Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM. /0rdag den 29. september 1979

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM. /0rdag den 29. september 1979"

Transkript

1 Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM /0rdag den 29. september 1979

2 Paladskroen og Bygningen i Vejle anbe.faler sig med uds0gt k0kken til enhver fest - 1. kl.s vine - omhyggelig betjening og billige priser i Paladskroen Med venlig hilsen Tlf. (05) Bygningen Vejle en moderne by der tager hensyn til erhvervslivet og borgernes velfrerd... VEJLE KOMMUNE 2

3 Tanker ved 90 års jubilteet Da en lille skare hin 29. september 1889 modtes i Madam Bertelsens gård, for at starte en fagforening, var der ve! ikke en af dem der anede, at den lille sten de lagde, skulle blive sammen med andre arbejdsmxnd, en stor og stxrk bygning, som i årenes lob skulle skabe store resultater for samtlige arbejdsmxnd i dette land. Selvom man, efter hvad de gamle protokoller fortxller, havde store vanskeligheder at overvinde, ja en overgang var man så nxr et totalt sammenbrud, at de få ejendele man ejede blev deponeret i Vejle Bank, men man overvandt vanskelighederne og tilsluttede sig sammenslutningen af jyske og fynske fagforeninger, men efter at man i 1897 dannede Dansk Arbejdsmands forbund, og man blev en del af forbundet, kom fremskridt, men mange måtte der kxmpes hårdt for at nå. Da den daglige arbejdstid i ugens 6 dage var fra 6 morgen til 6 aften, havde man sat sig for store og stxrke mål, det var kampen for en 8 timers arbejdsdag, og det fremgår klart, at denne landvinding var et af kampens storste mål. Rent lokalt havde man relativt hurtigt fået så megen styrke, at der var mulighed for at oprette de forste overenskomster, vel måtte man se, at i forste verdenskrig steg priserne mere end lonnen, og der var nod og afsavn i mange hjem, men også dette blev klaret, og man fortsatte sin rolige og stotte fremmarch i medlemsantallet, selvom tonen mange gange var skarp ved de lokale forhandlinger, kom resultaterne frem til gavn for medlemmerne, men der var omkring århundredskiftet allerede sket det, at der fra moderafdelingen var dannet kuskenes fagforening, murerarbejdsmxndene samt fabrik- og lagerarbejderne. Senere i 1924 kom havnearbejdernes fagforening. Da den store okonomiske krise satte ind i begyndelsen af 30verne, mxrkedes dette hårdt blandt arbejdsmxndene. Arbejdsloshedstallene nåede katastrofale tal, så op mod 33 % af afdelingens medlemmer var ledige. Afdelingen havde på dette tidspunkt 750 medlemmer, i dag er der over Det blev nodvendig for Vejle Kommune at ivxrksxtte store beskxftigelsesarbejder, og der blev givet garantier, så at Arbejdernes Andelsboligforening kunne starte sit forste byggeri i Vardevej kvarteret. Af store beskxftigelsesarbejder kan nxvnes Hojen hule, de store arbejder på Juelsmindevejet, overdxkning af Dxmningen samt starten på arbejdet med Vejle Kommunes kloakanlxg. Alt sammen arbejde der afbodede de vxrste slag i en hård tid. Da der igen var ved at komme gang i hele erhvervslivet, kom den anden verdenskrig og den tyske besxttelse af Danmark. Desvxrre må man i dag konstatere, at da besxttelsesmagten begyndte at stramme grebet om landet, forstod De samvirkende Fagforbund og den danske regering ikke stemningen på de danske arbejdspladser. Sabotagen nåede store hojder - virksomheder der arbejdede for besxttelsesmagten rog i luften. Også her i byen mxrkede man, at arbejdspladserne nu åbent strejkede, når der blev givet meddelelse fra frihedsrådet - og det danske samfundsmaskineri korte kun langsomt. Efter den tyske kapitulation, hvor man byggede Danmark op, fik arbejdsmxndene nye mål at kxmpe for. Hvad ville de gamle, der startede arbejdet her i byen, mon sige, hvis de bare en dag kunne stå op af deres grave og se de resultater, der er kommet ud af, hvad mxnd skabte for dette århundrede, her txnkes på nedsxttelse af arbejdstiden til 40 timer, en forbedret understottelse under ledighed, sygeordning, og det sidste efterlon til medlemmer over 60 år samt ferieloven. Da man efter krigen fik mere og mere mekaniske hjxlpemidler, blev meget af det hårde slxb taget fra arbejdspladserne, og dermed kan man fastslå, at den moderne specialarbejder er manden der kan håndtere de mest moderne maskiner og vxrktoj - dette resulterede i at vort forbund ved kongressen i fik navnet Specialarbejderforbundet i Danmark. Det kan vel også siges i dag at overst på vort nye mål er 0konomisk Demokrati - selv om der i ojeblikket blxser en kold vind fra arbejdsgiverne, tror jeg, der kommer en dag, hvor parterne sxtter sig hen og debatterer dette problem, og da parterne gennem årene har fundet hinanden på mange områder, hvorfor skulle det så vxre umuligt i dette tilfalde. J eg vil gerne her igennem sige vore gamle medlemmer tak for den indsats hver isxr har udfort, for havde de ikke stået fast om afdelingen, såvel i gode som dårlige år, havde det vxret umuligt at nå de resultater, som vi i dag bygger på. Takket vxre denne indsats kan vi som en stor og stxrk afdeling gå mod nye mål, selvom man siger at ti år frem i tiden ligger langt vxk - hvad kan vi så nå af nye mål i denne periode. Lad mig slutte med at byde såvel gxster som medlemmer velkommen til festen og samtidig rette en tak til vore annoncorer for deres stotte så dette festskrift kan udkomme. Anders Petersen. 3

4 TULJ:P BA.C l\t ' I ;. Derermange steder, man kan få et godt råd. Når det drejer sig om 0konomi. Ta' en snak med os. TI T DEN DANSKE BANK AF 1871 AKTIESELSKAB 4

5 Et tilbageblik gennem årene Da nogle få vejlinske arbejdsm::end for 90 år sidenstiftede Arbejdernes Fagforening i Vejle, det vi i dag kalder SIDs Afd. A., var der en gruppe af fagforeningens medlemmer, som var besk::eftiget ved losning og lastning af skibe på Vejle Havn, der var af den mening, at man langt bedre kunne varetag.e disse arbejderes interesser ved at stifte en havnearbejder-afdeling. Det gjorde man så 35 år efter, at Afd. A. var stiftet, og i året 1924 var Havnearbejdernes Fagforening en realitet med et medlemstal på 122 mand. - Man fik en startkapital på 2.226,50 kr. af Afd. A., idet man delte afdelingens formue op således, at man fik 18,25 kr. pr. medlem. Man fik derefter ret hurtigt la vet overenskomster med arbejdsgiverne ved havnen, forst og fremmest om, at der til alt arbejde ved lastning og losning skulle benytt.es medlemmer af Afd. H. Derefter kom der så forskellige overenskomster om bemanding, betaling osv. Den mand, som vel nok stod i spidsen for alt dette, var Mads Madsen, en mand, som stadig huskes af mange gamle medlemmer - han blev da også Afd. H.'s forste formand. Men den person, der vel nok har haft den storste betydning for Afd. H., var afdelingens formand gennem 30 år, Peter I versen. Han var tillige medlem af forbundets hovedbestyrelse og forretning,sudvalg, og netop på disse poster lavede Peter!versen et kxmpearbejde for havnearbejderne, ikke kun for medlemmerne i Vejle, men for havnearhejdere i hele landet. Fra sin tid som Afd. H.'s formand kan man tage to store m::erkesager frem af de mange, som Peter I versen fik indfort, nemlig da han fik dyrtidstill::eggene medregnet i akkorderne, hvilket gav en betydelig st0rre indt::egt for afdelingens medlemmer, og da han fik et nummersystem indfort, således at hvert medlem fik et nummer, der gav medlemmet ret til arbejde. Tidligere havde det v::eret således, at det var losseformanden, der bestemte, hvem der skulle i arbejde, og var man ikke s::erlig gode venner med ham, kunne man nemt forekomme gennemsigtig i hans 0jne, således at man blev overset. Dette nummersystem eksisterer og fungerer stadig den dag i dag. Omkring år 1960 begyndte en reduktion i afdelingens medlemstal. Det var omkring det tidspunkt, at det begyndte at gå st::erkt med brugen af moderne skibe og mekaniske hjxlpemidler, så der skulle ikke l::engere bruges det store antal mand ved lastning og losning. For at tage et eksempel brugte man tidligere ved en j::evn stor saltpeterbåd et antal havnearbejdere på omkring 20 mand i op til 2 fulde arbejdsdage. Til en damper af samme storrelse i dag, er det n0dvendigt med 3 mand i arbejde i ca. 3 timer. Medlemstallet nåede i 1973 ned på 18 medlemmer, og det stod da helt klart, at det ikke l::engere var muligt at forts::ette som afdeling. Man blev da enig i Afd. H.'s bestyrels.e om at s0ge optagelse i Afd. A., og den 8. juni 1973 var havnearbejderne tilbage i Afd. A. efter at have eksisteret som selvst::endig afdeling i 49 år. Man blev eenige med Afd. A.'s bestyrelse om oprettelsen af en klub på havnen, der skulle fungere som en selvst::endig afdeling under Afd. A. med ret til at forhandle med arbejdsgiverne på lige fod med enhver anden fagforening. - Klubbens formål er stadig den samme som Afd. H.'s, nemlig at varetage havnearbejdernes interesser og beökytte arbejdspladsens overenskomster og arbejde. Som klubbens forste formand valgte man Afd. H.'s tidligere n::estformand Nobert Stidsen, som siden 1973 har varetaget dette job, et job som ikke altid er lige let med de normer, der nu engang er på havnen. For på havnen er en ny dag en ny situation, og ingen dage er uden problemer. Men de forste 6 år som klub er gået, og dem har vi klaret på en sådan måde, at vi kan v::ere stolte af det. Men vi er medlemmer af Afd. A., stol på det, og det er med glxde, at vi er med til at fejre Afd. A.'s 90 års dag. Jeg vil slutte dette indl::eg med, at havnearbejderne i Vejle med stolthed kan fort::elle, at to af vore tidligere form::end, nemlig Mads Madsen og Peter I versen, var ::eresmedlemmer af SID. Vi 0nsker hermed afdelingen tillykke og god fest. Kaj Mikkelsen, ntestformand. Specialarbejderforbundet i Vejle Afdeling A. afholder Ordinrer generalforsamling i bygningens lille sal mandag den 8. oktober kl. 19,30. med felgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Skriftlig beretning suppleret af formanden. 3. Regnskaberne. 4. Valg af formand. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af suppleanter. 7. Valg af revisor og suppleant. 8. Valg til fallesorganisationen. 9. Juletr::esfesten. 10. Indkomne forslag herunder forslag fra bestyrelsen. 11. Eventuelt. Indkomne forslag, der 0nskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt til kontoret senest 3 dage for generalforsamlingen. Bestyrelsen. Hilsen fra Murerarbejdsmmndenes Fagforening Som det ::eldste af Afdeling A.'s fire,,b0rn" kom Murerarbejdsm::endenes Fagforening til verden den 22. februar 1896, og har siden stået på egne ben. Vi vil gerne på vor moderafdelings fodselsdag fremsende vor varmeste tak for godt samarbejde i de svundne år, med 0nsket om, at dette må forts::ette fremover, til gavn og gl::ede for vore medlemmer, og den danske fagbev::egelse. Sigvald Sorensen. 5

6 Ogsånårdet gaelder medindflydelse har Sparekassen Sydjylland den sterste kundeopbakning. Kundedemokrati er ikke noget ~~W,l'?J nyt begreb i Sparekassen Sydjylland. Alle har mulighed for at tegne sig som garant og derved sikre sig medindflydelse på valget til Sparekassen Sydjyllands ledelse. Sparekassen Sydjylland har i dag over 4000 garanter, der reprresenterer alle samfundsgrupper. Det sikrer lokal indflydelse dels på den daglige ledelse, og dels på valg til reprresentantskab og bestyrelse. Lokale folk sidder i ledelsen. Det betyder, at beslutninger vedrnrende betjening af vore kunder kan trreffes lokalt og hurtigt. Man skal ikke sporge 2 gange i Sparekassen Sydjylland Medarbejdeme i Sparekassen Sydjylland uddannes med et förmå! fornje: at betjene vore kunder bedst muligt og tneffe hurtige beslutninger Langt de fleste sager kan således ordnes gennem netop den medarbejder, kunden foretnekker. Og kombineret med det store lokalkendskab, som medarbejdeme i vore 123 afdelinger har, er dene den bedste garanti vore kunder kan få for god og hurtig betjening. Hver gang. ra1 SPAREKASSEN ~ SYDJYLLAND -vi scetter ting i gang. Henning Schmidt-Rasmussen RÅDGIVENDE INGENl0RER H. Schmidt-Rasmussen J. Hundsbcek-Pedersen Flegborg 13 - Vejle - Tlf Bffirende konstruktioner, VVS- og el-installationer, vej-, kloak- og kommunaltekniske anlffig 6

7 I begyndelsen af året 1889 dukkede der tanker op blandt arbejdsma:nd her i Vejle om start af en fagforening, og disse tanker blev endnu mere levende, da der i marts 1889 blev stiftet arbejdsma:ndenes fagforening i Fredericia. Dette resulterede i at fremsynede arbejdere fortsat arbejdede med tanken og kunne den 28. september 1889 indkalde til et meide i H0jskolehjemmet, med det formål at stifte en afdeling. Der var til meidet kommet 37, der alle tegnede sig som medlemmer. Man vedtog love for foreningen, og der blev valgt en bestyrelse, som skal indkalde til ordina:r generalforsamling i oktober måned. Der blev valgt bestyrelse, som bestod af Chrisstian Chlaussen, Anders P. Andersen, Martin Andersen, Hans Koch, Johan Chr. Olesen. Der afholdtes ordina:r generalforsamling 20. oktober 1889 i H0jskolehjemmet. Til dette meide var indbudt arbejdsgiverne, men der var ingen meidt. Til dette meide valgte man Anders Johansen som ordstyrer. Foreningen fik ikke den store betydning de forste par år og januar 1892 blev der på et ekstra meide vedtaget at opha:ve for.eningen, og at indsa:tte pengene, der var i foreningen, i Vejle Bank. Sidst i januar blev der påny afholdt m0de, og heri deltog 28 personer, der påny, efter en afstemning, oprettede foreningen. For oprettelsen stemte 18 imod 5. Nu begyndte fremgangen. Allerede i november samme år vedtoges på en generalforsamling at indmelde sig i Arbejdsma:ndenes Forbund for Jylland og Fyn, samtidig stillede formanden forslag om at holde fagbladet, der kostede 2 0re om måneden. Dette blev vedtaget - og at foreningen betaler bladet. 3. juli 1893 var man nået så vidt, at der var faneindvielse, med afholdsagent Arup som taler. Takket va:re fremgangen blev der på månedsm0det som afholdtes 10rdag 30. april 1892, af formanden stillet et krav som man skal rejse over for arbejdsgiverne, ved arbejde fra 6 morgen til 6 aften skal der betales 3,50 kr. daglig ved losning af sejlere med kul og korn, det samme ved tra:last fra skib - klid skal betales med 3 0re pr. sa:k, samt 25 0re for 1000 pund kager, skal der arbejdes på timel0n ved damper, 0nsker man at timel0nnen skal va: re 40 eire, samtidig stilles der krav om, at alt arbejde udfores af organiserede arbejdsma:nd. 6. februar 1898 indviedes arbejdernes forsamlingsbygning på N0rrebrogade, der nu blev samlingssted for den stadig voksende arbejderbeva:gelse, bygningen blev keibt af agent Bjerr.egård for kr., og man ejede i fagbeva:gelsen kr. P å afdelingens ordina:re generalforsamling onsdag 15. november 1899, blev det vedtaget, at kontingentet for fremtiden skal va:re 80 0re pr. måned om sommeren og 60 0re om vinteren, dette trådte i kraft 1. januar Afdelingen blev srnrre og sta:rker.e, og overenskomsterne der blev oprettet med forskellige arbejdsgivere her i byen, bernd nye fremskridt på vejen fremad, men da 1. verdenskrig brnd ud i 1914, kneb det mange gange at få 10nnen til at stra:kke, da der kom voldsomme prisstigninger over Danmark, men på den politiske front havde Socialdemokratiet fået st0rre indflydelse, og op gennem 20 og 30 voksede fagbeva:gelsen, men gennem 30verne herskede der n0d i mange hjem, da der på visse tidspunkter var op til 33 % af samtlige organiserede arbejdere arbejdsl0se. I begyndelsen af året 1938 havde den socialdemokratiske-radikale regering fået påbegyndt et arbejde, som bet0d store fald i arbejdsl0sheden, men endnu en.: gang måtte man fra arbejderside la:gge sine programmer på hylden, da tyske tropper 9. april 1940 besatte Danmark, selvom tyskerne etablerede tusinder af arbejdspladser til milita:re formål, og tusinder af danske arbejdere var beska:ftiget ved dette, men mon ikke besa:ttelsesmagten hurtig blev klar over, at arbejdet overalt tog meget la:ngere tid, end man for havde set det. Efter den tyske kapitulation var man igen parat til at arbejde for sa gen. Fra arbejderen i 1889 til den moderne specialarbejder i dag, er der sket mangt og meget - hårde arbejdskampe har der va:ret undervejs, men den bygning der blev rejst i slutningen af århundredskiftet, er der i de forl0bne år fortsat bygget på, så det nuva:rende specialarbejderforbund kan med god grund sige tak til vore pionerer for det arbejde, der er udfort, og som vi skal bygge videre på. Efterhånden som arbejderne blev organiseret på de forskellige arbejdspladser, opstod tanken om brancheafdelinger, og allerede i 1896 stift.edes murerarbejdsma:ndenes fagforening, i 1904 kom turen til fabriksarbejderne og i 1907 startede kuskene egen fagforening, men forst i 1920 kom chaufforerne med i denne fagforemng. I afdelingen var der mange diskussioner på generalforsamlingerne om oprettelse af en afdeling for havnearbejdere, men sagen blev hver gang henlagt, men på en ekstraordina:r generalforsamling i afdelingen 17. december 1923 blev der med stort flertal vedtaget at oprette en afdeling H, og hermed var sidste skud på stammen en kendsgerning. Havnearbejderne havde en overgang 150 til 160 medlemmer, men efter anden verdenskrig faldt tallet, og denne er igen vendt tilbage til moderafdelingen. Afdelingens nuvterende bestyrelse: Formand Anders Petersen Kasserer Kaj Lykke Jensen Na:stformand Kaj Mikkelsen Klubformand for klub H Nobert Stidsen Bestyrelsesme.dlemmer: Kaj Christensen - Leif Jensen - John Hansen - Arne Mortensen og Vagn Petersen. Da afdelingen havde faneindvielse i 1893 talte afholdsagitator Arup, han omtalte bl.a. folgende: En pra:st som han kendte, der boede på Sja:lland, skulle engang lige som andre pra:ster have Provstevisitat og indb0d provsten til at blive og spise til middag, hvortil provsten var villig. Man gik ind i spisestuen, hvor der var da:kket til mange mennesker. Provsten sagde til pra:sten, nå her kommer nok mange ga:ster i dag, nej sagde pra:sten, så mange er vi hver dag. Så endelig kom spisetiden og provsten blev budt til bords. Pra:sten satte sig ned ved hans venstre side, og så kom de 0vrige af pra:stens folk, karle, piger og drenge. Pra:sten så om de var der alle, men der manglede en, og han spurgte om, hvor Niels var - han er gået ud efter kalvene - ja, så kommer vi til at vente lidt endnu. 7

8 Phenix laver også veje tillangsom trafik T cenk på vejen som et vcesentligt forbrugsgode. Ligegyldigt om det er en motorvej eller en af de mere stilfcerdige strcekninger. Vejen skal vcere i orden. Fra asfaltfabriken i Vejle leverer Ph12mix vejmaterialer og klarer vejarbejder i hele området. [ ) AS PH0NIX Tagpap og Vejmaterialer Vejmoteriolefabriken i Vejle 8

9 Endelig kom Niels, og pra:sten sagde, at han måtte m0de til spisetiden, hertil svarede Niels, at pra:sten nok ikke var glad ved, at kalvene 0delagde hans have. Niels fik plads ved provstens h0jre side, og provsten var vel ikke fri for at have en anelse om, hvorfor han skulle sidde på pra:stens venstr e side, for på den måde fik han rngteren til bords. Måltidet blev indtaget uden megen snak, hvorefter arbejdet atter gik igang. Da de to gejstlige var blevet alene spurgte provsten, hvem hans sidemand var, det er min rngter svarede pra:sten. Provsr.en spurgte så, om man her hver dag spiste sammen med folkene, ja det g0r vi sagde pra:sten. Så sagde provsten, at han forventede, at såfremt han en anden gang blev budt til middag, at man spiste et andet sted end sammen med tyendet. Det er i orden svarede pra:sten, der skal blive da:kket op i mit studerkammer. Sådan var mentaliteten hos mange gejstlige omkring århundredskiftet, men også her er forholdene blevet anderledes. Hilsen fra Fabrik- og Lagerarbejderne Da de jysk-fynske arbejdsmandsafdelinger i november måned 1889 på et m0de i Horsens sammensluttedes til et jysk-fynsk forbund, var også den i Vejle nylig stiftede fagforening indbudt. Af de inden sammenslutningen oprettede otte fagforeninger var Vejle den yngste, kun en god månedstid gammel, og talte kurr ganske få medlemmer, men at det var de rette ma:nd, der havde fostret tanken om, at samling i en fagforening var til falles bedste, at enighed gjorde sta:rk, og at tiden nu var inde til, at også den ufagla:rte arbejder organiseredes, ses nu ved 90 års dagen på, at den ret beskedne begyndelse er blevet til en stor og sta:rk afdeling. Efterhånden som organisering på samtlige byens arbejdspladser fandt sted, mente man det betimeligt at udbranchere sig, og i 1904 skilte da en del medlemmer, beska:ftiget på fabrikker og lagre, sig fra, og dannede Fabrik- og Lagerarbejdernes Fagforening. Nu må man ikke have den opfattelse, at en sådan opdeling i brancher har skabt splittelse, tva:rtimod, tror jeg, den har va:ret til stor gavn for samtlige medlemmer af de vejlensiske arbejdsmandsafdelinger. På min afdelings vegne bringer jeg en hilsen med tak for godt samarbejde i tiden, der gik, og 0nsker fortsat lykke og fremgang for Arbejdsma:ndenes Afdeling A. og samtlige dens medlemmer. Christian Christiansen. Udpluk af forske/lige bestyrelser gennem tiderne BESTYRELSEN VED 50 ARS DAGEN 1939 StJende fra venstre: Danglif Madsen, Ingris Christiansen, Harald Jensen na:stformand, Niels Madsen. Siddende fra venstre: Emil Nielsen sekreta:r, Alfred Pedersen formand, Jens Holtehus kasserer. BESTYRELSEN VED 55 ARS DAGEN 1944 StJende fra venstre: Laurits Nielsen, Osvald Christensen, Alfred Petersen, Chr. Pedersen. Siddende fra venstre: Otto Mortensen, Hans Ebsen formand, Jens Holtehus kass.erer. 9

10 MOTORVEJSBRO OVER VEJLE FJORD M 0 N B ER G & T H 0 R S E N A/S VEJLEFJORDKONSORTIET ~~~~EsR~~~~~Nw~~~N: ~~ LIERERNE VED SPECIALARBEJDERSKOLERNE 0NSKER TIL LYKKE JERNBANEARBEJDERNES LANDSKLUB 0NSKER TIL LYKKE 10

11 BESTYRELSEN VED 60 ÅRS DAGEN 1949 Stående fra venstre: Hans Hartvigsen, Aksel Kallestrup, Alfred Pedersen, S0ren Christensen, S0ren Jensen. Siddende fra vens tre: Osvald Christensen, Jens Holtehus kasserer, Chr. Petersen formand, Chr. Petersen. AFDELINGENS 80 ÅRS JUBILJEUM 1969 Stående fra venstre.: Peter Dalgård, Henry Jacobsen, Hans Hansen, Åge Christiansen, Osvald Christensen. Siddende fra venstre: Hans Ebsen kasserer, Hans S0rensen formand, Anders Petersen sekretxr, Aksel Kallestrup nxstformand. DEN SIDSTE BESTYRELSE I HAVNEARBEJDERNES FAGFORENING som blev ophxvet 1. juli og derefter indgik i afdeling A under navnet klub H. Den dav(l!rende bestyrelse, stående fra venstre: Erik Petersen, Kaj Mikkelsen, Kaj Hansen. F orres te r(l!kke.: Peter I versen, N obert Stidsen. Peter I versen var igennem en meget lang årrxkke formand for havnearbejderne her i Vejle, ligeledes var han meget aktiv inden for forbundet, idet han gennem mange år var medlem af forbundets hovedbestyrelse, valgt af transportgruppen. BESTYRELSEN VED JUBILJEET 29. SEPT Stående fra venstre: John Hansen, Kaj Christensen, Vagn Petersen, Arne Mortensen, Nobert Stidsen formand for klub H. S iddende fra vensrte: Leif Jensen sekretxr, Kaj Lykke Jensen kasserer, Anders Petersen formand, Kaj Mikkelsen nxstformand. 11

12 A-sikring gi'r Dem mulighed furat klare skrerene -f.eks.hvis en af Dem bliver syg i lrengere tid AANDELSBANKEN Den moderne familie har brug for moderne forsikring - gennem ALKA ALKA har oprettet gruppelivsforsikring for nresten medlemmer i fagbevregelsen. ALKA l0ser alle forsikringsproblemer. ALKA tegner bl.a. LIVSFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING HUSEJERFORSIKRING AUTOMOBILFORSIKRING UL YKKESFORSIKRING AFDELINGSKONTOR GL. HAVN 1-TLF Ass. Kaj Jensen. Tlf Ass. Sv. L.Svensson. Tlf En hilsen FRA Fzllesledelsen i Vejle Afdeling C Afdeling F Afdeling G Afdeling M 12

13 HAMMEL-RAPPORTEN ET VJEGTIGT DOKUMENT I DANSK ARBEJDSMILJ0HISTORIE For f0rste gang er arbejdsmilj0, kombineret med generel trivsel blevet klarlagt for et helt lokalområde. Nemlig Hammel-området, vest for Århus 412 medarbejdere på 11 virksomheder er blevet spurgt om milj0et på arbejdspladsen. Trivsel generelt. Og om de vantrivedes. Rapportens konklusioner kan overfores generelt på andre områder i landet, hvis en tilsvarende unders0gelse blev foretaget. Konklusionerne i rapporten er omtalt side 37. Bag den 400-sider store rapport ligger to års hårdt slid, udfort af ni psykologistuderende ved Århus Universitet. De studerende har netop fået topkarakterer for deres projekt. Unders0gelsen er foretaget at de studerende under vejledning af en lxrergruppe, der bl. a. txller Eggert Petersen, dr. phil. og professor i arbejdspsykologi. Samtidig er rapporten kun blevet til i kraft af et godt samarbejde med en styringsgruppe og de implicerede virksomheder. I styringsgruppen var Fxllesorganisationen i Hammel, SID i Hammel, Handelsstandsforeningen i Hammel samt en af de implicer.ede virksomheder, reprxsenteret. KARAKTER TIL VIRKSOMHEDERNE Initiativtager til rapporten er Henning H0g Pedersen, formand for Fxllesorganisationen i Hammel. Henning H0g Pedersen: - Da jeg blev formand for FO i nskede jeg at registrere sikkerhedsreprxsentanterne på de enkelte virksomheder. Jeg sendte sp0rgeskemaer ud - og resultatet viste sig at vxre nxsten lig nu!. Det rejste naturligvis sp0rgsmålet, hvordan ser det i det hele taget ud med arbejdsmilj0et her i Hammelområdet? Derefter tog jeg kontakt til Eggert Petersen og samarbejdet blev etableret. Og nu er milj0lmder50gelsen foretaget. Samtidig skal det tilfojes, at der nu er sikkerhedsreprxsentanter på nxsten alle virksomheder - hvilket ikke var tilfaldet selv om arbejdsmilj0loven, der senere er revideret, faktisk var trådt i kraft. Selv om arbejdet med milj0unders0gelsen reelt er afsluttet, vi! det fortsxtte mange år fremover i Hammelområdet. Henning H0g Pedersen oplyser, at der vi! udgå delrapporter fra den store unders0gelse til den enkelte virksomhed, hvori milj0problemer for netop denne virksomhed er behandlet. Samtidig vil rapporten, der bliver,,kogt" ned til en ca. 40-siders populxrrapport, blive behandlet i studiekredsarbejde under AOF i Hammel. Rapporten vi! også blive kendt landet over, idet den udsendes til samtlige 125 Fxllesorganisationer i Danmark. Som tidligere nxvnt kan mange af Hammel-resultaterne udlxgges generelt. - Der vi! blive holdt m0de to gange om året med sikkerhedsreprxsentanterne fra virksomhederne, som har deltaget i unders0gelsen. Firmaerne får derefter karakter - helt som i karakterbogen - efter hvorvidt de har fået rettet op på de mangler eller gener, unders0gelsen har påvist findes på arbejdspladsen. FORBEDRINGER FORLODS Vagn Andersen, formand for SID i Hammel og medlem af styringsgruppen tilfojer, at mange virksomheder allerede rettede op på skxve forhold, da det blev kendt, at denne unders0gelse ville komme i stand. - Vi fik at vide under hånden at nu havde man fået udsugning osv., der var sket forbedringer, siger Vagn Andersen. - Samtidig fik vi etableret to lokale paragraf ni kurser inden unders0gelsen kom igang, hvor i alt 28 mennesker deltog. Vagn Andersen understreger, at også SID vi! folge unders0gelsen stxrkt op via sikkerhedsreprxsentanterne. Samtidig er unders0gelsen vigtig for sikkerhedsreprxsentanterne, mener Vagn Andersen: - Vi har her et materiale - folks synspunkter - som den enkelte sikkerhedsreprxsentant kan arbejde videre med. Rapporten giver en mxngde svar. Men den rejser også en mxngde nye sp0rgsmål, som der skal findes svar på. To af de st0rste virksomheder i Hammel sagde,,nej" til at deltage i unders0gelsen. For Henning H0g Pedersen virker det ikke underligt for den enes vedkommende: - Arbejdstilsynet har siden vxret på bes0g og der skal ske forbedringer for kr. som folge af det bes0g. ANONYMITETEN VIGTIG En af de virksomheder, der aktivt deltog i unders0- gelsen - både som arbejdsplads og som medlem af styringsgruppen - er Nordisk Wavin. Virksomheden fremstiller PVC-rnr og rnrdele, fittings. Godt 300 mennesker er beskxftigede, fordelt på 200 timel0nnede og 100 funktionxrer. Både afdelingsleder Ejgild Hyltoft og fabrikschef Erling Kalriis har siddet i styringsgruppen. Ejgild Hyltoft: - Med denne unders0gelse har vi fået vort arbejdsmilj0 belyst på en objektiv måde. Vi 0nskede at deltage i underrngelsen for at h0jne arbejdsmilj0et på arbejdspladsen. Enkelte grupper af medarbejdere viste skepsis over for unders0gelsen, men i min afdeling ville alle gerne deltage. Samtidig var anonymiteten meget vigtig. Man kunne frit sige sin mening om forholdene og om sin ti!stand uden frygt for repressalier. Erling Kalriis oplyser, at man på Nordisk Wavin altid har betragtet milj0sp0rgsmål med alvor og har fort 10bende kontrol. - Når lokalrapporten kommer, kan vi trxkke enkelte detaljer frem og se nxrmere på disse og g0re noget ved dem. Selvom vi overholder milj0loven er der altid mange sp0rgsmål, fortrinsvis fra nye medarbejder.e, der skal besvares, siger Erling Kalriis. - At arbejde med PVC og at fremstille PVC er to vidt forskellige ting. Men f.eks. sp0rgsmålet om hygiejniske grxnsevxrdier er et stående sp0rgsmål. - Vi arbejder med PVC, hvilket mindsker faren. Det har kostet Nordisk Wavin cirka kr. at deltage i unders0gelsen, da sp0rgeskemaerne er udfyldt i arbejdstiden. De penge er ingenlunde spildt, mener man på virksomheden. Rapporten giver uvurderligt materiale, der kan folges op og som man ikke selv ville vxre i stand ti! at finde frem til. F.eks. har man allerede taget 13

14 FERIEREJSER med: FLY SKIB BUS TOG ~ ~ ~ 0 Ft!J De.får det hele hos os: DSB reisebureau Vejle Borgvold :I tlf H. R. Aagaard Afs INGENl0R OG ENTREPREN0RFIRMA Sjcellandsgade Tlf. (05) * ,,...,~...,...,...,...,...,...,~ INDUSTRI- OG SOLIG BYGGERI kvickly STORBUTIK I CENTRUM Murermester Ove Larsen Udesensvej 5 Bred balle Tlf. (05) S0ndergade Tlf. (05)

15 kons.ekvensen af skifteholdsarbejde, der viste sig belastende på medarbejderne på Nordisk Wavin. Maskineriet skal k0re i d0gndrift af tekniske årsager men i en afdeling kunne man stoppe og lade medarbejderne gå på fast dagarbejde. Resultatet af dette skift kan allerede spores. Mindre frava:rsprocent. Som dermed klart kan udla:gges som bedre trivsel. SKIFTEHOLDSARBEJDERNE SOLIDARISKE To af de ni psykologistuderende, der har udarbejdet rapporten er Ove Rasmussen og Ax.el Maychrzak. Begge havde allerede kendskab til arbejdsmarkedet og dets vilkår gennem erhvervsarbejde. - Ga:ldende for os alle er, at vi har fået et bedre kendskab til arbejdspsykologi ved at foretage denne unders0gelse end vi kunne have la:st os til, siger Ove Rasmussen og Axel Maychrzak. - Arbejdet og mennesket kan ikke adskilles i to enkeltfaktorer, men ha:nger ul0seligt sammen. Trives man ikke på sin arbejdsplads, kan det va:re fordi man er udsat for gener af forskellig karakter så som tempo, swj, dampe, osv., - og er man dermed belastet af sin arbejdsplads - ja, så trives man også dårligere med sig selv og sine omgivelser i fritiden. Ove Rasmussen og Axel Maychrzak påpeger, at den del af unders0gelsen, der omhandler akkord- og skifteholdsarbejde adskiller sig fra andre, der er foretaget over disse emner. - Vi har ikke kunnet påvise, at akkordarbejderen er mere belastet end den timel0nnede i denne unders0gelse. Det er som om, at man kender spillereglerne - og affinder sig med dem. Det samme med skifteholdsarbejde. Vi oplevede stor solidaritet emllem skifteholdsarbejderne. Skifteholdsarbejderen vidste, at hvis han ikke m0dte på grund af sygdom, ville det gå ud over kollegaen. Derfor m0dte han. Oprindeligt var det tanken af fortsa:tte unders0gelsen med en efterunders0gelse. Cirka 30 udvalgte personer skulle interviewes i to timer. Dermed ville der va:re dannet et mere omfattende psykologisk billede af arbejdsmilj0 og trivsel. Denne tanke er i 0jeblikket skrinlagt på grund af studieforl0b. Men muligvis kommer den i stand. - Desva:rre er det sådan, at arbejdspsykologi stadig er lavt prioriteret i det psykologiske studium, siger Ove Rasmussen og Axel Maychrzak. - Swrstedelen af de studerende fortsa:tter med klinisk- eller udviklingspsykologi. BEDRIFTSSUNDHEDST ]EN ESTEN MÅ UDVIDES Hammel-rapporten har vidtra:kkende betydning, mener Eggert P.etersen, der har fungeret som vejleder i la: rergru ppen sammen med tre andre la:rere. - I hovedrapporten ligger der meget materiale, der kan gå ind i debatten om bedriftssundhedstjeneste. Der siges klart i rapporten, at et godt arbejdsmilj0 ikke udelukkende er betinget af fysiske/kemiske forhold. For at skabe et godt arbejdsmilj0 spiller der også en ra:kke tekniske, psykologiske og sociologiske faktorer ind. Som de seks hovedfaktor.er i rapporten na:vner Eggert Petersen: 1/Det fysisk/kemiske milj0 på arbejdspladsen 2/Selve jobbet. Om det er selvsta:ndigt og frit. Om det medforer ansvar eller ansvarsfolelse modsat det monotone og repetative arbejde 3/ Selve milj0et på arbejdspladsen. Den sociale kontakt med kolleger, om man har tid til at tale med hinanden, om man ligger under pres oven fra. Og hele organisationens opbygning 4/ Skifteholdsarbejde. Hvor det er klart bevist, at skifteholdsarbejde er meget belastende for mennesket 5/ Arbejdstempo 6/ Forskellige 10nformer. Akkord kontra bonussystem eller timel0n. Om bedriftssundhedstjeneste mener Eggert Petersen ikke, at den,,sna:vre" mode!, hvor la:ger bed0mmer det fysisk/kemiske milj0 er tilstra:kkelig: - Arbejdsmilj0loven og Bekendtg0relsen om Bedriftssundhedstjeneste indeholder ikke en bred mode!, hvor også de tekniske, sociale, sociologiske samt psykologiske faktorer er indkorporeret. Det b0r den g0re, hvis man skal bed0mme arbejdsmilj0. Netop fordi tingene ha:nger så n0je sammen når man taler om menneskets trivsel på arbejdspladsen. Sys Stothard. Artiklen er taget fra bladet,,pas på" nr Når jeg ser et r0dt flag... Når jeg ser et rndt flag sma:lde på en blank og vårfrisk dag, kan jeg h0re det sa:lsomt forta:lle om min verden, mit folk og min sag. Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, mens det kogler af kraft i mit mod, thi det flag, der nu sma:ldende når himlen, er jo rndt som mit brusende blod. J eg har set min fader ranke ryggen op i flagets brus. Jeg har lyttet og h0rt hjertet banke i dets stolte, befriende sus. J eg har elsket dets farve fra lille, da min mor tog mig op på sit sk0d og fortalte mig manende og stille om en fane så knitrende rnd. J eg har anet sla:gters striden imod fremtids fjerne mål. J eg har set tra:lletoget i tiden blive ma:nd bag ved kampfanens bål. J eg har set den i blafrende storme, - jeg har elsket dens flammer i strid, og bag den så jeg arbejdsha:nder forme verden om til en lysere tid. Det er sliddets sla:gters fane over fronten vid og bred. Den skal ungdommen ildne og mane, den skal knuse hvert gra:nsernes led. Den var forrest i fredelig fa:rden, den var forrest i stormklokkens klemt; den er fanen, der favner hele verden - i dens folder er fremtiden gemt. Oskar Hansen. 15

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

36. 6rgong. Nr. 10. Okfober 1978.

36. 6rgong. Nr. 10. Okfober 1978. 36. 6rgong Nr. 10 Okfober 1978. /Jll\ Eigil R.Petersen ~Sen~. INTERNATIONAL TRANSPORT ENERGIVEJ B. TLF. (06) "32 22 66. TELEX 63 402. 8500 GRENAA MONBERG& THORSEN A/S Aalborg Stevedorekompagni A/s FREDERICIA

Læs mere

Vil lå olvorlige konsekvenser

Vil lå olvorlige konsekvenser Vil lå olvorlige konsekvenser Det er ikke tilfreldigt, at der de seneste måneder har vreret en rrekke faglige aktioner vendt mod uorganisered_e lpnmodtagere. den nuvrerende beskreftigelsessituation fples

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Snedkernes Fagforening. Vejen. 1907 60 år 1967. Snedkerforbundets Vejen Afdelings. 60 års Jubilæumsfest. den 9. september 1967 på Hansens Hotel.

Snedkernes Fagforening. Vejen. 1907 60 år 1967. Snedkerforbundets Vejen Afdelings. 60 års Jubilæumsfest. den 9. september 1967 på Hansens Hotel. Snedkernes Fagforening Vejen 9. september 1907 60 år 1967 Snedkerforbundets Vejen Afdelings 60 års Jubilæumsfest den 9. september 1967 på Hansens Hotel Menu Aspargessuppe Helstegt svinekam m. æbler, svesker

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 1 2010

Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 1 2010 Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 27. Årgang Nr. 1 2010 Grethe Andersen - fhv. Fagforeningsformand, byrådsmedlem m.m. kommer til fortælleaften i ASRA hvor hun vil fortælle om sit organisationsarbejde

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening Velkommen til beretning 2008 Fagligt Fælles Forbund i daglig tale 3F kan hermed præsentere sit økonomiske regnskab og beretning for væsentlige aktiviteter

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 Der var en gang... men så kom der nye regler! Læs i dette nummer bl.a. om: - Syv 25-års jubilarer i København side 10-20 - Nye regler, rækværker og seler side 26-37

Læs mere