THE TASMANIAN PRINCESS DEN TASMANSKE PRINSESSE BODIL ROSENBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THE TASMANIAN PRINCESS DEN TASMANSKE PRINSESSE BODIL ROSENBERG"

Transkript

1 THE TASMANIAN PRINCESS DEN TASMANSKE PRINSESSE BODIL ROSENBERG

2 DÆMONERNES LAND Før 1856 hed Tasmanien Van Diemen's Land. Øen tog navneforandring for at vaske fortidens rædsler af sig. Koloniseringen af Australien begyndte med straffefanger, og slavelejrene i Van Diemen's Land var de mest umenneskelige af dem alle. Pisk, hængninger og tortur var dagens orden. Mange fanger flygtede fra kolonien, ud i vildnisset. Dér boede i forvejen Tasmaniens indfødte befolkning, næppe mere end en mennesker i alt, fordelt på en halv snes stammer, eller "lande". Rettigheder havde de ingen af for de var ikke kristne og kunne derfor ikke sværge på Biblen. Deres land blev erklæret for mennesketomt, "terra nullius", eftersom de ikke dyrkede eller indhegnede deres jord, de var jægere og samlere. Som alle andre mennesker levede tasmanierne i en besjælet verden. De var omgivet af ånder. De kristne betragtede tasmaniernes ånder som dæmoner, som djævle, som Djævelens værk. De indfødte tasmaniere blev udryddet på en menneskealder. Som dæmoner har deres ånder og efterkommere siden hjemsøgt Van Diemen's Land. VAN DEMONS LAND Before 1856 Tasmania was called Van Diemen's Land. The name was changed to wash off the horrors of the past. The colonisation of Australia began as a penal enterprise, and the slave camps in Van Diemen's Land were the most inhuman of all. Flogging, hanging and torture was the name of the day. Many convicts fled the colony, out into the wilderness. Here Tasmania's aboriginals lived, hardly more than souls in all, distributed over some ten tribes, "countries". They had no rights. Not being Christians, they could not swear on the Bible. Their land was declared void of humans, "terra nullius" since they didn't till the earth or fence their land. They were hunters and gatherers. As does everybody else, the Tasmanians lived in a spiritual world. They were surrounded by spirits that the Christians saw as demons, as devils, as the work of the Devil. The aboriginal Tasmanians were exterminated within a lifetime. Their spirits and descendants have since visited Van Demons Land Forside / Front Cover: Dæmonernes Land / Van Demons Land Olie på lærred / Oil on canvas. 200 x 250

3 BODIL ROSENBERG THE TASMANIAN PRINCESS DEN TASMANSKE PRINSESSE Texts OLE STIG ANDERSEN STADENS MUSEUM FOR KUNST GALLOPPERIET CHRISTIANIA

4 FORORD / FOREWORD Bent Petersen, Editor Bodil Rosenberg er Maler Kunstmaler med stort K og stort M. Det har altid været maleriet i sig selv, der har optaget hende farven og dens påføring og struktur, fladerne. De genkendelige elementer, der har sneget sig ind undervejs, har kun haft betydning som bærere af farven og har blot understreget maleriets abstrakte karakter. De landskaber, man som beskuer har set i billederne, har man selv medbragt og projiceret ind i dem. I den foreliggende serie malerier er det figurative element imidlertid blevet mere fremtrædende, fordi de tager udgangspunkt i en historisk beretning, dog uden at gå på kompromis med de maleriske kvaliteter. Der er stadig tale om malerier med abstraktionen som udgangspunkt og grundelement. Mens landets medier flyder over med beretninger om det royale bryllup, har Bodil Rosenberg fordybet sig i beretningen om den tasmanske prinsesse Truganini, datter af høvdingen for Lyluequonny-folket. Som den sidste indfødte tasmanier døde hun i Det tog kun kolonisterne en menneskealder at udrydde den oprindelige befolkning, og det er blevet kaldt verdens grundigste og hurtigst gennemførte folkemord. Selv om nogle af malerierne har et skitseagtigt præg, der harmonerer med inspirationen fra de australske klippemalerier med deres stiliserede figurer, er Bodil Rosenbergs malerier altid gennemarbejdede med farven pålagt i flere lag. Hvert enkelt maleri i serien udtrykker en stemning med et eget toneleje og egen farveholdning, der gør dem meget forskellige. Der er satset markant på hvert enkelt billede. Bodil Rosenberg is a Painter an Artist with a capital P and a capital A. She has always been preoccupied with the painting itself the colour and its application and structure, the surfaces. The recognisable elements that appear serve as vehicles of colour only, and emphasize the abstract nature of the painting. The landscapes that the spectator actually sees in the paintings, are the viewer`s very own projections on to the paintings themselves. In the present series of paintings the figurative element has become more prominent, because they have a historical account as their starting point, without compromising, however, the artistic qualities. The paintings still have abstraction as their background and basic element. While the media abound with accounts of the royal wedding, Bodil Rosenberg has immersed herself in the story of the Tasmanian princess Truganini, daughter of the chief of the Lyluequonny tribe. She was the last aboriginal Tasmanian when she died in Within a lifetime the colonists had exterminated the indigenous population. It has been labeled the world s most thorough and fastest executed genocide. Although a few of them have a sketch quality about them, well attuned to the inspiration from Australian rock paintings and their formalized figures, Bodil Rosenberg s paintings are always thoroughly prepared, with the colour applied in several layers. Each painting in this series expresses a mood with its own register and colour tone, making them very different. Every single painting has been given prominent attention.

5 PÅ HAVETS BUND Truganini fortæller: "Engang var jeg ovre på regeringens tømmerplads sammen med Paraweena som jeg skulle giftes med. To tømmerhuggere tilbød at ro os hjem igen, men da vi var halvvejs ovre, holdt de mig fast og smed Paraweena overbord. Han greb fat i rælingen for at komme om bord igen, men en af tømmerhuggerne kappede hans hænder over med en økse. Så voldtog de mig." AT THE BOTTOM OF THE SEA Truganini remembers: "Once I went over to Birch's Bay where the government cut timber, together with Paraweena whom I was to marry. Two loggers offered to row us back again, but halfway over they held me and threw Paraweena over board. He grabbed the rail to get on board again, but one of the loggers chopped his hands off at the wrist with a hand-axe. Then they raped me." På Havets Bund / On the Bottom of the Sea Olie på lærred / Oil on canvas. 190 x 115

6 OKKER Overalt i verden har menneskene brugt okker som den første farve ved siden af sort og hvid. Tasmanierne gik nøgne rundt, men pyntede sig med okker og trækul. Okker forekommer mange steder og i mange nuancer fra grågult over orange og rødt til brunligt. Tasmanierne rejste langt for at skaffe kvalitets-okker. Bedst var minen i Toolumbunner. OCHRE All over the world man has used ochre as the first colour after black and white. So did the Tasmanians. They walked around naked, but adorned themselves with ochre and charcoal. Ochre is found all over the world and in many nuances ranging from greyish yellow to orange to red to brownish. The Tasmanians travelled far to obtain quality ochre. Best was the mine in Toolumbunner. Okker / Ochre Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 160

7

8 ÆDEL OG VILD De første opdagelsesrejsende begræd deres eget civiliserede liv, så fjernt fra naturens skønhed og harmoni. De beskrev tasmanierne med sympati og respekt, som ædle vilde. Typisk er billedet af den tasmanske kriger i årvågen hvilestilling, stående på ét ben, med det andet i en slags storkestilling, støttet til sit lange spyd. Og så holder han sin forhud mellem pege- og tommelfinger. Det hører med til posituren. Tanken om naturens muntre søn gav sig også udslag i den tids børneopdragelse. Kong Frederik d. 6. var næppe den eneste europæiske prins der i sin barndom måtte gå barfodet rundt fordi opdragerne ville have ham tilbage til naturen. NOBLE AND SAVAGE The first explorers lamented their own civilized life, so estranged from the beauty and harmony of Nature. They left sympathetic and respectful accounts of the Tasmanians as noble savages. Prototypical is the image of the Tasmanian warrior in alert resting pose, standing on one leg with the other one in a kind of stork position, supported by his long spear. He holds his foreskin between thumb and index finger. It is part of the pose. The idea of the merry son of nature also influenced child rearing. The Danish king Frederik VI was hardly the only European prince who in his childhood was made to walk around barefooted because his educators wanted him back to nature. Ædel og Vild / Noble and Savage Olie på lærred / Oil on canvas. 155 x 110

9

10 KLAPJAGT I 1830 blev der gennemført en gigantisk og bekostelig klapjagt tværs over Tasmanien for at rense de besatte dele af øen for indfødte. Alle koloniens mænd, frie såvel som fanger, 2200 mand i alt, gik i en klapperkæde i tre uger og fangede i alt en gammel mand og en dreng, resten af de indfødte undslap. Fem-seks af klapperne døde ved diverse uheld undervejs. Men Black Line, som kæden blev kaldt, umuliggjorde de indfødtes samfund i de berørte områder. De var for altid fordrevet. BLACK LINE In 1830 a gigantic and expensive chain hunt was conducted across Tasmania to cleanse the colonized parts of the island of natives. All male colonists, both free settlers and convicts, 2200 hands in all, walked in a line of beaters for three weeks, eventually cathing one old man and a boy. The rest of the aboriginals escaped. Five or six colonists died from accidents during the hunt. But the Black Line, as the chain formation came to be known, made the aboriginal way of life impossible. They were exiled forever. Klapjagt / Black Line Olie på lærred / Oil on canvas. 135 x 200

11

12 GENOPSTANDELSER Ganske som de kristne, troede tasmanierne at mennesket har en sjæl der lever videre efter døden og genopstår i et nyt legeme. Med Truganini som ambassadør vandrede George Robinson rundt på Tasmanien, samlede de overlevende indfødte sammen og ledte dem til eksil og udslettelse på en øde ø. Der omvendte han dem til kristendommen: være påklædt, bo i huse, dyrke jorden, bruge penge, læse avis, gå i kirke, tro på Jesus og især Djævelen... Nogle tasmaniere drog den konklusion at når de døde, ville deres sjæl tage til Paradis, dvs England, og genopstå dér. RESURRECTIONS Just like the Christians, the Tasmanians believed that man has a soul that lives on after death and is resurrected in a new body. With Truganini as his ambassador, George Robinson walked round Tasmania, collected the surviving indigenes and led them into exile and extinction on a desolate island. There he converted them to Christianity: wearing clothes, living in houses, tilling the land, using money, learning to read, going to church, believing in Jesus and above all the Devil... Some Tasmanians concluded that after death their souls would go to Paradise, i.e. England, to be resurrected there Genopstandelser / Resurrections Olie på lærred / Oil on canvas. 135 x 200

13

14 TURISTER I RESERVATET De sidste overlevende tasmaniere blev overflyttet fra Flinders Island til nogle usunde barakker syd for hovedstaden i 1847, og de blev hurtigt en lokal turistattraktion. Hobarts nysgerrige tog på søndagstur til reservatet, og der kunne tasmanierne og kolonisterne så betragte hinanden. SIGHTSEEING ON THE RESERVATION The last surviving Tasmanians were removed from Flinders Island to some condemned barracks south of Hobart in 1847 and quickly became a local tourist attraction. The curious made a Sunday excursion to the reservation, where Tasmanians and colonists could ponder on each other. Turister i Reservatet / Sightseeing on the Reservation Olie på lærred / Oil on canvas. 135x 200

15

16 DEM OG OS Videnskaben har været meget optaget af indfødte befolkningers kranier og knogler. Man anså urbefolkningerne for tilbagestående, og mente at det kunne aflæses af deres skelet. Man håbede at kunne forstå hvordan menneskeheden havde udviklet sig frem til sit ypperste, dvs videnskabsmanden selv: den kristne europæiske veluddannede velhavende modne mand. Allermest tilbagestående mentes tasmanierne at være. Enhver videnskabelig knoglesamling med respekt for sig selv måtte have tasmanske knogler, allerhelst et kranie. William Lanneys hovede står stadig på en hylde på universitetet i Edinburgh. Samtidig fandt man også kranier og rester af endnu mere forhistoriske mennesker når man gravede efter kul og mineraler, fx neanderthalerne og andre formodede missing links mellem os og aberne. THEM AND US Science has been quite preoccupied with skulls and bones of aboriginal peoples. Aboriginals were considered backward and it was thought that their backwardness could be inferred from their skeletons. Scientists hoped to understand how humanity had reached its pinnacle, i.e. the scientist himself: the Christian European well-educated wealthy mature male. Most backwards of all were the Tasmanians, so it was thought, and any respectable scientific bone collection really had to have Tasmanian bones, preferably a skull. William Lanney s head still sits on its shelf at the University of Edinburgh. Skulls and bones of even more prehistoric humans, Neanderthals and other presumed missing links to the apes, were found at the same time in pits and quarries in Europe Dem og Os / Them and Us Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 155

17

18 PÅ MUSEUM På sit dødsleje bad Truganini så mindeligt om ikke at blive skændet, sådan som det var sket for den sidste tasmanske mand, William Lanney. Hans lig blev skåret i stykker i flere omgange af trofæhungrige forskere. Truganinis bøn blev ikke hørt. Også hun blev flået, og hendes afkogte skelet udstillet på museet i hovedstaden. Det blev først taget ned i 1947, efter at nazisternes forsøg på at udslette jøder og sigøjnere i Europa havde sat fokus på begrebet folkemord. Bestræbelsen på at få hende behørigt begravet var et vigtigt symbolsk fokus for de tasmanske efterkommeres kamp for rettigheder og anerkendelse fra 1960erne og frem. Truganinis skelet blev kremeret i 1976, 100-året efter hendes død. Men først i 2002 blev hendes sidste rester begravet. Det var håret og noget af hendes hud der havde ligget i en britisk samling. ON EXHIBIT On her death bed Truganini pleaded that her corpse not be desecrated, as the last Tasmanian man, William Lanney, had been. His body was cut to pieces by scientist trophy hunters. Truganini s plead was not heeded. She too was skinned and her boiled skeleton was later exhibited at the museum in Hobart. It wasn t taken down until 1947, when the Nazi attempt to eradicate Jews and Gypsies in Europe had brought the concept of genocide home. The endeavour to have her remains properly buried was an important symbolic focus of the struggle for rights and recognition waged by the Tasmanians descendants from the sixties on. Truganini s skeleton was cremated in 1976, the centenary of her death. But not until 2002, were her last remains buried, when her hair and portions of her skin were returned from a British collection. På Museum / On Exhibit Olie på lærred / Oil on canvas. 200 x 190

19

20 JEG SKAL KOMME EFTER DIG Truganini var den sidste oprindelige tasmanier. Med hende forsvandt også sproget og kulturen. Alligevel er der efterkommere. Tasmanske kvinder og børn blev røvet af kolonisterne, og i dag angiver en 3% af Tasmaniens befolkning at have rødder i urbefolkningen. Gennem de sidste år har de med held krævet rettigheder og kompensation. I`LL BE COMING AFTER YOU Truganini was the last real Tasmanian. With her the language and culture disappeared, too. Yet there are descendants. Tasmanian women and children were abducted by the colonists, and today some 3% of Tasmania s population declare themselves to be of aboriginal descent. During the last 30 years or so, they have successfully demanded rights and compensations. Jeg Skal Komme Efter Dig / I`ll be coming after you Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 100

21

22 MEMER / MEMES Memer er stumper af betydning. Det kan være et citat, en måde at klæde sig på, nogle linjer af en sang, et logo, et synspunkt, en stump af en teori, en ceremoni, en figur i et maleri, en hændelse i en beretning, eller en hel fortælling. Fx historien om prinsesse Truganini og det tasmanske folkemord. Memer har en uafhængig eksistens, de har deres egen dagsorden og handler på egen hånd. De bevæger sig rundt fra hjerne til hjerne, hvor de formerer sig og spreder sig fra. Et mem kan gå i stykker, så kun en del af det kopieres videre, og det kan mutere, så det nye mem er lidt (nogle gange meget) anderledes end sit ophav. Vi er vant til at betragte vore synspunkter og interesseområder som noget vi selv har valgt, noget vi har kontrollen over, men set fra memernes synsvinkel er vi blot beholdere, overlevelsesmaskiner. Vi huser vores memer som en slags parasitter, nogle af dem gavnlige, andre skadelige. De tager bolig i os og sætter os til at sprede sig. Vi har ikke vores meninger, vores meninger har os. En samling af meget forskellige memer, store som små, har indgået et samarbejde om at bruge disse malerier, dette udstillingssted og denne måned til at mangfoldiggøre sig gennem. Memteorien om hvordan kulturtræk videreføres, blev skåret over genteoriens læst af zoologen Richard Dawkins i 1976, og den har selv vist sig at være et livskraftigt mem. Memes are pieces of meaning. It might be a quotation, a way to dress, some verses of a song, a logo, a point of view, a fragment of a theory, a ceremony, a figure in a painting, a episode in a story or the whole story, like the one about princess Truganini and the Tasmanian genocide. Memes lead an independent existence, they have their own private agenda and act on their own. They move around from brain to brain, where they replicate, and spread from which they spread. A meme can break up, so that only part of it is copied, and it can mutate, so that the new meme is a bit (occasionally a lot) different from its parent. Usually we consider our points of view and fields of interest to be something we have chosen ourselves, something we are in command of, but from the perspective of the memes we are just vessels, survival machimes. We harbour our memes as a sort of parasite, some benign, some malicious. They take up residence in us and employ us as agents of their proliferation. We do not have our opinions, our opinions have us. Some very diverse memes, large and small, have joined to exploit these paintings, this locality and this month, to replicate. The meme theory of cultural transmission was tailored to the pattern of the gene theory by the zoologist Richard Dawkins in The meme theory itself has proved a vigorous meme.

23 BODIL ROSENBERG, f Udstillinger / Exhibitions Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, Kbh Århus Musikhus Kvindegalleriet, Kbh. 1983/84/85 Galleri Nørregade, Kbh Skovgården, Værløse. Separat Københavns Universitet, Kunst på KUA Udstillingsstedet Kongo, Kbh. Separat Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus, Kbh Albertslund Bibliotek 1989 Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus, Kbh. Frank Rubins collagesamling Galleri Marius, Kbh. Separat Vejle Kunstmuseum. Frank Rubins collagesamling Gallerie Gl. Strand, Kbh Karg, Oldenburg am Bremen 1991 Stadsbiblioteket i Lyngby. Separat Gladsaxe Hovedbibliotek. Separat Galleri Kobolt, Kbh Galerie Gerly, Kbh Galerie Gerly, Kbh. Separat Pakhuset, Nyk. Sj Galerie Gerly, Kbh. Separat 1997 Senoji Varena, Litauen Galerie Bram, Hobro Aalborg Kunstpavillon, Aalborg Galerie Pi, Kbh. Separat Hafnarborg Museum, Reykjavik Gallopperiet, Stadens Museum for Kunst, Christiania. Separat Legater / Grants Kulturministeriets udstillingsstøtte Gl. Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Theodor von Irgens-Bergh kunstnerlegat Kunsthandler Richard Wilstrups legat Weimanns Legat KIKU, Komiteen for internationale kunstudst Kunstmaler H.C. Koefoeds Legat Kulturministeriets Østpulje Solgt til / Collections Hafnarborg Museum, Reykjavik. Vejle Kunstmuseum Gentofte Kunstbibliotek Gladsaxe Kunstbibliotek Værløse Kommune. Københavns Universitet, Amager Optræningsinstituttet ved Rigshospitalet, København Gladsaxe Kommune Udenrigsministeriet Medlemskaber / Member of Billedkunstnernes Forbund (BKF) Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS) Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) Kvindegalleriet i København North-Information no. 294 / North Art Magazine no. 74 ISSN North and Bodil Rosenberg Text: Ole Stig Andersen, Bent Petersen Translation: Ole Stig Andersen Photo: Torben Dragsby Printed by Broløs, Herning Circulation: 3000 North-Information is published by the periodical North, P.O. Box 261, DK-4000 Roskilde, Denmark. Editor: Bent Petersen. Annual subscription for North comprising a couple of numbers of North and app. 25 issues of North-Information costs Dkr. 450,00. Outside Scandinavia Dkr 740,00. Payable through giro-account Copenhagen. si de / Back cover: Dronning Uden Folk / Queen Without a People Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 90

24 DRONNING UDEN FOLK Som ung fortryllede Truganini alle og enhver, sort som hvid. Hun var med til at samle sine overlevende landsmænd sammen på en øde ø. Dér fik de allesammen europæiske fyrstetitler, og Truganini selv blev Prinsesse. Man siger at hun fortrød sin deltagelse i indfangningen af stammerne. Og senere deltog hun også i et oprør mod de kristne på det australske fastland. På sine gamle dage blev hun kaldt Dronning, men hun var en dronning uden folk. QUEEN WITHOUT A PEOPLE As a young woman Truganini enchanted each and everyone, black and white alike. She participated in the exiling of all surviving aboriginals to a desolate island. There they were all given European princely titles and Truganini became a Princess. She regretted, so they say, her part in the conciliation of the tribes. And later she joined a rebellion against the Christians on the Australian mainland. In her old days she was called Queen but she was a queen without a people. Dronning Uden Folk / Queen Without a People Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 90

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Vikar-Guide. The Land Down Under - Australia

Vikar-Guide. The Land Down Under - Australia Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Engelsk 9. klasse The Land Down Under - Australia 1. Fælles gennemgang: Det er nødvendigt med ordbøger til denne opgave. Lad eleverne læse teksten enten enkeltvis eller

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

LIVET I SKURET. Christiania

LIVET I SKURET. Christiania LIVET I SKURET 80 ernes Christiania Christiania IRMA CLAUSEN Ten years after KAPITEL 1 Skuret Christiania rummer alt fra det grimmeste til det smukkeste. Fra Pusherstreet til ren poesi i boligområderne

Læs mere

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon LAMP COLLECTION In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon Technological inside Sculptural outside The NOIR lamps have found inspiration in the ART DECO

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Astrid Svangren at Tranen/Hellerup

Astrid Svangren at Tranen/Hellerup Daily Lazy: Astrid Svangren at Tranen/Hellerup 0 Mere Næste blog» Astrid Svangren at Tranen/Hellerup Astrid Svangren Opret blog In The Studio A Conversation With amongst all sorts of colours Daily Lazy

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. December Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. December Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark December 2012 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection KIDS COLLECTION Børnekollektionen Oliver Furniture`s børnekollektion er en charmerende samling af enkle, hvide og velfungerende møbler til designbevidste småfolk. Det poetiske univers fra voksenkollektionen

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Nye trends indenfor human factors

Nye trends indenfor human factors Nye trends indenfor human factors Søren Bøge Pedersen, Arbejdsmiljøkonsulent Søfartens Arbejdsmiljøråd Skibsteknisk Selskab mandag 17. september 2012 Human Factors Kilde: Det handler om mennesker Alle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere