UDKAST. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet"

Transkript

1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde til at omfatte Direktoratet for Kriminalforsorgens sundhedsordning og autoriserede sundhedspersoners behandling af værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen) I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. november 2011, som senest ændret ved 8 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 19, stk. 1, nr. 7, udgår eller I 19, stk. 1, nr. 8, ændres stk. 12. til: stk. 12, eller. 3. I 19, stk. 1, indsættes som nummer 9: 9) af autoriserede sundhedspersoner, der udfører sundhedsfaglig virksomhed i Kriminalforsorgens fængsler, arresthuse og Vestre Hospital. 4. Efter 19, indsættes: 19 a. Der ydes erstatning efter reglerne i dette kapitel til personer eller efterladte til personer, der som værnepligtige er påført en skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., som er foretaget af autoriserede sundhedspersoner, der udfører sundhedsfaglig virksomhed i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke skader forvoldt af autoriserede tandlæger. 5. I 29, stk. 1, nr. 8), indsættes efter nr. 8 : og nr. 9 og 19 a. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. 1, nr. 3-5, finder anvendelse for erstatningskrav, der er anmeldt til Patienterstatningen senest 3 år efter, at den erstatningsberettigede har fået eller burde have fået kendskab til skaden, jf. dog stk. 3. 1

2 Stk. 3. Uanset stk. 2 finder 1, nr. 3-5, alene anvendelse for skader, der er forårsaget fra den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de særlige færøske forhold tilsiger. 3 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål og baggrund 2. Nærmere om Direktoratet for Kriminalforsorgens sundhedsordning samt Forsvarets og Beredskabsstyrelsens sundhedsfaglige behandling af værnepligtige 3. Gældende ret 3.1. Patienterstatningsordningen 3.2. Ændring af patienterstatningsordningen 4. Lovforslagets indhold 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5.1. Økonomisk omfang 5.2. Finansiering 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 11. Sammenfattende skema 1. Lovforslaget formål og baggrund Indsatte, der modtager sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner i Kriminalforsorgens institutioner, og værnepligtige, der modtager behandling af autoriserede sundhedspersoner i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, er ikke berettiget til erstatning for behandlingsskader efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), der er en mere favorabel erstatningsordning end den, der følger af dansk rets almindelige erstatningsbetingelser. Justitsministeren har i sin besvarelse af 19. marts 2015 af SUU (alm. del) spørgsmål nr. 324 tilkendegivet, at det efter Justitsministeriets vurdering er i strid med forbuddet mod diskrimination i artikel 26 i FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder og i artikel 14 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), at patienterstatningsordningens dækningsområde ikke omfatter behandling udført af sundhedspersonale ansat i Kriminalforsorgens institutioner. Forsvarsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet har vurderet, at lignede betragtninger gør sig gældende for værnepligtige, der modtager sundhedsfaglig behandling i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. På den baggrund, har lovforslaget til formål at udvide patienterstatningsordningens dækningsområde til også at omfatte skader forårsaget af autoriserede sundhedspersoner i Kriminalforsorgens institutioner, og skader forårsaget af autoriserede sundhedspersoner ved behandling af værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Hermed får personer, som bliver påført en skade som følge af behandling disse steder, mulighed for at få deres 3

4 erstatningssag prøvet efter reglerne herom i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet på lige fod med andre personer, der påføres skader i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet. Det bemærkes, at der tidligere har været overvejelser om at omfatte Kriminalforsorgens institutioner og Forsvaret i dækningsområdet i klage- og erstatningsloven. Det blev dog ikke fundet hensigtsmæssigt på daværende tidspunkt. I betænkning nr fra 1997 var anbefalingen, at fængselsvæsenets sygeklinikker og Forsvarets infirmerier (i dette lovforslag forstået som Kriminalforsorgens sundhedsordning samt Forsvaret og Beredskabsstyrelsens behandling af værnepligtige) ikke blev omfattet af patienterstatningens dækningsområde, idet udvalget fandt, at de administrative procedurer og omkostninger ved at lægge området ind under loven, ville være ude af proportion med det få antal skader, som måtte formodes at blive anmeldt. 2. Direktoratet for Kriminalforsorgens sundhedsordning samt Forsvarets og Beredskabsstyrelsens sundhedsfaglige behandling af værnepligtige 2.1 Direktoratet for Kriminalforsorgens sundhedsordning Behandling af syge indsatte varetages som udgangspunkt af det offentlige behandlingssystem, jf. sundhedsloven. Særlige økonomiske og sikkerhedsmæssige hensyn medfører dog, at der er etableret en sundhedsordning i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. Sundhedsordningen indebærer, at der til alle fængsler og arresthuse er tilknyttet en fængselslæge/arresthuslæge, typisk en praktiserende læge fra lokalområdet, der er til stede i institutionen 1-2 gange om ugen i et bestemt antal timer. Alle fængsler og større arresthuse har tilknyttet en sygeplejerske på fuldtid eller på deltid. Alle fængsler og en del arresthuse har endvidere tilknyttet en psykiater, typisk på konsulentbasis, der er i institutionen et bestemt antal timer om ugen. Vestre Hospital er en sygeafdeling for Københavns Fængsler samt en landsdækkende somatisk sygeafdeling for alle Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Autoriserede sundhedspersoners behandling af værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen De værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen afleverer deres sundhedskort under deres værnepligtstjeneste og skal derfor som udgangspunktet anvende de læger, der er tilknyttet henholdsvis Forsvaret og Beredskabsstyrelsen i stedet for egen praktiserende læge. Værnepligtige i Forsvaret Sundhedsbehandlinger i Forsvaret hører som hovedregel under Forsvarets Sundhedstjeneste. Forsvarets Sundhedstjeneste er opdelt i fire søjler, hvoraf den ene, Sundhedsdivisionen, er overordnet ansvarlig for de nationale infirmerier og består bl.a. af 5 infirmerier og 9 værnepligtskonsultationer. Forsvarets infirmerier er beliggende i Hvorup, Karup, Skrydstrup, Slagelse og Skalstrup. 4

5 Konsultationerne til de værnepligtige ligger i Frederikshavn, Skive, Holstebro, Varde, Haderslev, Vordingborg, Høvelte, Rønne og på Gothersgade Kaserne i København. På Sundhedsdivisionens infirmerier og konsultationer findes bl.a. følgende autoriserede sundhedspersoner ved en fuldt besat struktur: 18 fuldtidsansatte læger 13 deltidsansatte læger, primært på værnepligtskonsultationerne. De er ansat på et ugentligt timetal mellem 4 og 25 timer 10 fuldtidsansatte sygeplejersker På infirmerierne og i værnepligtigkonsultationerne varetages de sundhedsfaglige ydelser til de værnepligtige, som ikke har det gule sundhedskort under deres værnepligtstjeneste. Der foretages således undersøgelser og behandling svarende til, hvad der i den civile sundhedssektor foretages hos de alment praktiserende læger. Værnepligtige i Beredskabsstyrelsen Når de værnepligtige møder til værnepligtstjeneste ved Beredskabsstyrelsen, afleverer de ligesom de værnepligtige ved Forsvaret deres sundhedskort. Under værnepligtstjenesten ved Beredskabsstyrelsen behandles de værnepligtige i stedet af kasernelæger, som Beredskabsstyrelsen har tegnet ansættelseskontrakt med. Der er ved hvert enkelt beredskabscenter tegnet kontrakt med en kasernelæge. Ved Beredskabsstyrelsen er der i alt tegnet kontrakt med fem kasernelæger. De kontraktansatte kasernelæger behandler kun værnepligtige. Kasernelægerne behandler helt almindeligt forekommende somatiske sygdomme. Hvis kasernelægen vurderer, at det er mere alvorligt, henviser kasernelægen den værnepligtige enten til speciallæge eller til et hospital. Kasernelægerne har en kontrakt på i gennemsnit 8 timer om ugen. I tilfælde hvor behandling ved speciallæge er påkrævet, henviser kasernelægen den værnepligtige hertil, og Beredskabsstyrelsen vil efterfølgende betale den regning, der måtte komme i disse tilfælde. 3. Gældende ret 3.1. Patienterstatningsordningens dækningsområde Med patienterstatningsordningen, som trådte i kraft den 1. juli 1992, blev der med blandt andet en mere lempelig bevisbyrde, sikret patienterne bedre erstatningsmuligheder, end hvad der ellers følger af dansk rets almindelige erstatningsbetingelser. Det er Patienterstatningen, som behandler og afgør sager om patienterstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven). Efter klage- og erstatningslovens 19, stk. 1, ydes erstatning efter reglerne i lovens kapitel 3 til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., som er foretaget 1) på et sygehus eller på vegne af dette, 2) af sundhedspersoner og andet personale som led i den præhospitale indsats efter sundhedsloven, 5

6 3) af autoriserede sundhedspersoner ansat i regionstandplejen, ved en odontologisk landsdels- og videnscenterfunktion eller i forbindelse med levering af de kommunale sundhedsydelser efter sundhedslovens kapitel eller på vegne af disse, 4) på universiteternes tandlægeskoler, 5) af privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, 6) af læger, der uden at være privatpraktiserende foretager vaccination i henhold til sundhedslovens 158, 7) af læger, der uden at være privatpraktiserende virker som vagtlæger, eller 8) af Sundhedsstyrelsen af sager i henhold til sundhedslovens kapitel 21, regler udstedt i medfør heraf eller regler udstedt i medfør af 5 d i lov om sygehusvæsenet som opretholdt ved sundhedslovens 277, stk. 12. Patienterstatningsordningen dækningsområde er desuden fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december Efter 20, stk. 1, i klage- og erstatningsloven ydes erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er forvoldt på en af følgende måder: 1) Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne forhold ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling el.lign. hvorved skaden ville være undgået, 2) hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., 3) hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af en anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været lige så effektiv til behandling af patientens sygdom, eller 4) hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning. Betingelserne for at opnå erstatning efter klage- og erstatningsloven adskiller sig fra dansk rets almindelige erstatningsregler. Med klage - og erstatningsloven er der således indført en såkaldt specialist-regel, hvormed erstatning ydes, hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne forhold ville have handlet anderledes. Desuden er det i sager efter klage- og erstatningsloven, Patienterstatningen, og ikke skadelidte selv, der skal oplyse sagerne og godtgøre, at erstatningsbetingelserne er opfyldte. Herudover er det gratis at anmelde en skade til Patienterstatningen, der er indbygget en gratis ankemulighed, og sagsbehandlingstiden er typisk kortere end ved domstolene. For at kræve erstatning skal man både i forbindelse med erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler og erstatning efter klage- og erstatningsloven have lidt et tab som følge af skaden. Patienten kan endvidere have krav på godtgørelse (ikke-økonomisk tab) for personskade, f.eks. svie og smerte. Opgørelsen af erstatning og godtgørelse følger, som for andre tab i dansk erstatningsret, reglerne i lov om erstatningsansvar. Ifølge klage- og erstatningslovens 58 b, stk. 1, kan Patienterstatningens afgørelser indbringes for Ankenævnet for Patienterstatningen, der har den endelige administrative 6

7 afgørelse. Ankenævnet kan stadfæste, ophæve eller ændre afgørelsen og tillægge en klage opsættende virkning. Ifølge klage- og erstatningslovens 59, stk. 1, skal erstatningskrav efter lovens kapitel 3 være anmeldt til Patienterstatningen senest 3 år efter, at den erstatningsberettigede har fået eller burde have fået kendskab til skaden. Ifølge 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget Tidligere overvejelser om udvidelser af patienterstatningsordningens dækningsområde Patienterstatningsordningens oprindelige dækningsområde, tilbage ved ordningens indførelse den 1. juli 1992, var skader opstået på offentlige sygehuse eller sygehuse, som det offentlige havde driftsoverenskomst med. Det fremgår af bemærkningerne til det oprindelige lovforslag, at der senest 5 år efter patienterstatningsordningens indførelse, skulle foretages en samlet vurdering af ordningens tilrettelæggelse. Med henblik på denne generelle revision af loven, nedsatte Sundhedsministeriet i august 1996 et bredt sammensat udvalg. I november 1997 afsluttede udvalget sit arbejde med afgivelse af betænkning nr om revision af lov om patientforsikring. Af betænkningen fremgår det blandt andet, at det blev anbefalet, at sundhedsfaglig behandling i Kriminalforsorgen og Forsvaret ikke blev omfattet af patienterstatningens dækningsområde, idet udvalget fandt, at de administrative procedurer og omkostninger ved at lægge området ind under loven, ville være ude af proportion med de få antal skader, som måtte formodes at blive anmeldt. Med virkning fra den 4. juni 1999 blev patienterstatningsordningens dækningsområde udvidet til også at omfatte patienter, der modtog behandling på alle private sygehuse, klinikker m.v. her i landet og i udlandet, hvis behandlingen skete efter henvisning fra, og blev betalt af, det offentlige sygehusvæsen. Pr. 1. januar 2004 skete der en betydelig udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde, idet behandling hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner også blev medtaget. Ændringen byggede i høj grad på anbefalingerne i betænkning 1346/1997, og sundhedsfaglig behandling i Kriminalforsorgen og Forsvaret blev således ikke ved den lejlighed omfattet af dækningsområdet. 4. Lovforslagets indhold Med lovforslaget sikres det, at skader forårsaget af autoriserede sundhedspersoner, der udfører sundhedsfaglig behandling inden for Kriminalforsorgens institutioner samt sundhedsfaglig behandling af værnepligtige inden for Forsvaret og Beredskabsstyrelsen omfattes af patienterstatningsordningens dækningsområde. Hermed bliver indsatte, der kommer til skade som følge af behandling inden for Kriminalforsorgens institutioner, samt værnepligtige, der kommer til skade som følge af behandling i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, med forslaget sidestillet med andre personer, der kommer til skade i sundhedsvæsenet, og som kan anmelde deres erstatningssag til Patienterstatningen. Det foreslås i den forbindelse, at udvidelsen af dækningsområdet til at omfatte skader hos værnepligtige som følge af behandling af autoriserede sundhedspersoner i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen reguleres i en selvstændig bestemmelse ( 19 a). Det skyldes, at retten 7

8 til at søge erstatning for skader påført under behandling i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen er afgrænset til de værnepligtige, der ved deres tjeneste afleverer deres sundhedskort, og som skal benytte de sundhedsfaglige tilbud, der er i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Med ovenstående afgrænsning defineres retten til erstatning af patientens forhold (værnepligtig) og ikke af behandlerens/behandlingsstedets forhold, som det er tilfældet i klageog erstatningslovens 19. Det vurderes derfor at være mest hensigtsmæssigt, at udskille de værnepligtiges ret til erstatning til en selvstændig bestemmelse. Det er med den særskilte bestemmelse dermed ikke hensigten, at adgangen til at ansøge om erstatning eller erstatningsvurderingen skal afvige fra gældende praksis i 19. Det er alene skader forårsaget af autoriserede sundhedspersoner, der med forslaget omfattes af patienterstatningsordningens dækningsområde. Med autoriserede sundhedspersoner forstås sundhedspersoner autoriserede efter reglerne i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven). For så vidt angår skader forvoldt af autoriserede tandlæger, bemærkes, at disse er henlagt til behandling i et særskilt system, og dermed ikke omfattet af nærværende lovforslag. I henhold til klage- og erstatningslovens 19, stk. 5, kan sundhedsministeren helt eller delvist henlægge sager efter kapitel 3 til en privat institution. Med bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet, har sundhedsministeren efter aftale og forhandling henlagt skader forvoldt af autoriserede tandlæger til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet. Sundheds- og Ældreministeriet vil i forbindelse med en igangværende analyse af dækningsområdet i klage- og erstatningslovens 19 vurdere, om skader forvoldt af autoriserede tandlæger indenfor Kriminalforsorgen, Forsvaret og Beredskabsstyrelsen skal omfattes af patienterstatningsordningen. Skønnes disse skader at skulle omfattes, vil ministeriet vurdere, om sagerne efter aftale og forhandling med Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet kan henlægges til behandling i disse private institutioner, jf. klage- og erstatningslovens 19, stk. 5. Lovforslaget betyder, at de pågældende skadelidte får mulighed for at få prøvet deres erstatningssag hos Patienterstatningen efter regelsættet herom i klage- og erstatningsloven. Forslaget betyder således ikke, at de pågældende skadelidte er sikret erstatning for den påførte skade, men at de kommer ind under patienterstatningsordningen og dermed får mulighed for at få Patienterstatningen og eventuelt Ankenævnet for Patienterstatningen til at træffe afgørelse i deres sag. 8

9 Med den foreslåede ændring bliver reglerne i overensstemmelse med artikel 26 i FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder samt artikel 14 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, jf. artikel 1 i 1. Tillægsprotokol. Det foreslås, at udvidelsen af dækningsområdet til også at omfatte skader sket ved behandling af indsatte inden for Kriminalforsorgens institutioner samt skader sket ved behandling af værnepligtige indenfor Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, får virkning med tilbagevirkende kraft. Dette skyldes et ønske om, også tilbage i tid, at sidestille de personer, som omfattes af dette lovforslag, med andre personer der kommer til skade som følge af behandling i sundhedsvæsenet, og som kan anmelde deres erstatningssag til Patienterstatningen. Det er fundet hensigtsmæssigt, at tidspunktet for den tilbagevirkende kraft følger klage- og erstatningslovens gældende forældelsesregler i 59, stk. 1 og 2. Det medfører, at ændringerne i dækningsområdet i dette lovforslag finder anvendelse for erstatningskrav, der er anmeldt til Patienterstatningen senest 3 år efter, at den erstatningsberettigede har fået eller burde have fået kendskab til skaden, dog med den begrænsning, at ændringerne i dette lovforslag alene kan anvendes for skader, der er forårsaget efter den 1. juli Forældelsesreglerne i klage- og erstatningsloven, herunder den absolutte forældelsesfrist på 10 år, er bl.a. fastsat af hensyn til muligheden for at undersøge grundlaget for erstatningssagerne. Af bemærkningerne til 19 i forslaget til patientforsikringslov (L 144 af 8. februar 1991), der er videreført med 59 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, fremgår det således, at det findes nødvendigt bl.a. af hensyn til muligheden for at undersøge grundlaget for erstatningssagerne at der fastsættes en forældelsesfrist på området. For så vidt angår den 10-årige absolutte forældelsesfrist anføres det, at fristen er fastsat i overensstemmelse med den pligtige journalopbevaringsperiode. Forældelsesreglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er således udformet på en måde, som sikrer et hensigtsmæssigt samspil med den pligtige journalopbevaringsperiode for patientjournaler, der gælder efter reglerne i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven). Det fremgår af 25, stk. 1 og 2, i autorisationsloven, at en patientjournal skal opbevares i mindst 10 år efter den seneste optegnelse i journalen, og at journaler af betydning for klagetilsyns- eller erstatningssag skal opbevares, så længe vedkommende sag verserer. Herved sikres alle relevante myndigheder m.v. et dokumentationsmateriale for de pågældende sager. Med lovforslaget tilgodeses hensynene til sagernes oplysning, som blev lagt til grund ved udformningen af forældelsesreglerne i klage- og erstatningsloven. Herudover følger loven gældende praksis i dansk ret, hvorefter der ved lovgivning, der retter op på konventionsbrud, fastsættes en tilbagevirkende kraft ud fra de almindelige forældelsesregler. 9

10 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5.1. Økonomisk omfang Den foreslåede udvidelse af Patienterstatningsordningens dækningsområde sker med tilbagevirkende kraft i henhold til de almindelige forældelsesregler i klage- og erstatningsloven. Patienterstatningen har oplyst, at der fra 2006 til 2015 er modtaget anmeldelse af 33 skader vedrørende 28 patienter som følge af sundhedsfaglig behandling inden for Kriminalforsorgens institutioner. Patienterstatningen har desuden oplyst, at den gennemsnitlige anerkendelsesprocent ligger på 30 til 33 %. Det svarer til, at 11 ud af de 33 sager statistisk kan blive anerkendt. Patienterstatningen har desuden oplyst, at den typiske erstatning i 2014 lå på kr. Erstatningen kan imidlertid variere betydeligt afhængig af den påførte skades karakter. Det skønnes på den baggrund, at forslaget vil medføre udgifter til erstatningsudbetaling i 11 sager modtaget fra 2006 til 2015 på i alt ca. 1-1,5 mio. kr., idet det bemærkes, at flere af anmeldelserne vedrører alvorlige skader. Hertil kommer renter og administrationsudgifter. Det skønnes endvidere, at der fremover vil være årlige merudgifter på i alt ca. 0,5-1,0 mio. kr. til erstatningsudbetaling som følge af skader påført ved behandling af autoriserede sundhedspersoner inden for kriminalforsorgens institutioner. Hertil kommer renter og administrationsudgifter. Det er imidlertid vanskeligt præcist at skønne over, hvor mange anmeldelser der fremover vil blive modtaget inden for kriminalforsorgens område, når patienterstatningens dækningsområde udvides. Patienterstatningen har herudover oplyst, at der pr. 14. september 2015 er modtaget anmeldelse af 8 sager om skader sket som følge af behandling indenfor Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Det formodes, ud fra de anmeldte sagers ordlyd, at de 8 sager vedrører værnepligtige. Anmeldelserne stammer fra 2008 og frem. På baggrund af Patienterstatningens generelle anerkendelsesfrekvens, forventer Patienterstatningen, at tre sager statistisk vil kunne blive anerkendt. Patienterstatningen skønner, at der vil være erstatningsudgifter på ca. 0,5 mio. kr. Hertil kommer renter og administrationsudgifter. Forsvarets og Beredskabsstyrelsens sundhedspersonale yder behandling til værnepligtige i to situationer: A. Behandling af værnepligtige efter ulykker og sygdomme, der står i forbindelse med tjenesten. B. Behandling af sygdomme, der ikke har forbindelse med tjenesten. Ved vurdering af erstatningernes størrelse i situation A skal der tages hensyn til, at skader påført under aftjening af værnepligt er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige (lovbekendtgørelse nr. 284 af 14. marts 2013). Loven administreres af Arbejdsskadestyrelsen, og erstatning udbetales af staten efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven. 10

11 I henhold til arbejdsskadesikringslovens 77 dækker Arbejdsskadestyrelsen forud for patienterstatningsordningen, og da værnepligtige i de fleste tilfælde ikke har tabt arbejdsfortjeneste, vil der efter Patienterstatningens vurdering formentligt alene blive tale om godtgørelse for svie og smerte i de sager, hvor der er tale om behandling i forbindelse med ulykker eller sygdomme, der står i forbindelse med tjenesten samt differencekrav i forbindelse med erhvervsevnetabserstatning. Hertil kommer renter og administrationsudgifter. I situation B vil skader opstået i forbindelse med behandling af værnepligtige for sygdomme, der ikke har forbindelse med tjenesten, alene være omfattet af patienterstatningsordningen. Patienterstatningen har herudover oplyst, at man skønner, at man årligt fremover vil modtage 4 til 5 anmeldelser om skader sket som følge af behandling af værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, svarende til en årlig erstatningsudgift på ca. 0,5 mio. kr. Hertil kommer renter og administrationsudgifter. Det bemærkes, at det i ovenstående skøn ikke er muligt at vurdere omfanget af de sager, som kunne være anmeldt, men som ikke blev det, fordi patienten, patientens advokat eller behandlingsstedet kendte lovens dækningsområde, og at skadelidte derfor opgav at anmelde sagen. Der vil således kunne anmeldes skader, som kan øge udgifterne til erstatning, administrationsudgifter og renter Finansiering Som anført i forslagets 1, nr. 5, er det staten, der finansierer erstatningsudbetalinger i overensstemmelse med afgørelser truffet efter dette lovforslag. Herudover skal staten ifølge klage- og erstatningslovens 32, stk. 2, jf. 11 i bekendtgørelse nr af 27. august 2013 om vedtægter for patientforsikringsforeningen, afholde udgifterne til Patienterstatningens administration og behandling af sagerne. Staten afholder endvidere udgifter til Ankenævnet for Patienterstatningens administration og behandling af sagerne, jf. klage- og erstatningslovens 18, stk. 5 og 58a, stk. 11. Som konsekvens heraf vil 3 i bekendtgørelse nr. 562 af 29. april 2015 om finansiering af Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen og Det Psykiatriske Ankenævn, blive ændret, således at det klart fremgår, at det også er staten, der afholder udgifterne til den del af driften af Ankenævnet for Patienterstatningen, der vedrører behandlingen af sager som følge skader sket indenfor Kriminalforsorgens institutioner og indenfor Forsvaret og Beredskabsstyrelsen for så vidt angår værnepligtige. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget betyder, at personer der kommer til skade som følge af behandling hos en autoriseret sundhedsperson indenfor Kriminalforsorgens institutioner eller behandling af værnepligtige indenfor Forsvaret og Beredskabsstyrelsen får adgang til at få en erstatningssag behandlet hos Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen. Det foreslås, at 11

12 udvidelsen af dækningsområdet tidligst får virkning fra datoen for den absolutte forældelsesfrist på 10 år (den 1. juli 2006). 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget har ingen EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden 22. januar februar 2016 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Advokatrådet, Ankestyrelsen, BPK Brancheforeningen for privathospitaler og klinikker, Dansk Handicapforbund, Praktiserende Tandlægers organisation, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Sygeplejeråd, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Danske Regioner, Det Centrale Handicapråd, Foreningen af Speciallæger, Forsikring og Pension, Færøernes Landsstyre, Grønlands Selvstyre, KL, Lægeforeningen, Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere, De Offentlige Tandlæger, Patientforeningen i Danmark, Patientforeningernes Samvirke, Patienterstatningen, Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Tandplejerforening, Tandlægeforeningen, Rigsombudsmanden på Færøerne, Rigsombudsmanden på Grønland, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Yngre Læger, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Ankenævnet for Patienterstatningen, Institut for Menneskerettigheder, Kræftens Bekæmpelse, Arbejdsskadestyrelsen, Rigspolitiet, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Værnepligtsrådet, Hærens Konstabel og Korporalforening, Centralforeningen for Stampersonel, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 12

13 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Positive konsekvenser/mindreudgifter Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Staten får merudgifter, der skønsmæssigt er fastsat til 1,5-2 mio. kr. for bagudrettede udgifter, som følge af den tilbagevirkende kraft. Hertil kommer renter og administrationsudgifter. Herudover skønnes, at staten får merudgifter på 1-1,5 mio.kr. årligt til de fremadrettede udgifter. Hertil kommer renter og administrationsudgifter. Ingen Ingen Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget betyder, at personer Ingen der kommer til skade som følge af behandling hos en autoriseret sundhedsperson indenfor Kriminalforsorgens institutioner eller ved en autoriseret sundhedspersons behandling af værnepligtige indenfor Forsvaret og Beredskabsstyrelsen får adgang til at få en erstatningssag behandlet hos Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen. Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 13

14 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Der er tale om en ændring af ren teknisk karakter som følge af, at der i 19, stk. 1, indsættes et nyt nr. 9, jf. forslagets 1, nr. 3. Ordlyden af opremsningen i bestemmelsen skal derfor konsekvensrettes som følge deraf. Til nr. 2 Der er tale om en ændring af ren teknisk karakter som følge af, at der i 19, stk. 1, indsættes et nyt nr. 9, jf. forslagets 1, nr. 3. Ordlyden af opremsningen i bestemmelsen derfor skal konsekvensrettes som følge deraf. Til nr. 3 Patienterstatningsordningens dækningsområde er fastsat i 19 i klage- og erstatningsloven. I forbindelse med tidligere overvejelser om en udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde, blev det i betænkning nr fra 1997 anbefalet, at fængselsvæsenets sygeklinikker (i denne lov benævnt behandling indenfor Kriminalforsorgens institutioner) ikke blev omfattet af patienterstatningsordningen, idet udvalget fandt, at de administrative procedurer og omkostninger ved at lægge området ind under loven, ville være ude af proportion med de få antal skader, som måtte formodes at blive anmeldt. Justitsministeren har i sin besvarelse af 19. marts 2015 af SUU (alm. del) spørgsmål nr. 324 bl.a. anført, at rent administrative og økonomiske overvejelser ikke alene kan begrunde den forskelsbehandling, der opstår ved, at patienterstatningsordningen dækningsområde ikke omfatter behandling udført af sundhedspersoner indenfor Kriminalforsorgens institutioner. Med lovforslagets 1, nr. 3, udvides patienterstatningsordningens dækningsområde til også at omfatte skade sket som følge af behandling udført af autoriserede sundhedspersoner inden for Kriminalforsorgens institutioner. At et område bliver omfattet af patienterstatningsordningens dækningsområde betyder, at sagerne bedømmes efter andre bevisregler og et mere lempeligt ansvarsgrundlag end efter de almindelige erstatningsregler. Desuden er Patienterstatningens sagsbehandling hurtigere end ved domstolene, patienten sparer udgifter til advokat og har fri prøvelsesadgang. Som det ligeledes fremgår af de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 4, er skader forvoldt af autoriserede tandlæger ikke omfattet af lovforslaget. Sundheds- og Ældreministeriet vil i forbindelse med den igangværende analyse af dækningsområdet i klage- og erstatningsloven vurdere, om skader forvoldt af autoriserede tandlæger i Kriminalforsorgens institutioner skal være omfattet af dækningsområdet, endsige vurdere om disse sager skal henlægges til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet, jf. klage- og erstatningslovens 19, stk. 5 og bekendtgørelse nr af 12. december 2003, som det er tilfældet med de øvrige tandskader. 14

15 Til nr. 4 Sundheds- og Ældreministeriet har været i dialog med Forsvarsministeriet. På baggrund af drøftelserne er det vurderet, at Justitsministeriets begrundelse i svaret til Sundhedsudvalget den 19. marts 2015 på SUU (alm. del) spørgsmål nr. 324 bør gælde tilsvarende for behandling af værnepligtige indenfor Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Med lovforslagets 1, nr. 4, udvides patienterstatningens dækningsområde til at omfatte skade sket som følge af behandling af værnepligtige udført af autoriserede sundhedspersoner i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. At et område bliver omfattet af patienterstatningsordningens dækningsområde betyder, at sagerne bedømmes efter andre bevisregler og et mere lempeligt ansvarsgrundlag end efter de almindelige erstatningsregler. Desuden er Patienterstatningens sagsbehandlingstid kortere end ved domstolene, patienten sparer udgifter til advokat og har fri prøvelsesadgang. Erstatningsadgangen for de værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen er udskilt til en selvstændig paragraf, idet retten til erstatning er knyttet til patienten (den værnepligtige) og ikke til den autoriserede sundhedsperson, sygehuset eller klinikken, der udfører behandlingen, som det er formuleret i den øvrige del af dækningsområdet i klage- og erstatningslovens 19. Det bemærkes i forlængelse heraf, at det med 19 a, stk. 1, er hensigten, at bestemmelsen skal fortolkes i overensstemmelse med den praksis der følger af 19. Af den foreslåede 19 a, stk. 2, fremgår det, at 19 a, stk. 1, ikke omfatter skader forvoldt af autoriserede tandlæger. Tilsvarende gør sig gældende for autoriserede tandlægers behandling inden for Kriminalforsorgens institutioner, der heller ikke omfatter skader forvoldt af autoriserede tandlæger. Sundheds- og Ældreministeriet vil i forbindelse med den igangværende analyse af dækningsområdet i klage- og erstatningsloven vurdere, om skader forvoldt af autoriserede tandlæger i Kriminalforsorgens institutioner samt ved skader i forbindelse med autoriserede tandlægers behandling af værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen skal være omfattet af dækningsområdet, endsige vurdere om disse sager skal henlægges til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet, jf. klage- og erstatningslovens 19, stk. 5 og bekendtgørelse nr af 12. december 2003, som det er tilfældet med de øvrige tandskader. Til nr. 5 Den gældende klage- og erstatningslovens 29, stk. 1, nr. 8, fastsætter, at staten er erstatningsansvarlig for skader sket efter klage- og erstatningslovens 19, stk. 1, nr. 8. Med forslaget tilføjes det i 29, stk. 1, nr. 8, at staten tillige er erstatningsansvarlig for skader sket som følge af behandling indenfor Kriminalforsorgens institutioner og behandling af værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Til 2 Bestemmelsen vedrører lovens ikrafttræden. Det foreslås således, at loven træder i kraft den 1. juli

16 Desuden foreslås det, at loven får tilbagevirkende kraft. Loven omfatter hermed skader, der er anmeldt til Patienterstatningen senest 3 år efter, at den erstatningsberettigede har fået eller burde have fået kendskab til skaden, dog med den begrænsning, at ændringerne i dette lovforslag alene kan anvendes for skader, der er forårsaget fra den 1. juli Fastsættelsen af lovens tilbagevirkende kraft er et ønske om, også tilbage i tid, at sidestille de personer, som omfattes af dette lovforslag, med andre personer, der kommer til skade som følge af behandling i sundhedsvæsenet, og som kan anmelde deres erstatningssag til Patienterstatningen. Der fastsættes med disse regler en frist på 3 år, der kan suspenderes ved utilregnelig uvidenhed om kravet, retsvildfarelse, kombineret med en længere absolut frist på 10 år fra lovens ikrafttræden. Retsvildfarelsen vil kun undtagelsesvis kunne anerkendes som suspensionsgrund eksempelvis ved fejl begået ved professionel rådgivning eller bistand i juridiske spørgsmål og muligvis også i tilfælde, hvor en myndighed i et konkret tilfælde har handlet i strid med en i øvrigt anerkendt fortolkning eller administrativ praksis. Med en absolut begrænsning til skader, der er forårsaget fra 1. juli 2006 følges den gældende praksis, hvorefter datoen for den tilbagevirkende kraft fastsættes i henhold til de almindelige forældelsesregler. I nærværende klage- og erstatningslov er forældelsesfristerne henholdsvis 3 år fra skadelidte fik kendskab til skaden samt en absolut forældelsesfrist på 10 år. Der er med fastsættelsen af datoen for den tilbagevirkende kraft ligeledes taget hensyn til, at sagerne kan oplyses. For at Patienterstatningen kan vurdere de anmeldte skader, er det nødvendigt, at de har adgang til patientens helbredsmæssige oplysninger. Patientjournaler opbevares i 10 år, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven). Se i øvrigt under afsnit 4, hvor hensynene bag forældelsesfristerne i klage- og erstatningsloven anføres. Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed og indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. Loven kan dog sættes i kraft ved kongelig anordning for Færøerne eller Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger. 16

17 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 19. Der ydes erstatning efter reglerne i dette kapitel til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., som er foretaget 1) på et sygehus eller på vegne af dette, 2) af sundhedspersoner og andet personale som led i den præhospitale indsats efter sundhedsloven, 3) af autoriserede sundhedspersoner ansat i regionstandplejen, ved en odontologisk landsdels- og videnscenterfunktion eller i forbindelse med levering af de kommunale sundhedsydelser efter sundhedslovens kapitel eller på vegne af disse, 4) på universiteternes tandlægeskoler, 5) af privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, 6) af læger, der uden at være privatpraktiserende foretager vaccination i henhold til sundhedslovens 158, 7) af læger, der uden at være privatpraktiserende virker som vagtlæger, eller 8) af Sundhedsstyrelsen af sager i henhold til sundhedslovens kapitel 21, regler udstedt i medfør heraf eller regler udstedt i medfør af 5 d i lov om sygehusvæsenet som opretholdt ved sundhedslovens 277, stk I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. november 2011, som senest ændret ved 8 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 19, stk. 1, nr. 7, udgår eller. 2. I 19, stk. 1, nr. 8, ændres stk. 12. til: stk. 12, eller. 3. I 19, stk. 1, indsættes som nummer 9: 9) af autoriserede sundhedspersoner, der udfører sundhedsfaglig virksomhed i Kriminalforsorgens fængsler, arresthuse og Vestre Hospital. 4. Efter 19 indsættes: 19 a. Der ydes erstatning efter reglerne i dette kapitel til personer eller efterladte til personer, der som værnepligtige er påført skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., som er foretaget af autoriserede sundhedspersoner, der udfører sundhedsfaglig virksomhed i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke skader forvoldt af autoriserede tandlæger. 29. Pligt til at yde erstatning efter dette kapitel har: 1) Driftsansvarlige for offentlige sygehuse og den præhospitale indsats efter sundhedsloven. 2) Patientens bopælsregion og, hvis patienten ikke har bopæl her i landet, opholdsregionen for skader i forbindelse med behandling, som et sygehus m.v. i udlandet er ansvarligt for efter 19, stk. 3. 3) Driftsansvarlige for regionstandplejen, odontologisk landsdels- og 5. I 29, stk. 1, nr. 8), indsættes efter nr. 8 : og nr. 9 og 19 a. 17

18 videnscenterfunktion og de kommunale sundhedsydelser efter sundhedslovens kapitel ) Driftsansvarlige for universiteternes tandlægeskoler. 5) Den region, hvor en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson har sin praksis, eller hvor et privat sygehus eller en privat klinik m.v. er beliggende, eller hvor en læge, der uden at være privatpraktiserende virker som vagtlæge, eller hvor en læge, der uden at være privatpraktiserende foretager vaccination i henhold til sundhedslovens 158, jf. dog stk pkt. finder dog ikke anvendelse for praktiserende speciallæger, som ikke har speciale i almen medicin. 6) Den region, hvor et privat sygehus, en klinik eller en speciallægepraksis er beliggende, hvis behandling sker som en del af regionernes planlagte behandlingskapacitet, jf. sundhedslovens 64, stk. 1-3, 75, stk. 2, 79, stk. 2, og 89, stk. 2. 7) Private sygehuse, klinikker og speciallægepraksisser for skader efter behandling, undersøgelse el.lign., som er foretaget efter sundhedslovens 87, 87 a- d eller 87 e-h eller betalt direkte uden om det offentlige sundhedsvæsen. 8) Staten, for så vidt angår skader omfattet af 19, stk. 1, nr Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. 1, nr. 3-5, finder anvendelse for erstatningskrav, der er anmeldt til Patienterstatningen senest 3 år efter, at den erstatningsberettigede har fået eller burde have fået kendskab til skaden, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Uanset stk. 2 finder 1, nr. 3-5, alene anvendelse for skader, der er forårsaget senest den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de særlige færøske forhold tilsiger. 18

Forslag. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Forslag. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 2015/1 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin. Fremsat den 31. marts 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

UDKAST. Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

UDKAST. Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 283 Offentligt (02) UDKAST Forslag til Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Kapitel

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Når du bliver behandlet på et offentligt sygehus, et privat sygehus, hos egen læge eller anden autoriseret sundhedsperson, er du omfattet af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Kapitel 1 Patientkontorernes opgaver Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1. De af regionsrådene oprettede patientkontorer skal bistå patienter med

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 2 Erstatning for din skade Har du fået en behandlings- eller lægemiddel ska de, kan du anmelde den til Patienterstatnin

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var patienterne kun berettiget

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING ANMELD SKADEN ELEKTRONISK. FØLG DEN FREM TIL VI AFGØR, OM DU HAR KRAV PÅ ERSTATNING. 2 ERSTATNING FOR

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI?

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning Når skaden er sket Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en tandskadeerstatning, der dækker skader sket

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5 1 INDHOLD REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3 Afgørelser 5 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenten efter afgørelsesår 5 Tabel 2.1: Offentlige hospitaler

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 300 Offentligt (03) Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5.

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5. INDHOLD Direktørens beretning 2 Fald i anerkendte behandlingsskader 3 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader på landsplan 5 Anmeldte sager 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 7 Afgjorte

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Årsberetning 2014. Patientskadeankenævnet

Årsberetning 2014. Patientskadeankenævnet Årsberetning 2014 Patientskadeankenævnet Titel: Årsberetning 2014, Patientskadeankenævnet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sagsnr.: 1502898 Dok. nr.: 1759972 Dato: 24. august 2015 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Præcisering af delegationsbestemmelser,

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledningen er knyttet til lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser som ændret ved lov nr. 360 af 9. april 2013 (herefter loven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2015-16 Fremsat den 31. marts 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L Folketinget 2013-14 Fremsat den xx af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens)

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

HØRINGSADRESSELISTE Kommunale parter m.fl. Faglige organisationer m.fl.

HØRINGSADRESSELISTE Kommunale parter m.fl. Faglige organisationer m.fl. HØRINGSADRESSELISTE Kommunale parter m.fl. Danske Regioner Regionernes Lønnings- og Takstnævn KL Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Faglige organisationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 17. december 2013 af ministeren

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012 Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Kommunale ydelser Den sociale vinkel: Ifølge hviken lovgivning er ydelsen givet?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) I sundhedsloven,

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Forslag. Lov om erstatningsadgang for kvinder der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft

Forslag. Lov om erstatningsadgang for kvinder der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft 2013/1 LSF 174 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1305831 Fremsat den 28. marts 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forslag. Lov om erstatningsadgang for kvinder der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft

Forslag. Lov om erstatningsadgang for kvinder der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft Lovforslag nr. L 174 Folketinget 2013-14 Fremsat den 28. marts 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om erstatningsadgang for kvinder der ikke har modtaget tilbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 99 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 99 Folketinget Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Årsberetning 2004. Patientforsikringen

Årsberetning 2004. Patientforsikringen Årsberetning 2004 Patientforsikringen Indhold Side Forord 9 Resumé 11 1. Patientforsikringen 15 1.1. Lovgrundlag 15 1.2. Udvidelse af patientforsikringsloven 15 1.2.1. Indledning 15 1.2.2. Hvem er omfattet

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår)

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) August 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 Anerkendelsesprocenter...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. november 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger (Krav om udpegning

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere