199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte."

Transkript

1 In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann og Hustru f. Poulsen. Student (Ribe) 1861: cand. tlieol. 1869; Kommunelærer i Kbhvn.; Kapellan i Horbelev og Folkerslev 1872, ved Viborg Domkirke og i Asmild og Tapdrup 1874; Sognepræst i Grenaa 1877; Sognepræst til Budolphi Kirke i Aalborg, Stiftsprovst over Aalborg Stift fra Adresse : Aalborg. JACOBI H A Konferensraad, K'.DM. p.p.; f. 13. Juli 1844 i Nykjøhing S.; Søn af Toldforvalter H A Jacohi og Hustru Anette f. v. Herbst; gift m. Harriet Ida f. Jacobi, f. 14. Marts i Ribe. Student 1863; cand. jur. 1868: Fuldmægtig i Magistratens 3. Afd ; Overretssagfører 1876; Borgmester for Magistratens 3. Afd ;

2 197 Jac Formand for den permanente Voldgiftsret ; i Overbestyrelsen for Poliklinikken for Ubemidlede, for Foreningen af 1865 for Tilvejebringelse af billige Arbejderboliger; Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab og af Centralkomitéen; i Hovedbestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforening, i Bestyrelserne for Kbhvns Sygehjem, Børnehjemmet Ove Hohlenbergs Minde, Hendriksen og Hustrus Stiftelse, Foreningen til forvildede unge Pigers Frelse, Kirkelig Ungdomsforening og Dansk Forening til Kønssygdommes Bekæmpelse; i Direktionen for Kbhvns Hippodrom. Udenl. Orden; F.Æ.L. Adresse : V. Boulevard 41, Kbhvn. JACOBI J P V F Oberstløjtnant, R.p.p ; f. 29. Sent. 1865; Søn af Oberst, Depnrtementchef i Krigsministeriet F F Jacobi (død) og Hustru f. Flies; gift m. Johanne f. Petersen. Sekondløjtnant 1885; Premierløjtnant samme Aar; Kaptajn 1900; Oberstløjtnant 190S; Souschef i Generalstabens taktiske Afdeling. Udenl. Ordner: N.St.O.; E.St.Stan. Adresse : Viborg. JACOBSEN Børge Overretssagfører; f. 25. April 1862 i Augustenborg paa Als; Søn af Apoteker Christian Jacobsen (død 1902) og Hustru Sophie f. Gjern (død 1899); gift m. Signe J., f. 10. Febr i Kbhvn., Datter af Vinbandler Eduard Hagen (død 1873) og Hustru Caroline f. Kirketerp (død 1861). Student (Sorø) 1879; cand. jnr. 1885: Overretssagfører Medlem af Bankraadet i Kbhvns ; Laane- og Diskontobank fra 1906, af Repræsentantskabet i Dansk Folkeforsikringsanstalt fra 1906 og af Repræsentantskabet i Grundejernes Hypotekforening fra 1908; Medlem af Grundejerbankens Tilsynsraad Adresse : Vestre Boulevard 29, Kbh., Sommerbolig : Helsinghøj, Hellebæk. JACOBSEN Carl Direktør, Dr. phil., K'.DM.p.p.; f. 2. Marts 1842 i Kbhvn.; Søn af Brygger, Dr. phil., Kaptajn J C Jaeobsen (død 1887) og Hustru Laura f. Holst (se denne); gift 1. Gang m. Ottilia f. Stegmann (død 1903), Datter af Købmand Conrad Stegmann (død 1880) og Hustru T.ouise f. Brummer; gift 2. Gang m. Lili f. Kohl, Datter af Oberstløjtnant A C C Kohl og Hustru f. Mortensen (Ægteskabet opløst). Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1861; hørte Forelæsninger paa den polytekniske Læreanstalt og Landbohøjskolen, studerede Bryggeridrift i Udlandet i fire Aar; anlagde Ny Carlsberg 1871, hvilket han ved Gavebrev af 1901 overdrog til en ny Afdeling af Carlsbergfondet (Ny Carlsbergfondet) ; Overdirektør og Formand i Bestyrelsen for de sammensluttede Bryggerier Carlsberg og de Forenede Bryggerier fra 1906; Formand for Bryggeriforeningen; Æresmedlem af den svenske Bryggeriforening og det tyske Bräucrbund. Stiftede Legatet Albertina 1879, Ny Carlsberg Glyptotek hvilket han i 1888 lod overgaa til offentlig Ejendom, Bygningen opførtes og fuldførtes 1907; lod Jesuskirken opføre 1891; Medstifter af Kunstindustrimusæet 1890; Skaber af og Direktør for den kgl. Afstøbningssamling fra 1896; Medlem af Kunstakademiet; Æresdoktor ved Universitetet 1899; Formand for Komitéen for Danmarks Deltagelse i Pariserudstilliingen 1889; rejste Huitfeldt-Monumentet paa Langelinie, skænkede talrige Kunstværker til Byens offentlige Anlæg; lod genopføre Spiret paa Nikolaj Taarn Medlem af Bestyrelsen for Carlsbergfondets Laboratorium. Medlem af det arkæologiske Selskab i Berlin, af Corps académique i Antwerpen og af Société des artistes francais 1909; Æresmedlem af Société nationale d'agriculture de France. Tildelt Fællesrepræsentationen for Industri og Haandværks Medalje. Udenl. Ordner: R.St.A.; B.H.M.: F.Æ.L. Adresse: Carlsberg, Valby, Kbhvn. JACOBSEN Jacob Teaterdirektør: f. 24. Maj 1865 i Kbhvn.: Søn af Ovcrretsprokurator J H Jacobsen og Hustru f. Svanenskjold; gift m. Skuespillerinde Olivia J., f. 22. Nev (Ægteskabet opløst). Datter af Instrumentmager J A Jørgensen og Hustru f. Engelund. Student (Metropobtanskolen) 1883; cand. phil. 1384; Ophold i Paris og London : Medarbejder ved Politiken ; Skuespiller ved Folketeatret , ved Dagmarteatret ; Leder af De ottes" Tourné til Norge og Sverrig ; Sceneinstruktør ved Aarhus Teater 1906; Direktør for dette Teater fra Oversætter af forskellige Teaterstykker : Agnes Jordan, Tappenstreg o. fl. Adresse : Kystvej 55, Aarhus. JACOBSEN J C Professor ved Universitetet, R.; f. 6. Marts 1862 i Hvornum ved Hobro; Søn af Sognepræst C C E Jacobsen og Hustru f. Hassing; gift m. Hilda Valborg f. Roed (død 1897). Student 1880; cand. theol. 1835; Studieophold i Udlandet (Gøttingen og Erlangen) ; Professor ved Univer-

3 Jac 198 sitetot (gammeltestamentelig Eksegese) fra 1891; Eforus for Valkendorfs Kollegium. Er Forfatter til: Daniels Bog og de nyere Sprogundersøgelser; Om Symboler og Symbolforpligtelse; har sammen med G Koch foretaget den nu autoriserede Revision af Oversættelsen af det nye Testamente; Medarbejder ved Buhls Oversættelse af Det gamle Testamente (fuldendt 1910). Adresse : N. Voldgade 20, Kbhvn. JACOBSEN John Fabrikant; f. 18. Juni 1863 i Kbhvn.; Sen af Bødkermester Lars Jacobsen og Hustru f. Hansen; gift m. Berglijot J., f. 30. Sept. i Norge, Datter af Landejendomsbesidder A M Dreyer og Hustru f. Bentzen. Firma ; L. Jacobsen. Student (Galster og Holbølls Kur- i sus) 1882; cand. phil. 1883; indtraadte i Faderens Forretning 1882, Eneejer af denne fra 1891: Formand for De samvirkende Maskinsnedkerier og Savværker; Medlem af Bestyrelsen for Bødkerlauget og af Industrifagenes Forretningsudvalg fra 1907; Direktør for og Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Kjøge Trævarefabrik fra 1903; Formand for Bestyrelsen for Træskofabrikkernes Salgskontor fra 1907; Bestyrelsesmedlem i Stavfabrikkernes Salgsforcning fra 1909; i Repræsentantskabet for Industriforeningen; i Bestyrelsen for Dansk Eksportforening; Formand for Arbejdsstiler for Børn paa Krsthvn.; Kasserer for Sygeplejeforening for Krsthvn. Adresse : Overgaden n. V. 33, Kbhvn. JACOBSEN J P Dr. phil.; f. 13. Dec paa Salemgaard ved Vejle: Søn af Gaardejer Hans Jacobsen; gift m. Dr. phil. Eis Jacobsen (se denne). Student (Viboro-) 1889; cand. mag. 1896; Universitetets Guldmedalje 1897; Dr. phil. (Det komiske Dramas Oprindelse og Udvikling i Frankrig før Renaissancen) 1903; Sekretær ved Statens Lærerhøjskole 1903; Medarbejder ved Folkenes Historie og Verdenskulturen. Adresse: Thorvaldsensvej 9, Kbhvn. JACOBSEN Lars cand. phil., Skoleforstander; f. 14. April 1851 i Vejlby ved Grenaa; Søn af Gaardejer Jacob Larsen og Hustru Kirsten f. Nielsen; gift m. Anne Kirstine Manuelita f. Stilling, f. 23. April i Helsingør. Skolelærereksamen 1870: Privatlærer fra : Skolelærer fra ; Student 1884; Bestyrer af Nørrebros Realskole fra ; Forstander for Købmandsskolen fra 1902 og for Niels Brochs Handelshøjskole fra Tidligere Kredsformand i Kbhvns Understøttelsesforening; Medlem af Bestyrelsen for Folkeuniversitetsforenin- Ben og Legepladsforeningen. Adresse : Kjøbmagergade 55. Kbhvn. JACOBSEN Laura, f. Holst, Enkefrue; f. 29. Aug i Thisted; gift m. Kaptajn, Brygger Jacob Christian Jacobsen (død 1887). Adresse : GI. Carlsberg", Carlsbergvej, Valby, Kbhvn. JACOBSEN Lis Dr. phil.; f. 29. Jan i Kbhvn.; Datter af Generaldirektør Marcus Rubin (se denne); gift m. Dr. phil. J P Jacobsen (se denne). Student (N Zahles Skole) 1900; Lærerindeeksamen 1903; mag. art. 1908; Universitetets Guldmedalje 1907; Dr. phil. (Studier til det danske Rigssprogs Historie fra Eriks Lov til Chr. III's Bibel) Adresse: Thorvaldsensvej 9, Kbhvn. JACOBSEN Ludvig Kontorchef i Finansministeriet, R.; f. 21. Sept i Kbhvn.; Søn af Amtsforvalter Valdemar Jacobsen (død 1886). og Hustru f. Møller (død 1886); gift m. Gudrun Arndys f. Fischer, f. 15. Sept i Kbhvn. Student (Horsens) 1867; cand. jur. 1874; Assistent i Finansministeriet 1875, Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær 1888, Kontorchef fra 1899; Medarbejder ved Dagbladet ; Regnskabsfører for H. k. H. Kronprinsen ; Lærer ved Søofficerskolen ; Medlem af Højres Arbejder- og Vælgerforenings Hovedbestyrelse. Adresse : V. Boulevard 45, Kbhvn. Sommerbolig: Villa Høie Bøge, Holte. JACOBSON Daniel Professor, Dr. med.; f. 14. Okt i Kbhvn.; Søn af Grosserer E D Jacobson og Hustru Mathilde f. Jacoby (død 1897); gift m. Mariane J., f. 7. Marts 1870 i Kbhvn., Datter af Grosserer J L Fridericia (død 1900) og Hustru Emma f. Fraenckel. Student (Hauchs Skole) 1879; med. Eks. 1886; Reservelæge ved Garnisons Sygehus , ved St. Hans Hospital ; Dr. med. 1891; Reservelæge ved Kommunehospitalets Afd. VI ; oprettede en Nerveklinik 1896; Fængselslæge ved Straffeanstalten paa Krsthvn. fra 1897; Censor ved med. Eksamen fra 1902; Overlæge ved Frederiksberg Hospital fra 1903; Medlem af Bestyrelsen for Fængselshjælpen og af Kbhvns Værgeraad. Adresse: Vesterbrogade 9 B Kbhvn. JACOBÆUS Erik fh. Rektor, R.; f. 10. Juni 1848 paa Faarevejle Gaard, Langeland; Søn af Proprietær A H Jacobæus; gift m. Anna Elisabeth J (død 1900), Datter af Klædehandler P V Sølling i Kbhvn.

4 199 Jan Student (Odense) 1866; cand, philol. 1873; Lærer og Manuduktør i Kbhvn.; Adjunkt i Horsens 1879, Overlærer i smstds. 1898; Rektor i Aarhus Adresse: Sortedamsdossering 69, Kbhvn. JACOBÆUS Holger Overlæge, Dr. med.; f. 15. April 1865 i Faarevejle paa Langeland; Søn af Godsejer A II Jacobæus og Hustru Hanne f. Bay. Student (Herlufsholm) 1883; med. Eks. 1890; Dr. med. 1893; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. III ; Medredaktør af "Ugeskrift for Læger fra 1898; Skolelæge i Kbhvn ; Overlæge ved Sanatoriet for Hjerteog Leversygdomme i Hellerup ; Overlæge ved Baldersgades Hospital fra 1903; Medlem af Bestyrelsen for Finsens Lysinstitut , Direktør for dettes Klinik for indre Sygdomme fra Censor ved med. Eksamen. Adresse; Ø. Søgade 10, Kbhvn. JAKOBSEN Jakob Dr. phil.; f. 22. Feb i Thorshavn; Søn af Boghandler II N Jakobsen og Hustru Johanne f. Hansdatter; ugift. Student. (Herlufsholm) 1883: cand. mag. 1891; Foretaget flere Undersøgelsesrejser i videnskabeligt, væsentligt sprogligt Øjemed til Færøerne (navnlig ), Shetlandsøerne ( og 1905) og Orknøerne (1909 og 1910); Dr. phil (Det norrönnc Sprog paa Shetland). Medlem af Bestyrelsen (i Sektionen for Færøerne) af Foreningen De danske Atlanterhavsøer; Medlem af Kristiania Videnskabernes Selskab. Litterære Arbejder: Færøisk Anthologi (delvis sammen med Provst Hammershaimb); Poul Nolsöe; Kommentarer til Fuglakväji: The dialect and places-names of Shetland; Færøsk Sagnhistorie (1904); Etymologisk Ordbog over det norröne Sprog paa Shetland I-II. Adresse: Grundtvigsvej 5, Kbhvn. JANSSEN Børge Forfatter; f. 15. Maj 1867 i Kbhvn.; Søn af Hovedkasserer L C T Janssen og Hustru Caroline f. Albinus; gift m. Pianistinden Agnes J., f. 26. Juni 1872 i Kbhvn., Datter af Fabrikant J Boesen og Hustru Charlotte f. Zoéga (død 1893). Værker; Mulm (1888); Masaniello (1892); Spanske Kætter (1898); Fatme (1900); Troidhede (1902); Jomfruen fra Lucca (1904); Kongelig Naade (1905); Prinsessen (1906); Dona Carmen (1907). Madonnas Vilje (1908); Christine af Danmark (1908); Christine af Milano (1909); endv. flere Børnebøger, bl. a. Niels Grubbes Eventyr (1904), Kejseren af Læsø (1905) og Den døde 0 (1908). Adresse ; Skjoldsgade 11, Kbhvn. JANSSEN Luplau Figurmaler; f. 15. Juni 1869 i Søbymagle; Sen af Sognepræst C E Janssen (død 1884) og Hustru Louise f. Luplau (død 1894); gift 1. Gang m. Marie L J., f. 7. Juli i Skamstrup, Datter af Sognepræst J T Borup og Hustru Marie f. Trier (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Ingeborg L J., Datter af Grosserer Axel Madsen og Hustru f. Helmecke. Blev Malersvend 1889; Elev af Kunstakademiet ; udstillede første Gang 1890; Lærer ved Teknisk Skole og ved Kbhvns Kommuneskoler. I Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov.; Medlem af Den frie Ildstilling og; af dennes Bestyrelse; Assistent ved Kunstakademiet. Malerier: Kong Christian IX's Ligfærd (Frederiksborg Slot); Portrætterne af Søren Kierkegaard, Peter Faber (begge paa Frederiksborg Slot) og Arkitekt Dahlerup (Charlottenborg). Adresse : Ø-Farimagsgade 32, Kbhvn. JANTZEN A T Sognepræst, E.DM.p.p.; f. 23. Maj 1840 i Kbhvn.; Søn af Justitsraad, Chef for Generalstabens Sekretariat H II Jantzen og Hustru f. Weinert; gift 1. Gang m. Jenny Albertine Julie f. Johnsen (død 1891), 2. Gang m. Emilie Jochumine Christiane f. Tiedemann, f. 11. Jan. i Stubbekjøbing. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1858; cand. theol. 1864; Huslærer paa Knuthenborg s. A.; Lærer for Prins Valdemar og Prinsesse Thyra; Kapellan i Gjentofte 1873, Sognepræst smstds fra Administrerende Inspektør for G.jentofte-Lyngby Hospital; Formand for Værgeraadet i Gjentofte, for Gjentofte og Vangede Børneasyler og for Bethania i Gjentofte; Medlem af Dansk Genealogisk Institut. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. JANTZEN U C Vekselerer, E.; f. 15. Okt i Kbhvn.; Søn af Justitsraad II H Jantzen og Hustru f. "Weinert; gift m. Jonina Valgerda f. Johnsen, f. 11. Juni 1841 i Husavik paa Island. Medlem af Vekselmæglernes og Vekselerernes Kursnoteringsudvalg; Medlem af Bestyrelsen samt Kasserer for Diakonissestiftelsen og for Louisestiftelsen ved Sorø. Adresse: Jagtvej 229, Kbhvn.

5 Jar 2ii0 JARL C F Ingeniør, R.; f. 1. Aug i Kbhvn.; Søn af Konferensraad Vilh. Jørgensen (se denne); gift m. Gunild J., f. 28. Sept i Børglum Sogn, Datter af Godsejer Chr. Rottbøll (se denne). Student (Metropolitanskolen) 1890: cand. polyt. 1895; ansat ved Øresunds kemiske Fabrikker s. A.; Studierejse i Amerika : Direktør for Kryolitfabriken Øresund fra 1902; i Bestyrelsen for G-A Hagemanns Kollegium, for Akts. Burmeister & Wains Skibsbyggeri og for samme Selskabs Eksportkompagni samt for Dansk Ingeniør Forening. Adresse: Østbanegade 29, Kbhvn. JARL Viggo Billedhugger; f. 28. Nov i Kbhvn.; Søn af Konferensraad Vilhelm Jørgensen (se denne); ugift. Student (privat dimit.) Udstillede første Gang 1900; bosat i Rom og der Elev af Ségoffin; Medstifter af De frie Billedhugeres Udstilling og Formand for samme indtil sin Afrejse til Paris 1904; Ejer af det Dus. hvori han bor (s. n.). Medlem af Racing Club de France og af L'Union Internationale des Beaux-Arts, des Let-tres. Hovedværker : En Fodboldspiller (1901); Christus i Getsemanc (1901); Do knækkede Vinger (1904, Kunstmuseet); Tietgen (1908^ i Kongens Have i Odense); La folie de Fabune (1908); Mauvaise j pensée (1909, Kunstmuseet); Statue pathétique (1910); Thomas Kingo (1910: til Frederikskirken): Niels Finsen (1910; til Lysinstitutet). Adresse : 3 Ene ie Notre Paris. JASTRAU Harald Kaptajn Slotsforvalter. R.DM.p.p.; f. 4. Juni 1826 i Odense ; Søn af Kammerassessor, Amtstuefuldmægtig H M Jastrau og Hustru f. Maar; gift 1. Gang m. Andrea Vilbelmine f. Vølekcrs (død 1870);-2. Gang m. Christiane Catharina Margaretha f. Vølekers (død 1889). Afsked som Kaptajn af Ingeniørkorpsets Forstærkning Udenl. Ordner: R.St.A.; S.Kr.; Gr. Pr.; Sth.V.: Pr.Kr. Adresse : Fredensborg. JENSEN Adolph Kontorchef, R.; f. 15. Juli 1866 i Høng; Søn af Sognepræst O H Jensen og Hustru Elisa f. Lacoppidan; gift m. Elisabeth J., f. 15. Aug. paa Lehnsskov, Datter af Forpagter C Lacoppidan. Student 1885: cand. polit. 1892; Assistent i Statens statistiske Bureau 1896, Fuldmægtig Kontorchef Sekretær i Nationaløkonomisk Forening og Redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift; Delegeret for Industriforeningen i Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk. Adresse: Kastelsvej 15, Kbhvn. JENSEN Alb. Professor, kgl. Bygningsinspektør, R.DM.p.p.; f. 25. Dec i Frederikssund; Søn af Købmand S A Jensen og Hustru Anna f. Jørgensen; gift m. Caroline J., f. 14. Nov i Kbhvn., Datter af Stadsbygmester N S Nebelong og Hustru Constance f. Horn. Elev af Kunstakademiet (Afgang 1870) og af Professor J II Nebelong; vandt den lille Guldmedalje 1874, den store Guldmedalje 1876; Medarbejder hos L Fenger og Meldahl; Medlem af Kunstakademiet 1883 og af Akademiraadet 1890: Assistent ved Kunstakademiet ; kgl. Bygningsinspektør fra Formand for Kunstncrhjemmets Bestyrelse fra Har deltaget i Opførelsen af Frederikskirken og Russisk Kirke i Bredgade: har opført Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, De Brockske Handelsskolers Bygning. Det Forenede Dampskibsselskabs Bygninger, Frilagerbygningen. Magasin du Nord, G A Hagemajins Collegium og flere Privathygninger og Monumenter. Udenl. Ordner: R.St.Stan.; R.St.A. Adresse: Frederiksgade 12, Kbhvn. JENSEN Anders Landvæsenskommissær, R.; f. 5. Aug i Bredtved pr. Hotbæk; Søn af Gaardejer Jens Andersen (død 1875) og Hustru f. Davidsen (død 1899): gift m. Regine J.. f. 6. Marts 1848 i Bredtved, Datter af Gaardejer P Jensen og Hustru f. Andersen. Ophold paa Hindholm Højskole ; Gaardejer i Nørre Hyllinge Sogneraadsmedlem , de tre sidste Aar Formand; Formand for den lokale Hesteforsikring fra 1881; Landvæsenskommissær fra 1889; Kontordagsbestyrer ved Bondestandens Sparekasse i Roskilde ; Formand for GI. Roskilde Amts Landboforening : Formand for Vurderingsraadet til Ejendomsskyld fra Adresse : Gjershøj pr. Roskilde. JENSEN Anders Slagtermester. Direktør, R.DM.p.p.: f. 29. Juli 1861 i Slangerup; Søn af Landmand Jens Nielsen og Hustru Cecilie f Jacob. Direktør for Marienlyst Badehotel og for Paladshotellet; Oldermand i Slagterlavet 1909: i Bestyrelsen for Vesterbros Asylselskab.

6 20t Jen üdenl. Ordener: Gr.Fr.; M.V.Kr.; P.S.&L.; R.r.K.; K.St.A. Adresse: Paladshotellet, Raadhnspladsen, Kbhvn. JENSEN Andreas Møbelfabrikant, R. ; f. 24. Juli 1834 i Kbhvn.; Søn af Viktualiehandler Jens Jensen og Hustru Anna f. Hansen. Etableret 1861 (Firma Severin & Andreas Jensen). Oldermand for Kbhvns Snedkerlav , Æresmedlem fra Fællesrepræsentationens Medalje üdenl. Orden: E.St.Stan. Adresse : Kongens Nytorv 19, Kbhvn. JENSEN A P Sekretær, R.: f. 9. Maj 1859 i Kbhvn.: Søn af Værtshusholder Jens Jensen og Hustru f. Mogensen: gift m. Alma Bolette Henriette f. Jensen (død 1901). I Handelslære i Roskilde : Officersaspirant 1880: atter ved Hande len: Urtekræmmer paa Frederiksberg : ansat ved Landbrugets Bureau paa Udstillingen Assistent i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1889; Sekretær for De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift fra for De sammensluttede sjællandske Kontrolforeninger og for Understøttelsesforeningen for trængende fhv. Landmænd paa Sjælland og omliggende Øer: i Bestyrelsen for Kbhvns Skytte-Korps. Adresse : Bulowsvej 46, Kbhvn. JENSEN C Jnstitsraad, Fabrikant: f. 25. Febr i Dyngby ved Aarhus; Søn af Tømrer Jens Sørensen og Hustru Maren Hansdatter: gift m. Emilie f. Kaempffe, f. 16. Juni i Sachsen. Etableret Formand for Hammel-Aarhus Jærnbaneselskab og for Arbejdernes Byggeforening. Adresse : Vestergade 21, Aarhus. JENSEN C E Redaktør: f. 2. Dec i Kbhvn.: Søn af Husejer Ludvig Jensen (død) os: Hustru f. Svenningsen: gift m, Hilda Charlotte f. Larsen, f. 5. Dec. i Kbhvn. Elev i Borgerdydskolen (Krsthvn.): bortvist af politiske Grunde Aaret før Artium. Litterær Medarbejder ved Socialdemokraten fra 1882; Medudgiver af Socialdemokratiets Aarhundrede Har skrevet: Vore Dages Digtere (1898): Karikatur-Album (1905); sammen med W Norrie Skuespillet Fem Søstre (1908). Har oversat eller bearbejdet talrie-e andre Skuespil. Adresse : Rysensteensgade 16. Khbvn. JENSEN C Covertz Redaktør, R.; f. 9. Jan i Kbhvn.; Søn af Proprietær C H Jensen (død 1897); gift m. Marie f. Krøyer, f. 22. Maj 1853 i Nørup Sogn. Student (Frederiksborg) 1864; cand. jur Redaktor af Dansk Jagttidende; Sekretær i Dansk Jagtforening. Adresse: Mynstersvej 12, Kbhvn. JENSEN Chr. adm. Direktør i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; f. 16. Dec i Fredericia; Søn af Oversergent J C Jensen (død 1908) og Hustru f. Christensen (død 1898); gift m. Elisabeth J., f. 18. Febr i Kbhvn., Datter af Kaptajn, Brygger F P Ingwersen (død 1899) og Hustru Andrea f. Thaae (død 1902). Efter Kontoruddannelse Indtræden i journalistisk Virksomhed (Dagens Nyheder) 1886: Redaktør af Slagelse-Posten og af Dagbladet Samfundet ; Kontorchef i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1905; adm. Direktør for samme Medlem af Slagelse Byraad ; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Højrepressen i Provinserne ; korresponderende Medlem af den internationale Tuberkuloseorganisaf ion fra 1907 og Medlem af dens snævrere Forvaltningsudvalg fra Adresse : Svanemosegaardsvej 2, Kbh. JENSEN C O Professor ved Landbohøjskolen, R.p.p.; f. 18. Marts 1864 i Kbhvn.; Søn af Gas- og Vandmester Peter Jensen og Hustru f. Rasmussen ; gift m. Marie Magdalene Thomasine f. Schmit, f. 23. Aug i Strib. Dyrlægeeksamen 1882; Assistent ved landøkonomisk Forsøgslaboratorium 1887, ved Landbohøjskolens stationære Klinik 1888; Lærer i Veterinærvidenskab Professor 1903; Forstander for Landbohøjskolens Serumlaboratorium Medlem af Videnskabernes Selskab, af Det veterinære Sundhedsraad og af Kungl Landtbruks-Akademie (Sverrig); Æresmedlem af Internationale Vereinigung für Krebsforchung; Formand for Den alm. danske Lægeforenings Cancerkomité. Har skrevet ; Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (sammen med G Sand, 1888); Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (1891); Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (1892); Om den infektiøse Kalvediarré (1892); Om Bradsotbacillen (1896); Bacterium coli commune som Sygdomsaarsag hos Dyrene (1896); Tyfusbacillens Diagnose (1901); Forsøg med Kræft hos Mus ( ); Rødsygebacillens Forekomst hos «unde Svin (1902); Paratyfusbacillens Forhold (1904); Eksperimentelle Undersøgelser

7 Jen 202 vedrørende Forholdet mellem Menneskets og Kvægets Tuberkulose (sammen med Prof. Joh. Fibiger) ( ); desuden c. 100 mindre og større Afhandlinger i Tidsskrifter; Forelæsninger over Mælk og Mælkekontrol (1903); Medarbejder ved Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Medstifter og Redaktør af Maanedsskrift for Dyrlæger fra Uden!. Ordner: N.St.O.; S.N. Adresse: Bulowsvej 29, Kbhvn. JENSEN C P Skibsreder, Generalkonsul, B.; f. 12. Sept i Hillerød; gift m. Gudrun Caroline J., f. 10. April i Kbhvn. Generalkonsul for Guatemala; Næstformand i Bestyrelsesraadet og Forretningsfører for Den danske Handelsflaades Skoleskib for Befalingsmænd. Adresse : Poul Ankers Gade. 2, Kbhvn. JENSEN Edmund Professor, Dr med.: f. 29. Sept i Kbhvn.; Søn af Rodemester F W Jensen og Hustru f. Nielsen; gift m. Louise J., f. 16. Maj i Kbhvn., Datter af Klokker H C F Thomsen og Hustru f. Bertelsen. Student (Haderslevs Læreres Skole) 1878; med. Eks. 1885; Reservelæge ved Garnisons Sygehus i Hæren ; Dr. med. 1890; Kommunelæge , Medudgiver af Medicinsk Aarsskrift fra 1896; Øjenklinik i Kbhvn. fra 1897; Overlæge ved St. Josephs Hospitals oftalmologiske Afd. Farmand for oftalmologisk Selskab Adresse : Kong Georgsvej 41, Kbhvn. JENSEN Ferdinand Sognepræst, R.: f. 16. Nqy i Kbhvn.; Søn af Urtekræmmer J A F Jensen (død 1874) og Hustru Caroline f. Geusen (død 1866); gift m. Gudrun Eline Margrethe J., f. 16. Marts 1859 i Sejling Præstegaard ved Silkeborg, Datter af Sognepræst F D Møller (død 1892) og Hustru Jutta f. Bojsen. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1864; cand. theol. 1870; Kateket ved St. Johannes Kirke i Kbhvn. 1873; Kapellan ved Trinitatis Kirke 1878, Sognepræst sammesteds 1895, til Søllerød- Vedbæk fra Medlem af Bestyrelserne for Den grønlandske Kirkesag og Løventhais Mission; Formand i Skolekommissionen og for Menighedsplejen; Medlem af Værgeraadet. Adresse : Søllerødvej, Holte. JENSEN Frederik Skuespiller; f. 24. Juni 1863 i Nyborg: gift m. fh. Skuespillerinde Anna f. Bjerregaard, f. 6. Maj i Kbhvn. Debuterede 1881 i Randers; optraadte første Gang paa Frederiksberg Morskabsteater Skuespiller ved Nørrebros Teater fra Adresse: Nørrebrogade 58, Kbhvn. JENSEN Georg Billedhugger. Sølvsmed; f. 31. Aug i Raavad; Søn af Gørtler Jørgen Jensen (død 1892) og Hustru Marthine f. Harding (død 1897); gift m. Johanne J., f. 3. Dec i Seden, Datter af Præst Søren Nielsen og Hustru Lydia f. Kold. I Guldsmedelære i Kbhvn.; Svend 1884; Elev af Teknisk Selskabs Skole og Kunstakademiet ; udstillede første Gang (som Billedhugger) 1889; Indehaver af en Sølvsmedie i Kbhvn. fra 1904; Keramiker. Værker : Høstkarl (1892); Vildsvincjægeren (1894): Foraaret (1897). Adresse: Efteraarsvej 9, Charlottenl. JENSEN Gottlieb Højesteretsassessor, K'.DM.; f. 17. Okt i Aarhus; Søn af Kancelliraad, Prokurator H G Jensen (død 1871) og Hustru f. Møller (død 1890); gift m. Caroline Marie Augusta J. (død 1908), Datter af Sognepræst Topsøe og Hustru f. Wulff. Student (Aarhus) 1857; cand. jur. 1863; ansat i Justitsministeriet 1865; Kriminalretsassessor 1878; Overretsassessor i Kbhvn. 1884; Undersøgelsesdommer i en Række Kommissionssager; Assessor i Højesteret fra Adresse: N-Farimagsgade 13, Kbhvn. JENSEN Hans Gaardejer; f. 25. Jan i Vemmelev; Søn af Gaardfæster Jens Hansen og Hustru Berthe Andreasdatter; gift m. Karen f. Petersen, f. 13. Dec. i Gryderup. Formand for Vemmelev Andels-Mejeri, Sorø og tilgrænsende Amters Mejeriforening og Slagelse Andelssvineslagterier, for De samvirkende sjællandske lolland-falsterske og bornholmske Mejeriforeninger; Medlem af de samvirkende Danske Mejeriforeningers Forretningsudvalg, af Smørnoteringsudvalget og af Andelsudvalget; i Direktionen for Slagelse Landbobank m. m. Adresse : Vemmelev pr. Forlev. JENSEN Hans Gaardejer; f. 20. Sept i Sinding; Søn af Gaardejer Søren Jensen og Hustru Marie f. Hansen; gift m. Mette f. Laursen, f. 5. Marts Salten ved Silkeborg. Næstformand i Bestyrelsen for Kjellerup og Omegns Landboforening; Vurderingsformand; i Bestyrelsen for De samvirkende Sogneraadsforeninge«'; Formand for Venstrereformpartiet«Vælgerforeninger i Jylland til Medlem af Viborg Amtsraad Adresse: Sjørslev pr. Kjellerup. JENSEN Hans Redaktør; f. 1. Okt i Nordfyen; Søn af Boelsmand Jens Hansen; gift m. Rose f. Bruhn. Forfatterinden

8 203 Jen Lært Mølleriet paa Fyen; Skolelærereksarnen (Skaarup) 1873; senere Lærer päa Vesterskerninge Højskole, i Bogense og hos Pastor Kønne i Sønderup; Medarbejder ved Sorø Amtstidende fra ved Sorø Folketidende i; Redaktionssekretær fra 1881 og ansvarshavende Bedaktør, ved Sorø Amtstidende i Slagelse fra 1891; i Direktionen for Slagelse Landbobank fra 1885: Medlem af Slagelse Skolekommission m. m. Adresse : Slagelse. JENSEN Hans Restauratør; f. 10. Aug i V-Ørum; Søn af Gaardmand Jens Jensen og Hustru f. Jensen; gift m. Anna Mette f. Porsgaard, f. 17. Nov. i Forling. Medlem af Bestyrelserne for Mælkeriet Enigheden, Aktieselskabet Sifon og Centralforeningen af Beværtere i Danmark ; Formand i Bestyrelsen for Hambros Badeanstalt; Borgerrepræsentant fra Adresse: Jagtvej 69, Kbhvn. JENSEN Harald Redaktør; f. 13. Okt i Kbhvn.; Søn af Høker N Jensen (død); gift m. Johanne J., f. 2. Okt i Framlev, Datter af Husmand Petersen. Typograf 1871; Formand for Typografernes Forening i Aarhus 1876 og for Dansk typografisk Forening 1882; Redaktør af Socialdemokratisk ugeblad , af Demokraten og af Ugebladet Landarbejderen fra 1884; Folketingsmand for Skjoldelevkredsen fra , for Aarhus søndre Kreds som saadan Medlem af Folketingets Finansudvalg fra ; Medlem af Landstinget fra Adresse : Ewaldsgade, Aarhus. JENSEN Henning Redaktør, Forfatter; f. 6. Dec i Kornerup ved Roskilde; Søn af Sognepræst J O Jensen og Hustru f. Hansen; gift m. Elisabeth Eleonora Gertrud J., f. 26. Juli 1846 paa Fauregaard i Slesvig, Datter af Gaardejer Selmer og Hustru f. Dahl. Student (Roskilde) 1857; cand. theol. 1864; personel Kapellan ; Sognepræst i Pedersker , i Stenmagle , Afsked 1885; Redaktør af Enhver sit ; Medarbejder ved Politiken, ved Social-Demokraten ; Folketingsmand for Middelfartkredsen : Medredaktør af København fra Er Forfatter til : Jesu Barndom og Ungdom; Jesus i Galilæa; Jesu Liv og Død ( ); Kapellanen (1891); Pastor Dahlberg (1892); Blodets Baand (1895). Adresse: St. Knuds Vej 12, Kbhvn. JENSEN H P fh. Maskinfabrikant, R. ; f. 7. Juni 1831 i Dyngby i Hadsherred; I Smedelære 1845; Svend 1850; Mester 1857; udvidede Virksomheden til Fabrikation, navnlig af Mejerimaskiner (de første i Danmark) og 1883 med et jærnstøberi; Medstifter af o Bestyrelsesmedlem i Aktieselskabet L Lange, H P Jensen & Co Adresse: Vejlby pr. Riis Skov. JENSEN Ingvard Folketingsmand: f. 24. Maj 1842 i Nørre Bork. Ringkjøbing Amt; Søn af Gaardejer og Sognefoged J Christiansen; gift m. Sara Christine J., Datter af Købmand i Aakirkeby J P Lund (død 1852) og Hustru f. Elleby (død 1858). Uddannelse: Gjedved Højskole og Blaagaards Seminarium (dimiteret 1870); Andenlærer ved Thorshavn Realskole ; Lærer i Aakirkeby : i Asminderød og i Gudhjem ; Medlem af Gudhjem Sogneraad , af Havnekommissionen fra ; Medlem af Værgeraad og Menighedsraad; Formand og Kasserer for Gudhjem og Omegns Spare- og Laanekasse fra 1881; Folketingsmand for Aakirkebykredsen fra 1892, tilhører Venstrereformpartiet; Medlem af Toldkommissionen af 1895 og af Forsvarskommissionen af 1902; Statsrevisor til Adresse: Studiestræde 38, Kbhvn., og Gudhjem. JENSEN J A D Navigationsdirektor, Kommandør, R.DM.p.p.; f. 24. Juli 1849 i Flensborg; Søn af Købmand og Fabrikejer Hans Jensen og Hustru f. Ahlers; gift 1. Gang m. Manna Helene f. Grove, f. 5. Juni 1861 i Kbhvn., 2. Gang m. Magdalene Frederikke Bendz f. Kielland, f. 2. Aug i Kristiania. Sekondløjtnant 1871; ledede den militære Opmaaling i de danske Farvande; Kaptajn 1886; Adjutant hos Marineministeren s. A.; Kontorchef i Marineministeriet 1887; Navigationsdirektor fra 1889; Afsked som Kaptajn i Søetaten 1892; kar. Kommandør 1901; ledsagede K I V Steenstrup paa dennes Undersøgelsesrejse i Sydgrønland 1877; foretog selvstændige Ekspeditioner til Grønland 1878, 1879, 1884 og 1885 og kortlagde en stor Del af Landet. Udenl. Ordner: Fr.off.d'acad.; F.Æ. L.; Gr.Fr.; S.Sv.; Ø.F..T. Adresse : St. Jacobs Gade 9, Kbhvn. JENSEN Jens Borgmester; f. 18. April 1859 i Rørup paa Fyen; Søn af Husmand Jens Jensen og Hustru Marie f. Jensen; gift m. Julio f. Hansen, f. 9. Okt. i Helsingør. Uddannet i Malerprofessionen; Formand for Malernes Fagforening 1883-

9 Jen 88; Borgerrepræsentant ; Folketingsmand for Kbhvns 10. Kreds ; Formand for de samvirkende Fagforeninger i Kbhvn. fra , for de samvirkende Fagforbund i Danmark ; Medarbejder ved Social-Demokraten fra ; Borgmester for Magistratens 2. Afd. fra 1903: Medl. af Bestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund; Medlem af Havneraadet og af i Karantæne-Kommissionen; i Bestyrelsen for Dronning Louises Børnchospital. for Foreningen Det røde Kors, for Kbhvns Husflidsforening og for Fængselshjælpen; Repræsentant for Danmark paa internationale Arbejderkongresser i London 1888, Paris 1889, Zurich 1893, London 1896 og Paris Forfatter af Fagforeningsbevægelsen i Danmark; 8 Timers Arbejdsdagen; flere Smaapjecer om Arbejderbevægelsen. Adresse: Vesterbrogade 15, Kbhvn. JENSEN Jens Statskonsulent i Hesteavl, R.; f. 23. Okt i Aalborg; Søn af Vognmand og Avlsbruger Poul Jensen og Hustru Ane f. Mortensen; gift m. Johanne f. Nielsen, f. 10. April 1853 i Nørre Sundby, Dyrlægeeksamen 1866; Dyrlæge i Jylland i 13 Aar; Assistent ved Stutterikommissionen 1883: Konsulent under det kgl. Landhusholdningsselskab 1886; statskonsulent i.hesteavl 1889: Medlem af Samvirkende jydske Hesteavlsforeningers Bestyrelse. Adresse; GI. Kongevej 19, Kbhvn. JENSEN Jens Jørgen Gaardejer, FM. i Guld; f. 1. Jan i Virring ved Skanderborg; Søn af Husmand Jens Pedersen og Hustru f. Nielsen; gift m. Johanne f. Rasmussen f. 28. Juni. Oprindelig Tjenestekarl paa Landet: i Nordamerika ; Husmand i Mjesing : Gaardejer i Onsted ; Folketingsmand for Bjerrekredsen (Venstrereformpartiet; fra 1905 det radikale Venstre); Minister for offentlige Arbejder i Ministeriet Zahle I Komitéen for Dansk Vestindien. Adresse : Onsted pr. Odder. JENSEN J L W V Telefoningeniør. R.; f. 8. Maj 1859 i Nakskov; Søn af Boghandler H J F Jensen og Hustru f. Mohr; gift m. Agnete Kirstine Edle f. From. t. 18. Okt. i Kbhvn. Assistent ved International Bell Telephone Co. 1881; Ingeniørassistent ved Kjøbenhavns Telefonselskab 1882, Ingeniør 1885, Chef for sammes tekniske Afdeling Formand for Mathematisk Forening ; i Bestyrelsen for Elektroteknisk Forening ; Local honorary secretary of the Institution of Electrica! m Engineers i London: Medlem af Videnskabernes Selskab 1907 og af Dansk Elektroteknisk Komité. Adresse : Frederiksberg Allé 68. Kbh JENSEN Johs. V Forfatter, cand. phil.; f. 20. Jan i Farsø; Søn af Dyrlæge Jensen; gift m. Else J., f. 20. Maj paa Rosendal, Datter af Forpagter Ulrik (død 1909), Student (Viborg) 1893; cand. phil. 1894; studerede Medicin; debuteredo i Litteraturen 1896 med Bogen Danskere; har senere skrevet: Einar Elkjær (1898): Himmerlandshistorier I-II (1898 og 1904); Kongens Fald I-II ( ); Intermezzo (1899); Den gotiske Renaissance (1901): Madame d'ora (1904); Skovene (1904); Hjulet (1905); Digte (1906); Exotiske Noveller I-II ( ); Den ny Verden (1907): Myter og Jagter (1907); Bræen (1909); Nye Myter (1910). Adresse: Jacobys Allé 2, Kbhvn. JENSEN Kristen Gaardejer, R.; f. 5. Aug i Try; Søn af Gaardejer Jens Kristensen. Ophold paa Svendstrup Højskole; Gaardejer i Taars 1862, i Try 1882: Sogneraadsformand og ; Amtsraadsmedlem fra 1889; F'ormand for Thorshøj Andelsmejeri , for Torslev Sparekasse 1890, for Thorsliøj Brugsforening og for Repræsentantskabet for Fjerritslev Banen fra 1905; Medlem af Bankraadet for Sæby Bank; Formand for Kontrolkomitéen for Jydsk Land- og Hypotekforening fra 1906; Folketingsmand for Sæbykredsen ; Landstingsmand (Venstrereformpartiet) fra 1901; Formand i Kontrolkomitéen for Den jydske Land- Hypotekforening i Herning. Adresse: Havnegade 53 og Try Vestergaard pr. Øster Vraa. JENSEN Lauritz Billedhugger; f. 22. Aug i Viborg; Søn af Murer Anders Jensen og Hustru f. Mortensen; gift m. Emilie Mathilde Dagmar J. Datter af Justermester Morton Johansen (død 1878) og Hustru f. Lundberg. Elev af Kunstakademiet og af Vilh. Bissen: udstillede første Gang 1880; bosat i Chicago nogle Aar, hvor han arbejdede sammen med C Rohl- Smith; Medlem af Kunstakademiet 1909 og af Akademiraadet. Værker: En siddende Løve med Odense Byvaaben (Odense Raadhus); En Kelter til Hest kæmpende med en Urokse; To Kristne paa Arenaen (Glyptoteket); To Jagthunde (Kunstmuseet) ; Løvegruppen, To utilfredse (opstillet ved Frederiksborggade); Skitse til et Monument over Kristian d. 9. (Frederiksborg Nationalmuseum).

10 205 Jen I 1901 fuldført«han i Washington Kohl-Smiths Rytterstatue af General Shermann. Adresse; Nyelandsvej 4 B, Kbhvn. JENSEN Marius Børnehjemsf örständer; f. 6. Aug i Kbhvn.; Søn af Gas- & Vandmester Peter Jensen (død 1910) og Hustru Dorothea f. Rasmussen; gift m. Frederikke J., f. 12. Febr i Nyborg, Datter af Skomager Krik østerberg' og Hustru Cathrine f. Dagger. Cand. pharm. 1880; Assistent ved Zoologisk Have ; senere Indehaver af en teknisk-kemisk Fabrik; Medarbejder ved Socialdemokraten ; Foretog 1901 en naturhistorisk Indsamlings- og Studierejse til Malakka og Sumatra. Stiftede 1899 Børnenes Kontor og ledede dette til 1908; 1904 Medstifter af : Børnehjælpsdagen og i Forretningsudvalget til 1908, herefter Medlem af Hovedkomitéen; Forstander for Nærumgaard Børnehjem fra 1908; Formand i Den frie Fattigkasse i Gjentofte Adresse : Nærum. JENSEN N Chr. Husmand; f 24. Jan i Sejrup; Søn af Husmand Jens Kristensen. I Tjeneste paa Landet fra 1868; Husmand i Flø fra 1882; Formand for Brande og Omegns Landboforening fra 1900; Vurderingsmand i Wistofts Brandkasse og i Husmandskredsforeningen; Sogneraadsmedlem fra 1898; Medlem af den jydske Agrarforenings Overbestyrelse ; Folketingsmand for Givekredsen (det forhdl. Venstre) fra Adresse: Jærnbaneg. 5, Kbhvn. og Flø pr. Brande. JENSEN Niels Gaardejer, K.p.p.; f. 30. Nov i Toustrup; Søn af Jens Nielsen og Hustru Maren Sørensdatter; gift, m. Inger Kirstine f. Sørensen (død 1896). Ejer af Fædrenegaarden 1872; Folketingsmand for Skanderborgkredseu , for Nyborgkredsen ; Formand for det forhandlende Venstres Folketingsgruppe, for Silkeborg og Omegns Landboforening fra 1890 og for Hingsteskuekommissionen i Ribe og Vejle Amter; Formand (tidligere Næstformand) for De samvirkende jydske Landboforeninger 1909 og for De samvirkende jydske Hesteavlsforeninger; Medlem af Dansk Landbrugsmuseums og af Aarhus-Hammel Banens Bestyrelse; Repræsentant i Agrarforeningen; Vurderingsmand i Wistofts Brandkasse og i Husmandskreditforeningen. Udenl. Ordner; R.St.Stan.; S.V. Adresse: 1. Strandstræde 26, Kbhvn. og Toustrup. JENSEN N P Amtsforvalter; f. 20. Jan i Lysgaard ved Viborg; Søn af Husmand Jens Frandsen (død 1885) og Hustru Ane f. Nielsdatter (død 1897); gift ro. Kirstine J., f. i Almind ved Viborg, Datter at Husmand Troels Nielsen og Hustru Kirstine f. Andersen. Ved Landarbejde (Vogterdreng og Daglejer) fra 1877; Skoleiærereksamen (privat dimit. efter et Ophold paa Ranum Sem.) 1885; Lærer; Student (L Triers Kursus) 1891; rand. mag. 1895; Assistent i Statens statistiske Bureau 1896, Fuldmægtig 1902; Amtsforvalter i Kolding fra Folketingsmand for Hornsletkredsen (Venstrereforrnpartiet) fra 1906; Ordfører for Forslaget om Sukkerbeskatning m. v ; Medlem af Toldraadet F'ormand for Foreningen til Oplysningens Fremme blandt kbhvnske Arbejdere ; Formand for Socialøkonomisk Samfund ; De samvirkende Sogneraadsforeningers Repræsentant i Nationalforeningens Centralbestyrelse ; sagkyndig Sekretær i Landbokommissionen af Litterære Arbejder : Dansk Landbrug ved Overgangen til det 20. Aarhundrede (2. Bd., 1902); Skattereformen af 1903 (1903); en Række Afhandlinger i forskellige Tidsskrifter. Adresse: Linnésgade 24. Kbhvn.. og Kolding. JENSEN N P Oberst, Forfatter, K' DB.p.p.; f. 26. Okt i Kbhvn.; Søn af Farver og Trykker J O Jensen (død 1835) og- Hustru f. Wolsøe (død 1864): gift m. Laurine J., f. 6. Nov. 184l i Kbhvn., Datter af Jnstitsrnad, Fabrikejer O.J Olsen (død 1888) og Hustru Laurine f. Rerup (død 1853). Deltog i Krigen 1848 som Frivillig ved 2. Jægerkorps; Sekondløjtnant 1849; Premierløjtnant 1861; Kompagnichef i Krigen 1864; Kaptajn 1867; Souschef ved 1. Generalkommando ; Oberstløjtnant 1880; Oberst og Chef for 3. Regiment 1890; tjenstgørende ved Generalstaben ; Afsked Formand for Nørrebros Samaritan; Medlem af Viborg Byraad : Folketingsmand for Randers og for Kbhvns 3. Kreds (tilhører Højres 6 Mands Gruppe) Litterære Arbejder; Felttjeneste for Under/befalingsmænd af Infanteriet. Exempelsamling af Krigshistorien; Kamp om Terrængenstande; Sedan; Den danske Hærs Organisation; Medudgiver af Militær Lommebog ( ); Vort Lands Forsvar (1880); Infanteritaktikkens udvikling fra Frederik II til Nutiden (1882); Napoleons Felttog 1812-

11 Jen (1891); GeneraIfeltmarskal Helmuth v. Moltke (1892); Den fransk-tyske Krig (1896); Den første slesvigske Krig (1898); Den skaanske Krig (1900); Den anden slesvigske Krig 1864 (1900); Det kgl. kbhvnske -Skydeselskabs Historie (1901); Napoleon I (1904); flere Pjecer om Forsvarssagen; Medarbejder ved Tidsskrift for Krigsvæsen. Udenl. Ordmer: F.Æ.L.; S.Sv. Adresse: Strandvejen 48, Hellerup. JENSEN Oluf Amtsraadssekretær, E.; f. 18. Juli 1862 i Nyborg; Søn af Konsul J Jensen (død 1908) og Hustru Sophie f. Zachariasen; gift m. Anna J., f. 23. Jan. i Præstø, Datter af Købmand C F Mørkeberg (død) og Hustru Marie f. Hald. Exam. jur. 1882; Amtsfuldmægtig ved Lolland-Falsters Stift fra samme Aar; tillige Amtsraadssekretær fra Formand for Nykjøbing F. Ligningskommission ; Skatteraadsformand for Stubbekjøbing Skattekreds fra 1903; Medlem af Nykjøbing F. Byraad fra 1900, af Menighedsraadet smstds ; Formand for Værgeraadet i Nykjøbing F. søndre Kreds ; Forligsmægler fra 1903: Revisor i Sparekassen i Nykjøbing F Formand for Nykjøbing Roklub fra 1884; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Idræts-Forbund; Næstformand for Dansk Forening for Rosport, Dansk Gymnastikforbund og Skatteraadsforeningen; Medlem af Købstadforeningens Repræsentantskab. Adresse : Nykjøbing F. JENSEN Orla Professor, Dr. phil.; f. 28. Nov i Kbhvn. Polyteknisk Adgangseks. 1888; cand. polyt. 1893; Assistent ved GI. Carlsberg Bryggerilaboratorium ; studerede Mejerilære ved Landbohøjskolen ; teknisk Leder af Kbhvns Talgsmelteri ; studerede Mejeribakteriologi ; første Assistent ved et bakteriologisk Laboratorium i Bern : Forstander for den schweiziske Mælkeriforsøgsanstalt i Bern ; Dr. phil. 1904: Professor ved Polyteknisk Læreanstalt Adresse : Ø-Farimagsgade 93, Kbhvn. JENSEN Otto Professor, Foratander for Opfostringshuset, R.; f. 8. Jan paa Jonstrup Seminarium; Søn af Seminarieforstander, Etatsraad Jens Jensen og Hustru f. Comestabili; gift m. Margrethe J., f. 11. Marts 1844 i Gerløv pr. Randers, Datter af Stiftsprovst M L Dahlerup og Hustru f. de Fontenay. Student (Herlufsholm) 1857; cand. theol. 1864; s. A. Kommunelærer i Kbhvn.; Forstander for Opfostringshuset fra 1874; tidligere Medlem af Bestyrelsen for Pædagogisk Selskab, for Ole Thorups Legat og for Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning. Adresse : Kalkbrænderivej 10, Kbhvn. JENSEN Peter Gaardejer, Grosserer, R.; f. 4. Jan i Risserup, Falster; Søn af Gaardejer Jacob Jensen og Hustru Karen f. Petersen. I Købmandslære i Roskilde 1853; ansat i en Agenturforretning i Kbhvn. 1860; etableret 1862; Indehaver af Stengaarden fra 1877; valgt Medlem af Landstinget , kongevalgt 1907 (tilhører Venstrereformpartiet); Medlem af Kbhvns Havneraad. Adresse: Stengaarden, Baunegaardsvej, Hellerup. JENSEN P C C Højesteretssagfører, K'.DM.; f. 25. April 1840 i Nysted; Søn af Købmand V E B Jensen og Hustru Signe f. Lund; gift m. Anna Cathrine f. Eggertsen, f. 23. Aug. paa Ussinggaard. Student (Nykjøbing F.) 1858; cand. jur. 1866; Overretssagfører 1872; Højesteretssagfører fra Byraadsmedlem i Nykjøbing F ; Direktør i Østifternes Kreditforening ; Næstformand for den danske Sagførerforenings Hovedbestyrelse ; Landstingsmand (Højre) fra 1891; Medlem af Næringslovkommissionen 1890 og af Toldkommissionen 1895 og Ordfører for Landstingets Toldudvalg 1899, for dets Finansudvalg og og for Skaffereformudvalget 1901; Medl. af Rigsretten; og af den danske Købstadsforenings Bestyrelse og Udg. af dens Tidsskrift ; Formand i Repræsentantskabet for Bikuben og for Kreditforeningen af Kommuner; Formand i Bestyrelsen for Akts. C A Qvade, Rasmussen & Faber; for Aktieselskabet The Crown Butter-Export Co. og for Akts. Th. Wessel & Vett: Medlem af Straffelovskommissionen Adresse : Frederiksberg Allé 41, Kbh JENSEN Richard Solodanser; f. 28. Marts 1883 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant August Jensen (død 1897) og Hustru Emilie f. Svane. Antaget ved Det kgl. Teaters Balletskole 1892; debuterede 1898 som Dværgkongen i Vølund Smed; Solodanser 1907; optraadte som Gæst i Berlin Hovedroller: Napoli og Harlekins Millioner. Adresse : Chrisliansborggade 1, Kbh. JENSEN Sophus A Kæmner. R.; f i Nysted: Søn af Købmand V F. B Jensen og Hustru Signe f. Lund.

12 20? Jen Uddannet hos H P Lunddahl i Maribo; Prokurist i dennes Forretning 186G. Indehaver ; Medstifter af Maribo Trælasthandel, Maribo Trævarefabrik og Maribo Dampmølle. Medlem af Maribo Byraad i c. 20 Aar (indtil 1904); Formand for Skatteråddet fra 1903: Kæmner i Maribo fra Formand for Lolland-Falsters Stifts Handelsforeninger fra Adresse : Maribo. JENSEN Søren Gaardejer, Sognefoged; f. 26. Juli 1864 paa Hyldegaarden; Søn af Gaardejer Jens Sørensen (død 1901) og Hustru f. Nielsdatter (død 1880); gift m. Anna J., f. 21. Febr i Farringløv, Datter af Gaardejer Christoffer Nielsen og Hustru Karen f. Jockumsen. Elev paa Tune Højskole ; overtog Fødegaarden 1886; Vurderingsformand for Ringsted Skyldkreds; Branddirektør; oprettede 1894 sammen m. L Jensen Tvindelstrup Bryggeri, der senere sammensluttedes med Bingsted Bryggeri til Akts. Alliance; Næstformand i dettes Bestyrelse fra 1899; Medstifter af Tvindelstrup Teglværk, af Ringsted Andelssvineslagteri (og Formand i dets Bestyrelse), af Vognfabrikken Reform, af Østifternes Brandforsikring (og Medl. af Bestyrelsen), af Forsøgsstationen for Svin paa Bjernedegaard (Formand i Bestyrelsen), af Opdrætningsanstalten for Frederiksborgheste paa Toftegaard i Ølstykke og af Ringsted Bank; Revisor i sidstnævnte , endnu Medlem af Bankraadet; Formand for Statsudvalget for Svineavlscentre i 1. Distr., for Avlscentret for Frederiksborgheste og for Bingstedegnens Hesteavlsforening'; i Bestyrelsen for De samv. danske Andelsslagterier. Medstifter af Sognefogedforeningen i Danmark og Formand for dens sjællandske Afdeling ; Formand for Demokratisk Forening i Sorø Amts 1. Valgkr. og for Oplysningsforeningen for Ringsted og Omegn; Amtmand" for Sorø Amt i Venstres Landsorganisation ; Formand for Ringstedegnens Landboforening ; Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Fuglebjergkredsen Adresse ; Hyldegaarden pr. Ringsted. JENSEN Søren Pianofabrikant; f. 16. Juli 1865 i Aarhus; Søn af Murermester Niels Jensen og Hustru Maren f. Johansen; gift 1. Gang m. Caroline Vilhelmine f. Michelsen (død 1902), 2. Gang m. Anna Kathrine Vilhelmine f. Jensen, f. 1. Marts i Kbhvn. Lærling 1879, Svend 1884; etableret Medstifter af Dansk Pianofabrikantforening 1896; Medlem af dens Bestyrelse fra Stiftelsen, senere Formand; Formand for Foreningen Dansk Arbejde fra Adresse: Lemchesvej 17, Hellerup. JENSEN Thit Forfatterinde; f. 19. Jan. i Farsø; Datter af Dyrlæge Jensen ; ugift. Skønlitterære Arbejder: To Søstre (1903); Familien Storm (1904); Martyrium (1905); Ørkenvandring (1907); Prins Nilaus (1907); Sagn og Fortællinger fra Island (1909). Adresse: Malmøgade 7, Kbhvn. JENSEN Thyra Forfatterinde; f. 11. Okt i Sillerup i Sønderjylland; Datter af Lærer Jørgen Pedersen Lauesgaard og Hustru f. Bay; gift m. Sognepræst F E Bojsen-Jensen, f. 17. Nov paa Hindholm Højskole, Søn af Sognepræst, Forstander N J Jensen (død 1897) og Hustru Nanna f, Bojsen (død 1894). Uddannet i Haandgerning og Sygepleje; Konsulent i Haandgerning ved danske Højskoler ; Medlem af Det kirkelige Udvalg ; Formand for Dansk Kvindesamfund for Sakskjøbing og Omegn; Medlem af Fællesbestyrelsen for Det nationale hvide Baand. Medarbejder ved en Mængde Ugeblade og Tidsskrifter. Børnebøger: En lille Historie (1901); Store Bror og lille mej (1903); Blommestenen (1907). Fortællinger: Musen (1905); Dansk Jul (1908); Fra Hjem til Hjem (1909). Adresse : Vigsnæs pr. Sakskjøbing. JENSEN Torben Mejeribestyrer, B.; f. 7. Maj 1857 i Sandager i Gislev.; Søn af Gaardejer Jens Hansen og Hustru Johanne Jensdatter; gift m. Nielsine J., f. 21. Juli i Eavndrup Vænge, Dat ter af Gaardejer Hans Nielsen. Mejeribestyrer i Gislev-Holme fra 1885; Formand for Dansk Mejeristforening til 1909; Suppleant i Smørnoteringsudvalget; Medlem af Mejeristatistikudvalget; Formand for Gislev Friskoles og Byslinge Valgmenigheds Bestyrelser; Næstformand i Bestyrelsen for De danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik. Adresse: Gislev pr. Ørbæk. JENSEN Vald. Inkassator; f. 9. Juli 1870 i Kbhvn.; Søn af Smedesvend Johan Jensen og Hustru Marie f. Easmussen; gift m. Karen f. Bredsgaard, f. 8. Marts 1870 i Banders. Uddannet som Cigararbejder; Ekspedient og Inkassator ved Socialdemokraten fra 1895; Formand for Sygekassen Arbejderforeningen af 1. Febr. 1867; fh. Form. for Socialdemokratisk Forening i 9. Kreds; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1908; Socialdemokratiets Kandidat ved Folketingsvalgene i Hillerødkredsen 1906 og Adresse.- Lynette Allé 13, Kbhvn.

13 Jen 2U6 JENSEN-KNUDSTRUP A Lærer; f. 10. Sept. 1848, i Levring. Uddannelse : Ved Viborg Garnison (med Officerskolen for Øje) og Jellinge Seminarium (dim. 1873) Lærer ved forskellige Højskoler bl. a. Askov; Folkeskolelærer i Knudstrnp; Medstifter af dette Sogns Sygekasse, Husmandsforening, Husflidsforening, Plantningsforening og Foredragsforening; Folketingsmand (Venstrereformpartiet) for Kjellerupkredsen ; i Bestyreisen for Dansk Husflidsselskab; Til. synsførende med Statens Børnehjem; Medlem af Dansk Skoleforenings Bestyrelse. Adresse: Vestermark pr. Kjellerup. JENSEN-SØNDERUP Jens Hypotekbankdirektør, K\; f. 16. Febr i Sønderup; Søn af Gaardejer Jensen; gift m, Mariane J.-S., f. 14. Nov ; i Sønderup. Ophold paa Lundby Højskole og ; Forberedelse til Studentereksamen paa Døckers Kursus ; derefter Medhjælper ved Fædrenegaardens Drift, senere Ejer af denne; Sognefoged ; Sogneraadsformand ; Form. for Andelsmejeriernes gensidige Ulykkesforsikring ; Medstifter af Brandforsikringsforeningen for Løsøre i Vesthimmerland og af Hagelskadeforsikringsforeningen for Aaiborg og Viborg Amter. Folketingsmand for Nørre Sundbykredsen fra 1896; Medlem af Finansudvalget og dettes Ordfører for Kultusministeriets og Finansministeriets Budgetter samt for Finanslovens Indtægtsside ; Minister for offentlige Arbejder i Ministerierne J C Christensen og Neergaard ; Direktør for Kgr. Danmarks Hypotekbank 1909; i Bestyrelsen for Dansk Folkemuseum. Adresse : Frederiksgade 8, Kbhvn. og Sønderup pr. Støvring St. JEPSEN A B Direktør; f. 91. Nov i Ringenæs ved Graasten; Søn af Tingskriver Peter Jepsen (død 1869) og Hustru Ingeborg f. Thaysen (død 1885); gift m. Olivia J. (død 1900), Datter af Grosserer, Dampmølleejer Emil Winning (død 1900) og Hustru Cornelia f Olsen (død 1901). Polyt Adgangseks. 1864; cand. polyt. 1873; Assistent ved Kbhvns Havnevæsen , ansat ved Aktieselskabet Orome & Goldschmidts Fabrikker i Horsens 1874; teknisk Direktør for dette Selskab fra Medlem af Kontrolkomitéen for Horsens Dampmølle fra 1880 (Formand fra ); i Bestyrelsen for Horsens tekniske Skole fra for Horsens Fængselsselskab fra 1893 (nu Formand), for Horsens alm. Velgørenhedsselskab (i en Aarrække Formand) og for K. F. U. M. i Horsens fra I Bestyrelsen for Tekstilfabrikantforeningen fra Adresse: Fabrikvej 10, Horsens. JERICHAU-CHRISTENSEN P A Departementschef, R.DM.; f. 14. Maj 1859 i Middelfart; Søn af Købmand N P A Jerichau-Christensen og Hustru f. Møller; gift m. Louise Augusta Dagmar J.-G, f. 28. Aug i Middelfart, Datter af Købmand Knud Thidemann. Student (Borgerdydskolen i Kbh.) 1878; cand. polit. 1883; Kontorist hos Frm. C A Leth & Co. samme Aar; Assistent under Postvæsenets Overbestyrelse 1883; Medarbejder ved Ritzaus Bureau ; Fuldmægtig i Generaldirektoratet for Postvæsenet 1889, Kontorchef 1894; Chef for Finansministeriets 2. Revisionsdepartement Formand for Censorerne ved statsvidenskabelig Eksamen; og Formand for Køntrolkomitéen for Dansk Folkeforsikringsanstalt, hvoraf Medstifter 1896; Formand for Statsfunktionærernes Kreditforening, for Statsfunktionærernes Laaneforening og for Justitsraad Holcks Legat for Landpostbude; Formand i Julemærkekomitéen og for sammes Forretningsudvalg; Medlem af Kontrolkomitéen i Forsikringsselskabet Hafnia; Formand for Bestyrelsesraadet i Interessentskabet Ritzaus Bureau; Medlem af Bestyrelserne for Borgervennen og De danske Atlanterhavsøer. Delegat ionspartiernes Kandidat ved Folketingsvalget i Roskildekredsen Adresse: Ny Toldbodgade 47. Kbhvn. JERNDORFF Peter kgl. Skuespiller, R.; f. 24. Nov i Kbhvn.; San af Divisionskvariermester Andreas Jerndorff (død 1853) og Hustru Caroline f. Jones (død 1880); gift m. Amalie J., f. 29. Jan. i Kbhvn., Datter af Vekselmægler Edvard Lorentzen (død 1886) og Hustru Amalie f. Tolsfrup (død 1898). Student (Metropoütaiiskolen) 1861; Frivillig i Krigen Løjtnant: med. Eks. 1870: debuterede paa Det kgl. Teater som Aage i Mester og Lærling 17. Febr. 1871; kgl. Skuespiller Adresse : Herluf Trolles Gade 5, Kbh. JERSILD Olaf Læge, Dr. med.; f. 6. Juli 1867 i Kbhvn.; Søn af Veksellerer P V Jersild og Hustru f. Jensen; gift m. Ingeborg J., f. 15. Marts, Datter af Etatsraad Hans Nissen og Hustru Christiane f. Markussen. Student (Mariboes Skole) 1886; med. Eks. 1893; Reservelæge ved Vestre Hospital , ved Kommunehospitalet Afd. IV ; Dr. med. 1904;

14 209 Jes Afdelingslæge ved Frederiksbergs Polikliniks dermatologiske Afdeling Adresse : Kronprinsessegade 2, Kblin. JESPERSEN Chr. M Birkedommer, R. DM.; f. 27. Maj 1852 i Viborg; Søn af Etatsraad, Herredsfoged Chr. M Jespersen (død 1873) og Hustru f. Sehested; gift m. Augusta f. Rohde, f. 5. ; Marts i Kbhvn. Student (Horsens) 1870; cand. jur. 1875; Kopist i Kriminal- og Politiretlen 1876; Fuldmægtig ved Børglum Herred 1877: Auditør ; Byfoged i Aarhus 1895; Birkedommer i Kbhvns Amts søndre Birk fra I Bestyrelsen for Foreningen af Vnderretsdommere og for Fængselsselskabet i Kbhvn.; Formand i Bestyrelsen for Foreningen til F'remme af Hundens Anvendelse i Politiets Tjeneste fra ; Adresse: Frederiksborg Allé 03, Kbhvn. JESPERSEN Einar Direktør; f. 19. April 1863 i Flensborg; Søn af Forlagsboghandler E J M Jespersen og Hustru Henriette f. Klein; gift m. Vilhelma J., f. 10. Marts 1869 i Næstved; Datter af Fabrikejer Henrik ] Hermansen og Hustru Ceeilie f. Engberg. Præliminæreksamen (Metropolitanskolen) 1879; lærte hos Th. Thrue i Aarhus , hos H J Tørsleff i Slagelse ; Medhjælper hos P Sørensen i Sorø 1883, hos Axel E Aamodt i Kbhvn 1884, i Thierrys Boghandel i Nakskov (der indehavdes af Faderen) 1885; overtog sidstnævnte Boghandel 1889; adm. Direktør for Nordisk Musikforlag Adresse ; Østerhrogade 5, Kbhvn. JESPERSEN Emil Stabsintendant, R. p.p.; f. 25. Sept i Korsør; Søn af Postdampskibsfører S S Jespersen og Hustru f.meltz; gift m. Lorenze Christiane f. Wraae, f. 1. Feb. i Kbhvn. Proviantforvalter 1887; Skibsiutendant 1891; Overintendant 1903; Stahsinteudaut og Chef for Søværnets Intendanturkorps Udenl. Ordner: Pr.R.Ø.: Sp.S.M.F. Adresse : H A Clausensvej 16. Gjentofte. JESPERSEN Henrik Landskabsmaler: f. 20. Aug i Ondløse ved Holbæk; Søn af Proprietær J H Jespersen og Hustru f. Baagøe. Cand. polyt. 1878; Kasserer og Bogholder ved det østsjællandske Jærnbaneanlæg ; Elev af Kunstakademiet i 3 Aar; udstillede første Gang 1880; Medlem af Akademiets Plenarforsamling 1903; Broncemedalje paa Pariserndstilliiigen Adresse : Rathsaeksvcj 4,Kbhvn. JESPERSEN J F W Overklit foged. Overplantør; f. 4. April 1848 paa St. Kanikkegaard (Bornholm); Søn af Proprietær J B Jespersen (død 1871) og Hustru f. Fiseher (død 1899); gift 1. Gang m. Augusta Amalie J. (død 1888), Datter al Sognepræst Julius Røgind og Hustru f. Bay, 2. (lang m. Johanne Viktoria Christine Caroline J., f. 19. Nov i Khhvn., Datter af Overkrigskommissær Hans Rasmussen og Hustru f. Vonsild. Landinspektør 1871; Forstkandidat 1872; Assistent ved Statsskovvæsenet 1877; Skovrider paa Kalø 1879, paa Tjele 1880; Skovtaksator 1884; Overklitfoged og Overplantør for Thisted Amt fra Litterære Arbejder : Studier over Bøgens Beslandspleje (1890); Fortsatte Studier over BøgebevoMiingeus Pleje og Anlæg, t og 11 (1893): Fortsatte Studier over Bøgens Bestandspleje, III (1899); tilhugning i Bøg (1903); Afhandlinger i Forsttidsskrii'ter. Adresse: Søholt pr. Thisted JESPERSEN Olfert Musikdirigent. Komponist, f. 2. April 1863 i Nyhodcr: Søn af Snedker i Marinen H P Jespersen og Hustru Caroline f. Tønnesen; gift m. Nanna 3. f. 28. Fehr paa Frederiksberg, Datter af Fabrikant Joh. Carl Modeweg (død 1899) og Hustru Amalie f. Kirkebye. Elev af Holger Dahl; Musikdirigent ved Vesterbros Teater ; siden Rejser i Sverrig, Tyskland og Rusland: Musikdirigent ved Nørrebros Teater , ved National , i Zoologisk Have fra 1898; Medlem af Bestlvrelsen far Khlvvns Orkester forening fra Har komponeret Musik til talrige Revyer, Pantomimer ete., Operetten Molboerne (1893), Sange, Viser og Danse. Adresse: Johannevej 8, Charlottenlund. ESPERSEN Otto Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 16. Juli 1860 i Randers; Søn af Herredsfoged J B Jespersen og Hustru f. Bentzien; gift m. Ane Marie f. Djørup, f. 8. Ang. i Kbhvn. Student (Frederiksborg) 1877; studerede først Jura; cand. mag. 1887; Dr. phil. (Studier over engelske Kasus) 1891; Professor ved Universitetet (i Engelsk) 1893; Medstifter af Tidsskriftet Dania 1890; Medlem af Videnskabernes Selskab; i Bestyrelsen for Universitets- Juhikeets danske Samfund; Vicepræsident for rassociation phonétique internationale; Medstifter af den skandinaviske Forening Quousquc Tandem; Volney-Prisen af Det franske Institut 1906; Æresmedlem af Den amerikanske 14

15 Jes 210 og af Den engelske Modern Language Association; korresponderende Medlem al National Education Association; i holdt Forelæsninger i Amerika 1904 og 1909: Æresdoktor ved Columbia Universitet i New York 1910; Medlem af den internationale Kongres for Tilvejebringelse af et nyt internationalt Kunstsprog (Paris 1907) og har en Hovedandel i det ny Sprog Ido. Litterære Arbejder: Lærebøger; talrige Afhandlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter; Chancers Liv og Digtning (1893); Progress in Language (1894); Fonetik ( ):..Sprogundervisning" (1901); Phonetische Grundfragen (1904); Growth and Structure of the English Language (1905); John Hart's Pronunciation of English (1907); Modern English G rammar (1909). Adresse : Ermelundsvej 19, Gjentofte. JESPERSEN V L Ingeniør. Medlem af Gjentofte Sogneraad, Gjentofte Kommunes Sundhedskommission, Vejudvalg og Byggeudvalg; Formand for Gjentofte Havneudvalg og Vandværksudvalg; Vandsynsmand i Gjentofte Kommune. Adresse : Skjoldgaardshøjvej 5, C'harlottenlund. JESSEN Andreas Oberstløjtnant. R. DM.p.p.; f. 14. Jan i Maribo; Søn af Sognepræst H M L Jessen (død 1876) og Hustru f. Rauch (død 1894); gift m. Annette Eleonora Charlotte J.. f. 20. April paa Holbækgaard ved Randers, Datter af Etatsraad Mourier-Petersen og Hustru f. Jørgensen. Student (Nykjøbing) 1865; cand. phil. 1867; Sekondløjtnant i Fodfolket 1868; Premierløjtnant 1870; tjenstgørende i Generalstaben 1876; Kaptajn 1882; Stabschef ved 1. jydske Brigade 1889;; Oberstløjtnant, Chef for 12. Bataljon 1894, for 17. Bataljon 1901: Afsked Sekretær i Foreningen Det røde Kors ; i Bestyrelsen for Alliance Francaise; Formand i Bestyrelsen for Redningskorpset Udenl. Orden : Fr.off.de l'instruc.publ. Adresse: Kastelsvej 19, Kbhvn. JESSEN Axel H Statsgeolog; f. 30. Aug i Kbhvn.: Søn af Fabrikant- Vilh. Jessen og Hustru f. Giese; gift m. Petrea J., f. 24. Nov. i Lemvig, Datter af Murermester Kr. Pedersen. Polyteknisk Adgangseksamen 1885; cand. polyt. 1890; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse fra , ved Mineralogisk Museum og 1895; ansat ved Sukkerfabrikkerne ; Statsgeolog ved Danmarks geologiske Undersøgelse fra Har foretaget geologiske Studier og Undersøgelsesrejser udenfor Danmark 1893, 1894, 1899, 1900, 1901 og Medlem af Udvalget for Naturfredning. Adresse: Amalievej 19, Kbhvn. JESSEN C C Professor, Læge; f. 12. Juni 1856 i Stege; Søn af Præst C A L Jessen og Hustru f. Tofte; gift m. Elise J., f. 12. Mai i Kbhvn., Datter af Musæumsinspektør, Justitsraad C L Steinhauer og Hustru f. Christensen. Student (Aarhus) 1874; med. Eks. 1882; Reservelæge i Søværnet 1882, i Hæren ; Læge ved Samfundet for Vanføre ; Skolelæge fra 1900; assisterende Læge i Statsanstalten for Livsforsikring. Formand for Kbhvns Lægeforening ; Formand i Bestyrelsen for Lægernes Enkekasse fra 1910: Medlem af Bestyrelsen for Understøttelsesforeningen for Danske Lægers trængende Enker og forældreløse Børn; lægekyndigt Medlem af Repræsentantskabet for De sjælland-falsterske Statsbaners Sygekasse fra Adresse: Gothersgade 109, Kbhvn. JESSEN Edwin Dr. phil.; f. 1.Jan i Randers; Søn af Overførster N J Jessen; ugift. Student (Randers) 1849; mag. art. 1857; Dr. phil. (Undersøgelser til nordisk Oldhistorie) 1862; fh. Lærer ved Blaagaards Seminarium, Galster og Holbølls Kursus o. fl. St.; Forfatter. Har skrevet : Etymologisk Ordbog (1893); Religiøse Illusioner (1904). Adresse : Ahorn sga de 7, Kbhvn. JESSEN Franz von Redaktør, R.p.p.; f. 18. April 1870 i Horsens; Søn af Ritmester, Kammerjunker Fritz von Jessen (død 1885) og Hustru Fritze Louise f. Leth. Redaktionssekretær ved Aarhus Stiftstidende ; Ophold i Berlin, Wien og Paris ; Redaktionssekretær ved Illustreret Tidende : Medarbejder ved Nationaltidende fra 1897: Korrespondent for dette Blad bl. a. i Grækenland 1897, i Frankrig under Dreyfussafæren s. A., i Vestindien under Salgsforhandlingerne , paa Balkanhalvøen i 1903 og 1908, i Rusland, Mantshuriet og Kina under Krigen ; Formand for Komitéen for Historisk Dansk Pressendstilling 1902 og for Journalistföreningen fra 1906; Danmarks Repræsentant i Direktionskomitéen for Den internationale Presseforening fra 1907; Medredaktør af Nationaltidende fra Har bl. a. udgivet: Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie (1901, fransk Udgave 1906); Egne jeg saa (1906); Begivenheder jeg oplevede (1907); Mennesker jeg mødte (1908); Egne, Begivenheder. Mennesker (samlet Udgave, 1909).

16 211 Joh Uden}. Ordner : F.Æ.L. ;Fr. off.d'acad., E.St.A«; S.Kr.; T.M.; S.St.S.; Russ. Krigsmed, Adresse : Chr. d. 9. Gade 10, Kbhvn. JESSEN Lauritz Overretssagfører; f. 30. Maj 1868 i Vejle; Son af Arbejdsmand' Andreas Jessen og Hustru f. Hansen; gift in. Alma Emilie Henriette f. Diedrichs, f. 1. Nov, i Kbhvn. Oprindelig Typograf; Student (privat dimit.) 1900; cand. jur. 1906; Rigsdagsstenograf; Medarbejder ved Socialdemokraten; Formand for Studentersamfundet ; Overretssagfører 1909: Folketingsmand for Møenskredsen Adresse; Nørregade 30, Kbhvn. JESSEN P C H U Kommandør, K'DM. p.p.; f. 1. April 1834 i Randers; Søn af Overførster J N Jessen og Hustru f. Baronesse Dirckinck-Holmfeldt; gift m. Annette Elise Susanne f. Lüttichau, f. 20. Febr. paa Tjele. Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1869; Kommandør 1884; Tøjmester ; Afsked 1897; i Direktionen for Bombebøssen; Medlem af So- og Handelsretten. TJdenl. Ordener; Gr.Fr.; S.Sv.; 0. F.J. Adresse ; Kronprinsesses. 36, Kbhvn. JESSEN T C W Kaptajn, Direktør; f. 16. Maj 1844 i Kbhvn.; Søn af Oberst Tycho von Jessen og Hustru f. Engmann; gift 1. Gang m. Louise f. Ring heim, 2. Gang m. Alvilde f., f. 19. Juni 1867, Datter af Pastor Johansen (død) og Hustru Thora f. Oldenburg. Deltog i Krigen 1864; Krigsfange, udtraadle af Hæren 1865; Kaptajn; Kontorchef i Magistraten 1900; Direktor for Staden Kbhvns Hovedbogholderi og Revision fra Adresse: Vendersgade 26, Kbhvn. JESSEN Tycho Kunstmaler; f. 21. Marts 1870 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn, Direktør T O W Jessen (se denne),-gift m. Betty f. Nielsen. Student (Metropolitanskolen) 1887; cand. phil. 1888; Elev paa Zahrtmanns Malerskole; udstillede første Gang Adresse ; Gi. Kongevej 138. Kbhvn. JOCHUMSSON Mattias Digter, R. DM.; f. 11. Nov paa Skogar paa Island; Søn af Bonden Jochum Magnusson og Hustru Thora Einarsdotter; gift m. Gudrun f. Runoffsdotter. Student (Reykjavik) 1863; Kandidat fra Præsteseminariet i Reykjavik 1865; ' Præst ; Redaktør af Thjodolfur Værker : Ljodmæli (1884); Grettisljod (1898); flere Skuespil; Oversættelser til Islandsk (Tegner, Topelius, Shakespeare, Byron) m. m. Adresse ; Akureyri, Island. JOHANNSEN Claus Gaardejer. Direktør i Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland; Konsulent for Fællesledelsen af Kvægavlsforeninger i Aalborg Amt til 1909; Formand for Danmarks Afholdsforening; i Bestyrelsen for Tyendeforeningen for Aalborg Amt. Adresse : Vaarst. JOHANNSEN Fr. Telefondirektør, R. FM. i Guld; f. 16. April 1855 i Kbhvn.; Søn af Oberst O J G Johannsen og Hustru f. Ebbesen; gift m. Marie Therese Frederikke f. v. Bauditz, f. 12. Jan. i Kbhvn Polytekn. Adgangseks. 1872; cand. polyt. 1877; i de følgende Aar Assistent ved private Baneanlæg, Inddæmningsforetagender etc.-, ansat ved Statsbaneanlægene i Jylland og Fyen : projekterede og anlagde Havnearbejder i Assens, Bryggeriet Vestfyen m. m ; Ingeniør ved Kbhvns Befæstningsanlæg ; udførte som Entreprenør en Række Bane-, Havneog Broanlæg, anlagde De kbhvnske Sporveje ; administrerende Direktør for Kbhvns Telefonaktieselskab fra 1903; Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse ; i Bestyrelsen for Akts. de kbhvnske Sporveje, for Nordisk Tekstil Akts. og for Frederiksberg Jernstøberi & Maskinfabrik. Udarbejdede 1900 et (præmieret) Udkast til Ordningen af Kbhvns Bancgaardsforhold. Adresse : Ceresvej 2, Kbhvn. JOHANNSEN Harald Højesteretsassessor, R.DM.; f. 21. Juni 1851 i Fredericia; Søn af Købmand, Konsul Niss Johannsen og Hustru f. Høst; gift m. Caroline Sophie f. Gøtschc, f. 6. Juli paa Lyngballegaard. Student (Horsens) 1869; cand. jur. 1876; Assistent i Justitsministeriet 1878; Overretsassessor i Viborg 1889; Assessor i Den kgl. Landsover- samt Hofog Stadsret 1894, i Højesteret Tidligere Medlem af Viborg Byraad; ledende Senior i Studenterforeningen ; Censor ved de juridiske Eksaminer ; Medlem af Tiendekommissionen. Adresse : Holsteinsgade 31, Kbhvn. JOHANNSEN Wilhelm Professor, R.; f. 3. Febr i Kbhvn.; Søn af Oberst O J G Johannsen og Hustru t. Ebbesen; gift m. Elisabeth Kirstine J., f. 17. Juni i Nexø. Cand. pharm. 1880; Assistent paa Carlsberg-Laboratoriet ; Lektor i Plantefysiologi ved Landbohøjskolen 1892, Professor 1903; Professor ved Universitetet og Forstænder for Universitetets botaniske Laboratoriums 2.

17 Joh 212 Afdeling 1905:.Medlem af Frøkonirolkommissionen fra 1890; Medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1898, Selskabets Kasserer 1905; Medlem af Det kgl. fysiografsike Selskab i Lund 1905, af Videnskabernes Selskab i Christiania 1908 og af Det kgl. svenske Laiulbrngsakademi 1909; Royal Horticultant Society Vciteli-Medaille Vigtigste litterære Værker; Lærebog i Piantefysiologi med Henblik paa Plantedyrkningen (1892); Studier over Planternes periodiske Livsytringer I, (bu antagonistiske Virksomheder i Stofskiftet, særlig under Modning og Ifvile (Videnskabernes Selskabs Skrifter 1897): Das Aetherverfahron beim Frühtreiben (1900); Om Arvelighed i Samfund og i rene Linier (Vid. Selsk. Oversigt 1903); Arvelighedslærens Elementer (1905); Elemente der exakten Erblichkeitslehre (1909). Adresse: Gothersgade 140, Kblivn. JOHANSEN Anna frue; f. 20. Dec i Østra Klagstorp i Skaane: Datter af Gaardmaud Hans Andersen; gift m. Formand M P Johansen, f. 3. Jan i Skovlande; Son af Vejmand Chr. Johansen. Formand for De kvindelige Herreskræddere; Borgerrepræsentant fra Adresse: Birkegade 13, Kbhvn. JOHANSEN Niels Gaardejcr; f. 12. April 1850 i Vissenbjerg; Søn af Husmand Johansen. Uddannelse: Vestcrskjerninge Højskole og Lyngby Landboskole; Lærer ved Vestcrskjerninge Højskole ; Ejer af Ullerup Højskole : siden Landmand; Medstifter af Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer og af Faaborg Andelssvineslagteri; Medlem af Landstinget (Venstrereformpartiet) fra 1894, af Forsvarskommissionen og af Rigsretten; Tilsynshavende ved de statsunderstøttede Opdragelsesanstalter og ved Samfundet for Vanføre; Formand for Sydfyens landøkonomiske Forskudsforening; Medlem af Overvæi'geraadet og af Repræsentantskabet for Sydfyens Diskontobank; Tiendekommissær for Svendborg Amts 7. Kreds; Medstifter af og For-, mand for Tyendesparefüreningen für Svendborg Amt; Medlem af Kommissionen angaaende Lehn og Stamhuse. Adresse : Studiestræde 38, Kblivn. og Ollenip pr, Sørup. JOHANSEN Oskar Overretssagfører; f. 2. Dec i Korsør; Søn af Rentier P T Johansen; gift m. Anni Constance J., f. 7. April 1872 i Sundsvall, Datter af Grosserer P H C! Biinsow og Hustru f. Seydel. Student (Herlufsholm) 187EI; cand. jur. 1884; Overretssagfører 1838; Docent ved Universitetet Borgerrepræsentant ; Dommer i Den permanente Voldgiftsret; Formand i Bestyrelsen for Dagbladet Politiken; i Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening og for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik: Formand for Studentersamfundets Retshjælp Adresse: Kongensvej 16, Kbhvn. JOHANSEN Peter Akademisekretær, Docent, R.; f. 7. Juni 1858 i Kbhvn.. Søn af Sognepræst Jensenius Johansen og Hustru Thora f. Oldenborg; gift in. Fanny Rebekka Bense, f. 5. Febr. i Kbhvn. Student 1877; cand. jur. 1883; Assistent ved Kunstakademiets Bibliotek s. A.; Elev paa Krøyers Malerskole; Id-itiller fra 1884; Sekretær ved Charlottenborg-Udstillingen ; Docent ved Kunstakademiet fra 1901: Medlem af Kunstakademiet; Leder af de af Foreningen for national Kunst udgivne Skrifter. Medudgiver (sammen med F Meldahl) af Kunstakademiets Historie (1904); har skrevet: Giorgione; Maleren Jørgen Sonne; Nordisk Oldtid og dansk Kunst; Før Thorvaldsen. Adresse: Amaliegade 36, Kbhvn. JOHANSEN Viggo Kunstmaler, Professor, R.; f. 3. Jan i Kbhvn.: Søn af isl. Købmand F C Johansen (død 1874) og Hustru f. Jepsen (død 1892); gift ni. Martha Kirstine J., f. 27. Nov. i Thirup ved Hjørring, Datter af Proprietær Lauritz Møller og Hustru f. Holm. Elev af Kunstakademiet ; udstillede første Gang 1876; Medlem af Kunstakademiet 1887; Lærer i Malerkunst ved Kunstskolen for Kvinder 1888; Medlem af Udstillingskomitéen s. A.; Professor i Malerkunst 1906; Medlem af Akademiraadet; Vicedirektør fra Hovedværker: En Aftenpassiar (1886 Kunstmuseet); Konfirmationssøndag i Dragør (1895; München); Interiør fra mit Hjem (1897); Aftenselskab i mit Hjem (1899; Kunstmuseet); Faar paa flakken ved Hindsgavl (1900); Mellem Kunstnere (1903); Min Hustru og mine Døtre; Naar Sol gaar ned (1902: Kunstmuseet); Et Akademiraadsmøde (1908; Kunstmuseet); En Kostald (Kunstmuseet); Selvportræt (1902; Kunstmuseet): endvidere Portrætter: I)r. Rudolph Bergh ved Klaveret (1903), Justitiarius P Koch (1905; Kbhvns Raadhus), Professor H Høffding (1909). Adresse : Charlottenborg, Kbhvn.

18 13 Jon JOHNSEN Anders Gaardejer, R.; f. 25. Sept paa Højgaard ved Jelling; Søn af Gaardejer John Andersen og Hustru f. Sørensen; gift m. Karen Nielsine f. Hauge, f. 16. Febr. paa Damgaard, Vindslev. Direktør i Kreditforeningen for Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland. Adresse; Skyttehusgade 20, Vejle. JOHNSEN Bjarne Overretssagfører. Bankdirektør; f. 18. Nov i Aalborg; Søn af Etatsraad Jon Johnsen (død 1881) og Hustru f. Blichert (død 1882); gift m. Eleonora J., Batter af Partikulier Findanus Petersen og Hustru f. Grønnegaard. Student (Roskilde) 1879; cand. jur. 1885; By- og Herredsfuldmægtig i Skive 1886; Sagfører i Viborg 1890; Overretssagfører 1893; administrerende Direktør for Viborg Bank; Formand for Turistforeningen for Viborg og Omegn. Adresse: Viborg. JOHNSEN I M N Konsul, Sagfører, R. p.p.; f. 7. Dec paa Vestergaard 1 Visby, Thisted Amt; Søn af Gaardejer Poul Johnsen og Hustru f. Sommer. Exam. jur. 1864; Amtsfuldmægtig og Amtsraadssekretær i Thisted; Sagfører 1872; Medlem af Thisted Byraad ; Medlem af Købstadforeningens Repræsentantskab ; russisk Vicekonsul 1871, svensk Vicekonsul 1879; Landstingsmand (Højre) fra 1894; Medlem af Fiskerikommissionen 1902; Medlem af Den danske Sagførerforenings Hovedbestyrelse. Udenl. Ordner; R.St.A.; R.St.Stan.; R.r.K.; S.V. Adresse: Hovedvagtsgade 2, Kbhvn. JOHNSON Charly Fabrikant, E. ; f. 27. Sept i Hartford; Søn af Maskinfabrikant F J Jørgensen og Hustru f. Holck; gift m. Augusta Johanne Christine f.westermann, f. 10. Jan. i Khh.; Datler af Fabrikant H Westermann og Hustru t. Hvass. Firma ; Schrøder & Jørgensens Efterfølger. Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse ; i Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening ; i Kirkeinspektionen for St. Markus Kirke paa Frederiksberg; Formand i Bestyrelsen for Frederiksberg Begravelsesvæsen ; Næstformand for De samvirkende Samaritaner paa Frederiksberg; Bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Sporvejs- & Elektricitets Akts. Adresse : Vodroffsvej 6. Kbhvn. JOHNSSON John Læge; f. 22. Aug i Kbhvn.; Søn af Partikulier Jøns Johnsson og Hustru f. Schibbye. Student (Hauchs Skole) 1886; med. Eks. 1893; Reservelæge ved Garnisons Sygehus , i Hæren , ved St. Josefs Hospital Afd. A ; Sekretær i Kbhvns Lægeforening ; Medstifter af Frit Lægevalg" 190J; Repræsentant og Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening ; Medudgiver af Den danske Lægestand" , ottende Udgave. Korresp. Medlem af Ligue nationale beige de l'education physique 1907; stiftede sammen med C J Salomonsen og K Carøe medicinsk-historisk Museum 1907; Amtsformand for Kbhvn. i Foreningen Danmarks Folkeminder 1908; Medlem af Arbejdsudvalget indenfor Kommissionen til Indsamling af danske Forfatteres Manuskripter og Breve 1910; Medudgiver af Medicinsk Vejviser 1908; Forfatter af en Række medicinsk-kulturhistoriske Artikler; Referent for Danmark ved Janus: fast Medarbejder ved Dansk Klinik. Adresse : GI. Kongevej 86 A, Kbhvn JOHNSTONE Alan Gesandt SK.p.p.; f. 31. Aug. 1858; 4. Søn af 1. Baron Derwent; gift m. Antoinette Pinchot f. i New York. Udgaaet fra Eton; traadte i diplomatisk Tjeneste 1879; gjorde Tjeneste i Wien, Washington, Belgrad, Haag og Rom; Legationssekretær i Kbhvn. 1895, Charge d'affaires ; Gesandtskabssekretær i Wien ; Gesandt og befuldmægtiget Udenl. Orden: Stb.V. Adresse: Bredgade 26, Kbhvn. Minister i Kbhvn. JONQUIERES Frederik de Kammerherre, Stiftamtmand, KMlM.p.p.; f. 6. Okt i Kbhvn.; Søn af Bureauchef i det slesvigske Ministerium G C de Dompierre de.lonnuieres og Harriet f. Lindam; gift m. Jeanina Emilie f. Baronesse Stampe, f. 11. Sept. paa Kristinolund ved Præstø. Student (Metropolitanskolen) 1872; cand. jur. 1878; Assistent i Overformynderiet 1879, i Indenrigsministeriet 1881; Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær smstds. 1893: kst. Kontorchef 1894 og Departementschef s. A.; Stiftamtmand over Fyens Stift og Amtmand over Odense Amt : Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over Kbhvns Amt fra Medlem af Patentlovkommissionen , af Næringslovkommissionen og af Frederiksberg Kommunalbestyrelse : Formand for Komitéen for Danmarks Deltagelse i Kunst- og Industriudstillingen i Stockholm 1897 Udenl. Ordner: S.N.; S.V. Adresse: N-Farimagsgade 3, Kbhvn.

19 Jon 214 JONSSON Bjørn Minister for Island, R. i f. 8. Okt i Djupidal paa Island; Søn af Sognefoged Jon Jonsson i og Hustru Sigrid Jonsdatter; gift m. Elisabeth J f. 17. Juli 1839 i Hona- : vatns.vssel, Datter af Provst Svelnn i Nielsson og Hustru Gudrun f. Jonsdalter. Student 1869; cand. phil. 1871; studerede Jura: Redaktør af Skinlir , af Isafold : Boghandler, Forlægger og Bogtrykker i Reykjavik; Medlem af Altinget og af Reykjaviks Byraad; i en Aarrække Formand for Dét islandske litterære Selskab; Medstifter af og mangeaarig Formand for Den islandske Odd Fellow Loge; som Minister Formand for Repræsentantskabet for Islands Bank; Minister for Island Adresse: Reykjavik. JONSSON Finnur Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 29. Mai 1858 i Akureyri; Søn af Bogbinder Jon Jonsson 'Borgfirdingnr og Hustru Anna EiHksdottir; gift m. Emma J.. f. nerazek, f. 21. Nov i Kbhvn. Student (Reykjavik) 1878; rand. philol. 1883; Dr. phil. (Kritiske Studier over en Del af de ældste norske og islandske Skjaldekvad) 1884; Docent ved Universitetet 1887, Professor 1898; Medlem af Videnskaliernes Selskab 1898 og af flere videnskabelige Selskaber; i Bestyrelsen for Det kgl. nordiske Oldskriftselskahs Oldskriftsafdcling og af Det Arnamagnæanske Legat; Kasserer for Samfundet til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur. Litterære Arbejder: Kritiske Udgaver af flere islandske Oldskrifter; Den oldnordiske og oldislandske Litteraturs Historie m. m. Adresse: Nyyej 4, Kbhvn. JONSSON Klemens Landssekretær, R. DM.; f. 27. Aug i Akureyri; Søn af Politibetjent Jon Borgtirdingur og Hustru Anne f. Eriksdatter (død 1881); gift 1. Gang m. Thorbjørg J. f. Bjarnarson (død 1902), 2. Gang m. Anna Marie,T., Datter af Bankkasserer Schiøth og Hustru Anne f. Larsen. Student (Reykjavik) 1883; cand. jur. 1888; Assistent i Islands Ministerium 1889; Sysselmand i Øf jordsyssel og Byfoged i Akureyri 1892; Landssekretær i Islands Ministerium 1904; Medlem af Altinget og Formand i dettes nederste Afdeling i Sessionerne og 1903; Formand i Kommissionen til Udarbejdelse af Skatteloven for Island 1907: Medlem af Reykjavik By. raad. Adresse : Reykjavik. JONSSON Kristjan Justitiarius, R.; f. 4. Marts 1852 paa Gautlønd i Thingeyarsyssel; Søn af Altingsmand Jon Sigurdsson (død 1889); gift m. Anna Thorarinsdottir J., Dalter af Provst Bødvarsson. Student 1870; cand. jur. 1875: Sysselmand i Gullbringa- og Kjøs-Syssel ; 2. Assessor i den kgl. islandske Landsoverret , 1. Assessor ; kst. Amtmand i Islands Syd- og Vestamt ; Justitiarius i Islands Overret 1908; kongevalgt Altingsmand ; Altingsmand for Borgarfjords Syssel fra Altingets Kontorchef i Sessionerne 1877, 1887 og 189] :.Revisor af Landsregnskaltet : kontrollerende Direktør ved Islands Landsbank fra 1898: Formand for Ligningskommissionen for Reykjavik ; Medlem af R.vraadet smstds : Præsident for Det islandske litterære Selskabs Reykjavik-Afd ; Lærer i Kirkeret ved Reykjavik Præsfeskole Adresse : Reykjavik. JORK R W C Birkedommer, R.DM.: f. S. Ang i Rønne; Søn af Provst J C Jork og Hustru f. Michelsen; gift m. Ulla f. Stallknecht, f. 22. Maj. Student (Sorø) 1868: cand. jur. 1873: Byfogedfuldmægtig i Horsens 1874; Borgmester i Viborg 1894; Medlem af Viborg Sindssygeanstalts Direktion ; Borgmester i Horsens 1900; Birkedommer i Fredensborg 1908; Bestyrer af det Beenfeld-Lichtenbergske Fideikommis : Medlem at Ovorskatteraadet for Frederiksborg Amtsrandskreds. Adresse : Fredensborg. JUEL Christian rrofessor, Dr. phil.; f. 25. Jan i Randers; Søn af Auditør Tb. Juel: gift m. Laura f. Thiele, f. 26. Maj i Kbhvn. Student (privat dimit.) 1876; mag. art. 1879: Universitetets Guldmedalje 1881; Dr. phil. (Bidrag til den imaginære Linies og den imaginære Plans Geometri) 1885; Docent i Matematik ved Polyteknisk Læreanstalt 1894, Professor smstds. 1907; Censor ved Lærereksamen; Medlem af Videnskabernes Selskab 1899: Medredaktør af Nyt Tidsskrift for Mathematik fra Adresse : Østerbrogade 74, Kbhvn. JUEL Niels Hofjægermester, R.; f. 2.Aug.1861 paa Hverringe; Søn af Kammerherre Niels Juel til Hverringe og Hustru Marie f. Baronesse Wedell-Wedellsborg; gift ns, Clara J., f 15. Nov., 1873, Datter af Hofjægermester Frederik Treschow til Krabbesholm og Lindegaard og Hustru Clara f. Suhr. Besiddelser: Meilgaard, Østergaard, Krabbeshohn og Lindegaard, (Udfør-

20 215 Jun lige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register.) Student (Odense) 1879; cand. jur. 1884; arvede 1888 Mcilgaard; Landvæsenskommissær; Formand for Grenaa Handels- og Landbrugsbank; Medlem af Kanders Amtsraad fra 1892; Medlem af Handelsbankens Bestyrelsesraad. Adresse : Meilgaard pr. Grenaa. JUEL Rudolf Hofjægermester, R.; f.; 15. Okt i Hverringe; Søn af Kammerherre Niels Juel til Stamhuset Hverringe og Hustru Marie f. Baronesse Wedell-Wedellsborg; gift m. Ellen J., f. 23. Maj paa Overdrevsgaardcn, Datter af Kammerherre, Baron Gustav Wedell-Wedellsborg og Hustru Thalia f. Scheel. Besiddelser: Stamhuset Hverringe (fra 1878) og Stamhuset Juelsberg (fra 1908) samt Bøgebjerg (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register); Det Juelske Fideikommis. Student (Odense) 1879; cand. polit. 1884; Medlem af Odense Amtsraad fra 1896 og af Overskatteraadet for Odense Amt; Formand i Repræsentantskabet for Odense-Kjerteminde-Dalby Jærnbaneselskab. Adresse : Hverringe pr. Kjerteminde. JUEL-BROCKDORFF Frederik Lensbaron, Hotjægermester; f. 16. Febr paa Ølstedgaard; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Lensbaron Carl Juel-Brockdorff og Hustru Julie f. Baronesse Reedtz-Thott; gift m. Ada J.-B., f. 14. Juni, Datter af Hofjægermester, Baron Axel Reedtz-Thott (se denne). Besiddelser fra 1900: Baroniet Schelenborg, Stamliuset Taasinge samt Hollufgaard. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Student (Odense) 1883; Sekondløjtnant i Rytteriet Adresse : Stenagergaard pr. Mesinge. JUEL-BROCKDORFF Niels Baron, Premierløjtnant; f. 19. Jnli 1878 paa Hollufgaard paa Pyen; Søn af Kammerherre, Lensbaron Carl Juel-Brockdorff (død 1900) og Hustru Julie f. Baroncsse Reedtz-Thott; gift m. Komtesse Karen Henriette J.-B., f. 26. April 1879, Datter af Greve Christian BiBe Scheel og Hustru Henriette f. von Munthe af Morgenstjerne (død 1891). Premierløjtnant i Flaaden; Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster. Adresse: Classensgade 40, Kbbvn. JUEL-HANSEN Erna Forfatterinde; f. 5. Marts 1845; Dattor af Professor A G Drachmann; gift m. Forfatter, Skoleinspektør Kiels Juel-Hansen (død). Medlem af den radikale Venstreforenings Bestyrelse. Har skrevet: Mellem 12 og 17; Seks Noveller; En ung Dames Historie: Terese Kærulf; Helsen & Co.; Da de vare unge. Adresse: Lykkesholms Allé 7, Kbhvn. JUHL Niels Sognepræst; f. 4. Sept i Skartved ved Kolding; gift m. Eleonora Josefine J., f. 24. Aug i Hil. lerød. Student (Kolding) 1887; cand. theol. 1893; Kateket ved St. Stefans Kirke ; Sognepræst ved Kapernaumskirken ; Sekretær ved Det kbbvnske Kirkefond fra 1905; Sognepræst for Østervold Sogn fra Formand i Hovedbestyrelsen for Afholdsforeningen Det blaa Kors. Adresse : Østervold Præstegaard, t'p salugade. Kbhvn. JUNGERSEN Frederik Præst, R.; f. 2. April 1836 i Harridslev, Randers; Søn af Pastor J H A Jungersen (død 1854) og Hustru f. Mørch (død 1859); gift in. Regitze Sofie J., f. 28. Maj Kbhvn., Datter af Grosserer L M Zinn (død 1867) og Hustru f. Gjødvad (død 1906). Student (Roskilde) 1853; studerede først Medicin; cand. theol. 1861; Skolebestyrer i Troense 1862; deltog i Krigen 1864, Løjtnant; Medstifter af Nørrebro's Latin- og Realskole 1865; Medbestyrer af Højskolen paa Skovgaard ved Ordrup 1870; Sognepræst for Blære og Ejdrup 1877, for Vig-Asmindrup 1881; Valgmenighedspræst fra 1890 ved Immanuels Kirken. I Bestyrelsen for Lindevangshjemmet). Litterære Arbejder : Dansk Protestantisme (1873); Hvad er Sandhed (1885); Den fri Tanke, Teologien og den levende Gud (1889); Til Forsvar for Kristentroens Sandhed (1895); Vidnesbyrd fra Immanuels Kirke (1899); Tror du paa Helligaanden (1904); Klippegrund (1908). Medudgiver af Danskeren. Adresse: Forhaabningsholms Allé 11, Kbhvn. JUNGERSEN Hector Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 13. Jan i Dej bjerg; Søn af Provst A C Jungersen og Hustru f. Bang; gift m. Anna Margrethe f. Volqvartz, f. 29. Juli i Kbhvn. Student (Odense) 1871; mag. scient. 1877; Lærer (senere Adjunkt) ved Metropolitanskolen ; Docent ved Universitetet 1883; Docent i Zoologi ved Polyteknisk Læreanstalt ; Dr phil. 1889; Professor ved Universitetet fra 1899; Formand i Museumsraadet for Universitetets zoologiske Mu-

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Efterslægt Rasmus Mortensen

Efterslægt Rasmus Mortensen Efterslægt Rasmus Mortensen 1. generation 1. Rasmus Mortensen blev født på en ukendt dato, døde før 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde, og blev begravet den 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde.

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Valdemar blev født 1 dec 1881 på Stabjerggård i Årslev, Sorø amt, som yngst i en søskendeflok på 4, han var søn af gårdmand Niels Hansen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere