Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013"

Transkript

1 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport januar december 2013

2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst i samarbejde med styregruppen for Dansk Anæstesi Database. Databasens kliniske epidemiolog er Cand.scient., Ph.d. Helle Hare-Bruun, KCEB-Øst. Databasens kontaktperson er Chefkonsulent Lasse Nørgaard, KCKS-Øst. Årsrapporten kan downloades fra: Sven Felsby, administrator DAD Charlotte Rosenstock, medlem af styregruppen DAD Lars Hyldborg Lundstrøm, medlem af styregruppen DAD Kristian Antonsen, fmd., DAD 2

3 Indhold Konklusioner og anbefalinger... 5 Indikatorresultater... 7 Oversigt over de samlede indikatorresultater... 7 Indikator 1: Samlet antal anæstesier... 8 Indikator 2: Andel kombinerede anæstesier af alle anæstesier Indikator 3: Andel generelle anæstesier af alle anæstesier Indikator 4: Andel regionale anæstesier af alle anæstesier Indikator 5: Andel sedationer af alle anæstesier Indikator 6: Manglende oplysninger om præoperative risikofaktorer Indikator 7: Anæstesi til risikopatienter Indikator 8: Akutte anæstesier Indikator 9: Uventet vanskelig intubation Indikator 12: Vanskelig regional anæstesi Indikator 13: Andel patienter med komplikationer i forbindelse med anæstesi Indikator 14: Andel patienter, som under opvågning højst har lette smerter Indikator 15: Andel patienter, som under opvågning højst har let kvalme Indikator 16: Andel patienter der opfylder DASAIM s udskrivningskriterier, men ikke opfyldte dem ved opvågningsstart Indikator 17: Andel udskrevne patienter der opfylder DASAIM s udskrivningskriterier Indikator 18: Postoperativ 48-timers mortalitet Beskrivelse af sygdomsområdet Oversigt over indikatorer Datagrundlag Dataindsamling og metode Datakvalitet Dækningsgrad Datakomplethed Statistiske analyser Styregruppe Appendiks 1. Vejledning i fortolkning af resultater Appendiks 2: Supplerende resultater Tabel 1. Kønsfordeling på lands-, regions- og afdelingsniveau i Tabel 2. Alder (median) på lands-, regions- og afdelingsniveau Tabel 3. BMI median på lands-, regions- og afdelingsniveau Tabel 4. Fordeling af ASA-score på lands-, regions- og afdelingsniveau Tabel 5. Fordeling af rygestatus på lands-, regions- og afdelingsniveau Tabel 6a. Fordeling af alkoholforbrug blandt kvinder på lands-, regions- og afdelingsniveau Tabel 6b. Fordeling af alkoholforbrug blandt mænd på lands-, regions- og afdelingsniveau Appendiks 3: Indberetningsstatus for anæstesiafdelinger i Danmark i Appendiks 4: Publikationsliste Appendiks 5: Ordliste Appendiks 6: Høringssvar Indkomne høringssvar Anæstesiologisk-Intensiv afd. V, Odense Universitetshospital

4 Aalborg Universitetshospital, Klinik Anæstesi Køge Sygehus Glostrup Hospital, Anæstesiologisk Afdeling Y Roskilde Sygehus, Anæstesiologisk afdeling Vejle Sygehus, Anæstesiafdeling, Anæstesi/Intensiv Vejle Nordsjælland Hospital

5 Konklusioner og anbefalinger Dansk Anæstesi Database (DAD) modtog i 2013 indberetninger fra 40 afdelinger om i alt unikke anæstesiforløb. Det er knapt flere indberetninger end i 2012, men der er stadig en vej at gå, før der opnås en dækningsgrad og en datakomplethed > 90 %. Derfor må man, i lighed med de seneste år, nødvendigvis betragte den kontekst data er tilvejebragt i når der skal drages konklusioner i DAD årsrapport for Mortaliteten inden for 48 timer efter anæstesi er 2,84 på landsplan i perioden fra til Mortaliteten har været relativt stabil med en fortsat faldende tendens omkring dette niveau siden databasen startede registrering af danske anæstesiforløb Niveauet for den perioperative mortalitet kan være større end rapporteret fra andre europæiske lande. Dette er dog langt fra sikkert og nationale sammenligninger er vanskelige, i hvert fald, hvis man ønsker at forklare evt. forskelle. Årsag til variationen mellem de enkelte regioner og afdelinger skyldes overvejende forskellige operative funktioner og patientpopulationer. Ved 2,54 % af anæstesierne opstod en eller flere komplikationer i anæstesi- eller opvågningsforløbet. Dette er et fortsat fald i forhold til seneste år, og et betydeligt fald i forhold til 2007 og 2008 årsrapporterne (ændret registreringspraksis og definition af komplikation). Afdelingsidentificerbare data offentliggøres i denne årsrapport, vel vidende, at der fortsat resterer problemer med datakvaliteten. Det er et krav fra Danske Regioner, hvis databasen skal opretholde driftsfinansiering. Styregruppen har diskuteret, hvordan man skal forholde sig til indikatorresultater, der afviger signifikant fra landsgennemsnittet. Flere faktorer må tages med i vurderingen. Når afdelingerne sammenlignes, vil der både pga. tilfældigheder og systematiske registreringsfejl være risiko for, at afdelinger afviger signifikant fra gennemsnittet og man kan sige, at en signifikant afvigelse både kan skyldes tilfældigheder, patientpopulationens sammensætning og/eller kvalitetsproblemer. For at afbøde eventuelle virkninger af tilfældig variation er der i årsrapporten for hver afdeling meddelt indikator-resultater for de tre foregående år. Årsrapporten har været i høring på alle indberettende afdelinger. Der indkom høringssvar fra seks afdelinger, disse kan læses i appendiks 6. I DAD er det helt tydeligt, at en særlig patientsammensætning (alder, sygdomsgrad, operationstype etc.) er medvirkende til, at afdelinger afviger fra landsgennemsnittet. DAD vil gerne tage en risikojustering med ind i analyserne, men afdelingernes patientantal og antallet af begivenheder, som f.eks. mortalitet, er stadig for lavt til, at dette er muligt. Den ufuldstændige registrering af livsstilsfaktorer er stadig et stort problem, som ydermere kan gøre en risikojustering vanskelig. Nødvendigheden af stor omhu i den primære registrering må derfor endnu engang understreges. I de kommende år kan det ikke undgås, at data vil give anledning til diskussion, og alle parter vil stå sig bedst med en høj datakvalitet, ikke mindst hvis de skal være anledning til undersøgelser af, hvordan praksis i afdelingerne forbedres. DAD modtager som anført data fra 40 deltagende afdelinger, hvilket er ensbetydende med en dækningsgrad på lige omkring 70 % af danske anæstesiafdelinger. Samtidig skønnes det, at antallet af anæstesier i Danmark ligger omkring per år. Et skøn, der nok er behæftet med betydelig usikkerhed, men samtidig relativt klart indikerer, at vi med indberettede anæstesier, endnu ikke har en opnået en proceduredækningsgrad på minimum 90 %. Betydningen af den lave dækningsgrad må ikke undervurderes, og der har været røster fremme om en snarlig lukning af DAD. Styregruppen finder, at databasen, som det eneste nationale register, der giver mulighed for samlet at opgøre aktivitet såvel som kvalitet på landets anæstesiafdelinger (idet anæstesiydelser ikke registreres i LPR 5

6 som selvstændige ydelser) har en vigtig og betydningsfuld funktion. Styregruppen er samtidig helt bevidst om behovet for omgående forbedringer. Styregruppen har i 2013 udarbejdet en dokumentalist rapport (publiceret november 2013), der skal danne forlæg for DAD 4. i skrivende stund arbejdes med de underliggende dataspecifikationer og det er fortsat forventningen, at den nye DAD 4 kan sættes i drift omkring årsskiftet 2014/2015. Med DAD 4 håber styregruppen, at de tekniske forhindringer, der har vanskeliggjort inddatering og dataoverførsel, bliver minimeret eller ryddet helt af vejen. Derefter udestår der en væsentlig opgave med at sikre dækkende og ikke mindst entydig inddatering fra samtlige landets anæstesiafdelinger. Styregruppen ser frem til at understøtte de regionale og lokale ledelser i denne implementering. I styregruppens optik bliver en klar lokal ledelsesopbakning til den praktiske implementering af afgørende betydning. Styregruppen ser frem til arbejdet og håber at DAD kan opretholdes og fortsat udvikles som kvalitetsdatabase for alle landets anæstesiafdelinger. 6

7 Indikatorresultater En vejledning til fortolkning af tabeller og diagrammer i resultatafsnittet findes i appendiks 1. Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau findes separat i bilag A. Oversigt over de samlede indikatorresultater Indikator Standard Std. opfyldt 2013 Aktuelle år, 2013, % (95 % CI) Tidligere år, 2012, 2011, 2010 % 1 Total volumen (antal) Ikke fastsat ; ; Kombineret anæstesi Ikke fastsat - 6,6 ( 6,5; 6,7) 7,3; 7,4; 7,7 3 Generel anæstesi Ikke fastsat - 77,9 (77,8;78,1) 76,8; 75,7; 74,9 4 Regional anæstesi Ikke fastsat - 11,3 (11,2;11,5) 12,0; 12,2; 12,3 5 Sedation Ikke fastsat - 3,8 ( 3,7; 3,8) 3,6; 4,3; 4,7 6 Manglende oplysninger om Ikke fastsat - 27,0 (26,8;27,2) 25,8; 29,6; 33,5 præoperative risikofaktorer 7 Anæstesi til risikopatienter Ikke fastsat - 54,5 (54,3;54,7) 55,3; 56,3; 58,2 8 Akutte anæstesier Ikke fastsat - 28,0 (27,8;28,1) 27,4; 27,1; 27,9 9 Uventet vanskelig intubation < 1,4 % Nej 2,27 (2,17;2,37) 1,84; 1,58; 1,42 10 Udgået 11 Udgået 12 Vanskelig regional anæstesi < 15,9 % Ja 13,3 (13,0;13,6) 14,2; 13,9; 14,1 13 Anæstesier med komplikation < 3,5 % Ja 2,54 (2,48;2,61) 3,41; 3,88; 3,39 14 Højst lette smerter ved opvågning > 85 % Nej 80,2 (80,0;80,4) 79,6; 80,3; 82,7 15 Højst let kvalme ved opvågning > 98 % Nej 97,9 (97,8;98,0) 97,5; 97,3; 97,8 16 Udskrivningskriterier opfyldt ved > 90 % Nej 88,6 (88,3;88,9) 88,4; 87,6; 87,1 udskrivning, men ikke ved opvågningsstart 17 Andel patienter der opfylder DASAIM s > 96 % Nej 95,8 (95,7;95,9) 95,5; 95,4; 95,6 udskrivningskriterier ved udskrivning 18 Postoperativ 48-timers mortalitet Under udarbejdelse - 0,28 (0,26;0,30) 0,31; 0,34; 0,38 Ovenstående oversigt viser indikatoropfyldelsen på landsplan for indikatorerne i Dansk Anæstesi Database, samt om den tilknyttede standard for indikatoropfyldelsen er opfyldt eller ej. Resultaterne for 2012, 2011 og 2010 er ligeledes vist. Til indikatoropfyldelsen for den aktuelle periode (2013) er angivet 95 % sikkerhedsintervallet for værdien. 7

8 Indikator 1: Samlet antal anæstesier Alle anæstesier Afdeling Unikke Total Dubletter indberetninger Max Danmark / Min: Max Hovedstaden / Min: Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Max Hovedstaden / Min: Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hospitalerne i Nordsjælland Hvidovre RH, ABD RH, HC RH, HOC RH, JMC RH, NC Max Sjælland / Min: Garantiklinikken Holbæk Køge Nykøbing F Næstved Roskilde Max Syddanmark / Min: Aabenraa Friklinikken Region Syd (Give) Haderslev Kolding Sønderborg Tønder Vejle Max Midtjylland / Min: Aarhus Herning Holstebro Horsens 8 8 Randers Silkeborg Skejby Max Nordjylland / Min: Sygehus Thy-Mors Sygehus Vendsyssel

9 Alle anæstesier Afdeling Unikke Total Dubletter indberetninger Max Private / Min: klinikker Aleris Privathospital Aleris-Hamlet Aleris-Hamlet, Aalborg Aleris-Hamlet, Esbjerg Aleris-Hamlet, Herning Bekkevold Ciconia Greve Privathospital Kbh. Privathospital Kollund Privathospital Danmark Privatklin. Bondovej Viborg Privathospital Anæstesier fordelt på anæstesitype, absolutte tal: Afdeling Tæller / Nævner Kombineret Generel Regional Sedation Max / Min: / / / / Danmark / / / / Hovedstaden / / / / Sjælland / / / / Syddanmark / / / / Midtjylland / / / / Nordjylland 346 / / / / Private klinikker Hovedstaden / / / / Bispebjerg / / / / Bornholm 3 / / / / Frederiksberg 477 / / / / Gentofte 60 / / / / Glostrup 0 / / / / Herlev 793 / / / / Hospitalerne i Nordsjælland 516 / / / / Hvidovre / / / / RH, ABD 774 / / / / RH, HC 171 / / / / RH, HOC 609 / / / / RH, JMC 631 / / / / RH, NC 1 / / / / Sjælland / / / / Garantiklinikken 1 / / / / 487 Holbæk 62 / / / / Køge 187 / / / / Nykøbing F 45 / / / / Næstved 969 / / / / Roskilde 43 / / / /

10 Afdeling Tæller / Nævner Kombineret Generel Regional Sedation Syddanmark / / / / Aabenraa 625 / / / / Friklinikken Region Syd (Give) 24 / / / / Haderslev 161 / / / / Kolding / / / / Sønderborg 68 / / / / Tønder Vejle / / / / Midtjylland / / / / Aarhus / / / / Herning Holstebro 6 / / / / 465 Horsens 0 / 8 7 / 8 0 / 8 1 / 8 Randers 630 / / / / Silkeborg 215 / / / / Skejby 72 / / / / Nordjylland 346 / / / / Sygehus Thy-Mors 40 / / / / Sygehus Vendsyssel 306 / / / / Private klinikker Aleris Privathospital Aleris-Hamlet 589 / / / / Aleris-Hamlet, Aalborg Aleris-Hamlet, Esbjerg Aleris-Hamlet, Herning Bekkevold 888 / / / / Ciconia 0 / / / / 232 Greve Privathospital Kbh. Privathospital 6 / / / / Kollund 0 / / / / 408 Privathospital Danmark 0 / / / / 602 Privatklin. Bondovej Viborg Privathospital 10

11 Anæstesier fordelt på anæstesitype, andele: Afdeling Andele, % (95 % CL) Kombineret Generel Regional Sedation Max / Min: 6,6 ( 6,5; 6,7) 77,9 ( 77,8; 78,1) 11,3 ( 11,2; 11,5) 3,8 ( 3,7; 3,8) Danmark 6,6 ( 6,5; 6,7) 77,9 ( 77,8; 78,1) 11,3 ( 11,2; 11,5) 3,8 ( 3,7; 3,8) Hovedstaden 6,9 ( 6,7; 7,0) 77,1 ( 76,8; 77,3) 12,4 ( 12,3; 12,6) 3,2 ( 3,1; 3,3) Sjælland 3,9 ( 3,7; 4,1) 80,9 ( 80,5; 81,4) 10,6 ( 10,3; 10,9) 4,3 ( 4,0; 4,5) Syddanmark 8,0 ( 7,8; 8,3) 76,1 ( 75,7; 76,5) 12,9 ( 12,6; 13,2) 2,7 ( 2,6; 2,9) Midtjylland 4,8 ( 4,6; 5,0) 78,4 ( 78,0; 78,8) 9,7 ( 9,4; 9,9) 6,7 ( 6,5; 6,9) Nordjylland 4,7 ( 4,2; 5,2) 84,4 ( 83,5; 85,2) 9,3 ( 8,6; 10,0) 1,5 ( 1,3; 1,8) Private klinikker Max Min: Hovedstaden 20,9 19,6; 22,2) 6,9 ( 6,7; 7,0) 95,4 94,7; 96,1) 77,1 ( 76,8; 77,3) 25,7 25,1; 26,3) 12,4 ( 12,3; 12,6) 6,2 5,9; 6,6) 3,2 ( 3,1; 3,3) Bispebjerg 12,3 ( 11,7; 13,0) 74,9 ( 74,0; 75,7) 10,8 ( 10,2; 11,4) 1,7 ( 1,5; 2,0) Bornholm 0,1 ( 0,0; 0,4) 91,2 ( 89,9; 92,4) 6,5 ( 5,5; 7,7) 1,9 ( 1,4; 2,6) Frederiksberg 9,2 ( 8,5; 10,1) 67,6 ( 66,3; 68,9) 19,6 ( 18,5; 20,7) 3,5 ( 3,0; 4,0) Gentofte 2,7 ( 2,1; 3,5) 79,9 ( 78,2; 81,6) 16,4 ( 14,9; 18,0) 0,9 ( 0,6; 1,4) Glostrup 0,0 (. ; 0,1) 94,0 ( 93,3; 94,6) 0,0 (. ; 0,1) 5,7 ( 5,1; 6,3) Herlev 4,1 ( 3,9; 4,4) 80,2 ( 79,6; 80,7) 10,7 ( 10,2; 11,1) 4,9 ( 4,6; 5,2) Hospitalerne i Nordsjælland 3,0 ( 2,7; 3,2) 76,9 ( 76,3; 77,5) 12,9 ( 12,4; 13,4) 6,2 ( 5,9; 6,6) Hvidovre 11,3 ( 10,8; 11,7) 60,0 ( 59,3; 60,7) 25,7 ( 25,1; 26,3) 3,0 ( 2,8; 3,2) RH, ABD 20,9 ( 19,6; 22,2) 73,0 ( 71,5; 74,4) 2,8 ( 2,3; 3,4) 2,6 ( 2,1; 3,2) RH, HC 4,3 ( 3,7; 5,0) 95,4 ( 94,7; 96,1) 0,0 (. ; 0,1) 0,2 ( 0,1; 0,4) RH, HOC 5,0 ( 4,6; 5,4) 92,7 ( 92,3; 93,2) 1,9 ( 1,6; 2,1) 0,1 ( 0,1; 0,2) RH, JMC 10,0 ( 9,3; 10,8) 68,6 ( 67,4; 69,7) 20,8 ( 19,8; 21,8) 0,6 ( 0,4; 0,8) RH, NC 0,1 (. ; 0,4) 94,7 ( 93,5; 95,8) 0,1 ( 0,0; 0,5) 1,4 ( 0,8; 2,1) Sjælland 3,9 ( 3,7; 4,1) 80,9 ( 80,5; 81,4) 10,6 ( 10,3; 10,9) 4,3 ( 4,0; 4,5) Garantiklinikken 0,2 (. ; 1,1) 99,8 ( 98,9;. ) 0,0 (. ; 0,8) 0,0 (. ; 0,8) Holbæk 1,9 ( 1,5; 2,5) 86,1 ( 84,8; 87,2) 11,0 ( 9,9; 12,1) 0,9 ( 0,6; 1,3) Køge 2,1 ( 1,8; 2,4) 87,3 ( 86,6; 87,9) 8,4 ( 7,9; 9,0) 1,8 ( 1,5; 2,1) Nykøbing F 0,7 ( 0,5; 1,0) 82,4 ( 81,4; 83,3) 7,2 ( 6,6; 7,9) 9,2 ( 8,5; 9,9) Næstved 13,1 ( 12,3; 13,8) 66,1 ( 65,1; 67,2) 18,7 ( 17,8; 19,6) 2,1 ( 1,8; 2,4) Roskilde 0,6 ( 0,4; 0,8) 83,5 ( 82,6; 84,3) 8,6 ( 7,9; 9,2) 7,0 ( 6,4; 7,6) Syddanmark 8,0 ( 7,8; 8,3) 76,1 ( 75,7; 76,5) 12,9 ( 12,6; 13,2) 2,7 ( 2,6; 2,9) Aabenraa 10,8 ( 10,1; 11,7) 74,0 ( 72,8; 75,1) 7,8 ( 7,1; 8,5) 7,0 ( 6,3; 7,7) Friklinikken Region Syd (Give) 1,0 ( 0,6; 1,5) 80,6 ( 79,0; 82,2) 18,4 ( 16,8; 20,0) 0,0 (. ; 0,2) Haderslev 8,2 ( 7,0; 9,5) 88,9 ( 87,4; 90,2) 2,6 ( 1,9; 3,4) 0,3 ( 0,1; 0,7) Kolding 9,1 ( 8,6; 9,6) 72,5 ( 71,8; 73,3) 15,1 ( 14,5; 15,7) 2,8 ( 2,5; 3,1) Sønderborg 1,1 ( 0,9; 1,4) 72,7 ( 71,6; 73,8) 23,1 ( 22,0; 24,2) 2,9 ( 2,5; 3,4) Tønder Vejle 10,4 ( 9,8; 10,9) 79,8 ( 79,1; 80,5) 8,2 ( 7,7; 8,7) 1,4 ( 1,2; 1,7) Max Min: Midtjylland 5,9 5,5; 6,4) 4,8 ( 4,6; 5,0) 84,2 82,1; 86,1) 78,4 ( 78,0; 78,8) 22,8 21,5; 24,0) 9,7 ( 9,4; 9,9) 23,4 19,7; 27,6) 6,7 ( 6,5; 6,9) Aarhus 4,3 ( 4,0; 4,5) 81,5 ( 81,0; 82,0) 5,1 ( 4,8; 5,4) 8,6 ( 8,2; 8,9) Herning Holstebro 1,3 ( 0,5; 2,8) 67,3 ( 62,8; 71,6) 7,3 ( 5,1; 10,1) 23,4 ( 19,7; 27,6) Horsens 0,0 (. ; 36,9) 87,5 ( 47,3;. ) 0,0 (. ; 36,9) 12,5 (. ; 52,7) Randers 5,9 ( 5,5; 6,4) 75,2 ( 74,4; 76,1) 15,3 ( 14,6; 16,0) 3,2 ( 2,9; 3,6) Silkeborg 4,9 ( 4,3; 5,6) 67,5 ( 66,1; 68,9) 22,8 ( 21,5; 24,0) 4,0 ( 3,4; 4,6) Skejby 5,4 ( 4,2; 6,7) 84,2 ( 82,1; 86,1) 7,5 ( 6,2; 9,1) 2,8 ( 1,9; 3,8) Max / Min: 8,8 ( 7,9; 9,8) 87,7 ( 86,6; 88,7) 9,7 ( 8,8; 10,6) 1,5 ( 1,3; 1,8) Nordjylland 4,7 ( 4,2; 5,2) 84,4 ( 83,5; 85,2) 9,3 ( 8,6; 10,0) 1,5 ( 1,3; 1,8) Sygehus Thy-Mors 1,0 ( 0,7; 1,4) 87,7 ( 86,6; 88,7) 9,7 ( 8,8; 10,6) 1,5 ( 1,2; 2,0) Sygehus Vendsyssel 8,8 ( 7,9; 9,8) 80,6 ( 79,3; 81,9) 8,9 ( 7,9; 9,8) 1,5 ( 1,1; 1,9) 11

12 Afdeling Andele, % (95 % CL) Kombineret Generel Regional Sedation Private klinikker Aleris Privathospital Aleris-Hamlet 29,3 ( 27,3; 31,3) 70,6 ( 68,6; 72,6) 0,0 (. ; 0,3) 0,1 ( 0,0; 0,4) Aleris-Hamlet, Aalborg Aleris-Hamlet, Esbjerg Aleris-Hamlet, Herning Bekkevold 43,1 ( 41,0; 45,3) 52,9 ( 50,7; 55,1) 3,8 ( 3,0; 4,7) 0,2 ( 0,1; 0,5) Ciconia 0,0 (. ; 1,6) 91,4 ( 87,0; 94,7) 0,9 ( 0,1; 3,1) 7,8 ( 4,7; 12,0) Greve Privathospital Kbh. Privathospital 0,3 ( 0,1; 0,6) 96,2 ( 95,3; 96,9) 0,0 (. ; 0,2) 3,5 ( 2,8; 4,3) Kollund 0,0 (. ; 0,9) 99,8 ( 98,6;. ) 0,2 (. ; 1,4) 0,0 (. ; 0,9) Privathospital Danmark 0,0 (. ; 0,6) 98,0 ( 96,5; 99,0) 1,5 ( 0,7; 2,8) 0,2 (. ; 0,9) Privatklin. Bondovej Viborg Privathospital Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 1: Indikator 1 er det samlede antal anæstesier registreret i DAD i Det samlede antal indberettede anæstesier var i , hvilket er en mindre stigning i forhold til tidligere år. Alle regioner har øget antallet af indberetninger, men især i Region Midtjylland og Region Nordjylland er indberetningsfrekvensen steget. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1: Forskelle i registreringspraksis og muligheder afspejles i denne indikator. Dels er der afdelinger med ingen eller meget beskeden registrering, dels er registreringen for den enkelte afdelingen ikke valideret på eksternt niveau. Der må derfor tages forbehold for at tallene formentlig ikke afspejler de rette aktivitetsproportioner afdelinger og regioner imellem. Det skal nævnes, at nogle afdelinger og regioner har udfordringer af teknisk karakter, typisk ved overførsel af data fra elektroniske kilder (eksempelvis MidtEPJ), der har forhindret valid og dækkende dataoverførsel. Styregruppens arbejder som bekendt aktivt med DAD 4, der vil eliminere dataoverførselsproblemerne og styregruppen vil desuden arbejde på at data i fremtiden i det omfang det er muligt vil blive valideret op mod data registreret i Landspatientregisteret. 12

13 Indikator 2: Andel kombinerede anæstesier af alle anæstesier Standard: Ikke fastsat. Afdeling Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % / ,6 ( 6,5; 6,7) 7,3; 7,4; 7,7 Danmark / ,6 ( 6,5; 6,7) 7,3; 7,4; 7,7 Hovedstaden / ,9 ( 6,7; 7,0) 7,0; 7,1; 7,4 Sjælland / ,9 ( 3,7; 4,1) 3,5; 3,7; 5,1 Syddanmark / ,0 ( 7,8; 8,3) 8,8; 8,5; 10,2 Midtjylland / ,8 ( 4,6; 5,0) 6,0; 7,0; 6,3 Nordjylland 346 / ,7 ( 4,2; 5,2) 1,2; 1,2; 0,9 Hovedstaden / ,0 0,1) 6,9 ( 6,7; 7,0) 0,2; 0,2; 0,0 7,0; 7,1; 7,4 Bispebjerg / ,3 ( 11,7; 13,0) 13,2; 12,2; 9,9 Bornholm 3 / ,1 ( 0,0; 0,4) 0,5; 2,2; 4,2 Frederiksberg 477 / ,2 ( 8,5; 10,1) 9,6; 7,9; 7,9 Gentofte 60 / ,7 ( 2,1; 3,5) 1,8; 2,3; 2,0 Glostrup 0 / ,0 (. ; 0,1) 0,3; 1,7; 2,7 Herlev 793 / ,1 ( 3,9; 4,4) 5,4; 5,3; 5,3 Hospitalerne i Nordsjælland 516 / ,0 ( 2,7; 3,2) 3,1; 3,6; 4,4 Hvidovre / ,3 ( 10,8; 11,7) 11,1; 11,9; 11,6 RH, ABD 774 / ,9 ( 19,6; 22,2) 23,2; 19,9; 15,5 RH, HC 171 / ,3 ( 3,7; 5,0) 6,5; 5,6; 4,8 RH, HOC 609 / ,0 ( 4,6; 5,4) 5,4; 6,0; 7,7 RH, JMC 631 / ,0 ( 9,3; 10,8) 9,6; 9,3; 12,7 RH, NC 1 / ,1 (. ; 0,4) 0,2; 0,2; 0,0 Sjælland / ,2 1,1) 3,9 ( 3,7; 4,1) 0,7; 1,0; 3,5; 3,7; 5,1 Garantiklinikken 1 / 487 0,2 (. ; 1,1) 0,1; 0,7; 0,3 Holbæk 62 / ,9 ( 1,5; 2,5) Køge 187 / ,1 ( 1,8; 2,4) 1,8; 2,0; 2,4 Nykøbing F 45 / ,7 ( 0,5; 1,0) 0,2; 0,3; 0,6 Næstved 969 / ,1 ( 12,3; 13,8) 12,6; 12,3; 13,2 Roskilde 43 / ,6 ( 0,4; 0,8) 0,7; 1,0;. Syddanmark / ,0 ( 7,8; 8,3) 8,8; 8,5; 10,2 Aabenraa 625 / ,8 ( 10,1; 11,7) 8,9; 8,9; 0,0 Friklinikken Region Syd (Give) 24 / ,0 ( 0,6; 1,5) 1,6; 1,0; 0,2 Haderslev 161 / ,2 ( 7,0; 9,5) 7,3; 5,4;. Kolding / ,1 ( 8,6; 9,6) 10,6; 10,0; 9,9 Sønderborg 68 / ,1 ( 0,9; 1,4) 1,2; 1,4;. Tønder. ;. ; 30,0 Vejle / ,4 ( 9,8; 10,9) 13,2; 14,9; 13,7 Midtjylland / ,0 36,9) 4,8 ( 4,6; 5,0) 3,2; 3,7 6,0; 7,0; 6,3 Aarhus / ,3 ( 4,0; 4,5) 6,3; 9,9; 10,7 Herning. ; 3,2; 3,7 Holstebro 6 / 464 1,3 ( 0,5; 2,8) 0,0; 0,9; 0,9 Horsens 0 / 8 0,0 (. ; 36,9) 5,2; 5,1; 4,1 Randers 630 / ,9 ( 5,5; 6,4) 1,5; 0,0; 3,7 Silkeborg 215 / ,9 ( 4,3; 5,6) 5,9; 6,0; 5,9 Skejby 72 / ,4 ( 4,2; 6,7) 0,0; 9,7; 13,8 346 / ,0 ( 0,7; 1,4) 0,0;. ;. Nordjylland 346 / ,7 ( 4,2; 5,2) 1,2; 1,2; 0,9 Sygehus Thy-Mors 40 / ,0 ( 0,7; 1,4) 1,2; 1,2; 0,9 Sygehus Vendsyssel 306 / ,8 ( 7,9; 9,8) 0,0;. ;. 13

14 888 / ,0 (. ; 0,6) 0,0;. ;. Afdeling Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Private klinikker Aleris Privathospital 18,1; 16,2; 89,7 Aleris-Hamlet 589 / ,3 ( 27,3; 31,3) Aleris-Hamlet, Aalborg 61,6;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 3,5;. ;. Aleris-Hamlet, Herning 4,4;. ;. Bekkevold 888 / ,1 ( 41,0; 45,3) 57,8; 73,3; 55,9 Ciconia 0 / 232 0,0 (. ; 1,6) 0,0; 20,0;. Greve Privathospital 0,0;. ;. Kbh. Privathospital 6 / ,3 ( 0,1; 0,6) 3,7;. ;. Kollund 0 / 408 0,0 (. ; 0,9) 0,2; 0,0; 0,8 Privathospital Danmark 0 / 602 0,0 (. ; 0,6) Privatklin. Bondovej 15,8; 4,5;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: For de indikatorer, hvor der er fastsat en standard, er standarden illustreret ved en lodret blå linje i diagrammerne. Forløbsdiagram regioner: 75 Danmark: Andel (%) 50 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker 25 0 Jan Forløbsdiagrammet viser udviklingen i indikatoren over de seneste 4 år. Den stiplede vandrette linje markerer gennemsnittet af de afbildede enheder (regioner) og svarer således til landsresultatet. Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau for alle indikatorer findes i separat bilag A. 14

15 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 2: Kombineret anæstesi er defineret som regional anæstesi suppleret med generel anæstesi. Der er ikke fastsat en standard for denne indikator. De kombinerede anæstesier udgjorde på landsplan 6,6 % (95 % CI: 6,5-6,7 %) af det samlede antal anæstesier i Regionalt varierede andelen fra 3,9 % i Region Sjælland til 8,0 % i Region Syddanmark. På offentlige afdelinger udgjorde de kombinerede anæstesier fra 0 til 20,9 %. 15

16 Indikator 3: Andel generelle anæstesier af alle anæstesier Standard: Ikke fastsat. Afdeling Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % / ,9 ( 77,8; 78,1) 76,8; 75,7; 74,9 Danmark / ,9 ( 77,8; 78,1) 76,8; 75,7; 74,9 Hovedstaden / ,1 ( 76,8; 77,3) 76,8; 76,7; 76,5 Sjælland / ,9 ( 80,5; 81,4) 81,2; 81,1; 81,2 Syddanmark / ,1 ( 75,7; 76,5) 75,6; 76,2; 75,9 Midtjylland / ,4 ( 78,0; 78,8) 74,3; 70,6; 70,9 Nordjylland / ,4 ( 83,5; 85,2) 88,1; 87,1; 86,5 Hovedstaden / ,0 59,3; 60,7) 77,1 ( 76,8; 77,3) 59,4; 60,0; 60,0 76,8; 76,7; 76,5 Bispebjerg / ,9 ( 74,0; 75,7) 72,7; 71,2; 72,8 Bornholm / ,2 ( 89,9; 92,4) 89,2; 87,3; 81,8 Frederiksberg / ,6 ( 66,3; 68,9) 68,6; 66,7; 67,6 Gentofte / ,9 ( 78,2; 81,6) 80,5; 78,5; 79,9 Glostrup / ,0 ( 93,3; 94,6) 92,7; 91,1; 89,6 Herlev / ,2 ( 79,6; 80,7) 79,2; 78,8; 78,8 Hospitalerne i Nordsjælland / ,9 ( 76,3; 77,5) 76,4; 76,1; 75,5 Hvidovre / ,0 ( 59,3; 60,7) 59,4; 60,0; 60,0 RH, ABD / ,0 ( 71,5; 74,4) 71,5; 74,4; 77,8 RH, HC / ,4 ( 94,7; 96,1) 93,2; 94,1; 94,7 RH, HOC / ,7 ( 92,3; 93,2) 91,8; 90,3; 88,7 RH, JMC / ,6 ( 67,4; 69,7) 67,4; 67,2; 66,1 RH, NC / ,7 ( 93,5; 95,8) 97,2; 96,8; 96,9 Sjælland / ,8 98,9; 80,9 ( 80,5; 81,4) 83,9; 81,8; 81,2; 81,1; 81,2 Garantiklinikken 486 / ,8 ( 98,9;. ) 99,9; 98,7; 99,5 Holbæk / ,1 ( 84,8; 87,2) Køge / ,3 ( 86,6; 87,9) 85,7; 85,8; 85,1 Nykøbing F / ,4 ( 81,4; 83,3) 83,7; 82,5; 83,3 Næstved / ,1 ( 65,1; 67,2) 67,5; 70,0; 71,9 Roskilde / ,5 ( 82,6; 84,3) 83,9; 81,8;. Syddanmark / ,1 ( 75,7; 76,5) 75,6; 76,2; 75,9 Aabenraa / ,0 ( 72,8; 75,1) 75,2; 74,0; 75,0 Friklinikken Region Syd (Give) / ,6 ( 79,0; 82,2) 80,5; 87,7; 86,9 Haderslev / ,9 ( 87,4; 90,2) 90,3; 91,4;. Kolding / ,5 ( 71,8; 73,3) 70,1; 71,1; 72,8 Sønderborg / ,7 ( 71,6; 73,8) 77,1; 76,8;. Tønder. ;. ; 55,8 Vejle / ,8 ( 79,1; 80,5) 77,6; 75,1; 76,2 Midtjylland / ,5 47,3; 78,4 ( 78,0; 78,8) 65,4; 66,0 74,3; 70,6; 70,9 Aarhus / ,5 ( 81,0; 82,0) 79,8; 75,5; 74,3 Herning. ; 65,4; 66,0 Holstebro 313 / ,3 ( 62,8; 71,6) 100; 76,1; 77,2 Horsens 7 / 8 87,5 ( 47,3;. ) 64,4; 64,4; 66,8 Randers / ,2 ( 74,4; 76,1) 86,8; 98,6; 81,4 Silkeborg / ,5 ( 66,1; 68,9) 67,7; 64,5; 63,8 Skejby / ,2 ( 82,1; 86,1) 100; 74,4; 68,7 Nordjylland / ,6 79,3; 81,9) 84,4 ( 83,5; 85,2) 88,2; 88,1; 87,1; 86,5 Sygehus Thy-Mors / ,7 ( 86,6; 88,7) 88,1; 87,1; 86,5 Sygehus Vendsyssel / ,6 ( 79,3; 81,9) 88,2;. ;. 16

17 212 / ,8 ( 98,6;. ) 36,9;. ;. Afdeling Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Private klinikker Aleris Privathospital 80,9; 82,9; 9,0 Aleris-Hamlet / ,6 ( 68,6; 72,6) Aleris-Hamlet, Aalborg 36,9;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 96,5;. ;. Aleris-Hamlet, Herning 95,4;. ;. Bekkevold / ,9 ( 50,7; 55,1) 35,0; 24,4; 27,9 Ciconia 212 / ,4 ( 87,0; 94,7) 92,1; 80,0;. Greve Privathospital 100;. ;. Kbh. Privathospital / ,2 ( 95,3; 96,9) 92,1;. ;. Kollund 407 / ,8 ( 98,6;. ) 97,0; 97,2; 95,9 Privathospital Danmark 590 / ,0 ( 96,5; 99,0) Privatklin. Bondovej 83,8; 95,5;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: 100 Danmark: Andel (%) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker Jan

18 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 3: Den helt overvejende anæstesiform i Danmark er generel anæstesi uden supplement af regional anæstesi, som udgjorde 77,9 % (95 % CI: 77,8-78,1 %) af alle anæstesiforløb i På regionsniveau varierede andelen fra 76,1 % i Region Syddanmark til 84,4 % i Region Nordjylland. På offentlige afdelinger varierede andelen af generelle anæstesier fra 60,0 % på Hvidovre til 99,8 % på Garantiklinikken. 18

19 Indikator 4: Andel regionale anæstesier af alle anæstesier Standard: Ikke fastsat. Afdeling Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % / ,3 ( 11,2; 11,5) 12,0; 12,2; 12,3 Danmark / ,3 ( 11,2; 11,5) 12,0; 12,2; 12,3 Hovedstaden / ,4 ( 12,3; 12,6) 13,0; 13,0; 13,1 Sjælland / ,6 ( 10,3; 10,9) 10,5; 9,9; 9,1 Syddanmark / ,9 ( 12,6; 13,2) 12,7; 12,6; 12,1 Midtjylland / ,7 ( 9,4; 9,9) 11,2; 12,4; 12,4 Nordjylland 691 / ,3 ( 8,6; 10,0) 8,8; 10,5; 11,1 Hovedstaden / ,0 0,1) 12,4 ( 12,3; 12,6) 0,0; 0,0; 0,0 13,0; 13,0; 13,1 Bispebjerg / ,8 ( 10,2; 11,4) 12,4; 14,4; 14,4 Bornholm 142 / ,5 ( 5,5; 7,7) 8,9; 8,2; 12,2 Frederiksberg / ,6 ( 18,5; 20,7) 19,9; 23,7; 22,7 Gentofte 363 / ,4 ( 14,9; 18,0) 16,8; 18,5; 15,0 Glostrup 0 / ,0 (. ; 0,1) 1,6; 5,8; 6,5 Herlev / ,7 ( 10,2; 11,1) 12,3; 13,3; 13,1 Hospitalerne i Nordsjælland / ,9 ( 12,4; 13,4) 13,1; 13,3; 13,1 Hvidovre / ,7 ( 25,1; 26,3) 25,9; 24,3; 25,2 RH, ABD 103 / ,8 ( 2,3; 3,4) 1,9; 1,9; 2,4 RH, HC 1 / ,0 (. ; 0,1) 0,0; 0,0; 0,0 RH, HOC 228 / ,9 ( 1,6; 2,1) 2,1; 2,5; 2,8 RH, JMC / ,8 ( 19,8; 21,8) 21,8; 21,8; 19,8 RH, NC 2 / ,1 ( 0,0; 0,5) 0,1; 0,0; 0,1 Sjælland / ,0 0,8) 10,6 ( 10,3; 10,9) 8,0; 9,4; 10,5; 9,9; 9,1 Garantiklinikken 0 / 487 0,0 (. ; 0,8) 0,0; 0,5; 0,2 Holbæk 351 / ,0 ( 9,9; 12,1) Køge 765 / ,4 ( 7,9; 9,0) 10,1; 9,6; 10,5 Nykøbing F 458 / ,2 ( 6,6; 7,9) 6,9; 6,2; 6,7 Næstved / ,7 ( 17,8; 19,6) 18,6; 16,3; 11,7 Roskilde 625 / ,6 ( 7,9; 9,2) 8,0; 9,4;. Syddanmark / ,9 ( 12,6; 13,2) 12,7; 12,6; 12,1 Aabenraa 449 / ,8 ( 7,1; 8,5) 8,1; 9,1; 25,0 Friklinikken Region Syd (Give) 437 / ,4 ( 16,8; 20,0) 17,8; 11,2; 12,8 Haderslev 51 / ,6 ( 1,9; 3,4) 2,2; 3,1;. Kolding / ,1 ( 14,5; 15,7) 15,7; 15,4; 13,9 Sønderborg / ,1 ( 22,0; 24,2) 19,1; 19,7;. Tønder. ;. ; 14,1 Vejle 983 / ,2 ( 7,7; 8,7) 8,1; 8,9; 9,1 Midtjylland / ,0 36,9) 9,7 ( 9,4; 9,9) 3,2; 5,3 11,2; 12,4; 12,4 Aarhus / ,1 ( 4,8; 5,4) 4,1; 6,7; 7,0 Herning. ; 3,2; 5,3 Holstebro 34 / 465 7,3 ( 5,1; 10,1) 0,0; 21,1; 20,3 Horsens 0 / 8 0,0 (. ; 36,9) 17,4; 17,2; 16,1 Randers / ,3 ( 14,6; 16,0) 8,8; 0,0; 13,5 Silkeborg 993 / ,8 ( 21,5; 24,0) 24,2; 27,0; 27,9 Skejby 101 / ,5 ( 6,2; 9,1) 0,0; 3,5; 5,3 691 / ,9 ( 7,9; 9,8) 5,9;. ;. Nordjylland 691 / ,3 ( 8,6; 10,0) 8,8; 10,5; 11,1 Sygehus Thy-Mors 382 / ,7 ( 8,8; 10,6) 8,8; 10,5; 11,1 Sygehus Vendsyssel 309 / ,9 ( 7,9; 9,8) 5,9;. ;. 19

20 1 / 408 0,0 (. ; 0,2) 0,0;. ;. Afdeling Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Private klinikker Aleris Privathospital 0,7; 0,5; 0,5 Aleris-Hamlet 1 / ,0 (. ; 0,3) Aleris-Hamlet, Aalborg 0,7;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 0,0;. ;. Aleris-Hamlet, Herning 0,2;. ;. Bekkevold 78 / ,8 ( 3,0; 4,7) 6,9; 2,2; 16,1 Ciconia 2 / 232 0,9 ( 0,1; 3,1) 1,4; 0,0;. Greve Privathospital 0,0;. ;. Kbh. Privathospital 0 / ,0 (. ; 0,2) 0,4;. ;. Kollund 1 / 408 0,2 (. ; 1,4) 2,3; 2,3; 1,7 Privathospital Danmark 9 / 602 1,5 ( 0,7; 2,8) Privatklin. Bondovej 0,0; 0,0;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: 20 Danmark: Andel (%) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker 5 0 Jan

21 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 4: Regional anæstesi inkluderer anæstesier registreret som regional anæstesi og regional anæstesi + sedation. De regionale anæstesier udgjorde i ,3 % (95 % CI: 11,2-11,5 %) af det samlede antal anæstesier. Der var begrænset regional variation. Region Nordjylland havde den laveste andel med 9,3 %, mens Region Syddanmark lå højest med 12,9 %. 21

22 Indikator 5: Andel sedationer af alle anæstesier Standard: Ikke fastsat. Afdeling Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % / ,8 ( 3,7; 3,8) 3,6; 4,3; 4,7 Danmark / ,8 ( 3,7; 3,8) 3,6; 4,3; 4,7 Hovedstaden / ,2 ( 3,1; 3,3) 2,8; 2,6; 2,6 Sjælland / ,3 ( 4,0; 4,5) 4,4; 4,9; 4,2 Syddanmark / ,7 ( 2,6; 2,9) 2,7; 2,5; 1,8 Midtjylland / ,7 ( 6,5; 6,9) 7,9; 9,7; 10,1 Nordjylland 113 / ,5 ( 1,3; 1,8) 1,7; 1,2; 1,4 Hovedstaden / ,1 0,1; 0,2) 3,2 ( 3,1; 3,3) 0,3; 0,3; 0,4 2,8; 2,6; 2,6 Bispebjerg 179 / ,7 ( 1,5; 2,0) 1,3; 1,8; 2,4 Bornholm 42 / ,9 ( 1,4; 2,6) 1,1; 1,4; 0,6 Frederiksberg 179 / ,5 ( 3,0; 4,0) 1,8; 1,6; 1,7 Gentofte 20 / ,9 ( 0,6; 1,4) 0,8; 0,6; 2,8 Glostrup 305 / ,7 ( 5,1; 6,3) 5,0; 1,2; 0,8 Herlev 945 / ,9 ( 4,6; 5,2) 2,9; 2,5; 2,5 Hospitalerne i Nordsjælland / ,2 ( 5,9; 6,6) 6,1; 5,7; 6,0 Hvidovre 580 / ,0 ( 2,8; 3,2) 3,4; 3,7; 3,0 RH, ABD 97 / ,6 ( 2,1; 3,2) 2,7; 2,7; 3,3 RH, HC 8 / ,2 ( 0,1; 0,4) 0,3; 0,3; 0,4 RH, HOC 15 / ,1 ( 0,1; 0,2) 0,3; 0,5; 0,4 RH, JMC 36 / ,6 ( 0,4; 0,8) 0,9; 1,1; 1,0 RH, NC 20 / ,4 ( 0,8; 2,1) 0,9; 1,3; 1,5 Sjælland / ,0 0,8) 4,3 ( 4,0; 4,5) 7,1; 7,1; 4,4; 4,9; 4,2 Garantiklinikken 0 / 487 0,0 (. ; 0,8) 0,0; 0,1; 0,0 Holbæk 30 / ,9 ( 0,6; 1,3) Køge 164 / ,8 ( 1,5; 2,1) 2,0; 2,0; 1,8 Nykøbing F 582 / ,2 ( 8,5; 9,9) 8,7; 10,4; 8,7 Næstved 154 / ,1 ( 1,8; 2,4) 1,3; 1,2; 2,9 Roskilde 510 / ,0 ( 6,4; 7,6) 7,1; 7,1;. Syddanmark / ,7 ( 2,6; 2,9) 2,7; 2,5; 1,8 Aabenraa 402 / ,0 ( 6,3; 7,7) 7,4; 7,6; 0,0 Friklinikken Region Syd (Give) 0 / ,0 (. ; 0,2) 0,0; 0,1; 0,1 Haderslev 6 / ,3 ( 0,1; 0,7) 0,1; 0,0;. Kolding 374 / ,8 ( 2,5; 3,1) 3,1; 3,2; 3,3 Sønderborg 178 / ,9 ( 2,5; 3,4) 2,5; 1,8;. Tønder. ;. ; 0,0 Vejle 172 / ,4 ( 1,2; 1,7) 0,9; 0,8; 0,8 Midtjylland / ,8 1,9; 3,8) 6,7 ( 6,5; 6,9) 27,9; 24,8 7,9; 9,7; 10,1 Aarhus / ,6 ( 8,2; 8,9) 9,3; 7,5; 7,6 Herning. ; 27,9; 24,8 Holstebro 109 / ,4 ( 19,7; 27,6) 0,0; 1,8; 1,6 Horsens 1 / 8 12,5 (. ; 52,7) 12,3; 12,6; 12,1 Randers 342 / ,2 ( 2,9; 3,6) 2,9; 1,2; 1,0 Silkeborg 173 / ,0 ( 3,4; 4,6) 2,2; 2,5; 2,4 Skejby 37 / ,8 ( 1,9; 3,8) 0,0; 12,3; 12,2 113 / ,5 ( 1,1; 1,9) 5,9;. ;. Nordjylland 113 / ,5 ( 1,3; 1,8) 1,7; 1,2; 1,4 Sygehus Thy-Mors 61 / ,5 ( 1,2; 2,0) 1,6; 1,2; 1,4 Sygehus Vendsyssel 52 / ,5 ( 1,1; 1,9) 5,9;. ;. 22

23 18 / 232 0,0 (. ; 0,9) 0,0;. ;. Afdeling Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Private klinikker Aleris Privathospital 0,3; 0,2; 0,7 Aleris-Hamlet 2 / ,1 ( 0,0; 0,4) Aleris-Hamlet, Aalborg 0,7;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 0,0;. ;. Aleris-Hamlet, Herning 0,0;. ;. Bekkevold 4 / ,2 ( 0,1; 0,5) 0,2; 0,2; 0,1 Ciconia 18 / 232 7,8 ( 4,7; 12,0) 6,5; 0,0;. Greve Privathospital 0,0;. ;. Kbh. Privathospital 79 / ,5 ( 2,8; 4,3) 3,8;. ;. Kollund 0 / 408 0,0 (. ; 0,9) 0,4; 0,5; 1,5 Privathospital Danmark 1 / 602 0,2 (. ; 0,9) Privatklin. Bondovej 0,0; 0,0;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: 12.5 Danmark: Andel (%) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker Jan

24 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 5: På landsplan udgjorde sedationer 3,8 % (95 % CI: 3,7-3,8 %) af alle anæstesier i Region Nordjylland havde den laveste andel med 1,5 %, mens Region Midtjylland lå højest med 6,7 %. 24

25 Indikator 6: Manglende oplysninger om præoperative risikofaktorer Standard: Ikke fastsat. Indikatoren måler andelen af patienter, for hvem der mangler en eller flere registreringer af de obligatoriske præoperative risikofaktorer. Det drejer sig om ASA score, vægt, højde, rygning, alkoholforbrug samt luftvejsplan. Kun patienter 15 år indgår i opgørelsen. Afdeling Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % / ,0 ( 26,8; 27,2) 25,8; 29,6; 33,5 Danmark / ,0 ( 26,8; 27,2) 25,8; 29,6; 33,5 Hovedstaden / ,7 20,3; 21,2) 28,1 ( 27,8; 28,4) 10,4; 13,5; 18,5 27,2; 28,9; 29,2 Sjælland / ,7 ( 20,3; 21,2) 24,3; 25,7; 29,1 Syddanmark / ,4 ( 25,0; 25,8) 24,3; 25,4; 24,5 Midtjylland / ,0 ( 34,6; 35,5) 29,9; 40,7; 48,4 Nordjylland / ,6 ( 20,7; 22,6) 10,4; 13,5; 18,5 Hovedstaden / ,1 ( 27,8; 28,4) 27,2; 28,9; 29,2 Bispebjerg / ,7 ( 19,9; 21,5) 20,6; 21,5; 20,2 Bornholm / ,0 ( 68,9; 73,0) 73,2; 62,0; 66,2 Frederiksberg / ,4 ( 30,1; 32,7) 32,6; 33,2; 38,0 Gentofte / ,7 ( 54,5; 58,9) 54,3; 54,1; 39,9 Glostrup / ,0 ( 30,7; 33,3) 30,4; 32,4; 25,5 Herlev / ,4 ( 21,8; 23,1) 19,8; 19,2; 15,2 Hospitalerne i Nordsjælland / ,9 ( 11,4; 12,4) 12,5; 13,8; 18,7 Hvidovre / ,5 ( 32,8; 34,2) 30,1; 34,8; 32,5 RH, ABD / ,3 ( 37,8; 40,9) 37,7; 47,5; 60,7 RH, HC / ,8 ( 56,3; 59,4) 53,0; 56,9; 62,1 RH, HOC / ,1 ( 23,3; 25,0) 24,4; 28,8; 24,6 RH, JMC / ,7 ( 37,2; 40,2) 41,2; 41,3; 42,2 RH, NC 374 / ,9 ( 28,3; 33,6) 29,9; 35,4; 30,2 Sjælland / ,0 2,4; 3,7) 20,7 ( 20,3; 21,2) 9,8; 9,5; 14,6 24,3; 25,7; 29,1 Garantiklinikken 32 / 486 6,6 ( 4,5; 9,2) 21,2; 12,3; 6,4 Holbæk 89 / ,0 ( 2,4; 3,7) Køge / ,9 ( 23,9; 25,8) 27,5; 26,1; 23,8 Nykøbing F / ,1 ( 34,9; 37,3) 41,9; 49,4; 53,4 Næstved 698 / ,8 ( 9,2; 10,6) 9,8; 9,5; 14,6 Roskilde / ,1 ( 21,2; 23,1) 18,7; 18,6;. Syddanmark / ,6 14,0; 15,3) 25,4 ( 25,0; 25,8) 24,2 24,3; 25,4; 24,5 Aabenraa / ,1 ( 41,8; 44,4) 36,4; 35,2; 0,0 Friklinikken Region Syd (Give) 506 / ,3 ( 19,6; 23,0) 12,3; 12,3; 11,4 Haderslev 841 / ,0 ( 40,8; 45,3) 44,6; 40,5;. Kolding / ,6 ( 14,0; 15,3) 22,1; 32,2; 35,6 Sønderborg / ,5 ( 28,3; 30,7) 26,1; 19,8;. Tønder. ;. ; 24,2 Vejle / ,3 ( 23,5; 25,1) 19,4; 18,0; 17,3 Midtjylland / ,0 36,9) 35,0 ( 34,6; 35,5) 62,6; 67,6 29,9; 40,7; 48,4 Aarhus / ,9 ( 39,2; 40,5) 44,9; 58,1; 59,4 Herning. ; 62,6; 67,6 Holstebro 132 / ,3 ( 25,1; 33,7). ; 75,3; 73,8 Horsens 0 / 8 0,0 (. ; 36,9) 11,9; 12,6; 14,7 Randers / ,8 ( 30,9; 32,8) 51,6; 78,3; 47,1 Silkeborg 775 / ,0 ( 16,9; 19,2) 10,3; 12,8; 14,6 Skejby 359 / ,8 ( 32,8; 38,8) 100; 40,5; 37,6 25

26 379 / ,5 ( 0,6; 3,2) 0,0;. ;. Afdeling Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Nordjylland / ,6 ( 20,7; 22,6) 10,4; 13,5; 18,5 Sygehus Thy-Mors 484 / ,0 ( 11,9; 14,1) 10,2; 13,5; 18,5 Sygehus Vendsyssel / ,4 ( 29,8; 33,0) 68,8;. ;. Private klinikker Aleris Privathospital 6,4; 15,3; 6,9 Aleris-Hamlet 159 / ,1 ( 6,9; 9,3) Aleris-Hamlet, Aalborg 1,0;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 7,5;. ;. Aleris-Hamlet, Herning 3,7;. ;. Bekkevold 85 / ,2 ( 3,3; 5,1) 8,2; 8,0; 6,6 Ciconia 79 / ,3 ( 28,2; 40,9) 17,6; 20,0;. Greve Privathospital 0,0;. ;. Kbh. Privathospital 379 / ,1 ( 15,5; 18,7) 31,6;. ;. Kollund 6 / 401 1,5 ( 0,6; 3,2) 2,1; 0,9; 2,6 Privathospital Danmark 193 / ,4 ( 28,7; 36,4) Privatklin. Bondovej 58,5; 52,8;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: 60 Danmark: Andel (%) 40 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker 20 0 Jan

27 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 6: På landsplan var der i 2013 manglende registrering af én eller flere præoperative risikofaktorer hos 27,0 % (95 % CI: 26,8-27,2 %) af patienterne, hvilket er lidt flere end sidste år. Region Sjælland klarer sig bedst med 20,7 % med manglende oplysninger om præoperative risikofaktorer. Region Midtjylland ligger fortsat højere end de øvrige regioner med 35,0 % der mangler oplysninger om præoperative risikofaktorer. Variationen mellem regionerne er mindre end tidligere år, hvilket kan hænge sammen med øget indberetningsfrekvens. 27

28 På afdelingsniveau er der fortsat stor forskel i registreringen af præoperative risikofaktorer. Blandt de offentlige afdelinger har Holbæk den laveste andel, 3,0 %, med manglende præoperative oplysninger, mens Bornholm har 71,0 % med manglende præoperative oplysninger. På de private klinikker er variationen ligeledes stor. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 6: Niveauet for manglende præoperative oplysninger om risikofaktorer er et udtryk for kvaliteten af den præoperative vurdering. De præoperative risikofaktorer er sammen med akut operation og comorbiditet de væsentligste baggrundsfaktorer for anæstesirisikoen (anæstesirelateret morbiditet og mortalitet). Der er nationalt og regionalt fortsat stor spændvidde i forhold til indrapportering af præoperative risikofaktorer. Dette variation skal reduceres. Anbefaling: En anbefaling til en national standard for indikator 6 vil være, at alle regioner højest mangler oplysninger for 10 % (eller derunder) af patienterne. Det skal derfor indskærpes fremadrettet, at alle regioner opfylder dette minimumskrav for indikator 6. 28

29 Indikator 7: Anæstesi til risikopatienter Standard: Ikke fastsat. Indikatoren beskriver andelen af patienter, der karakteriseres som risikopatienter, beregnet ud fra registreringen af risikofaktorer (indikator 6). En risikopatient har en eller flere af følgende risikofaktorer: ASA 3, BMI < 17 eller > 35, nuværende ryger, alkoholforbrug > 14 genstande/uge for kvinder; > 21 genstande/uge for mænd og/eller akut anæstesi. Afdeling Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % / ,5 ( 54,3; 54,7) 55,3; 56,3; 58,2 Danmark / ,5 ( 54,3; 54,7) 55,3; 56,3; 58,2 Hovedstaden / ,5 ( 57,1; 57,8) 58,0; 58,9; 60,1 Sjælland / ,8 ( 54,2; 55,4) 57,2; 58,6; 64,0 Syddanmark / ,9 ( 53,3; 54,5) 55,2; 54,3; 54,4 Midtjylland / ,8 ( 51,2; 52,4) 51,2; 54,2; 57,0 Nordjylland / ,5 ( 65,2; 67,7) 54,5; 53,3; 52,9 Hovedstaden / ,2 32,0; 38,4) 57,5 ( 57,1; 57,8) 36,9; 40,3; 45,5 58,0; 58,9; 60,1 Bispebjerg / ,8 ( 64,8; 66,9) 65,4; 67,3; 67,8 Bornholm 391 / ,5 ( 64,5; 72,3) 78,4; 78,4; 77,6 Frederiksberg / ,1 ( 38,5; 41,7) 39,8; 38,2; 38,8 Gentofte 308 / ,2 ( 32,0; 38,4) 36,9; 40,3; 45,5 Glostrup / ,0 ( 52,3; 55,7) 54,9; 53,2; 63,6 Herlev / ,1 ( 59,3; 60,9) 61,9; 63,2; 63,3 Hospitalerne i Nordsjælland / ,5 ( 56,6; 58,3) 57,1; 57,3; 60,2 Hvidovre / ,9 ( 56,0; 57,8) 59,5; 59,5; 57,6 RH, ABD / ,5 ( 68,5; 72,4) 66,3; 61,5; 61,2 RH, HC / ,6 ( 85,9; 89,2) 85,5; 82,3; 81,2 RH, HOC / ,2 ( 47,1; 49,4) 49,0; 50,8; 51,6 RH, JMC / ,4 ( 50,5; 54,4) 52,7; 54,0; 54,6 RH, NC 409 / ,0 ( 45,5; 52,4) 48,9; 52,8; 54,6 Sjælland / ,8 ( 54,2; 55,4) 57,2; 58,6; 64,0 Garantiklinikken 144 / ,7 ( 27,5; 36,2) 31,0; 38,1; 35,1 Holbæk / ,5 ( 53,6; 57,3) Køge / ,7 ( 58,4; 60,9) 64,9; 64,7; 63,2 Nykøbing F / ,6 ( 67,1; 70,1) 69,9; 70,9; 73,9 Næstved / ,0 ( 47,8; 50,2) 51,6; 54,3; 65,4 Roskilde / ,6 ( 46,3; 48,9) 50,1; 52,2;. Syddanmark / ,9 ( 53,3; 54,5) 55,2; 54,3; 54,4 Aabenraa / ,9 ( 66,2; 69,6) 66,7; 68,2; 75,0 Friklinikken Region Syd (Give) 476 / ,4 ( 23,4; 27,4) 26,6; 25,1; 27,2 Haderslev 492 / ,2 ( 41,3; 47,2) 51,4; 46,7;. Kolding / ,4 ( 64,4; 66,3) 68,5; 71,8; 72,8 Sønderborg / ,0 ( 40,4; 43,5) 43,4; 45,1;. Tønder. ;. ; 29,9 Vejle / ,8 ( 46,7; 48,9) 51,3; 51,8; 53,6 Midtjylland / ,3 32,8; 35,9) 51,8 ( 51,2; 52,4) 46,1; 51,1 51,2; 54,2; 57,0 Aarhus / ,0 ( 53,1; 54,8) 62,1; 62,3; 64,6 Herning. ; 46,1; 51,1 Holstebro 154 / ,3 ( 42,7; 53,9). ; 53,5; 50,4 Horsens 5 / 8 62,5 ( 24,5; 91,5) 55,7; 54,7; 57,3 Randers / ,4 ( 55,2; 57,6) 80,0; 66,0; 66,1 Silkeborg / ,3 ( 32,8; 35,9) 34,5; 40,5; 43,5 Skejby 366 / ,8 ( 52,9; 60,7). ; 84,0; 84,2 29

30 550 / ,9 ( 12,1; 24,9) 19,2;. ;. Afdeling Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Nordjylland / ,5 ( 65,2; 67,7) 54,5; 53,3; 52,9 Sygehus Thy-Mors / ,0 ( 52,3; 55,8) 54,4; 53,3; 52,9 Sygehus Vendsyssel / ,3 ( 82,7; 85,7) 100;. ;. Private klinikker Aleris Privathospital 24,1; 27,0; 32,2 Aleris-Hamlet 397 / ,9 ( 20,0; 23,8) Aleris-Hamlet, Aalborg 24,9;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 26,9;. ;. Aleris-Hamlet, Herning 19,2;. ;. Bekkevold 550 / ,1 ( 26,1; 30,2) 31,2; 34,8; 34,3 Ciconia 27 / ,9 ( 12,1; 24,9) 18,8; 0,0;. Greve Privathospital 66,7;. ;. Kbh. Privathospital 345 / ,7 ( 17,0; 20,6) 21,3;. ;. Kollund 131 / ,2 ( 28,5; 38,0) 34,0; 35,5; 40,3 Privathospital Danmark 129 / ,1 ( 27,5; 36,9) Privatklin. Bondovej 18,3; 23,8;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: 80 Danmark: Andel (%) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker 20 0 Jan

31 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 7: Andelen af risikopatienter er beregnet på grundlag af alle patienter 15 år, der har fået registreret følgende risikofaktorer: ASA, BMI, rygestatus, alkoholforbrug og akut anæstesi (ja/nej). Patienter med en eller flere uoplyste værdier på de nævnte variable indgår ikke i beregningen. Landsgennemsnittet for andelen af patienter, der er risikopatienter, er 54,5 % (95 % CI: 54,3-54,7 %). Region Nordjylland ligger lidt højere end de øvrige regioner med 66,5 % risikopatienter, mens de øvrige regioner varierer mellem 51,8 og 57,5 %. 31

32 Mellem afdelingerne er der stor variation i andelen af risikopatienter. Afdelinger med mange risikopatienter er især RH Hjertecentret (87,6 %) og Sygehus Vendsyssel (84,3 %). Afdelinger med relativt få risikopatienter er Friklinikken Region Syd (Give) (25,4 %) og Garantiklinikken (31,7 %). De Private klinikker har generelt færre risikopatienter. Her svinger andelen mellem 17,9 og 33,2 %. Af forløbsdiagrammerne fremgår det, at andelen af risikopatienter var højere i juli måned end de øvrige måneder, i hvert fald de seneste 4 år. Dette hænger formodentlig sammen med at antallet af akutte anæstesier er højere på dette tidspunkt af året (indikator 8), og akut anæstesi er en af de faktorer, der definerer en risikopatient. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 7: Andelen af patienter med risiko beskriver casemix. Anæstesi til akutte patienter er den væsentligste risikofaktor. Andelen af risikopatienter afspejler sygehusstrukturen idet akutsygehusene vil have den højeste andel og sygehuse med elektive funktioner og private klinikker vil have en lav andel. Andelen af patienter med risiko er betydende for komplikations- og mortalitetsratioen. På grund af det store antal manglende præoperative data, er det dog vanskeligt at angive fraktionen af risikopatienter for det enkelte hospital. Den manglende registrering af risikofaktorer, og den store variation i omhyggeligheden af denne registrering gør det vanskeligt at sammenligne afdelingerne, hvad angår præoperativ risiko. Anbefaling: Det indskærpes, at alle regioner øger fokus på indrapportering af præoperative risikofaktorer. 32

33 Indikator 8: Akutte anæstesier Standard: Ikke fastsat Indikatoropgørelsen viser de akutte anæstesiers andel af alle anæstesier. Ved akut anæstesi forstås anæstesi til en patient, som ikke er opført på et elektronisk eller udskrevet program så tidligt dagen før, at anæstesien har kunnet diskuteres ved en anæstesiologisk konference. Afdeling Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % / ( 0,1) 28,0 ( 27,8; 28,1) 27,4; 27,1; 27,9 Danmark / (0,1) 28,0 ( 27,8; 28,1) 27,4; 27,1; 27,9 Hovedstaden / (0,2) 90 (0,1) 26,0 25,6; 26,5) 30,1 ( 29,8; 30,3) 24,7; 23,2; 23,8 29,6; 30,3; 31,4 Sjælland / (0,2) 26,0 ( 25,6; 26,5) 28,2; 29,4; 35,9 Syddanmark / (0,1) 27,2 ( 26,7; 27,6) 26,5; 24,9; 23,0 Midtjylland / (0,2) 26,3 ( 25,9; 26,7) 24,7; 23,2; 23,8 Nordjylland / (0,2) 48,2 ( 47,0; 49,3) 28,7; 26,7; 25,5 Hovedstaden / (0,1) 30,1 ( 29,8; 30,3) 29,6; 30,3; 31,4 Bispebjerg / (0,0) 41,7 ( 40,8; 42,7) 41,0; 42,0; 40,9 Bornholm 624 / (0,0) 28,8 ( 26,9; 30,7) 26,8; 26,8; 25,0 Frederiksberg 262 / (0,2) 5,1 ( 4,5; 5,7) 3,2; 2,2; 1,4 Gentofte 34 / (0,0) 1,5 ( 1,1; 2,1) 1,2; 1,8; 10,3 Glostrup 803 / (0,1) 15,0 ( 14,0; 16,0) 12,8; 11,4; 28,1 Herlev / (0,1) 36,4 ( 35,7; 37,1) 41,4; 42,0; 39,8 Hospitalerne i Nordsjælland / (0,0) 36,9 ( 36,1; 37,6) 32,5; 32,1; 36,3 Hvidovre / (0,0) 35,3 ( 34,6; 36,0) 36,2; 34,8; 34,3 RH, ABD / (0,0) 30,1 ( 28,6; 31,6) 26,2; 25,5; 24,2 RH, HC 688 / (0,1) 17,3 ( 16,2; 18,5) 20,1; 22,7; 20,2 RH, HOC / (0,0) 18,0 ( 17,3; 18,7) 19,5; 21,3; 20,4 RH, JMC / (0,0) 32,4 ( 31,2; 33,6) 34,2; 34,9; 35,0 RH, NC 393 / (0,2) 26,7 ( 24,5; 29,1) 28,9; 33,3; 34,5 Sjælland / (0,1) 55 (0,2) 0,2 1,1) 26,0 ( 25,6; 26,5) 0,0; 0,0; 0,0 28,2; 29,4; 35,9 Garantiklinikken 1 / (0,0) 0,2 (. ; 1,1) 0,0; 0,0; 0,0 Holbæk 827 / (0,0) 25,9 ( 24,3; 27,4) Køge / (0,1) 31,5 ( 30,5; 32,4) 37,4; 36,8; 35,6 Nykøbing F / (0,4) 38,9 ( 37,7; 40,1) 38,2; 40,1; 36,7 Næstved / (0,0) 16,4 ( 15,6; 17,3) 18,5; 21,6; 42,1 Roskilde / (0,1) 19,7 ( 18,8; 20,6) 20,8; 21,0;. Syddanmark / (0,1) 51 (0,1) 0,3 0,1; 0,5) 27,2 ( 26,7; 27,6) 0,0 26,5; 24,9; 23,0 Aabenraa / (0,2) 52,8 ( 51,5; 54,1) 51,3; 50,0; 50,0 Friklinikken Region Syd (Give) 6 / (0,0) 0,3 ( 0,1; 0,5) 0,1; 0,5; 0,4 Haderslev 198 / (0,0) 10,0 ( 8,7; 11,5) 12,3; 10,9;. Kolding / (0,2) 41,9 ( 41,1; 42,8) 39,5; 37,2; 35,5 Sønderborg 645 / (0,2) 10,6 ( 9,8; 11,4) 10,9; 10,6;. Tønder. ;. ; 0,0 Vejle / (0,1) 14,9 ( 14,3; 15,6) 17,2; 18,3; 20,3 Midtjylland / (0,0) 79 (0,2) 6,9 6,2; 7,7) 26,3 ( 25,9; 26,7) 19,1; 20,4 24,7; 23,2; 23,8 Aarhus / (0,3) 27,5 ( 26,9; 28,0) 31,8; 28,2; 28,4 Herning. ; 19,1; 20,4 Holstebro 94 / (0,0) 20,3 ( 16,7; 24,2) 0,0; 18,6; 17,7 Horsens 1 / 8 0 (0,0) 12,5 (. ; 52,7) 26,8; 26,1; 27,2 Randers / (0,0) 32,5 ( 31,7; 33,4) 53,8; 8,3; 27,7 Silkeborg 301 / (0,0) 6,9 ( 6,2; 7,7) 6,4; 11,3; 17,0 Skejby 269 / (0,0) 20,1 ( 17,9; 22,3) 66,7; 15,6; 16,3 33

34 0 / (0,2) 0,0 (. ; 0,9) 0,0;. ;. Afdeling Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Nordjylland / (0,2) 48,2 ( 47,0; 49,3) 28,7; 26,7; 25,5 Sygehus Thy-Mors / (0,0) 32,5 ( 31,1; 34,0) 28,5; 26,7; 25,5 Sygehus Vendsyssel / (0,2) 65,9 ( 64,3; 67,5) 76,5;. ;. Private klinikker Aleris Privathospital 0,0; 0,5; 1,5 Aleris-Hamlet 6 / (0,2) 0,3 ( 0,1; 0,6) Aleris-Hamlet, Aalborg 0,2;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 0,8;. ;. Aleris-Hamlet, Herning 0,6;. ;. Bekkevold 13 / (0,0) 0,6 ( 0,3; 1,1) 0,8; 0,8; 0,9 Ciconia 0 / (0,0) 0,0 (. ; 1,6) 0,0; 0,0;. Greve Privathospital 0,0;. ;. Kbh. Privathospital 6 / (0,0) 0,3 ( 0,1; 0,6) 0,2;. ;. Kollund 0 / (0,0) 0,0 (. ; 0,9) 0,4; 0,5; 0,4 Privathospital Danmark 2 / (0,0) 0,3 ( 0,0; 1,2) Privatklin. Bondovej 0,0; 0,0;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: 60 Danmark: Andel (%) 40 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker 20 0 Jan

35 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 8: På landsplan var 28,0 % (95 % CI: 27,8-28,1 %) af anæstesierne akutte, hvilket er på niveau med tidligere år. På regionsniveau varierede andelen af akutte anæstesier mellem 26,0 % og 34,2 %, mens de private klinikker havde meget få akutte anæstesier. På de offentlige afdelinger var variationen stor med meget få akutte anæstesier på Garantiklinikken og Friklinikken Region Syd (Give) mens Sygehus Vendsyssel og Aabenraa havde en stor andel akutte anæstesier. 35

36 Af forløbsdiagrammerne fremgår det, at andelen af akutte anæstesier i alle regioner var højere i juli måned, i hvert fald de seneste 4 år, der er afbildet i diagrammerne. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 8: Andelen af akutte patienter er afhængig af sygehusstrukturen. Akutsygehuse vil naturligvis have en større andel, end sygehuse med overvejende elektive funktioner og private klinikker. Akut anæstesi er en af de væsentligste risikofaktorer for anæstesirelateret morbiditet og mortalitet. Anbefaling: Der bør fokuseres på klare definitioner af akut anæstesi (se DAD Dokumentalistrapport, november 2013) og omhyggelig registrering af akutte anæstesier. 36

37 Indikator 9: Uventet vanskelig intubation Standard: < 1,4 %. Indikatoren beskriver andelen af patienter primært planlagt til og primært forsøgt intuberet ved direkte laryngoskopi, som var uventet vanskelige at intubere. Den uventet vanskelige intubation er defineret ved de patienter, der ud fra intubationsscoren har været vanskelige at intubere, og hvor der samtidig ved den præoperative luftvejsvurdering er angivet, at man ikke forventer intubationsproblemer. Afdeling Std. 1.4 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Nej / (10,1) 2,27 ( 2,17; 2,37) 1,84; 1,58; 1,42 Danmark Nej / (10,1) 2,27 ( 2,17; 2,37) 1,84; 1,58; 1,42 Hovedstaden Nej 893 / (4,9) 2,29 ( 2,15; 2,45) 1,84; 1,66; 1,65 Sjælland Nej 378 / (1,1) 2,63 ( 2,37; 2,90) 2,08; 1,93; 1,72 Syddanmark Nej 292 / (1,8) 1,88 ( 1,68; 2,11) 1,69; 1,62; 1,15 Midtjylland Nej 417 / (30,4) 2,50 ( 2,27; 2,75) 2,13; 1,35; 1,03 Nordjylland Ja* 60 / (11,2) 1,82 ( 1,39; 2,34) 0,79; 0,92; 1,66 Hovedstaden Ja Nej / (0,6) (4,9) 0,95 0,41; 1,86) 2,29 ( 2,15; 2,45) 0,74; 1,01; 1,05 1,84; 1,66; 1,65 Bispebjerg Nej 71 / (1,0) 1,81 ( 1,41; 2,27) 1,05; 1,27; 0,76 Bornholm Ja 8 / (0,6) 0,95 ( 0,41; 1,86) 0,80; 0,95; 0,29 Frederiksberg Ja* 6 / (3,4) 1,66 ( 0,61; 3,57) 1,87; 1,56; 1,44 Gentofte Nej 31 / (36,0) 4,53 ( 3,10; 6,37) 5,73; 4,59; 4,95 Glostrup Nej 50 / (1,3) 2,94 ( 2,19; 3,85) 1,98; 3,12; 2,44 Herlev Nej 252 / (0,9) 3,27 ( 2,88; 3,69) 2,30; 1,92; 2,35 Hospitalerne i Nordsjælland Nej 125 / (4,6) 2,85 ( 2,38; 3,39) 2,51; 2,40; 2,25 Hvidovre Ja 71 / (1,2) 1,38 ( 1,08; 1,74) 0,96; 0,78; 0,83 RH, ABD Ja 26 / (7,2) 1,08 ( 0,71; 1,58) 0,74; 1,01; 1,05 RH, HC Nej 71 / (7,9) 2,69 ( 2,11; 3,38) 2,29; 1,59; 1,84 RH, HOC Nej 145 / (8,4) 2,16 ( 1,82; 2,54) 1,57; 1,64; 1,45 RH, JMC Ja* 27 / (1,6) 1,86 ( 1,23; 2,69) 1,53; 1,30; 0,85 RH, NC Ja 10 / (12,4) 1,00 ( 0,48; 1,84) 1,14; 0,64; 0,47 Sjælland Nej 378 / (1,1) 2,63 ( 2,37; 2,90) 2,08; 1,93; 1,72 Garantiklinikken Ja 0 / 18 0 (0,0) 0,00 (. ;18,53) 2,04; 2,04; 0,00 Holbæk Nej 66 / (0,3) 4,21 ( 3,27; 5,33) Køge Nej 165 / (0,8) 3,00 ( 2,56; 3,48) 2,36; 2,35; 2,21 Nykøbing F Nej 55 / (2,2) 2,04 ( 1,54; 2,64) 1,59; 1,49; 1,23 Næstved Nej 35 / (2,0) 2,29 ( 1,60; 3,17) 2,36; 1,84; 1,53 Roskilde Nej 57 / (0,7) 1,86 ( 1,41; 2,40) 1,86; 1,64;. Ja 2 / 97 1 (0,2) 1,27 ( 0,47; 2,73). ;. ; 0,00 Syddanmark Nej 292 / (1,8) 1,88 ( 1,68; 2,11) 1,69; 1,62; 1,15 Aabenraa Ja* 49 / (1,9) 1,73 ( 1,29; 2,29) 1,23; 1,71;. Friklinikken Region Syd (Give) Ja 6 / (0,2) 1,27 ( 0,47; 2,73) 1,31; 0,59; 0,86 Haderslev Ja* 2 / 97 0 (0,0) 2,06 ( 0,25; 7,25) 2,36; 0,45;. Kolding Nej 85 / (2,8) 1,77 ( 1,42; 2,19) 1,35; 1,71; 0,96 Sønderborg Nej 71 / (2,0) 2,95 ( 2,31; 3,70) 2,23; 2,21;. Tønder. ;. ; 0,00 Vejle Ja* 79 / (1,0) 1,61 ( 1,28; 2,01) 2,05; 1,46; 1,48 Midtjylland Ja Nej / (0,0) (30,4) 0,00 ;60,24) 2,50 ( 2,27; 2,75) 1,70; 0,94 2,13; 1,35; 1,03 Aarhus Nej 325 / (26,8) 2,78 ( 2,49; 3,09) 2,27; 1,67; 1,31 Herning. ; 1,70; 0,94 Holstebro Ja* 3 / (48,4) 1,90 ( 0,39; 5,45) 0,00; 1,02; 0,61 Horsens Ja 0 / 4 0 (0,0) 0,00 (. ;60,24) 0,76; 0,90; 0,52 Randers Ja* 53 / (36,2) 1,48 ( 1,11; 1,93) 0,00; 0,78; 0,85 Silkeborg Nej 22 / (52,3) 3,57 ( 2,25; 5,36) 2,77; 0,68; 1,62 Skejby Ja* 14 / (19,5) 2,24 ( 1,23; 3,74) 33,33; 0,61; 0,86 37

38 Ja 2 / 90 4 (0,9) 0,00 (. ; 3,39) 0,00;. ;. Afdeling Std. 1.4 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Nordjylland Ja* 60 / (11,2) 1,82 ( 1,39; 2,34) 0,79; 0,92; 1,66 Sygehus Thy-Mors Ja* 26 / (1,8) 1,90 ( 1,24; 2,77) 0,65; 0,92; 1,66 Sygehus Vendsyssel Ja* 34 / (16,8) 1,76 ( 1,22; 2,46) 14,29;. ;. Private klinikker Aleris Privathospital 2,07; 1,15; 3,57 Aleris-Hamlet Ja 5 / (0,9) 1,17 ( 0,38; 2,71) Aleris-Hamlet, Aalborg 4,44;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 0,00;. ;. Aleris-Hamlet, Herning 0,00;. ;. Bekkevold Ja 6 / (0,0) 0,52 ( 0,19; 1,14) 0,39; 0,48; 0,79 Ciconia Ja 0 / 31 0 (0,0) 0,00 (. ;11,22) 0,00; 0,00;. Greve Privathospital 0,00;. ;. Kbh. Privathospital Nej 5 / (2,4) 4,27 ( 1,40; 9,69) 0,00;. ;. Kollund Ja 0 / (0,0) 0,00 (. ; 3,39) 2,05; 0,00; 3,90 Privathospital Danmark Ja* 2 / 90 0 (0,0) 2,22 ( 0,27; 7,80) Privatklin. Bondovej Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: 4 Danmark: Andel (%) 3 2 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker 1 0 Jan

39 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 9: Indikatoren beskriver fraktionen = [falsk negative/alle] ved en diagnostisk test, som har til formål at forudse den vanskelige intubation. Der var i 2013 i alt patienter, som primært var (forsøgt) intuberet ved direkte laryngoskopi. Heraf havde patienter, svarende til 2,27 % (95 % CI: 2,17-2,37 %), en uventet vanskelig intubation. Standarden på 1,4 % er således ikke opfyldt på landsplan (for definition af indikatoropfyldelse (ja, ja*, nej) se appendiks 1). 39

40 Variationen mellem regionerne er begrænset. Regionsresultaterne varierer fra 1,82 % i Region Nordjylland til 2,63 % i Region Sjælland. På afdelingsniveau er variationen lidt større fra 0 til 4,53 %. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 9: I sidste halvår af 2012 blev luftvejsmodulet revideret, således at det er nemmere og mindre omfattende at registrere en vanskelig luftvej. Desuden har 28 afdelinger i løbet af 2013 været involveret i DIFFICAIR forsøget, hvor man netop har haft fokus på prædiktion af en vanskelig luftvej. Disse tiltag kan have afgørende betydning for at forekomsten af uventet vanskelig intubation er steget sammenlignet med forudgående år. Dertil kommer, at den præoperative luftvejsvurdering ikke nødvendigvis registreres før påbegyndt intubation, hvorfor der foreligger en risiko for at luftvejsvurderingen efterrationaliseres og modificeres ved den postoperative registrering. Det er vigtigt at understrege, at det kliniske skøn ikke er korrigeret for øvrige kliniske og organisatoriske faktorer, der har betydning for indikatorens diagnostiske præcision. Derfor skal sammenligning på tværs af afdelingerne tages med et forbehold. Indikatoren afhænger af prævalensen af vanskelig intubation. Da prævalensen varierer imellem afdelingerne kompromitteres sammenligningen af indikatoren mellem afdelingerne. DIFFICAIR forsøget har netop til formål at sammenligne forekomsten på tværs af afdelingerne. Studiet er derfor designet så man kan korrigere interventionseffekten for faktorer der er relateret til de enkelte patienter og de involverede afdelinger. Således kan man ikke alene på baggrund af årsrapportens tal vurdere, om der har været en interventionseffekt i DIFFICAIR forsøget. Konklusion: Der har over de sidste år været en stigning i forekomsten af uventede vanskelige intubationer. Det er uvist om en ændret registreringskultur delvist kan forklare denne stigning. Indikatoren lider under, at prævalensen af vanskelig intubation varierer imellem afdelingerne. Indikator 10 og 11 er udgået 40

41 Indikator 12: Vanskelig regional anæstesi Standard: < 15,9%. Indikatoren beskriver andelen af vanskelige regionale anæstesier (dvs. anlagt ved mere end 2 forsøg, anlagt ved tilkaldt supervisor eller opgivet) i % af det totale antal forsøgte eller rent faktisk anlagte regionale anæstesier. Afdeling Std % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Ja / ( 0,7) 13,3 ( 13,0; 13,6) 14,2; 13,9; 14,1 Danmark Ja / (0,7) 13,3 ( 13,0; 13,6) 14,2; 13,9; 14,1 Hovedstaden Ja Ja / (1,5) 90 (0,5) 0,6 0,4; 0,9) 12,1 ( 11,6; 12,5) 8,4; 12,1; 11,5 13,3; 12,8; 15,1 Sjælland Nej / (1,1) 37,3 ( 36,0; 38,7) 29,2; 28,2; 24,9 Syddanmark Ja 684 / (0,6) 8,0 ( 7,4; 8,5) 10,9; 14,6; 15,7 Midtjylland Ja 38 / (1,3) 0,6 ( 0,4; 0,9) 8,4; 12,1; 11,5 Nordjylland Ja 129 / (1,5) 12,8 ( 10,8; 15,0) 12,8; 7,9; 9,2 Hovedstaden Ja Ja / (0,5) 12,1 ( 11,6; 12,5) 13,3; 12,8; 15,1 Bispebjerg Ja 237 / (0,2) 10,7 ( 9,5; 12,1) 6,5; 5,8; 17,9 Bornholm Ja 20 / (3,5) 14,9 ( 9,4; 22,1) 51,5; 24,9; 13,8 Frederiksberg Nej 461 / (0,8) 30,8 ( 28,5; 33,2) 35,6; 18,3; 19,1 Gentofte Ja 45 / (0,2) 10,7 ( 7,9; 14,1) 9,3; 9,6; 17,5 Glostrup Nej 8 / 8 6 (30,0) 100,0 ( 63,1;. ) 16,2; 18,9; 19,9 Herlev Ja 263 / (1,1) 10,4 ( 9,2; 11,7) 14,6; 15,3; 19,0 Hospitalerne i Nordsjælland Ja 324 / (0,0) 14,4 ( 13,0; 15,9) 11,6; 12,7; 15,9 Hvidovre Ja 389 / (0,3) 6,2 ( 5,7; 6,9) 8,0; 9,3; 9,1 RH, ABD Nej 198 / (0,0) 21,5 ( 18,9; 24,3) 21,7; 25,6; 22,0 RH, HC Nej 58 / (1,5) 29,0 ( 22,8; 35,8) 20,9; 31,9; 32,4 RH, HOC Nej 196 / (0,6) 20,4 ( 17,9; 23,1) 28,6; 18,7; 14,9 RH, JMC Ja 100 / (0,1) 5,7 ( 4,6; 6,8) 7,6; 9,3; 11,8 RH, NC Nej 7 / 9 3 (17,6) 77,8 ( 40,0; 97,2) 66,7; 82,4; 92,9 Sjælland Ja Nej / (0,8) 55 (1,1) 0,0 37,3 ( 36,0; 38,7) 35,3; 36,3; 29,2; 28,2; 24,9 Garantiklinikken Ja 0 / 1 0 (0,0) 0,0 (. ;. ) 100; 0,0; 16,7 Holbæk Nej 413 / (0,2) 99,8 ( 98,7;. ) Køge Ja* 177 / (0,5) 18,0 ( 15,6; 20,5) 15,0; 17,1; 17,1 Nykøbing F Nej 171 / (4,2) 32,6 ( 28,6; 36,8) 28,4; 21,1; 21,9 Næstved Nej 866 / (0,9) 38,4 ( 36,4; 40,4) 35,6; 33,8; 30,8 Roskilde Nej 155 / (0,8) 26,1 ( 22,6; 29,8) 35,3; 36,3;. Syddanmark Ja Ja / (0,4) 51 (0,6) 1,1 0,4; 2,5) 8,0 ( 7,4; 8,5) 99,8 10,9; 14,6; 15,7 Aabenraa Ja 152 / (0,9) 14,1 ( 12,1; 16,4) 23,8; 31,6; 100 Friklinikken Region Syd (Give) Ja 5 / (0,2) 1,1 ( 0,4; 2,5) 5,4; 8,8; 4,4 Haderslev Ja 23 / (0,0) 11,4 ( 7,4; 16,6) 28,0; 38,9;. Kolding Ja 186 / (0,7) 5,9 ( 5,1; 6,7) 7,5; 7,0; 8,7 Sønderborg Ja 139 / (0,8) 9,7 ( 8,2; 11,3) 17,7; 29,6;. Tønder. ;. ; 99,8 Vejle Ja 179 / (0,4) 7,9 ( 6,9; 9,1) 7,2; 9,0; 13,2 Midtjylland Ja Ja / (0,7) 79 (1,3) 0,0 0,2) 0,6 ( 0,4; 0,9) 1,8; 3,0 8,4; 12,1; 11,5 Aarhus Ja 8 / (2,7) 0,3 ( 0,1; 0,7) 5,4; 13,4; 11,1 Herning. ; 18,4; 13,8 Holstebro Ja 0 / 40 1 (2,4) 0,0 (. ; 8,8). ; 1,8; 3,0 Horsens 15,8; 13,5; 16,2 Randers Ja 1 / (0,2) 0,0 (. ; 0,2) 0,0; 100; 9,9 Silkeborg Ja 29 / (0,7) 2,4 ( 1,6; 3,4) 7,5; 8,1; 8,8 Skejby Ja 0 / (0,6) 0,0 (. ; 2,1). ; 33,1; 35,8 41

42 Ja 2 / 11 4 (0,7) 0,0 (. ;. ) 0,0;. ;. Afdeling Std % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Ja 129 / (0,9) 10,0 ( 7,2; 13,5) 66,7;. ;. Nordjylland Ja 129 / (1,5) 12,8 ( 10,8; 15,0) 12,8; 7,9; 9,2 Sygehus Thy-Mors Ja 38 / (2,5) 10,0 ( 7,2; 13,5) 12,4; 7,9; 9,2 Sygehus Vendsyssel Ja 91 / (0,9) 14,4 ( 11,8; 17,4) 66,7;. ;. Private klinikker Aleris Privathospital 78,1; 13,1; 0,5 Aleris-Hamlet Nej 513 / (0,7) 86,7 ( 83,6; 89,3) Aleris-Hamlet, Aalborg 96,9;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 0,0;. ;. Aleris-Hamlet, Herning 8,0;. ;. Bekkevold Ja 5 / (0,0) 0,5 ( 0,2; 1,2) 0,2; 0,3; 0,1 Ciconia Ja* 1 / 3 0 (0,0) 33,3 (. ; 90,6) 80,0; 0,0;. Greve Privathospital Kbh. Privathospital Ja* 2 / 8 3 (21,4) 25,0 ( 3,2; 65,1) 26,5;. ;. Kollund Ja 0 / 1 0 (0,0) 0,0 (. ;. ) 75,0; 71,4; 40,0 Privathospital Danmark Ja* 2 / 11 0 (0,0) 18,2 ( 2,3; 51,8) Privatklin. Bondovej 5,6; 50,0;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: 60 Danmark: Andel (%) 40 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker 20 0 Jan

43 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 12: Der blev i 2013 anlagt eller forsøgt anlagt i alt regionale anæstesier, og heraf var registreret som vanskelige regionale anæstesier, svarende til en andel på 13,3 % (95 % CI: 13,0-13,6 %). Standarden på 15,9 % er således opfyldt som den også har været de tre foregående år. Standarden overholdes i 4 regioner. Region Sjælland opfylder igen i 2013 ikke standarden med en indikator værdi på 37,3 % (95 % CI: 36,0-38,7 %). Der er stor variation mellem afdelingerne med indikatorværdier fra 0 til 99,8 %. Hovedparten af afdelingerne ligger dog mellem 5 og 35 %. 43

44 Styregruppens faglige kommentarer til indikator 12: Indikatoren tager ikke hensyn til, at der er forskellig hyppighed af vanskeligheder ved anlæggelse af de forskellige typer regional anæstesi, og at afdelingernes brug af regional anæstesi er meget varierende. Ligeledes er den ikke korrigeret for risikofaktorer hos patienterne. Dette burde dog spille en mindre rolle, når regionerne sammenlignes. Endelig er der ikke korrigeret for uddannelsesniveau hos lægerne eller antal regionale anæstesier pr. læge. Der observeres et meget lavt antal vanskelige regionale anæstesier i Region Midtjylland. Region Midtjylland indberetter til DAD fra MidtEPJ via webservice. Opbygningen af indberetningen fra MidtEPJ for-udfylder anlæggelse i mindre end 3 forsøg fraset anlæggelse af epidural kateter. Den evt. fejlagtige for-udfyldning er ikke umiddelbart synlig, hvorfor tallene fra Region Midtjylland er højst usikre. Ligeledes må outlier-værdier (eksempelvis RH -Neurocentret, Holbæk og Glostrup) antages at være beroende på registreringspraksis snarere end afspejle de faktuelle forhold. Konklusion: Kriteriet for at registrere en vanskelig regional anæstesi er veldefineret i DAD. Hvis alle fulgte dette kriterium, måtte man forvente, at afdelinger med mange uddannelsessøgende og/eller få regionale anæstesier alt andet lige ville have en højere andel af vanskelige regionale anæstesier end afdelinger med få uddannelsessøgende og/eller mange regionale anæstesier. Dette præger også billedet, men er tilsyneladende kun en del af forklaringen. Derfor må man formode, at andelen af vanskelige regionale anæstesier også afspejler lokal registreringspraksis med mindre vægt på det definerede kriterium. Indikatoren er præget af stor variation imellem afdelinger. Indikatormålene er opfyldt nationalt samt blandt 4 af 5 regioner. Anbefaling: Region Sjælland samt specifikke afdelinger der ikke overholder indikatoren bør bestræbe sig på, at indikatormålet bliver opfyldt. Registreringspraksis kan/skal optimeres, styregruppen er velvidende, at dette også fordrer optimering af dataindsamlingsdelen i databasen. (Se høringssvar i appendiks 6) 44

45 Indikator 13: Andel patienter med komplikationer i forbindelse med anæstesi Standard: < 3,5 %. Indikatoren beskriver andelen af patienter, hvor der i anæstesiologisk regi (dvs. opvågning, operationsgang eller intensivafdeling) er registreret mindst en komplikation i forbindelse med anæstesien eller opvågningsforløbet. Afdeling Std. 3.5 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Ja / ( 0,1) 2,54 ( 2,48; 2,61) 3,41; 3,88; 3,39 Danmark Ja / (0,1) 2,54 ( 2,48; 2,61) 3,41; 3,88; 3,39 Hovedstaden Ja Ja / (0,2) 90 (0,1) 0,23 0,19; 0,28) 3,08 ( 2,98; 3,18) 2,50; 2,03; 1,51 3,53; 3,75; 3,34 Sjælland Ja / (0,2) 3,08 ( 2,89; 3,27) 3,24; 3,32; 3,80 Syddanmark Nej / (0,1) 3,78 ( 3,60; 3,97) 4,29; 4,78; 4,87 Midtjylland Ja 95 / (0,2) 0,23 ( 0,19; 0,28) 2,66; 4,17; 2,91 Nordjylland Ja 63 / (0,2) 0,85 ( 0,65; 1,09) 2,50; 2,03; 1,51 Hovedstaden Ja Ja / (0,1) 3,08 ( 2,98; 3,18) 3,53; 3,75; 3,34 Bispebjerg Nej 615 / (0,0) 5,92 ( 5,47; 6,39) 6,32; 6,17; 3,32 Bornholm Ja 16 / (0,0) 0,74 ( 0,42; 1,20) 0,63; 1,10; 0,86 Frederiksberg Ja 5 / (0,2) 0,10 ( 0,03; 0,23) 0,13; 0,12; 0,11 Gentofte Ja 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,17) 0,00; 0,00; 0,00 Glostrup Nej 265 / (0,1) 4,95 ( 4,38; 5,56) 10,31; 11,69; 9,23 Herlev Ja 538 / (0,1) 2,81 ( 2,58; 3,05) 3,08; 4,49; 3,80 Hospitalerne i Nordsjælland Nej 684 / (0,0) 3,95 ( 3,66; 4,25) 4,39; 3,62; 2,84 Hvidovre Ja* 715 / (0,0) 3,68 ( 3,42; 3,96) 3,39; 2,97; 3,63 RH, ABD Ja 128 / (0,0) 3,46 ( 2,90; 4,10) 4,15; 3,52; 5,27 RH, HC Ja 41 / (0,1) 1,03 ( 0,74; 1,40) 1,24; 1,21; 1,20 RH, HOC Ja 307 / (0,0) 2,54 ( 2,26; 2,83) 3,48; 3,69; 4,46 RH, JMC Ja 29 / (0,0) 0,46 ( 0,31; 0,66) 0,19; 0,51; 0,54 RH, NC Ja 2 / (0,2) 0,14 ( 0,02; 0,49) 0,19; 0,03; 0,10 Sjælland Ja Ja / (0,1) 55 (0,2) 0,00 0,75) 3,08 ( 2,89; 3,27) 1,03; 0,83; 3,24; 3,32; 3,80 Garantiklinikken Ja 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,75) 0,21; 0,29; 0,43 Holbæk Nej 162 / (0,0) 5,07 ( 4,33; 5,88) Køge Nej 355 / (0,1) 3,91 ( 3,52; 4,33) 4,92; 5,77; 7,58 Nykøbing F Ja 25 / (0,4) 0,40 ( 0,26; 0,59) 0,24; 0,29; 0,39 Næstved Nej 423 / (0,0) 5,70 ( 5,18; 6,25) 6,66; 6,26; 3,92 Roskilde Ja 74 / (0,1) 1,02 ( 0,80; 1,27) 1,03; 0,83;. Syddanmark Ja Nej / (0,1) 51 (0,1) 0,04 0,23) 3,78 ( 3,60; 3,97) 0,21 4,29; 4,78; 4,87 Aabenraa Ja 178 / (0,2) 3,09 ( 2,66; 3,57) 4,66; 5,07; 0,00 Friklinikken Region Syd (Give) Ja 1 / (0,0) 0,04 (. ; 0,23) 0,12; 0,12; 0,12 Haderslev Ja 1 / (0,0) 0,05 (. ; 0,28) 0,26; 0,62;. Kolding Ja 432 / (0,2) 3,25 ( 2,95; 3,56) 3,64; 3,68; 3,25 Sønderborg Nej 270 / (0,2) 4,44 ( 3,93; 4,98) 3,40; 5,55;. Tønder. ;. ; 0,21 Vejle Nej 684 / (0,1) 5,73 ( 5,32; 6,16) 7,24; 8,47; 9,80 Midtjylland Ja Ja / (0,0) 79 (0,2) 0,00 0,03) 0,23 ( 0,19; 0,28) 0,05; 0,06 2,66; 4,17; 2,91 Aarhus Ja 2 / (0,3) 0,01 ( 0,00; 0,03) 0,60; 3,98; 3,26 Herning. ; 0,05; 0,06 Holstebro Ja 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,79) 0,00; 0,12; 0,05 Horsens Ja 0 / 8 0 (0,0) 0,00 (. ;36,94) 5,47; 6,79; 6,22 Randers Ja 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,03) 0,00; 0,21; 8,02 Silkeborg Ja 93 / (0,0) 2,14 ( 1,73; 2,61) 5,71; 5,88; 2,94 Skejby Ja 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,27) 0,00; 0,32; 0,22 45

46 Ja 0 / (0,2) 0,00 (. ; 0,16) 0,00;. ;. Afdeling Std. 3.5 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Ja 0 / (0,2) 0,00 (. ; 0,11) 0,00;. ;. Nordjylland Ja 63 / (0,2) 0,85 ( 0,65; 1,09) 2,50; 2,03; 1,51 Sygehus Thy-Mors Ja 63 / (0,0) 1,60 ( 1,23; 2,04) 2,51; 2,03; 1,51 Sygehus Vendsyssel Ja 0 / (0,2) 0,00 (. ; 0,11) 0,00;. ;. Private klinikker Aleris Privathospital 0,46; 0,39; 4,40 Aleris-Hamlet Ja 1 / (0,2) 0,05 (. ; 0,28) Aleris-Hamlet, Aalborg 0,00;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 0,00;. ;. Aleris-Hamlet, Herning 0,00;. ;. Bekkevold Ja 3 / (0,0) 0,15 ( 0,03; 0,43) 0,00; 0,21; 0,18 Ciconia Ja 1 / (0,0) 0,43 (. ; 2,38) 0,72; 0,00;. Greve Privathospital 0,00;. ;. Kbh. Privathospital Ja 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,16) 0,00;. ;. Kollund Ja 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,90) 0,56; 0,00; 0,70 Privathospital Danmark Ja 1 / (0,0) 0,17 (. ; 0,92) Privatklin. Bondovej 0,44; 0,00;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: 8 Danmark: Andel (%) 6 4 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker 2 0 Jan

47 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 13: Der var i alt patienter med én eller flere komplikationer ud af patienter svarende til 2,54 % (95 % CI: 2,48-2,61 %), hvor den anæstesiologiske procedure blev gennemført med registreret komplikation(er). Standarden på < 3,5 % er således opfyldt på landsplan. Alle regioner undtagen Region Syddanmark, der har en komplikationsrate på 3,78 % (95 % CI: 3,60-3,97 %), opfylder standarden. Indikatorværdien varierer betydeligt mellem afdelingerne, fra 0 % på flere afdelinger til 5,92 % på Bispebjerg. 47

48 Styregruppens faglige kommentarer til indikator 13: Der observeres et meget lavt antal komplikationer i Region Midtjylland. Region Midtjylland indberetter til DAD fra MidtEPJ via webservice. Opbygningen af indberetningen fra MidtEPJ for-udfylder Nej til komplikationer. Den evt. fejlagtige for-udfyldning er ikke umiddelbart synlig, hvorfor tallene fra Region Midtjylland er højst usikre. Nationalt er standarden opfyldt. Indikatormålene er opfyldt nationalt samt blandt 4 af 5 regioner. Det skal understreges, at komplikationer omfatter såvel mindre som meget alvorlige hændelser, fra urinretention og manglende anslag af regional anæstesi til hjertestop i forbindelse med anæstesi. Sammenligninger mellem afdelinger skal foretages med forsigtighed, da tallene formentlig afspejler betydelige variationer i registreringspraksis. Eksempelvis får afdelinger, der angiver at foretage systematisk registrering af postoperativ urinretention i overensstemmelse med databasens definition, højere komplikationsrater. Konklusion: Indikatoren afspejler hvad der må opfattes som betydelige variationer i registreringspraksis sammenligninger mellem afdelinger skal derfor foretages med betydelige forbehold. Anbefaling: Afdelingerne der registrerer i DAD bør generelt øge fokus på komplet og korrekt registrering. Databasen skal arbejde for at sikre optimeret og ensartet registreringspraksis nationalt. 48

49 Indikator 14: Andel patienter, som under opvågning højst har lette smerter Standard: > 85 % Indikatoren beskriver andelen af patienter med et opvågningsforløb i anæstesiologisk regi, og hvor patienterne er smertefri eller højst har lette smerter under opvågningsforløbet, dvs. på central opvågning, operationsgang eller intensivafdeling. Kun patienter 15 år indgår i opgørelsen. Afdeling Std. 85 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Nej / ( 0,2) 80,2 ( 80,0; 80,4) 79,6; 80,3; 82,7 Danmark Nej / (0,2) 80,2 ( 80,0; 80,4) 79,6; 80,3; 82,7 Hovedstaden Ja Nej / (0,2) 90 (0,2) 75,8 75,5; 76,1) 75,8 ( 75,5; 76,1) 76,2; 76,4; 81,5 76,2; 76,4; 81,5 Sjælland Nej / (0,2) 82,2 ( 81,7; 82,7) 82,2; 81,6; 81,3 Syddanmark Nej / (0,2) 79,2 ( 78,8; 79,7) 81,0; 81,7; 78,1 Midtjylland Ja / (0,3) 87,6 ( 87,2; 88,0) 85,1; 85,5; 88,6 Nordjylland Nej / (0,2) 80,5 ( 79,5; 81,5) 77,2; 80,8; 76,4 Hovedstaden Ja Nej / (0,2) 75,8 ( 75,5; 76,1) 76,2; 76,4; 81,5 Bispebjerg Nej / (0,1) 77,3 ( 76,4; 78,2) 78,2; 80,2; 89,6 Bornholm Ja* / (0,3) 84,8 ( 83,1; 86,4) 86,3; 86,6; 90,1 Frederiksberg 12 (50,0) 100; 100; 100 Gentofte 1 (50,0). ;. ; 100 Glostrup Nej / (0,2) 65,0 ( 63,3; 66,6) 61,2; 56,8; 99,9 Herlev Nej / (0,2) 79,1 ( 78,4; 79,7) 75,9; 75,1; 77,3 Hospitalerne i Nordsjælland Nej / (0,0) 71,3 ( 70,5; 72,2) 79,4; 79,6; 78,6 Hvidovre Nej / (0,2) 76,4 ( 75,5; 77,2) 72,8; 73,0; 75,7 RH, ABD Nej / (0,0) 58,7 ( 56,6; 60,8) 61,6; 63,6; 69,2 RH, HC Ja 309 / (0,8) 87,8 ( 83,9; 91,0) 84,4; 97,0; 99,8 RH, HOC Nej / (0,1) 75,0 ( 73,8; 76,2) 75,4; 76,4; 78,8 RH, JMC Ja / (0,1) 94,9 ( 93,8; 95,9) 94,6; 94,4; 93,1 RH, NC Ja* 3 / 4 3 (25,0) 75,0 ( 19,4;. ) 20,0; 100; 50,0 Sjælland Ja Nej / (0,1) 55 (0,2) 72,1 70,8; 73,3) 82,2 ( 81,7; 82,7) 79,4; 85,9; 82,2; 81,6; 81,3 Garantiklinikken Ja 437 / (0,0) 89,9 ( 86,9; 92,4) 92,8; 84,4; 81,5 Holbæk Ja / (0,0) 96,4 ( 95,7; 97,1) Køge Nej / (0,1) 75,9 ( 74,8; 76,9) 77,9; 74,6; 77,5 Nykøbing F Ja / (0,7) 94,9 ( 94,1; 95,7) 97,9; 100; 100 Næstved Nej / (0,3) 83,5 ( 82,6; 84,4) 79,2; 76,2; 73,9 Roskilde Nej / (0,1) 72,1 ( 70,8; 73,3) 79,4; 85,9;. Syddanmark Ja Nej / (0,1) 51 (0,2) 87,5 47,3; 79,2 ( 78,8; 79,7) 93,1 81,0; 81,7; 78,1 Aabenraa Ja / (0,2) 85,8 ( 84,7; 86,9) 91,1; 93,7; 100 Friklinikken Region Syd (Give) 1 (50,0). ;. ; 100 Haderslev Ja 7 / 8 0 (0,0) 87,5 ( 47,3;. ) 94,8; 98,0;. Kolding Ja / (0,2) 86,7 ( 86,0; 87,4) 86,9; 86,2; 86,1 Sønderborg Nej / (0,4) 80,8 ( 79,3; 82,2) 80,1; 79,4;. Tønder. ;. ; 93,1 Vejle Nej / (0,1) 68,8 ( 67,9; 69,7) 69,5; 67,8; 64,7 Midtjylland Ja Ja / (0,2) 79 (0,3) 85,7 42,1; 87,6 ( 87,2; 88,0) 100; 99,7 85,1; 85,5; 88,6 Aarhus Nej / (0,5) 76,7 ( 75,9; 77,4) 81,1; 82,3; 86,6 Herning. ; 100; 99,7 Holstebro Ja 291 / (0,3) 99,7 ( 98,1;. ) Horsens Ja 6 / 7 0 (0,0) 85,7 ( 42,1;. ) 82,9; 86,3; 85,9 Randers Ja / (0,0) 100,0 (100,0;. ) 100; 100; 100 Silkeborg Ja / (0,2) 92,5 ( 91,6; 93,3) 91,7; 89,0; 90,1 Skejby Ja 857 / (0,1) 100,0 ( 99,6;. ) 100; 100;

50 Ja 861 / (0,3) 74,7 ( 72,1; 77,2) 67,0;. ;. Afdeling Std. 85 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Nordjylland Nej / (0,2) 80,5 ( 79,5; 81,5) 77,2; 80,8; 76,4 Sygehus Thy-Mors Nej / (0,3) 75,5 ( 74,1; 77,0) 77,1; 80,8; 76,4 Sygehus Vendsyssel Ja / (0,2) 85,8 ( 84,5; 87,0) 100;. ;. Private klinikker Aleris Privathospital 74,8; 82,0; 83,7 Aleris-Hamlet Nej 861 / (0,3) 74,7 ( 72,1; 77,2) Aleris-Hamlet, Aalborg 67,0;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 80,6;. ;. Aleris-Hamlet, Herning Bekkevold Ciconia Ja 206 / (0,0) 97,2 ( 93,9; 99,0) 95,2; 80,0;. Greve Privathospital Kbh. Privathospital Ja / (0,1) 90,5 ( 89,2; 91,7) 87,0;. ;. Kollund Ja 398 / (0,0) 99,3 ( 97,8; 99,8) 97,1; 97,3; 91,7 Privathospital Danmark Privatklin. Bondovej 88,8; 86,5;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: 100 Danmark: Andel (%) 90 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker Jan

51 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 14: Der blev i 2013 registreret i alt opvågningsforløb i anæstesiologisk regi. Heraf var patienter, svarende til 80,2 % (95 % CI: 80,0-80,4 %), smertefri eller havde højst lette smerter under opvågningsforløbet vurderet ved smertescore som defineret i DASAIM s udskrivningskriterier. Standarden for smertescore er tentativt sat til 85 %, og den er såedes ikke opfyldt på landsplan i Kun Region Midtjylland opfylder samlet set standarden med 87,6 %. Indikatorværdien varierer betydeligt mellem afdelingerne fra 58,7 % på RH Abdominalcentret til 100,0 % i Skejby. Kun 16 af 30 offentlige og 3 af 4 private afdelinger overholder standarden inden for konfidensintervallet. 51

52 Styregruppens faglige kommentarer til indikator 14: Standarden for denne indikator er på landsplan fortsat ikke opfyldt. En svag forbedring sammenlignet med 2012 er at spore. Indikatoren tager ikke umiddelbart hensyn til, at DASAIM s udskrivningskriterier ikke har været anvendt efter hensigten på alle afdelinger i opgørelsesperioden. Indikatoren er ikke korrigeret for case-mix eller risikofaktorer hos patienterne. Indikatoren bliver sandsynligvis endnu ikke registreret korrekt i alle afdelinger. At afdelinger ikke umiddelbart opfylder DASAIM s udskrivningskriterier i strengeste forstand (udskrivningsscores), herunder smertefrihed, betyder imidlertid ikke at disse afdelinger nødvendigvis udsætter patienterne for dårlig kvalitet. Der kan være indgået specielle aftaler med de kirurgiske stamafdelinger om særlig observation af de patienter, der ikke opfylder DASAIM s udskrivningskriterier, og/eller at patienterne ikke skønnes at ville kunne nå DASAIM s udskrivningskriterier 52

53 Indikator 15: Andel patienter, som under opvågning højst har let kvalme Standard: > 98 % Indikatoren beskriver andelen af patienter med et opvågningsforløb i anæstesiologisk regi, og hvor patienterne er fri for kvalme eller kun har let kvalme under opvågningsforløbet (dvs. på central opvågning, operationsgang eller intensivafdeling). Kun patienter 15 år indgår i opgørelsen. Afdeling Std. 98 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Nej / ( 0,2) 97,9 ( 97,8; 98,0) 97,5; 97,3; 97,8 Danmark Nej / (0,2) 97,9 ( 97,8; 98,0) 97,5; 97,3; 97,8 Hovedstaden Ja Nej / (0,2) 90 (0,2) 97,4 97,3; 97,6) 97,4 ( 97,3; 97,6) 97,1; 96,8; 97,6 97,1; 96,8; 97,6 Sjælland Ja / (0,2) 98,2 ( 98,1; 98,4) 97,6; 96,9; 97,0 Syddanmark Nej / (0,2) 97,7 ( 97,5; 97,9) 97,9; 97,9; 97,3 Midtjylland Ja / (0,3) 98,6 ( 98,5; 98,8) 97,6; 98,0; 98,7 Nordjylland Ja* / (0,2) 97,9 ( 97,5; 98,2) 99,1; 98,7; 98,2 Hovedstaden Ja Nej / (0,2) 97,4 ( 97,3; 97,6) 97,1; 96,8; 97,6 Bispebjerg Nej / (0,1) 96,5 ( 96,1; 96,9) 96,8; 97,2; 99,0 Bornholm Ja / (0,3) 99,3 ( 98,8; 99,6) 99,3; 99,1; 98,7 Frederiksberg 12 (50,0) 100; 100; 100 Gentofte 1 (50,0). ;. ; 100 Glostrup Nej / (0,2) 96,3 ( 95,6; 97,0) 96,3; 93,7; 99,9 Herlev Nej / (0,2) 97,5 ( 97,2; 97,7) 96,3; 96,2; 96,9 Hospitalerne i Nordsjælland Ja / (0,0) 98,6 ( 98,4; 98,8) 98,5; 98,3; 98,1 Hvidovre Nej / (0,2) 97,6 ( 97,3; 97,9) 96,6; 96,4; 96,6 RH, ABD Nej / (0,0) 93,3 ( 92,2; 94,3) 91,1; 92,0; 93,6 RH, HC Ja 349 / (0,8) 99,1 ( 97,5; 99,8) 99,5; 99,8; 99,5 RH, HOC Nej / (0,1) 97,2 ( 96,7; 97,6) 97,1; 95,9; 96,9 RH, JMC Ja / (0,1) 98,8 ( 98,2; 99,3) 98,4; 99,0; 98,1 RH, NC Ja 4 / 4 3 (25,0) 100,0 ( 39,8;. ) 100; 100; 100 Sjælland Ja Ja / (0,1) 55 (0,2) 96,7 96,2; 97,1) 98,2 ( 98,1; 98,4) 98,3; 98,5; 97,6; 96,9; 97,0 Garantiklinikken Ja 481 / (0,0) 99,0 ( 97,6; 99,7) 98,3; 98,4; 97,2 Holbæk Ja / (0,0) 99,8 ( 99,6; 99,9) Køge Nej / (0,1) 96,7 ( 96,2; 97,1) 95,9; 94,4; 95,6 Nykøbing F Ja / (0,7) 99,8 ( 99,5; 99,9) 99,8; 100; 100 Næstved Ja / (0,3) 98,8 ( 98,5; 99,1) 97,9; 96,8; 96,9 Roskilde Ja* / (0,1) 97,6 ( 97,2; 98,0) 98,3; 98,5;. Syddanmark Ja Nej / (0,1) 51 (0,2) 97,1 96,7; 97,4) 97,7 ( 97,5; 97,9) 99,4 97,9; 97,9; 97,3 Aabenraa Ja / (0,2) 98,8 ( 98,4; 99,1) 98,8; 99,1; 66,7 Friklinikken Region Syd (Give) 1 (50,0). ;. ; 100 Haderslev Ja 8 / 8 0 (0,0) 100,0 ( 63,1;. ) 100; 99,8;. Kolding Ja / (0,2) 98,1 ( 97,8; 98,3) 98,3; 98,3; 98,3 Sønderborg Nej / (0,4) 97,4 ( 96,8; 98,0) 97,6; 97,8;. Tønder. ;. ; 99,4 Vejle Nej / (0,1) 97,1 ( 96,7; 97,4) 97,0; 96,3; 95,5 Midtjylland Ja Ja / (0,2) 79 (0,3) 99,7 98,1; 98,6 ( 98,5; 98,8) 100; 99,6 97,6; 98,0; 98,7 Aarhus Nej / (0,5) 97,5 ( 97,3; 97,8) 96,3; 97,0; 98,1 Herning. ; 100; 99,6 Holstebro Ja 291 / (0,3) 99,7 ( 98,1;. ) Horsens Ja 7 / 7 0 (0,0) 100,0 ( 59,0;. ) 98,0; 98,5; 99,0 Randers Ja / (0,0) 100,0 (100,0;. ) 100; 100; 100 Silkeborg Ja / (0,2) 98,8 ( 98,5; 99,1) 99,1; 98,9; 99,0 Skejby Ja 857 / (0,1) 100,0 ( 99,6;. ) 100; 100;

54 Ja 212 / (0,3) 99,0 ( 98,2; 99,5) 99,1;. ;. Afdeling Std. 98 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Ja / (0,2) 96,8 ( 96,1; 97,4) 92,9;. ;. Nordjylland Ja* / (0,2) 97,9 ( 97,5; 98,2) 99,1; 98,7; 98,2 Sygehus Thy-Mors Ja / (0,3) 98,9 ( 98,5; 99,2) 99,2; 98,7; 98,2 Sygehus Vendsyssel Nej / (0,2) 96,8 ( 96,1; 97,4) 92,9;. ;. Private klinikker Aleris Privathospital 98,8; 98,9; 99,3 Aleris-Hamlet Ja / (0,3) 99,0 ( 98,2; 99,5) Aleris-Hamlet, Aalborg 99,7;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 99,2;. ;. Aleris-Hamlet, Herning Bekkevold Ciconia Ja 212 / (0,0) 100,0 ( 98,3;. ) 99,2; 100;. Greve Privathospital Kbh. Privathospital Ja / (0,1) 99,4 ( 99,0; 99,7) 99,1;. ;. Kollund Ja 401 / (0,0) 100,0 ( 99,1;. ) 99,8; 99,6; 98,7 Privathospital Danmark Privatklin. Bondovej 99,1; 97,8;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: 100 Danmark: Andel (%) 98 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker Jan

55 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 15: Der blev i 2013 registreret i alt patienter, som gennemgik opvågningsforløb i anæstesiologisk regi. Heraf havde patienter svarende til 97,9 % (95 % CI: 97,8-98,0 %) ingen eller kun let kvalme under opvågningsforløbet vurderet efter kvalmescore, som defineret i DASAIM s udskrivningskriterier. Standarden for denne indikator er tentativt sat til, at mindst 98 % af patienterne højst må have let kvalme under opvågningsforløbet. Standarden er således opfyldt indenfor konfidensintervallet på landsplan i På regionsniveau er standarden opfyldt i Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland, mens Region Hovedstaden og Region Syddanmark ikke opfylder standarden. På afdelingsniveau varierer 55

56 indikatorværdien mellem 93,3 % på RH Abdominalcentret og 100 % på RH Neurocentret, Haderslev, Horsens, Randers og Skejby og på de private klinikker Ciconia og Kollund. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 15: Standarden for denne indikator er på landsplan opfyldt inden for konfindensintervallet, hvilket er en forbedring fra Enkelte afdelinger/sygehuse opfylder ikke standarden, men en generel forbedring synes at være tilfældet. Indikatoren tager ikke hensyn til, at DASAIM s udskrivningskriterier ikke har været anvendt efter hensigten på alle afdelinger i opgørelsesperioden. Indikatoren er ikke korrigeret for case-mix eller risikofaktorer hos patienterne. Indikatoren bliver sandsynligvis ikke registreret korrekt i alle afdelinger. Andelen af patienter, der udskrives fra central opvågning, operationsgang eller intensivafdeling, og som er fri for kvalme eller kun har let kvalme udgør 97,9 %. At afdelinger ikke umiddelbart opfylder DASAIM s udskrivningskriterier i strengeste forstand (udskrivningsscores), herunder kvalme, betyder imidlertid ikke at disse afdelinger nødvendigvis udsætter patienterne for dårlig kvalitet. Der kan være indgået specielle aftaler med de kirurgiske stamafdelinger om særlig observation af de patienter, der ikke opfylder DASAIM s udskrivningskriterier, og/eller at patienterne ikke skønnes at ville kunne nå DASAIM s udskrivningskriterier (se DASAIM s udskrivningskriterier i bredere forstand). 56

57 Indikator 16: Andel patienter der opfylder DASAIM s udskrivningskriterier, men ikke opfyldte dem ved opvågningsstart Standard: > 90 % Indikatoren beskriver andelen af patienter, der udskrives fra anæstesiologisk regi (dvs. central opvågning, operationsgang eller intensivafdeling), der opfylder DASAIM s udskrivningskriterier, men som ikke gjorde dette ved opvågningsforløbets start. Kun patienter 15 år indgår i opgørelsen. Afdeling Std. 90 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Nej / ( 0,6) 88,6 ( 88,3; 88,9) 88,4; 87,6; 87,1 Danmark Nej / (0,6) 88,6 ( 88,3; 88,9) 88,4; 87,6; 87,1 Hovedstaden Ja Nej / (0,3) 85,8 ( 85,4; 86,2) 84,8; 83,7; 83,3 Sjælland Ja / (0,9) 92,0 ( 91,3; 92,7) 96,2; 95,8; 94,6 Syddanmark Ja / (0,7) 93,7 ( 93,1; 94,2) 94,2; 93,5; 94,8 Midtjylland Ja / (2,3) 95,4 ( 94,7; 96,1) 96,0; 95,3; 95,0 Nordjylland Ja 897 / (1,7) 96,7 ( 95,3; 97,7) 97,7; 96,4; 96,5 Hovedstaden Ja 2 2 Nej / (50,0) 90 (0,3) 70,7 68,6; 72,7) 85,8 ( 85,4; 86,2) 63,6; 58,6; 58,9 84,8; 83,7; 83,3 Bispebjerg Ja* / (0,2) 89,1 ( 87,8; 90,3) 86,1; 88,9; 88,7 Bornholm Ja* 457 / (1,0) 89,8 ( 86,8; 92,3) 91,6; 92,1; 92,0 Frederiksberg 12 (50,0) Gentofte 1 (50,0) Glostrup Nej / (0,2) 78,8 ( 77,2; 80,4) 83,2; 86,7; 75,0 Herlev Nej / (0,3) 86,8 ( 86,1; 87,6) 84,2; 82,0; 83,4 Hospitalerne i Nordsjælland Nej / (0,0) 86,6 ( 85,5; 87,6) 90,2; 90,7; 89,2 Hvidovre Ja / (0,3) 90,5 ( 89,8; 91,2) 89,5; 90,1; 88,0 RH, ABD Nej / (0,0) 70,7 ( 68,6; 72,7) 63,6; 58,6; 58,9 RH, HC Ja 51 / 56 3 (4,8) 91,1 ( 80,4; 97,0) 91,0; 89,4; 66,7 RH, HOC Nej / (0,1) 83,6 ( 82,5; 84,7) 77,8; 70,1; 74,1 RH, JMC Nej 156 / (0,5) 72,2 ( 65,7; 78,1) 73,0; 63,3; 70,4 RH, NC Ja 2 / 2 3 (30,0) 100,0 ( 15,8;. ) 100;. ; 66,7 Sjælland Ja Ja / (0,3) 55 (0,9) 34,6 27,8; 41,9) 92,0 ( 91,3; 92,7) 96,8; 98,4; 96,2; 95,8; 94,6 Garantiklinikken Ja 49 / 49 0 (0,0) 100,0 ( 92,7;. ) 98,8; 98,8; 98,0 Holbæk Nej 64 / (0,5) 34,6 ( 27,8; 41,9) Køge Ja / (0,2) 90,2 ( 89,0; 91,4) 95,8; 94,4; 93,6 Nykøbing F Ja 384 / (5,3) 94,6 ( 91,9; 96,6) 96,4; 100; 100 Næstved Ja / (1,2) 95,3 ( 94,2; 96,3) 96,0; 96,1; 96,6 Roskilde Ja / (0,3) 97,5 ( 96,6; 98,3) 96,8; 98,4;. Syddanmark Ja Ja / (0,3) 51 (0,7) 91,1 89,0; 93,0) 93,7 ( 93,1; 94,2) 86,7 94,2; 93,5; 94,8 Aabenraa Ja 750 / (1,2) 91,1 ( 89,0; 93,0) 85,6; 78,1; 100 Friklinikken Region Syd (Give) 1 (50,0) Haderslev 97,8; 90,6;. Kolding Ja / (0,8) 95,5 ( 94,6; 96,3) 96,3; 94,7; 94,8 Sønderborg Ja 616 / (1,7) 97,5 ( 95,9; 98,5) 95,8; 94,9;. Tønder. ;. ; 86,7 Vejle Ja / (0,3) 91,7 ( 90,6; 92,8) 93,5; 95,4; 95,3 Midtjylland Ja Ja / (0,9) 79 (2,3) 50,0 95,4 ( 94,7; 96,1) 50,0 96,0; 95,3; 95,0 Aarhus Ja / (2,5) 96,1 ( 95,3; 96,8) 96,7; 95,8; 95,9 Herning. ; 100; 75,0 Holstebro Ja 1 / 1 1 (33,3) 100,0 (. ;. ) Horsens Ja 1 / 1 0 (0,0) 100,0 (. ;. ) 95,9; 97,3; 97,7 Randers Ja* 1 / 2 4 (40,0) 50,0 (. ;. ). ;. ; 50,0 Silkeborg Ja 790 / (0,9) 93,6 ( 91,7; 95,2) 95,5; 93,6; 92,7 Skejby 1 (50,0) 57

58 Ja 23 / 26 4 (2,0) 88,5 ( 69,8; 97,6) 77,5;. ;. Afdeling Std. 90 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Nordjylland Ja Ja 897 / (1,7) 96,7 ( 95,3; 97,7) 97,7; 96,4; 96,5 Sygehus Thy-Mors Ja 705 / (1,4) 98,6 ( 97,4; 99,3) 97,6; 96,4; 96,5 Sygehus Vendsyssel Ja 192 / (2,7) 90,1 ( 85,3; 93,8) 100;. ;. Private klinikker Aleris Privathospital 95,9; 97,0; 89,7 Aleris-Hamlet Ja 193 / (2,0) 98,5 ( 95,6; 99,7) Aleris-Hamlet, Aalborg 97,9;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 77,5;. ;. Aleris-Hamlet, Herning Bekkevold Ciconia Ja* 23 / 26 0 (0,0) 88,5 ( 69,8; 97,6) 71,4; 50,0;. Greve Privathospital Kbh. Privathospital Ja 119 / (2,3) 96,0 ( 90,8; 98,7) 98,2;. ;. Kollund Ja 25 / 27 0 (0,0) 92,6 ( 75,7; 99,1) 89,8; 92,2; 98,2 Privathospital Danmark Privatklin. Bondovej 100; 88,9;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: 100 Danmark: Andel (%) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker 25 0 Jan

59 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 16: Der var i patienter, der ikke opfyldte DASAIM s udskrivningskriterier ved starten af opvågningsforløbet i anæstesiologisk regi. Heraf opfyldte patienter, svarende til 88,6 % (95 % CI: 88,3-88,9 %), efterfølgende DASAIM s udskrivningskriterier ved udskrivelsen baseret på udskrivningsscores i strengeste forstand. Standarden er således ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau er det kun Region Hovedstaden der, med en indikatorværdi på 85,8 %, ikke opfylder standarden. De øvrige regioner overholder alle samlet set standarden på 90 %. Af de 7 afdelinger, der ikke overholder standarden er de 6 således også fra Region Hovedstaden. 59

60 Styregruppens faglige kommentarer til indikator 16: Standarden for denne indikator er ikke opfyldt på landsplan, og meget lig resultaterne fra Indikatoren tager ikke umiddelbart hensyn til, at DASAIM s udskrivningskriterier ikke har været anvendt efter hensigten på alle afdelinger i opgørelsesperioden. Indikatoren er ikke korrigeret for case-mix eller risikofaktorer hos patienterne. Andelen af patienter, der udskrives fra central opvågning, operationsgang eller intensivafdeling, der opfylder DASAIM s udskrivningskriterier, som ikke gjorde dette ved starten af opvågningsforløbet, bør kunne holdes over 90 %. At afdelinger ikke umiddelbart opfylder DASAIM s udskrivningskriterier mhp. udskrivningsscores betyder imidlertid ikke at disse afdelinger nødvendigvis har anæstesi-/opvågningsydelser af dårlig kvalitet. Der kan være indgået specielle aftaler med de kirurgiske stamafdelinger om særlig observation af de patienter, der ikke opfylder DASAIM s udskrivningskriterier, og/eller at patienterne ikke skønnes at ville kunne nå DASAIM s udskrivningskriterier. Denne indikator udgår i DAD4. 60

61 Indikator 17: Andel udskrevne patienter der opfylder DASAIM s udskrivningskriterier Standard: > 96 % Indikatoren beskriver andelen af patienter, der udskrives fra anæstesiologisk regi (dvs. central opvågning, operationsgang eller intensivafdeling), der opfylder DASAIM s udskrivningskriterier i % af det totale antal udskrevne. Kun patienter 15 år indgår i opgørelsen. Afdeling Std. 96 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Nej / ( 0,2) 95,8 ( 95,7; 95,9) 95,5; 95,4; 95,6 Danmark Nej / (0,2) 95,8 ( 95,7; 95,9) 95,5; 95,4; 95,6 Hovedstaden Ja Nej / (0,2) 91,9 ( 91,7; 92,1) 91,6; 90,8; 91,8 Sjælland Ja / (0,2) 97,6 ( 97,4; 97,7) 98,9; 98,9; 98,7 Syddanmark Ja / (0,2) 97,9 ( 97,7; 98,0) 98,1; 97,8; 98,2 Midtjylland Ja / (0,3) 99,3 ( 99,2; 99,4) 99,0; 99,0; 99,2 Nordjylland Ja / (0,2) 99,1 ( 98,9; 99,3) 99,5; 99,1; 99,2 Hovedstaden Ja Nej / (50,0) 90 (0,2) 73,0 71,1; 74,9) 91,9 ( 91,7; 92,1) ,6; 90,8; 91,8 Bispebjerg Ja* / (0,1) 95,9 ( 95,4; 96,3) 94,7; 95,5; 96,8 Bornholm Ja / (0,3) 96,3 ( 95,3; 97,1) 96,7; 96,3; 95,9 Frederiksberg 12 (50,0) 100; 100; 100 Gentofte 1 (50,0). ;. ; 100 Glostrup Nej / (0,2) 83,9 ( 82,6; 85,1) 86,0; 88,2; 100 Herlev Nej / (0,2) 92,4 ( 92,0; 92,9) 89,7; 87,9; 88,5 Hospitalerne i Nordsjælland Nej / (0,0) 94,1 ( 93,6; 94,5) 96,7; 96,6; 96,2 Hvidovre Nej / (0,2) 92,7 ( 92,2; 93,2) 91,4; 91,7; 90,9 RH, ABD Nej / (0,0) 73,0 ( 71,1; 74,9) 68,0; 63,3; 64,2 RH, HC Ja 344 / (0,8) 98,0 ( 95,9; 99,2) 97,4; 98,0; 96,0 RH, HOC Nej / (0,1) 87,0 ( 86,1; 87,9) 85,5; 81,9; 85,5 RH, JMC Ja / (0,1) 96,6 ( 95,7; 97,4) 96,3; 94,7; 94,8 RH, NC Ja 4 / 4 3 (25,0) 100,0 ( 39,8;. ) 100; 100; 75,0 Sjælland Ja Ja / (0,1) 55 (0,2) 99,8 98,9; 97,6 ( 97,4; 97,7) 98,9; 99,6; 98,9; 98,9; 98,7 Garantiklinikken Ja 485 / (0,0) 99,8 ( 98,9;. ) 99,9; 99,7; 99,7 Holbæk Nej / (0,0) 95,0 ( 94,1; 95,8) Køge Ja* / (0,1) 95,7 ( 95,2; 96,2) 98,6; 97,7; 97,3 Nykøbing F Ja / (0,7) 99,3 ( 99,0; 99,6) 99,8; 100; 100 Næstved Ja / (0,3) 98,4 ( 98,1; 98,7) 98,7; 99,0; 99,3 Roskilde Ja / (0,1) 99,1 ( 98,8; 99,4) 98,9; 99,6;. Syddanmark Ja Ja / (0,1) 51 (0,2) 96,4 95,8; 97,0) 97,9 ( 97,7; 98,0) 97,5 98,1; 97,8; 98,2 Aabenraa Ja / (0,2) 96,4 ( 95,8; 97,0) 96,2; 94,7; 100 Friklinikken Region Syd (Give) 1 (50,0). ;. ; 100 Haderslev Ja 8 / 8 0 (0,0) 100,0 ( 63,1;. ) 99,8; 99,4;. Kolding Ja / (0,2) 98,7 ( 98,5; 99,0) 98,8; 98,4; 98,4 Sønderborg Ja / (0,4) 99,1 ( 98,7; 99,4) 98,5; 98,4;. Tønder. ;. ; 97,5 Vejle Ja / (0,1) 97,2 ( 96,8; 97,5) 97,8; 98,1; 98,0 Midtjylland Ja Ja / (0,2) 79 (0,3) 99,7 98,1; 99,3 ( 99,2; 99,4) 100; 99,7 99,0; 99,0; 99,2 Aarhus Ja / (0,5) 99,0 ( 98,9; 99,2) 99,1; 99,1; 99,3 Herning. ; 100; 99,7 Holstebro Ja 291 / (0,3) 99,7 ( 98,1;. ) Horsens Ja 7 / 7 0 (0,0) 100,0 ( 59,0;. ) 99,3; 99,5; 99,7 Randers Ja / (0,0) 100,0 ( 99,9;. ) 100; 100; 100 Silkeborg Ja / (0,2) 98,4 ( 98,0; 98,8) 98,6; 97,9; 97,7 Skejby Ja 857 / (0,1) 100,0 ( 99,6;. ) 100; 100;

62 Ja 208 / (0,3) 98,1 ( 95,2; 99,5) 93,3;. ;. Afdeling Std. 96 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Nordjylland Ja Ja / (0,2) 99,1 ( 98,9; 99,3) 99,5; 99,1; 99,2 Sygehus Thy-Mors Ja / (0,3) 99,6 ( 99,3; 99,8) 99,5; 99,1; 99,2 Sygehus Vendsyssel Ja / (0,2) 98,6 ( 98,1; 99,0) 100;. ;. Private klinikker Aleris Privathospital 99,2; 98,7; 98,3 Aleris-Hamlet Ja / (0,3) 99,1 ( 98,4; 99,6) Aleris-Hamlet, Aalborg 98,7;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 93,3;. ;. Aleris-Hamlet, Herning Bekkevold Ciconia Ja 208 / (0,0) 98,1 ( 95,2; 99,5) 93,7; 80,0;. Greve Privathospital Kbh. Privathospital Ja / (0,1) 99,5 ( 99,1; 99,8) 99,8;. ;. Kollund Ja 399 / (0,0) 99,5 ( 98,2; 99,9) 97,9; 98,9; 99,0 Privathospital Danmark Privatklin. Bondovej 99,6; 96,6;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: Danmark: Andel (%) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker Jan

63 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 17: Af udskrivelser fra opvågningsforløb i anæstesiologisk regi i 2013 opfyldte patienter svarende til 95,8 % (95 % CI: 95,7-95,9 %) umiddelbart DASAIM s udskrivningskriterier baseret udelukkende på udskrivningsscores. Standarden på 96 % er dermed akkurat ikke opfyldt på landsplan. Region Hovedstaden skiller sig ud ved at ligge markant lavere end de øvrige regioner med 91,9 %, der opfylder DASAIM s udskrivningskriterier. De øvrige regioner og de private klinikker ligger alle over 97 % der opfylder DASAIM s udskrivningskriterier ved udskrivelse fra anæstesiologisk regi. 63

64 De 6 afdelinger, der ikke overholder standarden ligger alle i Region Hovedstaden med indikatorværdier fra 73,0 % (RH Abdominalcentret) til 94,1 % (Hospitalerne i Nordsjælland). Styregruppens faglige kommentarer til indikator 17: Standarden for denne indikator er på landplan lige nøjagtig ikke opfyldt. Region Hovedstaden skiller sig ud ved at ligge markant lavere og under standard i forhold til de øvrige regioner (men med højere registreringstæthed). Indikatoren tager ikke umiddelbart hensyn til, at DASAIM s udskrivningskriterier ikke har været anvendt efter hensigten på alle afdelinger i opgørelsesperioden. Indikatoren er ikke korrigeret for case-mix eller risikofaktorer hos patienterne. At afdelinger ikke umiddelbart opfylder DASAIM s udskrivningskriterier mhp. udskrivningsscores betyder imidlertid ikke, at disse afdelinger nødvendigvis har anæstesi-/opvågningsydelser af dårlig kvalitet. Der kan være indgået specielle aftaler med de kirurgiske stamafdelinger om særlig observation af de patienter, der ikke opfylder DASAIM s udskrivningskriterier, og/eller at patienterne ikke skønnes at ville kunne nå DASAIM s udskrivningskriterier. Denne indikator udgår i DAD4. 64

65 Indikator 18: Postoperativ 48-timers mortalitet Standard: Under udarbejdelse. Indikatoren beskriver andelen af dødsfald i samtlige anæstesiforløb 48 timer efter startdato for anæstesi. Afdeling Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % 660 / ( 0,1) 0,28 ( 0,26; 0,30) 0,31; 0,34; 0,38 Danmark 660 / (0,1) 0,28 ( 0,26; 0,30) 0,31; 0,34; 0,38 Hovedstaden / (0,2) 90 (0,1) 0,19 0,15; 0,25) 0,33 ( 0,30; 0,37) 0,26; 0,26; 0,30 0,35; 0,39; 0,47 Sjælland 65 / (0,2) 0,19 ( 0,15; 0,25) 0,28; 0,30; 0,35 Syddanmark 94 / (0,1) 0,23 ( 0,18; 0,28) 0,26; 0,26; 0,30 Midtjylland 124 / (0,2) 0,30 ( 0,25; 0,36) 0,36; 0,35; 0,31 Nordjylland 18 / (0,2) 0,24 ( 0,14; 0,39) 0,41; 0,28; 0,20 Hovedstaden / (0,1) 90 (0,1) 0,00 0,17) 0,33 ( 0,30; 0,37) 0,00; 0,02; 0,03 0,35; 0,39; 0,47 Bispebjerg 44 / (0,0) 0,43 ( 0,31; 0,57) 0,39; 0,56; 0,65 Bornholm 8 / (0,2) 0,37 ( 0,16; 0,73) 0,24; 0,37; 0,27 Frederiksberg 3 / (0,2) 0,06 ( 0,01; 0,17) 0,00; 0,02; 0,03 Gentofte 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,17) 0,05; 0,06; 0,50 Glostrup 1 / (0,1) 0,02 (. ; 0,10) 0,04; 0,03; 0,31 Herlev 50 / (0,1) 0,26 ( 0,19; 0,35) 0,38; 0,42; 0,57 Hospitalerne i Nordsjælland 66 / (0,0) 0,38 ( 0,30; 0,49) 0,38; 0,40; 0,39 Hvidovre 75 / (0,1) 0,39 ( 0,31; 0,49) 0,29; 0,31; 0,38 RH, ABD 38 / (0,0) 1,05 ( 0,74; 1,43) 0,69; 0,45; 0,85 RH, HC 46 / (0,1) 1,20 ( 0,88; 1,59) 1,36; 1,11; 0,98 RH, HOC 17 / (0,1) 0,14 ( 0,08; 0,23) 0,20; 0,06; 0,15 RH, JMC 1 / (0,0) 0,02 (. ; 0,09) 0,12; 0,17; 0,12 RH, NC 10 / (0,2) 0,69 ( 0,33; 1,27) 1,14; 1,88; 1,83 Sjælland / (0,1) 55 (0,2) 0,00 0,75) 0,19 ( 0,15; 0,25) 0,25; 0,26; 0,28; 0,30; 0,35 Garantiklinikken 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,75) 0,00; 0,00; 0,00 Holbæk 4 / (0,0) 0,13 ( 0,03; 0,32) Køge 24 / (0,1) 0,26 ( 0,17; 0,39) 0,42; 0,32; 0,25 Nykøbing F 24 / (0,4) 0,38 ( 0,25; 0,57) 0,47; 0,55; 0,35 Næstved 3 / (0,3) 0,04 ( 0,01; 0,12) 0,00; 0,08; 0,53 Roskilde 10 / (0,1) 0,14 ( 0,07; 0,25) 0,25; 0,26;. Syddanmark / (0,1) 51 (0,1) 0,00 0,15) 0,23 ( 0,18; 0,28) 0,00 0,26; 0,26; 0,30 Aabenraa 32 / (0,2) 0,56 ( 0,38; 0,79) 0,47; 0,45; 0,00 Friklinikken Region Syd (Give) 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,15) 0,00; 0,00; 0,00 Haderslev 2 / (0,0) 0,10 ( 0,01; 0,37) 0,10; 0,00;. Kolding 43 / (0,2) 0,32 ( 0,23; 0,44) 0,41; 0,44; 0,41 Sønderborg 3 / (0,2) 0,05 ( 0,01; 0,14) 0,02; 0,03;. Tønder. ;. ; 0,00 Vejle 14 / (0,1) 0,12 ( 0,06; 0,20) 0,21; 0,25; 0,34 Midtjylland 124 / (0,2) 0,30 ( 0,25; 0,36) 0,36; 0,35; 0,31 Aarhus 83 / (0,3) 0,34 ( 0,27; 0,42) 0,52; 0,38; 0,40 Herning. ; 0,44; 0,21 Holstebro 2 / (0,0) 0,43 ( 0,05; 1,55) 0,00; 0,16; 0,09 Horsens 0 / 8 0 (0,0) 0,00 (. ;36,94) 0,32; 0,35; 0,36 Randers 39 / (0,0) 0,37 ( 0,26; 0,50) 0,00; 0,00; 0,34 Silkeborg 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,08) 0,01; 0,13; 0,10 Skejby 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,27) 0,00; 1,08; 1,08 6 / (0,2) 0,15 ( 0,06; 0,34) 0,00;. ;. Nordjylland 18 / (0,2) 0,24 ( 0,14; 0,39) 0,41; 0,28; 0,20 Sygehus Thy-Mors 6 / (0,3) 0,15 ( 0,06; 0,34) 0,41; 0,28; 0,20 Sygehus Vendsyssel 12 / (0,2) 0,34 ( 0,18; 0,60) 0,00;. ;. 65

66 0 / (0,2) 0,00 (. ; 0,16) 0,00;. ;. Afdeling Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år: 2012; 2011; 2010, % Private klinikker Aleris Privathospital 0,00; 0,00; 0,00 Aleris-Hamlet 0 / (0,2) 0,00 (. ; 0,18) Aleris-Hamlet, Aalborg 0,00;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 0,00;. ;. Aleris-Hamlet, Herning 0,00;. ;. Bekkevold 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,18) 0,00; 0,00; 0,00 Ciconia 0 / (0,0) 0,00 (. ; 1,58) 0,00; 0,00;. Greve Privathospital 0,00;. ;. Kbh. Privathospital 0 / (0,1) 0,00 (. ; 0,16) 0,00;. ;. Kollund 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,90) 0,00; 0,00; 0,00 Privathospital Danmark 0 / (0,0) 0,00 (. ; 0,63) Privatklin. Bondovej 0,00; 0,00;. Viborg Privathospital Kontroldiagram regioner: Forløbsdiagram regioner: 2.0 Danmark: Andel (%) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private klinikker Jan

67 Kontroldiagram enheder: Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 18: Blandt alle anæstesiforløb er mortaliteten 0,28 % (95 % CI: 0,26-0,30 %) i Den svagt faldende tendens fra de foregående 3 år fortsætter således i Ved beregning af den perioperative mortalitet på denne måde er der ikke taget hensyn til at nogle patienter bedøves flere gange på et år. Tages der hensyn til dette vil mortaliteten blive højere. Variationen mellem regionerne er begrænset. Region Sjælland ligger lavest, med en postoperativ 48-timers mortalitet på 0,19 %, mens Region Hovedstaden ligger højest med en 48-timers mortalitet på 0,33 %. De private klinikker adskiller sig markant med en 48-timers mortalitet på 0 % på alle enheder. 67

68 På afdelingsniveau er variationen lidt større og strækker sig fra en 48-timers mortalitet på 0 til 1,20 %. Mortaliteten er ikke korrigeret for risikofaktorer hos afdelingernes patientpopulationer. Der er således ikke taget højde for bl.a. patienternes præoperative morbiditet, der formodes at have betydning for den postoperative 48-timers mortalitet. Tidsrummet på 48 timer efter anæstesi kan ikke beregnes helt præcist, da der ikke foreligger oplysninger om dødstidspunkt. Derfor beregnes tidsrummet som antal dage mellem anæstesi og død. Hvis dødsdato - dato for start på anæstesi 2 indgår patienten i indikatoropgørelsen som død indenfor 48 timer, selv om observationstiden reelt kan variere mellem 24 og 72 timer. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 18: I 2013 var mortaliteten på landsplan 0,28 % mod 0,31 % i 2012, 0,34 % i 2011 og 0,38 % i Mortalitetsestimaterne for Danmark som helhed og for afdelingerne skal betragtes med forbehold, men udviser stor stabilitet trods flere og flere registrerede forløb i DAD. Mortaliteten er ikke korrigeret for risikofaktorer hos afdelingernes patientpopulationer og afspejler først og fremmest patienternes præoperative morbiditet og de kirurgiske indgrebs kompleksitet. Det er forbundet med stor usikkerhed at sammenligne mortaliteten på tværs af afdelinger. Den ukorrigerede mortalitet giver kun begrænset information om kvaliteten af de leverede anæstesiydelser. Datasættet tillader ikke opgørelse af specifikt anæstesirelaterede dødsfald. DAD styregruppen vil arbejde på registrering af en korrigeret mortalitetsrate. Det kan anbefales at den enkelte afdeling udfører audit på deres cases med henblik på at identificere de anæstesirelaterede dødsfald med henblik på identifikation af evt. indsatsområder. Udgår som indikator i DAD4, men data indhentes og oplyses i årsrapporten. 68

69 Beskrivelse af sygdomsområdet Dansk Anæstesi Database er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at beskrive væsentlige elementer af operationspatienters forløb før, under og umiddelbart efter bedøvelse. Dette er den 8. årsrapport fra Dansk Anæstesi Database. Rapporten dækker perioden 1. januar december Indikatorresultaterne sammenlignes med resultater fra de tre foregående år, altså 1. januar december 2012, 1. januar december 2011 og 1. januar december DAD har til formål at registrere kvalitet og ydelser vedrørende anæstesiforløb i Danmark og er en klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Databasen er placeret i Region Hovedstaden. Driften finansieres af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings-program (RKKP). Styregruppen i DAD arbejder intensivt på at modernisere strukturen og brugerfladen i databasen, bl.a. med henblik på forenkling af indberetning. Dette arbejde forventes bl.a. at resultere i en bedre dækningsgrad, idet indberetning til databasen via webservice, som en del afdelinger ønsker at benytte sig af, bliver forenklet og dermed praktisk muligt for afdelinger, der ønsker denne indberetningsform. Desuden arbejdes der med en større revision af indikatorsættet med udgangspunkt i den dokumentalistrapport, der blev udarbejdet i efteråret Indikatorsættet bliver dermed opdateret og finpudset. Samtidig indføres der en lille gruppe indikatorer, der fokuserer på anæstesiydelsen i forbindelse med akutte og elektive kejsersnit. Som led i indikatorrevisionen er indikator 10 og 11 allerede i nærværende årsrapport udgået af indikatorsættet. Rapporten omfatter alle anæstesiforløb, som blev registreret i databasen i renset for dobbeltregistreringer af de samme forløb. Databasen dækker patientforløbet i den perioperative fase, dvs. fra den indledende samtale med patienten inden anæstesi, hvor evt. risikofaktorer vurderes og anæstesiforløbet aftales med patienten, det egentlige anæstesiforløb i forbindelse med operation eller undersøgelse, samt opvågningsfasen indtil patienten kan flyttes tilbage til stamafdelingen. Årsrapporten henvender sig i første omgang til personalet på de anæstesiologiske og kirurgiske afdelinger i Danmark. Det er imidlertid vores håb, at også administratorer og ansvarlige for perioperativ kvalitet sammen med andre, der interesserer sig for operationspatienters forløb og problemer, vil deltage i diskussionen af rapportens resultater, og af hvad der er god perioperativ kvalitet. I rapporten opgøres resultaterne for de kvalitetsindikatorer, DAD har besluttet at anvende i overvågningen. Indikatorantallet er 16, hvoraf de 5 første beskriver det samlede behandlingsvolumen samt fordelingen af de forskellige anæstesityper. Selve behandlingskvaliteten belyses på basis af de resterende 11 indikatorer, der dels er procesindikatorer, der beskriver faktorer under anæstesien, der kan have betydning for udfaldet af anæstesien, dels resultatindikatorer, der beskriver udfaldet af anæstesien på forskellige områder (komplikationer, smerte, kvalme mm.). I denne årsrapport indgår data fra anæstesiforløb, hvilket er ca flere end i I alt 38 anæstesiafdelinger har indtastet data i DAD i 2013, fordelt på 32 offentlige afdelinger og 6 private hospitaler/klinikker. Således er én ny offentlig afdeling med i Årsrapport Reduktionen i antallet af private enheder skyldes overvejende fusioner af eksisterende privatklinikker, der derfor nu indberetter som én enhed. Yderligere én offentlig og én privat afdeling har påbegyndt indberetning til DAD, men indgår ikke i Årsrapport DAD vil gerne takke de registreringsansvarlige sygeplejersker og læger i afdelingerne for deres store indsats med at sikre indlevering af elektroniske skemaer til DAD. Der er dog fortsat store forskelle mellem de deltagende afdelinger, både hvad angår patientpopulationernes sammensætning og afdelingernes registreringskultur. De registrerede forskelle kan således skyldes såvel organisatoriske forhold såvel som både behandlings- og kvalitetsforskelle. 69

70 Antallet af rapporterede anæstesier varierer fra ganske få på mindre privatklinikker til op til næsten på de største universitetsafdelinger. Målt i antal unikke rapporterede forløb er DAD fortsat klart landets største kliniske kvalitets- og ydelsesdatabase. DAD stiller en Webservice (integrationssnitflade) til rådighed for de afdelinger, der ønsker at indberette data til DAD via egne systemer. Webservicen anvendes af en afdeling på Gentofte Hospital og på de anæstesiafdelinger, der anvender Region Midtjyllands EPJ-system (MidtEPJ). Den tidl. analyseportal har gennemgået væsentlige forbedringer både hvad angår performance, hurtighed og analysemuligheder. Gennem den nye Analyseportal kan afdelingerne selv analysere alle deres egne data. Afdelingerne har i DAD3 adgang til månedlige standardrapporter på indikatorerne fra egne data sammenlignet måned for måned og med landsgennemsnittet. 70

71 Oversigt over indikatorer Nr. Navn Beskrivelse Standard 1 Alle anæstesier Total antal anæstesier - 2 Andel kombinerede anæstesier Andel af alle anæstesier, der er kombinerede anæstesier Ikke fastsat 3 Andel generelle anæstesier Andel af alle anæstesier, der er generelle anæstesier Ikke fastsat 4 Andel regionale anæstesier Andel af alle anæstesier, der er regionale anæstesier Ikke fastsat 5 Andel sedationer Andel af alle anæstesier, der er sedationer Ikke fastsat 6 Oplysninger om præoperative risikofaktorer Andel af alle anæstesier med 100 % præoperative data registreret (ASA score, vægt, højde, BMI, rygning, antal cigaretter, alkoholforbrug og luftvejsplan) 7 Anæstesi til risikopatienter Andel af alle anæstesier hvor patienterne har mindst 1 risikofaktor (ASA>2, 17>BMI>35, nuværende ryger, >14/21 genstande/uge for kvinder/mænd eller ingen/ukendt luftvejsplan) Ikke fastsat Ikke fastsat 8 Akutte anæstesier Andel af alle anæstesier der er akutte Ikke fastsat 9 Uventet vanskelig intubation Andel af anæstesier højst planlagt til direkte laryngoskopi, der er forsøgt intuberet, og hvor intubation har været uventet vanskelig eller er opgivet. 10 Uventet let intubation Udgået 11 Problemer ved luftvejshåndtering Udgået 12 Vanskelig regional anæstesi Andel patienter med vanskelig anlæggelse af regional anæstesi 15,9 % 13 Anæstesier med komplikation Andel af alle anæstesier med en eller flere komplikationer efter opvågning 14 Højst lette smerter ved opvågning Andel patienter, der højst har lette smerter i opvågningsforløb 85,0 % 15 Højst let kvalme ved opvågning Andel patienter, der højst har let kvalme i opvågningsforløb 98,0 % 16 Udskrivningskriterier opfyldt ved udskrivning, men ikke ved opvågningsstart 17 Andel patienter der opfylder DASAIM s udskrivningskriterier ved udskrivning Andel patienter der opfylder DASAIM s udskrivningskriterier, som ikke opfyldte DASAIM s udskrivningskriterier ved opvågningsstart Andel udskrevne patienter fra central opvågning, der opfylder DASAIM s udskrivningskriterier 1,4 % 3,5 % 90,0 % 96,0 % 18 Postoperativ 48-timers mortalitet Andel patienter der dør indenfor 48 timer efter anæstesi Ikke fastsat 71

72 Datagrundlag I rapporten opgøres bl.a. resultaterne for de kvalitetsindikatorer, DAD har besluttet at anvende i overvågningen af behandlingskvaliteten. Indikatorantallet er 16 hvoraf de første 5 beskriver andelen af forskellige anæstesityper. Datamaterialet i rapporten stammer fra patienter behandlet på 38 danske anæstesi-afdelinger i perioden 1. januar 2013 til 31. december Det drejer sig om i alt anæstesiforløb. Alle patienter med gyldigt CPR-nummer er inkluderet, og kun dobbeltregistreringer af forløb, hvor både CPR-nr. og operationstidspunkt er identiske, er blevet reduceret til én registrering. Fejlbehæftet eller mangelfuld udfyldning af skemaerne kan betyde, at nogle tabeller kan omfatte færre patienter, end der er indleveret DAD skemaer på. Dataindsamling og metode IT system, indrapportering og tilbagemelding til databasen er baseret i Klinisk MåleSystem (KMS), hvor registreringen foregår online via en web-side på det enkelte sygehus. Data placeres i en Analyseportal (AP), som er et redskab til analyse og rapportering af de indleverede data. AP muliggør, at autoriserede brugere har direkte adgang til analyse af alle data fra egen afdeling på Internettet. Data overføres fra KMS til Analyseportalen en gang i døgnet. Således kan der indgå data i selvkonstruerede rapporter, som højst er et døgn gamle. DAD stiller desuden en Webservice (integrationssnitflade) til rådighed for de afdelinger, der ønsker at indberette data til DAD via egne systemer. Webservicen anvendes af en afdeling på Gentofte Hospital og af de anæstesiafdelinger, der anvender Region Midtjyllands EPJ-system (MidtEPJ). Datakvalitet Datakvaliteten og datatætheden udgør en væsentlig udfordring for DAD. Antallet af indberettende afdelinger er fortsat for lavt. Dog er antallet af indberettende afdelinger stigende. Blandt de afdelinger der rent faktisk indberetter data, er der for stor variation i datakvalitet og tæthed. Det skønnes, at der foretages mere end indgreb i anæstesi årligt. Med den nuværende indberetningsfrekvens er DAD langt fra målsætningen om mere end 90 % dækningsgrad. Dækningsgrad Dækningsgraden (på afdelingsniveau) i årsrapporten skønnes at være ca. 69 %, da 38 ud af 55 anæstesiafdelinger i Danmark har deltaget med indtastning af data. Af de 38 indberettende afdelinger er 32 offentlige, mens 6 er private (Horsens er defineret som ikke-indberettende afdeling, da afdelingen kun har indberettet 8 anæstesier i 2013). Der er 12 offentlige og 5 private afdelinger, der endnu ikke indberetter til DAD. En enkelt offentlig afdeling (Viborg) og en enkelt privat afdeling (Viborg Privathospital) har påbegyndt indberetning til DAD ultimo 2013/primo 2014, og disse afdelinger indgår derfor ikke i opgørelserne til denne årsrapport. Se Appendiks 3 for en liste over indberettende og ikke-indberettende afdelinger. Dækningsgraden på de enkelte indberettende afdelinger kan ikke umiddelbart beregnes, da et anæstesiforløb i DAD ikke entydigt kan genfindes i LPR. LPR kan således ikke anvendes til validering af registreringerne i DAD. Dækningsgraden på individniveau anslås til ca. 60 %. Datakomplethed Indikator 6 angiver, hvor stor en andel af de indsendte skemaer, der er fyldestgørende udfyldt mht. opgørelsen af præoperative oplysninger. Denne har været stigende siden DAD s oprettelse og er i 2013 på ca. 73 %. Det er dog stadig langt fra tilfredsstillende, at 27 % af indberetningerne ikke er fyldestgørende og afspejler vidt forskellig registreringspraksis og -kultur. Dette understreger betydningen af at tolke indikatorresultaterne med forsigtighed. 72

73 Datakompletheden for alle indberettede anæstesiforløb er tæt på 100 % (undtagen for indikator 6), hvilket sikres med obligatorisk indberetning af alle variable, med undtagelse af præoperative risikofaktorer, i skemaet. Indikator 7-13 har per definition en datakomplethed på 100 %, idet alle oplysninger udover de præoperative risikofaktorer skal udfyldes før skemaet kan afsluttes i KMS og dermed registreres i databasen. Indikator omhandler opvågningsforløbet, der registreres i et separat skema. Dette skema skal ligeledes udfyldes med alle oplysninger før det kan afsluttes i KMS, men da ikke alle afdelinger registrerer alle opvågningsforløb, er det ikke alle anæstesier, der indgår i disse indikatorer. Det er problematisk, at en stor andel af anæstesiforløbene ikke har et tilknyttet opvågningsforløb på trods af at afdelingerne er forpligtet til at indberette alle opvågningsforløb. Det må således konstateres, at datakvaliteten, på trods af gode elementer, endnu ikke er tilfredsstillende. Statistiske analyser De 16 indikatorer i DAD præsenteres i tabeller, kontroldiagrammer og forløbsdiagrammer med lands-, regions- og afdelingsresultater. Indikator 1 er det samlede antal anæstesiforløb i opgørelsesperioden. For de øvrige indikatorer er indikatorværdierne andele med 95 % konfidensintervaller baseret på den eksakte binomialfordeling. I nærværende rapport er alle analyser ujusterede. Det betyder, at der ved sammenligning af afdelingernes resultater ikke tages hensyn til afdelingernes forskellige patientsammensætning (alder, køn, konkurrerende sygdomme mv.). I en række tilfælde kan ujusterede data indeholde relevant information, men i andre tilfælde vil forskellene mellem indikatormålingerne på afdelingerne i en vis udstrækning skyldes forskelle i patientsammensætningen. 73

74 Styregruppe DAD blev oprettet i 2004 og har i dag en styregruppe med en formand udpeget af Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM), og en af DAD s styregruppe vedtaget forretningsorden, der sikrer følgende sammensætning af styregruppen: Formand Konsulent Klinisk Epidemiolog Kontaktperson Dataansvarlig myndighed Kristian Antonsen Vicedirektør, speciallæge i anæstesiologi Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Sven Felsby Overlæge Dagkirurgisk Afsnit Skejby, Aarhus Universitetshospital Charlotte Rosenstock Overlæge, ph.d, Klinisk Lektor Anæstesiologisk afdeling, Hospitalerne i Nordsjælland Lars Hyldborg Lundstrøm Ph.d., reservelæge Anæstesi- og operationsklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Bente Buch Opvågningssygeplejerske/Uddannelseskonsulent POTA 2042, Rigshospitalet/Region Hovedstaden Grethe Astrup Overlæge Anæstesiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Anne Tøttrup Klith Overlæge Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Randers Lynge Kirkegaard Ledende overlæge Anæstesiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding Kim Garde Klinikchef Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet Per Henrik Lambert Klinikchef Klinik Anæstesi, Sygehus Vendsyssel Mette Haagen Anæstesisygeplejerske Kolding Sygehus Birgitte Rühmann Konsulent Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik-Øst Helle Hare-Bruun Cand.scient., Ph.d. Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik-Øst Lasse Nørgaard Chefkonsulent Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik-Øst Region Hovedstaden 3 medlemmer er valgt på DASAIM s generalforsamling (et medlem skal repræsentere forskning og udvikling og et medlem skal repræsentere uddannelse). 74

75 Appendiks 1. Vejledning i fortolkning af resultater I det følgende gives en vejledning i, hvorledes resultaterne i årsrapporten skal læses. Tabeller: Tabellerne i rapporten omfatter resultater for de enkelte afdelinger, regioner og landsgennemsnittet. Nedenfor beskrives indholdet af tabellerne: Standard: Angiver den af styregruppen fastsatte standard for, hvor stor en andel (%) af det samlede antal patientforløb, der som minimum/højst må forventes at leve op til kravet relateret til den pågældende indikator. Et < foran procentværdien angiver at indikatorværdien højst må antage denne for at standard er opfyldt. Standard opfyldt? Ja/Ja*/Nej: Angiver, om standarden er opfyldt for afdelingen/regionen/landet. Ja indikerer, at afdelings-, regions-/landsgennemsnittet opfylder standarden. Ja* betyder, at afdelings-, regions-/landsgennemsnittet ikke opfylder standarden, men sikkerhedsintervallet for estimatet omfatter denne standards værdi. Nej viser, at standarden ikke er opfyldt. Tæller/nævner: Angiver det samlede antal patienter der indgår i tæller og nævner i beregningen af den pågældende indikatorværdi. For alle indikatorer gælder det, at patienterne ikke indgår i beregningen af indikatoren, såfremt der for den relevante variabel i registreringsskemaet er angivet uoplyst eller at data mangler. Ligeledes ekskluderes patienter, hvor den pågældende aktivitet er bedømt ikke relevant. Der vil derfor være forskel i antallet af patientforløb, som indgår i beregningen af de enkelte indikatorer. Uoplyst: Angiver antallet af indberetninger med manglende oplysninger til beregning af indikatoren. Andelen i procent af det potentielle datagrundlag angives i procent i en parentes. Andel patientforløb som opfylder kravet, % (95 % CI): Angiver den procentvise andel af det samlede antal patientforløb, der lever op til kravet i relation til den pågældende indikator. For at få et indtryk af den statistiske usikkerhed ved bestemmelse af indikatorværdien er der anført et 95% konfidensinterval (95% CI), som angiver, at den sande indikatorværdi med 95% sandsynlighed befinder sig indenfor det opstillede interval. Konfidensintervallets bredde afspejler med hvilken præcision, indikatorværdien er bestemt. Periodeangivelsen refererer til opgørelsesperiode. Kontroldiagrammer (regioner/enheder): Grafisk præsentation af resultaterne for hver region hhv. afdeling. Diagrammerne giver en oversigt over den fastsatte standard (lodret blå streg), landsresultatet og regionsresultaterne hhv. afdelingsresultaterne for hver enkelt indikator (orange prikker) angivet med tilhørende 95 % konfidensintervaller (orange vandrette streger). 75

76 Appendiks 2: Supplerende resultater Tabel 1. Kønsfordeling på lands-, regions- og afdelingsniveau i 2013 Afdeling Total Køn (andele) Kvinder (%) Mænd (%) Max / Min: ( 55,7) ( 44,3) Danmark (55,7) (44,3) Hovedstaden (56,6) (43,4) Sjælland (57,9) (42,1) Syddanmark (54,3) (45,7) Midtjylland (54,4) (45,6) Nordjylland (57,4) (42,6) Hovedstaden (56,6) (43,4) Bispebjerg (48,1) (51,9) Bornholm (53,4) (46,6) Frederiksberg (49,3) (50,7) Gentofte (50,7) (49,3) Glostrup (52,7) (47,3) Herlev (59,3) (40,7) Hospitalerne i Nordsjælland (59,6) (40,4) Hvidovre (64,7) (35,3) RH, ABD (34,9) (65,1) RH, HC (35,3) (64,7) RH, HOC (53,1) (46,9) RH, JMC (75,9) (24,1) RH, NC (49,9) 740 (50,1) Sjælland (57,9) (42,1) Garantiklinikken (61,2) 189 (38,8) Holbæk (64,1) (35,9) Køge (51,9) (48,1) Nykøbing F (58,6) (41,4) Næstved (58,3) (41,7) Roskilde (61,7) (38,3) Syddanmark (54,3) (45,7) Aabenraa (54,4) (45,6) Friklinikken Region Syd (Give) (53,2) (46,8) Haderslev (64,0) 709 (36,0) Kolding (54,0) (46,0) Sønderborg (55,2) (44,8) Tønder Vejle (52,9) (47,1) Midtjylland (54,4) (45,6) Aarhus (52,5) (47,5) Herning Holstebro (47,5) 244 (52,5) Horsens 8 5 (62,5) 3 (37,5) Randers (58,6) (41,4) Silkeborg (58,0) (42,0) Skejby (48,6) 690 (51,4) Nordjylland (57,4) (42,6) Sygehus Thy-Mors (52,9) (47,1) Sygehus Vendsyssel (62,4) (37,6) 76

77 Afdeling Total Køn (andele) Kvinder (%) Mænd (%) Private klinikker Aleris Privathospital Aleris-Hamlet (45,4) (54,6) Aleris-Hamlet, Aalborg Aleris-Hamlet, Esbjerg Aleris-Hamlet, Herning Bekkevold (39,9) (60,1) Ciconia (46,1) 125 (53,9) Greve Privathospital Kbh. Privathospital (55,7) (44,3) Kollund (43,4) 231 (56,6) Privathospital Danmark (43,5) 340 (56,5) Privatklin. Bondovej Viborg Privathospital 77

78 Tabel 2. Alder (median) på lands-, regions- og afdelingsniveau Afdeling Antal (N) Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, median Tidligere år, median: (25 % og 75 % percentiler) 2012; 2011; 2010, % (0,0) 52,0 ( 33,0; 68,0) 52,0; 52,0; 52,0 Danmark (0,0) 52,0 ( 33,0; 68,0) 52,0; 52,0; 52,0 Hovedstaden (0,0) 0 (0,0) 51,0 32,0; 68,0) 52,0 ( 32,0; 68,0) 51,0; 51,0; 50,0 52,0; 52,0; 51,0 Sjælland (0,0) 54,0 ( 36,0; 68,0) 53,0; 52,0; 52,0 Syddanmark (0,0) 54,0 ( 35,0; 68,0) 53,0; 52,0; 52,0 Midtjylland (0,0) 52,0 ( 32,0; 67,0) 53,0; 53,0; 52,0 Nordjylland (0,0) 51,0 ( 32,0; 68,0) 51,0; 51,0; 50,0 Hovedstaden (0,0) 52,0 ( 32,0; 68,0) 52,0; 52,0; 51,0 Bispebjerg (0,0) 55,0 ( 35,0; 70,0) 55,0; 55,0; 56,0 Bornholm (0,0) 56,0 ( 35,0; 68,0) 54,0; 57,0; 55,0 Frederiksberg (0,0) 61,0 ( 46,0; 71,0) 61,0; 62,0; 62,0 Gentofte (0,0) 52,0 ( 33,0; 66,0) 52,0; 56,0; 47,0 Glostrup (0,0) 56,0 ( 39,0; 68,0) 57,0; 58,0; 57,0 Herlev (0,0) 59,0 ( 40,0; 72,0) 59,0; 57,0; 58,0 Hospitalerne i Nordsjælland (0,0) 54,0 ( 34,0; 69,0) 55,0; 54,0; 52,0 Hvidovre (0,0) 41,0 ( 28,0; 61,0) 41,0; 40,0; 41,0 RH, ABD (0,0) 64,0 ( 53,0; 71,0) 64,0; 62,0; 61,0 RH, HC (0,0) 63,0 ( 50,0; 71,0) 63,0; 62,0; 62,0 RH, HOC (0,0) 49,0 ( 23,0; 65,0) 48,0; 46,0; 43,0 RH, JMC (0,0) 29,0 ( 8,0; 38,0) 30,0; 29,0; 29,0 RH, NC (0,0) 50,0 ( 24,0; 65,0) 49,0; 49,0; 50,0 Sjælland (0,0) 0 (0,0) 47,0 33,0; 57,0) 54,0 ( 36,0; 68,0) 55,0; 54,0; 53,0; 52,0; 52,0 Garantiklinikken (0,0) 47,0 ( 33,0; 57,0) 45,0; 48,0; 47,0 Holbæk (0,0) 49,0 ( 32,0; 66,0) Køge (0,0) 54,0 ( 37,0; 68,0) 54,0; 52,0; 52,0 Nykøbing F (0,0) 58,0 ( 39,0; 70,0) 55,0; 55,0; 54,0 Næstved (0,0) 52,0 ( 32,0; 68,0) 51,0; 49,0; 50,0 Roskilde (0,0) 55,0 ( 37,0; 70,0) 55,0; 54,0;. Syddanmark (0,0) 0 (0,0) 46,0 30,0; 63,0) 54,0 ( 35,0; 68,0) 51,0 53,0; 52,0; 52,0 Aabenraa (0,0) 58,0 ( 42,0; 71,0) 57,0; 58,0; 45,5 Friklinikken Region Syd (Give) (0,0) 49,0 ( 38,0; 62,0) 50,0; 49,0; 50,0 Haderslev (0,0) 46,0 ( 30,0; 63,0) 47,0; 47,0;. Kolding (0,0) 51,0 ( 31,0; 69,0) 51,0; 51,0; 52,0 Sønderborg (0,0) 53,0 ( 34,0; 68,0) 50,0; 51,0;. Tønder. ;. ; 51,0 Vejle (0,0) 56,0 ( 39,0; 68,0) 54,0; 54,0; 54,0 Midtjylland (0,0) 0 (0,0) 45,0 14,0; 67,0) 52,0 ( 32,0; 67,0) 55,0; 51,0 53,0; 53,0; 52,0 Aarhus (0,0) 52,0 ( 30,0; 67,0) 53,0; 51,0; 50,0 Herning. ; 55,0; 51,0 Holstebro (0,0) 59,0 ( 40,0; 71,0) 4,0; 62,0; 59,0 Horsens 8 0 (0,0) 47,5 ( 40,0; 55,0) 52,0; 51,0; 49,0 Randers (0,0) 49,0 ( 31,0; 66,0) 51,5; 47,0; 50,0 Silkeborg (0,0) 54,0 ( 41,0; 66,0) 55,0; 54,0; 51,0 Skejby (0,0) 45,0 ( 14,0; 67,0) 23,0; 63,0; 63,0 Nordjylland (0,0) 51,0 ( 32,0; 68,0) 51,0; 51,0; 50,0 Sygehus Thy-Mors (0,0) 52,0 ( 32,0; 68,0) 51,0; 51,0; 50,0 Sygehus Vendsyssel (0,0) 50,0 ( 32,0; 68,0) 56,0;. ;. 78

79 (0,0) 45,0 ( 34,0; 54,0) 44,0;. ;. Afdeling Antal (N) Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, median Tidligere år, median: (25 % og 75 % percentiler) 2012; 2011; 2010, % Private klinikker Aleris Privathospital 43,0; 44,0; 43,0 Aleris-Hamlet (0,0) 45,0 ( 34,0; 54,0) Aleris-Hamlet, Aalborg 44,0;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 44,0;. ;. Aleris-Hamlet, Herning 45,0;. ;. Bekkevold (0,0) 50,0 ( 41,0; 59,0) 51,0; 51,0; 53,0 Ciconia (0,0) 47,0 ( 38,0; 55,5) 46,0; 47,0;. Greve Privathospital 63,0;. ;. Kbh. Privathospital (0,0) 47,0 ( 38,0; 56,0) 46,0;. ;. Kollund (0,0) 47,0 ( 38,0; 55,0) 46,0; 48,0; 49,0 Privathospital Danmark (0,0) 47,0 ( 40,0; 55,0) Privatklin. Bondovej 45,0; 44,0;. Viborg Privathospital 79

80 Tabel 3. BMI median på lands-, regions- og afdelingsniveau Afdeling Antal (N) Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, median Tidligere år, median: (25 % og 75 % percentiler) 2012; 2011; 2010, % ( 1,1) 24,8 ( 21,8; 28,4) 24,8; 24,8; 24,7 Danmark (1,1) 24,8 ( 21,8; 28,4) 24,8; 24,8; 24,7 Hovedstaden (0,0) (1,9) 24,5 21,4; 28,1) 24,5 ( 21,4; 28,1) 24,5; 24,4; 24,3 24,5; 24,4; 24,3 Sjælland (0,2) 25,5 ( 22,4; 29,4) 25,4; 25,5; 25,2 Syddanmark (1,3) 25,3 ( 22,2; 29,0) 25,3; 25,2; 25,2 Midtjylland (0,0) 24,7 ( 21,6; 28,3) 24,7; 24,8; 24,8 Nordjylland (0,9) 25,7 ( 22,5; 29,3) 25,5; 25,7; 25,6 Hovedstaden (1,9) 24,5 ( 21,4; 28,1) 24,5; 24,4; 24,3 Bispebjerg (0,2) 24,4 ( 21,9; 27,7) 24,5; 24,4; 24,3 Bornholm (10,6) 24,9 ( 22,0; 28,4) 25,0; 24,9; 25,1 Frederiksberg (1,5) 25,2 ( 22,3; 28,7) 25,4; 25,1; 25,4 Gentofte (0,0) 24,8 ( 22,2; 28,6) 24,7; 24,4; 23,9 Glostrup (0,0) 24,5 ( 20,6; 28,1) 24,5; 24,4; 24,6 Herlev (0,0) 24,7 ( 21,8; 28,3) 24,5; 24,5; 24,4 Hospitalerne i Nordsjælland (0,1) 24,6 ( 21,5; 28,1) 24,5; 24,6; 24,6 Hvidovre (0,1) 24,8 ( 21,6; 28,7) 24,9; 24,7; 24,7 RH, ABD (0,1) 24,8 ( 22,0; 28,1) 24,8; 24,7; 24,6 RH, HC (0,8) 24,5 ( 21,0; 28,0) 24,2; 24,2; 24,2 RH, HOC (0,9) 23,4 ( 20,1; 26,6) 23,4; 23,5; 23,2 RH, JMC (24,7) 23,0 ( 19,5; 27,1) 22,9; 22,5; 22,7 RH, NC (0,1) 23,8 ( 20,2; 27,0) 23,9; 23,4; 24,1 Sjælland (0,0) 55 (0,2) 25,1 22,0; 29,1) 25,5 ( 22,4; 29,4) 25,2; 25,3; 25,4; 25,5; 25,2 Garantiklinikken (0,0) 25,7 ( 23,1; 28,4) 26,0; 25,7; 26,1 Holbæk (0,0) 25,1 ( 22,0; 29,1) Køge (0,1) 25,2 ( 22,2; 29,0) 25,3; 25,2; 24,9 Nykøbing F (0,6) 25,8 ( 22,5; 29,9) 25,4; 25,5; 25,4 Næstved (0,0) 25,9 ( 22,7; 29,8) 25,9; 25,9; 24,9 Roskilde (0,0) 25,5 ( 22,6; 29,2) 25,2; 25,3;. Syddanmark (0,0) 526 (1,3) 24,8 21,5; 28,6) 25,3 ( 22,2; 29,0) 26,6 25,3; 25,2; 25,2 Aabenraa (4,4) 24,8 ( 21,5; 28,6) 25,1; 25,2; 28,5 Friklinikken Region Syd (Give) (0,0) 25,7 ( 23,4; 28,6) 25,5; 25,4; 25,5 Haderslev (1,7) 25,4 ( 22,3; 28,1) 25,3; 25,7;. Kolding (1,5) 25,1 ( 21,8; 29,1) 25,2; 25,2; 25,2 Sønderborg (0,0) 25,8 ( 22,7; 29,4) 25,7; 25,5;. Tønder. ;. ; 26,6 Vejle (0,4) 25,2 ( 22,3; 28,9) 25,2; 25,0; 24,9 Midtjylland (0,0) 0 (0,0) 23,9 19,5; 27,8) 24,7 ( 21,6; 28,3) 25,3; 25,1 24,7; 24,8; 24,8 Aarhus (0,0) 24,2 ( 21,1; 27,7) 23,9; 24,2; 24,2 Herning. ; 25,3; 25,1 Holstebro (0,0) 25,7 ( 22,2; 29,0) 16,0; 25,4; 25,2 Horsens 8 0 (0,0) 25,5 ( 22,3; 34,0) 25,7; 25,4; 25,4 Randers (0,0) 25,2 ( 22,3; 29,1) 24,5; 26,3; 25,2 Silkeborg (0,0) 25,7 ( 23,0; 29,4) 25,9; 25,7; 25,4 Skejby (0,0) 23,9 ( 19,5; 27,8) 26,5; 24,5; 24,5 Nordjylland (0,9) 25,7 ( 22,5; 29,3) 25,5; 25,7; 25,6 Sygehus Thy-Mors (1,8) 25,8 ( 22,7; 29,3) 25,5; 25,7; 25,6 Sygehus Vendsyssel (0,0) 25,5 ( 22,2; 29,1) 24,8;. ;. 80

81 (0,2) 24,3 ( 21,8; 27,3) 24,3;. ;. Afdeling Antal (N) Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, median Tidligere år, median: (25 % og 75 % percentiler) 2012; 2011; 2010, % Private klinikker Aleris Privathospital 25,1; 25,0; 25,2 Aleris-Hamlet (0,2) 25,3 ( 22,9; 28,3) Aleris-Hamlet, Aalborg 25,0;. ;. Aleris-Hamlet, Esbjerg 25,5;. ;. Aleris-Hamlet, Herning 25,4;. ;. Bekkevold (0,0) 25,7 ( 23,4; 28,7) 25,4; 25,5; 25,5 Ciconia (0,0) 25,2 ( 23,1; 27,4) 25,3; 24,7;. Greve Privathospital 24,7;. ;. Kbh. Privathospital (0,0) 24,3 ( 21,8; 27,3) 24,3;. ;. Kollund (0,0) 26,1 ( 23,9; 29,7) 26,3; 26,5; 26,6 Privathospital Danmark (0,0) 25,2 ( 22,9; 27,7) Privatklin. Bondovej 25,3; 25,0;. Viborg Privathospital 81

82 Tabel 4. Fordeling af ASA-score på lands-, regions- og afdelingsniveau Afdeling ASA (andele) Antal (N) ASA I ASA II ASA III ASA IV ASA V ASA VI Ukendt Max Danmark / Min: (41,9) (41,3) (14,2) (1,7) 178 (0,1) (0,0) (0,8) Max Hovedstaden / Min: (40,3) (41,2) (15,2) (1,8) 114 (0,1) 29 (0,0) (1,3) Sjælland (43,1) (43,5) (11,9) 344 (1,0) 13 (0,0) 10 (0,0) 145 (0,4) Syddanmark (42,2) (41,7) (13,8) 760 (1,8) 31 (0,1) 13 (0,0) 178 (0,4) Midtjylland (40,0) (41,0) (16,8) 867 (2,1) 14 (0,0) 13 (0,0) 37 (0,1) Nordjylland (46,6) (39,8) 878 (11,8) 64 (0,9) 6 (0,1) 3 (0,0) 58 (0,8) Max Hovedstaden / Min: (40,3) (41,2) (15,2) (1,8) 114 (0,1) 29 (0,0) (1,3) Bispebjerg (39,9) (41,2) (16,9) 161 (1,5) 4 (0,0) 43 (0,4) Bornholm (46,1) 803 (37,0) 81 (3,7) 6 (0,3) 1 (0,0) 280 (12,9) Frederiksberg (36,2) (45,6) 537 (10,4) 4 (0,1) 1 (0,0) 396 (7,7) Gentofte (34,6) 910 (41,2) 125 (5,7) 8 (0,4) 401 (18,2) Glostrup (48,4) (40,6) 565 (10,5) 20 (0,4) 1 (0,0) 2 (0,0) 5 (0,1) Herlev (35,3) (45,7) (17,1) 286 (1,5) 5 (0,0) 4 (0,0) 81 (0,4) Hospitalerne i Nordsjælland (46,3) (40,9) (11,5) 157 (0,9) 5 (0,0) 1 (0,0) 55 (0,3) Hvidovre (45,2) (45,2) (8,6) 168 (0,9) 10 (0,1) 25 (0,1) RH, ABD (10,0) (35,8) (46,5) 256 (6,9) 14 (0,4) 10 (0,3) 8 (0,2) RH, HC (3,5) 772 (19,4) (59,2) 640 (16,1) 67 (1,7) 6 (0,2) RH, HOC (42,5) (41,5) (13,9) 203 (1,7) 5 (0,0) 1 (0,0) 47 (0,4) RH, JMC (60,4) (29,5) 554 (8,8) 31 (0,5) 52 (0,8) RH, NC (26,6) 700 (47,4) 291 (19,7) 41 (2,8) 2 (0,1) 4 (0,3) 46 (3,1) Max Sjælland / Min: (43,1) (43,5) (11,9) 344 (1,0) 13 (0,0) 10 (0,0) 145 (0,4) Garantiklinikken (60,8) 187 (38,4) 4 (0,8) Holbæk (44,0) (43,9) 357 (11,2) 32 (1,0) 1 (0,0) Køge (43,6) (42,8) (12,3) 99 (1,1) 9 (0,1) 3 (0,0) 16 (0,2) Nykøbing F (36,0) (40,7) (20,6) 143 (2,3) 3 (0,0) 28 (0,4) Næstved (47,2) (44,8) 541 (7,3) 19 (0,3) 1 (0,0) 39 (0,5) Roskilde (42,8) (45,6) 722 (9,9) 51 (0,7) 2 (0,0) 4 (0,1) 62 (0,9) Max Syddanmark / Min: (42,2) (41,7) (13,8) 760 (1,8) 31 (0,1) 13 (0,0) 178 (0,4) Aabenraa (35,5) (40,7) (19,8) 195 (3,4) 13 (0,2) 1 (0,0) 19 (0,3) Friklinikken Region Syd (61,6) 907 (38,1) 6 (0,3) 1 (0,0) (Give) Haderslev (57,7) 716 (36,3) 94 (4,8) 4 (0,2) 21 (1,1) Kolding (40,9) (36,3) (18,9) 389 (2,9) 11 (0,1) 5 (0,0) 104 (0,8) Sønderborg (41,6) (50,0) 462 (7,6) 17 (0,3) 1 (0,0) 2 (0,0) 29 (0,5) Tønder Vejle (40,7) (45,4) (12,4) 155 (1,3) 6 (0,1) 5 (0,0) 4 (0,0) Max Midtjylland / Min: (40,0) (41,0) (16,8) 867 (2,1) 14 (0,0) 13 (0,1) (0,0) 37 (0,1) Aarhus (35,7) (42,2) (19,0) 690 (2,8) 9 (0,0) 13 (0,1) 37 (0,1) Herning Holstebro (38,3) 222 (47,7) 54 (11,6) 11 (2,4) Horsens 8 3 (37,5) 3 (37,5) 2 (25,0) Randers (45,9) (39,1) (13,8) 116 (1,1) 4 (0,0) Silkeborg (51,3) (40,0) 367 (8,4) 14 (0,3) Skejby (34,4) 457 (34,1) 387 (28,8) 36 (2,7) 1 (0,1) Max Nordjylland / Min: (46,6) (39,8) 878 (11,8) 64 (0,9) 62 (0,1) 3 (0,0) 58 (0,8) Sygehus Thy-Mors (45,2) (42,2) 431 (10,9) 33 (0,8) 2 (0,1) 29 (0,7) Sygehus Vendsyssel (48,2) (37,1) 447 (12,8) 31 (0,9) 4 (0,1) 3 (0,1) 29 (0,8) 82

83 Afdeling Antal (N) ASA (andele) ASA I ASA II ASA III ASA IV ASA V ASA VI Ukendt Max Private / Min: klinikker (71,8) 893 (39,5) 38 (1,8) 1 (0,0) 2 (0,1) 1 (0,0) Aleris Privathospital Aleris-Hamlet (71,8) 552 (27,4) 11 (0,5) 1 (0,0) 2 (0,1) 2 (0,1) Aleris-Hamlet, Aalborg Aleris-Hamlet, Esbjerg Aleris-Hamlet, Herning Bekkevold (66,3) 654 (31,8) 38 (1,8) 1 (0,0) 1 (0,0) Ciconia (73,7) 61 (26,3) Greve Privathospital Kbh. Privathospital (60,0) 893 (39,5) 11 (0,5) 2 (0,1) Kollund (45,3) 202 (49,5) 21 (5,1) Privathospital Danmark (73,6) 155 (25,7) 1 (0,2) 3 (0,5) Privatklin. Bondovej Viborg Privathospital Definition af ASA klasser: I: Rask, II: Lettere systemisk sygdom, III: Svær systemisk sygdom, IV: Livstruende svær systemisk sygdom, V: Døende patient, som ikke forventes at overleve uden operation, VI: Hjernedød patient, organdonor. 83

84 Tabel 5. Fordeling af rygestatus på lands-, regions- og afdelingsniveau Afdeling Antal (N) Rygning (andele Ja Tidligere ryger Aldrig ryger Ukendt/Ikke spurgt Max / Min: (19,7) (17,0) ( 43,2) (20,1) Danmark (19,7) (17,0) (43,2) (20,1) Hovedstaden (18,5) (15,5) (44,2) (21,7) Sjælland (22,6) (20,9) (40,7) (15,8) Syddanmark (22,5) (18,5) (45,0) (13,9) Midtjylland (17,9) (17,1) (37,1) (27,9) Nordjylland (21,8) 581 (7,8) (53,4) (17,1) Hovedstaden (18,5) (15,5) (44,2) (21,7) Bispebjerg (25,0) (13,3) (43,4) (18,2) Bornholm (22,5) 289 (13,3) 286 (13,2) (51,1) Frederiksberg (18,2) 898 (17,4) (39,0) (25,4) Gentofte (14,1) 466 (21,1) 683 (30,9) 749 (33,9) Glostrup (18,1) 596 (11,1) (41,3) (29,5) Herlev (17,6) (21,7) (41,7) (19,0) Hospitalerne i Nordsjælland (20,1) (21,3) (50,1) (8,4) Hvidovre (19,5) (12,4) (44,6) (23,5) RH, ABD (22,0) 739 (19,9) 943 (25,4) (32,7) RH, HC (10,3) 768 (19,3) 724 (18,2) (52,2) RH, HOC (18,7) (9,3) (54,9) (17,1) RH, JMC (7,4) 274 (4,4) (62,6) (25,6) RH, NC (14,6) 125 (8,5) 788 (53,4) 349 (23,6) Sjælland (22,6) (20,9) (40,7) (15,8) Garantiklinikken (28,5) 116 (23,8) 211 (43,3) 21 (4,3) Holbæk (26,4) 742 (23,2) (49,9) 16 (0,5) Køge (21,6) (19,0) (37,4) (22,0) Nykøbing F (24,6) (21,3) (31,4) (22,8) Næstved (25,7) (27,0) (41,3) 443 (6,0) Roskilde (17,1) (15,5) (48,0) (19,4) Syddanmark (22,5) (18,5) (45,0) (13,9) Aabenraa (22,7) (20,1) (37,8) (19,4) Friklinikken Region Syd (Give) (19,5) 762 (32,0) 992 (41,7) 162 (6,8) Haderslev (26,5) 154 (7,8) 845 (42,8) 450 (22,8) Kolding (23,5) (14,3) (52,8) (9,4) Sønderborg (20,8) (21,6) (42,2) 936 (15,3) Tønder Vejle (22,3) (20,0) (42,2) (15,5) Midtjylland (17,9) (17,1) (37,1) (27,9) Aarhus (16,6) (15,6) (36,3) (31,6) Herning Holstebro (20,6) 94 (20,2) 156 (33,5) 119 (25,6) Horsens 8 2 (25,0) 3 (37,5) 3 (37,5) Randers (20,8) (15,7) (36,4) (27,1) Silkeborg (20,8) (27,9) (44,6) 296 (6,8) Skejby (9,4) 267 (19,9) 493 (36,7) 456 (34,0) Nordjylland (21,8) 581 (7,8) (53,4) (17,1) Sygehus Thy-Mors (21,7) 276 (7,0) (65,7) 221 (5,6) Sygehus Vendsyssel (21,8) 305 (8,7) (39,4) (30,0) 84

85 Afdeling Antal (N) Rygning (andele Ja Tidligere ryger Aldrig ryger Ukendt/Ikke spurgt Private klinikker Aleris Privathospital Aleris-Hamlet (16,9) 119 (5,9) (71,2) 121 (6,0) Aleris-Hamlet, Aalborg Aleris-Hamlet, Esbjerg Aleris-Hamlet, Herning Bekkevold (19,6) 467 (22,7) (54,9) 59 (2,9) Ciconia (10,8) 17 (7,3) 116 (50,0) 74 (31,9) Greve Privathospital Kbh. Privathospital (12,9) 717 (31,7) 933 (41,2) 320 (14,1) Kollund (23,0) 114 (27,9) 196 (48,0) 4 (1,0) Privathospital Danmark (14,6) 15 (2,5) 313 (52,0) 186 (30,9) Privatklin. Bondovej Viborg Privathospital 85

86 Tabel 6a. Fordeling af alkoholforbrug blandt kvinder på lands-, regions- og afdelingsniveau Fordeling af alkoholforbrug er illustreret i separate tabeller for kvinder og mænd pga. forskellige anbefalede genstandsgrænser. Genstandsgrænserne bruges i vurderingen af patientens risikostatus (indikator 7) Afdeling Antal (N) Alkoholforbrug, kvinder (andele) > 21 Ikke spurgt Max / Min: (46,2) (29,4) ( 1,1) ( 0,9) (22,4) Danmark (46,2) (29,4) (1,1) (0,9) (22,4) Hovedstaden (50,5) (23,8) 838 (1,4) 688 (1,1) (23,2) Sjælland (49,8) (31,0) 223 (1,1) 129 (0,7) (17,5) Syddanmark (41,2) (34,8) 188 (0,8) 121 (0,5) (22,6) Midtjylland (31,0) (37,5) 182 (0,8) 185 (0,8) (29,8) Nordjylland (80,1) 584 (13,7) 23 (0,5) 24 (0,6) 216 (5,1) Hovedstaden (50,5) (23,8) 838 (1,4) 688 (1,1) (23,2) Bispebjerg (52,2) (26,1) 96 (1,9) 148 (3,0) 843 (16,9) Bornholm (49,0) 365 (31,4) 18 (1,6) 8 (0,7) 201 (17,3) Frederiksberg (36,8) 776 (30,4) 28 (1,1) 17 (0,7) 791 (31,0) Gentofte (63,4) 393 (35,1) 10 (0,9) 7 (0,6) Glostrup (47,8) 529 (18,7) 42 (1,5) 15 (0,5) 889 (31,5) Herlev (44,9) (29,9) 211 (1,9) 116 (1,0) (22,4) Hospitalerne i Nordsjælland (58,7) (28,8) 126 (1,2) 133 (1,3) (9,9) Hvidovre (51,4) (14,9) 94 (0,7) 100 (0,8) (32,2) RH, ABD (45,2) 170 (13,1) 23 (1,8) 17 (1,3) 499 (38,6) RH, HC (23,0) 265 (18,9) 22 (1,6) 10 (0,7) 785 (55,9) RH, HOC (48,5) (30,1) 132 (2,1) 86 (1,3) (18,0) RH, JMC (60,5) 527 (11,0) 25 (0,5) 25 (0,5) (27,5) RH, NC (54,5) 145 (19,7) 11 (1,5) 6 (0,8) 173 (23,5) Sjælland (49,8) (31,0) 223 (1,1) 129 (0,7) (17,5) Garantiklinikken (48,0) 131 (44,0) 7 (2,3) 1 (0,3) 16 (5,4) Holbæk (54,4) 889 (43,3) 29 (1,4) 14 (0,7) 3 (0,1) Køge (39,2) (35,2) 64 (1,4) 40 (0,8) (23,4) Nykøbing F (50,9) 576 (15,5) 57 (1,5) 38 (1,0) (31,0) Næstved (49,2) (41,8) 43 (1,0) 17 (0,4) 333 (7,7) Roskilde (58,5) (22,3) 23 (0,5) 19 (0,4) 820 (18,2) Syddanmark (41,2) (34,8) 188 (0,8) 121 (0,5) (22,6) Aabenraa (30,7) 888 (28,3) 19 (0,6) 23 (0,7) (39,7) Friklinikken Region Syd (Give) (43,7) 443 (35,0) 10 (0,8) 259 (20,5) Haderslev (34,8) 309 (24,5) 4 (0,3) 1 (0,1) 509 (40,3) Kolding (50,0) (36,3) 68 (0,9) 58 (0,8) 864 (12,0) Sønderborg (36,0) (36,2) 22 (0,7) 9 (0,3) 907 (26,9) Tønder Vejle (40,1) (37,5) 65 (1,0) 30 (0,5) (20,9) Midtjylland (31,0) (37,5) 182 (0,8) 185 (0,8) (29,8) Aarhus (29,2) (33,7) 103 (0,8) 135 (1,0) (35,3) Herning Holstebro (30,3) 73 (33,0) 1 (0,5) 2 (0,9) 78 (35,3) Horsens 5 1 (20,0) 4 (80,0) Randers (38,0) (34,1) 56 (0,9) 34 (0,5) (26,5) Silkeborg (21,4) (69,7) 19 (0,8) 13 (0,5) 193 (7,6) Skejby (40,3) 151 (23,2) 3 (0,5) 1 (0,2) 234 (35,9) Max / Min: ( 80,1) 584 ( 13,7) 23 (0,5) 24 (0,6) 216 ( 5,1) Nordjylland (80,1) 584 (13,7) 23 (0,5) 24 (0,6) 216 (5,1) Sygehus Thy-Mors (77,6) 230 (11,0) 13 (0,6) 9 (0,4) 216 (10,3) Sygehus Vendsyssel (82,6) 354 (16,2) 10 (0,5) 15 (0,7) 86

87 Afdeling Antal (N) Alkoholforbrug, kvinder (andele) > 21 Ikke spurgt Private klinikker Aleris Privathospital Aleris-Hamlet (47,8) 415 (45,4) 4 (0,4) 59 (6,4) Aleris-Hamlet, Aalborg Aleris-Hamlet, Esbjerg Aleris-Hamlet, Herning Bekkevold (30,6) 518 (63,1) 25 (3,0) 5 (0,6) 22 (2,7) Ciconia (4,7) 69 (64,5) 2 (1,9) 31 (29,0) Kbh. Privathospital (43,9) 533 (42,3) 10 (0,8) 3 (0,2) 161 (12,8) Kollund (47,5) 83 (46,9) 5 (2,8) 3 (1,7) 2 (1,1) Privathospital Danmark (5,7) 132 (50,4) 9 (3,4) 15 (5,7) 91 (34,7) Privatklin. Bondovej Viborg Privathospital Tabel 6b. Fordeling af alkoholforbrug blandt mænd på lands-, regions- og afdelingsniveau Afdeling Antal (N) Alkoholforbrug, mænd > 21 Ikke spurgt Max / Min: (33,7) (34,2) ( 5,8) ( 4,8) (21,4) Danmark (33,7) (34,2) (5,8) (4,8) (21,4) Hovedstaden (39,6) (28,1) (6,4) (5,9) (19,9) Sjælland (34,0) (37,5) 793 (5,6) 753 (5,3) (17,7) Syddanmark (28,0) (41,1) (5,8) 630 (3,3) (21,7) Midtjylland (20,7) (37,8) 898 (4,7) 759 (4,0) (32,7) Nordjylland (65,8) 669 (21,1) 102 (3,2) 112 (3,5) 201 (6,3) Hovedstaden (39,6) (28,1) (6,4) (5,9) (19,9) Bispebjerg (39,7) (30,5) 402 (7,4) 452 (8,4) 759 (14,1) Bornholm (38,6) 378 (37,4) 54 (5,3) 31 (3,1) 158 (15,6) Frederiksberg (29,8) 924 (35,2) 199 (7,6) 138 (5,3) 580 (22,1) Gentofte (59,5) 345 (31,7) 60 (5,5) 36 (3,3) Glostrup (39,2) 613 (24,2) 198 (7,8) 125 (4,9) 607 (23,9) Herlev (32,9) (34,7) 587 (7,5) 534 (6,8) (18,0) Hospitalerne i Nordsjælland (43,9) (34,5) 432 (6,2) 437 (6,2) 649 (9,3) Hvidovre (41,2) (26,3) 315 (4,6) 387 (5,6) (22,2) RH, ABD (32,4) 463 (19,2) 175 (7,2) 143 (5,9) 852 (35,3) RH, HC (17,3) 541 (21,0) 130 (5,1) 103 (4,0) (52,7) RH, HOC (42,4) (22,8) 450 (7,9) 362 (6,4) (20,5) RH, JMC (88,1) 6 (0,4) 3 (0,2) 172 (11,3) RH, NC (45,0) 155 (20,9) 32 (4,3) 31 (4,2) 189 (25,5) Sjælland (34,0) (37,5) 793 (5,6) 753 (5,3) (17,7) Garantiklinikken (25,9) 110 (58,2) 15 (7,9) 7 (3,7) 8 (4,2) Holbæk (35,0) 583 (50,8) 81 (7,1) 76 (6,6) 5 (0,4) Køge (27,3) (38,5) 239 (5,5) 212 (4,8) (23,9) Nykøbing F (38,0) 556 (21,2) 121 (4,6) 213 (8,1) 736 (28,1) Næstved (34,1) (49,2) 201 (6,5) 142 (4,6) 175 (5,6) Roskilde (40,7) 870 (31,2) 136 (4,9) 103 (3,7) 546 (19,6) 87

88 Afdeling Antal (N) Alkoholforbrug, mænd > 21 Ikke spurgt Syddanmark (28,0) (41,1) (5,8) 630 (3,3) (21,7) Aabenraa (21,8) 882 (33,5) 94 (3,6) 70 (2,7) (38,5) Friklinikken Region Syd (Give) (23,9) 529 (47,4) 70 (6,3) 32 (2,9) 218 (19,6) Haderslev (27,5) 220 (31,0) 6 (0,8) 1 (0,1) 287 (40,5) Kolding (32,8) (43,8) 485 (7,9) 276 (4,5) 670 (10,9) Sønderborg (23,8) (41,7) 109 (4,0) 47 (1,7) 784 (28,7) Tønder Vejle (28,5) (41,5) 335 (5,9) 204 (3,6) (20,4) Midtjylland (20,7) (37,8) 898 (4,7) 759 (4,0) (32,7) Aarhus (21,6) (33,0) 528 (4,5) 497 (4,2) (36,7) Herning Holstebro (20,9) 111 (45,5) 13 (5,3) 8 (3,3) 61 (25,0) Horsens 3 3 (100,0) Randers (20,8) (38,8) 230 (5,2) 182 (4,1) (31,1) Silkeborg (11,8) (68,2) 109 (5,9) 58 (3,2) 198 (10,8) Skejby (27,8) 217 (31,4) 18 (2,6) 14 (2,0) 249 (36,1) Max / Min: ( 65,8) 669 ( 21,1) 102 ( 3,2) 112 ( 3,5) 201 ( 6,3) Nordjylland (65,8) 669 (21,1) 102 (3,2) 112 (3,5) 201 (6,3) Sygehus Thy-Mors (61,1) 402 (21,6) 58 (3,1) 62 (3,3) 201 (10,8) Sygehus Vendsyssel (72,5) 267 (20,4) 44 (3,4) 50 (3,8) Private klinikker Aleris Privathospital Aleris-Hamlet (30,3) 570 (51,7) 87 (7,9) 19 (1,7) 92 (8,3) Aleris-Hamlet, Aalborg Aleris-Hamlet, Esbjerg Aleris-Hamlet, Herning Bekkevold (23,7) 722 (58,3) 135 (10,9) 56 (4,5) 31 (2,5) Ciconia (2,4) 76 (60,8) 4 (3,2) 2 (1,6) 40 (32,0) Greve Privathospital Kbh. Privathospital (37,3) 456 (45,5) 30 (3,0) 10 (1,0) 132 (13,2) Kollund (25,1) 161 (69,7) 10 (4,3) 2 (0,9) Privathospital Danmark (3,8) 158 (46,5) 35 (10,3) 40 (11,8) 94 (27,6) Privatklin. Bondovej Viborg Privathospital 88

89 Appendiks 3: Indberetningsstatus for anæstesiafdelinger i Danmark i 2013 Anæstesiafdeling Region Hovedstaden Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hospitalerne i Nordsjælland Hvidovre RH, ABD (Abdominalcentret) RH, HC (HjerteCentret) RH, HOC (HovedOrtoCentret) RH, JMC (Juliane Marie centret) RH, NC (NeuroCentret) Region Sjælland Garantiklinikken Holbæk Køge Nykøbing F Næstved Ringsted Roskilde Slagelse Region Syddanmark Aabenraa Esbjerg Friklinikken Region Syd (Give) Haderslev Hjertecenter varde Kolding OUH (inkl. Svendborg) Sønderborg Vejle Region Midtjylland Aarhus Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skejby Indberetningsstatus Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter ikke Indberetter til DAD Indberetter ikke Indberetter til DAD Indberetter ikke Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter ikke Indberetter til DAD Indberetter ikke Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter ikke Indberetter til DAD Indberetter ikke Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter til DAD 89

90 Anæstesiafdeling Indberetningsstatus Viborg Påbegyndt indberetning ultimo 2013, ikke med i årsrapport 2013 Region Nordjylland Aalborg 1. afd. Nord og Dronninglund Indberetter ikke Aalborg 2. afd. (NOT/Farsø) Aalborg 3. afd. (TV) Aalborg 4. afd. (AHØR/Hobro) Sygehus Thy-Mors (Thisted) Indberetter ikke Indberetter ikke Indberetter ikke Indberetter til DAD Sygehus Vendsyssel (Frederikshavn) Indberetter ikke Sygehus Vendsyssel (Hjørring) Private klinikker Indberetter til DAD Aleris Privathospital Fusioneret med Hamlet pr. 1. juni 2012 Aleris-Hamlet* Aleris-Hamlet, Aalborg Aleris-Hamlet, Esbjerg Aleris-Hamlet, Herning Aleris-Hamlet, Søborg Aros Privathospital Bekkevold Ciconia Greve Privathospital Kbh. Privathospital Kollund Kysthospitalet Skodsborg Privathospitalet Danmark Indberetter til DAD (alle afdelinger opgøres under ét i 2013 og fremover) Indberetter til DAD under "Aleris-Hamlet" Indberetter til DAD under "Aleris-Hamlet" Indberetter til DAD under "Aleris-Hamlet" Indberetter ikke Indberetter ikke Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter ikke Indberetter til DAD Indberetter til DAD Indberetter ikke Indberetter til DAD Privatklin. Bondovej** Fusioneret med Bekkevold pr. 1. november 2012) Teres Indberetter ikke Viborg Privathospital Påbegyndt indberetning primo 2014, ikke med i årsrapport 2013 *Alle Aleris-Hamlet afdelinger opgøres fra 2013 og frem som én enhed. **Privatklinikken Bondovej fusionerede med Bekkevold 1. november 2012, og indberetter derfor ikke som en selvstændig enhed mere. 90

91 Appendiks 4: Publikationsliste 1. Mortality and postoperative care pathways after emergency gastrointestinal surgery in 2904 patients: a population-based cohort study. Vester-Andersen M, Lundstrøm LH, Møller MH, Waldau T, Rosenberg J, Møller AM; the Danish Anaesthesia Database. Br J Anaesth Feb 24. [Epub ahead of print] 2. Incidence of unanticipated difficult airway using an objective airway score versus a standard clinical airway assessment: the DIFFICAIR trial - trial protocol for a cluster randomized clinical trial. Nørskov AK, Rosenstock CV, Wetterslev J, Lundstrøm LH. Trials Oct 23;14:347. doi: / Detection of risk factors for difficult tracheal intubation. Lundstrøm LH. Dan Med J Apr;59(4):B Poor prognostic value of the modified Mallampati score: a meta-analysis involving patients. Lundstrøm LH, Vester-Andersen M, Møller AM, Charuluxananan S, L'hermite J, Wetterslev J; Danish Anaesthesia Database. Br J Anaesth Nov;107(5): doi: /bja/aer292. Epub 2011 Sep A documented previous difficult tracheal intubation as a prognostic test for a subsequent difficult tracheal intubation in adults. Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Gätke MR, Wetterslev J; Danish Anaesthesia Database. Anaesthesia Oct;64(10): Avoidance of neuromuscular blocking agents may increase the risk of difficult tracheal intubation: a cohort study of 103,812 consecutive adult patients recorded in the Danish Anaesthesia Database. Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Gätke MR, Wetterslev J; Danish Anaesthesia Database. Br J Anaesth Aug;103(2): High body mass index is a weak predictor for difficult and failed tracheal intubation: a cohort study of 91,332 consecutive patients scheduled for direct laryngoscopy registered in the Danish Anesthesia Database. Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Wetterslev J. Anesthesiology Feb;110(2):

92 Appendiks 5: Ordliste Analgetika AP Anæstesiolog ASA-score DAD Smertestillende medicin Analyseportal hvor rapporter og data kan opsøges Narkoselæge, specialist i bedøvelse, smertebehandling etc. American Society of Anesthesiology risiko score Dansk Anæstesi Database DAD3 Dansk Anæstesi Database version 3 DRVL DASAIM Huskeanæstesi Hypnotika Indikator Intubation KCEB-Øst KCKS-Øst Kombinationsanæstesi Laryngoskopi Meta-analyse Mortalitet NMB Præoperativ Peroperative Postoperative Perioperative PDM-systemer Relaksere Randomiserede forsøg Regional anæstesi Sedation Stamafdeling Standardrapport Statusrapporter Styregruppen Systematisk litteraturgennemgang Universel anæstesi Dansk Register for Vanskelig Luftvej Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin Anæstesi hvor patienten utilsigtet får ufuldstændigt tab af bevidstheden, således at begivenheder under anæstesi og operation huskes af patienten i større eller mindre omfang. Sovemidler Procentdel der angiver forekomsten af bestemte hændelser Håndtering af patientens luftvej via rør (tube) i luftrøret Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst Kompetencecenter for Kvalitet og Sundhedsinformatik Øst (tidl. EKK) Anæstesi type hvor der anvendes regional anæstesi og universel anæstesi samtidig på den samme patient. Procedure hvor indgangen til luftrøret inspiceres direkte Sammenlægning af flere (helst alle) lodtrækningsforsøg. Dødelighed Neuromuskulært Blokerende medicin Før operationen Under operationen Efter operationen Før, under og efter operationen Patient Data Management-systems At indgive patienten neuromuskulært blokerende medicin Lodtrækningsforsøg Bedøvelse af enkelt region af kroppen (f.eks enkelt legemsdel) Nedsat bevidsthedsniveau fremkaldt af medicin Den afdeling patienten er indlagt på Månedlig afrapportering i analyseportalen af faste indikatorer Elektronisk årsrapport Hvis intet andet er nævnt refererer dette til DAD s styregruppe Gennemgang af alle lodtrækningsforsøg med en given behandling Bedøvelsesform hvor patienten sover under operationen 92

93 Appendiks 6: Høringssvar Indkomne høringssvar Hospital Navn Side Anæstesiologisk-Intensiv afd. V Flemming Køhler 94 Odense Universitetshospital Overlæge Anæstesi-D Aalborg Universitetshospital, Klinik Anæstesi Køge Sygehus Glostrup Hospital Anæstesiologisk Afdeling Y Roskilde Sygehus Anæstesiologisk afdeling Vejle Sygehus Anæstesiafdeling, Anæstesi/Intensiv Vejle Martin Herløw, Konstitueret Ledende Overlæge Erland Pedersen, Ledende overlæge Rune Vedelsdal Ledende Overlæge, MPG Niels Hangaard Overlæge Alan Kimper-Karl Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Anæstesiologisk Afdeling, 0341 Birgit Jensen, 97 Specialkonsulent for afdelingsledelsen 1 1 En del af dette høringssvar er fremsendt som pdf og omfatter korrektur og andre konkrete spørgsmål. Rapporten er rettet til jf. disse kommentarer. Pdf-delen af høringssvaret kan fremsendes på forlangende, men er ikke inkluderet i dette afsnit. 93

94 Anæstesiologisk-Intensiv afd. V, Odense Universitetshospital Flemming Køhler, Overlæge Anæstesi-D Jeg ved ikke om I havde forventet et høringssvar fra os, da vi jo ikke indrapporterer, men vi havde faktisk bestemt lige at sende en hilsen uden at vi dog har kommentarer. Ferie + påske har dog forsinket dette en del, hvilket jeg undskylder. Jeg kan derudover meddele, at vi arbejder på vores PAS program, idet vores IT- folk er kommet på hårdt arbejde med at nedlukke det gamle PAS program og overføre en del databaser. Vi regner med at det lykkes og at vi ved den overgang også bliver i stand til at levere data. Når vi forhåbentlig en gang næste år bliver beriget med en elektronisk anæstesijournal håber vi også at der inkorporeres et DAD -modul til overførsel. Venlig hilsen Flemming Køhler Aalborg Universitetshospital, Klinik Anæstesi Martin Herløw, Konstitueret Ledende Overlæge Tak for muligheden for at afgive høringssvar. Aalborg Universitetshospital figurerer jo desværre på listen over afdelinger som i øjeblikket ikke indberetter til DAD. Det beklager vi og arbejder med at ændre på. Det er min forventning at vi i løbet af 2014 begynder at indberette systematisk og fra 2015 indberetter systematisk fra alle anæstesiafsnit i Klinik Anæstesi, Aalborg Universitetshospital. Venlig hilsen Martin Herløw Køge Sygehus Erland Pedersen, Ledende overlæge Ingen kommentarer fra Køge. Mvh Erland 94

95 Glostrup Hospital, Anæstesiologisk Afdeling Y Rune Vedelsdal, Ledende Overlæge, MPG Tak for den fremsendte høringsversion af årsrapporten fra DAD 2013, som vi med interesse har gennemlæst. Specielt ud fra vores afdelings synsvinkel har vi følgende kommentarer: Ad Indikator 12: Vanskelig regional anæstesi Der er registreret 8 vanskelige regionale anæstesier i forbindelse med 8 regionale anæstesier (100%). Standard: < 15,9%. Der er tale om fejlregistrering, eftersom regional anæstesi praktiseres ikke til rygkirurgi (6), koloskopi (1) og øjenkirurgi (1) her på anæstesiafdelingen. Ad Indikator 13: Andel patienter med komplikationer i forbindelse med anæstesi Der er registreret i alt 265 komplikationer i forbindelse med anæstesien eller opvågningsforløbet hos patienter (4,95%). Standard: < 3,5%. 88,3% af de registrerede komplikationer (dvs. 234 ud af 265) skyldes urinretention på opvågningsafdelingen, hvor ultralydsundersøgelsen af blæren udføres systematisk hos alle patienter. I lang de fleste tilfælde er patienten selv i stand til at lade vandet spontant umiddelbart efter ankomst på stammeafdelingen. Ad Indikator 14: Andel patienter, som under opvågning højst har lette smerter I opvågningsforløbet er der registreret ud af patienter med lette smerter (65%). Standard: > 85%. Opvågningsafdelingen modtager en betragtelig del af kroniske smertepatienter efter rygkirurgi. Da kroniske smerter kan ikke forventes at gå over umiddelbart efter operation, er der urealistisk at opnå smertefrihed/højst lette smerter hos de fleste kroniske smertepatienter. Postoperativt VAS scoring hos disse patienter reflekterer komplekse smerter med både akut og kronisk komponent og vil typisk være noget højere i forhold til opioidnaive operationspatienter. En mere retvisende indikator for netop vores patienter med kroniske smerter savens; det kunne muligvis være noget med postoperative smerter i forhold til præoperative smerter målt med VAS eller andet. Ad Indikator 17: Andel udskrevne patienter der opfylder DASAIM s udskrivningskriterier Der er registreret ud af patienter der opfyldte DASAIM s udskrivningskriterier (83,9%). Standard: > 96%. 66% af de patienter, der ikke opfyldte udskrivningskriterier (dvs. 344 ud af 521), var patienter med moderate eller udtalte smerter (VAS 3). For endvidere forklaring se venligst i Ad Indikator 14: Andel patienter, som under opvågning højst har lette smerter. Dette var vores kommentarer, som vi gerne vil have med i den endelige rapport i en eller anden form. Vi vil gerne være behjælpelige, hvis dette er skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Mange Hilsner Rune 95

96 Roskilde Sygehus, Anæstesiologisk afdeling Niels Hangaard, Overlæge Høring af årsrapport for Dansk Anæstesi Database 2013 Kommentarer til rapporten: Roskilde 10. april 2014 Fejl (forbytning): Standard angivelse for indikator 12 og 13 i Oversigt over indikatorer på side 69 Vedrørende indikator 12 (Vanskelig regional anæstesi): Der hersker helt klart stor usikkerhed vedr. registrering under denne indikator, når man kan finde værdier svingende mellem 100 % (Glostrup og Holbæk) og 0,6 % for Region Midtjylland. Man bliver ikke hjulpet meget af indberetningsskemaet i DAD, der giver mulighederne: < 3 forsøg af Primær Sekundær i første forsøg 2 forsøg Løsning under såvel punkt 2 som 3 bliver betragtet som vanskelig anlæggelse. Valgmulighederne er upræcist angivet, når man relaterer til definitioner i den medfølgende hjælpetekst. Der er desuden opstillet en meget stram definition af anlæggelsesforsøg. Her tæller det som et forsøg, blot man efter initial indføring har trukket kanylen tilbage til subcutis/ligament niveau for at korrigere stikretningen. Vi tager ikke stilling til om indikatorens standard er valgt på passende niveau, men påpeger problemer vedr. definitioner og indberetnings muligheder og valg. Det giver registreringsdata der er meget svære at sammenligne, holde op imod en standard og relatere til den kliniske hverdag. Opfyldelse af Indikator 12 kan herved desværre komme til at bero på en kombination af usikkerhed og rutiner og ærlighed i registreringen. Niels Hangaard, ovl. Vejle Sygehus, Anæstesiafdeling, Anæstesi/Intensiv Vejle Alan Kimper-Karl, Ledende Overlæge Jeg har med stor interesse læst DAD årsrapporten. Jeg har en enkelt kommentar til indikator 14, som vi bruger meget tid omkring. Som en del af vores Case-mix i afdelingen indgår 1500 rygkirurgiske operationer. Disse patienter har ofte en moderat til høj kronisk smertescore præoperativt. For denne patientgruppe kan det forekomme som en umulig opgave at sikre at < 85% af patienterne har lette smerter ved ankomst til opvågningen. Dette er et forbehold, som jeg ikke har løsningen på, hvorledes man synliggør i rapporten. Men jeg synes samtidig, at det er en væsentlig faktor. Venlig hilsen Alan Kimper-Karl 96

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2016

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2016 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Dansk Anæstesi Database National årsrapport 2016 Høringsversion 1 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2015

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2015 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2015 1. februar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2017

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2017 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2017 1. januar 2017 31. december 2017 Dansk Anæstesi Database National årsrapport 2017 Endelig version 1 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2009/10

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2009/10 Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2009/10 For perioden 1.6.2009-31.12.2010 DANSK ANÆSTESI DATABASE Indledning Dansk Anæstesi Database er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2012 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse INDIKATOR (HELE INDLÆGGELSEN) OG ALL-OR-NONE OPFYLDELSE - OVERSIGTSTABEL 2 INDIKATORER HELE INDLÆGGELSEN 3 Indikator 1: Andel af patienter

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2012

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2012 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015 1 DaProCadata Dansk Prostata Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Version 4 Maj 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2014 1. juni 2014 31. maj 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2017

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2017 Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens Årsrapport 2017 1. januar 2017 31. december 2017 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Databaseområde 3 af datamanager Katja Løngaard

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2016

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2016 Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2013 1. juli 2012 30. juni 2013 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017 Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017 Endelig udgave 15. juni 2018 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2012 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2012 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen er udarbejdet af:

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2016

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2016 Den Landsdækkende Database for Geriatri National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af statistiker

Læs mere

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009 Hjerteinsufficiens Nip-hjerteinsufficiens National auditrapport 2009 21. juni 2008 20. juni 2009 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår)

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) August 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 Anerkendelsesprocenter...

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2016 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2016 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen er udarbejdet af:

Læs mere

National årsrapport

National årsrapport National årsrapport 1.10.2016-30.9.2017 Endelig version Juli 2018 1 af 59 Hvorfra udgår rapporten? Denne årsrapport, som dækker perioden 1.10.2016 30.9.2017, er udarbejdet af Styregruppen for Databasen

Læs mere