."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer."

Transkript

1 at "ære pm "Jlc den doli1! :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er mod Daflskcrn Dc er yk~e-!igh, udtalte h"", OK d er rkk"htj:<l med Dem, \C \' om,i nu \ end... r h"~i:c S a-buationrrne i ellk/an 1'/1 1","'7,.,.,-, - S"nrt"tJ: h!l'c skooret ncd mcd rn Sj'. 'cm/rdrl. - Ov ero rd e "t!'ig e ifør,c!"sta tn i lge r Anmeldelse af Krlgsskader. ndcnrlgsmlnlsterlet, Hllldclsl!linislericl og Landbrugsmnisteriet hen_ leder Opmrerksomheden pan, al hrslnlnlngskrav mod l~rigmorslkringcn ar BygnJnger, KrigsCorsikringen uf L(~~ørc, Krigsforskrngen nt prlvill ndbo, KrJgsfor~jkrlngen nf Lnndbruge.ts Løsøre, - J{r[gMors!kringcll af LnnrlllrugSjord, {rigdorslkringen af Skove og. Plantager, Krgsforsikringen Df LysUnrloJcr bofualder dersom Skaden ikke er alllncldl li! vedkommendc Forsikrings. forbund i~dcn Udgan(}en af Juni Maaned d. A. Det bemærkes udtrykkeligt al skadelidende, der har rettet Henvendelse til oftenlligc Myndighed,,: (Mnisterier, Amtskontorer, Politi etc.) om den dem o,erga3cdc Skade de$uagtet mna drage Omsorg for, nt Slwdell allmeldes Ul Krilisforsikringe~ inden Anmeldelsesfristens Udløb. Jnodsnl Fald vi! Krayel ikl,e kunne gores gældende mod Krigsfonikrlngcl. Er der tidligere foretnget Anmeldelse til v~dkoj1lm.endekrililsrorsiktings forbund angaaende en Sknde, udkræves der kke fornyet Alllneldelse, Uandrlsministcrillt, (lell 13. runi 194G, skeljige Bekendtgørelse om Ændring af Bekendtgørelse Nr. 75 af 27. ar der Februar 1946 vedrørende Produktion af og Handel med Tørv. n for 1. Det i 12 ovennævnte Bekendtgørelse af :.n. Februar l!} J.G om. handlede Statstilskud forhojes med 7 Kr. pr. Ton Torv for snn \'idt angaar den Del al Produktionen nf Formtorv i 1(146, der ovrrslig('[' 60 pel. af Produktionen nf FOflntorv i de enlwite Moser i 1!).5, idet der ved nereg- ningell nf i'lcrproduktionen bortses fra Turv fremstillet til.\\vendelse Producenternes Husholdninger eller Erh\"l'fv&\"lrksomlu: der. 2. Torveproducenter, der nn!;cr sig for bcrcltjlilct lil (let næynte i\[er r brev rok06l_ rneligammel e som e Læ_ '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3,

2 dent ~ kommer ke længe, jnudrel. at ddere! er il Arbejde ed. Begge enøges og el ud til r temmelig g økal j eg r Tyikerne Her har og der blev ~1l' lol, men ere. Den Pald bed rkontrol, get? dannel til rmerrngen. gslollet op el ufarligt. ogellarligl men jeg lit i Thi. rdragt paa Udstyret Pund, o~ o, vi har lig en Op 8iQlet laf værlllclhkcll.... " "'. overl"rt til Thiated, hvor Sagen mod ham skal behandles. Deu øye Særretsdommer i Thisted tager fat. Den nye Særrelsdommer i Thi sted, der har sa et overladt By raad88alen til sine Domalorhand linger, lægger Onsdag den 26. ds. Kl. 9 ud med Behandlingen al Sa~en mod Tømrer Johan fr. Kjær, Thisted, der sigtes lor An,Q'iveri. Samme Dag behandles Sagen mod Ejnar Jokumsen Poulsen. Tondag den 21. ds. KJ. 9 beo handles Sagen mod thv. Tømrerm. C. Haaning Christensen, lorhen Vildlund. Han kommer for langt tidligere end beregnet, hvilket skyldes Sagens særlige Beikallenhed, oplyser man i Særretlen. Eller dette Brud paa Numerorde nen. kø.n man sikkert regne med, al dtn nye..)ommer fremtidir vil sortere Sagerne og behandle dem i den Rækkefølge, han eller deres Karakter linder passende. Cykletyv 'aoget i Thisted. Kriminalpolitiet i Thisted iii, lorleden Anmeldelse om, al en Mand i Thisted havde fundet øin Cykle, de~ VBf ham raltjaalet, hos en CYkleb~ d i Thi led hvor den SY laaet de maal slor al la! ra d.kan manc lien

3 sik ker pu, H ''''"... ~. _ 'ro føar.n Vilje l dell e Spørrc. maal nden RigsdagenS Sommerferie. sagen. en Dykker i Thisted Havn. 24. Novbr. t t d li d Ryater om t a a er D es vedtoges -- Medlemmer Spr~Dlts t of har medført, at og Orø - Marinen foraus talter sjor \nu~ '. u ' c i lfll ~ lorøylling rallo(l' mung, nhlnden, Jen a al hele Værk vør belt!, ()/o{ gæld vilde vtf Termin. Der vedlog t Slr0mpriserne 81rlig eller ca slemme. Bt UoderS8l/:else. om al op ~ Den senere Tids mange Rygter Toiletter ror. om al Thitlied Havn skulde være 12 S. m~ ltlu l d al lysk Sprængslof, haf nu med fød, al Marinens Mine.ell: lion poa Stadsingeniør Baumgarten Olsens Opfordring, har ser.dt en Dykker ti l Thisted lor al gennem søge Havn eb un den, Man udpegede som altsaa Resultat. kk. her til den unge D y k ker Georg Nie lsen, København, der Og8&8 YH overladt d el farefu lde Hverv at rense Aarhus Havn lor Spræng afgjort, alo l. lier landl han, le ruden hele Kasse r al Ammunition, en SlOf sin Plads j ;en er skel engelsk Lultbombc, som Tyskerne under sel v forgæves havde eu ersøgl fl ere Kedelige Plaotage, De o n e nlli~ merlysl i T længe værel ning, og i de henlitaae t i e Mishøndling kunde benylt "esker. Det viser! ollentlige To uden last 0' lagt og tilsvi nebæster. [ øl se, hvor lj er Gange Dykkeren gaat lil Bunds ad en skal der Slige, der er laslp-i ort ii Dykkerbedst mu - la aden, hvo rpall PUT'peværkel er n. Plan. anbragt. Han Rar et Reb om Li vet, sa8 Medhjælperen kan hive mod selv e ham op, hvis der ikulde ske ham rejst. Strl noget. Det, han find er, lader han en Skoleby g ~ gab op med en Kurv, og der er By som Tbi hver Dag mange Tilskuere li! del tale om Af interessante Arb ejde. _ foreløbig har.blever jeg kun lun væres. det et Geværløb og en Staalhjelm, een Gang uden V8n~ kan opløre Steder. Det vil øil al lukke disl munen jo j~ lor at pane eller anden Toiletterne udtaler Dykker Nielsen til Thisted Ny Fængsl Socialdemokrat, men der gaar jo Byen ud~ Rygler om, at der ogna skulde har man være lindre Sager i Havnen, bl. a. en por- ell Torpedo. i det - Kan De øe lor Dem. Daar dette findes De gasr rundt paa Bunden? _ Jl, straks liba r je~ kommer ned, men det varer ikke længe, fra Nr. Alle inden Vandet er iba mudret, at Skole som jeg maa standse, til Mudderet er Bunket ii Bunds. _ Hvor la ng Tid vil Arbejde at der vare? _ Antagelig en Maaned. Begge Havnebassiner skal undersøges og desuden hele Omraadet ud til Yder molerne. Det er en temmelig stor for Strækning. Endelig skal jeg Smssdet er van har 08set Ammunition. Her har til Dragibækbugteu, hvor TYikerne faa en tidligere været Dykker, og der blev lundet nogle Tons Sprængltol, men der ligger muligvis mere, Den forrige Dykker har i al Fald bedl mig om al foretage ElterkontroJ. m, Hvidbjerg t indstillet _ Hvil De linder noget? som m Sognepræst _ Ja, &a8 er jeg uddannet ii kaidef tii delte atraks at loretage Desarmeringen. lm kom 1940 Nllar jeg sender Sprængstoltet op LodbJerg. til mine Hjælpere, er det ufarligt. _ Har De oplevet noget farligt under Deres Arbejde? ed blev i Oaar under Ledelse Ullen, KOlding, NRRA, og der e. Hurup var og i Tblsted godt System i Bedømmelsen anden. Hurup en 80 Heste og Priserne varle til ca Kr. Entrepren derslev, de drev Kørsel blev i O~a ~ sigtet tor overlør~ til mod ham Dea nye i i Tbist/ Den nye sted, der raadssalen linger, læk, KJ. 9 ud ml Sa~en Kjær, This veri. Sa gen mod Torsdag handles S C. Haani Vildsund. tidligere skyldes S hed, opl Eller delt nen. ka,n at d!!n n sortere S i den Ræ Karakter _ Nej, ikke endnu, men jeg har udlordret Dykker Klit i Thi sled til Kapløb i Dykkerdragt pas Stadion i dræt.ugen. Udstyret Cykl.tyv vejer et. Par Hundrede Pund, o~ det er kke Sommersko, vi har paa. Del bliver antagelig en Op levelse 1 Tinglyste Skøder. Pra Jens Chr, Larsen, Thisted, til Bagerm. Sv. E. Frlmer, Thisted, Købe~ 18um Kr. Vurderings8um (rnnp,r. Krimin leden An, i Thisted der var Cykl. han var indle rell, en overfor sljllalet lor 14

4 O Ul uel fun ~hjelm, Thisted gaar jo skulde n, bl. a, 1, naar 1 ommer længe, ret, at erel er rbejde Begge øges og ud til mmelig kal ieu eller tlllu~1 V... e, Toiletterne kan ikke væres, godt und- Ny Fængsling. Entreprenør Peter lhiesen, Ha derslev, der under Besæltelaen drev Kørselskontor m. m, i Thiated, blev i G!lar anholdt i Haderslev, sigtet for Værnemager i. Hao er overler!> til Thisted, hvor Sagen mod ham skal behandles. Deo oye Særretsdommer i Thisted tager.t. Den nye Særretsdommer i Tbisted, der har f88et overladt Byraadssalen til sine Domsforhandlinger, lægger Onsdag den 26. ds. Kl. 9 ud med Behandlingen al <'L T""mrpf lnhan fr.. (, ",n rel 23 [ bold, hv Det bliv Spillere, har set ellers 8 pen 00 Domme Aalborg SveOl laaet f( de øvr masle i sia r ip at lu l ra del1.ksmn mand sten al Uddev, o Oa

5 n. repræen pa. mmer:. 12,45 en. g (1. g Mad "'" i:~k-~i"u-;;-dc;ho"-d-n'ln-g-. - _.,,.-- lalrigll Nordthy H eværnsforening. A Skydning paa Skydebanen ~a8r loft indslille' næble Uge grundet paa drælbugen ti.. Skydeudvalget. Skjoldborg-Kallerup. Det bestille Skovbrænde skal al hentes ~'and. d 24.ds. K. Oved Plan tørboligen i Nystrup Klilplantage. ndkøb.hlladel n laas ha...j. ~~.. _"._... J_... ø-...a_d.a.a l 22. Char KOLO Telefon V. Je

6 Tr ere S i Hansted anholdt i.sønderjylland ,.. ~-' -> ~'..~- -.:: - - Han forstod at»arbejde for Tyskerne«, idet højl omsatte 1,054 Mill. Kr. og selv tjente 72,454 Kr. Tldllgt'N.- Bnghold<'r l Firma!'! J t'lsrn &. K fogh, P ell'r T h i (' S $ C' l. der undc'f B",~'U('18(,1 dr{'\ (>t S)l!htorkcmlor 11a nllll.'fl, er bll'\','1 nrtlloldt, On'r.Jl'''S{la\ i SOll(h'rilllnnd, 1>Lltl"t [<,r \'l'rn('ma~l ri. Thll'ss('n knm HHO til lr,,~ ('il, h"ot.han fik Pind.; Aom KQtllon'il wli el Frma l llaj 01:! bl{'\' han ansat... om Dogholdc'f l.jo~irm8n J,-\ 'l'n & Kr~Jl Han havdl' almindrliql l\onlnrnrbc'jd,'. 1f'1l fungl't"\c' Tolk Som han ml'fl Tith'n knm ij,,,,lrl' ind Forhold"\{' ml'(\.nt nfb,.jtl/. r')f Ty.~kl'rnl'" kom hnn l T,lnkl'r 0111, al,h'\ "ihil' VWT' bl'lhl lt slartfl ro Fllrrc'lninS{ li!'!v n"1 \'nf,,'! n/o:'~nn '1 W'~.f'n hl' jl'vnrllf' t'! 'l,d.ahlt Sl'''llrtnrknntur.uli!!lo\:i Llnj O~l\'P var al "ktlh. Arh_'j,l.kr>rrt lil 01' i Ha n~t4'!1 nl, v 1','1 Ti ni!' \riln,rutk.\t'.i 1'1\ f;n[\'1 'lan_! i 1'1111"1 114', Bogholder Th Je!5cn holdt selv Reun5kab over alt del Arbejds, hlln udl.rle for Tyskerno. At de' kke drelede. g om. aø ld' vi lir Tallene tra han. Reonsk.bllr, der afllllrer, at han har halt lin Omsætning paa 1,054 Mil! Kr. Deraf har kke mindre end 72,454 Kr. været rlln Fortjeneste, f'4'{f Th i,,~,;(lll 11\(>\' {nrt \ This!\',j, Gnnr Hun (r [url'lulu!; r.l'lgslct tii _'.,>. J lull. Ha n er under Kong Farouks Beskyttelse.

7 l, n - f- t, D t a. m e le - ~------~- 2 Aars Fængsel iii Frikorpsmand fra Hjorldal. Ual'lm ngemann 01sell, rfjortdal, Val' ved Sæl'domstolen i Fjel'rilslev til1all fol' al have,ræl'el F 'ikol'1lsmand og deltaget i Kampe paa østfronten. Han idømtes 2 Aars Fæpgsel. Haaning Christensen for Domsmandsretten. Dommer Ra.RTuss-cn - ha!- ladet b('lramme tre SW J'clssll.gel' ved RC'len i ThislC'd. Han lagel' ik~e Sa'gcl'lp i 'lfill1me Orden, 80m AnklagcshHlcrnC" fir kommc'l, men hehandler "rsl c!(l Sager', han menel' det (' Blesl pllaknflypl at flla fort til End", Eni 1'(1 l 'eno \' Haan i lig' Chl'istt'll!?C'l, God s('jo t lu "Civagaal'd" vod D'Oll Jllllglllnd, hal' Vl' 'cl saa lh'ldig al kollllllp i rrh ~ (' Ha'kkr. RnR Rng :"ikal bl'ltnndlr'f; 'fol'sdn/-f dl'll 27,,) lllll. ()J1Rdag d!'1 :!l_ koltl llp " To ni- 1'1' 1',o'holl 1,'1', Kjnll' lig ~Jnal'.rokllll1- /;1111 P (~l'r(11 fnl' HP''plP. de at la z. To af ko la en le h F,';;p di H g O ti Fi d f, s

8 Bekendtgørelse om Ændring af Bekendtgørelse Nt. 75 af 27. Februar 1946 vedrørende Produktion af og Handel med Tørv. 1. Del l 1.2 l ovennævnte Beken.. dlgørelse a[ 27. Februar 1946 omhanc.1lede Statstlskud forhojes med 7 T'\f: pr. 'ron Torv for saa vidt angaar den Del af Produkllonen af Formlorv l 1946, der overstiger GO pct. at Produktionen ar Formlorv i de enkelte i\101>cr i idel der ved Beregningen af -;\erproduklionen bortses fra Torv [remstillet lit Anvendelse i Producenternes Husholdninger eller Erhvervsvirh.:somheder. 2. Torveproducenler, der anser sig for berettiget Ul del oævnle 1\lerproduktions tilskud, man samtidig med Afgivelsen af den i 12, Stykke 3, i Bekendtgørelsen omhandleclc Erluæring om Stofre!scn af den samlede Produktion i 1946 direkte eller gennem vedkommende kommullale l3rændselsudvajg til Landbrugsministeriels Tørvckolllol', Brcmcl'holm3U, Køhenhayn K., indsende en nøjagtig Fortegnelse over samtlige Forbrugere og Forhandlere af Tørv, hvortil de har leveret Torv af Produktionen i 1946, bilagl Kvitteringer fra l\lodlagerne af Tørvene med Angivelse af det leverede Kvanlums Størrelse, Tidspunlttet for Leveringen saml Producentens og Modtagerens Navn og Adresse. Landbrugsministeriet, den 18. Juni Anmeldelse al,krigsskader ndenrigsministeriet, Handelsministeriet og Landbrugsministeriet henleder Opmærksomheden paa, at Erstatningskrav mod Krigsforsikringen af Bygninger, Krigsforsikringen af Løsøre, Krigsforsikringen af privat ndbo, Krigsforsikringen af Landbrugets Løsøre, Krigsforsikringen af Landbrugsjord, Krigsforsikringen af Skove og Planlager, Krigsforsikringen af Lystfartøjer... bortfalder. dersom Skaden ikke er anmeldt til vedkommende Forslkrll~Ssforbund inden Udgangen al Juni 1\laaned d. A. Del bemærkes uulryl.;kclll:~l, al skadelidende, <ler har rettel Henvendelse lil o(fenlligc ~lyntl1~hedcr CMinjslerier, Amlskonlorer, Polili elc.) om den dem.ove~aacd~.. s~adc, desuaglet maa drage Omsorg for, at Skaden anmeldes Klgsf?rSlkrlngcn inden Anmeldelsesfrislens Udløb. modsat Fald vil Kravet kke kunne gøre!) gældende mod Krigsforsikringen.... Er der lidjigerc forelaget Anmeldelse til v~dkoml1lcndc<ngslorsll.\rmgsforbund angaaentle en Skade, udkræves der kke r?rnye~ Handelsministeriet, den 13. JUl 19 f,. Anmeldelse.

9 Entreprenol' Thiesen anhold l Kriminalpolitiet i Thisted har gennem længere Tid behandlet en Værnemagersag mod Entreprenør P. Thiesen, del' under Besættelsen huserede paa disse Kanter af Landet. Sagen el' færdigbehandlet og el' resulteret i, at Tnesen el' blevet anholdt i Haderslev, hvor han blev fængslet til den 25. J uro og el' blevet overført til Thisted. "Allierede Flygtninge" i Arbejde her paa Egnen. Del' er for Tiden Bestræbelser i Gang for at faa beskæftiget

10 mand Max Lauritsen, di r for 10 Aar siden. Hun var dygtig og stræbsom Kvinde havde i sin Alderdom Ophold en Søn, der havde Forældrenes Ejendom. Afdøde terladel' sig flere Børn, - b!lr i Amerika. - Tysk Soldat dræbt af - ved Kont~'olpløjning i - Tyskellle er nu i fuld - med at kontrolpløje, her paa Egnen. Man er nu - i Gang med Arbejdet i hvor den frygtelige Uly faa Maaneder siden skete ltidtil er man ikke stødt glemte Miner. Vust, hvor en anden S.tyrke i disse Dage el' tj~et, fandt man i Gaay mddags en Mine, som rede. En tysk Soldat ))1 k te ev ~æs. t og er senere død FJerntslev Sygehus.. -. _.- _._'--'-' , '-'-~'- en N~ allierede Flygtninge hel' i T.an- Lø det, først og fremmest ved.and- ud bruget og paa Omraader, hvor del' er stærkest Brug for Arbejdskraft. Her paa Egnen er T an der kun kommet et Par unge Piger i Arbejde, idet man foreløbig prøver sig frem med kvindelig er Arbejdskraft, og der kun er et ml begrænset Antal til Raadighed. )lyii.dighederne har for Tiden en Undersøgelse i Gang om, hvor!!tort Behov der er her paa Eg- nen for kvindelig allieret Arbejdskraft, men det skal efter de indhentede Oplysninger ikke dreje sig om overvældende mangeo C og af Gl Cykletyv anholdt i Thisted. K Den 17. Juni anmeldte Gdr. Chr. G,Jensen Brogaard, Kallerup, til d! Kriminalpolitiet i Thisted, at hans lil Cykle var blevet stjaalet, da han si et Øjeblik havde stillet den Jra si. ;~ "Mn1' R r A rholm

11 ~ ~ Repræ Markedionen, og de Hand Od imod udveksegn, der senlanten s var Po ejrherren tullprøve, m lellere itul eller rietabtet- Arresten SrBna OS, ;:,truer J<:;:>, Thorup Ktim 28, Thorupsrand 22. Tysk Minør dræbt. J nslea oa, Bn;tysk Minør, der Onsdag foretog en Pløjning af et tidligere Minefelt i Vust, stødte med Ploven mod en Mine, der eksploderede. Ved Sprængningen paadrog Soldaten sig S3a svære Kvæstelser, at han døde pab Pjerritslev Sygehus. hvortil ban var blevet bragt af Pack. Porretningskab. Phv. Alholdsvært P. Christensen,... JUlr k.. h Bestl tit e Onsd HV LebR (orh og Vlanl Tille Mani lor. med _~ J

12 Tysker dræbt ved Minekontrolpløjning. Adskillige Sleder i Thy or lyske Soldater nu i Færd med at kont, olpløje tidligere Minefelter. Del er fundet flel e Miner under Pløjningen, men først lu er der sket en Ulykke, nemlig i Vust, hvor en Mine eksploderede og saarede en lysk Soldat saa haal'dl, at han dodo pna FjeJ'l'ilslev Sygehus.

13 -- Nordves 9 SjorrUlg..,-,,/rJ.., m. Øl 1'jl 1,1.-\11" n...t Jpllkl.er ),.lu :,ug-('ns sion, l! mljkt ~,al', n,'rir,r,, r. :o.!<.d lal 'hll";~o"1} rel",-'n. S }('['ssion. mød... n.1\..1. ri/li.<e~ - (sugens Thy og Vesler Brunwnnrd og ltnry /:", p Sder p",.,r.,d. el GcnoP 1., l' V.rll_t, ~cr molll' J9 t" l ~p,dt~ U r tr nll ' et A.r U.. d,,,.krl~ 1 Tb /i." U."d ld" <1111.., pr (",n u4 l / plfd dea.1'11'''' ".1, 'f,~,. h. k 'u.", t;e1l/(:#'nde A_r, A.lborll btj. /Jo'aa.1 d", k_bnd u"lcl A., bar nu t 10C_ V""' k, blol...,':~ ø... ~ :-enesi n ul r('lling leb:1nen! te l'ge eltage i Op\-isil Henry "..nest, fag, Jruwe iser' f Olet, DlUe p".. tlllge Kom del, G-; _ n ".,.. A.,,1 Forte llne,. e oye, ndholdet: _,, BND Redaktørerne Ur, phu S. A. Anderlen, MBe"''lor~'81djr p L, Hald POl fdueren Henr E. P"ede.. en Mu.eumdonrønd.r P. L. Hild Cønd. nf,t' A, till'kslet! N l Slødlllrl fvar SytøJ Aa~ æ. : onl lm "leel Rpr:laklor Cr, AnoJenen Cand, 111',2', Erik Mohke, N., R~dRkt"r Kr. Anderaen onlllmu, eel P:ofeuor P. $kaulrup A h Arkrvur J- Ellekilde, D ar u. J,,~rek,o r E len An:ler~.n~k Polkemlnde.ml Arkl~aT H, Elek,[dt D~~' ~~ron'lmll leel ',.. Fur!nl!e,e'l Anthon 'Fu!!.l olkemlndu mf,,ro. H_ Juul Saren-ea ung. _ ~ nt$~~olekon.u!enl Mejlelllrd Rdl'rb,hlfrleklr N. GronkJær ~ sklor C Brun51lU,d PA!eyp.d~" 2 B N O: DY'uerd~n H~ Oll L, _.. D.' O,'b:" b',,,"de T W. Blicher R.'"''. / n)!.~~u!1tner 'm',.rll,",k~u e!... -,... Cand. f'a, H t"jt:t ".r bol ZlJOloelsk M",- B'~f~'klk... n bh/lfe. F' uldm. G Hunnrps." mu,~en d (.' N ~,, unl hl U jled '" " il~l.nr~l~r KOll'"tenro::rne F C. P e ((blenbert Fu~h r, frue! hv. Ovr-rkf 1f,'d'",'.'R ~&. \ c- 'li'l!al'n TbJ~d K.r,e:t.reder. Red.~lor C B r 1118,lan'en V ".. Arkltekl En, f8n4elloio!h. K,i!le,." alld.mu' ce,. Ly::'," De 1/1",le f' '" odelr~.rn Arrhu Cl,en, ~obult f om,. "K y J~QbK'QdJ' :'r~~:~.'g',.. _ He~~nslt.l8r.J Mu<e"m~f()UB po! fam'ren H!1"øvo.'o'el'~' NUllkurd2e Tb J,\. H8l1hl!!folbo~ p rnpr,d'tde _ He~ / r E: Peder.oten og ".. Fo,fll l1ercn t f E ' L Hald PM~ke F,.,rhold ". Lære, RU~ Ole8e~. Peder,en hl r~ hcø ",r o~ _ ',. _. - Væ'J,m'Sler V ti Tb(P!~a o\\u~eum DU - _. -,.' Rejaklor Kl a1 d J randi Under BC1U::1~1"H " ',.,.. -_.... Journbfs RedBk lor J H J Henl ebll!:tlard en ~:':~D; ~:M'''''~' H... "" d O J'''"i., H H~~;~";:d være PlKktr plr er me~ n være bllndl de Cl! 2';;;, ~e:ra-&e er f~ør l, delle ' del PrBl:lvæ.kkerl rk Yl'~~e_kO! B gore tt t lr k- Uw~rltj!lrd e allker od ~eb.1 po.pn"" " en nagel som le ra min S'd loreviii et p e, 11 lu rovebind l' Verkel Landet mod Th Nord.,eat f al!: Veeler H" Herred \ln ulrlnkerel ntc!lqi/h POllklluen 3, g - 8oUforl8got BA UTA Ma rialyetvaj 27, Snig,

14 Frafaldet Appel. Statsadvokaten har nu til ikke at appellere 1 Aars Fængsel, i Thisted forleden Barber Arnheim Jørblev derefter i

15 7DJgt:' ~ -" "' lien... «... ' Kr. saa ajmin de /J.ge deringasl m 85lX louisa Men.lO kulde ikke bh ve Særretsdom f a dkeodt. dkend t t f omme fe n har nu ~o sær li r SfsrsadvOka Pængsel dejige putor paa l Aars ' Tale 'med e.. dea Dom Barber Arnheim Jørgen.. sine Venner j somt':,vied idømtes ved SærreUeo. sen, s S't af er udstaaet) og Denne r. O med af Manufaklur- Øf ensen gk sfnks ~ng n talte Pulor J t :rsone en anden RegnlOg. sf Hjortsvang a gode og loyale d nb.ge eninger havde Direklør Priess træ er t...ke. Direktøren for Østerskompagniet blev der holdt. k b M Tage Pries" der Ab ld d r Ny ø mg., er J gur d t i eo Værnemagersøg er Holger Sø er ndblan e aa Sørensen, fru og tillige sigres for Porsøg P LandbrugS' at omg.' Penge/ovene, fratræder Ejner HoL.", nu s/n Stilling ved Østerskompag NM Nredl. niet efler at Stafsadvokaten bar ung an, k takkede truffet Beslutning om, at ban s a tiltales for Værnemageri. Landbrugsministeriet bavde gjort Priess Forbliven i Stillingen betinget af, at der ikke blev rejst Tiltale mod ham. Aftenen Jeg lager som al. var rarf hvor og havde Præst. 8øroesparekasseo i Thisted. Tbisted kommunale Skoles Børnesparekasse har afslultet sil R~gnskab for , og delte Viser, at de sma. Sp.rere f Aarets Løb har indskudt iall 22,204 Kr., og de har i Renter fuet lifskrevel fif Gdr.Jen. aof5 Kr. Ved Aarels Udgang plu. ndeslod paa 837 Konti ialt 79, Kr., bvilket er ca. 11,000 Kr. mere end ved Aarets Begyndelse. Spa. rekassen bar en Fornyelsesfond 'um 4800 paa f279 Kr. og en Reservelond paa f J08 Kr. Vjbbe"lor~, til Møfl. Af ten Kl. 20: Royalt.a'ret : Men"eal,e Nr SøndaK :(f. '9 o~ 21. THUge Kf. 16: Vejret i Den ~.de Krolar. Kl. 20 : Pal,.,,.!; Sydh... t. p rtu Y... ~.. ~... a~er Th' t Socialdemokrafs AviSbude 18 ed Borgerskolen pa. Jdtlugl til!ped liba. 10r_ ring og nneu t erne Thist lasr 'derfor Bladet lidt len.r ~ sædvanlig. Vi ha.ber at kun~ hav e Omd elingen lilendebragt (~ ca. 19,30.. Badnmgen ved Vestkysten. Vore Strande er rie paa øær et Stykke ved Klit_ møller. Da den Jyske Marinekom mando for nogen Tid siden udstedt. B deforbud ved Jyllands Veatkyat., herakede der megen TVivl OD, hvilket Omraade Forbudet ornfal. lede. De samvirkende jyake lu. rillloreninger, som har ført Porhandlinger med Marinekomrnan. doen om Sagen, meddeler nu, al Badeforbudet ikke omfaller Stræk. ningen fra Thyborøn til Skagen. Dog henleder man Opmærluom. heden paa 3 Felter ved KlitmøU", Løkken og Hirlshals, hvor Mine. konlrollen har forela!!et en varig Afspærring af visse Klilomraader. løvrigt meddeles, at en ny Slags Miner har vial lig sig ved Veslkvoten. De driver i Vandoverlla_ den Og ligner Pelroleumsdunke. H vis der røres ved dem med ef Stykke Metal, ker der en vo ldsom Eksplosion. Ma n skal der fdl poise paa!ji' ae farlige.dunke'. Tre Oenge.aa magan Re._.,, 1

16 Vestre Ration for Juli Kvarlal1946 uddeles i Thisted Tirsdag d. 25. Juni 1946 i Realskolen~ Oyrr.nastikøat til boere i Ejendomme med ulige Numre mellem Kl DR lige Numre mellem K Kortene mba alhentes al Voksen i Husstanden, der maa medbril1re Taloner ra de tidlirere Grøften udleverede Kort forsynet med Navn og Adre.se. Der Bentsen, leveres Sukkerkort, Brød- og Kalle Aites for- kort, Smørrabalkort, Tillægskort til Ulse Sæ' e og Brød, nv pc,,1 et Det henstilles, at Ellertælling al de --:--:-'1 udleverede Kort finder Sled straks/ da mulige Fejl kun rett.,. paa en begyndte Ægte Udleverlng tedet. v;;;d"re gøres opmærksom paa, at det er spurgte forbundet med Strafansvar al beo gære Kort udlevere', hvil Belin -0--: gt:.lserne for at erholde disse ikke er til Stede. Rationerlng.kort l der afhentes Udleverlng.dagen l kan først faas udleveret paa Kommunekontoret Mandag den 8. Juli Kommunekontoret clalkontoret er Dagen. Thisted Byraad, den 18. Juni 'f1l BJERREGAARD. Thisted Landsogn. Rationerinll8kort udlevere. 1_ A h o d!ih o e d O n;;, d::.::g:...:d::e::n...:::.l:~".-'.,,'i"

17 Stadig Landminer i Kltmøller r- 1l Der laa iovrlgl bades paa Stræknngen fra LYfløby i Thy ii Skagen. Dfl dt'n nd:-;ke :-.rnrllll'kommnllflo for nog!'!} TH Mlh'll m\'1tntl' Bldl'. forbud nd,'~ land",,\,.~tk)'!it, lin Nhd(' d('' fl'jtl'11 T\'l\'!!.1m, hnlkt'l Omrnadt' Forbudt'l olllfau<,d\'. Ul' Ml\". nclsk(' TUllSlfoH'lllJlgl'l, s om ha. fort Forhullulin(H'r lll'd 1llarlllC' komullltulo{' 1l om Sng-('l, lj('tltlq]p nl1. al Ball!'fol"bml"1 H" omjnltl'r glr/l'knill'-ll'1t r,'a LimUol',lC'D hl Skag!'n, d og hl'nnll'l man Opllll'!'k!somlll'(ll'll paa il Fe>!N H'd KlitmnJ,'r, Lokk (,1l og il rlshn s,.l \'0 ('.\1 i OC' kon ro 111'11 har ror( tu~('1 ('l va n g,,\fspll'rnng af "i "S!' J(llloJllrlllld('' "l('!t'!tl'l i Khlm"l!l'r rlod('~ hg(l V('" fat' \mlsh'j(,l. J,:od t 100 :\1('11.1' fra,(lnn(-s lilli/h S'lUH!('n, Dt'l drf'j('1 sig kul OJl (' (111l;kl' lil!' Art'al, Uf[ tl,'1 <'" lt'hmoigt nf"jinr('l og afmn',k(', suah"{l,... ~ lt lilan ik);.(' \'('11 1'11 V"jltdl(':<l' (01'\ ilcll'",'lig ind dl'l OVrlgl lggfl'o ;\lllt'fp!lt'l mg Flyglningl'l"jrl'n, og ilian kfl.ll nllslfl klin kullll' hl'l iii,d fra Sllal4f,lw!-iill". l'lt' sklll ting kk,' \'d'rt' 1' 11 ()"ffj'lk til Vulk 0111 ni A'nll tlt l'w hc'l.!j'','!" l1t'l!>om 111'1,,( ni S(> "1 'H "l ShH,l' illdhl'klf'1 Khll<1 11t1 ol( 11,'1 knn JU ugl'iul ld t'lllllth' {' ' Hi"lk", M'[VfJll Fnn'u fol'!'l )fillt\ 'kld l'kl'llllntll''{' udt'l }dl't. Pua \'il'kuilljt, ikk!'.. kullt \/'n',,101'. 1.11(' " filt Fln:lllilll("!,'jn'll 1'1' l>l 1l1lJ/;1'1 111n' hlllnh'al :'S1/lli K hulht'/( 111,1 lf1i, 11,11 kul,l" ld \',\,11' N~'1 lur' \tiw', 1h'1l dp 1'1 ikkt,.. nll WJ/;' " jlll'l. 1'11.\ fll/llh,' gll'ml.\ll" 1 "11 lf.h 11jl' '; lilh... Ol( link., BUllt /"W' 11 10[ ilil 11111" 1'\ Pli ~ 1 111"r!'illlld,., 11\1'11 ~f'l"' lill",!' ~~" \"'11'1 1l111il( 'nlll. lt'll ")kk.",~...' " dl",\,. jll,larl,'.", '.'ulk ut hu hh, ( d".111 l ~ " " T " h h T h, r \,

18 . - ' for.juli Kvartal 1946 uddeles i Thisted. Tirsdag d. 25. Juni 1946 i ReaJskolens Gymnastiksal til Beboere i Ejendomme med ulige Numre mellem lil og lige Numre mellem Kl ROl'tene 1l1aa afhentes af en Voksen i Husstanden, del' maa medbringe Taloner fra tidligere udleverede Kort f orsynet med Navn og Adresse. Der udleveres Sukkerkort, Brød- og Kaffekort, Smol'l'abatkort, Tillægskol't til Sæbe og Brød. Det henstilles, at Eftel'tælling af de udleverede Kort findel: Sted straks, da mulige Fejl Jj;ijll rettes paa Udleveringsstedet. Endvidere gøres opmærksom pan, at det el' forbundet med Strafansvar at begære Kort udleveret, h vis Betingelserne for at erholde disse ikke el' til Stede. Ra,tioncringskort, dcl' ikke nfh.cntes UdJeveringsdagcll, kan først fans U(1J ~vere t paa Kom munekontoret Mandag den 8. Juli Kommunekontoret og Socialkontoret el' lukket hele Dagen. THSTED BYRAAD, den 18 Juni H140. Bjerregaard.

19 n, - Berammelse af SælTet8sagel' i Thisted. Der vil ved Særretterne i Thisted blive afsagt en Række Dom- J me i den nærmeste Fremtid. Der er en hel Del Sager,. beram-. S, ~ medes ydedigere 4 Sager til Af-! '~, 1, -., holdese. Den 2. Juli behandes Sagen mod Blikkenslager Handest, Thisted, den 3. Juli mod T Thomas Simonsen, den 4. Juli v mod Købmand Gade Nielsen, Snedsted, og den 7. Juli mod Snedkerm. Niels Jensen Christensen, Hansted, der møder med Landsretssagfører Albert Chlistensen, København, som Forsvarer.....

20 baode under,",roce8~!onen J/ennem tsyen n lig ndsats og pas Stadion, var Medlemmerne døj::' hvis fuld- ikke blevet trærte, ae de,mukke Mu D snart 30 suullunre fik en god Udforelae. ger hat sel Skandale, Thsted ruktel saa nye Vandrerhjem, mas ikke t at Arbej- Gæsterne er begejstrede for køn være Hlemmet AHen: _, "'-.._-, '_"-'_"--v_~.'.~r~"- bjerg Porumllng.huB boldtea Aktionær_ for d fest med Baalt.le o~ UnderholdninR,. slyreh T.adpfeje i FJerritslev. Fjerritiie\' Sy~ekllSae indfører fra. Juli en Tandplejeordning. Syge_ kaslen betaler Halvdelen al Tand. behandlingen. lholdtes i Den officielle Aabning af del Kl. 19,.$0: Fagenes Fest paa Stadloo. mimand nye Vandrerhjem ved Thisled land! K. 19 of! 21: Royal Teatret:.Okto. (et deltog Sted L.ørdag. ye~ ell Sammen bet-roser", dansk Pilm med Karin komat Vandrerhjemmets store Nellernose. Dlsrudel, Sal. Til Siede var Medlemmer at KJ. 20: Royal-Teatret:.Junglebo~en ingerne, Thisted Byrsad, Medlemmer af sf Rudyard Kiplng. eoroger} Ungdomsnævnel samt Repræsenker- og lanter for Vandrerbevægelsen m. fl. ~ Sogne- Efter at Selskabet ha\ide beset d.vigsø, dt:n udmærkede Bygning, blev der serveret Kaffe. Pastor Juul Sørenf, Vang sen rettede en Tak til alle, der UP og havde medvirket filoprettelsen al arnllige det.mukke VandrerhJem, og dbud~ Borgrn. Bjerregaard lykønskede fra Byraadet. Lærer Norvlgr Aarhus, age se falle overbevisende om Vlndrere i al sagens store Betydning. Han mente nok, al Vandrerhjemmet i g der Thisted vilde give Underskud i vilken Begyndelsen, men Ungdom, som ands. ved Hjæfp af Vandrerhjemmene kunde drage Landet rundt, sam nl/.0m. lede ndlryk og Opfevefsor, som KJefd ikke kur,de gør.. op i Penge. aard, Konlorchef Skaafum lalte for Herreklør berg.ringen, og Ekspedient Kjærgaard reuede bf. a. en Tak til de Privatlofk, der havåe.kænkel lages Vandrerhjemmet nventar m. m. Eadau ea Hest miaespræagt i Hamborg. Søndag Aften skete der en ny Mineeksplosion paa Odr. KnUd Larsens Jorder i Hamborg. 8n Hest, der græssede i et frigivet Minefelt, trsadle p88 Minen og bral51e den fil Eksplosion. Dyrel blev sønderrevet. Par nogen Tid sidea mistede Knud Larsen en Pølhoppe ved en lignende Ufykke, og del havde da nær koslel en Dreng Livel. den p'.gældende Penne, hvor Bksplosionen skele i Gaar, bar græsset Heste i nogen Tid, ligesom Karlene har færdedes her. Det er forsla,ligl, at man er megel ængstelig for fremtidig at benytte de fbv. tyske Omraader, og del ender vel med, at disse rods Prlgivelsen nu faar Lov at ligge hen. En Del Vandrere har allerede r Er- overnattet i Hjemmet, og der er nae 8tor Begejstring baade for defs over Beliggenhed og for dels rummefige Stuer. Naar del e!ferhunden ode ans t bliver kendt, at Thisted har saa Gr.U. Barnevogn til,.ldr.ls l gl. smukt et Vandrerhjem, er der barnet". livel Haah om al mange unge Mænd lif og Kvinder vil finde til vore Egne avn i Perierne. ikke om, Dennebrogamand. OU Opsyntomand ved Nr. VOrUpliiT Red lde r.ing88tstfoni Pilker Jens B 8 J t e 8 e n, er ed, ke udnævnt til Dannebrogsmand. cooc ~_~ Som bekendt havde drætusmvirket j Thlated udsat en Barnevogn som Præmie til den Kvnde j Thisted Amt, der fødte det første Barn efter K. 24 Lør dag Aflen d. 22. ds. En Mand Thllte<l har iinmeldt. at hlna Kone fødte en velskabt Pige Gsar Morges Kl. 5,10, og da der endnu kke er indkommet Anmeldelser om andre Pød.ler, v præse vokso Trøjer Klubb korps, nd i[ Vognl nen ~ Porto ket o Am paa Plag smuk C8. 3( at POl De til T Send se p have Vært! Del gjord Slale\ forn numr hver bitte Thls og s De kaml gen spæo behe Side lekn l OgT' neml var ~ man 101 Thls lang Jube hea

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996 ..., MATERALESAMLNG 1945 DANMARKS KOMMUNSTSKE PART 1974 Genoptryk 1996 l073 r Sidste side af illegal flyveblad i b1indskri ft. Udstillet i Frihedsmuseet: Hvad er det de gamle kræver? 60 millioner kroner,

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere