Baks kroenike - Året i glimt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959"

Transkript

1 Baks kroenike - Året i glimt Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten (1918, se 1917). Ejendommen Søvej 6, matr. nr. 1KZ opført af murermester N.A. Pedersen Juli Fotograf C.K. Olesen ønsker at købe brugsens have, ca kv. alen for 1,25 kr. pr. alen, men generalforsaml. siger nej. 12. Grosserer P. Christensen, Br. har for 12.ooo kr. solgt sin villa til tørve-entreprenør RiisPetersen, Esbjerg.V 25. Annonce: Sagfører Jul Nors og overretssagfører Ernst Jensen tlf. 1o5, reklamerer for deres firma. August 1918: 2. Den spanske syges 1. offer i Br. er kommis Topholm, søn af missionær T. Fengers alle 20, Br 5. Brygger J.P. Petersen søgte om fritagelse for brændevinsafgift. Sognerådet nedsatte den til det halve. 13. Grosserer P. Kristiansen har købt dir. Hestbechs villa, Fengers alle 5, for 25.ooo kr. 16.Vognpasser v. DSB, Søren Nielsen, nu Brande, solgt hus ved Kirkegadegade, Br. til sin søn murer Magnus N. der igen har solgt det til Peter M.Sundbøll Gørding for 445o kr. Overt.straks. 19 Kreaturhandler Jens Handler solgt byggegr. i Fengersalle til overportør Oksbøl for 1 kr. kvadratalen. Overt. 1/ Borgmester Bruun, Ribe, forhandler med Br. sogneråd om anbringelse af 40 russere i pavillonen på markedspladsen (Pav. må være punchuset ved Kikkenborg. bak). Fra anden side arbejdes ihærdigt mod planen.

2 24. Lokomotivfyrbøder Fischer, Kalundborg solgt ejd. i Br. til Anton Nikolajsen Br. for 46oo kr. L.C. Pagård, Br. solgt ejd. i Mulvad til hestehandler Thomas Hansen for 45oo kr. - H.D. Mortensen, Tange solgt ejd. til Niels Juhl Thøgersen, Br. for 14.2oo kr. Overt. 1 / 9. (se også 2.9.) 30. Forskellige medlemmer af de stedlige afholds-selskaber har stiftet "Afholdsfolkenes dramatiske forening" (ADF) og vedtaget dens love. Bestyrelsen: Malermester Dinnesen formand, lærer P. Hansen, maler Rasmussen og Nielsen samt rejsebud Røn. - Bankdirektør Poulsen har af lagerforvalter Ingv. Pedersen købt et hus under opførelse på Ribevej og fuldender det. 13.ooo kr. September 1918: 2. N. Juhl Thøgersen (se 24.8.) har solgt huset til sin far Thøger F. T. for 3ooo kr. (Huset lå i Storegade) 3. Konsortiet A. Hansen m. fl. solgt byggegr. v. Ribevej til bankdir. Poulsen for 35oo kr. og en anden grund til husmand P. Jørgensen for 8oo kr - Hans Lind, Br. solgt hus v. Jernbanegade til Laurids Hansen for kr. 4. Konsortiet A. Hansen m.fl. solgt grund til tømrer N. Madsen, Høe, for 5o øre kv.alen. Elektriker Ingelev Christensen købt hus af blikkenslager Vinther v. Br. sø for lo.5oo kr. Overt.1/10. Sognefoged Køhler solgt ejd. i Storegade til blikkenslager er for kr. Ovt. 1/1o. - Søren Måe, Br. Mark solgt sin ejendom til én fra Tjæreborg for kr. 6. Til bestyrelsen for De samv. afholdsselskaber valgt: bladhandler Hansen, drejer Jørgensen, Holger Rasmussen m. lærer P. Hansen som suppleant. Bladhandleren blev formand. 7. Niels Daugård, Terpager, solgt sin gård til H.P.Jensen, Br. for kr.- Cykelhandler Christensen og cigarhandler S.Å. Bech solgt ejd. i Storegade til sadelmager H. Hammer, 19.ooo kr 11. Hans P. Jensen, Br. solgt ejd. i Terpager til Frands Hansen. 16.Bramm. foderstofforening møde på Gæstgivergården. Uddeler Marius Christensen forelagde regnskab for Gdr. Otto Madsen har solgt villa "Pax" (Sct. Knuds alle 20) Br. til købmand H. Christensen og repræsentant Bendix Hansen f. 13.ooo kr. Overt straks. De sælger (på betingelser) "Pax til DSB-stationsafløser på Bramm-Grindstedbanen.

3 17 Fhv. Slagtermester Jørgen Thomsen, Br. 8o år den 2o/ L.P.Lauridsen "Lunagård" solgt byggegrund v. kommuneskolen til bygmester T. Tonnesen for 125o kr. 2o. Mads Madsen, Terpager har købt gård i Grisbæk af Laurids F. Nielsen for 35.ooo kr. Overt. straks. 20. ca: Bramming Handelsstandsforening stiftet (se ) 23. Kreaturhandler Jens Handler har solgt villa i Sct. Knudsalle til købmændene Hans Christensen/Bendix Hansen for 11.25o kr. -Overt.straks. - HC/BH solgt villa "Pax", Sct. Knudsalle til grosserer P. Kristensen og slagter A. Thomsen for 14.ooo kr. - Chr. Varming, Tømmerby(vej 3), har solgt sin ejendom til Joh. D. Møller for 12.50o kr. - Grosserer M.A. Madsen har købt Th. Ingvartsens hjørne-ejendom i Br. for 11.2oo kr. Overt.15/11 - Forstander N. Hansen, Br. (efterskole) har købt L. Thagårds tidligere ejd. i Mæglergade for 7ooo kr. Overt.straks. - Niels Lauridsen, Ribe Landevej, har solgt sin gård for 81.15oo kr. til ejendomshandlerne Brinch Andrupgård, Gammelgård, Jerne og Asmus Jørgensen, Br. Overt (se 24.9.) 24. Th. Ingvartsen, Br. har solgt sin ejd. til sagfører A. Tornel for kr. - Repræsentant Bendix Hansen har solgt en villa til bladhandler Hansen for 13.5oo kr. - Bladhandler Hansen har solgt villa i Br. til gdr. N. Laursen.(se 23.9.) 27. Mejeribestyrer Petersen solgt ejendom i Nørregade til vognmand L.Jensen for lo.5oo kr. Overt. 1/1o. Oktober 1918: 1. Bramminge Andels-elektricitetsværk er stiftet og køber elværket af Ingelev Christensen, der rejste til Tønder. 3.Jens Jensen, Tang, har af Bøje Eriksen købt villa "Mols" for kr. Overt. 1/ Sognerådet siger på sit møde ja til at De samv. afholdsselskabers hidtidige lokale på gymnastiksalens loft overlades Tekn. skole på samme betingelser som hidtil. 5. Br. ny Palmehave åbnes sønd. d De ved palmehavens opførelse beskæftigede håndværkere, pressen m.fl. er af H.H. Flintholm inviteret til beskuelse. 5. Annonce: H.T.Sand, Br. averterer alt i guld, ure, briller m.m.

4 8. Konsortium: A.H. Tornel, ejendomshandler Th. Thomsen, lærer P. Hansen og murermester Petersen forsøger at lave et A/S til køb af den gamle Palmehave (Peterstræde) og lave foredragssal heri. 12. L.P. Lauridsen, Br. solgt villa til karetmager Christensen for kr. Overt Rejsebud A. Rønn, Br. solgt sit hus til bladhandler Hansen for kr. Overt. 1/11. A. Tornel solgt hus på Ribevej til Poul Mikkelsen, Tjæreborg for kr. 16. Kristen Kikkenborg solgt ejd. til Rasmus Rasmussen, Tømmerby, for kr. Overt. 1/ Gdr. Marinus Larsen, Tværsigvej, købt kelner Hansens hus v. kommuneskolen for kr. Overt. 5/ Afholdsforeningen og "Det blå bånd" har oplæsningaften. 23. Cykelhandler Christensen har bortbyttet sin ejendom Storegade med villa "Nybo" v. Br. sø tilhørende Ingelev Christensen der giver 3o.5oo kr. i bytte. 25. Rentier Andreas Karsten Handler og hustru, Nørreg. Br. guldbryll. 11/11 fejres hos svigersøn Niels Juulsen "Julsgd". November 1918: 2. Redaktør A. Thomsen har til et konsortium af Radikale Venstremænd i Ribekredsen solgt "Sydvestjyllands Venstreblad" for kr. AT forbliver som driftsleder. Overt. 1/ Poul Mikkelsen, Ribevej, Br. har bortbyttet en ham tilhørende ejd. i Esbjerg med N.P. Haugsteds ejd. i Tradsborg. 6. Sølvbryll. d. 7/11 fhv. gdr. i Terp, nu husejer i Br. Mulvad distrikt, Mads Nielsen og Dorthea, hun datter af Hans Iversen, Nørå. MN var for 25 år siden sognerådsformand i Br. De har 4 døtre, den ældste g.m. husejer Sillasen Svendsen, Bramm. hovedgårds Mark. (se 7.11.) 7. Sølvbr. i dag: Mads Nielsen og hustru, Kaj Lykkes alle. (Måske den samme som nævnt under 6/11? Bak) 9. Gdr. Andreas Jørgensen, "Blåvadgård", ansat som kirkebetjent og graver v. Set. Knuds kirke, oplyses det på sognerådsmøde. - Sognerådet anbefaler guldsmedebevilling til urmager H.F. Sand.

5 12. Købmand Chr. Olesen, Br. har af J. Dam, Hvidekro, købt det tidl. afdøde bager Niels Hansen tilhørende hus for 5ooo kr. 13. Gdr. Chr. Nielsen, Glejbjerg, har købt cykelhandler Christensens villa Nybo Br. for lo.ooo kr. Overt. straks. (Søvej 3) 20. Hotelejer A. Jensen, Kikkenborg, har solgt Kikkenborg til Edv. Jensen, tidl. Lunde kro, for kr. Overt. 1/1. 3o. De samv. afholdsselskaber i Br. holdt generalf. på skolens gymnastiksal. Beretning v. fmd. pedel Hansen. Kasserer: Rønn. Øvrige: Kr. J. Jensen, maler Carl Rasmussen, N. Andersen, Kr. Høj Kristensen, Søren Karlsen, drejer Jørgensen, Holger Rasmussen og Søren Terkelsen. Suppl: H.P Rasmussen, P. Hansen og Bertel Petersen. December 1918: 5. Restauratør Flintholm har til et konsortium solgt Br. gamle Palmehave og nabogrund på ca. looo kv.alen for 7ooo kr. Overt. straks. Bygningen skal indrettes til møde- og selskabslokaler. 6. "Bramming forsamlingshus". En kreds af mænd har som nævnt købt den gl. palmehave. De nødvendige forandringer inde i huset udføres af snedker Carl Petersen og tømrer Zabel. Der laves stor og lille sal, købesum skal uddeles i aktier. 7. Sognerådet vælger læge Jørgensen til medl. af sygekasseudvalget i stedet for læge Hagen, som er rejst. l0. Grosserer P. Christensen, Br. har bortbyttet 2 ejendomme i Esbjerg med 95 Td.ld. ager, eng, krat og mose i Smedegård tilhørende brødrene slagter A. Thomsen og mægler Th.Thomsen, begge Br. (Arealet er vist kommet fra Gørdinglund. bak). 12. Br. teglværk delvist nedbrændt i morges. Stenmaskinhuset og 2 tørrelader brændt. Kraftmaskinhuset og 3 tørrelader reddet. For 12 år siden nedbrændte de samme bygninger, og da skånedes også de nu skånede. Årets sidste brænding var i ovnen. For 3 måneder siden blev værket solgt til et konsortium fra Herning-egnen og bestyres nu af hr. Lytchemeier. Betjent Hansen, Br. holdt i formiddags forhør på stedet. 13. Logen NIOGT har holdt foredragsmøde med højskoleforstander P. Hansen som taler. 13. Br. spareforening udbetalte forleden 9ooo kr. til 151 sparere 23. Slagter A. Thomsen og grosserer P. Christensen har bortbyttet villa "Pax med

6 ejendommen "Hedebo Hunderup Mark, og giver 15.ooo kr. i bytte. 27. Br. Ungdomsforening har oplæsningsmøde på Kikkenborg julen Det elektriske lys forsvandt juleaften en tid, kom igen kl. ca Årsag: for våde tørv til fyring på værket. 28. El-værkets formand, manufakturhandler Øllgård opfordrer forbrugerne til at spare på lyset fra søndag til torsdag, da den ene af værkets 2 maskiner tages ned til reparation. 31. Br. sogneråd genvalgte købmand Hans Christensen, bygmester Martin Hansen, jernhandler Søren Thomsen og baneformand Jensen til medlemmer af huslejenævnet, hvis formand er grosserer M.A. Madsen. Smedemester, sognerådsformand H.M Thomsen dør nytårsaftensdag. Året 1919: Januar-juni 1919 mangler I 1919 indledes anlæggelsen af tunnelen under banen i Viadukten. Ejendommene Storegade 9, matrik.nr. 1RM og nr. 11, matrik.nr. 1BC-1GX fik porten overbygget 1918, 1919, 1920 Andels-elværket bygger ny elværksejendom i Pedersstræde i Juli 1919: 1. Johan Møller og Kristian Nielsen, Br. har solgt den forhen A. Hansen m. fl. tilhørende ejendom m. 495 td.ld. Mulvad Mark, til Hans Eskildsen, Mulvad for 15.8oo kr. Overt. 1/ Sognerådet efterkommer urmager Vinds ansøgning om fritagelse som brandfoged. Købmand Berthelsen valgt i stedet. 8. Skomager A. Hansen har bortbyttet sin ejendom i Nørregade Br. med en proprietær Bendtson, Kolding, tilhørende ejendom på Tømmerby Mark. A.H. skal have 5ooo pund humle og 15.5oo kr. i bytte. AH har derpå bortbyttet ejendommen i Tømmerby med den gdr. L.P.Lauridsen, Lundagergård" og murer N. Petersen tilhørende ejendom i Nørregade, (Skal nok være Lunagård, Bak) Br. AH giver i bytte 5ooo pund humle og 19.ooo kr. lo. Sognerådet ser på plan om viadukt øst for Br. Et beboerflertal i Høe-Ilsted ønsker viadukt hvor ledet nu er, et mindretal ønsker den placeret længere mod øst udfor Nis Th. Madsens ejendom.

7 11. Russiske soldater forlader Bramming og siger tak for elskværdighed og god behandling siden de som forkomne flygtninge ankom til Br. 11. Bramm. foderstofforening har antaget fhv. mejeribestyrer Th. Villadsen, "Villa Godthåb" pr.15/7. I alt 5 søgte pladsen. 12. Farver F. B. Hansen, Br. har solgt Flensborg Lagers udsalg til, manufakturhandler Damgård-Madsen for 31.ooo kr. Entreprenør Riis Petersen, Br. har solgt villa "Tekla" til direktør Lytchemejer for 15.ooo kr. Overt. straks. 15. Med 8 timers arbejdsdagens indførelse får Br. station tildelt 6 portører mere. 22. Annonce: J. S. Nikolajsen, Søndergadegade, Br. tlf. 186, averterer om alt inden for landbrugsmaskiner til salg. 24. Entreprenør Riis Petersen har købt vognmand Sønderups forretning for 15.ooo kr. Overt. 1/9. 3o. Bramming forsamlingshus A/S vælger 2 medlemmer mere til bestyrelsen: sagfører A. Tornel og bladhandler Hansen. Revisor: redaktør L.M. Bech, Højskoleforstander P. Hansen er formand. 31. Nørå-Terp-kvægavlsforening vedtager at købe en tyr mere og nedsætter købsudvalg: Hans Nielsen, Niels Knudsen og Martin Nielsen, der også bliver fodervært for 775 kr. årligt. August 1919: 18. Bankdir. Poulsen har solgt sin villa på Ribevej til bankdirektør Kierkegård for 18.ooo kr. (K.vist i Landmandsbanken.bak) 29. Palmehavens gæster vil med glæde erfare, at musikken fra 1/9 atter er overdraget musikdir. Nielsen, og der er musik hver aften. September 1919: 2. Arbejdsmand Kaltoft har solgt sin ejd. i Elmegade til handelsmændene Chr. P.N. Nielsen og Johan P. Møller, overt.1/ Militærflyver Bjarkov [skal vist være Bjørnkov, sh] kommer, flyver med passagerer d. lo/9 over Bramming. Red. Thomsen og læge Hinkbøl de første på tur. 10. Sognerådet ser på plan om brolægning af Triangelen med amtet, idet amtet skal give

8 tilskud, da det er amtsvej. 15. Br. foderstofforening generalf., fmd. Magnus Svendsen, Tømmerby aflægger beretning. 17. Rejsekransen er hejst på Kikkenborgs nye teatersal. Hotellet får gennemgribende restaurering. 17. Magister P.A.Rosenberg og forfatter Morten Korch taler på Br. foredragsforenings efterårsmøde. 18. Overenskomst med amtet nået om brolægning på Triangelen. 27.Kristian Mogensen, Br. hovedg. mark, solgt sin ejd. til Kristinus Jensen, Rærup. 29. Brødrene Hansen har til Chr. Mogensen (måske den samme som oven for nævnt. bak) solgt villa i Fengersalle for 18.5oo kr. Oktober 1919: 7. Gdr. Oksenvad, Lynggård, solgt villa i Tømmerby til banearbejder Aug. Andersen for 6ooo kr. Overt. straks. 9. Nykolonialforretning på Ribe landevej: købmand J.P. Hansen, Br. Tidl. Ålbæk, har fra 1/11 for lo år lejet enkefru Maja Thomsens butik og agter her at begynde kolonialforretning. (Det må nok være Tårnbygningen/Hjørnebygningen, Ribevej, der her tales om, og hun er enke efter sognerådsformand H.M.T. der døde ved nytårstide. bak) lo. Br. og omegns kartoffeldyrkerforrning, generalforsam. 9/10. Ludvig Simonsen (som måske repræsenterer den jyske do. bak) redegjorde for sagerne og henstillede, at der blev en bestyrelse (formentlig for en lokal afdl. bak). Valgt blev: Vilandt Nielsen, Darum, gdr. Mads Lauridsen, Lystrup og gdr. Jens Rask Jensen, Raunsø. Ludv.S. står som foreningens modtager v. Br. station. Af foreningens medlemmer er tegnet lo.ooo td.til eksport. 17 Ny sadelmagerforretning: Sadelmager P.Axel Poulsen, søn af sadelmager P. Gørding, åbner 1. nov. sadelmagerforretning i Br. Butik og værksted bygges ved siden af "Knudsborg", Storeg., 2o. Ølbrygger Petersen fejrer i dag 25 års borgerjub. i Br. 27. Bryll: 14/11 vies bankdirektør Kierkegård, Landmandsbanken Br. og Agnethe Petersen, Nyk.S. (12/lo kaldes hun A. Frederiksen) November 1919:

9 5. Pressen m.fl. indbudte beså Bramminge Gæstgivergård, Storegade, (senere hotel Kaj Lykke). Ejeren Johan Beier viste rundt. Der er nu staldplads til 5o heste. 8. Sadelmager Bohn og hustru har sølvbr. i dag. 18. Mægler Th. Thomsen, Br. har solgt villa "Freja, Fengersallé 11,til mejeribestyrer E.J. Sørensen, Nordenskov for kr. Ovt. 1/12. Metha E. Knudsen solgt villa "Elmen", engersalle, til murer Hans Refsholm, Darum, for 14.ooo kr. Overt. straks. - Tømmerhandler Niels Thorsen solgt grund ved Søndergade ca. 14oo kv.alen til rentier Mads Madsen, Br. for 53o kr. Overtagelse straks. Bygmester T. Tonnesen solgt hjørnegrund v.viadukten ca. 51oo kv.alen til bagermester A. Schlosser for 4ooo kr. Ovt. straks. 2o. Sognerådsformand Tonnes Tonnesen solgt byggegrund på hjørnet af Lindegade- Fengersalle, 25oo kv.alen, til murermester N.A. Petersen og gdr. S.P.Lauridsen for 25oo kr. Ovt. straks. December 1919: 1. Læge Hinkbøl og manufakturhandler Hansen har solgt villa i Fengersalle til rentier Svendsen, Ejstrupholm.(Må være Fengersalle nr. 2o. Se ejd.beskrivelsen. bak) 4. Karetmager Søndergård fylder 7o år 5/ Proprietær Mads Jensen, tidl. "Gørdinglund" har af Ivar Christoffersen, Rynkeby, købt villa "Pax", Br. for 16.ooo kr. Johan G. Møller, Br. har solgt villa i Br. til Niels Svendsen, Tved, Holsted, for 14.ooo kr. Overt. straks. 6. Rentier Niiels Lauridsen har af skomager A. Hansen for 14.5oo kr. købt halvpart i den slagter Thomsen tidl. tilhørende ejendom i Nørregade, Br. (Nu nr. 6). 6. Landbo- og husmandsforeningen nedsætter i fællesskab et udvalg, der skal søge etableret/anlagt en forevisningshave. Udvalget beser forsk. jordarealer og indhenter tilbud. (Se o) l0. De nye kontorer på Br. banegård står nu klar til brug. 11. Gdr. Rausenberg, Br. Mark, har bortbyttet sin ejendom med gård i Stens, Hjortlund tilhørende Jørgen Ross, der giver 5oo kr. i bytte. 11. Br. selskabelige klub arr. møde hos gæstgiver Beier lo/12, bogbinder Mogensen, Esbjerg, skal læse op.

10 12. Cigarhandler M.Lauridsen, Br. har købt centralhotellet i Nibøl for 122.ooo mark. (Solgte det senere. Blev til rådhus). 13. I morgen lørdag forlader ejendomshandler Asmus Jørgensen m. familie Br. og rejser til deres gård ved Morud st. Fyn. Siden 19oo har de boet i Br og gjort sig meget respekteret. 13. Forstander Niels Hansen, Br.efterskole, fylder i dag 75 år. 23. Savværksejer Karl Petersen solgt sin ejendom m. savskærerri, Br. til S.A. Svendsen, Ejstrupholm for 28.ooo kr. (Se ejendomsbeskrivelse Fengersalle 2o-22. bak) 31. Der indkaldes tilbud fra hjem, der vil modtage et wienerbarn. Lærer A.H.Manich oplyser, at bl.a. følgende har tegnet sig i Br.: manufakturhandler Øllgård, Hans Vodder, fhv. banearbejder P. Nielsen, fhv. landpost Chr. Lauridsen, gdr. Magnus Svendsen, Tømmerby, portører på Br. Station går sammen om et barn, og senere kommer mange flere til også uden for byen. Der tegnes til i alt 38 børn, hvoraf de første kommer 20/l 1920, men den spanske syge giver afbræk i ankomst-planerne. Året 1920 Januar 1920: 2. H.P.Hansen, Br. solgt sit hus til Krygger (?) Løbler, Føvling for 24.5oo kr. Overt. straks. 8. Bladhandler Hansen og bager Thomsen har solgt villa Søboerg? til P. LødeJohnsen, Rødekro, for 19.ooo kr. Overt. 1/2. 9. Sognerådsmøde: DSB har opsagt enkefru E.M.Hansen, Br. banegårdsrestauration pr. 1/4, da man helst vil have en mandlig bestyrer. Opsigelsen dog senere trukket tilbage, hvis hendes søn indtræder i stillingen som kompagnon. - På mødet oplyses, at der er 12 gamle på alderdomshjemmet, heraf kun 2 fra Br. kommune. 21Karetmager Christensen har solgt sin ejendom ved Høevej til Th. Thomsen,Ll. Darum for kr. Overt. 15/2.(Det er Elmegade 46. Se ejendomsbeskrivelse Elmegade 46. bak) 23. (Se 6/ ) Udvalget for forevisningshaven holdt møde 22/1, konsulent frk. Hvid til stede. Man vedtog for 12oo kr. pr.td. ld. at købe 2 td.ld. af uddeler H.Villadsen, "Villa Godthåb" og snarest begynde anlæggelse, der også skal omfatte en forsøgsmark. Halvdelen af jordrente, driftsudgift og anlægsudgift fås som statstilskud. (Se også 2o/2)

11 23. Br. selskabelige forening holdt lotterispil, 15 store gevinster. Februar 1920: 19. Portør Kr. Vestergård, Br. har solgt sit hus Østergade til arbejdsmand Peder Pedersen, Br. for 6ooo kr. 2o. (Se 23/1) Med henblik på indhentning af nye tilbud på jord til forevisningshaven nedsættes et underudvalg: husmand P. Jørgensen, Br. mejeribest. Nielsen, Ålbæk, husmand Præstiin, Br. vognmand Ivar Mortensen, Br. og gdr. Jens Poulsen, Mulvad (fmd). 27. (Se 20/2) Underudvalget holdt møde, jordkøbet tilbud fra P. Hauge antages, 1,5 td.ld. for 35oo kr. Marts 1920: 2. Br. og omegns mergelforsyning, generalforsaml. Kasserer: F. Jørgensen. I det forløbne bestilt 550 vognladninger mergel. 3. Bryllup: gdr. Michae1 Madsen, Mulvad og Johanne d.a. Hans Eskildsen, Mulvad, vies i Sct. Ansgar kirke (uden dato). 17. Overass. Vig Nie1sen, Br. solgt sin villa til købmand Hestbech, Dalmose for kr. 19. Indbrud i købmand Andreas Jensens butik, Jernbanegade. (Nu nr. 18) 19. Restauratør H.H Flintholm solgt Palmehaven til Julius Jensen, Bovbjerg badehotel for 168.ooo kr. Overt. 1/5. Installatør Thorstensen, Br. solgt sin forretning i Nørregade til instali latør Hans Frandsen, Askov. Overt. 1/7. 2o. Ejendomshandler Rasmusseng villa "Solhjem", Br. bortbyttet ejendom i Nr. Høe med Jens Nielsens ejendom i Vejrup. - Skomager A.Hansen/rentier N.H.Lauridsen solgt ejendom og slagterforretning i Nørregade til slagter Mortensen fra Skjern for 28.5oo kr. Overt. 1/ Kristian Thygesen, Mulvad bortbyttet sin ejendom mod en i Kvaglund tilhørende Adolf Nielsen. - Ejendomshandler A.Thomsen, Br. bortbyttet sin villa i Br. med ejendom i Esbjerg. - Skomager A. Hansen solgt byggegrund i Nørregade til malermester Hans Jensen, Br. for kr.? 26. Br..ny teatersal: Hotel Kikkenborg indvier nu sin nye teatersal. Den gamle var

12 uhyggelig i mange år. Flere gange har man forsøgt at få hotelejerne til at modernisere salen men forgæves, men nu har Edv. Jensen gjort springet ved en gennemgribende modernisering. Salen har fin scene som er dekoreret af kunstmaler Dinnesen. Salen indvies m.forestilling af direktør Carl 0. Steins selskab. 21. Jørgen Ross har bortbyttet sin ejendom, Ribevej (må være nr. 31), Br, med fabrikant Tranbargs (?) maskinforretning "Dannevirke" m. maskiner, ejendom m.v. -Overt. straks. 26. Søren Måe har købt afdøde vejmand Chr. Christensens ejendom Gabelsvej for 82oo kr. Overt. straks. (intet særligt i april md.1920) Maj 1920: 3. Telefon-abonnentforeningen i Br. har et læserindlæg ved bestyrelsesmedlem A.Tornel. 7. Br. sygeplejeforening ansætter frk. Kirstine Sørensen, Agerbæk, som sygeplejerske pr. 15/5. Bopæl hos karetmager Søndergård. 10. "Boldklubben O.L.B." holdt i går generalforsamling. Bestyrelse: 0. Lauritzen, Kr. Nørager, P. Poulsen, O. Spang og Ejv. Thomsen genvalgtes. (I 1920 er det ellers mest Br. Sportsklub, der omtales. bak) 7. Arbejdsmændene i Br., DASF, har fået fane, indviet i går af arbejdsmand Ravn, Esbjerg. 20. Isenkræmmer Helmuth Andersen har købt den Joh. Madsen, Strib, tilhørende ejendom i Nørregade, Br. for kr. 22. Bladhandler Hansen og bager Thomsen har solgt villa i Fengersalle til H.H. Flintholm for kr. Overt. 1/6. Juni 192o: 3. Justitsministeriet meddeler: Tingsted oprettes i Bramming. (Bitingsted). 10. Enkefru Ane Marie Anderseng Br. solgt sit hus Nørregade til Jens Thomsen Biering, Br. for kr. Overt. straks. 11. Br. Gammelmands-fodboldklub stiftet. Generalforsamling på sportspladsen, 32 ældre/ halv-unge vil være med. Bestyrelse: købmand Chr. Olesen formand, købmand J.J.Jochumsen kasserer, grosserer P. Christensen menigt bestyrelsesmedlem.

13 21. Br. Orkesterforening og Br. sangforening giver koncert til fordel for wienerbørnene. Overskud 388 kr. 22. Politibetj. Carl Lucas Hansen viet til Kristine Christensen, begge Br. viet i Vejle. 25. Br. landboforening holder 25 års Jubilæum og jubilæumsdyrskue. Konsulent Hans Duborg skriver omfattende historisk artikel og nævner bl.a. at foreningen blev stiftet i Br. forsamlingshus i begyndelsen af året Det første dyrskue havde man samme år (sommer) ku man ikke enes med hotelværten (formentlig pa Kikkenborg. bak) om dyrskueordningen og flytter bort fra bycentret til en plads nord for byen med restauratør Mads Hansen som vært. (Duborg skriver, at det er efter hukommelsen, for den første protokol er bortkommet på Kikkenborg). 25. Amtsvejinspektørens assistent Såbye er i Bramming og godkender det nye fortovsanlæg gennem Jernbanegade udført af entreprenør N.P.Nielsen, Br. (Vistnok fra Kikkenb. til station. bak). Juli 1920: 2. Sogneradet ansætter August Th. Andersen, Nørå, som vejmand for 300 kr. årligt. 23. Niels Thorstensen, Br. solgt hus v. Viadukten til stenhugger Thomas Thøgersen for 45oo kr. 31. Rentierne Outzen og Colfach solgt Br. palmehave til restauratør Madsen Vamdrup. Overt. straks. August 1920: 3. Cigarhandler Morten Lauridsen, Br. solgt hus i Østergade til arbejdsmand Mads Christensen, Br. for 6350 kr. Overt. straks. l0.bankfuldmægtig Bøgeskov -Jensen, solgt hus v. Plantagen til manufakturkommis P. Johansen, Br. for 635o kr. Overt. straks. 12. Flyveren Haefner gir kunst- og passagerflyvning i Bramm. 12. og 13. aug. 13. Sognerådsfmd. Tonnes Tonnesen solgt villa i Fengersalle til grosserer Chr.Hestbech for kr. Overt. straks. 13. Tilbygning og omdannelse af Br.station nu afsluttet.

14 19. Murer Revsgård? solgt villa i Fengersalle til redaktør A. Thomsen. Overt. 1/ Murermester N.A. Petersen og vognmand Lauridsen solgt villa i Fengersalle til købmændene Chr. Olesen og P. Christensen for 13.ooo kr. Overt. straks. September. 1920: 6. Ole Clausen, Br.mark solgt ejd. til Kr.Nielsen, Ilsted, f. 34.ooo kr. Overt. straks. 9. Den 8. blev på Kikkenborg stiftet en afdl. af Dansk Socialdemokratisk Ungdomsforening i Br. med 23 medlemmer. Formand: skomager E. Spang, Kasserer: bogholder 0. Westergård. Skomager Hansen, købmand Hans Christensen og bager Schlosser solgt villa i Br. til grosserer Thorvald Sørensen, 13.ooo kr. Overt. 15/1o. 22. Sognerådets møde: Fru Kjeldsen søgte og fik sognerådets anbefaling, da hun sku søge plads i København. Vedtog at give den "for det udmærkede arbejde, hun har udført - Pladsen opslås ledig, og som ny bestyrer på alderdomshjemmet antages blandt 5 ansøgere d. 22/l0 Karoline Hansen, Br. som ny bestyrerinde. 25. Længe følt savn afhjælpes: Kreaturvægt opstilles på markedspl. 27. Gdr. Hans Nielsen,Nørå, solgt ejd. til ungkarl Ole Jørgensen, Lunde f. 25.5oo kr. Overt Oktober 1920: 1. På sognerådsmødet, hvor kun 4 af 7 medlemmer var mødt, drøftede og vedtog man opførelse af en husvildebolig på grund v. alderdomshjemmet. 15. Hestehandler Søren Klint solgt hus i Elmegade til banearbejder Peter Holm for 9ooo kr. Indflytning straks. (Nævnte PH havde kort forinden meldt sig som husvild og var årsag til planen om husvildebolig) 16. Entreprenør Riis Petersen, Br. solgt hus til portør Clausen for k r. Overt Fiskehandler Anders Andersen, Br. solgt ejd. i Elmegade til forstander Rudolf Nielsen, Ribe f. 85oo kr. Overt. 1/ Boghandler Hans Iversen, Br. vies 3o/lo i København til Ane Helle, d.a. sparekassedirektør H. Bramm. November 1920

15 8. Fiskeeksportør Anthonisen, Esbjerg, solgt villa i Fengersalle til maskinhandler Åbling, Skærbæk for 25.ooo kr. 9. Fabrikant Tranberg solgt hus i Søndergade til bybud Rønn, Br. for ll.ooo kr. Overt. 1/ Maskinhandler Obling (Åbling? Sh), Skærbæk, solgt villa i Fengersalle til maskinhandler Jørgen Roos, Br. for 26.ooo kr. 20. Hestehandler Vestergård, Københ. solgt ejd. v. gl. Høevej i Br. til handelsmændene Hans og Gerluf Tonnesen for 2o.ooo kr. Overt. 1/ Møller N. Poulsen, Br. solgt 2 td. ld. mellem kirken og præstegården til gartner Jepsen for 5.ooo kr. Overt. Straks (se ) 26. Sognerådet har på en række møder behandlet spørgsmålet om lokaler til det kommende bitingsted i Br. som handelsforeningen har skaffet til byen. Rådet mente ikke, det tilkom det at sørge for lokaler, men på mødet d. 26. vedtages det at leje lokaler på Kikkenborg for 37o kr. årlig incl. lys, varme m.v. (Dette er altså bitingstedets start) 30. Thomas Bærentsen, Br. solgt hus i Øst-Jernbanegade til Chr. P. Christiansen, Næsbjerg, for ll.000 kr. Overt. straks. December 1920: 1. Nedkøringen i Storegade til Viadukten reguleres, og købmand H.P. Berthelsen går med til at "runde sit hjørne af for kr 29. I morgen d. 3o. fylder møller N. Poulsen, Br. 77 år. Året 1921 Ejendommen Nørregade 14, matr. Nr. 1AQ, opført af A.M. Hansen i 1920 eller Læsekreds indstiftet i Bramming i 1920, iflg. Biblioteksprotokol Januar 1921: 6. Murer Anders Christensen Tømmerby, solgt sin ejd. til en sønderjyde for 14.7oo kr. Overt. 1/ Sognerådet drøfter plan om brolægning af Nørregade, hvis beboere (13/1) bortset fra 2 går ind herfor. (det kom dog først i gang i 1926) 26. Husmand Peder Nielsen Pedersen, Terpager, 7o år 30/1. F. i Kragelund, købte sin fars

16 ejd. i Terpager 1873, (faderens tidligere ejd.), solgte den 1907, beholdt et par td.ld. og byggede her et hus. Nu vejmand for Terpager-Tømmerby. 26 Bagermester Thomsen og bladhandler Hansen har bortbyttet villa i Fengersalle med Korins gård i Adserbøl. Overt.1/ Udvalget for opførelse af Sct. Ansgar kirke opløser sig, efter at kirken er indviet 12/ , og nu resterede kun det finansielle spørgsmål, der hermed afsluttes. Regnskabet balancerer med kr. Udvalgets navne: A. Øllgård formand, fru læge Hagen, Chr. Sørensen, Gabelsvej, Laust Holm, Høe, Hans Eskildsen, Mulvad, portør Klingenberg, murer C.A. Olsen Skærbæk, direktør H.P.Ludvigsen, København og som bygningskyndige: murermester N. Petersen og sognefoged Eduard Køhler. I udvalget sad endv. afdøde forstander Brande. Februar 1921: 9. Frøknerne Esbjerg solgt villa i Nørregade,Br. til enkefru Kirsten Madsen, Gabelsvej. Overt. 15/3. 4. Bitingsted havde i går sin første retsdag (på Kikkenborg). Dommer Saxild, Ribe, beklædte dommersædet, dommerfuldmægtig Bruun var protokolfører. 5 sager var på retslisten. 7. Ved folketællingen i Br. stationsby d. 1/2 var der i alt indbyggere, bydelen i Br. 1361, Hunderup 331, Sneum 129, hele kommunen 1917, kirkesognets indbyggertal [d.v.s. at 18% af befolkningen havde hjemsted i Vilslev-Hunderup kommune, og 7% i Sneum. Altså boede 23% udenfor sognerådets jurisdiktion, næsten hver 4. indbygger. Sh] l0. Br. gymnastikforen. Har ekstraord. generf. i aftes på Gæstgivergården, fmd. kommis Viggo Madsen. Forslag om fusion m. sportsklubben fik 32 nej og 12 ja. 16. Kommunalt vælgermøde. Sognerådsfmd. Tonnes Tonnesen nævner i sin oversigt over den forløbne valgperiode: I 1918 byggede (ombyggede/moderniserede/indrettede? bak) vi også alderdomshjemmet for 27.ooo kr. Tværsigvej blev optaget på regulativet og skolesti anlagt i Nørå (plus meget andet). 19. Konsortiet A.Hansen m. fl. solgt gr. syd for banen på 4ooo kv.alen til snedkermester Chr. Jørgensen, Br. for 3.2oo kr. Overt. straks. 26. Tidl. maskinhandler Jørgen Roos, Br. købt Gustav Andersens gård, Havrum v. Rødding, for 58.ooo kr. Heri indgår Roos villa i Fengersalle. Overt. 1/4. Marts 1921:

Baks kroenike 1918-1949 (juni)

Baks kroenike 1918-1949 (juni) Baks kroenike 1918-1949 (juni) Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden I dagbl.vestkysten 1918. 1 Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten (1918, se

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59).

Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Baks krønike ved Ellen Jensen. 1950-, 1953-59 ved Olaf Bak. Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Året 1950 Januar 1950 4. Overpostbud

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996 Nr. Rind Vandværk Historie op til sammenslutning med Vejlebakkens Vandværk Fra 1902 til 1934 og igen fra 1934 til 1978 og 1978 til 1996 gennemgået af Peter Lund Nr. Rind Vandværk fra 1902-1934. Der findes

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984).

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984). Abildtrup, Karen, Gl. Landevej 2, Spørring, 8380 Trige. -1179-196. - Hun omtaler slægstforhold på vegne af sin broder, Johannes Abildtrup, Sejrsallé 40, 8240 Risskov. Aftægtskontrakt af 5/2 1895, skænket

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes,

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes, Side 2 I begyndelsen af 1930-erne rejste en bogagent rundt og forsøgte at overtale håndværkerne til at købe et dyrt - og værdiløst - 3-bindværk, der hed "Det danske Landhåndværk". Guleroden, der skulle

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN. UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS

MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN. UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS 2006 MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen BESØG OS PÅ HTTP://WWW.MVAS.DK 34 BESØG OS PÅ HTTP://WWW.MVAS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE NYHED

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Esbjerg og Omegns Pelsdyravlerforening Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Dommere: Liniedommere: Jens Arne Kristiansen og Brian Vemmelund Velvet, Jaguar, Redglow, Stardust, Blue Iris: Preben Due

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen.

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen. Kystvejen 1 ca. 1930 direktør Stig ca. 1944 malermester Blæsbjerg 1951 direktør Aksel Hansen 1976 Henning Scheby Larsen 1997 Ida Mortensen Huset, der blev bygget af direktør Stig, havde nogenlunde det

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere