Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl på Aars Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus"

Transkript

1 Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget Genåbning af de gamle kommuners budgetter for Procedure for løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske 11 dispositioner 6. Tillægsbevilling i Aalestrup Kommune Orientering om aftaleudkast fra Nordjyllands Amt Orientering om aftaleudkast fra Viborg Amt Orientering om aftalen om deling af Aalestrup Kommune Mødeplan for økonomiudvalget Planlægning af visionsseminar Orientering om udnævnelse af afdelingschefer og souschefer Henvendelse fra fagforening om tryghed Direktionens arbejdsgrundlag samt fordeling af direktørposter 17 Økonomiudvalget besluttede at overføre punkt 14 til den lukkede dagsorden. Knud Kristensen bemærkede, at punkt 14 burde være forblevet på den åbne dagsorden. Afbud fra: Ingen afbud.

2 Punkt 1. Tilbud om bredbånd J.nr Den politiske styregruppe har igangsat et EU-udbud med henblik på etablering af IT-infrastruktur i Vesthimmerlands Kommune. I samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll Management har dette udbud været gennemført. Der var 8 firmaer, som anmodede om prækvalifikation. I forløbet blev 3 af disse valgt fra. Af de resterende kom der tilbud fra HEF Bredbånd A/S. Rambøll Management har gennemført en tilbudsvurdering af dette tilbud (se bilag). Der har efterfølgende været en præsentation af den foreslående løsning herunder en gennemgang af de forhold, der er angivet i tilbudsvurderingens afsnit 4. Disse forhold er afdækket og i fornødent omfang indarbejdet i kontrakten. Bilag 1 - Tilbudsvurdering Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til sammenlægningsudvalget, at der indgås kontrakt med HEF Bredbånd A/S Økonomiudvalget indstiller adminstrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget bemærker, at al kommunikation sker mellem HEF og Vesthimmerlands Kommune, og at HEF håndterer kommunikationen med Cybercity. Punkt 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget. J. nr Ø02 Sammenlægningsudvalget skal have eget budget for perioden 1. januar december Sammenlægningsudvalgets formand skal senest den 1. februar 2006 udarbejde budgetforslag. Forslaget skal drøftes i sammenlægningsudvalget og være vedtaget senest den 1. marts Borgerne i de involverede kommuner skal senest den 1. maj 2006 have en kort redegørelse om indholdet i budgettet. Udgifterne til sammenlægningsudvalgets budget skal fordeles mellem de enkelte involverede kommuner efter deres respektive andel af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Det udarbejdede budgetforslag indeholder følgende hovedtal: Drift Anlæg UDGIFTER I ALT FINANSIERING BALANCE kr kr kr kr kr.

3 Ubalancen på kr. vil i det omfang den ikke kan finansieres via lån blive fordelt mellem kommunerne. Det bemærkes, at den politiske styregruppe den 14. november 2005 har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation til visse engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Det er ansøgt om dispensation til følgende investeringer: Bygningsinvesteringer kr. IT-investeringer kr. Direkte flytteomkostninger kr. I alt kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 21. december 2005 oplyst, at der først ultimo februar 2006 vil komme en tilbagemelding på låneansøgningen (der var oprindelig lovet en tilbagemelding ultimo december 2005). Administrationen arbejder på en mindre korrektion vedr. udgifterne i 2005, som vil blive fremlagt på mødet. Bilag 2 - Budgetforslag for sammenlægningsudvalget Lovgrundlag Sammenlægningsudvalgets budget er omtalt i Inddelingslovens 27. I medfør af 27, stk. 6 er der udstedt bekendtgørelse af 15. december 2005 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med kommunesammenlægninger. Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til godkendelse i sammenlægningsudvalget. Der blev indarbejdet en lille korrektion på kr. Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Punkt 3 Budgetprocedure for budget 2007 J. nr A26 Indledning Det er særdeles vigtigt, at arbejdet med budgetlægning for 2007 starter på et meget tidligt tidspunkt for at sikre plads til de politiske drøftelser omkring serviceharmonisering. Serviceharmonisering og budgetprocedure kan ikke adskilles og skal betragtes som én proces. Budgetlægningen vil blive præget af mange usikkerhedsfaktorer Det talmæssige grundlag skal sammenstykkes af oplysninger og metoder fra 4 kommuner Hvordan kommer åbning af budgetterne for 2006 til at påvirke processen Hvordan vil det nye tilskuds- og udligningssystem påvirke Vesthimmerlands Kommune (kendes formentlig først omkring 1. juli 2006) Hvordan påvirker delingsaftalerne med Nordjyllands Amt, Viborg Amt og Aalestrup Kommune budgettet (kendes først endelig den 1. april og alternativet 1. juni, såfremt Delingsrådet skal tage stilling i sagen)

4 Hvordan påvirker de amtslige opgaver budgettet og bliver opgaverne fuldt ud finansieret (herunder også hvilke institutioner Vesthimmerlands Kommune skal/vil overtage) Hertil kommer, at den administrative organisation ikke fuldt ud er på plads i 2006, bl.a. bliver de decentrale økonomimedarbejdere først tilknyttet Økonomisk Forvaltning (bortset fra Løgstør kommune) omkring sommerferien 2006, når arbejdet med kompetenceskemaerne er færdigt. Budgetarbejdet i 2006 vil således være atypisk i forhold til budgetarbejdet fremover. Kommunernes Landsforening (KL) opfordrer kommunerne til at udmelde 3 budgetrammer i forløbet. Endvidere, at der arbejdes med 2 budgetseminarer. Disse budgetrammer og budgetseminarer er indarbejdet i den overordnede tidsplan for budgetproceduren. Tidsplanen er vedlagt som bilag 1. For at sikre en succesfuld budgetlægning er det vigtigt, at processen omkring budget og serviceharmonisering er klar og éntydig både af hensyn til politikerne, direktion og fagforvaltninger. 1. budgetramme og det heraf afledte arbejde med budgettet (januar april) Arbejdet i perioden januar april vil primært dreje sig om budgettet og serviceharmoniseringen på de kendte kommunale opgaver. Arbejdet vil tage afsæt i den udgiftsramme, som Sammenlægningsudvalget melder ud tillige med de besparelseskrav, der er nødvendige for at nå det tekniske råderum. Budgetrammen Den 1. budgetramme er en egentlig udgiftsramme, der kan danne udgangspunkt for arbejdet med og drøftelserne omkring serviceharmoniseringen. Rammen består af en sammenlægning af de 4 kommuners 2006-budget for konto 1-6(Aalestrup dog renset for den del af budgettet, der vedrører henholdsvis MariagerFjord kommune og Viborg kommune) på funktionsniveau. Endvidere er renter og afdrag medtaget. Amtets opgaver er medtaget i budgetrammen ud fra opgørelserne i bilag 6.1 og 6.2 i Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem (offentliggjort pr. 1. december 2005). Alle beløb er vist både i 2006-priser og i 2007-priser. Rammen viser således de samlede driftsudgifter for Vesthimmerlands Kommune ud fra 2006-budgetterne. Følgende beløb er ikke medtaget i rammen eventuelle udgifter til renter/afdrag som følge af overtagelsen af amternes aktiver og passiver eventuelle udgifter til renter/afdrag som følge af overtagelse af aktiver og passiver fra Aalestrup kommune eventuelle udgifter til renter/afdrag som følge af engangslån i forbindelse med kommunalreformen Der er heller ikke taget højde for ændringer i demografi fra 2006 til 2007 (eksempelvis nedgang i antal børn i daginstitutioner), eventuelle mængdemæssige ændringer (eksempelvis udviklingen i kontanthjælpsmodtagere) og evt. nye/ændrede tiltag/opgaver. Disse beløb vil først blive indregnet i 2. budgetramme sammen med følgeændringer fra Sammenlægningsudvalgets budget for perioden 1. januar 31. december 2006 (nyoprettede stillinger, justering af vederlag politikere osv.) Udgiftsrammen for de kommunale opgaver er vist som bilag 2. Den foreløbige udgiftsramme for de amtslige opgaver er vist som bilag 3. Råderum Udgiftsrammen svarer således til en serviceharmonisering på et gennemsnitligt niveau. Det anses for nødvendigt allerede på nuværende tidspunkt at beskrive alternative modeller for at opbygge et (teknisk) råderum. Råderummet skal bl.a. dække Skabe rum for politisk prioritering Mulighed for at iværksætte anlægsaktiviteter Usikkerhed omkring det nye tilskuds- og finansieringssystem Usikkerhed omkring finansieringen af de opgaver, der overtages fra amtet I bilag 4 er vist de 5 modeller, som Finansieringsudvalget har peget på omkring det nye tilskuds- og udligningssystem. Modellerne viser, at Vesthimmerlands Kommune kan risikere at tabe kr. på reformen. Den bedst tænkelige model giver en gevinst på kr.

5 Det anses derfor for nødvendigt med et robust teknisk råderum. Råderummet er eksempelvis beregnet som en procentdel af nettodriftsudgifterne på alle områder, bortset fra Konto 1 (forsyningsvirksomhederne) De budgetgaranterede områder Det bør endvidere overvejes, om der også på de opgaver, der overtages fra amtet skal arbejdes med et effektivitetspotentiale. I bilag 5 er størrelsen af et sådant teknisk råderum på de kommunale opgaver vist ved alternative procenter. Opdeling på udvalgsniveau Udgiftsramme og råderum (besparelser) bør opdeles på de 8 nye udvalgsområder. Økonomisk forvaltning vil i løbet af januar måned tage kontakt til forvaltningscheferne med henblik på at henføre funktionerne i budgetrammen til de enkelte fagudvalg. Kontoplan Arbejdet med den nye kontoplan er påbegyndt. KMD har åbnet op for, at der kan arbejdes i økonomisystemet for Vesthimmerlands Kommune kommunekode 820. Det tilstræbes, at kontoplanen er færdig i løbet af januar kvartal, så 2. budgetramme kan indlægges i økonomisystemet. Budgetarbejdet Da administrationen som nævnt indledningsvis endnu ikke fuldt ud er på plads, vil budgetarbejdet blive udført af en gruppe centrale økonomimedarbejdere i samarbejde med én eller flere medarbejdere fra fagforvaltningerne. Herudover vil der blive nedsat en gruppe af økonomimedarbejdere og medarbejdere fra Løn- og Personalekontoret med henblik på at udarbejde lønbudgettet for Vesthimmerlands Kommune. Budgetrammen - jfr. bilag 2 - vil blive beskrevet på en ensartet måde på de enkelte funktionsniveauer. Processen omkring serviceharmonisering og lokalisering af råderum Det anses for vigtigt, at processen omkring serviceharmonisering tilrettelægges på en ensartet måde i de enkelte fagforvaltninger. Der skal tages stilling til, hvordan politikerne skal drøfte serviceharmoniseringen forberedelse i underudvalg eller på temamøder i Sammenlægningsudvalget? Endvidere, at besparelserne for at nå det tekniske råderum bliver beskrevet på et standardskema. Økonomisk Forvaltning udarbejder det pågældende standardskema. Standardskemaet er vigtigt, da besparelserne skal fremgå ensartet, enkelt og overskueligt for at tilgodese hensynet til den politiske prioritering på 1. budgetseminar. 2. budgetramme og det heraf afledte arbejde med budgettet (maj juli) Arbejdet i perioden maj - juli vil primært dreje sig om afvikling af 1. budgetseminar og herunder en prioritering med henblik på at nå målene for råderum. Endvidere budgettering omkring de overtagne opgaver fra amtet, ligesom der skal ske tilretning af budgettet generelt som følge af demografi, resultatet af lønbudgetteringen, ændringer i mængder samt ændrede/nye opgaver i forhold til budget Og så skal budgetterne tilrettes som følge af Sammenlægningsudvalgets budget for Hertil kommer hele indtægtssiden med udgangspunkt i resultaterne af finansierings- og udligningsreformen samt skøn for skatter. 1. budgetseminar På budgetseminaret skal Sammenlægningsudvalget forholde sig Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik råderum, rammer for anlægsaktivitet, størrelse af kassebeholdning, lånepolitik mv. Endvidere skal det fælles serviceniveau på de enkelte områder fastlægges, ligesom der bør ske en prioritering af de enkelte forslag til besparelser for at nå det tekniske råderum, der er udmeldt i januar måned.

6 3. budgetramme og det heraf afledte arbejde med budgettet (august oktober) Arbejdet i perioden august oktober vil primært dreje som om afvikling af 2. budgetseminar samt det politiske arbejde omkring 1. og 2. behandling af budgettet. Den 3. budgetramme der udarbejdes efter indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL skal understøtte de endelige prioriteringer i budgettet. Disse prioriteringer starter op i forbindelse med drøftelserne på 2. budgetseminar. Bilag 1. Tidsplan 2. Udgiftsramme for de kommunale opgaver 3. Udgiftsramme for de amtslige opgaver 4. Modeller fra Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem 5. Teknisk råderum ved alternative procenter Administrationen indstiller at økonomiudvalget indstiller, at budgetproceduren godkendes i sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget anmoder underudvalgene om, at der i forbindelse med serviceharmoniseringen samtidig arbejdes med at opnå stordriftsfordele, og at der derfor skabes et teknisk råderum på 2 % + 2 % + 2 % i de kommende 3 år ( ). Økonomiudvalget anmoder underudvalgene om at igangsætte dette arbejde på det næstkommende møde. Økonomiudvalget fastsatte det første budgetseminar til søndag den 7. maj 2006 kl til mandag den 8. maj Punkt 4 Genåbning af de gamle kommuners budgetter for 2006 J. nr Ø09 Den foreløbige opgørelse af kommunernes budgetter for 2006 viser et niveau for serviceudgifterne, som er godt 2 mia. kr. højere end aftalt. Hvis denne udgiftsudvikling bliver realiseret, vil det efter Regeringens opfattelse være et brud på aftalen mellem Regeringen og KL af 10. juni 2005 om kommunernes økonomi for Den kommunale økonomi skal derfor bringes tilbage på sporet fra sommerens aftale. Regeringen anmoder derfor samtlige kommuner om at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på, at udgiftsniveauet i kommunerne i 2006 bringes i overensstemmelse med aftalen. Denne budgettilpasning skal være indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 15. februar Regeringen forventer, at den proces, der nu sættes i gang, vil føre til overholdelse af aftalen, hvorfor der i givet fald ikke vil være behov tiltag fra Regeringens side (modregning i statstilskud).

7 Regeringen har opgjort den krævede reduktion for Vesthimmerlands Kommune som følger: Kommune Budget 2005 Budget 2006 Vækst i kr. Vækst i pct. Vækst 2,7% Reduktion Farsø 243 kr. 247 kr. 4 kr. 1,5% 250 kr. -3 kr. Aalestrup 217 kr. 229 kr. 12 kr. 5,7% 223 kr. 6 kr. Løgstør 304 kr. 316 kr. 13 kr. 4,2% 312 kr. 4 kr. Aars 386 kr. 399 kr. 13 kr. 3,4% 396 kr. 3 kr. Vesthimmerland kr kr. 42 kr. 3,6% kr. 10 kr. Bem.: alle beløb er i mio. kr. og årets P/L Bilag 4 - Brev af 21. december 2005 med tilhørende bilag Lovgrundlag Brev af 21. december 2005 fra Finansministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren. Brevet er sendt til samtlige kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg. Sammenlægningsudvalget har tillid til, at kommunerne genåbner budgetterne for 2006 i overensstemmelse med Regeringens pålæg Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Punkt 5. Procedure for løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner J. nr Ø0 For at sikre sammenlægningsudvalget størst mulig indflydelse på den nye kommunes økonomiske udgangspunkt, skal beslutninger om væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne fra 2006 og fremover godkendes i sammenlægningsudvalget. Godkendelsesordningen omfatter alle former for økonomiske dispositioner herunder både anlæg, drift og øvrige finansielle dispositioner. Regulering af anlægsmæssige og lignende dispositioner 1. Sammenlægningsudvalget kan pålægge kommunalbestyrelsen at nedsætte rådighedsbeløb til anlægsprojekter afsat på budget Et sådant pålæg skal i givet fald meddeles til kommunalbestyrelsen senest den 15. februar Anlægsprojekter, som ifølge investeringsoversigten eller bevillingen strækker sig ind i 2007 eller senere år kræver godkendelse i sammenlægningsudvalget forudsat at beløbet er på over kr. 3. Indgåelse af leje- og leasingkontrakter, der kan sidestilles med anlægsvirksomhed kræver sammenlægningsudvalgets godkendelse forudsat at beløbet er på over kr. 4. Støtte på over kr. til etablering af selskaber mv., der har til formål at iværksætte anlægsvirksomhed, kræver godkendelse i sammenlægningsudvalget. 5. Positive og negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2006 kræver godkendelse af sammenlægningsudvalget forud for iværksættelsen. Sammenlægningsudvalget skal senest den 1. februar 2006 meddele kommunalbestyrelsen, hvilken grænse der er gældende. Grænsen kan maximalt fastsættes til kr.

8 Sammenlægningsudvalget kan vedrørende punkterne 2-4 fastsætte andre grænsebeløb end nævnt i bekendtgørelsen. Sådanne grænsebeløb skal i givet fald meddeles til kommunerne senest den 1. februar Regulering af andre dispositioner med økonomiske konsekvenser 1. Sammenlægningsudvalget kan pålægge kommunalbestyrelsen at nedsætte driftsbevillinger afsat på budget Et sådant pålæg skal i givet fald meddeles til kommunalbestyrelsen senest den 15. februar Sammenlægningsudvalget kan ændre en beslutning, herunder en beslutning om indgåelse af kontrakter der ikke er omfattet af reglerne om anlægsvirksomhed hvis sammenlægningsudvalget skønner, at beslutningen vil medføre udgifter på mere end kr. Det gælder både beslutninger truffet før 1. januar 2006 og beslutninger, der træffes i Positive eller negative tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 kræver sammenlægningsudvalgets godkendelse forud for iværksættelsen. Sammenlægningsudvalget skal senest den 1. februar 2006 meddele kommunalbestyrelsen, hvilken grænse der er gældende. Grænsen kan maximalt fastsættes til kr. Sammenlægningsudvalget kan vedrørende punkt 2 fastsætte en anden beløbsgrænse end nævnt i bekendtgørelsen. Et andet grænsebeløb skal i givet fald meddeles til kommunerne senest den 1. februar Sammenlægningsudvalget kan altid såfremt en kommunes gennemsnitlige daglige saldi for likviditeten over en 3-måneders periode er negativ nedsætte anlægs- og driftsbevillinger samt ændre beslutninger om indgåelse af kontrakter mv. I sådanne tilfælde suspenderes tidsfristen på 15. februar Lovgrundlag Sammenlægningsudvalgets kontrol med kommunernes økonomiske dispositioner er omtalt i Inddelingslovens 2, stk. 2-4, 20, 21, 23 og 24. I medfør af disse bestemmelser har Indenrigs- og Sundhedsministeren den 19. december 2005 udstedt Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller følgende til sammenlægningsudvalget: Sammenlægningsudvalget skal godkende alle positive eller negative tillægsbevillinger til drifts- og anlægsbudgettet for 2006, såfremt bevillinger er på mere end kr. Endvidere, at sammenlægningsudvalget følger de i bekendtgørelsen fastsatte beløbsgrænser for regulering af øvrige økonomiske dispositioner. Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Første opfølgning vil ske på sammenlægningsudvalgets møde den 20. marts Punkt 6. Tillægsbevilling i Aalestrup Kommune. J. nr S03 Aalestrup Kommune har besluttet at afgive en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til indgåelse af aftale med KMD om bistand ved deling af IT-system.

9 Bilag 6 - Byrådets beslutning den 6. januar 2006 i Aalestrup Kommune. Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til Sammenlægningsudvalget, at tillægsbevillingen godkendes. Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Punkt 7. Orientering om aftaleudkast fra Nordjyllands Amt Administrationen vil orientere om aftaleudkastet. Orienteringen blev taget til efterretning. Punkt 8. Orientering om aftaleudkast fra Viborg Amt Administrationen vil orientere om aftaleudkastet Orienteringen blev taget til efterretning. Punkt 9. Orientering om aftalen om deling af Aalestrup Kommune Administrationen vil orientere om udkastet til delingsaftale. Orienteringen blev taget til efterretning.

10 Punkt 10. Mødeplan for Økonomiudvalget J. nr A12 Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan. Forslaget indeholder møder om mandagen, typisk ugen før møder i Sammenlægningsudvalget. Det forventes, at møderne holdes på rådhuset i Aars. Bilag 10 - Forslag til mødeplan for Økonomiudvalget Administrationen indstiller: - at vedlagte mødeplan godkendes - at det besluttes, hvornår møderne starter. Godkendt med den bemærkning, at møderne startes kl Punkt 11. Planlægning af visionsseminar J. nr Administrationen foreslår, at Sammenlægningsudvalget holder et visionsseminar. Administrationen indstiller, at sagen drøftes. Økonomiudvalget anmoder administrationen om at udarbejde et oplæg til et visionsseminar.

11 Punkt 12. Orientering om udnævnelse af afdelingschefer og souschefer. J. nr Udnævnelse af afdelingschefer under forvaltningscheferne i de enkelte forvaltninger anses for at være en administrativ opgave. Det samme gælder souschefen til forvaltningschefen. Af hensyn til forberedelsen af den nye kommune blev der i juni 2005 sat navne på en række afdelingschefer og souschefer. I forlængelse af Sammenlægningsudvalgets godkendelse den 9. januar 2006 af den administrative struktur, direktionsmedlemmer og forvaltningschefer anses de navngivne afdelingschefer og souschefer også for at være udpeget. Afdelingscheferne tiltræder formelt pr. 1. januar 2007, men med udpegningen får de mulighed at at medvirke til forberedelse af den nye kommune inden for deres område. Økonomiudvalget fremsender sagen til sammenlægningsudvalgets orientering. Punkt 13. Henvendelse fra FOA om tryghed J. nr FOA har fremsendt vedlagte brev om tryghed for de ansatte i forbindelse med kommunalreformen. Bilag 13 - Brev fra FOA Brevet fremsendes uden administrativ indstilling Økonomiudvalget drøftede FOA s henvendelse om tryghed for de ansatte. Spørgsmålet om de ansattes tryghed optages på sammenlægningsudvalgets næste dagsorden. Lukket Møde Punkt 14.

Referat fra sammenlægningsudvalgets ordinære møde den 23. januar 2006 kl. 16.00

Referat fra sammenlægningsudvalgets ordinære møde den 23. januar 2006 kl. 16.00 Referat fra sammenlægningsudvalgets ordinære møde den 23. januar 2006 kl. 16.00 Indholdsfortegnelse 20. Tegningsret / underskriftsbemyndigelse 3 21. Tilbud om bredbånd 4 22. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets møde den 6. marts 2006 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 16. Indretning af Farsø rådhus og fysisk placering af forvaltninger, herunder

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2006 KL. 15.00 BESKYTTET VÆRKSTED, LØGSTØR Indholdsfortegnelse 16. Meddelelser

Læs mere

164. Demografimodel Budget 2012

164. Demografimodel Budget 2012 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 3. august 2011 kl. 09:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 164 Demografimodel Budget 2012 165 Endelige rammer for budget 2012

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR 2006 KL. 16.00 MØDELOKALE 612, FARSØ RÅDHUS Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat af Åben dagsorden

Referat af Åben dagsorden Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Hjørring Gymnasium og Hf-kursus - Skolevangen

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 25.8.2015 BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2016 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Budgetarbejdet

Læs mere

Kommuner og regioners budget skal være i balance dvs. at indtægter og udgifter skal være lige store.

Kommuner og regioners budget skal være i balance dvs. at indtægter og udgifter skal være lige store. Ordforklaringer til de kommunale og regionale budgetter A Anlæg Udgifter (og indtægter) opdeles i enten anlægsudgifter eller driftsudgifter. Anlæg er typisk en større engangsudgift af begrænset varighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. november 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014. Referat

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014. Referat Godkendt PU-møde 20. august 2014 2015 Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014 Referat EGEDAL KOMMUNE Samrådet blev afholdt i Veksø Sognehus, Kirkestræde 8, 3670 Veksø, tirsdag den 17. juni 2014, klokken

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Kulturunderudvalg 30. marts 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 4 Mødelokale: Salen, Det lille Kulturhus, Værløse

Kulturunderudvalg 30. marts 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 4 Mødelokale: Salen, Det lille Kulturhus, Værløse FURESØ KOMMUNE Kulturunderudvalg 30. marts 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 4 Mødelokale: Salen, Det lille Kulturhus, Værløse Medlemmerne mødt. Afbud fra Sidika Yalin (V). Mødet hævet kl. 18.45. REFERAT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 6. januar 2004, kl. 13:00 Åben sag: 186. Ansøgning Mærk Vinden Åben sag: 187. Tilsynsrapport

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16. FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003 Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.30 Mødested: B101 Ingen # 306770/22-05-2003 21-05-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8 Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20

Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20 Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20 Mandag, den 4. januar 2016 Torsdag, den 7. januar 2016 By- og Landskabsudvalget By- og Landskabsudvalget godkender

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (1-9) Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark 2002000902 Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og AMBU besøges

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Torsdag den 07.09.06 kl. 16.00 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (O) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere