Baks kroenike - Året i glimt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959"

Transkript

1 Baks kroenike - Året i glimt Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten (1918, se 1917). Ejendommen Søvej 6, matr. nr. 1KZ opført af murermester N.A. Pedersen Juli Fotograf C.K. Olesen ønsker at købe brugsens have, ca kv. alen for 1,25 kr. pr. alen, men generalforsaml. siger nej. 12. Grosserer P. Christensen, Br. har for 12.ooo kr. solgt sin villa til tørve-entreprenør RiisPetersen, Esbjerg.V 25. Annonce: Sagfører Jul Nors og overretssagfører Ernst Jensen tlf. 1o5, reklamerer for deres firma. August 1918: 2. Den spanske syges 1. offer i Br. er kommis Topholm, søn af missionær T. Fengers alle 20, Br 5. Brygger J.P. Petersen søgte om fritagelse for brændevinsafgift. Sognerådet nedsatte den til det halve. 13. Grosserer P. Kristiansen har købt dir. Hestbechs villa, Fengers alle 5, for 25.ooo kr. 16.Vognpasser v. DSB, Søren Nielsen, nu Brande, solgt hus ved Kirkegadegade, Br. til sin søn murer Magnus N. der igen har solgt det til Peter M.Sundbøll Gørding for 445o kr. Overt.straks. 19 Kreaturhandler Jens Handler solgt byggegr. i Fengersalle til overportør Oksbøl for 1 kr. kvadratalen. Overt. 1/ Borgmester Bruun, Ribe, forhandler med Br. sogneråd om anbringelse af 40 russere i pavillonen på markedspladsen (Pav. må være punchuset ved Kikkenborg. bak). Fra anden side arbejdes ihærdigt mod planen.

2 24. Lokomotivfyrbøder Fischer, Kalundborg solgt ejd. i Br. til Anton Nikolajsen Br. for 46oo kr. L.C. Pagård, Br. solgt ejd. i Mulvad til hestehandler Thomas Hansen for 45oo kr. - H.D. Mortensen, Tange solgt ejd. til Niels Juhl Thøgersen, Br. for 14.2oo kr. Overt. 1 / 9. (se også 2.9.) 30. Forskellige medlemmer af de stedlige afholds-selskaber har stiftet "Afholdsfolkenes dramatiske forening" (ADF) og vedtaget dens love. Bestyrelsen: Malermester Dinnesen formand, lærer P. Hansen, maler Rasmussen og Nielsen samt rejsebud Røn. - Bankdirektør Poulsen har af lagerforvalter Ingv. Pedersen købt et hus under opførelse på Ribevej og fuldender det. 13.ooo kr. September 1918: 2. N. Juhl Thøgersen (se 24.8.) har solgt huset til sin far Thøger F. T. for 3ooo kr. (Huset lå i Storegade) 3. Konsortiet A. Hansen m. fl. solgt byggegr. v. Ribevej til bankdir. Poulsen for 35oo kr. og en anden grund til husmand P. Jørgensen for 8oo kr - Hans Lind, Br. solgt hus v. Jernbanegade til Laurids Hansen for kr. 4. Konsortiet A. Hansen m.fl. solgt grund til tømrer N. Madsen, Høe, for 5o øre kv.alen. Elektriker Ingelev Christensen købt hus af blikkenslager Vinther v. Br. sø for lo.5oo kr. Overt.1/10. Sognefoged Køhler solgt ejd. i Storegade til blikkenslager er for kr. Ovt. 1/1o. - Søren Måe, Br. Mark solgt sin ejendom til én fra Tjæreborg for kr. 6. Til bestyrelsen for De samv. afholdsselskaber valgt: bladhandler Hansen, drejer Jørgensen, Holger Rasmussen m. lærer P. Hansen som suppleant. Bladhandleren blev formand. 7. Niels Daugård, Terpager, solgt sin gård til H.P.Jensen, Br. for kr.- Cykelhandler Christensen og cigarhandler S.Å. Bech solgt ejd. i Storegade til sadelmager H. Hammer, 19.ooo kr 11. Hans P. Jensen, Br. solgt ejd. i Terpager til Frands Hansen. 16.Bramm. foderstofforening møde på Gæstgivergården. Uddeler Marius Christensen forelagde regnskab for Gdr. Otto Madsen har solgt villa "Pax" (Sct. Knuds alle 20) Br. til købmand H. Christensen og repræsentant Bendix Hansen f. 13.ooo kr. Overt straks. De sælger (på betingelser) "Pax til DSB-stationsafløser på Bramm-Grindstedbanen.

3 17 Fhv. Slagtermester Jørgen Thomsen, Br. 8o år den 2o/ L.P.Lauridsen "Lunagård" solgt byggegrund v. kommuneskolen til bygmester T. Tonnesen for 125o kr. 2o. Mads Madsen, Terpager har købt gård i Grisbæk af Laurids F. Nielsen for 35.ooo kr. Overt. straks. 20. ca: Bramming Handelsstandsforening stiftet (se ) 23. Kreaturhandler Jens Handler har solgt villa i Sct. Knudsalle til købmændene Hans Christensen/Bendix Hansen for 11.25o kr. -Overt.straks. - HC/BH solgt villa "Pax", Sct. Knudsalle til grosserer P. Kristensen og slagter A. Thomsen for 14.ooo kr. - Chr. Varming, Tømmerby(vej 3), har solgt sin ejendom til Joh. D. Møller for 12.50o kr. - Grosserer M.A. Madsen har købt Th. Ingvartsens hjørne-ejendom i Br. for 11.2oo kr. Overt.15/11 - Forstander N. Hansen, Br. (efterskole) har købt L. Thagårds tidligere ejd. i Mæglergade for 7ooo kr. Overt.straks. - Niels Lauridsen, Ribe Landevej, har solgt sin gård for 81.15oo kr. til ejendomshandlerne Brinch Andrupgård, Gammelgård, Jerne og Asmus Jørgensen, Br. Overt (se 24.9.) 24. Th. Ingvartsen, Br. har solgt sin ejd. til sagfører A. Tornel for kr. - Repræsentant Bendix Hansen har solgt en villa til bladhandler Hansen for 13.5oo kr. - Bladhandler Hansen har solgt villa i Br. til gdr. N. Laursen.(se 23.9.) 27. Mejeribestyrer Petersen solgt ejendom i Nørregade til vognmand L.Jensen for lo.5oo kr. Overt. 1/1o. Oktober 1918: 1. Bramminge Andels-elektricitetsværk er stiftet og køber elværket af Ingelev Christensen, der rejste til Tønder. 3.Jens Jensen, Tang, har af Bøje Eriksen købt villa "Mols" for kr. Overt. 1/ Sognerådet siger på sit møde ja til at De samv. afholdsselskabers hidtidige lokale på gymnastiksalens loft overlades Tekn. skole på samme betingelser som hidtil. 5. Br. ny Palmehave åbnes sønd. d De ved palmehavens opførelse beskæftigede håndværkere, pressen m.fl. er af H.H. Flintholm inviteret til beskuelse. 5. Annonce: H.T.Sand, Br. averterer alt i guld, ure, briller m.m.

4 8. Konsortium: A.H. Tornel, ejendomshandler Th. Thomsen, lærer P. Hansen og murermester Petersen forsøger at lave et A/S til køb af den gamle Palmehave (Peterstræde) og lave foredragssal heri. 12. L.P. Lauridsen, Br. solgt villa til karetmager Christensen for kr. Overt Rejsebud A. Rønn, Br. solgt sit hus til bladhandler Hansen for kr. Overt. 1/11. A. Tornel solgt hus på Ribevej til Poul Mikkelsen, Tjæreborg for kr. 16. Kristen Kikkenborg solgt ejd. til Rasmus Rasmussen, Tømmerby, for kr. Overt. 1/ Gdr. Marinus Larsen, Tværsigvej, købt kelner Hansens hus v. kommuneskolen for kr. Overt. 5/ Afholdsforeningen og "Det blå bånd" har oplæsningaften. 23. Cykelhandler Christensen har bortbyttet sin ejendom Storegade med villa "Nybo" v. Br. sø tilhørende Ingelev Christensen der giver 3o.5oo kr. i bytte. 25. Rentier Andreas Karsten Handler og hustru, Nørreg. Br. guldbryll. 11/11 fejres hos svigersøn Niels Juulsen "Julsgd". November 1918: 2. Redaktør A. Thomsen har til et konsortium af Radikale Venstremænd i Ribekredsen solgt "Sydvestjyllands Venstreblad" for kr. AT forbliver som driftsleder. Overt. 1/ Poul Mikkelsen, Ribevej, Br. har bortbyttet en ham tilhørende ejd. i Esbjerg med N.P. Haugsteds ejd. i Tradsborg. 6. Sølvbryll. d. 7/11 fhv. gdr. i Terp, nu husejer i Br. Mulvad distrikt, Mads Nielsen og Dorthea, hun datter af Hans Iversen, Nørå. MN var for 25 år siden sognerådsformand i Br. De har 4 døtre, den ældste g.m. husejer Sillasen Svendsen, Bramm. hovedgårds Mark. (se 7.11.) 7. Sølvbr. i dag: Mads Nielsen og hustru, Kaj Lykkes alle. (Måske den samme som nævnt under 6/11? Bak) 9. Gdr. Andreas Jørgensen, "Blåvadgård", ansat som kirkebetjent og graver v. Set. Knuds kirke, oplyses det på sognerådsmøde. - Sognerådet anbefaler guldsmedebevilling til urmager H.F. Sand.

5 12. Købmand Chr. Olesen, Br. har af J. Dam, Hvidekro, købt det tidl. afdøde bager Niels Hansen tilhørende hus for 5ooo kr. 13. Gdr. Chr. Nielsen, Glejbjerg, har købt cykelhandler Christensens villa Nybo Br. for lo.ooo kr. Overt. straks. (Søvej 3) 20. Hotelejer A. Jensen, Kikkenborg, har solgt Kikkenborg til Edv. Jensen, tidl. Lunde kro, for kr. Overt. 1/1. 3o. De samv. afholdsselskaber i Br. holdt generalf. på skolens gymnastiksal. Beretning v. fmd. pedel Hansen. Kasserer: Rønn. Øvrige: Kr. J. Jensen, maler Carl Rasmussen, N. Andersen, Kr. Høj Kristensen, Søren Karlsen, drejer Jørgensen, Holger Rasmussen og Søren Terkelsen. Suppl: H.P Rasmussen, P. Hansen og Bertel Petersen. December 1918: 5. Restauratør Flintholm har til et konsortium solgt Br. gamle Palmehave og nabogrund på ca. looo kv.alen for 7ooo kr. Overt. straks. Bygningen skal indrettes til møde- og selskabslokaler. 6. "Bramming forsamlingshus". En kreds af mænd har som nævnt købt den gl. palmehave. De nødvendige forandringer inde i huset udføres af snedker Carl Petersen og tømrer Zabel. Der laves stor og lille sal, købesum skal uddeles i aktier. 7. Sognerådet vælger læge Jørgensen til medl. af sygekasseudvalget i stedet for læge Hagen, som er rejst. l0. Grosserer P. Christensen, Br. har bortbyttet 2 ejendomme i Esbjerg med 95 Td.ld. ager, eng, krat og mose i Smedegård tilhørende brødrene slagter A. Thomsen og mægler Th.Thomsen, begge Br. (Arealet er vist kommet fra Gørdinglund. bak). 12. Br. teglværk delvist nedbrændt i morges. Stenmaskinhuset og 2 tørrelader brændt. Kraftmaskinhuset og 3 tørrelader reddet. For 12 år siden nedbrændte de samme bygninger, og da skånedes også de nu skånede. Årets sidste brænding var i ovnen. For 3 måneder siden blev værket solgt til et konsortium fra Herning-egnen og bestyres nu af hr. Lytchemeier. Betjent Hansen, Br. holdt i formiddags forhør på stedet. 13. Logen NIOGT har holdt foredragsmøde med højskoleforstander P. Hansen som taler. 13. Br. spareforening udbetalte forleden 9ooo kr. til 151 sparere 23. Slagter A. Thomsen og grosserer P. Christensen har bortbyttet villa "Pax med

6 ejendommen "Hedebo Hunderup Mark, og giver 15.ooo kr. i bytte. 27. Br. Ungdomsforening har oplæsningsmøde på Kikkenborg julen Det elektriske lys forsvandt juleaften en tid, kom igen kl. ca Årsag: for våde tørv til fyring på værket. 28. El-værkets formand, manufakturhandler Øllgård opfordrer forbrugerne til at spare på lyset fra søndag til torsdag, da den ene af værkets 2 maskiner tages ned til reparation. 31. Br. sogneråd genvalgte købmand Hans Christensen, bygmester Martin Hansen, jernhandler Søren Thomsen og baneformand Jensen til medlemmer af huslejenævnet, hvis formand er grosserer M.A. Madsen. Smedemester, sognerådsformand H.M Thomsen dør nytårsaftensdag. Året 1919: Januar-juni 1919 mangler I 1919 indledes anlæggelsen af tunnelen under banen i Viadukten. Ejendommene Storegade 9, matrik.nr. 1RM og nr. 11, matrik.nr. 1BC-1GX fik porten overbygget 1918, 1919, 1920 Andels-elværket bygger ny elværksejendom i Pedersstræde i Juli 1919: 1. Johan Møller og Kristian Nielsen, Br. har solgt den forhen A. Hansen m. fl. tilhørende ejendom m. 495 td.ld. Mulvad Mark, til Hans Eskildsen, Mulvad for 15.8oo kr. Overt. 1/ Sognerådet efterkommer urmager Vinds ansøgning om fritagelse som brandfoged. Købmand Berthelsen valgt i stedet. 8. Skomager A. Hansen har bortbyttet sin ejendom i Nørregade Br. med en proprietær Bendtson, Kolding, tilhørende ejendom på Tømmerby Mark. A.H. skal have 5ooo pund humle og 15.5oo kr. i bytte. AH har derpå bortbyttet ejendommen i Tømmerby med den gdr. L.P.Lauridsen, Lundagergård" og murer N. Petersen tilhørende ejendom i Nørregade, (Skal nok være Lunagård, Bak) Br. AH giver i bytte 5ooo pund humle og 19.ooo kr. lo. Sognerådet ser på plan om viadukt øst for Br. Et beboerflertal i Høe-Ilsted ønsker viadukt hvor ledet nu er, et mindretal ønsker den placeret længere mod øst udfor Nis Th. Madsens ejendom.

7 11. Russiske soldater forlader Bramming og siger tak for elskværdighed og god behandling siden de som forkomne flygtninge ankom til Br. 11. Bramm. foderstofforening har antaget fhv. mejeribestyrer Th. Villadsen, "Villa Godthåb" pr.15/7. I alt 5 søgte pladsen. 12. Farver F. B. Hansen, Br. har solgt Flensborg Lagers udsalg til, manufakturhandler Damgård-Madsen for 31.ooo kr. Entreprenør Riis Petersen, Br. har solgt villa "Tekla" til direktør Lytchemejer for 15.ooo kr. Overt. straks. 15. Med 8 timers arbejdsdagens indførelse får Br. station tildelt 6 portører mere. 22. Annonce: J. S. Nikolajsen, Søndergadegade, Br. tlf. 186, averterer om alt inden for landbrugsmaskiner til salg. 24. Entreprenør Riis Petersen har købt vognmand Sønderups forretning for 15.ooo kr. Overt. 1/9. 3o. Bramming forsamlingshus A/S vælger 2 medlemmer mere til bestyrelsen: sagfører A. Tornel og bladhandler Hansen. Revisor: redaktør L.M. Bech, Højskoleforstander P. Hansen er formand. 31. Nørå-Terp-kvægavlsforening vedtager at købe en tyr mere og nedsætter købsudvalg: Hans Nielsen, Niels Knudsen og Martin Nielsen, der også bliver fodervært for 775 kr. årligt. August 1919: 18. Bankdir. Poulsen har solgt sin villa på Ribevej til bankdirektør Kierkegård for 18.ooo kr. (K.vist i Landmandsbanken.bak) 29. Palmehavens gæster vil med glæde erfare, at musikken fra 1/9 atter er overdraget musikdir. Nielsen, og der er musik hver aften. September 1919: 2. Arbejdsmand Kaltoft har solgt sin ejd. i Elmegade til handelsmændene Chr. P.N. Nielsen og Johan P. Møller, overt.1/ Militærflyver Bjarkov [skal vist være Bjørnkov, sh] kommer, flyver med passagerer d. lo/9 over Bramming. Red. Thomsen og læge Hinkbøl de første på tur. 10. Sognerådet ser på plan om brolægning af Triangelen med amtet, idet amtet skal give

8 tilskud, da det er amtsvej. 15. Br. foderstofforening generalf., fmd. Magnus Svendsen, Tømmerby aflægger beretning. 17. Rejsekransen er hejst på Kikkenborgs nye teatersal. Hotellet får gennemgribende restaurering. 17. Magister P.A.Rosenberg og forfatter Morten Korch taler på Br. foredragsforenings efterårsmøde. 18. Overenskomst med amtet nået om brolægning på Triangelen. 27.Kristian Mogensen, Br. hovedg. mark, solgt sin ejd. til Kristinus Jensen, Rærup. 29. Brødrene Hansen har til Chr. Mogensen (måske den samme som oven for nævnt. bak) solgt villa i Fengersalle for 18.5oo kr. Oktober 1919: 7. Gdr. Oksenvad, Lynggård, solgt villa i Tømmerby til banearbejder Aug. Andersen for 6ooo kr. Overt. straks. 9. Nykolonialforretning på Ribe landevej: købmand J.P. Hansen, Br. Tidl. Ålbæk, har fra 1/11 for lo år lejet enkefru Maja Thomsens butik og agter her at begynde kolonialforretning. (Det må nok være Tårnbygningen/Hjørnebygningen, Ribevej, der her tales om, og hun er enke efter sognerådsformand H.M.T. der døde ved nytårstide. bak) lo. Br. og omegns kartoffeldyrkerforrning, generalforsam. 9/10. Ludvig Simonsen (som måske repræsenterer den jyske do. bak) redegjorde for sagerne og henstillede, at der blev en bestyrelse (formentlig for en lokal afdl. bak). Valgt blev: Vilandt Nielsen, Darum, gdr. Mads Lauridsen, Lystrup og gdr. Jens Rask Jensen, Raunsø. Ludv.S. står som foreningens modtager v. Br. station. Af foreningens medlemmer er tegnet lo.ooo td.til eksport. 17 Ny sadelmagerforretning: Sadelmager P.Axel Poulsen, søn af sadelmager P. Gørding, åbner 1. nov. sadelmagerforretning i Br. Butik og værksted bygges ved siden af "Knudsborg", Storeg., 2o. Ølbrygger Petersen fejrer i dag 25 års borgerjub. i Br. 27. Bryll: 14/11 vies bankdirektør Kierkegård, Landmandsbanken Br. og Agnethe Petersen, Nyk.S. (12/lo kaldes hun A. Frederiksen) November 1919:

9 5. Pressen m.fl. indbudte beså Bramminge Gæstgivergård, Storegade, (senere hotel Kaj Lykke). Ejeren Johan Beier viste rundt. Der er nu staldplads til 5o heste. 8. Sadelmager Bohn og hustru har sølvbr. i dag. 18. Mægler Th. Thomsen, Br. har solgt villa "Freja, Fengersallé 11,til mejeribestyrer E.J. Sørensen, Nordenskov for kr. Ovt. 1/12. Metha E. Knudsen solgt villa "Elmen", engersalle, til murer Hans Refsholm, Darum, for 14.ooo kr. Overt. straks. - Tømmerhandler Niels Thorsen solgt grund ved Søndergade ca. 14oo kv.alen til rentier Mads Madsen, Br. for 53o kr. Overtagelse straks. Bygmester T. Tonnesen solgt hjørnegrund v.viadukten ca. 51oo kv.alen til bagermester A. Schlosser for 4ooo kr. Ovt. straks. 2o. Sognerådsformand Tonnes Tonnesen solgt byggegrund på hjørnet af Lindegade- Fengersalle, 25oo kv.alen, til murermester N.A. Petersen og gdr. S.P.Lauridsen for 25oo kr. Ovt. straks. December 1919: 1. Læge Hinkbøl og manufakturhandler Hansen har solgt villa i Fengersalle til rentier Svendsen, Ejstrupholm.(Må være Fengersalle nr. 2o. Se ejd.beskrivelsen. bak) 4. Karetmager Søndergård fylder 7o år 5/ Proprietær Mads Jensen, tidl. "Gørdinglund" har af Ivar Christoffersen, Rynkeby, købt villa "Pax", Br. for 16.ooo kr. Johan G. Møller, Br. har solgt villa i Br. til Niels Svendsen, Tved, Holsted, for 14.ooo kr. Overt. straks. 6. Rentier Niiels Lauridsen har af skomager A. Hansen for 14.5oo kr. købt halvpart i den slagter Thomsen tidl. tilhørende ejendom i Nørregade, Br. (Nu nr. 6). 6. Landbo- og husmandsforeningen nedsætter i fællesskab et udvalg, der skal søge etableret/anlagt en forevisningshave. Udvalget beser forsk. jordarealer og indhenter tilbud. (Se o) l0. De nye kontorer på Br. banegård står nu klar til brug. 11. Gdr. Rausenberg, Br. Mark, har bortbyttet sin ejendom med gård i Stens, Hjortlund tilhørende Jørgen Ross, der giver 5oo kr. i bytte. 11. Br. selskabelige klub arr. møde hos gæstgiver Beier lo/12, bogbinder Mogensen, Esbjerg, skal læse op.

10 12. Cigarhandler M.Lauridsen, Br. har købt centralhotellet i Nibøl for 122.ooo mark. (Solgte det senere. Blev til rådhus). 13. I morgen lørdag forlader ejendomshandler Asmus Jørgensen m. familie Br. og rejser til deres gård ved Morud st. Fyn. Siden 19oo har de boet i Br og gjort sig meget respekteret. 13. Forstander Niels Hansen, Br.efterskole, fylder i dag 75 år. 23. Savværksejer Karl Petersen solgt sin ejendom m. savskærerri, Br. til S.A. Svendsen, Ejstrupholm for 28.ooo kr. (Se ejendomsbeskrivelse Fengersalle 2o-22. bak) 31. Der indkaldes tilbud fra hjem, der vil modtage et wienerbarn. Lærer A.H.Manich oplyser, at bl.a. følgende har tegnet sig i Br.: manufakturhandler Øllgård, Hans Vodder, fhv. banearbejder P. Nielsen, fhv. landpost Chr. Lauridsen, gdr. Magnus Svendsen, Tømmerby, portører på Br. Station går sammen om et barn, og senere kommer mange flere til også uden for byen. Der tegnes til i alt 38 børn, hvoraf de første kommer 20/l 1920, men den spanske syge giver afbræk i ankomst-planerne. Året 1920 Januar 1920: 2. H.P.Hansen, Br. solgt sit hus til Krygger (?) Løbler, Føvling for 24.5oo kr. Overt. straks. 8. Bladhandler Hansen og bager Thomsen har solgt villa Søboerg? til P. LødeJohnsen, Rødekro, for 19.ooo kr. Overt. 1/2. 9. Sognerådsmøde: DSB har opsagt enkefru E.M.Hansen, Br. banegårdsrestauration pr. 1/4, da man helst vil have en mandlig bestyrer. Opsigelsen dog senere trukket tilbage, hvis hendes søn indtræder i stillingen som kompagnon. - På mødet oplyses, at der er 12 gamle på alderdomshjemmet, heraf kun 2 fra Br. kommune. 21Karetmager Christensen har solgt sin ejendom ved Høevej til Th. Thomsen,Ll. Darum for kr. Overt. 15/2.(Det er Elmegade 46. Se ejendomsbeskrivelse Elmegade 46. bak) 23. (Se 6/ ) Udvalget for forevisningshaven holdt møde 22/1, konsulent frk. Hvid til stede. Man vedtog for 12oo kr. pr.td. ld. at købe 2 td.ld. af uddeler H.Villadsen, "Villa Godthåb" og snarest begynde anlæggelse, der også skal omfatte en forsøgsmark. Halvdelen af jordrente, driftsudgift og anlægsudgift fås som statstilskud. (Se også 2o/2)

11 23. Br. selskabelige forening holdt lotterispil, 15 store gevinster. Februar 1920: 19. Portør Kr. Vestergård, Br. har solgt sit hus Østergade til arbejdsmand Peder Pedersen, Br. for 6ooo kr. 2o. (Se 23/1) Med henblik på indhentning af nye tilbud på jord til forevisningshaven nedsættes et underudvalg: husmand P. Jørgensen, Br. mejeribest. Nielsen, Ålbæk, husmand Præstiin, Br. vognmand Ivar Mortensen, Br. og gdr. Jens Poulsen, Mulvad (fmd). 27. (Se 20/2) Underudvalget holdt møde, jordkøbet tilbud fra P. Hauge antages, 1,5 td.ld. for 35oo kr. Marts 1920: 2. Br. og omegns mergelforsyning, generalforsaml. Kasserer: F. Jørgensen. I det forløbne bestilt 550 vognladninger mergel. 3. Bryllup: gdr. Michae1 Madsen, Mulvad og Johanne d.a. Hans Eskildsen, Mulvad, vies i Sct. Ansgar kirke (uden dato). 17. Overass. Vig Nie1sen, Br. solgt sin villa til købmand Hestbech, Dalmose for kr. 19. Indbrud i købmand Andreas Jensens butik, Jernbanegade. (Nu nr. 18) 19. Restauratør H.H Flintholm solgt Palmehaven til Julius Jensen, Bovbjerg badehotel for 168.ooo kr. Overt. 1/5. Installatør Thorstensen, Br. solgt sin forretning i Nørregade til instali latør Hans Frandsen, Askov. Overt. 1/7. 2o. Ejendomshandler Rasmusseng villa "Solhjem", Br. bortbyttet ejendom i Nr. Høe med Jens Nielsens ejendom i Vejrup. - Skomager A.Hansen/rentier N.H.Lauridsen solgt ejendom og slagterforretning i Nørregade til slagter Mortensen fra Skjern for 28.5oo kr. Overt. 1/ Kristian Thygesen, Mulvad bortbyttet sin ejendom mod en i Kvaglund tilhørende Adolf Nielsen. - Ejendomshandler A.Thomsen, Br. bortbyttet sin villa i Br. med ejendom i Esbjerg. - Skomager A. Hansen solgt byggegrund i Nørregade til malermester Hans Jensen, Br. for kr.? 26. Br..ny teatersal: Hotel Kikkenborg indvier nu sin nye teatersal. Den gamle var

12 uhyggelig i mange år. Flere gange har man forsøgt at få hotelejerne til at modernisere salen men forgæves, men nu har Edv. Jensen gjort springet ved en gennemgribende modernisering. Salen har fin scene som er dekoreret af kunstmaler Dinnesen. Salen indvies m.forestilling af direktør Carl 0. Steins selskab. 21. Jørgen Ross har bortbyttet sin ejendom, Ribevej (må være nr. 31), Br, med fabrikant Tranbargs (?) maskinforretning "Dannevirke" m. maskiner, ejendom m.v. -Overt. straks. 26. Søren Måe har købt afdøde vejmand Chr. Christensens ejendom Gabelsvej for 82oo kr. Overt. straks. (intet særligt i april md.1920) Maj 1920: 3. Telefon-abonnentforeningen i Br. har et læserindlæg ved bestyrelsesmedlem A.Tornel. 7. Br. sygeplejeforening ansætter frk. Kirstine Sørensen, Agerbæk, som sygeplejerske pr. 15/5. Bopæl hos karetmager Søndergård. 10. "Boldklubben O.L.B." holdt i går generalforsamling. Bestyrelse: 0. Lauritzen, Kr. Nørager, P. Poulsen, O. Spang og Ejv. Thomsen genvalgtes. (I 1920 er det ellers mest Br. Sportsklub, der omtales. bak) 7. Arbejdsmændene i Br., DASF, har fået fane, indviet i går af arbejdsmand Ravn, Esbjerg. 20. Isenkræmmer Helmuth Andersen har købt den Joh. Madsen, Strib, tilhørende ejendom i Nørregade, Br. for kr. 22. Bladhandler Hansen og bager Thomsen har solgt villa i Fengersalle til H.H. Flintholm for kr. Overt. 1/6. Juni 192o: 3. Justitsministeriet meddeler: Tingsted oprettes i Bramming. (Bitingsted). 10. Enkefru Ane Marie Anderseng Br. solgt sit hus Nørregade til Jens Thomsen Biering, Br. for kr. Overt. straks. 11. Br. Gammelmands-fodboldklub stiftet. Generalforsamling på sportspladsen, 32 ældre/ halv-unge vil være med. Bestyrelse: købmand Chr. Olesen formand, købmand J.J.Jochumsen kasserer, grosserer P. Christensen menigt bestyrelsesmedlem.

13 21. Br. Orkesterforening og Br. sangforening giver koncert til fordel for wienerbørnene. Overskud 388 kr. 22. Politibetj. Carl Lucas Hansen viet til Kristine Christensen, begge Br. viet i Vejle. 25. Br. landboforening holder 25 års Jubilæum og jubilæumsdyrskue. Konsulent Hans Duborg skriver omfattende historisk artikel og nævner bl.a. at foreningen blev stiftet i Br. forsamlingshus i begyndelsen af året Det første dyrskue havde man samme år (sommer) ku man ikke enes med hotelværten (formentlig pa Kikkenborg. bak) om dyrskueordningen og flytter bort fra bycentret til en plads nord for byen med restauratør Mads Hansen som vært. (Duborg skriver, at det er efter hukommelsen, for den første protokol er bortkommet på Kikkenborg). 25. Amtsvejinspektørens assistent Såbye er i Bramming og godkender det nye fortovsanlæg gennem Jernbanegade udført af entreprenør N.P.Nielsen, Br. (Vistnok fra Kikkenb. til station. bak). Juli 1920: 2. Sogneradet ansætter August Th. Andersen, Nørå, som vejmand for 300 kr. årligt. 23. Niels Thorstensen, Br. solgt hus v. Viadukten til stenhugger Thomas Thøgersen for 45oo kr. 31. Rentierne Outzen og Colfach solgt Br. palmehave til restauratør Madsen Vamdrup. Overt. straks. August 1920: 3. Cigarhandler Morten Lauridsen, Br. solgt hus i Østergade til arbejdsmand Mads Christensen, Br. for 6350 kr. Overt. straks. l0.bankfuldmægtig Bøgeskov -Jensen, solgt hus v. Plantagen til manufakturkommis P. Johansen, Br. for 635o kr. Overt. straks. 12. Flyveren Haefner gir kunst- og passagerflyvning i Bramm. 12. og 13. aug. 13. Sognerådsfmd. Tonnes Tonnesen solgt villa i Fengersalle til grosserer Chr.Hestbech for kr. Overt. straks. 13. Tilbygning og omdannelse af Br.station nu afsluttet.

14 19. Murer Revsgård? solgt villa i Fengersalle til redaktør A. Thomsen. Overt. 1/ Murermester N.A. Petersen og vognmand Lauridsen solgt villa i Fengersalle til købmændene Chr. Olesen og P. Christensen for 13.ooo kr. Overt. straks. September. 1920: 6. Ole Clausen, Br.mark solgt ejd. til Kr.Nielsen, Ilsted, f. 34.ooo kr. Overt. straks. 9. Den 8. blev på Kikkenborg stiftet en afdl. af Dansk Socialdemokratisk Ungdomsforening i Br. med 23 medlemmer. Formand: skomager E. Spang, Kasserer: bogholder 0. Westergård. Skomager Hansen, købmand Hans Christensen og bager Schlosser solgt villa i Br. til grosserer Thorvald Sørensen, 13.ooo kr. Overt. 15/1o. 22. Sognerådets møde: Fru Kjeldsen søgte og fik sognerådets anbefaling, da hun sku søge plads i København. Vedtog at give den "for det udmærkede arbejde, hun har udført - Pladsen opslås ledig, og som ny bestyrer på alderdomshjemmet antages blandt 5 ansøgere d. 22/l0 Karoline Hansen, Br. som ny bestyrerinde. 25. Længe følt savn afhjælpes: Kreaturvægt opstilles på markedspl. 27. Gdr. Hans Nielsen,Nørå, solgt ejd. til ungkarl Ole Jørgensen, Lunde f. 25.5oo kr. Overt Oktober 1920: 1. På sognerådsmødet, hvor kun 4 af 7 medlemmer var mødt, drøftede og vedtog man opførelse af en husvildebolig på grund v. alderdomshjemmet. 15. Hestehandler Søren Klint solgt hus i Elmegade til banearbejder Peter Holm for 9ooo kr. Indflytning straks. (Nævnte PH havde kort forinden meldt sig som husvild og var årsag til planen om husvildebolig) 16. Entreprenør Riis Petersen, Br. solgt hus til portør Clausen for k r. Overt Fiskehandler Anders Andersen, Br. solgt ejd. i Elmegade til forstander Rudolf Nielsen, Ribe f. 85oo kr. Overt. 1/ Boghandler Hans Iversen, Br. vies 3o/lo i København til Ane Helle, d.a. sparekassedirektør H. Bramm. November 1920

15 8. Fiskeeksportør Anthonisen, Esbjerg, solgt villa i Fengersalle til maskinhandler Åbling, Skærbæk for 25.ooo kr. 9. Fabrikant Tranberg solgt hus i Søndergade til bybud Rønn, Br. for ll.ooo kr. Overt. 1/ Maskinhandler Obling (Åbling? Sh), Skærbæk, solgt villa i Fengersalle til maskinhandler Jørgen Roos, Br. for 26.ooo kr. 20. Hestehandler Vestergård, Københ. solgt ejd. v. gl. Høevej i Br. til handelsmændene Hans og Gerluf Tonnesen for 2o.ooo kr. Overt. 1/ Møller N. Poulsen, Br. solgt 2 td. ld. mellem kirken og præstegården til gartner Jepsen for 5.ooo kr. Overt. Straks (se ) 26. Sognerådet har på en række møder behandlet spørgsmålet om lokaler til det kommende bitingsted i Br. som handelsforeningen har skaffet til byen. Rådet mente ikke, det tilkom det at sørge for lokaler, men på mødet d. 26. vedtages det at leje lokaler på Kikkenborg for 37o kr. årlig incl. lys, varme m.v. (Dette er altså bitingstedets start) 30. Thomas Bærentsen, Br. solgt hus i Øst-Jernbanegade til Chr. P. Christiansen, Næsbjerg, for ll.000 kr. Overt. straks. December 1920: 1. Nedkøringen i Storegade til Viadukten reguleres, og købmand H.P. Berthelsen går med til at "runde sit hjørne af for kr 29. I morgen d. 3o. fylder møller N. Poulsen, Br. 77 år. Året 1921 Ejendommen Nørregade 14, matr. Nr. 1AQ, opført af A.M. Hansen i 1920 eller Læsekreds indstiftet i Bramming i 1920, iflg. Biblioteksprotokol Januar 1921: 6. Murer Anders Christensen Tømmerby, solgt sin ejd. til en sønderjyde for 14.7oo kr. Overt. 1/ Sognerådet drøfter plan om brolægning af Nørregade, hvis beboere (13/1) bortset fra 2 går ind herfor. (det kom dog først i gang i 1926) 26. Husmand Peder Nielsen Pedersen, Terpager, 7o år 30/1. F. i Kragelund, købte sin fars

16 ejd. i Terpager 1873, (faderens tidligere ejd.), solgte den 1907, beholdt et par td.ld. og byggede her et hus. Nu vejmand for Terpager-Tømmerby. 26 Bagermester Thomsen og bladhandler Hansen har bortbyttet villa i Fengersalle med Korins gård i Adserbøl. Overt.1/ Udvalget for opførelse af Sct. Ansgar kirke opløser sig, efter at kirken er indviet 12/ , og nu resterede kun det finansielle spørgsmål, der hermed afsluttes. Regnskabet balancerer med kr. Udvalgets navne: A. Øllgård formand, fru læge Hagen, Chr. Sørensen, Gabelsvej, Laust Holm, Høe, Hans Eskildsen, Mulvad, portør Klingenberg, murer C.A. Olsen Skærbæk, direktør H.P.Ludvigsen, København og som bygningskyndige: murermester N. Petersen og sognefoged Eduard Køhler. I udvalget sad endv. afdøde forstander Brande. Februar 1921: 9. Frøknerne Esbjerg solgt villa i Nørregade,Br. til enkefru Kirsten Madsen, Gabelsvej. Overt. 15/3. 4. Bitingsted havde i går sin første retsdag (på Kikkenborg). Dommer Saxild, Ribe, beklædte dommersædet, dommerfuldmægtig Bruun var protokolfører. 5 sager var på retslisten. 7. Ved folketællingen i Br. stationsby d. 1/2 var der i alt indbyggere, bydelen i Br. 1361, Hunderup 331, Sneum 129, hele kommunen 1917, kirkesognets indbyggertal [d.v.s. at 18% af befolkningen havde hjemsted i Vilslev-Hunderup kommune, og 7% i Sneum. Altså boede 23% udenfor sognerådets jurisdiktion, næsten hver 4. indbygger. Sh] l0. Br. gymnastikforen. Har ekstraord. generf. i aftes på Gæstgivergården, fmd. kommis Viggo Madsen. Forslag om fusion m. sportsklubben fik 32 nej og 12 ja. 16. Kommunalt vælgermøde. Sognerådsfmd. Tonnes Tonnesen nævner i sin oversigt over den forløbne valgperiode: I 1918 byggede (ombyggede/moderniserede/indrettede? bak) vi også alderdomshjemmet for 27.ooo kr. Tværsigvej blev optaget på regulativet og skolesti anlagt i Nørå (plus meget andet). 19. Konsortiet A.Hansen m. fl. solgt gr. syd for banen på 4ooo kv.alen til snedkermester Chr. Jørgensen, Br. for 3.2oo kr. Overt. straks. 26. Tidl. maskinhandler Jørgen Roos, Br. købt Gustav Andersens gård, Havrum v. Rødding, for 58.ooo kr. Heri indgår Roos villa i Fengersalle. Overt. 1/4. Marts 1921:

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Kristian Gøntveds dagbøger. fra. 10. januar 1920. til. 12. november 1920

Kristian Gøntveds dagbøger. fra. 10. januar 1920. til. 12. november 1920 Kristian Gøntveds dagbøger fra 10. januar 1920 til 12. november 1920 Lørdag, den 10. januar. Frost. Lidt blæst. Vind: SV. Arb.: Kristian og Julius begyndte af at tærske rug med 13 plejle. Malet 2 sække

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger

Kristian Grøntveds dagbøger Kristian Grøntveds dagbøger 18. august 1933 til 3. juli 1934 (bog nr. 53) Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351 Mail: Arnebjergby@gmail.com Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351

Læs mere

Landsbyen bliver Stationsby

Landsbyen bliver Stationsby JENS GLOB SAMVIRKET og EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984 Bind 1 (10. årgang ). Siderne 9-34 Landsbyen bliver Stationsby Af ERLING MORS NIELSEN I Egnshistorisk Forenings

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Niels Mortensen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 Salling Bank 2001 Udgivet af Salling Bank a/s

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5 1 9 0 6 Bilerne 1 9 1 5 Salling Bank forhøjede i 1913 bygningen i Frederiksgade med en førstesal i røde mursten og ombyggede stueetagen. Banken benyttede endnu ikke hele stueetagen til kontor. I vinduet

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Landbrugskrise og arbejdsløshed

Landbrugskrise og arbejdsløshed 1 9 2 6 Landbrugskrise og arbejdsløshed 1 9 3 5 Salling Banks personale i slutningen af 1920 erne. Omkring pulten står fra venstre kasserer P.H. Schou, Bernhard Holst, Henry Jensen, Søren Nielsen, Carl

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1997 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv LOGO Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S, Tlf: 66 15

Læs mere

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5 1 8 8 6 Stationsbyerne 1 8 9 5 Frederiksgade 8-6 ca. 1890. Til venstre ses Den Nye Borger- og Håndværkerforenings bygning, opført i 1881 efter tegninger af murermester L. Jørgensen. I 1890 erne blev bygningen

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt En festlig afslutning på 5 forrygende dage til Vejrup Sportsfest Pigerne her, har en god tilgang til fælles sang, sammen med Kandis søndag aften. 23.

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Aakirkebvs historie de sidste 300 år

Aakirkebvs historie de sidste 300 år Aakirkebvs historie de sidste 300 år Af Wemer Hansen e.a.rrnrnny oso Ån Melodi: Der er et land. Aakirkeby - derinde midt i landet, for søværts fjender her du søgte ly, alligevel så skete det blandt andet

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1.

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. august 2007 Billedmateriale JMJ 1 Laurbjerg vandværk 14. maj 2007 (Forside)

Læs mere