Forsikringsbetingelser for First Card Rejse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for First Card Rejse"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for First Card. Har du spørgsmål til forsikringsbetingelserne, kan du kontakte Tryg på telefon Rejseforsikring First Card er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres i samarbejde med Nordea på vegne af First Card firmakortholder. De generelle betingelser for forsikringen kan du læse om i punkt 15, og i punkt 16 står der, hvordan du skal forholde dig i skadestilfælde, og hvilken dokumentation der skal indsendes. 1 Hvem dækker forsikringen Forsikringen dækker indehaveren af et gyldigt First Card hovedkort og dennes medrejsende ægtefælle/samlever, børn/stedbørn/ adoptivbørn/plejebørn under 23 år og ægtefælles/samlevers børn fra tidligere forhold under 23 år. Disse personer (inklusive hovedkortholder) betegnes alle hver for sig som forsikrede, når de opfylder beting-elserne for at være dækket af forsikringen. Plejebørn skal have samme adresse som hovedkortholder. Hvis ægtefælle/samlever og børn ikke rejser ud/hjem sammen med hovedkortholder, er de kun dækket i det tidsrum af rejsen, som de tilbringer sammen med hovedkortholder. 2 Hvornår dækker forsikringen Forsikringen dækker, når kortholder har et Nordea First Card, der er gyldigt i hele rejseperioden fra påbegyndelse af rejsen fra kortholders bopæls- eller arbejdsland, og rejsen højst varer 30 dage. Forsikringen dækker både forretningsrejser og private rejser og ophører ved hjemkomst til bopæls- eller arbejdsadressen. Forsikringsperioden forlænges automatisk med op til 48 timer, hvis hjemkomst til bopæls- eller arbejdsadressen er forsinket som følge af forhold, der ligger uden for kortholderens indflydelse. Forsikringsperioden forlænges ligeledes så længe, det er nødvendigt som følge af lægebehandling eller hospitalsindlæggelse. 3 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker rejser over hele verden uden for bopælslandet, også rejser mellem Danmark, Færøerne og Grønland. 4 Hvad dækker forsikringen: Dækning Type af forsikringsydelse Bestemmelse Forsikringssum Selvrisiko Dødsfald som følge af ulykke kr. pr. forsikrede, 50% af forsikringssummen, hvis forsikrede er fyldt 65 år, og kr. for børn op til 18 år. Varigt mén som følge af ulykke kr. pr. forsikrede med et 100% varigt mèn, 50% af forsikringssummen, hvis forsikringstager er ældre end 65 år. Afbestillingsforsikring 6 Op til kr. pr. person og kr. i alt. Bagageforsinkelse 7 Op til kr. pr. hændelse, efter 4 timers ventetid. Flyforsinkelse 8 Op til kr. ved mindst 4 timers forsinkelse. Forsinket fremmøde/indhentning af rejserute 9 Op til kr. Rejsegods 10 Op til kr. pr. hændelse, kun krav vedrørende kr. bagage. Selvrisiko ved leje af bil eller scooter 11 Op til kr. Retshjælpsdækning 12 Op til kr. 10%, mindst kr. Dækning af sikkerhedsstillelse 13 Op til kr. pr. tvist.

2 5 Dækning ved ulykkestilfælde under rejse Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde under rejse. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 5.1 Dødsfald som følge af ulykkestilfælde Forsikringssummen er kr. pr. forsikrede. Hvis forsikrede er fyldt 65 år, er forsikringssummen kr., og er forsikrede under 18 år, er forsikringssummen kr. Retten til dødsfaldserstatning opstår, hvis forsikredes tilskadekomst medfører døden inden for et år fra ulykkestilfældet. Erstatning, der betales til forsikrede ved varigt mén som følge af et ulykkestilfælde, fratrækkes i den ydelse, der udbetales i tilfælde af dødsfald, hvis dødsfaldet skyldes samme ulykkestilfælde. Hvis forsikrede afgår ved døden, inden erstatning for varigt mén kommer til udbetaling, udbetales der ikke erstatning for varigt mén. Følgende tilfælde klassificeres ikke som et ulykkestilfælde, og der udbetales ikke erstatning ved: dødsfald som følge af infektion, der er forårsaget af bakterier, virus eller anden smitsom årsag dødsfald forårsaget ved brug af medicin, kirurgisk indgreb, behandling eller lægeundersøgelse. 5.2 Varigt mén som følge af ulykkestilfælde Forsikringssummen er op til kr. pr. forsikrede. Hvis forsikrede er fyldt 65 år, er forsikringssummen kr. Forsikringen udbetaler erstatning i tilfælde af en méngrad på mindst 5 pct. Har forsikrede ret til méngradserstatning, skal méngraden fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest tre år efter ulykkestilfældets indtræden. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Méngraden fastsættes uden hensyntagen til forsikredes erhverv. Forsikringen dækker ikke tab af erhvervsevne. Méngradserstatningen udgør den procent af forsikringssummen, som svarer til méngraden. Méngradsprocenten for tab af flere legemsdele kan tilsammen ikke overstige 100 pct. En méngrad, som var til stede før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Et bestående mén kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. Følgende tilfælde klassificeres ikke som et ulykkestilfælde, og der udbetales ikke erstatning ved: varigt mén som følge af en infektion, der er forårsaget af bakterier, virus eller anden smitsom årsag varigt mén forårsaget af brug af medicin, kirurgisk indgreb, behandling eller lægeundersøgelse. 6 Afbestillingsforsikring. Forsikringssummen er op til kr. pr. person, højst kr. pr. skade. Det er muligt at forhøje forsikringssummen ved at betale et tillæg, som aftales direkte med Tryg på telefon eller mail Ved henvendelse skal forsikrede oplyse: police-nr. navn, adresse og cpr-nr. på alle forsikrede dato for ud- og hjemrejse destination. Forsikringen dækker i forbindelse med afbestilling af en rejse, dvs. at forsikrede er forhindret i afrejse som følge af akut opstået alvorlig sygdom, tilskadekomst og dødsfald hos: forsikrede eller forsikredes ægtefælle, samlever, børn, søskende, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, børnebørn og disses ægtefæller/samlevere eller en person, i hvis varetægt enhver af de ovennævnte personer befinder sig en person, som forsikrede rejser ud for at besøge en medrejsende, som har til hensigt at rejse sammen med forsikrede og har bestilt en rejse til samme destination. Endvidere dækker forsikringen afbestilling som følge af: betalingsstandsning af egen virksomhed brand eller anden uventet hændelse vedrørende forsikredes ejendom i bopælslandet. I tilfælde af afbestilling dækker forsikringen op til forsikringssummen de udgifter, som forsikrede skal betale i henhold til rejsearrangørens betingelser. Rejsearrangøren kan være et rejsebureau, transportselskab og udlejer af hotelværelse, lejlighed, fritidshus, villa, telt, campingvogn, autocamper, lystfartøj og lignende. Forsikringen gælder kun, når sygdommen eller skaden var akut, og der ikke var kendskab til den på tidspunktet for bestilling af rejsen. For en person med en bestående sygdom dækker forsikringen kun, hvis personen har været stabil de seneste to måneder, inden rejsen blev købt. Afbestillingsforsikringen ophører, når forsikrede har tjekket ind og er påbegyndt rejsen. Rejser forsikrede i bil, ophører dækningen, når forsikrede sidder i bilen for at påbegynde sin rejse. Rejsearrangementer skal afbestilles så hurtigt som muligt efter, at forsikrede har fundet ud af, at rejsen ikke kan foretages. tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske forpligtigelser som transportør og rejseudbyder udgifter som rejsearrangøren, hotellet, luftfartselskabet eller andre arrangører refunderer. 7 Bagageforsinkelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til indkøb af tøj og toiletartikler op til kr. pr. person pr. skade. Forsikringen dækker, hvis indtjekket bagage er forsinket i mere end fire timer fra forsikredes ankomst til en destination uden for bopælslandet. Formålet er ikke at erstatte forsvundne genstande, men alene at give mulighed for indkøb af rent tøj og toiletartikler for at afhjælpe et akut behov. Erstatning ydes ud fra genstandens funktionsværdi og ikke ud fra, hvilke mærkevarer forsikrede normalt bruger. Købene skal foretages på ankomstdestinationen. Når den forsikrede bagage dukker op, er forsikrede stillet, som om skaden ikke var sket, og forsikringen dækker ikke genstande købt efter dette tidspunkt. Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at bagagen har været tjekket ind hos et flyselskab som medfølgende bagage, og at forsikrede har modtaget et bagagebevis for den indskrevne bagage. Der udbetales ikke erstatning: for andre afgange end de afgange, der er registreret i det internationale reservationssystem for registrerede rutefly for toldmyndigheds og/eller anden myndigheds beslaglæggelse af bagage ved forsinkelse som følge af strejke eller faglige aktioner ved forsinkelse af bagage på slutdestinationen i henhold til rejseplanen. 8 Flyforsinkelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter til fortæring og eventuelle overnatninger med op til kr. pr. person. Forsikringen dækker ikke hvis: flyet er forsinket på grund af strejke, arbejd efter reglerne-aktioner eller lignende aktioner blandt flyveledere, lufthavnspersonale eller andet personale Rejseforsikring First Card 2

3 flyet er forsinket i bopæls-/arbejdslandet forsikrede på grund af egen skyld ikke opfylder den aktuelle transportørs/lufthavns minimumstransfer/-transittid. 9 Forsinket fremmøde /indhentning af rejserute Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter op til kr. pr. person pr. rejse til transport for at kunne indhente den planlagte rejserute, dog maksimalt på økonomiklasse. Forsikringen dækker i det tidsrum, hvor forsikrede har forladt sin bopæl/arbejdsplads eller feriedestination til første tjek-ind på rejsen. Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med indhentning af den oprindeligt fastlagte rejserute som følge af: nedbrud på offentlige transportmidler strejke eller lockout på forsikredes arbejdsplads uforudsete vejrforhold trafikulykke, der nødvendiggør bjærgning ved et bjærgningsselskab, eller uforudsete trafikale forhindringer, hvis privatbil benyttes dokumenteret strømafbrydelse. Forsinket fremmøde skal omgående anmeldes til Tryg Alarm, som kan være behjælpelig med at arrangere transport, ophold mv. 10 Rejsegods Forsikringssummen er op til kr. pr. rejse, dog dækkes fotoog/eller videoudstyr, radio, tv, pc, cykler, windsurfing board, ski- og golfudstyr med maksimalt kr. pr. genstand. Der er en selvrisiko på kr. pr. skade, dog ikke ved røveri af rede penge. Forsikringen dækker forsikredes personlige effekter og effekter, der tilhører forsikredes arbejdsgiver, som forsikrede medbringer på rejsen. Forsikringen dækker ved brand, røveri og indbrudstyveri. Forsikringen dækker desuden bortkomst og beskadigelse af indskrevet bagage, når forsikrede har anmeldt det til flyselskabet og har fået udleveret en kvittering for anmeldelsen i form af luftfartsselskabernes Property Irregularity Report (P.I.R). Rede penge, checks og kreditkort erstattes kun ved brand, røveri og indbrudstyveri med op til kr. pr. begivenhed. Forsikrede får erstatning for nyværdi for genstande, der ikke er mere end to år gamle. For andre genstande kan Tryg foretage fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Tryg kan også lade tingene reparere og udbetale et beløb, der svarer til reparationsprisen eller overtage genstanden mod at betale en kontanterstatning. glemte, tabte, forlagte eller efterladte genstande skade, som skyldes mangelfuld emballage samt almindelig ramponering af kufferter og anden bagage skade, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker skade på bagage, som er indleveret til et andet transportmiddel end det, forsikrede rejste med. 11 Selvrisiko ved leje af bil eller scooter Forsikringssummen er op til kr. pr. skade og gælder i den tid, køretøjet er lejet, dog maksimalt i 30 sammenhængende dage. Forsikringen dækker den selvrisiko, der eventuelt bliver opkrævet på den ansvars-/kaskoforsikring, som den lejede bil eller scooter er dækket af (kun scootere med en maksimal ccm på 250 er omfattet). Betingelser Det er en betingelse at: skaden er erstatningsberettiget køretøjet er lejet på rejsen af et firma, som lovligt udlejer biler eller scootere føreren og kortholder står opført i lejekontrakten føreren hører under gruppen af de forsikrede personer (se punkt 1). : skade sket ved grov uagtsomhed skade sket under påvirkning af spiritus, narkotika, medicin eller lignende skade, der alene opstår i bilens/scooterens mekaniske dele (fx motor, gearkasse og styretøj) skade sket under transport med fx bil eller trailer skade som følge af fabrikationsfejl og konstruktionsfejl skade som består i rust, tæring, frostsprængning, ridser i lak og lignende hvis forsikrede overtræder lejeaftalen skade forårsaget af fører uden gyldigt kørekort punktering og dækskade på køretøjet, medmindre skaden sker i forbindelse med anden dækningsberettiget skade værdiforringelse, administrative eller andre betalinger pålagt af udlejningsfirmaet tyveri af lejet autotilbehør (fx barnestol). 12 Retshjælp Forsikringssummen er op til kr. pr. person. Selvrisikoen er 10 pct. pr. skade, dog minimum kr. Forsikringen dækker forsikredes juridiske udgifter, når der rejses civilretligt erstatningskrav som følge af, at forsikrede som privatperson: uforvarende og uden for aftaleforhold forvolder skade på tredjemand eller ufrivilligt overtræder lokal lov eller offentlige bestemmelser. Undtagelse Forsikringen dækker ikke assistance ved skade forvoldt ved brug, besiddelse eller opbevaring af motorkøretøj. 13 Sikkerhedsstillelse Forsikringssummen er op til kr. pr. tvist. Tryg stiller sikkerhed for: betaling af procesomkostninger frigivelse af forsikrede i tilfælde af, at denne bliver tilbageholdt, fængslet eller truet hermed i forbindelse med et færdselsuheld; inden for forsikringssummen er sikkerhedsstillelsen (kautionen) begrænset til højst kr. pr. forsikrede. Sikkerhedsstillelsen skal betragtes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Tryg. Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse for bøder eller personlige hæftelser. 14 Generelle undtagelser følgerne af graviditet inden for den sidste måned før forventet fødsel forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med forsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed deltagelse i strafbare handlinger deltagelse i slagsmål, undtagen i selvforsvar selvmord eller selvmordsforsøg erhvervsdykning deltagelse i professionel sport; dog dækkes transport til og fra destinationerne samt under opholdet i egenskab af privatperson; professionel sport defineres som sport, hvor udøveren modtager andet vederlag end ren udgiftsrefusion, og som skal opgives som indkomst deltagelse i motorsport, uanset arten heraf flybesætning under flyvning rejser til og fra boreplatforme og skader i forbindelse med arbejde på boreplatforme krav foranlediget af nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af en offentlig myndighed deltagelse i ekspeditioner eller bjergbestigning beslaglæggelse af bagage foretaget af toldmyndigheder eller anden myndighed Rejseforsikring First Card 3

4 rejse i bopælslandet udgifter, som erstattes helt eller delvist af den offentlige sygesikring, fx Sundhedskortet selvmord eller selvmordsforsøg. Krig og terror Derudover dækker forsikringen ikke forsikringsbegivenheder, der er direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende tilstande, terror, sabotage, oprør, borgerlige uroligheder eller atomulykker. Forsikringen dækker, hvis forhold som nævnt ovenfor indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet. Forsikringen dækker maksimalt en måned fra konfliktens udbrud. Erstatningen er dog betinget af, at: der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i krig, krigslignende tilstand, oprør, borgerlige uroligheder eller har været udsat for en atomulykke Udenrigsministeriet på baggrund af terrorisme eller sabotage ikke fraråder rejser til landet forsikrede ikke selv deltager i handlingerne konflikten ikke omfatter udledning af biologiske og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som opstår under den forsikredes arbejde på atomanlæg. Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at myndighederne på grund af ovenstående vælger helt eller delvist at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 15 Generelle betingelser 15.1 Forsikringsgiver og forsikringstager: Forsikringsgiver: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Forsikringstager: Nordea bank A/S Christiansbro, Strandgade København K 15.2 Aftalegrundlag For forsikringen gælder dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler i det omfang, sidstnævnte ikke er fraveget Udbetaling af erstatning En erstatning udbetales, når Tryg har modtaget og vurderet de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige for at afgøre, om erstatningen skal udbetales, og erstatningens størrelse. I tilfælde af udbetaling indtræder Tryg i forsikredes rettigheder. Erstatning udbetales i danske kroner Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme skade i et andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil. Hvis et andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at Tryg og det andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning. Bestemmelsen gælder også i de tilfælde, hvor begge forsikringer er i Tryg. Bestemmelsen om dobbeltforsikring gælder ikke for dødsfald, afsnit 5.1 og varigt mén, afsnit Klagemyndighed Er du ikke enig i Trygs afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Fører henvendelsen til kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 16 I tilfælde af skade I tilfælde af alvorligt tab eller skade skal forsikrede eller en anden person omgående kontakte: Tryg Alarm Vores medarbejdere og læger på Tryg Alarm sidder klar døgnet rundt på: Telefon: Telefax: I de tilfælde, hvor der opstår mindre udgifter for forsikrede, skal forsikrede først for egen regning betale disse udgifter og derefter søge om erstatning efter at være vendt hjem fra rejsen. Det kan gøres ved at kontakte Skade og rejseservice kl på Skader kan også anmeldes på under Privat anmeld skade Skadesanmeldelse I dette afsnit fremgår det, hvilken dokumentation der kræves indsendt sammen med skadesanmeldelsen på de enkelte dækninger. Dødsfald som følge af ulykkestilfælde dødsattest obduktionsrapport, hvis den foreligger dokumenter, der præciserer, hvem de begunstigede er (fx testamente eller udskrift fra personregisteret med oplysninger om slægtninge) eventuel politiundersøgelsesrapport. Varigt mén som følge af ulykkestilfælde lægeerklæring beskrivelse af hændelsen og navn og adresse på eventuelle vidner eventuel politiundersøgelsesrapport. Afbestillingsforsikring original dokumentation for rejsen og billetter bekræftelse på afbestilling fra rejsearrangøren eller lignende om det beløb, der eventuelt er refunderet lægeerklæring, dødsattest eller politianmeldelse mv. kopi af anmeldelsen vedrørende betalingsstandsning af egen virksomhed. Du skal selv betale for lægeerklæring. Patienten skal være indforstået med at give adgang til relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, hvis Tryg beder om det. Forsinket fremmøde/indhentning af rejserute detaljer om hændelsen i form af politirapport eller erklæring fra transportselskabet, myndigheder eller lignende originale kvitteringer for udgifter. Rejseforsikring First Card 4

5 Rejsegods detaljer om hændelsen i form af politirapport eller erklæring fra transportselskab originale kvitteringer eller anden dokumentation for alder og værdi af de stjålne/beskadigede ting. Selvrisiko på leje af bil eller scooter opgørelse af skaden (faktura) lejekontrakten skadesrapport fra udlejer dokumentation for betalt selvrisiko. Retshjælp kravet om retshjælpsdækning fremsættes af den advokat, der har påtaget sig sagen; advokaten anmelder derefter forsikringsbegivenheden til Tryg Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København Sikkerhedsstillelse politirapport, udskrift af retsprotokol eller lignende, der kan dokumentere, at der er stillet krav om en sikkerhedsstillelse/kaution. Rejseforsikring First Card 5

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer 656.9.601.200.007 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for First Card Executive.

Læs mere

MasterCard Premium Forsikringsbetingelser Policenummer

MasterCard Premium Forsikringsbetingelser Policenummer MasterCard Premium Forsikringsbetingelser Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. januar 2017 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for MasterCard Premium. Udskiftes

Læs mere

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser Nordea Gold Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Gold. Udskiftes Nordea Gold i forsikringsperioden til

Læs mere

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer 656.9.601.200.007 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for First Card Executive.

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning Eurocard Eurocard Supplerende Rejsedækning Eurocard Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fælles forsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01 ESR Nov. 2010 Police nr. 85001303-0011 1.0

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser Nordea Gold Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Gold. Udskiftes Nordea Gold i forsikringsperioden til

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar 2018 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Anmeldelse Skade på lejet bil

Anmeldelse Skade på lejet bil Skade på lejet bil Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat 581 544 677 3 E-mail CPR-nr. Underskrift Undertegnede

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2005 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2006 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Deltidsbrandmænd Erstatning fra flere Dækninger Udstationeret personale For deltidsbrandmænd gælder, at disse er omfattet af forsikringen under arbejde hos Falck Danmark A/S og i fritiden uden anden arbejdsgiver.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere