Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S"

Transkript

1 Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Udarbejdet af: Allan Høegsberg Vejleder: Peter Kyhnauv Afhandling HD(R) Maj 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 - Executive Summery Indledning: Problemformulering Metode Empiri Struktur og indhold Valg af værdiansættelsesmodel Afgrænsning Kildekritik Virksomhedspræsentation Historien om Fitness World A/S Organisation og Ledelse Ejerstruktur Strategisk Analyse Ekstern analyse PEST-analyse Porters Five Forces Intern analyse Værdikædeanalyse SWOT-analyse Regnskabsanalyse Reformulering Reformulering af egenkapitalen Reformulering af balancen Reformulering af resultatopgørelsen Nøgletalsanalyse ROE Finansiel gearing ROIC OG Budgettering Vurdering af budgetperiode Forudsætninger for terminalværdien...59 Side 2

3 6.3 - Budgettering af omsætning Budgettering af overskudsgrad før skat Budgettering af den effektive skatteprocent Budgettering af andet driftsoverskud efter skat Budgettering af netto driftsaktiver (AOH) Opstilling af budget Værdiansættelse Estimering af diskonteringsfaktor (WACC) Fastlæggelse af egenkapitalomkostninger Fastlæggelse af fremmedkapitalsomkostninger Kapitalstruktur Værdiansættelse af FW ved DCF-model Sekundær værdiansættelse Følsomhedsanalyse Konklusion Litteraturliste Bilagsoversigt...80 Side 3

4 1 - Executive Summery This Thesis aims to value Fitness World A/S in order to find the Enterprise Value of the company. The valuation is based on an analysis and description of the external, internal and economical factors affecting Fitness World A/S. Fitness World A/S is the market leader in the Fitness Branch in Denmark and is placed all over the country. The strategic analysis comes to the conclusion that the biggest external threats are the risks of renting all the properties and negotiate renewing and prices. Despite the risks, the cyclicality of the number of members (the turnover) is very low otherwise lot of other branches. That factor makes the branch very attractive, but there are also a lot of competitors, mainly Fitness DK and Fresh Fitness, which both are companies with growth expectations. Fitness World A/S has the advantage of being market leader with there big selection of centres which make them a naturally choice when customers need to choose fitness company. At the same time Fitness World has a financial advantage and the ability to buy out competitors with less financial strength. A weakness worth to mention is the service reputation, which is known as a weakness compared to the competitors. At the same time Fitness World has significantly more customers measured pr. centre than the competitors, and the crowded centres have a negative effect to the image. The accounting analysis shows that Fitness World has a very attractive ROE measured by the last 4 annual reports, which highly is the impact of a strong ROIC. The attractive ROE is descending because of a falling OG because of higher costs. The strategic analysis and the accounting analysis together leads to an initial estimate of 5 years forecast, which leads to the actual valuation, which is made by the The Free Cashflow discounted by Fitness Worlds weighted cost of capital (WACC). The analysis shows an Enterprise Value of mio. DKK as a final conclusion. This is twice the value compared to other listed comparable companies abroad measured by the price-earning ratio, which can be explained by different markets and Fitness Worlds very attractive ROIC. Side 4

5 2 - Indledning: I dagens Danmark er der meget fokus på sundhed, motion og fysisk udfoldelse. En større del af befolkningen har igennem finanskrisen valgt at blive idrætsaktive. Jf. rapporten fra Idrættens analyseinstitut vedr. danskernes motions- og sportsvaner 2011 er andelen af idrætsaktive voksne danskere steget fra 56% i 2007 til 64% i Dette har også påvirket fitnessbranchen positivt, hvilket er en branche der har oplevet et stigende antal medlemmer igennem finanskrisen. Fitness World, fremadrettet forkortet til FW, har i særdeleshed forstået at høste på den stigende efterspørgsel på motion og idræt, hvilket er bevist igennem selskabets høje vækstrater. 2 Det er fascinerende at se en virksomhed, der har formået at vækste så markant gennem en finanskrise, hvor langt de fleste danske virksomheder har haft det svært med den faldende efterspørgsel. FW s vækststrategi har på den måde været atypisk i et erhvervsliv, der overordnet set har fokuseret på rationaliseringer og reducering af balancer gennem de seneste år. Men kan FW fortsat bibeholde deres høje vækstrater? Og hvor meget er selve virksomheden værd, hvis en køber, f.eks. en kapitalfond, en dag ønsker at købe aktierne i selskabet? Det er et uhyre interessant spørgsmål, idet vi i dag ikke har en konkret markedsværdi på virksomheden som følge af, at aktierne er unoterede. Samtidig er der tale om en meget aktuel case, idet FW har været på jagt efter en kapitalstærk partner og ledelsen har også gjort sig nogle tanker om hvornår koncernen er moden nok til at blive introduceret på børsen /5f85b653-3bc a385-a1b10098a64a - s. 55 i publikationen 2 Omsætningstal fra regnskab 2013 under historisk oversigt 3 DtmaXRuZXNzO0ZpdG5lc3M, Side 5

6 2.1 Problemformulering Formålet med denne opgave er at estimere værdien af Fitness World A/S ud fra en ekstern analysetilgang, hvilket leder til følgende hovedspørgsmål: Hvad er en fair markedsværdi af virksomheden Fitness World A/S? For at kunne besvare hovedspørgsmålet på bedst mulig vis, vil følgende underspørgsmål blive analyseret på baggrund af en strategisk analyse og en regnskabsanalyse: Hvilke eksterne faktorer påvirker Fitness World A/S? Hvilke interne faktorer, herunder ressourcer og kompetencer, påvirker Fitness World A/S? Hvordan har Fitness Worlds finansielle performance været historisk? Besvarelsen vil danne ramme ud fra en strategisk og regnskabsmæssig analyse, der sammenlagt danner fundamentet til den endelige værdiansættelse Metode Nedenfor vil blive beskrevet metodevalget gennem opgaven og de overvejelser der ligger bag Empiri Et naturligt valg i værdiansættelsen af FW vil være at anvende en deduktiv metodisk tilgang, hvor den anvendte metode alene bygger på teorier beskrevet i eksisterende litteratur. Denne tilgang forudsætter, at der anvendes anerkendt litteratur, som benyttes af praktikere på området. Dette er sikret i denne opgave ved at tage udgangspunkt i pensum-bogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang af Ole Sørensen. I opgaven tilstræbes en analytisk tilgang, hvis formål er at være objektiv. Med det mål sikres det, at læseren med det samme informationsniveau vil nå til samme konklusion. Side 6

7 2.2.2 Struktur og indhold Værdiansættelsen af FW vil i denne opgave blive struktureret for at skabe en rød tråd gennem opgaven. For at opgavens opbygning skal være så overskuelig for læseren som muligt er det valgt et opdele opgaven i forskellige afsnit. Opgaven indledes med en indledning, som fungerer som appetitvækker for læseren. Næste skridt er selve problemformuleringen bestående af et hovedspørgsmål, som igennem opgaven analyseres igennem nogle underspørgsmål i problemformuleringen. Disse underspørgsmål udledes for at skabe en overskuelig proces og overblik over de informationer, som læseren skal kunne udlede af denne opgave. Opgavens afgrænsninger vil ligeledes blive uddybet, således læser allerede tidligt i opgaven får afstemt sine forventninger i forhold til generelle informationsniveau i opgaven. Opgaven bevæger sig nu over i selve analysedelen, som starter med en kort beskrivelse af FW, herunder virksomhedens historie samt nuværende aktivitet. FW vil herefter blive analyseret på både det interne og eksterne niveau med det formål, at få belyst virksomhedens strategiske sider og heraf bruge analyseresultatet som et centralt element i budgetteringsfasen. Til analyse af de eksterne faktorer benyttes PEST-modellen og Porters Five Forces. PESTmodellen vurderer virksomhedens eksterne miljø og de faktorer i omverdenen, der har en påvirkning på virksomheden, herunder politik/lovgivning, økonomisk udvikling, sociokulturelle forhold og teknologisk udvikling. Porters Five Forces indeholder derimod flere forhold vedr. virksomhedens brancheattraktivitet til vurdering af fremtidige udviklingsmuligheder, så som konkurrenceintensitet, truslen fra nye indtrængere, kundernes forhandlingsstyrke, leverandørernes forhandlingsstyrke og trusler fra substituerende markeder. Til analyse af de interne faktorer benyttes Porters Værdikæde. De 4 P er blevet valgt har været et overvejet alternativ, men modellen er lidt utraditionel at benytte i forhold til værdiansættelse af en virksomhed. FW s struktur og værdier gør denne model fordelagtig, da det netop er Product, Price, Place & Promotion der er essentielle for værdiskabelsen. FW er en virksomhed der udbyder serviceydelser fremfor fysiske produkter som Side 7

8 hovedbeskæftigelse, og derfor er der mange områder i Porters Værdikæde, som ikke er relevante for denne type virksomhed, da koncernens logistik, indkøb m.m. ikke vurderes for relevante i dette tilfælde når kernekompetencerne skal afdækkes. Men for ikke at overse andre væsentlige støttefunktioner og primære funktioner fremfor kun at fokusere på markedsføring, så er Værdikæden valgt og modificeret, således den er tilegnet en servicevirksomhed som FW. Resultaterne af den strategiske analyse samles op i en SWOT-analyse, som danner baggrund for konklusionen af virksomhedens stærke og svage sider, samt trusler og muligheder. Til analyse af FW s finansielle historiske performance vil der blive lavet en regnskabsanalyse på baggrund af den udvidede DuPont-model, hvor også finansielle relevante nøgletal vil blive beregnet og kommenteret. Til dette formål samt selve værdiansættelsen, vil egenkapitalopgørelsen, resultatopgørelsen og balancen reformuleres med henblik på at opsplitte drifts- og finansieringsrelaterede aktiviteter, således disse er egnet til analysebrug. Budgetteringsdelen udfærdiges således på baggrund af virksomhedens strategiske analyse samt den historiske finansielle performance, analyseret i regnskabsanalysen. Budgettet danner baggrund for de fremadrettede pengestrømme, som er kerneelementet i selve værdiansættelsen. Afslutningsvis udfærdiges en konklusion, som har til formål at svare på de spørgsmål der stilles i problemformuleringen og vil således runde opgaven af Valg af værdiansættelsesmodel Til selve værdiansættelsen er det blevet fravalgt at benytte en relativ model (metode, der ikke benytter budgettering). Denne metode er fravalgt, da den kræver at vi kender til værdien på øvrige sammenlignelige virksomheder, hvor vi kan benytte prismultipler. Jf. nedenstående analyse vil det blive belyst, at vi ikke har nogle virksomheder at sammenligne med, hvis vi ser indenfor landets grænser. Der er alene Fitness DK A/S som den 2. største aktør på markedet, men dennes værdi er en del af den samlede markedsværdi på aktien i Parken Sport & Side 8

9 Entertainment, og derfor kan værdien fra Fitness DK A/S ikke umiddelbart udskilles pga. de mange blandede aktiviteter/selskaber. Samtidig er Fitness DK A/S størrelsesmæssigt heller ikke sammenlignelig. I stedet vil der blive benyttet en absolut model, som kræver budgettering. Denne metode består igen af en direkte model og en indirekte metode, hvor den direkte model beregner værdien af egenkapitalen og den indirekte model beregner værdien af virksomheden. I denne opgave foretrækkes den indirekte metode, da den fokuserer på driftsaktiviteten som den eneste værdidriver og ser bort fra finansieringsaktiviteterne. Hvis FW var rent finansieret af egenkapital, så ville den direkte metode foretrækkes. Kendetegnet ved modellerne er, at de tager udgangspunkt i en budgetperiode og en terminalperiode, da nutidsværdimodellerne bygger på tankegangen om uendelige forecasts. Derfor opstilles en budgetperiode, hvor der opstilles præcise forecasts. Efter budgetperioden opstilles en terminalperiode som er analytikerens vurdering af konstante udvikling udover budgetperioden. Indenfor de indirekte værdiansættelsesmetoder benyttes den diskonterede cash flow model, også kaldet FCFF-modellen eller DCF-modellen. DCF-modellen er foretrukket blandt praktikere, da den kun er baseret på Cash Flow ind og ud af virksomheden. Det bevirker, at Cash Flow modellen ikke er følsom over for indregningskriterier og regnskabsbaseret indtjening. Pengestrømmene tilbagediskonteres med WACC, som er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger udtrykt i procent. Der er dog en række ulemper ved denne model, herunder: - Pengestrømme som benyttes til investering i virksomheden vil reducere det samlede cash flow og virke værdiforringende for virksomhedens værdi. - Dermed vil virksomheden fremvise værditilvækst ved at reducere investeringerne, hvilket ikke er retvisende, da investeringerne har til formal at vedligeholde/øge den samlede værdi på sigt. Dette er særligt et dilemma for FW og deres investeringsstrategi vedr. opkøb af konkurrenter og vedligeholdelse/udvikling af eksisterende centre. - DCF måler ikke på kort sigt værditilvæksten, idet der ikke finder nogen matching sted mellem indgående- og udgående pengestrømme - Værdiansættelsesmodellen møder kritik pga. den store del af værdien der fastsættes i terminalperioden. Side 9

10 Efter værdiansættelsen af FW ved brug af DCF-modellen udfærdiges en følsomhedsanalyse på udvalgte drivere samt en multipelanalyse med baggrund i en sekundær vurdering af markedsværdien på FW. Strukturen i opgaven vil se ud som følgende: Kilde: Egen tilvirkning 2.3 Afgrænsning Denne opgave er alene skrevet ud fra materiale som er offentligt tilgængeligt, herunder relevant faktuelt information om virksomheden samt eksterne årsrapporter gennem de seneste regnskabsår. Løbende påstande er ligeledes underbygget med henvisning til relevante avisartikler samt udarbejdede rapporter af specialister. Det har ikke været muligt at indhente interne regnskaber/specifikationer eller øvrige informationer gennem Fitness World. Regnskabschef Brian Jensen har afslået dette pga. koncernen p.t. samarbejder med andre studiegrupper, og har derved ikke den fornødne kapacitet til at bistå med yderligere information. Derfor må læser være opmærksom på, at der Side 10

11 løbende vil være logiske antagelser som følge af det lave informationsniveau på virksomheden. Der afgrænses fra sammenligning på brancheniveau, da der ikke forefindes deciderede brancherapporter/nøgletal for alle fitnesscentre i Danmark. I visse tilfælde udtrykkes branchen som 2 eller 3 sammenlignelige virksomheder (FW, Fitness DK og Fresh Fitness) Der afgrænses løbende i opgaven, såfremt dette findes relevant. 2.4 Kildekritik Opgavens kilder er primært baseret på sekundære oplysninger, herunder regnskaber, avisartikler samt udarbejdede rapporter. - Artikler, herunder primært fra Børsen: Mange af artiklerne er skrevet på baggrund af interviews med ledelsen i FW, som har en naturlig interesse i at få virksomheden til at fremstå så attraktiv som muligt. Så selvom Børsen er en troværdig kilde, så skal der tages forbehold for ledelsens udtalelser i artiklerne. - Regnskaber fra FW: Regnskaberne er reviderede, så det talmæssige indhold har en bekræftet validitet, ligesom der ikke er anmærkninger eller forbehold, som kan danne tvivl om regnskabernes validitet. Ledelsesberetningen er udfærdiget af ledelsen og må vurderes at være subjektiv ud fra ledelsen interesser. - Rapporterne fra Idrættens Analyseinstitut: er en uafhængig og selvejende institution under Kulturministeriet, som har til formål at skabe overblik over aktuel samfundsmæssig forskning på idrætsområdet. 4 Derfor vurderes denne kilde at have en høj grad af validitet på informationsniveauet, som er benyttet i denne opgave. Der er medtaget en publikation fra idrættens analyseinstitut, Fitnesskultur.dk Ph.d. afhandling af Kasper Lund Kirkegaard. Kilden er oprindelig en Ph.d. afhandling, men eftersom Idrættens Analyseinstitut har lagt afhandlingen på deres hjemmeside, antages det at kilden er valid og objektiv. 4 Side 11

12 - Spørgeskema: I spørgeskemaundersøgelsen er der anvendt en kvantitativ metode, hvor vægten har været baseret på at få så mange besvarelser som muligt, som vil danne ramme om en statistisk prioritering. 5 Med baggrund i denne metode er der benyttet lukkede spørgsmål for at kunne konkretisere resultatet så meget som muligt i forhold til prioritering for valg af fitnesscenter. Spørgeundersøgelsen er baseret alene på 60 besvarelser og derfor kan der stilles spørgsmålstegn til hvor repræsentativ undersøgelsen er på vegne af samtlige medlemmer i Danmark. Dog blev det alligevel vurderet til at være det bedste værktøj til brug for analysen, idet der ikke kunne findes offentligt tilgængelige brancheanalyser med det samme indhold. 3 Virksomhedspræsentation FW er landets største fitnesskæde og udbyder en lang række af aktiviteter i deres centre, herunder styrketræning, holdtræning, personlig træning, squash m.m. Dermed er det muligt for kunderne at tabe sig, komme i bedre form, øge muskelstyrke samt opfylde mange andre former for individuelle målsætninger. 6 Visionen i FW: (Dog vurderes nedenstående mere som en mission, der siger noget om hvordan visionen opnås. På hjemmesiden er nedenstående dog udtrykt som en vision.) Vores vision er, at give så mange som muligt mulighed for at få et sundere liv. Vi tilbyder effektiv træning i moderne centre med en uformel og hyggelig atmosfære til en pris alle kan betale, og uden at man behøver at binde sig hos os bestemmer du selv hvor længe du vil være medlem Side 12

13 3.1 Historien om Fitness World A/S 2005: - Grundlægger Henrik Rossing åbner den første Fitness World på Gasværksvej, København V. Fitnesskæden kommer ind på markedet via en lavprisstrategi og et nyt koncept vedr. fravalg af bindingsperiode på abonnementerne : - Kæden bliver hurtigt en succes og bliver landsdækkende. 2008: - Fitnesskæden køber konkurrenten Sports Club (Nordsjælland) og overtager samtidig enkelte af Equinox centre, bl.a. centeret i Skandinavian Centeret i Århus, som alene giver nye medlemmer. Per Lyngdal Nielsen, som på dette tidspunkt sidder i bestyrelsen, indtræder som administrerende direktør i stedet for Henrik Rossing pga. større erfaring. 2009: - FW begynder langsomt at skrue op for priserne, mens konkurrenterne begynder at kopiere konceptet med ingen binding og til dels abonnementsprisen. FW begynder dermed at bevæge sig væk fra sin lavprisstrategi. - FW er ved begyndelsen af året landets største fitnesskæde med 39 centre nu også fordelt i mindre danske provinsbyer. - FW køber resten af Equinox-kæden og efter sammenlægningen består FW af 56 centre. 2010: - FW runder 61 centre. 2011: - Enjoy Fitness 12 centre på sjælland bliver opkøbt og det samme gør den jyske fitnesskæde Fitness One, som består af 7 centre. FW runder dermed 90 centre. - Direktør Per Lyngdal Nielsen melder ud, at FW forventer at runde 130 centre inden udgangen af 2012, og inden udgangen af 2015 forventes han er koncernen har rundet 150 centre, kunder samt en omsætning på over en mia. kr : - FW opjusterer tidligere vækstplaner, og meddeler nu at kæden runder 200 centre inden udgangen af 2015, primært via opkøb og udbygning af 8http://www.idan.dk/Nyheder/a188fwsalg.aspx?/Home/Nyheder.aspx?currentstart=105&R esultprpage=15&kortvisning=false&emneid= Side 13

14 eksisterende centre. Samtidig orienterer Per Lyngdal Nielsen om at koncernen har ambitioner om at ekspandere sig i udlandet. 9 - FW gør det offentligt, at de søger en kapitalstærk partner for at kunne udleve deres vækststrategi i et hurtigere tempo S.A.T.S. bliver opkøbt af FW ultimo S.A.T.S. består af 6 centre : - Per Lyngdal Nielsen meddeler efter regnskabet for 11/12, at visionen for 2013 er at åbne 20 nye centre, og samtidig skal der fokuseres på den digitale kommunikation, herunder TV-reklamer og en bedre App til smartphones Planerne om tilførsel af en kapitalstærk partner sættes i bero, da det ikke har været mulig for koncernen at tiltrække en investor, som opfyldte både de strategiske og økonomiske krav. Ledelsen vurderer samtidig, at selskabet kan være aktuelle til en børsnotering i Per Lyngdal Nielsen satser på udenlandske opkøb fremfor den tidligere vision, som vedrørede partnerskab/investor. 2014: FW offentliggør endnu et tilfredsstillende resultat for Koncernen er nu oppe på 118 centre i Danmark, og selskabets vision er at omsætte for min. 900 mio kr. i 2014 og runde en mia. kr. i (Dette kan betegnes som en vision modsat FW s officielle vision på hjemmesiden.) Samtidig meddeler koncernen, at de nu er så kapitalstærke, at de kan bevæge sig ind på det tyske marked 9 szdtgaxruzxnzo2zpdg5lc3m7v29ybgq7d29ybgq, 10 szdtgaxruzxnzo2zpdg5lc3m7v29ybgq7d29ybgq, 11 urrent.html?hl=rml0bmvzcybxb3jszdtmaxruzxnzo0zpdg5lc3m, 12 DtmaXRuZXNzO0ZpdG5lc3M, 13 DtmaXRuZXNzO0ZpdG5lc3M, Side 14

15 gennem opkøb af eksisterende centre. Dette forventes at ske i 2. Halvår i Organisation og Ledelse Administrerende direktør er Per Lyngdal Nielsen. Han indtræder som adm. direktør i stedet Henrik Rossing pr. juni Bestyrelsen består af: - Henrik Rossing, bestyrelsesformand. Hovedaktionær og stifter af Fitness World A/S. - Jesper Boysen, professionel bestyrelsesmedlem. Bl.a. siddet i både bestyrelsen og direktionen hos El-giganten, og er nu bestyrelsesmedlem hos BabySam. Jesper er blevet ansat som direktør hos Expert Danmark juni Jesper er indtrådt i bestyrelsen i Per Nielsen, bestyrelsesmedlem og administrerende direktør. Per har tidligere været administrerende direktør hos Debitel. - Sophie Rossing, bestyrelsesmedlem. Kone til Henrik Rossing, og har været medvirkende til at stifte Fitness World A/S. 15 Hvert center har en centerleder og en souschef. Udover dette består medarbejderstaben af personale med ekspertise indenfor personlig træning, holdtræning, service og rengøring. Den største gruppe af ansatte er uddannede fitnessinstruktører, der underviser i forskellige discipliner BIQ Erhvervsinformation 16 Side 15

16 3.3 Ejerstruktur Ejerandelene af Fitness World A/S er fordelt således: - 72% er ejet af Bensimon Rossing ApS (Holdingselskab tilhørende Henrik Rossing) - 18% er ejet af Per Nielsen. Aktierne er ejet af henholdsvis Per Nielsen og hans Holdingselskab Kaphi Holding ApS. - 10% er ejet af Lehmann Holding ApS (Holdingselskab tilhørende Jannick Lehmann) 17 Fitness World A/S ejer tillige 100% ejer af 3 datterselskaber i form af Threk Nordic ApS, som ejer aktierne i Fitness Club Scandinavian A/S 100%, samt Horsens Fitness Center A/S. Disse er under afvikling, da koncernen sigter mod at have alle selskabernes drift samlet i 17 BIQ Erhvervsinformation Side 16

17 moderselskabet. I den forbindelse er der ligeledes lavet en fusion pr. 1/ med 15 datterselskaber Strategisk Analyse Formålet med den strategiske analyse er at identificere de ikke finansielle værdidrivere, der har betydning for FW s potentiale for indtjening og vækst. Analysen tager udgangspunkt i de eksterne og interne faktorer, der kan påvirke virksomheden nu og i fremtiden. Den strategiske analyse har væsentlig betydning for nøjagtigheden af den endelige budgettering til brug for værdiansættelsen. Kvaliteten og præcisionen på den endelige værdiansættelse vil være afhængig af, hvor god og dyb en strategisk analyse der danner baggrund for resultatet. 4.1 Ekstern analyse Den eksterne analyse af FW omfatter en analyse over de muligheder og trusler i branchen og omverdenen, som FW er berørt af. Til brug for belysning af disse benyttes modellerne PESTanalyse og Porters Five Forces PEST-analyse PEST-analysen er en analyse af faktorerne i virksomhedens uafhængige omverden. Modellen er specielt fordelagtig til at fremhæve muligheder og trusler i FW s eksterne forhold. PESTanalysen omhandler 4 forhold, herunder politiske og lovgivningsmæssige forhold, samfundsøkonomiske og demografiske forhold, sociale og kulturelle forhold samt teknologiske og miljømæssige forhold. 19 (P) politiske og lovgivningsmæssige forhold: Der er både trusler og muligheder for FW, når politiske og lovgivningsmæssige forhold tages i betragtning. En mulighed som kunne foreligge er lige vilkår vedr. støtteordning fra staten/kommunen. P.t. får bl.a. foreningsfitnesscentre og DGI offentligt støtte. Dette er jf. de 18 Årsregnskab Exploring Strategy s. 51 Side 17

18 kommercielle (privatejede) fitnesscentre stærkt konkurrenceforvridende, og derfor er foreningen Dansk Kommerciel Fitness og Sundhed (DKFS) stiftet med henblik på at skabe lige konkurrencevilkår ved at søge om fratagelse af offentligt støttede midler til foreningsbaserede centre. Problematikken består i, at de foreningsbaserede centre kan tilbyde langt billigere medlemskab pga. støttekronerne, hvilket koster medlemmer for de kommercielle centre. 20 En anden mulighed er at danske virksomheder/fagforeninger m.m. laver firmaaftaler med FW. Dette vil åbne døren til en lang række nye medlemmer, og det er samtidig i virksomhedernes interesse at have medarbejdere i god form hvilket har en stærk påvirkning på den enkelte medarbejders performance og arbejdsglæde. Mange virksomheder udbyder allerede dette til deres ansatte, men der er stadig mange virksomheder som ikke har dette tilbud til de ansatte. Derfor er FW påvirket af ledelseskulturen og personalepolitikken i de enkelte virksomheder. FW har allerede et koncept klar til virksomhederne og kan på den måde påvirke de enkelte HR-afdelinger. 21 Der afgrænses fra at vurdere det præcise potentiale på dette område, da der ikke foreligger informationer om hvor mange medlemmer der har indgået medlemskab via en firmaaftale. Der er også en række udefrakommende forhold på det politiske og lovgivningsmæssige plan som kan have betydning for FW. Af sundhedsmæssige årsager kan der komme øgede lovgivningsmæssige krav til FW s ansatte, som vil kræve ekstra kurser/undervisning for alle ansatte. Dette er et scenarie, som vil være omkostningstungt for virksomheden. I dag vurderer FW dog, at de er klædt tilstrækkeligt på til at undervise medlemmerne på et højt niveau. Som analytiker og læser må vi dog stille os skeptiske overfor validiteten af dette udsagn, da det fremgår af FW s egen hjemmeside, og virksomheden har en naturlig interesse i at promovere et højt uddannelsesniveau af deres ansatte Side 18

19 FW har tidligere været tabt en kamp til Malernes Fagforening, som resulterede i at FW måtte sende alle de udenlandske håndværkere hjem og i stedet ansætte nye medarbejdere under dansk overenskomst med et LO-forbund. Dette scenarie har naturligvis haft en omkostningseffekt på FW s byggerier og renoveringer. Dette er også et eksempel på, at der ligger en trussel, som er baseret på lønudgifter og overenskomstforhandlinger. 23 Foreningsstøtte er med til at hjælpe de mindre foreningsdrevede fitnesscentre, men typisk er disse enkelte centre, og kan derfor ikke måles som en klar konkurrent til FW på landsplan, men alene på lokalmarkedet, da de kæmper om de samme kunder. Her har FW den fordel at centrene kan benyttes i hele landet. Firmaaftale-kulturen har en større betydning for FW, og det er vigtigt at få lavet aftaler med de store virksomheder, idet der oftest er tale om meget store kundegrupper. Øgede krav til uddannet personale må p.t. ses som en mindre betydelig trussel. (E) samfundsøkonomiske og demografiske forhold FW er stærkt påvirket af de samfundsmæssige forhold, hvis vi ser på fremtiden og særligt på omkostningssiden. FW består i dag af 118 centre, som omtalt i virksomhedsbeskrivelsen. Alle centre er lejemål undtagen et enkelt center i Odense, og udlejningspriserne er derfor en meget essentiel omkostning for virksomhedens drift. De samlede huslejeforpligtelser udgør pr. 31/ hele kr. 24 Lejemålene har alle forskellige opsigelsesperioder, og forpligtelserne er fordelt således: 1-5 år: tkr år: tkr > 10 år: tkr Ovenstående fortæller os, at mange af lejekontrakterne løber ud om mindre end 5 år. Derfor er en betydelig part af koncernens fremadrettede omkostninger afhængig af på hvilke vilkår Regnskab 2013 Side 19

20 disse lejekontrakter genforhandles. Der afgrænses fra denne indsigt i de enkelte lejekontrakter, vilkår for forlængelser m.m. Ledelsen i FW er også bekendte med denne risiko, og skriver i ledelsesberetningen i regnskabet for 2012: Omvendt så begrænses mulighederne for finansiering af ejendomme og ombygningerne stadigt for udlejerne. Fitness World har siden finanskrisen været i stand til at manøvrere i dette marked. 25 Set i denne relation kan en højkonjunktur paradoksalt nok modsat langt de fleste brancher være en trussel for FW, da den gennemsnitlige udlejningspris pr. m2 typisk stiger i disse perioder. Udlejningsvilkårerne, herunder lejeprisen, afspejler sig i følgende: Udlejers afkastningkrav: Udlejer skal have et afkast på sin investering efter lejen har betalt driftsudgifter, afdrag og renter, vedligeholdelse m.m. Denne afkastningsgrad skal investor/udleje skal måle op mod et alternativafkast, hvis han investerede i andet end en udlejningsejendom (alene set ud fra afkastsynspunkt). I en højkonjunktur er der typisk større krav til afkastningsgrader, idet det er nemmere at få et større alternativafkast. Dette er med til at presse lejeprisen op. Udbud af/efterspørgsel efter erhvervsejendomme: Udbuddet af erhvervsejendomme til leje er lavere og efterspørgslen efter erhvervsejendomme er højere, når vi befinder os i en højkonjunktur. Dette er også medvirkende til markedsreguleringer på udlejningspriser i opadgående retning. Strammet vilkår på finansiering af erhvervsejendomme: Finanskrisen har medvirket til, at finansieringsinstitutter i langt højere grad kigger på debitors evne til at genere likviditet og overskud på udlejningsforretningen, fremfor at vurdere belåningsværdien på selve ejendommen som før finanskrisen. Det betyder ligeledes, at udlejer i langt højere grad er nødsaget til at vise nogle gode afkastgrader på ejendommen før der kan foretages yderligere belåning, hvilket medfører huslejestigninger for lejer. I nuværende marked har finansieringsinstituttet bl.a. også øgede krav til afkastningsgraden pga. risikoen for tomgang. FW omtaler også selv i ledelsesberetningen, at udlejernes muligheder for yderligere finansiering i ejendommene til ombygning m.m. er strammet til. 25 Årsregnskab 2012 Side 20

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Kan moderne fitnesscentre noget - som traditionelle foreninger ikke kan?

Kan moderne fitnesscentre noget - som traditionelle foreninger ikke kan? Oplæg på Foreningen på forkant, 2. juni, 2012. Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Ja. De låner alle de gode ideer - hele tiden! Foreningslogik

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Kap. 10 Konkurrencesituationen

Kap. 10 Konkurrencesituationen Kap. 10 Konkurrencesituationen Case fra sidst: Falck Schmidt Brainstorming twitter konkurrenceforhold Forløb og sammenhæng i analyse af konkurrencesituationen Brancheanalyse nov 21 10:13 1 Centralt spørgsmål:

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer Grovboller og Generationsskifte Værdiansættelse ved generationsskifte - SKATs nye retningslinjer 11. december 2009 Jan Østergaard Dir. tlf. 38404229ogmobil42134229 42 29 42 42 29 joe@hulgaardadvokater.dk

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Advokatfirmaet. Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013. Til kamp mod foreningsfitness

Advokatfirmaet. Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013. Til kamp mod foreningsfitness Advokatfirmaet Bent Stamer Advokatfirmaet Bent Stamer A/S Hobrovej 395 9200 Aalborg SV J. nr. 80254/KVC Oplæg til Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013 Til kamp mod foreningsfitness

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del Regnskab og Økonomistyring Reeksamen, januar 2009 Økonomistyring Fredag den 9. januar 2009 Kl. 9.00 -- 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det betyder bøger,

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Alexander Hughes Management Performance Survey Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Oktober 2016 Østergade 1, 2nd 1100 Copenhagen K Denmark Tel : +45 70 22 43 70 E-mail : copenhagen@alexanderhughes.com

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Indledning...3 Situationsbeskrivelse... 3. Situationen i Fitness World A/S... 3. Problemidentifikation... 4

Indledning...3 Situationsbeskrivelse... 3. Situationen i Fitness World A/S... 3. Problemidentifikation... 4 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Situationsbeskrivelse... 3 Situationen i Fitness World A/S... 3 Problemidentifikation... 4 Problemformulering... 4 Generelle afgrænsninger... 5 Metode... 5 Hvordan har

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Møde med bank, realkredit eller investorer Have din egen dagsorden Være klædt på - vær

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 1 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed Prisvinderne vurderes

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HA#Tysk,)6.)Semester) ) ) ) ) ) Forfattere:) Bachelorafhandling) ) ) ) ) ) ) Hannes)Henken)(301795)) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Jonas)Lützen)(302016)) ) ) ) )

HA#Tysk,)6.)Semester) ) ) ) ) ) Forfattere:) Bachelorafhandling) ) ) ) ) ) ) Hannes)Henken)(301795)) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Jonas)Lützen)(302016)) ) ) ) ) HATysk,)6.)Semester) ) ) ) ) ) Forfattere:) Bachelorafhandling) ) ) ) ) ) ) Hannes)Henken)(301795)) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Jonas)Lützen)(302016)) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Vejleder:) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Jens)Riis)Andersen)

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 ØKONOMI Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2 Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 3 Oms 3,9b Årsregnskabet 2012 balancens aktivside 5 Årsregnskabet 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Generalforsamling 26. januar 2017

Generalforsamling 26. januar 2017 Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Læs mere