OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr"

Transkript

1 OPHÆVELSE Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus Ribe bykerne Plan nr maj 2018

2 Ophævelse af lokalplan nr Riberhus

3 Ophævelse af lokalplan nr Riberhus Indhold 1. Baggrund Lokalplanområdet Områdets afgrænsning Begrundelser for at ophæve Lokalplan nr Konsekvenser ved at ophæve Lokalplan nr Høring fra den 24. maj 2018 til den 7. juni Aflysninger i PlanDK Retsvirkninger Vedtagelse... 8 Side 1

4

5 1. Baggrund Esbjerg Kommune har modtaget en ansøgning med ønske om at ændre anvendelsen af den eksisterende bebyggelse på Sct. Nicolaj Gade 18, Ribe fra ældreboliger til beboelseslejligheder. Ejendommen er beliggende indenfor Lokalplan for Riberhus, hvoraf det fremgår at området udlægges til offentlige formål og kun må anvendes ældreboliger, plejehjem m.m. Det ansøgte er derved ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser og forudsætter at lokalplanen ophæves for at det ansøgte kan realiseres. 2. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende vest for Ribe bykerne og omfatter del af matrikel nr. 518a, 518e, 7000 bm samt 7000 ax Ribe Bygrunde. Esbjerg Kommune solgte ejendommen Sct. Nicolaj gade 18 i Ribe det tidligere plejehjem Riberhus, tilbage begyndelsen af 2017 og den nye ejer ønsker nu at indrette op mod 11 beboelseslejligheder i de eksisterende bygninger. Den ønskede anvendelse er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan men stemmeroverens med gældende kommuneplan som fastsætter anvendelsen af enkeltområdet til hovedcenter herunder mulighed for boliger. Foruden plejehjemmet omfatter Lokalplan nr også det grønne rekreative areal, som ligger sydvest for ejendommen ned til Ribe å. Dette ejes forsat af Esbjerg Kommune, og ophævelsen af lokalplanen for området vurderes ikke at få nogen konsekvenser for arealet. Baggrunden for vedtagelsen af Lokalplan var i sin tid, at give mulighed for, i forbindelse med funktionsændringen fra plejehjem til ældreboliger, at udvide og ombygge plejehjemmet Riberhus. Lokalplanen skulle sikre, at denne udvidelse og ombygning skete på en hensynsfuld måde i forhold til det omkringliggende parkområde og den historiske bykerne. Lokalplan ønskes ophævet i sin helhed, da der er tale om en lokalplan udarbejdet for at muliggøre et konkret projekt for udvidelsen af plejehjemmet i Riberhus. Lokalplanområdet har været anvendt som plejehjem herunder ældreboliger, offentlig og privat service såsom kontorer, klinikker og lignende samt park og lignende rekreative anlæg. Anvendelsen har indtil nu således været i overensstemmelse med lokalplans anvendelsesbestemmelser. Lokalplanens stramme anvendelsesbestemmelser er dog ikke længere i overensstemmelse med udviklingen i Ribe. Det vurderes ikke længere at være planlægningsmæssigt relevant, at reservere lokalplanområdet for Lokalplan udelukkende til offentlige formål og private service formål. Udviklingen har bevirket, at det ikke længere er behov for et plejehjem på denne placering og det vurderes ikke, at områdets anvendelse bør begrænses til offentlige institutioner og private service. Med ophævelsen af lokalplanen vil gældende bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden også blive ophævet. Det vil herefter Side 3

6 Slutnotetekst alene være kommuneplanens mindre restriktive bestemmelser der vil styre hvordan der må ske ændringer af bebyggelsen. l 3. Områdets afgrænsning Det område som ophæves, omfatter del af matrikel nr. 518a, 518e, 7000 bx samt 7000 ax Ribe Bygrunde der i dag er en del af Lokalplan Riberhus, endeligt vedtaget af Byrådet den 13. august Området er er vist på luftfotoet nedenfor og på matrikelkortet efterfølgende. Planområdets placering Side 4

7 Slutnotetekst 4. Begrundelser for at ophæve Lokalplan nr Begrundelserne for at ophæve Lokalplan nr er i hovedpunkter som nedenstående: Lokalplan nr , ønskes ophævet da udviklingen ikke gør det muligt at administrere uden dispensationer efter planlovens 19, da lokalplanen ikke repræsenterer den ønskede udvikling for området. Det er ikke længere planmæssigt relevant, at reservere lokalplanområdet for Lokalplan for Riberhus, udelukkende til offentlige formål. 5. Konsekvenser ved at ophæve Lokalplan nr Ved en aflysning af lokalplan nr , vil området udelukkende blive administreret efter de til enhver tid gældende rammebestemmelser i kommuneplanen, samt det til enhver tid gældende bygningsreglement. Ifølge gældende bygningsreglement skal der, ved nybyggeri foretages en helhedsvurdering af en bebyggelses samlede omfang og indvirkning på omgivelserne med hensyn til grundstørrelse, bebyggelsesprocent, afstands- og højdeforhold, etageantal, samt de ubebyggede arealers indretning. Ændringer i plangrundlaget ved en ophævelse For området sker der følgende ændringer, ved ophævelse af lokalplan nr , som erstattes med den til enhver tid gældende kommuneplan. Det medfører at: Anvendelse: Ændres fra: Området udlægges til offentlige formål og må kun anvendes til ældreboliger, plejehjem, offentlig og privat service så som kontorer, klinikker og lignende eller andre institutioner af almennyttig karakter, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området samt park og lignende rekreative anlæg. Til kommuneplanens bestemmelser herom: Anvendelsen fastlægges til hovedcenter med mulighed for at etablere butikker, liberalt erhverv, hoteller, restaurationer, spillesteder, offentlige institutioner og lignende. Der må herudover placeres boliger og erhverv i form af mindre fremstillings- og servicevirksomheder. Der må ikke tillades virksomheder der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere end klasse 3, dog kan butikker med varelevering i aften- og natperioden tillades. Inden for rammerne for butiksarealer kan der gives mulighed for dagligvarebutikker på op til m² og udvalgsvarebutikker på op til m². Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området. Desuden skal der gives mulighed for kollektiv trafikbetjening. Bebyggelsesprocent: Byggemulighederne ændres fra kvm. til en bebyggelsesprocent på 150% for kommuneplanens enkeltområde under ét. Side 5

8 Opholdsarealer: Slutnotetekst Opholdsarealer ændres fra ingen bestemmelser til min. 10 % af etagearealet. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden: Ændres til at: Ny bebyggelse og ombygninger følger retningslinjerne i det til enhver tid bygningsreglement. Det betyder at ny bebyggelse og ombygninger skal afpasses i forhold til omgivelserne med hensyn til bygningsvolumen, placering og proportioner efter bygningsreglementets helhedsvurdering. Kommuneplanens bestemmelser og bindinger skal desuden overholdes: De bevaringsværdige bygninger skal tilstræbes bevaret i forbindelse med tiltag i området. Af hovedstrukturens retningslinjer for kulturmiljøer, historiske landskaber og bygningskultur i det åbne land fremgår det hvilke katagorier af bevaringsværdige bygninger, der tilstræbes bevaret i det enkelte område. Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes som værdifulde kulturmiljøer. Inden for kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde så det bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe de værdifulde kulturmiljøer. Yderligere information om kulturmiljøerne fremgår af sektorplan for kulturmiljøer i Esbjerg Kommune. Veje, stier og parkering: Parkering fastsættes i overensstemmelse med kommunens parkeringsregulativ. Zoneforhold: Zoneforhold fastholdes som byzone. For området sker der følgende ændringer, såfremt lokalplan nr ophæves og erstattes med den til enhver tid gældende kommuneplan. Emne: Bestemmelser i gældende lokalplan nr som aflyses: Fremtidige bestemmelser, som til enhver tids gældende bestemmelser i kommuneplanen. Anvendelse: Området udlægges til offentlige formål og må kun anvendes til ældreboliger, plejehjem, offentlig og privat service så som kontorer, klinikker og lignende eller andre institutioner af almennyttig karakter, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området samt park og lignende rekreative anlæg. Anvendelsen fastlægges til hovedcenter med mulighed for at etablere butikker, liberalt erhverv, hoteller, restaurationer, spillesteder, offentlige institutioner og lignende. Der må herudover placeres boliger og erhverv i form af mindre fremstillings- og servicevirksomheder. Der må ikke tillades virksomheder der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere end klasse 3, dog kan butikker med varelevering i aften- og natperioden tillades. Inden for rammerne for butiksarealer kan der gives mulighed for dagligvarebutikker på op til m² og udvalgsvarebutikker på op til m². Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening Side 6

9 Slutnotetekst af området. Desuden skal der gives mulighed for kollektiv trafikbetjening. Bebyggelsesprocent: Indenfor det på kortbilag nr. 3 viste byggefelt kan opføres en bebyggelse med et etageareal på højst m2. Riberhus kan ombygges til ældreboliger m.v. Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 150 for enkeltområdet under et Opholdsarealer: Ingen bestemmelser. For boliger skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 10 % af boligernes etageareal. Dette areal kan udlægges som privat eller fælles opholdsareal. Ved etablering af mere end 3 boliger skal mindst 10 % af det samlede grundareal udlægges til et velbeliggende, anvendeligt og sammenhængende fælles opholdsareal til rekreativ brug og i tilfælde hvor der bygges 10 boliger eller mere skal det fælles opholdsareal være minimum 500 m2. Ved etablering af mere end 10 boliger skal det fælles opholdsareal have en størrelse og udformning der kan rumme en række sideløbende aktiviteter så som boldspil, legeplads, solbadning og grillaktiviteter uden, at det er til gene for de omkringliggende boliger eller aktiviteterne indbyrdes. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden: Der må kun foretages mindre facadeændringer på Riberhus. Ny bebyggelse skal i princippet opføres med et facadeudtryk som vist på kortbilag nr. 5. Murværk i facader og gavle skal fremstå som røde teglsten og farvede pudsede flader. Tagdækning på Riberhus og tilbygning skal være med røde vingeteglsten. Tagenes vinkel med det vandrette plan skal være mellem 45 og 50. Tag på bygning mellem Riberhus og bygningen beliggende ud mod parken må dog have en vinkel med det vandrette plan på 30. Ingen form for reklamering og skiltning må finde sted ud over almindelig angivelse af navn og husnummer. Opholdsarealer kan tilvejebringes som et hævet gårdareal, som altaner eller som tagterrasse. Ny bebyggelse om ombygninger skal afpasses i forhold til omgivelserne, med hensyn til bygningsvolumen, placering og proportioner efter bygningsreglementets helhedsvurdering. De bevaringsværdige bygninger skal tilstræbes bevaret i forbindelse med tiltag i området. Af hovedstrukturens retningslinier for kulturmiljøer, historiske landskaber og bygningskultur i det åbne land fremgår det hvilke katagorier af bevaringsværdige bygninger, der tilstræbes bevaret i det enkelte område. Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes som værdifulde kulturmiljøer. Inden for kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde så det bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe de værdifulde kulturmiljøer. Yderligere information om kulturmiljøerne fremgår af Side 7

10 Slutnotetekst sektorplan for kulturmiljøer i Esbjerg Kommune. Højde på bebyggelsen: 7.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der er større end 12 m målt fra terræn. 7.4 Den nye bebyggelse skal placeres som vist på illustrationsplanen, kortbilag nr. 4. Zoneforhold: byzone byzone. Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny bebyggelse til max 3 etager. Miljøvurdering Teksten her anvendes ved forslag Planen er screenet, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, fordi planen ikke fastsætter rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi Planen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Høring fra den 24. maj 2018 til den 7. juni 2018 Har du bemærkninger eller ændringsforslag til planforslaget, skal du senest den 7. juni 2018 sende dem til: Esbjerg Byråd Plan, Teknik & Miljø Torvegade 74, Postboks Esbjerg 6. Aflysninger i PlanDK 7. Retsvirkninger Ved Plan nr endelige vedtagelse og anmeldelse til Plan-DK aflyses Lokalplan nr for Riberhus. Efter Byrådets endelige vedtagelse og ophævelse af lokalplan nr , må området der var omfattet af lokalplanen, administreres efter den til enhver tid gældende kommuneplan og det til enhver tid gældende bygningsreglement. I henhold til planlovens 33 stk. 2 ophæves alle lokalplanbestemmelser inden for del af matrikel nr. 518a, 518e, 7000 bx samt 7000 ax Ribe Bygrunde, som vist på matrikelkortet side 4. I henhold til planlovens 12 stk. 2, er der mulighed for at kommuneplanens rækkefølge og rammebestemmelser kan tillægges retsvirkning for borgerne gennem et forbud mod udstykning og bebyggelse. 8. Vedtagelse Ovenstående forslag til Plan nr udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget af Esbjerg Byråd den 15. maj 2018, med henblik på offentlig høring. Jesper Frost Rasmussen Borgmester Hans Kjær Direktør for Teknik & Miljø Side 8

11 Plan Teknik & Miljø Torvegade Esbjerg Plan Teknik & Miljø Ribe bykerne Forslag til lokalplan nr Ophævelse af lp nr Riberhus Esbjerg Byråd vedtog den 15. maj 2018, at offentliggøre forslag til lokalplan nr , ophævelse af lp Riberhus. Forslaget har til formål at ophæve lp Riberhus, vedtaget af Ribe byråd d. 13. august Lokalplanen udlægger området til offentligt formål (plejehjem), og den nuværende ejer har et ønske om at omdanne ejendommen til boliger. Ved at ophæve den gamle lokalplan kan ejendommen udnyttes efter kommuneplanens rammer, som giver mulighed for boliger. Retsvirkninger Lokalplanforslaget har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Her kan du se forslaget Forslaget er fremlagt på hovedbiblioteket i Esbjerg fra den 24. maj 2018 til og med den 7. juni Tlf Fax

12 Du kan få forslaget i Byggeservice, Plan, Teknik og Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Du kan se forslaget på internetadressen Miljøvurdering Esbjerg Kommune har afgjort, at lokalplanforslaget ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Miljøvurderingslovens 8 (lovbek. nr. 448 af 10/05/2017). Annonce med klageadgang kan ses på internetadressen Din mulighed Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. senest den 7. juni Annonce: Kan ses på internetadressen den 24. maj 2018.

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr OPHÆVELSE Forslag til ophævelse af lp nr. 01.09 Riberhus Ribe bykerne Plan nr. 40-010-0007 21. august 2018 Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Indhold 1.

Læs mere

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr OPHÆVELSE Ophævelse af en del af lokalplan 498 Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding Plan nr. 02-010-0002 September 2016 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Fotos/Illustrationer: Plan Tryk: Esbjerg Kommune

Læs mere

Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr

Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr. 21-040-0004. December 2015 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Tryk: Esbjerg Kommune Ophævelse af en del af lokalplan nr. 116 Indhold 1. Området

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé i Kommuneplan 2010-2022 Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Juni 2013 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 20-03-2013 Forslag til Ændring

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2014.20 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.20 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-03-2015 Forslag til Ændring 2014.20 i kommuneplan 2014-2026, Hjerting By, For et område på Havborgvej.

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf Plan s oplæg af 11-01-2012 Ikke vedtaget side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den. at offentliggøre Forslag til Ændring 2011.34

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2019.33 Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Juni 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2019.33 Titel Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej

Læs mere

Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7

Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7 Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7 Ændring 2014.19 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.19 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 09-10-2015 Forslag til Ændring 2014.19 i kommuneplan 2014-2026,

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24 for matr.nr. nr. 6b og 6d Kvaglund, Esbjerg Jorder

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24 for matr.nr. nr. 6b og 6d Kvaglund, Esbjerg Jorder Lokalplan 04-010-0002. Kvaglund Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24 for matr.nr. nr. 6b og 6d Kvaglund, Esbjerg Jorder Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med LandSyd - landinspektører I/S Fotos/Illustrationer:

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Indre By, Boliger ved Nygårdsvej. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Indre By, Boliger ved Nygårdsvej. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.02 Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Maj 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Stus Vedtaget Plannavn Ændring 2017.02 Titel Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Forslagsdo

Læs mere

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1, Esbjerg Kommune Lokalplan nr

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1, Esbjerg Kommune Lokalplan nr Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1, Esbjerg Kommune Lokalplan nr. 01-120-0002 Industrikvarter mellem Exnersgade, Teglværksgade, Darumvej og vesterhavet. Marts 2015 Ophævelse at byplanvedtægt nr. 1. Udarbejdet

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Hjerting By, For et område på Havborgvej

Hjerting By, For et område på Havborgvej Forslag til Ændring 2014.20 i Kommuneplan 2014-2026 Hjerting By, For et område på Havborgvej Plan s oplæg af 05-03-2015 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2014.20 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè. e d ta. August 2018

Ændring Kommuneplan. Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè. e d ta. August 2018 V ge e d ta t Ændring 2017.04 Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè August 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.04

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. s la. Oktober Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. s la. Oktober Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Oktober 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2018.25 Titel Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde

Læs mere

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr OPHÆVELSE Forslag til ophævelse af en del af lokalplan 498 Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding Plan nr. 02-010-0002 Juni 2016 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Fotos/Illustrationer: Plan Tryk: Esbjerg Kommune

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Hjerting Bydelscenter i Hjerting. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Hjerting Bydelscenter i Hjerting. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.11 Hjerting Bydelscenter i Hjerting Maj 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.11 Titel Hjerting Bydelscenter i Hjerting

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej, Bramming

Boligområde ved Gabelsvej, Bramming Forslag til Ændring 2012.41 i Kommuneplan 2010-2022 Boligområde ved Gabelsvej, Bramming Juli 2012 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2012.41 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2012.41 Baggrund

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. s la. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. s la. Maj Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2018.14 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Maj 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2018.14 Titel Strandby,

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

Plantagevej, Hjerting

Plantagevej, Hjerting Forslag til Ændring 2006.03 i Kommuneplan 2006-2018 Plantagevej, Hjerting Maj 2008 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2006.03 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 19-05-2008 at offentliggøre Forslag til

Læs mere

Ændring e d ta. Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33. Marts Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring e d ta. Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33. Marts Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.73 Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Marts 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.73 Titel Farup Kirkeby, Boligområde,

Læs mere

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg i Kommuneplan 2010-2022 Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg Januar 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 16-01-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Ændring Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade. September 2016

Ændring Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade. September 2016 Ændring 2016.46 Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade September 2016 Ændring 2016.46 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2016.46 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 14-06-2016

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. e d ta. Marts Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. e d ta. Marts Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Marts 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.25 Titel Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Cafè, Smedegade i Esbjerg

Cafè, Smedegade i Esbjerg Ændring 2016.67 Cafè, Smedegade i Esbjerg Juni 2017 Ændring 2016.67 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 22-03-2017 Forslag til Ændring 2016.67 i kommuneplan 2014-2026, Café, Smedegade i Esbjerg.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

RIBE BYKERNE. Riberhus LOKALPLAN NR

RIBE BYKERNE. Riberhus LOKALPLAN NR RIBE BYKERNE Riberhus LOKALPLAN NR. 01.09 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold... 2 2. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg 23 til Kommuneplan

Kommuneplantillæg 23 til Kommuneplan Forslag til Kommuneplan 2017-2029 Offentlig høring 00. måned - 00. måned 2018 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed 3 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.14 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Maj 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.14 Titel Strandby,

Læs mere

Ophævelse af lokalplan nr. 326 For Kongensgade, Torvet og Torvegade

Ophævelse af lokalplan nr. 326 For Kongensgade, Torvet og Torvegade Forslag til lokalplan 01-010-0016 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 326 For Kongensgade, Torvet og Torvegade Forslag 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Ændring e d ta. Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej. April Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring e d ta. Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej. April Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.15 Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej April 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.15 Titel Jerne

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2015.30 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2015.30 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 16-09-2015 Forslag til Ændring 2015.30 i kommuneplan 2014-2026, Ribe Øst, Udvidelse af jordbrugsområde.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ)

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) LOKALPLAN NR. 3-0001 FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) Sdr. Landevej Ringridervej Skovvej Lokalplan 3-0001 B. S. Ingemanns Vej Grundtvigs Allé Borgm. Andersens Vej SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Lokalplan 3.8. For område til offentlige formål i Havnsø by. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L30800

Lokalplan 3.8. For område til offentlige formål i Havnsø by. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L30800 Lokalplan 3.8 For område til offentlige formål i Havnsø by Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 21.12.1985 3011501L30800 Bjergsted kommune Lokal plan n r. 3.8 for et område til offentlige formål

Læs mere

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lokalplan For matrikel 15yb, Nørremarken, Ribe. Plan nr

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lokalplan For matrikel 15yb, Nørremarken, Ribe. Plan nr OPHÆVELSE Forslag til ophævelse af lokalplan 03.06 For matrikel 15yb, Nørremarken, Ribe Plan nr. 40-040-0004 August 2017 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Tryk: Esbjerg Kommune Indhold 1. Området som

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej Forslag til Ændring 2011.23 i Kommuneplan 2010-2022 Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej December 2011 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2011.23 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2011.23

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervs- og rekreativt område, Jyllandsvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 23 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervs- og rekreativt område, Jyllandsvej, Brande Erhvervs- og rekreativt område, Jyllandsvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade.

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Lokalplan 01-010-0020 Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Vedtaget Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B12-1 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED KILDEVEJ I HAARBY

OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B12-1 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED KILDEVEJ I HAARBY Ophævelse af Lokalplan B12-1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Kildevej i Haarby Marts 2019 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE Ophævelse af Lokalplan B12-1... 4 Redegørelse for de faktiske forhold... 4

Læs mere

Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Strandbygade og Willemoesgade

Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Strandbygade og Willemoesgade Forslag til lokalplan nr. 01-015-0004 Esbjerg By, Vesterbyen Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Strandbygade og Willemoesgade september 2011 Midlertidige retsvirkninger Fra starten af den offentlige høringsperiode

Læs mere

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed fastlægges til 60.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed fastlægges til 60. Lokalplan nr. 24.1 Centerområde i Jørlunde Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold. Lokalplanen omfatter et område til centerformål omkring Bygaden i Jørlunde. I området ligger, nord for Bygaden,

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 12. Kommuneplan FORSLAG. Ved El-vej - et boligområde. Offentlig høring 10. april - 8. maj 2018.

KOMMUNEPLANTILLÆG 12. Kommuneplan FORSLAG. Ved El-vej - et boligområde. Offentlig høring 10. april - 8. maj 2018. KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Ved El-vej - et boligområde Kommuneplan 2017-2029 FORSLAG Offentlig høring 10. april - 8. maj 2018 Kolding Kommune Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-25 Smedegården, Boliger i Hårlev Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. 1 Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Høringsfrist 9. august 2010 j.nr.01.02.05p21-0183 HVAD ER EN LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6

Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplantillæg nr. 6 for Kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde - Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup Juni, 2019 2 Kommuneplantillæg nr. 6 Indholdsfortegnelse Hvad er en kommuneplan?...4 Retsvirkninger...4

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Oktober 2017 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan og et tillæg til lokalplan?

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej Indhold Lokalplan nr. 2.1-4 for et boligområde ved Klintedalsvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE. Offentligt fremlagt fra den 17. december 2014 til 11. februar 2015.

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE. Offentligt fremlagt fra den 17. december 2014 til 11. februar 2015. FORSLAG TIL TILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE Offentligt fremlagt fra den 17. december 2014 til 11. februar 2015. KOMMUNEPLANTILLÆG AABENRAA KOMMUNE TILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2009

Læs mere

Tillæg nr. 10 Boligområde ved Oremosevej/ Hjørringvej, Sindal Hjørring Kommuneplan 2016

Tillæg nr. 10 Boligområde ved Oremosevej/ Hjørringvej, Sindal Hjørring Kommuneplan 2016 Tillæg nr. 10 Boligområde ved Oremosevej/ Hjørringvej, Sindal Hjørring Kommuneplan 2016 www.kommuneplan2016.hjoerring.dk Indholdsfortegnelse Tillæg nr 10 - Boligområde ved Oremosevej/Hjørringvej, Sindal

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Ophævelse af lokalplan nr. 132 For den vestlige del af karreen Kirkegade, Skolegade, Torvet og Kongensgade

Ophævelse af lokalplan nr. 132 For den vestlige del af karreen Kirkegade, Skolegade, Torvet og Kongensgade Forslag til aflysning af lokalplan Indre By, Esbjerg, 01-010-0017 Ophævelse af lokalplan nr. 132 For den vestlige del af karreen Kirkegade, Skolegade, Torvet og Kongensgade Forslag 2015 Byrådet udarbejder

Læs mere

Kommuneplantillæg 42 til Kommuneplan

Kommuneplantillæg 42 til Kommuneplan Forslag Kommuneplantillæg 42 til Kommuneplan 2017-2029 Offentlig høring 16. august - 11. oktober 2019 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 18

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 18 Tillæg nr. 18 Marts 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen skal tages op til vurdering i

Læs mere

Ændring e d ta. Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg. Februar Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring e d ta. Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg. Februar Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2016.50 Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Februar 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Ændring 2016.50 Ændring 2016.50 Status Vedtaget Plannavn Ændring

Læs mere

Forslag til ophævelse af Lokalplan B12-1

Forslag til ophævelse af Lokalplan B12-1 Forslag til ophævelse af Lokalplan B12-1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Kildevej i Haarby December 2018 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE Ophævelse af Lokalplan B12-1... 4 Redegørelse for de faktiske

Læs mere

Kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan

Kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan Forslag til Kommuneplan 2017-2029 Offentlig høring 00. måned - 00. måned 2019 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed 3 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Lokalplan nr. 01-010-0004. Esbjerg Indre By Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Maj 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 37 TIL KOMMUNEPLAN marts 2019

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 37 TIL KOMMUNEPLAN marts 2019 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 37 TIL KOMMUNEPLAN 2014 Kuldyssen Rugvænget marts 2019 Høje Taastrup V ej Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Lokalplan nr. 01-030-0004 Vognsbøl Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten August 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Delvis ophævelse. Lokalplan nr. 32, Isenvad

Delvis ophævelse. Lokalplan nr. 32, Isenvad Delvis ophævelse Lokalplan nr. 32, Isenvad Indhold Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Tillæg nr. 28. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 28. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 28 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thomas B. Thriges Gade Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 39. Silkeborg Kommuneplan

VEDTAGET. Tillæg 39. Silkeborg Kommuneplan VEDTAGET Tillæg 39 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den xx.xx.xxxx til den xx.xx.xxxx kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. B

LOKALPLAN NR. B LOKALPLAN NR. B 12.07.01 BOLIGOMRÅDE VED BRANDGADEN -094 32c 32a L o k a l p l a n o m r å d e 2b Brandgaden 0 50 meter ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 12.07

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej. e d ta. August Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej. e d ta. August Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.22 Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej August 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.22 Titel Grimstrup

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

år: 2018 Kommuneplantillæg

år: 2018 Kommuneplantillæg år: 2018 Kommuneplantillæg Tillæg nr 29 til Kommuneplan 2014 a Forsl g Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis Byrådet i

Læs mere