THE TASMANIAN PRINCESS DEN TASMANSKE PRINSESSE BODIL ROSENBERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THE TASMANIAN PRINCESS DEN TASMANSKE PRINSESSE BODIL ROSENBERG"

Transkript

1 THE TASMANIAN PRINCESS DEN TASMANSKE PRINSESSE BODIL ROSENBERG

2 DÆMONERNES LAND Før 1856 hed Tasmanien Van Diemen's Land. Øen tog navneforandring for at vaske fortidens rædsler af sig. Koloniseringen af Australien begyndte med straffefanger, og slavelejrene i Van Diemen's Land var de mest umenneskelige af dem alle. Pisk, hængninger og tortur var dagens orden. Mange fanger flygtede fra kolonien, ud i vildnisset. Dér boede i forvejen Tasmaniens indfødte befolkning, næppe mere end en mennesker i alt, fordelt på en halv snes stammer, eller "lande". Rettigheder havde de ingen af for de var ikke kristne og kunne derfor ikke sværge på Biblen. Deres land blev erklæret for mennesketomt, "terra nullius", eftersom de ikke dyrkede eller indhegnede deres jord, de var jægere og samlere. Som alle andre mennesker levede tasmanierne i en besjælet verden. De var omgivet af ånder. De kristne betragtede tasmaniernes ånder som dæmoner, som djævle, som Djævelens værk. De indfødte tasmaniere blev udryddet på en menneskealder. Som dæmoner har deres ånder og efterkommere siden hjemsøgt Van Diemen's Land. VAN DEMONS LAND Before 1856 Tasmania was called Van Diemen's Land. The name was changed to wash off the horrors of the past. The colonisation of Australia began as a penal enterprise, and the slave camps in Van Diemen's Land were the most inhuman of all. Flogging, hanging and torture was the name of the day. Many convicts fled the colony, out into the wilderness. Here Tasmania's aboriginals lived, hardly more than souls in all, distributed over some ten tribes, "countries". They had no rights. Not being Christians, they could not swear on the Bible. Their land was declared void of humans, "terra nullius" since they didn't till the earth or fence their land. They were hunters and gatherers. As does everybody else, the Tasmanians lived in a spiritual world. They were surrounded by spirits that the Christians saw as demons, as devils, as the work of the Devil. The aboriginal Tasmanians were exterminated within a lifetime. Their spirits and descendants have since visited Van Demons Land Forside / Front Cover: Dæmonernes Land / Van Demons Land Olie på lærred / Oil on canvas. 200 x 250

3 BODIL ROSENBERG THE TASMANIAN PRINCESS DEN TASMANSKE PRINSESSE Texts OLE STIG ANDERSEN STADENS MUSEUM FOR KUNST GALLOPPERIET CHRISTIANIA

4 FORORD / FOREWORD Bent Petersen, Editor Bodil Rosenberg er Maler Kunstmaler med stort K og stort M. Det har altid været maleriet i sig selv, der har optaget hende farven og dens påføring og struktur, fladerne. De genkendelige elementer, der har sneget sig ind undervejs, har kun haft betydning som bærere af farven og har blot understreget maleriets abstrakte karakter. De landskaber, man som beskuer har set i billederne, har man selv medbragt og projiceret ind i dem. I den foreliggende serie malerier er det figurative element imidlertid blevet mere fremtrædende, fordi de tager udgangspunkt i en historisk beretning, dog uden at gå på kompromis med de maleriske kvaliteter. Der er stadig tale om malerier med abstraktionen som udgangspunkt og grundelement. Mens landets medier flyder over med beretninger om det royale bryllup, har Bodil Rosenberg fordybet sig i beretningen om den tasmanske prinsesse Truganini, datter af høvdingen for Lyluequonny-folket. Som den sidste indfødte tasmanier døde hun i Det tog kun kolonisterne en menneskealder at udrydde den oprindelige befolkning, og det er blevet kaldt verdens grundigste og hurtigst gennemførte folkemord. Selv om nogle af malerierne har et skitseagtigt præg, der harmonerer med inspirationen fra de australske klippemalerier med deres stiliserede figurer, er Bodil Rosenbergs malerier altid gennemarbejdede med farven pålagt i flere lag. Hvert enkelt maleri i serien udtrykker en stemning med et eget toneleje og egen farveholdning, der gør dem meget forskellige. Der er satset markant på hvert enkelt billede. Bodil Rosenberg is a Painter an Artist with a capital P and a capital A. She has always been preoccupied with the painting itself the colour and its application and structure, the surfaces. The recognisable elements that appear serve as vehicles of colour only, and emphasize the abstract nature of the painting. The landscapes that the spectator actually sees in the paintings, are the viewer`s very own projections on to the paintings themselves. In the present series of paintings the figurative element has become more prominent, because they have a historical account as their starting point, without compromising, however, the artistic qualities. The paintings still have abstraction as their background and basic element. While the media abound with accounts of the royal wedding, Bodil Rosenberg has immersed herself in the story of the Tasmanian princess Truganini, daughter of the chief of the Lyluequonny tribe. She was the last aboriginal Tasmanian when she died in Within a lifetime the colonists had exterminated the indigenous population. It has been labeled the world s most thorough and fastest executed genocide. Although a few of them have a sketch quality about them, well attuned to the inspiration from Australian rock paintings and their formalized figures, Bodil Rosenberg s paintings are always thoroughly prepared, with the colour applied in several layers. Each painting in this series expresses a mood with its own register and colour tone, making them very different. Every single painting has been given prominent attention.

5 PÅ HAVETS BUND Truganini fortæller: "Engang var jeg ovre på regeringens tømmerplads sammen med Paraweena som jeg skulle giftes med. To tømmerhuggere tilbød at ro os hjem igen, men da vi var halvvejs ovre, holdt de mig fast og smed Paraweena overbord. Han greb fat i rælingen for at komme om bord igen, men en af tømmerhuggerne kappede hans hænder over med en økse. Så voldtog de mig." AT THE BOTTOM OF THE SEA Truganini remembers: "Once I went over to Birch's Bay where the government cut timber, together with Paraweena whom I was to marry. Two loggers offered to row us back again, but halfway over they held me and threw Paraweena over board. He grabbed the rail to get on board again, but one of the loggers chopped his hands off at the wrist with a hand-axe. Then they raped me." På Havets Bund / On the Bottom of the Sea Olie på lærred / Oil on canvas. 190 x 115

6 OKKER Overalt i verden har menneskene brugt okker som den første farve ved siden af sort og hvid. Tasmanierne gik nøgne rundt, men pyntede sig med okker og trækul. Okker forekommer mange steder og i mange nuancer fra grågult over orange og rødt til brunligt. Tasmanierne rejste langt for at skaffe kvalitets-okker. Bedst var minen i Toolumbunner. OCHRE All over the world man has used ochre as the first colour after black and white. So did the Tasmanians. They walked around naked, but adorned themselves with ochre and charcoal. Ochre is found all over the world and in many nuances ranging from greyish yellow to orange to red to brownish. The Tasmanians travelled far to obtain quality ochre. Best was the mine in Toolumbunner. Okker / Ochre Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 160

7

8 ÆDEL OG VILD De første opdagelsesrejsende begræd deres eget civiliserede liv, så fjernt fra naturens skønhed og harmoni. De beskrev tasmanierne med sympati og respekt, som ædle vilde. Typisk er billedet af den tasmanske kriger i årvågen hvilestilling, stående på ét ben, med det andet i en slags storkestilling, støttet til sit lange spyd. Og så holder han sin forhud mellem pege- og tommelfinger. Det hører med til posituren. Tanken om naturens muntre søn gav sig også udslag i den tids børneopdragelse. Kong Frederik d. 6. var næppe den eneste europæiske prins der i sin barndom måtte gå barfodet rundt fordi opdragerne ville have ham tilbage til naturen. NOBLE AND SAVAGE The first explorers lamented their own civilized life, so estranged from the beauty and harmony of Nature. They left sympathetic and respectful accounts of the Tasmanians as noble savages. Prototypical is the image of the Tasmanian warrior in alert resting pose, standing on one leg with the other one in a kind of stork position, supported by his long spear. He holds his foreskin between thumb and index finger. It is part of the pose. The idea of the merry son of nature also influenced child rearing. The Danish king Frederik VI was hardly the only European prince who in his childhood was made to walk around barefooted because his educators wanted him back to nature. Ædel og Vild / Noble and Savage Olie på lærred / Oil on canvas. 155 x 110

9

10 KLAPJAGT I 1830 blev der gennemført en gigantisk og bekostelig klapjagt tværs over Tasmanien for at rense de besatte dele af øen for indfødte. Alle koloniens mænd, frie såvel som fanger, 2200 mand i alt, gik i en klapperkæde i tre uger og fangede i alt en gammel mand og en dreng, resten af de indfødte undslap. Fem-seks af klapperne døde ved diverse uheld undervejs. Men Black Line, som kæden blev kaldt, umuliggjorde de indfødtes samfund i de berørte områder. De var for altid fordrevet. BLACK LINE In 1830 a gigantic and expensive chain hunt was conducted across Tasmania to cleanse the colonized parts of the island of natives. All male colonists, both free settlers and convicts, 2200 hands in all, walked in a line of beaters for three weeks, eventually cathing one old man and a boy. The rest of the aboriginals escaped. Five or six colonists died from accidents during the hunt. But the Black Line, as the chain formation came to be known, made the aboriginal way of life impossible. They were exiled forever. Klapjagt / Black Line Olie på lærred / Oil on canvas. 135 x 200

11

12 GENOPSTANDELSER Ganske som de kristne, troede tasmanierne at mennesket har en sjæl der lever videre efter døden og genopstår i et nyt legeme. Med Truganini som ambassadør vandrede George Robinson rundt på Tasmanien, samlede de overlevende indfødte sammen og ledte dem til eksil og udslettelse på en øde ø. Der omvendte han dem til kristendommen: være påklædt, bo i huse, dyrke jorden, bruge penge, læse avis, gå i kirke, tro på Jesus og især Djævelen... Nogle tasmaniere drog den konklusion at når de døde, ville deres sjæl tage til Paradis, dvs England, og genopstå dér. RESURRECTIONS Just like the Christians, the Tasmanians believed that man has a soul that lives on after death and is resurrected in a new body. With Truganini as his ambassador, George Robinson walked round Tasmania, collected the surviving indigenes and led them into exile and extinction on a desolate island. There he converted them to Christianity: wearing clothes, living in houses, tilling the land, using money, learning to read, going to church, believing in Jesus and above all the Devil... Some Tasmanians concluded that after death their souls would go to Paradise, i.e. England, to be resurrected there Genopstandelser / Resurrections Olie på lærred / Oil on canvas. 135 x 200

13

14 TURISTER I RESERVATET De sidste overlevende tasmaniere blev overflyttet fra Flinders Island til nogle usunde barakker syd for hovedstaden i 1847, og de blev hurtigt en lokal turistattraktion. Hobarts nysgerrige tog på søndagstur til reservatet, og der kunne tasmanierne og kolonisterne så betragte hinanden. SIGHTSEEING ON THE RESERVATION The last surviving Tasmanians were removed from Flinders Island to some condemned barracks south of Hobart in 1847 and quickly became a local tourist attraction. The curious made a Sunday excursion to the reservation, where Tasmanians and colonists could ponder on each other. Turister i Reservatet / Sightseeing on the Reservation Olie på lærred / Oil on canvas. 135x 200

15

16 DEM OG OS Videnskaben har været meget optaget af indfødte befolkningers kranier og knogler. Man anså urbefolkningerne for tilbagestående, og mente at det kunne aflæses af deres skelet. Man håbede at kunne forstå hvordan menneskeheden havde udviklet sig frem til sit ypperste, dvs videnskabsmanden selv: den kristne europæiske veluddannede velhavende modne mand. Allermest tilbagestående mentes tasmanierne at være. Enhver videnskabelig knoglesamling med respekt for sig selv måtte have tasmanske knogler, allerhelst et kranie. William Lanneys hovede står stadig på en hylde på universitetet i Edinburgh. Samtidig fandt man også kranier og rester af endnu mere forhistoriske mennesker når man gravede efter kul og mineraler, fx neanderthalerne og andre formodede missing links mellem os og aberne. THEM AND US Science has been quite preoccupied with skulls and bones of aboriginal peoples. Aboriginals were considered backward and it was thought that their backwardness could be inferred from their skeletons. Scientists hoped to understand how humanity had reached its pinnacle, i.e. the scientist himself: the Christian European well-educated wealthy mature male. Most backwards of all were the Tasmanians, so it was thought, and any respectable scientific bone collection really had to have Tasmanian bones, preferably a skull. William Lanney s head still sits on its shelf at the University of Edinburgh. Skulls and bones of even more prehistoric humans, Neanderthals and other presumed missing links to the apes, were found at the same time in pits and quarries in Europe Dem og Os / Them and Us Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 155

17

18 PÅ MUSEUM På sit dødsleje bad Truganini så mindeligt om ikke at blive skændet, sådan som det var sket for den sidste tasmanske mand, William Lanney. Hans lig blev skåret i stykker i flere omgange af trofæhungrige forskere. Truganinis bøn blev ikke hørt. Også hun blev flået, og hendes afkogte skelet udstillet på museet i hovedstaden. Det blev først taget ned i 1947, efter at nazisternes forsøg på at udslette jøder og sigøjnere i Europa havde sat fokus på begrebet folkemord. Bestræbelsen på at få hende behørigt begravet var et vigtigt symbolsk fokus for de tasmanske efterkommeres kamp for rettigheder og anerkendelse fra 1960erne og frem. Truganinis skelet blev kremeret i 1976, 100-året efter hendes død. Men først i 2002 blev hendes sidste rester begravet. Det var håret og noget af hendes hud der havde ligget i en britisk samling. ON EXHIBIT On her death bed Truganini pleaded that her corpse not be desecrated, as the last Tasmanian man, William Lanney, had been. His body was cut to pieces by scientist trophy hunters. Truganini s plead was not heeded. She too was skinned and her boiled skeleton was later exhibited at the museum in Hobart. It wasn t taken down until 1947, when the Nazi attempt to eradicate Jews and Gypsies in Europe had brought the concept of genocide home. The endeavour to have her remains properly buried was an important symbolic focus of the struggle for rights and recognition waged by the Tasmanians descendants from the sixties on. Truganini s skeleton was cremated in 1976, the centenary of her death. But not until 2002, were her last remains buried, when her hair and portions of her skin were returned from a British collection. På Museum / On Exhibit Olie på lærred / Oil on canvas. 200 x 190

19

20 JEG SKAL KOMME EFTER DIG Truganini var den sidste oprindelige tasmanier. Med hende forsvandt også sproget og kulturen. Alligevel er der efterkommere. Tasmanske kvinder og børn blev røvet af kolonisterne, og i dag angiver en 3% af Tasmaniens befolkning at have rødder i urbefolkningen. Gennem de sidste år har de med held krævet rettigheder og kompensation. I`LL BE COMING AFTER YOU Truganini was the last real Tasmanian. With her the language and culture disappeared, too. Yet there are descendants. Tasmanian women and children were abducted by the colonists, and today some 3% of Tasmania s population declare themselves to be of aboriginal descent. During the last 30 years or so, they have successfully demanded rights and compensations. Jeg Skal Komme Efter Dig / I`ll be coming after you Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 100

21

22 MEMER / MEMES Memer er stumper af betydning. Det kan være et citat, en måde at klæde sig på, nogle linjer af en sang, et logo, et synspunkt, en stump af en teori, en ceremoni, en figur i et maleri, en hændelse i en beretning, eller en hel fortælling. Fx historien om prinsesse Truganini og det tasmanske folkemord. Memer har en uafhængig eksistens, de har deres egen dagsorden og handler på egen hånd. De bevæger sig rundt fra hjerne til hjerne, hvor de formerer sig og spreder sig fra. Et mem kan gå i stykker, så kun en del af det kopieres videre, og det kan mutere, så det nye mem er lidt (nogle gange meget) anderledes end sit ophav. Vi er vant til at betragte vore synspunkter og interesseområder som noget vi selv har valgt, noget vi har kontrollen over, men set fra memernes synsvinkel er vi blot beholdere, overlevelsesmaskiner. Vi huser vores memer som en slags parasitter, nogle af dem gavnlige, andre skadelige. De tager bolig i os og sætter os til at sprede sig. Vi har ikke vores meninger, vores meninger har os. En samling af meget forskellige memer, store som små, har indgået et samarbejde om at bruge disse malerier, dette udstillingssted og denne måned til at mangfoldiggøre sig gennem. Memteorien om hvordan kulturtræk videreføres, blev skåret over genteoriens læst af zoologen Richard Dawkins i 1976, og den har selv vist sig at være et livskraftigt mem. Memes are pieces of meaning. It might be a quotation, a way to dress, some verses of a song, a logo, a point of view, a fragment of a theory, a ceremony, a figure in a painting, a episode in a story or the whole story, like the one about princess Truganini and the Tasmanian genocide. Memes lead an independent existence, they have their own private agenda and act on their own. They move around from brain to brain, where they replicate, and spread from which they spread. A meme can break up, so that only part of it is copied, and it can mutate, so that the new meme is a bit (occasionally a lot) different from its parent. Usually we consider our points of view and fields of interest to be something we have chosen ourselves, something we are in command of, but from the perspective of the memes we are just vessels, survival machimes. We harbour our memes as a sort of parasite, some benign, some malicious. They take up residence in us and employ us as agents of their proliferation. We do not have our opinions, our opinions have us. Some very diverse memes, large and small, have joined to exploit these paintings, this locality and this month, to replicate. The meme theory of cultural transmission was tailored to the pattern of the gene theory by the zoologist Richard Dawkins in The meme theory itself has proved a vigorous meme.

23 BODIL ROSENBERG, f Udstillinger / Exhibitions Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, Kbh Århus Musikhus Kvindegalleriet, Kbh. 1983/84/85 Galleri Nørregade, Kbh Skovgården, Værløse. Separat Københavns Universitet, Kunst på KUA Udstillingsstedet Kongo, Kbh. Separat Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus, Kbh Albertslund Bibliotek 1989 Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus, Kbh. Frank Rubins collagesamling Galleri Marius, Kbh. Separat Vejle Kunstmuseum. Frank Rubins collagesamling Gallerie Gl. Strand, Kbh Karg, Oldenburg am Bremen 1991 Stadsbiblioteket i Lyngby. Separat Gladsaxe Hovedbibliotek. Separat Galleri Kobolt, Kbh Galerie Gerly, Kbh Galerie Gerly, Kbh. Separat Pakhuset, Nyk. Sj Galerie Gerly, Kbh. Separat 1997 Senoji Varena, Litauen Galerie Bram, Hobro Aalborg Kunstpavillon, Aalborg Galerie Pi, Kbh. Separat Hafnarborg Museum, Reykjavik Gallopperiet, Stadens Museum for Kunst, Christiania. Separat Legater / Grants Kulturministeriets udstillingsstøtte Gl. Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Theodor von Irgens-Bergh kunstnerlegat Kunsthandler Richard Wilstrups legat Weimanns Legat KIKU, Komiteen for internationale kunstudst Kunstmaler H.C. Koefoeds Legat Kulturministeriets Østpulje Solgt til / Collections Hafnarborg Museum, Reykjavik. Vejle Kunstmuseum Gentofte Kunstbibliotek Gladsaxe Kunstbibliotek Værløse Kommune. Københavns Universitet, Amager Optræningsinstituttet ved Rigshospitalet, København Gladsaxe Kommune Udenrigsministeriet Medlemskaber / Member of Billedkunstnernes Forbund (BKF) Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS) Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) Kvindegalleriet i København North-Information no. 294 / North Art Magazine no. 74 ISSN North and Bodil Rosenberg Text: Ole Stig Andersen, Bent Petersen Translation: Ole Stig Andersen Photo: Torben Dragsby Printed by Broløs, Herning Circulation: 3000 North-Information is published by the periodical North, P.O. Box 261, DK-4000 Roskilde, Denmark. Editor: Bent Petersen. Annual subscription for North comprising a couple of numbers of North and app. 25 issues of North-Information costs Dkr. 450,00. Outside Scandinavia Dkr 740,00. Payable through giro-account Copenhagen. si de / Back cover: Dronning Uden Folk / Queen Without a People Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 90

24 DRONNING UDEN FOLK Som ung fortryllede Truganini alle og enhver, sort som hvid. Hun var med til at samle sine overlevende landsmænd sammen på en øde ø. Dér fik de allesammen europæiske fyrstetitler, og Truganini selv blev Prinsesse. Man siger at hun fortrød sin deltagelse i indfangningen af stammerne. Og senere deltog hun også i et oprør mod de kristne på det australske fastland. På sine gamle dage blev hun kaldt Dronning, men hun var en dronning uden folk. QUEEN WITHOUT A PEOPLE As a young woman Truganini enchanted each and everyone, black and white alike. She participated in the exiling of all surviving aboriginals to a desolate island. There they were all given European princely titles and Truganini became a Princess. She regretted, so they say, her part in the conciliation of the tribes. And later she joined a rebellion against the Christians on the Australian mainland. In her old days she was called Queen but she was a queen without a people. Dronning Uden Folk / Queen Without a People Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 90

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg The best photos taken by danish photojournalists Foreword by Klaus Rifbjerg De bedste billeder taget af danske fotojournalister Med forord af Klaus Rifbjerg dk dk 5 dk De bedste billeder taget af danske

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

Indhold. Udstillingen har aldrig kun været et museologisk

Indhold. Udstillingen har aldrig kun været et museologisk NORDISK MUSEOLOGI 2009 1 Indhold Museologen Marc Maure sendte i 2008 et forslag til redaktionen om at vælge udstillingsmediets historie, dets form, æstetik og indhold som et kommende tema for Nordisk Museologi.

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

en moderne historie A modern story

en moderne historie A modern story en moderne historie A modern story Rådhuspladsen 1904 The Town Hall Square 1904 Der var en gang en plads på pladsen kom et palads Once upon a time there was a square and on this square was built a palace

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Veje der krydses Crossroads OLIVER. Skulpturer og raderinger

Veje der krydses Crossroads OLIVER. Skulpturer og raderinger Veje der krydses Crossroads OLIVER Skulpturer og raderinger Odense Valgmenighed 2015 2 Three Cultures, 2006 Introduktion til udstillingen Veje der krydses Når to veje mødes, er der også to veje at gå.

Læs mere

Begivenheder i onecollection. Events in onecollection. What is onecollection? Hvad er onecollection?

Begivenheder i onecollection. Events in onecollection. What is onecollection? Hvad er onecollection? Begivenheder i onecollection Events in onecollection Neocon in Chicago, June Brayton and Steelcase displayed the Finn Juhl furniture beautifully. Bernhardt showed the Bessi chair and ICF showed the mobile

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

Danish Church in Australia Inc.

Danish Church in Australia Inc. Danish Church in Australia Inc. Marts 2014 - Maj 2014 1 NYT FRA KIRKER OG UDVALG - ARRANGEMENTER - SIDEN SIDST TILBAGEBLIK PÅ JULEMARKEDER - JULEN RUNDT I AUSTRALIEN ARTIKEL OM BØRNEOPDRAGELSE - OG MEGET

Læs mere

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1 Titel Den amerikanske tradition i nye klæder Manchet Protestmarcher, udklædninger og plakater, der viser Obama med Hitler-overskæg. Den amerikanske højrefløjsbevægelse Tea Party Movement har de seneste

Læs mere

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5 IBEN LILLERIIS ANDERSEN, JONA BORRUT, CURRENTLY FICTIONAL, SIF HEDEGÅRD, JOHANNE HELGA HEIBERG JOHANSEN, JONNA LJÓSÁ, JACOB MORELL, SARA PLINIUS, KATTI PÄRKSON-KULL MATERIAL WITNESS Introduktion/ Introduction

Læs mere

PORTRÆT NU! Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris Brewer J.C. Jacobsen s Portrait Award. Samtidig portrætkunst i Norden Contemporary Nordic Portraiture

PORTRÆT NU! Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris Brewer J.C. Jacobsen s Portrait Award. Samtidig portrætkunst i Norden Contemporary Nordic Portraiture PORTRÆT NU! PORTRÆT NU! Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris Brewer J.C. Jacobsen s Portrait Award Samtidig portrætkunst i Norden Contemporary Nordic Portraiture Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Læs mere

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Vejleder: Sine Carlsen Humbach Hus 9.1 3. Semester Efterår 2014 Anslag: 169.281 Gruppe 8 Heiðrún Arna Óttarrsdóttir 52236 Jeppe Hee Rømer 51773 Maria

Læs mere

Ikke set før nu! ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011

Ikke set før nu! ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011 ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011 WWW.DANFIL.DK/KLUBBER/ISLAND.HTM Ikke set før nu! A spectacular domestic parcel letter with a beautiful margin pair of 20 aur imperforate. Each stamp with

Læs mere

people human resource / den menneskelige ressource

people human resource / den menneskelige ressource vinter / winter 2010 #05 karriere #05 karriere people human resource / den menneskelige ressource contemporary art & social life... 02 Leder/ Editorial 04 Isabelle Graw: Har du hørt? Så du at? Overvejelser

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast Den Danske Forening Heimdal June 2012 Post office on the NSW N Coast Strangler Fig Tree in N NSW Birds at Beach in Ocean shores Hansen Girls in San Jose backyard Medlemsblad Newsletter for the Danish Association

Læs mere

Velkommen til moderne juni-auktion hos Bruun Rasmussen

Velkommen til moderne juni-auktion hos Bruun Rasmussen Velkommen til moderne juni-auktion hos Bruun Rasmussen Det katalog De nu sidder med i hånden er udtryk for flere fornyelser. Markedet for moderne kunst er i uafbrudt bevægelse. Bevægelser som det er vores

Læs mere

Første verdenskrigs sange

Første verdenskrigs sange Første verdenskrigs sange Samlet og dokumenteret af Holger Terp, Det danske Fredsakademi 2 3 Fredssange Saks eller skriv den sangtitel du er interesseret i, ind i din favorit søgemaskine eller i You Tube,

Læs mere