Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008"

Transkript

1 Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008

2 Indhold. Undersøgelsens formål Side 3 2. Metode og gennemførelse Side 3 3. Konklusioner Side 5 Bilag Udvidet metode Side 9 Spørge guide Side Forklaring på baggrund af index Side 20 Tabeller Side 23 Alle interviewede Indvandrere/efterkommere Personer med dansk oprindelse 2

3 3

4 4

5 Integrationssurvey 2008: Konklusioner Inklusion (tillid/fællesskab/indflydelse) Spørgsmål der vedrører tillid til naboer, mennesker man møder på gaden, politiet, kommunale institutioner, Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og Folketinget viser at indvandrere/efterkommere har en markant lavere tillid i forhold til disse kategorier af medborgere og myndighedsinstanser end personer med dansk oprindelse. På spørgsmålene om folks fællesskabsfølelse er der blandt indvandrere/efterkommere ligeledes en lavere følelse af at være del af et fællesskab end blandt personer med dansk oprindelse. Den lavere fællesskabsfølelse er ikke så udpræget når det vedrører fællesskab bestående af familie, venner, kolleger, studiekammerater, etc., hvorimod følelsen af fællesskab ved at være en del af det danske samfund er væsentlig mindre i gruppen af indvandrere/efterkommere. Oplevelsen af indflydelse på beslutninger der vedrører lokalsamfundet, det politiske niveau i Københavns Kommune og samfundet generelt gennem beslutninger taget i folketinget, scorer generelt lavt, og der er ingen større forskel på graden af oplevet indflydelse mellem indvandrere/efterkommere og andre borgere. Udregningen af den samlede inklusionsindikator, på baggrund af spørgsmålene om tillid, fællesskab og indflydelse, viser at for indvandrere/efterkommere er kun godt og vel 50 % af målet opfyldt om stor oplevelse af indflydelse, stor tillid til omgivelserne og en høj grad af oplevelse af at være en del af et fællesskab. Blandt personer med dansk oprindelse i København ligger graden af den oplevede inklusion 7 procentpoint højere. Der er ikke de store forskydninger mellem bydelene i forhold til andelen af borgere der føler sig inkluderede, og det samme gør sig gældende for borgere bosat i de udsatte boligområder overfor borgere bosat andre steder i kommunen. Mænd og kvinders følelse af at være inkluderede er også lige udbredt, hvorimod der er en tendens til at de yngste og ældste aldersgrupper i København føler sig mindst inkluderede. Tryghed Folk bosat i de udsatte boligområder i kommunen føler sig mere utrygge end borgere generelt i København. Sammenligning af tal fra 2007 med de seneste 2008 tal viser et fald i folks tryghedsfølelse både blandt borgere i de udsatte boligområder og i kommunens befolkning generelt. Indvandrere/efterkommere giver udtryk for at være væsentligt mindre trygge end personer med dansk oprindelse, og det generelle fald i folks tryghedsfølelse har været størst blandt indvandrere/efterkommere. Flere mænd end kvinder føler sig trygge i hverdagen, og der er en tendens til at yngre aldersgrupper føler sig mindre utrygge end ældre. 5

6 Den oplevede tryghed fordelt på bydele viser at Nørrebro, BrønshøjHusum og Bispebjerg er de bydele hvor folk føler sig mest utrygge. Bydele hvor folk oplever henholdsvis en høj, middel eller lav grad af tryghed er generelt sammenfaldende for indvandrere/efterkommere og personer med dansk oprindelse, men en enkel bydel, Amager Vest, har den højeste grad af oplevet tryghed blandt personer med dansk oprindelse, mens den for indvandrere/efterkommere scorer lavest. Foreningsmedlemskaber Medlemskab af en idræts eller kulturforening ligger generelt lavt med under /5 af byens borgere der svarere ja til at have et foreningsmedlemskab. Personer med dansk oprindelse er i højere grad medlem af en idræts eller kulturforening, men i forhold til tallene fra 2007 hvor der var et gab på procentpoint, er der sket en stigning i medlemstallet for indvandrere/efterkommere så gabet er reduceret til 7 procentpoint. Opdelt på køn er der for befolkningen generelt i København lidt flere mænd end kvinder der er medlem af en idræts eller kulturforening. Dette gab mellem mænd og kvinders foreningsmedlemskab er størst blandt indvandrere/efterkommere. De yngre aldersgrupper er oftere medlem af en idrætsforening end ældre borgere, mens det forholder sig omvendt i forhold kulturforeninger hvor frekvensen af medlemskab er større i de ældre aldersgrupper både blandt personer med dansk oprindelse og indvandrere/efterkommere. Der ikke store forskydninger i frekvensen af foreningsmedlemskaber mellem byens borgere generelt og borgere bosat i de udsatte boligområder. Blandt personer med dansk oprindelse bosat i de udsatte boligområder er der en væsentlig højere grad af foreningsmedlemskab sammenlignet med indvandrere/efterkommere bosat i de samme områder med et gab på procentpoint. Fordelt på bydele er der ikke de store forskydninger i graden af foreningsmedlemskaber, bortset fra i gruppen af indvandrere/efterkommere hvor Valby ligger lavt på foreningsmedlemskaber mens Østerbro ligger højt, med et gab på 0 procentpoint mellem de to bydele. Brugen af kulturelle institutioner Tilsvarende udviklingen i foreningsmedlemskaber, er der i forhold til brugen af kulturelle institutioner sket en væsentlig indsnævring af gabet mellem personer med dansk oprindelse og indvandrere/efterkommere der bruger kulturelle institutioner, hvor gabet i 2007 var på 9 procentpoint er det i 2008 faldet til procentpoint. Der er stor forskel på benyttelsen af de enkelte kategorier af kulturelle tilbud hvor personer med dansk oprindelse i større omfang end indvandrere/efterkommere går til koncert, i teatret, og på museum. Derimod har ¾ af både personer med dansk oprindelse og indvandrere/efterkommere benyttet biografen, mens brugen af biblioteker er størst blandt indvandrere/efterkommere. Flere kvinder end mænd benytter sig af de kulturelle tilbud, og denne tendens slår særligt ud blandt indvandrere/efterkommere. 6

7 Blandt borgere bosat i de udsatte boligområder er brugen af kulturelle tilbud lavere end for befolkningen generelt, og her er det særligt blandt indvandrere/efterkommere at den tendens slår igennem. Ensomhed Andelen af såvel personer med dansk oprindelse som indvandrere/efterkommere der føler sig ensom/uønsket alene er faldet i perioden 2007 til Der er flere indvandrere/efterkommere der udtaler at de dagligt eller ret ofte føler sig ensomme, mens der er væsentlige flere personer med dansk oprindelse der udtaler at de aldrig føler sig ensomme. Blandt indvandrere/efterkommere er der flere kvinder end mænd der oplever ensomhed, mens der for andre borgere ikke er forskel på kønnene. Der er ingen større forskydning i oplevelsen af ensomhed i relation til aldersgrupper. I forhold til en opdeling på bydele oplever flere indvandrere/efterkommere bosiddende på Nørrebro, Vanløse og Bispebjerg at være ensomme. For personer med dansk oprindelse er der ikke stor forskel mellem bydelene bortset fra Vesterbro, hvor der er en større negativ forskydning i oplevelsen af ensomhed. Rygning En sammenligning mellem 2007 og 2008 viser at andelen af rygere ligger nogenlunde konstant, med lidt under /3 af Københavns borgere der ryger dagligt. Andelen af daglige rygere er en anelse højere blandt indvandrere/efterkommere. Den største forskydning er sket hos kvinder i gruppen af indvandrere/efterkommere, hvor der er registreret en stigning på 7 procentpoint i andelen af daglige rygere fra 2007 til Ser man på aldersgrupper er der blandt de yngre aldersgrupper en større andel rygere blandt indvandrere/efterkommere, hvorimod der i de ældre aldersgrupper er størst andel af rygere blandt andre borgere. Der er forskydning i andelen af daglige rygere fordelt på bydele. For indvandrere/efterkommere er andelen af rygere størst på Nørrebro, Valby, BrønshøjHusum, og Amager Vest, mens for andre borgere er der registreret den største andel rygere på Nørrebro, Bispebjerg, og Amager Øst. Heldbred Der er ingen forskydning registreret i perioden 2007 til 2008 på det selv vurderede helbred både for personer med dansk oprindelse og indvandrere/efterkommere. Personer med dansk oprindelse føler sig generelt ved bedre helbred end indvandrere/efterkommere. Mænd og kvinder vurderer sig selv som lige sunde uanset etnicitet. Tendensen med at yngre aldersgrupper føler sig ved bedre heldbred end ældre aldersgrupper er mest udtalt hos indvandrere/efterkommere. 7

8 På bydele er der tilsyneladende en sammenhæng mellem det selv vurderede helbred og andelen af rygere, således at de bydele der har den største andel rygere også er de bydele hvor folk føler sig ved dårligst helbred, og det gælder for både indvandrere/efterkommere og andre borgere. 8

9 Bilag 9

10 0

11 ! "#"#$%& # " "#%&#!'()*+, '., )*+. ) "./'! 0" %+"# 2+"#0" Sp. a Er dette din adresse? (Hent data fra sample) INT: Læs op : Ja '" 6"%+). %+ 2+ 6"23 )' ". *35+,! + 7 ""# 7 % "9+#" (: ; ; ; ; %+%&<2=# 2+9><9=# 6"?+8 ' %+B 2+3 6"&+8 ( #!!!!" %+B 2+3

12 # *+'" %+' $()C. 2+' ()C. 9+D()C.?+' ()C. &+D " "# "2, # '" :"# " %+% 2+2<& 9+&<%>?+%> 6"A+3 E ( %+B 2+3 6"F+: ( %+B 2+3 / + % "F 6"F+, ( INT: Læs op %+, 2+/ 9+%?+%<2# 6"=+, (! ( %+ ' 2+E 9+*'?+:# &+)' ". 6"%>+, #(! ( %+: ' 2+E 9+6'?+G 2

13 &+)' ". 6"%%+,!'"#( ( %+ 2+E 9+*'?+ &+)' ".! 6"%2+, " "#!!!! " ( %+B 2+34# "#%9 9+ 4# "#%9, "%2 %2+, # "#!!!! " ( %+% 2+2<& "%2 %26", (). %+ 2+ $ 9+E?+6 &+, A+I F+G3, "%2 6"%2+, (5'"#' '! ' # ).JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ, "%2 6"%2$+, ( 3

14 %+G" 2+ 9+K "?+D A+ F+G3, "%2 6"%2, ( %+5 # 2+/ 9+*C?+,''"#C &+G3, "%2 6"%2, ' " ( %+B4# "%2 2+3 %2, " ()L. %2,'" %+ 2+'" 9+D#?+ '"!#$ %&'() *+' % ?+ &+ C 4

15 * M +, *H C!# 7 7*H; +, % ?+ &+ C. % ?+ &+ C ++ /0../2./+*2/ + 0 % ?+ &+ C * M +, *H C!# 7 7*H;!*)! + % ?+ 5

16 &+ C 0 0 % ?+ &+ C %3*) *2 )+/ ' 0,00 4 ) % ?+ JJJ &+ C 0 0 ) 0)0 /+ 0 % ?+ JJJ &+ C. 0 ))00+ %+ 2+ 6

17 9+?+ JJJ &+ C 5'" M++, /*) 05+/+*)0+ %6() 05 )+/+*,' +),+ / +0,) ! % ?+ &+ C +, )+!*)! +/0 /# +)) +*05, 0 +)/ / 00 % ?+ &+ C 7

18 $ +)0+/ 0 + *05,00 )/ / 00 % ?+ &+ C G/6N 53*3 + 5 ""# %7'(),*+0/+)) %+%" 2+2" 9+9<?"?+&" %8'() * )09:#!! %+6' 2+/ ' 9+6"$ <'?+/' &+H< A+'' F+G =+/ " %>+H#)#'"#. %%+,#4*8 %2+H %9+6), #K6L' P!"!GK/! G $. %;'Hvad er den højeste AFSLUTTEDE uddannelse du har. Her menes IKKE IGANGVÆRENDE uddannelser, MEN kun højeste afsluttede uddannelse? %+ # 2+ # 9+N #?+,/!,,!,5Q A+/). 8

19 F+G <")"!GK/!NK/!G $. =+G ==+ P %<'() 0,*) %+6" 2+K" 9+N "?+K" &+6" =+ =>' +00,):G5G+ $ #. "#$ %&' ( %+" K#G)G22!?%G<?&!9><%>F!E A%<=A! 2&G</R2A!9%<&&!,%9<%AD.?+N)=<%=!9%<?%!?A!&&<F%. &+G$ =%2* *++ + 2,/+) /2 *+2? 0 2,+ #*+ %+><===== 2+%>>>>><%==>>> 9+2>>>>><2==>>>?+9>>>>><9==>>> &+?>>>>><?==>>> F+ =+ 6# "#5 9

20 20

21 2

22 22

23 Tabeller Alle interviewede: kryds med etnicitet, bydel, køn, alder tabel 98 Indvandrere/efterkommere: kryds med bydel, køn, alder tabel 78 Personer med dansk oprindelse: kryds med bydel, køn, alder tabel 78 23

24 Tabel [Bydel] [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Indre by Østerbro Nørrebro Vesterbro\Kongens Enghave Valby Vanløse BrønshøjHusum Bispebjerg Amager Øst Amager Vest Resp [Koen] INTV: Notér respondentens køn Mand Kvinde Resp [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Etnisk dansk Indvandrer eller efterkommer af indvandrer Resp [SP3] Må jeg have lov at spørge om din alder? Du behøver blot at sige f.eks. i trediverne eller i halvtredserne 529 år år år år år år eller ældre Resp [SP4] Er du medlem af en idrætsforening? Ja Nej Resp

25 Tabel 2 [SP5] Er du medlem af en kulturel forening? Ved en kulturel forening forstår vi f.eks. en teaterforening, en musikforening, billedkunst, bogklub, spejdere m.v. [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Ja Nej Resp [SP6_] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år.. Været til koncert? _ Ja Nej Resp [SP6a_] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Været til koncert? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_2] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år.. Været i teateret? _ Ja Nej Resp [SP6a_2] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Været i teateret? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_3] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år.. Besøgt et museum? _ Ja Nej Resp

26 Tabel 3 Base: Ja [SP6a_3] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Besøgt et museum? INT: Læs op [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_4] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år... Været i biografen? _ Ja Nej Resp [SP6a_4] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Været i biografen? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_5] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år... Brugt biblioteket? _ Ja Nej Resp [SP6a_5] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Brugt biblioteket? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_6] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år... Benyttet kommunens kulturhuse? _ Ja Nej Resp

27 Base: Ja [SP6a_6] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Benyttet kommunens kulturhuse? INT: Læs op Integration i København [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % gang gange gange Mere end 0 gange Resp Tabel 4 [SP7] Nu til noget helt andet. Ryger du dagligt? INT: Vandpibe er inkluderet i rygning Ja Nej Resp [SP8] Dyrker du motion? Ja Nej Resp [SP8b] Hvor ofte dyrker du motion? INT: Læs op Hver dag Flere gange om ugen gang om ugen gange om måneden Resp [SP9] Hvordan vil du selv vurdere dit helbred? Vil du sige, at dit helbred er? INT: Læs op _ Udmærket Rimelig godt Ikke særlig godt Dårligt (læses ikke op) ved ikke Resp [SP0] Hvor ofte føler du dig ensom altså uønsket alene? Vil du sige, at det sker..? INT: Læs op Dagligt eller næsten dagligt Ret ofte Sjældent Aldrig (læses ikke op) ved ikke Resp

28 Tabel 5 [SP] Hvor tryg føler du dig i din dagligdag, f.eks. ved at færdes alene på gaden? Vil du sige at du i al almindelighed føler dig? INT: Læs op [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Meget tryg Ret tryg Ikke særlig tryg Meget utryg (læses ikke op) ved ikke Resp [SP2] Har du indenfor DET SIDSTE ÅR følt dig diskrimineret på grund af dit køn, din alder, religion, dit udseende, _ din etniske oprindelse eller andet? Ja Nej Ved ikke Resp [SP2a] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år følt dig diskrimineret på grund af dit køn, din alder, religion, dit udseende, din etniske oprindelse eller andet? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP2aa] Hvorfor er du blevet diskrimineret? INT: Læs højt, flere svar mulige _ Køn Etnicitet Religion Seksualitet Handikap Politisk tilhørsforhold Økonomiske forhold 3 4 Andet. Notér Resp

29 Tabel 6 Base: Ja [CG_CJ_SP2b] Hvem har du følt dig diskrimineret af? Tænk på det værste tilfælde af diskrimination, som du har været _ udsat for indenfor det sidste år [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Af danskere Af folk på gaden Af invandrere\udlændinge\ikke etniske danskere Af folk\mennesker Af ukendte\folk jeg ikke kender Af fremmede Af ældre mennesker Af unge mennesker Af venner\bekendte Af mænd\drenge Af familiemedlemmer Af naboer\beboere Ved jobsøgning På arbejdspladsen\i arbejdsmiljøet Af kolleger Af arbejdsgiver\chefen Af kunder I butikker\indkøbssteder Af butiksansatte\butiksejere 4 4 I skolen 3 3 Af lærere Af studerende Af medstuderende\klassekammerater Medierne Af samfundet Af kommunen 3 3 Muhammedtegningerne\krisen Ved transport (i bussen\toget\metroen) Af ansatte i transportselskabet (chauffører\kontrollør) 3 Af politiet Af læger\sundhedspersonale Ved paskontrol 0 2 Af dørmænd\vagter på diskoteker I nattelivet 3 3 I byen 4 4 Af fulde mennesker Af regeringen Af politik\pga politik 2 3 Af ældre damer 2 3 Af unge danskere Af unge udenlandske mænd Af folk med anden religion 2 2 Beskriver hændelsen, men ikke hvem der diskriminerede Andet Ved ikke\ingenting Ubesvaret 0 0 Resp

30 Tabel 7 Base: Ja [SP2c] Hvor har du følt dig diskrimineret? _ INT: Læs op, flere svar mulige [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer af indvandrer Etnisk dansk abs % abs % abs % Arbejdspladsen Uddannelsesinstitution Offentlige transportmidler Butikker Restauranter I nattelivet Kommunen Andet. Notér Resp [SP2d] Hvordan er du blevet diskrimineret? INT: Læs op, flere svar mulige Tilråb Fysisk vold Ignoreret\bevidst overset Hærværk på ejendom\ejendele Andet, notér Resp [SP2e] Har du anmeldt en eller flere diskriminationshændelser _ til politiet? Ja Nej Resp

31 Tabel 8 Base: Nej [CG_CJ_SP2f] Hvorfor har du ikke anmeldt det til politiet? INT: Notér [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Sagen var ikke så alvorlig Sagen var ikke så slem Det var ikke nødvendigt Det hjælper ikke\nytter ikke Politiet vil ikke gøre noget ved det Politiet kan ikke gøre noget ved det Sagen var ikke så voldsom Ikke en stor sag Havde ikke lyst\gad ikke\ville ikke\var ligeglad Ville ikke bruge tid på det (at melde sagen)\det er spild af tid Respondenten taler ikke dansk\føler ikke at hans\hendes dansk er godt nok 2 2 Sagen er ikke så vigtig Der var ikke vold involveret Sagen var en følelse\fonemmelse (noget indirekte) Respondenten valgte at ignorere sagen\tog den ikke så tungt Respondenten ville klare det selv\kunne selv klare det Det er noget respondenten har vænnet sig til\normalt at det sker (diskrimination) Har ingen beviser\vidner Sagen er meldt til anden instans (chefen\fagforeningen\kommunen\lærer\socialforvaltningen) Det var 'blot' kommentarer\noget der blev sagt Der var en fremmed der diskriminerede\ikke til at finde "Det kan man ikke"\respondenten vidste ikke at man kunne\skulle melde sagen Respondenten ved ikke om det var ulovligt Sagen var ikke personlig 2 3 Tror ikke at politiet vil tage sagen seriøst Respondenten kender én der har\har selv meldt en sag til politiet før, hvor der ikke kom noget ud af det\hvor politiet gjorde ikke noget 4 5 Politiet er involveret i sagen i forvejen 2 2 Respondenten føler skam\sig dårlig tilpas over sagen 0 2 Det er svært\uoverskueligt at melde 2 3 Det skete på respondentens arbejdsplads\vil ikke risikere jobbet 2 2 Andet Ved ikke\ingenting Ubesvaret 0 2 Resp

32 Tabel 9 Base: Ja [SP2g] Har du søgt hjælp hos... INT: Læs _ op, flere svar mulige [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % En interesseorganisation En retshjælpsorganisation Borgerrådgiveren En fagforening Andre. Notér Har ikke søgt hjælp Resp [SP3_0] _ dine naboer stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP3_] mennesker du møder på gaden? stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP3_2] politiet stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP3_3] kommunale institutioner, fx socialcentre, jobcentre, sundhedsplejersker, daginstitutioner og folkeskoler stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp

33 Tabel 0 [SP3_4] Københavns Kommunes borgerrepræsentation? [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP3_5] folketinget _ stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP4_0] fællesskab bestående af familie og\eller venner? i høj grad i nogen grad i mindre grad slet ikke ved ikke\vil ikke svare Resp [SP4_] fællesskab i din dagligdag med andre mennesker end din familie og dine venner? Det kan fx være fællesskab med kollegaer, studiekammerater eller personer i din idrætsforening? i høj grad i nogen grad i mindre grad slet ikke ved ikke\vil ikke svare Resp [SP4_2] fællesskab ved at være en del af det danske samfund? i høj grad i nogen grad i mindre grad slet ikke ved ikke\vil ikke svare Resp

34 Tabel [SP5_0] beslutninger vedrørende det lokale område du bor i, og som du fx kan påvirke gennem deltagelse i beboermøder eller grundejerforeninger og gennem den almindelige offentlige debat? [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % stor indflydelse nogen indflydelse lidt indflydelse ingen indflydelse ved ikke\vil ikke svare Resp [SP5_] beslutninger der tages på politisk niveau i Københavns Kommune, fx i Borgerrepræsentationen, i Lokaludvalg mv. og som du har indflydelse på gennem fx din deltagelse i kommunalvalg, i demonstrationer, og gennem den almindelige offentlige debat? stor indflydelse nogen indflydelse lidt indflydelse ingen indflydelse ved ikke\vil ikke svare Resp [SP5_2] beslutninger vedrørende det danske samfund, som tages i folketinget og som du har indflydelse på gennem fx din deltagelse i folketingsvalg, i demonstrationer, og gennem den almindelige _ offentlige debat? stor indflydelse nogen indflydelse lidt indflydelse ingen indflydelse ved ikke\vil ikke svare Resp

35 Tabel 2 [SP6] Har du inden for det sidste halve år haft kontakt med Københavns Kommune om et eller flere af følgende emner: INT: Læs op, flere svar mulige [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Hvordan du sorterer dit affald Hvad du skal gøre, hvis du ser en rotte på gaden eller andet sted Hvor eller hvordan du må parkere din bil Hvad du gør, hvis du skal bygge om i din lejlighed eller butik Hvor og hvornår der er offentlige møder, som kommunen inviterer til Hvordan du får tilladelse til at opstille boder Hvor du henvender dig ved dødsfald og begravelser Om lugt eller støjgener fra restauranter el. lign Andet, notér Ingen af ovenstående Resp [SP7] Disse emner handler alle sammen om information fra Teknik og Miljøforvaltningen. Ville det være nemmere for dig at forstå den slags information, hvis det havde været på et andet sprog end dansk? Ja Nej Ved ikke Resp [SP8] _ Hvilket sprog? Engelsk Tyrkisk Somali Jugoslavisk Urdu Arabisk Andet. (noter svaret) Resp [SP9] Synes du kommunen skal tilbyde information på andre sprog end dansk til københavnere med andet modersmål end dansk? Ja Nej Resp

36 Base: Indvandrer eller efterkommer af indvandrer Integration i København Tabel 3 [SP2] På en skala fra til 5, hvor er meget dårligt og 5 er meget godt hvor godt synes du det er for integrationen, at al information kun er på dansk? _ [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Meget dårligt Dårligt Godt Meget godt Ved ikke\vil ikke svare Resp [SP22] Ville det være en hjælp for dig, hvis du kunne ringe til kommunen og få fat i en, der på dit modersmål kunne svare på spørgsmål? Ja Nej Resp [SP23] Er der områder, hvor informationen fra Teknik og Miljøforvaltningen er særlig svær at forstå? (uprioriteret rækkefølge) Til int.: Læs op, flere svar mulige Trafik skilte og veje Parkering Renhold skrald på gader Affald sortering af affald, hvor du bor Byggetilladelser Borgermøder Kirkegårde Miljø indeklima Brug af parker og grønne områder Ingen af ovenstående Resp [SP25] Hvor ofte bruger du kommunens parker eller naturområder om sommeren(i perioden. april. oktober)? INT: Læs op Dagligt Flere gange om ugen gang om ugen gange om måneden gange om året Sjældnere Har aldrig været i en af byens parker eller naturområder Ved ikke 4 24 Vil ikke svare Resp

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 2 Metode og gennemførelse Side 2 Konklusioner Side 6 Hovedresultater Side

Læs mere

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Flygtninge- og indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet er motiverede til at komme i arbejde. For otte ud af ti er det vigtigt at have et arbejde. 54 procent

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

1. Status for målopfyldelse i forhold til de relevante overordnede mål i integrationspolitikken

1. Status for målopfyldelse i forhold til de relevante overordnede mål i integrationspolitikken Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Bilag 1 Sundheds og Omsorgsudvalgets budgetredegørelse for integrationsindsatsen Budgetredegørelsen belyser den generelle integrationsindsats i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Sundheds og trivselsundersøgelse i boligområderne 2011

Sundheds og trivselsundersøgelse i boligområderne 2011 Sundheds og trivselsundersøgelse i boligområderne 2011 Nørager Kløver- og Hvedemarken Stenbjergparken Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej Jørgensgård Netværkssekretariat for Sundhed og trivsel

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November 2005 Henning Hansen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Lene Hammer-Helmich, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Kirstine Magtengaard Robinson, Charlotte Glümer Oversigt Baggrund Demografi

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Spørgeskema 2009 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@zapera.com

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere 1 Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere er udarbejdet af Næstformand Camilla Bjerre Arbejdsmiljøkonsulent Hedvig Hasselbalch Arbejdsskadekonsulent

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Forord ! "! # # $!#% &%# ## '! #(#) ( '#!##! #! (#! !" # % & , # ( #, ''&-, *! 1# 1#

Forord ! ! # # $!#% &%# ## '! #(#) ( '#!##! #! (#! ! # % & , # ( #, ''&-, *! 1# 1# Forord! "! $!% &% '! () ( '!! * *(! (! ( +!" $ % &,!( (, ''&-, (+,.',/(0 *! 1 1 ** ** 2"+3 2"+'3 Indhold Ulighed i børns livschancer''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Høj andel

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Sygdom og sundhed: historisk, geografisk og socialt perspektiv

Sygdom og sundhed: historisk, geografisk og socialt perspektiv Sygdom og sundhed: historisk, geografisk og socialt perspektiv Jørn Attermann 14. september 2009 1 2 Søren Mørch: Den ny Danmarkshistorie 18-1960. København: Gyldendal, 1982. Den 2. marts 1884 blev Niels

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Analyse 8. september 2014

Analyse 8. september 2014 8. september 2014 Børn med ikke-vestlig baggrund har klaret sig markant dårligere i den danske grundskole gennem de seneste ti år Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Personer med ikke-vestlig

Læs mere