199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte."

Transkript

1 In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann og Hustru f. Poulsen. Student (Ribe) 1861: cand. tlieol. 1869; Kommunelærer i Kbhvn.; Kapellan i Horbelev og Folkerslev 1872, ved Viborg Domkirke og i Asmild og Tapdrup 1874; Sognepræst i Grenaa 1877; Sognepræst til Budolphi Kirke i Aalborg, Stiftsprovst over Aalborg Stift fra Adresse : Aalborg. JACOBI H A Konferensraad, K'.DM. p.p.; f. 13. Juli 1844 i Nykjøhing S.; Søn af Toldforvalter H A Jacohi og Hustru Anette f. v. Herbst; gift m. Harriet Ida f. Jacobi, f. 14. Marts i Ribe. Student 1863; cand. jur. 1868: Fuldmægtig i Magistratens 3. Afd ; Overretssagfører 1876; Borgmester for Magistratens 3. Afd ;

2 197 Jac Formand for den permanente Voldgiftsret ; i Overbestyrelsen for Poliklinikken for Ubemidlede, for Foreningen af 1865 for Tilvejebringelse af billige Arbejderboliger; Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab og af Centralkomitéen; i Hovedbestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforening, i Bestyrelserne for Kbhvns Sygehjem, Børnehjemmet Ove Hohlenbergs Minde, Hendriksen og Hustrus Stiftelse, Foreningen til forvildede unge Pigers Frelse, Kirkelig Ungdomsforening og Dansk Forening til Kønssygdommes Bekæmpelse; i Direktionen for Kbhvns Hippodrom. Udenl. Orden; F.Æ.L. Adresse : V. Boulevard 41, Kbhvn. JACOBI J P V F Oberstløjtnant, R.p.p ; f. 29. Sent. 1865; Søn af Oberst, Depnrtementchef i Krigsministeriet F F Jacobi (død) og Hustru f. Flies; gift m. Johanne f. Petersen. Sekondløjtnant 1885; Premierløjtnant samme Aar; Kaptajn 1900; Oberstløjtnant 190S; Souschef i Generalstabens taktiske Afdeling. Udenl. Ordner: N.St.O.; E.St.Stan. Adresse : Viborg. JACOBSEN Børge Overretssagfører; f. 25. April 1862 i Augustenborg paa Als; Søn af Apoteker Christian Jacobsen (død 1902) og Hustru Sophie f. Gjern (død 1899); gift m. Signe J., f. 10. Febr i Kbhvn., Datter af Vinbandler Eduard Hagen (død 1873) og Hustru Caroline f. Kirketerp (død 1861). Student (Sorø) 1879; cand. jnr. 1885: Overretssagfører Medlem af Bankraadet i Kbhvns ; Laane- og Diskontobank fra 1906, af Repræsentantskabet i Dansk Folkeforsikringsanstalt fra 1906 og af Repræsentantskabet i Grundejernes Hypotekforening fra 1908; Medlem af Grundejerbankens Tilsynsraad Adresse : Vestre Boulevard 29, Kbh., Sommerbolig : Helsinghøj, Hellebæk. JACOBSEN Carl Direktør, Dr. phil., K'.DM.p.p.; f. 2. Marts 1842 i Kbhvn.; Søn af Brygger, Dr. phil., Kaptajn J C Jaeobsen (død 1887) og Hustru Laura f. Holst (se denne); gift 1. Gang m. Ottilia f. Stegmann (død 1903), Datter af Købmand Conrad Stegmann (død 1880) og Hustru T.ouise f. Brummer; gift 2. Gang m. Lili f. Kohl, Datter af Oberstløjtnant A C C Kohl og Hustru f. Mortensen (Ægteskabet opløst). Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1861; hørte Forelæsninger paa den polytekniske Læreanstalt og Landbohøjskolen, studerede Bryggeridrift i Udlandet i fire Aar; anlagde Ny Carlsberg 1871, hvilket han ved Gavebrev af 1901 overdrog til en ny Afdeling af Carlsbergfondet (Ny Carlsbergfondet) ; Overdirektør og Formand i Bestyrelsen for de sammensluttede Bryggerier Carlsberg og de Forenede Bryggerier fra 1906; Formand for Bryggeriforeningen; Æresmedlem af den svenske Bryggeriforening og det tyske Bräucrbund. Stiftede Legatet Albertina 1879, Ny Carlsberg Glyptotek hvilket han i 1888 lod overgaa til offentlig Ejendom, Bygningen opførtes og fuldførtes 1907; lod Jesuskirken opføre 1891; Medstifter af Kunstindustrimusæet 1890; Skaber af og Direktør for den kgl. Afstøbningssamling fra 1896; Medlem af Kunstakademiet; Æresdoktor ved Universitetet 1899; Formand for Komitéen for Danmarks Deltagelse i Pariserudstilliingen 1889; rejste Huitfeldt-Monumentet paa Langelinie, skænkede talrige Kunstværker til Byens offentlige Anlæg; lod genopføre Spiret paa Nikolaj Taarn Medlem af Bestyrelsen for Carlsbergfondets Laboratorium. Medlem af det arkæologiske Selskab i Berlin, af Corps académique i Antwerpen og af Société des artistes francais 1909; Æresmedlem af Société nationale d'agriculture de France. Tildelt Fællesrepræsentationen for Industri og Haandværks Medalje. Udenl. Ordner: R.St.A.; B.H.M.: F.Æ.L. Adresse: Carlsberg, Valby, Kbhvn. JACOBSEN Jacob Teaterdirektør: f. 24. Maj 1865 i Kbhvn.: Søn af Ovcrretsprokurator J H Jacobsen og Hustru f. Svanenskjold; gift m. Skuespillerinde Olivia J., f. 22. Nev (Ægteskabet opløst). Datter af Instrumentmager J A Jørgensen og Hustru f. Engelund. Student (Metropobtanskolen) 1883; cand. phil. 1384; Ophold i Paris og London : Medarbejder ved Politiken ; Skuespiller ved Folketeatret , ved Dagmarteatret ; Leder af De ottes" Tourné til Norge og Sverrig ; Sceneinstruktør ved Aarhus Teater 1906; Direktør for dette Teater fra Oversætter af forskellige Teaterstykker : Agnes Jordan, Tappenstreg o. fl. Adresse : Kystvej 55, Aarhus. JACOBSEN J C Professor ved Universitetet, R.; f. 6. Marts 1862 i Hvornum ved Hobro; Søn af Sognepræst C C E Jacobsen og Hustru f. Hassing; gift m. Hilda Valborg f. Roed (død 1897). Student 1880; cand. theol. 1835; Studieophold i Udlandet (Gøttingen og Erlangen) ; Professor ved Univer-

3 Jac 198 sitetot (gammeltestamentelig Eksegese) fra 1891; Eforus for Valkendorfs Kollegium. Er Forfatter til: Daniels Bog og de nyere Sprogundersøgelser; Om Symboler og Symbolforpligtelse; har sammen med G Koch foretaget den nu autoriserede Revision af Oversættelsen af det nye Testamente; Medarbejder ved Buhls Oversættelse af Det gamle Testamente (fuldendt 1910). Adresse : N. Voldgade 20, Kbhvn. JACOBSEN John Fabrikant; f. 18. Juni 1863 i Kbhvn.; Sen af Bødkermester Lars Jacobsen og Hustru f. Hansen; gift m. Berglijot J., f. 30. Sept. i Norge, Datter af Landejendomsbesidder A M Dreyer og Hustru f. Bentzen. Firma ; L. Jacobsen. Student (Galster og Holbølls Kur- i sus) 1882; cand. phil. 1883; indtraadte i Faderens Forretning 1882, Eneejer af denne fra 1891: Formand for De samvirkende Maskinsnedkerier og Savværker; Medlem af Bestyrelsen for Bødkerlauget og af Industrifagenes Forretningsudvalg fra 1907; Direktør for og Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Kjøge Trævarefabrik fra 1903; Formand for Bestyrelsen for Træskofabrikkernes Salgskontor fra 1907; Bestyrelsesmedlem i Stavfabrikkernes Salgsforcning fra 1909; i Repræsentantskabet for Industriforeningen; i Bestyrelsen for Dansk Eksportforening; Formand for Arbejdsstiler for Børn paa Krsthvn.; Kasserer for Sygeplejeforening for Krsthvn. Adresse : Overgaden n. V. 33, Kbhvn. JACOBSEN J P Dr. phil.; f. 13. Dec paa Salemgaard ved Vejle: Søn af Gaardejer Hans Jacobsen; gift m. Dr. phil. Eis Jacobsen (se denne). Student (Viboro-) 1889; cand. mag. 1896; Universitetets Guldmedalje 1897; Dr. phil. (Det komiske Dramas Oprindelse og Udvikling i Frankrig før Renaissancen) 1903; Sekretær ved Statens Lærerhøjskole 1903; Medarbejder ved Folkenes Historie og Verdenskulturen. Adresse: Thorvaldsensvej 9, Kbhvn. JACOBSEN Lars cand. phil., Skoleforstander; f. 14. April 1851 i Vejlby ved Grenaa; Søn af Gaardejer Jacob Larsen og Hustru Kirsten f. Nielsen; gift m. Anne Kirstine Manuelita f. Stilling, f. 23. April i Helsingør. Skolelærereksamen 1870: Privatlærer fra : Skolelærer fra ; Student 1884; Bestyrer af Nørrebros Realskole fra ; Forstander for Købmandsskolen fra 1902 og for Niels Brochs Handelshøjskole fra Tidligere Kredsformand i Kbhvns Understøttelsesforening; Medlem af Bestyrelsen for Folkeuniversitetsforenin- Ben og Legepladsforeningen. Adresse : Kjøbmagergade 55. Kbhvn. JACOBSEN Laura, f. Holst, Enkefrue; f. 29. Aug i Thisted; gift m. Kaptajn, Brygger Jacob Christian Jacobsen (død 1887). Adresse : GI. Carlsberg", Carlsbergvej, Valby, Kbhvn. JACOBSEN Lis Dr. phil.; f. 29. Jan i Kbhvn.; Datter af Generaldirektør Marcus Rubin (se denne); gift m. Dr. phil. J P Jacobsen (se denne). Student (N Zahles Skole) 1900; Lærerindeeksamen 1903; mag. art. 1908; Universitetets Guldmedalje 1907; Dr. phil. (Studier til det danske Rigssprogs Historie fra Eriks Lov til Chr. III's Bibel) Adresse: Thorvaldsensvej 9, Kbhvn. JACOBSEN Ludvig Kontorchef i Finansministeriet, R.; f. 21. Sept i Kbhvn.; Søn af Amtsforvalter Valdemar Jacobsen (død 1886). og Hustru f. Møller (død 1886); gift m. Gudrun Arndys f. Fischer, f. 15. Sept i Kbhvn. Student (Horsens) 1867; cand. jur. 1874; Assistent i Finansministeriet 1875, Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær 1888, Kontorchef fra 1899; Medarbejder ved Dagbladet ; Regnskabsfører for H. k. H. Kronprinsen ; Lærer ved Søofficerskolen ; Medlem af Højres Arbejder- og Vælgerforenings Hovedbestyrelse. Adresse : V. Boulevard 45, Kbhvn. Sommerbolig: Villa Høie Bøge, Holte. JACOBSON Daniel Professor, Dr. med.; f. 14. Okt i Kbhvn.; Søn af Grosserer E D Jacobson og Hustru Mathilde f. Jacoby (død 1897); gift m. Mariane J., f. 7. Marts 1870 i Kbhvn., Datter af Grosserer J L Fridericia (død 1900) og Hustru Emma f. Fraenckel. Student (Hauchs Skole) 1879; med. Eks. 1886; Reservelæge ved Garnisons Sygehus , ved St. Hans Hospital ; Dr. med. 1891; Reservelæge ved Kommunehospitalets Afd. VI ; oprettede en Nerveklinik 1896; Fængselslæge ved Straffeanstalten paa Krsthvn. fra 1897; Censor ved med. Eksamen fra 1902; Overlæge ved Frederiksberg Hospital fra 1903; Medlem af Bestyrelsen for Fængselshjælpen og af Kbhvns Værgeraad. Adresse: Vesterbrogade 9 B Kbhvn. JACOBÆUS Erik fh. Rektor, R.; f. 10. Juni 1848 paa Faarevejle Gaard, Langeland; Søn af Proprietær A H Jacobæus; gift m. Anna Elisabeth J (død 1900), Datter af Klædehandler P V Sølling i Kbhvn.

4 199 Jan Student (Odense) 1866; cand, philol. 1873; Lærer og Manuduktør i Kbhvn.; Adjunkt i Horsens 1879, Overlærer i smstds. 1898; Rektor i Aarhus Adresse: Sortedamsdossering 69, Kbhvn. JACOBÆUS Holger Overlæge, Dr. med.; f. 15. April 1865 i Faarevejle paa Langeland; Søn af Godsejer A II Jacobæus og Hustru Hanne f. Bay. Student (Herlufsholm) 1883; med. Eks. 1890; Dr. med. 1893; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. III ; Medredaktør af "Ugeskrift for Læger fra 1898; Skolelæge i Kbhvn ; Overlæge ved Sanatoriet for Hjerteog Leversygdomme i Hellerup ; Overlæge ved Baldersgades Hospital fra 1903; Medlem af Bestyrelsen for Finsens Lysinstitut , Direktør for dettes Klinik for indre Sygdomme fra Censor ved med. Eksamen. Adresse; Ø. Søgade 10, Kbhvn. JAKOBSEN Jakob Dr. phil.; f. 22. Feb i Thorshavn; Søn af Boghandler II N Jakobsen og Hustru Johanne f. Hansdatter; ugift. Student. (Herlufsholm) 1883: cand. mag. 1891; Foretaget flere Undersøgelsesrejser i videnskabeligt, væsentligt sprogligt Øjemed til Færøerne (navnlig ), Shetlandsøerne ( og 1905) og Orknøerne (1909 og 1910); Dr. phil (Det norrönnc Sprog paa Shetland). Medlem af Bestyrelsen (i Sektionen for Færøerne) af Foreningen De danske Atlanterhavsøer; Medlem af Kristiania Videnskabernes Selskab. Litterære Arbejder: Færøisk Anthologi (delvis sammen med Provst Hammershaimb); Poul Nolsöe; Kommentarer til Fuglakväji: The dialect and places-names of Shetland; Færøsk Sagnhistorie (1904); Etymologisk Ordbog over det norröne Sprog paa Shetland I-II. Adresse: Grundtvigsvej 5, Kbhvn. JANSSEN Børge Forfatter; f. 15. Maj 1867 i Kbhvn.; Søn af Hovedkasserer L C T Janssen og Hustru Caroline f. Albinus; gift m. Pianistinden Agnes J., f. 26. Juni 1872 i Kbhvn., Datter af Fabrikant J Boesen og Hustru Charlotte f. Zoéga (død 1893). Værker; Mulm (1888); Masaniello (1892); Spanske Kætter (1898); Fatme (1900); Troidhede (1902); Jomfruen fra Lucca (1904); Kongelig Naade (1905); Prinsessen (1906); Dona Carmen (1907). Madonnas Vilje (1908); Christine af Danmark (1908); Christine af Milano (1909); endv. flere Børnebøger, bl. a. Niels Grubbes Eventyr (1904), Kejseren af Læsø (1905) og Den døde 0 (1908). Adresse ; Skjoldsgade 11, Kbhvn. JANSSEN Luplau Figurmaler; f. 15. Juni 1869 i Søbymagle; Sen af Sognepræst C E Janssen (død 1884) og Hustru Louise f. Luplau (død 1894); gift 1. Gang m. Marie L J., f. 7. Juli i Skamstrup, Datter af Sognepræst J T Borup og Hustru Marie f. Trier (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Ingeborg L J., Datter af Grosserer Axel Madsen og Hustru f. Helmecke. Blev Malersvend 1889; Elev af Kunstakademiet ; udstillede første Gang 1890; Lærer ved Teknisk Skole og ved Kbhvns Kommuneskoler. I Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov.; Medlem af Den frie Ildstilling og; af dennes Bestyrelse; Assistent ved Kunstakademiet. Malerier: Kong Christian IX's Ligfærd (Frederiksborg Slot); Portrætterne af Søren Kierkegaard, Peter Faber (begge paa Frederiksborg Slot) og Arkitekt Dahlerup (Charlottenborg). Adresse : Ø-Farimagsgade 32, Kbhvn. JANTZEN A T Sognepræst, E.DM.p.p.; f. 23. Maj 1840 i Kbhvn.; Søn af Justitsraad, Chef for Generalstabens Sekretariat H II Jantzen og Hustru f. Weinert; gift 1. Gang m. Jenny Albertine Julie f. Johnsen (død 1891), 2. Gang m. Emilie Jochumine Christiane f. Tiedemann, f. 11. Jan. i Stubbekjøbing. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1858; cand. theol. 1864; Huslærer paa Knuthenborg s. A.; Lærer for Prins Valdemar og Prinsesse Thyra; Kapellan i Gjentofte 1873, Sognepræst smstds fra Administrerende Inspektør for G.jentofte-Lyngby Hospital; Formand for Værgeraadet i Gjentofte, for Gjentofte og Vangede Børneasyler og for Bethania i Gjentofte; Medlem af Dansk Genealogisk Institut. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. JANTZEN U C Vekselerer, E.; f. 15. Okt i Kbhvn.; Søn af Justitsraad II H Jantzen og Hustru f. "Weinert; gift m. Jonina Valgerda f. Johnsen, f. 11. Juni 1841 i Husavik paa Island. Medlem af Vekselmæglernes og Vekselerernes Kursnoteringsudvalg; Medlem af Bestyrelsen samt Kasserer for Diakonissestiftelsen og for Louisestiftelsen ved Sorø. Adresse: Jagtvej 229, Kbhvn.

5 Jar 2ii0 JARL C F Ingeniør, R.; f. 1. Aug i Kbhvn.; Søn af Konferensraad Vilh. Jørgensen (se denne); gift m. Gunild J., f. 28. Sept i Børglum Sogn, Datter af Godsejer Chr. Rottbøll (se denne). Student (Metropolitanskolen) 1890: cand. polyt. 1895; ansat ved Øresunds kemiske Fabrikker s. A.; Studierejse i Amerika : Direktør for Kryolitfabriken Øresund fra 1902; i Bestyrelsen for G-A Hagemanns Kollegium, for Akts. Burmeister & Wains Skibsbyggeri og for samme Selskabs Eksportkompagni samt for Dansk Ingeniør Forening. Adresse: Østbanegade 29, Kbhvn. JARL Viggo Billedhugger; f. 28. Nov i Kbhvn.; Søn af Konferensraad Vilhelm Jørgensen (se denne); ugift. Student (privat dimit.) Udstillede første Gang 1900; bosat i Rom og der Elev af Ségoffin; Medstifter af De frie Billedhugeres Udstilling og Formand for samme indtil sin Afrejse til Paris 1904; Ejer af det Dus. hvori han bor (s. n.). Medlem af Racing Club de France og af L'Union Internationale des Beaux-Arts, des Let-tres. Hovedværker : En Fodboldspiller (1901); Christus i Getsemanc (1901); Do knækkede Vinger (1904, Kunstmuseet); Tietgen (1908^ i Kongens Have i Odense); La folie de Fabune (1908); Mauvaise j pensée (1909, Kunstmuseet); Statue pathétique (1910); Thomas Kingo (1910: til Frederikskirken): Niels Finsen (1910; til Lysinstitutet). Adresse : 3 Ene ie Notre Paris. JASTRAU Harald Kaptajn Slotsforvalter. R.DM.p.p.; f. 4. Juni 1826 i Odense ; Søn af Kammerassessor, Amtstuefuldmægtig H M Jastrau og Hustru f. Maar; gift 1. Gang m. Andrea Vilbelmine f. Vølekcrs (død 1870);-2. Gang m. Christiane Catharina Margaretha f. Vølekers (død 1889). Afsked som Kaptajn af Ingeniørkorpsets Forstærkning Udenl. Ordner: R.St.A.; S.Kr.; Gr. Pr.; Sth.V.: Pr.Kr. Adresse : Fredensborg. JENSEN Adolph Kontorchef, R.; f. 15. Juli 1866 i Høng; Søn af Sognepræst O H Jensen og Hustru Elisa f. Lacoppidan; gift m. Elisabeth J., f. 15. Aug. paa Lehnsskov, Datter af Forpagter C Lacoppidan. Student 1885: cand. polit. 1892; Assistent i Statens statistiske Bureau 1896, Fuldmægtig Kontorchef Sekretær i Nationaløkonomisk Forening og Redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift; Delegeret for Industriforeningen i Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk. Adresse: Kastelsvej 15, Kbhvn. JENSEN Alb. Professor, kgl. Bygningsinspektør, R.DM.p.p.; f. 25. Dec i Frederikssund; Søn af Købmand S A Jensen og Hustru Anna f. Jørgensen; gift m. Caroline J., f. 14. Nov i Kbhvn., Datter af Stadsbygmester N S Nebelong og Hustru Constance f. Horn. Elev af Kunstakademiet (Afgang 1870) og af Professor J II Nebelong; vandt den lille Guldmedalje 1874, den store Guldmedalje 1876; Medarbejder hos L Fenger og Meldahl; Medlem af Kunstakademiet 1883 og af Akademiraadet 1890: Assistent ved Kunstakademiet ; kgl. Bygningsinspektør fra Formand for Kunstncrhjemmets Bestyrelse fra Har deltaget i Opførelsen af Frederikskirken og Russisk Kirke i Bredgade: har opført Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, De Brockske Handelsskolers Bygning. Det Forenede Dampskibsselskabs Bygninger, Frilagerbygningen. Magasin du Nord, G A Hagemajins Collegium og flere Privathygninger og Monumenter. Udenl. Ordner: R.St.Stan.; R.St.A. Adresse: Frederiksgade 12, Kbhvn. JENSEN Anders Landvæsenskommissær, R.; f. 5. Aug i Bredtved pr. Hotbæk; Søn af Gaardejer Jens Andersen (død 1875) og Hustru f. Davidsen (død 1899): gift m. Regine J.. f. 6. Marts 1848 i Bredtved, Datter af Gaardejer P Jensen og Hustru f. Andersen. Ophold paa Hindholm Højskole ; Gaardejer i Nørre Hyllinge Sogneraadsmedlem , de tre sidste Aar Formand; Formand for den lokale Hesteforsikring fra 1881; Landvæsenskommissær fra 1889; Kontordagsbestyrer ved Bondestandens Sparekasse i Roskilde ; Formand for GI. Roskilde Amts Landboforening : Formand for Vurderingsraadet til Ejendomsskyld fra Adresse : Gjershøj pr. Roskilde. JENSEN Anders Slagtermester. Direktør, R.DM.p.p.: f. 29. Juli 1861 i Slangerup; Søn af Landmand Jens Nielsen og Hustru Cecilie f Jacob. Direktør for Marienlyst Badehotel og for Paladshotellet; Oldermand i Slagterlavet 1909: i Bestyrelsen for Vesterbros Asylselskab.

6 20t Jen üdenl. Ordener: Gr.Fr.; M.V.Kr.; P.S.&L.; R.r.K.; K.St.A. Adresse: Paladshotellet, Raadhnspladsen, Kbhvn. JENSEN Andreas Møbelfabrikant, R. ; f. 24. Juli 1834 i Kbhvn.; Søn af Viktualiehandler Jens Jensen og Hustru Anna f. Hansen. Etableret 1861 (Firma Severin & Andreas Jensen). Oldermand for Kbhvns Snedkerlav , Æresmedlem fra Fællesrepræsentationens Medalje üdenl. Orden: E.St.Stan. Adresse : Kongens Nytorv 19, Kbhvn. JENSEN A P Sekretær, R.: f. 9. Maj 1859 i Kbhvn.: Søn af Værtshusholder Jens Jensen og Hustru f. Mogensen: gift m. Alma Bolette Henriette f. Jensen (død 1901). I Handelslære i Roskilde : Officersaspirant 1880: atter ved Hande len: Urtekræmmer paa Frederiksberg : ansat ved Landbrugets Bureau paa Udstillingen Assistent i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1889; Sekretær for De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift fra for De sammensluttede sjællandske Kontrolforeninger og for Understøttelsesforeningen for trængende fhv. Landmænd paa Sjælland og omliggende Øer: i Bestyrelsen for Kbhvns Skytte-Korps. Adresse : Bulowsvej 46, Kbhvn. JENSEN C Jnstitsraad, Fabrikant: f. 25. Febr i Dyngby ved Aarhus; Søn af Tømrer Jens Sørensen og Hustru Maren Hansdatter: gift m. Emilie f. Kaempffe, f. 16. Juni i Sachsen. Etableret Formand for Hammel-Aarhus Jærnbaneselskab og for Arbejdernes Byggeforening. Adresse : Vestergade 21, Aarhus. JENSEN C E Redaktør: f. 2. Dec i Kbhvn.: Søn af Husejer Ludvig Jensen (død) os: Hustru f. Svenningsen: gift m, Hilda Charlotte f. Larsen, f. 5. Dec. i Kbhvn. Elev i Borgerdydskolen (Krsthvn.): bortvist af politiske Grunde Aaret før Artium. Litterær Medarbejder ved Socialdemokraten fra 1882; Medudgiver af Socialdemokratiets Aarhundrede Har skrevet: Vore Dages Digtere (1898): Karikatur-Album (1905); sammen med W Norrie Skuespillet Fem Søstre (1908). Har oversat eller bearbejdet talrie-e andre Skuespil. Adresse : Rysensteensgade 16. Khbvn. JENSEN C Covertz Redaktør, R.; f. 9. Jan i Kbhvn.; Søn af Proprietær C H Jensen (død 1897); gift m. Marie f. Krøyer, f. 22. Maj 1853 i Nørup Sogn. Student (Frederiksborg) 1864; cand. jur Redaktor af Dansk Jagttidende; Sekretær i Dansk Jagtforening. Adresse: Mynstersvej 12, Kbhvn. JENSEN Chr. adm. Direktør i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; f. 16. Dec i Fredericia; Søn af Oversergent J C Jensen (død 1908) og Hustru f. Christensen (død 1898); gift m. Elisabeth J., f. 18. Febr i Kbhvn., Datter af Kaptajn, Brygger F P Ingwersen (død 1899) og Hustru Andrea f. Thaae (død 1902). Efter Kontoruddannelse Indtræden i journalistisk Virksomhed (Dagens Nyheder) 1886: Redaktør af Slagelse-Posten og af Dagbladet Samfundet ; Kontorchef i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1905; adm. Direktør for samme Medlem af Slagelse Byraad ; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Højrepressen i Provinserne ; korresponderende Medlem af den internationale Tuberkuloseorganisaf ion fra 1907 og Medlem af dens snævrere Forvaltningsudvalg fra Adresse : Svanemosegaardsvej 2, Kbh. JENSEN C O Professor ved Landbohøjskolen, R.p.p.; f. 18. Marts 1864 i Kbhvn.; Søn af Gas- og Vandmester Peter Jensen og Hustru f. Rasmussen ; gift m. Marie Magdalene Thomasine f. Schmit, f. 23. Aug i Strib. Dyrlægeeksamen 1882; Assistent ved landøkonomisk Forsøgslaboratorium 1887, ved Landbohøjskolens stationære Klinik 1888; Lærer i Veterinærvidenskab Professor 1903; Forstander for Landbohøjskolens Serumlaboratorium Medlem af Videnskabernes Selskab, af Det veterinære Sundhedsraad og af Kungl Landtbruks-Akademie (Sverrig); Æresmedlem af Internationale Vereinigung für Krebsforchung; Formand for Den alm. danske Lægeforenings Cancerkomité. Har skrevet ; Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (sammen med G Sand, 1888); Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (1891); Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (1892); Om den infektiøse Kalvediarré (1892); Om Bradsotbacillen (1896); Bacterium coli commune som Sygdomsaarsag hos Dyrene (1896); Tyfusbacillens Diagnose (1901); Forsøg med Kræft hos Mus ( ); Rødsygebacillens Forekomst hos «unde Svin (1902); Paratyfusbacillens Forhold (1904); Eksperimentelle Undersøgelser

7 Jen 202 vedrørende Forholdet mellem Menneskets og Kvægets Tuberkulose (sammen med Prof. Joh. Fibiger) ( ); desuden c. 100 mindre og større Afhandlinger i Tidsskrifter; Forelæsninger over Mælk og Mælkekontrol (1903); Medarbejder ved Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Medstifter og Redaktør af Maanedsskrift for Dyrlæger fra Uden!. Ordner: N.St.O.; S.N. Adresse: Bulowsvej 29, Kbhvn. JENSEN C P Skibsreder, Generalkonsul, B.; f. 12. Sept i Hillerød; gift m. Gudrun Caroline J., f. 10. April i Kbhvn. Generalkonsul for Guatemala; Næstformand i Bestyrelsesraadet og Forretningsfører for Den danske Handelsflaades Skoleskib for Befalingsmænd. Adresse : Poul Ankers Gade. 2, Kbhvn. JENSEN Edmund Professor, Dr med.: f. 29. Sept i Kbhvn.; Søn af Rodemester F W Jensen og Hustru f. Nielsen; gift m. Louise J., f. 16. Maj i Kbhvn., Datter af Klokker H C F Thomsen og Hustru f. Bertelsen. Student (Haderslevs Læreres Skole) 1878; med. Eks. 1885; Reservelæge ved Garnisons Sygehus i Hæren ; Dr. med. 1890; Kommunelæge , Medudgiver af Medicinsk Aarsskrift fra 1896; Øjenklinik i Kbhvn. fra 1897; Overlæge ved St. Josephs Hospitals oftalmologiske Afd. Farmand for oftalmologisk Selskab Adresse : Kong Georgsvej 41, Kbhvn. JENSEN Ferdinand Sognepræst, R.: f. 16. Nqy i Kbhvn.; Søn af Urtekræmmer J A F Jensen (død 1874) og Hustru Caroline f. Geusen (død 1866); gift m. Gudrun Eline Margrethe J., f. 16. Marts 1859 i Sejling Præstegaard ved Silkeborg, Datter af Sognepræst F D Møller (død 1892) og Hustru Jutta f. Bojsen. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1864; cand. theol. 1870; Kateket ved St. Johannes Kirke i Kbhvn. 1873; Kapellan ved Trinitatis Kirke 1878, Sognepræst sammesteds 1895, til Søllerød- Vedbæk fra Medlem af Bestyrelserne for Den grønlandske Kirkesag og Løventhais Mission; Formand i Skolekommissionen og for Menighedsplejen; Medlem af Værgeraadet. Adresse : Søllerødvej, Holte. JENSEN Frederik Skuespiller; f. 24. Juni 1863 i Nyborg: gift m. fh. Skuespillerinde Anna f. Bjerregaard, f. 6. Maj i Kbhvn. Debuterede 1881 i Randers; optraadte første Gang paa Frederiksberg Morskabsteater Skuespiller ved Nørrebros Teater fra Adresse: Nørrebrogade 58, Kbhvn. JENSEN Georg Billedhugger. Sølvsmed; f. 31. Aug i Raavad; Søn af Gørtler Jørgen Jensen (død 1892) og Hustru Marthine f. Harding (død 1897); gift m. Johanne J., f. 3. Dec i Seden, Datter af Præst Søren Nielsen og Hustru Lydia f. Kold. I Guldsmedelære i Kbhvn.; Svend 1884; Elev af Teknisk Selskabs Skole og Kunstakademiet ; udstillede første Gang (som Billedhugger) 1889; Indehaver af en Sølvsmedie i Kbhvn. fra 1904; Keramiker. Værker : Høstkarl (1892); Vildsvincjægeren (1894): Foraaret (1897). Adresse: Efteraarsvej 9, Charlottenl. JENSEN Gottlieb Højesteretsassessor, K'.DM.; f. 17. Okt i Aarhus; Søn af Kancelliraad, Prokurator H G Jensen (død 1871) og Hustru f. Møller (død 1890); gift m. Caroline Marie Augusta J. (død 1908), Datter af Sognepræst Topsøe og Hustru f. Wulff. Student (Aarhus) 1857; cand. jur. 1863; ansat i Justitsministeriet 1865; Kriminalretsassessor 1878; Overretsassessor i Kbhvn. 1884; Undersøgelsesdommer i en Række Kommissionssager; Assessor i Højesteret fra Adresse: N-Farimagsgade 13, Kbhvn. JENSEN Hans Gaardejer; f. 25. Jan i Vemmelev; Søn af Gaardfæster Jens Hansen og Hustru Berthe Andreasdatter; gift m. Karen f. Petersen, f. 13. Dec. i Gryderup. Formand for Vemmelev Andels-Mejeri, Sorø og tilgrænsende Amters Mejeriforening og Slagelse Andelssvineslagterier, for De samvirkende sjællandske lolland-falsterske og bornholmske Mejeriforeninger; Medlem af de samvirkende Danske Mejeriforeningers Forretningsudvalg, af Smørnoteringsudvalget og af Andelsudvalget; i Direktionen for Slagelse Landbobank m. m. Adresse : Vemmelev pr. Forlev. JENSEN Hans Gaardejer; f. 20. Sept i Sinding; Søn af Gaardejer Søren Jensen og Hustru Marie f. Hansen; gift m. Mette f. Laursen, f. 5. Marts Salten ved Silkeborg. Næstformand i Bestyrelsen for Kjellerup og Omegns Landboforening; Vurderingsformand; i Bestyrelsen for De samvirkende Sogneraadsforeninge«'; Formand for Venstrereformpartiet«Vælgerforeninger i Jylland til Medlem af Viborg Amtsraad Adresse: Sjørslev pr. Kjellerup. JENSEN Hans Redaktør; f. 1. Okt i Nordfyen; Søn af Boelsmand Jens Hansen; gift m. Rose f. Bruhn. Forfatterinden

8 203 Jen Lært Mølleriet paa Fyen; Skolelærereksarnen (Skaarup) 1873; senere Lærer päa Vesterskerninge Højskole, i Bogense og hos Pastor Kønne i Sønderup; Medarbejder ved Sorø Amtstidende fra ved Sorø Folketidende i; Redaktionssekretær fra 1881 og ansvarshavende Bedaktør, ved Sorø Amtstidende i Slagelse fra 1891; i Direktionen for Slagelse Landbobank fra 1885: Medlem af Slagelse Skolekommission m. m. Adresse : Slagelse. JENSEN Hans Restauratør; f. 10. Aug i V-Ørum; Søn af Gaardmand Jens Jensen og Hustru f. Jensen; gift m. Anna Mette f. Porsgaard, f. 17. Nov. i Forling. Medlem af Bestyrelserne for Mælkeriet Enigheden, Aktieselskabet Sifon og Centralforeningen af Beværtere i Danmark ; Formand i Bestyrelsen for Hambros Badeanstalt; Borgerrepræsentant fra Adresse: Jagtvej 69, Kbhvn. JENSEN Harald Redaktør; f. 13. Okt i Kbhvn.; Søn af Høker N Jensen (død); gift m. Johanne J., f. 2. Okt i Framlev, Datter af Husmand Petersen. Typograf 1871; Formand for Typografernes Forening i Aarhus 1876 og for Dansk typografisk Forening 1882; Redaktør af Socialdemokratisk ugeblad , af Demokraten og af Ugebladet Landarbejderen fra 1884; Folketingsmand for Skjoldelevkredsen fra , for Aarhus søndre Kreds som saadan Medlem af Folketingets Finansudvalg fra ; Medlem af Landstinget fra Adresse : Ewaldsgade, Aarhus. JENSEN Henning Redaktør, Forfatter; f. 6. Dec i Kornerup ved Roskilde; Søn af Sognepræst J O Jensen og Hustru f. Hansen; gift m. Elisabeth Eleonora Gertrud J., f. 26. Juli 1846 paa Fauregaard i Slesvig, Datter af Gaardejer Selmer og Hustru f. Dahl. Student (Roskilde) 1857; cand. theol. 1864; personel Kapellan ; Sognepræst i Pedersker , i Stenmagle , Afsked 1885; Redaktør af Enhver sit ; Medarbejder ved Politiken, ved Social-Demokraten ; Folketingsmand for Middelfartkredsen : Medredaktør af København fra Er Forfatter til : Jesu Barndom og Ungdom; Jesus i Galilæa; Jesu Liv og Død ( ); Kapellanen (1891); Pastor Dahlberg (1892); Blodets Baand (1895). Adresse: St. Knuds Vej 12, Kbhvn. JENSEN H P fh. Maskinfabrikant, R. ; f. 7. Juni 1831 i Dyngby i Hadsherred; I Smedelære 1845; Svend 1850; Mester 1857; udvidede Virksomheden til Fabrikation, navnlig af Mejerimaskiner (de første i Danmark) og 1883 med et jærnstøberi; Medstifter af o Bestyrelsesmedlem i Aktieselskabet L Lange, H P Jensen & Co Adresse: Vejlby pr. Riis Skov. JENSEN Ingvard Folketingsmand: f. 24. Maj 1842 i Nørre Bork. Ringkjøbing Amt; Søn af Gaardejer og Sognefoged J Christiansen; gift m. Sara Christine J., Datter af Købmand i Aakirkeby J P Lund (død 1852) og Hustru f. Elleby (død 1858). Uddannelse: Gjedved Højskole og Blaagaards Seminarium (dimiteret 1870); Andenlærer ved Thorshavn Realskole ; Lærer i Aakirkeby : i Asminderød og i Gudhjem ; Medlem af Gudhjem Sogneraad , af Havnekommissionen fra ; Medlem af Værgeraad og Menighedsraad; Formand og Kasserer for Gudhjem og Omegns Spare- og Laanekasse fra 1881; Folketingsmand for Aakirkebykredsen fra 1892, tilhører Venstrereformpartiet; Medlem af Toldkommissionen af 1895 og af Forsvarskommissionen af 1902; Statsrevisor til Adresse: Studiestræde 38, Kbhvn., og Gudhjem. JENSEN J A D Navigationsdirektor, Kommandør, R.DM.p.p.; f. 24. Juli 1849 i Flensborg; Søn af Købmand og Fabrikejer Hans Jensen og Hustru f. Ahlers; gift 1. Gang m. Manna Helene f. Grove, f. 5. Juni 1861 i Kbhvn., 2. Gang m. Magdalene Frederikke Bendz f. Kielland, f. 2. Aug i Kristiania. Sekondløjtnant 1871; ledede den militære Opmaaling i de danske Farvande; Kaptajn 1886; Adjutant hos Marineministeren s. A.; Kontorchef i Marineministeriet 1887; Navigationsdirektor fra 1889; Afsked som Kaptajn i Søetaten 1892; kar. Kommandør 1901; ledsagede K I V Steenstrup paa dennes Undersøgelsesrejse i Sydgrønland 1877; foretog selvstændige Ekspeditioner til Grønland 1878, 1879, 1884 og 1885 og kortlagde en stor Del af Landet. Udenl. Ordner: Fr.off.d'acad.; F.Æ. L.; Gr.Fr.; S.Sv.; Ø.F..T. Adresse : St. Jacobs Gade 9, Kbhvn. JENSEN Jens Borgmester; f. 18. April 1859 i Rørup paa Fyen; Søn af Husmand Jens Jensen og Hustru Marie f. Jensen; gift m. Julio f. Hansen, f. 9. Okt. i Helsingør. Uddannet i Malerprofessionen; Formand for Malernes Fagforening 1883-

9 Jen 88; Borgerrepræsentant ; Folketingsmand for Kbhvns 10. Kreds ; Formand for de samvirkende Fagforeninger i Kbhvn. fra , for de samvirkende Fagforbund i Danmark ; Medarbejder ved Social-Demokraten fra ; Borgmester for Magistratens 2. Afd. fra 1903: Medl. af Bestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund; Medlem af Havneraadet og af i Karantæne-Kommissionen; i Bestyrelsen for Dronning Louises Børnchospital. for Foreningen Det røde Kors, for Kbhvns Husflidsforening og for Fængselshjælpen; Repræsentant for Danmark paa internationale Arbejderkongresser i London 1888, Paris 1889, Zurich 1893, London 1896 og Paris Forfatter af Fagforeningsbevægelsen i Danmark; 8 Timers Arbejdsdagen; flere Smaapjecer om Arbejderbevægelsen. Adresse: Vesterbrogade 15, Kbhvn. JENSEN Jens Statskonsulent i Hesteavl, R.; f. 23. Okt i Aalborg; Søn af Vognmand og Avlsbruger Poul Jensen og Hustru Ane f. Mortensen; gift m. Johanne f. Nielsen, f. 10. April 1853 i Nørre Sundby, Dyrlægeeksamen 1866; Dyrlæge i Jylland i 13 Aar; Assistent ved Stutterikommissionen 1883: Konsulent under det kgl. Landhusholdningsselskab 1886; statskonsulent i.hesteavl 1889: Medlem af Samvirkende jydske Hesteavlsforeningers Bestyrelse. Adresse; GI. Kongevej 19, Kbhvn. JENSEN Jens Jørgen Gaardejer, FM. i Guld; f. 1. Jan i Virring ved Skanderborg; Søn af Husmand Jens Pedersen og Hustru f. Nielsen; gift m. Johanne f. Rasmussen f. 28. Juni. Oprindelig Tjenestekarl paa Landet: i Nordamerika ; Husmand i Mjesing : Gaardejer i Onsted ; Folketingsmand for Bjerrekredsen (Venstrereformpartiet; fra 1905 det radikale Venstre); Minister for offentlige Arbejder i Ministeriet Zahle I Komitéen for Dansk Vestindien. Adresse : Onsted pr. Odder. JENSEN J L W V Telefoningeniør. R.; f. 8. Maj 1859 i Nakskov; Søn af Boghandler H J F Jensen og Hustru f. Mohr; gift m. Agnete Kirstine Edle f. From. t. 18. Okt. i Kbhvn. Assistent ved International Bell Telephone Co. 1881; Ingeniørassistent ved Kjøbenhavns Telefonselskab 1882, Ingeniør 1885, Chef for sammes tekniske Afdeling Formand for Mathematisk Forening ; i Bestyrelsen for Elektroteknisk Forening ; Local honorary secretary of the Institution of Electrica! m Engineers i London: Medlem af Videnskabernes Selskab 1907 og af Dansk Elektroteknisk Komité. Adresse : Frederiksberg Allé 68. Kbh JENSEN Johs. V Forfatter, cand. phil.; f. 20. Jan i Farsø; Søn af Dyrlæge Jensen; gift m. Else J., f. 20. Maj paa Rosendal, Datter af Forpagter Ulrik (død 1909), Student (Viborg) 1893; cand. phil. 1894; studerede Medicin; debuteredo i Litteraturen 1896 med Bogen Danskere; har senere skrevet: Einar Elkjær (1898): Himmerlandshistorier I-II (1898 og 1904); Kongens Fald I-II ( ); Intermezzo (1899); Den gotiske Renaissance (1901): Madame d'ora (1904); Skovene (1904); Hjulet (1905); Digte (1906); Exotiske Noveller I-II ( ); Den ny Verden (1907): Myter og Jagter (1907); Bræen (1909); Nye Myter (1910). Adresse: Jacobys Allé 2, Kbhvn. JENSEN Kristen Gaardejer, R.; f. 5. Aug i Try; Søn af Gaardejer Jens Kristensen. Ophold paa Svendstrup Højskole; Gaardejer i Taars 1862, i Try 1882: Sogneraadsformand og ; Amtsraadsmedlem fra 1889; F'ormand for Thorshøj Andelsmejeri , for Torslev Sparekasse 1890, for Thorsliøj Brugsforening og for Repræsentantskabet for Fjerritslev Banen fra 1905; Medlem af Bankraadet for Sæby Bank; Formand for Kontrolkomitéen for Jydsk Land- og Hypotekforening fra 1906; Folketingsmand for Sæbykredsen ; Landstingsmand (Venstrereformpartiet) fra 1901; Formand i Kontrolkomitéen for Den jydske Land- Hypotekforening i Herning. Adresse: Havnegade 53 og Try Vestergaard pr. Øster Vraa. JENSEN Lauritz Billedhugger; f. 22. Aug i Viborg; Søn af Murer Anders Jensen og Hustru f. Mortensen; gift m. Emilie Mathilde Dagmar J. Datter af Justermester Morton Johansen (død 1878) og Hustru f. Lundberg. Elev af Kunstakademiet og af Vilh. Bissen: udstillede første Gang 1880; bosat i Chicago nogle Aar, hvor han arbejdede sammen med C Rohl- Smith; Medlem af Kunstakademiet 1909 og af Akademiraadet. Værker: En siddende Løve med Odense Byvaaben (Odense Raadhus); En Kelter til Hest kæmpende med en Urokse; To Kristne paa Arenaen (Glyptoteket); To Jagthunde (Kunstmuseet) ; Løvegruppen, To utilfredse (opstillet ved Frederiksborggade); Skitse til et Monument over Kristian d. 9. (Frederiksborg Nationalmuseum).

10 205 Jen I 1901 fuldført«han i Washington Kohl-Smiths Rytterstatue af General Shermann. Adresse; Nyelandsvej 4 B, Kbhvn. JENSEN Marius Børnehjemsf örständer; f. 6. Aug i Kbhvn.; Søn af Gas- & Vandmester Peter Jensen (død 1910) og Hustru Dorothea f. Rasmussen; gift m. Frederikke J., f. 12. Febr i Nyborg, Datter af Skomager Krik østerberg' og Hustru Cathrine f. Dagger. Cand. pharm. 1880; Assistent ved Zoologisk Have ; senere Indehaver af en teknisk-kemisk Fabrik; Medarbejder ved Socialdemokraten ; Foretog 1901 en naturhistorisk Indsamlings- og Studierejse til Malakka og Sumatra. Stiftede 1899 Børnenes Kontor og ledede dette til 1908; 1904 Medstifter af : Børnehjælpsdagen og i Forretningsudvalget til 1908, herefter Medlem af Hovedkomitéen; Forstander for Nærumgaard Børnehjem fra 1908; Formand i Den frie Fattigkasse i Gjentofte Adresse : Nærum. JENSEN N Chr. Husmand; f 24. Jan i Sejrup; Søn af Husmand Jens Kristensen. I Tjeneste paa Landet fra 1868; Husmand i Flø fra 1882; Formand for Brande og Omegns Landboforening fra 1900; Vurderingsmand i Wistofts Brandkasse og i Husmandskredsforeningen; Sogneraadsmedlem fra 1898; Medlem af den jydske Agrarforenings Overbestyrelse ; Folketingsmand for Givekredsen (det forhdl. Venstre) fra Adresse: Jærnbaneg. 5, Kbhvn. og Flø pr. Brande. JENSEN Niels Gaardejer, K.p.p.; f. 30. Nov i Toustrup; Søn af Jens Nielsen og Hustru Maren Sørensdatter; gift, m. Inger Kirstine f. Sørensen (død 1896). Ejer af Fædrenegaarden 1872; Folketingsmand for Skanderborgkredseu , for Nyborgkredsen ; Formand for det forhandlende Venstres Folketingsgruppe, for Silkeborg og Omegns Landboforening fra 1890 og for Hingsteskuekommissionen i Ribe og Vejle Amter; Formand (tidligere Næstformand) for De samvirkende jydske Landboforeninger 1909 og for De samvirkende jydske Hesteavlsforeninger; Medlem af Dansk Landbrugsmuseums og af Aarhus-Hammel Banens Bestyrelse; Repræsentant i Agrarforeningen; Vurderingsmand i Wistofts Brandkasse og i Husmandskreditforeningen. Udenl. Ordner; R.St.Stan.; S.V. Adresse: 1. Strandstræde 26, Kbhvn. og Toustrup. JENSEN N P Amtsforvalter; f. 20. Jan i Lysgaard ved Viborg; Søn af Husmand Jens Frandsen (død 1885) og Hustru Ane f. Nielsdatter (død 1897); gift ro. Kirstine J., f. i Almind ved Viborg, Datter at Husmand Troels Nielsen og Hustru Kirstine f. Andersen. Ved Landarbejde (Vogterdreng og Daglejer) fra 1877; Skoleiærereksamen (privat dimit. efter et Ophold paa Ranum Sem.) 1885; Lærer; Student (L Triers Kursus) 1891; rand. mag. 1895; Assistent i Statens statistiske Bureau 1896, Fuldmægtig 1902; Amtsforvalter i Kolding fra Folketingsmand for Hornsletkredsen (Venstrereforrnpartiet) fra 1906; Ordfører for Forslaget om Sukkerbeskatning m. v ; Medlem af Toldraadet F'ormand for Foreningen til Oplysningens Fremme blandt kbhvnske Arbejdere ; Formand for Socialøkonomisk Samfund ; De samvirkende Sogneraadsforeningers Repræsentant i Nationalforeningens Centralbestyrelse ; sagkyndig Sekretær i Landbokommissionen af Litterære Arbejder : Dansk Landbrug ved Overgangen til det 20. Aarhundrede (2. Bd., 1902); Skattereformen af 1903 (1903); en Række Afhandlinger i forskellige Tidsskrifter. Adresse: Linnésgade 24. Kbhvn.. og Kolding. JENSEN N P Oberst, Forfatter, K' DB.p.p.; f. 26. Okt i Kbhvn.; Søn af Farver og Trykker J O Jensen (død 1835) og- Hustru f. Wolsøe (død 1864): gift m. Laurine J., f. 6. Nov. 184l i Kbhvn., Datter af Jnstitsrnad, Fabrikejer O.J Olsen (død 1888) og Hustru Laurine f. Rerup (død 1853). Deltog i Krigen 1848 som Frivillig ved 2. Jægerkorps; Sekondløjtnant 1849; Premierløjtnant 1861; Kompagnichef i Krigen 1864; Kaptajn 1867; Souschef ved 1. Generalkommando ; Oberstløjtnant 1880; Oberst og Chef for 3. Regiment 1890; tjenstgørende ved Generalstaben ; Afsked Formand for Nørrebros Samaritan; Medlem af Viborg Byraad : Folketingsmand for Randers og for Kbhvns 3. Kreds (tilhører Højres 6 Mands Gruppe) Litterære Arbejder; Felttjeneste for Under/befalingsmænd af Infanteriet. Exempelsamling af Krigshistorien; Kamp om Terrængenstande; Sedan; Den danske Hærs Organisation; Medudgiver af Militær Lommebog ( ); Vort Lands Forsvar (1880); Infanteritaktikkens udvikling fra Frederik II til Nutiden (1882); Napoleons Felttog 1812-

11 Jen (1891); GeneraIfeltmarskal Helmuth v. Moltke (1892); Den fransk-tyske Krig (1896); Den første slesvigske Krig (1898); Den skaanske Krig (1900); Den anden slesvigske Krig 1864 (1900); Det kgl. kbhvnske -Skydeselskabs Historie (1901); Napoleon I (1904); flere Pjecer om Forsvarssagen; Medarbejder ved Tidsskrift for Krigsvæsen. Udenl. Ordmer: F.Æ.L.; S.Sv. Adresse: Strandvejen 48, Hellerup. JENSEN Oluf Amtsraadssekretær, E.; f. 18. Juli 1862 i Nyborg; Søn af Konsul J Jensen (død 1908) og Hustru Sophie f. Zachariasen; gift m. Anna J., f. 23. Jan. i Præstø, Datter af Købmand C F Mørkeberg (død) og Hustru Marie f. Hald. Exam. jur. 1882; Amtsfuldmægtig ved Lolland-Falsters Stift fra samme Aar; tillige Amtsraadssekretær fra Formand for Nykjøbing F. Ligningskommission ; Skatteraadsformand for Stubbekjøbing Skattekreds fra 1903; Medlem af Nykjøbing F. Byraad fra 1900, af Menighedsraadet smstds ; Formand for Værgeraadet i Nykjøbing F. søndre Kreds ; Forligsmægler fra 1903: Revisor i Sparekassen i Nykjøbing F Formand for Nykjøbing Roklub fra 1884; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Idræts-Forbund; Næstformand for Dansk Forening for Rosport, Dansk Gymnastikforbund og Skatteraadsforeningen; Medlem af Købstadforeningens Repræsentantskab. Adresse : Nykjøbing F. JENSEN Orla Professor, Dr. phil.; f. 28. Nov i Kbhvn. Polyteknisk Adgangseks. 1888; cand. polyt. 1893; Assistent ved GI. Carlsberg Bryggerilaboratorium ; studerede Mejerilære ved Landbohøjskolen ; teknisk Leder af Kbhvns Talgsmelteri ; studerede Mejeribakteriologi ; første Assistent ved et bakteriologisk Laboratorium i Bern : Forstander for den schweiziske Mælkeriforsøgsanstalt i Bern ; Dr. phil. 1904: Professor ved Polyteknisk Læreanstalt Adresse : Ø-Farimagsgade 93, Kbhvn. JENSEN Otto Professor, Foratander for Opfostringshuset, R.; f. 8. Jan paa Jonstrup Seminarium; Søn af Seminarieforstander, Etatsraad Jens Jensen og Hustru f. Comestabili; gift m. Margrethe J., f. 11. Marts 1844 i Gerløv pr. Randers, Datter af Stiftsprovst M L Dahlerup og Hustru f. de Fontenay. Student (Herlufsholm) 1857; cand. theol. 1864; s. A. Kommunelærer i Kbhvn.; Forstander for Opfostringshuset fra 1874; tidligere Medlem af Bestyrelsen for Pædagogisk Selskab, for Ole Thorups Legat og for Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning. Adresse : Kalkbrænderivej 10, Kbhvn. JENSEN Peter Gaardejer, Grosserer, R.; f. 4. Jan i Risserup, Falster; Søn af Gaardejer Jacob Jensen og Hustru Karen f. Petersen. I Købmandslære i Roskilde 1853; ansat i en Agenturforretning i Kbhvn. 1860; etableret 1862; Indehaver af Stengaarden fra 1877; valgt Medlem af Landstinget , kongevalgt 1907 (tilhører Venstrereformpartiet); Medlem af Kbhvns Havneraad. Adresse: Stengaarden, Baunegaardsvej, Hellerup. JENSEN P C C Højesteretssagfører, K'.DM.; f. 25. April 1840 i Nysted; Søn af Købmand V E B Jensen og Hustru Signe f. Lund; gift m. Anna Cathrine f. Eggertsen, f. 23. Aug. paa Ussinggaard. Student (Nykjøbing F.) 1858; cand. jur. 1866; Overretssagfører 1872; Højesteretssagfører fra Byraadsmedlem i Nykjøbing F ; Direktør i Østifternes Kreditforening ; Næstformand for den danske Sagførerforenings Hovedbestyrelse ; Landstingsmand (Højre) fra 1891; Medlem af Næringslovkommissionen 1890 og af Toldkommissionen 1895 og Ordfører for Landstingets Toldudvalg 1899, for dets Finansudvalg og og for Skaffereformudvalget 1901; Medl. af Rigsretten; og af den danske Købstadsforenings Bestyrelse og Udg. af dens Tidsskrift ; Formand i Repræsentantskabet for Bikuben og for Kreditforeningen af Kommuner; Formand i Bestyrelsen for Akts. C A Qvade, Rasmussen & Faber; for Aktieselskabet The Crown Butter-Export Co. og for Akts. Th. Wessel & Vett: Medlem af Straffelovskommissionen Adresse : Frederiksberg Allé 41, Kbh JENSEN Richard Solodanser; f. 28. Marts 1883 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant August Jensen (død 1897) og Hustru Emilie f. Svane. Antaget ved Det kgl. Teaters Balletskole 1892; debuterede 1898 som Dværgkongen i Vølund Smed; Solodanser 1907; optraadte som Gæst i Berlin Hovedroller: Napoli og Harlekins Millioner. Adresse : Chrisliansborggade 1, Kbh. JENSEN Sophus A Kæmner. R.; f i Nysted: Søn af Købmand V F. B Jensen og Hustru Signe f. Lund.

12 20? Jen Uddannet hos H P Lunddahl i Maribo; Prokurist i dennes Forretning 186G. Indehaver ; Medstifter af Maribo Trælasthandel, Maribo Trævarefabrik og Maribo Dampmølle. Medlem af Maribo Byraad i c. 20 Aar (indtil 1904); Formand for Skatteråddet fra 1903: Kæmner i Maribo fra Formand for Lolland-Falsters Stifts Handelsforeninger fra Adresse : Maribo. JENSEN Søren Gaardejer, Sognefoged; f. 26. Juli 1864 paa Hyldegaarden; Søn af Gaardejer Jens Sørensen (død 1901) og Hustru f. Nielsdatter (død 1880); gift m. Anna J., f. 21. Febr i Farringløv, Datter af Gaardejer Christoffer Nielsen og Hustru Karen f. Jockumsen. Elev paa Tune Højskole ; overtog Fødegaarden 1886; Vurderingsformand for Ringsted Skyldkreds; Branddirektør; oprettede 1894 sammen m. L Jensen Tvindelstrup Bryggeri, der senere sammensluttedes med Bingsted Bryggeri til Akts. Alliance; Næstformand i dettes Bestyrelse fra 1899; Medstifter af Tvindelstrup Teglværk, af Ringsted Andelssvineslagteri (og Formand i dets Bestyrelse), af Vognfabrikken Reform, af Østifternes Brandforsikring (og Medl. af Bestyrelsen), af Forsøgsstationen for Svin paa Bjernedegaard (Formand i Bestyrelsen), af Opdrætningsanstalten for Frederiksborgheste paa Toftegaard i Ølstykke og af Ringsted Bank; Revisor i sidstnævnte , endnu Medlem af Bankraadet; Formand for Statsudvalget for Svineavlscentre i 1. Distr., for Avlscentret for Frederiksborgheste og for Bingstedegnens Hesteavlsforening'; i Bestyrelsen for De samv. danske Andelsslagterier. Medstifter af Sognefogedforeningen i Danmark og Formand for dens sjællandske Afdeling ; Formand for Demokratisk Forening i Sorø Amts 1. Valgkr. og for Oplysningsforeningen for Ringsted og Omegn; Amtmand" for Sorø Amt i Venstres Landsorganisation ; Formand for Ringstedegnens Landboforening ; Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Fuglebjergkredsen Adresse ; Hyldegaarden pr. Ringsted. JENSEN Søren Pianofabrikant; f. 16. Juli 1865 i Aarhus; Søn af Murermester Niels Jensen og Hustru Maren f. Johansen; gift 1. Gang m. Caroline Vilhelmine f. Michelsen (død 1902), 2. Gang m. Anna Kathrine Vilhelmine f. Jensen, f. 1. Marts i Kbhvn. Lærling 1879, Svend 1884; etableret Medstifter af Dansk Pianofabrikantforening 1896; Medlem af dens Bestyrelse fra Stiftelsen, senere Formand; Formand for Foreningen Dansk Arbejde fra Adresse: Lemchesvej 17, Hellerup. JENSEN Thit Forfatterinde; f. 19. Jan. i Farsø; Datter af Dyrlæge Jensen ; ugift. Skønlitterære Arbejder: To Søstre (1903); Familien Storm (1904); Martyrium (1905); Ørkenvandring (1907); Prins Nilaus (1907); Sagn og Fortællinger fra Island (1909). Adresse: Malmøgade 7, Kbhvn. JENSEN Thyra Forfatterinde; f. 11. Okt i Sillerup i Sønderjylland; Datter af Lærer Jørgen Pedersen Lauesgaard og Hustru f. Bay; gift m. Sognepræst F E Bojsen-Jensen, f. 17. Nov paa Hindholm Højskole, Søn af Sognepræst, Forstander N J Jensen (død 1897) og Hustru Nanna f, Bojsen (død 1894). Uddannet i Haandgerning og Sygepleje; Konsulent i Haandgerning ved danske Højskoler ; Medlem af Det kirkelige Udvalg ; Formand for Dansk Kvindesamfund for Sakskjøbing og Omegn; Medlem af Fællesbestyrelsen for Det nationale hvide Baand. Medarbejder ved en Mængde Ugeblade og Tidsskrifter. Børnebøger: En lille Historie (1901); Store Bror og lille mej (1903); Blommestenen (1907). Fortællinger: Musen (1905); Dansk Jul (1908); Fra Hjem til Hjem (1909). Adresse : Vigsnæs pr. Sakskjøbing. JENSEN Torben Mejeribestyrer, B.; f. 7. Maj 1857 i Sandager i Gislev.; Søn af Gaardejer Jens Hansen og Hustru Johanne Jensdatter; gift m. Nielsine J., f. 21. Juli i Eavndrup Vænge, Dat ter af Gaardejer Hans Nielsen. Mejeribestyrer i Gislev-Holme fra 1885; Formand for Dansk Mejeristforening til 1909; Suppleant i Smørnoteringsudvalget; Medlem af Mejeristatistikudvalget; Formand for Gislev Friskoles og Byslinge Valgmenigheds Bestyrelser; Næstformand i Bestyrelsen for De danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik. Adresse: Gislev pr. Ørbæk. JENSEN Vald. Inkassator; f. 9. Juli 1870 i Kbhvn.; Søn af Smedesvend Johan Jensen og Hustru Marie f. Easmussen; gift m. Karen f. Bredsgaard, f. 8. Marts 1870 i Banders. Uddannet som Cigararbejder; Ekspedient og Inkassator ved Socialdemokraten fra 1895; Formand for Sygekassen Arbejderforeningen af 1. Febr. 1867; fh. Form. for Socialdemokratisk Forening i 9. Kreds; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1908; Socialdemokratiets Kandidat ved Folketingsvalgene i Hillerødkredsen 1906 og Adresse.- Lynette Allé 13, Kbhvn.

13 Jen 2U6 JENSEN-KNUDSTRUP A Lærer; f. 10. Sept. 1848, i Levring. Uddannelse : Ved Viborg Garnison (med Officerskolen for Øje) og Jellinge Seminarium (dim. 1873) Lærer ved forskellige Højskoler bl. a. Askov; Folkeskolelærer i Knudstrnp; Medstifter af dette Sogns Sygekasse, Husmandsforening, Husflidsforening, Plantningsforening og Foredragsforening; Folketingsmand (Venstrereformpartiet) for Kjellerupkredsen ; i Bestyreisen for Dansk Husflidsselskab; Til. synsførende med Statens Børnehjem; Medlem af Dansk Skoleforenings Bestyrelse. Adresse: Vestermark pr. Kjellerup. JENSEN-SØNDERUP Jens Hypotekbankdirektør, K\; f. 16. Febr i Sønderup; Søn af Gaardejer Jensen; gift m, Mariane J.-S., f. 14. Nov ; i Sønderup. Ophold paa Lundby Højskole og ; Forberedelse til Studentereksamen paa Døckers Kursus ; derefter Medhjælper ved Fædrenegaardens Drift, senere Ejer af denne; Sognefoged ; Sogneraadsformand ; Form. for Andelsmejeriernes gensidige Ulykkesforsikring ; Medstifter af Brandforsikringsforeningen for Løsøre i Vesthimmerland og af Hagelskadeforsikringsforeningen for Aaiborg og Viborg Amter. Folketingsmand for Nørre Sundbykredsen fra 1896; Medlem af Finansudvalget og dettes Ordfører for Kultusministeriets og Finansministeriets Budgetter samt for Finanslovens Indtægtsside ; Minister for offentlige Arbejder i Ministerierne J C Christensen og Neergaard ; Direktør for Kgr. Danmarks Hypotekbank 1909; i Bestyrelsen for Dansk Folkemuseum. Adresse : Frederiksgade 8, Kbhvn. og Sønderup pr. Støvring St. JEPSEN A B Direktør; f. 91. Nov i Ringenæs ved Graasten; Søn af Tingskriver Peter Jepsen (død 1869) og Hustru Ingeborg f. Thaysen (død 1885); gift m. Olivia J. (død 1900), Datter af Grosserer, Dampmølleejer Emil Winning (død 1900) og Hustru Cornelia f Olsen (død 1901). Polyt Adgangseks. 1864; cand. polyt. 1873; Assistent ved Kbhvns Havnevæsen , ansat ved Aktieselskabet Orome & Goldschmidts Fabrikker i Horsens 1874; teknisk Direktør for dette Selskab fra Medlem af Kontrolkomitéen for Horsens Dampmølle fra 1880 (Formand fra ); i Bestyrelsen for Horsens tekniske Skole fra for Horsens Fængselsselskab fra 1893 (nu Formand), for Horsens alm. Velgørenhedsselskab (i en Aarrække Formand) og for K. F. U. M. i Horsens fra I Bestyrelsen for Tekstilfabrikantforeningen fra Adresse: Fabrikvej 10, Horsens. JERICHAU-CHRISTENSEN P A Departementschef, R.DM.; f. 14. Maj 1859 i Middelfart; Søn af Købmand N P A Jerichau-Christensen og Hustru f. Møller; gift m. Louise Augusta Dagmar J.-G, f. 28. Aug i Middelfart, Datter af Købmand Knud Thidemann. Student (Borgerdydskolen i Kbh.) 1878; cand. polit. 1883; Kontorist hos Frm. C A Leth & Co. samme Aar; Assistent under Postvæsenets Overbestyrelse 1883; Medarbejder ved Ritzaus Bureau ; Fuldmægtig i Generaldirektoratet for Postvæsenet 1889, Kontorchef 1894; Chef for Finansministeriets 2. Revisionsdepartement Formand for Censorerne ved statsvidenskabelig Eksamen; og Formand for Køntrolkomitéen for Dansk Folkeforsikringsanstalt, hvoraf Medstifter 1896; Formand for Statsfunktionærernes Kreditforening, for Statsfunktionærernes Laaneforening og for Justitsraad Holcks Legat for Landpostbude; Formand i Julemærkekomitéen og for sammes Forretningsudvalg; Medlem af Kontrolkomitéen i Forsikringsselskabet Hafnia; Formand for Bestyrelsesraadet i Interessentskabet Ritzaus Bureau; Medlem af Bestyrelserne for Borgervennen og De danske Atlanterhavsøer. Delegat ionspartiernes Kandidat ved Folketingsvalget i Roskildekredsen Adresse: Ny Toldbodgade 47. Kbhvn. JERNDORFF Peter kgl. Skuespiller, R.; f. 24. Nov i Kbhvn.; San af Divisionskvariermester Andreas Jerndorff (død 1853) og Hustru Caroline f. Jones (død 1880); gift m. Amalie J., f. 29. Jan. i Kbhvn., Datter af Vekselmægler Edvard Lorentzen (død 1886) og Hustru Amalie f. Tolsfrup (død 1898). Student (Metropoütaiiskolen) 1861; Frivillig i Krigen Løjtnant: med. Eks. 1870: debuterede paa Det kgl. Teater som Aage i Mester og Lærling 17. Febr. 1871; kgl. Skuespiller Adresse : Herluf Trolles Gade 5, Kbh. JERSILD Olaf Læge, Dr. med.; f. 6. Juli 1867 i Kbhvn.; Søn af Veksellerer P V Jersild og Hustru f. Jensen; gift m. Ingeborg J., f. 15. Marts, Datter af Etatsraad Hans Nissen og Hustru Christiane f. Markussen. Student (Mariboes Skole) 1886; med. Eks. 1893; Reservelæge ved Vestre Hospital , ved Kommunehospitalet Afd. IV ; Dr. med. 1904;

14 209 Jes Afdelingslæge ved Frederiksbergs Polikliniks dermatologiske Afdeling Adresse : Kronprinsessegade 2, Kblin. JESPERSEN Chr. M Birkedommer, R. DM.; f. 27. Maj 1852 i Viborg; Søn af Etatsraad, Herredsfoged Chr. M Jespersen (død 1873) og Hustru f. Sehested; gift m. Augusta f. Rohde, f. 5. ; Marts i Kbhvn. Student (Horsens) 1870; cand. jur. 1875; Kopist i Kriminal- og Politiretlen 1876; Fuldmægtig ved Børglum Herred 1877: Auditør ; Byfoged i Aarhus 1895; Birkedommer i Kbhvns Amts søndre Birk fra I Bestyrelsen for Foreningen af Vnderretsdommere og for Fængselsselskabet i Kbhvn.; Formand i Bestyrelsen for Foreningen til F'remme af Hundens Anvendelse i Politiets Tjeneste fra ; Adresse: Frederiksborg Allé 03, Kbhvn. JESPERSEN Einar Direktør; f. 19. April 1863 i Flensborg; Søn af Forlagsboghandler E J M Jespersen og Hustru Henriette f. Klein; gift m. Vilhelma J., f. 10. Marts 1869 i Næstved; Datter af Fabrikejer Henrik ] Hermansen og Hustru Ceeilie f. Engberg. Præliminæreksamen (Metropolitanskolen) 1879; lærte hos Th. Thrue i Aarhus , hos H J Tørsleff i Slagelse ; Medhjælper hos P Sørensen i Sorø 1883, hos Axel E Aamodt i Kbhvn 1884, i Thierrys Boghandel i Nakskov (der indehavdes af Faderen) 1885; overtog sidstnævnte Boghandel 1889; adm. Direktør for Nordisk Musikforlag Adresse ; Østerhrogade 5, Kbhvn. JESPERSEN Emil Stabsintendant, R. p.p.; f. 25. Sept i Korsør; Søn af Postdampskibsfører S S Jespersen og Hustru f.meltz; gift m. Lorenze Christiane f. Wraae, f. 1. Feb. i Kbhvn. Proviantforvalter 1887; Skibsiutendant 1891; Overintendant 1903; Stahsinteudaut og Chef for Søværnets Intendanturkorps Udenl. Ordner: Pr.R.Ø.: Sp.S.M.F. Adresse : H A Clausensvej 16. Gjentofte. JESPERSEN Henrik Landskabsmaler: f. 20. Aug i Ondløse ved Holbæk; Søn af Proprietær J H Jespersen og Hustru f. Baagøe. Cand. polyt. 1878; Kasserer og Bogholder ved det østsjællandske Jærnbaneanlæg ; Elev af Kunstakademiet i 3 Aar; udstillede første Gang 1880; Medlem af Akademiets Plenarforsamling 1903; Broncemedalje paa Pariserndstilliiigen Adresse : Rathsaeksvcj 4,Kbhvn. JESPERSEN J F W Overklit foged. Overplantør; f. 4. April 1848 paa St. Kanikkegaard (Bornholm); Søn af Proprietær J B Jespersen (død 1871) og Hustru f. Fiseher (død 1899); gift 1. Gang m. Augusta Amalie J. (død 1888), Datter al Sognepræst Julius Røgind og Hustru f. Bay, 2. (lang m. Johanne Viktoria Christine Caroline J., f. 19. Nov i Khhvn., Datter af Overkrigskommissær Hans Rasmussen og Hustru f. Vonsild. Landinspektør 1871; Forstkandidat 1872; Assistent ved Statsskovvæsenet 1877; Skovrider paa Kalø 1879, paa Tjele 1880; Skovtaksator 1884; Overklitfoged og Overplantør for Thisted Amt fra Litterære Arbejder : Studier over Bøgens Beslandspleje (1890); Fortsatte Studier over BøgebevoMiingeus Pleje og Anlæg, t og 11 (1893): Fortsatte Studier over Bøgens Bestandspleje, III (1899); tilhugning i Bøg (1903); Afhandlinger i Forsttidsskrii'ter. Adresse: Søholt pr. Thisted JESPERSEN Olfert Musikdirigent. Komponist, f. 2. April 1863 i Nyhodcr: Søn af Snedker i Marinen H P Jespersen og Hustru Caroline f. Tønnesen; gift m. Nanna 3. f. 28. Fehr paa Frederiksberg, Datter af Fabrikant Joh. Carl Modeweg (død 1899) og Hustru Amalie f. Kirkebye. Elev af Holger Dahl; Musikdirigent ved Vesterbros Teater ; siden Rejser i Sverrig, Tyskland og Rusland: Musikdirigent ved Nørrebros Teater , ved National , i Zoologisk Have fra 1898; Medlem af Bestlvrelsen far Khlvvns Orkester forening fra Har komponeret Musik til talrige Revyer, Pantomimer ete., Operetten Molboerne (1893), Sange, Viser og Danse. Adresse: Johannevej 8, Charlottenlund. ESPERSEN Otto Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 16. Juli 1860 i Randers; Søn af Herredsfoged J B Jespersen og Hustru f. Bentzien; gift m. Ane Marie f. Djørup, f. 8. Ang. i Kbhvn. Student (Frederiksborg) 1877; studerede først Jura; cand. mag. 1887; Dr. phil. (Studier over engelske Kasus) 1891; Professor ved Universitetet (i Engelsk) 1893; Medstifter af Tidsskriftet Dania 1890; Medlem af Videnskabernes Selskab; i Bestyrelsen for Universitets- Juhikeets danske Samfund; Vicepræsident for rassociation phonétique internationale; Medstifter af den skandinaviske Forening Quousquc Tandem; Volney-Prisen af Det franske Institut 1906; Æresmedlem af Den amerikanske 14

15 Jes 210 og af Den engelske Modern Language Association; korresponderende Medlem al National Education Association; i holdt Forelæsninger i Amerika 1904 og 1909: Æresdoktor ved Columbia Universitet i New York 1910; Medlem af den internationale Kongres for Tilvejebringelse af et nyt internationalt Kunstsprog (Paris 1907) og har en Hovedandel i det ny Sprog Ido. Litterære Arbejder: Lærebøger; talrige Afhandlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter; Chancers Liv og Digtning (1893); Progress in Language (1894); Fonetik ( ):..Sprogundervisning" (1901); Phonetische Grundfragen (1904); Growth and Structure of the English Language (1905); John Hart's Pronunciation of English (1907); Modern English G rammar (1909). Adresse : Ermelundsvej 19, Gjentofte. JESPERSEN V L Ingeniør. Medlem af Gjentofte Sogneraad, Gjentofte Kommunes Sundhedskommission, Vejudvalg og Byggeudvalg; Formand for Gjentofte Havneudvalg og Vandværksudvalg; Vandsynsmand i Gjentofte Kommune. Adresse : Skjoldgaardshøjvej 5, C'harlottenlund. JESSEN Andreas Oberstløjtnant. R. DM.p.p.; f. 14. Jan i Maribo; Søn af Sognepræst H M L Jessen (død 1876) og Hustru f. Rauch (død 1894); gift m. Annette Eleonora Charlotte J.. f. 20. April paa Holbækgaard ved Randers, Datter af Etatsraad Mourier-Petersen og Hustru f. Jørgensen. Student (Nykjøbing) 1865; cand. phil. 1867; Sekondløjtnant i Fodfolket 1868; Premierløjtnant 1870; tjenstgørende i Generalstaben 1876; Kaptajn 1882; Stabschef ved 1. jydske Brigade 1889;; Oberstløjtnant, Chef for 12. Bataljon 1894, for 17. Bataljon 1901: Afsked Sekretær i Foreningen Det røde Kors ; i Bestyrelsen for Alliance Francaise; Formand i Bestyrelsen for Redningskorpset Udenl. Orden : Fr.off.de l'instruc.publ. Adresse: Kastelsvej 19, Kbhvn. JESSEN Axel H Statsgeolog; f. 30. Aug i Kbhvn.: Søn af Fabrikant- Vilh. Jessen og Hustru f. Giese; gift m. Petrea J., f. 24. Nov. i Lemvig, Datter af Murermester Kr. Pedersen. Polyteknisk Adgangseksamen 1885; cand. polyt. 1890; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse fra , ved Mineralogisk Museum og 1895; ansat ved Sukkerfabrikkerne ; Statsgeolog ved Danmarks geologiske Undersøgelse fra Har foretaget geologiske Studier og Undersøgelsesrejser udenfor Danmark 1893, 1894, 1899, 1900, 1901 og Medlem af Udvalget for Naturfredning. Adresse: Amalievej 19, Kbhvn. JESSEN C C Professor, Læge; f. 12. Juni 1856 i Stege; Søn af Præst C A L Jessen og Hustru f. Tofte; gift m. Elise J., f. 12. Mai i Kbhvn., Datter af Musæumsinspektør, Justitsraad C L Steinhauer og Hustru f. Christensen. Student (Aarhus) 1874; med. Eks. 1882; Reservelæge i Søværnet 1882, i Hæren ; Læge ved Samfundet for Vanføre ; Skolelæge fra 1900; assisterende Læge i Statsanstalten for Livsforsikring. Formand for Kbhvns Lægeforening ; Formand i Bestyrelsen for Lægernes Enkekasse fra 1910: Medlem af Bestyrelsen for Understøttelsesforeningen for Danske Lægers trængende Enker og forældreløse Børn; lægekyndigt Medlem af Repræsentantskabet for De sjælland-falsterske Statsbaners Sygekasse fra Adresse: Gothersgade 109, Kbhvn. JESSEN Edwin Dr. phil.; f. 1.Jan i Randers; Søn af Overførster N J Jessen; ugift. Student (Randers) 1849; mag. art. 1857; Dr. phil. (Undersøgelser til nordisk Oldhistorie) 1862; fh. Lærer ved Blaagaards Seminarium, Galster og Holbølls Kursus o. fl. St.; Forfatter. Har skrevet : Etymologisk Ordbog (1893); Religiøse Illusioner (1904). Adresse : Ahorn sga de 7, Kbhvn. JESSEN Franz von Redaktør, R.p.p.; f. 18. April 1870 i Horsens; Søn af Ritmester, Kammerjunker Fritz von Jessen (død 1885) og Hustru Fritze Louise f. Leth. Redaktionssekretær ved Aarhus Stiftstidende ; Ophold i Berlin, Wien og Paris ; Redaktionssekretær ved Illustreret Tidende : Medarbejder ved Nationaltidende fra 1897: Korrespondent for dette Blad bl. a. i Grækenland 1897, i Frankrig under Dreyfussafæren s. A., i Vestindien under Salgsforhandlingerne , paa Balkanhalvøen i 1903 og 1908, i Rusland, Mantshuriet og Kina under Krigen ; Formand for Komitéen for Historisk Dansk Pressendstilling 1902 og for Journalistföreningen fra 1906; Danmarks Repræsentant i Direktionskomitéen for Den internationale Presseforening fra 1907; Medredaktør af Nationaltidende fra Har bl. a. udgivet: Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie (1901, fransk Udgave 1906); Egne jeg saa (1906); Begivenheder jeg oplevede (1907); Mennesker jeg mødte (1908); Egne, Begivenheder. Mennesker (samlet Udgave, 1909).

16 211 Joh Uden}. Ordner : F.Æ.L. ;Fr. off.d'acad., E.St.A«; S.Kr.; T.M.; S.St.S.; Russ. Krigsmed, Adresse : Chr. d. 9. Gade 10, Kbhvn. JESSEN Lauritz Overretssagfører; f. 30. Maj 1868 i Vejle; Son af Arbejdsmand' Andreas Jessen og Hustru f. Hansen; gift in. Alma Emilie Henriette f. Diedrichs, f. 1. Nov, i Kbhvn. Oprindelig Typograf; Student (privat dimit.) 1900; cand. jur. 1906; Rigsdagsstenograf; Medarbejder ved Socialdemokraten; Formand for Studentersamfundet ; Overretssagfører 1909: Folketingsmand for Møenskredsen Adresse; Nørregade 30, Kbhvn. JESSEN P C H U Kommandør, K'DM. p.p.; f. 1. April 1834 i Randers; Søn af Overførster J N Jessen og Hustru f. Baronesse Dirckinck-Holmfeldt; gift m. Annette Elise Susanne f. Lüttichau, f. 20. Febr. paa Tjele. Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1869; Kommandør 1884; Tøjmester ; Afsked 1897; i Direktionen for Bombebøssen; Medlem af So- og Handelsretten. TJdenl. Ordener; Gr.Fr.; S.Sv.; 0. F.J. Adresse ; Kronprinsesses. 36, Kbhvn. JESSEN T C W Kaptajn, Direktør; f. 16. Maj 1844 i Kbhvn.; Søn af Oberst Tycho von Jessen og Hustru f. Engmann; gift 1. Gang m. Louise f. Ring heim, 2. Gang m. Alvilde f., f. 19. Juni 1867, Datter af Pastor Johansen (død) og Hustru Thora f. Oldenburg. Deltog i Krigen 1864; Krigsfange, udtraadle af Hæren 1865; Kaptajn; Kontorchef i Magistraten 1900; Direktor for Staden Kbhvns Hovedbogholderi og Revision fra Adresse: Vendersgade 26, Kbhvn. JESSEN Tycho Kunstmaler; f. 21. Marts 1870 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn, Direktør T O W Jessen (se denne),-gift m. Betty f. Nielsen. Student (Metropolitanskolen) 1887; cand. phil. 1888; Elev paa Zahrtmanns Malerskole; udstillede første Gang Adresse ; Gi. Kongevej 138. Kbhvn. JOCHUMSSON Mattias Digter, R. DM.; f. 11. Nov paa Skogar paa Island; Søn af Bonden Jochum Magnusson og Hustru Thora Einarsdotter; gift m. Gudrun f. Runoffsdotter. Student (Reykjavik) 1863; Kandidat fra Præsteseminariet i Reykjavik 1865; ' Præst ; Redaktør af Thjodolfur Værker : Ljodmæli (1884); Grettisljod (1898); flere Skuespil; Oversættelser til Islandsk (Tegner, Topelius, Shakespeare, Byron) m. m. Adresse ; Akureyri, Island. JOHANNSEN Claus Gaardejer. Direktør i Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland; Konsulent for Fællesledelsen af Kvægavlsforeninger i Aalborg Amt til 1909; Formand for Danmarks Afholdsforening; i Bestyrelsen for Tyendeforeningen for Aalborg Amt. Adresse : Vaarst. JOHANNSEN Fr. Telefondirektør, R. FM. i Guld; f. 16. April 1855 i Kbhvn.; Søn af Oberst O J G Johannsen og Hustru f. Ebbesen; gift m. Marie Therese Frederikke f. v. Bauditz, f. 12. Jan. i Kbhvn Polytekn. Adgangseks. 1872; cand. polyt. 1877; i de følgende Aar Assistent ved private Baneanlæg, Inddæmningsforetagender etc.-, ansat ved Statsbaneanlægene i Jylland og Fyen : projekterede og anlagde Havnearbejder i Assens, Bryggeriet Vestfyen m. m ; Ingeniør ved Kbhvns Befæstningsanlæg ; udførte som Entreprenør en Række Bane-, Havneog Broanlæg, anlagde De kbhvnske Sporveje ; administrerende Direktør for Kbhvns Telefonaktieselskab fra 1903; Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse ; i Bestyrelsen for Akts. de kbhvnske Sporveje, for Nordisk Tekstil Akts. og for Frederiksberg Jernstøberi & Maskinfabrik. Udarbejdede 1900 et (præmieret) Udkast til Ordningen af Kbhvns Bancgaardsforhold. Adresse : Ceresvej 2, Kbhvn. JOHANNSEN Harald Højesteretsassessor, R.DM.; f. 21. Juni 1851 i Fredericia; Søn af Købmand, Konsul Niss Johannsen og Hustru f. Høst; gift m. Caroline Sophie f. Gøtschc, f. 6. Juli paa Lyngballegaard. Student (Horsens) 1869; cand. jur. 1876; Assistent i Justitsministeriet 1878; Overretsassessor i Viborg 1889; Assessor i Den kgl. Landsover- samt Hofog Stadsret 1894, i Højesteret Tidligere Medlem af Viborg Byraad; ledende Senior i Studenterforeningen ; Censor ved de juridiske Eksaminer ; Medlem af Tiendekommissionen. Adresse : Holsteinsgade 31, Kbhvn. JOHANNSEN Wilhelm Professor, R.; f. 3. Febr i Kbhvn.; Søn af Oberst O J G Johannsen og Hustru t. Ebbesen; gift m. Elisabeth Kirstine J., f. 17. Juni i Nexø. Cand. pharm. 1880; Assistent paa Carlsberg-Laboratoriet ; Lektor i Plantefysiologi ved Landbohøjskolen 1892, Professor 1903; Professor ved Universitetet og Forstænder for Universitetets botaniske Laboratoriums 2.

17 Joh 212 Afdeling 1905:.Medlem af Frøkonirolkommissionen fra 1890; Medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1898, Selskabets Kasserer 1905; Medlem af Det kgl. fysiografsike Selskab i Lund 1905, af Videnskabernes Selskab i Christiania 1908 og af Det kgl. svenske Laiulbrngsakademi 1909; Royal Horticultant Society Vciteli-Medaille Vigtigste litterære Værker; Lærebog i Piantefysiologi med Henblik paa Plantedyrkningen (1892); Studier over Planternes periodiske Livsytringer I, (bu antagonistiske Virksomheder i Stofskiftet, særlig under Modning og Ifvile (Videnskabernes Selskabs Skrifter 1897): Das Aetherverfahron beim Frühtreiben (1900); Om Arvelighed i Samfund og i rene Linier (Vid. Selsk. Oversigt 1903); Arvelighedslærens Elementer (1905); Elemente der exakten Erblichkeitslehre (1909). Adresse: Gothersgade 140, Kblivn. JOHANSEN Anna frue; f. 20. Dec i Østra Klagstorp i Skaane: Datter af Gaardmaud Hans Andersen; gift m. Formand M P Johansen, f. 3. Jan i Skovlande; Son af Vejmand Chr. Johansen. Formand for De kvindelige Herreskræddere; Borgerrepræsentant fra Adresse: Birkegade 13, Kbhvn. JOHANSEN Niels Gaardejcr; f. 12. April 1850 i Vissenbjerg; Søn af Husmand Johansen. Uddannelse: Vestcrskjerninge Højskole og Lyngby Landboskole; Lærer ved Vestcrskjerninge Højskole ; Ejer af Ullerup Højskole : siden Landmand; Medstifter af Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer og af Faaborg Andelssvineslagteri; Medlem af Landstinget (Venstrereformpartiet) fra 1894, af Forsvarskommissionen og af Rigsretten; Tilsynshavende ved de statsunderstøttede Opdragelsesanstalter og ved Samfundet for Vanføre; Formand for Sydfyens landøkonomiske Forskudsforening; Medlem af Overvæi'geraadet og af Repræsentantskabet for Sydfyens Diskontobank; Tiendekommissær for Svendborg Amts 7. Kreds; Medstifter af og For-, mand for Tyendesparefüreningen für Svendborg Amt; Medlem af Kommissionen angaaende Lehn og Stamhuse. Adresse : Studiestræde 38, Kblivn. og Ollenip pr, Sørup. JOHANSEN Oskar Overretssagfører; f. 2. Dec i Korsør; Søn af Rentier P T Johansen; gift m. Anni Constance J., f. 7. April 1872 i Sundsvall, Datter af Grosserer P H C! Biinsow og Hustru f. Seydel. Student (Herlufsholm) 187EI; cand. jur. 1884; Overretssagfører 1838; Docent ved Universitetet Borgerrepræsentant ; Dommer i Den permanente Voldgiftsret; Formand i Bestyrelsen for Dagbladet Politiken; i Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening og for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik: Formand for Studentersamfundets Retshjælp Adresse: Kongensvej 16, Kbhvn. JOHANSEN Peter Akademisekretær, Docent, R.; f. 7. Juni 1858 i Kbhvn.. Søn af Sognepræst Jensenius Johansen og Hustru Thora f. Oldenborg; gift in. Fanny Rebekka Bense, f. 5. Febr. i Kbhvn. Student 1877; cand. jur. 1883; Assistent ved Kunstakademiets Bibliotek s. A.; Elev paa Krøyers Malerskole; Id-itiller fra 1884; Sekretær ved Charlottenborg-Udstillingen ; Docent ved Kunstakademiet fra 1901: Medlem af Kunstakademiet; Leder af de af Foreningen for national Kunst udgivne Skrifter. Medudgiver (sammen med F Meldahl) af Kunstakademiets Historie (1904); har skrevet: Giorgione; Maleren Jørgen Sonne; Nordisk Oldtid og dansk Kunst; Før Thorvaldsen. Adresse: Amaliegade 36, Kbhvn. JOHANSEN Viggo Kunstmaler, Professor, R.; f. 3. Jan i Kbhvn.: Søn af isl. Købmand F C Johansen (død 1874) og Hustru f. Jepsen (død 1892); gift ni. Martha Kirstine J., f. 27. Nov. i Thirup ved Hjørring, Datter af Proprietær Lauritz Møller og Hustru f. Holm. Elev af Kunstakademiet ; udstillede første Gang 1876; Medlem af Kunstakademiet 1887; Lærer i Malerkunst ved Kunstskolen for Kvinder 1888; Medlem af Udstillingskomitéen s. A.; Professor i Malerkunst 1906; Medlem af Akademiraadet; Vicedirektør fra Hovedværker: En Aftenpassiar (1886 Kunstmuseet); Konfirmationssøndag i Dragør (1895; München); Interiør fra mit Hjem (1897); Aftenselskab i mit Hjem (1899; Kunstmuseet); Faar paa flakken ved Hindsgavl (1900); Mellem Kunstnere (1903); Min Hustru og mine Døtre; Naar Sol gaar ned (1902: Kunstmuseet); Et Akademiraadsmøde (1908; Kunstmuseet); En Kostald (Kunstmuseet); Selvportræt (1902; Kunstmuseet): endvidere Portrætter: I)r. Rudolph Bergh ved Klaveret (1903), Justitiarius P Koch (1905; Kbhvns Raadhus), Professor H Høffding (1909). Adresse : Charlottenborg, Kbhvn.

18 13 Jon JOHNSEN Anders Gaardejer, R.; f. 25. Sept paa Højgaard ved Jelling; Søn af Gaardejer John Andersen og Hustru f. Sørensen; gift m. Karen Nielsine f. Hauge, f. 16. Febr. paa Damgaard, Vindslev. Direktør i Kreditforeningen for Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland. Adresse; Skyttehusgade 20, Vejle. JOHNSEN Bjarne Overretssagfører. Bankdirektør; f. 18. Nov i Aalborg; Søn af Etatsraad Jon Johnsen (død 1881) og Hustru f. Blichert (død 1882); gift m. Eleonora J., Batter af Partikulier Findanus Petersen og Hustru f. Grønnegaard. Student (Roskilde) 1879; cand. jur. 1885; By- og Herredsfuldmægtig i Skive 1886; Sagfører i Viborg 1890; Overretssagfører 1893; administrerende Direktør for Viborg Bank; Formand for Turistforeningen for Viborg og Omegn. Adresse: Viborg. JOHNSEN I M N Konsul, Sagfører, R. p.p.; f. 7. Dec paa Vestergaard 1 Visby, Thisted Amt; Søn af Gaardejer Poul Johnsen og Hustru f. Sommer. Exam. jur. 1864; Amtsfuldmægtig og Amtsraadssekretær i Thisted; Sagfører 1872; Medlem af Thisted Byraad ; Medlem af Købstadforeningens Repræsentantskab ; russisk Vicekonsul 1871, svensk Vicekonsul 1879; Landstingsmand (Højre) fra 1894; Medlem af Fiskerikommissionen 1902; Medlem af Den danske Sagførerforenings Hovedbestyrelse. Udenl. Ordner; R.St.A.; R.St.Stan.; R.r.K.; S.V. Adresse: Hovedvagtsgade 2, Kbhvn. JOHNSON Charly Fabrikant, E. ; f. 27. Sept i Hartford; Søn af Maskinfabrikant F J Jørgensen og Hustru f. Holck; gift m. Augusta Johanne Christine f.westermann, f. 10. Jan. i Khh.; Datler af Fabrikant H Westermann og Hustru t. Hvass. Firma ; Schrøder & Jørgensens Efterfølger. Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse ; i Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening ; i Kirkeinspektionen for St. Markus Kirke paa Frederiksberg; Formand i Bestyrelsen for Frederiksberg Begravelsesvæsen ; Næstformand for De samvirkende Samaritaner paa Frederiksberg; Bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Sporvejs- & Elektricitets Akts. Adresse : Vodroffsvej 6. Kbhvn. JOHNSSON John Læge; f. 22. Aug i Kbhvn.; Søn af Partikulier Jøns Johnsson og Hustru f. Schibbye. Student (Hauchs Skole) 1886; med. Eks. 1893; Reservelæge ved Garnisons Sygehus , i Hæren , ved St. Josefs Hospital Afd. A ; Sekretær i Kbhvns Lægeforening ; Medstifter af Frit Lægevalg" 190J; Repræsentant og Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening ; Medudgiver af Den danske Lægestand" , ottende Udgave. Korresp. Medlem af Ligue nationale beige de l'education physique 1907; stiftede sammen med C J Salomonsen og K Carøe medicinsk-historisk Museum 1907; Amtsformand for Kbhvn. i Foreningen Danmarks Folkeminder 1908; Medlem af Arbejdsudvalget indenfor Kommissionen til Indsamling af danske Forfatteres Manuskripter og Breve 1910; Medudgiver af Medicinsk Vejviser 1908; Forfatter af en Række medicinsk-kulturhistoriske Artikler; Referent for Danmark ved Janus: fast Medarbejder ved Dansk Klinik. Adresse : GI. Kongevej 86 A, Kbhvn JOHNSTONE Alan Gesandt SK.p.p.; f. 31. Aug. 1858; 4. Søn af 1. Baron Derwent; gift m. Antoinette Pinchot f. i New York. Udgaaet fra Eton; traadte i diplomatisk Tjeneste 1879; gjorde Tjeneste i Wien, Washington, Belgrad, Haag og Rom; Legationssekretær i Kbhvn. 1895, Charge d'affaires ; Gesandtskabssekretær i Wien ; Gesandt og befuldmægtiget Udenl. Orden: Stb.V. Adresse: Bredgade 26, Kbhvn. Minister i Kbhvn. JONQUIERES Frederik de Kammerherre, Stiftamtmand, KMlM.p.p.; f. 6. Okt i Kbhvn.; Søn af Bureauchef i det slesvigske Ministerium G C de Dompierre de.lonnuieres og Harriet f. Lindam; gift m. Jeanina Emilie f. Baronesse Stampe, f. 11. Sept. paa Kristinolund ved Præstø. Student (Metropolitanskolen) 1872; cand. jur. 1878; Assistent i Overformynderiet 1879, i Indenrigsministeriet 1881; Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær smstds. 1893: kst. Kontorchef 1894 og Departementschef s. A.; Stiftamtmand over Fyens Stift og Amtmand over Odense Amt : Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over Kbhvns Amt fra Medlem af Patentlovkommissionen , af Næringslovkommissionen og af Frederiksberg Kommunalbestyrelse : Formand for Komitéen for Danmarks Deltagelse i Kunst- og Industriudstillingen i Stockholm 1897 Udenl. Ordner: S.N.; S.V. Adresse: N-Farimagsgade 3, Kbhvn.

19 Jon 214 JONSSON Bjørn Minister for Island, R. i f. 8. Okt i Djupidal paa Island; Søn af Sognefoged Jon Jonsson i og Hustru Sigrid Jonsdatter; gift m. Elisabeth J f. 17. Juli 1839 i Hona- : vatns.vssel, Datter af Provst Svelnn i Nielsson og Hustru Gudrun f. Jonsdalter. Student 1869; cand. phil. 1871; studerede Jura: Redaktør af Skinlir , af Isafold : Boghandler, Forlægger og Bogtrykker i Reykjavik; Medlem af Altinget og af Reykjaviks Byraad; i en Aarrække Formand for Dét islandske litterære Selskab; Medstifter af og mangeaarig Formand for Den islandske Odd Fellow Loge; som Minister Formand for Repræsentantskabet for Islands Bank; Minister for Island Adresse: Reykjavik. JONSSON Finnur Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 29. Mai 1858 i Akureyri; Søn af Bogbinder Jon Jonsson 'Borgfirdingnr og Hustru Anna EiHksdottir; gift m. Emma J.. f. nerazek, f. 21. Nov i Kbhvn. Student (Reykjavik) 1878; rand. philol. 1883; Dr. phil. (Kritiske Studier over en Del af de ældste norske og islandske Skjaldekvad) 1884; Docent ved Universitetet 1887, Professor 1898; Medlem af Videnskaliernes Selskab 1898 og af flere videnskabelige Selskaber; i Bestyrelsen for Det kgl. nordiske Oldskriftselskahs Oldskriftsafdcling og af Det Arnamagnæanske Legat; Kasserer for Samfundet til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur. Litterære Arbejder: Kritiske Udgaver af flere islandske Oldskrifter; Den oldnordiske og oldislandske Litteraturs Historie m. m. Adresse: Nyyej 4, Kbhvn. JONSSON Klemens Landssekretær, R. DM.; f. 27. Aug i Akureyri; Søn af Politibetjent Jon Borgtirdingur og Hustru Anne f. Eriksdatter (død 1881); gift 1. Gang m. Thorbjørg J. f. Bjarnarson (død 1902), 2. Gang m. Anna Marie,T., Datter af Bankkasserer Schiøth og Hustru Anne f. Larsen. Student (Reykjavik) 1883; cand. jur. 1888; Assistent i Islands Ministerium 1889; Sysselmand i Øf jordsyssel og Byfoged i Akureyri 1892; Landssekretær i Islands Ministerium 1904; Medlem af Altinget og Formand i dettes nederste Afdeling i Sessionerne og 1903; Formand i Kommissionen til Udarbejdelse af Skatteloven for Island 1907: Medlem af Reykjavik By. raad. Adresse : Reykjavik. JONSSON Kristjan Justitiarius, R.; f. 4. Marts 1852 paa Gautlønd i Thingeyarsyssel; Søn af Altingsmand Jon Sigurdsson (død 1889); gift m. Anna Thorarinsdottir J., Dalter af Provst Bødvarsson. Student 1870; cand. jur. 1875: Sysselmand i Gullbringa- og Kjøs-Syssel ; 2. Assessor i den kgl. islandske Landsoverret , 1. Assessor ; kst. Amtmand i Islands Syd- og Vestamt ; Justitiarius i Islands Overret 1908; kongevalgt Altingsmand ; Altingsmand for Borgarfjords Syssel fra Altingets Kontorchef i Sessionerne 1877, 1887 og 189] :.Revisor af Landsregnskaltet : kontrollerende Direktør ved Islands Landsbank fra 1898: Formand for Ligningskommissionen for Reykjavik ; Medlem af R.vraadet smstds : Præsident for Det islandske litterære Selskabs Reykjavik-Afd ; Lærer i Kirkeret ved Reykjavik Præsfeskole Adresse : Reykjavik. JORK R W C Birkedommer, R.DM.: f. S. Ang i Rønne; Søn af Provst J C Jork og Hustru f. Michelsen; gift m. Ulla f. Stallknecht, f. 22. Maj. Student (Sorø) 1868: cand. jur. 1873: Byfogedfuldmægtig i Horsens 1874; Borgmester i Viborg 1894; Medlem af Viborg Sindssygeanstalts Direktion ; Borgmester i Horsens 1900; Birkedommer i Fredensborg 1908; Bestyrer af det Beenfeld-Lichtenbergske Fideikommis : Medlem at Ovorskatteraadet for Frederiksborg Amtsrandskreds. Adresse : Fredensborg. JUEL Christian rrofessor, Dr. phil.; f. 25. Jan i Randers; Søn af Auditør Tb. Juel: gift m. Laura f. Thiele, f. 26. Maj i Kbhvn. Student (privat dimit.) 1876; mag. art. 1879: Universitetets Guldmedalje 1881; Dr. phil. (Bidrag til den imaginære Linies og den imaginære Plans Geometri) 1885; Docent i Matematik ved Polyteknisk Læreanstalt 1894, Professor smstds. 1907; Censor ved Lærereksamen; Medlem af Videnskabernes Selskab 1899: Medredaktør af Nyt Tidsskrift for Mathematik fra Adresse : Østerbrogade 74, Kbhvn. JUEL Niels Hofjægermester, R.; f. 2.Aug.1861 paa Hverringe; Søn af Kammerherre Niels Juel til Hverringe og Hustru Marie f. Baronesse Wedell-Wedellsborg; gift ns, Clara J., f 15. Nov., 1873, Datter af Hofjægermester Frederik Treschow til Krabbesholm og Lindegaard og Hustru Clara f. Suhr. Besiddelser: Meilgaard, Østergaard, Krabbeshohn og Lindegaard, (Udfør-

20 215 Jun lige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register.) Student (Odense) 1879; cand. jur. 1884; arvede 1888 Mcilgaard; Landvæsenskommissær; Formand for Grenaa Handels- og Landbrugsbank; Medlem af Kanders Amtsraad fra 1892; Medlem af Handelsbankens Bestyrelsesraad. Adresse : Meilgaard pr. Grenaa. JUEL Rudolf Hofjægermester, R.; f.; 15. Okt i Hverringe; Søn af Kammerherre Niels Juel til Stamhuset Hverringe og Hustru Marie f. Baronesse Wedell-Wedellsborg; gift m. Ellen J., f. 23. Maj paa Overdrevsgaardcn, Datter af Kammerherre, Baron Gustav Wedell-Wedellsborg og Hustru Thalia f. Scheel. Besiddelser: Stamhuset Hverringe (fra 1878) og Stamhuset Juelsberg (fra 1908) samt Bøgebjerg (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register); Det Juelske Fideikommis. Student (Odense) 1879; cand. polit. 1884; Medlem af Odense Amtsraad fra 1896 og af Overskatteraadet for Odense Amt; Formand i Repræsentantskabet for Odense-Kjerteminde-Dalby Jærnbaneselskab. Adresse : Hverringe pr. Kjerteminde. JUEL-BROCKDORFF Frederik Lensbaron, Hotjægermester; f. 16. Febr paa Ølstedgaard; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Lensbaron Carl Juel-Brockdorff og Hustru Julie f. Baronesse Reedtz-Thott; gift m. Ada J.-B., f. 14. Juni, Datter af Hofjægermester, Baron Axel Reedtz-Thott (se denne). Besiddelser fra 1900: Baroniet Schelenborg, Stamliuset Taasinge samt Hollufgaard. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Student (Odense) 1883; Sekondløjtnant i Rytteriet Adresse : Stenagergaard pr. Mesinge. JUEL-BROCKDORFF Niels Baron, Premierløjtnant; f. 19. Jnli 1878 paa Hollufgaard paa Pyen; Søn af Kammerherre, Lensbaron Carl Juel-Brockdorff (død 1900) og Hustru Julie f. Baroncsse Reedtz-Thott; gift m. Komtesse Karen Henriette J.-B., f. 26. April 1879, Datter af Greve Christian BiBe Scheel og Hustru Henriette f. von Munthe af Morgenstjerne (død 1891). Premierløjtnant i Flaaden; Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster. Adresse: Classensgade 40, Kbbvn. JUEL-HANSEN Erna Forfatterinde; f. 5. Marts 1845; Dattor af Professor A G Drachmann; gift m. Forfatter, Skoleinspektør Kiels Juel-Hansen (død). Medlem af den radikale Venstreforenings Bestyrelse. Har skrevet: Mellem 12 og 17; Seks Noveller; En ung Dames Historie: Terese Kærulf; Helsen & Co.; Da de vare unge. Adresse: Lykkesholms Allé 7, Kbhvn. JUHL Niels Sognepræst; f. 4. Sept i Skartved ved Kolding; gift m. Eleonora Josefine J., f. 24. Aug i Hil. lerød. Student (Kolding) 1887; cand. theol. 1893; Kateket ved St. Stefans Kirke ; Sognepræst ved Kapernaumskirken ; Sekretær ved Det kbbvnske Kirkefond fra 1905; Sognepræst for Østervold Sogn fra Formand i Hovedbestyrelsen for Afholdsforeningen Det blaa Kors. Adresse : Østervold Præstegaard, t'p salugade. Kbhvn. JUNGERSEN Frederik Præst, R.; f. 2. April 1836 i Harridslev, Randers; Søn af Pastor J H A Jungersen (død 1854) og Hustru f. Mørch (død 1859); gift in. Regitze Sofie J., f. 28. Maj Kbhvn., Datter af Grosserer L M Zinn (død 1867) og Hustru f. Gjødvad (død 1906). Student (Roskilde) 1853; studerede først Medicin; cand. theol. 1861; Skolebestyrer i Troense 1862; deltog i Krigen 1864, Løjtnant; Medstifter af Nørrebro's Latin- og Realskole 1865; Medbestyrer af Højskolen paa Skovgaard ved Ordrup 1870; Sognepræst for Blære og Ejdrup 1877, for Vig-Asmindrup 1881; Valgmenighedspræst fra 1890 ved Immanuels Kirken. I Bestyrelsen for Lindevangshjemmet). Litterære Arbejder : Dansk Protestantisme (1873); Hvad er Sandhed (1885); Den fri Tanke, Teologien og den levende Gud (1889); Til Forsvar for Kristentroens Sandhed (1895); Vidnesbyrd fra Immanuels Kirke (1899); Tror du paa Helligaanden (1904); Klippegrund (1908). Medudgiver af Danskeren. Adresse: Forhaabningsholms Allé 11, Kbhvn. JUNGERSEN Hector Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 13. Jan i Dej bjerg; Søn af Provst A C Jungersen og Hustru f. Bang; gift m. Anna Margrethe f. Volqvartz, f. 29. Juli i Kbhvn. Student (Odense) 1871; mag. scient. 1877; Lærer (senere Adjunkt) ved Metropolitanskolen ; Docent ved Universitetet 1883; Docent i Zoologi ved Polyteknisk Læreanstalt ; Dr phil. 1889; Professor ved Universitetet fra 1899; Formand i Museumsraadet for Universitetets zoologiske Mu-

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders M5 Lan L LACHMANN Viggo Overretssagfører; f. 16. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J J Lachmann og Hustru Frederikke f. Kalkar; gift m. Engel f. Saxild, f. 18. April paa Skagen. Student (Metropolitanskolen)

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget FUS 126 G GAD Emma Forfatterinde, FM. i Guld; f. 21. Jan. 1852 i Kbh.; Datler af Grosserer P A Halkier og Hustru f. Munch; gift m. Kontreadmiral Urban Gad (se denne). Stifter af Kvindernes Handels- og

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes,

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes, Side 2 I begyndelsen af 1930-erne rejste en bogagent rundt og forsøgte at overtale håndværkerne til at købe et dyrt - og værdiløst - 3-bindværk, der hed "Det danske Landhåndværk". Guleroden, der skulle

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Folketælling 1911. Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt MATR. NR. Skema Nr. 1. Øksendrup TIL SOGNET LAND STAND

Folketælling 1911. Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt MATR. NR. Skema Nr. 1. Øksendrup TIL SOGNET LAND STAND Folketælling 1911. Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt MATR. NR. NAVN Skema Nr. 1. Øksendrup 9b 31b FØDSELS- DATO CIVIL- STAND STILLING TILFLYTTET TIL SOGNET FØDESOGN 1. FAMILIE Rasmus Jørgensen

Læs mere

Jordemødre på Bornholm

Jordemødre på Bornholm Jordemødre på Bornholm Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemodereksamensprotokollen fra 1739 til 1920. I parentes er indsat kommentarer. Det, der er nævnt fra bogen Danmarks Jordemødre

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis;

Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis; Sør 42J T TAGE-HANSEN Tage Professor, Overlæge, R.; f. 25. Aug. 1849 i Frederikshavn; Søn af Byskriver, Kancelliraad G V Hansen og Hustru f. Muller; gift m. Christine Margrethe T-H f. 2. Okt. paa Visborggaard

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec. 1832 i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec. 1837

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere