Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM. /0rdag den 29. september 1979

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM. /0rdag den 29. september 1979"

Transkript

1 Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM /0rdag den 29. september 1979

2 Paladskroen og Bygningen i Vejle anbe.faler sig med uds0gt k0kken til enhver fest - 1. kl.s vine - omhyggelig betjening og billige priser i Paladskroen Med venlig hilsen Tlf. (05) Bygningen Vejle en moderne by der tager hensyn til erhvervslivet og borgernes velfrerd... VEJLE KOMMUNE 2

3 Tanker ved 90 års jubilteet Da en lille skare hin 29. september 1889 modtes i Madam Bertelsens gård, for at starte en fagforening, var der ve! ikke en af dem der anede, at den lille sten de lagde, skulle blive sammen med andre arbejdsmxnd, en stor og stxrk bygning, som i årenes lob skulle skabe store resultater for samtlige arbejdsmxnd i dette land. Selvom man, efter hvad de gamle protokoller fortxller, havde store vanskeligheder at overvinde, ja en overgang var man så nxr et totalt sammenbrud, at de få ejendele man ejede blev deponeret i Vejle Bank, men man overvandt vanskelighederne og tilsluttede sig sammenslutningen af jyske og fynske fagforeninger, men efter at man i 1897 dannede Dansk Arbejdsmands forbund, og man blev en del af forbundet, kom fremskridt, men mange måtte der kxmpes hårdt for at nå. Da den daglige arbejdstid i ugens 6 dage var fra 6 morgen til 6 aften, havde man sat sig for store og stxrke mål, det var kampen for en 8 timers arbejdsdag, og det fremgår klart, at denne landvinding var et af kampens storste mål. Rent lokalt havde man relativt hurtigt fået så megen styrke, at der var mulighed for at oprette de forste overenskomster, vel måtte man se, at i forste verdenskrig steg priserne mere end lonnen, og der var nod og afsavn i mange hjem, men også dette blev klaret, og man fortsatte sin rolige og stotte fremmarch i medlemsantallet, selvom tonen mange gange var skarp ved de lokale forhandlinger, kom resultaterne frem til gavn for medlemmerne, men der var omkring århundredskiftet allerede sket det, at der fra moderafdelingen var dannet kuskenes fagforening, murerarbejdsmxndene samt fabrik- og lagerarbejderne. Senere i 1924 kom havnearbejdernes fagforening. Da den store okonomiske krise satte ind i begyndelsen af 30verne, mxrkedes dette hårdt blandt arbejdsmxndene. Arbejdsloshedstallene nåede katastrofale tal, så op mod 33 % af afdelingens medlemmer var ledige. Afdelingen havde på dette tidspunkt 750 medlemmer, i dag er der over Det blev nodvendig for Vejle Kommune at ivxrksxtte store beskxftigelsesarbejder, og der blev givet garantier, så at Arbejdernes Andelsboligforening kunne starte sit forste byggeri i Vardevej kvarteret. Af store beskxftigelsesarbejder kan nxvnes Hojen hule, de store arbejder på Juelsmindevejet, overdxkning af Dxmningen samt starten på arbejdet med Vejle Kommunes kloakanlxg. Alt sammen arbejde der afbodede de vxrste slag i en hård tid. Da der igen var ved at komme gang i hele erhvervslivet, kom den anden verdenskrig og den tyske besxttelse af Danmark. Desvxrre må man i dag konstatere, at da besxttelsesmagten begyndte at stramme grebet om landet, forstod De samvirkende Fagforbund og den danske regering ikke stemningen på de danske arbejdspladser. Sabotagen nåede store hojder - virksomheder der arbejdede for besxttelsesmagten rog i luften. Også her i byen mxrkede man, at arbejdspladserne nu åbent strejkede, når der blev givet meddelelse fra frihedsrådet - og det danske samfundsmaskineri korte kun langsomt. Efter den tyske kapitulation, hvor man byggede Danmark op, fik arbejdsmxndene nye mål at kxmpe for. Hvad ville de gamle, der startede arbejdet her i byen, mon sige, hvis de bare en dag kunne stå op af deres grave og se de resultater, der er kommet ud af, hvad mxnd skabte for dette århundrede, her txnkes på nedsxttelse af arbejdstiden til 40 timer, en forbedret understottelse under ledighed, sygeordning, og det sidste efterlon til medlemmer over 60 år samt ferieloven. Da man efter krigen fik mere og mere mekaniske hjxlpemidler, blev meget af det hårde slxb taget fra arbejdspladserne, og dermed kan man fastslå, at den moderne specialarbejder er manden der kan håndtere de mest moderne maskiner og vxrktoj - dette resulterede i at vort forbund ved kongressen i fik navnet Specialarbejderforbundet i Danmark. Det kan vel også siges i dag at overst på vort nye mål er 0konomisk Demokrati - selv om der i ojeblikket blxser en kold vind fra arbejdsgiverne, tror jeg, der kommer en dag, hvor parterne sxtter sig hen og debatterer dette problem, og da parterne gennem årene har fundet hinanden på mange områder, hvorfor skulle det så vxre umuligt i dette tilfalde. J eg vil gerne her igennem sige vore gamle medlemmer tak for den indsats hver isxr har udfort, for havde de ikke stået fast om afdelingen, såvel i gode som dårlige år, havde det vxret umuligt at nå de resultater, som vi i dag bygger på. Takket vxre denne indsats kan vi som en stor og stxrk afdeling gå mod nye mål, selvom man siger at ti år frem i tiden ligger langt vxk - hvad kan vi så nå af nye mål i denne periode. Lad mig slutte med at byde såvel gxster som medlemmer velkommen til festen og samtidig rette en tak til vore annoncorer for deres stotte så dette festskrift kan udkomme. Anders Petersen. 3

4 TULJ:P BA.C l\t ' I ;. Derermange steder, man kan få et godt råd. Når det drejer sig om 0konomi. Ta' en snak med os. TI T DEN DANSKE BANK AF 1871 AKTIESELSKAB 4

5 Et tilbageblik gennem årene Da nogle få vejlinske arbejdsm::end for 90 år sidenstiftede Arbejdernes Fagforening i Vejle, det vi i dag kalder SIDs Afd. A., var der en gruppe af fagforeningens medlemmer, som var besk::eftiget ved losning og lastning af skibe på Vejle Havn, der var af den mening, at man langt bedre kunne varetag.e disse arbejderes interesser ved at stifte en havnearbejder-afdeling. Det gjorde man så 35 år efter, at Afd. A. var stiftet, og i året 1924 var Havnearbejdernes Fagforening en realitet med et medlemstal på 122 mand. - Man fik en startkapital på 2.226,50 kr. af Afd. A., idet man delte afdelingens formue op således, at man fik 18,25 kr. pr. medlem. Man fik derefter ret hurtigt la vet overenskomster med arbejdsgiverne ved havnen, forst og fremmest om, at der til alt arbejde ved lastning og losning skulle benytt.es medlemmer af Afd. H. Derefter kom der så forskellige overenskomster om bemanding, betaling osv. Den mand, som vel nok stod i spidsen for alt dette, var Mads Madsen, en mand, som stadig huskes af mange gamle medlemmer - han blev da også Afd. H.'s forste formand. Men den person, der vel nok har haft den storste betydning for Afd. H., var afdelingens formand gennem 30 år, Peter I versen. Han var tillige medlem af forbundets hovedbestyrelse og forretning,sudvalg, og netop på disse poster lavede Peter!versen et kxmpearbejde for havnearbejderne, ikke kun for medlemmerne i Vejle, men for havnearhejdere i hele landet. Fra sin tid som Afd. H.'s formand kan man tage to store m::erkesager frem af de mange, som Peter I versen fik indfort, nemlig da han fik dyrtidstill::eggene medregnet i akkorderne, hvilket gav en betydelig st0rre indt::egt for afdelingens medlemmer, og da han fik et nummersystem indfort, således at hvert medlem fik et nummer, der gav medlemmet ret til arbejde. Tidligere havde det v::eret således, at det var losseformanden, der bestemte, hvem der skulle i arbejde, og var man ikke s::erlig gode venner med ham, kunne man nemt forekomme gennemsigtig i hans 0jne, således at man blev overset. Dette nummersystem eksisterer og fungerer stadig den dag i dag. Omkring år 1960 begyndte en reduktion i afdelingens medlemstal. Det var omkring det tidspunkt, at det begyndte at gå st::erkt med brugen af moderne skibe og mekaniske hjxlpemidler, så der skulle ikke l::engere bruges det store antal mand ved lastning og losning. For at tage et eksempel brugte man tidligere ved en j::evn stor saltpeterbåd et antal havnearbejdere på omkring 20 mand i op til 2 fulde arbejdsdage. Til en damper af samme storrelse i dag, er det n0dvendigt med 3 mand i arbejde i ca. 3 timer. Medlemstallet nåede i 1973 ned på 18 medlemmer, og det stod da helt klart, at det ikke l::engere var muligt at forts::ette som afdeling. Man blev da enig i Afd. H.'s bestyrels.e om at s0ge optagelse i Afd. A., og den 8. juni 1973 var havnearbejderne tilbage i Afd. A. efter at have eksisteret som selvst::endig afdeling i 49 år. Man blev eenige med Afd. A.'s bestyrelse om oprettelsen af en klub på havnen, der skulle fungere som en selvst::endig afdeling under Afd. A. med ret til at forhandle med arbejdsgiverne på lige fod med enhver anden fagforening. - Klubbens formål er stadig den samme som Afd. H.'s, nemlig at varetage havnearbejdernes interesser og beökytte arbejdspladsens overenskomster og arbejde. Som klubbens forste formand valgte man Afd. H.'s tidligere n::estformand Nobert Stidsen, som siden 1973 har varetaget dette job, et job som ikke altid er lige let med de normer, der nu engang er på havnen. For på havnen er en ny dag en ny situation, og ingen dage er uden problemer. Men de forste 6 år som klub er gået, og dem har vi klaret på en sådan måde, at vi kan v::ere stolte af det. Men vi er medlemmer af Afd. A., stol på det, og det er med glxde, at vi er med til at fejre Afd. A.'s 90 års dag. Jeg vil slutte dette indl::eg med, at havnearbejderne i Vejle med stolthed kan fort::elle, at to af vore tidligere form::end, nemlig Mads Madsen og Peter I versen, var ::eresmedlemmer af SID. Vi 0nsker hermed afdelingen tillykke og god fest. Kaj Mikkelsen, ntestformand. Specialarbejderforbundet i Vejle Afdeling A. afholder Ordinrer generalforsamling i bygningens lille sal mandag den 8. oktober kl. 19,30. med felgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Skriftlig beretning suppleret af formanden. 3. Regnskaberne. 4. Valg af formand. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af suppleanter. 7. Valg af revisor og suppleant. 8. Valg til fallesorganisationen. 9. Juletr::esfesten. 10. Indkomne forslag herunder forslag fra bestyrelsen. 11. Eventuelt. Indkomne forslag, der 0nskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt til kontoret senest 3 dage for generalforsamlingen. Bestyrelsen. Hilsen fra Murerarbejdsmmndenes Fagforening Som det ::eldste af Afdeling A.'s fire,,b0rn" kom Murerarbejdsm::endenes Fagforening til verden den 22. februar 1896, og har siden stået på egne ben. Vi vil gerne på vor moderafdelings fodselsdag fremsende vor varmeste tak for godt samarbejde i de svundne år, med 0nsket om, at dette må forts::ette fremover, til gavn og gl::ede for vore medlemmer, og den danske fagbev::egelse. Sigvald Sorensen. 5

6 Ogsånårdet gaelder medindflydelse har Sparekassen Sydjylland den sterste kundeopbakning. Kundedemokrati er ikke noget ~~W,l'?J nyt begreb i Sparekassen Sydjylland. Alle har mulighed for at tegne sig som garant og derved sikre sig medindflydelse på valget til Sparekassen Sydjyllands ledelse. Sparekassen Sydjylland har i dag over 4000 garanter, der reprresenterer alle samfundsgrupper. Det sikrer lokal indflydelse dels på den daglige ledelse, og dels på valg til reprresentantskab og bestyrelse. Lokale folk sidder i ledelsen. Det betyder, at beslutninger vedrnrende betjening af vore kunder kan trreffes lokalt og hurtigt. Man skal ikke sporge 2 gange i Sparekassen Sydjylland Medarbejdeme i Sparekassen Sydjylland uddannes med et förmå! fornje: at betjene vore kunder bedst muligt og tneffe hurtige beslutninger Langt de fleste sager kan således ordnes gennem netop den medarbejder, kunden foretnekker. Og kombineret med det store lokalkendskab, som medarbejdeme i vore 123 afdelinger har, er dene den bedste garanti vore kunder kan få for god og hurtig betjening. Hver gang. ra1 SPAREKASSEN ~ SYDJYLLAND -vi scetter ting i gang. Henning Schmidt-Rasmussen RÅDGIVENDE INGENl0RER H. Schmidt-Rasmussen J. Hundsbcek-Pedersen Flegborg 13 - Vejle - Tlf Bffirende konstruktioner, VVS- og el-installationer, vej-, kloak- og kommunaltekniske anlffig 6

7 I begyndelsen af året 1889 dukkede der tanker op blandt arbejdsma:nd her i Vejle om start af en fagforening, og disse tanker blev endnu mere levende, da der i marts 1889 blev stiftet arbejdsma:ndenes fagforening i Fredericia. Dette resulterede i at fremsynede arbejdere fortsat arbejdede med tanken og kunne den 28. september 1889 indkalde til et meide i H0jskolehjemmet, med det formål at stifte en afdeling. Der var til meidet kommet 37, der alle tegnede sig som medlemmer. Man vedtog love for foreningen, og der blev valgt en bestyrelse, som skal indkalde til ordina:r generalforsamling i oktober måned. Der blev valgt bestyrelse, som bestod af Chrisstian Chlaussen, Anders P. Andersen, Martin Andersen, Hans Koch, Johan Chr. Olesen. Der afholdtes ordina:r generalforsamling 20. oktober 1889 i H0jskolehjemmet. Til dette meide var indbudt arbejdsgiverne, men der var ingen meidt. Til dette meide valgte man Anders Johansen som ordstyrer. Foreningen fik ikke den store betydning de forste par år og januar 1892 blev der på et ekstra meide vedtaget at opha:ve for.eningen, og at indsa:tte pengene, der var i foreningen, i Vejle Bank. Sidst i januar blev der påny afholdt m0de, og heri deltog 28 personer, der påny, efter en afstemning, oprettede foreningen. For oprettelsen stemte 18 imod 5. Nu begyndte fremgangen. Allerede i november samme år vedtoges på en generalforsamling at indmelde sig i Arbejdsma:ndenes Forbund for Jylland og Fyn, samtidig stillede formanden forslag om at holde fagbladet, der kostede 2 0re om måneden. Dette blev vedtaget - og at foreningen betaler bladet. 3. juli 1893 var man nået så vidt, at der var faneindvielse, med afholdsagent Arup som taler. Takket va:re fremgangen blev der på månedsm0det som afholdtes 10rdag 30. april 1892, af formanden stillet et krav som man skal rejse over for arbejdsgiverne, ved arbejde fra 6 morgen til 6 aften skal der betales 3,50 kr. daglig ved losning af sejlere med kul og korn, det samme ved tra:last fra skib - klid skal betales med 3 0re pr. sa:k, samt 25 0re for 1000 pund kager, skal der arbejdes på timel0n ved damper, 0nsker man at timel0nnen skal va: re 40 eire, samtidig stilles der krav om, at alt arbejde udfores af organiserede arbejdsma:nd. 6. februar 1898 indviedes arbejdernes forsamlingsbygning på N0rrebrogade, der nu blev samlingssted for den stadig voksende arbejderbeva:gelse, bygningen blev keibt af agent Bjerr.egård for kr., og man ejede i fagbeva:gelsen kr. P å afdelingens ordina:re generalforsamling onsdag 15. november 1899, blev det vedtaget, at kontingentet for fremtiden skal va:re 80 0re pr. måned om sommeren og 60 0re om vinteren, dette trådte i kraft 1. januar Afdelingen blev srnrre og sta:rker.e, og overenskomsterne der blev oprettet med forskellige arbejdsgivere her i byen, bernd nye fremskridt på vejen fremad, men da 1. verdenskrig brnd ud i 1914, kneb det mange gange at få 10nnen til at stra:kke, da der kom voldsomme prisstigninger over Danmark, men på den politiske front havde Socialdemokratiet fået st0rre indflydelse, og op gennem 20 og 30 voksede fagbeva:gelsen, men gennem 30verne herskede der n0d i mange hjem, da der på visse tidspunkter var op til 33 % af samtlige organiserede arbejdere arbejdsl0se. I begyndelsen af året 1938 havde den socialdemokratiske-radikale regering fået påbegyndt et arbejde, som bet0d store fald i arbejdsl0sheden, men endnu en.: gang måtte man fra arbejderside la:gge sine programmer på hylden, da tyske tropper 9. april 1940 besatte Danmark, selvom tyskerne etablerede tusinder af arbejdspladser til milita:re formål, og tusinder af danske arbejdere var beska:ftiget ved dette, men mon ikke besa:ttelsesmagten hurtig blev klar over, at arbejdet overalt tog meget la:ngere tid, end man for havde set det. Efter den tyske kapitulation var man igen parat til at arbejde for sa gen. Fra arbejderen i 1889 til den moderne specialarbejder i dag, er der sket mangt og meget - hårde arbejdskampe har der va:ret undervejs, men den bygning der blev rejst i slutningen af århundredskiftet, er der i de forl0bne år fortsat bygget på, så det nuva:rende specialarbejderforbund kan med god grund sige tak til vore pionerer for det arbejde, der er udfort, og som vi skal bygge videre på. Efterhånden som arbejderne blev organiseret på de forskellige arbejdspladser, opstod tanken om brancheafdelinger, og allerede i 1896 stift.edes murerarbejdsma:ndenes fagforening, i 1904 kom turen til fabriksarbejderne og i 1907 startede kuskene egen fagforening, men forst i 1920 kom chaufforerne med i denne fagforemng. I afdelingen var der mange diskussioner på generalforsamlingerne om oprettelse af en afdeling for havnearbejdere, men sagen blev hver gang henlagt, men på en ekstraordina:r generalforsamling i afdelingen 17. december 1923 blev der med stort flertal vedtaget at oprette en afdeling H, og hermed var sidste skud på stammen en kendsgerning. Havnearbejderne havde en overgang 150 til 160 medlemmer, men efter anden verdenskrig faldt tallet, og denne er igen vendt tilbage til moderafdelingen. Afdelingens nuvterende bestyrelse: Formand Anders Petersen Kasserer Kaj Lykke Jensen Na:stformand Kaj Mikkelsen Klubformand for klub H Nobert Stidsen Bestyrelsesme.dlemmer: Kaj Christensen - Leif Jensen - John Hansen - Arne Mortensen og Vagn Petersen. Da afdelingen havde faneindvielse i 1893 talte afholdsagitator Arup, han omtalte bl.a. folgende: En pra:st som han kendte, der boede på Sja:lland, skulle engang lige som andre pra:ster have Provstevisitat og indb0d provsten til at blive og spise til middag, hvortil provsten var villig. Man gik ind i spisestuen, hvor der var da:kket til mange mennesker. Provsten sagde til pra:sten, nå her kommer nok mange ga:ster i dag, nej sagde pra:sten, så mange er vi hver dag. Så endelig kom spisetiden og provsten blev budt til bords. Pra:sten satte sig ned ved hans venstre side, og så kom de 0vrige af pra:stens folk, karle, piger og drenge. Pra:sten så om de var der alle, men der manglede en, og han spurgte om, hvor Niels var - han er gået ud efter kalvene - ja, så kommer vi til at vente lidt endnu. 7

8 Phenix laver også veje tillangsom trafik T cenk på vejen som et vcesentligt forbrugsgode. Ligegyldigt om det er en motorvej eller en af de mere stilfcerdige strcekninger. Vejen skal vcere i orden. Fra asfaltfabriken i Vejle leverer Ph12mix vejmaterialer og klarer vejarbejder i hele området. [ ) AS PH0NIX Tagpap og Vejmaterialer Vejmoteriolefabriken i Vejle 8

9 Endelig kom Niels, og pra:sten sagde, at han måtte m0de til spisetiden, hertil svarede Niels, at pra:sten nok ikke var glad ved, at kalvene 0delagde hans have. Niels fik plads ved provstens h0jre side, og provsten var vel ikke fri for at have en anelse om, hvorfor han skulle sidde på pra:stens venstr e side, for på den måde fik han rngteren til bords. Måltidet blev indtaget uden megen snak, hvorefter arbejdet atter gik igang. Da de to gejstlige var blevet alene spurgte provsten, hvem hans sidemand var, det er min rngter svarede pra:sten. Provsr.en spurgte så, om man her hver dag spiste sammen med folkene, ja det g0r vi sagde pra:sten. Så sagde provsten, at han forventede, at såfremt han en anden gang blev budt til middag, at man spiste et andet sted end sammen med tyendet. Det er i orden svarede pra:sten, der skal blive da:kket op i mit studerkammer. Sådan var mentaliteten hos mange gejstlige omkring århundredskiftet, men også her er forholdene blevet anderledes. Hilsen fra Fabrik- og Lagerarbejderne Da de jysk-fynske arbejdsmandsafdelinger i november måned 1889 på et m0de i Horsens sammensluttedes til et jysk-fynsk forbund, var også den i Vejle nylig stiftede fagforening indbudt. Af de inden sammenslutningen oprettede otte fagforeninger var Vejle den yngste, kun en god månedstid gammel, og talte kurr ganske få medlemmer, men at det var de rette ma:nd, der havde fostret tanken om, at samling i en fagforening var til falles bedste, at enighed gjorde sta:rk, og at tiden nu var inde til, at også den ufagla:rte arbejder organiseredes, ses nu ved 90 års dagen på, at den ret beskedne begyndelse er blevet til en stor og sta:rk afdeling. Efterhånden som organisering på samtlige byens arbejdspladser fandt sted, mente man det betimeligt at udbranchere sig, og i 1904 skilte da en del medlemmer, beska:ftiget på fabrikker og lagre, sig fra, og dannede Fabrik- og Lagerarbejdernes Fagforening. Nu må man ikke have den opfattelse, at en sådan opdeling i brancher har skabt splittelse, tva:rtimod, tror jeg, den har va:ret til stor gavn for samtlige medlemmer af de vejlensiske arbejdsmandsafdelinger. På min afdelings vegne bringer jeg en hilsen med tak for godt samarbejde i tiden, der gik, og 0nsker fortsat lykke og fremgang for Arbejdsma:ndenes Afdeling A. og samtlige dens medlemmer. Christian Christiansen. Udpluk af forske/lige bestyrelser gennem tiderne BESTYRELSEN VED 50 ARS DAGEN 1939 StJende fra venstre: Danglif Madsen, Ingris Christiansen, Harald Jensen na:stformand, Niels Madsen. Siddende fra venstre: Emil Nielsen sekreta:r, Alfred Pedersen formand, Jens Holtehus kasserer. BESTYRELSEN VED 55 ARS DAGEN 1944 StJende fra venstre: Laurits Nielsen, Osvald Christensen, Alfred Petersen, Chr. Pedersen. Siddende fra venstre: Otto Mortensen, Hans Ebsen formand, Jens Holtehus kass.erer. 9

10 MOTORVEJSBRO OVER VEJLE FJORD M 0 N B ER G & T H 0 R S E N A/S VEJLEFJORDKONSORTIET ~~~~EsR~~~~~Nw~~~N: ~~ LIERERNE VED SPECIALARBEJDERSKOLERNE 0NSKER TIL LYKKE JERNBANEARBEJDERNES LANDSKLUB 0NSKER TIL LYKKE 10

11 BESTYRELSEN VED 60 ÅRS DAGEN 1949 Stående fra venstre: Hans Hartvigsen, Aksel Kallestrup, Alfred Pedersen, S0ren Christensen, S0ren Jensen. Siddende fra vens tre: Osvald Christensen, Jens Holtehus kasserer, Chr. Petersen formand, Chr. Petersen. AFDELINGENS 80 ÅRS JUBILJEUM 1969 Stående fra venstre.: Peter Dalgård, Henry Jacobsen, Hans Hansen, Åge Christiansen, Osvald Christensen. Siddende fra venstre: Hans Ebsen kasserer, Hans S0rensen formand, Anders Petersen sekretxr, Aksel Kallestrup nxstformand. DEN SIDSTE BESTYRELSE I HAVNEARBEJDERNES FAGFORENING som blev ophxvet 1. juli og derefter indgik i afdeling A under navnet klub H. Den dav(l!rende bestyrelse, stående fra venstre: Erik Petersen, Kaj Mikkelsen, Kaj Hansen. F orres te r(l!kke.: Peter I versen, N obert Stidsen. Peter I versen var igennem en meget lang årrxkke formand for havnearbejderne her i Vejle, ligeledes var han meget aktiv inden for forbundet, idet han gennem mange år var medlem af forbundets hovedbestyrelse, valgt af transportgruppen. BESTYRELSEN VED JUBILJEET 29. SEPT Stående fra venstre: John Hansen, Kaj Christensen, Vagn Petersen, Arne Mortensen, Nobert Stidsen formand for klub H. S iddende fra vensrte: Leif Jensen sekretxr, Kaj Lykke Jensen kasserer, Anders Petersen formand, Kaj Mikkelsen nxstformand. 11

12 A-sikring gi'r Dem mulighed furat klare skrerene -f.eks.hvis en af Dem bliver syg i lrengere tid AANDELSBANKEN Den moderne familie har brug for moderne forsikring - gennem ALKA ALKA har oprettet gruppelivsforsikring for nresten medlemmer i fagbevregelsen. ALKA l0ser alle forsikringsproblemer. ALKA tegner bl.a. LIVSFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING HUSEJERFORSIKRING AUTOMOBILFORSIKRING UL YKKESFORSIKRING AFDELINGSKONTOR GL. HAVN 1-TLF Ass. Kaj Jensen. Tlf Ass. Sv. L.Svensson. Tlf En hilsen FRA Fzllesledelsen i Vejle Afdeling C Afdeling F Afdeling G Afdeling M 12

13 HAMMEL-RAPPORTEN ET VJEGTIGT DOKUMENT I DANSK ARBEJDSMILJ0HISTORIE For f0rste gang er arbejdsmilj0, kombineret med generel trivsel blevet klarlagt for et helt lokalområde. Nemlig Hammel-området, vest for Århus 412 medarbejdere på 11 virksomheder er blevet spurgt om milj0et på arbejdspladsen. Trivsel generelt. Og om de vantrivedes. Rapportens konklusioner kan overfores generelt på andre områder i landet, hvis en tilsvarende unders0gelse blev foretaget. Konklusionerne i rapporten er omtalt side 37. Bag den 400-sider store rapport ligger to års hårdt slid, udfort af ni psykologistuderende ved Århus Universitet. De studerende har netop fået topkarakterer for deres projekt. Unders0gelsen er foretaget at de studerende under vejledning af en lxrergruppe, der bl. a. txller Eggert Petersen, dr. phil. og professor i arbejdspsykologi. Samtidig er rapporten kun blevet til i kraft af et godt samarbejde med en styringsgruppe og de implicerede virksomheder. I styringsgruppen var Fxllesorganisationen i Hammel, SID i Hammel, Handelsstandsforeningen i Hammel samt en af de implicer.ede virksomheder, reprxsenteret. KARAKTER TIL VIRKSOMHEDERNE Initiativtager til rapporten er Henning H0g Pedersen, formand for Fxllesorganisationen i Hammel. Henning H0g Pedersen: - Da jeg blev formand for FO i nskede jeg at registrere sikkerhedsreprxsentanterne på de enkelte virksomheder. Jeg sendte sp0rgeskemaer ud - og resultatet viste sig at vxre nxsten lig nu!. Det rejste naturligvis sp0rgsmålet, hvordan ser det i det hele taget ud med arbejdsmilj0et her i Hammelområdet? Derefter tog jeg kontakt til Eggert Petersen og samarbejdet blev etableret. Og nu er milj0lmder50gelsen foretaget. Samtidig skal det tilfojes, at der nu er sikkerhedsreprxsentanter på nxsten alle virksomheder - hvilket ikke var tilfaldet selv om arbejdsmilj0loven, der senere er revideret, faktisk var trådt i kraft. Selv om arbejdet med milj0unders0gelsen reelt er afsluttet, vi! det fortsxtte mange år fremover i Hammelområdet. Henning H0g Pedersen oplyser, at der vi! udgå delrapporter fra den store unders0gelse til den enkelte virksomhed, hvori milj0problemer for netop denne virksomhed er behandlet. Samtidig vil rapporten, der bliver,,kogt" ned til en ca. 40-siders populxrrapport, blive behandlet i studiekredsarbejde under AOF i Hammel. Rapporten vi! også blive kendt landet over, idet den udsendes til samtlige 125 Fxllesorganisationer i Danmark. Som tidligere nxvnt kan mange af Hammel-resultaterne udlxgges generelt. - Der vi! blive holdt m0de to gange om året med sikkerhedsreprxsentanterne fra virksomhederne, som har deltaget i unders0gelsen. Firmaerne får derefter karakter - helt som i karakterbogen - efter hvorvidt de har fået rettet op på de mangler eller gener, unders0gelsen har påvist findes på arbejdspladsen. FORBEDRINGER FORLODS Vagn Andersen, formand for SID i Hammel og medlem af styringsgruppen tilfojer, at mange virksomheder allerede rettede op på skxve forhold, da det blev kendt, at denne unders0gelse ville komme i stand. - Vi fik at vide under hånden at nu havde man fået udsugning osv., der var sket forbedringer, siger Vagn Andersen. - Samtidig fik vi etableret to lokale paragraf ni kurser inden unders0gelsen kom igang, hvor i alt 28 mennesker deltog. Vagn Andersen understreger, at også SID vi! folge unders0gelsen stxrkt op via sikkerhedsreprxsentanterne. Samtidig er unders0gelsen vigtig for sikkerhedsreprxsentanterne, mener Vagn Andersen: - Vi har her et materiale - folks synspunkter - som den enkelte sikkerhedsreprxsentant kan arbejde videre med. Rapporten giver en mxngde svar. Men den rejser også en mxngde nye sp0rgsmål, som der skal findes svar på. To af de st0rste virksomheder i Hammel sagde,,nej" til at deltage i unders0gelsen. For Henning H0g Pedersen virker det ikke underligt for den enes vedkommende: - Arbejdstilsynet har siden vxret på bes0g og der skal ske forbedringer for kr. som folge af det bes0g. ANONYMITETEN VIGTIG En af de virksomheder, der aktivt deltog i unders0- gelsen - både som arbejdsplads og som medlem af styringsgruppen - er Nordisk Wavin. Virksomheden fremstiller PVC-rnr og rnrdele, fittings. Godt 300 mennesker er beskxftigede, fordelt på 200 timel0nnede og 100 funktionxrer. Både afdelingsleder Ejgild Hyltoft og fabrikschef Erling Kalriis har siddet i styringsgruppen. Ejgild Hyltoft: - Med denne unders0gelse har vi fået vort arbejdsmilj0 belyst på en objektiv måde. Vi 0nskede at deltage i underrngelsen for at h0jne arbejdsmilj0et på arbejdspladsen. Enkelte grupper af medarbejdere viste skepsis over for unders0gelsen, men i min afdeling ville alle gerne deltage. Samtidig var anonymiteten meget vigtig. Man kunne frit sige sin mening om forholdene og om sin ti!stand uden frygt for repressalier. Erling Kalriis oplyser, at man på Nordisk Wavin altid har betragtet milj0sp0rgsmål med alvor og har fort 10bende kontrol. - Når lokalrapporten kommer, kan vi trxkke enkelte detaljer frem og se nxrmere på disse og g0re noget ved dem. Selvom vi overholder milj0loven er der altid mange sp0rgsmål, fortrinsvis fra nye medarbejder.e, der skal besvares, siger Erling Kalriis. - At arbejde med PVC og at fremstille PVC er to vidt forskellige ting. Men f.eks. sp0rgsmålet om hygiejniske grxnsevxrdier er et stående sp0rgsmål. - Vi arbejder med PVC, hvilket mindsker faren. Det har kostet Nordisk Wavin cirka kr. at deltage i unders0gelsen, da sp0rgeskemaerne er udfyldt i arbejdstiden. De penge er ingenlunde spildt, mener man på virksomheden. Rapporten giver uvurderligt materiale, der kan folges op og som man ikke selv ville vxre i stand ti! at finde frem til. F.eks. har man allerede taget 13

14 FERIEREJSER med: FLY SKIB BUS TOG ~ ~ ~ 0 Ft!J De.får det hele hos os: DSB reisebureau Vejle Borgvold :I tlf H. R. Aagaard Afs INGENl0R OG ENTREPREN0RFIRMA Sjcellandsgade Tlf. (05) * ,,...,~...,...,...,...,...,...,~ INDUSTRI- OG SOLIG BYGGERI kvickly STORBUTIK I CENTRUM Murermester Ove Larsen Udesensvej 5 Bred balle Tlf. (05) S0ndergade Tlf. (05)

15 kons.ekvensen af skifteholdsarbejde, der viste sig belastende på medarbejderne på Nordisk Wavin. Maskineriet skal k0re i d0gndrift af tekniske årsager men i en afdeling kunne man stoppe og lade medarbejderne gå på fast dagarbejde. Resultatet af dette skift kan allerede spores. Mindre frava:rsprocent. Som dermed klart kan udla:gges som bedre trivsel. SKIFTEHOLDSARBEJDERNE SOLIDARISKE To af de ni psykologistuderende, der har udarbejdet rapporten er Ove Rasmussen og Ax.el Maychrzak. Begge havde allerede kendskab til arbejdsmarkedet og dets vilkår gennem erhvervsarbejde. - Ga:ldende for os alle er, at vi har fået et bedre kendskab til arbejdspsykologi ved at foretage denne unders0gelse end vi kunne have la:st os til, siger Ove Rasmussen og Axel Maychrzak. - Arbejdet og mennesket kan ikke adskilles i to enkeltfaktorer, men ha:nger ul0seligt sammen. Trives man ikke på sin arbejdsplads, kan det va:re fordi man er udsat for gener af forskellig karakter så som tempo, swj, dampe, osv., - og er man dermed belastet af sin arbejdsplads - ja, så trives man også dårligere med sig selv og sine omgivelser i fritiden. Ove Rasmussen og Axel Maychrzak påpeger, at den del af unders0gelsen, der omhandler akkord- og skifteholdsarbejde adskiller sig fra andre, der er foretaget over disse emner. - Vi har ikke kunnet påvise, at akkordarbejderen er mere belastet end den timel0nnede i denne unders0gelse. Det er som om, at man kender spillereglerne - og affinder sig med dem. Det samme med skifteholdsarbejde. Vi oplevede stor solidaritet emllem skifteholdsarbejderne. Skifteholdsarbejderen vidste, at hvis han ikke m0dte på grund af sygdom, ville det gå ud over kollegaen. Derfor m0dte han. Oprindeligt var det tanken af fortsa:tte unders0gelsen med en efterunders0gelse. Cirka 30 udvalgte personer skulle interviewes i to timer. Dermed ville der va:re dannet et mere omfattende psykologisk billede af arbejdsmilj0 og trivsel. Denne tanke er i 0jeblikket skrinlagt på grund af studieforl0b. Men muligvis kommer den i stand. - Desva:rre er det sådan, at arbejdspsykologi stadig er lavt prioriteret i det psykologiske studium, siger Ove Rasmussen og Axel Maychrzak. - Swrstedelen af de studerende fortsa:tter med klinisk- eller udviklingspsykologi. BEDRIFTSSUNDHEDST ]EN ESTEN MÅ UDVIDES Hammel-rapporten har vidtra:kkende betydning, mener Eggert P.etersen, der har fungeret som vejleder i la: rergru ppen sammen med tre andre la:rere. - I hovedrapporten ligger der meget materiale, der kan gå ind i debatten om bedriftssundhedstjeneste. Der siges klart i rapporten, at et godt arbejdsmilj0 ikke udelukkende er betinget af fysiske/kemiske forhold. For at skabe et godt arbejdsmilj0 spiller der også en ra:kke tekniske, psykologiske og sociologiske faktorer ind. Som de seks hovedfaktor.er i rapporten na:vner Eggert Petersen: 1/Det fysisk/kemiske milj0 på arbejdspladsen 2/Selve jobbet. Om det er selvsta:ndigt og frit. Om det medforer ansvar eller ansvarsfolelse modsat det monotone og repetative arbejde 3/ Selve milj0et på arbejdspladsen. Den sociale kontakt med kolleger, om man har tid til at tale med hinanden, om man ligger under pres oven fra. Og hele organisationens opbygning 4/ Skifteholdsarbejde. Hvor det er klart bevist, at skifteholdsarbejde er meget belastende for mennesket 5/ Arbejdstempo 6/ Forskellige 10nformer. Akkord kontra bonussystem eller timel0n. Om bedriftssundhedstjeneste mener Eggert Petersen ikke, at den,,sna:vre" mode!, hvor la:ger bed0mmer det fysisk/kemiske milj0 er tilstra:kkelig: - Arbejdsmilj0loven og Bekendtg0relsen om Bedriftssundhedstjeneste indeholder ikke en bred mode!, hvor også de tekniske, sociale, sociologiske samt psykologiske faktorer er indkorporeret. Det b0r den g0re, hvis man skal bed0mme arbejdsmilj0. Netop fordi tingene ha:nger så n0je sammen når man taler om menneskets trivsel på arbejdspladsen. Sys Stothard. Artiklen er taget fra bladet,,pas på" nr Når jeg ser et r0dt flag... Når jeg ser et rndt flag sma:lde på en blank og vårfrisk dag, kan jeg h0re det sa:lsomt forta:lle om min verden, mit folk og min sag. Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, mens det kogler af kraft i mit mod, thi det flag, der nu sma:ldende når himlen, er jo rndt som mit brusende blod. J eg har set min fader ranke ryggen op i flagets brus. Jeg har lyttet og h0rt hjertet banke i dets stolte, befriende sus. J eg har elsket dets farve fra lille, da min mor tog mig op på sit sk0d og fortalte mig manende og stille om en fane så knitrende rnd. J eg har anet sla:gters striden imod fremtids fjerne mål. J eg har set tra:lletoget i tiden blive ma:nd bag ved kampfanens bål. J eg har set den i blafrende storme, - jeg har elsket dens flammer i strid, og bag den så jeg arbejdsha:nder forme verden om til en lysere tid. Det er sliddets sla:gters fane over fronten vid og bred. Den skal ungdommen ildne og mane, den skal knuse hvert gra:nsernes led. Den var forrest i fredelig fa:rden, den var forrest i stormklokkens klemt; den er fanen, der favner hele verden - i dens folder er fremtiden gemt. Oskar Hansen. 15

16 Malernes Andelsselskab Nyboesgade 84 VI 0NSKER TIL LYKKE MED DAGEN Tlf. (05) Kontortid kl Forretningsferer Hans Rasmussen Privat tlf. (05) Taxa i Vejle Brdr. Wittrup A/S GARN TIL TtEPPER Wittrupvej 1 Tlf. (05) e"-. -- "Cl). ;.,. al ;.,. al ~ 5... al... ;.,. al "'O "a - ~ ~ r:l'j. r:l'j. "'O = ~ =--... ~ ;.,. QJ ~ 5... ~ = ~ ~ QJ 16

17 Festsang... Melodi: Paul sine hens... Har man en dag den uds0gte glxde, at få en plads ved et veldxkket bord med alle vennerne, som er ti!stede, da b0r man buske de velkendte ord. Verden den har stadigvxk charme, blot min ven, du selv med lidt varme si'r til din nabo med udbredte arme: Dig kan jeg!i', du er min kammerat. Sådan en ti!tale lader sig h0re, selv om den lyder så h0jt som et vrxl, thi når den rammer det lyttende 0re, er den som balsam for legme og sjxl. Snakken går - man hvisker og tisker, nogle spår - og enkelte smisker, men jeg vi! juble, hvis bare du hvisker: Dig kan jeg!i', du er min kammerat. Godt kammeratskab er mere end fraser, det er en kunst min person at forstå, hvis jeg en dag er lidt gnaven og raser, skal man fornuftigvis lade mig gå. Når igen jeg livsmodet finder, ved min ven, jeg båndene binder, ved du, jeg siger, mens trxngslerne svinder: Dig kan jeg li', du er min kammerat. Rigtige venner er altid at vxre klar til at rxkke en hjxlpende hånd, klar til at vxrne en ven og hans xre, klar til at handle i venskabets ånd. Her og der sin hjxlp man tilbyder, men isxr den håndsrxkning fryder, som bliver givet imedens det lyder: Dig kan jeg!i', du er min kammerat. H0r, - kxre venner, imedens vi fester, så b0r vi buske en vxsentlig ting, noget, der venskabet altid befaster og får hum0ret sat rigtig i sving. Se min ven, her er paragraffen: Skynd dig hen, få fat i karaflen, sig, mens du tager en cognac til kaffen: Dig kan jeg li', du er min kammerat. Vi er ti! gilde, - skal ikke i da' skynde os hjem, vi har masser af tid, derfor kan roligt vi skålen nu ta', for kammeratskabets store va:rdi. Men hvis du ej mere kan tåle eller nu er hxs af ar skråle, b0r du til slut både skrige og skråle: DIG KAN JEG LI', DU ER MIN KAMMERA T. 17

18 Har De funderingsproblemer? Prnv ZENITH FUNDAMENTBLOKKEN den l0ser mange opgaver, f.eks.: Almindelige fundamenter Armerede fundamenter St0ttemure af alle typer Siloer og ajlebeholdere Kajmure, bassiner af enhver art Havemure uden udfyldning Udhuse, maskinhuse, garager Fabriks- og lagerbygninger Landbrugsbygninger Ring eller skriv venligst og få yderligere oplysninger og brochurer. Blokken kan leveres med isolerende Lecaside. Zenith-Beton (Jylland-Fyn) R"rskieret - - Tlf. (05) Zenith Betonvarer eftf. A/S (Sjcelland) K"gevej Gadstrup - Tlf. (03) Vierogså Deres gaveforretning i Vejle peu~ C. JENSEN % KUNST. PORCELJEN. K0KKENUDSTYR Vestergade 25 Tlf. (05) ) Et mcerke, VI Et navn, DE SPAR PÅ ENERGI EN ~ ~ DET L0NNER SIG lcegger lcegger navn til mcerke til Hotel Australia Vejle Telefon (05) Telex NSKER TIL LYKKE Nu er det tid at bringe varmeanliegget i orden SKIFT TIL EN som har det hele: S<erdeles god "konoml H"J varmeydelse Rigellg vartvands forsynlng Lavt lydnlveau Effektiv korroslonsbeskyttelse Den ldeelle kedelunlt 111 Deres hus ~E:SS KEDELUNIT Vi vejleder Dem gerne - ring blot og altal bes"g, eller kom selv ind og se den i vor udstilling MED JUBIUEET 18

19 FaxeFad 0. pa fadel Daske Vi har en plan! Nybygning, tilbygning, ombygning, reparation. Tag os med pä rad.hvis.du gar med byggeplaner. ~~ Murernes Andelsselskab hdelsgade Voile - Telefon VEJLE HANDELSSKOLE VEJLE HANDELSGYMNASIUM Boulevarden 48 - Telefon (05) Kontortid: Kl og LARSEN & NIELSEN EFG-handelsskolernes basisår H121jere Handelseksamen Lrerlingeskole - Special-kurser 19

20 HO TEL MOTEL HEDE(j~~RDEN Vald. Poulsensvej 4 RESERVERET I. N. Tlf. (05) DINER TRANSPORTABLE SELSKABER INDTIL 300 KUVERTER Brdr. Petersens Eftf. P. H. N. A/S vi Niels Petersen AUT. GAS, VAND, VARME, Frnkjrer Skowej 6 Telefon (05) SMEDEARBEJDE Niels Finsensvej 9 Telefon (05) 82:

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN SANGHÆFTE REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN Tekst: Hans Laursen. Melodi: Adolphe de Geyter Rejs jer, fordømte her på jorden, rejs dig, du sultens slavehær! I rettens krater buldrer torden, nu er det sidste

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

11-årig har sovet i telt i et år

11-årig har sovet i telt i et år 11-årig har sovet i telt i et år I dag har Frede Vinther Rasmussen sovet telt hver nat i et år. Du er her:forside > 11-årig har sovet i telt i et år TEKST: Peter Skov Jørgensen FOTO: Da 11-årige Frede

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. TR-møde 2013

GENERALFORSAMLING. TR-møde 2013 GENERALFORSAMLING 2015 TR-møde 2013 NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE 1. Når jeg ser et rødt flag smælde på en blank og vårfrisk dag, kan jeg høre det sælsomt fortælle om min verden, mit folk og min sag.

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn:

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn: StilladsInformation nr. 116 - september 1015 side 9 manden Navn: Bopæl: Alder: Øgenavn / Kælenavn: Firma: Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse: ERFA-linjen morten Olesen 9260 Gistrup 39 år På dating.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 Referat 27. januar 2015 1. Valg af dirigent Der var mødt 24 repræsentanter for 17 husstande op. Som dirigent blev valgt Peter Kamp Knudsen, nr. 18. Det blev konstateret, at generalforsamlingen er lovlig

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Skærtorsdag 2015 aftenen hvor Jesus mødes med sine venner for at spise det lækre påskemåltid med lam, vin og brød. Det er aftenen hvor vinen og brødet for evigt får en ny betydning; Jesu blod og Jesu kød.

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening Bestyrelsen SIDE 12 Bende Andersen Formand Tlf. 28 97 32 05 Tlf. 59 43 44 35 Erling Knudsen Næstformand Tlf. 25 76 27 94 Lillian Bagge Nielsen Kasserer/web. Tlf. 59 43 69 02 Rita Nielsen Sekretær Tlf.

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

2003-2013 STARTEN. Orkestret var dermed stiftet.

2003-2013 STARTEN. Orkestret var dermed stiftet. 2003-2013 I tilknytning til SeniorSWING s 10-års jubilæum den 17. marts 2013 har bestyrelsen bedt orkestermedlem Søren Anders Simonsen (SAS) om at skrive lidt om, hvordan det efter hans mening er gået

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

HOLISt OG ANALYtIKER I dette hæfte har vi eksperimenteret med at kommunikere til holisterne på højresiderne og til analytikerne på venstresiderne.

HOLISt OG ANALYtIKER I dette hæfte har vi eksperimenteret med at kommunikere til holisterne på højresiderne og til analytikerne på venstresiderne. På uddannelsen Kommunikation med stil læringsstile på arbejdspladsen arbejdede kursisterne konkret med, hvordan vi kan omsætte vores viden om læringsstile til praksis. Hvordan kan vi indrette vores mødelokaler,

Læs mere