Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S"

Transkript

1 Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Udarbejdet af: Allan Høegsberg Vejleder: Peter Kyhnauv Afhandling HD(R) Maj 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 - Executive Summery Indledning: Problemformulering Metode Empiri Struktur og indhold Valg af værdiansættelsesmodel Afgrænsning Kildekritik Virksomhedspræsentation Historien om Fitness World A/S Organisation og Ledelse Ejerstruktur Strategisk Analyse Ekstern analyse PEST-analyse Porters Five Forces Intern analyse Værdikædeanalyse SWOT-analyse Regnskabsanalyse Reformulering Reformulering af egenkapitalen Reformulering af balancen Reformulering af resultatopgørelsen Nøgletalsanalyse ROE Finansiel gearing ROIC OG Budgettering Vurdering af budgetperiode Forudsætninger for terminalværdien...59 Side 2

3 6.3 - Budgettering af omsætning Budgettering af overskudsgrad før skat Budgettering af den effektive skatteprocent Budgettering af andet driftsoverskud efter skat Budgettering af netto driftsaktiver (AOH) Opstilling af budget Værdiansættelse Estimering af diskonteringsfaktor (WACC) Fastlæggelse af egenkapitalomkostninger Fastlæggelse af fremmedkapitalsomkostninger Kapitalstruktur Værdiansættelse af FW ved DCF-model Sekundær værdiansættelse Følsomhedsanalyse Konklusion Litteraturliste Bilagsoversigt...80 Side 3

4 1 - Executive Summery This Thesis aims to value Fitness World A/S in order to find the Enterprise Value of the company. The valuation is based on an analysis and description of the external, internal and economical factors affecting Fitness World A/S. Fitness World A/S is the market leader in the Fitness Branch in Denmark and is placed all over the country. The strategic analysis comes to the conclusion that the biggest external threats are the risks of renting all the properties and negotiate renewing and prices. Despite the risks, the cyclicality of the number of members (the turnover) is very low otherwise lot of other branches. That factor makes the branch very attractive, but there are also a lot of competitors, mainly Fitness DK and Fresh Fitness, which both are companies with growth expectations. Fitness World A/S has the advantage of being market leader with there big selection of centres which make them a naturally choice when customers need to choose fitness company. At the same time Fitness World has a financial advantage and the ability to buy out competitors with less financial strength. A weakness worth to mention is the service reputation, which is known as a weakness compared to the competitors. At the same time Fitness World has significantly more customers measured pr. centre than the competitors, and the crowded centres have a negative effect to the image. The accounting analysis shows that Fitness World has a very attractive ROE measured by the last 4 annual reports, which highly is the impact of a strong ROIC. The attractive ROE is descending because of a falling OG because of higher costs. The strategic analysis and the accounting analysis together leads to an initial estimate of 5 years forecast, which leads to the actual valuation, which is made by the The Free Cashflow discounted by Fitness Worlds weighted cost of capital (WACC). The analysis shows an Enterprise Value of mio. DKK as a final conclusion. This is twice the value compared to other listed comparable companies abroad measured by the price-earning ratio, which can be explained by different markets and Fitness Worlds very attractive ROIC. Side 4

5 2 - Indledning: I dagens Danmark er der meget fokus på sundhed, motion og fysisk udfoldelse. En større del af befolkningen har igennem finanskrisen valgt at blive idrætsaktive. Jf. rapporten fra Idrættens analyseinstitut vedr. danskernes motions- og sportsvaner 2011 er andelen af idrætsaktive voksne danskere steget fra 56% i 2007 til 64% i Dette har også påvirket fitnessbranchen positivt, hvilket er en branche der har oplevet et stigende antal medlemmer igennem finanskrisen. Fitness World, fremadrettet forkortet til FW, har i særdeleshed forstået at høste på den stigende efterspørgsel på motion og idræt, hvilket er bevist igennem selskabets høje vækstrater. 2 Det er fascinerende at se en virksomhed, der har formået at vækste så markant gennem en finanskrise, hvor langt de fleste danske virksomheder har haft det svært med den faldende efterspørgsel. FW s vækststrategi har på den måde været atypisk i et erhvervsliv, der overordnet set har fokuseret på rationaliseringer og reducering af balancer gennem de seneste år. Men kan FW fortsat bibeholde deres høje vækstrater? Og hvor meget er selve virksomheden værd, hvis en køber, f.eks. en kapitalfond, en dag ønsker at købe aktierne i selskabet? Det er et uhyre interessant spørgsmål, idet vi i dag ikke har en konkret markedsværdi på virksomheden som følge af, at aktierne er unoterede. Samtidig er der tale om en meget aktuel case, idet FW har været på jagt efter en kapitalstærk partner og ledelsen har også gjort sig nogle tanker om hvornår koncernen er moden nok til at blive introduceret på børsen /5f85b653-3bc a385-a1b10098a64a - s. 55 i publikationen 2 Omsætningstal fra regnskab 2013 under historisk oversigt 3 DtmaXRuZXNzO0ZpdG5lc3M, Side 5

6 2.1 Problemformulering Formålet med denne opgave er at estimere værdien af Fitness World A/S ud fra en ekstern analysetilgang, hvilket leder til følgende hovedspørgsmål: Hvad er en fair markedsværdi af virksomheden Fitness World A/S? For at kunne besvare hovedspørgsmålet på bedst mulig vis, vil følgende underspørgsmål blive analyseret på baggrund af en strategisk analyse og en regnskabsanalyse: Hvilke eksterne faktorer påvirker Fitness World A/S? Hvilke interne faktorer, herunder ressourcer og kompetencer, påvirker Fitness World A/S? Hvordan har Fitness Worlds finansielle performance været historisk? Besvarelsen vil danne ramme ud fra en strategisk og regnskabsmæssig analyse, der sammenlagt danner fundamentet til den endelige værdiansættelse Metode Nedenfor vil blive beskrevet metodevalget gennem opgaven og de overvejelser der ligger bag Empiri Et naturligt valg i værdiansættelsen af FW vil være at anvende en deduktiv metodisk tilgang, hvor den anvendte metode alene bygger på teorier beskrevet i eksisterende litteratur. Denne tilgang forudsætter, at der anvendes anerkendt litteratur, som benyttes af praktikere på området. Dette er sikret i denne opgave ved at tage udgangspunkt i pensum-bogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang af Ole Sørensen. I opgaven tilstræbes en analytisk tilgang, hvis formål er at være objektiv. Med det mål sikres det, at læseren med det samme informationsniveau vil nå til samme konklusion. Side 6

7 2.2.2 Struktur og indhold Værdiansættelsen af FW vil i denne opgave blive struktureret for at skabe en rød tråd gennem opgaven. For at opgavens opbygning skal være så overskuelig for læseren som muligt er det valgt et opdele opgaven i forskellige afsnit. Opgaven indledes med en indledning, som fungerer som appetitvækker for læseren. Næste skridt er selve problemformuleringen bestående af et hovedspørgsmål, som igennem opgaven analyseres igennem nogle underspørgsmål i problemformuleringen. Disse underspørgsmål udledes for at skabe en overskuelig proces og overblik over de informationer, som læseren skal kunne udlede af denne opgave. Opgavens afgrænsninger vil ligeledes blive uddybet, således læser allerede tidligt i opgaven får afstemt sine forventninger i forhold til generelle informationsniveau i opgaven. Opgaven bevæger sig nu over i selve analysedelen, som starter med en kort beskrivelse af FW, herunder virksomhedens historie samt nuværende aktivitet. FW vil herefter blive analyseret på både det interne og eksterne niveau med det formål, at få belyst virksomhedens strategiske sider og heraf bruge analyseresultatet som et centralt element i budgetteringsfasen. Til analyse af de eksterne faktorer benyttes PEST-modellen og Porters Five Forces. PESTmodellen vurderer virksomhedens eksterne miljø og de faktorer i omverdenen, der har en påvirkning på virksomheden, herunder politik/lovgivning, økonomisk udvikling, sociokulturelle forhold og teknologisk udvikling. Porters Five Forces indeholder derimod flere forhold vedr. virksomhedens brancheattraktivitet til vurdering af fremtidige udviklingsmuligheder, så som konkurrenceintensitet, truslen fra nye indtrængere, kundernes forhandlingsstyrke, leverandørernes forhandlingsstyrke og trusler fra substituerende markeder. Til analyse af de interne faktorer benyttes Porters Værdikæde. De 4 P er blevet valgt har været et overvejet alternativ, men modellen er lidt utraditionel at benytte i forhold til værdiansættelse af en virksomhed. FW s struktur og værdier gør denne model fordelagtig, da det netop er Product, Price, Place & Promotion der er essentielle for værdiskabelsen. FW er en virksomhed der udbyder serviceydelser fremfor fysiske produkter som Side 7

8 hovedbeskæftigelse, og derfor er der mange områder i Porters Værdikæde, som ikke er relevante for denne type virksomhed, da koncernens logistik, indkøb m.m. ikke vurderes for relevante i dette tilfælde når kernekompetencerne skal afdækkes. Men for ikke at overse andre væsentlige støttefunktioner og primære funktioner fremfor kun at fokusere på markedsføring, så er Værdikæden valgt og modificeret, således den er tilegnet en servicevirksomhed som FW. Resultaterne af den strategiske analyse samles op i en SWOT-analyse, som danner baggrund for konklusionen af virksomhedens stærke og svage sider, samt trusler og muligheder. Til analyse af FW s finansielle historiske performance vil der blive lavet en regnskabsanalyse på baggrund af den udvidede DuPont-model, hvor også finansielle relevante nøgletal vil blive beregnet og kommenteret. Til dette formål samt selve værdiansættelsen, vil egenkapitalopgørelsen, resultatopgørelsen og balancen reformuleres med henblik på at opsplitte drifts- og finansieringsrelaterede aktiviteter, således disse er egnet til analysebrug. Budgetteringsdelen udfærdiges således på baggrund af virksomhedens strategiske analyse samt den historiske finansielle performance, analyseret i regnskabsanalysen. Budgettet danner baggrund for de fremadrettede pengestrømme, som er kerneelementet i selve værdiansættelsen. Afslutningsvis udfærdiges en konklusion, som har til formål at svare på de spørgsmål der stilles i problemformuleringen og vil således runde opgaven af Valg af værdiansættelsesmodel Til selve værdiansættelsen er det blevet fravalgt at benytte en relativ model (metode, der ikke benytter budgettering). Denne metode er fravalgt, da den kræver at vi kender til værdien på øvrige sammenlignelige virksomheder, hvor vi kan benytte prismultipler. Jf. nedenstående analyse vil det blive belyst, at vi ikke har nogle virksomheder at sammenligne med, hvis vi ser indenfor landets grænser. Der er alene Fitness DK A/S som den 2. største aktør på markedet, men dennes værdi er en del af den samlede markedsværdi på aktien i Parken Sport & Side 8

9 Entertainment, og derfor kan værdien fra Fitness DK A/S ikke umiddelbart udskilles pga. de mange blandede aktiviteter/selskaber. Samtidig er Fitness DK A/S størrelsesmæssigt heller ikke sammenlignelig. I stedet vil der blive benyttet en absolut model, som kræver budgettering. Denne metode består igen af en direkte model og en indirekte metode, hvor den direkte model beregner værdien af egenkapitalen og den indirekte model beregner værdien af virksomheden. I denne opgave foretrækkes den indirekte metode, da den fokuserer på driftsaktiviteten som den eneste værdidriver og ser bort fra finansieringsaktiviteterne. Hvis FW var rent finansieret af egenkapital, så ville den direkte metode foretrækkes. Kendetegnet ved modellerne er, at de tager udgangspunkt i en budgetperiode og en terminalperiode, da nutidsværdimodellerne bygger på tankegangen om uendelige forecasts. Derfor opstilles en budgetperiode, hvor der opstilles præcise forecasts. Efter budgetperioden opstilles en terminalperiode som er analytikerens vurdering af konstante udvikling udover budgetperioden. Indenfor de indirekte værdiansættelsesmetoder benyttes den diskonterede cash flow model, også kaldet FCFF-modellen eller DCF-modellen. DCF-modellen er foretrukket blandt praktikere, da den kun er baseret på Cash Flow ind og ud af virksomheden. Det bevirker, at Cash Flow modellen ikke er følsom over for indregningskriterier og regnskabsbaseret indtjening. Pengestrømmene tilbagediskonteres med WACC, som er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger udtrykt i procent. Der er dog en række ulemper ved denne model, herunder: - Pengestrømme som benyttes til investering i virksomheden vil reducere det samlede cash flow og virke værdiforringende for virksomhedens værdi. - Dermed vil virksomheden fremvise værditilvækst ved at reducere investeringerne, hvilket ikke er retvisende, da investeringerne har til formal at vedligeholde/øge den samlede værdi på sigt. Dette er særligt et dilemma for FW og deres investeringsstrategi vedr. opkøb af konkurrenter og vedligeholdelse/udvikling af eksisterende centre. - DCF måler ikke på kort sigt værditilvæksten, idet der ikke finder nogen matching sted mellem indgående- og udgående pengestrømme - Værdiansættelsesmodellen møder kritik pga. den store del af værdien der fastsættes i terminalperioden. Side 9

10 Efter værdiansættelsen af FW ved brug af DCF-modellen udfærdiges en følsomhedsanalyse på udvalgte drivere samt en multipelanalyse med baggrund i en sekundær vurdering af markedsværdien på FW. Strukturen i opgaven vil se ud som følgende: Kilde: Egen tilvirkning 2.3 Afgrænsning Denne opgave er alene skrevet ud fra materiale som er offentligt tilgængeligt, herunder relevant faktuelt information om virksomheden samt eksterne årsrapporter gennem de seneste regnskabsår. Løbende påstande er ligeledes underbygget med henvisning til relevante avisartikler samt udarbejdede rapporter af specialister. Det har ikke været muligt at indhente interne regnskaber/specifikationer eller øvrige informationer gennem Fitness World. Regnskabschef Brian Jensen har afslået dette pga. koncernen p.t. samarbejder med andre studiegrupper, og har derved ikke den fornødne kapacitet til at bistå med yderligere information. Derfor må læser være opmærksom på, at der Side 10

11 løbende vil være logiske antagelser som følge af det lave informationsniveau på virksomheden. Der afgrænses fra sammenligning på brancheniveau, da der ikke forefindes deciderede brancherapporter/nøgletal for alle fitnesscentre i Danmark. I visse tilfælde udtrykkes branchen som 2 eller 3 sammenlignelige virksomheder (FW, Fitness DK og Fresh Fitness) Der afgrænses løbende i opgaven, såfremt dette findes relevant. 2.4 Kildekritik Opgavens kilder er primært baseret på sekundære oplysninger, herunder regnskaber, avisartikler samt udarbejdede rapporter. - Artikler, herunder primært fra Børsen: Mange af artiklerne er skrevet på baggrund af interviews med ledelsen i FW, som har en naturlig interesse i at få virksomheden til at fremstå så attraktiv som muligt. Så selvom Børsen er en troværdig kilde, så skal der tages forbehold for ledelsens udtalelser i artiklerne. - Regnskaber fra FW: Regnskaberne er reviderede, så det talmæssige indhold har en bekræftet validitet, ligesom der ikke er anmærkninger eller forbehold, som kan danne tvivl om regnskabernes validitet. Ledelsesberetningen er udfærdiget af ledelsen og må vurderes at være subjektiv ud fra ledelsen interesser. - Rapporterne fra Idrættens Analyseinstitut: er en uafhængig og selvejende institution under Kulturministeriet, som har til formål at skabe overblik over aktuel samfundsmæssig forskning på idrætsområdet. 4 Derfor vurderes denne kilde at have en høj grad af validitet på informationsniveauet, som er benyttet i denne opgave. Der er medtaget en publikation fra idrættens analyseinstitut, Fitnesskultur.dk Ph.d. afhandling af Kasper Lund Kirkegaard. Kilden er oprindelig en Ph.d. afhandling, men eftersom Idrættens Analyseinstitut har lagt afhandlingen på deres hjemmeside, antages det at kilden er valid og objektiv. 4 Side 11

12 - Spørgeskema: I spørgeskemaundersøgelsen er der anvendt en kvantitativ metode, hvor vægten har været baseret på at få så mange besvarelser som muligt, som vil danne ramme om en statistisk prioritering. 5 Med baggrund i denne metode er der benyttet lukkede spørgsmål for at kunne konkretisere resultatet så meget som muligt i forhold til prioritering for valg af fitnesscenter. Spørgeundersøgelsen er baseret alene på 60 besvarelser og derfor kan der stilles spørgsmålstegn til hvor repræsentativ undersøgelsen er på vegne af samtlige medlemmer i Danmark. Dog blev det alligevel vurderet til at være det bedste værktøj til brug for analysen, idet der ikke kunne findes offentligt tilgængelige brancheanalyser med det samme indhold. 3 Virksomhedspræsentation FW er landets største fitnesskæde og udbyder en lang række af aktiviteter i deres centre, herunder styrketræning, holdtræning, personlig træning, squash m.m. Dermed er det muligt for kunderne at tabe sig, komme i bedre form, øge muskelstyrke samt opfylde mange andre former for individuelle målsætninger. 6 Visionen i FW: (Dog vurderes nedenstående mere som en mission, der siger noget om hvordan visionen opnås. På hjemmesiden er nedenstående dog udtrykt som en vision.) Vores vision er, at give så mange som muligt mulighed for at få et sundere liv. Vi tilbyder effektiv træning i moderne centre med en uformel og hyggelig atmosfære til en pris alle kan betale, og uden at man behøver at binde sig hos os bestemmer du selv hvor længe du vil være medlem Side 12

13 3.1 Historien om Fitness World A/S 2005: - Grundlægger Henrik Rossing åbner den første Fitness World på Gasværksvej, København V. Fitnesskæden kommer ind på markedet via en lavprisstrategi og et nyt koncept vedr. fravalg af bindingsperiode på abonnementerne : - Kæden bliver hurtigt en succes og bliver landsdækkende. 2008: - Fitnesskæden køber konkurrenten Sports Club (Nordsjælland) og overtager samtidig enkelte af Equinox centre, bl.a. centeret i Skandinavian Centeret i Århus, som alene giver nye medlemmer. Per Lyngdal Nielsen, som på dette tidspunkt sidder i bestyrelsen, indtræder som administrerende direktør i stedet for Henrik Rossing pga. større erfaring. 2009: - FW begynder langsomt at skrue op for priserne, mens konkurrenterne begynder at kopiere konceptet med ingen binding og til dels abonnementsprisen. FW begynder dermed at bevæge sig væk fra sin lavprisstrategi. - FW er ved begyndelsen af året landets største fitnesskæde med 39 centre nu også fordelt i mindre danske provinsbyer. - FW køber resten af Equinox-kæden og efter sammenlægningen består FW af 56 centre. 2010: - FW runder 61 centre. 2011: - Enjoy Fitness 12 centre på sjælland bliver opkøbt og det samme gør den jyske fitnesskæde Fitness One, som består af 7 centre. FW runder dermed 90 centre. - Direktør Per Lyngdal Nielsen melder ud, at FW forventer at runde 130 centre inden udgangen af 2012, og inden udgangen af 2015 forventes han er koncernen har rundet 150 centre, kunder samt en omsætning på over en mia. kr : - FW opjusterer tidligere vækstplaner, og meddeler nu at kæden runder 200 centre inden udgangen af 2015, primært via opkøb og udbygning af 8http://www.idan.dk/Nyheder/a188fwsalg.aspx?/Home/Nyheder.aspx?currentstart=105&R esultprpage=15&kortvisning=false&emneid= Side 13

14 eksisterende centre. Samtidig orienterer Per Lyngdal Nielsen om at koncernen har ambitioner om at ekspandere sig i udlandet. 9 - FW gør det offentligt, at de søger en kapitalstærk partner for at kunne udleve deres vækststrategi i et hurtigere tempo S.A.T.S. bliver opkøbt af FW ultimo S.A.T.S. består af 6 centre : - Per Lyngdal Nielsen meddeler efter regnskabet for 11/12, at visionen for 2013 er at åbne 20 nye centre, og samtidig skal der fokuseres på den digitale kommunikation, herunder TV-reklamer og en bedre App til smartphones Planerne om tilførsel af en kapitalstærk partner sættes i bero, da det ikke har været mulig for koncernen at tiltrække en investor, som opfyldte både de strategiske og økonomiske krav. Ledelsen vurderer samtidig, at selskabet kan være aktuelle til en børsnotering i Per Lyngdal Nielsen satser på udenlandske opkøb fremfor den tidligere vision, som vedrørede partnerskab/investor. 2014: FW offentliggør endnu et tilfredsstillende resultat for Koncernen er nu oppe på 118 centre i Danmark, og selskabets vision er at omsætte for min. 900 mio kr. i 2014 og runde en mia. kr. i (Dette kan betegnes som en vision modsat FW s officielle vision på hjemmesiden.) Samtidig meddeler koncernen, at de nu er så kapitalstærke, at de kan bevæge sig ind på det tyske marked 9 szdtgaxruzxnzo2zpdg5lc3m7v29ybgq7d29ybgq, 10 szdtgaxruzxnzo2zpdg5lc3m7v29ybgq7d29ybgq, 11 urrent.html?hl=rml0bmvzcybxb3jszdtmaxruzxnzo0zpdg5lc3m, 12 DtmaXRuZXNzO0ZpdG5lc3M, 13 DtmaXRuZXNzO0ZpdG5lc3M, Side 14

15 gennem opkøb af eksisterende centre. Dette forventes at ske i 2. Halvår i Organisation og Ledelse Administrerende direktør er Per Lyngdal Nielsen. Han indtræder som adm. direktør i stedet Henrik Rossing pr. juni Bestyrelsen består af: - Henrik Rossing, bestyrelsesformand. Hovedaktionær og stifter af Fitness World A/S. - Jesper Boysen, professionel bestyrelsesmedlem. Bl.a. siddet i både bestyrelsen og direktionen hos El-giganten, og er nu bestyrelsesmedlem hos BabySam. Jesper er blevet ansat som direktør hos Expert Danmark juni Jesper er indtrådt i bestyrelsen i Per Nielsen, bestyrelsesmedlem og administrerende direktør. Per har tidligere været administrerende direktør hos Debitel. - Sophie Rossing, bestyrelsesmedlem. Kone til Henrik Rossing, og har været medvirkende til at stifte Fitness World A/S. 15 Hvert center har en centerleder og en souschef. Udover dette består medarbejderstaben af personale med ekspertise indenfor personlig træning, holdtræning, service og rengøring. Den største gruppe af ansatte er uddannede fitnessinstruktører, der underviser i forskellige discipliner BIQ Erhvervsinformation 16 Side 15

16 3.3 Ejerstruktur Ejerandelene af Fitness World A/S er fordelt således: - 72% er ejet af Bensimon Rossing ApS (Holdingselskab tilhørende Henrik Rossing) - 18% er ejet af Per Nielsen. Aktierne er ejet af henholdsvis Per Nielsen og hans Holdingselskab Kaphi Holding ApS. - 10% er ejet af Lehmann Holding ApS (Holdingselskab tilhørende Jannick Lehmann) 17 Fitness World A/S ejer tillige 100% ejer af 3 datterselskaber i form af Threk Nordic ApS, som ejer aktierne i Fitness Club Scandinavian A/S 100%, samt Horsens Fitness Center A/S. Disse er under afvikling, da koncernen sigter mod at have alle selskabernes drift samlet i 17 BIQ Erhvervsinformation Side 16

17 moderselskabet. I den forbindelse er der ligeledes lavet en fusion pr. 1/ med 15 datterselskaber Strategisk Analyse Formålet med den strategiske analyse er at identificere de ikke finansielle værdidrivere, der har betydning for FW s potentiale for indtjening og vækst. Analysen tager udgangspunkt i de eksterne og interne faktorer, der kan påvirke virksomheden nu og i fremtiden. Den strategiske analyse har væsentlig betydning for nøjagtigheden af den endelige budgettering til brug for værdiansættelsen. Kvaliteten og præcisionen på den endelige værdiansættelse vil være afhængig af, hvor god og dyb en strategisk analyse der danner baggrund for resultatet. 4.1 Ekstern analyse Den eksterne analyse af FW omfatter en analyse over de muligheder og trusler i branchen og omverdenen, som FW er berørt af. Til brug for belysning af disse benyttes modellerne PESTanalyse og Porters Five Forces PEST-analyse PEST-analysen er en analyse af faktorerne i virksomhedens uafhængige omverden. Modellen er specielt fordelagtig til at fremhæve muligheder og trusler i FW s eksterne forhold. PESTanalysen omhandler 4 forhold, herunder politiske og lovgivningsmæssige forhold, samfundsøkonomiske og demografiske forhold, sociale og kulturelle forhold samt teknologiske og miljømæssige forhold. 19 (P) politiske og lovgivningsmæssige forhold: Der er både trusler og muligheder for FW, når politiske og lovgivningsmæssige forhold tages i betragtning. En mulighed som kunne foreligge er lige vilkår vedr. støtteordning fra staten/kommunen. P.t. får bl.a. foreningsfitnesscentre og DGI offentligt støtte. Dette er jf. de 18 Årsregnskab Exploring Strategy s. 51 Side 17

18 kommercielle (privatejede) fitnesscentre stærkt konkurrenceforvridende, og derfor er foreningen Dansk Kommerciel Fitness og Sundhed (DKFS) stiftet med henblik på at skabe lige konkurrencevilkår ved at søge om fratagelse af offentligt støttede midler til foreningsbaserede centre. Problematikken består i, at de foreningsbaserede centre kan tilbyde langt billigere medlemskab pga. støttekronerne, hvilket koster medlemmer for de kommercielle centre. 20 En anden mulighed er at danske virksomheder/fagforeninger m.m. laver firmaaftaler med FW. Dette vil åbne døren til en lang række nye medlemmer, og det er samtidig i virksomhedernes interesse at have medarbejdere i god form hvilket har en stærk påvirkning på den enkelte medarbejders performance og arbejdsglæde. Mange virksomheder udbyder allerede dette til deres ansatte, men der er stadig mange virksomheder som ikke har dette tilbud til de ansatte. Derfor er FW påvirket af ledelseskulturen og personalepolitikken i de enkelte virksomheder. FW har allerede et koncept klar til virksomhederne og kan på den måde påvirke de enkelte HR-afdelinger. 21 Der afgrænses fra at vurdere det præcise potentiale på dette område, da der ikke foreligger informationer om hvor mange medlemmer der har indgået medlemskab via en firmaaftale. Der er også en række udefrakommende forhold på det politiske og lovgivningsmæssige plan som kan have betydning for FW. Af sundhedsmæssige årsager kan der komme øgede lovgivningsmæssige krav til FW s ansatte, som vil kræve ekstra kurser/undervisning for alle ansatte. Dette er et scenarie, som vil være omkostningstungt for virksomheden. I dag vurderer FW dog, at de er klædt tilstrækkeligt på til at undervise medlemmerne på et højt niveau. Som analytiker og læser må vi dog stille os skeptiske overfor validiteten af dette udsagn, da det fremgår af FW s egen hjemmeside, og virksomheden har en naturlig interesse i at promovere et højt uddannelsesniveau af deres ansatte Side 18

19 FW har tidligere været tabt en kamp til Malernes Fagforening, som resulterede i at FW måtte sende alle de udenlandske håndværkere hjem og i stedet ansætte nye medarbejdere under dansk overenskomst med et LO-forbund. Dette scenarie har naturligvis haft en omkostningseffekt på FW s byggerier og renoveringer. Dette er også et eksempel på, at der ligger en trussel, som er baseret på lønudgifter og overenskomstforhandlinger. 23 Foreningsstøtte er med til at hjælpe de mindre foreningsdrevede fitnesscentre, men typisk er disse enkelte centre, og kan derfor ikke måles som en klar konkurrent til FW på landsplan, men alene på lokalmarkedet, da de kæmper om de samme kunder. Her har FW den fordel at centrene kan benyttes i hele landet. Firmaaftale-kulturen har en større betydning for FW, og det er vigtigt at få lavet aftaler med de store virksomheder, idet der oftest er tale om meget store kundegrupper. Øgede krav til uddannet personale må p.t. ses som en mindre betydelig trussel. (E) samfundsøkonomiske og demografiske forhold FW er stærkt påvirket af de samfundsmæssige forhold, hvis vi ser på fremtiden og særligt på omkostningssiden. FW består i dag af 118 centre, som omtalt i virksomhedsbeskrivelsen. Alle centre er lejemål undtagen et enkelt center i Odense, og udlejningspriserne er derfor en meget essentiel omkostning for virksomhedens drift. De samlede huslejeforpligtelser udgør pr. 31/ hele kr. 24 Lejemålene har alle forskellige opsigelsesperioder, og forpligtelserne er fordelt således: 1-5 år: tkr år: tkr > 10 år: tkr Ovenstående fortæller os, at mange af lejekontrakterne løber ud om mindre end 5 år. Derfor er en betydelig part af koncernens fremadrettede omkostninger afhængig af på hvilke vilkår Regnskab 2013 Side 19

20 disse lejekontrakter genforhandles. Der afgrænses fra denne indsigt i de enkelte lejekontrakter, vilkår for forlængelser m.m. Ledelsen i FW er også bekendte med denne risiko, og skriver i ledelsesberetningen i regnskabet for 2012: Omvendt så begrænses mulighederne for finansiering af ejendomme og ombygningerne stadigt for udlejerne. Fitness World har siden finanskrisen været i stand til at manøvrere i dette marked. 25 Set i denne relation kan en højkonjunktur paradoksalt nok modsat langt de fleste brancher være en trussel for FW, da den gennemsnitlige udlejningspris pr. m2 typisk stiger i disse perioder. Udlejningsvilkårerne, herunder lejeprisen, afspejler sig i følgende: Udlejers afkastningkrav: Udlejer skal have et afkast på sin investering efter lejen har betalt driftsudgifter, afdrag og renter, vedligeholdelse m.m. Denne afkastningsgrad skal investor/udleje skal måle op mod et alternativafkast, hvis han investerede i andet end en udlejningsejendom (alene set ud fra afkastsynspunkt). I en højkonjunktur er der typisk større krav til afkastningsgrader, idet det er nemmere at få et større alternativafkast. Dette er med til at presse lejeprisen op. Udbud af/efterspørgsel efter erhvervsejendomme: Udbuddet af erhvervsejendomme til leje er lavere og efterspørgslen efter erhvervsejendomme er højere, når vi befinder os i en højkonjunktur. Dette er også medvirkende til markedsreguleringer på udlejningspriser i opadgående retning. Strammet vilkår på finansiering af erhvervsejendomme: Finanskrisen har medvirket til, at finansieringsinstitutter i langt højere grad kigger på debitors evne til at genere likviditet og overskud på udlejningsforretningen, fremfor at vurdere belåningsværdien på selve ejendommen som før finanskrisen. Det betyder ligeledes, at udlejer i langt højere grad er nødsaget til at vise nogle gode afkastgrader på ejendommen før der kan foretages yderligere belåning, hvilket medfører huslejestigninger for lejer. I nuværende marked har finansieringsinstituttet bl.a. også øgede krav til afkastningsgraden pga. risikoen for tomgang. FW omtaler også selv i ledelsesberetningen, at udlejernes muligheder for yderligere finansiering i ejendommene til ombygning m.m. er strammet til. 25 Årsregnskab 2012 Side 20

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

*+&+&,! Vi har haft interesse i at forstå, hvordan man som virksomhed lægger en strategi, som på bedste vis fører virksomheden mod sine mål.

*+&+&,! Vi har haft interesse i at forstå, hvordan man som virksomhed lægger en strategi, som på bedste vis fører virksomheden mod sine mål. !. "#$%&'(%! Vi har i dette projekt, ved hjælp af et casestudie, undersøgt det danske fitnessmarked og hvilke strategiske muligheder der er, for at Fitness World kan bibeholde deres position som markedsleder.

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Copenhagen Business School HD(R) 2013 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning og valg af

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s HD Finansiel Rådgivning, HD(FR) Faglinjen Kunderådgivning Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Forfatter Pia Lauritsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s Handelshøjskolen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

MECE. 1: Problem-opdeling. Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski. Løsninger? Business Case Workshop Mandag, 21.

MECE. 1: Problem-opdeling. Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski. Løsninger? Business Case Workshop Mandag, 21. 1: Problem-opdeling MECE? Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski Løsninger?? 2: MECE tankegang ikke- MECE del- problem 1 del- problem 4 Mutually Exclusive Collec9vely Exhaus9ve MECE del-

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Navn: Jonas Munksgaard Severinsen

Navn: Jonas Munksgaard Severinsen En Analyse af regnskabspraksis i Genmab A/S, herunder indregning og måling af immaterielle aktiver, efterfulgt af en fundamental analyse og værdiansættelse af Genmab A/S An Analysis of accounting policies

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere