Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008"

Transkript

1 Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008

2 Indhold. Undersøgelsens formål Side 3 2. Metode og gennemførelse Side 3 3. Konklusioner Side 5 Bilag Udvidet metode Side 9 Spørge guide Side Forklaring på baggrund af index Side 20 Tabeller Side 23 Alle interviewede Indvandrere/efterkommere Personer med dansk oprindelse 2

3 3

4 4

5 Integrationssurvey 2008: Konklusioner Inklusion (tillid/fællesskab/indflydelse) Spørgsmål der vedrører tillid til naboer, mennesker man møder på gaden, politiet, kommunale institutioner, Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og Folketinget viser at indvandrere/efterkommere har en markant lavere tillid i forhold til disse kategorier af medborgere og myndighedsinstanser end personer med dansk oprindelse. På spørgsmålene om folks fællesskabsfølelse er der blandt indvandrere/efterkommere ligeledes en lavere følelse af at være del af et fællesskab end blandt personer med dansk oprindelse. Den lavere fællesskabsfølelse er ikke så udpræget når det vedrører fællesskab bestående af familie, venner, kolleger, studiekammerater, etc., hvorimod følelsen af fællesskab ved at være en del af det danske samfund er væsentlig mindre i gruppen af indvandrere/efterkommere. Oplevelsen af indflydelse på beslutninger der vedrører lokalsamfundet, det politiske niveau i Københavns Kommune og samfundet generelt gennem beslutninger taget i folketinget, scorer generelt lavt, og der er ingen større forskel på graden af oplevet indflydelse mellem indvandrere/efterkommere og andre borgere. Udregningen af den samlede inklusionsindikator, på baggrund af spørgsmålene om tillid, fællesskab og indflydelse, viser at for indvandrere/efterkommere er kun godt og vel 50 % af målet opfyldt om stor oplevelse af indflydelse, stor tillid til omgivelserne og en høj grad af oplevelse af at være en del af et fællesskab. Blandt personer med dansk oprindelse i København ligger graden af den oplevede inklusion 7 procentpoint højere. Der er ikke de store forskydninger mellem bydelene i forhold til andelen af borgere der føler sig inkluderede, og det samme gør sig gældende for borgere bosat i de udsatte boligområder overfor borgere bosat andre steder i kommunen. Mænd og kvinders følelse af at være inkluderede er også lige udbredt, hvorimod der er en tendens til at de yngste og ældste aldersgrupper i København føler sig mindst inkluderede. Tryghed Folk bosat i de udsatte boligområder i kommunen føler sig mere utrygge end borgere generelt i København. Sammenligning af tal fra 2007 med de seneste 2008 tal viser et fald i folks tryghedsfølelse både blandt borgere i de udsatte boligområder og i kommunens befolkning generelt. Indvandrere/efterkommere giver udtryk for at være væsentligt mindre trygge end personer med dansk oprindelse, og det generelle fald i folks tryghedsfølelse har været størst blandt indvandrere/efterkommere. Flere mænd end kvinder føler sig trygge i hverdagen, og der er en tendens til at yngre aldersgrupper føler sig mindre utrygge end ældre. 5

6 Den oplevede tryghed fordelt på bydele viser at Nørrebro, BrønshøjHusum og Bispebjerg er de bydele hvor folk føler sig mest utrygge. Bydele hvor folk oplever henholdsvis en høj, middel eller lav grad af tryghed er generelt sammenfaldende for indvandrere/efterkommere og personer med dansk oprindelse, men en enkel bydel, Amager Vest, har den højeste grad af oplevet tryghed blandt personer med dansk oprindelse, mens den for indvandrere/efterkommere scorer lavest. Foreningsmedlemskaber Medlemskab af en idræts eller kulturforening ligger generelt lavt med under /5 af byens borgere der svarere ja til at have et foreningsmedlemskab. Personer med dansk oprindelse er i højere grad medlem af en idræts eller kulturforening, men i forhold til tallene fra 2007 hvor der var et gab på procentpoint, er der sket en stigning i medlemstallet for indvandrere/efterkommere så gabet er reduceret til 7 procentpoint. Opdelt på køn er der for befolkningen generelt i København lidt flere mænd end kvinder der er medlem af en idræts eller kulturforening. Dette gab mellem mænd og kvinders foreningsmedlemskab er størst blandt indvandrere/efterkommere. De yngre aldersgrupper er oftere medlem af en idrætsforening end ældre borgere, mens det forholder sig omvendt i forhold kulturforeninger hvor frekvensen af medlemskab er større i de ældre aldersgrupper både blandt personer med dansk oprindelse og indvandrere/efterkommere. Der ikke store forskydninger i frekvensen af foreningsmedlemskaber mellem byens borgere generelt og borgere bosat i de udsatte boligområder. Blandt personer med dansk oprindelse bosat i de udsatte boligområder er der en væsentlig højere grad af foreningsmedlemskab sammenlignet med indvandrere/efterkommere bosat i de samme områder med et gab på procentpoint. Fordelt på bydele er der ikke de store forskydninger i graden af foreningsmedlemskaber, bortset fra i gruppen af indvandrere/efterkommere hvor Valby ligger lavt på foreningsmedlemskaber mens Østerbro ligger højt, med et gab på 0 procentpoint mellem de to bydele. Brugen af kulturelle institutioner Tilsvarende udviklingen i foreningsmedlemskaber, er der i forhold til brugen af kulturelle institutioner sket en væsentlig indsnævring af gabet mellem personer med dansk oprindelse og indvandrere/efterkommere der bruger kulturelle institutioner, hvor gabet i 2007 var på 9 procentpoint er det i 2008 faldet til procentpoint. Der er stor forskel på benyttelsen af de enkelte kategorier af kulturelle tilbud hvor personer med dansk oprindelse i større omfang end indvandrere/efterkommere går til koncert, i teatret, og på museum. Derimod har ¾ af både personer med dansk oprindelse og indvandrere/efterkommere benyttet biografen, mens brugen af biblioteker er størst blandt indvandrere/efterkommere. Flere kvinder end mænd benytter sig af de kulturelle tilbud, og denne tendens slår særligt ud blandt indvandrere/efterkommere. 6

7 Blandt borgere bosat i de udsatte boligområder er brugen af kulturelle tilbud lavere end for befolkningen generelt, og her er det særligt blandt indvandrere/efterkommere at den tendens slår igennem. Ensomhed Andelen af såvel personer med dansk oprindelse som indvandrere/efterkommere der føler sig ensom/uønsket alene er faldet i perioden 2007 til Der er flere indvandrere/efterkommere der udtaler at de dagligt eller ret ofte føler sig ensomme, mens der er væsentlige flere personer med dansk oprindelse der udtaler at de aldrig føler sig ensomme. Blandt indvandrere/efterkommere er der flere kvinder end mænd der oplever ensomhed, mens der for andre borgere ikke er forskel på kønnene. Der er ingen større forskydning i oplevelsen af ensomhed i relation til aldersgrupper. I forhold til en opdeling på bydele oplever flere indvandrere/efterkommere bosiddende på Nørrebro, Vanløse og Bispebjerg at være ensomme. For personer med dansk oprindelse er der ikke stor forskel mellem bydelene bortset fra Vesterbro, hvor der er en større negativ forskydning i oplevelsen af ensomhed. Rygning En sammenligning mellem 2007 og 2008 viser at andelen af rygere ligger nogenlunde konstant, med lidt under /3 af Københavns borgere der ryger dagligt. Andelen af daglige rygere er en anelse højere blandt indvandrere/efterkommere. Den største forskydning er sket hos kvinder i gruppen af indvandrere/efterkommere, hvor der er registreret en stigning på 7 procentpoint i andelen af daglige rygere fra 2007 til Ser man på aldersgrupper er der blandt de yngre aldersgrupper en større andel rygere blandt indvandrere/efterkommere, hvorimod der i de ældre aldersgrupper er størst andel af rygere blandt andre borgere. Der er forskydning i andelen af daglige rygere fordelt på bydele. For indvandrere/efterkommere er andelen af rygere størst på Nørrebro, Valby, BrønshøjHusum, og Amager Vest, mens for andre borgere er der registreret den største andel rygere på Nørrebro, Bispebjerg, og Amager Øst. Heldbred Der er ingen forskydning registreret i perioden 2007 til 2008 på det selv vurderede helbred både for personer med dansk oprindelse og indvandrere/efterkommere. Personer med dansk oprindelse føler sig generelt ved bedre helbred end indvandrere/efterkommere. Mænd og kvinder vurderer sig selv som lige sunde uanset etnicitet. Tendensen med at yngre aldersgrupper føler sig ved bedre heldbred end ældre aldersgrupper er mest udtalt hos indvandrere/efterkommere. 7

8 På bydele er der tilsyneladende en sammenhæng mellem det selv vurderede helbred og andelen af rygere, således at de bydele der har den største andel rygere også er de bydele hvor folk føler sig ved dårligst helbred, og det gælder for både indvandrere/efterkommere og andre borgere. 8

9 Bilag 9

10 0

11 ! "#"#$%& # " "#%&#!'()*+, '., )*+. ) "./'! 0" %+"# 2+"#0" Sp. a Er dette din adresse? (Hent data fra sample) INT: Læs op : Ja '" 6"%+). %+ 2+ 6"23 )' ". *35+,! + 7 ""# 7 % "9+#" (: ; ; ; ; %+%&<2=# 2+9><9=# 6"?+8 ' %+B 2+3 6"&+8 ( #!!!!" %+B 2+3

12 # *+'" %+' $()C. 2+' ()C. 9+D()C.?+' ()C. &+D " "# "2, # '" :"# " %+% 2+2<& 9+&<%>?+%> 6"A+3 E ( %+B 2+3 6"F+: ( %+B 2+3 / + % "F 6"F+, ( INT: Læs op %+, 2+/ 9+%?+%<2# 6"=+, (! ( %+ ' 2+E 9+*'?+:# &+)' ". 6"%>+, #(! ( %+: ' 2+E 9+6'?+G 2

13 &+)' ". 6"%%+,!'"#( ( %+ 2+E 9+*'?+ &+)' ".! 6"%2+, " "#!!!! " ( %+B 2+34# "#%9 9+ 4# "#%9, "%2 %2+, # "#!!!! " ( %+% 2+2<& "%2 %26", (). %+ 2+ $ 9+E?+6 &+, A+I F+G3, "%2 6"%2+, (5'"#' '! ' # ).JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ, "%2 6"%2$+, ( 3

14 %+G" 2+ 9+K "?+D A+ F+G3, "%2 6"%2, ( %+5 # 2+/ 9+*C?+,''"#C &+G3, "%2 6"%2, ' " ( %+B4# "%2 2+3 %2, " ()L. %2,'" %+ 2+'" 9+D#?+ '"!#$ %&'() *+' % ?+ &+ C 4

15 * M +, *H C!# 7 7*H; +, % ?+ &+ C. % ?+ &+ C ++ /0../2./+*2/ + 0 % ?+ &+ C * M +, *H C!# 7 7*H;!*)! + % ?+ 5

16 &+ C 0 0 % ?+ &+ C %3*) *2 )+/ ' 0,00 4 ) % ?+ JJJ &+ C 0 0 ) 0)0 /+ 0 % ?+ JJJ &+ C. 0 ))00+ %+ 2+ 6

17 9+?+ JJJ &+ C 5'" M++, /*) 05+/+*)0+ %6() 05 )+/+*,' +),+ / +0,) ! % ?+ &+ C +, )+!*)! +/0 /# +)) +*05, 0 +)/ / 00 % ?+ &+ C 7

18 $ +)0+/ 0 + *05,00 )/ / 00 % ?+ &+ C G/6N 53*3 + 5 ""# %7'(),*+0/+)) %+%" 2+2" 9+9<?"?+&" %8'() * )09:#!! %+6' 2+/ ' 9+6"$ <'?+/' &+H< A+'' F+G =+/ " %>+H#)#'"#. %%+,#4*8 %2+H %9+6), #K6L' P!"!GK/! G $. %;'Hvad er den højeste AFSLUTTEDE uddannelse du har. Her menes IKKE IGANGVÆRENDE uddannelser, MEN kun højeste afsluttede uddannelse? %+ # 2+ # 9+N #?+,/!,,!,5Q A+/). 8

19 F+G <")"!GK/!NK/!G $. =+G ==+ P %<'() 0,*) %+6" 2+K" 9+N "?+K" &+6" =+ =>' +00,):G5G+ $ #. "#$ %&' ( %+" K#G)G22!?%G<?&!9><%>F!E A%<=A! 2&G</R2A!9%<&&!,%9<%AD.?+N)=<%=!9%<?%!?A!&&<F%. &+G$ =%2* *++ + 2,/+) /2 *+2? 0 2,+ #*+ %+><===== 2+%>>>>><%==>>> 9+2>>>>><2==>>>?+9>>>>><9==>>> &+?>>>>><?==>>> F+ =+ 6# "#5 9

20 20

21 2

22 22

23 Tabeller Alle interviewede: kryds med etnicitet, bydel, køn, alder tabel 98 Indvandrere/efterkommere: kryds med bydel, køn, alder tabel 78 Personer med dansk oprindelse: kryds med bydel, køn, alder tabel 78 23

24 Tabel [Bydel] [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Indre by Østerbro Nørrebro Vesterbro\Kongens Enghave Valby Vanløse BrønshøjHusum Bispebjerg Amager Øst Amager Vest Resp [Koen] INTV: Notér respondentens køn Mand Kvinde Resp [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Etnisk dansk Indvandrer eller efterkommer af indvandrer Resp [SP3] Må jeg have lov at spørge om din alder? Du behøver blot at sige f.eks. i trediverne eller i halvtredserne 529 år år år år år år eller ældre Resp [SP4] Er du medlem af en idrætsforening? Ja Nej Resp

25 Tabel 2 [SP5] Er du medlem af en kulturel forening? Ved en kulturel forening forstår vi f.eks. en teaterforening, en musikforening, billedkunst, bogklub, spejdere m.v. [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Ja Nej Resp [SP6_] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år.. Været til koncert? _ Ja Nej Resp [SP6a_] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Været til koncert? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_2] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år.. Været i teateret? _ Ja Nej Resp [SP6a_2] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Været i teateret? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_3] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år.. Besøgt et museum? _ Ja Nej Resp

26 Tabel 3 Base: Ja [SP6a_3] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Besøgt et museum? INT: Læs op [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_4] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år... Været i biografen? _ Ja Nej Resp [SP6a_4] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Været i biografen? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_5] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år... Brugt biblioteket? _ Ja Nej Resp [SP6a_5] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Brugt biblioteket? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_6] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år... Benyttet kommunens kulturhuse? _ Ja Nej Resp

27 Base: Ja [SP6a_6] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Benyttet kommunens kulturhuse? INT: Læs op Integration i København [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % gang gange gange Mere end 0 gange Resp Tabel 4 [SP7] Nu til noget helt andet. Ryger du dagligt? INT: Vandpibe er inkluderet i rygning Ja Nej Resp [SP8] Dyrker du motion? Ja Nej Resp [SP8b] Hvor ofte dyrker du motion? INT: Læs op Hver dag Flere gange om ugen gang om ugen gange om måneden Resp [SP9] Hvordan vil du selv vurdere dit helbred? Vil du sige, at dit helbred er? INT: Læs op _ Udmærket Rimelig godt Ikke særlig godt Dårligt (læses ikke op) ved ikke Resp [SP0] Hvor ofte føler du dig ensom altså uønsket alene? Vil du sige, at det sker..? INT: Læs op Dagligt eller næsten dagligt Ret ofte Sjældent Aldrig (læses ikke op) ved ikke Resp

28 Tabel 5 [SP] Hvor tryg føler du dig i din dagligdag, f.eks. ved at færdes alene på gaden? Vil du sige at du i al almindelighed føler dig? INT: Læs op [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Meget tryg Ret tryg Ikke særlig tryg Meget utryg (læses ikke op) ved ikke Resp [SP2] Har du indenfor DET SIDSTE ÅR følt dig diskrimineret på grund af dit køn, din alder, religion, dit udseende, _ din etniske oprindelse eller andet? Ja Nej Ved ikke Resp [SP2a] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år følt dig diskrimineret på grund af dit køn, din alder, religion, dit udseende, din etniske oprindelse eller andet? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP2aa] Hvorfor er du blevet diskrimineret? INT: Læs højt, flere svar mulige _ Køn Etnicitet Religion Seksualitet Handikap Politisk tilhørsforhold Økonomiske forhold 3 4 Andet. Notér Resp

29 Tabel 6 Base: Ja [CG_CJ_SP2b] Hvem har du følt dig diskrimineret af? Tænk på det værste tilfælde af diskrimination, som du har været _ udsat for indenfor det sidste år [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Af danskere Af folk på gaden Af invandrere\udlændinge\ikke etniske danskere Af folk\mennesker Af ukendte\folk jeg ikke kender Af fremmede Af ældre mennesker Af unge mennesker Af venner\bekendte Af mænd\drenge Af familiemedlemmer Af naboer\beboere Ved jobsøgning På arbejdspladsen\i arbejdsmiljøet Af kolleger Af arbejdsgiver\chefen Af kunder I butikker\indkøbssteder Af butiksansatte\butiksejere 4 4 I skolen 3 3 Af lærere Af studerende Af medstuderende\klassekammerater Medierne Af samfundet Af kommunen 3 3 Muhammedtegningerne\krisen Ved transport (i bussen\toget\metroen) Af ansatte i transportselskabet (chauffører\kontrollør) 3 Af politiet Af læger\sundhedspersonale Ved paskontrol 0 2 Af dørmænd\vagter på diskoteker I nattelivet 3 3 I byen 4 4 Af fulde mennesker Af regeringen Af politik\pga politik 2 3 Af ældre damer 2 3 Af unge danskere Af unge udenlandske mænd Af folk med anden religion 2 2 Beskriver hændelsen, men ikke hvem der diskriminerede Andet Ved ikke\ingenting Ubesvaret 0 0 Resp

30 Tabel 7 Base: Ja [SP2c] Hvor har du følt dig diskrimineret? _ INT: Læs op, flere svar mulige [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer af indvandrer Etnisk dansk abs % abs % abs % Arbejdspladsen Uddannelsesinstitution Offentlige transportmidler Butikker Restauranter I nattelivet Kommunen Andet. Notér Resp [SP2d] Hvordan er du blevet diskrimineret? INT: Læs op, flere svar mulige Tilråb Fysisk vold Ignoreret\bevidst overset Hærværk på ejendom\ejendele Andet, notér Resp [SP2e] Har du anmeldt en eller flere diskriminationshændelser _ til politiet? Ja Nej Resp

31 Tabel 8 Base: Nej [CG_CJ_SP2f] Hvorfor har du ikke anmeldt det til politiet? INT: Notér [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Sagen var ikke så alvorlig Sagen var ikke så slem Det var ikke nødvendigt Det hjælper ikke\nytter ikke Politiet vil ikke gøre noget ved det Politiet kan ikke gøre noget ved det Sagen var ikke så voldsom Ikke en stor sag Havde ikke lyst\gad ikke\ville ikke\var ligeglad Ville ikke bruge tid på det (at melde sagen)\det er spild af tid Respondenten taler ikke dansk\føler ikke at hans\hendes dansk er godt nok 2 2 Sagen er ikke så vigtig Der var ikke vold involveret Sagen var en følelse\fonemmelse (noget indirekte) Respondenten valgte at ignorere sagen\tog den ikke så tungt Respondenten ville klare det selv\kunne selv klare det Det er noget respondenten har vænnet sig til\normalt at det sker (diskrimination) Har ingen beviser\vidner Sagen er meldt til anden instans (chefen\fagforeningen\kommunen\lærer\socialforvaltningen) Det var 'blot' kommentarer\noget der blev sagt Der var en fremmed der diskriminerede\ikke til at finde "Det kan man ikke"\respondenten vidste ikke at man kunne\skulle melde sagen Respondenten ved ikke om det var ulovligt Sagen var ikke personlig 2 3 Tror ikke at politiet vil tage sagen seriøst Respondenten kender én der har\har selv meldt en sag til politiet før, hvor der ikke kom noget ud af det\hvor politiet gjorde ikke noget 4 5 Politiet er involveret i sagen i forvejen 2 2 Respondenten føler skam\sig dårlig tilpas over sagen 0 2 Det er svært\uoverskueligt at melde 2 3 Det skete på respondentens arbejdsplads\vil ikke risikere jobbet 2 2 Andet Ved ikke\ingenting Ubesvaret 0 2 Resp

32 Tabel 9 Base: Ja [SP2g] Har du søgt hjælp hos... INT: Læs _ op, flere svar mulige [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % En interesseorganisation En retshjælpsorganisation Borgerrådgiveren En fagforening Andre. Notér Har ikke søgt hjælp Resp [SP3_0] _ dine naboer stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP3_] mennesker du møder på gaden? stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP3_2] politiet stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP3_3] kommunale institutioner, fx socialcentre, jobcentre, sundhedsplejersker, daginstitutioner og folkeskoler stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp

33 Tabel 0 [SP3_4] Københavns Kommunes borgerrepræsentation? [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP3_5] folketinget _ stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP4_0] fællesskab bestående af familie og\eller venner? i høj grad i nogen grad i mindre grad slet ikke ved ikke\vil ikke svare Resp [SP4_] fællesskab i din dagligdag med andre mennesker end din familie og dine venner? Det kan fx være fællesskab med kollegaer, studiekammerater eller personer i din idrætsforening? i høj grad i nogen grad i mindre grad slet ikke ved ikke\vil ikke svare Resp [SP4_2] fællesskab ved at være en del af det danske samfund? i høj grad i nogen grad i mindre grad slet ikke ved ikke\vil ikke svare Resp

34 Tabel [SP5_0] beslutninger vedrørende det lokale område du bor i, og som du fx kan påvirke gennem deltagelse i beboermøder eller grundejerforeninger og gennem den almindelige offentlige debat? [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % stor indflydelse nogen indflydelse lidt indflydelse ingen indflydelse ved ikke\vil ikke svare Resp [SP5_] beslutninger der tages på politisk niveau i Københavns Kommune, fx i Borgerrepræsentationen, i Lokaludvalg mv. og som du har indflydelse på gennem fx din deltagelse i kommunalvalg, i demonstrationer, og gennem den almindelige offentlige debat? stor indflydelse nogen indflydelse lidt indflydelse ingen indflydelse ved ikke\vil ikke svare Resp [SP5_2] beslutninger vedrørende det danske samfund, som tages i folketinget og som du har indflydelse på gennem fx din deltagelse i folketingsvalg, i demonstrationer, og gennem den almindelige _ offentlige debat? stor indflydelse nogen indflydelse lidt indflydelse ingen indflydelse ved ikke\vil ikke svare Resp

35 Tabel 2 [SP6] Har du inden for det sidste halve år haft kontakt med Københavns Kommune om et eller flere af følgende emner: INT: Læs op, flere svar mulige [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Hvordan du sorterer dit affald Hvad du skal gøre, hvis du ser en rotte på gaden eller andet sted Hvor eller hvordan du må parkere din bil Hvad du gør, hvis du skal bygge om i din lejlighed eller butik Hvor og hvornår der er offentlige møder, som kommunen inviterer til Hvordan du får tilladelse til at opstille boder Hvor du henvender dig ved dødsfald og begravelser Om lugt eller støjgener fra restauranter el. lign Andet, notér Ingen af ovenstående Resp [SP7] Disse emner handler alle sammen om information fra Teknik og Miljøforvaltningen. Ville det være nemmere for dig at forstå den slags information, hvis det havde været på et andet sprog end dansk? Ja Nej Ved ikke Resp [SP8] _ Hvilket sprog? Engelsk Tyrkisk Somali Jugoslavisk Urdu Arabisk Andet. (noter svaret) Resp [SP9] Synes du kommunen skal tilbyde information på andre sprog end dansk til københavnere med andet modersmål end dansk? Ja Nej Resp

36 Base: Indvandrer eller efterkommer af indvandrer Integration i København Tabel 3 [SP2] På en skala fra til 5, hvor er meget dårligt og 5 er meget godt hvor godt synes du det er for integrationen, at al information kun er på dansk? _ [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Meget dårligt Dårligt Godt Meget godt Ved ikke\vil ikke svare Resp [SP22] Ville det være en hjælp for dig, hvis du kunne ringe til kommunen og få fat i en, der på dit modersmål kunne svare på spørgsmål? Ja Nej Resp [SP23] Er der områder, hvor informationen fra Teknik og Miljøforvaltningen er særlig svær at forstå? (uprioriteret rækkefølge) Til int.: Læs op, flere svar mulige Trafik skilte og veje Parkering Renhold skrald på gader Affald sortering af affald, hvor du bor Byggetilladelser Borgermøder Kirkegårde Miljø indeklima Brug af parker og grønne områder Ingen af ovenstående Resp [SP25] Hvor ofte bruger du kommunens parker eller naturområder om sommeren(i perioden. april. oktober)? INT: Læs op Dagligt Flere gange om ugen gang om ugen gange om måneden gange om året Sjældnere Har aldrig været i en af byens parker eller naturområder Ved ikke 4 24 Vil ikke svare Resp

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Flygtninge- og indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet er motiverede til at komme i arbejde. For otte ud af ti er det vigtigt at have et arbejde. 54 procent

Læs mere

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 2 Metode og gennemførelse Side 2 Konklusioner Side 6 Hovedresultater Side

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Region Privat eller offentlig (q5) Hvem bor du sammen med? (q7) Børn i husstanden (q8) Mand Kvinde 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland,

Læs mere

INKLUSIONSUNDERSØGELSE 2012

INKLUSIONSUNDERSØGELSE 2012 JANUAR 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE, BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN INKLUSIONSUNDERSØGELSE 2012 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder)

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 3. I hvilket land er du født i (sæt kryds) a. Danmark - Udlandet b. Ved ikke 4. Hvor er din nuværende bopæl (sæt kryds)

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 473 10,5% 1009 22,3% 973 21,5% 700 15,5% 1362 30,2% Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi Bæredygtighedsvurdering af byområder Jesper Ole Jensen, SBi Udgangspunkt for vurdering: DPL-inspireret model til vurdering af bæredygtighed i Københavns byområder Områderne vurderes på 20 udvalgte indikatorer,

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT. September. KK notat. Københavnernes oplevelse af Inklusion 2011

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT. September. KK notat. Københavnernes oplevelse af Inklusion 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT KK notat September 2011 Københavnernes oplevelse af Inklusion 2011 Indhold Indledning Fra Integrations- til Inklusionspolitik... 3 Resumé... 4 1. Om spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Revideret version, august 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 30-05-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 164 Pige 53% 187 10 351 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil halvere merledigheden for københavnere med ikke-vestlig baggrund og hjælpe flere i gang

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284 1 Er du... Dreng 46% 132 Pige 54% 152 100% 284 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer

Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer Kampagne og Analyse Februar 2011 Denne profil af FOAs medlemmer er lavet på baggrund af en 10-procent stikprøve af alle Danmarks

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010 3 FLERE BLIVER LÆNGERE 95 % af københavnerne synes, det er vigtigt eller meget vigtigt at byen tilbyder et levende og varieret byliv.* Et godt byliv

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367 1 Er du... Dreng 54% 197 Pige 46% 170 100% 367 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201 1 Er du... Dreng 51% 102 Pige 49% 99 100% 201 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal Er du... Dreng 49% 179 Pige 51% 186 100% 365 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0% 0 Den

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Afsluttet oktober 2013 Søgekriterier: Valgte undersøgelser: Hvissinge 2013 Delrapport - Voksne Indhold: Denne delrapport indeholder et deludtræk af naboskabsundersøgelsen

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

3.5 Planlægningsområde Byen

3.5 Planlægningsområde Byen 3.5 Planlægningsområde Byen I planlægningsområde Byen indgår Frederiksberg Kommune og de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt hospitalerne Bispebjerg

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Vi har spurgt alle medlemmer i Yngre Læger dvs. lige omkring 12. læger. Af de 12. har vi modtaget 2.978 besvarelser. Af de 2.978 besvarelser har 1.338

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål

Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 88 2,8 191 6,1 456 14,6 567 18,1 534 17,1

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Undersøgelse af Nydanskernes Holdninger til og Erfaringer med det Danske Arbejdsmarked. Kommenteret Rapport over Hovedtrækkene i Undersøgelsen

Undersøgelse af Nydanskernes Holdninger til og Erfaringer med det Danske Arbejdsmarked. Kommenteret Rapport over Hovedtrækkene i Undersøgelsen Undersøgelse af Nydanskernes Holdninger til og Erfaringer med det Danske Arbejdsmarked Kommenteret Rapport over Hovedtrækkene i Undersøgelsen Udarbejdet af CATINÉT for LO december år 2000 2 NYDANSKERNES

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013

Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013 Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013 Afsluttet april 2013 Valgte undersøgelser: Brændgårdsparken 2013 Hovedrapport Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra naboskabsundersøgelsen Brændgårdsparken

Læs mere

Velstillede børnefamilier indtager København

Velstillede børnefamilier indtager København Velstillede børnefamilier indtager København Siden midten af 9 erne er der kommet langt flere småbørnsfamilier i København. Særligt i brokvarterene og i Indre by bliver børnefamilierne i højere grad boende

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Afsluttet december 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af det spørgeskema, som har været tilgængeligt blandt medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) i april

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere