Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM. /0rdag den 29. september 1979

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM. /0rdag den 29. september 1979"

Transkript

1 Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM /0rdag den 29. september 1979

2 Paladskroen og Bygningen i Vejle anbe.faler sig med uds0gt k0kken til enhver fest - 1. kl.s vine - omhyggelig betjening og billige priser i Paladskroen Med venlig hilsen Tlf. (05) Bygningen Vejle en moderne by der tager hensyn til erhvervslivet og borgernes velfrerd... VEJLE KOMMUNE 2

3 Tanker ved 90 års jubilteet Da en lille skare hin 29. september 1889 modtes i Madam Bertelsens gård, for at starte en fagforening, var der ve! ikke en af dem der anede, at den lille sten de lagde, skulle blive sammen med andre arbejdsmxnd, en stor og stxrk bygning, som i årenes lob skulle skabe store resultater for samtlige arbejdsmxnd i dette land. Selvom man, efter hvad de gamle protokoller fortxller, havde store vanskeligheder at overvinde, ja en overgang var man så nxr et totalt sammenbrud, at de få ejendele man ejede blev deponeret i Vejle Bank, men man overvandt vanskelighederne og tilsluttede sig sammenslutningen af jyske og fynske fagforeninger, men efter at man i 1897 dannede Dansk Arbejdsmands forbund, og man blev en del af forbundet, kom fremskridt, men mange måtte der kxmpes hårdt for at nå. Da den daglige arbejdstid i ugens 6 dage var fra 6 morgen til 6 aften, havde man sat sig for store og stxrke mål, det var kampen for en 8 timers arbejdsdag, og det fremgår klart, at denne landvinding var et af kampens storste mål. Rent lokalt havde man relativt hurtigt fået så megen styrke, at der var mulighed for at oprette de forste overenskomster, vel måtte man se, at i forste verdenskrig steg priserne mere end lonnen, og der var nod og afsavn i mange hjem, men også dette blev klaret, og man fortsatte sin rolige og stotte fremmarch i medlemsantallet, selvom tonen mange gange var skarp ved de lokale forhandlinger, kom resultaterne frem til gavn for medlemmerne, men der var omkring århundredskiftet allerede sket det, at der fra moderafdelingen var dannet kuskenes fagforening, murerarbejdsmxndene samt fabrik- og lagerarbejderne. Senere i 1924 kom havnearbejdernes fagforening. Da den store okonomiske krise satte ind i begyndelsen af 30verne, mxrkedes dette hårdt blandt arbejdsmxndene. Arbejdsloshedstallene nåede katastrofale tal, så op mod 33 % af afdelingens medlemmer var ledige. Afdelingen havde på dette tidspunkt 750 medlemmer, i dag er der over Det blev nodvendig for Vejle Kommune at ivxrksxtte store beskxftigelsesarbejder, og der blev givet garantier, så at Arbejdernes Andelsboligforening kunne starte sit forste byggeri i Vardevej kvarteret. Af store beskxftigelsesarbejder kan nxvnes Hojen hule, de store arbejder på Juelsmindevejet, overdxkning af Dxmningen samt starten på arbejdet med Vejle Kommunes kloakanlxg. Alt sammen arbejde der afbodede de vxrste slag i en hård tid. Da der igen var ved at komme gang i hele erhvervslivet, kom den anden verdenskrig og den tyske besxttelse af Danmark. Desvxrre må man i dag konstatere, at da besxttelsesmagten begyndte at stramme grebet om landet, forstod De samvirkende Fagforbund og den danske regering ikke stemningen på de danske arbejdspladser. Sabotagen nåede store hojder - virksomheder der arbejdede for besxttelsesmagten rog i luften. Også her i byen mxrkede man, at arbejdspladserne nu åbent strejkede, når der blev givet meddelelse fra frihedsrådet - og det danske samfundsmaskineri korte kun langsomt. Efter den tyske kapitulation, hvor man byggede Danmark op, fik arbejdsmxndene nye mål at kxmpe for. Hvad ville de gamle, der startede arbejdet her i byen, mon sige, hvis de bare en dag kunne stå op af deres grave og se de resultater, der er kommet ud af, hvad mxnd skabte for dette århundrede, her txnkes på nedsxttelse af arbejdstiden til 40 timer, en forbedret understottelse under ledighed, sygeordning, og det sidste efterlon til medlemmer over 60 år samt ferieloven. Da man efter krigen fik mere og mere mekaniske hjxlpemidler, blev meget af det hårde slxb taget fra arbejdspladserne, og dermed kan man fastslå, at den moderne specialarbejder er manden der kan håndtere de mest moderne maskiner og vxrktoj - dette resulterede i at vort forbund ved kongressen i fik navnet Specialarbejderforbundet i Danmark. Det kan vel også siges i dag at overst på vort nye mål er 0konomisk Demokrati - selv om der i ojeblikket blxser en kold vind fra arbejdsgiverne, tror jeg, der kommer en dag, hvor parterne sxtter sig hen og debatterer dette problem, og da parterne gennem årene har fundet hinanden på mange områder, hvorfor skulle det så vxre umuligt i dette tilfalde. J eg vil gerne her igennem sige vore gamle medlemmer tak for den indsats hver isxr har udfort, for havde de ikke stået fast om afdelingen, såvel i gode som dårlige år, havde det vxret umuligt at nå de resultater, som vi i dag bygger på. Takket vxre denne indsats kan vi som en stor og stxrk afdeling gå mod nye mål, selvom man siger at ti år frem i tiden ligger langt vxk - hvad kan vi så nå af nye mål i denne periode. Lad mig slutte med at byde såvel gxster som medlemmer velkommen til festen og samtidig rette en tak til vore annoncorer for deres stotte så dette festskrift kan udkomme. Anders Petersen. 3

4 TULJ:P BA.C l\t ' I ;. Derermange steder, man kan få et godt råd. Når det drejer sig om 0konomi. Ta' en snak med os. TI T DEN DANSKE BANK AF 1871 AKTIESELSKAB 4

5 Et tilbageblik gennem årene Da nogle få vejlinske arbejdsm::end for 90 år sidenstiftede Arbejdernes Fagforening i Vejle, det vi i dag kalder SIDs Afd. A., var der en gruppe af fagforeningens medlemmer, som var besk::eftiget ved losning og lastning af skibe på Vejle Havn, der var af den mening, at man langt bedre kunne varetag.e disse arbejderes interesser ved at stifte en havnearbejder-afdeling. Det gjorde man så 35 år efter, at Afd. A. var stiftet, og i året 1924 var Havnearbejdernes Fagforening en realitet med et medlemstal på 122 mand. - Man fik en startkapital på 2.226,50 kr. af Afd. A., idet man delte afdelingens formue op således, at man fik 18,25 kr. pr. medlem. Man fik derefter ret hurtigt la vet overenskomster med arbejdsgiverne ved havnen, forst og fremmest om, at der til alt arbejde ved lastning og losning skulle benytt.es medlemmer af Afd. H. Derefter kom der så forskellige overenskomster om bemanding, betaling osv. Den mand, som vel nok stod i spidsen for alt dette, var Mads Madsen, en mand, som stadig huskes af mange gamle medlemmer - han blev da også Afd. H.'s forste formand. Men den person, der vel nok har haft den storste betydning for Afd. H., var afdelingens formand gennem 30 år, Peter I versen. Han var tillige medlem af forbundets hovedbestyrelse og forretning,sudvalg, og netop på disse poster lavede Peter!versen et kxmpearbejde for havnearbejderne, ikke kun for medlemmerne i Vejle, men for havnearhejdere i hele landet. Fra sin tid som Afd. H.'s formand kan man tage to store m::erkesager frem af de mange, som Peter I versen fik indfort, nemlig da han fik dyrtidstill::eggene medregnet i akkorderne, hvilket gav en betydelig st0rre indt::egt for afdelingens medlemmer, og da han fik et nummersystem indfort, således at hvert medlem fik et nummer, der gav medlemmet ret til arbejde. Tidligere havde det v::eret således, at det var losseformanden, der bestemte, hvem der skulle i arbejde, og var man ikke s::erlig gode venner med ham, kunne man nemt forekomme gennemsigtig i hans 0jne, således at man blev overset. Dette nummersystem eksisterer og fungerer stadig den dag i dag. Omkring år 1960 begyndte en reduktion i afdelingens medlemstal. Det var omkring det tidspunkt, at det begyndte at gå st::erkt med brugen af moderne skibe og mekaniske hjxlpemidler, så der skulle ikke l::engere bruges det store antal mand ved lastning og losning. For at tage et eksempel brugte man tidligere ved en j::evn stor saltpeterbåd et antal havnearbejdere på omkring 20 mand i op til 2 fulde arbejdsdage. Til en damper af samme storrelse i dag, er det n0dvendigt med 3 mand i arbejde i ca. 3 timer. Medlemstallet nåede i 1973 ned på 18 medlemmer, og det stod da helt klart, at det ikke l::engere var muligt at forts::ette som afdeling. Man blev da enig i Afd. H.'s bestyrels.e om at s0ge optagelse i Afd. A., og den 8. juni 1973 var havnearbejderne tilbage i Afd. A. efter at have eksisteret som selvst::endig afdeling i 49 år. Man blev eenige med Afd. A.'s bestyrelse om oprettelsen af en klub på havnen, der skulle fungere som en selvst::endig afdeling under Afd. A. med ret til at forhandle med arbejdsgiverne på lige fod med enhver anden fagforening. - Klubbens formål er stadig den samme som Afd. H.'s, nemlig at varetage havnearbejdernes interesser og beökytte arbejdspladsens overenskomster og arbejde. Som klubbens forste formand valgte man Afd. H.'s tidligere n::estformand Nobert Stidsen, som siden 1973 har varetaget dette job, et job som ikke altid er lige let med de normer, der nu engang er på havnen. For på havnen er en ny dag en ny situation, og ingen dage er uden problemer. Men de forste 6 år som klub er gået, og dem har vi klaret på en sådan måde, at vi kan v::ere stolte af det. Men vi er medlemmer af Afd. A., stol på det, og det er med glxde, at vi er med til at fejre Afd. A.'s 90 års dag. Jeg vil slutte dette indl::eg med, at havnearbejderne i Vejle med stolthed kan fort::elle, at to af vore tidligere form::end, nemlig Mads Madsen og Peter I versen, var ::eresmedlemmer af SID. Vi 0nsker hermed afdelingen tillykke og god fest. Kaj Mikkelsen, ntestformand. Specialarbejderforbundet i Vejle Afdeling A. afholder Ordinrer generalforsamling i bygningens lille sal mandag den 8. oktober kl. 19,30. med felgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Skriftlig beretning suppleret af formanden. 3. Regnskaberne. 4. Valg af formand. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af suppleanter. 7. Valg af revisor og suppleant. 8. Valg til fallesorganisationen. 9. Juletr::esfesten. 10. Indkomne forslag herunder forslag fra bestyrelsen. 11. Eventuelt. Indkomne forslag, der 0nskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt til kontoret senest 3 dage for generalforsamlingen. Bestyrelsen. Hilsen fra Murerarbejdsmmndenes Fagforening Som det ::eldste af Afdeling A.'s fire,,b0rn" kom Murerarbejdsm::endenes Fagforening til verden den 22. februar 1896, og har siden stået på egne ben. Vi vil gerne på vor moderafdelings fodselsdag fremsende vor varmeste tak for godt samarbejde i de svundne år, med 0nsket om, at dette må forts::ette fremover, til gavn og gl::ede for vore medlemmer, og den danske fagbev::egelse. Sigvald Sorensen. 5

6 Ogsånårdet gaelder medindflydelse har Sparekassen Sydjylland den sterste kundeopbakning. Kundedemokrati er ikke noget ~~W,l'?J nyt begreb i Sparekassen Sydjylland. Alle har mulighed for at tegne sig som garant og derved sikre sig medindflydelse på valget til Sparekassen Sydjyllands ledelse. Sparekassen Sydjylland har i dag over 4000 garanter, der reprresenterer alle samfundsgrupper. Det sikrer lokal indflydelse dels på den daglige ledelse, og dels på valg til reprresentantskab og bestyrelse. Lokale folk sidder i ledelsen. Det betyder, at beslutninger vedrnrende betjening af vore kunder kan trreffes lokalt og hurtigt. Man skal ikke sporge 2 gange i Sparekassen Sydjylland Medarbejdeme i Sparekassen Sydjylland uddannes med et förmå! fornje: at betjene vore kunder bedst muligt og tneffe hurtige beslutninger Langt de fleste sager kan således ordnes gennem netop den medarbejder, kunden foretnekker. Og kombineret med det store lokalkendskab, som medarbejdeme i vore 123 afdelinger har, er dene den bedste garanti vore kunder kan få for god og hurtig betjening. Hver gang. ra1 SPAREKASSEN ~ SYDJYLLAND -vi scetter ting i gang. Henning Schmidt-Rasmussen RÅDGIVENDE INGENl0RER H. Schmidt-Rasmussen J. Hundsbcek-Pedersen Flegborg 13 - Vejle - Tlf Bffirende konstruktioner, VVS- og el-installationer, vej-, kloak- og kommunaltekniske anlffig 6

7 I begyndelsen af året 1889 dukkede der tanker op blandt arbejdsma:nd her i Vejle om start af en fagforening, og disse tanker blev endnu mere levende, da der i marts 1889 blev stiftet arbejdsma:ndenes fagforening i Fredericia. Dette resulterede i at fremsynede arbejdere fortsat arbejdede med tanken og kunne den 28. september 1889 indkalde til et meide i H0jskolehjemmet, med det formål at stifte en afdeling. Der var til meidet kommet 37, der alle tegnede sig som medlemmer. Man vedtog love for foreningen, og der blev valgt en bestyrelse, som skal indkalde til ordina:r generalforsamling i oktober måned. Der blev valgt bestyrelse, som bestod af Chrisstian Chlaussen, Anders P. Andersen, Martin Andersen, Hans Koch, Johan Chr. Olesen. Der afholdtes ordina:r generalforsamling 20. oktober 1889 i H0jskolehjemmet. Til dette meide var indbudt arbejdsgiverne, men der var ingen meidt. Til dette meide valgte man Anders Johansen som ordstyrer. Foreningen fik ikke den store betydning de forste par år og januar 1892 blev der på et ekstra meide vedtaget at opha:ve for.eningen, og at indsa:tte pengene, der var i foreningen, i Vejle Bank. Sidst i januar blev der påny afholdt m0de, og heri deltog 28 personer, der påny, efter en afstemning, oprettede foreningen. For oprettelsen stemte 18 imod 5. Nu begyndte fremgangen. Allerede i november samme år vedtoges på en generalforsamling at indmelde sig i Arbejdsma:ndenes Forbund for Jylland og Fyn, samtidig stillede formanden forslag om at holde fagbladet, der kostede 2 0re om måneden. Dette blev vedtaget - og at foreningen betaler bladet. 3. juli 1893 var man nået så vidt, at der var faneindvielse, med afholdsagent Arup som taler. Takket va:re fremgangen blev der på månedsm0det som afholdtes 10rdag 30. april 1892, af formanden stillet et krav som man skal rejse over for arbejdsgiverne, ved arbejde fra 6 morgen til 6 aften skal der betales 3,50 kr. daglig ved losning af sejlere med kul og korn, det samme ved tra:last fra skib - klid skal betales med 3 0re pr. sa:k, samt 25 0re for 1000 pund kager, skal der arbejdes på timel0n ved damper, 0nsker man at timel0nnen skal va: re 40 eire, samtidig stilles der krav om, at alt arbejde udfores af organiserede arbejdsma:nd. 6. februar 1898 indviedes arbejdernes forsamlingsbygning på N0rrebrogade, der nu blev samlingssted for den stadig voksende arbejderbeva:gelse, bygningen blev keibt af agent Bjerr.egård for kr., og man ejede i fagbeva:gelsen kr. P å afdelingens ordina:re generalforsamling onsdag 15. november 1899, blev det vedtaget, at kontingentet for fremtiden skal va:re 80 0re pr. måned om sommeren og 60 0re om vinteren, dette trådte i kraft 1. januar Afdelingen blev srnrre og sta:rker.e, og overenskomsterne der blev oprettet med forskellige arbejdsgivere her i byen, bernd nye fremskridt på vejen fremad, men da 1. verdenskrig brnd ud i 1914, kneb det mange gange at få 10nnen til at stra:kke, da der kom voldsomme prisstigninger over Danmark, men på den politiske front havde Socialdemokratiet fået st0rre indflydelse, og op gennem 20 og 30 voksede fagbeva:gelsen, men gennem 30verne herskede der n0d i mange hjem, da der på visse tidspunkter var op til 33 % af samtlige organiserede arbejdere arbejdsl0se. I begyndelsen af året 1938 havde den socialdemokratiske-radikale regering fået påbegyndt et arbejde, som bet0d store fald i arbejdsl0sheden, men endnu en.: gang måtte man fra arbejderside la:gge sine programmer på hylden, da tyske tropper 9. april 1940 besatte Danmark, selvom tyskerne etablerede tusinder af arbejdspladser til milita:re formål, og tusinder af danske arbejdere var beska:ftiget ved dette, men mon ikke besa:ttelsesmagten hurtig blev klar over, at arbejdet overalt tog meget la:ngere tid, end man for havde set det. Efter den tyske kapitulation var man igen parat til at arbejde for sa gen. Fra arbejderen i 1889 til den moderne specialarbejder i dag, er der sket mangt og meget - hårde arbejdskampe har der va:ret undervejs, men den bygning der blev rejst i slutningen af århundredskiftet, er der i de forl0bne år fortsat bygget på, så det nuva:rende specialarbejderforbund kan med god grund sige tak til vore pionerer for det arbejde, der er udfort, og som vi skal bygge videre på. Efterhånden som arbejderne blev organiseret på de forskellige arbejdspladser, opstod tanken om brancheafdelinger, og allerede i 1896 stift.edes murerarbejdsma:ndenes fagforening, i 1904 kom turen til fabriksarbejderne og i 1907 startede kuskene egen fagforening, men forst i 1920 kom chaufforerne med i denne fagforemng. I afdelingen var der mange diskussioner på generalforsamlingerne om oprettelse af en afdeling for havnearbejdere, men sagen blev hver gang henlagt, men på en ekstraordina:r generalforsamling i afdelingen 17. december 1923 blev der med stort flertal vedtaget at oprette en afdeling H, og hermed var sidste skud på stammen en kendsgerning. Havnearbejderne havde en overgang 150 til 160 medlemmer, men efter anden verdenskrig faldt tallet, og denne er igen vendt tilbage til moderafdelingen. Afdelingens nuvterende bestyrelse: Formand Anders Petersen Kasserer Kaj Lykke Jensen Na:stformand Kaj Mikkelsen Klubformand for klub H Nobert Stidsen Bestyrelsesme.dlemmer: Kaj Christensen - Leif Jensen - John Hansen - Arne Mortensen og Vagn Petersen. Da afdelingen havde faneindvielse i 1893 talte afholdsagitator Arup, han omtalte bl.a. folgende: En pra:st som han kendte, der boede på Sja:lland, skulle engang lige som andre pra:ster have Provstevisitat og indb0d provsten til at blive og spise til middag, hvortil provsten var villig. Man gik ind i spisestuen, hvor der var da:kket til mange mennesker. Provsten sagde til pra:sten, nå her kommer nok mange ga:ster i dag, nej sagde pra:sten, så mange er vi hver dag. Så endelig kom spisetiden og provsten blev budt til bords. Pra:sten satte sig ned ved hans venstre side, og så kom de 0vrige af pra:stens folk, karle, piger og drenge. Pra:sten så om de var der alle, men der manglede en, og han spurgte om, hvor Niels var - han er gået ud efter kalvene - ja, så kommer vi til at vente lidt endnu. 7

8 Phenix laver også veje tillangsom trafik T cenk på vejen som et vcesentligt forbrugsgode. Ligegyldigt om det er en motorvej eller en af de mere stilfcerdige strcekninger. Vejen skal vcere i orden. Fra asfaltfabriken i Vejle leverer Ph12mix vejmaterialer og klarer vejarbejder i hele området. [ ) AS PH0NIX Tagpap og Vejmaterialer Vejmoteriolefabriken i Vejle 8

9 Endelig kom Niels, og pra:sten sagde, at han måtte m0de til spisetiden, hertil svarede Niels, at pra:sten nok ikke var glad ved, at kalvene 0delagde hans have. Niels fik plads ved provstens h0jre side, og provsten var vel ikke fri for at have en anelse om, hvorfor han skulle sidde på pra:stens venstr e side, for på den måde fik han rngteren til bords. Måltidet blev indtaget uden megen snak, hvorefter arbejdet atter gik igang. Da de to gejstlige var blevet alene spurgte provsten, hvem hans sidemand var, det er min rngter svarede pra:sten. Provsr.en spurgte så, om man her hver dag spiste sammen med folkene, ja det g0r vi sagde pra:sten. Så sagde provsten, at han forventede, at såfremt han en anden gang blev budt til middag, at man spiste et andet sted end sammen med tyendet. Det er i orden svarede pra:sten, der skal blive da:kket op i mit studerkammer. Sådan var mentaliteten hos mange gejstlige omkring århundredskiftet, men også her er forholdene blevet anderledes. Hilsen fra Fabrik- og Lagerarbejderne Da de jysk-fynske arbejdsmandsafdelinger i november måned 1889 på et m0de i Horsens sammensluttedes til et jysk-fynsk forbund, var også den i Vejle nylig stiftede fagforening indbudt. Af de inden sammenslutningen oprettede otte fagforeninger var Vejle den yngste, kun en god månedstid gammel, og talte kurr ganske få medlemmer, men at det var de rette ma:nd, der havde fostret tanken om, at samling i en fagforening var til falles bedste, at enighed gjorde sta:rk, og at tiden nu var inde til, at også den ufagla:rte arbejder organiseredes, ses nu ved 90 års dagen på, at den ret beskedne begyndelse er blevet til en stor og sta:rk afdeling. Efterhånden som organisering på samtlige byens arbejdspladser fandt sted, mente man det betimeligt at udbranchere sig, og i 1904 skilte da en del medlemmer, beska:ftiget på fabrikker og lagre, sig fra, og dannede Fabrik- og Lagerarbejdernes Fagforening. Nu må man ikke have den opfattelse, at en sådan opdeling i brancher har skabt splittelse, tva:rtimod, tror jeg, den har va:ret til stor gavn for samtlige medlemmer af de vejlensiske arbejdsmandsafdelinger. På min afdelings vegne bringer jeg en hilsen med tak for godt samarbejde i tiden, der gik, og 0nsker fortsat lykke og fremgang for Arbejdsma:ndenes Afdeling A. og samtlige dens medlemmer. Christian Christiansen. Udpluk af forske/lige bestyrelser gennem tiderne BESTYRELSEN VED 50 ARS DAGEN 1939 StJende fra venstre: Danglif Madsen, Ingris Christiansen, Harald Jensen na:stformand, Niels Madsen. Siddende fra venstre: Emil Nielsen sekreta:r, Alfred Pedersen formand, Jens Holtehus kasserer. BESTYRELSEN VED 55 ARS DAGEN 1944 StJende fra venstre: Laurits Nielsen, Osvald Christensen, Alfred Petersen, Chr. Pedersen. Siddende fra venstre: Otto Mortensen, Hans Ebsen formand, Jens Holtehus kass.erer. 9

10 MOTORVEJSBRO OVER VEJLE FJORD M 0 N B ER G & T H 0 R S E N A/S VEJLEFJORDKONSORTIET ~~~~EsR~~~~~Nw~~~N: ~~ LIERERNE VED SPECIALARBEJDERSKOLERNE 0NSKER TIL LYKKE JERNBANEARBEJDERNES LANDSKLUB 0NSKER TIL LYKKE 10

11 BESTYRELSEN VED 60 ÅRS DAGEN 1949 Stående fra venstre: Hans Hartvigsen, Aksel Kallestrup, Alfred Pedersen, S0ren Christensen, S0ren Jensen. Siddende fra vens tre: Osvald Christensen, Jens Holtehus kasserer, Chr. Petersen formand, Chr. Petersen. AFDELINGENS 80 ÅRS JUBILJEUM 1969 Stående fra venstre.: Peter Dalgård, Henry Jacobsen, Hans Hansen, Åge Christiansen, Osvald Christensen. Siddende fra venstre: Hans Ebsen kasserer, Hans S0rensen formand, Anders Petersen sekretxr, Aksel Kallestrup nxstformand. DEN SIDSTE BESTYRELSE I HAVNEARBEJDERNES FAGFORENING som blev ophxvet 1. juli og derefter indgik i afdeling A under navnet klub H. Den dav(l!rende bestyrelse, stående fra venstre: Erik Petersen, Kaj Mikkelsen, Kaj Hansen. F orres te r(l!kke.: Peter I versen, N obert Stidsen. Peter I versen var igennem en meget lang årrxkke formand for havnearbejderne her i Vejle, ligeledes var han meget aktiv inden for forbundet, idet han gennem mange år var medlem af forbundets hovedbestyrelse, valgt af transportgruppen. BESTYRELSEN VED JUBILJEET 29. SEPT Stående fra venstre: John Hansen, Kaj Christensen, Vagn Petersen, Arne Mortensen, Nobert Stidsen formand for klub H. S iddende fra vensrte: Leif Jensen sekretxr, Kaj Lykke Jensen kasserer, Anders Petersen formand, Kaj Mikkelsen nxstformand. 11

12 A-sikring gi'r Dem mulighed furat klare skrerene -f.eks.hvis en af Dem bliver syg i lrengere tid AANDELSBANKEN Den moderne familie har brug for moderne forsikring - gennem ALKA ALKA har oprettet gruppelivsforsikring for nresten medlemmer i fagbevregelsen. ALKA l0ser alle forsikringsproblemer. ALKA tegner bl.a. LIVSFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING HUSEJERFORSIKRING AUTOMOBILFORSIKRING UL YKKESFORSIKRING AFDELINGSKONTOR GL. HAVN 1-TLF Ass. Kaj Jensen. Tlf Ass. Sv. L.Svensson. Tlf En hilsen FRA Fzllesledelsen i Vejle Afdeling C Afdeling F Afdeling G Afdeling M 12

13 HAMMEL-RAPPORTEN ET VJEGTIGT DOKUMENT I DANSK ARBEJDSMILJ0HISTORIE For f0rste gang er arbejdsmilj0, kombineret med generel trivsel blevet klarlagt for et helt lokalområde. Nemlig Hammel-området, vest for Århus 412 medarbejdere på 11 virksomheder er blevet spurgt om milj0et på arbejdspladsen. Trivsel generelt. Og om de vantrivedes. Rapportens konklusioner kan overfores generelt på andre områder i landet, hvis en tilsvarende unders0gelse blev foretaget. Konklusionerne i rapporten er omtalt side 37. Bag den 400-sider store rapport ligger to års hårdt slid, udfort af ni psykologistuderende ved Århus Universitet. De studerende har netop fået topkarakterer for deres projekt. Unders0gelsen er foretaget at de studerende under vejledning af en lxrergruppe, der bl. a. txller Eggert Petersen, dr. phil. og professor i arbejdspsykologi. Samtidig er rapporten kun blevet til i kraft af et godt samarbejde med en styringsgruppe og de implicerede virksomheder. I styringsgruppen var Fxllesorganisationen i Hammel, SID i Hammel, Handelsstandsforeningen i Hammel samt en af de implicer.ede virksomheder, reprxsenteret. KARAKTER TIL VIRKSOMHEDERNE Initiativtager til rapporten er Henning H0g Pedersen, formand for Fxllesorganisationen i Hammel. Henning H0g Pedersen: - Da jeg blev formand for FO i nskede jeg at registrere sikkerhedsreprxsentanterne på de enkelte virksomheder. Jeg sendte sp0rgeskemaer ud - og resultatet viste sig at vxre nxsten lig nu!. Det rejste naturligvis sp0rgsmålet, hvordan ser det i det hele taget ud med arbejdsmilj0et her i Hammelområdet? Derefter tog jeg kontakt til Eggert Petersen og samarbejdet blev etableret. Og nu er milj0lmder50gelsen foretaget. Samtidig skal det tilfojes, at der nu er sikkerhedsreprxsentanter på nxsten alle virksomheder - hvilket ikke var tilfaldet selv om arbejdsmilj0loven, der senere er revideret, faktisk var trådt i kraft. Selv om arbejdet med milj0unders0gelsen reelt er afsluttet, vi! det fortsxtte mange år fremover i Hammelområdet. Henning H0g Pedersen oplyser, at der vi! udgå delrapporter fra den store unders0gelse til den enkelte virksomhed, hvori milj0problemer for netop denne virksomhed er behandlet. Samtidig vil rapporten, der bliver,,kogt" ned til en ca. 40-siders populxrrapport, blive behandlet i studiekredsarbejde under AOF i Hammel. Rapporten vi! også blive kendt landet over, idet den udsendes til samtlige 125 Fxllesorganisationer i Danmark. Som tidligere nxvnt kan mange af Hammel-resultaterne udlxgges generelt. - Der vi! blive holdt m0de to gange om året med sikkerhedsreprxsentanterne fra virksomhederne, som har deltaget i unders0gelsen. Firmaerne får derefter karakter - helt som i karakterbogen - efter hvorvidt de har fået rettet op på de mangler eller gener, unders0gelsen har påvist findes på arbejdspladsen. FORBEDRINGER FORLODS Vagn Andersen, formand for SID i Hammel og medlem af styringsgruppen tilfojer, at mange virksomheder allerede rettede op på skxve forhold, da det blev kendt, at denne unders0gelse ville komme i stand. - Vi fik at vide under hånden at nu havde man fået udsugning osv., der var sket forbedringer, siger Vagn Andersen. - Samtidig fik vi etableret to lokale paragraf ni kurser inden unders0gelsen kom igang, hvor i alt 28 mennesker deltog. Vagn Andersen understreger, at også SID vi! folge unders0gelsen stxrkt op via sikkerhedsreprxsentanterne. Samtidig er unders0gelsen vigtig for sikkerhedsreprxsentanterne, mener Vagn Andersen: - Vi har her et materiale - folks synspunkter - som den enkelte sikkerhedsreprxsentant kan arbejde videre med. Rapporten giver en mxngde svar. Men den rejser også en mxngde nye sp0rgsmål, som der skal findes svar på. To af de st0rste virksomheder i Hammel sagde,,nej" til at deltage i unders0gelsen. For Henning H0g Pedersen virker det ikke underligt for den enes vedkommende: - Arbejdstilsynet har siden vxret på bes0g og der skal ske forbedringer for kr. som folge af det bes0g. ANONYMITETEN VIGTIG En af de virksomheder, der aktivt deltog i unders0- gelsen - både som arbejdsplads og som medlem af styringsgruppen - er Nordisk Wavin. Virksomheden fremstiller PVC-rnr og rnrdele, fittings. Godt 300 mennesker er beskxftigede, fordelt på 200 timel0nnede og 100 funktionxrer. Både afdelingsleder Ejgild Hyltoft og fabrikschef Erling Kalriis har siddet i styringsgruppen. Ejgild Hyltoft: - Med denne unders0gelse har vi fået vort arbejdsmilj0 belyst på en objektiv måde. Vi 0nskede at deltage i underrngelsen for at h0jne arbejdsmilj0et på arbejdspladsen. Enkelte grupper af medarbejdere viste skepsis over for unders0gelsen, men i min afdeling ville alle gerne deltage. Samtidig var anonymiteten meget vigtig. Man kunne frit sige sin mening om forholdene og om sin ti!stand uden frygt for repressalier. Erling Kalriis oplyser, at man på Nordisk Wavin altid har betragtet milj0sp0rgsmål med alvor og har fort 10bende kontrol. - Når lokalrapporten kommer, kan vi trxkke enkelte detaljer frem og se nxrmere på disse og g0re noget ved dem. Selvom vi overholder milj0loven er der altid mange sp0rgsmål, fortrinsvis fra nye medarbejder.e, der skal besvares, siger Erling Kalriis. - At arbejde med PVC og at fremstille PVC er to vidt forskellige ting. Men f.eks. sp0rgsmålet om hygiejniske grxnsevxrdier er et stående sp0rgsmål. - Vi arbejder med PVC, hvilket mindsker faren. Det har kostet Nordisk Wavin cirka kr. at deltage i unders0gelsen, da sp0rgeskemaerne er udfyldt i arbejdstiden. De penge er ingenlunde spildt, mener man på virksomheden. Rapporten giver uvurderligt materiale, der kan folges op og som man ikke selv ville vxre i stand ti! at finde frem til. F.eks. har man allerede taget 13

14 FERIEREJSER med: FLY SKIB BUS TOG ~ ~ ~ 0 Ft!J De.får det hele hos os: DSB reisebureau Vejle Borgvold :I tlf H. R. Aagaard Afs INGENl0R OG ENTREPREN0RFIRMA Sjcellandsgade Tlf. (05) * ,,...,~...,...,...,...,...,...,~ INDUSTRI- OG SOLIG BYGGERI kvickly STORBUTIK I CENTRUM Murermester Ove Larsen Udesensvej 5 Bred balle Tlf. (05) S0ndergade Tlf. (05)

15 kons.ekvensen af skifteholdsarbejde, der viste sig belastende på medarbejderne på Nordisk Wavin. Maskineriet skal k0re i d0gndrift af tekniske årsager men i en afdeling kunne man stoppe og lade medarbejderne gå på fast dagarbejde. Resultatet af dette skift kan allerede spores. Mindre frava:rsprocent. Som dermed klart kan udla:gges som bedre trivsel. SKIFTEHOLDSARBEJDERNE SOLIDARISKE To af de ni psykologistuderende, der har udarbejdet rapporten er Ove Rasmussen og Ax.el Maychrzak. Begge havde allerede kendskab til arbejdsmarkedet og dets vilkår gennem erhvervsarbejde. - Ga:ldende for os alle er, at vi har fået et bedre kendskab til arbejdspsykologi ved at foretage denne unders0gelse end vi kunne have la:st os til, siger Ove Rasmussen og Axel Maychrzak. - Arbejdet og mennesket kan ikke adskilles i to enkeltfaktorer, men ha:nger ul0seligt sammen. Trives man ikke på sin arbejdsplads, kan det va:re fordi man er udsat for gener af forskellig karakter så som tempo, swj, dampe, osv., - og er man dermed belastet af sin arbejdsplads - ja, så trives man også dårligere med sig selv og sine omgivelser i fritiden. Ove Rasmussen og Axel Maychrzak påpeger, at den del af unders0gelsen, der omhandler akkord- og skifteholdsarbejde adskiller sig fra andre, der er foretaget over disse emner. - Vi har ikke kunnet påvise, at akkordarbejderen er mere belastet end den timel0nnede i denne unders0gelse. Det er som om, at man kender spillereglerne - og affinder sig med dem. Det samme med skifteholdsarbejde. Vi oplevede stor solidaritet emllem skifteholdsarbejderne. Skifteholdsarbejderen vidste, at hvis han ikke m0dte på grund af sygdom, ville det gå ud over kollegaen. Derfor m0dte han. Oprindeligt var det tanken af fortsa:tte unders0gelsen med en efterunders0gelse. Cirka 30 udvalgte personer skulle interviewes i to timer. Dermed ville der va:re dannet et mere omfattende psykologisk billede af arbejdsmilj0 og trivsel. Denne tanke er i 0jeblikket skrinlagt på grund af studieforl0b. Men muligvis kommer den i stand. - Desva:rre er det sådan, at arbejdspsykologi stadig er lavt prioriteret i det psykologiske studium, siger Ove Rasmussen og Axel Maychrzak. - Swrstedelen af de studerende fortsa:tter med klinisk- eller udviklingspsykologi. BEDRIFTSSUNDHEDST ]EN ESTEN MÅ UDVIDES Hammel-rapporten har vidtra:kkende betydning, mener Eggert P.etersen, der har fungeret som vejleder i la: rergru ppen sammen med tre andre la:rere. - I hovedrapporten ligger der meget materiale, der kan gå ind i debatten om bedriftssundhedstjeneste. Der siges klart i rapporten, at et godt arbejdsmilj0 ikke udelukkende er betinget af fysiske/kemiske forhold. For at skabe et godt arbejdsmilj0 spiller der også en ra:kke tekniske, psykologiske og sociologiske faktorer ind. Som de seks hovedfaktor.er i rapporten na:vner Eggert Petersen: 1/Det fysisk/kemiske milj0 på arbejdspladsen 2/Selve jobbet. Om det er selvsta:ndigt og frit. Om det medforer ansvar eller ansvarsfolelse modsat det monotone og repetative arbejde 3/ Selve milj0et på arbejdspladsen. Den sociale kontakt med kolleger, om man har tid til at tale med hinanden, om man ligger under pres oven fra. Og hele organisationens opbygning 4/ Skifteholdsarbejde. Hvor det er klart bevist, at skifteholdsarbejde er meget belastende for mennesket 5/ Arbejdstempo 6/ Forskellige 10nformer. Akkord kontra bonussystem eller timel0n. Om bedriftssundhedstjeneste mener Eggert Petersen ikke, at den,,sna:vre" mode!, hvor la:ger bed0mmer det fysisk/kemiske milj0 er tilstra:kkelig: - Arbejdsmilj0loven og Bekendtg0relsen om Bedriftssundhedstjeneste indeholder ikke en bred mode!, hvor også de tekniske, sociale, sociologiske samt psykologiske faktorer er indkorporeret. Det b0r den g0re, hvis man skal bed0mme arbejdsmilj0. Netop fordi tingene ha:nger så n0je sammen når man taler om menneskets trivsel på arbejdspladsen. Sys Stothard. Artiklen er taget fra bladet,,pas på" nr Når jeg ser et r0dt flag... Når jeg ser et rndt flag sma:lde på en blank og vårfrisk dag, kan jeg h0re det sa:lsomt forta:lle om min verden, mit folk og min sag. Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, mens det kogler af kraft i mit mod, thi det flag, der nu sma:ldende når himlen, er jo rndt som mit brusende blod. J eg har set min fader ranke ryggen op i flagets brus. Jeg har lyttet og h0rt hjertet banke i dets stolte, befriende sus. J eg har elsket dets farve fra lille, da min mor tog mig op på sit sk0d og fortalte mig manende og stille om en fane så knitrende rnd. J eg har anet sla:gters striden imod fremtids fjerne mål. J eg har set tra:lletoget i tiden blive ma:nd bag ved kampfanens bål. J eg har set den i blafrende storme, - jeg har elsket dens flammer i strid, og bag den så jeg arbejdsha:nder forme verden om til en lysere tid. Det er sliddets sla:gters fane over fronten vid og bred. Den skal ungdommen ildne og mane, den skal knuse hvert gra:nsernes led. Den var forrest i fredelig fa:rden, den var forrest i stormklokkens klemt; den er fanen, der favner hele verden - i dens folder er fremtiden gemt. Oskar Hansen. 15

16 Malernes Andelsselskab Nyboesgade 84 VI 0NSKER TIL LYKKE MED DAGEN Tlf. (05) Kontortid kl Forretningsferer Hans Rasmussen Privat tlf. (05) Taxa i Vejle Brdr. Wittrup A/S GARN TIL TtEPPER Wittrupvej 1 Tlf. (05) e"-. -- "Cl). ;.,. al ;.,. al ~ 5... al... ;.,. al "'O "a - ~ ~ r:l'j. r:l'j. "'O = ~ =--... ~ ;.,. QJ ~ 5... ~ = ~ ~ QJ 16

17 Festsang... Melodi: Paul sine hens... Har man en dag den uds0gte glxde, at få en plads ved et veldxkket bord med alle vennerne, som er ti!stede, da b0r man buske de velkendte ord. Verden den har stadigvxk charme, blot min ven, du selv med lidt varme si'r til din nabo med udbredte arme: Dig kan jeg!i', du er min kammerat. Sådan en ti!tale lader sig h0re, selv om den lyder så h0jt som et vrxl, thi når den rammer det lyttende 0re, er den som balsam for legme og sjxl. Snakken går - man hvisker og tisker, nogle spår - og enkelte smisker, men jeg vi! juble, hvis bare du hvisker: Dig kan jeg!i', du er min kammerat. Godt kammeratskab er mere end fraser, det er en kunst min person at forstå, hvis jeg en dag er lidt gnaven og raser, skal man fornuftigvis lade mig gå. Når igen jeg livsmodet finder, ved min ven, jeg båndene binder, ved du, jeg siger, mens trxngslerne svinder: Dig kan jeg li', du er min kammerat. Rigtige venner er altid at vxre klar til at rxkke en hjxlpende hånd, klar til at vxrne en ven og hans xre, klar til at handle i venskabets ånd. Her og der sin hjxlp man tilbyder, men isxr den håndsrxkning fryder, som bliver givet imedens det lyder: Dig kan jeg!i', du er min kammerat. H0r, - kxre venner, imedens vi fester, så b0r vi buske en vxsentlig ting, noget, der venskabet altid befaster og får hum0ret sat rigtig i sving. Se min ven, her er paragraffen: Skynd dig hen, få fat i karaflen, sig, mens du tager en cognac til kaffen: Dig kan jeg li', du er min kammerat. Vi er ti! gilde, - skal ikke i da' skynde os hjem, vi har masser af tid, derfor kan roligt vi skålen nu ta', for kammeratskabets store va:rdi. Men hvis du ej mere kan tåle eller nu er hxs af ar skråle, b0r du til slut både skrige og skråle: DIG KAN JEG LI', DU ER MIN KAMMERA T. 17

18 Har De funderingsproblemer? Prnv ZENITH FUNDAMENTBLOKKEN den l0ser mange opgaver, f.eks.: Almindelige fundamenter Armerede fundamenter St0ttemure af alle typer Siloer og ajlebeholdere Kajmure, bassiner af enhver art Havemure uden udfyldning Udhuse, maskinhuse, garager Fabriks- og lagerbygninger Landbrugsbygninger Ring eller skriv venligst og få yderligere oplysninger og brochurer. Blokken kan leveres med isolerende Lecaside. Zenith-Beton (Jylland-Fyn) R"rskieret - - Tlf. (05) Zenith Betonvarer eftf. A/S (Sjcelland) K"gevej Gadstrup - Tlf. (03) Vierogså Deres gaveforretning i Vejle peu~ C. JENSEN % KUNST. PORCELJEN. K0KKENUDSTYR Vestergade 25 Tlf. (05) ) Et mcerke, VI Et navn, DE SPAR PÅ ENERGI EN ~ ~ DET L0NNER SIG lcegger lcegger navn til mcerke til Hotel Australia Vejle Telefon (05) Telex NSKER TIL LYKKE Nu er det tid at bringe varmeanliegget i orden SKIFT TIL EN som har det hele: S<erdeles god "konoml H"J varmeydelse Rigellg vartvands forsynlng Lavt lydnlveau Effektiv korroslonsbeskyttelse Den ldeelle kedelunlt 111 Deres hus ~E:SS KEDELUNIT Vi vejleder Dem gerne - ring blot og altal bes"g, eller kom selv ind og se den i vor udstilling MED JUBIUEET 18

19 FaxeFad 0. pa fadel Daske Vi har en plan! Nybygning, tilbygning, ombygning, reparation. Tag os med pä rad.hvis.du gar med byggeplaner. ~~ Murernes Andelsselskab hdelsgade Voile - Telefon VEJLE HANDELSSKOLE VEJLE HANDELSGYMNASIUM Boulevarden 48 - Telefon (05) Kontortid: Kl og LARSEN & NIELSEN EFG-handelsskolernes basisår H121jere Handelseksamen Lrerlingeskole - Special-kurser 19

20 HO TEL MOTEL HEDE(j~~RDEN Vald. Poulsensvej 4 RESERVERET I. N. Tlf. (05) DINER TRANSPORTABLE SELSKABER INDTIL 300 KUVERTER Brdr. Petersens Eftf. P. H. N. A/S vi Niels Petersen AUT. GAS, VAND, VARME, Frnkjrer Skowej 6 Telefon (05) SMEDEARBEJDE Niels Finsensvej 9 Telefon (05) 82:

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN SANGHÆFTE REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN Tekst: Hans Laursen. Melodi: Adolphe de Geyter Rejs jer, fordømte her på jorden, rejs dig, du sultens slavehær! I rettens krater buldrer torden, nu er det sidste

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj 2013 19.30 I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Pionererne De første formænd Kabellodder A. Jensen er formand fra 19. marts 1899 til 18. juni 1901 for det nystiftede Københavns kommunale Arbejderforbund. Sprøjtefører

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet t\ i...!., \ Vedtægter for 875 r. Foreningens navn, hiemsted, formå, værdigrundlag og slogan. 1 Stk. 1: Foreningens navn er 875 og klubben er stiftet 14. november L974. : Foreningens hjemsted er Hirtshals

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30.

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Forretningsorden 3. Valg af dirigent 4. Stemmeudvalg 5.

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Månedsbrev: November 09 af Lise Søndergaard

Månedsbrev: November 09 af Lise Søndergaard Månedsbrev: November 09 af Lise Søndergaard På: Mortens aften - Der er stadig plads Tirsdag d.10. november 09 - Kl. 20 Menu: Forret: Laksecanapé Hovedret: Andesteg m. rødkål og brunede kartofler Dessert:

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Målsætning: Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellige art, samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Formand Ib Kongstad bod velkommen, takkede for det gode fremmade,

Formand Ib Kongstad bod velkommen, takkede for det gode fremmade, REFERAT Vestjysk Region Tirsdag den 18. marts 2014, kl. 18.00 AU Heming, Birk Center park 15, 7400 Heming - lokale 2053 Fremmedte: 34 30 stemmeberettigede Ingenierforenlngen, IDA Vestre Havnepromenade

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Alle huse repræsenteret undtagen Lis Andersen og Henry Laasby i nr. 14, som er bortrejst, Ellen og Axel Svith

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere