, der nn!;cr sig for bcrcltjlilct lil (let næynte i\[er r brev rok06l_ rneligammel e som e Læ_ '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3,

2 dent ~ kommer ke længe, jnudrel. at ddere! er il Arbejde ed. Begge enøges og el ud til r temmelig g økal j eg r Tyikerne Her har og der blev ~1l' lol, men ere. Den Pald bed rkontrol, get? dannel til rmerrngen. gslollet op el ufarligt. ogellarligl men jeg lit i Thi. rdragt paa Udstyret Pund, o~ o, vi har lig en Op 8iQlet laf værlllclhkcll.... " "'. overl"rt til Thiated, hvor Sagen mod ham skal behandles. Deu øye Særretsdommer i Thisted tager fat. Den nye Særrelsdommer i Thi sted, der har sa et overladt By raad88alen til sine Domalorhand linger, lægger Onsdag den 26. ds. Kl. 9 ud med Behandlingen al Sa~en mod Tømrer Johan fr. Kjær, Thisted, der sigtes lor An,Q'iveri. Samme Dag behandles Sagen mod Ejnar Jokumsen Poulsen. Tondag den 21. ds. KJ. 9 beo handles Sagen mod thv. Tømrerm. C. Haaning Christensen, lorhen Vildlund. Han kommer for langt tidligere end beregnet, hvilket skyldes Sagens særlige Beikallenhed, oplyser man i Særretlen. Eller dette Brud paa Numerorde nen. kø.n man sikkert regne med, al dtn nye..)ommer fremtidir vil sortere Sagerne og behandle dem i den Rækkefølge, han eller deres Karakter linder passende. Cykletyv 'aoget i Thisted. Kriminalpolitiet i Thisted iii, lorleden Anmeldelse om, al en Mand i Thisted havde fundet øin Cykle, de~ VBf ham raltjaalet, hos en CYkleb~ d i Thi led hvor den SY laaet de maal slor al la! ra d.kan manc lien

3 sik ker pu, H ''''"... ~. _ 'ro føar.n Vilje l dell e Spørrc. maal nden RigsdagenS Sommerferie. sagen. en Dykker i Thisted Havn. 24. Novbr. t t d li d Ryater om t a a er D es vedtoges -- Medlemmer Spr~Dlts t of har medført, at og Orø - Marinen foraus talter sjor \nu~ '. u ' c i lfll ~ lorøylling rallo(l' mung, nhlnden, Jen a al hele Værk vør belt!, ()/o{ gæld vilde vtf Termin. Der vedlog t Slr0mpriserne 81rlig eller ca slemme. Bt UoderS8l/:else. om al op ~ Den senere Tids mange Rygter Toiletter ror. om al Thitlied Havn skulde være 12 S. m~ ltlu l d al lysk Sprængslof, haf nu med fød, al Marinens Mine.ell: lion poa Stadsingeniør Baumgarten Olsens Opfordring, har ser.dt en Dykker ti l Thisted lor al gennem søge Havn eb un den, Man udpegede som altsaa Resultat. kk. her til den unge D y k ker Georg Nie lsen, København, der Og8&8 YH overladt d el farefu lde Hverv at rense Aarhus Havn lor Spræng afgjort, alo l. lier landl han, le ruden hele Kasse r al Ammunition, en SlOf sin Plads j ;en er skel engelsk Lultbombc, som Tyskerne under sel v forgæves havde eu ersøgl fl ere Kedelige Plaotage, De o n e nlli~ merlysl i T længe værel ning, og i de henlitaae t i e Mishøndling kunde benylt "esker. Det viser! ollentlige To uden last 0' lagt og tilsvi nebæster. [ øl se, hvor lj er Gange Dykkeren gaat lil Bunds ad en skal der Slige, der er laslp-i ort ii Dykkerbedst mu - la aden, hvo rpall PUT'peværkel er n. Plan. anbragt. Han Rar et Reb om Li vet, sa8 Medhjælperen kan hive mod selv e ham op, hvis der ikulde ske ham rejst. Strl noget. Det, han find er, lader han en Skoleby g ~ gab op med en Kurv, og der er By som Tbi hver Dag mange Tilskuere li! del tale om Af interessante Arb ejde. _ foreløbig har.blever jeg kun lun væres. det et Geværløb og en Staalhjelm, een Gang uden V8n~ kan opløre Steder. Det vil øil al lukke disl munen jo j~ lor at pane eller anden Toiletterne udtaler Dykker Nielsen til Thisted Ny Fængsl Socialdemokrat, men der gaar jo Byen ud~ Rygler om, at der ogna skulde har man være lindre Sager i Havnen, bl. a. en por- ell Torpedo. i det - Kan De øe lor Dem. Daar dette findes De gasr rundt paa Bunden? _ Jl, straks liba r je~ kommer ned, men det varer ikke længe, fra Nr. Alle inden Vandet er iba mudret, at Skole som jeg maa standse, til Mudderet er Bunket ii Bunds. _ Hvor la ng Tid vil Arbejde at der vare? _ Antagelig en Maaned. Begge Havnebassiner skal undersøges og desuden hele Omraadet ud til Yder molerne. Det er en temmelig stor for Strækning. Endelig skal jeg Smssdet er van har 08set Ammunition. Her har til Dragibækbugteu, hvor TYikerne faa en tidligere været Dykker, og der blev lundet nogle Tons Sprængltol, men der ligger muligvis mere, Den forrige Dykker har i al Fald bedl mig om al foretage ElterkontroJ. m, Hvidbjerg t indstillet _ Hvil De linder noget? som m Sognepræst _ Ja, &a8 er jeg uddannet ii kaidef tii delte atraks at loretage Desarmeringen. lm kom 1940 Nllar jeg sender Sprængstoltet op LodbJerg. til mine Hjælpere, er det ufarligt. _ Har De oplevet noget farligt under Deres Arbejde? ed blev i Oaar under Ledelse Ullen, KOlding, NRRA, og der e. Hurup var og i Tblsted godt System i Bedømmelsen anden. Hurup en 80 Heste og Priserne varle til ca Kr. Entrepren derslev, de drev Kørsel blev i O~a ~ sigtet tor overlør~ til mod ham Dea nye i i Tbist/ Den nye sted, der raadssalen linger, læk, KJ. 9 ud ml Sa~en Kjær, This veri. Sa gen mod Torsdag handles S C. Haani Vildsund. tidligere skyldes S hed, opl Eller delt nen. ka,n at d!!n n sortere S i den Ræ Karakter _ Nej, ikke endnu, men jeg har udlordret Dykker Klit i Thi sled til Kapløb i Dykkerdragt pas Stadion i dræt.ugen. Udstyret Cykl.tyv vejer et. Par Hundrede Pund, o~ det er kke Sommersko, vi har paa. Del bliver antagelig en Op levelse 1 Tinglyste Skøder. Pra Jens Chr, Larsen, Thisted, til Bagerm. Sv. E. Frlmer, Thisted, Købe~ 18um Kr. Vurderings8um (rnnp,r. Krimin leden An, i Thisted der var Cykl. han var indle rell, en overfor sljllalet lor 14

4 O Ul uel fun ~hjelm, Thisted gaar jo skulde n, bl. a, 1, naar 1 ommer længe, ret, at erel er rbejde Begge øges og ud til mmelig kal ieu eller tlllu~1 V... e, Toiletterne kan ikke væres, godt und- Ny Fængsling. Entreprenør Peter lhiesen, Ha derslev, der under Besæltelaen drev Kørselskontor m. m, i Thiated, blev i G!lar anholdt i Haderslev, sigtet for Værnemager i. Hao er overler!> til Thisted, hvor Sagen mod ham skal behandles. Deo oye Særretsdommer i Thisted tager.t. Den nye Særretsdommer i Tbisted, der har f88et overladt Byraadssalen til sine Domsforhandlinger, lægger Onsdag den 26. ds. Kl. 9 ud med Behandlingen al <'L T""mrpf lnhan fr.. (, ",n rel 23 [ bold, hv Det bliv Spillere, har set ellers 8 pen 00 Domme Aalborg SveOl laaet f( de øvr masle i sia r ip at lu l ra del1.ksmn mand sten al Uddev, o Oa

5 n. repræen pa. mmer:. 12,45 en. g (1. g Mad "'" i:~k-~i"u-;;-dc;ho"-d-n'ln-g-. - _.,,.-- lalrigll Nordthy H eværnsforening. A Skydning paa Skydebanen ~a8r loft indslille' næble Uge grundet paa drælbugen ti.. Skydeudvalget. Skjoldborg-Kallerup. Det bestille Skovbrænde skal al hentes ~'and. d 24.ds. K. Oved Plan tørboligen i Nystrup Klilplantage. ndkøb.hlladel n laas ha...j. ~~.. _"._... J_... ø-...a_d.a.a l 22. Char KOLO Telefon V. Je

6 Tr ere S i Hansted anholdt i.sønderjylland ,.. ~-' -> ~'..~- -.:: - - Han forstod at»arbejde for Tyskerne«, idet højl omsatte 1,054 Mill. Kr. og selv tjente 72,454 Kr. Tldllgt'N.- Bnghold<'r l Firma!'! J t'lsrn &. K fogh, P ell'r T h i (' S $ C' l. der undc'f B",~'U('18(,1 dr{'\ (>t S)l!htorkcmlor 11a nllll.'fl, er bll'\','1 nrtlloldt, On'r.Jl'''S{la\ i SOll(h'rilllnnd, 1>Lltl"t [<,r \'l'rn('ma~l ri. Thll'ss('n knm HHO til lr,,~ ('il, h"ot.han fik Pind.; Aom KQtllon'il wli el Frma l llaj 01:! bl{'\' han ansat... om Dogholdc'f l.jo~irm8n J,-\ 'l'n & Kr~Jl Han havdl' almindrliql l\onlnrnrbc'jd,'. 1f'1l fungl't"\c' Tolk Som han ml'fl Tith'n knm ij,,,,lrl' ind Forhold"\{' ml'(\.nt nfb,.jtl/. r')f Ty.~kl'rnl'" kom hnn l T,lnkl'r 0111, al,h'\ "ihil' VWT' bl'lhl lt slartfl ro Fllrrc'lninS{ li!'!v n"1 \'nf,,'! n/o:'~nn '1 W'~.f'n hl' jl'vnrllf' t'! 'l,d.ahlt Sl'''llrtnrknntur.uli!!lo\:i Llnj O~l\'P var al "ktlh. Arh_'j,l.kr>rrt lil 01' i Ha n~t4'!1 nl, v 1','1 Ti ni!' \riln,rutk.\t'.i 1'1\ f;n[\'1 'lan_! i 1'1111"1 114', Bogholder Th Je!5cn holdt selv Reun5kab over alt del Arbejds, hlln udl.rle for Tyskerno. At de' kke drelede. g om. aø ld' vi lir Tallene tra han. Reonsk.bllr, der afllllrer, at han har halt lin Omsætning paa 1,054 Mil! Kr. Deraf har kke mindre end 72,454 Kr. været rlln Fortjeneste, f'4'{f Th i,,~,;(lll 11\(>\' {nrt \ This!\',j, Gnnr Hun (r [url'lulu!; r.l'lgslct tii _'.,>. J lull. Ha n er under Kong Farouks Beskyttelse.

7 l, n - f- t, D t a. m e le - ~------~- 2 Aars Fængsel iii Frikorpsmand fra Hjorldal. Ual'lm ngemann 01sell, rfjortdal, Val' ved Sæl'domstolen i Fjel'rilslev til1all fol' al have,ræl'el F 'ikol'1lsmand og deltaget i Kampe paa østfronten. Han idømtes 2 Aars Fæpgsel. Haaning Christensen for Domsmandsretten. Dommer Ra.RTuss-cn - ha!- ladet b('lramme tre SW J'clssll.gel' ved RC'len i ThislC'd. Han lagel' ik~e Sa'gcl'lp i 'lfill1me Orden, 80m AnklagcshHlcrnC" fir kommc'l, men hehandler "rsl c!(l Sager', han menel' det (' Blesl pllaknflypl at flla fort til End", Eni 1'(1 l 'eno \' Haan i lig' Chl'istt'll!?C'l, God s('jo t lu "Civagaal'd" vod D'Oll Jllllglllnd, hal' Vl' 'cl saa lh'ldig al kollllllp i rrh ~ (' Ha'kkr. RnR Rng :"ikal bl'ltnndlr'f; 'fol'sdn/-f dl'll 27,,) lllll. ()J1Rdag d!'1 :!l_ koltl llp " To ni- 1'1' 1',o'holl 1,'1', Kjnll' lig ~Jnal'.rokllll1- /;1111 P (~l'r(11 fnl' HP''plP. de at la z. To af ko la en le h F,';;p di H g O ti Fi d f, s

8 Bekendtgørelse om Ændring af Bekendtgørelse Nt. 75 af 27. Februar 1946 vedrørende Produktion af og Handel med Tørv. 1. Del l 1.2 l ovennævnte Beken.. dlgørelse a[ 27. Februar 1946 omhanc.1lede Statstlskud forhojes med 7 T'\f: pr. 'ron Torv for saa vidt angaar den Del af Produkllonen af Formlorv l 1946, der overstiger GO pct. at Produktionen ar Formlorv i de enkelte i\101>cr i idel der ved Beregningen af -;\erproduklionen bortses fra Torv [remstillet lit Anvendelse i Producenternes Husholdninger eller Erhvervsvirh.:somheder. 2. Torveproducenler, der anser sig for berettiget Ul del oævnle 1\lerproduktions tilskud, man samtidig med Afgivelsen af den i 12, Stykke 3, i Bekendtgørelsen omhandleclc Erluæring om Stofre!scn af den samlede Produktion i 1946 direkte eller gennem vedkommende kommullale l3rændselsudvajg til Landbrugsministeriels Tørvckolllol', Brcmcl'holm3U, Køhenhayn K., indsende en nøjagtig Fortegnelse over samtlige Forbrugere og Forhandlere af Tørv, hvortil de har leveret Torv af Produktionen i 1946, bilagl Kvitteringer fra l\lodlagerne af Tørvene med Angivelse af det leverede Kvanlums Størrelse, Tidspunlttet for Leveringen saml Producentens og Modtagerens Navn og Adresse. Landbrugsministeriet, den 18. Juni Anmeldelse al,krigsskader ndenrigsministeriet, Handelsministeriet og Landbrugsministeriet henleder Opmærksomheden paa, at Erstatningskrav mod Krigsforsikringen af Bygninger, Krigsforsikringen af Løsøre, Krigsforsikringen af privat ndbo, Krigsforsikringen af Landbrugets Løsøre, Krigsforsikringen af Landbrugsjord, Krigsforsikringen af Skove og Planlager, Krigsforsikringen af Lystfartøjer... bortfalder. dersom Skaden ikke er anmeldt til vedkommende Forslkrll~Ssforbund inden Udgangen al Juni 1\laaned d. A. Del bemærkes uulryl.;kclll:~l, al skadelidende, <ler har rettel Henvendelse lil o(fenlligc ~lyntl1~hedcr CMinjslerier, Amlskonlorer, Polili elc.) om den dem.ove~aacd~.. s~adc, desuaglet maa drage Omsorg for, at Skaden anmeldes Klgsf?rSlkrlngcn inden Anmeldelsesfrislens Udløb. modsat Fald vil Kravet kke kunne gøre!) gældende mod Krigsforsikringen.... Er der lidjigerc forelaget Anmeldelse til v~dkoml1lcndc<ngslorsll.\rmgsforbund angaaentle en Skade, udkræves der kke r?rnye~ Handelsministeriet, den 13. JUl 19 f,. Anmeldelse.

9 Entreprenol' Thiesen anhold l Kriminalpolitiet i Thisted har gennem længere Tid behandlet en Værnemagersag mod Entreprenør P. Thiesen, del' under Besættelsen huserede paa disse Kanter af Landet. Sagen el' færdigbehandlet og el' resulteret i, at Tnesen el' blevet anholdt i Haderslev, hvor han blev fængslet til den 25. J uro og el' blevet overført til Thisted. "Allierede Flygtninge" i Arbejde her paa Egnen. Del' er for Tiden Bestræbelser i Gang for at faa beskæftiget

10 mand Max Lauritsen, di r for 10 Aar siden. Hun var dygtig og stræbsom Kvinde havde i sin Alderdom Ophold en Søn, der havde Forældrenes Ejendom. Afdøde terladel' sig flere Børn, - b!lr i Amerika. - Tysk Soldat dræbt af - ved Kont~'olpløjning i - Tyskellle er nu i fuld - med at kontrolpløje, her paa Egnen. Man er nu - i Gang med Arbejdet i hvor den frygtelige Uly faa Maaneder siden skete ltidtil er man ikke stødt glemte Miner. Vust, hvor en anden S.tyrke i disse Dage el' tj~et, fandt man i Gaay mddags en Mine, som rede. En tysk Soldat ))1 k te ev ~æs. t og er senere død FJerntslev Sygehus.. -. _.- _._'--'-' , '-'-~'- en N~ allierede Flygtninge hel' i T.an- Lø det, først og fremmest ved.and- ud bruget og paa Omraader, hvor del' er stærkest Brug for Arbejdskraft. Her paa Egnen er T an der kun kommet et Par unge Piger i Arbejde, idet man foreløbig prøver sig frem med kvindelig er Arbejdskraft, og der kun er et ml begrænset Antal til Raadighed. )lyii.dighederne har for Tiden en Undersøgelse i Gang om, hvor!!tort Behov der er her paa Eg- nen for kvindelig allieret Arbejdskraft, men det skal efter de indhentede Oplysninger ikke dreje sig om overvældende mangeo C og af Gl Cykletyv anholdt i Thisted. K Den 17. Juni anmeldte Gdr. Chr. G,Jensen Brogaard, Kallerup, til d! Kriminalpolitiet i Thisted, at hans lil Cykle var blevet stjaalet, da han si et Øjeblik havde stillet den Jra si. ;~ "Mn1' R r A rholm

11 ~ ~ Repræ Markedionen, og de Hand Od imod udveksegn, der senlanten s var Po ejrherren tullprøve, m lellere itul eller rietabtet- Arresten SrBna OS, ;:,truer J<:;:>, Thorup Ktim 28, Thorupsrand 22. Tysk Minør dræbt. J nslea oa, Bn;tysk Minør, der Onsdag foretog en Pløjning af et tidligere Minefelt i Vust, stødte med Ploven mod en Mine, der eksploderede. Ved Sprængningen paadrog Soldaten sig S3a svære Kvæstelser, at han døde pab Pjerritslev Sygehus. hvortil ban var blevet bragt af Pack. Porretningskab. Phv. Alholdsvært P. Christensen,... JUlr k.. h Bestl tit e Onsd HV LebR (orh og Vlanl Tille Mani lor. med _~ J

12 Tysker dræbt ved Minekontrolpløjning. Adskillige Sleder i Thy or lyske Soldater nu i Færd med at kont, olpløje tidligere Minefelter. Del er fundet flel e Miner under Pløjningen, men først lu er der sket en Ulykke, nemlig i Vust, hvor en Mine eksploderede og saarede en lysk Soldat saa haal'dl, at han dodo pna FjeJ'l'ilslev Sygehus.

13 -- Nordves 9 SjorrUlg..,-,,/rJ.., m. Øl 1'jl 1,1.-\11" n...t Jpllkl.er ),.lu :,ug-('ns sion, l! mljkt ~,al', n,'rir,r,, r. :o.!<.d lal 'hll";~o"1} rel",-'n. S }('['ssion. mød... n.1\..1. ri/li.<e~ - (sugens Thy og Vesler Brunwnnrd og ltnry /:", p Sder p",.,r.,d. el GcnoP 1., l' V.rll_t, ~cr molll' J9 t" l ~p,dt~ U r tr nll ' et A.r U.. d,,,.krl~ 1 Tb /i." U."d ld" <1111.., pr (",n u4 l / plfd dea.1'11'''' ".1, 'f,~,. h. k 'u.", t;e1l/(:#'nde A_r, A.lborll btj. /Jo'aa.1 d", k_bnd u"lcl A., bar nu t 10C_ V""' k, blol...,':~ ø... ~ :-enesi n ul r('lling leb:1nen! te l'ge eltage i Op\-isil Henry "..nest, fag, Jruwe iser' f Olet, DlUe p".. tlllge Kom del, G-; _ n ".,.. A.,,1 Forte llne,. e oye, ndholdet: _,, BND Redaktørerne Ur, phu S. A. Anderlen, MBe"''lor~'81djr p L, Hald POl fdueren Henr E. P"ede.. en Mu.eumdonrønd.r P. L. Hild Cønd. nf,t' A, till'kslet! N l Slødlllrl fvar SytøJ Aa~ æ. : onl lm "leel Rpr:laklor Cr, AnoJenen Cand, 111',2', Erik Mohke, N., R~dRkt"r Kr. Anderaen onlllmu, eel P:ofeuor P. $kaulrup A h Arkrvur J- Ellekilde, D ar u. J,,~rek,o r E len An:ler~.n~k Polkemlnde.ml Arkl~aT H, Elek,[dt D~~' ~~ron'lmll leel ',.. Fur!nl!e,e'l Anthon 'Fu!!.l olkemlndu mf,,ro. H_ Juul Saren-ea ung. _ ~ nt$~~olekon.u!enl Mejlelllrd Rdl'rb,hlfrleklr N. GronkJær ~ sklor C Brun51lU,d PA!eyp.d~" 2 B N O: DY'uerd~n H~ Oll L, _.. D.' O,'b:" b',,,"de T W. Blicher R.'"''. / n)!.~~u!1tner 'm',.rll,",k~u e!... -,... Cand. f'a, H t"jt:t ".r bol ZlJOloelsk M",- B'~f~'klk... n bh/lfe. F' uldm. G Hunnrps." mu,~en d (.' N ~,, unl hl U jled '" " il~l.nr~l~r KOll'"tenro::rne F C. P e ((blenbert Fu~h r, frue! hv. Ovr-rkf 1f,'d'",'.'R ~&. \ c- 'li'l!al'n TbJ~d K.r,e:t.reder. Red.~lor C B r 1118,lan'en V ".. Arkltekl En, f8n4elloio!h. K,i!le,." alld.mu' ce,. Ly::'," De 1/1",le f' '" odelr~.rn Arrhu Cl,en, ~obult f om,. "K y J~QbK'QdJ' :'r~~:~.'g',.. _ He~~nslt.l8r.J Mu<e"m~f()UB po! fam'ren H!1"øvo.'o'el'~' NUllkurd2e Tb J,\. H8l1hl!!folbo~ p rnpr,d'tde _ He~ / r E: Peder.oten og ".. Fo,fll l1ercn t f E ' L Hald PM~ke F,.,rhold ". Lære, RU~ Ole8e~. Peder,en hl r~ hcø ",r o~ _ ',. _. - Væ'J,m'Sler V ti Tb(P!~a o\\u~eum DU - _. -,.' Rejaklor Kl a1 d J randi Under BC1U::1~1"H " ',.,.. -_.... Journbfs RedBk lor J H J Henl ebll!:tlard en ~:':~D; ~:M'''''~' H... "" d O J'''"i., H H~~;~";:d være PlKktr plr er me~ n være bllndl de Cl! 2';;;, ~e:ra-&e er f~ør l, delle ' del PrBl:lvæ.kkerl rk Yl'~~e_kO! B gore tt t lr k- Uw~rltj!lrd e allker od ~eb.1 po.pn"" " en nagel som le ra min S'd loreviii et p e, 11 lu rovebind l' Verkel Landet mod Th Nord.,eat f al!: Veeler H" Herred \ln ulrlnkerel ntc!lqi/h POllklluen 3, g - 8oUforl8got BA UTA Ma rialyetvaj 27, Snig,

14 Frafaldet Appel. Statsadvokaten har nu til ikke at appellere 1 Aars Fængsel, i Thisted forleden Barber Arnheim Jørblev derefter i

15 7DJgt:' ~ -" "' lien... «... ' Kr. saa ajmin de /J.ge deringasl m 85lX louisa Men.lO kulde ikke bh ve Særretsdom f a dkeodt. dkend t t f omme fe n har nu ~o sær li r SfsrsadvOka Pængsel dejige putor paa l Aars ' Tale 'med e.. dea Dom Barber Arnheim Jørgen.. sine Venner j somt':,vied idømtes ved SærreUeo. sen, s S't af er udstaaet) og Denne r. O med af Manufaklur- Øf ensen gk sfnks ~ng n talte Pulor J t :rsone en anden RegnlOg. sf Hjortsvang a gode og loyale d nb.ge eninger havde Direklør Priess træ er t...ke. Direktøren for Østerskompagniet blev der holdt. k b M Tage Pries" der Ab ld d r Ny ø mg., er J gur d t i eo Værnemagersøg er Holger Sø er ndblan e aa Sørensen, fru og tillige sigres for Porsøg P LandbrugS' at omg.' Penge/ovene, fratræder Ejner HoL.", nu s/n Stilling ved Østerskompag NM Nredl. niet efler at Stafsadvokaten bar ung an, k takkede truffet Beslutning om, at ban s a tiltales for Værnemageri. Landbrugsministeriet bavde gjort Priess Forbliven i Stillingen betinget af, at der ikke blev rejst Tiltale mod ham. Aftenen Jeg lager som al. var rarf hvor og havde Præst. 8øroesparekasseo i Thisted. Tbisted kommunale Skoles Børnesparekasse har afslultet sil R~gnskab for , og delte Viser, at de sma. Sp.rere f Aarets Løb har indskudt iall 22,204 Kr., og de har i Renter fuet lifskrevel fif Gdr.Jen. aof5 Kr. Ved Aarels Udgang plu. ndeslod paa 837 Konti ialt 79, Kr., bvilket er ca. 11,000 Kr. mere end ved Aarets Begyndelse. Spa. rekassen bar en Fornyelsesfond 'um 4800 paa f279 Kr. og en Reservelond paa f J08 Kr. Vjbbe"lor~, til Møfl. Af ten Kl. 20: Royalt.a'ret : Men"eal,e Nr SøndaK :(f. '9 o~ 21. THUge Kf. 16: Vejret i Den ~.de Krolar. Kl. 20 : Pal,.,,.!; Sydh... t. p rtu Y... ~.. ~... a~er Th' t Socialdemokrafs AviSbude 18 ed Borgerskolen pa. Jdtlugl til!ped liba. 10r_ ring og nneu t erne Thist lasr 'derfor Bladet lidt len.r ~ sædvanlig. Vi ha.ber at kun~ hav e Omd elingen lilendebragt (~ ca. 19,30.. Badnmgen ved Vestkysten. Vore Strande er rie paa øær et Stykke ved Klit_ møller. Da den Jyske Marinekom mando for nogen Tid siden udstedt. B deforbud ved Jyllands Veatkyat., herakede der megen TVivl OD, hvilket Omraade Forbudet ornfal. lede. De samvirkende jyake lu. rillloreninger, som har ført Porhandlinger med Marinekomrnan. doen om Sagen, meddeler nu, al Badeforbudet ikke omfaller Stræk. ningen fra Thyborøn til Skagen. Dog henleder man Opmærluom. heden paa 3 Felter ved KlitmøU", Løkken og Hirlshals, hvor Mine. konlrollen har forela!!et en varig Afspærring af visse Klilomraader. løvrigt meddeles, at en ny Slags Miner har vial lig sig ved Veslkvoten. De driver i Vandoverlla_ den Og ligner Pelroleumsdunke. H vis der røres ved dem med ef Stykke Metal, ker der en vo ldsom Eksplosion. Ma n skal der fdl poise paa!ji' ae farlige.dunke'. Tre Oenge.aa magan Re._.,, 1

16 Vestre Ration for Juli Kvarlal1946 uddeles i Thisted Tirsdag d. 25. Juni 1946 i Realskolen~ Oyrr.nastikøat til boere i Ejendomme med ulige Numre mellem Kl DR lige Numre mellem K Kortene mba alhentes al Voksen i Husstanden, der maa medbril1re Taloner ra de tidlirere Grøften udleverede Kort forsynet med Navn og Adre.se. Der Bentsen, leveres Sukkerkort, Brød- og Kalle Aites for- kort, Smørrabalkort, Tillægskort til Ulse Sæ' e og Brød, nv pc,,1 et Det henstilles, at Ellertælling al de --:--:-'1 udleverede Kort finder Sled straks/ da mulige Fejl kun rett.,. paa en begyndte Ægte Udleverlng tedet. v;;;d"re gøres opmærksom paa, at det er spurgte forbundet med Strafansvar al beo gære Kort udlevere', hvil Belin -0--: gt:.lserne for at erholde disse ikke er til Stede. Rationerlng.kort l der afhentes Udleverlng.dagen l kan først faas udleveret paa Kommunekontoret Mandag den 8. Juli Kommunekontoret clalkontoret er Dagen. Thisted Byraad, den 18. Juni 'f1l BJERREGAARD. Thisted Landsogn. Rationerinll8kort udlevere. 1_ A h o d!ih o e d O n;;, d::.::g:...:d::e::n...:::.l:~".-'.,,'i"

17 Stadig Landminer i Kltmøller r- 1l Der laa iovrlgl bades paa Stræknngen fra LYfløby i Thy ii Skagen. Dfl dt'n nd:-;ke :-.rnrllll'kommnllflo for nog!'!} TH Mlh'll m\'1tntl' Bldl'. forbud nd,'~ land",,\,.~tk)'!it, lin Nhd(' d('' fl'jtl'11 T\'l\'!!.1m, hnlkt'l Omrnadt' Forbudt'l olllfau<,d\'. Ul' Ml\". nclsk(' TUllSlfoH'lllJlgl'l, s om ha. fort Forhullulin(H'r lll'd 1llarlllC' komullltulo{' 1l om Sng-('l, lj('tltlq]p nl1. al Ball!'fol"bml"1 H" omjnltl'r glr/l'knill'-ll'1t r,'a LimUol',lC'D hl Skag!'n, d og hl'nnll'l man Opllll'!'k!somlll'(ll'll paa il Fe>!N H'd KlitmnJ,'r, Lokk (,1l og il rlshn s,.l \'0 ('.\1 i OC' kon ro 111'11 har ror( tu~('1 ('l va n g,,\fspll'rnng af "i "S!' J(llloJllrlllld('' "l('!t'!tl'l i Khlm"l!l'r rlod('~ hg(l V('" fat' \mlsh'j(,l. J,:od t 100 :\1('11.1' fra,(lnn(-s lilli/h S'lUH!('n, Dt'l drf'j('1 sig kul OJl (' (111l;kl' lil!' Art'al, Uf[ tl,'1 <'" lt'hmoigt nf"jinr('l og afmn',k(', suah"{l,... ~ lt lilan ik);.(' \'('11 1'11 V"jltdl(':<l' (01'\ ilcll'",'lig ind dl'l OVrlgl lggfl'o ;\lllt'fp!lt'l mg Flyglningl'l"jrl'n, og ilian kfl.ll nllslfl klin kullll' hl'l iii,d fra Sllal4f,lw!-iill". l'lt' sklll ting kk,' \'d'rt' 1' 11 ()"ffj'lk til Vulk 0111 ni A'nll tlt l'w hc'l.!j'','!" l1t'l!>om 111'1,,( ni S(> "1 'H "l ShH,l' illdhl'klf'1 Khll<1 11t1 ol( 11,'1 knn JU ugl'iul ld t'lllllth' {' ' Hi"lk", M'[VfJll Fnn'u fol'!'l )fillt\ 'kld l'kl'llllntll''{' udt'l }dl't. Pua \'il'kuilljt, ikk!'.. kullt \/'n',,101'. 1.11(' " filt Fln:lllilll("!,'jn'll 1'1' l>l 1l1lJ/;1'1 111n' hlllnh'al :'S1/lli K hulht'/( 111,1 lf1i, 11,11 kul,l" ld \',\,11' N~'1 lur' \tiw', 1h'1l dp 1'1 ikkt,.. nll WJ/;' " jlll'l. 1'11.\ fll/llh,' gll'ml.\ll" 1 "11 lf.h 11jl' '; lilh... Ol( link., BUllt /"W' 11 10[ ilil 11111" 1'\ Pli ~ 1 111"r!'illlld,., 11\1'11 ~f'l"' lill",!' ~~" \"'11'1 1l111il( 'nlll. lt'll ")kk.",~...' " dl",\,. jll,larl,'.", '.'ulk ut hu hh, ( d".111 l ~ " " T " h h T h, r \,

18 . - ' for.juli Kvartal 1946 uddeles i Thisted. Tirsdag d. 25. Juni 1946 i ReaJskolens Gymnastiksal til Beboere i Ejendomme med ulige Numre mellem lil og lige Numre mellem Kl ROl'tene 1l1aa afhentes af en Voksen i Husstanden, del' maa medbringe Taloner fra tidligere udleverede Kort f orsynet med Navn og Adresse. Der udleveres Sukkerkort, Brød- og Kaffekort, Smol'l'abatkort, Tillægskol't til Sæbe og Brød. Det henstilles, at Eftel'tælling af de udleverede Kort findel: Sted straks, da mulige Fejl Jj;ijll rettes paa Udleveringsstedet. Endvidere gøres opmærksom pan, at det el' forbundet med Strafansvar at begære Kort udleveret, h vis Betingelserne for at erholde disse ikke el' til Stede. Ra,tioncringskort, dcl' ikke nfh.cntes UdJeveringsdagcll, kan først fans U(1J ~vere t paa Kom munekontoret Mandag den 8. Juli Kommunekontoret og Socialkontoret el' lukket hele Dagen. THSTED BYRAAD, den 18 Juni H140. Bjerregaard.

19 n, - Berammelse af SælTet8sagel' i Thisted. Der vil ved Særretterne i Thisted blive afsagt en Række Dom- J me i den nærmeste Fremtid. Der er en hel Del Sager,. beram-. S, ~ medes ydedigere 4 Sager til Af-! '~, 1, -., holdese. Den 2. Juli behandes Sagen mod Blikkenslager Handest, Thisted, den 3. Juli mod T Thomas Simonsen, den 4. Juli v mod Købmand Gade Nielsen, Snedsted, og den 7. Juli mod Snedkerm. Niels Jensen Christensen, Hansted, der møder med Landsretssagfører Albert Chlistensen, København, som Forsvarer.....

20 baode under,",roce8~!onen J/ennem tsyen n lig ndsats og pas Stadion, var Medlemmerne døj::' hvis fuld- ikke blevet trærte, ae de,mukke Mu D snart 30 suullunre fik en god Udforelae. ger hat sel Skandale, Thsted ruktel saa nye Vandrerhjem, mas ikke t at Arbej- Gæsterne er begejstrede for køn være Hlemmet AHen: _, "'-.._-, '_"-'_"--v_~.'.~r~"- bjerg Porumllng.huB boldtea Aktionær_ for d fest med Baalt.le o~ UnderholdninR,. slyreh T.adpfeje i FJerritslev. Fjerritiie\' Sy~ekllSae indfører fra. Juli en Tandplejeordning. Syge_ kaslen betaler Halvdelen al Tand. behandlingen. lholdtes i Den officielle Aabning af del Kl. 19,.$0: Fagenes Fest paa Stadloo. mimand nye Vandrerhjem ved Thisled land! K. 19 of! 21: Royal Teatret:.Okto. (et deltog Sted L.ørdag. ye~ ell Sammen bet-roser", dansk Pilm med Karin komat Vandrerhjemmets store Nellernose. Dlsrudel, Sal. Til Siede var Medlemmer at KJ. 20: Royal-Teatret:.Junglebo~en ingerne, Thisted Byrsad, Medlemmer af sf Rudyard Kiplng. eoroger} Ungdomsnævnel samt Repræsenker- og lanter for Vandrerbevægelsen m. fl. ~ Sogne- Efter at Selskabet ha\ide beset d.vigsø, dt:n udmærkede Bygning, blev der serveret Kaffe. Pastor Juul Sørenf, Vang sen rettede en Tak til alle, der UP og havde medvirket filoprettelsen al arnllige det.mukke VandrerhJem, og dbud~ Borgrn. Bjerregaard lykønskede fra Byraadet. Lærer Norvlgr Aarhus, age se falle overbevisende om Vlndrere i al sagens store Betydning. Han mente nok, al Vandrerhjemmet i g der Thisted vilde give Underskud i vilken Begyndelsen, men Ungdom, som ands. ved Hjæfp af Vandrerhjemmene kunde drage Landet rundt, sam nl/.0m. lede ndlryk og Opfevefsor, som KJefd ikke kur,de gør.. op i Penge. aard, Konlorchef Skaafum lalte for Herreklør berg.ringen, og Ekspedient Kjærgaard reuede bf. a. en Tak til de Privatlofk, der havåe.kænkel lages Vandrerhjemmet nventar m. m. Eadau ea Hest miaespræagt i Hamborg. Søndag Aften skete der en ny Mineeksplosion paa Odr. KnUd Larsens Jorder i Hamborg. 8n Hest, der græssede i et frigivet Minefelt, trsadle p88 Minen og bral51e den fil Eksplosion. Dyrel blev sønderrevet. Par nogen Tid sidea mistede Knud Larsen en Pølhoppe ved en lignende Ufykke, og del havde da nær koslel en Dreng Livel. den p'.gældende Penne, hvor Bksplosionen skele i Gaar, bar græsset Heste i nogen Tid, ligesom Karlene har færdedes her. Det er forsla,ligl, at man er megel ængstelig for fremtidig at benytte de fbv. tyske Omraader, og del ender vel med, at disse rods Prlgivelsen nu faar Lov at ligge hen. En Del Vandrere har allerede r Er- overnattet i Hjemmet, og der er nae 8tor Begejstring baade for defs over Beliggenhed og for dels rummefige Stuer. Naar del e!ferhunden ode ans t bliver kendt, at Thisted har saa Gr.U. Barnevogn til,.ldr.ls l gl. smukt et Vandrerhjem, er der barnet". livel Haah om al mange unge Mænd lif og Kvinder vil finde til vore Egne avn i Perierne. ikke om, Dennebrogamand. OU Opsyntomand ved Nr. VOrUpliiT Red lde r.ing88tstfoni Pilker Jens B 8 J t e 8 e n, er ed, ke udnævnt til Dannebrogsmand. cooc ~_~ Som bekendt havde drætusmvirket j Thlated udsat en Barnevogn som Præmie til den Kvnde j Thisted Amt, der fødte det første Barn efter K. 24 Lør dag Aflen d. 22. ds. En Mand Thllte<l har iinmeldt. at hlna Kone fødte en velskabt Pige Gsar Morges Kl. 5,10, og da der endnu kke er indkommet Anmeldelser om andre Pød.ler, v præse vokso Trøjer Klubb korps, nd i[ Vognl nen ~ Porto ket o Am paa Plag smuk C8. 3( at POl De til T Send se p have Vært! Del gjord Slale\ forn numr hver bitte Thls og s De kaml gen spæo behe Side lekn l OgT' neml var ~ man 101 Thls lang Jube hea

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

n R l r) odk ndt m 'l ottll b B y r & Cathrine Mejdal) Godkendt ( t r lkk nødv ndlgt pt., men kan vælges lige Inden hvis det mm t 11 re)

n R l r) odk ndt m 'l ottll b B y r & Cathrine Mejdal) Godkendt ( t r lkk nødv ndlgt pt., men kan vælges lige Inden hvis det mm t 11 re) tf rmnlung l København Døves Kvindeforening l O.v foreningen af 1866 08/03 2013 kl. 19 f\1 f 't, 'Il r at tllrglt onne, desværre Ikke kunne komme til tnu" "' f onll rs ger. Der er kommet S nye medlemmer,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere