Pædagogisk tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsynsrapport"

Transkript

1 Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kærgården Tilsynsbesøg Dato: Besøg i institutionen 3. marts 2014 og tilsyn 5. marts 2014 Tilsynsform: Dialog på baggrund af institutionsprofil, fokuspunkter og besøg. Deltagere: Birgitta Liljenberg (konst. leder), Rina Goldstein (souschef), Nana Okholm (forældre), Lone Petræus Fokuspunkter Fysiske rammer Fælles pædagogisk retning Særlige opmærksomhedspunkter Tilsynet er udført på et tidspunkt, hvor lederen har været sygemeldt i en længere periode. Det betyder at Birgitta Liljenberg er konstitueret leder. På den baggrund er der mange uafklarede områder, som vi kan drøfte, men som der først kan komme styr på, når ledelsessituationen er afklaret. På nuværende tidspunkt vides det ikke om leder vender tilbage, eller om der skal findes en ny. Samlet konkluderende vurdering Kærgården er en institution, som lige nu bærer præg af manglende ledelse. Lederen har været syg gennem en længere periode, og inden da har lederen været meget fraværende. Der har været en del utilfredshed i personalegruppen i forhold til, hvordan institutionen blev styret, og det mærkes i forhold til arbejdsmiljøet og personalesamarbejdet. Der har større fokus på personalets manglende trivsel end på, hvordan der skal arbejdes pædagogisk i institutionen. Birgitta, som er konstitueret leder har fokus på dette, og er i fuld gang med at lave planer for, hvordan der kan arbejdes med pædagogikken i fremtiden. Men personale og forældre er begge parter bekymrede for, hvad der skal ske med den ledelsesmæssige situation. Det er derfor centralt, at der hurtigst muligt kommer styr på dette. Det 1

2 er Birgitta i dialog med Dagtilbudschefen omkring. I hverdagen er institutionen præget af tilfredshed blandt forældrene. Der er ingen forældre, som er bekymrede for deres børn, hvilket der heller ikke er belæg for. Børnene trives, og der foregår mange spændende ting. Der drages stor omsorg for børnene og der skabes et miljø, som er så trygt og godt som muligt. Det manglende element er sammenhængskraften mellem stuerne, samt det til at have et fælles pædagogisk arbejdsgrundlag. Det er derfor centralt at der sættes fokus på læreplansarbejdet, som skal være det fælles arbejdsgrundlag. Der er mange dygtige medarbejdere, som med den rette ledelse kan nå langt i forhold til at udvikle og styrke pædagogikken i institutionen. Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Lone Petræus, den 5. marts 2014 Dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent har haft dialog omkring tilsynsrapporten den 6. november

3 Børnetal Antal børn kvartalsvis:62 Institutionsprofil basiskvalitet Revideret version: Januar 2014 Er der børn på venteliste til institutionen?: der er fra 1. maj Oplever I, at børn bliver overflyttet fra jeres institution til en anden?: Hvis ja hvor ofte: en gang imellem Hvad har begrundelsen været? Oftest at forældrene har ønsket en institution der lå tættere på hjemmet Økonomi Økonomisk rulning sidste år (underskud/overskud): ca Hvad har den primære grund til underskuddet/overskuddet været? Der har været for mange ansatte. Hvordan ser budgettet ud pt.? Det ser fornuftigt ud i år med overskud, men 2015 får vi 2 medarbejdere tilbage fra barsel. Hvad tænker I om budgettets status pt.? Vi tænker det ser fornuftigt ud, men vi er opmærksomme på at der kommer 2 medarbejdere tilbage fra barsel i 2015 Personale Er alle TUS- samtaler blevet afholdt? Nej Hvor mange samtaler mangler evt. at blive afholdt: Ingen Hvis samtaler mangler at blive afholdt, hvad er så grunden? Det vides ikke Hvordan var institutionens fravær pr. kvartal sidste år? 1. kvartal:11,87 2. kvartal:6,61 3. kvartal:11,93 4. kvartal:8,97 Hvordan ser fraværsprocenten ud i det sidste år pr. måned.? Januar 8,94% februar 11,79% Har I udarbejdet jeres egen fraværspolitik? ja Hvis ja, hvilken betydning har den i hverdagen? Ikke det store, men den skal op og vende igen Er sygefraværssamtaler blevet afholdt:? Ja, men ikke alle. Sygefraværet var oppe på medudvalgsmødet og vi vil i talesætte det på næste personalemøde. Og samtlige sygefraværs samtaler vil fremover blive afholdt. Har I jeres egen personalepolitik? Den er i hvert fald skrevet ned, men personalet har ikke ejerskab af den. Vi reviderer den ved næst kommende lejlighed. 3

4 Hvornår er der senest udarbejdet APV og trivselsmåling? Det er vi godt i gang med Hvad viste APV en og trivselsmålingen? Primært er det, det psykiske arbejdsmiljø der er i fokus. Hvordan er der fulgt op på resultaterne fra APV en og trivselsmålingen? Vi arbejder med det hverdag. Og arbejdsmiljø repræsentanten og lederen holder jævnligt møder. Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? Vi er meget obs på at benytte de kurser der udbydes fra forvaltningen, de medarbejdere der gerne vil uddanne sig, er vi åbne for at hjælpe. Hvordan arbejder I med fastholdelse af personale? Hvordan arbejder I med at rekruttere personale? Har personale været på kursus/uddannelse i gennem de seneste år? Ja Hvis ja, hvilke kurser/uddannelse har personalet deltaget i? Der har været 2 medhjælpere på inklusions kursus, der har været nogle af sted på sorgkursus, førstehjælp osv. Hvordan vidensdeler I i institutionen? Det øver vi os i at blive bedre til. Vi har startet refleksions møder op en gang om måneden, hvor personalet deltager på tværs af stuerne. Er der specifikke kursus- uddannelsesønsker i personalegruppen? Hvis ja, hvilke? Inklusions modul til pædagogerne, vi har tilmeldt en pædagog på et UCC modul i sprog, det meste af personalet ønsker at blive klogere. Hvordan organiserer I personalesamarbejdet? Refleksions møder, stuemøder, personalemøder og lign er planlagt Normering Hvor mange pædagogtimer i procentsats?: 397 timer 60% Hvor mange medhjælpertimer i procentsats?:268 timer 40% Overholdes administrationsgrundlaget med fordelingen 60/40? JA Hvis ikke, hvordan arbejdes der hen imod det? Har I studerende?ja Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? Vi har 2 der er gået på pension, det er en stabil personale gruppe Pædagoger der er stoppet:1 på pension Medhjælpere der er stoppet:1 på pension Andre der er stoppet: nej 4

5 Har I ubesatte/vakante stillinger? nej Uddyb hvilken årsag der er til at personale er stoppet: Politikker/retningslinjer Har I udarbejdet retningslinjer vedr. brug af seler til børn der sover? Ja, men vi er i gang med at revidere dem Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til sikkerhed? ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer vedr. sundhed og hygiejne?ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til brandsikkerhed?ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer for legepladssikkerhed?ja Er institutionens hjemmeside opdateret i forhold til gældende kommunale retningslinjer? ja Fysiske rammer Hvad er jeres vurdering af institutionens fysiske rammer? Det er en pæn institution, men vi mangler gruppe rum. Der er ikke mulighed for at dele sig op og arbejde i mindre grupper Forældresamarbejde Hvordan fungerer forældresamarbejdet? (Beskriv hvorfor I synes, det er godt eller mindre godt) Det fungerer fint. Forældre bestyrelsen, blandt andet, udviser stor tillid til at vi som institution kan vores arbejde, det gælder kost politik, it-pædagogik og så videre. Beskriv hvilke samarbejdsfora I har som inddrager forældrene og hvordan det fungerer. Forældrebestyrelsen er inde over mange af vores arrangementer. De deltager i pædagog ansættelse. Hvordan fungerer det med at bruge ide-kataloget, der er udarbejdet til den første forældresamtale (introsamtale)? Der er blevet brugt en del tid på det i refleksions grupperne, men en hel ensartet samtale er det ikke blevet til. Hvor mange forældrebestyrelsesmøder er der afholdt det seneste år?6 For selvejende institutioner: Har den kommunale tilsynsrepræsentant deltaget, og hvor ofte? Kontraktstyring Hvornår er der senest afleveret kontraktmål? der ligger en aftale med Susan omkring kontraktmål 2014 Hvilke mål arbejdes der med pt.? 5

6 Oplever I udfordringer i arbejdet med kontraktmålene? Hvornår er målopfyldelse i forhold til kontraktmål senest afleveret? og med hvilket resultat? Læreplaner/børnemiljø Hvordan organiserer I læreplansarbejdet? Det har vi ikke besluttet endnu, men refleksions grupperne skal inddrages Her skal I, med udgangspunkt i læreplanen, beskrive, hvordan/hvorvidt jeres valgte pædagogiske aktiviteter og metoder fører til opfyldelse af jeres opstillede mål, inden for de seks læreplanstemaer: Børnenes sproglige udvikling: Naturen og naturfænomener: Krop og bevægelse: Børnenes alsidige personlige udvikling: Kulturelle udtryksformer og værdier: Børnenes sociale kompetencer: Hvordan arbejder I med at integrere et godt børnemiljø i det daglige pædagogiske arbejde? Hvilke metoder/redskaber anvender I til at indfange børneperspektivet i børnemiljøvurderingen. Hvad viser jeres børnemiljøvurdering og hvordan følges der op på resultaterne? Hvad viser jeres seneste evaluering af læreplanen og hvordan følges der op på resultaterne? Overgange Hvordan arbejder I med overgange - både internt og eksternt? Vi besøger de børnehaver børnene skal starte i og er i dialog med forældrene Hvad er jeres erfaringer med retningslinjerne, der er beskrevet i hæftet Sammenhænge i børn og unges liv et fælles ansvar? Sprog Hvordan sikrer I, at børn der har behov modtager sprogstimulering? vi udfylder Alle Med skemaer på alle børn. De børn der har sproglige udfordringer, dem udfylder vi TRAS på. Viser der sig stadig at være udfordringer for barnet, samarbejder vi med Vibeke Vang logo pæd. 6

7 Inklusion Hvordan arbejder I med inklusion i institutionen? Vi arbejder på at samtlige stuer arbejder i mindre grp. Der tages ikke kun udgangs punkt i alderen, men i lige så høj grad relationerne. Der ud over har vi haft to medhjælpere på inklusions AMU kursus og vi har tilmeldt 2 pædagoger på inklusions modul. Inklusion er noget der skal arbejdes med det næste års tid, da vi ikke oplever at der mangler en del viden hos enkelte medarbejdere. Hvordan er der opmærksomhed på ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne? Vi har ansat en inklusions pædagog, der har til opgave at råde og vejlede personalet, hun deltager på de fleste stue møder og har sin gang på samtlige stuer Har I ansat en inklusionspædagog? ja Tværfagligt samarbejde Hvordan opsporer I børn i udsatte positioner? Det er inklusions pædagogen meget obs på. Hun har sin gang på alle stuer, og er i dialog med alle medarbejdere Hvordan arbejder I med børn i udsatte positioner? Inklusions pædagogen er tovholder på handler planer sammen med stue pædagogen. Vi benytter os af PPR, vejleder teamet og det tværfaglige netværk Hvordan samarbejder I med familierådgiver? Vi har skemalagte møder en gang om måneden Hvad er jeres erfaringer med at bruge det tværfaglige netværk, når I har børn I er bekymrede for? Det har givet gode refleksioner og handle muligheder Hvordan har I implementeret den nye udgave af itide, og hvilken rolle spiller den i dagligdagen? Lederen og en pædagog har fornyeligt været på i Tide kursus. Personalet er bevidste om materialet og det bruges. Mad i institutionen Serverer I mad til alle børn i institutionen?ja Hvordan arbejder I pædagogisk med måltidet? Alle spiser i mindre grupper. Men der ikke en fælles holdning i huset omkring mad pædagogikken. Det er det næste emne på refleksions møderne, og er allerede italesat. Hvilken måltidspædagogik har I udarbejdet? Det skal der arbejdes på Ledelse Hvordan organiserer I ledelsesarbejdet? Pt er lederen sygemeldt. Den konstituerede leder er fuldtid på kontoret, men hjælper i nødsituationer i huset. Souschefen er 11 timer på kontoret og resten er hun fast på en stue. Souschefen har faste opgaver på kontoret som hun varetager. 7

8 Hvordan organiseres møder med deltagelse af personale i institutionen herunder personaleinddragelse, videregivelse af information m.m.?der afholdes middagsmøder hver 14.dag, hvor en stuerepræsentant og ledelsen deltager. Her gives og modtages informationer, som ikke behøver at blive taget op på p mødet, der skrives referat. Derudover holdes der MED møder pt hver 14. dag. Der afholdes personalemøde 10 gange om året af 4 timer. Hvor mange ledelsesmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Mindst en fra ledelsesteamet har deltaget i samtlige ledermøder Hvor mange netværksmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Den konst. leder har deltaget i et netværks møde hver måned. Souschefen her deltaget når der har været mulighed for det. Konkluderende egen vurdering Har I oplevet særlige udfordringer i institutionen, når I kigger et år tilbage? Hvis ja, hvilke? Lederen er langtidssyg, det har betydet at der er en ny konst. leder. Oplever I særlige udfordringer pt.? Hvis ja, hvilke? Usikkerhed om lederen kommer tilbage eller ej. Et forholdsvis højt sygefravær. Vi som ledelse oplever at der mangler en fælles pædagogisk retning. Hver stue kører ud fra deres egen overbevisning. Det er i tale sat og personalet er enige. Hvad er jeres egen vurdering af institutionen? Vi er en institution med mange dygtige medarbejdere, der rigtig gerne vil vuggestue arbejdet. Personalet er opmærksomme på at der skal tænkes anderledes og arbejde samlet hen imod en fælles pædagogik. På baggrund af denne vurdering hvilke fokuspunkter vil I da pege på til jeres kommende pædagogiske tilsyn? - Vores fysiske rammer i forhold til at kunne arbejde i mindre grupper. Vores arbejde omkring en fælles pædagogisk retning. Har I særlige ønsker til metoder i forbindelse med jeres kommende tilsyn? 8

9 Status Evt. bemærkninger til Institutionsprofil - basiskvalitet Børnetal Kærgården er en populær vuggestue, som ikke har svært ved at få børn. På tiden er der 8 børn mere end børnetallet er fastsat til. Det er en udfordring, at børnene ikke fortsætter direkte i Rebæk Søpark børnehave, da det er den mange forældre ønsker, når deres barn skal i børnehave. Økonomi Birgitta er ved at danne sig et overblik over økonomien, som har været lidt anstrengt, da der ganske enkelt har været for ansat. Der er to medarbejdere, som er gået på pension, og to som er gået på barsel, hvilket har gjort, at Birgitta har fået skabt lidt luft i økonomien ved ikke at ansætte nye mennesker, men fordele ressourcerne anderledes i huset. Det ser derfor ganske fornuftigt ud på nuværende tidspunkt, og der er økonomi til at modtage medarbejderne, der er på barsel. Der mangler ikke mennesker i institutionen, og alle stuer er dækket fint ind. Birgitta har nogle overvejelser om, at bruge et evt. mindre overskud på at kunne forbedre de fysiske rammer. Personale På baggrund af leders sygefravær er der ikke blevet afholdt TUS samtaler. Dette vil Birgitta drøfte med Susan Bjerregård, da det hænger sammen med den fremtidige ledelsessituation. Der er et højt sygefravær i institutionen. Dette har været drøftet på MED-møde for at finde ud af, hvordan der kan arbejdes med det. På et netop afholdt personalemøde 4. marts, blev det præciseret, at der er klare rammer for, hvordan man som leder skal håndtere sygefraværssamtaler, samt at disse rammer vil blive fulgt. Birgitta har en klar forventning om at få bragt det høje sygefravær ned. Sygefraværet har indeholdt mange infektionssygdomme, men det psykiske arbejdsmiljø er også meget påvirket af leders sygdom, så det har også indflydelse på sygefraværet. Birgitta og AMR arbejder med APV, hvor der er fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Institutionen er præget af en del sladder og samarbejdsproblemer. Der arbejdes derfor også på at finde nye samarbejdsformer og arbejdsgange for at styrke en fælles tilgang til det pædagogiske arbejde. Trods de vanskelige vilkår institutionen har været igennem en længere periode er der en trofast personalegruppe, hvoraf mange har været der gennem flere år. For at styrke vidensdelingen i institutionen, har Birgitta som et nyt 9

10 tiltag indført refleksionsmøder, der afholdes en gang om ugen. Der deltager en fra hver stue, samt inklusionspædagogen. Her bliver der drøftet forskellige pædagogiske temaer, og lige nu er det it-dannelse, som er på som tema. Et meget konkret resultat fra refleksionsmøderne er en velkomstpjece til nye ansatte. Et andet konkret resultat er en sorgpolitik. Via refleksionsgrupperne sikrer Birgitta, at alle fra personalegruppen, ad flere omgange, er med til at drøfte temaerne. En gang om måneden afholdes der stuemøder, hvor stuerne kan lave konkret planlægning og drøfte børn. Der har været ønske om mere tid til afholdelse af stuemøder. Det er nu blevet imødekommet ved at gøre det til en del af personalemøderne. Politikker/retningslinjer Fysiske rammer Birgitta, og personalegruppen selv, er meget interesseret i at få opkvalificeret institutionens kompetencer. De deltager i de kurser, som forvaltningen udbyder. Udover dette er der en pædagogmedhjælper, som skal uddannes til PA, og der er en pædagog, som er tilmeldt inklusionsmodul. Der er ønske om at få en pædagog på et sprogmodul også, så det skal der arbejdes videre med. Der er ikke nogen retningslinjer for brug af seler i institutionen. Birgitta har valgt at tage dette op i forældrebestyrelsen, hvorefter der er blevet udarbejdet et sæt retningslinjer i personalegruppen. De skal præsenteres og drøftes på et kommende forældrebestyrelsesmøde. Der skal endvidere købes nye seler, så der er flere til rådighed. På nuværende tidspunkt er der ikke nok til alle børn, da der er mange som har sovet uden sele. Når børn sover uden sele, skal de være under konstant overvågning. Når de får seler på, vil der frigives personaleressourcer, som så kan bruges til andre formål. Der vil altid være børn som sover på forskellige tidspunkter, så der vil f.eks. kunne iværksættes flere aktiviteter for de børn, som er vågne. Der arbejdes så på at få skabt nye rutiner for overvågningen i sovetiden. Soverutinerne er et tema, som udvikles lige nu. Der har også været tradition for at vække børn, hvilket ikke er god vuggestuepraksis, da forskning har vist, at det er uhensigtsmæssigt for udviklingen af barnets søvnmønster. Institutionen har endvidere et ønske om at få etableret babyalarmer i alle soverum, hvilket Birgitta arbejder på at få anskaffet. Forældrene har taget meget positivt mod de nye tiltag og bakker op om udviklingen. Institutionen er en nyere lys og rummelig institution. I forhold til arbejdet med inklusion og mindre børnegrupper, mangler der dog nogle rum, hvor personalet kan være med færre børn. Dette arbejdes der på at løse ved f.eks. indretningen på stuerne, samt retænkning af funktionen af rummene, samt opdelingen af 10

11 Forældresamarbejde Kontraktstyring Læreplaner/børnemiljø Overgange Sprog Inklusion børnegrupperne. Dette drøftes videre i afsnittet fokuspunkter. Der er grundlæggende et godt forældresamarbejde i institutionen, og forældrene bakker op om dette. Det er ikke kun på forældrebestyrelsesmøderne, at der sker inddragelse og dialog. Nana oplever at blive inddraget af både personale og ledelse. I hverdagen er både Birgitta og Rina ligeledes synlige, og det giver god respons fra forældrene. Vi drøfter inspirationshæftet til introsamtaler, som skal bruges, når der starter nye børn. Institutionen bruger introsamtaler, men har ikke kigget på det nye koncept. Birgitta vil få nedsat en arbejdsgruppe, som kan arbejde med at få udarbejdet en selvstændig skabelon til brug i Kærgården. Der skal også være opmærksomhed på, at introsamtalen skal afholdes på en sådan måde, at der kan føres en dialog med forældrene. Det skal altså ikke være på stuen, hvor der er andre børn, og dialogen dermed kan blive afbrudt. Introsamtalen kan også afholdes inden barnets start, så er man klar til indkøring, og der er afstemt forventninger på forhånd. Institutionen skal endvidere være opmærksom på, at der skal udfyldes et skema på, hvor mange gange man har brugt introsamtalen. Dette skema sendes til Dagtilbudsafdelingen. Efter aftale med Dagtilbudschefen udarbejdes der ikke kontraktmål for 2014, da omstændighederne er så særlige for øjeblikket med leders sygefravær. Dog arbejdes der, i samarbejde med ledelsesnetværket, med Historien i posen, som er et projekt, der skal styrke børnenes lyst til at læse, og samtidig har en stor grad af forældreinddragelse. For øjeblikket ligger der en læreplan fra Der er ingen af de tilstedeværende, som har kendskab til denne, eller efterlever det der står i den. Institutionen skal derfor udarbejde en ny læreplan efter den nye skabelon. Dette emne uddybes under fokuspunkter. Der er ikke en fælles form på, hvordan overgange til andre institutioner foregår. Dette er noget der skal arbejdes med. Overgangshæftet er ikke et kendt arbejdsredskab i institutionen, som det også er blevet beskrevet under forældresamarbejde. Som beskrevet kort under kontraktmål arbejdes der med Historier i posen, som er et fællesprojekt i ledelsesnetværket. Dette overordnede tema er ligeledes blevet præsenteret i forældrebestyrelsen. Ledelsesmæssigt er der meget stort fokus på inklusionsarbejdet. Personalet har meget viden om inklusion, men der er ikke en fælles forståelse af, hvad inklusion er. Det betyder at det kan være svært at arbejde inkluderende og have en inkluderende praksis. 11

12 Helle, som er inklusionspædagog har en meget central rolle i forhold til udviklingen af den inkluderende praksis. Som nævnt under afsnittet fysiske rammer mangler der mindre rum, hvor der kan arbejdes med mindre børnegrupper. Dette er derfor et fokus i forhold til at få ændret på indretningen af lokalerne. (Drøftes mere under fokuspunkter) Birgitta bruger meget tid på stuerne for at lære praksis at kende. Det giver mulighed for at stille undrende spørgsmål i forhold til, hvad det er der sker i hverdagen. Via refleksionsgrupperne vil Birgitta prøve at få introduceret en fælles forståelse af inklusion. Her er inklusionspædagogen central. Tværfagligt samarbejde Mad i institutionen Ledelse På personalemødet 4. marts blev fastelavn evalueret. Her blev man enige om, at finde nye måder at afholde traditioner på, herunder at opdele børnene i mindre grupper. Vi drøfter ordningen med, at familierådgiverne kommer en gang om måneden i institutionen. Dette samarbejde er endnu så nyt, at institutionen ikke har fået inddraget forældrene i, hvordan det kommer til at foregå. Personalet er glade for den nye mulighed, og er meget opmærksomme på at sige til, hvis de er usikre på noget, så de kan få hjælp. For at bakke op om det enkelte barns start på institutionslivet, er institutionen ved at starte et samarbejde op med Elle Bonde- Pedersen. Dette samarbejde skal medvirke til, at det enkelte forældrepar bliver bedre klædt på til at starte op på institutionslivet. Køkkenet fungerer rigtig godt, og der er en dygtig køkkendame Bente. Der laves en plan for måltiderne og ugens menu er altid tilgængelig for forældre og personale. Endvidere er det rigtig dejlig mad, som både børn og voksne kan lide. Forældrene oplever at børnene også bliver inddraget. De er f.eks. med til at bage boller, hvilket både børn og forældre synes er rigtig dejligt. Lige nu er Bente optaget af, at deltage i projektet med at udarbejde en kogebog, som skal beskrive kommunens holdning til mad og måltider. Der er et stort behov for at drøfte pædagogikken omkring måltidet. Lige nu er der ikke en fælles måde at arbejde på, men det vil kunne blive en del af læreplansarbejdet. For øjeblikket er Birgitta konstitueret leder af Kærgården og Rina er souschef. Der er naturligvis samarbejde mellem de to, men der er ikke en stor plan for, hvordan ledelsesarbejdet skal udforme sig. Dette skal der arbejdes med, når ledelsessituationen er afklaret. 12

13 Dialog om fokuspunkter Der er valgt Pædagogisk retning og fysiske rammer som fokuspunkter Fysiske rammer For at kunne arbejde inkluderende er der behov for at tænke de fysiske rammer anderledes. På næste p-lørdag er det et tema, som skal drøftes for at finde ud af, hvilke løsninger der evt. kunne arbejdes på. Birgitta har tanker i forhold til både stuerne og fællesrummet, men det er naturligvis vigtigt at få personalegruppen med, så man sammen kan finde på noget nyt. De ændringer som institutionen ønsker, vil også kræve noget økonomi, så måske skal der søges til ændrings- og forbedringskontoen. Birgitta vil ligeledes se på eget budget for at finde midler der. Pædagogisk retning For øjeblikket er Birgitta ved at danne sig et overblik over, hvordan der skal arbejdes i Kærgården. Denne proces vanskeliggøres af, at ledelsessituationen er uafklaret. Der er brug for, at der kommer en fælles pædagogisk retning, som kan sikre, at der arbejde ud fra en fælles forståelsesramme. Lige nu gør stuerne meget som de selv synes. Nogen laver ugeplaner andre gør ikke. Der er ikke nogen fælles forståelse af, hvordan pædagogikken skal være. Læreplanerne er et vigtigt omdrejningspunkt i forhold til den fælles pædagogik. På p-lørdag (om kort tid) skal der fokuseres på, hvordan personalet kan organisere sig anderledes. Det er vigtigt at der arbejdes hen mod at arbejde med mindre grupper og fleksible fællesskaber. Som udgangspunkt for disse drøftelser skal alle se Sådan er det bare (5. afsnit af en serie i fjernsynet). Vi har en dialog om, hvordan arbejdet med læreplanerne kan gribes an, så der kommer hul på det. Det er vigtigt at få lavet en tids- og handleplan for arbejdet, så det bliver tydeligt for alle. Det vil således også være muligt at følge en sådan plan, selvom Birgitta forsvinder fra huset. Gensidige refleksioner over dagtilbuddets pædagogiske praksis Fokus på hvilken betydning dagtilbuddets pædagogiske rammer har for børns trivsel, læring og udvikling generelt samt for børn i udsatte positioner: Vi taler om, at det er vigtigt, der nu holdes fokus på fremtiden, og hvordan man sikrer en rød tråd. De planer, som der lægges nu, skal følges fremadrettet uanset, hvem der bliver leder i fremtiden. Kærgården har brug for at der kommer ro på, så der kan blive plads til at arbejde med pædagogikken, og få fokus på læring og udvikling for børnegruppen. Nana synes det har været rart at deltage i tilsynet. Hun har fået mulighed for at få et andet indblik i, hvad en vuggestuehverdag også er. Da Birgitta stadig er så ny, er der mange ting, som skal tages fat på og arbejdes med. Vi aftaler at Birgitta kan kontakte Lone, hvis hun har brug for sparring. 13

14 Uddybning af særlige opmærksomhedspunkter Vi drøfter ledelsessituationen, som der for alles skyld skal komme styr på så hurtigt som muligt. Dette er forvaltningen meget opmærksom på. Aftaler på kort sigt For at komme i gang med arbejdet med læreplaner skal der senest maj 2014 afleveres en tids- og handleplan for læreplansarbejdet Birgitta forventer at der ligger en færdig skabelon til introsamtaler midt april, og på p-møde 2. april skal der kigges på en fælles procedure for afholdelse. Aftaler på længere sigt Der skal det næste år arbejdes med udarbejdelse af læreplaner efter den nye læreplansskabelon. Opfølgning Birgitta booker Lone til sparring, hvor der kan drøftes videre på de områder, hvor der er behov. 14

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 2. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Susanne Brandt (leder), Karin Kristensen (Pædagog+AMR), Anne Jægerstrøm

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparkens børnehave Tilsynsbesøg Dato: 4. februar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Elin Palm, Lise Johansen, Helle Vestberg, Margrethe Ostenfelt,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Strandmarken Tilsynsbesøg Dato: Den 20. marts 2012 fra kl. 9.00 13.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer i institutionen og efterfølgende dialog. Deltagere:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Cirklen Tilsynsbesøg Dato: 27. november 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde, samt indledende besøg i Cirklen 25. november 2013. Deltagere: Jette Lunddahl Mathiassen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 29. august 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef), Rosmarie Andresen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Tinsoldaten Tilsynsbesøg Dato: 7. maj 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Marianne Pedersen (leder) og Gertrud Jacobsen (souschef). Fokuspunkter 1.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 4. september 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (leder), Anne-Marie Asmussen (daglig

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 9. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Vuggestuen Manegen Tilsynsbesøg Dato: Den 19. august 2014 Tilsynsform: Institutionsbesøg i begge afdelinger den 18. august 2014 samt tilsynsdialog den 19.

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Lodsvej Tilsynsbesøg Dato: Den 5. februar 2014 (er flyttet fra den oprindelige tilsynsdato 4. december 2013, hvorfor den tidligere institutionsprofil

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Ærtebjerg Tilsynsbesøg Dato: Den 2. oktober 2013. Tilsynsform: Besøg i hele institutionen tirsdag den 1. oktober 2013 samt tilsynsdialog onsdag

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Tegn på læring sådan gør I

Tegn på læring sådan gør I Tegn på læring sådan gør I 1 2 3 Tegn på læring sådan bruger I materialet At sætte ord på læring sådan gør I At evaluere læring sådan gør I 4 Redskaber sådan holder I fokus 5 Cases sådan kan det gøres

Læs mere

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011 Det generelle og administrative tilsyn Tilsynsrapport 2010/2011 Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Tilsynet skal ses som et redskab til dialog mellem tilsynsmyndighed og institution. Dette er for at

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehaven Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 16. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Karin S. Gülstorff (leder), Nete Niebur Storm (souschef)

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Torsdag, den 23. september 2010 kl. 11.00 13.00 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Tilsyn foretaget af: Pædagogisk

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER

Nyhedsbrev. Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER Nyhedsbrev Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER fra bestyrelsen Vi er kommet forbi de mørke og kolde vintermåneder og går en lysere og varmere tid i møde. Foråret har givet sig tidligt til kende og der

Læs mere

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 16.4. 2013 Asylet Skolegade 28 7400 Herning Leder: Marianne Vorre Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til formål er at

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Humlebien Tilsynsbesøg Dato: 25. april 2014 Tilsynsform: Besøg i institutionen den 24. april og tilsynsdialog den 25. april 2014 Deltagere: Mariann

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort nyt fra dagtilbuddet. Aarhus Kommune, Børn og Unge. Vejlby Dagtilbud

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort nyt fra dagtilbuddet. Aarhus Kommune, Børn og Unge. Vejlby Dagtilbud Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejlby Dagtilbud Børnehuset Frijsenborgvej, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen Dagtilbudsleder Kristine Schroll Frijsenborgvej

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo

Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo SOLRØD KOMMUNE BØRNEINSTITUTIONEN PARKBO Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo Kerneopgaven i Parkbo: En pædagogisk tilgang der tager vare på Barnets selvfølelse Positive udvikling Sociale kompetence

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 11. november 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Liden Stina, Soldalen, Maegårdsvej 4, Olsker, 3770 Allinge Dato for tilsynsbesøg: 19. november 2014 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Institution navn og adresse: Børnehusene Humlebæk, Frugthaven, Baunebjergvej 550, 3050 Humlebæk

Pædagogisk tilsyn. Institution navn og adresse: Børnehusene Humlebæk, Frugthaven, Baunebjergvej 550, 3050 Humlebæk Pædagogisk tilsyn Institution navn og adresse: Børnehusene Humlebæk, Frugthaven, Baunebjergvej 550, 3050 Humlebæk Dato: 11. februar 2016 Tidspunkt: 9:45-10:45 samt en telefonsamtale med daglig leder Metteliv

Læs mere

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Fysisk arbejdsmiljø Nævn 3 ting der fungerer godt i dit fysiske arbejde Lokalerne Gode lokaler Dejlig lys og venlig inst.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Afdeling: Sirius Udfyldt af gruppe: Fisk Dato: 31.12.2015 SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 6. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef) og Carina Von

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for område Tønder

Pædagogisk læreplan for område Tønder Pædagogisk læreplan for område Tønder Indledning De pædagogiske læreplaner har været et lovkrav siden 2004. Ifølge loven skal der udarbejdes pædagogiske læreplaner for børn i alderen ½ -2 år og aldersgruppen

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Sct. Georg gårdens vuggestue Dato: 29. marts 2012 kl. 10-13 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Strandhuset. Tilsynsbesøg Dato: Mandag den 21. november 2011 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog mellem nedenstående deltagere.

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Vi brugte spørgeskemaet fra DCUM

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset 1 2 Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset Indholdsfortegnelse 1. Centeret for uddannelse og pædagogik: CUP 2. Taske force 3. Inklusion 4. Kastaniehusets pædagogiske Handleplan 5. Indsatsområder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14. Tidspunkt: 18.30 21.30. Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14. Tidspunkt: 18.30 21.30. Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g. Hjerm dagtilbud d. 20.8.2014. Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14 Tidspunkt: 18.30 21.30 Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.a ferie) Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Lillemyr Adresse: Kannikegårdsvej 17. Povlsker 3730 Nexø Telefon: 56 48 98 28 Leder: Birgit Dam Tilsynsdato: 6. november 2012 Tidligere

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 5.oktober 2010 kl.9.00 Institutionens navn: Toftelund Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet:

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Tusindfryd 23 Leder: Marianne de Place Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 77 77

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere