Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport"

Transkript

1 Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: Fil:GD2_Interviewrapport_Udenlandske_adresser_ver1.0_ docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Første udkast sendt til kommentering hos interessenterne og projektet Reviewkommentarer indarbejdet i rapporten. Ændring af titel til Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport Input fra JM og Kombit indarbejdet i rapporten. Samt diverse smårettelser fra myndighederne Kommentarer fra Beskæftigelsesministeriet indarbejdet Bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen indarbejdet. Fremsendes til grunddatabestyrelsen efter beslutning i styregruppen for GD2, Adresseprogrammet HTE-S&D HTE-S&D HTE-S&D HTE-S&D MLI-MBBL Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL PROCES METODE LÆSEVEJLEDNING SYSTEMER SYSTEMSAMMENHÆNGE SYSTEMER KORTLÆGNING AF INTERESSENTERNES UDFORDRINGER MED UDENLANDSKE ADRESSER INTERESSENTER DIGITALISERINGSSTYRELSEN CPR (DET CENTRALE PERSONREGISTER) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og potentielle gevinster ERHVERVSSTYRELSEN (ERST) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen af 49 - MBBL-REF: x

3 3.4.5 Forbedringsforslag og potentielle gevinster SKAT Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og gevinster Eksempler ATP Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og gevinster PENSIONSSTYRELSEN (PENST) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og potentielle gevinster UDBETALING DANMARK (UDK) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og potentielle gevinster ET PAR UDVALGTE KOMMUNER (IFT. EJERE AF FAST EJENDOM) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og potentielle gevinster KOMBIT (SYGE-/BARSELSDAGPENGE) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og gevinster UDENRIGSMINISTERIET (UM) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og potentielle gevinster BESKÆFTIGELSESMINISTERIET (BM) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen Forbedringsforslag og potentielle gevinster af 49 - MBBL-REF: x

4 3.13 MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE (SUM) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen JUSTITSMINISTERIET - UDLÆNDINGESTYRELSEN (JM/US) Anvendelse af udenlandske adresser Systemoverblik Standarder og formater Udfordringer og volumen SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET (SIM) GENEREL VURDERING AF GEVINSTPOTENTIALE...45 BILAG: INTERVIEWGUIDE af 49 - MBBL-REF: x

5 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har fået til opgave at gennemføre en analyse af danske myndigheders behandling af udenlandske adresser. Analysen er bestilt af grunddatabestyrelsen på mødet den 20. december Analysen skal kortlægge problemstillingen og dens omfang, herunder de administrative konsekvenser af den nuværende situation og potentialet for forbedringer. Denne interviewrapport er første del af dette arbejde og bygger på interviews og skriftlige besvarelser, der giver et første overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet. Dette overbliksbillede er grundlaget for det videre arbejde i analysen. Arbejdet er organiseret som en selvstændig arbejdspakke under delaftale 2 i Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Morten Lind fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) er projektleder på opgaven, der varetages i samarbejde med Lone Kai Hansen fra Erhvervsstyrelsen. Strand & Donslund er konsulent på opgaven. 1.2 Proces Arbejdet er gennemført i følgende trin i perioden fra d til d : 1. Udpegning af interessenter Projektet foretog en udpegning af interessenterne i forhold til formodet gevinstpotentiale. 2. Interviewguide Udarbejdelse af en struktureret interviewguide og godkendelse heraf i projektet 3. Interview af interessenter Der er afholdt interviews/møder med de primære interessenter: 22. februar: Møde med Camilla Springborg, Digitaliseringsstyrelsen 28. februar: Interview med Jeanne Olsen, CPR 5. marts: Interview med Claus Rønne Jensen, Anne Duus og Nanna Ilmer, SKAT 6. marts: Interview med Lone Kai Hansen, Peter Jørgensen, Susanne Rethmeier og Morten Kvist, Erhvervsstyrelsen 14. marts: Interview med Lotte Sørensen (ATP), Birgitte Yde (Udbetaling Danmark) og Tine Jul Sørensen (Pensionsstyrelsen) 4. Dialog med øvrige interessenter Set i forhold til kommunerne har der været kontakt med KL og KOMBIT, det resulterede i mails/telefonsamtale med: Curt Øverup, Københavns Kommune Anette Petersen, Odense Kommune Der blev sendt spørgsmål (svarende til interviewguide) til følgende interessenter: Udenrigsministeriet (modtaget svar) - 5 af 49 - MBBL-REF: x

6 Beskæftigelsesministeriet (modtaget svar) Social- og integrationsministeriet (modtaget svar) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (modtaget svar) Justitsministeriet (modtaget svar) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (intet svar) 5. Afstemning i forhold til øvrige delaftaler i grunddataprogrammet Projektet har været i dialog med de eksisterende delaftaler 1, 2 og 7 i grunddataprogrammet og skal i dialog med delaftale 5 og 6 i det videre forløb 6. Dokumentation og bearbejdning af resultater Interviewene og det øvrige indsamlede materiale blev analyseret og dokumenteret. Interviewrapporten blev sendt til kvalitetssikring hos de primære interessenter. 7. Bearbejdning af reviewkommentarer Reviewkommentarer blev indsamlet og indarbejdet i rapporten. 8. Styregruppen Interviewrapporten sendes til styregruppen d. 8. april. 1.3 Metode Metodemæssigt arbejdes der i denne del af analysen med følgende: Systemsammenhænge Systemsammenhænge er et grafisk overblik over de systemer, som interessenterne anvender i dag i relation til udenlandske adresser og relationerne mellem systemerne. Systemerne er kort beskrevet. Systemsammenhængene er en del af udgangspunktet for det videre arbejde med løsningsscenarier. Interviews Udpegning og prioritering af interessenter er foretaget af projektet ud fra viden om interessenterne og deres formodede udfordringer med udenlandske adresser og formodet gevinstpotentiale. Interviewene blev gennemført som semi-strukturerede interviews, hvor deltagerne på forhånd havde fået tilsendt interviewguiden. Undervejs i interviewet blev interviewguiden brugt som checkliste. Interviewene varede mellem 1-2 timer afhængig af antallet af personer, der deltog. Derudover blev interview-/spørgeguiden sendt til en række interessenter til skriftlig besvarelse. 1.4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Systemer Indeholder et overblik over de centrale systemer i relation til udenlandske adresser og sammenhængen mellem disse hos de udpegede myndigheder. - 6 af 49 - MBBL-REF: x

7 Kapitel 3 Kortlægning af interessenternes udfordringer med udenlandske adresser Er en kortlægning af hver interessents anvendelse af udenlandske adresser i dag, de systemer og standarder der anvendes samt hvilke udfordringer, volumen, forbedringsforslag og potentielle gevinster de enkelte interessenter ser. Kapitel 4 Generel vurdering af gevinstpotentiale En kort opsamling på potentielle gevinster og de områder, hvor der er størst volumen. Bilag Interviewguide Den interviewguide der er sendt til interessenterne og som de enten har besvaret skriftligt eller mundtligt. - 7 af 49 - MBBL-REF: x

8 2. Systemer 2.1 Systemsammenhænge ScanJour Captia (PENST) ES AJOURFØRER SVUR KMD Social Pension (PENST) ATP / Masterdata KMDs P-data ES CSRP ESR KMD SAG (UDK) Udenlandske myndigheder KMD Udbetaling (UDK) UM BM JM Afventer svar SUM CPR ØVRIGE AJOURFØRERE CPR CPR ØVRIGE ANVENDERE Danmarks Statistik RUT CVR ØVRIGE ANVENDERE CVR PRODSYS CVR ØVRIGE AJOURFØRERE Figur 2-1 Systemsammenhænge Figur 2-1 er et foreløbigt bud på systemsammenhænge. Nedenfor er hvert system kort beskrevet. De nuværende systemsammenhænge er præget af, at udenlandske adresser registreres decentralt i mange forskellige systemer og formater og er svære at dele. Der er mange lokale kopier af adressegrunddata. En del af beskrivelsen bygger på systemsammenhængene beskrevet i Grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi De blå tønder (databaser) skal illustrere alle de steder, hvor der opbevares data om udenlandske adresser. 2.2 Systemer CPR Det centrale personregister (CPR) indeholder persondata, der har fællesoffentlig interesse i Danmark og Grønland. CPR øvrige anvendere Siden 1968 har CPR registret dannet grundlag for administration af adresser i - 8 af 49 - MBBL-REF: x

9 Danmark. CPR registret administreres af kommunerne, og distribueres til offentlige/private myndigheder og virksomheder via CPR-kontoret, der er et kontor under Økonomi- og Indenrigsministeriet. CPR øvrige ajourførere En række myndigheder m.v. har adgang til at ajourføre data i CPR. Kommuner, statsamter, sogne, borgere, skattemyndigheder m.v. kan således direkte ajourføre CPR-data. CSRP CSRP er SKATs centrale personregister over alle personer med et CPR-nr (Centralt Skatteyder Register Person). Systemet bruges til håndtering af SKATs skatteopkrævning for personer og er stamregister for øvrige systemer hos SKAT. CSRP indeholder en kopi af CPR, hvor visse statuskoder er ændret til andre værdier, og der er tilført skatterelevante koder, for at data kan bruges til skatteopkrævning/- beregning. CVR Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister. CVR øvrige ajourførere Brugergrænseflader og interfaces der opretter, ajourfører og viser grunddata i CVR. F.eks. Virk.dk og Enhedsregistreringen (ER). CVR øvrige anvendere Feks. webservices til distribution af data (CVR-Online), publicering af CVR-data på CVR.dk mv. ES ES (Erhvervssystemet) er SKATs virksomhedsregistreringssystem, der indeholder grunddata og specifikke skatteoplysninger om virksomhederne (f.eks. hvem der er momsregistreret), og er stamregister for øvrige systemer hos SKAT. Data bruges som grundlag for skatteopkrævning. Data fra ES, herunder adresser udstilles for ERST til brug for registrering og ajourføring af virksomhedsdata via ERSTs registreringsløsninger. Data udstilles (leveres) desuden til visse offentlige eller halvoffentlige virksomheder, f.eks. ATP. ES ajourfører De fleste registreringer af virksomhedernes grunddata, herunder adresser bliver udført og overført til ES fra ERSTs systemer, men SKATs sagsbehandlere kan selv foretage registrering, herunder også af adresser herunder specielle adresser, der kun ligger i ES, og adresser der bliver overført til CVR. ESR ESR (Ejendomsstamregisteret) består af en registerdel og en ejendomsskattedel. Registerdelen indeholder den mest komplette og ajourførte fortegnelse over landets faste ejendomme og deres ejere inkl. ejere i udlandet. ESR ajourføres løbende med oplysninger fra KMS (jordstykker), Tinglysningsretten (ejerlejligheder og ejerskifter) samt den kommunale administration (bygninger på fremmed grund og ejerskifter). RUT Alle udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydelser), hvis de leverer midlertidige tjenesteydelser i Danmark. F.eks. gartnere, bygningsarbejdere og håndværkere. Registeret blev etableret i Virksomhederne får ikke et CVR-nr, men et RUT-nr. Der er pt udenlandske virksomheder, og antallet er støt stigende. - 9 af 49 - MBBL-REF: x

10 Prodsys (ERST) Registreringer om selskaber inkl. alle typer af deltagere (f.eks. personer, revisorer o. lign.). SVUR SVUR (statens salgs- og vurderingsoplysninger) er et landsdækkende register, som indeholder vurderingsoplysninger, herunder oplysninger om ejendoms- og grundværdi. Masterdata (ATP) Masterdata indeholder oplysninger om personer og virksomheder i ATP og øvrige ordninger KMD P-data KMD P-data indeholder en daglig kopi af CPR-registret. KMD Sag (UDK) KMD s system til kommunal sagsbehandling KMD Udbetaling (UDK) KMD s udbetalingssystem til kommunerne KMD Social Pension (PENS) KMD s system på pensionsområdet. Pensionsstyrelsen anvender det til udbetalinger og årsopgørelser. ScanJour Captia (PENS) ESDH system. Der indhentes oplysninger fra udenlandske myndigheder, men der er tale om en manuel proces (telefon, brev). Vedr. dataudveksling, som Pensionsstyrelsen har med bestemte lande, er der tale om manuelle dataudtræk fra Captia og sammenlignende kørsler (excel/ rapporter/ tekstfiler). ATIS Udenlandske adresser registreres i Arbejdstilsynets fagsystem, ATIS ESDH (Arbejdsskadestyrelsen) Carl2 Udlændingedatabasen (Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering) EstherH Sagsbehandlingssystem hos Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering WorldReach Danskerlisten registreres i WorldReach system. Sitecore (CMS) Udenrigsministeriets websites er i Sitecore (CMS) CRM Internt udviklet CRM (Customer Relation Management System) i Udenrigsministeriet. Visumsystemer Udenrigsministeriets visumsystemer: Visa Self Service ( VSS, en hjemmeside) og UMVIS (visumsagsbehandlingssystem) Acadre Journal system i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse E125-systemet Regningssystem, indeholder udenlandske sygeforsikringsinstitutioner (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) Danmarks Statistik - 10 af 49 - MBBL-REF: x

11 Produktion og formidling af officielle statistikker om danske samfundsforhold af 49 - MBBL-REF: x

12 3. Kortlægning af interessenternes udfordringer med udenlandske adresser 3.1 Interessenter Det følgende er en oversigt over de interessenter, som har givet input til kortlægningen af udfordringerne med udenlandske adresser ved interviews, på møder eller pr. telefon/mail. Myndighed Digitaliseringsstyrelsen: CPR: Erhvervsstyrelsen: SKAT: ATP og øvrige ordninger: Pensionsstyrelsen: Udbetaling Danmark: Opkrævning: Helhedsorienteret kontrol: Barsel: Familieydelse: KL / Kommuner KOMBIT Udenrigsministeriet Beskæftigelsesministeriet Arbejdstilsynet Arbejdsskadestyrelsen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontaktpersoner, interviewede og respondenter Camilla Springborg Jeanne Olsen Lone Kai Hansen Peter Jørgensen Susanne Rethmeier Mette Stolpe Nielsen Claus Rønne Jensen Anne Duus Nanna Ann-Britt Ilmer (Morten Studsgaard), Lotte Sørensen Tine Jul Sørensen Birgitte Yde Elna Månsson Ole Seidling Heidi Sørensen, Rikke Vester Nielsen (Birgitte Yde) (Tine Garbers) Curt Øverup, Københavns Kommune Anette Petersen, Odense Kommune Christina Gross Mette Schwebs Anne Bjarnested Simonsen Martin Engmann Jensen Lars Steensberg og Dorte Harning Lene Baltzer Petri Andreas Skovsgaard Kofoed Morten Andersen - 12 af 49 - MBBL-REF: x

13 Social- og integrationsministeriet Justitsministeriet Steffen Juul Maria Carlsson 3.2 Digitaliseringsstyrelsen I Digitaliseringsstyrelsen er der igangsat to initiativer, der har relation til udenlandske adresser: Mere effektiv grundregistrering af person (delaftale 5 under grunddataprogrammet) Analysearbejdet er først lige påbegyndt. Digital håndtering af borgere i udlandet Vedr. Digital håndtering af borgere i udlandet I takt med at der i stigende grad stilles krav til borgere i Danmark om digital kommunikation og udbetaling, er der behov for at undersøge, om der kan stilles de samme krav til borgere i udlandet samt udlændige, der kommer til Danmark. Styregruppen for Digitaliseringsstrategien har besluttet, at der skal gennemføres en analyse for at belyse problemstillingerne med henblik på at vurdere den videre proces. Der er identificeret tre former for krav om digital håndtering: Digital post Digital selvbetjening Digital udbetaling krav om NemKonto For borgere med dansk CPR-nummer, der bor i udlandet, er der en række særlige forhold, der gør, at der pt. ikke vil kunne stilles de samme krav om digital kommunikation til disse borgere, som der stilles til borgere i Danmark. Dette selvom potentialet for digital kommunikation med denne gruppe borgere ofte er meget stort. Forskellige offentlige myndigheder bruger væsentlige ressourcer på fx forsendelser (porto), registrering og vedligehold af udenlandske adresser mv. Digitaliseringsstyrelsen har identificeret flere områder, hvor der er udfordringer med udenlandske adresser: Orientering om overgang til digital kommunikation kræver, at der haves adresser til at orientere borgere i udlandet. Sådanne adresser kendes ikke altid. Borgere der skal have tilsendt pensionsbeskeder (jf. afsnit om Pensionsstyrelsen) Borgere der helt eller delvis arbejder i udlandet og skal kommunikere med SKAT (jf. afsnit om SKAT) Returpost: ca breve til borgere i udlandet (marts personer, der er blevet bedt om at oprette en NemKonto pga overskydende skat) - 13 af 49 - MBBL-REF: x

14 3.3 CPR (Det Centrale Personregister) Anvendelse af udenlandske adresser CPR registrerer udenlandske adresser om: Personer Forskellige formål med udenlandske adresser: Udenlandsadresse (ret men ikke pligt til at få registreret den til enhver tid aktuelle udenlandsadresse) Kontaktadresse (en adresse hvortil offentlige myndigheder og private kan sende vedkommende post under et registreret udenlandsophold eller kontaktadresse i forbindelse med behandling af dødsbo) Supplerende adresse (beredskabsstyrelsen, forsvarskommando mv.) Værger (hvis person umyndiggjort) personnr eller navn+fødselsdato (advokat), værgeadresse EU-valgadresser modtager lister fra EU-lande, borgere må kun stemme i ét land (seneste adresse for udenlandske statsborgere) Processer eller sagsområder: Registrering af CPR-data Hvilken betydning har det, at de udenlandske adresser er korrekte Det betyder mest for de myndigheder, der benytter CPR Systemoverblik CPR (Det Centrale Personregister) er et grunddataregister og benyttes af myndighederne Standarder og formater En udenlandsk adresser er på 5 adresselinjer hver på 34 tegn. Der registreres hvilken myndighed, der har indsat adressen (inkl. timestamp). Udveksling med andre myndigheder: Andre myndigheder abonnerer på CPR-data og ændringer heri Udfordringer og volumen Udfordringer... Når en person rejser ud, registreres landekode og adresse. Landekoden er CPR s egen (fra CPR s myndighedsregister). Når en person flytter i udlandet kan adressen opdateres, men landekoden rettes ikke. Adressedata kan gemme sig i navnedata Grønlandske personer kan have flere CPR-numre, de kan få et nyt ved indrejse Volumen CPR-numre aktive CPR-numre - 14 af 49 - MBBL-REF: x

15 udrejste siden Forbedringsforslag og potentielle gevinster hændelser som vil skulle ændres, hvis der fastlægges fælles standarder/formater for udenlandske adresser (udrejse, indrejse, korrektion af udenlandsk adresse, under værgemål, ret værgeadresse, kontaktadresse (inkl. dødsfald) mv). Forslag: Adressekoordinater Købe service, der kan håndtere forskellige adresseformater Få styr på landekoder 3.4 Erhvervsstyrelsen (ERST) Anvendelse af udenlandske adresser Erhvervsstyrelsen registrerer udenlandske adresser om: Person i dansk virksomhed / selskab (udenlandsk stifter, bestyrelsesmedlem eller direktør) Filialer (kan være i udlandet, men virksomheden skal have en dansk adresse) o Tegningsberettiget i hovedselskab o Filialbestyrer Udenlandske revisorer (kun 1-2 personer) Udenlandske virksomheder, der udfører midlertidigt arbejde i Danmark (RUT) Forskellige formål med udenlandske adresser: Forsendelse Bopæl Kontakt Ejerforhold Processer eller sagsområder: Registrering og ajourføring af virksomhedsdata Regnskab Henvendelser - bl.a. fra Experian (KOB(Købmandsstandens oplysningsbureau)) Salg - sælger adresser til Experian, borgere Registrering af Udenlandske Tjenesteydelser (RUT) til Arbejdstilsynet, SKAT, Danmarks Statistik mv. Hvilken betydning har det, at de udenlandske adresser er korrekte Problem hvis data, der sælges til Experian (KOB)m.fl., ikke er pålidelige. Når man sælger data skal det virke professionelt (ansigtet udadtil). Kan give anledning til snyd f.eks. kan en person have tre adresser eller både et CPR-nr og et/flere pseudo-cpr-nr af 49 - MBBL-REF: x

16 RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydelser): Problem for andre myndigheder, hvis data ikke er korrekte Systemoverblik Udvalgte systemer er beskrevet i det følgende, der anvendes også udenlandske adresser i andre systemer. I forbindelse med Moderniserings programmet, i ERST, vil anvendelsen af udenlandske adresser blive håndteret i nye systemer. De nye systemer introduceres over de næste par år. Prodsys: Registreringer om selskaber inkl. alle typer af deltagere (f.eks. personer, revisorer o. lign.). CVR: Registrering af alle virksomheder dog kun deltager typen: fuldt ansvarlige deltagere. RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydelser): Udenlandske virksomheder som udfører midlertidigt arbejde i Danmark, skal anmelde deres tjenesteydelser. F.eks. gartnere, bygningsarbejdere og håndværkere. Registeret blev etableret i Virksomhederne får ikke et CVR-nr, men et RUT-nr. Der er pt udenlandske virksomheder, og antallet er støt stigende. Kilder til udenlandske adresser I Enhedsregistreringen (ER) registreres alle oprettelser og ajourføringer af personligt ejede virksomheder. I Webreg (brugergrænseflade til Prodsys) registreres alle oprettelser og ajourføringer af selskabsdata. 95% af alle registreringer vedrørende aktie- og anpartsselskaber foregår digitalt i dag. I RUT (evt. via virk.dk) anmelder udenlandske virksomheder deres midlertidige tjenesteydelser i Danmark (RUT) Standarder og formater I Prodsys registreres udenlandske adresser med 5 linjers tekst, en landekode (dropdown ISO2) og et pasnr. (som ikke valideres). I CVR registreres udenlandske adresser med tekst i et 238 tegn s felt og landekode (ISO2). RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydelser): Format på udenlandsk adresse er 2 linjer (300 tegn pr. Linje) og landekode(dropdown - ISO2) Udveksling med andre myndigheder: Virksomhedsdata går via CVR til SKAT, DST(Danmarks Statistik) og AT(Arbejdstilsynet) samt udtræk fra CVR. RUT: Data videregives til Arbejdstilsynet (største forbruger af data), Arbejdsmarkedsstyrelsen, SKAT, Danmarks Statistik og BAT-Kartellet(sammenslutning af 3F og malernes fagforeninger) af 49 - MBBL-REF: x

17 3.4.4 Udfordringer og volumen Udfordringer består mest i, at data ikke kan følges over tid, samt at data ikke kan valideres. Uden for EU: Hvis en person (erhvervsdrivende/virksomhedsejer) bor uden for EU, skal der være en person i Danmark, der repræsenterer dem (med dansk postadresse). Hvis kontakten mellem disse personer ophører, så kontakter Erhvervsstyrelsen udlændingen og beder denne om at finde en ny kontakt i Danmark. Det kan være besværligt at få kontakt med personen. Inden for EU: Hvis personen bor inden for EU, er der ikke krav om en dansk adresse. Hvis der er en postadresse (EU), er det den, der kontaktes. Hvis der er et fast driftssted, i Danmark, f.eks. et Pizzeria, så er det den adresse, der anvendes. Eksempler på udfordringer med udenlandske adresser: En dansker flytter til Malmø og åbner virksomhed i Danmark. Den udenlandske adresse registreres (bopæl), men der registreres ikke adresseskift, da ejeren selv er forpligtiget til at vedligeholde sine kontaktoplysninger. Hvis personen melder flytning i udlandet til CPR, får Erhvervsstyrelsen ikke besked herom. En udlænding skal registreres. Man tror ikke, at pågældende har et CPR-nr, men det har han. Vedkommende registreres med pasnr. i stedet og får et pseudo-cpr-nr. Dvs. man kan ikke sammenholde med de oplysninger, der i forvejen ligger på personen. Adressen registreres f.eks. Østerbrogade og landekode (DE), hvorefter der kommer til at stå: Østerbrogade, Tyskland Selskaber har pligt til at indsende årsregnskab. Ved forsinket aflevering koster det 500 kr. pr. medlem, denne opkrævning sendes til adressen. Ved stadig ingen reaktion, tvangsopløses firmaet, der er ca. 5 tvangsopløsninger om året. Dette kan skyldes fejl i den udenlandske postadresse. Udstationerede danskere: 200 personer som der ikke er adresse på, i stedet står der er udrejst. Disse personer kan Erhvervsstyrelsen ikke komme i kontakt med. Volumen er ikke så stor, men kan give anledning til snyd. Volumen Der er rækker med aktive udlændinge. Der er ca. 50 afgifter pr. år, der må annulleres, fordi den udenlandske adresse er ufuldstændig. Afgifterne er på ca. 500 kr. Der er flere end 5 sager pr. uge, hvor en udlænding er forkert registreret (kan både skyldes navn og adresse), navnet er det største problem. Tager mellem 20 min. 1 time pr. sag. En medarbejder bruger ½ time pr. dag til at undersøge adresser (danske og udenlandske) ved henvendelser fra Experian og borgere af 49 - MBBL-REF: x

18 Der modtages < 50 returbreve om året med forkert udenlandsk adresse Forbedringsforslag og potentielle gevinster Alle danske myndigheder bør have samme standarder gerne internationale. Udenlandske adresser bør være valideret, for eksistens. Potentielle gevinster Mulighed for at følge data over tid Bedre data og dermed minimering af ressourcer til databehandling Bedre service Bedre input til aftagere Mere tilfredse interessenter 3.5 SKAT Anvendelse af udenlandske adresser SKAT registrerer udenlandske adresser om: Personer fra udlandet, der begynder at arbejde i DK o SKAT opretter kildeskattenr i CPR og udenlandsadresse oprettes som kontaktadresse. o For udlændinge, der aldrig har boet i Danmark, oprettes der kun en kontaktadresse. Udlandsdanskere Ejere af udenlandske virksomheder, der skal betale skat og afgifter i DK Ejere af danske ejendomme (ejers bopæl i udlandet) Ejere af udenlandske ejendomme (danskere) Forskellige formål med udenlandske adresser: Udenlandsadresser (bopæl) Forsendelsesadresser Kontaktadresser Supplerende adresser Ejendomsejere Processer eller sagsområder: Vejledning, registrering og afregning Kontrol Inddrivelse Eksempler: Årsopgørelser: Der er personer, der har begrænset skattepligt. Det vil sige, at de typisk bor udenfor Danmark, ejer dansk ejendom, har virksomhed i Danmark eller modtager løn, pensionsydelser, bestyrelseshonorarer el.lign. fra Danmark. F.eks. svenskere der arbejder i Danmark, danskere i udlandet mv af 49 - MBBL-REF: x

19 Fuldt skattepligtige som bor i udlandet, men har fuld rådighed over dansk bolig. Der skal man kommunikere med en udenlandsk adresse. Inddrivelse af skat og afgifter (virksomheder): Virksomheder der ikke har en dansk adresse og ikke et CVR-nr, f.eks. en polsk håndværker der skal betale moms virksomheder indberetter digitalt (ud af virksomheder er registreret i SKAT). Ejendomsejer: Vurdering af ejendomme o Udsendelse af vurderingsmeddelelser o Udsendelse af afgørelser o.lign. Hvilken betydning har det, at de udenlandske adresser er korrekte Stor betydning ved opkrævninger. Ejendomsejere: Folk reagerer, når de får en regning, ikke når de får en vurdering. Vurderingen kan læses på SKAT.dk. Det har konsekvens for opkrævning af ejendomsværdiskatten, hvis en ejendomsejer ikke er registreret korrekt med cprnummer og udenlandsk adresse. Personer med bopæl i udlandet, der ejer dansk ejendom, bliver begrænset skattepligtige af ejendommen og skal betale ejendomsværdiskat og evt. skat af udlejning af ejendommen af 49 - MBBL-REF: x

20 3.5.2 Systemoverblik Figur 3-1 Systemsammenhænge SKAT (virksomhed) Virksomheder registrerer sig i VIRK og bliver derved registreret i Erhvervsstyrelsens systemer (jf. Figur 3-1), hvorfra data (inkl. adresseoplysninger) overføres til SKAT s Erhvervssystem (ES) af 49 - MBBL-REF: x

21 Figur 3-2 Systemsammenhænge SKAT (person) CSRP (Centrale Skatteyder Register - Person) er en kopi af CPR tilført ekstra oplysninger. I CPR registreres udenlandsadresse og evt. kontaktadresse. Der er yderligere en række andre systemer, hvori der registreres udenlandske adresser om personer og virksomheder bl.a. DMR (Dansk Motor Register). Kilder til udenlandske adresser: SKAT registrerer ændringer i udenlandske adresser i CPR for personer, der allerede er udrejst eller aldrig har boet i Danmark. Ændringerne sker som følge af henvendelser fra personerne. SKAT forsøger at få udenlandske virksomheder, der skal betale skat og afgifter i Danmark til at registrere sig digitalt. Det lykkes i stigende grad. Kommunerne registrerer udenlandske adresser på ejere af danske ejendomme i ESR. SVUR modtager jævnligt ajourføringer fra ESR Standarder og formater Opkrævningssystemerne anvender ikke udenlandske adresser i dag. I SKAT s systemer er en udenlandsk adresse registreret med 5 linjer (ustruktureret tekst). Det kan være svært at vide, hvilken linje et postnr eller en landekode står i af 49 - MBBL-REF: x

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015

Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015 Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015 Dagens program Kl. 13.15-14.15 Velkomst Louise Starup / Feriepengeinfo Lovens rammer for feriepenge Louise Starup / Feriepengeinfo Indberetning til

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Notat Matrikel og Jura J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 20. juni 2012 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over hvilke oplysninger

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Hyppige brugsscenarier

Hyppige brugsscenarier Hyppige brugsscenarier Indhold 1. Virksomhed som ønsker at henvende sig til nye potentielle kunder 2. Bruger som ønsker at abonnere på hele CVR databasen og modtage opdateringer 3. Bruger som kun er interesseret

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn Af Lise Holm Brylle, Regnskabskonsulent HD(R) og Tem Vester Christiansen, Cand.merc.aud. Revisionsinstituttet I 2007 meddelte

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere