THE TASMANIAN PRINCESS DEN TASMANSKE PRINSESSE BODIL ROSENBERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THE TASMANIAN PRINCESS DEN TASMANSKE PRINSESSE BODIL ROSENBERG"

Transkript

1 THE TASMANIAN PRINCESS DEN TASMANSKE PRINSESSE BODIL ROSENBERG

2 DÆMONERNES LAND Før 1856 hed Tasmanien Van Diemen's Land. Øen tog navneforandring for at vaske fortidens rædsler af sig. Koloniseringen af Australien begyndte med straffefanger, og slavelejrene i Van Diemen's Land var de mest umenneskelige af dem alle. Pisk, hængninger og tortur var dagens orden. Mange fanger flygtede fra kolonien, ud i vildnisset. Dér boede i forvejen Tasmaniens indfødte befolkning, næppe mere end en mennesker i alt, fordelt på en halv snes stammer, eller "lande". Rettigheder havde de ingen af for de var ikke kristne og kunne derfor ikke sværge på Biblen. Deres land blev erklæret for mennesketomt, "terra nullius", eftersom de ikke dyrkede eller indhegnede deres jord, de var jægere og samlere. Som alle andre mennesker levede tasmanierne i en besjælet verden. De var omgivet af ånder. De kristne betragtede tasmaniernes ånder som dæmoner, som djævle, som Djævelens værk. De indfødte tasmaniere blev udryddet på en menneskealder. Som dæmoner har deres ånder og efterkommere siden hjemsøgt Van Diemen's Land. VAN DEMONS LAND Before 1856 Tasmania was called Van Diemen's Land. The name was changed to wash off the horrors of the past. The colonisation of Australia began as a penal enterprise, and the slave camps in Van Diemen's Land were the most inhuman of all. Flogging, hanging and torture was the name of the day. Many convicts fled the colony, out into the wilderness. Here Tasmania's aboriginals lived, hardly more than souls in all, distributed over some ten tribes, "countries". They had no rights. Not being Christians, they could not swear on the Bible. Their land was declared void of humans, "terra nullius" since they didn't till the earth or fence their land. They were hunters and gatherers. As does everybody else, the Tasmanians lived in a spiritual world. They were surrounded by spirits that the Christians saw as demons, as devils, as the work of the Devil. The aboriginal Tasmanians were exterminated within a lifetime. Their spirits and descendants have since visited Van Demons Land Forside / Front Cover: Dæmonernes Land / Van Demons Land Olie på lærred / Oil on canvas. 200 x 250

3 BODIL ROSENBERG THE TASMANIAN PRINCESS DEN TASMANSKE PRINSESSE Texts OLE STIG ANDERSEN STADENS MUSEUM FOR KUNST GALLOPPERIET CHRISTIANIA

4 FORORD / FOREWORD Bent Petersen, Editor Bodil Rosenberg er Maler Kunstmaler med stort K og stort M. Det har altid været maleriet i sig selv, der har optaget hende farven og dens påføring og struktur, fladerne. De genkendelige elementer, der har sneget sig ind undervejs, har kun haft betydning som bærere af farven og har blot understreget maleriets abstrakte karakter. De landskaber, man som beskuer har set i billederne, har man selv medbragt og projiceret ind i dem. I den foreliggende serie malerier er det figurative element imidlertid blevet mere fremtrædende, fordi de tager udgangspunkt i en historisk beretning, dog uden at gå på kompromis med de maleriske kvaliteter. Der er stadig tale om malerier med abstraktionen som udgangspunkt og grundelement. Mens landets medier flyder over med beretninger om det royale bryllup, har Bodil Rosenberg fordybet sig i beretningen om den tasmanske prinsesse Truganini, datter af høvdingen for Lyluequonny-folket. Som den sidste indfødte tasmanier døde hun i Det tog kun kolonisterne en menneskealder at udrydde den oprindelige befolkning, og det er blevet kaldt verdens grundigste og hurtigst gennemførte folkemord. Selv om nogle af malerierne har et skitseagtigt præg, der harmonerer med inspirationen fra de australske klippemalerier med deres stiliserede figurer, er Bodil Rosenbergs malerier altid gennemarbejdede med farven pålagt i flere lag. Hvert enkelt maleri i serien udtrykker en stemning med et eget toneleje og egen farveholdning, der gør dem meget forskellige. Der er satset markant på hvert enkelt billede. Bodil Rosenberg is a Painter an Artist with a capital P and a capital A. She has always been preoccupied with the painting itself the colour and its application and structure, the surfaces. The recognisable elements that appear serve as vehicles of colour only, and emphasize the abstract nature of the painting. The landscapes that the spectator actually sees in the paintings, are the viewer`s very own projections on to the paintings themselves. In the present series of paintings the figurative element has become more prominent, because they have a historical account as their starting point, without compromising, however, the artistic qualities. The paintings still have abstraction as their background and basic element. While the media abound with accounts of the royal wedding, Bodil Rosenberg has immersed herself in the story of the Tasmanian princess Truganini, daughter of the chief of the Lyluequonny tribe. She was the last aboriginal Tasmanian when she died in Within a lifetime the colonists had exterminated the indigenous population. It has been labeled the world s most thorough and fastest executed genocide. Although a few of them have a sketch quality about them, well attuned to the inspiration from Australian rock paintings and their formalized figures, Bodil Rosenberg s paintings are always thoroughly prepared, with the colour applied in several layers. Each painting in this series expresses a mood with its own register and colour tone, making them very different. Every single painting has been given prominent attention.

5 PÅ HAVETS BUND Truganini fortæller: "Engang var jeg ovre på regeringens tømmerplads sammen med Paraweena som jeg skulle giftes med. To tømmerhuggere tilbød at ro os hjem igen, men da vi var halvvejs ovre, holdt de mig fast og smed Paraweena overbord. Han greb fat i rælingen for at komme om bord igen, men en af tømmerhuggerne kappede hans hænder over med en økse. Så voldtog de mig." AT THE BOTTOM OF THE SEA Truganini remembers: "Once I went over to Birch's Bay where the government cut timber, together with Paraweena whom I was to marry. Two loggers offered to row us back again, but halfway over they held me and threw Paraweena over board. He grabbed the rail to get on board again, but one of the loggers chopped his hands off at the wrist with a hand-axe. Then they raped me." På Havets Bund / On the Bottom of the Sea Olie på lærred / Oil on canvas. 190 x 115

6 OKKER Overalt i verden har menneskene brugt okker som den første farve ved siden af sort og hvid. Tasmanierne gik nøgne rundt, men pyntede sig med okker og trækul. Okker forekommer mange steder og i mange nuancer fra grågult over orange og rødt til brunligt. Tasmanierne rejste langt for at skaffe kvalitets-okker. Bedst var minen i Toolumbunner. OCHRE All over the world man has used ochre as the first colour after black and white. So did the Tasmanians. They walked around naked, but adorned themselves with ochre and charcoal. Ochre is found all over the world and in many nuances ranging from greyish yellow to orange to red to brownish. The Tasmanians travelled far to obtain quality ochre. Best was the mine in Toolumbunner. Okker / Ochre Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 160

7

8 ÆDEL OG VILD De første opdagelsesrejsende begræd deres eget civiliserede liv, så fjernt fra naturens skønhed og harmoni. De beskrev tasmanierne med sympati og respekt, som ædle vilde. Typisk er billedet af den tasmanske kriger i årvågen hvilestilling, stående på ét ben, med det andet i en slags storkestilling, støttet til sit lange spyd. Og så holder han sin forhud mellem pege- og tommelfinger. Det hører med til posituren. Tanken om naturens muntre søn gav sig også udslag i den tids børneopdragelse. Kong Frederik d. 6. var næppe den eneste europæiske prins der i sin barndom måtte gå barfodet rundt fordi opdragerne ville have ham tilbage til naturen. NOBLE AND SAVAGE The first explorers lamented their own civilized life, so estranged from the beauty and harmony of Nature. They left sympathetic and respectful accounts of the Tasmanians as noble savages. Prototypical is the image of the Tasmanian warrior in alert resting pose, standing on one leg with the other one in a kind of stork position, supported by his long spear. He holds his foreskin between thumb and index finger. It is part of the pose. The idea of the merry son of nature also influenced child rearing. The Danish king Frederik VI was hardly the only European prince who in his childhood was made to walk around barefooted because his educators wanted him back to nature. Ædel og Vild / Noble and Savage Olie på lærred / Oil on canvas. 155 x 110

9

10 KLAPJAGT I 1830 blev der gennemført en gigantisk og bekostelig klapjagt tværs over Tasmanien for at rense de besatte dele af øen for indfødte. Alle koloniens mænd, frie såvel som fanger, 2200 mand i alt, gik i en klapperkæde i tre uger og fangede i alt en gammel mand og en dreng, resten af de indfødte undslap. Fem-seks af klapperne døde ved diverse uheld undervejs. Men Black Line, som kæden blev kaldt, umuliggjorde de indfødtes samfund i de berørte områder. De var for altid fordrevet. BLACK LINE In 1830 a gigantic and expensive chain hunt was conducted across Tasmania to cleanse the colonized parts of the island of natives. All male colonists, both free settlers and convicts, 2200 hands in all, walked in a line of beaters for three weeks, eventually cathing one old man and a boy. The rest of the aboriginals escaped. Five or six colonists died from accidents during the hunt. But the Black Line, as the chain formation came to be known, made the aboriginal way of life impossible. They were exiled forever. Klapjagt / Black Line Olie på lærred / Oil on canvas. 135 x 200

11

12 GENOPSTANDELSER Ganske som de kristne, troede tasmanierne at mennesket har en sjæl der lever videre efter døden og genopstår i et nyt legeme. Med Truganini som ambassadør vandrede George Robinson rundt på Tasmanien, samlede de overlevende indfødte sammen og ledte dem til eksil og udslettelse på en øde ø. Der omvendte han dem til kristendommen: være påklædt, bo i huse, dyrke jorden, bruge penge, læse avis, gå i kirke, tro på Jesus og især Djævelen... Nogle tasmaniere drog den konklusion at når de døde, ville deres sjæl tage til Paradis, dvs England, og genopstå dér. RESURRECTIONS Just like the Christians, the Tasmanians believed that man has a soul that lives on after death and is resurrected in a new body. With Truganini as his ambassador, George Robinson walked round Tasmania, collected the surviving indigenes and led them into exile and extinction on a desolate island. There he converted them to Christianity: wearing clothes, living in houses, tilling the land, using money, learning to read, going to church, believing in Jesus and above all the Devil... Some Tasmanians concluded that after death their souls would go to Paradise, i.e. England, to be resurrected there Genopstandelser / Resurrections Olie på lærred / Oil on canvas. 135 x 200

13

14 TURISTER I RESERVATET De sidste overlevende tasmaniere blev overflyttet fra Flinders Island til nogle usunde barakker syd for hovedstaden i 1847, og de blev hurtigt en lokal turistattraktion. Hobarts nysgerrige tog på søndagstur til reservatet, og der kunne tasmanierne og kolonisterne så betragte hinanden. SIGHTSEEING ON THE RESERVATION The last surviving Tasmanians were removed from Flinders Island to some condemned barracks south of Hobart in 1847 and quickly became a local tourist attraction. The curious made a Sunday excursion to the reservation, where Tasmanians and colonists could ponder on each other. Turister i Reservatet / Sightseeing on the Reservation Olie på lærred / Oil on canvas. 135x 200

15

16 DEM OG OS Videnskaben har været meget optaget af indfødte befolkningers kranier og knogler. Man anså urbefolkningerne for tilbagestående, og mente at det kunne aflæses af deres skelet. Man håbede at kunne forstå hvordan menneskeheden havde udviklet sig frem til sit ypperste, dvs videnskabsmanden selv: den kristne europæiske veluddannede velhavende modne mand. Allermest tilbagestående mentes tasmanierne at være. Enhver videnskabelig knoglesamling med respekt for sig selv måtte have tasmanske knogler, allerhelst et kranie. William Lanneys hovede står stadig på en hylde på universitetet i Edinburgh. Samtidig fandt man også kranier og rester af endnu mere forhistoriske mennesker når man gravede efter kul og mineraler, fx neanderthalerne og andre formodede missing links mellem os og aberne. THEM AND US Science has been quite preoccupied with skulls and bones of aboriginal peoples. Aboriginals were considered backward and it was thought that their backwardness could be inferred from their skeletons. Scientists hoped to understand how humanity had reached its pinnacle, i.e. the scientist himself: the Christian European well-educated wealthy mature male. Most backwards of all were the Tasmanians, so it was thought, and any respectable scientific bone collection really had to have Tasmanian bones, preferably a skull. William Lanney s head still sits on its shelf at the University of Edinburgh. Skulls and bones of even more prehistoric humans, Neanderthals and other presumed missing links to the apes, were found at the same time in pits and quarries in Europe Dem og Os / Them and Us Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 155

17

18 PÅ MUSEUM På sit dødsleje bad Truganini så mindeligt om ikke at blive skændet, sådan som det var sket for den sidste tasmanske mand, William Lanney. Hans lig blev skåret i stykker i flere omgange af trofæhungrige forskere. Truganinis bøn blev ikke hørt. Også hun blev flået, og hendes afkogte skelet udstillet på museet i hovedstaden. Det blev først taget ned i 1947, efter at nazisternes forsøg på at udslette jøder og sigøjnere i Europa havde sat fokus på begrebet folkemord. Bestræbelsen på at få hende behørigt begravet var et vigtigt symbolsk fokus for de tasmanske efterkommeres kamp for rettigheder og anerkendelse fra 1960erne og frem. Truganinis skelet blev kremeret i 1976, 100-året efter hendes død. Men først i 2002 blev hendes sidste rester begravet. Det var håret og noget af hendes hud der havde ligget i en britisk samling. ON EXHIBIT On her death bed Truganini pleaded that her corpse not be desecrated, as the last Tasmanian man, William Lanney, had been. His body was cut to pieces by scientist trophy hunters. Truganini s plead was not heeded. She too was skinned and her boiled skeleton was later exhibited at the museum in Hobart. It wasn t taken down until 1947, when the Nazi attempt to eradicate Jews and Gypsies in Europe had brought the concept of genocide home. The endeavour to have her remains properly buried was an important symbolic focus of the struggle for rights and recognition waged by the Tasmanians descendants from the sixties on. Truganini s skeleton was cremated in 1976, the centenary of her death. But not until 2002, were her last remains buried, when her hair and portions of her skin were returned from a British collection. På Museum / On Exhibit Olie på lærred / Oil on canvas. 200 x 190

19

20 JEG SKAL KOMME EFTER DIG Truganini var den sidste oprindelige tasmanier. Med hende forsvandt også sproget og kulturen. Alligevel er der efterkommere. Tasmanske kvinder og børn blev røvet af kolonisterne, og i dag angiver en 3% af Tasmaniens befolkning at have rødder i urbefolkningen. Gennem de sidste år har de med held krævet rettigheder og kompensation. I`LL BE COMING AFTER YOU Truganini was the last real Tasmanian. With her the language and culture disappeared, too. Yet there are descendants. Tasmanian women and children were abducted by the colonists, and today some 3% of Tasmania s population declare themselves to be of aboriginal descent. During the last 30 years or so, they have successfully demanded rights and compensations. Jeg Skal Komme Efter Dig / I`ll be coming after you Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 100

21

22 MEMER / MEMES Memer er stumper af betydning. Det kan være et citat, en måde at klæde sig på, nogle linjer af en sang, et logo, et synspunkt, en stump af en teori, en ceremoni, en figur i et maleri, en hændelse i en beretning, eller en hel fortælling. Fx historien om prinsesse Truganini og det tasmanske folkemord. Memer har en uafhængig eksistens, de har deres egen dagsorden og handler på egen hånd. De bevæger sig rundt fra hjerne til hjerne, hvor de formerer sig og spreder sig fra. Et mem kan gå i stykker, så kun en del af det kopieres videre, og det kan mutere, så det nye mem er lidt (nogle gange meget) anderledes end sit ophav. Vi er vant til at betragte vore synspunkter og interesseområder som noget vi selv har valgt, noget vi har kontrollen over, men set fra memernes synsvinkel er vi blot beholdere, overlevelsesmaskiner. Vi huser vores memer som en slags parasitter, nogle af dem gavnlige, andre skadelige. De tager bolig i os og sætter os til at sprede sig. Vi har ikke vores meninger, vores meninger har os. En samling af meget forskellige memer, store som små, har indgået et samarbejde om at bruge disse malerier, dette udstillingssted og denne måned til at mangfoldiggøre sig gennem. Memteorien om hvordan kulturtræk videreføres, blev skåret over genteoriens læst af zoologen Richard Dawkins i 1976, og den har selv vist sig at være et livskraftigt mem. Memes are pieces of meaning. It might be a quotation, a way to dress, some verses of a song, a logo, a point of view, a fragment of a theory, a ceremony, a figure in a painting, a episode in a story or the whole story, like the one about princess Truganini and the Tasmanian genocide. Memes lead an independent existence, they have their own private agenda and act on their own. They move around from brain to brain, where they replicate, and spread from which they spread. A meme can break up, so that only part of it is copied, and it can mutate, so that the new meme is a bit (occasionally a lot) different from its parent. Usually we consider our points of view and fields of interest to be something we have chosen ourselves, something we are in command of, but from the perspective of the memes we are just vessels, survival machimes. We harbour our memes as a sort of parasite, some benign, some malicious. They take up residence in us and employ us as agents of their proliferation. We do not have our opinions, our opinions have us. Some very diverse memes, large and small, have joined to exploit these paintings, this locality and this month, to replicate. The meme theory of cultural transmission was tailored to the pattern of the gene theory by the zoologist Richard Dawkins in The meme theory itself has proved a vigorous meme.

23 BODIL ROSENBERG, f Udstillinger / Exhibitions Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, Kbh Århus Musikhus Kvindegalleriet, Kbh. 1983/84/85 Galleri Nørregade, Kbh Skovgården, Værløse. Separat Københavns Universitet, Kunst på KUA Udstillingsstedet Kongo, Kbh. Separat Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus, Kbh Albertslund Bibliotek 1989 Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus, Kbh. Frank Rubins collagesamling Galleri Marius, Kbh. Separat Vejle Kunstmuseum. Frank Rubins collagesamling Gallerie Gl. Strand, Kbh Karg, Oldenburg am Bremen 1991 Stadsbiblioteket i Lyngby. Separat Gladsaxe Hovedbibliotek. Separat Galleri Kobolt, Kbh Galerie Gerly, Kbh Galerie Gerly, Kbh. Separat Pakhuset, Nyk. Sj Galerie Gerly, Kbh. Separat 1997 Senoji Varena, Litauen Galerie Bram, Hobro Aalborg Kunstpavillon, Aalborg Galerie Pi, Kbh. Separat Hafnarborg Museum, Reykjavik Gallopperiet, Stadens Museum for Kunst, Christiania. Separat Legater / Grants Kulturministeriets udstillingsstøtte Gl. Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Theodor von Irgens-Bergh kunstnerlegat Kunsthandler Richard Wilstrups legat Weimanns Legat KIKU, Komiteen for internationale kunstudst Kunstmaler H.C. Koefoeds Legat Kulturministeriets Østpulje Solgt til / Collections Hafnarborg Museum, Reykjavik. Vejle Kunstmuseum Gentofte Kunstbibliotek Gladsaxe Kunstbibliotek Værløse Kommune. Københavns Universitet, Amager Optræningsinstituttet ved Rigshospitalet, København Gladsaxe Kommune Udenrigsministeriet Medlemskaber / Member of Billedkunstnernes Forbund (BKF) Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS) Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) Kvindegalleriet i København North-Information no. 294 / North Art Magazine no. 74 ISSN North and Bodil Rosenberg Text: Ole Stig Andersen, Bent Petersen Translation: Ole Stig Andersen Photo: Torben Dragsby Printed by Broløs, Herning Circulation: 3000 North-Information is published by the periodical North, P.O. Box 261, DK-4000 Roskilde, Denmark. Editor: Bent Petersen. Annual subscription for North comprising a couple of numbers of North and app. 25 issues of North-Information costs Dkr. 450,00. Outside Scandinavia Dkr 740,00. Payable through giro-account Copenhagen. si de / Back cover: Dronning Uden Folk / Queen Without a People Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 90

24 DRONNING UDEN FOLK Som ung fortryllede Truganini alle og enhver, sort som hvid. Hun var med til at samle sine overlevende landsmænd sammen på en øde ø. Dér fik de allesammen europæiske fyrstetitler, og Truganini selv blev Prinsesse. Man siger at hun fortrød sin deltagelse i indfangningen af stammerne. Og senere deltog hun også i et oprør mod de kristne på det australske fastland. På sine gamle dage blev hun kaldt Dronning, men hun var en dronning uden folk. QUEEN WITHOUT A PEOPLE As a young woman Truganini enchanted each and everyone, black and white alike. She participated in the exiling of all surviving aboriginals to a desolate island. There they were all given European princely titles and Truganini became a Princess. She regretted, so they say, her part in the conciliation of the tribes. And later she joined a rebellion against the Christians on the Australian mainland. In her old days she was called Queen but she was a queen without a people. Dronning Uden Folk / Queen Without a People Olie på lærred / Oil on canvas. 110 x 90

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne.

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. ØVELSE 1 Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. 1. Pigen blev set af viceværten *, da hun forlod bygningen. 2. Planen ændredes under

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Designguide for Aarhus internationale brand

Designguide for Aarhus internationale brand Designguide for Aarhus internationale brand Indhold Introduktion... 4 Farver... 6 Navnetræk... 9 Typografiske billeder... 15 Skrifter... 18 Kontakt... 19 introduktion Introduktion 4 Vær med til at styrke

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk MOBILE STRATEGIER Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk Agenda Tal og facts Mobil strategi Hvad betyder det for jeres organisation/webredaktører Taktiske valg Baby steps and the big picture Hvordan

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere