Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008"

Transkript

1 Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008

2 Indhold. Undersøgelsens formål Side 3 2. Metode og gennemførelse Side 3 3. Konklusioner Side 5 Bilag Udvidet metode Side 9 Spørge guide Side Forklaring på baggrund af index Side 20 Tabeller Side 23 Alle interviewede Indvandrere/efterkommere Personer med dansk oprindelse 2

3 3

4 4

5 Integrationssurvey 2008: Konklusioner Inklusion (tillid/fællesskab/indflydelse) Spørgsmål der vedrører tillid til naboer, mennesker man møder på gaden, politiet, kommunale institutioner, Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og Folketinget viser at indvandrere/efterkommere har en markant lavere tillid i forhold til disse kategorier af medborgere og myndighedsinstanser end personer med dansk oprindelse. På spørgsmålene om folks fællesskabsfølelse er der blandt indvandrere/efterkommere ligeledes en lavere følelse af at være del af et fællesskab end blandt personer med dansk oprindelse. Den lavere fællesskabsfølelse er ikke så udpræget når det vedrører fællesskab bestående af familie, venner, kolleger, studiekammerater, etc., hvorimod følelsen af fællesskab ved at være en del af det danske samfund er væsentlig mindre i gruppen af indvandrere/efterkommere. Oplevelsen af indflydelse på beslutninger der vedrører lokalsamfundet, det politiske niveau i Københavns Kommune og samfundet generelt gennem beslutninger taget i folketinget, scorer generelt lavt, og der er ingen større forskel på graden af oplevet indflydelse mellem indvandrere/efterkommere og andre borgere. Udregningen af den samlede inklusionsindikator, på baggrund af spørgsmålene om tillid, fællesskab og indflydelse, viser at for indvandrere/efterkommere er kun godt og vel 50 % af målet opfyldt om stor oplevelse af indflydelse, stor tillid til omgivelserne og en høj grad af oplevelse af at være en del af et fællesskab. Blandt personer med dansk oprindelse i København ligger graden af den oplevede inklusion 7 procentpoint højere. Der er ikke de store forskydninger mellem bydelene i forhold til andelen af borgere der føler sig inkluderede, og det samme gør sig gældende for borgere bosat i de udsatte boligområder overfor borgere bosat andre steder i kommunen. Mænd og kvinders følelse af at være inkluderede er også lige udbredt, hvorimod der er en tendens til at de yngste og ældste aldersgrupper i København føler sig mindst inkluderede. Tryghed Folk bosat i de udsatte boligområder i kommunen føler sig mere utrygge end borgere generelt i København. Sammenligning af tal fra 2007 med de seneste 2008 tal viser et fald i folks tryghedsfølelse både blandt borgere i de udsatte boligområder og i kommunens befolkning generelt. Indvandrere/efterkommere giver udtryk for at være væsentligt mindre trygge end personer med dansk oprindelse, og det generelle fald i folks tryghedsfølelse har været størst blandt indvandrere/efterkommere. Flere mænd end kvinder føler sig trygge i hverdagen, og der er en tendens til at yngre aldersgrupper føler sig mindre utrygge end ældre. 5

6 Den oplevede tryghed fordelt på bydele viser at Nørrebro, BrønshøjHusum og Bispebjerg er de bydele hvor folk føler sig mest utrygge. Bydele hvor folk oplever henholdsvis en høj, middel eller lav grad af tryghed er generelt sammenfaldende for indvandrere/efterkommere og personer med dansk oprindelse, men en enkel bydel, Amager Vest, har den højeste grad af oplevet tryghed blandt personer med dansk oprindelse, mens den for indvandrere/efterkommere scorer lavest. Foreningsmedlemskaber Medlemskab af en idræts eller kulturforening ligger generelt lavt med under /5 af byens borgere der svarere ja til at have et foreningsmedlemskab. Personer med dansk oprindelse er i højere grad medlem af en idræts eller kulturforening, men i forhold til tallene fra 2007 hvor der var et gab på procentpoint, er der sket en stigning i medlemstallet for indvandrere/efterkommere så gabet er reduceret til 7 procentpoint. Opdelt på køn er der for befolkningen generelt i København lidt flere mænd end kvinder der er medlem af en idræts eller kulturforening. Dette gab mellem mænd og kvinders foreningsmedlemskab er størst blandt indvandrere/efterkommere. De yngre aldersgrupper er oftere medlem af en idrætsforening end ældre borgere, mens det forholder sig omvendt i forhold kulturforeninger hvor frekvensen af medlemskab er større i de ældre aldersgrupper både blandt personer med dansk oprindelse og indvandrere/efterkommere. Der ikke store forskydninger i frekvensen af foreningsmedlemskaber mellem byens borgere generelt og borgere bosat i de udsatte boligområder. Blandt personer med dansk oprindelse bosat i de udsatte boligområder er der en væsentlig højere grad af foreningsmedlemskab sammenlignet med indvandrere/efterkommere bosat i de samme områder med et gab på procentpoint. Fordelt på bydele er der ikke de store forskydninger i graden af foreningsmedlemskaber, bortset fra i gruppen af indvandrere/efterkommere hvor Valby ligger lavt på foreningsmedlemskaber mens Østerbro ligger højt, med et gab på 0 procentpoint mellem de to bydele. Brugen af kulturelle institutioner Tilsvarende udviklingen i foreningsmedlemskaber, er der i forhold til brugen af kulturelle institutioner sket en væsentlig indsnævring af gabet mellem personer med dansk oprindelse og indvandrere/efterkommere der bruger kulturelle institutioner, hvor gabet i 2007 var på 9 procentpoint er det i 2008 faldet til procentpoint. Der er stor forskel på benyttelsen af de enkelte kategorier af kulturelle tilbud hvor personer med dansk oprindelse i større omfang end indvandrere/efterkommere går til koncert, i teatret, og på museum. Derimod har ¾ af både personer med dansk oprindelse og indvandrere/efterkommere benyttet biografen, mens brugen af biblioteker er størst blandt indvandrere/efterkommere. Flere kvinder end mænd benytter sig af de kulturelle tilbud, og denne tendens slår særligt ud blandt indvandrere/efterkommere. 6

7 Blandt borgere bosat i de udsatte boligområder er brugen af kulturelle tilbud lavere end for befolkningen generelt, og her er det særligt blandt indvandrere/efterkommere at den tendens slår igennem. Ensomhed Andelen af såvel personer med dansk oprindelse som indvandrere/efterkommere der føler sig ensom/uønsket alene er faldet i perioden 2007 til Der er flere indvandrere/efterkommere der udtaler at de dagligt eller ret ofte føler sig ensomme, mens der er væsentlige flere personer med dansk oprindelse der udtaler at de aldrig føler sig ensomme. Blandt indvandrere/efterkommere er der flere kvinder end mænd der oplever ensomhed, mens der for andre borgere ikke er forskel på kønnene. Der er ingen større forskydning i oplevelsen af ensomhed i relation til aldersgrupper. I forhold til en opdeling på bydele oplever flere indvandrere/efterkommere bosiddende på Nørrebro, Vanløse og Bispebjerg at være ensomme. For personer med dansk oprindelse er der ikke stor forskel mellem bydelene bortset fra Vesterbro, hvor der er en større negativ forskydning i oplevelsen af ensomhed. Rygning En sammenligning mellem 2007 og 2008 viser at andelen af rygere ligger nogenlunde konstant, med lidt under /3 af Københavns borgere der ryger dagligt. Andelen af daglige rygere er en anelse højere blandt indvandrere/efterkommere. Den største forskydning er sket hos kvinder i gruppen af indvandrere/efterkommere, hvor der er registreret en stigning på 7 procentpoint i andelen af daglige rygere fra 2007 til Ser man på aldersgrupper er der blandt de yngre aldersgrupper en større andel rygere blandt indvandrere/efterkommere, hvorimod der i de ældre aldersgrupper er størst andel af rygere blandt andre borgere. Der er forskydning i andelen af daglige rygere fordelt på bydele. For indvandrere/efterkommere er andelen af rygere størst på Nørrebro, Valby, BrønshøjHusum, og Amager Vest, mens for andre borgere er der registreret den største andel rygere på Nørrebro, Bispebjerg, og Amager Øst. Heldbred Der er ingen forskydning registreret i perioden 2007 til 2008 på det selv vurderede helbred både for personer med dansk oprindelse og indvandrere/efterkommere. Personer med dansk oprindelse føler sig generelt ved bedre helbred end indvandrere/efterkommere. Mænd og kvinder vurderer sig selv som lige sunde uanset etnicitet. Tendensen med at yngre aldersgrupper føler sig ved bedre heldbred end ældre aldersgrupper er mest udtalt hos indvandrere/efterkommere. 7

8 På bydele er der tilsyneladende en sammenhæng mellem det selv vurderede helbred og andelen af rygere, således at de bydele der har den største andel rygere også er de bydele hvor folk føler sig ved dårligst helbred, og det gælder for både indvandrere/efterkommere og andre borgere. 8

9 Bilag 9

10 0

11 ! "#"#$%& # " "#%&#!'()*+, '., )*+. ) "./'! 0" %+"# 2+"#0" Sp. a Er dette din adresse? (Hent data fra sample) INT: Læs op : Ja '" 6"%+). %+ 2+ 6"23 )' ". *35+,! + 7 ""# 7 % "9+#" (: ; ; ; ; %+%&<2=# 2+9><9=# 6"?+8 ' %+B 2+3 6"&+8 ( #!!!!" %+B 2+3

12 # *+'" %+' $()C. 2+' ()C. 9+D()C.?+' ()C. &+D " "# "2, # '" :"# " %+% 2+2<& 9+&<%>?+%> 6"A+3 E ( %+B 2+3 6"F+: ( %+B 2+3 / + % "F 6"F+, ( INT: Læs op %+, 2+/ 9+%?+%<2# 6"=+, (! ( %+ ' 2+E 9+*'?+:# &+)' ". 6"%>+, #(! ( %+: ' 2+E 9+6'?+G 2

13 &+)' ". 6"%%+,!'"#( ( %+ 2+E 9+*'?+ &+)' ".! 6"%2+, " "#!!!! " ( %+B 2+34# "#%9 9+ 4# "#%9, "%2 %2+, # "#!!!! " ( %+% 2+2<& "%2 %26", (). %+ 2+ $ 9+E?+6 &+, A+I F+G3, "%2 6"%2+, (5'"#' '! ' # ).JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ, "%2 6"%2$+, ( 3

14 %+G" 2+ 9+K "?+D A+ F+G3, "%2 6"%2, ( %+5 # 2+/ 9+*C?+,''"#C &+G3, "%2 6"%2, ' " ( %+B4# "%2 2+3 %2, " ()L. %2,'" %+ 2+'" 9+D#?+ '"!#$ %&'() *+' % ?+ &+ C 4

15 * M +, *H C!# 7 7*H; +, % ?+ &+ C. % ?+ &+ C ++ /0../2./+*2/ + 0 % ?+ &+ C * M +, *H C!# 7 7*H;!*)! + % ?+ 5

16 &+ C 0 0 % ?+ &+ C %3*) *2 )+/ ' 0,00 4 ) % ?+ JJJ &+ C 0 0 ) 0)0 /+ 0 % ?+ JJJ &+ C. 0 ))00+ %+ 2+ 6

17 9+?+ JJJ &+ C 5'" M++, /*) 05+/+*)0+ %6() 05 )+/+*,' +),+ / +0,) ! % ?+ &+ C +, )+!*)! +/0 /# +)) +*05, 0 +)/ / 00 % ?+ &+ C 7

18 $ +)0+/ 0 + *05,00 )/ / 00 % ?+ &+ C G/6N 53*3 + 5 ""# %7'(),*+0/+)) %+%" 2+2" 9+9<?"?+&" %8'() * )09:#!! %+6' 2+/ ' 9+6"$ <'?+/' &+H< A+'' F+G =+/ " %>+H#)#'"#. %%+,#4*8 %2+H %9+6), #K6L' P!"!GK/! G $. %;'Hvad er den højeste AFSLUTTEDE uddannelse du har. Her menes IKKE IGANGVÆRENDE uddannelser, MEN kun højeste afsluttede uddannelse? %+ # 2+ # 9+N #?+,/!,,!,5Q A+/). 8

19 F+G <")"!GK/!NK/!G $. =+G ==+ P %<'() 0,*) %+6" 2+K" 9+N "?+K" &+6" =+ =>' +00,):G5G+ $ #. "#$ %&' ( %+" K#G)G22!?%G<?&!9><%>F!E A%<=A! 2&G</R2A!9%<&&!,%9<%AD.?+N)=<%=!9%<?%!?A!&&<F%. &+G$ =%2* *++ + 2,/+) /2 *+2? 0 2,+ #*+ %+><===== 2+%>>>>><%==>>> 9+2>>>>><2==>>>?+9>>>>><9==>>> &+?>>>>><?==>>> F+ =+ 6# "#5 9

20 20

21 2

22 22

23 Tabeller Alle interviewede: kryds med etnicitet, bydel, køn, alder tabel 98 Indvandrere/efterkommere: kryds med bydel, køn, alder tabel 78 Personer med dansk oprindelse: kryds med bydel, køn, alder tabel 78 23

24 Tabel [Bydel] [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Indre by Østerbro Nørrebro Vesterbro\Kongens Enghave Valby Vanløse BrønshøjHusum Bispebjerg Amager Øst Amager Vest Resp [Koen] INTV: Notér respondentens køn Mand Kvinde Resp [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Etnisk dansk Indvandrer eller efterkommer af indvandrer Resp [SP3] Må jeg have lov at spørge om din alder? Du behøver blot at sige f.eks. i trediverne eller i halvtredserne 529 år år år år år år eller ældre Resp [SP4] Er du medlem af en idrætsforening? Ja Nej Resp

25 Tabel 2 [SP5] Er du medlem af en kulturel forening? Ved en kulturel forening forstår vi f.eks. en teaterforening, en musikforening, billedkunst, bogklub, spejdere m.v. [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Ja Nej Resp [SP6_] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år.. Været til koncert? _ Ja Nej Resp [SP6a_] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Været til koncert? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_2] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år.. Været i teateret? _ Ja Nej Resp [SP6a_2] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Været i teateret? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_3] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år.. Besøgt et museum? _ Ja Nej Resp

26 Tabel 3 Base: Ja [SP6a_3] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Besøgt et museum? INT: Læs op [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_4] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år... Været i biografen? _ Ja Nej Resp [SP6a_4] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Været i biografen? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_5] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år... Brugt biblioteket? _ Ja Nej Resp [SP6a_5] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Brugt biblioteket? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP6_6] INT: Læs op Har du indenfor det sidste år... Benyttet kommunens kulturhuse? _ Ja Nej Resp

27 Base: Ja [SP6a_6] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år Benyttet kommunens kulturhuse? INT: Læs op Integration i København [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % gang gange gange Mere end 0 gange Resp Tabel 4 [SP7] Nu til noget helt andet. Ryger du dagligt? INT: Vandpibe er inkluderet i rygning Ja Nej Resp [SP8] Dyrker du motion? Ja Nej Resp [SP8b] Hvor ofte dyrker du motion? INT: Læs op Hver dag Flere gange om ugen gang om ugen gange om måneden Resp [SP9] Hvordan vil du selv vurdere dit helbred? Vil du sige, at dit helbred er? INT: Læs op _ Udmærket Rimelig godt Ikke særlig godt Dårligt (læses ikke op) ved ikke Resp [SP0] Hvor ofte føler du dig ensom altså uønsket alene? Vil du sige, at det sker..? INT: Læs op Dagligt eller næsten dagligt Ret ofte Sjældent Aldrig (læses ikke op) ved ikke Resp

28 Tabel 5 [SP] Hvor tryg føler du dig i din dagligdag, f.eks. ved at færdes alene på gaden? Vil du sige at du i al almindelighed føler dig? INT: Læs op [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Meget tryg Ret tryg Ikke særlig tryg Meget utryg (læses ikke op) ved ikke Resp [SP2] Har du indenfor DET SIDSTE ÅR følt dig diskrimineret på grund af dit køn, din alder, religion, dit udseende, _ din etniske oprindelse eller andet? Ja Nej Ved ikke Resp [SP2a] Hvor mange gange har du indenfor det seneste år følt dig diskrimineret på grund af dit køn, din alder, religion, dit udseende, din etniske oprindelse eller andet? INT: Læs op gang gange gange Mere end 0 gange Resp [SP2aa] Hvorfor er du blevet diskrimineret? INT: Læs højt, flere svar mulige _ Køn Etnicitet Religion Seksualitet Handikap Politisk tilhørsforhold Økonomiske forhold 3 4 Andet. Notér Resp

29 Tabel 6 Base: Ja [CG_CJ_SP2b] Hvem har du følt dig diskrimineret af? Tænk på det værste tilfælde af diskrimination, som du har været _ udsat for indenfor det sidste år [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Af danskere Af folk på gaden Af invandrere\udlændinge\ikke etniske danskere Af folk\mennesker Af ukendte\folk jeg ikke kender Af fremmede Af ældre mennesker Af unge mennesker Af venner\bekendte Af mænd\drenge Af familiemedlemmer Af naboer\beboere Ved jobsøgning På arbejdspladsen\i arbejdsmiljøet Af kolleger Af arbejdsgiver\chefen Af kunder I butikker\indkøbssteder Af butiksansatte\butiksejere 4 4 I skolen 3 3 Af lærere Af studerende Af medstuderende\klassekammerater Medierne Af samfundet Af kommunen 3 3 Muhammedtegningerne\krisen Ved transport (i bussen\toget\metroen) Af ansatte i transportselskabet (chauffører\kontrollør) 3 Af politiet Af læger\sundhedspersonale Ved paskontrol 0 2 Af dørmænd\vagter på diskoteker I nattelivet 3 3 I byen 4 4 Af fulde mennesker Af regeringen Af politik\pga politik 2 3 Af ældre damer 2 3 Af unge danskere Af unge udenlandske mænd Af folk med anden religion 2 2 Beskriver hændelsen, men ikke hvem der diskriminerede Andet Ved ikke\ingenting Ubesvaret 0 0 Resp

30 Tabel 7 Base: Ja [SP2c] Hvor har du følt dig diskrimineret? _ INT: Læs op, flere svar mulige [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer af indvandrer Etnisk dansk abs % abs % abs % Arbejdspladsen Uddannelsesinstitution Offentlige transportmidler Butikker Restauranter I nattelivet Kommunen Andet. Notér Resp [SP2d] Hvordan er du blevet diskrimineret? INT: Læs op, flere svar mulige Tilråb Fysisk vold Ignoreret\bevidst overset Hærværk på ejendom\ejendele Andet, notér Resp [SP2e] Har du anmeldt en eller flere diskriminationshændelser _ til politiet? Ja Nej Resp

31 Tabel 8 Base: Nej [CG_CJ_SP2f] Hvorfor har du ikke anmeldt det til politiet? INT: Notér [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Sagen var ikke så alvorlig Sagen var ikke så slem Det var ikke nødvendigt Det hjælper ikke\nytter ikke Politiet vil ikke gøre noget ved det Politiet kan ikke gøre noget ved det Sagen var ikke så voldsom Ikke en stor sag Havde ikke lyst\gad ikke\ville ikke\var ligeglad Ville ikke bruge tid på det (at melde sagen)\det er spild af tid Respondenten taler ikke dansk\føler ikke at hans\hendes dansk er godt nok 2 2 Sagen er ikke så vigtig Der var ikke vold involveret Sagen var en følelse\fonemmelse (noget indirekte) Respondenten valgte at ignorere sagen\tog den ikke så tungt Respondenten ville klare det selv\kunne selv klare det Det er noget respondenten har vænnet sig til\normalt at det sker (diskrimination) Har ingen beviser\vidner Sagen er meldt til anden instans (chefen\fagforeningen\kommunen\lærer\socialforvaltningen) Det var 'blot' kommentarer\noget der blev sagt Der var en fremmed der diskriminerede\ikke til at finde "Det kan man ikke"\respondenten vidste ikke at man kunne\skulle melde sagen Respondenten ved ikke om det var ulovligt Sagen var ikke personlig 2 3 Tror ikke at politiet vil tage sagen seriøst Respondenten kender én der har\har selv meldt en sag til politiet før, hvor der ikke kom noget ud af det\hvor politiet gjorde ikke noget 4 5 Politiet er involveret i sagen i forvejen 2 2 Respondenten føler skam\sig dårlig tilpas over sagen 0 2 Det er svært\uoverskueligt at melde 2 3 Det skete på respondentens arbejdsplads\vil ikke risikere jobbet 2 2 Andet Ved ikke\ingenting Ubesvaret 0 2 Resp

32 Tabel 9 Base: Ja [SP2g] Har du søgt hjælp hos... INT: Læs _ op, flere svar mulige [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % En interesseorganisation En retshjælpsorganisation Borgerrådgiveren En fagforening Andre. Notér Har ikke søgt hjælp Resp [SP3_0] _ dine naboer stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP3_] mennesker du møder på gaden? stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP3_2] politiet stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP3_3] kommunale institutioner, fx socialcentre, jobcentre, sundhedsplejersker, daginstitutioner og folkeskoler stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp

33 Tabel 0 [SP3_4] Københavns Kommunes borgerrepræsentation? [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP3_5] folketinget _ stor tillid nogen tillid lidt tillid ingen tillid ved ikke\vil ikke svare Resp [SP4_0] fællesskab bestående af familie og\eller venner? i høj grad i nogen grad i mindre grad slet ikke ved ikke\vil ikke svare Resp [SP4_] fællesskab i din dagligdag med andre mennesker end din familie og dine venner? Det kan fx være fællesskab med kollegaer, studiekammerater eller personer i din idrætsforening? i høj grad i nogen grad i mindre grad slet ikke ved ikke\vil ikke svare Resp [SP4_2] fællesskab ved at være en del af det danske samfund? i høj grad i nogen grad i mindre grad slet ikke ved ikke\vil ikke svare Resp

34 Tabel [SP5_0] beslutninger vedrørende det lokale område du bor i, og som du fx kan påvirke gennem deltagelse i beboermøder eller grundejerforeninger og gennem den almindelige offentlige debat? [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % stor indflydelse nogen indflydelse lidt indflydelse ingen indflydelse ved ikke\vil ikke svare Resp [SP5_] beslutninger der tages på politisk niveau i Københavns Kommune, fx i Borgerrepræsentationen, i Lokaludvalg mv. og som du har indflydelse på gennem fx din deltagelse i kommunalvalg, i demonstrationer, og gennem den almindelige offentlige debat? stor indflydelse nogen indflydelse lidt indflydelse ingen indflydelse ved ikke\vil ikke svare Resp [SP5_2] beslutninger vedrørende det danske samfund, som tages i folketinget og som du har indflydelse på gennem fx din deltagelse i folketingsvalg, i demonstrationer, og gennem den almindelige _ offentlige debat? stor indflydelse nogen indflydelse lidt indflydelse ingen indflydelse ved ikke\vil ikke svare Resp

35 Tabel 2 [SP6] Har du inden for det sidste halve år haft kontakt med Københavns Kommune om et eller flere af følgende emner: INT: Læs op, flere svar mulige [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Hvordan du sorterer dit affald Hvad du skal gøre, hvis du ser en rotte på gaden eller andet sted Hvor eller hvordan du må parkere din bil Hvad du gør, hvis du skal bygge om i din lejlighed eller butik Hvor og hvornår der er offentlige møder, som kommunen inviterer til Hvordan du får tilladelse til at opstille boder Hvor du henvender dig ved dødsfald og begravelser Om lugt eller støjgener fra restauranter el. lign Andet, notér Ingen af ovenstående Resp [SP7] Disse emner handler alle sammen om information fra Teknik og Miljøforvaltningen. Ville det være nemmere for dig at forstå den slags information, hvis det havde været på et andet sprog end dansk? Ja Nej Ved ikke Resp [SP8] _ Hvilket sprog? Engelsk Tyrkisk Somali Jugoslavisk Urdu Arabisk Andet. (noter svaret) Resp [SP9] Synes du kommunen skal tilbyde information på andre sprog end dansk til københavnere med andet modersmål end dansk? Ja Nej Resp

36 Base: Indvandrer eller efterkommer af indvandrer Integration i København Tabel 3 [SP2] På en skala fra til 5, hvor er meget dårligt og 5 er meget godt hvor godt synes du det er for integrationen, at al information kun er på dansk? _ [SP2] Notér etnisk baggrund INT: Læses ikke op INT: Hvis du er i tvivl, sig da hvilket af disse to udsagn passer bedst på dig jeg er Indvandrer eller efterkommer Etnisk dansk af indvandrer abs % abs % abs % Meget dårligt Dårligt Godt Meget godt Ved ikke\vil ikke svare Resp [SP22] Ville det være en hjælp for dig, hvis du kunne ringe til kommunen og få fat i en, der på dit modersmål kunne svare på spørgsmål? Ja Nej Resp [SP23] Er der områder, hvor informationen fra Teknik og Miljøforvaltningen er særlig svær at forstå? (uprioriteret rækkefølge) Til int.: Læs op, flere svar mulige Trafik skilte og veje Parkering Renhold skrald på gader Affald sortering af affald, hvor du bor Byggetilladelser Borgermøder Kirkegårde Miljø indeklima Brug af parker og grønne områder Ingen af ovenstående Resp [SP25] Hvor ofte bruger du kommunens parker eller naturområder om sommeren(i perioden. april. oktober)? INT: Læs op Dagligt Flere gange om ugen gang om ugen gange om måneden gange om året Sjældnere Har aldrig været i en af byens parker eller naturområder Ved ikke 4 24 Vil ikke svare Resp

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 2 Metode og gennemførelse Side 2 Konklusioner Side 6 Hovedresultater Side

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden

Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden af Thorkil Thorsen og Lise Dyhr København april 2010 (SYNTHESE,

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 1999

Danskernes værdier og holdninger 1999 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us. 5356 Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0 + 1 1. Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde...

Læs mere