."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer."

Transkript

1 at "ære pm "Jlc den doli1! :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er mod Daflskcrn Dc er yk~e-!igh, udtalte h"", OK d er rkk"htj:<l med Dem, \C \' om,i nu \ end... r h"~i:c S a-buationrrne i ellk/an 1'/1 1","'7,.,.,-, - S"nrt"tJ: h!l'c skooret ncd mcd rn Sj'. 'cm/rdrl. - Ov ero rd e "t!'ig e ifør,c!"sta tn i lge r Anmeldelse af Krlgsskader. ndcnrlgsmlnlsterlet, Hllldclsl!linislericl og Landbrugsmnisteriet hen_ leder Opmrerksomheden pan, al hrslnlnlngskrav mod l~rigmorslkringcn ar BygnJnger, KrigsCorsikringen uf L(~~ørc, Krigsforskrngen nt prlvill ndbo, KrJgsfor~jkrlngen nf Lnndbruge.ts Løsøre, - J{r[gMors!kringcll af LnnrlllrugSjord, {rigdorslkringen af Skove og. Plantager, Krgsforsikringen Df LysUnrloJcr bofualder dersom Skaden ikke er alllncldl li! vedkommendc Forsikrings. forbund i~dcn Udgan(}en af Juni Maaned d. A. Det bemærkes udtrykkeligt al skadelidende, der har rettet Henvendelse til oftenlligc Myndighed,,: (Mnisterier, Amtskontorer, Politi etc.) om den dem o,erga3cdc Skade de$uagtet mna drage Omsorg for, nt Slwdell allmeldes Ul Krilisforsikringe~ inden Anmeldelsesfristens Udløb. Jnodsnl Fald vi! Krayel ikl,e kunne gores gældende mod Krigsfonikrlngcl. Er der tidligere foretnget Anmeldelse til v~dkoj1lm.endekrililsrorsiktings forbund angaaende en Sknde, udkræves der kke fornyet Alllneldelse, Uandrlsministcrillt, (lell 13. runi 194G, skeljige Bekendtgørelse om Ændring af Bekendtgørelse Nr. 75 af 27. ar der Februar 1946 vedrørende Produktion af og Handel med Tørv. n for 1. Det i 12 ovennævnte Bekendtgørelse af :.n. Februar l!} J.G om. handlede Statstilskud forhojes med 7 Kr. pr. Ton Torv for snn \'idt angaar den Del al Produktionen nf Formtorv i 1(146, der ovrrslig('[' 60 pel. af Produktionen nf FOflntorv i de enlwite Moser i 1!).5, idet der ved nereg- ningell nf i'lcrproduktionen bortses fra Turv fremstillet til.\\vendelse Producenternes Husholdninger eller Erh\"l'fv&\"lrksomlu: der. 2. Torveproducenter, der nn!;cr sig for bcrcltjlilct lil (let næynte i\[er r brev rok06l_ rneligammel e som e Læ_ '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3,

2 dent ~ kommer ke længe, jnudrel. at ddere! er il Arbejde ed. Begge enøges og el ud til r temmelig g økal j eg r Tyikerne Her har og der blev ~1l' lol, men ere. Den Pald bed rkontrol, get? dannel til rmerrngen. gslollet op el ufarligt. ogellarligl men jeg lit i Thi. rdragt paa Udstyret Pund, o~ o, vi har lig en Op 8iQlet laf værlllclhkcll.... " "'. overl"rt til Thiated, hvor Sagen mod ham skal behandles. Deu øye Særretsdommer i Thisted tager fat. Den nye Særrelsdommer i Thi sted, der har sa et overladt By raad88alen til sine Domalorhand linger, lægger Onsdag den 26. ds. Kl. 9 ud med Behandlingen al Sa~en mod Tømrer Johan fr. Kjær, Thisted, der sigtes lor An,Q'iveri. Samme Dag behandles Sagen mod Ejnar Jokumsen Poulsen. Tondag den 21. ds. KJ. 9 beo handles Sagen mod thv. Tømrerm. C. Haaning Christensen, lorhen Vildlund. Han kommer for langt tidligere end beregnet, hvilket skyldes Sagens særlige Beikallenhed, oplyser man i Særretlen. Eller dette Brud paa Numerorde nen. kø.n man sikkert regne med, al dtn nye..)ommer fremtidir vil sortere Sagerne og behandle dem i den Rækkefølge, han eller deres Karakter linder passende. Cykletyv 'aoget i Thisted. Kriminalpolitiet i Thisted iii, lorleden Anmeldelse om, al en Mand i Thisted havde fundet øin Cykle, de~ VBf ham raltjaalet, hos en CYkleb~ d i Thi led hvor den SY laaet de maal slor al la! ra d.kan manc lien

3 sik ker pu, H ''''"... ~. _ 'ro føar.n Vilje l dell e Spørrc. maal nden RigsdagenS Sommerferie. sagen. en Dykker i Thisted Havn. 24. Novbr. t t d li d Ryater om t a a er D es vedtoges -- Medlemmer Spr~Dlts t of har medført, at og Orø - Marinen foraus talter sjor \nu~ '. u ' c i lfll ~ lorøylling rallo(l' mung, nhlnden, Jen a al hele Værk vør belt!, ()/o{ gæld vilde vtf Termin. Der vedlog t Slr0mpriserne 81rlig eller ca slemme. Bt UoderS8l/:else. om al op ~ Den senere Tids mange Rygter Toiletter ror. om al Thitlied Havn skulde være 12 S. m~ ltlu l d al lysk Sprængslof, haf nu med fød, al Marinens Mine.ell: lion poa Stadsingeniør Baumgarten Olsens Opfordring, har ser.dt en Dykker ti l Thisted lor al gennem søge Havn eb un den, Man udpegede som altsaa Resultat. kk. her til den unge D y k ker Georg Nie lsen, København, der Og8&8 YH overladt d el farefu lde Hverv at rense Aarhus Havn lor Spræng afgjort, alo l. lier landl han, le ruden hele Kasse r al Ammunition, en SlOf sin Plads j ;en er skel engelsk Lultbombc, som Tyskerne under sel v forgæves havde eu ersøgl fl ere Kedelige Plaotage, De o n e nlli~ merlysl i T længe værel ning, og i de henlitaae t i e Mishøndling kunde benylt "esker. Det viser! ollentlige To uden last 0' lagt og tilsvi nebæster. [ øl se, hvor lj er Gange Dykkeren gaat lil Bunds ad en skal der Slige, der er laslp-i ort ii Dykkerbedst mu - la aden, hvo rpall PUT'peværkel er n. Plan. anbragt. Han Rar et Reb om Li vet, sa8 Medhjælperen kan hive mod selv e ham op, hvis der ikulde ske ham rejst. Strl noget. Det, han find er, lader han en Skoleby g ~ gab op med en Kurv, og der er By som Tbi hver Dag mange Tilskuere li! del tale om Af interessante Arb ejde. _ foreløbig har.blever jeg kun lun væres. det et Geværløb og en Staalhjelm, een Gang uden V8n~ kan opløre Steder. Det vil øil al lukke disl munen jo j~ lor at pane eller anden Toiletterne udtaler Dykker Nielsen til Thisted Ny Fængsl Socialdemokrat, men der gaar jo Byen ud~ Rygler om, at der ogna skulde har man være lindre Sager i Havnen, bl. a. en por- ell Torpedo. i det - Kan De øe lor Dem. Daar dette findes De gasr rundt paa Bunden? _ Jl, straks liba r je~ kommer ned, men det varer ikke længe, fra Nr. Alle inden Vandet er iba mudret, at Skole som jeg maa standse, til Mudderet er Bunket ii Bunds. _ Hvor la ng Tid vil Arbejde at der vare? _ Antagelig en Maaned. Begge Havnebassiner skal undersøges og desuden hele Omraadet ud til Yder molerne. Det er en temmelig stor for Strækning. Endelig skal jeg Smssdet er van har 08set Ammunition. Her har til Dragibækbugteu, hvor TYikerne faa en tidligere været Dykker, og der blev lundet nogle Tons Sprængltol, men der ligger muligvis mere, Den forrige Dykker har i al Fald bedl mig om al foretage ElterkontroJ. m, Hvidbjerg t indstillet _ Hvil De linder noget? som m Sognepræst _ Ja, &a8 er jeg uddannet ii kaidef tii delte atraks at loretage Desarmeringen. lm kom 1940 Nllar jeg sender Sprængstoltet op LodbJerg. til mine Hjælpere, er det ufarligt. _ Har De oplevet noget farligt under Deres Arbejde? ed blev i Oaar under Ledelse Ullen, KOlding, NRRA, og der e. Hurup var og i Tblsted godt System i Bedømmelsen anden. Hurup en 80 Heste og Priserne varle til ca Kr. Entrepren derslev, de drev Kørsel blev i O~a ~ sigtet tor overlør~ til mod ham Dea nye i i Tbist/ Den nye sted, der raadssalen linger, læk, KJ. 9 ud ml Sa~en Kjær, This veri. Sa gen mod Torsdag handles S C. Haani Vildsund. tidligere skyldes S hed, opl Eller delt nen. ka,n at d!!n n sortere S i den Ræ Karakter _ Nej, ikke endnu, men jeg har udlordret Dykker Klit i Thi sled til Kapløb i Dykkerdragt pas Stadion i dræt.ugen. Udstyret Cykl.tyv vejer et. Par Hundrede Pund, o~ det er kke Sommersko, vi har paa. Del bliver antagelig en Op levelse 1 Tinglyste Skøder. Pra Jens Chr, Larsen, Thisted, til Bagerm. Sv. E. Frlmer, Thisted, Købe~ 18um Kr. Vurderings8um (rnnp,r. Krimin leden An, i Thisted der var Cykl. han var indle rell, en overfor sljllalet lor 14

4 O Ul uel fun ~hjelm, Thisted gaar jo skulde n, bl. a, 1, naar 1 ommer længe, ret, at erel er rbejde Begge øges og ud til mmelig kal ieu eller tlllu~1 V... e, Toiletterne kan ikke væres, godt und- Ny Fængsling. Entreprenør Peter lhiesen, Ha derslev, der under Besæltelaen drev Kørselskontor m. m, i Thiated, blev i G!lar anholdt i Haderslev, sigtet for Værnemager i. Hao er overler!> til Thisted, hvor Sagen mod ham skal behandles. Deo oye Særretsdommer i Thisted tager.t. Den nye Særretsdommer i Tbisted, der har f88et overladt Byraadssalen til sine Domsforhandlinger, lægger Onsdag den 26. ds. Kl. 9 ud med Behandlingen al <'L T""mrpf lnhan fr.. (, ",n rel 23 [ bold, hv Det bliv Spillere, har set ellers 8 pen 00 Domme Aalborg SveOl laaet f( de øvr masle i sia r ip at lu l ra del1.ksmn mand sten al Uddev, o Oa

5 n. repræen pa. mmer:. 12,45 en. g (1. g Mad "'" i:~k-~i"u-;;-dc;ho"-d-n'ln-g-. - _.,,.-- lalrigll Nordthy H eværnsforening. A Skydning paa Skydebanen ~a8r loft indslille' næble Uge grundet paa drælbugen ti.. Skydeudvalget. Skjoldborg-Kallerup. Det bestille Skovbrænde skal al hentes ~'and. d 24.ds. K. Oved Plan tørboligen i Nystrup Klilplantage. ndkøb.hlladel n laas ha...j. ~~.. _"._... J_... ø-...a_d.a.a l 22. Char KOLO Telefon V. Je

6 Tr ere S i Hansted anholdt i.sønderjylland ,.. ~-' -> ~'..~- -.:: - - Han forstod at»arbejde for Tyskerne«, idet højl omsatte 1,054 Mill. Kr. og selv tjente 72,454 Kr. Tldllgt'N.- Bnghold<'r l Firma!'! J t'lsrn &. K fogh, P ell'r T h i (' S $ C' l. der undc'f B",~'U('18(,1 dr{'\ (>t S)l!htorkcmlor 11a nllll.'fl, er bll'\','1 nrtlloldt, On'r.Jl'''S{la\ i SOll(h'rilllnnd, 1>Lltl"t [<,r \'l'rn('ma~l ri. Thll'ss('n knm HHO til lr,,~ ('il, h"ot.han fik Pind.; Aom KQtllon'il wli el Frma l llaj 01:! bl{'\' han ansat... om Dogholdc'f l.jo~irm8n J,-\ 'l'n & Kr~Jl Han havdl' almindrliql l\onlnrnrbc'jd,'. 1f'1l fungl't"\c' Tolk Som han ml'fl Tith'n knm ij,,,,lrl' ind Forhold"\{' ml'(\.nt nfb,.jtl/. r')f Ty.~kl'rnl'" kom hnn l T,lnkl'r 0111, al,h'\ "ihil' VWT' bl'lhl lt slartfl ro Fllrrc'lninS{ li!'!v n"1 \'nf,,'! n/o:'~nn '1 W'~.f'n hl' jl'vnrllf' t'! 'l,d.ahlt Sl'''llrtnrknntur.uli!!lo\:i Llnj O~l\'P var al "ktlh. Arh_'j,l.kr>rrt lil 01' i Ha n~t4'!1 nl, v 1','1 Ti ni!' \riln,rutk.\t'.i 1'1\ f;n[\'1 'lan_! i 1'1111"1 114', Bogholder Th Je!5cn holdt selv Reun5kab over alt del Arbejds, hlln udl.rle for Tyskerno. At de' kke drelede. g om. aø ld' vi lir Tallene tra han. Reonsk.bllr, der afllllrer, at han har halt lin Omsætning paa 1,054 Mil! Kr. Deraf har kke mindre end 72,454 Kr. været rlln Fortjeneste, f'4'{f Th i,,~,;(lll 11\(>\' {nrt \ This!\',j, Gnnr Hun (r [url'lulu!; r.l'lgslct tii _'.,>. J lull. Ha n er under Kong Farouks Beskyttelse.

7 l, n - f- t, D t a. m e le - ~------~- 2 Aars Fængsel iii Frikorpsmand fra Hjorldal. Ual'lm ngemann 01sell, rfjortdal, Val' ved Sæl'domstolen i Fjel'rilslev til1all fol' al have,ræl'el F 'ikol'1lsmand og deltaget i Kampe paa østfronten. Han idømtes 2 Aars Fæpgsel. Haaning Christensen for Domsmandsretten. Dommer Ra.RTuss-cn - ha!- ladet b('lramme tre SW J'clssll.gel' ved RC'len i ThislC'd. Han lagel' ik~e Sa'gcl'lp i 'lfill1me Orden, 80m AnklagcshHlcrnC" fir kommc'l, men hehandler "rsl c!(l Sager', han menel' det (' Blesl pllaknflypl at flla fort til End", Eni 1'(1 l 'eno \' Haan i lig' Chl'istt'll!?C'l, God s('jo t lu "Civagaal'd" vod D'Oll Jllllglllnd, hal' Vl' 'cl saa lh'ldig al kollllllp i rrh ~ (' Ha'kkr. RnR Rng :"ikal bl'ltnndlr'f; 'fol'sdn/-f dl'll 27,,) lllll. ()J1Rdag d!'1 :!l_ koltl llp " To ni- 1'1' 1',o'holl 1,'1', Kjnll' lig ~Jnal'.rokllll1- /;1111 P (~l'r(11 fnl' HP''plP. de at la z. To af ko la en le h F,';;p di H g O ti Fi d f, s

8 Bekendtgørelse om Ændring af Bekendtgørelse Nt. 75 af 27. Februar 1946 vedrørende Produktion af og Handel med Tørv. 1. Del l 1.2 l ovennævnte Beken.. dlgørelse a[ 27. Februar 1946 omhanc.1lede Statstlskud forhojes med 7 T'\f: pr. 'ron Torv for saa vidt angaar den Del af Produkllonen af Formlorv l 1946, der overstiger GO pct. at Produktionen ar Formlorv i de enkelte i\101>cr i idel der ved Beregningen af -;\erproduklionen bortses fra Torv [remstillet lit Anvendelse i Producenternes Husholdninger eller Erhvervsvirh.:somheder. 2. Torveproducenler, der anser sig for berettiget Ul del oævnle 1\lerproduktions tilskud, man samtidig med Afgivelsen af den i 12, Stykke 3, i Bekendtgørelsen omhandleclc Erluæring om Stofre!scn af den samlede Produktion i 1946 direkte eller gennem vedkommende kommullale l3rændselsudvajg til Landbrugsministeriels Tørvckolllol', Brcmcl'holm3U, Køhenhayn K., indsende en nøjagtig Fortegnelse over samtlige Forbrugere og Forhandlere af Tørv, hvortil de har leveret Torv af Produktionen i 1946, bilagl Kvitteringer fra l\lodlagerne af Tørvene med Angivelse af det leverede Kvanlums Størrelse, Tidspunlttet for Leveringen saml Producentens og Modtagerens Navn og Adresse. Landbrugsministeriet, den 18. Juni Anmeldelse al,krigsskader ndenrigsministeriet, Handelsministeriet og Landbrugsministeriet henleder Opmærksomheden paa, at Erstatningskrav mod Krigsforsikringen af Bygninger, Krigsforsikringen af Løsøre, Krigsforsikringen af privat ndbo, Krigsforsikringen af Landbrugets Løsøre, Krigsforsikringen af Landbrugsjord, Krigsforsikringen af Skove og Planlager, Krigsforsikringen af Lystfartøjer... bortfalder. dersom Skaden ikke er anmeldt til vedkommende Forslkrll~Ssforbund inden Udgangen al Juni 1\laaned d. A. Del bemærkes uulryl.;kclll:~l, al skadelidende, <ler har rettel Henvendelse lil o(fenlligc ~lyntl1~hedcr CMinjslerier, Amlskonlorer, Polili elc.) om den dem.ove~aacd~.. s~adc, desuaglet maa drage Omsorg for, at Skaden anmeldes Klgsf?rSlkrlngcn inden Anmeldelsesfrislens Udløb. modsat Fald vil Kravet kke kunne gøre!) gældende mod Krigsforsikringen.... Er der lidjigerc forelaget Anmeldelse til v~dkoml1lcndc<ngslorsll.\rmgsforbund angaaentle en Skade, udkræves der kke r?rnye~ Handelsministeriet, den 13. JUl 19 f,. Anmeldelse.

9 Entreprenol' Thiesen anhold l Kriminalpolitiet i Thisted har gennem længere Tid behandlet en Værnemagersag mod Entreprenør P. Thiesen, del' under Besættelsen huserede paa disse Kanter af Landet. Sagen el' færdigbehandlet og el' resulteret i, at Tnesen el' blevet anholdt i Haderslev, hvor han blev fængslet til den 25. J uro og el' blevet overført til Thisted. "Allierede Flygtninge" i Arbejde her paa Egnen. Del' er for Tiden Bestræbelser i Gang for at faa beskæftiget

10 mand Max Lauritsen, di r for 10 Aar siden. Hun var dygtig og stræbsom Kvinde havde i sin Alderdom Ophold en Søn, der havde Forældrenes Ejendom. Afdøde terladel' sig flere Børn, - b!lr i Amerika. - Tysk Soldat dræbt af - ved Kont~'olpløjning i - Tyskellle er nu i fuld - med at kontrolpløje, her paa Egnen. Man er nu - i Gang med Arbejdet i hvor den frygtelige Uly faa Maaneder siden skete ltidtil er man ikke stødt glemte Miner. Vust, hvor en anden S.tyrke i disse Dage el' tj~et, fandt man i Gaay mddags en Mine, som rede. En tysk Soldat ))1 k te ev ~æs. t og er senere død FJerntslev Sygehus.. -. _.- _._'--'-' , '-'-~'- en N~ allierede Flygtninge hel' i T.an- Lø det, først og fremmest ved.and- ud bruget og paa Omraader, hvor del' er stærkest Brug for Arbejdskraft. Her paa Egnen er T an der kun kommet et Par unge Piger i Arbejde, idet man foreløbig prøver sig frem med kvindelig er Arbejdskraft, og der kun er et ml begrænset Antal til Raadighed. )lyii.dighederne har for Tiden en Undersøgelse i Gang om, hvor!!tort Behov der er her paa Eg- nen for kvindelig allieret Arbejdskraft, men det skal efter de indhentede Oplysninger ikke dreje sig om overvældende mangeo C og af Gl Cykletyv anholdt i Thisted. K Den 17. Juni anmeldte Gdr. Chr. G,Jensen Brogaard, Kallerup, til d! Kriminalpolitiet i Thisted, at hans lil Cykle var blevet stjaalet, da han si et Øjeblik havde stillet den Jra si. ;~ "Mn1' R r A rholm

11 ~ ~ Repræ Markedionen, og de Hand Od imod udveksegn, der senlanten s var Po ejrherren tullprøve, m lellere itul eller rietabtet- Arresten SrBna OS, ;:,truer J<:;:>, Thorup Ktim 28, Thorupsrand 22. Tysk Minør dræbt. J nslea oa, Bn;tysk Minør, der Onsdag foretog en Pløjning af et tidligere Minefelt i Vust, stødte med Ploven mod en Mine, der eksploderede. Ved Sprængningen paadrog Soldaten sig S3a svære Kvæstelser, at han døde pab Pjerritslev Sygehus. hvortil ban var blevet bragt af Pack. Porretningskab. Phv. Alholdsvært P. Christensen,... JUlr k.. h Bestl tit e Onsd HV LebR (orh og Vlanl Tille Mani lor. med _~ J

12 Tysker dræbt ved Minekontrolpløjning. Adskillige Sleder i Thy or lyske Soldater nu i Færd med at kont, olpløje tidligere Minefelter. Del er fundet flel e Miner under Pløjningen, men først lu er der sket en Ulykke, nemlig i Vust, hvor en Mine eksploderede og saarede en lysk Soldat saa haal'dl, at han dodo pna FjeJ'l'ilslev Sygehus.

13 -- Nordves 9 SjorrUlg..,-,,/rJ.., m. Øl 1'jl 1,1.-\11" n...t Jpllkl.er ),.lu :,ug-('ns sion, l! mljkt ~,al', n,'rir,r,, r. :o.!<.d lal 'hll";~o"1} rel",-'n. S }('['ssion. mød... n.1\..1. ri/li.<e~ - (sugens Thy og Vesler Brunwnnrd og ltnry /:", p Sder p",.,r.,d. el GcnoP 1., l' V.rll_t, ~cr molll' J9 t" l ~p,dt~ U r tr nll ' et A.r U.. d,,,.krl~ 1 Tb /i." U."d ld" <1111.., pr (",n u4 l / plfd dea.1'11'''' ".1, 'f,~,. h. k 'u.", t;e1l/(:#'nde A_r, A.lborll btj. /Jo'aa.1 d", k_bnd u"lcl A., bar nu t 10C_ V""' k, blol...,':~ ø... ~ :-enesi n ul r('lling leb:1nen! te l'ge eltage i Op\-isil Henry "..nest, fag, Jruwe iser' f Olet, DlUe p".. tlllge Kom del, G-; _ n ".,.. A.,,1 Forte llne,. e oye, ndholdet: _,, BND Redaktørerne Ur, phu S. A. Anderlen, MBe"''lor~'81djr p L, Hald POl fdueren Henr E. P"ede.. en Mu.eumdonrønd.r P. L. Hild Cønd. nf,t' A, till'kslet! N l Slødlllrl fvar SytøJ Aa~ æ. : onl lm "leel Rpr:laklor Cr, AnoJenen Cand, 111',2', Erik Mohke, N., R~dRkt"r Kr. Anderaen onlllmu, eel P:ofeuor P. $kaulrup A h Arkrvur J- Ellekilde, D ar u. J,,~rek,o r E len An:ler~.n~k Polkemlnde.ml Arkl~aT H, Elek,[dt D~~' ~~ron'lmll leel ',.. Fur!nl!e,e'l Anthon 'Fu!!.l olkemlndu mf,,ro. H_ Juul Saren-ea ung. _ ~ nt$~~olekon.u!enl Mejlelllrd Rdl'rb,hlfrleklr N. GronkJær ~ sklor C Brun51lU,d PA!eyp.d~" 2 B N O: DY'uerd~n H~ Oll L, _.. D.' O,'b:" b',,,"de T W. Blicher R.'"''. / n)!.~~u!1tner 'm',.rll,",k~u e!... -,... Cand. f'a, H t"jt:t ".r bol ZlJOloelsk M",- B'~f~'klk... n bh/lfe. F' uldm. G Hunnrps." mu,~en d (.' N ~,, unl hl U jled '" " il~l.nr~l~r KOll'"tenro::rne F C. P e ((blenbert Fu~h r, frue! hv. Ovr-rkf 1f,'d'",'.'R ~&. \ c- 'li'l!al'n TbJ~d K.r,e:t.reder. Red.~lor C B r 1118,lan'en V ".. Arkltekl En, f8n4elloio!h. K,i!le,." alld.mu' ce,. Ly::'," De 1/1",le f' '" odelr~.rn Arrhu Cl,en, ~obult f om,. "K y J~QbK'QdJ' :'r~~:~.'g',.. _ He~~nslt.l8r.J Mu<e"m~f()UB po! fam'ren H!1"øvo.'o'el'~' NUllkurd2e Tb J,\. H8l1hl!!folbo~ p rnpr,d'tde _ He~ / r E: Peder.oten og ".. Fo,fll l1ercn t f E ' L Hald PM~ke F,.,rhold ". Lære, RU~ Ole8e~. Peder,en hl r~ hcø ",r o~ _ ',. _. - Væ'J,m'Sler V ti Tb(P!~a o\\u~eum DU - _. -,.' Rejaklor Kl a1 d J randi Under BC1U::1~1"H " ',.,.. -_.... Journbfs RedBk lor J H J Henl ebll!:tlard en ~:':~D; ~:M'''''~' H... "" d O J'''"i., H H~~;~";:d være PlKktr plr er me~ n være bllndl de Cl! 2';;;, ~e:ra-&e er f~ør l, delle ' del PrBl:lvæ.kkerl rk Yl'~~e_kO! B gore tt t lr k- Uw~rltj!lrd e allker od ~eb.1 po.pn"" " en nagel som le ra min S'd loreviii et p e, 11 lu rovebind l' Verkel Landet mod Th Nord.,eat f al!: Veeler H" Herred \ln ulrlnkerel ntc!lqi/h POllklluen 3, g - 8oUforl8got BA UTA Ma rialyetvaj 27, Snig,

14 Frafaldet Appel. Statsadvokaten har nu til ikke at appellere 1 Aars Fængsel, i Thisted forleden Barber Arnheim Jørblev derefter i

15 7DJgt:' ~ -" "' lien... «... ' Kr. saa ajmin de /J.ge deringasl m 85lX louisa Men.lO kulde ikke bh ve Særretsdom f a dkeodt. dkend t t f omme fe n har nu ~o sær li r SfsrsadvOka Pængsel dejige putor paa l Aars ' Tale 'med e.. dea Dom Barber Arnheim Jørgen.. sine Venner j somt':,vied idømtes ved SærreUeo. sen, s S't af er udstaaet) og Denne r. O med af Manufaklur- Øf ensen gk sfnks ~ng n talte Pulor J t :rsone en anden RegnlOg. sf Hjortsvang a gode og loyale d nb.ge eninger havde Direklør Priess træ er t...ke. Direktøren for Østerskompagniet blev der holdt. k b M Tage Pries" der Ab ld d r Ny ø mg., er J gur d t i eo Værnemagersøg er Holger Sø er ndblan e aa Sørensen, fru og tillige sigres for Porsøg P LandbrugS' at omg.' Penge/ovene, fratræder Ejner HoL.", nu s/n Stilling ved Østerskompag NM Nredl. niet efler at Stafsadvokaten bar ung an, k takkede truffet Beslutning om, at ban s a tiltales for Værnemageri. Landbrugsministeriet bavde gjort Priess Forbliven i Stillingen betinget af, at der ikke blev rejst Tiltale mod ham. Aftenen Jeg lager som al. var rarf hvor og havde Præst. 8øroesparekasseo i Thisted. Tbisted kommunale Skoles Børnesparekasse har afslultet sil R~gnskab for , og delte Viser, at de sma. Sp.rere f Aarets Løb har indskudt iall 22,204 Kr., og de har i Renter fuet lifskrevel fif Gdr.Jen. aof5 Kr. Ved Aarels Udgang plu. ndeslod paa 837 Konti ialt 79, Kr., bvilket er ca. 11,000 Kr. mere end ved Aarets Begyndelse. Spa. rekassen bar en Fornyelsesfond 'um 4800 paa f279 Kr. og en Reservelond paa f J08 Kr. Vjbbe"lor~, til Møfl. Af ten Kl. 20: Royalt.a'ret : Men"eal,e Nr SøndaK :(f. '9 o~ 21. THUge Kf. 16: Vejret i Den ~.de Krolar. Kl. 20 : Pal,.,,.!; Sydh... t. p rtu Y... ~.. ~... a~er Th' t Socialdemokrafs AviSbude 18 ed Borgerskolen pa. Jdtlugl til!ped liba. 10r_ ring og nneu t erne Thist lasr 'derfor Bladet lidt len.r ~ sædvanlig. Vi ha.ber at kun~ hav e Omd elingen lilendebragt (~ ca. 19,30.. Badnmgen ved Vestkysten. Vore Strande er rie paa øær et Stykke ved Klit_ møller. Da den Jyske Marinekom mando for nogen Tid siden udstedt. B deforbud ved Jyllands Veatkyat., herakede der megen TVivl OD, hvilket Omraade Forbudet ornfal. lede. De samvirkende jyake lu. rillloreninger, som har ført Porhandlinger med Marinekomrnan. doen om Sagen, meddeler nu, al Badeforbudet ikke omfaller Stræk. ningen fra Thyborøn til Skagen. Dog henleder man Opmærluom. heden paa 3 Felter ved KlitmøU", Løkken og Hirlshals, hvor Mine. konlrollen har forela!!et en varig Afspærring af visse Klilomraader. løvrigt meddeles, at en ny Slags Miner har vial lig sig ved Veslkvoten. De driver i Vandoverlla_ den Og ligner Pelroleumsdunke. H vis der røres ved dem med ef Stykke Metal, ker der en vo ldsom Eksplosion. Ma n skal der fdl poise paa!ji' ae farlige.dunke'. Tre Oenge.aa magan Re._.,, 1

16 Vestre Ration for Juli Kvarlal1946 uddeles i Thisted Tirsdag d. 25. Juni 1946 i Realskolen~ Oyrr.nastikøat til boere i Ejendomme med ulige Numre mellem Kl DR lige Numre mellem K Kortene mba alhentes al Voksen i Husstanden, der maa medbril1re Taloner ra de tidlirere Grøften udleverede Kort forsynet med Navn og Adre.se. Der Bentsen, leveres Sukkerkort, Brød- og Kalle Aites for- kort, Smørrabalkort, Tillægskort til Ulse Sæ' e og Brød, nv pc,,1 et Det henstilles, at Ellertælling al de --:--:-'1 udleverede Kort finder Sled straks/ da mulige Fejl kun rett.,. paa en begyndte Ægte Udleverlng tedet. v;;;d"re gøres opmærksom paa, at det er spurgte forbundet med Strafansvar al beo gære Kort udlevere', hvil Belin -0--: gt:.lserne for at erholde disse ikke er til Stede. Rationerlng.kort l der afhentes Udleverlng.dagen l kan først faas udleveret paa Kommunekontoret Mandag den 8. Juli Kommunekontoret clalkontoret er Dagen. Thisted Byraad, den 18. Juni 'f1l BJERREGAARD. Thisted Landsogn. Rationerinll8kort udlevere. 1_ A h o d!ih o e d O n;;, d::.::g:...:d::e::n...:::.l:~".-'.,,'i"

17 Stadig Landminer i Kltmøller r- 1l Der laa iovrlgl bades paa Stræknngen fra LYfløby i Thy ii Skagen. Dfl dt'n nd:-;ke :-.rnrllll'kommnllflo for nog!'!} TH Mlh'll m\'1tntl' Bldl'. forbud nd,'~ land",,\,.~tk)'!it, lin Nhd(' d('' fl'jtl'11 T\'l\'!!.1m, hnlkt'l Omrnadt' Forbudt'l olllfau<,d\'. Ul' Ml\". nclsk(' TUllSlfoH'lllJlgl'l, s om ha. fort Forhullulin(H'r lll'd 1llarlllC' komullltulo{' 1l om Sng-('l, lj('tltlq]p nl1. al Ball!'fol"bml"1 H" omjnltl'r glr/l'knill'-ll'1t r,'a LimUol',lC'D hl Skag!'n, d og hl'nnll'l man Opllll'!'k!somlll'(ll'll paa il Fe>!N H'd KlitmnJ,'r, Lokk (,1l og il rlshn s,.l \'0 ('.\1 i OC' kon ro 111'11 har ror( tu~('1 ('l va n g,,\fspll'rnng af "i "S!' J(llloJllrlllld('' "l('!t'!tl'l i Khlm"l!l'r rlod('~ hg(l V('" fat' \mlsh'j(,l. J,:od t 100 :\1('11.1' fra,(lnn(-s lilli/h S'lUH!('n, Dt'l drf'j('1 sig kul OJl (' (111l;kl' lil!' Art'al, Uf[ tl,'1 <'" lt'hmoigt nf"jinr('l og afmn',k(', suah"{l,... ~ lt lilan ik);.(' \'('11 1'11 V"jltdl(':<l' (01'\ ilcll'",'lig ind dl'l OVrlgl lggfl'o ;\lllt'fp!lt'l mg Flyglningl'l"jrl'n, og ilian kfl.ll nllslfl klin kullll' hl'l iii,d fra Sllal4f,lw!-iill". l'lt' sklll ting kk,' \'d'rt' 1' 11 ()"ffj'lk til Vulk 0111 ni A'nll tlt l'w hc'l.!j'','!" l1t'l!>om 111'1,,( ni S(> "1 'H "l ShH,l' illdhl'klf'1 Khll<1 11t1 ol( 11,'1 knn JU ugl'iul ld t'lllllth' {' ' Hi"lk", M'[VfJll Fnn'u fol'!'l )fillt\ 'kld l'kl'llllntll''{' udt'l }dl't. Pua \'il'kuilljt, ikk!'.. kullt \/'n',,101'. 1.11(' " filt Fln:lllilll("!,'jn'll 1'1' l>l 1l1lJ/;1'1 111n' hlllnh'al :'S1/lli K hulht'/( 111,1 lf1i, 11,11 kul,l" ld \',\,11' N~'1 lur' \tiw', 1h'1l dp 1'1 ikkt,.. nll WJ/;' " jlll'l. 1'11.\ fll/llh,' gll'ml.\ll" 1 "11 lf.h 11jl' '; lilh... Ol( link., BUllt /"W' 11 10[ ilil 11111" 1'\ Pli ~ 1 111"r!'illlld,., 11\1'11 ~f'l"' lill",!' ~~" \"'11'1 1l111il( 'nlll. lt'll ")kk.",~...' " dl",\,. jll,larl,'.", '.'ulk ut hu hh, ( d".111 l ~ " " T " h h T h, r \,

18 . - ' for.juli Kvartal 1946 uddeles i Thisted. Tirsdag d. 25. Juni 1946 i ReaJskolens Gymnastiksal til Beboere i Ejendomme med ulige Numre mellem lil og lige Numre mellem Kl ROl'tene 1l1aa afhentes af en Voksen i Husstanden, del' maa medbringe Taloner fra tidligere udleverede Kort f orsynet med Navn og Adresse. Der udleveres Sukkerkort, Brød- og Kaffekort, Smol'l'abatkort, Tillægskol't til Sæbe og Brød. Det henstilles, at Eftel'tælling af de udleverede Kort findel: Sted straks, da mulige Fejl Jj;ijll rettes paa Udleveringsstedet. Endvidere gøres opmærksom pan, at det el' forbundet med Strafansvar at begære Kort udleveret, h vis Betingelserne for at erholde disse ikke el' til Stede. Ra,tioncringskort, dcl' ikke nfh.cntes UdJeveringsdagcll, kan først fans U(1J ~vere t paa Kom munekontoret Mandag den 8. Juli Kommunekontoret og Socialkontoret el' lukket hele Dagen. THSTED BYRAAD, den 18 Juni H140. Bjerregaard.

19 n, - Berammelse af SælTet8sagel' i Thisted. Der vil ved Særretterne i Thisted blive afsagt en Række Dom- J me i den nærmeste Fremtid. Der er en hel Del Sager,. beram-. S, ~ medes ydedigere 4 Sager til Af-! '~, 1, -., holdese. Den 2. Juli behandes Sagen mod Blikkenslager Handest, Thisted, den 3. Juli mod T Thomas Simonsen, den 4. Juli v mod Købmand Gade Nielsen, Snedsted, og den 7. Juli mod Snedkerm. Niels Jensen Christensen, Hansted, der møder med Landsretssagfører Albert Chlistensen, København, som Forsvarer.....

20 baode under,",roce8~!onen J/ennem tsyen n lig ndsats og pas Stadion, var Medlemmerne døj::' hvis fuld- ikke blevet trærte, ae de,mukke Mu D snart 30 suullunre fik en god Udforelae. ger hat sel Skandale, Thsted ruktel saa nye Vandrerhjem, mas ikke t at Arbej- Gæsterne er begejstrede for køn være Hlemmet AHen: _, "'-.._-, '_"-'_"--v_~.'.~r~"- bjerg Porumllng.huB boldtea Aktionær_ for d fest med Baalt.le o~ UnderholdninR,. slyreh T.adpfeje i FJerritslev. Fjerritiie\' Sy~ekllSae indfører fra. Juli en Tandplejeordning. Syge_ kaslen betaler Halvdelen al Tand. behandlingen. lholdtes i Den officielle Aabning af del Kl. 19,.$0: Fagenes Fest paa Stadloo. mimand nye Vandrerhjem ved Thisled land! K. 19 of! 21: Royal Teatret:.Okto. (et deltog Sted L.ørdag. ye~ ell Sammen bet-roser", dansk Pilm med Karin komat Vandrerhjemmets store Nellernose. Dlsrudel, Sal. Til Siede var Medlemmer at KJ. 20: Royal-Teatret:.Junglebo~en ingerne, Thisted Byrsad, Medlemmer af sf Rudyard Kiplng. eoroger} Ungdomsnævnel samt Repræsenker- og lanter for Vandrerbevægelsen m. fl. ~ Sogne- Efter at Selskabet ha\ide beset d.vigsø, dt:n udmærkede Bygning, blev der serveret Kaffe. Pastor Juul Sørenf, Vang sen rettede en Tak til alle, der UP og havde medvirket filoprettelsen al arnllige det.mukke VandrerhJem, og dbud~ Borgrn. Bjerregaard lykønskede fra Byraadet. Lærer Norvlgr Aarhus, age se falle overbevisende om Vlndrere i al sagens store Betydning. Han mente nok, al Vandrerhjemmet i g der Thisted vilde give Underskud i vilken Begyndelsen, men Ungdom, som ands. ved Hjæfp af Vandrerhjemmene kunde drage Landet rundt, sam nl/.0m. lede ndlryk og Opfevefsor, som KJefd ikke kur,de gør.. op i Penge. aard, Konlorchef Skaafum lalte for Herreklør berg.ringen, og Ekspedient Kjærgaard reuede bf. a. en Tak til de Privatlofk, der havåe.kænkel lages Vandrerhjemmet nventar m. m. Eadau ea Hest miaespræagt i Hamborg. Søndag Aften skete der en ny Mineeksplosion paa Odr. KnUd Larsens Jorder i Hamborg. 8n Hest, der græssede i et frigivet Minefelt, trsadle p88 Minen og bral51e den fil Eksplosion. Dyrel blev sønderrevet. Par nogen Tid sidea mistede Knud Larsen en Pølhoppe ved en lignende Ufykke, og del havde da nær koslel en Dreng Livel. den p'.gældende Penne, hvor Bksplosionen skele i Gaar, bar græsset Heste i nogen Tid, ligesom Karlene har færdedes her. Det er forsla,ligl, at man er megel ængstelig for fremtidig at benytte de fbv. tyske Omraader, og del ender vel med, at disse rods Prlgivelsen nu faar Lov at ligge hen. En Del Vandrere har allerede r Er- overnattet i Hjemmet, og der er nae 8tor Begejstring baade for defs over Beliggenhed og for dels rummefige Stuer. Naar del e!ferhunden ode ans t bliver kendt, at Thisted har saa Gr.U. Barnevogn til,.ldr.ls l gl. smukt et Vandrerhjem, er der barnet". livel Haah om al mange unge Mænd lif og Kvinder vil finde til vore Egne avn i Perierne. ikke om, Dennebrogamand. OU Opsyntomand ved Nr. VOrUpliiT Red lde r.ing88tstfoni Pilker Jens B 8 J t e 8 e n, er ed, ke udnævnt til Dannebrogsmand. cooc ~_~ Som bekendt havde drætusmvirket j Thlated udsat en Barnevogn som Præmie til den Kvnde j Thisted Amt, der fødte det første Barn efter K. 24 Lør dag Aflen d. 22. ds. En Mand Thllte<l har iinmeldt. at hlna Kone fødte en velskabt Pige Gsar Morges Kl. 5,10, og da der endnu kke er indkommet Anmeldelser om andre Pød.ler, v præse vokso Trøjer Klubb korps, nd i[ Vognl nen ~ Porto ket o Am paa Plag smuk C8. 3( at POl De til T Send se p have Vært! Del gjord Slale\ forn numr hver bitte Thls og s De kaml gen spæo behe Side lekn l OgT' neml var ~ man 101 Thls lang Jube hea

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 180515 Dato Hold og elevtal

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI Velkommen til i Kolind SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI 2015 Vi mødes til en e lle e elkomne 7 festlige dage i Kolind Landskabsfoto: Susanne Simonsen, Sign Bizz 1 7 FESTLIGE DAGE I BYEN Kære alle i

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere