Vejledning Indgåelse af medfinansieringsaftale efter tilsagn om støtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Indgåelse af medfinansieringsaftale efter tilsagn om støtte"

Transkript

1 Vejledning Indgåelse af medfinansieringsaftale efter tilsagn om støtte December 2014 Højteknologiske projekter, som i december 2014 har fået tilsagn om støtte fra Innovationsfonden, skal senest torsdag den 26. februar 2015 indgå en medfinansieringsaftale med Innovationsfonden om projektets gennemførelse. Denne vejledning beskriver proces og tidsplan for kontraktforhandlingerne samt medfinansieringsaftalens opbygning. En god idé er i Innovationsfonden kendetegnet ved at have et åbenbart erhvervsmæssigt potentiale, som kan udvikles ved hjælp af ny højteknologi, der frembringes gennem et målrettet samarbejde mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner. Et godt projekt er kendetegnet ved, at: Projektets parter sætter sig ambitiøse mål. De parter, der er nødvendige for at indfri projektets mål, er til stede. Der foregår en løbende forventningsafstemning mellem parterne. Projektleder og styregruppe forholder sig proaktivt og kritisk til projektets fremdrift. Projektets fokus er på værdiskabelse. Indhold 1. Kontraktforhandlingernes formål Proces og tidsfrister Underskrivelse af aftale Medfinansieringsaftale med bilag... 4 Bilag 1: Projektplan, milepæle, succeskriterier, organisation og ledelse... 5 Bilag 2: Budget... 7 Bilag 3: Forretningsorden for styregruppen... 8 Bilag 4: Samarbejdsaftale... 9 Bilag 5: Erklæring vedrørende statsstøtte og virksomhedsstatus Opstart af bevillingsperiode og projektaktiviteter Kick-off Håndtering af projektets økonomi Økonomiansvarlige Formidling og kommunikation Tjekliste... 12

2 1. Kontraktforhandlingernes formål I højteknologiske projekter bringes forskellige kompetencer i spil og frembringer ny viden og resultater i et fokuseret forskningssamarbejde. For at skabe størst mulig værdi for de deltagende virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner, er det vigtigt, at parterne inden projektstart fastlægger en overordnet projektplan og ressourcefordeling, etablerer en handlekraftig organisation, samt aftaler ejerskab og anvendelse af de resultater, som projektet frembringer. Parterne og Innovationsfonden skal derfor senest den 26. februar 2015 indgå en medfinansieringsaftale om projektets gennemførelse. Til medfinansieringsaftalen hører fem bilag: Bilag 1: Projektplan, milepæle, succeskriterier, organisation og ledelse Bilag 2: Budget Bilag 3: Forretningsorden for styregruppen Bilag 4: Samarbejdsaftale Bilag 5: Erklæring vedrørende statsstøtte og virksomhedsstatus Forhandlingerne kan være tidskrævende, men resultatet er mere end en juridisk sikring af projektets fokus og rettigheder til fremtidige resultater. Ofte er drøftelserne med til at præcisere mål, succeskriterier og roller yderligere. Dette styrker projektet, giver en mere fokuseret opstart af aktiviteterne og øger sandsynligheden for, at parterne sammen opnår væsentlige resultater. Det er vigtigt at forankre kontraktforhandlingerne hos de respektive projektparter, også hvis den enkelte part undervejs vælger at inddrage juridisk assistance. 2. Proces og tidsfrister Bevillingsperioden og dermed opstart af projektaktiviteterne kan først begynde, når: Medfinansieringsaftalen med bilag er forhandlet på plads mellem parterne. Innovationsfonden har godkendt den endelige medfinansieringsaftale med bilag. Medfinansieringsaftalen er underskrevet af alle parter samt Fondens direktør og bestyrelsesformand. Bevillingsperioden skal påbegyndes senest 120 dage efter tilsagnet, dvs. projektstart senest 1. maj Får parterne hurtigt forhandlet medfinansieringsaftalen med bilag på plads, kan en tidligere opstart aftales med projektets SPOC. Nedenstående tids- og handlingsplan følges, med mindre andet aftales med projektets SPOC: December 2014 Tilsagn og materiale til kontraktforhandling Projektets parter modtager med tilsagn om støtte fra Innovationsfonden. Side 2 af 12

3 Tilsagnsmailen orienterer om dato, tidspunkt og sted for orienterings- og statusmøder i forhandlingsprocessen, som er obligatoriske for alle parter. Parterne orienterer sig i udkast til medfinansieringsaftale med bilag, som kan findes på Projektet etablerer en forhandlingsgruppe bestående af repræsentanter fra alle parter, som har til opgave at få medfinansieringsaftalen i hus, og kontraktforhandlingerne starter. Projektet vælger en konstitueret projektleder, som på vegne af alle projektets parter er i løbende dialog med SPOC en om forhandlingerne, og som er ansvarlig for at viderebringe information fra SPOC en til de øvrige parter. Uge 2-3 (primo januar) Orienteringsmøde vedrørende medfinansieringsaftale og forhandlinger Obligatorisk orienteringsmøde for det enkelte projekt om aftale og opstart. Tidspunkt og sted fremgår af tilsagnsmailen. Alle projektets parter skal være repræsenteret. Det forventes, at alle på forhånd har læst vejledning og udkast til medfinansieringsaftale med bilag. Dagsorden: o Velkomst og præsentation o Kort status fra konstitueret projektleder på forhandlinger, projektopstart mv. o Kontraktindgåelse og regnskaber o Innovationsfonden i bevillingsperioden o Eventuelt Uge 6 (primo februar) 2015 Kort telefonmøde om status på forhandlingerne Obligatorisk telefonmøde mellem parterne og Fonden om status i forhandlingerne. Tidspunkt og kontaktinformationer fremgår af tilsagnsmailen. Alle parter skal være repræsenteret. Telefonnummer og adgangskode fremgår af tilsagnsmailen. Dagsorden: o Status i forhandlinger om medfinansieringsaftale med bilag o Valg af økonomimodel og registrering af økonomiansvarlige o Ansættelser og ressourcer o Opstart af projektperioden o Eventuelt 26. februar 2015 Frist for at indsende aftaledokumenter til Fonden Frist for at parterne opnår enighed om aftalens dokumenter. Senest denne dato indsendes medfinansieringsaftale og samtlige bilag, herunder samarbejdsaftale, til projektets SPOC til endelig godkendelse. Senest denne dato indsendes kontaktoplysninger på projektparternes økonomiansvarlige og kontooplysninger til projektets SPOC. Først når medfinansieringsaftalen er godkendt af Innovationsfonden, skal den underskrives. Fonden udsender et eksemplar af aftalen til hver af projektets parter, der efterfølgende underskriver aftalen. Bemærk: Projektperioden kan først begynde, når aftalen er godkendt af projektets SPOC samt underskrevet af alle parter. 1. maj 2015 Frist for projektstart Parterne aftaler med projektets SPOC, hvornår projektaktiviteterne skal begynde, dog senest 120 dage efter Innovationsfondens tilsagn. Side 3 af 12

4 3. Underskrivelse af aftale Torsdag den 26. februar 2015 er sidste frist for parternes indsendelse af medfinansieringsaftale med bilag til endelig godkendelse i Innovationsfonden. Materialet sendes til projektets SPOC, som herefter godkender aftalen i dialog med projektet. Samtlige bilag skal godkendes af Innovationsfonden, inden medfinansieringsaftalen kan skrives under. Fonden indhenter parternes underskrifter. Herefter skal medfinansieringsaftalen og samarbejdsaftalen (bilag 4) underskrives: Fonden udsender pr. mail et eksemplar af den færdige aftale til hver af projektets parter. Medfinansieringsaftalen og samarbejdsaftalen underskrives af partens tegningsberettigede. De originale underskriftsblade til medfinansieringsaftalen og samarbejdsaftalen returneres pr. post til Innovationsfonden. Frist fremgår af følgebrev. Fondens direktør og bestyrelsesformand underskriver kontrakten. Alle parter modtager pr. mail et eksemplar af de øvrige parters underskrifter. 4. Medfinansieringsaftale med bilag Medfinansieringsaftalen med bilag regulerer forholdet mellem Innovationsfonden og projektet. Fra hentes følgende aftaledokumenter: Medfinansieringsaftale - Udkast. Budget (bilag 2) - Skabelon. Styregruppens forretningsorden (bilag 3) - Udkast. Dokumenterne er tilgængelige i en engelsk oversættelse kontakt SPOC en, hvis disse ønskes udleveret. Som tillæg til medfinansieringsaftalen indgår parterne en samarbejdsaftale, som regulerer det indbyrdes forhold mellem parterne, herunder aftale om fordeling og udnyttelse af immaterielle rettigheder opstået i projektet. Denne samarbejdsaftale udgør bilag 4 til medfinansieringsaftalen. Innovationsfonden har ikke skabeloner til parternes samarbejdsaftale At indgå en aftale med Innovationsfonden om finansiering består af følgende: Tilretning og eventuel justering af medfinansieringsaftalen. Udarbejdelse af projektplan. Udarbejdelse af budget, fordelt på parter og år. Tilretning og eventuel justering af forretningsordenen for styregruppen. Udarbejdelse af samarbejdsaftale mellem projektets parter. Eventuel justering af Erklæring vedrørende statsstøtte og virksomhedsstatus (ansøgningens bilag 4). Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af de enkelte bilag. Side 4 af 12

5 Bilag 1: Projektplan, milepæle, succeskriterier, organisation og ledelse Bilag 1 er såvel projektlederens som styregruppens styringsredskab og indeholder en projektplan med beskrivelse af milepæle, succeskriterier, organisation og ledelse. Parterne kan ofte med fordel tage udgangspunkt i den oprindelige ansøgning til Innovationsfonden. Det er dog vigtigt, at alle parter aktivt forholder sig til og indbyrdes diskuterer konkrete arbejdsopgaver, indbyrdes afhængighed, tidsplan, ressourcer, mål og succeskriterier, samt hvorledes projektet skal organiseres og ledes for at skabe optimale rammer for samarbejdet. I et højteknologisk projekt samarbejder parterne sig til ny viden og nye muligheder. Risikoprofilen er høj i kraft af de ambitiøse teknologiske målsætninger, men også fordi parterne skal turde være afhængige af hinandens bidrag og resultater for at kunne lykkes. Sandsynligheden for, at et projekt opnår signifikante resultater stiger markant, når alle deltagere aktivt støtter op om et oprigtigt samarbejde. Det kan fx være gennem: Vilje til at dele fortrolig viden og teknologi. Udveksling af apparatur og udstyr. Fælles fokus på det overordnede projektmål. Parternes forskellige kompetencer løfter samarbejdet, men rummer også et potentiale for konflikt. Hver part vil have egne værdier, ambitioner, forventninger til andres bidrag og målsætninger for egne resultater, som driver deres engagement. Dette skal projektet kunne rumme og udnytte. Det kræver respekt for hinandens kompetencer og en løbende forventningsafstemning at sikre, at alle parter får noget ud af samarbejdet. Alle parter er forpligtede til at deltage i justering og præcisering af projektmål, roller, ressourcer og succeskriterier. Fælles vision og ambitiøse mål En stærk fælles vision og tydelige succeskriterier hjælper projektet til at fastholde momentum og retning i samarbejdet. Parterne skal i fællesskab formulere de overordnede milepæle på vejen mod projektets vision - hvilke håndgribelige resultater skal nås inden for projektperioden, for at parterne kan betegne projektet som en succes? Milepæle og forventede resultater strukturerer indsatsen i et antal delmål, som angiver den kritiske vej i projektet. For at sikre overblik over de forskellige aktiviteters indbyrdes afhængighed og respektive fremdrift, kan det være gavnligt at aftale fælles konkrete delmål i løbet af projektet, hvor foreløbige resultater føjes sammen. Ikke alle idéer lader sig realisere i den form, som de først blev forelagt Fonden i ansøgningsprocessen. Der kan indlægges en midtvejsevaluering i projektplanen, hvor parterne giver projektplan, succeskriterier, projektledelse og budget en kritisk revision for at sikre fortsat momentum og den rette balance mellem realisme og såvel kommercielle som forskningsmæssige ambitioner. Projektet kan, med accept fra Innovationsfonden, foretage justeringer i projektplanen undervejs. Effektiv projektledelse og organisation Målrettet ledelse og organisation øger sandsynligheden for, at projektets idé kan realiseres. For at sikre størst mulig værdiskabelse i det enkelte projekt, stiller Innovationsfonden krav om, at der etableres en styregruppe, som udpeger en projektleder. Projektledelse er tidskrævende, men vital for succes. Det er vigtigt, at parterne både inden og i løbet af projektet diskuterer, hvilke ressource- og kompetencemæssige behov projektet har. Side 5 af 12

6 Projektlederen står for den daglige ledelse og skal sikre løbende engagement og fremdrift i aktiviteterne. Projektlederen repræsenterer og handler altid på vegne af det samlede projekt og må have øje for samspillet mellem projektparternes forskellige værdier og incitamenter for at samarbejde, så det sikres, at alle arbejder vedholdende mod fælles mål. Styregruppen har det overordnede ansvar for gennemførelsen af projektet og skal sammensættes af repræsentanter fra alle de deltagende parter. Styregruppen skal sætte den strategiske retning for projektet, fastholde momentum og tage beslutninger, der sikrer fremdrift mod relevante mål. Ressourcer og rekruttering Et højteknologisk projekt er ikke ejet af en bestemt part. For at sikre alle parters engagement i projektet, bør rollen som styregruppeformand, -næstformand og projektleder som udgangspunkt besættes af forskellige parter i projektet. Ligeledes bør personsammenfald mellem styregruppemedlemmer og projektleder så vidt muligt undgås. Fordi samarbejdet gør parterne gensidigt afhængige af hinanden, er den enkelte parts bidrag også et fælles anliggende. Parterne bør så tidligt som muligt afdække ressourcebehovet, fx: Hvilke eksisterende kompetencer kan den enkelte part bidrage med? Hvilke kompetencer skal hyres ind og af hvem. Hvornår skal hvilke kompetencer i spil? I hvilke delaktiviteter vil parternes indsats i særlig grad stille krav om gode samarbejdsevner eller andre særlige kompetencer? Hvilke delaktiviteter kræver særligt fokus på intern videndeling, fx gennem møder, workshops, nyhedsbreve eller lignende? Kan projektet i perioder have gavn af initiativer som medvejledning, udlån af medarbejder, fælles projektfaciliteter eller andet? Bilag 1 skal indeholde følgende oplysninger: Projektets overordnede mål og succeskriterium En oversigt over projektets kritiske/overordnede milepæle for bevillingsperioden og de tilknyttede succeskriterier. Milepælenes indbyrdes relation illustreres. En oversigt over projektets arbejdspakker eller delprojekter. For hver af disse beskrives: Væsentlige milepæle, herunder kritiske leveringer og potentielle flaskehalse Arbejdsopgavernes indhold og risikoprofil Mål, succeskriterier og forventede resultater Den enkelte parts rolle Ressourceforbrug pr. part i mandeår eller måneder Projektets organisation og ledelsesform tilføjes information om: Konstitueret projektleder (navn, kontaktoplysninger) Eventuelle arbejdsgrupper og arbejdsgruppeledere (navne) Medlemmer af styregruppen (navne, kontaktoplysninger) Eventuelle advisory boards (navne) Eventuel øvrig ledelse (navne, kontaktoplysninger) Side 6 af 12

7 Bilag 2: Budget Ved aftaleindgåelse skal parterne se på, om det budget, der blev udarbejdet i forbindelse med ansøgningsprocessen, fortsat vil kunne understøtte de aktiviteter, som er skitseret i projektplan. Der skal udarbejdes årsbudgetter for hvert kalenderår. Budgettet skal afspejle de aktiviteter, som parterne forventer at skulle igennem for at nå de forventede mål. Det kan være vanskeligt at udarbejde et præcist budget i et flerårigt projekt med en høj risikoprofil. Generelt opfordres til at budgettet revideres en gang årligt, så det afspejler de faktiske omkostninger så meget som muligt. Innovationsfonden står til rådighed for en drøftelse af rebudgettering og reallokering inden for bevillingens rammer. Som bilag 2 til medfinansieringsaftalen udfyldes Innovationsfondens budgetmodel (Excel-fil). Bilag 2 tager udgangspunkt i den oprindelige ansøgnings budget, som opdeles i kalenderår og eventuelt justeres. Håndtering af budget i projektperioden Det overordnede ansvar for budgetter og regnskabsaflæggelse ligger hos styregruppen. Det er muligt at revidere budgettet. Budgettet skal overholde modellen og de aftalte støtteprocenter. Budgetmodellen indeholder Budget for hele bevillingsperioden fordelt på parter [1 side] Budget for hvert kalenderår fordelt på parter [1 side pr. kalenderår] Afkrydsningsfelt for valg af udbetalingsmodel (kvart- eller halvårlig) (se afsnit 5) Bemærk, at kun felter markeret med gult skal udfyldes. De øvrige felter udfyldes automatisk, når de gule felter er udfyldt. Budget for hele bevillingsperioden: Følgende punkter udfyldes: Projektets titel Journalnummer Arket indeholder en kolonne for hver deltagende part. Øverst i hver kolonne skrives navnet på den deltagende part, og arten angives: For offentlige forskningsinstitutioner skrives O ; for virksomheder, der maksimalt modtager 50 % i støtte skrives V ; og for Små og Mellemstore Virksomheder (SMV), der modtager % i støtte, skrives SMV. Generelle kommentarer til budgettet. De øvrige felter på budgettet for hele bevillingsperioden vil automatisk blive udfyldt, når budgetter for de enkelte kalenderår er udfyldt. Budget for hvert kalenderår: For hvert kalenderår bevillingsperioden dækker, udfyldes et årsbudget. I hvert årsbudget anføres det budgetterede beløb på de relevante poster. Under Heraf støtte fra Innovationsfonden anføres det beløb, som de enkelte parter vil modtage til projektet. Summerne under Total, Egenfinansiering og Støtte i procent genereres automatisk. Udgifter skal specificeres, når enkeltudgifter er større end DKK Dette gælder ikke lønudgifter. Er der ikke enkeltudgifter >DKK noteres i udgiftsfeltet, at Ingen enkeltudgifter overstiger DKK Side 7 af 12

8 Forklaring af budgetposter: Videnskabeligt personale Løn til personale, herunder ph.d.-studerende samt postdocs, som udfører videnskabeligt arbejde i forskningsinstitutioner eller virksomheder. Udgifter til frikøb af forskere ansat på offentlige forskningsinstitutioner kan dækkes. For virksomheder opgøres udgifter til løn som antallet af anvendte timer x DKK 600. For offentlige forskningsinstitutioner angives de faktiske lønomkostninger. Overhead/administrationsbidrag anføres som selvstændig post (se nedenfor). Teknisk/administrativt personale Løn til personale, som udfører tekniske og administrative opgaver på projektet. Udgifter til frikøb af personale, som udfører tekniske og administrative opgaver, kan dækkes. Lønudgiften beregnes som ved videnskabeligt personale. Apparatur Udgifter til apparatur, udstyr og instrumenter, der anvendes i forbindelse med videnskabelige forsøg og lignende. Materialer Udgifter til materialer, som anvendes i forbindelse med projektet, fx kemikalier, komponenter og lignende. Rejser Udgifter til deltagelse i konferencer og møder, som er en nødvendig del af projektet. Øvrige udgifter Andre udgifter, herunder: Udgifter til forskningsformidling og kommunikation, der skal synliggøre projektets arbejde og resultater for offentligheden (i størrelsesordenen op til DKK ). Midlerne kan eksempelvis anvendes til korte film, åbne konferencer eller workshops, web, præsentationer, foldere, plancher og lignende. Udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenesteydelser, herunder indkøbt forskning, som er nødvendig for projektets gennemførelse. Udgifter til indkøb af rettigheder, patenter og licenser, som er nødvendige for projektets gennemførelse. Udgifter til beskyttelse af viden, der opstår i projektet. Udgifter, der afholdes efter bevillingsperiodens udløb, kan dog ikke støttes. Øvrige udgifter, som er direkte relateret til projektets aktiviteter Overhead/administrationsbidrag Overhead på maksimalt 44 % af de samlede udgifter for de offentlige forskningsinstitutioner, der skal følge reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets Budgetvejledning. For andre danske, offentligt ejede institutioner kan der alene beregnes 3,1 % i administrationsbidrag af udgifter, der direkte kan henføres til projektet. Der er mulighed for at angive generelle kommentarer til de enkelte årsbudgetter. Bilag 3: Forretningsorden for styregruppen Styregruppen vurderer projektet 360 rundt. Den sætter projektets resultater og udfordringer i relation til udefrakommende faktorer som parternes strategiske dispositioner, markedsforhold, ny teknologi, patenter, lovgivning, netværk oa., og diskuterer projektets positionering i forhold til marked og state-of-the-art forskning. Side 8 af 12

9 Styregruppen varetager den løbende forventningsafstemning. Parterne kommer her til enighed om den overordnede retning og de nødvendige projektmål på den kritiske vej frem mod det endelige slutresultat. Udkast til bilag 3 downloades fra Innovationsfondens hjemmeside. Udkastet kan justeres og tilrettes det konkrete samarbejde og er ment som inspiration til udformning af forretningsordenen. Dog kan afsnittet om Innovationsfondens fondsrepræsentanter ikke ændres eller udelades, ligesom styregruppens ansvarsområde og opgaver, som nævnt i medfinansieringsaftalen, er gældende og ikke kan fraviges. Bilag 4: Samarbejdsaftale Inden underskrivelse af medfinansieringsaftalen skal projektets parter indgå en samarbejdsaftale, der regulerer parternes indbyrdes forhold, herunder aftale om fordeling og udnyttelse af immaterielle rettigheder, der måtte opstå i projektet. Samarbejdsaftalen er resultatet af en forhandling mellem projektets parter. Fonden har derfor ikke en skabelon for denne aftale. Ofte vil den deltagende offentlige forskningsinstitution have en tidligere benyttet skabelon, som forhandlingerne kan tage udgangspunkt i og rette til, så projektets parter alle får de bedste forudsætninger for at anvende projektets resultater. Samarbejdsaftalen er en vigtig forudsætning for, at projektparterne kan etablere et oprigtigt og tillidsfuldt samarbejde, hvor man arbejder aktivt med hinandens fortrolige viden. Det kan være værdifuldt i forhandlingerne at diskutere de enkelte parters rolle og forventninger til projektet, fx: Hvilke resultater vil den enkelte part komme til at stå som ejer eller medejer af. Hvilke resultater har den enkelte part behov for at publicere. Hvilke resultater har den enkelte part behov for ejerskab eller rettigheder til. Hvis der er flere deltagende virksomheder, hvorledes er deres forretningsområder eventuelt forbundne eller afhængige. Er der behov for bilaterale aftaler, som regulerer en parts anvendelse af en anden parts viden eller projektresultater. Samarbejdsaftalen er ofte den mest tidskrævende del af medfinansieringsaftalen at forhandle på plads. Det anbefales, at parterne så hurtigt som muligt efter tilsagn identificerer relevante personer at inddrage i beslutningsprocessen (eventuelt juridiske rådgivere) og begynder forhandlingerne. Bilag 5: Erklæring vedrørende statsstøtte og virksomhedsstatus Som del af ansøgningen indsendte projektet bilag 4 Erklæring om statsstøtte og tilskyndelsesvirkning (for store virksomheder) eller Erklæring om SMV-status samt erklæring om statsstøtte (for små og mellemstore virksomheder) for hver af de deltagende virksomheder. Er der siden indsendelse af ansøgning sket ændringer i de deltagende virksomheders status eller opstået behov for korrektion af de oplyste informationer, skal bilag 4 udfyldes og underskrives på ny i forbindelse med den øvrige aftaleproces. Bilaget kan fås ved henvendelse til projektets SPOC. Side 9 af 12

10 5. Opstart af bevillingsperiode og projektaktiviteter Kick-off For at sikre en effektiv og fokuseret opstart skal projektet inden for de første 2 måneder af projektperioden afholde et kick-off for projektets deltagere. Det kan være praktisk at lade styregruppen konstituere sig ved samme lejlighed. Kick-off er en god anledning til at få alle projektdeltagere introduceret til parterne og deres forventninger, de overordnede mål, organiseringen af samarbejdet og ikke mindst de andre deltagere. Det anbefales, at der gives plads og tid til udveksling af idéer og etablering af kontakter. Der er ikke noget fast format for møderne, da projekter har forskellige behov i forhold til, hvad der skal til for at komme godt i gang. Der kan således være tale om en halvdags-workshop, flere dages seminar eller få timers møde. Projektets SPOC kan være behjælpelig med idéer til, hvad der kan give jer den bedste opstart. Projektets SPOC deltager i mødet og giver en kort præsentation af Fonden og dens rolle i projektet. Håndtering af projektets økonomi For at sikre en enkel og effektiv bevillingsadministration, håndteres projektets økonomi gennem Innovationsfondens bevillingsportal. Hver part indrapporterer via portalen sine afholdte udgifter, som godkendes af projektlederen. Når alle parters indrapportering er modtaget, indsender projektlederen via portalen en udbetalingsanmodning til Fonden, hvorefter Fonden udbetaler støtte direkte til hver part. Portalen giver løbende projektlederen et opdateret overblik over projektets ressourcer. I forbindelse med udarbejdelse af projektets budget, skal parterne indbyrdes beslutte, hvor hyppigt man vil modtage bevilling. Projektet kan vælge mellem en kvart- eller halvårlig udbetalingsmodel. I begge modeller sker udbetaling bagudrettet på baggrund af parternes indrapporterede regnskabstal. Økonomiansvarlige Projektparterne skal hver især udpege en person, som er ansvarlige for den praktiske håndtering af projektets økonomi for den pågældende part: Økonomiansvarlig Hver part udvælger en økonomiansvarlig, som sidder med den praktiske håndtering af partens projektøkonomi. Den økonomiansvarlige har ansvaret for rettidigt at indrapportere partens regnskabstal til projektlederen, som herefter skal godkende eller afvise indrapporteringen i dialog med den økonomiansvarlige. Den økonomiansvarlige modtager forud for hver frist et link, hvor regnskabstallene indtastes. Projektleder Projektlederen har ansvaret for at godkende de økonomiansvarliges indrapporteringer, og for at en samlet anmodning indsendes rettidigt til Innovationsfonden. Projektlederen kan først indsende en samlet anmodning, når alle parters indrapporteringer er modtaget og godkendt. Side 10 af 12

11 Projektkoordinator Projektlederen kan eventuelt bistås af en projektkoordinator, hvis der er behov for dette. Denne har adgang til parternes indrapporteringer og kan afvise indrapporteringer på projektlederens vegne. Dog kan kun projektlederen indsende den samlede anmodning til Innovationsfonden. Når projektperioden er begyndt, får projektleder adgang til Fondens økonomiportal. Projektleder, økonomiansvarlige og eventuelt projektkoordinator vil i maj 2015 modtage relevant vejledning fra Fonden. For at starte projektets bevillingsperiode op, skal projektlederen indsamle kontakt- og kontooplysninger ind fra projektets parter og sende disse til projektets SPOC senest 26. februar Følgende oplysninger skal indsendes: Projektparternes CVR-nummer, adresse, postnummer og by. Projektparternes bank, registreringsnummer, kontonummer og reference på udbetaling (teksten vil fremgå af modtagers kontoudtog max 20 anslag). De økonomiansvarliges navn, mailadresse, telefon- og mobilnummer. Angivelse af om projektet ønsker kvartals- eller halvårsmodel for indrapportering af forbrug til Fonden og udbetaling af midler. Projektet skal udarbejde årsregnskab efter udløb af hvert kalenderår. Frist er 31. marts. Årsregnskab for virksomheder, der modtager over en vis bevillingsstørrelse, skal være revisorpåtegnet. Generelle bestemmelser for bevillinger beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af bevillinger fra Innovationsfonden, herunder årsregnskab, og kan findes på 6. Formidling og kommunikation Innovationsfonden ønsker at sætte fokus på formidling og kommunikation, der kan synliggøre projektet, dets parter og resultater såvel internt som for en bredere kreds af samarbejdspartnere, kunder, investorer, slutbrugere og samfundet som helhed. Det er derfor muligt i det enkelte projekts budget at afsætte et beløb i størrelsesordenen op til DKK til forskningsformidling og kommunikation. Det er projektets styregruppe, der i samråd med Fonden træffer beslutning om, hvordan midlerne bedst anvendes, både i forhold til valg af kommunikationsplatforme, indhold og timing i projektperioden. Innovationsfonden stiller gerne sit brede netværk til diverse medier til rådighed for projektet. Side 11 af 12

12 7. Tjekliste I løbet af kontraktforhandlingerne skal projektparterne på kort tid tage mange vigtige beslutninger sammen og hver for sig. SPOC en er altid behjælpelig med et overblik over processen. Nedenfor ses en tjekliste for de praktiske opgaver: o Få datoer for de obligatoriske møder i kontraktforhandlingsprocessen i kalenderen. Etabler en kontraktforhandlingsgruppe, hvor alle parter er repræsenteret. Vælg en konstitueret projektleder, som er i dialog med SPOC en på hele projektets vegne og den primære tovholder for processen. Lav en plan for kontraktforhandlingsprocessen (ferieplaner, tidsfrister mv.). Samarbejdsaftalen tager typisk længst tid, begynd med den. o Kontakt eventuelt den offentlige forskningsinstitutions kontraktenhed/tech transkontor. De har ofte en skabelon, som parterne kan tilrette til projektets behov. Den enkelte part kan have behov for at inddrage juridisk assistance, men det anbefales at briefe nytilkomne på den fælles vision med projektsamarbejdet. Få overblik over ressourcer, behov for nyansættelser mv. og aftal dato for projektstart. Beslut om projektet skal have kvart- eller halvårlige udbetalinger. Kom til enighed om medfinansieringsaftalen med bilag (se afsnit 4). Find ud af, hvem der er den enkelte parts tegningsberettigede og indføj disse i medfinansierings- og samarbejdsaftalens underskriftssider. Send aftaledokumenterne til SPOC en efterhånden som de bliver færdige, og senest torsdag den 26. februar o Medfinansieringsaftale og bilag 3 i word-format med track changes. o Bilag 2 i excel-format. Send oversigt over alle projektparters økonomiansvarlige og kontooplysninger til SPOC en senest torsdag den 26. februar Diskuter SPOC ens eventuelle forslag til justeringer af aftaledokumenterne. Giv SPOC en besked om, hvem der skal modtage den endelige aftale (pr. mail) for en effektiv underskrivelsesproces. Følg op på, at tidsfrist for underskrivelse overholdes, og at underskrifter returneres til Fonden. Aftal dato for kick-off med de øvrige projektparter og SPOC en. Få overleveret det videre ansvar for opstart af aktiviteterne til projektleder og styregruppe, hvis disse ikke allerede har været involveret i aftaleindgåelsen. Side 12 af 12

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Opslag Højteknologiske projekter 2014, forår

Opslag Højteknologiske projekter 2014, forår Opslag Højteknologiske projekter 2014, forår 10. oktober 2013 j.nr. O-2014-1 I 2014 har Højteknologifonden DKK 400m til uddeling. Dette opslag vedrører højteknologiske projekter og indleder ansøgningsrunden

Læs mere

Opslag Højteknologiske projekter 2014, efterår

Opslag Højteknologiske projekter 2014, efterår Opslag Højteknologiske projekter 2014, efterår 21. maj 2014 j.nr. O-2014-3 Dette opslag vedrører højteknologiske projekter og indleder ansøgningsrunden 2014, efterår. Opslaget beskriver højteknologiske

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2015 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 21. december 2015 og erstatter generelle bestemmelser af december 2014. Der er foretaget ændringer i afsnit 1.3 vedrørende indrapportering

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale Bilag 7 til Investeringsaftale Tiltrædelsesaftale Investeringsaftale og Samarbejdsaftale (Store projekter) Projektnavn Side 1 af 5 Mellem [navn] Adresse Postnr. og by CVR-nr.: (herefter benævnt [navn]

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter

Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter 20. maj 2008 Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter j.nr. O-2008-3 I 2008 har Højteknologifonden DKK 282m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter og

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 15. november 2011 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2013 projekt Der bedes udfyldt og indsendt en skabelon for hvert projekt.

Læs mere

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster

Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer for InnoBooster Gældende for ansøgninger modtaget fra 15. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. InnoBooster Kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger (LOTDSI) for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer. 07.18.19.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og

Læs mere

Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter

Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter 11. november 2008 Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter j.nr. O-2009-1 I 2009 har Højteknologifonden DKK 280m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Udviklingsprojekt: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg. Poster som er

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2015 Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers 1. Januar 2014-31. december 2016 Journalnummer: 1-33-76-24-2-13 Kontraktens parter

Læs mere

Materialerne må meget gerne være af digital eller elektronisk form, og de skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk

Materialerne må meget gerne være af digital eller elektronisk form, og de skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk Ansøgningsskema Ansøgning til puljemidler for Ungdomsuddannelserne marts 2012 Materialer til brug i enkeltfag gymnasiale uddannelser 1 Grundlæggende Der kan søges midler til udvikling af materialer til

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN Oplysningerne som angives i ansøgningsskemaet lægges til grund ved uddelingen af Offerfondens midler. Det er derfor vigtigt at præsentere projektet/aktiviteten

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter

Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter 13. november 2007 Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter j.nr. O-2008-1 I 2008 har Højteknologifonden DKK 352m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ringkøbing-Skjern Kommune Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi-

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen om oprettelse af mentorordning for unge kvinder der har gennemlevet en alvorlig æresrelateret

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Kort projektbeskrivelse formål, succeskriterier

Kort projektbeskrivelse formål, succeskriterier Udkast: Projektplan LARM WP 3 Digitalisering af de hvide programmer Kort projektbeskrivelse formål, succeskriterier Målet for WP3 er at frembringe datagrundlaget for en national bibliografi for radioprogrammer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

HUSK - læs venligst det relevante råds ansøgningsvejledning, før skemaet udfyldes. Start: dag md. år. Slut: dag md. år

HUSK - læs venligst det relevante råds ansøgningsvejledning, før skemaet udfyldes. Start: dag md. år. Slut: dag md. år SKEMA 1 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Ansøgning om støtte fra råd/program: (anfør navn) Dato: HUSK - læs venligst det relevante råds ansøgningsvejledning, før skemaet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed Ved specialkonsulent Peter Andersen Fondens baggrund Forebyggelsesfonden en del af velfærdsaftalen fra juni 2006 Kapital på 3 mia. kr. Årlig

Læs mere

Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner

Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner Aftalen indgås mellem Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune og DGI Midtjylland. Parterne indgår aftale om igangsætning og etablering af Sport2Go

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 5.11.14.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 5.11.14. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 5.11.14. N-J Bärtel, Agna Skriver, Ole Jensen, Per N. Jensen, Kjeld Larsen, Flemming Nørgaard, Jacob Toft og Palle Laugesen.

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Hvordan søger man? Ansøgningsfrister: 15. september, 15. november, 15. februar og 15. april. Ansøgninger indsendt senere afvises.

Hvordan søger man? Ansøgningsfrister: 15. september, 15. november, 15. februar og 15. april. Ansøgninger indsendt senere afvises. Tips - og lottomidlernes Pulje C - Projekttilskud Tilskud til lovfastsatte almennyttige formål ydes i henhold til reglerne herom i Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil: Inatsisartutlov

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere