Johan Bender NIELSENS KANTATE. Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johan Bender NIELSENS KANTATE. Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909"

Transkript

1 Johan Bender NIELSENS KANTATE Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909 PubliMus - en skriftserie fra Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole

2 PubliMus Skriftserie fra SMKS Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Johan Bender Tilblivelsen af Carl Nielsen kantate til Landsudstillingen 1909 PubliMus nr Esbjerg, august 2010 Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Kirkegade Esbjerg Tlf: Fax: Redaktion: Carl Erik Kühl (ansvarshavende) Anne Helle Jespersen Margrethe Langer Bro Tryk: Fællestrykkeriet - SUN Aarhus Universitet Universitetsparken, bygn Århus C. ISBN

3

4 - 3 - Johan Bender TILBLIVELSEN AF CARL NIELSENS KANTATE TIL LANDSUDSTILLINGEN 1909 "Saa mange Komplikationer - mine Nerver dirrede" Indledning I sommeren 1909 afholdtes en gigantisk industri-, håndværks- og kunstudstilling i Århus. Til åbningshøjtideligheden komponerede Carl Nielsen ( ) en kantate til tekst af digteren L.C. Nielsen ( ). Set i forhold til den verdensudstilling, som det faktisk var med mange haller og udstillede genstande, som fik megen omtale i dagbladene, så udgjorde kantaten kun et ganske lille hjul i det store maskineri. Dens tilblivelse har imidlertid sin egen historie, som hér skal fortælles. Som kantaten er en lille detalje ud af hele udstillingens kompleksitet, således er den også en afgrænset side af Carl Nielsens forskelligartede produktion, nemlig et bestillingsarbejde, en lejlighedskantate, en slags brugskunst om man vil, som både i tilblivelsen, udførelsen og vurderingen adskiller sig fra det meste af hans øvrige værk. Der er tale om bundne hensyn i skabelsesprocessen, som kommer til udtryk i kontakter, diskussioner og overvejelser med de øvrige implicerede parter. Hér giver komponistens udtalelser i breve, dagbøger og til pressen indsigt i hans arbejdsform og kaster lys over hans lynne. Dette gælder langt mere end i forbindelse med hans større værker, der er blevet til i "isoleret ensomhed". Alligevel er det naturligvis dem, musikhistorikerne koncentrerer sig om, men kims ikke ad kantaten!

5 - 4 - En ambitiøs landsudstillingskomité Landsudstillingen i Århus 1909 var den største satsning i byens historie og en event, der ikke alene satte Århus på Danmarkskortet, men Danmark på verdenskortet. I fem sommermåneder besøgte gæster udstillingen alene fra USA kom der Fra forberedelsernes begyndelse til åbningsdagen 18. maj gik der 2½ år, hvor alle byens sjæle på en eller anden måde medvirkede. De 1850 udstillende firmaer fremviste, hvad landet formåede inden for industri, håndværk og kunst. Den store nordiske udstilling i København 1888 havde ikke kunnet præsentere de nyeste opfindelser, hverken elektricitet, automobiler, diesel- eller elektromotorer for ikke at tale om telefoni eller trådløs telegrafi. Alt dette og mere til kunne man opleve i Århus. Landsudstillingen var fremtidsvendt, den markerede et paradigmeskift fra den gamle almuekultur til den nye industricivilisation med selvbevidst stolthed og fremskridtstro. De halvhundrede hvide haller og pavilloner havde arkitekt Anton Rosen ( ) ladet opføre i tidens jugendstil med et tydeligt præg af monumental klassicisme (ligesom det samtidigt opførte elektricitetsværk i Esbjerg, der nu danner rammerne om musikkonservatoriet). Landsudstillingen kaldtes Den hvide By. Johannes V. Jensen ( ) skrev begejstret om Hellas ved Aarhus Bugt, og andre fik umiddelbart mindelser om Forum Romanum, et verdensvendt Forum Danicum med centrum i Århus. Alle sejl blev sat til af den ambitiøse landsudstillingskomité. Byen skulle fremstå som provinsens ubestridte hovedstad. Konkurrencen mellem købstæderne var den usynlige drivfjeder, og bagved anede man kulturkampen mellem København og navnlig Den jydske Bevægelse under anførsel af Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær ( ). Landsudstillingen havde flere ærinder og mange perspektiver. Udstillingskomitéen havde allerede fra starten planer om en festkantate og havde følere ude hos forskellige tekstforfattere og komponister. En kantate med musik af P.E. Lange-Müller ( ) og ord af digteren, pastor Chr. Richardt ( ) var blevet sunget af et kæmpekor ved åbningen af Den

6 - 5 - store nordiske Udstilling i København I Århus ville man på ingen måde stå tilbage for københavnerudstillingen. Altså skulle man selvfølgelig have en tilsvarende festkantate. Komitéen hyrede således landets fremmeste tonekunstner til at komponere åbningskantaten, der skulle udtrykke udstillingens særlige formål og tidens generelle udviklingsoptimisme, et vitalistisk stykke musik, der til L.C. Nielsens ord skulle afspejle, hvad der var på spil. Kantatens ord og toner skulle udbasuneres som en fanfare. Carl Nielsen skulle selv komme og dirigere kor og orkester for 1500 særligt indbudte med kongefamilien i første række. Skønt kantaten kun skulle opføres en gang, nemlig ved åbningsceremonien, så var der megen dramatik omkring den, dens tilblivelse og hele forløb, således som der var det om hele Landsudstillingen - og i øvrigt i Carl Nielsens eget liv, navnlig i disse år, som vi skal se. Carl Nielsen vægrer sig ved at levere varen Man endte som sagt hos de 2 x Nielsen, og den første kontakt med komitéen gik gennem digteren L.C. Nielsen, som 13. juli 1908 skrev til Carl Nielsen, at borgmester Ernst Drechsel ( ) i Århus igen havde skrevet et brev angående kantaten og... beder mig spørge Dem, uden nogen som helst bindende Form, om De eventuelt vil være villig til at komponere Musikken. Dr. [Drechsel] skriver, at Indstuderingen bør kunne paabegyndes omkring Nytaar, og da han hører, at De skal komponere en Universitetskantate, frygter han, at De skal svare Nej. Men jeg gaar ud fra og glæder mig til, at De vil lave Musikken; beder Dem blot med nogle Ord bekræfte det, saa at jeg kan svare Borgmesteren afgørende. Som sagt, Forespørgslen baade til Dem og til mig er uforpligtende; men der er vel næppe Tvivl om, at det bliver os, saafremt vi vil. Kan og vil De? Svar mig omgaaende. Hilsen fra Konen og Deres hengivne L.C.N. 1

7 - 6 - Carl Nielsen svarede omgående, og svaret afspejler uden omsvøb det dilemma, som en opfordring til at levere et stykke lejlighedskunst kan være for en kunstner. Han skriver ret spøjst: Damgaard pr Fredericia den 15 Juli 08 Kjære L.C. Tak for Deres Brev! Det er mig umuligt at svare på en Ikke-Anmodning. Hvad vil det sige at der ikke er noget forbindende fra Kommiteens Side? Eller at Hr: Drechsels Forespørgsel er uforpligtende? Med Hensyn til selve Sagen, saa maa vi jo dog som Kunstnere vide noget nærmere og have Lov at gjøre f:expl følgende Spørgsmaal: Hvorledes er hele Planen for en saadan Aabningsfest, hvori et Kunstværk som en Kantate af Dem og mig skal være Midtpunktet? Bliver det øvrige Program saaledes ordnet at Tilhørerne er stemte og forberedte paa at høre godt efter og vide sig under kunstnerisk Paavirkning? Har vi Garanti for at de officielle Talere ikke vil anslaa den sædvanlige ordinære Skaal-Jargon og at det hele faar et værdigt Præg? Jeg har aldrig her i Landet oplevet en Fest hvor det gik smukt og velordnet til, eller hvor der blot mærkedes noget der lignede Aand og Talent; og ikke sandt vi vil dog ikke være med til noget af det sædvanlige Ruskomsnusk med Frokost, Hurrabrøl, Kantate, Maskinspektakel og Hestevrinsken; hver Ting til sin Tid, og jeg kan i virkeligheden ikke tænke mig at de Godtfolk i Aarhus kan finde paa noget udover det sædvanlige Pjask. Derfor synes jeg at Hr Drechsel først maa meddele noget nærmere; ikke sandt? Levere en Kantate under hvilkensomhelst Omstændigheder er mig inderligt imod og jeg ved at De har netop de samme Følelser. Skal der imidlertid svares paa denne Forespørgsel saa er mit Svar et absolut Nej. Tak for sidst! Det var meget hyggeligt at være hos Dem og se Familien i de ægte sjællandske Omgivelser. Hils Deres Kone mange gange. De bedste Hilsener fra deres hengivne Ven Carl Nielsen Bemærkelsesværdigt selvbevidst og ligefremt var brevets ord og tone. Man sammenligne med Carl Nielsens berømte bys- og øbarn, den aparte H. C. Andersen ( ). Begge fynboer med hver deres særegne, gudgivne evner, men så vidt forskellige i fremtræden og førelse.

8 - 7 - Den ene Nielsen: 'en Pjalt af Armod', den anden: 'træt og tom' Carl Nielsens svar var altså i første omgang absolut afvisende. Ud over de argumenter, han anførte, har det utvivlsomt også spillet en rolle, at han netop en uge før L.C. Nielsens henvendelse om en kantate til landsudstillingen omsider var kommet godt i gang med en kantate til Københavns Universitet. Kantater kunne selv for Carl Nielsen blive for meget. Alene i 1909 skrev han fire. 2 L.C. Nielsen opgav dog ikke uden videre ævred og skrev med det samme tilbage, at han for så vidt mente det samme, men jeg er vis paa, at har man nogensinde været betænkt paa at give en saadan Historie et virkeligt stort Præg, er det Folkene i Aarhus; og i hvert Fald kan man jo svare Nej, saasnart Kommiteen har fremstillet hele Planen. At svare Nej forinden kan jeg ikke, fordi jeg mere end før tillige maa se økonomisk paa Sagen. Jeg er en Pjalt af Armod. Han har fornemmet beslutsomheden i Århus og udtrykker her ret præcist byens vilje til at skabe noget gedigent - de store forventninger. Alligevel fik han ikke Carl Nielsen med i første omgang. Da den indledende korrespondance med Landsudstillingskomitéen gik gennem ham, måtte han 28. august skrive til borgmester Drechsel: Fra Hr. Carl Nielsen modtager jeg i Aften det Svar, at han for faa Dage siden har fuldendt en Kantate for Universitetet og nu føler sig saa træt og tom, at han ikke tør paatage sig en lignende Arbejde. Derved er der da intet at gøre. L.C. Nielsen foreslog i stedet Fini Henriques ( ) eller P.E. Lange- Müller. Hvis man derimod foretrak August Enna ( ), bad han om at blive ladet ude af betragtning som tekstforfatter. I så fald ville han henlede opmærksomheden på forfatteren Olaf Hansen ( ), adjunkt ved Aarhus Latinskole, der utvivlsomt kunne løse opgaven smukt og værdigt. 3 Carl Nielsens nej var skuffende for de gode folk i Århus, men der var altså også andre muligheder, som før havde været fremme. Borgmester Drechsel

9 - 8 - havde tidligere på sommeren haft to sonderende møder med August Enna, hvilket nu førte til et intermezzo. Ennas intermezzo 11. september skrev August Enna til Carl Nielsen, at han netop samme dag havde modtaget et brev fra en pålidelig kilde i Århus, der fortalte, at borgmester Drechsel havde henvendt sig til Carl Nielsen om at skrive en kantate til udstillingen næste år. Enna havde imidlertid for et helt år siden fået en henvendelse fra generalsekretæren for udstillingen, justitsråd Friis, om han ville skrive en kantate. Også komitémedlem redaktør Funch Thomsen ( ), Aarhus Stiftstidende, havde været ude i samme ærinde. Enna havde glædet sig og allerede arbejdet ikke så lidt med kantaten. Han var skuffet og forarget over en sådan behandling af danske komponister og bad Carl Nielsen sige ham, om det var rigtigt, at Drechsel havde henvendt sig til ham, da han agtede at lade sagen komme offentligt frem. Carl Nielsen svarede ikke straks på brevet, men sendte det videre til borgmester Drechsel, der efter endt læsning sendte det tilbage til Carl Nielsen. 4 Da Drechsel havde læst Ennas beskyldninger mod ham i brevet til Carl Nielsen, sendte han 18. september et brev til både Enna og Nielsen. Drechsel bekræftede, at Carl Nielsen fra forretningsudvalget for Landsudstillingen havde fået en anmodning om at komponere en kantate med tekst af L.C. Nielsen, men det forundrede ham meget, at Enna mente at have grund til at føle sig krænket derved. Da Drechsel nemlig i sin tid henvendte sig til Enna, var det første han sagde, at henvendelsen var ganske foreløbig, da han var uden bemyndigelse til at træffe nogen som helst bindende aftale, og dette havde han udtrykkeligt gentaget til sidst i samtalen. Han gav en slags begrundelse, idet han afsluttede brevet således: Jeg blev ved nærmere Eftertanke betænkelig ved at overdrage Dem det nævnte Hverv. Og jeg skal sige Dem, at Grunden dertil bl.a. var den, at De under vor Samtale sagde, at hvis (De) kom til at komponere Kantaten, saa tænkte De Dem at komme herover allerede ved Nytaar for at søge grundigt at reformere Musiklivet her i Byen, som trængte til at reformeres. Jeg blev bange for, at et

10 - 9 - saadant Forsøg fra Deres Side skulde medføre Konflikt, og for, at denne Konflikt skulde blive til skade for Kantaten og dens Udførelse. Hvis De offentliggør noget ang. denne Sag, vil jeg det siger jeg paa Forhaand nøjes med som Svar at offentliggøre dette Brev, som synes mig at indeholde tilstrækkelig Redegjørelse fra min Side. Deres ærb 19. september bragte Aahus Stiftstidende et "Aabent Brev til Hr. Borgmester Drechsel fra professor Aug. Enna" og dagen efter Drechsels udførlige svar "til hr. Komponist Aug. Enna". De ret fyldige breves indhold er stort set resumeret ovenfor. En kort redegørelse for konflikten kunne læses i Politiken 20. september, dateret Aarhus, Lørdag Aften, altså allerede samme dag, som Aarhus Stiftstidende bragte Drechsels brev. Det er tydeligvis indtelefoneret fra Århus, og Politikens overskrift var: "Aabent Brev, Interview, Misforstaaelser, Reformiver m.m. alt om en Kantate." Selv til hovedstaden nåede kantatesagens dønninger. Carl Nielsen forklarer sig Samme dag, som dette kunne læses i Politiken, skrev Carl Nielsen selv et brev til August Enna og forklarede, at han på grund af overhængende meget arbejde ved teatret i den sidste tid ikke havde haft tid til at korrespondere, men måtte nøjes med at sende Ennas brev (se ovenfor) til borgmester Drechsel. Han fortsatte: Den 27de f. M. kom Hr L.C. Nielsen til mig og anmodede mig på Kommiteens Vegne om at komponere Musik til en hos ham bestilt Kantate. Jeg sagde nej, men henviste til Fini Henriques. Den 10de d. M. kom L.C.N. atter til mig og meddelte at Fini Henriques ogsaa havde sagt nej. Han udviklede derpaa nogle Ideer om hvorledes han havde tænkt sig Kantaten og da vi havde talt frem og tilbage i nogen Tid og jeg kunde se at Tingen kunde faa en kunstnerisk Form, gik jeg til sidst ind paa at gjøre Arbejdet. Det gjør mig ellers ondt at Du har følt Dig tilsidesat i denne Sag, men dels ifølge Dit eget Brev, hvoraf fremgaar, at der end ikke ved Borgmesterens besøg hos Dig endnu forelaa nogen som helst Bestilling på Text eller

11 Bestemmelse om hvem der skulle skrive den, og dels som Følge af Borgmesterens Brev til Dig af 18 ds, hvoraf jeg har modtaget en Kopi, kan jeg ikke se, at der er begaaet nogen Uret imod Dig. Derimod forstaar jeg saa godt at det er ærgerligt, naar Du, som Du skriver, allerede paa Forhaand har gjort et Arbejde, der saaledes ikke bliver anvendt ved den tænkte Lejlighed. Med venlig Hilsen Din hengivne Carl Nielsen. Nielsen har tydeligvis styr på sin brevveksling og sine møder, vel også gennem sine dagbøger. Mindre styr har han tilsyneladende på sin beslutning om at skrive kantaten. Skal skal ikke? Det er ikke ganske entydigt og dokumentérbart, men vibrerer gennem tilblivelsesprocessen. Usikkerheden var synlig i starten, og bliver det også i en brevudveksling senere - i november. Han har af forskellige årsager været noget ambivalent over for tilsagnet. 2. oktober skrev han imidlertid til sin hustru Anne Marie Carl Nielsen ( ) i Bernau, at han samme aften ville rejse til Århus efter indbydelse for at se på forholdene til Landsudstillingens kantate sammen med L.C. Nielsen. I endnu et kort brev til hende samme dag skrev han bl.a.: "Jeg er i Aarhus til Søndag Morgen". Om han var der, kan jeg ikke dokumentere. Om han herefter holdt fast ved at skrive kantaten, er heller ikke klart. Man skulle dog tro, at bordet nu fangede, men sådan skulle det ikke uden videre vise sig at være. Universitetskantaten og anden travlhed 29. oktober 1908 blev Carl Nielsens kantate til Københavns Universitet opført og gentaget ved en koncert i Odd Fellow Palæets store sal 17. november. Dagen efter skrev L.C. Nielsen til komponisten og lykønskede med kantaten dens kraft og digteriske storsyn. Han har et par kommentarer til Niels Møllers tekst og anfører, at hans egen tekst til landsudstillingskantaten ikke ville bliver så ejendommelig, men mulig lettere at lægge Musik over. Jeg har netop i dette øjeblik fuldendt andet Afsnit; - men Gud bevares, hvor De faar meget at gøre!. Denne sidste sætning gjorde uden tvivl Carl Nielsen yderligere betænkelig, urolig og stresset.

12 At L.C. Nielsen kaldte Niels Møllers tekst ejendommelig, svarer godt til kritikernes almindelige vurdering. Mens de havde adskilligt at indvende mod den tankevægtige, men uklare tekst, blev Carl Nielsens musik stærkt rost. Kantaten beviste sin livskraft og opførtes jævnligt ved årsfesterne af Studentersangforeningen lige indtil 1968, hvor den blev afbrudt af studenteroprørerne, der dermed satte en stopper for denne smukke tradition. Siden har den ikke været sunget ved årsfesterne. Studentersangerne elskede musikken, selv om den var vanskelig at synge på grund af den kringlede tekst. Indbyrdes kalder de den stadig for Tarmslyngskantaten", men det går altså kun på den sære tekst. 5 Carl Nielsen havde nok at gøre, hvad hans breve, dagbøger og bestillinger tydeligt viser. Han kunne ikke sige nej, hvis musikkolleger eller andre bad om hans anbefaling til legater, stillinger eller til at skrive lejlighedssange. I efteråret flyttede Nielsen-familien til villaen på Vodroffsvej 53, hvilket gav nogen turbulens, og i slutningen af november havde han en brevveksling med musikfolk i Oslo om et program fortrinsvis af hans egne værker, som han skulle rejse op og dirigere. Middagsinvitationer hos venner måtte han i denne tid sige nej til eller få udsat, alt imens han måtte passe sit arbejde som kapelmester ved Det kongelige Teater. Under alt dette fortsatte hans skabende evne ikke desto mindre uanfægtet. Men selvfølgelig har det påvirket arbejdssituationen over for en bunden opgave med deadline og mange eksterne hensyn, en utålmodig udstillingskomité, en ventende tekstforfatter og lokale korledere. 19. november modtog Carl Nielsen så et brev fra L.C. Nielsen med 2. og 3. afdeling af kantaten til Landsudstillingen, og dermed kendte han hele teksten. Af nogle breve fra Landsudstillingens præsident til L.C. Nielsen, videresendt til Carl Nielsen, fremgår det endvidere, at både borgmesterens udstillingstale og placeringen af musikere og sangere i udstillingshallerne var blevet diskuteret. Saa mange Komplikationer - mine Nerver dirrede Carl Nielsens spidsbelastede situation og hans vankelmodighed over for opgaven fra Århus kan forklare, at han nu igen afslog at komponere kantaten. Det fremgår med al tydelighed af det brev, som en ulykkelig L.C. Nielsen

13 skriver 25. november. Brevet starter med en jamrende klagesang i klassisk tragisk stil: Ve! Ve! Ve! Drømmene døer Mester, som svigter de hellige Løfter, du loved! Ve! Ve! Ve! Ikke en glæde at se gennem det Mørke, De skaber! Så tilføjer han mere prosaisk: jeg smed Skidtet fra mig ligesom De, hvis jeg ikke havde nogle Munde at mætte foruden min egen, som godt taaler nogen Sult. Han beder Carl Nielsen med det samme skrive til borgmester Drechsel for at få komponisten og dirigenten Georg Høeberg ( ) eller komponisten Otto Malling ( ) til at skrive kantaten, men forhindre Enna i at blive den afløsende kantatekomponist. Dét gjorde indtryk på Carl Nielsen, og han må samme dag have haft travlt med at søge en ordning på deres dobbelte dilemma: komponistens tidnød og forfatterens pengenød. Thi allerede dagen efter skriver han følgende: Kjære L.C. De er et Menneske som man ikke kan andet end elske og beundre. Hvor er De stor og overlegen! Tak fordi De ikke skjældte mig Huden fuld; jeg har været saa fuldstændig ulykkelig og skamfuld over at skulle bryde mit Ord, at min Taknemmelighed over at De ikke gav mig Naadestødet vil vare saa længe vi lever og ser hinanden. Men nu kan jeg sige Dem, at Fini (Henriques) gjør det sikkert og hvis ikke, Høeberg, og hvis ikke Bangert og jeg paa den Maade at jeg har ideerne og han udfører Dem under Tilsyn. Jeg har talt med Fini og dernæst sagt til Høeberg at ifald F. imod al Forventning siger nej skal han. Einverstanden, sagde han. Gaa strax til Fini!! Har skrevet til Drechsel at Fini nok vil nu, saa Sagen er i alle Tilfælde sikret paa den allerbedste Maade. Tusind Tak L.C. jeg føler mig lettet fordi jeg saa hele Tiden saa mange Komplikationer for mig saa mine Nerver dirrede blot ved Tanken om hvad der kunde ske og hvad jeg skulde gjøre. Thi havde jeg først begyndt saa ved jeg ogsaa at jeg havde hellere styrtet end opgivet; til sidst kjender man sin egen mere eller mindre forbandede Natur. Endnu engang Tak kjære, gode rige, varme og geniale L.C. kunde jeg dog for Satan engang øve Gjengjæld. Mange Tusinde Hilsener! Hvordan skal vi sés igjen? Jeg er bestandig skamfuld. Deres hengivne og taknemmelige Carl Nielsen.

14 Carl Nielsens forslag til en arbejdsdeling mellem ham selv og hans unge elev, komponisten og organisten Emilius Bangert ( ) ("jeg har ideerne og han udfører dem under Tilsyn"), har muligvis virket lidt mindre underligt i samtiden, men er i alle tilfælde et udtryk for komponistens selvfølelse. I øvrigt kom det til at gå helt anderledes. Det ser ikke ud til, at Nielsen har superviseret Bangert i nævneværdigt omfang. Nielsen skrev sine satser, Bangert skrev sine, nøjagtigt halvdelen hver. Uretfærdigt nok kom Bangerts navn ikke med i de første anmeldelser af værket, selv om hans navn var trykt i programmet ved siden af Nielsens. 6 Forklaringen er åbenlys: navnet Carl Nielsen nød respekt og var trækplasteret. Dengang brugte man ikke udtrykket 'stress', men i dag ville man uden videre diagnosticere Nielsens tilstand som sådan. Man tænke på sætningen: jeg saa hele Tiden saa mange Komplikationer for mig saa mine Nerver dirrede. Komplikationerne vender vi tilbage til. Disse to følelsesladede breve mellem forfatter og komponist markerer det dramatiske højdepunkt i tilblivelsesprocessen. Carl Nielsen havde endeligt accepteret at komponere. Han havde fundet en løsning ved beroligende aftaler med sine komponistkolleger Fini Henriques, Georg Høeberg og Emilius Bangert, og L.C. Nielsen var lettet over at være kommet uden om August Enna. Afgørende kan det have været, at Carl Nielsen holdt meget af L.C. Nielsen, som han havde arbejdet godt sammen med om mange opgaver. Han havde sat musik til L.C. Nielsens skuespil Willemoes med den bekendte Havets Sang ("Havet omkring Danmark"), ligesom de skrev flere andre kantater sammen. Carl Nielsen ville nødig svigte en god ven og lade ham i stikken. Nu kunne arbejdet gå i gang. de Nervøses Fagforening I et brev til Carl Nielsen 10. december 1908 meddeler L. C Nielsen, at han har sendt kantaten til borgmester Drechsel og håber, at manuskriptet kan bevares så vidt læseligt, at han senere kan tage en afskrift det var før både kopimaskinernes og de digitale tider! Han tilføjer et PS: De kan forstaa, at jeg

15 er lykkelig ved den Løsning af Sagen, som De nu har ordnet; jeg gruede for Enna eller Malling." Nogle breve mellem komponist og forfatter skal gengives med deres egne ord, da de giver et indblik i deres venskab og samarbejdsform. L.C. Nielsen skrev et brev med datoen 19. december tilføjet i blyant, måske af Carl Nielsen: Kjære Carl Nielsen Det frygteligste Juledigteri har taget min Tid, mit Talent og mit Humør, saa jeg hverken har kunnet naa ud til Dem eller været værd at se. Gid De kunne samle Maaneders Kraft paa de Par Juledage, De tager bort; De maa ikke gaa hen og melde Dem ind i de nervøses Fagforening. Drechsel skrev igen, at han ikke brød sig om Vers men vistnok fandt Kantaten god; han ønskede intet forandret. Men han er stadig ængstelig for Tiden. Nu klør vel Bangert løs; hvil De og lad ham øve sine unge Kræfter. Og naar De saa er ved Hægterne igen, kaster De et Falkeblik paa hans Arbejde, overskuer det i et Nu og skriver facit E. Bangert og Carl Nielsen. Hils Deres Kone. Vi ønsker Jer alle en Jul, der siger Spartre til alt det vil altsaa sige, en Jul med det Juleunder, at De bliver frisk og uovervindelig. Min Kone er stadig paa ventende Fod. L.C. Mon ikke Bangert ser op til mig en Dag i Julen? 21. december svarede Carl Nielsen: Kjære L.C. Tak for Brevet! I Morgen tidligt kommer Bangert til mig med første Levering, som vi gjennemgaar inden jeg stikker af. Paa Fuglsang arbejder jeg paa min Del og han videre paa et Parti, saa det skal nok gaa. Han ser nok op til Dem snart, Hr Arbejdsgiver. Nej, Fanden partere mig om jeg har i sinde at melde mig ind i de Nervøses Fagforening endnu en Stund! For resten vil jeg sige Dem, at De virker paa mig som en Snaps paa en Jordemoder, ikke alene som menneske men som Digter. De rører da paa Dem, imens Livet ruller og triller og vælter og styrter og selv om De tror det er Lejlighedsdigte saa er det kun forsaavidt sandt, som det er ærede samtidige Mennesker og Forhold der stiller

16 Kravene til dem. Læste Digtet om Julemærket i dag og tænkte: Bæstet faar altid noget frem der vækker Beundring og Eftertanke! Mange hjertelige Hilsener til Dem alle. Hvor længes jeg efter at se Deres Kone og saa længe det er siden!! Gid nu alt maatte gaa rask og godt for Jer! Glædelig Jul Eders hengivne Carl Nielsen. Et stridens æble - men til opgaven med fuld musik Dagen efter rejste Carl Nielsen med sin familie til Fuglsang og sendte derfra et brev til sin ven, komponisten Julius Röntgen ( ) i Amsterdam, hvori han fortæller, at han i den sidste tid har haft ualmindelig meget at gøre, først de otte dage i Kristiania fra 29. november til 6. december, straks efter hjemkomsten indstuderingen af Wagners opera Mestersangerne i Nürnberg. Det var en meget anstrengende Tid, især da jeg ikke har været helt rask. Det er dejligt at komme ud af alt det i nogle Dage i Julen og skjøndt jeg kun har været her paa Fuglsang i to Timer saa synes jeg at mine Kræfter voxer for hvert Minut. Denne Fred og Tryghed! I juleferien kunne Carl Nielsen koncentrere sig om kantaten i forholdsvis fred og ro, men det nye år begyndte med nogen uro som udløber af problemet med August Enna, som i en artikel "Dirigenter" i Københavns Orkesterforening og Dansk Musiker Forbunds Medlemsblad i januar 1909 gik til angreb på Carl Nielsen som dirigent. Det førte til konflikter i Dansk Tonekunstnerforening, og det gik Nielsen på. Under sit Osloophold en måned før havde han således i et interview til dagbladet Verdens Gang 5. december 1908 omtalt sig selv som "et stridens æble" og ret selvbevidst tilføjet: Det er jo alle begavede Mennesker. Det afspejler hans genvordigheder i denne tid, hvilket også ses i hans dagbogsoptegnelser: 11. januar 1909: Aug: Ennas Angreb begynder.

17 januar: Bladene fortsætter med at citere Enna og giver ham delvis ret. 15. januar: Enna angriber mig atter i 'Dannebrog'. Redaktøren har atter opfordret mig til ikke at svare. Vil ikke. I et interview i Dannebrog dadlede Enna også Carl Nielsen som komponist. 7 Flere dagblade beskæftigede sig med sagen. I Politiken blev Carl Nielsen forsvaret af vennen fra ungdomsårene komponisten Olfert Jespersen ( ), som beklagede sig over, at man ikke engang kunne være i fred i sit eget medlemsblad og kaldte angrebet forræderisk og ondskabsfuldt, uærligt og indsvøbt i falsk Flag". 8 Alligevel var Carl Nielsen i det nye år virkelig kommet i gang med opgaven. Det ses alene deraf, at hans kontakt med århusborgmesteren nu er direkte og ikke længere går gennem L.C. Nielsen. Og nu drejer den sig om tekniske og praktiske spørgsmål vedrørende opførelsen af kantaten, som kun lå få måneder fremme. Allerede 23. januar 1909 kunne han skrive et optimistisk brev til borgmester Drechsel, der starter med de - vel for dem begge - forløsende ord: Kantaten kan meget snart være færdig, der mangler omkring ¼ af Musikken. Dét var nye toner! Opsigtsvækkende Carl Nielsen-breve i et erhvervsarkiv Alle hidtil gengivne breve fra Carl Nielsen er citeret fra Carl Nielsen Brevudgaven Bind 3, men de tre næste (s ) findes ikke deri. De sidste 100 år har de ligget slumrende i Landsudstillingens arkiv på Erhvervsarkivet i Århus. Det var på en måde min største heuristiske oplevelse under mit 2½ år lange arbejde med bogen om Landsudstillingen (se litteraturlisten s. 35), da jeg blandt reolmetervis af arkivalier pludselig sad med tre originale breve underskrevet af min i alle henseender yndlingskomponist Carl Nielsen stilet til borgmester Drechsel, og typisk I Hast. Siden denne læste dem for 100 år siden, har ingen set dem. Arkivarerne vidste intet om disse klenodier, men blev vist lidt beærede på deres arkivs vegne og fortalte, at de for år tilbage i deres erhvervsarkiv var stødt på et lignende "åndsbrev" af selveste Georg Brandes ( ). 9 Straks efter fundet henvendte jeg mig til forfatteren John Fellow, der var midt i udgivelsen af Carl Nielsens breve i ti bind, og fortalte ham om disse

18 breves eksistens. Han kendte dem heller ikke, men kunne sagtens forestille sig dem, for i Carl Nielsen-arkivet på Det Kongelige Bibliotek lå der breve fra Århus-borgmesteren til Carl Nielsen. I øvrigt undrede det ham ikke, at der kan findes Nielsen-breve selv i et erhvervsarkiv. Med Carl Nielsens store kontaktflade kan man finde breve fra ham alle vegne. Og der dukker stadig nye frem fra de mest uforudsigelige kanter, navnlig hver gang et nyt bind af Brevudgaven udkommer. Blot en skam, jeg ikke var stødt på de tre breve et par måneder før, beklagede udgiveren, da 3. bind af Brevudgaven med breve netop var gået i trykken. Men de tre erhvervsarkivbreve kommer med i opsamlingsudgaven. Samtidig med, at jeg i sin tid var blevet klar over, at Carl Nielsen havde skrevet Landsudstillingens kantate, fik jeg idéen til at få den genopført, indspillet og udgivet som en medspiller i jubilæumsårets andre arrangementer. Jeg drøftede mulighederne med forskellige musikmennesker blandt mine bekendte. Man mente, der ikke ville være store chancer for et sådant projekt. Der skal findes et orkester og et kor, som er villige til at påtage sig opgaven, men hvis ikke et orkester kan promovere sig selv med en musikopførelse, endsige en cd-udgivelse, så er der ikke store muligheder, og da slet ikke til et bestillingsarbejde, selv af Carl Nielsen, til en fjern begivenhed i Århus. Den vurdering havde jeg svært ved at forlige mig med. Den skulle omsider vise sig at være helt ved siden af. Kantaten blev lykkeligvis opført, som vi skal se. Korrespondance med Århus Men nu tilbage til Carl Nielsens arbejde med kantaten og forberedelserne med kor og orkester. I brevet af 23. januar skrevet fra bopælen på Vodroffsvej meddeler Carl Nielsen altså borgmesteren, at kantaten meget snart kan være helt færdig. Han fortsætter: Jeg har imidlertid indrettet det saaledes at alle Korsatser bliver først færdige, saa Indstuderingen af Korene kan begynde den 1ste Februar om det skal være. Jeg har igaar netop fuldendt en af de vigtigste Korsange og da den er komponeret for Mandskor a capella, saa kunde der jo godt begyndes strax paa

19 Prøverne. Men jeg mener, at der er rigtig god Tid naar der begyndes i næste Maaned. Ifald De vilde instruere Musikfolkene om, at Koret (ogsaa Mandskoret) maa være saa fyldigt besat som muligt (ifald det skal kunne virke i det store Rum) vilde det være meget hensigtsmæssigt. Med venlig Hilsen Deres forbundne Carl Nielsen. 10 Allerede to dage efter skrev Nielsen igen til borgmesteren, som i mellemtiden må have skrevet til ham om indstudering og dirigering: Det Kgl Theater Hr. Borgmester Drechsel! Idet jeg takker for Deres Brev af 23 ds, skal jeg meddele Dem, at jeg gjerne skal komme over og dirigere ved Udstillingens Aabning. Med Hensyn til hvem der bør lede Indstuderingen af Korene, kan jeg jo daarligt have nogen Mening om de lokale Forhold; jeg ved blot at baade Domorganist Allin og Kapelmester John-Guttfeldt begge er habile og grundige Musikere, saa jeg kan roligt overlade til Dem at bestemme, hvem af disse to Herrer det vil være mest praktisk at overlade dette Arbejde. Skulde der ikke ogsaa i Vejle findes et Kor som eventuelt kunde suplere det i Aarhus? Thi Koret skulde helst være saa stort som muligt og de behøver jo først at komme sammen en af de sidste Dage før Generalprøven. Jeg skal nu en af Dagene se at komme ud til Arkitekt Rosen og saa kunne vi maaske aftale at jeg engang følger med ham en Tur til Aarhus; men derom senere, naar jeg har talt med Hr Rosen. Jeg beder Dem modtage min bedste Hilsen. Deres ærbødigst forb. Carl Nielsen I hast. 11 Om Carl Nielsen kom til at køre med Anton Rosen til Århus, som han foreslog i brevet, kan jeg ikke dokumentere, men forslaget var praktisk nok. Rosen boede i Classensgade i København, hvor han også havde sin tegnestue, men under

20 arbejdet med Landsudstillingen residerede han mest på Skansen, som blev hotel for udstillingsgæster. Herfra havde han vid udsigt over byggepladsen, og her skabte han på et års tid en eventyrby i træ, "Den hvide By", en symfoni i skønvirke med storslået klassisk tilsnit. Rosen pendlede altså mellem Århus og København. Jeg kunne godt tænke mig at have siddet på bagsædet under den køretur med to så kreative kunstnere foran mig, den ene rejste bygninger i træ, den anden i toner. Hvad mon de under dagsrejsen kunne have drøftet? Måske Goethes betragtninger om arkitekturen som frossen - eller var det forstenet musik? Vi kan kun gisne om det. To dage efter det andet brev til borgmesteren noterede Carl Nielsen i sin dagbog: "Onsdag : Besøgte L.C. Nielsen og talte om Kantaten. Travlhed Men hvilken kantate? På det tidspunkt arbejdede de to Nielsener nemlig flittigt på to kantater, foruden den til Landsudstillingen også på Kantate til Mindefesten Paa Københavns Raadhus i Anledning af 250-Aarsdagen for Stormen på København Da denne sidste kantates to korsatser er slutdateret 30. januar og 31. januar 1909, er det nærliggende at tro, at samtalen har drejet sig om den. Kantaten blev opført af Studentersangforeningen på Københavns rådhus i anledning af 250-årsdagen for svenskernes storm på København 11. februar Carl Nielsen havde altså nok at se til og skrev: 27 II - 09 Vodrofsvej 53 Hr. Borgmester Drechsel! Disse Linier for at meddele Dem at jeg har haft megen Kval med at faa den sidste Haand lagt paa Kantaten paa tilfredsstillende Maade, men at den nu er færdig og i Arbejde hos Kopisten som vi talte om den 11. ds i Hafnia. Jeg trøster mig med at der bliver omtrent et kvart Aar til Indstuderingen endda, saa det vil jo være rigeligt. Jeg skriver samtidig hermed til Hr: Allin saa han ikke skal leve i nogen Slags Spænding for den Sags skyld. Jeg har tænkt paa, at det vilde være mere praktisk om jeg ventede nogen med Turen til Aarhus, saa at jeg med det samme

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

Severin Nordentoft Pioner, kirurg, radiolog og forfatter

Severin Nordentoft Pioner, kirurg, radiolog og forfatter Severin Nordentoft Pioner, kirurg, radiolog og forfatter Ib Søgaard Severin Nordentoft (SN), som for 100 år siden var kendt for sine kontroversielle og tit stejle synspunkter blev efter sin tidlige død

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen, 1890 Carl Nielsen Brevudgaven Bind 1 1886-1897 Redaktion, indledninger og noter: John Fellow Carl Nielsen Brevudgaven bind 1: 1886-1897 Redaktion, indledninger og

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

3afc. JrxSllif. Mfftr

3afc. JrxSllif. Mfftr 3afc JrxSllif l& Mfftr kl* %o io MIN FØRSTE FORFATTERTID Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/erindringerframi02bg MIN FØRSTE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

En stribe kapelmestre var inviteret til premiere i marts 1942 på UFA-filmen Kejseren danser ( Tanz mit dem Kaiser )

En stribe kapelmestre var inviteret til premiere i marts 1942 på UFA-filmen Kejseren danser ( Tanz mit dem Kaiser ) En stribe kapelmestre var inviteret til premiere i marts 1942 på UFA-filmen Kejseren danser ( Tanz mit dem Kaiser ) 106 CIRKUS REVYEN (1942-46 + 1951-52) Efter Apolloteatret kom jeg til een af Danmarks

Læs mere

Fra forsvarsven til scavenianer

Fra forsvarsven til scavenianer CARL ROOS (1884-1962), PROFESSOR I TYSK AF PER ØHRGAARD»Endnu ét: De misforstaar min Stilling, naar De kalder mig»en Forkæmper for tysk Kultur i Danmark«. Jeg er Forkæmper for dansk Kultur i Danmark. Dansk

Læs mere

øen i søen Fortællinger om demensomsorg

øen i søen Fortællinger om demensomsorg øen i søen Fortællinger om demensomsorg SERVICESTYRELSEN Øen i søen - fortællinger om demensomsorg Udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52 B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 aeldre@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Guldtemplet i Koyto. Godt Nytår! Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet. ...men selv julemanden er blind for, hvad det nye vil bringe!

Guldtemplet i Koyto. Godt Nytår! Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet. ...men selv julemanden er blind for, hvad det nye vil bringe! MEDLEM LEMSBL BLAD FOR PSYK YKIA IATRIK RIKLUBBE UBBEN FOA ÅRHUS NUMMER 1 - JANUAR 2001 Guldtemplet i Koyto Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet Det gamle år er gået bort - og et nyt må begynde......men

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark. Sommerlejr 2010. efterår 2010 nr.

Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark. Sommerlejr 2010. efterår 2010 nr. efterår 2010 nr.3 årgang 12 Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark Sommerlejr 2010 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Demens har mange ansigter Lyspunkt i skoven Kærlighed og åbenhed gør forskel Forsikring ved kritisk sygdom Nr. 1 19. årgang marts 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere